Beleidsplannen

Uitgangspunten

In principe wordt het beleidsplan tijdens de ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur kan genoodzaakt zijn van dit beleidsplan af te wijken.

Beleidsplan 2020

Helaas kan door het coronavirus maar een deel van het beleidsplan worden uitgevoerd. Maar de vereniging gaat op bescheiden voet door, met in achtneming van alle geldende maatregelen.

Beleidsplan 2020


De vereniging heeft op dit moment ongeveer 300 leden op 200 adressen. Om de armslag en draagvlak van de vereniging te vergroten is het wenselijk dit ledenaantal op 500 te brengen. Het is daarom van belang dat de activiteiten van de vereniging breed worden uitgedragen.
Zo wordt komend jaar een nieuwe website gerealiseerd, waarbij er veel aandacht zal zijn voor interactie met leden en inwoners van de voormalige gemeente Hengelo. Dit is immers onze achterban.

Een mooi resultaat van afgelopen jaar was het plaatjesalbum dat bij AH Hengelo is uitgegeven. Bij de afsluiting van dit project in december 2019 ontstond direct de behoefte aan een deel 2. Afgesproken is dat dit in 2020 vorm gaat krijgen.
Ter gelegenheid van de herinnering aan de bevrijding van Hengelo op 1 april 1945, zal rond die tijd nummer 2 van jaargang 33 van De Olde Kaste geheel aan thema gewijd zijn.
Ook zal rond die tijd een boekje beschikbaar zijn die je tijdens een wandeling leidt langs plekken en gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren 1940-1945.
In navolging van de tegels van een aantal historische gebouwen in Hengelo, worden komend jaar 5 nieuwe tegels gerealiseerd.

Agenda 2020 Aangepast

9 januari - Nieuwjaarsbegroeting
5 maart - Algemene Ledenvergadering+ Oude voorwerpen met een verhaal
16 april - Lezing Edwin Zweers Operatie Plunder = vervallen
16 mei - Excursie Smokkel- en Commiezenroute Berkel + Altstadt Vreden = vervallen
4 juni - Achterhoekse Aovend = vervallen
24 september - Lezing Ineke Hissink-Kappers Boeren Burgers Buitenlui (verplichte aanmelding vooraf, alleen voor leden)
september - Kleine excursie = vervalt
5 november - Henk Teeuwen Joodse Geschiedenis Achterhoek (verplichte aanmelding vooraf, alleen voor leden)
16 december - Kerstbijeenkomst (verplichte aanmelding vooraf, alleen voor leden)

Verslagen

Een selectie van recente verslagen

Jaarrede 2019

Jaarrede 2019

Dames en heren,
Van harte welkom op onze 31
e algemene ledenvergadering. Zoals gewoonlijk eerst enkele huishoudelijke mededelingen.
- De koffie die u gekregen hebt bij binnenkomst is voor rekening van de vereniging.
- De consumptie die u gebruikt tijdens de pauze is voor eigen rekening.
- Als straks deze bijeenkomst is afgelopen, kunt u bij het naar huis gaan een stapeltje foto’s en een boekje meenemen. Deze foto’s en boekjes zijn geschonken door Freddie Hofman, die dit allemaal tegenkwam bij het ontruimen van de winkel aan de Spalstraat.
Op het scherm hier achter mij hebben we de agenda geprojecteerd, dat is met name voor die leden die vergeten zijn om de agenda mee te nemen.
- Na de pauze zal Harrie Langwerden een film vertonen, over “olde dorsmöllen”.

2018 ligt alweer enkele maanden achter ons, en terugkijkend kunnen we vaststellen dat het een goed jaar is geweest voor onze vereniging.
Onze oudheidkundige Vereniging is in een aantal werkgroepen, commissies en stichtingen vertegenwoordigd en daardoor gesprekspartner op tal van terreinen. Het belang van een Oudheidkundige Vereniging wordt door steeds meer mensen en organisaties onderkend. We worden niet meer gezien als een clubje mensen die zich met een stoffig verleden bezighouden. Nee, onze menig doet er toe, we praten o.a. mee in de werkgroep Vitale Kernen, hebben zitting in de stichting Rond Um Hengel, werken mee aan het onderhoud van de Bleijke en praten mee over de toekomst van de bibliotheek.
En als er dan aan ons gevraagd wordt, of de fototegels, die wij 2 jaar geleden hier in het dorp geplaatst hebben, als voorbeeld en standaard mogen dienen voor een aantal andere dorpen in de gemeente Bronckhorst, dan vervult ons dat met trots.

