7 jan. 1964
STEVORD J. W. SMEITINK Hengelo Gld
Om practische redenen zen wij ons genoodzaakt om vanaf 1 jan. 1964 alleen tegen contante betaling te verkopen. Dit is voor onze zaak niet iets nieuws: toen mijn vader nu 29 jaar geleden zijn winkel in Hengelo begon, voerde hij jarenlang de slagzin: „Hoogste waarde voor laagste prijzen, uitsluitend a contant”. Geleidelijk is hieraan niet meer de hand gehouden en de laatste jaren zijn we zodoende gekomen tot vele honderden rekeningen met vele duizenden postjes. Dit is zakelijk absoluut onbestaanbaar, vooral omdat het in onze zaak gaat om artikelen van zeer lage prijs per stuk. Als b.v. een speelgoedding van enkele kwartjes (dat toch al vaak veel tijd vergt tijdens het verkopen) eerst op zicht gevraagd wordt en daarna nog moet worden ,,opgeschreven”, zodat later een rekening moet worden gemaakt en verzonden, dan gaat hier bij de tegenwoordige lonen, dik geld bij. De practijk heeft verder bewezen, dat zonder nadere aanmaning, dergelijke postjes vergeten worden. Wij kunnen ons dit lek in onze zaak, waardoor geld en kostbare tijd wegdruppelt, niet langer veroorloven. Die tijd zal nog beter besteed zijn door nog meer aandacht te besteden aan onze inkoop. Door hier aan onze uiterste aandacht te besteden zullen wij voor de toekomst nóg betere sortering kunnen brengen tegen nóg scherper prijzen. Dat is in het belang van onze zaak en onze klanten. Een oude koopmansspreuk luidt dan ook: Van contant betalen is nog niemand armer geworden.
J. W. Smeitink STEVORD.

14 jan. 1964
Biljartsucces
Tijdens de Gewestelijke kampioenschappen biljarten, welke op zaterdag 4 en zondag 5 januari in Hotel „Metropole” te Arnhem werden gehouden boekte H. van Dam jr. lid van ..Averenck”, een prachtig succes door kampioen te worden van Gewest Oost van de K.N.B.B. Met een gemiddeld moyenne van 2,30, een hoogste serie van 18 en 10 winstpunten werd hij na de laatste partij tot kampioen uitgeroepen. Hij zal dus t.z.t. worden afgevaardigd naar de Ned. kampioenschappen 4e klasse libre. Plaats en datum hiervan zijn nog onbekend. Voor de biljartver. ..Averenck” is dit ook een succes, waardoor een tweede lid wordt afgevaardigd n.d hoogste kampioenschappen.

Boerderij afgebrand
Vermoedelijk tengevolge van oververhitting van om de brandende kachel opgehangen wasgoed ontstond brand in de boerderij, bewoond door de heer J. Mentink in de Noordink. De brand greep zo snel om zich heen. dat Mentink met zijn vrouw en zes kinderen en een familield, dat tijdelijk bij hem verbleef, zich nauwelijks meer konden redden. Twee kinderen, die met ’n familielid op de bovenverdieping sliepen, konden zich via de trap nog in veiligheid stellen. Het echtpaar, dat z’n slaapkamer op de benedenverdieping had kon door een raam het brandende huis verlaten, terwijl de jongste kinderen, een tweeling, via het raam naar buiten werden getild. Toen de brandweer arriveerde stond alles in lichterlaaie en viel aan blussen niet meer te denken. De veestapel werd gered door toegeschoten buren. De heer Mentink is tegen brandschade verzekerd.

21 januari 1964
Propaganda-f eestavonden van de B.O.G. en B.O.L.H.
In samenwerking met de G.M.v.L. houden bovengenoemde verenigingen dit jaar hun propagandafeestavonden op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari in zaal Concordia. In het voorprogramma draagt ieder lid zijn steentje bij in ’n gevarieerd programma van zang en schetsjes, Opgevoerd wordt het 6 toneelstuk „Klokken luiden voor Annie”, een dramatisch spel in drie bedrijven. Het stuk wordt geregisseerd door de heer H. Norde uit Ruurlo. Hij heeft door zijn jarenlange  medewerking en kundige regie een goede naam verworven als toneelspelregisseur. Met dit toneelspel wordt ook deelgenomen aan de provinciale beoordelingswedstrijd en tevens aan de wedstrijdbeoordeling voor regisseurs. Wij wensen de spelers en regisseur veel succes toe.

28 januari 1964
Vergadering C.J.BT.B.
Op de eerste vergadering in ’t nieuwe jaar van de C.].B.T.B. wenste de voorzitter in zijn openingswoord de leden een gezegend en gelukkig nieuwjaar toe. De notulen werden na voorlezing hiervan goedgekeurd. Besproken werden ook de ring aktiviteiten, die o.m. verschillende excursies bevatten. Voor deze avond was als spreker uitgenodigd de heer Huising, sociaal-economisch adviseur van de C.B.T.B. Hij behandelde het onderwerp: ,,Landbouw en E.E.G”: In zijn boeiende causerie lichtte hij toe het ontstaan en doel van de E.E.G., hoe na de oorlog de O.E.E.S. is opgericht om de Marshall-hulp zo doelmatig mogelijk te besteden om hier de welvaart op peil te brengen. Ook behandelde hij hoe na de Marshall-hulp de O.E.E.S. uiteen viel in de E.E G. en E.V.A.. Het hoofddoel hiervan is te komen tot één prijspeil en een vrije concurrentie, zonder dat de consument de dupe daarvan wordt. Na de pauze werd druk gebruik van de mogelijkheid tot vragen stellen over het behandelde onderwerp. De Heer Huising gaf uitvoerig uitleg van de aan hem gestelde vragen.

4 februari 1964
Mond- en klauwzeer
Bij de veestapel van de landbouwer H.J.L. in de Noordink is mond- en klauwzeer geconstateerd. 140 varkens en 5 runderen moesten worden afgemaakt. In verband hiermee zijn gedeelten van de gemeenten Hengelo, Ruurlo, Vorden en Zelhem tot besmet gebied verklaard. Aangezien ook de plaats waar de Hengelose biggenmarkt wordt gehouden, in het besmette gebied ligt, is er voorlopig geen markt.

11 februari 1964
Kapitein van Zanten bezocht o.l. Dorpsschool, Hengelo Gld.
Onlangs bracht kapitein van Zanten van het koopvaardijschip ,,Merwe Lloyd”, een bezoek aan de openbare lagere dorpsschool te Hengelo Gld. Vorengenoemd schip werd indertijd door de leerlingen van de school geadopteerd. Op de foto kunt u zien hoe het hoofd der school de heer Oosterink (rechts) onder toeziend oog van kapitein van Zanten (links) de leerlingen een pijl en boog toont, die de kapitein met andere verzamelingen meebracht van een reis naar de tropen.

18 februari 1964
HENK VAN DAM Kampioen van Nederland!
Henk van Dam is kampioen van Nederland biljarten geworden in de 4e klasse libre. Hij heeft het kampioenschap in Rotterdam behaald door alle partijen te winnen. Zijn hoogste serie was 18, zijn algemeen gemiddelde 3.07. Hij is hierdoor ook naar de 2e klasse gepromoveerd. Op de foto de gelukkige kampioen temidden van bestuursleden van de biljartver. „’t Averenck” en van het district Doetinchem, nadat hij ’s avonds bij zijn terugkeer in hotel Michels (’t Averenck’) werd gehuldigd.

Twee jubilarissen bij Coöp. Zuivelfabriek te Hengelo
Zoek de Reclame op en bekijk de foto’s van K. A. Salebrink 40 jaar melkrijder en B. Maalderink 25 jaar melkventer.

25 februari 1964
Rusthuis der Herv. Gemeente HENGELO GLD
1 maart a.s. zullen de heer en mevrouw Vingerling na 29-jarige dienst, de leiding van het Rusthuis overdragen aan de heer en mevrouw Kuijper thans woonachtig te Voorschoten. Woensdag 4 maart a.s., zal ’s middags te 2.30 uur in Hotel Langeler het afscheid van de heer en mevrouw Vingerling en de installatie van de heer mevrouw Kuyper plaats hebben. Belangstellenden worden ‘gaarne verwacht.
Het college van diakenen der Herv. Gemeente te Hengelo Gld. H. Maalderink, voorzitter. A. Klein Bramel, secretaris. W. Fokkink, adm. Diaken.

