Stukken Algemene Ledenvergaderingen en het Beleidsplan

Stukken ALV

35ste algemene ledenvergadering
Donderdag 23 maart 2023
Aanvang 20.00 uur
Ons Huis Beukenlaan 30

Agenda:

1. Welkom voorzitter Frans Geurtsen
2. Notulen 34ste algemene vergadering (24 maart 2022)
3. Jaarverslag 2022
4. Financiële stukken 2022
• Exploitatierekening
• Verslag kascommissie dhr. Versteege en dhr. Wechelaar
• Benoeming reserve kascommissielid
5. Hoe gaan we om met portokosten? 4 x €3,03 = €12,12 per jaar
6. Begroting 2023
7. Bestuursverkiezing:

Aftredend zijn: Henk te Brake (herkiesbaar) Joop Brugman (herkiesbaar) Karel Cornegoor (herkiesbaar). Tot 5 dagen voor aanvang van de vergadering kunnen leden (tegen)kandidatenschriftelijk bij de secretaris indienen.

En ……. Mocht u een bijdrage willen leveren aan onze vereniging binnen het bestuur, één van de commissies, of zo nu en dan willen ondersteunen: laat het ons weten!

8. Vaststelling HANDBOEK GOED BESTUUR
9. Programma/activiteiten 2023
10. Rondvraag

Na de Pauze:
11. Johan Eppink
Johan is geboren in Bredevoort en woont sinds 1985 in Steenderen. Hij leest verhalen voor van verschillende schrijvers. Het zijn komische en serieuze verhalen, verteld in het Achterhoeks dialect.

Beleidsplan

Nu Corona min of meer onder controle is, kunnen we onze activiteiten weer een stevige impuls geven.

Beleidsplan 2023

De vereniging heeft op dit moment ongeveer 236 leden waarvan ongeveer de helft gezinsleden zijn, d.w.z. 2 leden op 1 adres. Het gaat dan om ongeveer 350 personen. Om de armslag en draagvlak van de vereniging te vergroten is het wenselijk dit ledenaantal op 500 te brengen. Het is daarom van belang dat de activiteiten van de vereniging breed worden uitgedragen.

Dit gebeurt onder andere op de website www.deoldekaste.nl. Een prachtige website waar al veel documenten, verhalen, oude kranten en foto’s zijn samengebracht. De website blijft in beweging en wordt regelmatig aangevuld en gemoderniseerd.

Sinds mei 2021 worden we gastvrij ontvangen door de Vrijzinnige Gemeente Hengelo Gld aan de Banninkstraat te Hengelo. Hier hebben we inmiddels een mooi archief kunnen samenstellen. Dit archief wordt door de archiefcommissie regelmatig verder geordend en aangevuld. De inhoudsopgave van dit archief is voor het grootste deel terug te vinden op onze website.

Lopende activiteiten zijn:

 • onderhoud herinneringsbord Joodse begraafplaats aan de Kloosterweg te Hengelo Gld.

 • activiteiten ontwikkelen rondom ons 35 jarig bestaan in 2023

 • realiseren van een digitale begeleiding van een wandelroute langs de fototegels in het dorp

 • ontwerpen wandeling door het dorp vanuit de ogen van Herman van Velzen

 • 4 keer per jaar uitbrengen van verenigingsblad de Olde Kaste

 • het archief is elke dinsdagmiddag open (vanwege energiebesparing in koude periodes wat minder). Een afspraak maken is altijd mogelijk. Zie voor contact: www.deoldekaste.nl/werkgroepen

 • het in eigen beheer opmaken van ons verenigingsblad de Olde Kaste.

Ledenactiviteiten:

 • maart Algemene Leden Vergadering

 • Door het jaar heen vier ledenbijeenkomsten in de vorm van lezingen en/of presentaties

 • 1 kleine excursie in de regio

 • 1 grote dagexcursie

Ga voor de actueel geplande activiteiten naar: Home/Agenda