We zijn een relatief kleine vereniging ten opzichte van onze zusterverenigingen in Bronckhorst, maar we hebben een duidelijke plek en dat willen we graag zo houden. Daarom is het belangrijk dat we onze stem laten horen, gevraagd en ongevraagd.
Gelukkig zijn er meer mensen die mening toegedaan, want ons ledental is sinds kort de 200 gepasseerd. Daar zit groei in, we zien dat ook op onze ledenavonden, het aantal bezoekers groeit. Daar waar Mart Riethorst enkele jaren geleden voor onze ledenavonden, een van de kleine zalen reserveerde, zet hij ons tegenwoordig steevast in deze grote zaal.
We zien ook verandering op andere plekken. Een vast onderdeel van mijn jaarlijkse toespraak is het onderwerp, dat we mensen nodig hebben in onze werkgroepen en commissies. Het bestuur, redactie en werkgroepen hebben ondersteuning en aanvulling nodig. Sinds kort hebben zich enkele mensen bereid verklaard om zitting te nemen om openstaande vacatures in te vullen.
Daar zijn we als bestuur heel erg blij mee, maar, de redactie kan nog steeds mensen gebruiken en de activiteitencommissie zou ook nog aangevuld moeten worden. Nu weet ik wel, het zijn onbetaalde baantjes en je moet het doen omdat je het leuk vindt. Maar moeilijk is het niet. En het geeft heel veel voldoening, wanneer een ledenavond een volle zaal oplevert en de aanwezige leden enthousiast naar huis gaan. Hetzelfde geldt voor de grote en kleine excursies, het enthousiasme van leden om hier aan deel te nemen groeit. De activiteitencommissie houdt dan ook steeds meer rekening met specifieke wensen van de leden, wanneer dat mogelijk is. Zo hebben we vorig jaar geen stadswandeling door Kleve gemaakt, maar een rondrit met een gids in de bus.
Om u een idee te geven welke werkgroepen of commissies er zijn , hier zijn ze, naast het Bestuur, is er de Redactie van de Olde Kaste , hier zouden eigenlijk nog 1 of 2 mensen bij moeten komen, alleen bij een ruime bezetting van de redactie, is de jaarlijkse uitgave van 4 Olde Kastes gewaarborgd. Het is een misverstand om te denken dat je dan vaardig met de pen moet zijn.
Het is natuurlijk wel handig als dat zo is, maar als je ideeën hebt voor een artikel en je kunt mensen vinden die daar wat over schrijven of vertellen willen, is het ook goed. En hoe groter de redactie hoe meer feedback er naar elkaar gegeven kan worden en hoe makkelijker het werkt. Dan hebben we de Activiteiten commissie, zij verzorgen de ledenavonden en de grote en kleine excursie, ook hier zouden we graag van 2 naar 4 leden gaan.
Deze commissie maakt voorstellen voor de invullingen van de ledenavonden en overlegt deze voorstellen met het bestuur. Wanneer men akkoord is en het budgettair klopt, zorgt deze commissie voor de verdere afspraken. Ook doen zij voorstellen naar het bestuur voor de excursies. Je moet het meer zien als een klein reisbureau. Hartstikke leuk om te doen.
Dan staat er OMD oftewel Open Monumentendag. Dit jaar zal de OHKV meewerken aan Open Monumentendag in september. Het onderwerp dat voor dit jaar gekozen is, is de wederopbouwperiode, grofweg de jaren vanaf 1945 tot midden jaren zestig van de vorige eeuw. Ook in Hengelo hebben we gebouwen en zelfs wijken die kenmerkend zijn voor die periode. Onze vereniging zal hier dit jaar ook een aandeel in hebben. We zitten te denken aan een expositie over deze periode. De eerste ideeën zijn er al en moeten nu verder uitgewerkt worden. Hiervoor zou een werkgroep samengesteld moeten worden van 2 of 3 mensen, om het bestuurslid dat deze kar gaat trekken te ondersteunen.
HiWaGe, deze afkorting staat voor Historisch Waardevolle Gebouwen, hiervoor moeten mensen het veld in en kijken welke objecten, historisch waardevol zijn.
Hiervan moeten dan lijsten worden gemaakt. Als voorbeeld van een dergelijk gebouw , zou dan de oude smederij van Jansen aan de Bleekstraat kunnen dienen. Dit is nu typisch een gebouw dat op een dergelijke lijst thuishoort. En zo is er, denken wij nog meer in Hengelo, gebouwen of objecten, die een stukje geschiedenis vertellen. Het is de bedoeling om een dergelijke lijst dan aan te bieden aan de gemeente, die het op haar beurt weer kan gebruiken bij het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst. Hierover is al een keer overleg met de Gemeente Bronckhorst geweest.

