Reclame 5 okt. 1946

Betaling abonnementsgeld
Met ingang van 1 october 1946 is de 16e jaargang van „de Reclame” ingegaan. Zij die bij het betalen van het abonnementsgeld de incassokosten willen besparen, worden in de gelegenheid gesteld, vóór 19 october het abonnementsgeld ad f3.— in de winkel te komen betalen. Na 19 october zal het abonnementsgeld worden verhoogd met 15 cent incassokosten

Wereld Dierendag (gedicht)
’t Was 4 oktober dierendag
Voor poesen en voor hondjes.
Ze werden allemaal verwend
Met kluifjes en met klontjes.

Er kwam een grote doos gebak
Plus Ranja met een rietje.
En zelfs het kooitje werd versierd
Van het kanariepietje.

Het paardje van den schillenboer
Kreeg toen een extra hapje.
Het hondje kreeg een sneetje brood
En papa kauwde ’t kapje.

De foxterrier mocht op die dag
Door alle kamers rennen.
Kortom, we gingen op die dag
De dieren eens verwennen!

We wilden op deze Dierendag
Iets extra’s weg gaan geven.
Zodat de poes een „kater” kreeg
En Mops een hondenleven.

Wees goed voor ’t dier het is het waard
Zijn vriendschap kent geen grenzen.
Het dier is dikwijls beter nog
Dan velen van de mensen.

Het dier vond geen raketten uit
Het kan alleen wat grommen.
Het bijt misschien een enkele keer
Maar gooit toch nooit met bommen.

Behandel steeds uw poes of hond
Naar recht en naar geweten.
Maar wil bij alles wat u doet
De mensen niet vergeten.

De kleine schooier uit de stad
Die vaak nog zonder schoen gaat.
’t Is ied’re dag weer „mensendag”
U weet, wat u te doen staat!

Rijwielbanden voor landbouwers
Landbouwers behoeven voor rijwielbanden niet opnieuw aan te vragen. Wanneer er banden worden toegewezen voor landbouwers, ontvangt de Commissie hiervan bericht en deze wijst toe aan die landbouwbedrijven, die het eerst voor tweede verstrekking in aanmerking komen. De distributiedienst roept deze betreffende personen dan op en laat bij het uitreiken der bonnen een aanvraagformulier invullen.

Nieuwe pastoor te Keyenburg feestelijk ingehaald
Tegen 5 uur Vrijdagmiddag j.l. arriveerde de nieuwbenoemde pastoor te Keyenburg, J. G. Alferink, uit de richting Doetinchem te Velswijk, waar Zeer Eerwaarde werd begroet door den kerkmeester de heer Th. Jansen. Een eindweegs verder bij de Hummelose weg was een prachtige ereboog opgericht. Hier richtte de heer W. Bergervoet namens het gemeentebestuur van Zelhem een welkomstwoord tot Z. Eerw., die daarna per landauer in gezelschap van den HoogEerwaarde heer Scholte op Reijmer, deken te Zutphen, zijn feestelijke intocht vervolgde naar de kerk, waar een keurige en smaakvolle versiering was aangebracht. De stoet werd voorafgegaan door de muziek „St Jan”, een 40-tal ruiters te paard, bruidjes en schoolkinderen. Op verschillende punten langs de weg stonden veel parochianen ter begroeting. De installatieplechtigheid werd in de kerk verricht door den deken, die hierbij tevens de grote verdienste voor Keyenburg van pastoor Thuis herdacht, die gedurende zijn 40-jarig priesterschap zoveel voor de parochie tot stand heeft gebracht.

Raadsvergadering Hengelo (G.)
In de Donderdag j.l. gehouden raadsvergadering onder voorzitterschap van burg. Van Hoogstraten, was de heer Weenink met kennisgeving afwezig. De heer Stegerman maakte na lezing der notulen de opmerking, dat zijn pleidooi voor het aanleggen van een fietspad langs de weg naar Wichmond hierin niet was vermeld. Het zal alsnog worden opgenomen. Van Ged. Staten was ingekomen een mededeling dat de rekening 1945 van de H. E. K. was goedgekeurd. Van de gemeente 772 -392x b Steenderen was bericht ontvangen, dat zij voorlopig geen vrijheid vond om medewerking te verlenen tot verbetering der Riefelerdijk. Naar aanleiding van dit schrijven merkten verschillende leden op, dat de commissie, ingesteld om deze zaak te regelen, kan blijven doorwerken om het gedeelte op Hengelo’s gebied in orde te maken. De heer Harwig heeft vernomen, dat deze commissie er het bijltje bij neergelegd zou hebben, omdat de aangelanden blijkbaar door iemand bewerkt zijn en nu huiverig zijn geworden om verdere medewerking te verlenen. In dat geval, zegt de Voorz., zou de gemeente zelf verdere stappen kunnen nemen. Ged. Staten waren blijkens hun schrijven er tegen, dat de gemeente subsidie wilde verlenen aan de Volkshogeschool te Eerbeek, daar hiermede geen plaatselijk belang was gediend. Voor de benoeming van een hoofd der O.L. School te Varssel was de volgende voordracht opgemaakt: 1. J. H. Keijzer, onderw. te Harfsen; 2. Mej. M. Pels, onderwijzeres te Huppel bij Winterswijk; 3. G. H. Wanders, onderw. te Ruurlo. Na enige bespreking werd met algemene stemmen benoemd de heer J. H. Keijzer. Het salaris van den klokluider en doodgraver dat indertijd door B. en W. was gebracht resp. op f 200.— en f 400.—, moest volgens schrijven van Ged. Staten uit technische overwegingen worden gebracht op f 160.— en f 320.—. Echter met toekenning van de verhogingen met 15 en 2 X 5% en gerekend vanaf juli 1945, zodat uiteindelijk toch de vroeger gestelde lonen worden bereikt. Voor het onderwijzend personeel werden vervolgens de pensioensgrondslagen vastgesteld. Bij de rondvraag vestigt de heer Ruesink de aandacht op het gezin Elsman, wiens woning is afgebrand. De voorz. zegt dat E. een noodwoning is aangeboden. Deze is echter in zo’n staat dat verplaatsing niet mogelijk is en van de wederopbouw is bericht ontvangen, dat dit jaar geen vergunning zal worden gegeven voor nieuwbouw. De heer Tijdink vraagt verbetering van de Elderinkweg en van een verbindingsweg bij Zeevalkink in het Gooi. Ook brengt hij de Zuivelfabriek ter sprake, die haar afvalproduct maar lustig in de laak laat lopen, wat voor de bewoners in die buurt een voortdurende ergernis is, terwijl toch de fabriek over een vloeiweide beschikt. Uit de hierop volgende uitvoerige besprekingen bleek, dat het zeer moeilijk is, hieromtrent afdoende maatregelen te nemen. B. en W. zullen echter onderzoeken of een oplossing te vinden is. De heer Harwig wijst op verschillende plaatsen in het dorp, waar de straatverlichting te wensen overlaat en informeert ernaar of de vacante plaatsen op de secretarie nog eens weer bezet zullen worden. De Voorz. zegt dat een en ander z’n volle aandacht heeft. Er komen echter geen geschikte sollicitanten. Bij de bespreking van de toestand van de weg naar het Kervel verwatert de discussie dermate, dat men ten slotte via het verstrekken van gelden voor kunstmest en het uitreiken van bonnen voor fietsbanden, belandt bij een vernietigend oordeel over de meeste distributiemaatregelen. De heer Otten vraagt ten slotte of B. en W. niet bij machte zijn om gedaan te krijgen, dat de evacuatiegelden gedeblokkeerd worden. Door de blokkering verkeren thans veel kleine spaarders in geldverlegenheid. De Voorz. zegt, wel pogingen te willen aanwenden de mensen te helpen, doch volgens het oordeel van den heer Tijdink is er weinig hoop op resultaat. Hierna sluiting.

