1988-01 Keijenborg 50 jaar dorp

Uit de Olde Kaste 1988-01

Auteur: redactie Olde Kaste

Keijenborg 50 jaar dorp

Zoals u al wel vernomen zult hebben, bestaat Keijenborg als dorp 50 jaar. Onderstaand vindt u een citaat uit de notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hengelo Gld, gehouden op vrijdag 30 december 1938.
“Tegenwoordig de heeren D.J. Jansen, A. Meinders, D. Ruesink, G.W. Weenink, J.H. Vennegoor, J.W. Otten, H.E.Harmsen, H. Luesink, D. Spelhofen en A. Hilderink. Voorzitter: de heer F. van Hoogstraten, burgemeester. Secretaris: de heer H.C.Arends.
Voorgelezen wordt een voorstel van Burge­meester en Wethouders, om:
le het gedeelte van de wijk Gooi, op de bij het voorstel behoorende kaart aangegeven, aan te wijzen als dorp en daaraan te geven den naam “Keijenborg”;
2e met intrekking van de raadsbesluiten van 12 augustus 1910 en 25 november 1925 te besluiten tot het vaststellen van straat­namen voor de dorpen Hengelo en Keijen­borg, zooals deze in het bij het voor­stel gevoegde plan zijn vermeld.

Met betrekking tot den naam “Keijenborg” merkt de heer Otten op, dat “Keijenburg” hem beter voorkomt, omdat de naam ontleend is aan het voormalige landgoed van dien naam. Hetvoorstel van Burgemeester en Wethouders, den naam te bepalen op “Keijenborg” wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Naar aanleiding van het voorstel den weg, thans bekend als “Slonzeweg” te noemen “Industriestraat”, geeft de heer Otten in overweging eerstgenoemden naam te handhaven. De heer Vennegoor stelt de naam “St. Janstraat” voor, naar het aan dezen weg staand patronaatsgebouw “St. Jan”. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig dit voorstel besloten. De weg loopend van de St. Janstraat (bij de maalderij van den A.B.T.B.) naar den Hummelo­ Enschedeschen Kunstweg wordt in afwijking van het voorstel genaamd “Poelsweg” en de weg in het voorstel aangeduid als Poelsweg wordt genaamd “Teubenweg”.
De heer Meinders kan zich wel vereenigen met den naam “Pastoor Thuisstraat”, doch meent overigens, dat de naam Hengeloscheweg zich beter voor dezen weg leent, omdat hij van Keijenborg in de richting Hengelo gaat. De heeren Vennegoor en Weenink achten den voorgestelden naam zeer juist als hulde aan Pastoor Thuis, met wiens medewerking te Keijenborg zooveel is tot stand gekomen. De heer Spelhofen kan zich om deze redenen ook met den voorgestelden naam vereenigen. De heer Luesink wijst er nog op, dat juist deze weg in nauw verband staat met de opkomst van Keijenborg en het werk is van Pastoor Thuis. De naam “Pastoor Thuisstraat” wordt goed­gekeurd, waarna het geheele voorstel, met in achtneming van de hiervoor aangegeven wijzigingen, zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen. De heer Ruesink vraagt, of het de bedoeling is, alle straten van naamborden te voor­zien dan wel of men zich met het oog op de kosten tot de bebouwde wegen zal beperken. De Voorzitter antwoordt, dat voor landwegen, zoolang ze niet bebouwd zijn, borden misschien voorloopig achterwege zullen blijven.”

Hengelo Gld, 30 december 1938.
Burgemeester en Wethouders van Hengelo Gld,

Tot zover het citaat.

Nadien bleef de tweestrijd over de naamgeving van het dorp “Keijenborg” of “Keijenburg” de gemoederen bezig houden. Definitief werd aan deze tweestrijd een einde gemaakt door een schrijven van Burgemeester en Wethouders van Hengelo Gld aan Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland, waarin “Keijenborg” definitief als juiste naam wordt aangegeven.

Dit schrijven was gedateerd: 15 juli 1941.