Als laatste staat op deze lijst Archivering. We hebben behoorlijk wat documenten, bouwtekeningen, boekjes, boeken en foto’s in ons archief. Maar we weten niet wat, waar ligt. We hebben dat thuis ook wel eens, je weet dat het er is, maar je weet niet waar. Maar er zijn ook mensen die altijd alles kunnen vinden, niet hoeven te zoeken, precies weten waar ze iets hebben liggen. Nou en zo willen wij dat ook graag hebben. Als we aan openstelling gaan denken moet je dit soort dingen op orde hebben. Er zijn software programma’s die daar erg behulpzaam kunnen zijn, maar dat moet allemaal nog uitgezocht worden. Hiervoor denken wij, dat je een groep van 2 á 3 mensen nodig hebt.
Alles bij elkaar opgeteld hebben we 10 tot 12 mensen nodig, willen we deze commissies of werkgroepen bemannen. Ik ben er van overtuigd dat er onder onze leden mensen zijn, die in een van deze commissies willen helpen. Aarzel niet en schrijf uw naam op een van vellen van de betreffende werkgroep waar u zich tot aangetrokken voelt, wij nemen dan zo snel mogelijk met u contact op. Wanneer we de bezetting van redactie en commissies op sterkte kunnen brengen krijgt het bestuur meer mogelijkheden om andere zaken op te pakken.
Wat dacht u van openstelling van onze verenigingsruimte, het inrichten van tijdelijke exposities en zo zijn er nog wel meer aandachtspunten die we graag zouden oppakken maar waarvoor op dit moment de menskracht voor ontbreekt. Wat leuk is te vermelden, dat tijdelijke werkgroepen wel werken. Bij het scannen van de oude Reclame’s kregen we zoveel hulp, dat we enkele maanden eerder klaar waren dan gepland. Geweldig toch. Wat onze huisvesting betreft, we zitten nog steeds aan de Spalstraat, maar behalve dat het een goedkope locatie is, is het wel een onzekere plek. Hoe lang gaat dit nog goed? Er is onderzoek gedaan naar de functie van de bibliotheken in de gemeente Bronckhorst. Als Oudheidkundige Vereniging zijn we daar ook bij betrokken. Het onderzoeksrapport is inmiddels gepresenteerd, en er is nu een vervolg bijeenkomst gepland. Het bestuur van de Oudheid Kundige Vereniging wil de mogelijkheden onderzoeken of we van de Spalstraat naar de bibliotheek zouden kunnen verhuizen. We hebben dat ook al ter sprake gebracht binnen deze groep.