12 okt. 1946

FOTO ANGST (gedicht)
De leden van de Parijse conferentie hebben de Franse pers dringend verzocht, geen foto’s van de gedelegeerden te maken, tijdens hun oponthoud in Montmartre of nachtgelegenheden. (Krantenbericht)

Als de heren na ’t vermoeiend confereren
’s Avonds even nog een borrel drinken gaan,
Dan mag van dit onschuldige genoegen
Geen kiekje in de kranten komen staan.

Wisjinski drinkt z’n wodka met wat water;
Byrnes neemt natuurlijk louter whisky-puur.
s’morgens hebben al die heren nog een kater,
En van de weeromstuit zijn de kleine landen „zuur”!

Als de ene heer den and’ren gaat bekijven
Of aan een voorstel steeds maar tegenstand blijft biên,
Zegt men: „geef maar wat toe, want anders zal ik schrijven,
Dat je gister met een aardig meisje bent gezien.”

Le Moulin Rouge heeft straks op zijn geweten,
Dat Bevin ’s nachts heel slecht geslapen heeft.
Hij kropt z’n woede op — de vrede wordt vergeten,
Met als gevolg een speech, dat heel de wereld beeft.

Parijs is veel te luchtig voor de heren ;
Ze springen blijkbaar dikwijls uit de band.
Ze hadden, denk ik, beter kunnen confereren
In ’t klein maar rein en zedig Broek in Waterland.’

Niet dat ik hun gedragingen wil laken,
Maar ‘k had toch hoop, dat gauw de vrede komen zou.
Ze zullen in Parijs wel vrede kunnen maken,
Maar .. . hebben straks nog oorlog met hun eigen vrouw!

Verlenging suikerbon
Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de voor suiker of jam aangewezen bonnen 606 en 106 suiker, en 607, 107 en 108 Algemeen geldig blijven tot en met 19 Oct. a.s. Het rantsoen boter, vet en margarine van 13 t/m 26 October Nu reeds gedurende twee 14-daagse perioden het aandeel van de boter in het rantsoen voedingsvetten is verhoogd om de krappe margarine-positie te ontlasten zal voor de periode van 13 t/m 26 Oct. margarine, boter en vet weer in de oude verhouding worden verstrekt. Het rantsoen voor personen, geboren in 1941 en vroeger, zal in die periode zijn samengesteld uit: 125 gram boter en 375 gram margarine of 300 gram vet naar keuze. Aan kinderen, geboren in 1942 en later, zal in die periode 250 gram boter en 125 gram margarine of 100 gram vet naar keuze worden verstrekt. Indien mogelijk zal de samenstelling van het rantsoen voedingsvetten voorlopig op deze basis gehandhaafd blijven.

Het suikerrantsoen van 13—26 October
De suikerbon voor de periode 13—26 Oct. wordt niet op 10 maar op 17 Oct. bekend gemaakt. Dit houdt verband met de omstandigheid, dat door het slechte weer van de laatste tijd, de suiker uit onze binnenlandse bietenoogst ongeveer een week later ter beschikking kwam dan aanvankelijk werd verwacht. De productie komt thans weer op dreef en het normale rantsoen, dat voor de 14-daagse periode van 13—26 Oct. is vastgesteld op 750 gram per persoon, zal, naar verwacht wordt, in het gehele land vóór 27 Oct. kunnen worden gehonoreerd.

Uit de Reclame edities 1946

Volman, Smeitink, Centra, Meijers, Stevord, Sinterklaas

Reclame 19 okt. 1946

Specerijen zonder bon
Binnenkort zullen door een verbeterde aanvoer peper en nootmuscaat zonder bon verkrijgbaar zijn. Het ligt in de bedoeling voor deze producten maximum-prijzen vast te stellen. Hoewel het reeds in het voornemen lag binnenkort een bon voor specerijen aan te wijzen, is de aanvoerj uit Indië thans zodanig, dat binnen afzienbare tijd aan de normale binnenlandse behoefte zal kunnen worden voldaan. De mogelijkheid bestaat, dat de handel niet overal tijdig bevoorraad zal zijn, zodat men hier en daar enige tijd zal moeten wachten op aflevering. Er komt echter uit import voldoende beschikbaar om aan de gehele vraag te kunnen voldoen.

Afscheid meester Bronsema
Dinsdagmiddag nam de heer Bronsema, die wegens vertrek naar Vlaardingen onze gemeente ging verlaten, afscheid van de leerlingen der Varsselse school met hunne ouders en verdere belangstellenden. Aanwezig waren verder o.a. de burgemeester, wethouders en secretaris, het personeel van de o.l. school Dorp, het bestuur van Volksonderwijs, de heer Peters, hoofd der chr. school te Varssel en de heer Kolenbrander namens het Groene Kruis en Kunst genot. De heer Bulten opende de vergadering en bood namens ouders en kinderen den heer Bronsema een horloge met inscriptie aan en aan mevr. Bronsema diverse sieraden. Verschillende sprekers voerden hierna het woord, o.m. de burgemeester en de heren Kolenbrander, Peters en Harwig die allen in hartelijke bewoordingen getuigden van de prettige samenwerking met het scheidende hoofd der school en hem dank brachten voor het vele werk, in het belang der school en op verenigingsgebied verricht. Vervolgens werd kennis gemaakt met het nieuwe hoofd der school, den heer Keizer, en zijn echtgenote, die de bijeenkomst werden binnengeleid. De kinderen zongen hem een welkomstlied toe. De heer Keizer sprak de aanwezigen toe en hoopte in de voetsporen van zijn voorganger verder te mogen gaan. De heer Bronsema, geroerd door de vele blijken van sympathie en vriendschap, dankte allen voor hun belangstelling en hartelijke bewoordingen. Na nog enige tijd, onder ruime tractatie, gezellig bij elkaar geweest, was deze afscheidsmiddag geëindigd. ’s Avonds was er een afscheidsfeestje, speciaal voor de oud-leerlingen, die hun scheidenden oud-leraar een prachtige leeslamp, een rookstel en een enveloppe met inhoud aanboden. De avond werd verder doorgebracht met zang, muziek en declamatie, terwijl tot slot een dansje werd gemaakt, begeleid door accordeonmuziek van den heer Wonnink, die zich hiervoor belangeloos beschikbaar had gesteld.