 

3 maart 1964
Huishoudshow Keijenburg
Het schildersbedrijf Derksen hield in zaal Winkelman een huishoudshow. welke zeer veel belangstelling trok. Op deze show konden de huisvrouwen zich op de hoogte stellen van de nieuwste chem. produkten en nieuwtjes in huishoudelijke artikelen. De herkomst van de verschillende produkten werd behandeld in een interessante en leerzame film, die er vertoond werd. De zaal was geheel bezet bij deze show. Zeer zeker een succes voor de fa. Derksen.

Wekelijkse vrijdagavondmarkt in Hengelo Gld.
In de op 24 februari j.l. gehouden raadsvergadering van de gemeente Hengelo Gld is het besluit genomen tot instelling van een wekelijkse vrijdagavondmarkt. Het verzoek tot instelling van deze markt was gedaan door de Markt vereniging, mede op initiatief van V.V.V. en de Winkeliersvereniging. Tevens werd het voorstel aangenomen de kermis in de kermisweek te verplaatsen naar vrijdag en zaterdag. Er zal worden nagegaan of dit reeds dit jaar mogelijk is.

17 maart 1964
Echtpaar Vingerling nam afscheid
Na 29 jaar leiding gegeven aan het Rusthuis te Hengelo GId. De heer en mevrouw Vingerling te Hengelo GId hebben in zaal Langeler afscheid genomen als leiders van het Rusthuis aan de Kastanjelaan. Tijdens de afscheidsreceptie werden veel waarderende woorden tot hen gericht en namens de kerkenraad van de N.H. Kerk bood Ds Kwint een radiotoestel aan.


 

 

Pax speelt aan de Regelinklaan
De voetbalvereniging „PAX” kan nu gelukkig ook weer thuis wedstrijden gaan spelen. Aangezien de voetbalver. „PAX” onlangs zijn terrein kwijtraakte moest er ’n oplossing worden gezocht voor deze moeilijkheid. Het nieuwe sportterein a.d. Hummeloseweg is nog niet bespeelbaar. De voetbalver. Keijenburg en Vorden deden het mooie aanbod dat PAX wel tijdelijk op hun velden kon spelen, maar van dit aanbod werd geen gebruik gemaakt, omdat het beter is het terrein dichter bij hand te hebben. De oplossing is gevonden. De heer G. Keiholt, die zelf ook lid is van PAX, stelde een terrein aan de Regelinklaan beschikbaar als voetbalveld. Vorige week donderdag 12 maart keurden consuls van de voetbalbond het nieuwe (tijdelijke) voetbalterrein goed. Moge de vereniging op dit nieuwe veld nog menig succes beschoren zijn.

24 maart 1964
Zwembad in Hengelo
Een brief van het bestuur van de zwembadstichting, gericht a.d. inwoners van Hengelo G. Volgens officiële mededelingen, verkeren de plannen voor het te bouwen zwembad aan de Hummeloseweg, naast het nieuwe sportterrein, in een vergevorderd stadium, De plattegrond is gereed. De afmetingen van het grote bassin en van het kleuterbad zijn eveneens bekend. Men is druk doende met het vervaardigen van een maquette. Hiermede kan een overzicht verkregen worden van het geheel, wanneer de bouw is voltooid. De bedoeling is om de ‘maquette, na voltooiing, op diverse punten in de gemeente in de etalages ten toon te stellen, zodat alle inwoners zich een idee kunnen vormen hoe het nieuwe bad met verdere bebouwing er uit zal gaan zien, er zal veel geld nodig zijn om deze zeer aantrekkelijke plannen ten uitvoer te kunnen brengen. De overheid heeft als een eis gesteld dat er alleen gebouwd mag worden als de ingezetenen een belangrijk deel in de bouwkosten zullen bijdragen. Het bestuur van de stichting voor het nieuwe zwembad heeft het voornemen in de komende maanden gedurende enkele weken een financiële aktie te doen starten. Te zijner tijd zullen hierover nog nadere mededelingen worden gedaan. Er kunnen reeds bijdragen worden gestort bij de  Coöp.  oerenleenbank „Landbouwbelang” en de Middenstandsbank te Hengelo, bij welke beide instellingen een rekening is geopend t.g.v. het te bouwen zwembad. Giften zullen in dank worden genoteerd. Op alle scholen in de gemeente is onder de schoolkinderen met ’n inzamelingsaktie begonnen. Deze aktie loopt van l mrt tot de grote vakantie, Het stichtingsbestuur hoopt, dat de burgerij zich eensgezind en spontaan achter de aktie zal scharen, evenals de schooljeugd nu reeds doet.

31 maart 1964
SIMAVI-KOLLEKTE
In de week van 6 tot 11 april is er weer een kollekte van de SIMAVI. De kollekte wordt hier georganiseerd door de U.V.V. Aanvankelijk was besloten deze kollekte om de 2 jaar te houden, doch de dames van het U.V. V. waren zo vol enhousiasme dat zij spontaan het besluit namen om ook dit jaar de kollekte te doen houden. De SIMAVI beoogt de medische hulp aan tropenlanden voor alle gezindten. Dat dit veel geld vergt Iaat zich begrijpen. Steunt daarom dit zo  mooie doel door een goede gift te doen, wanneer er bij u wordt gekollekteerd.

7 april 1964
Campingshow
De fa Boerman heeft boven de bestaande zaak aan de Spalstraat een tweetal toonkamers ingericht voor campingbenodigdheden en tuinmeubelen, voor Hengelo iets nieuws dat zeker in een behoefte voorziet. Ter introductie organiseert de fa Boerman volgende week een show in Concordia. Men raadplege hiervoor de adv. in dit nummer.

Eerste kievitsei
In de gemeente Hengelo Gld werd het eerste kievitsei op Goede Vrijdag aangeboden aan burgemeester Mackay door Albert Walter Jansen, (Bleekstraat 6). De burgemeester heeft het eerste kievitsei in dank aanvaard. W.Jansen ontving hiervoor een beloning.

Kermis gemeente Hengelo Gld
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld maken bekend, dat de raad dezer gemeente in zijn vergadering van 24 februari 1964 heeft besloten, dat de kermis in het dorp Hengelo Gld voortaan zal worden gehouden op vrijdag en zaterdag in plaats van woensdag en donderdag zoals tot heden gebruikelijk was. In 1964 zal de kermis worden gehouden op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli.
Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo Gld, Th. Mackay, burgemeester W. M. A. van Zeeland, secretaris.

Aanbieding nieuwe auto aan Wit Gele Kruis.
Op zaterdag 28 maart j.l., n.m. 3 uur, werd tijdens een korte plechtigheid voor de stoep van het Maria-Postel, Keijenburg, de wijkzuster in t bezit gesteld van ’n nieuwe auto. De voorz van de afd., de heer H. Hermans, sprak hierbij een toepasselijk woord. Aanwezig bij deze plechtigheid waren het voltallige Rode Kruis-bestuur, pastoor Dijker, dr. Hanrath en wethouder Tijdink. De auto (een N.S.U. Prinz) werd geleverd door de fa.Herwers. Met deze in bezitstelling van een nieuwe auto werd aan een reeds lang bestaande grote behoefte voldaan. Gedurende jaren volbracht zr. Lucie Marie haar taak in de wijk per bromfiets, daarbij regen en wind trotserend. Zij kan nu haar mooie en ook nuttige werk nog sneller doen. Het bestuur van de afd. hoopt dan ook, dat de inwoners van Hengelo, Keijenburg en Velswijk hun steentje zullen bijdragen in de aanschafkosten van deze auto. Het is van belang, dat de wijkzuster zr. Lucie Marie haar patiënten zo dikwijls als het nodig is, snel kan bereiken. Bijdragen kunnen worden gestort op postgiro 907626 t.n.v. Het Wit Gele Kruis te Keijenburg, en bij H. Niesink, Banninkstraat 16, Hengelo en bij H. Klooken, Teubenweg 1, Keijenburg De stand van de bijdragen zal wekelijks bekend worden gemaakt in ,,De Reclame”

14 april 1964
In 1965 een zwembad?
Als de financiële aktie slaagt, welke onder de ingezetenen zal worden gehouden, heeft het bestuur tot stichting van een zwembad in Hengelo, goede hoop, dat er in 1965 een zwembad zal zijn. Door het bestuur is een aktie op touw gezet onder het motto: „Eerst duiten, dan duiken”. Op de scholen is deze aktie ingezet door middel van vrijwillige bijdragen. Binnen enkele dagen zal de aktie worden uitgebreid tot de bedrijven, terwijl van 11 t/m 25 mei een lijstinzameling zal worden gehouden onder de ingezetenen van Hengelo en Keijenburg. In pand de Witte Karper, aan de Spalstr., is de maquette van het zwembad geplaatst, Deze maquette is door de dienst Gemeentewerken vervaardigd en is een fraai stukje werk. Volgens een rooster zal deze op diverse plaatsen in de gemeente te bezichtigen zijn.

