2017-04 e.v. De vergeefse reddingspoging van De Olde Kaste

Bij de onderhandelingen is jonkvrouwe Martini zeer ontactisch opgetreden, door toen er nog geen sprake van was dat de molen van eigenaresse zou veranderen een aanmatigende houding aan te nemen, alsof zij reeds het beheer had over de molen. Dit heeft de eigenaresse in hoge mate gehinderd. Zij heeft mevr. Martini dan ook de deur gewezen.

De overige bestuursleden uit Hengelo Gld (E.Vleeming en J. Weide) waren brave mensen, doch durfden om verschillende redenen niet tegen deze twee op te treden.

De comitéleden buiten Hengelo (Klokman, Langeler, Gimberg, Den Tex) hebben ieder voor zich wel de nodige moeite gedaan, doch waren niet in staat de zaak te redden. Wie het initiatief voor de samenstelling van het comité heeft genomen is niet bekend, maar waarschijnlijk heeft burgemeester Reynst hier een groot aandeel in gehad. Men had natuurlijk op de allereerste plaats moeten aanwijzen pastoor Th.J. J. Thuis van de Keijenborg. Hij was een groot liefhebber van oudheden en zijn invloed was van dien aard, dat de opzet zeer zeker zou zijn geslaagd. Doch hij werd gepasseerd.
Ook de eigenaresse was niet de persoon – en zeer zeker niet haar zoon – waarmede in het onderhavige geval, vruchtbaar kon worden gewerkt. Het optreden van jonkvrouw Martini had hen uitermate boos gemaakt. Van hun kant bezien terecht! Jammer echter, dat hierdoor een dergelijk historisch gebouw verloren is gegaan. Ook ten opzichte van de financiën kon men niet tot overeenstemming komen. Mijns inziens waren deze bezwaren echter wel uit de weg te ruimen geweest.

Persoonlijk heb ik de meeste leden zo goed gekend dat ik ervan overtuigd ben, dat er wat te bereiken was geweest. De genoemde twee leden vormden de grootste hinderpaal en zijn de oorzaak geweest dat de bevolking in haar geheel er buiten is gehouden. Het heeft echter zo niet mogen zijn. Hengelo Gld heeft daarmede een der mooiste en oudste bouwwerken verloren.
G. Morsink, 7 October 1949


Op 5 december 1933 werd de molen afgebroken door H. Elizen uit Twello, getrouwd met een van de dochters van Wissink. ln alle vroegte, ‘s ochtends om half 5, alsof er geen getuigen mochten zijn. Hout van de molen is later nog gebruikt in de Onze-Lieve-Vrouwe kerk op het Pasplein in Doetinchem.

Willy Hermans

Lees verder op pagina 5