Stevord

Reclame 26 okt. 1946

Poppouri (gedicht)
Af en toe moet men wel zeggen:
Heel de wereld lijkt wel dol!
Want van allerhande dingen
Staan de kranten al weer vol.

De Parijse Conferentie
Heeft nu al weer afgedaan;
Er blijven slechts een paar illusies
Plus wat lege stoelen staan.

Nederland wenst annexatie
Van beperkt en klein gebied.
Arnold Meyer vraagt z’n vrijheid,
Maar die krijgt-ie lekker niet.

Zwarte handel tiert nog welig;
Zwarte Pieten in hun sas;
Schandalen bij de distributie
Zoals ’t nooit tevoren was.

Ook de Nederlandse koeien
Kijken reuze eigenwijs,
Want de boter van die dieren
Wordt al gauw verhoogd in prijs.

Wapenstilstand in het Oosten
’t Is een mooi en blij geluid
Maar in ’t verre grote China
Brak de oorlog hevig uit.

Door de vliegtuigongelukken
Wordt de mens in rouw gehuld;
Onervaren roekelozen
Hebben daaraan soms de schuld.

Dit is maar een klein gedeelte
Van wat in de kranten stond ….
Er gebeuren heel veel dingen
Op het wijde wereldrond.

Maar dat kan niet in de krant meer,
Dat doet me eig’lijk veel plezier,
Want er is nog in ons landje
Grote schaarste aan papier

Naamlijst van gesneuvelden
Bij de zovele ontvangen dankbetuigingen in de laatste tijd, mochten ook de ouders van den heer G. H. Wolsink te Bekveld alhier, die, zoals men weet, op 3 Mei 1945 in het kamp Wöbilm Ludwigslust overleed, nadat hij door S.D. en Landwacht alhier was gearresteerd, een door Generaal Eisenhower ondertekend schrijven ontvangen, waarin wordt medegedeeld dat de naam van G. H. Wolsink is geplaatst op de lijst van gesneuvelden van het hoofdkwartier van de geallieerde strijdkrachten, omdat hij zich heeft onderscheiden door zijn dapper gedrag, terwijl hij vocht voor de bevrijding van zijn land 1944/’45.

Reclame 2 nov. 1946

Annexatie (gedicht)
Wie had dat nu kunnen dromen:
Adolf Hitler zeker niet.
’t Zal er nu toch nog van komen,
Neêrland annexeert gebied.

We krijgen nu wat extra mijnen,
Dat valt wel een beetje mee.
Misschien zal men ook nog vinden
Het aan ons ontstolen vee.

Heinrich, die als oud=SS-man
Onze nieuwe fietsen stal,
Wordt als Nederlandse burger
Behandeld als een licht geval.

Gretchen, einmal Wehrmachts mädel,
Komt in onze maatschappij;
En men krijgt er als presentje
Wat verwoeste steden bij.

Straks houdt men hier nog collecten
Voor ’t geannexeerde land.
De regering geeft een voorbeeld:
Help den Mof met gulle hand!

Arnhem kan dan nog wat wachten ;
Zeelands opbouw gaat niet door;
Want het „Nederlandse” Aken
Dat gaat dan natuurlijk voor.

’t Wordt voor Schacht een buitenkansje
Dat hij vast niet schieten laat.
Let maar op, dat hij zo strakjes
Nog in Bentheim wonen gaat.

Willen we meer land bewonen,
‘k ga accoord met dat idee.
Maar laat men dat als Nederlander
Weer ontworst’len aan de zee.

Zo’n stuk Duitsland is als biefstuk :
’t Lijkt de meesten naar de zin;
Maar ’t is moeilijk klein te krijgen
En men stikt er wel eens in!

Consumentencrediet 
Zoals bekend, heeft de regering een z.g. Consumentencrediet ingesteld, een maatregel die beoogt het Ned. volk over de moeilijkheden bij de aankoop van noodzakelijke gebruiksgoederen heen te helpen. Het wil door het verstrekken van voorschotten tijdelijk in dringende gevallen het betalen van aankopen van kleding, schoeisel, huishoudelijk linnengoed, keukengerei, serviesgoed, fietsbanden e.d. vergemakkelijken. In het algemeen zal een Consumentencrediet kunnen worden verleend, wanneer het inkomen per week lager is dan: van een alleenstaand persoon f21.-; van een gezin van 2 personen f 35.- ; van 3 pers. f 42.-; van 4 pers. f 49.-; van 5 pers. f 56.-; van 6 pers. f 62.- ; van 7 pers. f69.-; van 8 pers. f 76.-; van 9 pers. f 83.-; van 10 pers. f89.-; van 11 pers. f95.- ; van 12 pers. f 101.-.

Benzine uit turf
Als laboratorium-experiment is het procedé: uit turf benzine te verkrijgen, niet nieuw. In Sovjet-Rusland is men er echter in geslaagd, langs deze weg grote hoeveelheden benzine te winnen, die als brandstof in geen enkel opzicht onderdoet voor uit ruwe olie vervaardigde benzine.

Reclame 9 nov. 1946

Sparen!
De 31e October j.l. werd weer de Wereld-spaardag gehouden.
Sparen schreef men in de kranten ….
‘k Wil wel sparen, maar waarvan ?
Wereld-spaardag is wel aardig,
Als je maar wat sparen kan !

Als we aan het eind der werkweek
Met ons geld naar huis toe gaan,
Zien we onze echtgenoten
Meestal aan de huisdeur staan.

Het poesje moet van vaders stoel al ;
Z’n pantoffels staan op zij ;
Moeder schenkt een kopje koffie,
Doet er nog een koekje bij.