Schenking
De Hummeloseweg, Spalstraat, Bleekstraat, Veemarktstraat hebben een bedrag van f 191.04, het overschot van de straatversiering 1000 jaar Hengelo, gestort op de bankrekening van het zwembad bij de Raiffeisen Bank.

21 april 1964
ERFHUIS te Hengelo Gld wegens opheffing VGLO school Ten verzoeke van de Gemeente Hengelo Gld zal notaris H. van HENGEL, aldaar, op vrijdag 24 april a.s. om half twee n.m. in de Gooise school aan de Steenderenseweg publiek verkopen: 11 electr. kooktoest., 10 z.g.a.n. strijkijzers, 9 naaimach., 6 gr. tafels, krukjes, butagasgeijser, stofzuiger, pannen, schalen, borden, vorken, lepels, messen, teilen, wringers, washokken, div. timmergereedschap als hamers, schaven, nijptangen enz. Kosten 10% voor de kopers. Te bez. donderdag 23 april 7-9 uur n.m. Inl. ten kantore van voorn, notaris (tel.  6753-1273).

28 april 1964
Auto Zr Lucie Marie
De collecte voor de auto van zr Lucie Marie heeft tot nu toe opgebracht f 690.

5 mei 1964
Fa. Groot Kormelink opende nieuwe zaak
Dinsdag 28 april was het een vreugdevolle dag voor de heer A. Groot Kormelink, die nu al weer enkele jaren is gevestigd in Hengelo met horlogerie, goud en zilver. Op deze dag opende de heer Groot Kormelink een nieuwe winkel in ’n pand aan de Spalstraat (tegenover garage Wolsink). Hierin was voorheen gevestigd de groenten en fruithandel van de fa. Taken. Door de toenemende drukte, in het pand aan de Kerkstraat, werd hij genoopt naar een grotere verkoopruimte uit te zien. Met de opening van de nieuwe zaak werd in deze behoefte voorzien. In de winkel staan langs de wanden enkele vitrines opgesteld, waarin dé artikelen goed tot hun recht komen. De toonbank is eenvoudig doch smaakvol uitgevoerd naar eigen idee van de heer Groot Kormelink. De wanden zijn met licht behang overtrokken. Door de grotere ruimte gaat de fa. Groot Kormelink zich ook toeleggen op de verkoop van sportbekers en pleet. Bij de opening mocht de firma van vele zijden bloemstukken ontvangen. Wij wensen de fa. Groot Kormelink veel succes in zaken toe.

„Eerst duiten – dan duiken”
Hengelo Gld, 4 mei 1964. Zie ook de maquette.
Aan de ingezetenen van de gemeente Hengelo Gld. Het zal U uit de persberichten wel bekend zijn, dat er sedert enige tijd een nieuwe stichting bestaat, waarvan het doel is zo spoedig mogelijk te komen tot de bouw van een zwembad in onze gemeente
(wat ons betreft volgende zomer klaar!). Wij mogen aannemen, dat een ieder overtuigd is van de grote behoefte aan een zwembad, zodat wij ons ontslagen achten bij U de noodzakelijkheid ervan te bepleiten. Wij willen alleen nog eens duidelijk stellen, dat vooral de jeugd een geschikte zwemgelegenheid binnen een redelijke afstand node mist. Reeds gedurende enige tientallen jaren zijn er plannen voor een zwembad gemaakt. Verschillende omstandigheden hebben ertoe geleid, dat tot heden nog niet tot realisering is gekomen. Wij doen een dringend beroep op U allen om thans eensgezind Uw steun en sympathie te geven aan de verwezenlijking der plannen. Dat een dergelijke eensgezindheid mogelijk is, hebben de festiviteiten ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van Hengelo bewezen. De plannen, die in overleg met het gemeentebestuur zijn ontworpen, hebben vaste vormen gekregen en zullen worden gerealiseerd aan de Hummeloseweg, zoals op de afbeelding is te zien. De autoriteiten, die erover zullen moeten oordelen, staan uitgesproken positief tegenover deze plannen. De gedachten gaan uit naar een zwembad, vervaardigd van een kunststof, waarvan de elementen op de fabriek (T.I.P. Twello) gereed gemaakt worden. De opbouw ter plaatse zal een minimum aan tijd en geschoold personeel uit de bouwvakken vereisen. De kosten van het zwembad, de zuiveringsinstallatie en de kleedhokjes e.d., zijn geraamd op een bedrag van rond ƒ 135.000,—. De plannen voldoen aan de minimum-eisen, zodat bezuiniging niet mogelijk zal zijn. De verwezenlijking van het plan wordt op dit moment vrijwel alleen nog in de weg gestaan door het ontbreken van de benodigde geldmiddelen. Indien alle inwoners van onze gemeente ons eendrachtig willen helpen, dan zal dit obstakel ons niet beletten om binnen redelijke termijn tot de bouw van het zwembad te komen. Mocht onze aktie om een bedrag van minstens ƒ 15.000,— uit de bevolking bij elkaar te brengen niet slagen, dan zullen de inwoners van onze gemeente in de toekomst niet over een eigen zwembad kunnen beschikken. Hoe groter het bedrag, hoe meer kans van slagen! Thans is het woord aan U; stel ons niet teleur! De financiële aktie zal worden gehouden in de periode van 11 mei t/m 23 mei a.s. In deze weken zult U een verzoek ontvangen Uw geldelijke steun te geven voor het zwembad. Laat het een zwembad worden door en voor de inwoners tot stand gebracht. Uw
financiële steun kan bestaan uit het intekenen voor: a. een bedrag-ineens, direkt te betalen; b. een bedrag-ineens, te betalen na het starten met de bouw van het zwembad; c. een bedrag per maand, gedurende een bepaald aantal maanden tot een te vermelden maximum-bedrag. Wij doen ook een dringend beroep op de ongehuwden, die inkomsten genieten, om onze aktie daadwerkelijk financieel te steunen. Hierbij treft U van het te bouwen zwembad een plattegrondtekening en een foto van de vervaardigde maquette aan, zodat U een indruk van het geheel kunt krijgen. Zoals uit de toelichting blijkt, zal het grote bassin een maximale diepte van 1,80 m krijgen. Een dieper bad eventueel met duiktoren is financieel niet te verwezenlijken, tenzij de opbrengst van de inzameling onze verwachtingen verre zou overtreffen. Er is voldoende ruimte aanwezig om op het moment, waarop de nodige geldmiddelen aanwezig zijn, tot uitbreiding met een diep bad over te gaan. Ook bestaat de mogelijkheid, indien voldoende geldmiddelen beschikbaar komen, het grote bassin dieper te maken. Wij blijven daarnaar streven! Ons standpunt is: „beter iets dan niets”. Het ligt echter aan U of het „iets” wat groots zal worden. Zorgt U ervoor, onder het motto: „Eerst Duiten — Dan Duiken”, dat wij in staat worden gesteld de jeugd én de ouderen op een verantwoorde wijze in een eigen bad te kunnen laten zwemmen.