Op de eerste plaats zal dat een kostenplaatje moeten opleveren, waar wij mee uit de voeten kunnen. Markt conforme huurprijzen zijn voor ons niet haalbaar, maar de plek is wel reuze interessant. Denk maar eens aan openingstijden, educatieve projecten, presentaties e.d.. We hopen hier in de loop van dit jaar meer duidelijkheid over te krijgen.
Via de werkgroep Vitale Kernen is de Oudheidkundige Vereniging betrokken bij het oude Gemeentehuis. Wij hebben ons vanaf het moment dat het pand leeg kwam te staan, sterk gemaakt voor het behoud ervan. Wij zijn van mening dat dit pand bijdraagt tot een stuk identiteit van Hengelo.
Het is een beeld bepalend gebouw in ons straatbeeld en dat moet zo blijven, ongeacht welke bestemming men er aan geeft. Zoals de zaken er nu voor staan zal het gebouw zeker behouden blijven.
Zoals het u misschien al wel duidelijk is geworden, zijn we op tal van terreinen actief en dat zal zo blijven. En naarmate een vereniging groeit worden er ook meer zaken opgepakt, dat is het gevolg van groei en dat is ook logisch. En u wilt toch niet een bestuur dat alleen maar op de winkel past en verder geen acties onderneemt. We doen ons werk met heel veel plezier en enthousiasme, maar het is wel prettig en zelfs noodzakelijk dat u ons daarbij komt helpen.
Tenslotte dank aan de distributeurs van De Olde Kaste.
F. Geurtsen.

Jaarrede 2020

Jaarrede 2020

Beste mensen,
Allemaal van harte welkom op deze 32
e Algemene Ledenvergadering van onze Oudheidkundige Vereniging. Eerst enkele huishoudelijke mededelingen:
De koffie bij binnenkomst is voor rekening van de Vereniging en de consumptie in de pauze is voor eigen rekening.
Dan is er een aanpassing van de agenda. Wilt u bij punt 5 onder punt 5A vaststelling contributie 2020 toevoegen.
Voor we beginnen, wil ik u vragen om te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen voor de overleden leden van het afgelopen jaar.
2019 ligt achter ons en dat was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Een jaar dat voor een groot gedeelte in het teken stond van de plaatjes Aktie van AH. Begin april werd ons gevraagd of wij als Oudheidkundige Vereniging mee wilden werken aan een boek met historische afbeeldingen van Hengelo.
Als bestuur zagen we hier een mooie kans om ons als Oudheidkundige Vereniging weer eens duidelijk op de kaart te zetten, ons niet realiserend wat we ons op de hals haalden. Vol goede moed begonnen we met het verzamelen van foto’s en teksten.
Vanaf het begin twijfelden wij wel of de deadline gehaald zou kunnen worden. Gaandeweg werd duidelijk dat, dat inderdaad niet ging lukken en toen er ook nog een usb-stick stuk ging met belangrijke data, zijn we eerst maar eens op vakantie gegaan . Daarna zijn we overgestapt op plan B en dat betekende dat wij als Oudheidkundige Vereniging de deadline bepaalden en dat werkte wel moet ik zeggen, zonder opgejaagd te worden konden we in ons eigen tempo toe werken naar een mooi eindresultaat.
Het resultaat was een album waar de Hengelose bevolking enthousiast voor ging sparen en we weten allemaal hoe het afgelopen is. Oude familie en buurt banden werden weer in ere hersteld en er werden liters koffie weggedronken. Het werk in en om het huis bleef liggen en bij veel mensen zag je in de hal enveloppen liggen met allerlei namen en nummers erop.
Inmiddels hebben we al weer afspraken gemaakt voor een tweede album aan het eind van dit jaar. Hiervoor zoeken we foto’s uit de oude schoenendoos van opa en oma. Foto’s en verhalen die nog nooit ergens gepubliceerd zijn. Dus als u nog wat heeft, laat het ons weten.
Als we dan het jaar zo doornemen komen we bij de grote excursie, die ging in het afgelopen jaar naar het fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Onder leiding van gidsen werden we rond geleid. En werden door deze mannen ingewijd in de geheimen van de Nieuwe Nederlandse Waterlinie.
Het aantal deelnemers aan de zogenaamde grote excursie zagen we al jaren langzaam teruglopen. Tussen de 20 en dertig deelnemers is een kritisch aantal.
Of het aan de bestemming lag of de afstand dat was ons niet helemaal duidelijk. Maar gelukkig, de laatste jaren hersteld het zich weer. We zitten nu ongeveer tussen de dertig en veertig deelnemers. In het zogenaamde Bronckhorst overleg, dat is het overleg tussen de historische verenigingen in de gemeente Bronckhorst, hebben we afgesproken dat we melding gaan maken van elkaars excursies en dat wanneer het aantal deelnemers tegen valt, ook de leden van andere verenigingen in de gelegenheid worden gesteld om mee te gaan. Want hoe meer mensen er mee gaan, hoe goedkoper het wordt. De deelname aan de zogenaamde kleine excursie is eigenlijk al jaren constant, rond de twintig deelnemers. Ook de ledenavonden worden steeds heel goed bezocht. De programmacommissie slaagt er telkens in om hele boeiende avonden te verzorgen. Dames van deze commissie bedankt voor de inzet van het afgelopen jaar.