Kind’ren krijgen eerst hun zakcent
Op hun handjes uitgeteld.
Dan grijpt pa z’n portefeuille
En krijgt ma haar huishoudgeld.

Ma kijkt elke week weer somber,
Maar … ze moet het er mee doen !
Pa houdt net genoeg nog over
Voor zijn week’lijks rookrantsoen.

Wat bij beetjes ingebracht wordt,
Wordt als ’t ware weggeschept.
Sparen is een mooie leuze ….
Als je wat te sparen hebt.

De regering wil u helpen,
Met het consument-crediet ;
Bij de staat een schuld te hebben,
Lijkt de meeste mensen niet.

Want met mensen is te praten,
De leverancier begrijpt u wel.
Maar de staat geeft vast geen uitstel,
Stuurt direct een dwangbevel.

’t Enige wat men blijft vergaren,
En dat doet men nauwgezet: Zijn —
u zult het daad’lijk raden —
De peukjes van de sigaret !

Huisslachtingen
Zelfverzorgers voor vlees hebben in de periode van (Nov. 1946—1 April 1947) gelegenheid hun huisslachtingsvarken voor eigen gebruik te slachten. Voor elke slachting moet een machtiging worden aangevraagd bij den plaatselijken bureauhouder, waarbij de aanhoudvergunning voor het te slachten varken moet worden ingeleverd. De zelfverzorger is verplicht de machtiging binnen 3 maal 24 uur na de slachting weer bij den plaatselijken bureauhouder in te leveren. Voor een varken zullen in het algemeen de vleesbonnen van 4 personen van 4 jaar en ouder en voor een schaap van l persoon van 4 jaar en ouder gedurende een jaar worden ingehouden. Het rantsoen van kinderen beneden 4 jaar bedraagt de helft van dat van oudere personen. Nadere inlichtingen kunnen de plaatselijke bureauhouders verstrekken.

De „ondergrondse” in Spanje
De republikeins-ondergrondse beweging in Spanje heeft reeds een enorme omvang aangenomen. Zij is goed georganiseerd en betrekkelijk goed gecoördineerd. Haar activiteit in de steden beperkt zich in hoofdzaak tot het uitgeven van illegale bladen, het schilderen van slagzinnen en – ter afwisseling – enkele bomaanslagen. Het gros der republikeinse strijdkrachten, waaronder 50.000 goed bewapende „guerilleros”, houdt zich echter nog schuil in de bergachtige districten, o.a. in de Andalusische Sierras, de voorgebergten der Pyreneeën in de gebieden ten Oosten van Madrid. Het hoofdkwartier bevindt zich vermoedelijk in Andorra en Toulouse.

In December gedroogde zuidvruchten voor iedereen
Het ligt in de bedoeling in de eerste helft van Dec. een bon aan te wijzen, waarop iedereen 200 gram gedroogde zuidvruchten zal kunnen kopen.

Brengt uw advertenties vroegtijdig
Volgens overheidsbepaling mogen wij slecht 1/3 deel van ons blad voor advertenties gebruiken. Dit is dus een beperkt gedeelte. Wacht daarom niet tot het laatste ogenblik met het opgeven van Uw advertentie, want het is mogelijk dat wij U dan teleur zouden moeten stellen. Bedenkt daarom : wie ’t eerst komt ’t eerst maalt!

Reclame 16 nov. 1946

Omhoog / Omlaag (gedicht)
Neêrland heeft weer wat bijzonders;
Het wordt vast nog eens beroemd,
’t Is geen wonder, dat men ons vaak
Chinezen van het Westen noemt.

Want de borrel wordt goedkoper,
Dat is op zich zelf niet raar.
Voor betrekkelijk weinig centen
Zet men thans Uw borrel klaar.

Maar ‘k heb tot mijn schrik gelezen,
Dat de melk weer duurder wordt;
Wat de drinker méér kan drinken,
Komt de baby straks te kort!

Ik weet niet, wie zo iets vaststelt;
Maar het lijkt me wel iets dols.
Straks wordt nog de melk een gulden,
En een dubbeltje de Bols.

Maar jenever, moet u weten,
Brengt de schatkist ’t volle pond;
En de melk van onze koeien
Houdt slechts kinderen gezond.

Laat de wereld maar weer lachen,
Om wat men in Holland doet.
Beter nog een volk van drinkers,
Dan een volk van melk en bloed!

Zo, meneer de prijsvaststeller,
Sla je brallend op de borst;
Neem een Bols en laat de kind’ren . . .
Water drinken voor de dorst!

De slagers mogen de platte beenderen niet aan het publiek verkopen
Het publiek verkeert veelal in de veronderstelling, dat de slagers regelmatig beenderen bij het vlees kunnen leveren. Dit is echter niet het geval, daar de slagers verplicht zijn alle platte beenderen (niet-merghoudende beenderen) in te leveren bij de beenderen-verwerkende industrie. Deze maatregel is noodzakelijk, omdat uit de beenderen zeer belangrijke producten worden vervaardigd, n.l. technische vetten voor de zeepfabricage, lijm o.a. voor de wederopbouw en beendermeel voor voederdoeleinden. De slagers zijn dus slechts in staat alleen merghoudende beenderen aan het publiek te leveren. Het is begrijpelijk, dat dit niet anders dan bij toerbeurt kan gebeuren.

Opbrengst collecte 
Door mevr. Van Hoogstraten wordt medegedeeld, onder dankzegging aan de collectanten die zo vriendelijk waren hun tijd daarvoor beschikbaar te stellen, dat de collecte voor het Ned. Oorlogsgraven-comité in totaal in de gemeente Hengelo f 246.42 heeft opgebracht.

Wagons voor ons land 
Nederland zal uit de Amerikaanse legervoorraad 2000 spoorwagons ontvangen.