Aansluiting op waterleiding
Het gemeentebestuur van Hengelo Gld vestigt de aandacht van belanghebbenden op de zeer onlangs aanzienlijk verruimde mogelijkheid om aangesloten te worden op het net van de Waterleidingmaatschappij Oost-Gelderland. Zij, die voor aansluiting in aanmerking wensen te komen worden verzocht hiervan vóór 20 mei 1964 schriftelijk mededeling te doen aan het gemeentebestuur. Hengelo Gld, 28 april 1964 Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo Gld, Th. Mackay,  Burgemeester W. M. A. van Zeeland, secretaris.

12 mei 1964
Brooduitdeling „Muldersfluite”
De nu al 4 eeuwen oude traditie aan ,,de Muldersfluite”, telkenjare op Hemelvaartsdag trok weer de belangstelling van velen. De schatplichtige boeren uit Hengelo en Zelhem moeten dan roggebrood leveren en welk brood dan vroeger weer aan de armen werd uitgedeeld. Burgemeester Mackay van Hengelo Gld en burgemeester Langman van Zelhem waren ook aanwezig bij dit gebeuren. Na de afweging der broden werd er ook weer gerookt uit de lange Goudse pijpen. Het totale gewicht aan brood, dat er werd geleverd, was 1498 pond. De Ie prijs, in de vorm van 2 flessen wijn, was voor H. J. Hofstede, Zelhem, voor het zwaarste brood. De 2e prijs was voor G. Maalderink, Hengelo, met l fles wijn. Van het geleverde brood ontvingen de Herv. Diaconie van Hengelo en Zelhem ieder 561 pond, het R.K. Armbestuur van Hengelo 110 pond en het R.K. armbestuur Keijenburg 266 pond.

Modernisering boekhandel Wolters
De nu 50 jaar in Hengelo gevestigde boek- en kantoorboekhandel van de firma Wolters is ook met de tijd meegegaan. De zaak, die gevestigd is aan de Kerkstraat, werd geheel verbouwd en het interieur is ingericht naar de eisen des tijds. Voor de heropening zie ook advertentie.

Aanstelling van sociale werksters
Bij raadsbesluit van 6 mei werden aangesteld 2 sociale werkers(sters). Een voor het prot.chr. en een voor het r.k. volksdeel. De dienst voor deze sociale werkers(sters) wordt geleid vanuit de 2 stichtingsbesturen genaamd „Diaconaal Maatschappelijk werk Hengelo Gld-Vorden” en ,,Interparochieel Caritatief Centrum „de Graafschap”. Controle hierop wordt uitgeoefend door een sociaal ambtenaar, die zijn zitting heeft ten Gemeentehuize van Hengelo Gld.

19 mei 1964
Film over de feestelijkheden 1000 jaar Hengelo Gld
Menigeen zal nog wel weer eens willen genieten van de vele mooie momenten uit de feestweek 100o jaar Hengelo. Dit is nu mogelijk middels een film waarop menige opname voorkomt van de hele feestelijkheden. Op de filmband werden o.a. vastgelegd de straat versieringen, landbouw tentoonstelling, revue, dames-modeshow, grasbaanraces, de Boerenbruiloft. Op deze film is zeer
zeker niet vergeten de grandioze optocht op de laatste dag van de leestweek. Net als bij de film „Rondom het Hengelose  boerenerf!’, welke eveneens door de makers van eerder genoemde film werd vervaardigd zal er naar verwachting veel belangstelling worden getoond. De eerste voorstelling voor publiek wordt gegeven op woensdag 20 mei, de 2e voorstelling op donderdag 21 mei, beide avonden m de zaal van hotel Langeter. De première van de film voor de comitéleden is bijzonder geslaagd.

Nieuwe R.K. School in aanbouw
Nu de vergunning is afgekomen is er reeds een aanvang gemaakt met de bouw van de nieuwe R.K. school. De plaats van deze school is gelegen op het bouwterrein tussen de Banninkstraat, Kastanjelaan en Spalstraat.

Eerste H. Communie
Zondagmorgen 10 mei werd in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Hengelo Gld aan 13 meisjes en 18 jongens de eerste H. Communie uitgereikt.

26 mei 1964
Film „1000 laar Hengelo
Aangezien deze film nu 3 maal voor een volle zaal is vertoond en er toch” nog verschillenden zijn die nog niet in de gelegenheid waren, zal de film voorlopig nog 1 maal gedraaid worden op 28 mei a. s., 8 uur in zaal Langeler. Kaarten in voorverkoop aan de zaal. Voor de kinderen zal een speciale voorstelling plaats vinden op zaterdag 6 juni n. m. 2.30 uur In zaal Langeler. (Entreeprijs 50 et).

Financiële actie zwembad Hengelo Gld
Barometerstand per 19 mei 1964: Quick Sportschoenfabriek f 1COO.-, Kledingindustrie Th. F. Seesing en Zn N.V. f 1000.-, Winkeliersvereniging f 1000.-,’n vroege particuliere gift f 10.-, bijgeschreven rente f 14,98, rest. div. straatversieringen f 191,04, Ned. Middenstandsbank f 161,11′), Wegenbouwmij te Siepe f 500.-, Oost-Gelderse Oliecombinatie f 50.-, Nederl. Rode Kruis, afd. Hengelo f 100.-, Zangvereniging ,,Sancta Caecilia” f 30.-, N.N. f 1000.-, Tezamen f 5057,13. ‘) De Ned. Middenstandsbank geeft aan iedere nieuwe spaarder f 3.-. Wanneer een nieuwe spaarder deze gift van de Bank bestemt voor het zwembad, doet de Bank er nog eens f 3.- bij. In bovenstaande barometerstand zijn nog geen resultaten opgenomen van de huis-aan-huis inzameling en evenmin de nog niet definitief bekende giften van bedrijven en verenigingen.

Bezoekt zondag 7 juni het park van DE WIERSE te VORDEN
Ruim 93 ha tuin. Temidden hiervan een 16e eeuws kasteel. Mooie lanen, prachtige vergezichten, schitterende rododendrons in alle kleuren en een mooie rozentuin maken dit tot een romantisch geheel. Steeds weer de moeite waard voor een uitstapje. Het park is te bereiken met GTVV bussen vanuit Ruurlo en Vorden. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd t.b.v. Sociaal Charitatieve Verenigingen te Vorden Kranenburg, n.l. volwassenen 50 ct, kinderen van 6-14 jr. 10 ct, en kinderen beneden 6 jr. vrij Honden worden, ook aangelijnd, NIET toegelaten. Geopend van 2—5.30 uur.

Reclame 1 juni 1964 niet beschikbaar

9 juni 1964
Excelsior benoemde nieuwe dirigent
De gemengde zang- en toneelver. Excelsior heeft de heer J. Enklaar te Velp benoemd tot dirigent van de vereniging. De heer Enklaar ontving van zijn 8e tot zijn 20e jaar muziekopleiding aan de Arnhemse muziekschool. Verder ontving hij piano-opleiding van Gerard Hengeveld, orgel van C. J. Jansen en Feike Asma, harmonieleer van Adr. J. Schuurman, viool van Douwe Draaisma, koordirectie van J. Zwolsman, muziekgeschiedenis van mej. Beultink. De heer Enklaar is organist aan het crematorium te Dieren en al meer dan 20 jaar organist van de Vrijz. Herv. Gemeente te Velp. Voorts is hij dirigent van een viertal verenigingen. Excelsior hoopt met deze benoeming een goede keus gedaan te hebben. Voor vereniging en dirigent zal het komende jaar een druk jaar worden in verband met het 75-jarig bestaan van Excelsior in 1965; omtrent de plannen komen wij nader terug.