Tijdens de OMD in september was in onze ruimte aan de Spalstraat een expositie ingericht met als thema, de Wederopbouw periode. Van deze expositie was veel werk gemaakt en erg mooi opgezet. Verschillende leden hebben hieraan hun medewerking verleend en vooral op de zaterdag hadden we veel bezoekers over de vloer. Zelfs konden we nog nieuwe leden noteren.
Vorig jaar gebeurde iets wat we al lang vreesden, wij moesten noodgedwongen verhuizen. We wisten dat het ooit een keer zou kunnen gebeuren, maar je hoopt stiekem dat het nog een hele tijd duurt. Aan het eind van het jaar kregen we te horen dat de door ons gebruikte ruimte verhuurd was aan Litania.

In goed overleg met Litania besloten we dat de oudheidkundige vereniging eind januari 2020 de ruimte verlaten zou hebben. En dat is gebeurd. Dan sta je op straat en gaat het zoeken naar een permanente plek, iets dat wij al een hele tijd doen, met extra energie verder. We kwamen in contact met de heer Duin, met zijn goedvinden mogen we de ruimte van de vroegere videotheek gebruiken. Het is weer een tijdelijke oplossing, maar we mogen het pand gebruiken totdat het verkocht gaat worden. En dat heeft ook te maken met de bouw van het Gezondheidscentrum.
Intussen zijn er ook contacten met de directie van de bibliotheek WestAchterhoek. Wij hebben onze wensen ten aanzien van een plek in de bibliotheek geformuleerd en naar hen gestuurd. Maar de bibliotheken in de gemeente Bronckhorst hebben te maken met bezuinigingen en denken na over de functie van de bibliotheek. Dat kan betekenen dat er partners gezocht gaan worden die ook van de bibliotheek ruimte gebruik willen maken. Maar het probleem is echter dat er tot nu toe over een marktconforme huurprijs wordt gesproken. En dat is voor onze vereniging een probleem. In het verslag van de secretaris heeft u kunnen lezen dat het ledenaantal het afgelopen jaar met 2 leden is gegroeid. Dat er dus een stijgende lijn in zit kunnen we niet ontkennen, maar de groei van ons ledental gaat wel heel erg langzaam. Kijken we naar onze collega verenigingen in de buurt, zien we dat bijvoorbeeld de historische vereniging in Steenderen meer dan 400 leden heeft. Wanneer we dan Steenderen vergelijken met Hengelo, moet het toch mogelijk zijn om ons ledenaantal uit te breiden tot 300 leden. Binnen het bestuur hebben we afgesproken dat het een van de speerpunten van dit jaar moet worden. In de komende maanden zal het bestuur plannen maken en ideeën uitwerken, in de volgende Olde Kaste’s zult u daar zeker meer over kunnen lezen.
Over Olde Kaste’s gesproken. Onze redactie is druk bezig om een soort bevrijdingsnummer te maken dat rond de bevrijdings datum van Hengelo uit moet komen. Zij hadden leuke ideeën om er iets heel speciaals van te maken. Maar iets bestaands veranderen kost meestal ook extra geld en dat is in dit geval ook zo. We hadden een kleuren uitgave in gedachten, op ander papier en een aangepaste omslag en een hogere oplage. Maar de bijdrage die vanuit de gemeente komt is niet toereikend om dit te bekostigen.