Reclame 23 nov. 1946

Nieuws voor boer en boerderij
Belanghebbenden willen wij attent maken op art. 8 van de Tuinbouwteeltverordening (algemene bepalingen). Daarin staat o.m. dat het telen van fruit verboden is, tenzij het aannemelijk is dat het telen geschiedt voor eigen en/of gezinsverbruik, of tenzij de teler aangesloten is onder groep B bij het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit, in welk geval het telen plaats vindt op een volgens de bepalingen vastgestelde oppervlakte. Hieruit volgt dat elke uitbreiding in de fruitteelt zonder vergunning van bovengenoemd bedrijfschap strafbaar is. Deze vergunning kan worden aangevraagd bij het Bureau van den Provincialen Voedselcommissaris voor Gelderland, afd. Tuin. bouw, Velperweg 55, Arnhem. In het geval dat de bestaande boomgaard door verwoesting, inundatie e.d. wordt gerooid, kan zonder vergunning dezelfde oppervlakte1 opnieuw worden aangelegd. Op het gebied van de zaaizaadhandel kunnen wij nog berichten dat thans ook voor zaai« groene erwten oogst 1946 de prijzen niet meer worden vastgesteld. Dit betreft echter alleen de te velde gekeurde zaai» groene erwten, daar de niet te velde gekeurde erwten niet verhandeld mogen worden. De heffing op niet te velde gekeurd koolzaad bij aankoop van telers bedraagt voor het ongeschoonde product f 1.30 per 100 kg en voor het geschoonde product f 1.50 per 100 kg. Het is November, dus de wintertelling staat weer voor de deur. Zij wordt gehouden van 25 Nov. t.m. 7 Dec. a.s. Onder deze telling vallen slechts de geregistreerden, die houders zijn van rundvee, varkens, paarden, schapen, hoenders of eenden, benevens de niet geregistreerden, die houders zijn van deze diersoorten, behalve hoenders of eenden. l )c formulieren worden op de bedrijven door de tellers ingevuld en daarna door den geregistreerde ondertekend.

Graanregeling oogst 1946
Enige tijd geleden berichtten wij reeds dat telers, die zowel rogge als haver hebben verbouwd, de aanslag haver geheel of gedeeltelijk kunnen omzetten in een verhoogde aanslag voor rogge. (Voor l jan. 1947 aanvragen.) Teneinde de levering van rogge boven de aanslag aan te moedigen, zal aan telers die voor l Jan. 1947 een kwantum rogge boven de aanslag leveren, een extra premie van f5.per 100 kg worden uitgekeerd, indien tenminste voor l April 1947 aan de haveraanslag is voldaan. Deze premie geldt ook voor onder dezelfde voorwaarden geleverde zaai rogge. Thans is de gelegenheid opengesteld om inplaats van deze premie een extra kwantum mengvoeder te verkrijgen. Bij levering van zaairogge en/of zaaihaver boven de aan» slag bestaat tevens de mogelijkheid, dat de boeren naar eigen keuze óf een bijzondere toewijzing voor voedergraan of een bijzondere toewijzing voor mengvoeder kunnen ontvangen. Voor verdere bijzonderheden kunnen belanghebbenden zich op de daarvoor aangewezen uren wenden tot ons Bureau. De P.B.H.’s van Hengelo en Steenderen.

Inkuiling 1947
Helaas hebben in 1946 de boeren niet kunnen profiteren van de meest gewenste inkuilingsmethoden, omdat de nodige middelen niet ter beschikking stonden. Thans kunnen wij mededelen, dat het, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor het volgend jaar wel weer mogelijk zal zijn om met zuur en melasse in te kuilen. Teneinde vroegtijdig een overzicht te krijgen van de behoefte aan zuur en melasse, verdient het wel aanbeveling, dat de boeren reeds thans in contact treden met hun leverancier.

Reclame 30 nov. 1946

Moeilijkheden van Sint Nicolaas (gedicht)
Zo is weer de tijd gekomen
Van: de Maan schijnt door de bomen;
’t Is de tijd van d’ ouden Sint.
En de grootste grote mensen
Hebben net zo goed hun wensen
Als het kleinste kleine kind.

‘k Heb den goeden Sint gesproken,
Hij heeft z’n licht eens opgestoken
Hier en daar in Nederland.
Hij liet mij een briefje lezen,
Zei: „dat moet er zo al wezen,
Het gaat boven mijn verstand.

Ma wil graag wat nieuwe kleren,
Pa wil weer eens inhaleren,
Maar . . . geen Zuid-Amerikaan,
’t Is helaas nog een illusie,
Want die lamme distributie
Is nog lang niet van de baan.

Het is werkelijk onbegonnen,
’t Is nog altijd: bonnen — bonnen!
Er is nog zoveel te doen.
Hier is ’t lijstje dat nu klaar is:
Onderwijzers méér salaris,
Voor de werkers een pensioen.

Maar bij Onderwijs en Kunsten
Is men niet gediend van gunsten
Aan ’t onderwijzend personeel.
Bij de distributieheren
Was ik óók reeds enkele keren,
Maar ‘k bereikte er niet veel.

Lui, die kapitaal bezitten,
Gaan aan ’t schalden en aan ’t vitten
Op Schermerhorn, De Boer en Poll.
Ook die zijn nog niet tevreden,
Indië als in ’t verleden
Wensen zij — maar die zijn dol.

En de heren van de kranten
Wensen voor hun lezersklanten
Meer papier, ’t is niet te doen.
Iedereen werkt me hier tegen;
‘k Heb genoeg ervan gekregen,
Ik ga lekker . . . met pensioen!”

Achilles 1926 Hengelo (Gld) 20 jaar
Op 26 Mei 1946 bestond Achilles 1926 te Hengelo (Gld) 20 jaar. Dit feit kon toen niet herdacht worden. Ter gelegenheid van dit lustrum heeft echter de feestelijke herdenking plaats gevonden op H en 15 Nov. j.1. De viering van dit lustrum heeft getoond, dat Achilles 1926 een grote sympathie geniet, hetwelk bestuur en leden ook ten volle verdienen. Op H Nov. vond een druk bezochte receptie plaats, waar tal van personen, zowel op sport- als ander gebied het bestuur en den directeur, de heer A. Broere, complimenteerde, onder aanbieding van bloemen en andere geschenken. Ter gelegenheid van dit herdenken werd des avonds en de volgende middag en avond vertoond de zo mooie sportfilm, waarvan alle aanwezigen terdege genoten. De Vredesfilm „Klanken uit Arnhem” liet wel zien, dat de oproep van het bestuur van het K.N.G.V. niet tevergeefs was geweest. Deze demonstratie, als aanhankelijkheid aan het huis van Oranje en ons Vaderland, alsmede een herdenking van de fiere en trouwe zonen, welke voor ons Vaderland hun leven lieten, maakte een diepe indruk op de aanwezigen. Deze uitvoering is een groot succes geworden voor Achilles 1926. Het is te hopen dat zij groeide en bloeide en in de toekomst koers zal weten te houden als symbool voor de sport, en ieders waardering en achting voor zich mag winnen.