Kermis Hengelo
Als vervolg op ons schrijven van vorige week, komen hier de plannen voor vrijdag 10 juli. Er zijn enige gemeentelijke toestemmingen nodig, doch hopelijk komt dit wel voor elkaar. Vrijdagsmorgens zijn er de kinderspelen. Dit wordt dan voor de kinderen van 2 scholen, aangezien het schoolbestuur der 3e school hier niet aan wil meewerken en dus de kinderen geen vrij krijgen. We vinden dit sneu voor de kinderen en vragen ons af of dit niet anders had gekund, daar toch samenwerking en dus ook samen spelend de eenheid van een dorp ten goede komt. Hopelijk kan dit volgend jaar wel. Het is de bedoeling de kinderen van de kleuterscholen een tractatie te geven daar ze voorde spelletjes nog wel wat klein zijn. Van 11 —12.30 uur is er gratis draaien Om 1 uur is er een oriënteringsrit, welke natuurlijk binnen de gemeente Hengelo Gld blijft. Om 16 uur een behendigingswedstrijd voor auto’s, motoren en brommers. Volgende week volgt er meer over het programma. Het bestuur van Eendracht maakt macht

16 juni 1964
Financiële aktie zwembad Hengelo GId
Vorige eindstand f 15.647,53, Bedrijfskled. ). Ordelman en Zn NV f 250, . C.A.V.V. te Keijenburg f 300,- . Schuttersgilde „St Jan” Keijenburg f 50.-. Wales, Engeland f 10,-. Huiskollekten f 562,50 Totaal f 16.820,03. Voorts heeft de Kath. Nat. Bond voor EHBO afdeling Keijenburg-Hengelo een verbandkist toegezegd, terwijl de Kon Harmonie „Concordia” geheel gratis haar medewerking zal verlenen bij de opening van het bad.

23 juni 1964
Financiële aktie zwembad Hengelo Gld
Barometerstand per 16 juni 1964. Vorige eindstand f 16.820,03 Hengelose Cementindustrie en bouwmaterialenhandel f 1.000,— Totaal f 17.820,03 Ook de muziekvereniging ,.St Jan”. Keijenburg heeft gratis medewerking toegezegd bij de opening van het zwembad. Nu het resultaat van de financiële aktie een gunstig beeld gaan vertonen er moeten nog enkele collectelijsten binnenkomen, terwijl verschillende bedrijven wel reeds een voorlopige, doch nog geen definitieve toezegging hebben gedaan, heeft het stichtingsbestuur besloten de maximale diepte van het grote bassin van 1.80 meter te brengen op 2.10 meter. Dit heeft een verhoging van de geraamde kosten tot gevolg van rond f 5000. — . Bij de huis-aan-huis inzameling hebben  verschillende ingezetenen te kennen gegeven, dat zij een hogere bijdrage beschikbaar zouden stellen, indien het bad dieper zou worden. Deze ingezetenen worden gaarne in de gelegenheid gesteld bij de leden van het stichtingsbestuur (hoofden der scholen of ten gemeentehuize) hun toezegging gestand te doen. Ook van hen, die aan de collectrices toegezegd hebben, dat zij de bijdrage op het gemeentehuis zouden afgeven, wordt verwacht, dat zij hun belofte houden.

Steintjesweide kreeg een totaal nieuw aangezicht
De actieve hengelaarsvereniging H.H.V. zat verlegen om goed viswater. Achter de Bleek lag de oude ijsbaan in verwaarloosde toestand. Bij het bestuur kwam toen de gedachte op, deze ijsbaan te gebruiken als visvijver. Men trad in contact met de heer Klem en er werd een 30-jarig contract opgemaakt. Voorwaarde was dat ’s winters bij ijs de baan geëxploiteerd moest worden. De gemeente was intussen in contact getreden met HHV, de baan werd uitgediept en door de technische dienst der gemeente werd de Steintjesweide omgetoverd tot een prachtig stukje recreatiegebied. Hengelo Gld is nu met de eveneens fraaie Bleek en de Steintjesweide, een mooi stukje natuur, zo dicht bij het dorp, rijker geworden. Hulde aan HHV en technische dienst der gemeente.
 

30 juni 1964
Snipperdag
In verband met het verplaatsen der kermis naar de vrijdag en zaterdag hebben we gemeend het dit jaar eens groots op te zetten. We hebben hiervoor natuurlijk uw medewerking nodig. Neem vrijdag eens een snipperdag. Ga ’s morgens naar de kinderspelen kijken. Dit is voor de kinderen toch aardiger. Deze spelen worden geleid door de leerkrachten der scholen, en doe ’s middags en zaterdags zelf aan diverse spelen mee. Zie hiervoor de volgende pagina. We willen het gemeentebestuur hartelijk dank zeggen voor de medewerking, die het mogelijk maakte, dat de kermis reeds dit jaar op vrijdag en zaterdag kan worden gehouden. Ook de adverteerders willen wij bedanken voor het plaatsen van een advertentie. Koopt bij deze zaken en toon dat Hengelo Gld nog goed kermis kan vieren. Het bestuur der schutterij „Eendracht maakt macht”.

Onteigening
Het hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo Gld maakt ter uitvoering aan het bepaalde in artikel 84 der Onteigeningswet bekend, dat vanaf 30 juni 1964 gedurende een en twintig dagen op de secretarie dezer gemeente ter inzage voor een ieder zijn nedergelegd de raadsbesluiten met bijlagen d.d. 22 juni 1964 nummers 69a-l-l, 69b-l-l en 69c-I-l, tot onteigening in het belang van de volkshuisvesting ten name van deze gemeente van enige percelen, c.q. perceelsgedeelten, gelegen in de sectoren Kervelseweg/Banninkstraat, respectievelijk Banninkstraat/Kastanjelaan/Hummeloseweg en uitbreidingsplan Oost (lekink). Deze onteigening beoogt de mogelijkheid te scheppen tot de aanleg van wegen, riolering en groenstroken waaronder begrepen de zg. rondweg langs de westzijde van het dorp Hengelo, en de bouw van woningen een en ander conform het vigerende uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Hengelo.
Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, Hengelo Gld, 23 juni 1964.
Th. Mackay.

Voorkeurswoningen voor bouwvakarbeiders
Bij de woningverdeling van het contingent 1964 werd een zeer beperkt aantal woningwetwoningen gereserveerd voor de huisvesting van bouwvakarbeiders. Deze woningen zullen binnenkort door Gedeputeerde Staten van Gelderland over de gemeenten worden verdeeld. Als gegadigden voor een dergelijke woning kunnen alleen in aanmerking komen bouwvakarbeiders, die op het moment van hun aanvrage tenminste twee jaren in de nieuwbouw van woningen in Nederland werkzaam zijn. Teneinde Gedeputeerde Staten te kunnen inlichten over de behoefte, welke in deze gemeente bestaat aan woningwetwoningen voor bouwvakarbeiders stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om binnen twee weken een aanvrage ter gemeente-secretarie in te dienen.
Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo Gld, Th. Mackay, burgemeester J. C. Stam, wnd. Secretaris Hengelo Gld, 23 juni 1964.

7 juli 1964
Ds. van Thiel maakte kennis met het verenigingsleven.
In een stampvolle zaal maakte de nieuwe 2e predikant van de Herv. Gemeente Hengelo Gld kennis met het verenigingsleven tijdens de begroetingsavond op dinsdag 23 juni in Concordia. Ds. van Thiel zei zeer onder de indruk te zijn van de grote belangstelling bij de begroetingen op 21 juni in zaal Langeler en op 23 juni in zaal Concordia. Op 23 juni presenteerden zich de zangverenigingen Soli Deo Gloria Bekveld. Looft den Heer, muziekver. Crescendo. Jongensclub, meisjesclub. Als sprekers waren aanwezig de heer H. Langeler (Kerkvoogdij), G. Ruesink, Kuiper (leiding rusthuis) B. Garssen (namens verenig, in Varssel) J. Groot Roessink (C.B.T.B ), G.Stoltenborg (C.J B.T.B.). De heer Wagenvoort kenschetste de intrede van Ds van Thiel in een zelf geschreven voordracht in dialect. Ds van Thiel bedankte, mede namens zijn vrouw, allen voor deze bijzondere prettige ontvangst.

14 juli 1964
Huldiging wethouder Luesink
Op 29 april j.l. mocht de heer Luesink een Koninklijke onderscheiding ontvangen in verband met het feit, dat hij gedurende vijf en twintig jaren wethouder dezer gemeente was geweest.  Familieomstandigheden ten huize van de gedecoreerde leidden er in die dagen toe dat van enige publieke huldiging moest worden afgezien. Het gemeentebestuur prijst zich gelukkig, dat het thans mogelijk is aan de wethouder een receptie te kunnen aanbieden, welke op woensdag 22 juli e.k. van 15 tot 17 uur in het Feestgebouw Concordia zal plaats vinden. Er worden hiertoe geen uitnodigingen verzonden, doch allen die – hetzij in groepsverband hetzij privé – uit medeleven met de wethouder Luesink hun gelukwensen willen aanbieden, worden gaarne verwacht.
Het gemeentebestuur voornoemd, Th. Mackay, burgemeester J. C. Stam, wnd secretaris.