We gaan nu onze sponsoren benaderen met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren. Als dat lukt, en de eerste toezeggingen zijn al binnen, komt er rond de bevrijdingsdatum, en dat is zoals u weet 1 april, een erg bijzonder nummer van de Olde Kaste op uw deurmat te liggen.
In het kader van de viering van 75 jaar bevrijd Hengelo is de OHKV ook bezig om een wandelroute samen te stellen door het dorp, langs plekken waar iets gebeurd is, mensen gewoond hebben, Duitsers gevestigd waren enz. Het is de bedoeling dat dit informatie boekje over deze route is vanaf 1 april beschikbaar.
Als vereniging kun je een prachtig verenigingsblad maken, maar het moet wel bij de leden bezorgd worden. Daarom wil ik vanaf deze plek al onze bezorgers heel erg bedanken voor het werk dat zij doen. Zonder hen zag onze financiële huishouding er heel anders uit. Dan zouden de portokosten een behoorlijke kostenpost zijn. Namens Redactie en bestuur heel hartelijk dank voor het bezorgen van de Olde Kaste en soms ook nog extra rondes voor het rondbrengen van uitnodigingen.
Niet alleen via ons verenigingsblad de Olde Kaste presenteren wij ons, ook via de website doen wij dat. Deze website, die een kopie is van de site van de Hervormde Gemeente, is aan vervanging toe. Tot op heden heeft het prima gewerkt en onze secretaris die als webmaster functioneerde, heeft gezorgd dat hij altijd actueel was. Maar in de loop van de tijd worden er meer eisen gesteld aan een website en ook de gebruiksvriendelijkheid kan en moet verbeterd worden. Een van onze leden is drukdoende om de site te restylen en het aantal functies en mogelijkheden uit te
breiden. Het zal nog wel even duren voor deze uitvoering in de lucht is, maar de eerste demo’s zijn veelbelovend.
Zo langzamerhand kom ik aan het eind van mijn verhaal. Zoals u heeft kunnen lezen in de uitnodiging, vindt er een bestuurswisseling plaats. Onze secretaris/penningmeester was aftredend en heeft zich niet meer verkiesbaar gesteld. Gert Wenneke heeft 15 jaar lang deel uitgemaakt van het bestuur van onze Oudheid Kundige Vereniging. Waarvan het overgrote deel van die tijd als secretaris en later in een gedeelde functie van secretaris/penningmeester. Gert had zijn zaakjes altijd prima in orde. Ik kan mij niet herinneren dat de kascommissie ooit iets gevonden heeft dat fout was of voor verbetering vatbaar was.
Helaas kon Gert hier vanavond niet aanwezig zijn, maar ik wil hem namens het bestuur en leden hartelijk danken voor zijn werk voor de vereniging in de afgelopen jaren. Het bestuur benoemt Gert Wenneke dan ook tot lid van verdienste en zal een bos bloemen bij hem laten bezorgen.
Ik dank u.

Toelichting Rekening 2019 & Begroting 2020

Rekening 2019.