Een werkkring voor jongelui
Voor een klein aantal belangstellenden besprak de heer Mom in de zaal Langeler de toekomst van jongelui die er iets voor gevoelden, om in Limburg in de kolenmijnen te werk te worden gesteld. Hij wees er in de eerste plaats op, dat de veiligheid in de Nederlandse mijnen aan de spits staat. Statistieken wijzen uit, dat het chauffeursvak b.v. 5 maal gevaarlijker is en zelfs de bouwvakken nog 3 maal zoveel. Ook is het leven in de mijn niet zo ongezond als men het wel afschildert, en bovendien is het niet zwaarder dan grondwerk. Verder wijst spreker, op de voordelen’ aan de mijnarbeid verbonden, als hoog loon, vroeg pensioen, ruim verlof, goede huisvesting, extra bonnen enz. Van groot belang noemde spr. ook het mijnwerkersfonds en de pensioenregeling. Ook de bedrijfsorganisatie is van grote betekenis. Deze maakt in zekere zin den mijnwerker tot mede-eigenaar van het bedrijf, waardoor hij een grote bestaanszekerheid heeft verkregen. In zijn verdere bespreking deelde hij nog in het kort iets mee over de opleiding, die hoogstens 3 maanden duurt, de lonen, promotiekansen, verstrekking van kleren en de huisvesting. Tenslotte vertelde de heer Leukel, gepensioneerd mijnwerker, bijzonderheden over de arbeid in de ondergrondse gangen. Jong Hervormden.

In de vergadering van Jong Hervormden
hield de heer Abelskamp van Zelhem een lezing over den groten schilder Rembrandt van Rhijn. Spr. behandelde zijn jeugd, studietijd, het ontwaken als schilder, het worden tot kunstenaar. Uitvoerig stond spr. stil bij wat een kunstenaar is. De moeilijkheden van het leven zijn ook hem niet gespaard gebleven; inzonderheid stond men stil bij een van zijn beroemdste werken ,,de Nachtwacht”. Met grote aandacht werd deze lezing gevolgd. Medio Januari zal nog een avond aan dit onderwerp worden gewijd, dan verduidelijkt met lichtbeelden.

Reclame 7 dec. 1946

Neêrlands Glorie (gedicht)
De Limburgse mijnen benaderden de vooroorlogse productie. Ir Groothof gaf den kompels een zakje tabak. (Krantenbericht)

Ja, daar wordt goed werk geleverd
In ons Zuid’lijk Nederland.
Dank zij dezen stoeren werkers
Zijn wij heel gauw uit de brand.
Als u straks uw kolenkit vult,
Of de haard wordt opgepord,
Denk een openblik met eerbied
Hoe er daar gearbeid wordt.

De productie is vooroorlogs,
Groothof kan tevreden zijn;
Nederland is dank verschuldigd
Aan de kerels uit de mijn.
Want d’ Amerikaanse staking
Werd ons landje tot een strop;
Maar de Nederlandse werker
Gooit er nog een schepje op.

En al zal men wat jaloers zijn
Op de extra pijp tabak,
Ik heb liever niets te roken
Bij een volle kolenbak,
Dan een pakje sigaretten
Bij een uitgedoofde haard!
Dank zij hun, hecht ik weer waarde
Aan m’n goede kolenkaart.

Wat je doet, is weer een staaltje
Van je moed en energie.
Jullie zorgen voor de kachels
En voor Neêrlands industrie.
Als men jullie soms wil prijzen,
Zeg je met je zwart gezicht:
’t Is toch heus niet veel bijzonders;
Ik deed toch alleen m’n plicht!”

Juist de kerels, die hun plicht doen,
Daar kan Neêrland trots op zijn.
Daarom dit poëtisch standbeeld
Voor de jongens van de mijn.

25-jarig bestaan School Bekveld
In de versierde school te Bekveld werd het 25-jarig bestaan dezer onderwijs-inrichting Vrijdag en Zaterdag feestelijk herdacht in tegenwoordigheid van ouders, burgemeester en wethouders en onderwijzend personeel, ook uit de omgeving. Ds Kwint opende met een welkomstwoord tot allen, waarna gezongen werd Ps. 146 : l, 3 en 8. Daarna las hij Ps. 118 en ging voor in gebed. Ds Barbas, ere-voorz. der Ver. tot stichting en instandhouding van scholen met de bijbel, hield een feestrede. Hij wees er op, dat de school het geestelijk centrum van Bekveld is geworden en herdacht wijlen ds J. L. Pierson, die in 1899 de eerste school in ’t dorp stichtte, welke naar hem genoemd is. Op 30 Nov. 1920 werd de school te Bekveld door hem geopend met 47 leerlingen. Als hoofd trad op de heer E. van Schagen, die tot zijn dood zijn beste krachten zowel buiten als binnen de school heeft gegeven. Spr. bracht tevens dank aan het tegenwoordige hoofd, de heer J. J. van Beek, zijn echtgenote en het personeel voor hun toewijding. Ten slotte spoorde hij de jongeren aan, de voetsporen der ouderen te drukken, opdat hun geest ook over hen vaardig worde. De oud-onderwijzeres mevr. De Jong-Slijpers herdacht bij haar gelukwens de dagen hier doorgebracht en bood de school een paar schilderijen aan. Verder werd het woord gevoerd door de heren J. Dorgelo en J. W. Peters, hoofden van scholen met de bijbel alhier, G. Smeenk te Toldijk en H. B. Jansen namens „Bekvelds Bloei” dat een bloemenmand aanbood. Na een pauze werd een toneelstukje opgevoerd, geschreven door den oud-leerling, de heer J. Wagenvoort. Een klein dameskoor zong onder leiding van den heer J. Ellenkamp enige liederen en ook de muziekver. „Crescendo” luisterde het feest op, onderwijl de aanwezigen werden onthaald. De heer Van Beek bedankte de feestcommissie voor al haar werk en herdacht tevens zijn voorganger, de heer Van Schagen. Ds Kwint sprak nog een slotwoord, terwijl Ds Barbas de avond sloot met dankzegging. Zaterdagavond werd de herdenking gevierd door oud-leerlingen. Ook hierbij hield Ds Barbas een feestrede.

Reclame 14 dec. 1946

Weldadigheid (gedicht)
Voor de Ruiten-is-troef-actie wilde iemand een stelletje jampotten inleveren; voor onze jongens in Indië werden oude telefoongidsen „afgestaan”.

Geen land, zo wordt er vaak beweerd,
Waar zoveel wordt gecollecteerd
Als in ons kleine landje.
De offervaardigheid is groot;
Is een provincie soms in nood,
Men helpt direct een handje.

Toen Zuid nog zonder ruiten was,
Hielp Noord direct met hout en glas,
Zodat toen ruiten troef was.
Terwijl men zelf daar helpen ging . . .
Toen bleek het, dat de Noordeling
Toch heus nog niet zo stroef was.

De Niwin vraagt; ook zij moet voort,
Ook deze roepstem werd verhoord,
De boeken bleven stromen.
Maar een ding moet er toch betreurd:
Men moet niet, zoals is gebeurd,
Met oude rommel komen.