21 juli 1964
Zang voor bejaarden
De zangver. Excelsior verzorgde dinsdagavond een concert in het Rusthuis aan de Kastanjelaan. Onder leiding van de heer Enklaar bracht het koor een rijk gevarieerd programma. Dit was de eerste keer dat Excelsior kennis maakte met de nieuwe leiding van het Rusthuis, de heer en mevrouw Kuyper. Aan het slot dankte de heer Kuyper namens de bewoners voor het gebodene, dat op hoog peil stond Hij feliciteerde de heer Enklaar met zijn benoeming als dirigent van Excelsior en omgekeerd feliciteerde hij Excelsior met deze dirigent, onder wiens leiding de vereniging haar naam (steeds hoger) eer zal aan doen.

28 juli 1964
Boswet
De burgemeester der gemeente Hengelo Gld maakt bekend, dat vanaf 24 juli 1964 gedurende 30 dagen ter secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd het voorstel aan de raad dezer gemeente tot vaststelling van de bebouwde kommen ingevolge de Boswet in deze gemeente. Hengelo Gld, 16 juli 1964.
De burgemeester voornoemd, Th. Mackay

4 aug. 1964
H. Luesink diende 25 jaar als wethouder
de belangen van de gemeente Hengelo Gld. Toen de heer H. Luesink op 29 april j.l. een Kon. onderscheiding ontving was dit zulks in verband met zijn 25-jarig ambt als wethouder der gemeente Hengelo Gld. Hij werd n.l. begiftigd met de eremedaille in goud in de orde van Oranje Nassau. De heer Luesink begon in 1939 zijn taak als wethouder van Hengelo Gld en volgde als zodanig de heer Hiddink op, die op 2 april van dat jaar overleed en welke 34 jaar raadslid was geweest. In al de achterliggende jaren van zijn ambt als wethouder vervulde dhr Luesink, wanneer de burgemeester afwezig was ook zijn taak als loco-burgemeester. Een van de hoogtepunten in zijn ambt was wel bij de intrede van Baron T. P. Mackay als nieuwe burgemeester van Hengelo Gld op 28 april 1956. Voor 18 jaar kwam de heer Tijdink als wethouder naast de heer Luesink. Op woensdag 22 juli werd hij gehuldigd op de receptie, aangeboden door het gemeentebestuur, Vanwege familie omstandigheden moest van een eerdere publieke huldiging worden afgezien. Onder de vele aanwezigen op de receptie bevonden zich ook enkele oud ingezeten van Hengelo Gld de oud-burgemeester de heer F Hoogstraten en echtgenote, de heer ). A. Bolt, oud-secretaris en thans burgemeester van de gemeente Heteren (Bet.), Ook aanwezig waren burgemeester Mackay en echtgenote, alsmede het grootste gedeelte van de raad. Burgemeester Macky bracht aan de heer Luesink dank voor al hetgeen hij voor de gemeenschap heeft verricht en bood hem namens de raad een etui met vulpotlood en vulpen aan. Ook andere sprekers lieten hun toespraak van een geschenk gepaard gaan. Wethouder Luesink zei in zijn slotwoord in de eerste plaats God dankbaar te zijn dat hl) al die jaren dit werk heeft mogen verrichten. Verder dankte de heer Luesink H.M. de Koningin voor de hem verleende Koninklijke onderscheiding, de raad voor de aangeboden receptie, en de sprekers voor de waardering. De rk muziekver. „St. Jan” Keijenburg en en de chr. muziekver.,,Crescendo” Hengelo brachten resp. ’s middags en ’s avonds een muzikale hulde aan de jubilaris. De Kon. Harmonie  Concordia moest door omstandigheden verstek laten gaan.

11 augustus 1964
Bustocht bejaarden op woensdag 19 augustus a.s.
Men kan zich nog melden tot 14 augustus (f 10.— per persoon). Op woensdag 19 augustus komt er een bus om 8 uur ’s morgens. Vertrek café Jansen, Veldhoek. De deelnemers(sters) uit die richting kunnen zoals voorgaande jaren a.d. Varsselseweg instappen. Vervolgens vertrekt er een bus bij Maria-Postel te Keijenburg, om 8.30 uur ’s morgens, voor de deelnemers(sters) uit Keijenburg. Om 9 uur starten we dan bi} café Leemreis, Spalstraat. Men zorge zelf voor een broodje onderweg, ’s Middags is er een warme maaltijd. Zoals steeds wensen we allen een prettige dag.
Het comité.

18 aug. 1964
Hengelo gld bezit nu een modern geoutilleerde camping.
Onlangs werd in Hengelo Gld (Varssel) de camping geopend ,,Kom-es-an”, van de heer A. S. J. Gerritsen. De modern ingerichte camping is gelegen in een afwisselend landschap aan een binnenweg, de z,g. „Handwijzerdijk”, aansluitend op de weg Hengelo Gld-Ruurlo. ,,Kom-es-an” maakt deel uit van een boerderij, groot 4,5 ha. Op het kampeerterrein bevindt zich de wasgelegenheid, met warme en koude douches, benevens toiletten met waterspoeling. In het achterhuis van de boerderij bevindt zich de cantine, die in boerenstijl ingericht is. Bij de inrichting van het geheel heeft men veel aandacht aan de hygiëne besteed. Men vindt hier rust en een goede dienstverlening, hetgeen gulden
regels zijn voor ’n camping. Bijzonder leuk is het voor de kinderen, dat zij per pony, onder leiding, ritjes kunnen maken in de omgeving. Tevens kunnen er met ’n ponywagen tochten worden gemaakt. Op plm 200 meter afstand van de camping bevindt zich een grote vijver, een geschikte gelegenheid voor kleuters om er te baden en te spelen, onder ouderlijk toezicht. Bij de opening zei de voorzitter der VVV de heer van Hengel in zijn toespraak dat Hengelo Gld voor de verzorging van de vreemdeligen beschikt over goede hotels en pensions, doch een modern ingerichte camping ontbrak er  nog aan. Met de opening van deze camping is een lang gekoesterde wens van VVV in vervulling gegaan. Op zaterdag 15 augustus bestond er gelegenheid de camping te bezichtigen.

25 aug. 1964
Gemeente Hengelo Gld zoekt naam sportcomplex
Het Gemeentebestuur van Hengelo Gld looft een prijs van f 25.- uit voor degene, die de meest originele en toepasselijke naam bedenkt voor het sportcomplex langs de Hummeloseweg, dat na gereedkomen zal bestaan uit sportvelden, tennisbanen en een zwembad. Inzendingen, uitsluitend in een gesloten enveloppe, worden ingewacht vóór 15 september 1964. Op de linkerbovenzijde van de enveloppe behoort te worden vermeld: Prijsvraag sportpark.

1 september 1964
Motor- en bromfietscross
De Technische Dienst der gemeente Hengelo organiseert op zondag 27 september a.s. een motor- en bromfietscross op een circuit in wijk Dunsborg. De terreinen van het circuit, rennerskwartier e.d. zijn door de betreffende eigenaren gratis ter beschikking gesteld. De Technische Dienst is druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden en verschillende personen zijn reeds aangezocht zitting te nemen in de verschillende commissies. De baten van deze cross komen geheel ten goede aan ’t Stichtingsbestuur v.h. zwembad.

8 september 1964
Opening Garage- en Automobielbedrijf Gebroeders Regelink
Op woensdag 9 sept. Uw bezoek zal door ons ten zeerste op prijs worden gesteld. Tevens hebben wij hieraan verbonden een SGALDIA en VOLGA show op 10, 11 en 12 sept. in zaal Bruggink, Raadhuisstraat Hengelo G.

