Privacy beleid www.deoldekaste.nl

PRIVCACY BELEID
van de Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland: De Olde Kaste

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland (hierna: “De Olde Kaste” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van De Olde Kaste, [een donatie doet, sponsor wordt] of om een andere reden persoonsgegevens aan De Olde Kaste verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De Olde Kaste, p/a Hofstraat 4 7255CJ Hengelo, KvK nummer 40103956
De functionaris leden/sponsor/donateur-beheer is bereikbaar via secretaris@deoldekaste.nl.

2. Welke gegevens verwerkt De Olde Kaste en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2 De Olde Kaste verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van De Olde Kaste;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b.v. om cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen, alsmede voor de contributie-inning.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met De Olde Kaste en je te informeren over de ontwikkelingen van De Olde Kaste.
3. E-mail berichtgeving
De Olde Kaste gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van De Olde Kaste. Afmelding voor deze mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeld-link onderaan de mailing.


4. Bewaartermijnen
De Olde Kaste verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft De Olde Kaste passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt De Olde Kaste geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.


6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1 Via de ledenadministratie van De Olde Kaste kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Olde Kaste zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
6.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: secretaris@deoldekaste.nl


7. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.deoldekaste.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.