Doe niet, zoals die zot, zottin,
En stuur voor glas geen jampot in,
Dat is een daad van schoften.
Wees blij maar, dat uw huis nog staat,
En dat er bij u in de straat
Geen projectiel ontplofte.

Wanneer de Niwin boeken vraagt.
Dan hoopt ze, dat u helpt en schraagt
Met één boek of… met ritsen.
Geef dan ook met een gulle hand.
Wat heeft men aan een oude krant,
Of aan wat oude gidsen ?

’t Is vaak voor u een kleinigheid,
Maar blijf uw offervaardigheid
Aan medemensen tonen.
Help waar u kunt, maar met verstand
En ’t blijke, dat in Nederland
Nog goede mensen wonen.

Het bezoek van Sint Nicolaas 
Sint Nicolaas was dit jaar laat met zijn officieel bezoek aan Hengelo. Nadat hij Donderdag de r.k. school in ’t dorp had bezocht op zijn reis door de Achterhoek, kwam hij pas Zaterdagmiddag terug. In „Concordia” vond hij de leerlingen van de kleuterschool bijeen, waarmee hij zich enige tijd bezig hield, „onderwijl het kleine volkje ruim onthaald werd. Daarna begaf hij zich, met zijn zwarte knecht naar de zaal Langeler, waar de leerlingen der openbare school zijn komst reeds met ongeduld zaten af te wachten. Bij zijn aankomst werden natuurlijk welkomstliederen gezongen. Nadat de Sint, gezeten op zijn grote stoel een gemoedelijk praatje tot klein en groot had gericht, werd het grote boek geopend en ontbood hij verschillende jongens en meisjes bij zich. Sommigen verzocht hij voor hem te zingen, anderen kregen een vermaning of prees hij om hun gedrag, doch voor allen diepte Piet iets uit zijn zak op. Op verzoek van de Sint deelde de oudercommissie overvloedig lekkernijen uit, waarna de kindervriend afscheid nam met de belofte ’t volgend jaar terug te komen. Daarna verscheen de poppenkast op ’t toneel, waarin een aardig sprookje voor de kinderen werd vertoond. Behalve bij de allerkleinsten, die door de moeders waren meegenomen, vond dit sprookje van de betoverde prinses een dankbaar publiek, dat volkomen meeleefde.

Reclame 24 dec. 1946

Vrede (gedicht)
Vrede spreid gij uw zachte vleuqels
Over de donkere aarde heen
Over de moeden en de gewonden
Over duizenden die verzwonden
over al de smikkende monden
die verbleekt zijn van geween

vrede daal zij uit de lichte sferen
waarheen gij vluchttet voor deze wereldsmart
Daal over hen die u hebben verraden
En over de dwazen die u smaadden
En over de blinden die over u baden
Daal – daal gij weder in ons hart

Opdat uw liefde daar weder wone
Opdat uw liefde ons weer genas
Liefde over onze ijdele wensen
Liefde over alle ijdele grenzen
Liefde alleen van mens tot mensen
Die eindelijk leerden wat liefde was.
c. s. Adama van Scheltema


Het succes der schuilkelder-hotels
Ongeveer een half jaar geleden werd aan een der gehavende stations van Wenen een bunker-hotel geopend. Was deze vroegere schuilkelder primitief ingericht, in Stuttgart is thans een schuilplaats in een comfortabel hotel omgetoverd. Het bevat 96 kamers, een restaurant, een ontbijtzaal, moderne slaapkamers, toiletten enz. Het verblijf in dit hotel, dat „van alle gemakken is voorzien”, is fantastisch goedkoop. Voor het buitenlandse porto voor twee of drie brieven heeft men reeds een der bedoelde kamers, n.l. voor Rm 4.50. Natuurlijk heeft men als hotelgast aldaar zonder kamer-bespreking nooit een kans, daar een tijdelijk onderdak te vinden, want heel reizend Duitsland dweept er mede. De organisator en directeur is een oude vakman en weet de puntjes op de i te zetten. Het hotel heeft een nauwelijks zichtbaar entree. Er is echter een verlichte zuil, die aan een flinke brandmelder doet denken. Van welke kant men ook aankomt, steeds wordt men vriendelijk begroet met het woord „Hotel”. Natuurlijk heeft de roem van Stuttgart de organisatie van „Vreemdelingen-Verkeer” te Wenen niet laten slapen. Men is nu in Wenen zo ver, dank zij de toewijzing van materiaal, dat binnen enkele maanden aan een ander spoorwegstation een bunker hotel zal ontstaan, dat in alle opzichten Stuttgart de loef afsteekt. Als het zo doorgaat, dan zullen de bunkers en schuilkelders een grote rol spelen bij het oplossen van het nijpende vraagstuk: Hoe komen wij aan hotelruimte zonder huizenbouw ?

De toekomst der kleine boeren
Voor de afd. Hengelo (G.) en Keyenburg van de J.B.B, sprak Maandagavond in de zaal Maresch de heer F. Verheij uit Didam over het onderwerp: „Wat kunnen de kleine boeren zelf doen om hun bestaansmogelijkheden hoger op te voeren.” Spr. begon zijn rede met er op te wijzen, dat de kleine bedrijven van 10 ha en minder te veel een copie zijn van de grote. Dat is verkeerd. Een goed tuinder kan op een bedrijf van 5 ha een flink bestaan hebben, terwijl een landbouwer met evenveel grond er in deze tijd niet van kan bestaan zonder overheidssteun. Een kleine boer moet zich niet in hoofdzaak toeleggen op een rundveestapel en de verbouw van haver, rogge en aardappelen. De varkens- en pluimveehouderij is meer lonend voor hem. Maar ook hierbij moet hij zich afvragen of zijn bedrijf er sterker door wordt, want hierbij hangt veel af van de invoer van kracht voeder. Spr. raadt aan, het meer te zoeken in fruitteelt, wat op wetenschappelijke wijze bedreven, een goede opbrengst oplevert. Verder wijst hij op de teelt van tuinbouwgewassen en de grove tuinbouw, welke voor deze gronden zeer goed in aanmerking komen en niet te veel vakkennis vereisen. In dit verband noemt hij o.m. de verbouw van slabonen, late andijvie, asperges, augurken, late kool, uien, wortelen en vooral ook witlof. Wel vereisen deze producten meer werk dan rogge en haver, doch de opbrengst is veel groter. Tenslotte wijst spr. er op, dat ook in de teelt van aromatische en geneeskrachtige kruiden een toekomst voor den kleinen boer ligt. In Buitenpost b.v. heeft spr. een groot proefveld gezien, waar men zich onder toezicht van den rijkstuinbouwconsulent voor Friesland toelegt op kruiden als duizendblad, papaver, belladonna, ganzebloem, doornappel, bilzenkruid enz., welke per ha hét dubbele en sommige zelfs meer opbrengen. Verder komt voor deze streek nog in aanmerking maiscultuur en niet te vergeten de teelt van goedgekeurd zaai- en pootgoed, zowel voor de tuin-als landbouw. Na de rede werd van de gelegenheid om vragen te stellen een druk gebruik gemaakt.

Actuele problemen in de rundveefokkerij
De heer Geertsma verwelkomde den spreker en de aanwezigen en sprak er zijn teleurstelling over uit, dat er niet meerderen opgekomen waren om te luisteren naar dit zo zeer belangrijke onderwerp. Spreker behandelde het onderwerp: de kunstmatige insinimatie bij het rundvee; of beter verstaan, de kunst matige bevruchting, ofschoon dit woord niet goed is. Het is geen bevruchting van het vee, want de bevruchting geschiedt geheel op natuurlijke wijze. Dit onderwerp is volgens spr. niet nieuw. In Denemarken wordt de kunstmatige bevruchting veelvuldig toegepast en wel 40 % van de koeien worden op deze wijze bevrucht, in Engeland 30 %, terwijl in Amerika en in Rusland ook deze methode wordt toegepast. Ook in Nederland is men met deze methode begonnen en met zeer veel succes. In het Oosten van Friesland en Groningen is men er het eerst mee begonnen voor ruim 4 jaar, een landstreek ongeveer gelijk aan onze bodem, met een groot percentage kleine bedrijven. Uitvoerig stond spr. stil bij de reden waarom kunstmatige bevruchting te prefereren is boven natuurlijke dekking. In de eerste plaats is het percentage koeien dat op deze wijze kennelijk bevrucht wordt, veel hoger dan op de natuurlijke wijze. Ten tweede bevordert het niet onbelangrijk de veeverbetering. Door aanschaffing van een paar goede stieren, deelde spr. mede, dat het bevruchtingspercentage van 89-97 % bereikt was. In zeer grote mate werkte dit de veeverbetering bij jongvee in de hand, ook bij de kleine boeren. In Almelo, waar spr. gewerkt heeft en het getob heeft gezien van talrijke boeren om het niet tijdig of in het geheel niet drachtig krijgen van het rundvee, heeft deze wijze van werken zeer veel bijgedragen tot verbetering van het vee. Door de kunstmatige bevruchting schakelen we tevens uit de contactbesmetting, Bovengenoemde oorzaak is tevens aanleiding geweest dat men er in Almelo mede begonnen is en ook de overheid zich met deze zaak bezig hield en bindende voorschriften voorschrijft. O.a. verbiedt de overheid de kunstmatige bevruchting wanneer dit niet in verenigingsverband wordt toegepast. Reeds zijn in Gelderland 7 ver. die de kunstmatige inseminatie met zeer veel vrucht toepassen. De overheid verlangt dat iedere vereniging die zich met de kunstmatige bevruchting bezig houdt, zich laat voorlichten door een veearts. Tevens moet elke ver. een zodanige administratie hebben, dat men weet uit welke moeder het kalf geboren is. Tevens schrijft de overheid voor, dat de dieren onder melkcontröle worden geplaatst. De kleine boeren met l of 2 koeien vallen hieronder niet. Ook aan de stieren worden hoge eisen gesteld. De stier die aangekocht wordt, moet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de kunstmatige inseminatie. Tevens moet er een geschoolde hulp, „insemineerde”, zijn, die behulpzaam is en de spelregels goed opvolgt en toepast. Bij juiste toepassing van de kunstmatige bevruchting wordt het percentage aangetaste dieren zeer veel verminderd en contact-infectie is geheel uitgesloten. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de gunstigste tijd voor inseminatie is 18 uur na het begin van de tochtigheid. Spr. besprak daarna de kosten, verbonden aan de kunstmatige bevruchting en dat kost dit per koe f 8,-. Men rekent ongeveer dat 1 stier voldoende is voor 500 a 600 koeien. Na deze zeer belangrijke en gedocumenteerde rede was er gelegenheid voor vragen stellen, waar een groot aantal personen gebruik van maakten. Tot slot bedankte de heer Geertsma den spreker voor zijn helder betoog en al is het dat de kunstmatige bevruchting van het rundvee nog in de kinderschoenen staat, de belangstelling hiervoor en de resultaten er van zijn oorzaak, dat het meer en meer wordt toegepast en ook hier in Hengelo nader onder het oog zal worden gezien.

Voor het innerlijke Leven, Tweeërlei Kerst
Reeds weken voor liet Kerstfeest zijn de étalages der winkels omgetoverd tot kleur, en fleurigheden en het is een lust er naar te kijken. Alles heeft zich dan ook reeds ingesteld op het naderend feest des vredes. Alles flonkert en fonkelt, waar je gaat of staat, en iedereen is even bedrijvig. Er is een ongekende jacht naar kaarsen en kerstversiering, naar drank en zuidvruchten, naar plaatskaarten voor bioscoop of schouwburg. Er wordt gemopperd over te weinig suiker en dat nog wel voor de naderende feestdagen …. er wordt gemompeld „wat heb ie nou aan een Kerstfeest zonder ’n extra’tje van de distributie?” Op bruggen en pleinen staan inmiddels, keurig gesorteerd naar maat en prijs, de den en de spar, broederlijk naast elkaar, te wachten op hun koper. Die bomen zullen straks, als dragers van het licht, een speciale plaats in de huiskamer innemen. En ze zullen staan, niet alleen in onze huiskamer, maar ook in het café en de dancing en de bioscoop, en waarlijk, het zal er gezellig zijn ook! Want, hoewel alles nog duur en slecht te krijgen is, het Kerstfeest van 1946 zal er zo op het oog, toch heel wat aangenamer uitzien dan twee jaar geleden. En daarvan zullen we, kostte wat het kost, profiteren. Inderdaad, elk feest dat we in het afgelopen jaar hebben gevierd, had de luister van het bijzondere, omdat het werd gevierd in een weer “Bekeerde vrede”. Daarom is ook het Kerstfeest van thans extra uitbundig, al wordt het nog lichtelijk geremd door de schaarste en duurte der dingen. Mogelijk, dat zich nog velen aan die schaarste zullen ergeren …. En dat is geen wonder? Wie zou anders het waarachtig licht, dat de Kerst verkondigt, kunnen aanschouwen, zonder zich bedwelmd te weten door aardse heerlijkheden ?