Breishow in Hengelo Gld.
Voor het tweede opeenvolgende jaar verzorgde de fa. Jansen-Weg een show van breimodellen in zaal „Concordia’ . Het aantal breimodellen was zeer groot, zodat deze show van grootse allure was. Elke toeschouwster kon in deze staalkaart van modellen wel iets vinden, dat haar persoonlijke smaak aansprak. De interesse, die er wordt opgebracht maakt het showen in Hengelo Gld voor de medewerkers tot een feest. De spreekter op deze avond was de fa Jansen Weg dan ook dankbaar voor de goede organisatie. Zelfs voor de in de zaal aanwezige insiders was het moeilijk vast te stellen of al dan niet vakmannequin bij deze show waren. Voor de showende dames zelf was het een waar genoegen hier te showen. De onbevangenheid, waarmede enkele kleuters en kinderen voor het voetlicht traden, oogste veel bijval. Zi) toonden o.a. 3 fraaie modellen in de modernste kleuren. Lof verdienen de spreekter mevr. de Graaf en haar medewerker voor de uiterst beschaafde wijze van optreden en de zeer prettige en onderhouden begeleiding van de mannequins. Verder ook voor ’t vakkundig introduceren van de nieuwste wolsoorten en modellen.

15 september 1964
Heropening Garage Regelink
Woensdagmiddag had de heropening plaats van garage gebr. Regelink aan de Korte Hofstraat, alhier. De heren Regelink oefenden reeds enige jaren in dit pand het garagebedrijf uit en hadden zich zo’n klantenkring opgebouwd, dat het nodig werd te gaan uitbreiden. De officiële opening werd verricht door de heer v.d. Riemer van de Scaldia-automobielen. In zijn toespraak zei spr. verheugd te zijn dat de heren Regelink het Scaldia-dealerschap op zich namen. Namens de Scaldiafabrieken bood hij een fraai Russisch horloge aan. Een aanwinst is het nieuwe wiel-uitlijn-projectie-apparaat en een machine voor het afhalen en opleggen van banden. De heer B. Regelink dankte alle aanwezigen voor hun komst, de bloemen en geschenken. Hij sprak de wens uit dat zij het vertrouwen tot dusver genoten waardig mogen blijken. Tevens was er een show van Scaldia en Volga automobielen in zaal Bruggink, die druk bezocht werd.

22 sept. 1964
Judo voor Hengelo en omstreken
Wij delen U hierbij mede, dat het bestuur van het Nuts Departement het plan heeft om de Judosport in te voeren. Zoals bekend is het Judo in Nederland een veel beoefende sport en zijn de scholen, instituten en verenigingen talrijk. Nederland heeft ruim 50.000 beoefenaars(sters) en heeft ons land een grote naam veroverd in het internationale Judo. Allereerst, wat is Judo? JUDO is een mentale, psychologische en technische sport JUDO, een sport voor jong en oud, meisjes en jongens, dames en heren. JUDO, geeft zelfvertrouwen, persoonlijkheid en een goede ontwikkeling. De mogelijkheden voor onze toekomstige judovereniging zijn; a) JEUGD JUDO, vanaf 6 t/m 13 jaar, meisjes en jongens b) JUNIOREN JUDO, vanaf 14 t/m 17 jaar. meisjes en jongens c) SENIOREN JUDO, vanaf 18 jaar en ouder, dames en heren Speciale cursus zelfverdediging (jiu-jitsu) voor dames. Algemene leiding; de heer H. J. Holtslag, Ie Dan, Cursist C.L.O. (Centr. Leraren Opleiding). Algemene supervisie heeft; de heer J. D. Schilder, 4e Dan, Docent C.L.O., Examencommissie, Bondssecretaris* Ter attentie!! Het Judo behoort te worden beoefend op een speciale mal Om het Judo in Hengelo mogelijk te maken zal een Judomat met een afmeting van 6×8 meter (48 m2) moeten worden aangeschaft. Alvorens het bestuur tot een dergelijke koop zal overgaan is het van groot belang te weten in hoeverre er belangstelling voor het Judo bestaat. De richtlijnen zijn: l voorlopig een les per week 2 maandelijkse contributies zijn: f 4.50 voor leden vanaf 6 t/m 13 jaar. f 6.— voor leden vanaf 14 t/m 17 jaar. f 7.50 voor leden van 18 jaar en ouder.
Bij voldoende belangstelling zal begin oktober een eigen Hengelose Judovereniging een feit zijn en meteen worden begonnen met de wekelijkse lessen. Wij verzoeken de belangstellenden onderstaande strook in te vullen en uiterlijk voor 30 september a.s. te doen bezorgen bij: Mevr. F. Schreuder-Alofs, ’t Wiebelink, Hengelo Gld Mej. J. L. Luttik, secretaresse Nuts Departement, Kastanjelaan 2b, Hengelo Gld.

29 sept. 1964
Nieuw uurwerk in toren R.K. Kerk te Baak.
Ter gelegenheid van diens 40-jarig priesterfeest werd pastoor B.Bouwhuis van Baak door de parochianen een nieuw uurwerk voor de toren van de R.K. Kerk aangeboden. Het oude uurwerk heeft 74 jaar lang dienst gedaan voor de gemeenschap. Tegelijk met deze vernieuwing werden ook de wijzerplaten verbeterd, zoals bovenstaande foto toont. Links de nieuwe en rechts de oude wijzerplaat. Thans zijn de wijzerplaten ’s avonds verlicht.

6 oktober 1964
Vrijdagavondmarkt
De voorbereidende werkzaamheden voor het instellen van een vrijdagavondmarkt zijn thans zover gevorderd dat de openingsmarkt zal worden gehouden op vrijdag 9 oktober a.s. Het aantal aanvragen om een standplaats op deze markten is zeer gevarieerd en betreft o.a. vis, bloemen en planten, fruit, gebak en aanverwante artikelen, textiel, zuivelprodukten, speelgoedartikeleo, rijwielen etc. De markt zal worden gehouden in de Kerkstraat, die dan tijdelijk is afgesloten en is geopend van ’s middags van 5 tot 10 uur.

Nieuwe winkel smederij Janssen, Keijenburg.
Onlangs werd de geheel gemoderniseerde winkel van smederij J. H. Janssen Keijenburg heropend. Vele bloemstukken sierden de winkel bij de heropening. Het interieur is geheel naar eigen idee uitgevoerd. Zo staan er enkele gondola’s, waarop verschillende pannen en glazen o.a. vuurvast Jenaër glas zijn uitgestald. Verder is ook de toonbank door eigen handen vervaardigd. Hierin Is een soort vitrine ingebouwd hetgeen genoemd deel van het winkelinterieur nog meer cachet geeft. Tegen de achterwand links in de winkel is gaatjesboord aangebracht, hetgeen allerlei artikelen hieraan goed doet uitkomen. Het geheel is in fleurige kleuren geschilderd. Er zijn geen etalagekasten aangebracht, zodat de winkel van buitenaf geheel is te overzien. Enkele verstelbare spotligts zorgen voor speciale bijverlichting van sommige artikelen. Velen maakten van de gelegenheid gebruik een kijkje te gaan nemen in de nieuwe winkel.

Financiële aktie zwembad Hengelo Gld
Vorige eindstand f 24.494.68 Marktvereniging Hengelo Gld 40.— Gouden bruiloft Seesing-Hermans 14,38 Ned. Herv. Kerk Hengelo Gld 200.— Stratenmakersbedrijf Willems. Geesteren 25.— TOTAAL f 24.774,06

13 oktober 1964
Het gemeentebestuur van Hengelo Gld kiest voor Sportpark Hengelo
deelt mede, dat uit het slechts geringe aantal ontvangen ideeën voor een toepasselijke naam voor het sportcomplex aan de Hummeloseweg geen keuze kon worden gemaakt. Besloten werd daaraan de (niet ingezonden) naam te geven: „Sportpark Hengelo”. De inzenders wordt langs deze weg hartelijk dank gezegd voor de genomen moeite. Het gemeentebestuur voornoemd.

Eerste wedstrijd op het nieuwe sportveld
Met veel verwachting werd uitgekeken naar het moment dat er gespeeld zou worden op het nieuwe sportterrein. Vanaf 4 oktober speelt de voetbalver. Pax nu in het sportpark Hengelo aan de Hummeloseweg, De nieuwe velden hebben een zeer fraaie ligging. Pax 2 beproefde als eerste de bespeelbaarheid van het bijveld. In de wedstrijd tegen Gendringen 2 bemachtigde Pax 2 in de 2e helft na een 3-1 achterstand toch nog de halve winst. Pax l begon zijn eerste wedstrijd op het nieuwe veld (hoofdveld) met een 4-2 overwinning op Zelhem, dat daarmede weer eventjes van kampioensillusies werd ontdaan, Ondanks de overwinning liet deze wedstrijd geen prettige indruk na. In een prettige stemming werd onder toeziend oog van burgemeester Mackay en echtgenote en architekt van der Griend afgetrapt. Tot aan de rust verliep de wedstrijd rustig. Na de rust werd eerst een Pax-speler van het veld gezonden. Vanaf dat moment werd de stemming onvriendelijker en het spel harder. Dit leidde tot een strafschop. Een speler van Zelhem die de strafstrop tegen zich kreeg schoot de bal weg nadat deze op de strafschopstip was gelegd. Hij schoot hierbij tegen de scheidsrechter op en werd ook van het veld gezonden. Hiermede namen de andere Zelhem-spelers geen genoegen en verlieten allen het veld. Met veel moeite kreeg het bestuur van Zelhem ze weer in het veld, doch toen was de speeltijd voorbij. Een wedstrijd om snel te vergeten.

20 oktober 1964
Je zult het geluk maar hebben
De heer H.Goossens, C 52 Keijenburg, was zo gelukkig om in de sport-toto van 11 oktober, dertien juiste uitslagen te vermelden, waardoor hij in aanmerking komt voor de hoofdprijs. Hiervoor zijn in totaal 52 gegadigden. Toch levert dit buitenkansje netto nog op f2271,20. Een mooi succes voor hem en voor de voetbalvereniging Keijenburgse Boys, waarbij hij getrouw zijn toto kolommetjes invult.

26 oktober 1964
Financiële aktie ZWEMBAD HENGELO GLD
Barometerstand per 20 oktober 1964: Vorige eindstand f 24.874.06 Netto-opbrengst zwembadcross 27-9 1964. F 3.157,13 Bruiloft E Gasseling-P.Smeenk 40.8. Nieuwe eindstand f 28.072,06 Het was voor ’t comité zwembad Hengelo G wel een grote verrassing, te horen van de organisatoren van de zwembadcross, welk een grote netto-opbrengst er was. Deze was maar liefst f 3.157,13 een pracht resultaat, waaraan velen uit de gemeente debet zijn. Met deze is weer aangetoond, wat een goede gemeenschapszin vermag. Naast deze mooie opbrengst is er bereikt, dat de zwembadstichting zich nog des te meer overtuigd weet van de morele steun uit heel de gemeenschap. In welke vorm dan ook verdient gesteld voorbeeld zeker navolging.

3 november 1964
Excelsior fancy-fair
De jaarlijkse fancy-fair van de zang- en toneelver. Excelsior zal dit jaar worden gehouden op vrijdagavond 13 nov. a.s. Dit keer zal de fancy-fair gehouden worden in zaal Langeler teneinde de verschillende attracties aaneengesloten te kunnen opstellen. Als vanouds zullen er weer veel prijzen te winnen zijn met biljarten, schieten, sjoelen, speerwerpen, electro gok, rad van avontuur, hengelen, grabbelen, prijstrekken enz. Excelsior hoopt dit jaar nog meer dan voorheen op alle belangstelling, daar de vereniging in 1965 het 75-jarig bestaan herdenkt Voor bijzonderheden verwijzen wij U naar de advertentie in het volgend nummer.

10 november 1964
Resultaat „Stima”
Na ’t vierde bevolkingsonderzoek op longtuberculose (Stima) in Hengelo G, gehouden van 2 t/m 8 juni 1964 kon gezegd worden dat de opkomst dit jaar die van andere jaren overtrof. Er werden bij dit onderzoek geen gevallen van longtuberculose, waarvoor behandeling nodig was, gevonden. Wel werd bij twee inwoners ’n inaktieve longtuberculose vast’ gesteld. Hiervoor is geen behandeling nodig doch wel een geregelde controle op het consultatiebureau. Van de 4755 voor onderzoek in aanmerking komende inwoners werden er 3527 gefotografeerd. Niet opgekomen 1228 personen, Redenen van niet verschijnen waren regelmatig onderzoek, verblijf elders, ziekte, weigering en onbekende redenen. Er werd nog een vrij groot aantal niet-tuberculose longaandoeningen gevonden. In enkele gevallen moest operatief worden ingegrepen.

17 november 1964
Te koop aangeboden 1 TV toestel
Aristona 1964 Beeldbuis 59 cm gewonnen bij de loterij-actie „Hart tot Hart” 1964. Adres bureau van dit blad.

24 november 1964
Sinterklaas 1964 (gedicht)
Zie de maan schijnt door de bomen,
ook aan de Kastanjelaan.
Sinterklaas zal daar weer komen
zoals hij altijd heeft gedaan.
Al dertig jaren koopt hij daar,
kwam er bijna altijd klaar.
O wat pret zal ’t zijn te spelen
met wat bij Stevord is gekocht.
Want de Sint heeft daar voor velen
een cadeautje uitgezocht.
Ook voor „groten” komt hij klaar,
want sortering vindt hij daar!
STEVORD.

1 december 1964
Roddel!
Langs deze weg wil ik allen die er belang in stellen, laten weten, dat het praatje: „dat ik moet trouwen” volkomen uit de lucht gegrepen. Tevens bedank ik diegene die dit laffe smoesje heeft verzonnen. Als u nog enige fut in uw corpus hebt, maakt u zich aan ons bekend. Gaarne willen wij nader kennis met U maken. Misschien kunnen wij u dan toch nog enige gepaste feestvreugde bezorgen. M. R.

8 december 1964
Engelse les
Indien daarvoor belangstelling bestaat, zal te Hengelo Gld in aansluiting op de televisielessen een cursus Engels worden gegeven door een Engelse dame. De kosten bedragen per wekelijks lesuur f 1.-. De netto-baten zullen ter beschikking worden gesteld voor het zwembad. Opgaven aan het secretariaat van de Zwembadstichting, p/a Gemeentesecretarie  Hengelo Old. Met de gegadigden zal dag, uur en plaats nader worden overeengekomen.

15 december 1964
H.H. Varkenshouders
Wist U dat alleen op de bedrijven die aangesloten zijn bij de V.I.O., de varkens gewogen worden door de beëdigde wegers der N V. Internationale Controle Mij. Overtuigt U van het stempel, waarin wordt medegedeeld, dat ieder varken op geslacht gewicht is gecontroleerd door deze beëdigde wegers. Dit moet op alle betalingsbonnen voorkomen en is voor de leverancier een waarborg voor het juiste geslacht gewicht. Eist van uw handelaar dat uw varkens op V.I.0. bedrijven geslacht worden. Handelaar in uw omgeving is o a. M. Lamers, C 117 Keijenburg, Telefoon 05753-1401.

Bennie Hartelman en Alie Groot Jebbink

22 december 1964
Kerstlied
De dagen worden al grijzer
Al witter kleed zich ’t land;
Leeg blijft de zonnewijzer,
De hemel wentelt zijn mand
Gij, herders bij de wachtvuren,
Gij, koningen onder de ster,
De speurtocht door de nachturen,
Naar het wonder is nooit te ver:
Daar wordt weer een kind geboren
Dat nog angstloos en vredig is
Ach, laat het geen wereld behoren
Die woest en ledig is
B. Voeten.

29 december 1964
Waterkelder Kloosterdijk
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij voornemens zijn aan de N.V. Waterleiding Oostelijk Gelderland te Doetinchem, overeenkomstig artikel 20 van de Wederopbouwwet vergunning te verlenen tot het bouwen van een reinwaterkelder en een provisorisch pompstation, op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo G sectie D, nummer 2328, gelegen aan de Kloosterdijk alhier. Eigenaren en andere belanghebbenden van aan dat perceel grenzende of in de nabijheid daarvan gelegen percelen kunnen uiterlijk tot 12 januari 1965 bij hun college bezwaren tegen het verlenen van bedoelde vergunning indienen.
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld, Th. Mackay, burgemeester W. M. A. van Zeeland, secretaris