Het voordelig saldo over 2019 bedraagt € 1.101,89. Hoofdoorzaak is de post Sponsoring met naast de “gewone” sponsoren (€ 550,00) de “extra” inkomsten van Hart voor de Achterhoek (€ 654,35) en Bedrijvenkring Bronckhorst (€ 450,00). Er zijn ten opzichte van de begroting nog wel een paar plusen minpuntjes, maar alleen rekening houdend met de extra’s van de sponsoren zou de rekening zo goed als sluitend – geen voordelig of nadelig saldo – zijn geweest.
De opbrengst van de verkoop van het jubileumboek uit 2013 was dit jaar maar € 20,00. Het is weer teruggesluisd naar het Fonds Hissink, omdat destijds het jubileumboek daaruit werd bekostigd. Uit het fonds is € 50,00 overgeboekt naar de exploitatie als correctie sponsoring/fototegels. Dit vloeit voort uit de afspraak met sponsor Jan Menkveld (geldend voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020).
Met de gift van de BKB is een beamer aangeschaft met de bedoeling om presentaties te kunnen verzorgen. Het bedrag van € 450,00 is verwerkt in de post Gebouw. Feitelijk is deze post dus bijna de helft van wat begroot werd. Daarbij is opmerkelijk dat Spalstraat 10 huurvrij was, maar er wel voor rioolheffing € 205,65 moest worden betaald. Bezwaar daartegen bij de gemeente werd afgewezen.
Op zo’n vijftig euro na is aan contributie binnengekomen wat begroot was. Er zijn mutaties geweest, zowel nieuwe leden als opzeggingen. Enkele leden hadden, ook na herhaalde verzoeken, niet aan hun verplichtingen voldaan. Zij zegden uiteindelijk op of zijn, in één geval na twee jaar niet betaald te hebben, uitgeschreven. De excursies hebben per saldo nog geen drie honderd euro gekost, volgens beleid had dat vijfhonderd mogen zijn. Dat komt vooral omdat bij de grote excursie het restaurant een goedkopere lunch leverde en berekende dan afgesproken en ingecalculeerd.
De ledenavonden hebben wel meer gekost dan de begrote € 500,00, n.l. totaal € 1.507,08 dus zo’n duizend euro meer. Het hangt altijd sterk af van het aantal bezoekers en het uit zich in het bijzonder in de kosten voor de consumpties (gratis koffie/thee p.p.). Met name een paar filmavonden waren zeer goed bezocht. De uitgaven voor de vier edities van De Olde Kaste waren steeds tussen de € 410,00 en € 460,00. Met cartridges voor de redactie en porto komt dat op het totaal van bijna € 2.200,00, zo’n €100,00 onder de begroting. Daarmee zijn alle (grotere) bedragen toegelicht en verschillen verklaard.

Begroting 2020.

Voor de begroting wordt logischerwijs naar de rekeningen van de voorgaande jaren gekeken en daarop de bedragen gebaseerd. Maar voor twee grotere inkomstenbedragen komt daar nu voor dit begrotingsjaar een kentering in. Achterliggende gedachte is om “meer vlees op de botten te krijgen”.
De post Contributie wordt weliswaar, net als voorheen, berekend naar het aantal leden per 31 december 2019, maar houdt rekening met een contributieverhoging van € 22,00 naar € 25,00 voor de leden en van € 27,50 naar € 30,00 voor de familieleden. De bedragen werden voor het laatst aangepast in 2014.
Voor de excursies wordt van het beleid, dat dit de vereniging € 500,00 mag kosten, afgestapt.
Er is besloten dat de inkomsten en uitgaven in het vervolg in evenwicht moeten zijn. Daarbij zal er op worden toegezien dat voor de deelnemers een excursie nooit meer dan € 50,00 gaat kosten. Bij de ledenavonden was het beleid ook dat dit € 500,00 mocht/mag kosten. Echter, dit is de laatste jaren steeds fors overschreden, zelfs in extreme mate in 2018, mede ten gevolge van succes maar toch. Daarom is een ruim hoger bedrag dan eerder opgenomen.
Verwacht wordt dat de post Olde Kaste stabiel blijft en weer op € 2.300,00 wordt begroot. Onzeker is de post Gebouw, hetgeen met de huisvesting te maken heeft. Het bedrag van € 750,00 is fictief, alleen het onderdeel website (bijna € 140,00) is redelijk vaststaand.
Als na het verlaten van Spalstraat 10 alleen opslag van toepassing is, zullen er nauwelijks verdere kosten zijn. Komt er nieuwe huisvesting in beeld dan is dat geheel onduidelijk en zal naar bevind van zaken gehandeld moeten worden.

                            ©  2020 | www.deoldekaste.nl | Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland