9 januari 1954
De collecten in de Armenbus
Staande op de tafel tijdens het voltrekken van huwelijken, hebben in 1953 een bedrag van f 118.66
opgebracht.

Muzikale rondgang drumband Kon. Marechaussee
Dinsdagavond maakte de drumband der Kon. Marechaussee een muzikale rondgang door het dorp, als besluit van de enkele dagen hier gehouden oefeningen. Ondanks het koude weer, was er veel belangstelling, vooral bij de muziektent waar een taptoe werd gegeven.

Bevorderd
De heer H. W. Oberink postcommandant der rijkspolitie te Keyenburg, is bevorderd tot opperwachtmeester.

16 Januari 1954
Als het dooit (gedicht)
Mijn meisje is vandaag heel slecht gemutst,
Ze kijkt zo donker als de zwartste nacht.
Het dooien heeft haar goeie zin verprutst:
Zij had van ijspret juist zo véél verwacht.
Mijn liefje is op ’t schaatsen zeer verzot,
Zij is, wat men wel noemt „sportief”,
Ik ben een „engerd”, als ik daar mee spot.
Een „houten hark”, een „stukje ongerief”.
Toch vind ik haar nog wel een leuke Griet,
Een „dot” als ik dat zo eens zeggen mag.
Helaas, vandaag heeft zij haar weertje niet
En dan betaald haar vrijer het gelag.
Max Holt

Loop der bevolking 1953
Op 1 Januari 1953 bestond de bevolking uit : 3147 mannen en 2909 vrouwen, of in totaal 6056 zielen. Door geboorten vermeerderde de bevolking met 146 zielen en door vestiging met 234 zielen, of in totaal 380 zielen. Door overlijden verminderde de bevolking met 59 zielen en door vertrek met 300 zielen of in totaal 359 zielen. In totaal vermeerderde de bevolking met 21 zielen, zodat op 1 Januari 1954 de bevolking bestond uit 3172 mannen en 2905 vrouwen, of in totaal 6077 zielen. Naar onderscheiding van de godsdienstige gezindten was de bevolking op 1 Januari 1954 verdeeld als volgt: 3551 Ned. Herv. (3513); 11 Ev. Luth. (11); 2 Herst. Luth. (2); 4 Doopsgez. (6); 7 Remonstranten (5); 61  Gereformeerden (60); 2 Ger. Gemeente (2); 22 Chr. Gereformeerden (23); 2322 R.K. (2339); 7 Ned. Isr. (8); 5 Oud Ger. Kerken (6); 15 HAZEA (17); 65 Geen godsd. (63); l Waalse Gem. (1); l Verg. v. Gel. (1). Tussen haakjes geplaatste cijfers zijn van l Jan. 1953. Gedurende het jaar 1953 werden 62 huwelijken voltrokken en werd 1 echtscheidingsvonnis ingeschreven. Als emigranten werden 28 personen afgevoerd.

23 Januari 1954
3e Nutsavond
Het is zeer zeker een goede gedachte geweest van het bestuur van „Het Nut” om de leden en belangstellenden van het departement Hengelo eens iets te laten zien van „Neerlands strijd tegen het water”, door middel van een serie films. Deze 3e Nutsavond welke Woensdag in zaal Langeler plaats had, werd geopend door de voorzitter de heer Minnée, die na een kort begroetingswoord, de filmtechnicus in de gelegenheid stelde de eerste serie af te draaien. Na de pauze werden nog een paar delen gedraaid. Alle delen hebben de vele aanwezigen een duidelijk beeld gegeven over de macht van het water dat zoveel ellende kan veroorzaken, maar eveneens ook van de macht van een volk, dat door eendrachtig samenwerken in staat is een zee te bedwingen en grote gebieden land droog te leggen voor landbouw. De avond werd door de voorzitter met een woord van dank tot de aanwezigen voor hun komst gesloten. Het Nut, kan op een zeer goed geslaagde avond terugzien.

Kleutertijd belangrijke periode in het leven
Dinsdag werd in de kleuterschool aan de Regelinkstraat te Hengelo een ouderavond gehouden. De avond werd geopend door ds Barbas. Dr Hagtingius, de kringschoolarts, hield hierna een algemene inleiding over de ontwikkeling van jonggeborene tot volwassen mens. Hij wilde de ontwikkeling indelen in verschillende phasen om de bespreking te vergemakkelen. Meer in het bijzonder wilde hij deze avond de derde fase, die der kleuters belichten. Als grondslag voor de opvoeding in elke periode en dus ook al in de kleutertijd, drong hij er vooral op aan, dat ouders en opvoeders steeds voor ogen houden, dat het kind moet opgroeien tot een geheel zelfstandig individu, dat de kinderen geen „bezit” zijn van de ouders, maar dat ouders hun kinderen moeten opvoeden om hen af te staan aan de maatschappij, aan het leven. Daarna besprak Dr Hagtingius allerlei veel voorkomende moeilijkheden bij de opvoeding van de kleuters.

De vlieger Richard Pape
Naar wij vernemen, zal de schrijver van het boek „Met Hand en Tand”, de vlieger Richard Pape, die in 1941 een noodlanding maakte in Hengelo, medio Maart weer ons land bezoeken, en zal dan ook een officieel bezoek aan Hengelo en Steenderen brengen.

30 Januari 1954
Een koninklijk geschenk (gedicht)
Nu krijgt mijn liefje nog haar zin.
Want zie, het wintert weer, het vriest.
Och ja, wij zitten er nog midden in;
Begrijpelijk dat koudkleum alle moed verliest
Ik gun mijn meisje graag haar wintersport,
‘Schoon ik er zelf geen greintje voor gevoel.
Ik hoop dan ook dat ’t korter duurt dan kort.
Ik vind zo’n ijspret maar een koude boel;
Nu is vanavond weer mijn bedje bibber-koud
Ik ril al als ik aan koude lakens denk.
Mij dunkt: nu is voor elkeen ongetrouwd
Een warme kruik een koninklijk geschenk.
MAX HOLT

6 Februari 1954
Verlicht ook Hengelo zijn wijzerplaten van de toren
Het Departement Hengelo Gld van de Mij tot Nut van ’t Algemeen is voornemens te komen tot verlichting van de wijzerplaten der gemeentetoren. Daar velen niet weten wat de gemeentetoren is, zij vermeld, dat dit de toren is die deel uitmaakt van de Ned. Herv. Kerk. Omdat de afd. „Het Nut”, zoals de naam reeds aangeeft, ten algemene nutte wil werken, gaat zij haar schouders onder deze plannen zetten. Is zo’n wijzerplaatverlichting noodzakelijk ? Och, noodzakelijk is het niet, Hengelo was ook wel Hengelo gebleven als de Spalstraat zijn kinderhoofdjes en bazaltblokken had gehouden.
U zult het met ons eens zijn dat het aanzien van het dorp door de jongste herbestratingen en trottoiraanleg aanzienlijk verbeterd is. In ditzelfde vlak moeten wij ook de verlichting van onze torenwijzerplaten zien. Het dorpsbeeld zal bij donker een gezelliger aanzien krijgen als daar hoog in de lucht de verlichte wijzerplaten tot op grote afstand zichtbaar zullen zijn. Wat zal dit kosten zal men zich ongetwijfeld afvragen. Precies is dat niet te zeggen doch bij informatie in verschillende omliggende gemeenten, waar reeds verlichte wijzerplaten zijn, bleek dat de kosten ongeveer f 3000.— zullen bedragen. Op welke wijze komt dit bedrag bijeen? Dit zal door ons Hengeloërs gezamelijk bijeengebracht moeten worden. Gedacht is de plaatselijke jongerenorganisaties in te schakelen voor de incasso van gelden. Met de leiders van deze organisaties zal nog contact worden gezocht. Onze gemeentetoren dateert van omstreeks 1400 en is, nu de torens van Doesburg en Doetinchem in de oorlog sneuvelden de enige overgeblevene in zijn soort in de Achterhoek. Als wij daarbij nog weten dat hij met zijn 63 meters een der hoogste torens in deze streken is dan mogen wij Hengeloërs daar gepast trots op zijn. Helpt allen mee aan de verlichting van onze toren ter meerdere glorie van Hengelo en van onze oude toren in het bijzonder.

Waarschuwing motorvoertuigen
Er wordt de aandacht op gevestigd dat enkele nieuwe bepalingen betreffende het gebruik van motorvoertuigen in werking zijn getreden, o.a. moet elke bromfiets thans voorzien zijn van twee niet op de band werkende remmen. Landbouwtractoren mogen niet anders dan voor werkzaamheden buiten de wegen worden gebruikt. Het halen en brengen van voederproducten van en naar een molenaar is dus verboden.

Uitvoering Achilles
In zaal Langeler had Woensdagavond de senioren uitvoering plaats van de gymn.- en Ath.ver. Achilles. De voorzitter de heer W. J. A. C. de Vries opende met een hartelijk welkom tot de talrijke aanwezigen en wel in het bijzonder tot de nieuwe leider der vereniging de heer Drewes uit Doetinchem en echtgenote. Daar dit de laatste uitvoering o.l.v. de heer Broere zal zijn vroeg de voorzitter van de leden om deze avond vooral goed hun best te doen en correct te werken zodat de heer Broere, die ruim 25 jaar de leider van Achilles is geweest, zijn gymnastenloopbaan met een goedgeslaagde uitvoering zou mogen besluiten. Het programma werd geopend met een gezamenlijke opmars, waarna de oefeningen der verschillende groepen. Over het algemeen werd er correct gewerkt. Nieuw was de oefening op de evenwichtsbalk uitgevoerd door de dames. Met een gezamenlijke afmars werd dit deel van het programma besloten. De voorz. dankte de heer Broere voor zijn eminente leiding die het mogelijk maakte een dergelijk programma uit te voeren en de leden dankte hij voor het gebodene.

Rijkspostspaarbank
In de maand Januari 1954 werd op het postkantoor alhier aan spaargelden ingelegd f 4754.74 en terugbetaald f 2332.67. Het laatst uitgegeven boekje was genummerd 1379.

Houtverkoping
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo Gld zal op Maandag 1 5 Februari 1 954 om 1 O uur v.m. in Hotel Langeler te Hengelo Gld, ongeveer 200 percelen hout publiek verkopen, t.w.: voor het Burgerweeshuis te Zutphen: In de bossen op „het Klooster” te Hengelo Gld : div. percelen gedunde dennen voor rikken, slieten en staken. In het bos bij „het Kervel” te Hengelo Gld : div. perc. ged. eiken voor timmerhout en boerengeriefhout. In de bossen op „het Maalderink” onder Hengelo G. en Vorden : div. perc. zwaar elshout voor slieten, brandhout en bonenstokken en ged. dennen en eiken voor rikken, slieten en posten ; In „de Weghorst” onder Vorden nabij Gr. Sluiter : div. perc. zware dennen voor sporen en slieten en ged. eiken voor posten ; Op het Hissink in Linde onder Vorden, nabij Bosch op Leopoldshoeve div. perc. ged. dennen, eiken en lariks voor sporen, rikken, posten en laverruiters ; In Warken a.d. spoorbaan bij Bruil: div. perc. dennen, eiken en acacia’s aan hopen voor sporen, rikken en zaaghout en 1 lariks voor bergroede.

13 Februari 1954
We leven nog! (gedicht)
We leven nog, maar vraagt niet: hoe ?
De pomp zat als een muur zo vast.
Wel dekten wij haar ’s avonds als ’n baby toe
Toch werden wij de buurt tot last.
Wij zwèlgden water, naar het scheen:
Abnorme quanta hadden wij toch nodig,
’t Was of de vriendschap bij de buurt
stilaan verdween :
Een snelle dooi was ver van overbodig.
En dan dat juffie, dat haar kachel heeft verkocht.
Om er gezwind wat kolen voor te kopen!…
Haar bleef de troost: Wat ook de winter wrocht.
Nog voor de zomer is hij afgelopen.
MAX HOLT

Ledenvergadering BOG
De eerste ledenvergadering van de afdeling Hengelo Gld van de BOG in dit jaar werd gehouden in café Demming, onder voorzitterschap van de heer L. W. Harmsen Jr. De heer Harmsen opende de vergadering met de wens dat het vergaderbezoek in dit seizoen groter zal zijn dan vorig jaar. Een bijzonder woord van welkom richtte de voorz. tot de heer J. W. Klein Lebbink, belastingconsulent te Vorden, die sprak over diverse belastingstelsels. Deze behandelde achtereenvolgens de personele belasting grondbelasting, inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Uitvoerig besprak spreker de kost-contracten ten opzichte van de inkomstenbelasting en de z.g. overdrachtswinst bij eventuele overname van een bedrijf door een zoon van de eigenaar. Vooral dit laatste is voor de landbouwers van grote betekenis. Tot afgevaardigde naar de algemene vergadering van de PJGN te Utrecht werden benoemd de heren J. B. Lebbink en M. Wissels. Medegedeeld werd dat de Coöp. Raiffeisenbank voor de afd. Hengelo Gld op 12 April a.s. een propaganda-filmavond zal verzorgen.

20 Febr. 1954
Jaarmarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt waren 83 paarden aangevoerd en 30 biggen. Geplaatst waren 13 kramen enz. Prijzen luxe paarden 800—1050 gld; werkpaarden 550—900 gld; Enters 375—600 gld. Biggen 48—55 gld. Een goede handel met vastliggende prijzen.

Bedrijfsvoorlichting
Door de afd. Hengelo van de Stichting van de Landbouw werd deze week een vergadering belegd voor het oprichten van een afd. van Bedrijfsvoorlichting voor de landbouw in deze gemeente. De vergadering stond o.l.v. dhr G. Esselenbroek. Ir Kingma gaf nogmaals een uitvoerige uiteenzetting over het doel van zulk een vereniging, waarna tot oprichting werd besloten. Het ontwerp statuten en huishoudelijk reglement werd door Ir Kingma voorgelezen en door de vergadering goedgekeurd. Tot bestuursleden werden tenslotte de volgende leden gekozen : A. Maalderink, B. Harmsen, H. Haaring,
D. Regelink en J. G. Ruesink.

27 Februari 1954
Hunkering (gedicht)
De Winter valt het afscheid zwaar,
Tot heengaan kan hij niet besluiten.
Ik hunker naar het eerste zwaluwpaar,
O, mochten weer de merels fluiten!
Mijn kachel is een goede warmtebron.
Maar ach, zij slokt zo’n dure kolen….
Ik prefereer een warme lentezon :
De winter worde mij gestolen!
Hij worde mij gestolen en voorgoed!
Voor mij de Lente en de Zomer,
De malse groenten en het jonge broed,
De bloemen en de fantasieën van een dromer,
MAX HOLT

HERIJK van Maten, Gewichten en Meetwerktuigen in 1954
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo Gld brengen ter openbare kennis, dat de herijk van maten, gewichten en meetwerktuigen in 1954 voor deze gemeente zal plaats hebben in een lokaal van de o.l. school, Ruurloseweg 22, voor de herijkplichtigen, wier geslachtsnamen (namen van firma’s als geslachtsnamen te beschouwen) beginnen met de letters:
A t/m F op 3 Maart 1954. G t/m N op 4 Maart 1954. O t/m Z op 5 Maart 1954.
In het bijzonder wordt nog de aandacht gevestigd op het volgende :
1. maten en gewichten droog, schoon en niet roestig aanbieden ;
2. ijzeren gewichten dun inwrijven met gekookte lijnolie, niet potloden;
3. ijzeren maten van binnen en ook de bodem van onderen verven met rode menie, de buitenzijde grijs of zwart;
4. voorwerpen gestempeld met afkeuringsmerk, niet in winkels of dergelijke terugbrengen ;
5. justeer- en keurloon zal t.b.v. ‘s-Rijks schatkist worden geheven ;
6. maten en gewichten behoren vóór 1October 1954 gestempeld te zijn met het goedkeuringsmerk de letter V ;
7. bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken bestaat nog gelegenheid de maten en gewichten te laten herijken aan het ijkkantoor te Arnhem, Bakkerstraat 12b
Hengelo Gld, 23 Februari 1954 Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. van Hoogstraten Burgemeester H. C. Arends, Secretaris

6 Maart 1954
Achilles nam afscheid van Broere
De gymnastiek- en atletiek vereniging Achilles heeft Maandagavond afscheid genomen van haar leider dhr Broere op een wijze waarover nog lang zal worden gesproken. Aan deze afscheidsavond werkten de volgende verenigingen mee: muziekver. Concordia en Crescendo.de zangver.SanctaCaecilia, Excelsior en Looft den Heer, de mandolineveren.

Zingende Snaren en de accordeon veren. DEKO.
In zijn welkomstwoord richtte de voorz. de heer de Vries zich in de eerste plaats tot de familie Broere en de vice-voorzitter van het Kon. Ned. Gym. Verbond, de heer Joh. Dijk en de burgemeester. Hierna voerden verschillende sprekers het woord o.a. de burgemeester, de heer Joh. Dijk en vele anderen. De heer Joh. Dijk zeide in zijn rede dat het bondsbestuur de heer Broere had benoemd tot ere-lid van verdienste van de KNGV voor de verdiensten op het terrein van de lichamelijke opvoeding. Als blijvend bewijs overhandigde spr. de heer Broere hierna het fraai ingelijste diploma. Vervolgens nam de voorzitter van Achilles het woord. Achilles zonder de heer Broere is bijna ondenkbaar. U hebt een belangrijk deel van Uw leven afgesloten. Toch zal het contact tussen U en Achilles blijven bestaan, want de vereniging benoemt U tot ere-lid. Hierna richtte hij zich tot 2 leden die 25 jaar lid van Achilles waren, n.l. mej. Riek Groot Roessink en de heer Henne Wansink en betrok ook Mevr. Broere in de huldiging door haar een bouquet bloemen aan te bieden. De heer Broere dankte voor de onderscheidingen en de hartelijke woorden tot hem gesproken.

Laat-Winterse Gedachte (gedicht)
Natuur heeft weer haar witte kleedje aan,
Vanmorgen is zij weer een ongerepte bruid.
Haar kille schoonheid wens ik naar de maan.
Hoe lang nog eer de merel fluit?
De winter heeft mijn liefde nooit gehad,
De herfst een weinig, om zijn prachtig Koloriet,
De kale bomen ben ik nu allengs wel zat.
Gelukkig maar, ligt ’t groenen al weer in ’t verschiet,
Hartstochtelijk, heb ik de lente lief,
Een vurig minnaar ben ik van de zomerzon,
Ik schreef ze beide graag een minnebrief
En zou ze willen vrijen, als het kon !
MAX HOLT

13 Maart 1954
Ik bóf (gedicht)
Ik voel mij zó gelukkig! En terecht.
Geweldig is ’t! Fameus! zoals ik bof,
Een bófferd ben ik! Heus, ’t is echt
Ik ruil niet eens met Wladi Malenkof!
Ik bof, zoals ik nooit nog heb geboft!
Je moet maar boffen! zei mijn naaste buur.
In buldrend lachen is hij toen ontploft:
De gozerd lachte zich het apenzuur.
Och ja, dat is nou puur de kif:
Een „volle” wang wordt mij niet eens gegund.
Ze zijn jaloers, dat snap ik grif.
Zo’n bof! dat kan eerst boffen heten! Punt.
MAX HOLT

Hulpactie Schouwen-Duiveland
Naar wij vernemen hebben vele dames uit onze gemeente toegezegd voor de getroffen gezinnen in de rampgebieden kleedjes of een ander handwerk te maken. Deze handwerken, enz. die thans klaar zijn moeten voor 1 April a.s. worden opgezonden. De Federatie voor Vrijwillige Hulpverlening heeft nu het plan eerst, n.l. op Woensdag 17 Maart 1954, ten gemeentehuize in kamer 8 van 20 tot 21 uur deze vervaardigde werken ten toon te stellen. Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk.

Brandmelding
De brandweercommandant brengt onder Uw aandacht dat het aanbeveling verdient dat degene die de brandsirene in werking zet, daar blijft wachten tot de brandweer aanwezig is teneinde nadere gegevens te verstrekken. Bij de laatste brandmelding ontstond er n.l. enige stagnatie, doordat degene die de sirene in werking stelde was weggegaan en de brandweer niet wist waar naar uitgerukt moest worden.

20 Maart 1954
Nog niet (gedicht)
’t Is met het voorjaar nog niet dat.
Al zijn we pas een weinig nog verwend,
Lies Geintjes nam zowaar alweer een zonnebad.
Helaas ! de warmte is weer dagenlang abcent.
In ’t weekend was de wind al strak en guur.
En voor een picknick niet zo erg geschikt,
We zochten heul bij ’t „kostlijk” kolenvuur
Ons „uitje” hebben wij tot later ingeblikt.
Ons wachten is nu op het échte lenteweer,
Op zon. Op speelse winden uit het zoele Zuid,
Op „nieuwbouw” bij de vogels en hun druk gekwinkeleer.
Op alles wat geprononceerd op nieuw ontwaken duidt.
MAX HOLT

Lijstcollecte voor verlichting torenuurwerk
Door de afd. Hengelo van de Mij. tot Nut van het Algemeen waren Donderdagavond de besturen van een groot aantal verenigingen uit het dorp én buitenwijken uitgenodigd voor een bespreking over de te houden inzameling voor de verlichting van het torenuurwerk. De bijeenkomst stond onder leiding van de heer C. Minnée, die in korte trekken een uiteenzetting gaf van de verschillende pogingen die aangewend zijn om tot verlichting van het torenuurwerk te komen. Van verschillende kanten is het Nut gevraagd de schouders onder dit werk te zetten. Te meer daar de Mij zich ten algemenen nutte verdienstelijk wil maken, heeft het bestuur reeds polshoogte genomen en inlichtingen ingewonnen bij kerkelijke en burgerlijke autoriteiten. Alle instanties staan zeer sympathiek tegenover dit streven van het Nut. Ook werd reeds geïnformeerd naar de kosten van een doelmatige verlichtingsinstallatie voor al de vier wijzerplaten, in de uitvoering met elk uurcijfer een lampje en de wijzers elk een buislamp. Elke wijzerplaat zal apart aangesloten worden, zodat bij een eventuele storing niet alle gelijk uitvallen. Het bestuur van het Nut heeft gedacht om zoveel mogelijk collectanten uit alle delen van de gemeente te moeten aantrekken. Van de zijde van de boerenorganisaties verwachtte men nog wel moeilijkheden. De voorz. wees er echter op dat de verlichting van het torenuurwerk als een algemeen belang en niet als een groeps- of verenigingsbelang moet worden gezien. Nadat de voorz. allen in de gelegenheid gesteld had eventuele wensen of op- en aanmerkingen naar voren te brengen werd in principe besloten om 2 April a.s. te starten met de lijstencollecte en de afdracht der ingezamelde gelden te bepalen vóór of op 21 April. De voorz. deelde nog mede dat van verschillende plaatselijke instanties en particulieren reeds medewerking is toegezegd, zodat er dus een gegronde
hoop is op welslagen van de actie.

Motorterreinwedstrijden
Zondag 30 Mei zal onze gemeente weer in het middelpunt van de motor terreinwedstrijden staan die dan weer op het circuit ’t Zandt verreden zullen worden. Daar dit jaar ook de kampioenschappen van Gelderland aan deze wedstrijden verbonden zijn kan men er zeker van zijn dat Nederlands beste rijders hier zullen starten.
 

27 Maart 1954
NOODWET KINDERBIJSLAG KLEINE ZELFSTANDIGEN
De kleine zelfstandigen, die aanspraak maken op kinderbijslag, gelieven zich ten Gemeentehuize te vervoegen bij de Afd. Sociale Zaken. Voor Kinderbijslag komen alleen in aanmerking zij, die niet als regel in loondienst werken. De kinderbijslag wordt gegeven aan hen, die minstens 3 kinderen tot hun last hebben, die hetzij beneden de leeftijd van 16 jaar, hetzij schoolgaand en beneden de leeftijd van 27 jaar zijn; eveneens invalide kinderen beneden de leeftijd van 21 jaar. Voorts moet het inkomen in het jaar 1953 hebben bedragen :
Voor ouders van 3 kinderen ten hoogste f 3000.
_4 kinderen f 3200.
_5 kinderen f 3400.
_6 kinderen f 3600.
_ Voor ieder volgend kind stijgt de grens van het inkomen met f 200.—.
Ook zij die zich reeds eerder hebben aangemeld, doch wegens het overschrijden der inkomensgrenzen werden afgewezen, kunnen zich thans opnieuw aanmelden.
Het is gewenst, dat de aanvragen zo spoedig mogelijk worden ingediend. DE BURGEMEESTER.

3 April 1954
Heb maar geduld! (gedicht)
(Voor een Pessimist)
’t Loopt met dit voorjaar ook wel los,
Natuur verbrak alweer haar winterboeien.
Al is ’t nog dor in weide, veld en bos,
Een jaar is lang: wat kan er al niet groeien!
Elk weer, dat ons gegeven wordt is goed,
Elk weer! Er is eenvoudigweg niet beter !
Op voorjaars schraalheid volgt niet zelden overvloed,
Zwartgalligheid was altijd nog ’n slechte waardemeter.
Daarom, mijn vriend, heb maar geduld :
Straks gaan we samen nog spinazie eten.
Zó lost het voorjaar vlot zijn schuld.
En alle narigheid is dan vergeten.
MAX HOLT

Brand bij „Orcon”
In de nacht van Dinsdag op Woensdag ontdekte Mevr. Lenselink een begin van brand in het confectieatelier „Orcon” aan de Wichmondseweg. De brandweer die snel ter plaatse arriveerde, slaagde er in de brand met een kleine hoeveelheid water te bedwingen ; zodat de schade beperkt bleef tot een partijtje goederen, enkele tafels enz. De brand was ontstaan door een strijkijzer, welke vergeten was af te zetten. De schade wordt door verzekering gedekt. De eigenaren van dit confectieatelier, de heren Ordelman uit Zutphen, toonden hun dankbaarheid voor het snelle en doelmatige optreden van de Hengelose brandweer door hen een bedrag in geld aan te bieden.

Waarschuwing schrikdraadinstallatie
Wij vestigen de aandacht van de landbouwers er op dat met ingang van 1 April 1954 elke schrikdraadinstallatie goedgekeurd moet zijn door een erkende electro-installateur. Door de politie zal hierop streng worden toegezien en tegen degene die niet in het bezit is van een verklaring, afgegeven door een erkende installateur dat zijn schrikdraadinstallatie door deze is goedgekeurd, proces-verbaal worden opgemaakt.

10 April 1954
Als voorheen (gedicht)
Het voorjaar heeft ons in zijn vaste greep,
We spitten weer, we planten en we zaaien,
En onder ’t winterhoofdstuk staat een forse streep,
Steeds vaker zijn het zoele winden, die ons aaien.
We zijn of worden weer opnieuw verliefd,
We smoezen weer vertederd en we minnekozen,
Op schemerpaadjes wordt gefluisterd en gehartediefd.
Naar eeuwenoud gebruik, een wonderzoet verpozen,
Zó was de mens wellicht al in het Paradijs,
Zó is hij nog in ’t aller jongste heden.
In Wenen, Londen, Moskou en Parijs,
In Achter- Zieuwent, Varsseveld en Vreden
MAX HOLT

Medal Test. Dansschool Kroneman
hield Woensdagavond in Hotel Bakker te Vorden zijn eerste Medal Test waaraan ook door leerlingen uit Hengelo van de danscursus in „Concordia” werd deelgenomen. Deze Medal Test is ingesteld door de Ned. Bond van dansleraren ; de bedoeling hiervan is, dat de leerlingen aan het einde van het seizoen bepaalde proeven afleggen, waaruit hun vaardigheid moet blijken en bij slagen een insigne ontvangen. De jury bestaande uit de heren Gelderman uit Apeldoorn en Meyler uit Winterswijk gaf te kennen, dat de prestaties op hoog peil stonden Slechts 2 candidaten werden afgewezen.

Verkeers-examen
Donderdagvoormiddag werden alhier, onder auspiciën van de Verkeerspolitie te Doetinchem, de examens afgenomen ter verkrijging van het diploma „Veilig Verkeer”. Van de 147 deelnemers (allen leerlingen uit de hoogste klassen der lagere scholen) waren er 17 bij het schriftelijk gedeelte afgewezen, zodat er deze morgen 130 voor het practische gedeelte startten. De examenroute liep door verschillende straten van het dorp, waar op diverse punten verkeersaanduidingen waren opgesteld. De algemene indruk van de heren examinatoren was vrij goed. De uitslag zal t.z.t. bekend gemaakt worden. Naar we nog vernemen zijn er plannen geopperd om binnen afzienbare tijd ook de ouderen in de gelegenheid te stellen aan een examen op veilig verkeer deel te nemen, en wel voor alle groepen wegverbruikers.

Dierenbescherming
Ook nu wordt door de inspectie van Dierenbescherming telkens geconstateerd, dat de jeugd z.g.n. ééndagskuikentjes als levend speelgoed in hun bezit hebben. In Den Haag werden zelfs kinderen aangetroffen die met deze stumperige diertjes aan een touwtje door de straten liepen. Dierenbescherming doet een ernstig beroep op de ouders om mede te werken, dat deze diertjes uit de handen van de kinderen blijven.

17 April 1954
Propaganda filmavond B.O.G. en B.O.L.H.
Maandagavond werd in zaal Concordia door de B.O.G. en B.O.L.H. een propagada-filmavond gehouden welke werd verzorgd door de Centrale Coöp.Raiffeissenbank te Utrecht. De avond werd geopend door de voorz. de heer L. W. Harmsen Jr. met een kort openingswoord waarbij hij speciaal de heer Vroomen propagandist van de Centr. Bank en de kassier van de plaatselijke bank de heer F. H. Zilvold welkom heette. In een korte inleiding besprak de heer Vroomen speciaal het sparen bij de Boerenleenbank en de voordelen die hieruit voortvloeien. Van alle ingelegde spaargelden in ons land, werd meer dan de helft gespaard bij de Boerenleenbanken. Hierna werd de film „Aan de zee ontrukt” vertoond, welke de inpoldering van de Noord Oost Polder te zien gaf. Na de pauze werden nog een drietal films vertoond. Aardig was de film die liet zien hoe de Canadese huisvrouw haar keuken moderniseerde, terwijl de film over de haringvisserij een blik gaf op het harde leven van de vissers op zee. De avond werd besloten met een humoristische film.

24 April 1954
Veurbij de Poasen (gedicht)
’t Weer mot met Poasen wel zo ween.
Moor met de eikes was ’t bezunder!
Ze waan niet duur, dat had zien reen:
’t Was met de uutvoer stukken dunder.
Da’s veur de hoenderkeerls wel niet zo bes.
Moor och, ze mot-ok niet vegetten’
Ze bunt zo um de Poasen wel is duur ewès.
Te duur veur mennig mense um der volop van te effen.
Veur mien pad wodt ze noew weer pepperduur:
’t Wödt Poasen veur ‘k weer eikes kriege.
Dat wet ik noew al heel sekuur,
Al denk ie’j ok, dak oew veliege.
MAX HOLT

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden weekmarkt waren 64 biggen aangevoerd. Prijzen 47 tot 53 gld per stuk. Goede vlotte handel.

Emmabloemcollecte
Gaarne vestigen wij de aandacht op de in dit nummer voorkomende adv. betreffende de Emmabloem-collecte. Het doel van deze collecte is bekend, ze gaat uit van de Nederlandse Centr. Ver. tot bestrijding van de tuberculose. Hoewel door de krachtige maatregelen die nu al sedert jaren genomen worden om deze volksziekte te bestrijden, het aantal sterfgevallen belangrijk is gedaald, is het aantal lijders aan tuberculose nog steeds angstwekkend groot en aan de bestrijding moeten dan ook nog grote bedragen ten koste worden gelegd. Dit levert vooral in de laatste jaren, nu de kosten van Sanatorium voortdurend stijgen, grote moeilijkheden op, want al heeft de verzekering tegen kosten van verpleging een grote vlucht genomen, er blijven steeds gevallen over, waarin door bepaalde omstandigheden niet of niet voldoende is voorzien en waarin dus, wanneer de patiënten of hun familieleden niet tot betaling in staat zijn, min of meer belangrijke bedragen moeten worden bijgepast.

1 Mei 1954
Voor hen die vielen
Wij vernemen dat a. s, Dinsdagavond 4 Mei om 7.50 uur onze in de oorlog 1940 — ’45 gevallenen weder zullen worden herdacht door een kranslegging aan de voet van het monument in de tuin van het gemeentehuis. Degenen, die de plechtigheid wensen bij te wonen, worden verzocht vóór 7.50 uur ter plaatse aanwezig te zijn; de nabestaanden worden binnen het hek verzocht. De torenklok zal dan worden geluid van 7.50 tot even vóór 8 uur. Na het slaan van 8 uur wordt eerst door een hoornblazer van de muziekvereniging „Concordia” het sein geblazen, waarop de Chr. Zangvereniging „Looft den Heer” het lied „Ecce quomodo moritur” ten gehore zal brengen, waarna door de burgemeester de krans wordt neergelegd. Hierna wordt een minuut stilte in acht genomen, en vervolgens wordt nog gezongen „Het voorrecht des Christens”. Ten slotte blaast de hoornblazer „The last post.
“Aan ouders wordt dringend verzocht de jeugd te voren in te prenten dat deze plechtigheid zwijgend dient te worden bijgewoond.

KRANKZINNIGHEID uw naam is mens (gedicht)
Schier alles kan de mens in zijn verdwazing maken,
Van A- en H- en andere bommen heeft hij weet,
Dood en verderf doet hij de blinde krachten braken,
In fataal en heilloos weten is hij als doorkneed.
Al gruwt hij ook voor die ontbonden krachten,
Rustloos zwoegt hij aan zijn noodlot voort,
Het geniaalst ontplooit hij zijn gedachten,
In ’t roekloos spel met alvernietiging en massamoord.
O, mensenkind! Gij dwaas der dwazen!
Gij „splitst” u zelf en alles nog ten ondergang.
Al doet uw wetenschap mij grotelijks verbazen
Haar resultaat maakt mij uiteindelijk maar bang.
MAX HOLT

8 Mei 1954
Aan alle goede Moeders (gedicht)
Vandaag wil ik De Moeder eren.
De échte Moeder, die geen offers schuwt,
Die Moeder blijft, waar andren deserteren.
De vrouw, wier offergeest wel nimmer luwt,
Moeder Tranen dringen in mijn ogen.
Nu ik vandaag weer aan mijn Moeder denkt,..

Te laat, helaas, heb ik haar grootheid overwogen,
Te weinig mij bezonnen op dit milde Godsgeschenk.
Moeder…. In elke vrouw wil ik mijn Moeder eren,
In elke vrouw, die waarlijk Moeder heten mag,
In al die Moeders wil ik haar nog decoreren,
Posthume op deze Moederdag.
MAX HOLT

Dodenherdenking
Het was een indrukwekkende plechtigheid Dinsdagavond voor het monument der gevallen uit de laatste oorlog. Om 7.50 luidden de klokken als inzet van de plechtigheid en schaarde het publiek zich voor de tuin van het gemeentehuis, terwijl de nabestaanden zich op het grasveld begaven. Na het zingen van de zangver. „Looft den Heer” van „Ecce quomodo Moritur”, legde burg. van Hoogstraten een krans aan de voet van het monument en werd een minuut stilte in acht genomen, Wederom zong „Looft den Heer”, nu het lied „Het voorrecht des Christens”, waarna twee hoornblazers van Concordia lieten horen „The last post”. Er waren vele bezoekers.

15 mei 1954
Mijn lente niet (gedicht)
Wat is er toch met deze Lente loos?
Schoorvoetend treedt zij in het licht.
Een schuchtre bruid, meer knop dan roos.
En met een al te schraal gezicht.
Tóch is de Lente anders wel een aardig kind.
Een blonde schoonheid zonder wederga!
Verliefden was zij altijd goedgezind,
Nu is haar assistentie maar la-la.
Och neen, het is dit keer m ij n Lente niet,
Ik mis in haar het tere, zachte van een bruid,
M ij n Lente is vol dauw, vol zonnelach en vogellied.
Vol bloemen, gras en wat er verder alzo kruidt.
MAX HOLT

Ongeval
Donderdagmorgen werd de melkventer B. Maalderink bij het oversteken van de weg nabij bakker Tijdink, door een luxe auto aangereden waarbij hij verwondingen aan linker schouder en linker knie opliep. Een lid van de plaatselijke EHBO verleende eerste hulp.
 

22 Mei 1954
Wetenschap (gedicht)
Wetenschap kan machtig veel, is wel bijzonder creatief.
Splijt atomen, zó apocalyptisch infernaal.
Dat we gruwen; vissen maakt ze radio-actief.
Zeelui helpt ze aan een ongeneselijke kwaal.
Onverstoorbaar gaat ze zonder meer haar gang,
Onbewogen als ze ergens onheil sticht.
Mensenlevens blijken dan van geen belang.

Zoeken, vorsen acht ze wel haar hoogste plicht.
Wetenschap is waarlijk heel wat mans,
Overweldigend, wat zij presteert op meniglei gebied,
Maar inzake weer heeft zij geen schijn van kans:
Ons een gunstig voorjaar scheppen kan zij niet
MAX HOLT

Motor-tereinwedstrijden Oost-Gelderland
Op het heuvelachtige en bosrijke terrein van het landgoed „’t Zand”, zullen Zondag 30 Mei a.s. de kampioenschappen van Gelderland worden verreden in de Junioren- en Hoofdklasse. Zoals bekend worden deze wedstrijden georganiseerd door de combinatie van Motorclubs „Oost-Gelderland”, onder auspiciën van de K.N.M.V. De wedstrijden beloven een groot succes te worden, daar de kampioenen van vorige jaren reeds hun inschrijving zonden o.a. Rietman, Heukelom en Baudoin etc. Het uitgezette circuit is korter dan voorgaande jaren en gaat over bospaden, zandpaden, prachtige klimheuvels en moeilijk te nemen springkuilen, zodat van de rijders veel wordt gevergd. Door dit verkorte circuit werd bereikt dat het publiek de verrichtingen van nabij zal kunnen gadeslaan. Bovendien passeren de rijders nu vaker. Over het gehele terrein houden luidsprekers de toestand op de hoogte van de standen, waarbij gebruik gemaakt wordt van telefoonposten om snelle doorgave van de berichten te verzekeren. Buiten de vastgestelde prijzen zal ook dit jaar de kostbare grote wisselbeker, welke beschikbaar gesteld werd door de eigenares van het landgoed, Mevr. Dittlinger, weer worden verreden. Er is een uitgebreide parkeergelegenheid.

Het RODE KRUIS helpt U wel…maar wat doet U?
60 belangrijke vredestaken… Kent U ze… ?
Denk eens aan hulp bij rampen, bloedtransfusie, hoornvliesoverbrenging voor blinden, moedermelk voor zwakke baby’s; beentransplantatie, boottochten voor invaliden, welfare-werk in ziekenhuizen en thuis, lectuur voor patiënten, hulpposten langs de wegen… Dit zijn slechts enkele van de meer dan 60 manieren waarop Uw Rode Kruis helpt.
U hebt die hulp nog nooit nodig gehad ? Wees blij! Maar dan reden te meer Uw Rode Kruis bij te staan; te geven! Zoveel U missen kunt…

29 Mei 1954
Motor-terreinwedstrijden Oost-Gelderland
Morgen Zondag 30 Mei zal op ’t landgoed „’t Zand” onder de gemeente Hengelo Gld de strijd om het terreinkampioenschap van Gelderland voor motoren worden beslist. Voor motorsportliefhebbers is dit een bijzondere gelegenheid om te genieten van de enerverende sport die een terreinwedstrijd kan zijn. Het landgoed ’t Zand met zijn heuvels, zand- en bospaden is hiervoor uitermate geschikt. Wij vernemen van de organisatoren dat nu zeer spannende races te verwachten zijn, gezien het zeer grote aantal inschrijvingen in alle klassen voor junioren en senioren Hoofdklasse. De inschrijving overtreft die van alle voorgaande wedstrijden. Zo hebben de nationale en internationale terreinrijders ingeschreven, die al jaren vele lauweren hebben geoogst bij het kampioenschap van Nederland als Henny Rietman, Baudoin, Heukelom, Witberg, Selling, etc., namen die voor zichzelf spreken. Een extra strijd zal in de seniorenklasse 500 cc. worden geleverd voor de- kostbare grote zilveren wisselbeker, geschonken door de eigenaresse van het landgoed, mevrouw Dittlinger. De beker zal worden verdedigd door de kampioen van verleden jaar Henny Rietman. Dank zij een luidspreker-installatie zal men de wedstrijd op alle punten van het circuit uitstekend kunnen volgen en zo op de hoogte blijven van de positie en de verrichtingen van de toprijders. De weg naar het circuit is afgepijld met MOTUL- en witte K.N.M.V. pijlen. Vlak bij het circuit zijn uitstekende parkeergelegenheden welke zich op het landgoed bevinden. De training een der interessantste delen van dit motorevenement zal een uur voor de wedstrijd, dus om 13 uur beginnen.

Mooi succes brandweer
De Hengelose brandweer behaalde op de Provinciale brandweer wedstrijden te Deventer op Zaterdag 22 Mei in de 4e afdeling een derde prijs.

5 Juni 1954
Eindelijk (gedicht)
Dat je toch nog bent gekomen. Regen!
Natuur versmachte, als ’n minnaar naar ’n verre bruid,
Hoe klankvol was de r maling van Uw lied, zo hooploos lang verzwegen,
Hoe gretig dronk de aarde lavenis voor alles wat er bloeit en kruidt.
Ja, regen, ’t duurde lang. maar toch : je bent nog wélgekomen!
Je werd door ieder wekenlang met smart verbeid,
De lucht bleef strak, geen druppel werd vernomen.
En dan te weten, dat er zonder regen niets gedijt. . .
De droogte bleef, tot grauwe wolken kwamen aangedreven.
Massale legers voor een nieuw te vormen front.
En spoedig mochten wij het wonder gaan beleven:
Een dicht gordijn van koele kogels, spattend op een al te droge grond!
MAX HOLT

Schoolspelmiddag
Onder leiding van de heer Battenberg, Rijksconsulent voor de Lichamelijke Opvoeding in de Inspectie Doetinchem, had Dinsdag 1 Juni de jaarlijkse schoolspelmiddag plaats. Alle scholen uitgezonderd de Ds Piersonschool, waarvan de leerlingen der hoogste klassen op schoolreis waren, hadden zich op het Pax-terrein verzameld, de uitslagen waren als volgt: Slagbal: 1e prijs Chr. school Bekveld, 2e prijs O.L. school Dorp, 3e prijs R.K. school Keyenborg. Handbal: 1e prijs V.G.L.O. het Gooi, 2e prijs R.K. school Dorp.

Melkexamens
Op de boerderijen van L. W. Harmsen „Memelink”, en Wed. Th. Lankhorst, „Meeninkhoeve” werden de melkexamens, uitgaande v/d Coöp. Zuivelfabriek Hengelo Gld. afgenomen, met als resultaat 18 geslaagde candidaten, n.l. de dames: Thea J. M. Brunsveld, G. Lenderink, H. W. Hiddink, H. Bruil, W. Ruesink, en W. G. B. Salebrink. – – Heren: Joh. Lebbink, G. J. A. Mentink, C. A. Reewinkel, A. J. Nieuwenhuis. B. A. Bergervoet, B. J. Ankersmit, A. B. A. Goossens, J. J. M. Kleve, G. Tolkamp, H. J. Abbink, H. Gr. Jebbink en J. W. Kloppers. De cursisten werden opgeleid door de voormelkers, de heren H. Haaring, A. J. Derksen en Jos. Lankhorst. Alle geslaagden ontvingen het diploma „Goed melken”.

12 Juni 1954
Een vogel fluit (gedicht)
Een vogel fluit zijn vogellied,
Uit eeuwenoude accoorden,
De zomer ligt weer in ’t verschiet.

Verliefden zoeken afgelegen oorden.
De rogge komt allengs in volle bloei;
Geen regen heeft haar fierheid kunnen breken,
Het gras vertoont alweer een vlotte groei.
Om van de haver nog niet eens te spreken.
Och ja, in ’t klagen zijn we wel bijzonder vlot,
In ’t prijzen doorgaans heel wat trager.
Zó maakt de mens zichzelf tot spot.
Want hoeveel jaren zijn er werklijk mager?
MAX HOLT

19 Juni 1954
Vaderdag (gedicht)
‘r Is weer zover: ’t is morgen Vaderdag!
De middenstand zet weer haar beste beentje voor,
’t Gaat niet om pappa; maar om winstbejag.
Gelukkig maar is vrouwlief vaak ’n weinig argeloos.
Daar profiteert dan menigeen weer van,
„Hij” wordt verwend weer net als vroeger; grandioos.
Met kussen, ook nog met cadeautjes,
als het kan. ’n Sporthemd en ’n das en mooglijk nog ’n pantalon.
Zijn dan haar gulle gaven plus ’n milde lach,
Door alle wolken breekt de zomerzon!
Een wonder, dat slechts vrouwenmin vermag.
MAX HOLT

Jaarmarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 98 paarden en 67 biggen. Geplaatst waren H kramen, enz. Prijzen: 1e soort stamboekpaarden 800—1100 gld; werkpaarden 550— 800 gld; eenjarige paarden 375— 500 gld; veulens 200—375 gld. Biggen 48—58 gld per stuk. Een goede handel met vastliggende prijzen.

26 Juni 1954
Vaderdag ex est. (gedicht)
Zie zo, die plechtigheid is weer geweest!
Het is er eentje van de allerkoudste grond:
De huishoudrekening groeit evenredig aan het feest,
En noopt weer paps tot harder zwoegen aan het arbeidsfront.
Och ja, die arme man betaald het met zijn eigen zweet,
Wat vrouwlief voor hem heeft gekocht.
In haar naïviteit heeft zij geen weet,
Hoe hij nu weer door groter zorgen wordt bezocht.
Toch was hij blij, want zie, zij meent het goed,
En dat vooral is hem ook alles waard,
Zijn vrouwlief gaf het gul en welgemoed,
Al was het van zijn eigen geld gespaard.

MAX HOLT

Veilig verkeer
Naar wij vernemen zal op Vrijdag 2 Juli a.s. te Hengelo Gld een „Veilig Verkeersdag worden gehouden. De dag wordt georganiseerd door het „Verbond voor Veilig Verkeer” te Utrecht. De plaatselijke Muziekverenigingen, ook van de Keyenburg, zullen des avonds een muzikale rondgang maken door het Dorp. Des middags te 14 uur wordt de gelegenheid open gesteld voor de bezitters van auto’s, motorrijwielen en bromfietsen deze gratis te laten keuren door leden van de Verkeersgroep der Rijkspolitie te Doetinchem. De keuring zal plaats vinden op het Parkeerterrein achter de Zuivelfabriek. Een geluidswagen van het Verbond zal een rondgang maken door de gemeente, waarbij door vier jeugdbrigadiers propaganda lectuur zal worden uitgereikt. Voor de kinderen van de hoogste klassen van alle scholen zal er in het Feestgebouw „Concordia” des middags een filmvoorstelling worden gegeven, terwijl des avonds te 20 uur een filmvoorstelling voor personen boven de 18 jaar zal plaats vinden. De Burgemeester zal deze avond met een toespraak openen, terwijl de heer Ziekemijer van het Verbond een propagandarede houdt. De toegang tot deze voorstelling is gratis voor personen boven 18 jaar. In de pauze zal getracht worden een plaatselijke afdeling te vormen van het Verbond voor Veilig Verkeer.

3 Juli 1954
We klagen weer! (gedicht)
’t Is zomer, maar het zomert niet,
Het weer is koud en vaak nog nat,
We zingen weer ons oude lied,
Niet klagen zit ons niet zó glad.
Het klagen zit ons blijkbaar in het bloed,
We zijn er zonder studie in volleerd.
Wee ons! als er geen mens meer klagen doet,
Het loopt dan met de wereld ras verkeerd!
Ik voel me dan ook lekker fit,
Nu prompweg iedereen weer klaagt,
‘k Wil wedden, zwart op wit,
Dat straks weer alle narigheid vervaagt.
MAX HOLT

Heropening gemoderniseerde zaak G. Lenselink
Woensdagmiddag had de heropening plaats van de geheel gemoderniseerde zaak van de fa G. Lenselink aan de Kerkstraat. De heer J. H. Tijdink verrichtte als voorzitter van de winkeliersver. de officiële opening. Een staf van vaklieden heeft hier een pand doen verrijzen, dat kan wedijveren met vele zaken in Drogisterij- en tabaksartikelen in de verre omtrek. Een groot aantal genodigden kwamen een kijkje nemen, terwijl een 60-tal bloemstukken het geheel een fleurig aanzicht gaven. Wij sluiten ons gaarne aan bij de woorden van de heer Tijdink, die de fa Lenselink alle goeds in zaken toewenste.

10 Juli 1954
Bezoekt allen de grote Prof-VOETBALWEDSTRIJD
Donderdag 2e Kermisdag op het Pax-terrein. Aanvang 6.30 uur. Entree min. f 0.25 Ten bate van het Groene en Wit-Gele Kruis De commissie belast met de organisatie van deze wedstrijd schrijft o.m. het volgende: Deze profwedstrijd staat geheel in het teken van ,,beroeps”voetbal en verschillende buitenlandse clubs hebben al reeds een vertegenwoordiger gestuurd voor het afsluiten van contracten. Alvorens een contract af te sluiten, worden de spelers Winkeliers : aangeraden zich eerst met het bestuur in verbinding te stellen, teneinde meerdere gegevens over deze buitenlandse clubs te verkrijgen. Een woord van dank aan de commissie voor het samenstellen der elftallen is hier zeker op zijn plaats, zij hebben er verscheidene avonden voor nodig gehad. De opstelling der elftallen is : J. Buunk, Gr. Waamelink Gr. Kuipers Jos. Besselink G. Arnold H. van Aken B. Beumkes Joop Klem B. Seesing Jan Wansink D. Berendsen Reserves: N. Wolsink. W. Wullink, B. Demming. Aftrap door oudIntern. J. C. Geertsma. Zuivel: H. Langwerden H. Kraassenberg J. Veenstra J. Masselink H. Oldenhave B. Maalderink J. Kerkwijk B. Schierboom J. Menkveld A. Derksen H. Derksen Grensrechter: H. Eilander.
De commissie laat hieronder een kort commentaar volgen op de spelers: Winkeliers: Gr. Waamelink bezit een internationale bekendheid. Jos. Besselink zal verscheiden kilo’s weg moeten trappen, wat hij anders per fiets doet. Gr. Kuipers is een speler van formaat en komt bij de Coach’s wel in aanmerking, doch voor Frankrijk voelt hij niets, omdat ze daar geen spiegeleieren bakken. Misschien iets voor Spanje als erkend wethouder-prof-voetballer. G. Arnold zal wel zorgen voor goed overzicht en schoon veld. H. van Aken had reeds een contract afgesloten met het buitenland, doch er zijn nog enkele moeilijkheden. B. Beumkes is ook geen onbekende, hij denkt er zittende te komen, doch hij krijgt vette en gladde jongens tegen zich. B. Seesing zal wel trachten grote lappen te verkopen doch de jongens komen goedgekleed het veld in. Jan Wansink kan snel om de hoek komen; met 22 personen in het veld echter gevaarlijk. Oppassen is hier de boodschap. D. Berendsen is een man van weinig woorden maar een goed speler en zeer snel. Joop Klem is nog wat bang maar zal proberen er wat goeds van te maken. J. Buunk loopt langzaam achter meisjes aan en de verwachting is dat hij dit achter de bal ook doet; toch moet men oppassen. Zuivel: H Derksen staat bekend als Kraak’s „grote” collega en kan heel wat verduren. J. Menkveld is er een die iedereen voorbij „snort”. Zijn buurmanback A. Derksen zal deze wedstrijd weer als een rots in de branding staan. B. Maalderink zal laten zien dat hij ook uit een ander vaatje kan tappen. De motor van dit elftal is zeker J. Kerkwijk. B. Schierboom is te vergelijken met Mathews, z’n benen zijn goud waard. H. Langwerden is bekend door zijn snelheid en zal ook hier langs de lijn flitsen. H. Kraassenberg zal zich ontpoppen als een „aalgladde” dribbelaar. J. Veenstra, het pas geïmporteerde Asser-kanon zal zijn tegenstander doelman heel wat handwarmers bezorgen. Zijn buurman J. Masselink is pas aangekocht van Hongarije en, met H. Oldenhave die over gaat naar profclub ,,de Graafschap”, zal dit vleugel-duo heel wat te zien geven. Voor deze ploeg is het jammer dat H. Eilander niet kan meespelen wegens een opgelopen blessure in de wedstrijd om het wereldkampioenschap. Hij zal nu als grensrechter fungeren.

17 Juli 1954
Opbrengst Prof-wedstrijd
De netto opbrengst van de gehouden Prof-voetbalwedstrijd ten bate van het Groene en Wit-Gele Kruis heeft opgebracht f 120.40. Zodat ieder f 60.20 ontving.

24 Juli 1954
WANKLANK, vals brandalarm.
Er moet mij een enkel woord van ’t hart. Een der Achterhoekse bladen gaf een kort verslagje van de hier gehouden kermis. Over de regen werd niet gerept, maar wel dat er in de diverse gelegenheden stemming heerste, een vermakelijke voetbalwedstrijd plaats vond en dat er een aardig vuurwerk was. Nu, dat was zeer zeker het geval; ik constateerde dat velen, groot en klein, dankbaar het terrein verlieten. Maar in het dorp is helaas één zeer betreurenswaardige wanklank vernomen: nl. de brandweer-sirene. Vrijwel onmiddellijk daarna is mij gerapporteerd, dat het een loos alarm was. Het steeds zo actieve maar nu nodeloos gealarmeerde brandweerpersoneel en later ook het publiek vernam met gerechtvaardigde afkeuring dit vals alarm. Ik heb geen woorden voor deze minderwaardige en bovendien strafbare daad, die door geen enkel excuus kan worden gedekt; de dader laadt wel een grote dosis verachting op zich door zich tot zulke praktijken te verlagen en misbruik te maken van de uiterste prestaties van ons parate brandweerpersoneel ten behoeve van de gemeenschap. Hengelo Gld, Juli 1954. De Burgemeester, F. VAN HOOGSTRATEN.

De uitverkoop (gedicht)
De winkels zaten vol tot aan ’t plavond,
De muren zetten bijna uit.
Hét halve jaar was al weer rond.
Daarom de voorraad maar gespuid.
We ruimen op! zo heet het dan.
Voor gekke prijzen ! Spot goedkoop!
Komt, ziet en profiteert er van,
Wij schrikken van geen volksoploop!
En menig vrouwtje pleegt- dan overleg,
Op koopjes is men zeer gebrand.
Edoch, de kinderbijslag was nog onderweg.
Niet weinigen waren daardoor weer onthand.
MAX HOLT

1 augustus 1954
Vroege herfst (gedicht)
De Herfst is aan de start verschenen.
De Zomer heeft al afgedaan.
Nog nauwelijks gekomen, is hij weer verdwenen.
De vroeg-seizoenen hebben maar een kort bestaan.
Niet enkel slechts de vroeg-seizoenen.
Ons leven óók giert als ’n Thunderjet voorbij.
Elk ogenblik kan ons de Dood harpoenen.
Gefinisht wordt er dan door U of mij.
Om op het wéér weer t’rug te komen:
Waar zijn de daverende zomers van weleer?
Wie vlucht er nu nog in de schaduw van de bomen.
Of droomt er ’s avonds buiten onder ’t twink’lend sterrenheir?
MAX HOLT

Vier eerste prijzen
Het Verenigingsleven ter plaatse heeft zeker niet te klagen over behaalde successen op concoursen. Dit seizoen werden niet minder dan 4 eerste prijzen geboekt, n.l. R.K. zangver. „Sancta Ceacilia”, de Chr. Muziekver. „Crescendo”, de Muziekver. ..Concordia” en de Chr. zangver. „Looft den Heer”.

Nacht Oriënteringsrit
Denkt U hedenavond aan de nachtoriënteringsrit van HAMOVE.

7 augustus 1954
Revanche (gedicht)
De Zomerprins is van mijn „Vroege Herfst” geschrokken.
Mijn klaagzang wist zijn eerzucht fel te hitsen.
Hij wierp zich weer in ’t zadel, onverschrokken.
Wit zagen wij zijn zonnedegen flitsen.
Zó joeg hij langs de natte wegen.
Zonovergoten liggen velden, akkers, weiden.
Schier paradijselijk is d’aarde weer na al die regen!
Natuur en mens herleven in een laat verblijden.
Het deert ons niet, dat wij nu moeten zweten.
De regen had voor ons wel erger plagen,
Uitbundig willen wij de Zomer welkom heten:
Hij leve lang! Tot aan de kortste dagen!
MAX HOLT

F. H. Stamboekkeuring
Bij de alhier gehouden stamboekkeuring van het F.H.-veeslag werden door inspecteur M. Koomen in’t stamboek opgenomen Willy van J. Lenselink met 78 punten, Annie 3 van H. Regelink met 78 punten, Zwartvoet 2 van H. Regelink met 76 punten.

Openbare aanbesteding
Burgemeester en Wethouders der gem. Hengelo Gld zullen op 16 Augustus 1954, des voormiddags 10 uur, ten Gemeentehuize in het openbaar aanbesteden: 10 Woningwetwoningen met de daarbij behorende werken, gelegen aan de Meidoornstraat en de Zuivelweg te Hengelo Gld. Bestek en voorwaarden met tekeningen zijn, zolang de voorraad strekt, vanaf 4 Augustus 1954 verkrijgbaar af 12.50 ter secretarie of worden na ontvangst van een postwissel groot f 12.75 toegezonden. Restitutie van ongeschonden en complete bestekken op de dag der aanbesteding a f 10.— Inlichtingen worden verstrekt op 10, 11 en 12 Aug. 1954, des morgens tussen 10 en 12 uur op het bureau Gemeentewerken, Raadhuisstraat 20.

14 augustus 1954
Knollenmarkt
Op de Woensdag gehouden Knollenmarkt waren aangevoerd 255 paarden en 81 veulens, of in totaal 336 stuks paarden. Verder waren 98 biggen aangevoerd en 38 kramen enz. geplaatst. Prijzen: Stamboekpaarden 800— 1150 gld; Werkpaarden 600-900 gld; Enters 550—650 gld; Merrieveulens 250—400 gld ; Hengstveulens 175—250; Biggen 50—60 gld. Een vrij goede handel met nogal vastliggende prijzen. Ondanks het slechte weer – – hetgeen ook zeer goed op de aanvoer merkbaar was. Er was toch nog een druk marktbezoek.

21 augustus 1954
Ons Rieksken geet logeern(gedicht)
Die vrouwluu met eur week gemoed.
Bunt vake arger nog as kinder:
Eers vindt ze ’t bes en meer as goed.
Moor efkes later wödt ’t al minder.

In ’t leste doet ze niks as prakkezeern,
Zo stille loopt ze dan te kieken,
Wi-j mossen zo iets es probeern.
Wat wollen z’ons dan strieken!
Ons Rieksken zol ’n dag of wat,
Bi-j femilie goan losjeern —
Zo nuump ze ’t gleuf ik in de stad,
Mien tonge zol der zich nog an bezeern.
Vanmargen he’k eur dan moor weg’ebrach,
Och, och, wat was ’t dink te passé:
Ze zwaaien en ze riep eikene „goeiendag,
” Zo bli’j en uuteloaten was ze.
Zo net bun’k weer in huus ekommen,
Mien vrouw is gladdeweg van streek.
Ik mosse eiglijk met eur brommen.
Moor och, zo n vrouwluuhatte is zo week….
MAX HOLT

Doodspuiten van aardappelloof
In verband met de sterke uitbreiding van de aardappelziekte in het loof gedurende de laatste weken, kan het gewenst zijn het gewas kunstmatig te doen afsterven. Hierdoor wordt de uitbreiding van de ziekte in het loof voorkomen en het vormen van schimmelsporen tegengegaan. Tevens worden de knollen van een aangetast gewas enigszins voor deze ziekte gevrijwaard. In het algemeen zal men eerst tot doodspuiten overgaan wanneer het gewas practisch volgroeid is, zodat het verlies aan opbrengst zo klein mogelijk is. Bovendien is het doodspuiten vooral van belang voor de meer zware en natte gronden. Deze werkwijze kan ook worden toegepast enige dagen vóór het rooien van nog groene gewassen. Dit is vooral gewenst, indien het gewas reeds door de aardappelziekte is aangetast en de weersomstandigheden bij het rooien gunstig zijn voor een uitbreiding van de ziekte. Door het afsterven van de bladeren wordt het gewas meer open, waardoor de grond sneller opdroogt en een broeierige sfeer in het gewas wordt voorkomen.

Oranje-commissie Keyenburg
Naar we vernemen heeft de Oranjecommissie besloten in het vervolg, zij het dan in bescheiden mate, de verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Zij zal dit doen door het geven van een gezellige avond met dansmuziek op Dinsdag 31 Aug. a.s. De baten van deze avond zullen hoofdzakelijk besteed worden voor het bekostigen van het kinderfeest op Koninginnedag. Daar dit de enigste vereniging is die voor een jaarlijks feest voor de kinderen zorgt, vertrouwt de commissie dat een ieder dit mooie doel zal steunen door op deze avond aanwezig te zijn. Voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar de advertentie in dit blad.

 

28 augustus 1954
De weg ’t rugge (gedicht)
Ik wet niet of et oew wat schelen kan:
Ons Rieksken is ter noew alweer!
Et gong eur goed, dus door niet van,
Moor kiek ! Mien vrouw had zó gien léven meer.
Gien oge dee ze ’s nachens dichte,

En overdag, dan zat ze moor te prakkezeern.
Veur mien was dat gien mooi gezichte,
Ik zol der zelf nog an krepeern!
lej wollen d’r ók niet ummelachen,
A’t oew zelf is overkwam,
Ik denke, da’ j ok heust ig dachen:
Nog liever hek gekèkel of gedram!
Ik had et mien ök zo bekekken,
Ik dachte : Rieksken mot moor gauw noa huus,
Woorumme ok zo’n narigheid nog langer rekken?
Zo’n „dooie piere” toch, is enkel moor ’n kruus !
MAX HOLT

Aanbesteding wegen
Bij de Woensdag gehouden aanbesteding voor de verbetering van de z.g. Vuile straat en de Kroezerijweg was de hoogste inschrijver Wegenbouw- en Aann.bedrijf G. H. te Siepe RuurloZwollekerspel voor f42560.+ f 0.25 per M2 voor Vanatol of Eramix deklaag. Laagste inschrijver was N.V. Aannemers- en Wegenbouwbedrijf v/h Gebr. Bruil te Ede voor f 37666.+ f 1500.- voor Eramix deklaag.

4 september 1954
Et weerzien (gedicht)
Ons Rieksken is dan weer in huus.
Ik meen al ruum ’n wekke,
Mien vrouw is zo beweeglijk as ’n luus.
Al lek ze kotsens better op ’n tekke.
Toen eur ogen Rieksken moor weer zaggen.
Toen was et ok met eur inéns weer goed.
Ik hadde wel uutbundig können vlaggen.
Zo trok de bliejschap mien deur ’t bloed.
Van bliejschap hef mien vrouw egrennen,
Ok Rieksken kreeg et toen te kwoad.
Ze gong eur moeder gaw vewennen
Met wat kuskes en onneus’le kinderproat.
Ik mosse mien toen ummedrèèien,
‘k begonne met mien ogen zo vedach te kniepen,
’n Eikenboom kan ummewéèien.
Moor ’n keerl! mag toch niet liepen.
MAX HOLT

Voor het Groene Kruis
Gedurende de maanden Juli en Aug. werd op diverse bruiloften en partijen gecollecteerd voor het Groene Kruis de som van resp. f 30.61 en f 58.28.

11september 1954
Eerste lustrum “Deko”
De jongste loot aan de „muzikale boom” in onze gemeente jubileert. De Hengelose Accordeon vereniging „Deko” heeft n.l. 5 jaar bestaan en ze heeft het aangedurfd een concours uit te schrijven op 12 September a.s. Men zal zich afvragen waarom een concours? De organisatoren hebben hiervoor hun redenen. Ten eerste: Een Accordeon-vereniging is toch weer iets anders dan een Harmonie- of Fanfare-gezelschap. Laatsgenoemde muziekgezelschappen treden dikwijls, naast hunne concerten op door het geven van marsmuziek, en worden zodoende bekend, want ook goede marsmuziek wordt door kenners hogelijk gewaardeerd. Een accordeon-gezelschap is in de regel aangewezen op concertmuziek en om nu speciaal de aandacht te trekken is er besloten tot het houden van een concours, waaraan een groot aantal verenigingen zullen deel nemen. Ten tweede helpt „Deko” door dit feit mede aan ’t bevorderen van ’t vreemdelingenverkeer, en het scheppen van vertier in ons dorp, hetwelk weer met zich medebrengt dat diverse zaken in ’t teken van de belangstelling komen te staan. Daarom wil ik als voorzitter van de Winkeliersvereniging en tevens als voorzitter van de R.K. Middenstandsvereniging dit concours in warme belangstelling van de muziekliefhebbers, de ingezetenen en al de lezers van „de Reclame” in wijden kring aanbevelen. Ten derde bevordert ,,Deko” door dit concours om Hengelo als gemeente naar voren te brengen. Wanneer er in een stad of dorp een ontwikkelingsproces zich ontplooit, ook op het gebied van festiviteiten, concoursen, etc. dan is dit een verblijdend verschijnsel en zal ieder rechtgeaard gemeentebestuur met trots vervuld moeten zijn op de organisatoren, welke hun beste krachten hieraan geven. Laat dit concours dan, betrekkelijk klein van opzet zijn, toch moet er waardering worden gezien in het pogen om Hengelo naar best vermogen te dienen. Bij de opening op Zaterdag 11 Sept. werken in zaal Langeler de meeste zusterverenigingen mede, hetgeen een mooie geste is en de gemeenschapszin ten goede komt. Dat Hengelo zich van de goede kant laat zien tegenover „Deko”. J. H. TIJDINK Wethouder.

Nóóit meer! (gedicht)
Nooit geet ons Rieksken meer de deure uut.
Dat hef mien vrouw mien gis’tren nog ezèg,
Moor wödt ons Rieksken duzend wekke of de bruud,
Wie zeg eur dan, hoe Rieksken zelf door óver dech?
Dan dut ons mèken. denk ik, as de meesten doet.
Dan geet z’ok umsgeliek eur eigen gank,
Dat zit de jongen deurgoans in et bloed,
Wiej zelvers gongen d’r eertieds ok an mank.
Toe’w jonk waan, wad’w ok eigenwies:
Gien mense, die an ons wat zeggen kon,
Wiej konnen alles en wat waa’w toen dries!
Krek of ter buten ons wel niks beston.
MAX HOLT

18 september 1954
Terug van Zee
Dinsdagavond keerden een 10-tal Hengelose kinderen, na een 6-weeks vacantieverbiijf in de kinderkolonie „Kerdijk” te Egmond aan Zee, in ons dorp terug. Bij de bushalte werden ze opgewacht door een groot aantal ouders en verdere familieleden. Het was de kinderen aan te zien dat de zeelucht hen goed gedaan had en dat de eetlust was toegenomen. Vrijwel alle uitgezonden kinderen waren belangrijk in gewicht toegenomen, sommigen zelfs 15pnd. De heen- en terugreis werd gemaakt onder leiding van de wijkzuster van het Groene Kruis.

Wuestenenk Heropening zaak
Woensdagmiddag had de heropening plaats van de geheel gemoderniseerde Dames- en Heren kapperszaak, parfumeriën en tabaksartikelen van de heer H. M. Wuestenenk aan de Spalstraat. Na de opening die door de toekomstige opvolger E. J. Wuestenenk Jr. werd verricht, sprak de heer J. H. Tijdink, als voorz. van de Winkeliersvereniging enkele woorden. Hij memoreerde o. m. de oprichting van deze zaak door de heer E. J. Wuestenenk Sr. voor 50 jaar terug in het pand Spalstraat 18. Een groot aantal genodigden en belangstellenden kwamen deze middag een kijkje nemen naar hetgeen hier een staf van ambachtslieden heeft doen verrijzen. Hengelo is met deze modernisering een zaak rijker geworden die kan wedijveren met vele soortgelijke zaken in de verre omtrek. Wij sluiten ons gaarne aan bij de woorden van de heer Tijdink, die de familie Wuestenenk alle goeds in zaken toewenste tot in lengte van dagen. Vanzelfsprekend sierden ook hier een groot aantal bloemstukken het geheel tot een fleurig aanzien.

Volksfeest Linde
Evenals voorgaande jaren organiseert de feestcommissie te Linde het steeds meer bekend wordende volksfeest op 30 Sept. a.s. Als extra attractie heeft men dit jaar op de vooravond van het feest (op 29 Sept. dus), een cabaretgezelschap geëngageerd met hier welbekende radio-artisten, onder leiding van „Willem uut de Achterhoek”. Tevens treden in dit gezelschap op: Franelly’s parterre acrobatiek, Jenny van Elsloo (muzikaal en vocaal act.) Pierrie Duro (magie show) en Ub Kiki (acrobatische clown). Gezien het grote succes op andere plaatsen zal er hier zeker ook veel belangstelling voor bestaan. De entreeprijzen zullen tot een minimum beperkt blijven. Op 30 Sept. zullen verschillende wedstrijden worden gehouden, waaronder enkele nieuwe, o.a. doeltrappen voor dames en rijden op de wonderfiets ’s Avonds is er gelegenheid tot dansen in de grote feesttent, met het bekende dansorkest „The Moodchers”. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we U naar een adv. welke volgende week in de Reclame verschijnt.

Overname slagerij Epping naar A .H Ratering
Hiermede delen wij de geachte inwoners van Hengelo en omgeving mede dat wij onze slagerij met Ingang van heden hebben overgedaan aan de heer A. H. RATERINK. Wij danken U allen voor het in ons gestelde vertrouwen en bevelen onze opvolger dan ook gaarne in Uw gunst aan. Hoogachtend, SLAGERIJ JOH. EPPINK & ZN.
In aansluiting op bovenstaand bericht, delen wij U mede, dat wij vanaf heden de slagerij van JOH. EPPINK 6 ZN,, hebben overgenomen en hopen door prima kwaliteiten en nette bediening een ieders gunst waardig te worden. Hoogachtend, A. H. RATERINK HENGELO GLD,

25september 1954
Marktbericht:
Op de Woensdag gehouden weekmarkt waren 131 biggen aangevoerd. Prijzen 46—53 gld per stuk. Een goede vlugge handel.

Fancy-Fair
Iin zaal Langeler
wordt hedenavond een fancy-fair gehouden met bal, ten bate van de Voetbalver. PAX. Een groot aantal buitengewoon mooie en waardevolle prijzen zijn door de ingezetenen voor dit doel beschikbaar gesteld.

2 oktober 1954
Goedkope PEDAGOGIEK (gedicht)
Opvoedkunde is compleet een kunst.
Een kunst, die niet een ieder is gegeven,
’t Is een gave! Gaven zijn een gunst,
Lofwaardig is ’t er naar te streven.
Kindren zijn niet altijd even zoet.
Soms zijn ze wel eens ver van aardig.
Al verbittert ’t niet noodzakelijk ons gemoed,
Een geest van tucht wordt over ons toch vaardig.
Pedagogen zijn er, maar ook pedagochelaars:
Van kind’ren kan men farizeërs kweken,
Koopt ze maar een tol: Zij worden tollenaars,
De pret duurt minstens enk’le weken.
MAX HOLT

St Michielsmarkt
Op de Woensdag gehouden markt (St Michielsmarkt) waren aangevoerd 287 paarden en 45 veulens of in totaal 332 stuks paarden en 105 biggen. Geplaatst waren 43 kramen enz. Prijzen: Stamboekpaarden 800— 1100 gld; Werkpaarden 600-900 gld; Enters 500 —650 gld; Hengstveulens 150—200 gld; Merrieveulens 175 — 300 gld. Biggen 45 tot 55 gld p st. Handel in paarden en biggen goed, met in het begin van de markt zelfs een vlugge en vlotte handel. Voor de enterkeuring waren aangevoerd 21 warmbloedige- en 14 koudbloedige paarden.

9 oktober 1954
Opening B.B. huis
Dank zij het initiatief van het plaatsvervangend hoofd van de Bescherming Burgerbevolking, de heer M. Aalbers, bezit de B.B. Hengelo-Gld een eigen huis, en wel het voormalige drukkerij-gebouw van de fam. Arnold aan de marktstraat. Een aantal B.B.-ers met behulp van enkele vaklieden, hebben op de bovenverdieping een mooi les- en clublokaal geprojecteerd. In de zijwanden van dit lokaal zijn ruime kasten gemaakt voor het opbergen van allerlei gereedschappen en benodigdheden ten behoeve van de B.B. In de benedenverdieping staan de volledig uitgeruste uitrukwagens opgesteld, terwijl hier ook een ruimte gevonden werd voor de garderobe. Al met al is het een B.B. huis geworden waarop Hengelo met recht trots kan zijn. Heden Zaterdag heeft de officiële opening plaats.

16 oktober 1954
OPROEP Aan de onbekende erfgenamen
(in vaderlijke linie) van: a. LOUIS PHILIPS (vader Simon Philips), geboren te Hengelo G, op 19 Febr. 1939. b. LOUIS PHILIPS en JENNIE PHILIPS (vader facob Philips), beiden geboren te Hengelo G, resp. 14 Juli 1934 en 10 Mei 1937, alle drie gewoond hebbende te Hengelo G, en overleden te Sobibor op 11 Juni 1943, wordt verzocht zich kenbaar te maken aan Notaris J. Blom te Twello, Rijksstraatweg 88, vóór 15 Nov. 1954. De nalatenschappen van Louis Philips Simonsr, en Louis- en Jennie Philips Jacobsz. en -dochter werden voor de helft (vaderlijke linie) onbeheerd verklaard met benoeming van W. J. Klein Lankhorst, cand. not. te Apeldoorn als curator blijkens beschikking van de Arr. Rechtbank te Zutphen d.d. 9 Sept. 1954. De curator voornoemd.

23 oktober 1954
Kerstpakketten voor overzee
Met het oog op een tijdige verzending van z.g. Kerstpakketten zijn hieronder voor enige overzeese bestemmingen (hoofdzakelijk emigrantenlanden) de data opgegeven waarop deze pakketten, bij rechtstreekse zeepostverzending, uiterlijk ter post moeten zijn bezorgd, ten einde – onvoorziene omstandigheden voorbehouden -voor Kerstmis te kunnen worden besteld : Australië 28 Oct., Canada 8 Nov., Indonesië 3 Nov., Ned. Antillen 2 Nov., Suriname 3 Nov., Unie van Zuid Afrika l Nov., V.S. van Amerika 24 Nov.

Weekmarkt
Op de Woensdag gehouden weekmarkt waren 89 biggen aangevoerd. Prijzen 40 tot 50 gld per stuk. Een matige handel.

30 oktober
Middag Ouden van Dagen
Blijkens een advertentie in dit no. wordt er a.s. Woensdag 3 Nov. in zaal Langeler weer een gezellige middag voor Ouden van dagen georganiseerd, waar allen boven 65 jaar hartelijk welkom zijn. Naar we vernemen beloofd het een mooie middag te worden. Voor aanvangsuur zie advertentie.

Jaarmarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 75 paarden en 110 biggen. Geplaatst waren 15 kramen. Prijzen: Werkpaarden 600—750 gld Slachtpaarden 600—700 gld; Enters 300—550 gld. Stamboekpaarden en betere soorten werden boven notering verkocht. Biggen van 40 tot 52 gld per stuk. Handel in paarden niet vloten traag, in biggen goed en vlug. Tengevolge van het slechte weer was het marktbezoek gedrukt.

6 november 1954
Uitvoering Concordia
In zaal Concordia gaf de muziekvereniging „Concordia” Donderdagavond haar eerste uitvoering in dit seizoen. O.l.v. de heer Helmink werden achtereenvolgens een 7-tal nummers voortreffelijk uitgevoerd. Na de pauze volgde opvoering van het 3-bedrijvige toneelspel ,,De Gouden Kooi”. Zowel de muzikanten als de tonelisten mochten een dankbaar applaus in ontvangst nemen van de vele bezoekers. Hedenavond heeft een herhaling van deze uitvoering plaats.

13 november 1954
Koldemarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt, de z.g. Koldemarkt waren 145 stuks paarden aangevoerd, waaronder 28 stuks shetlandse pony’s en 189 biggen. Geplaatst waren 55 kramen, enz. Eveneens waren aangevoerd enige landbouwtractoren; melkmachine en andere landbouwwerktuigen. Prijzen: Werkpaarden 600—800gld; Slachtpaarden 500—750 gld; Enters 300-550 gld; Stamboekpaarden- en betere soorten werden boven notering verkocht. Prijzen shetlandse pony’s : Hengstveulens 200—250 gld; Merrieveulens 450—550 gld; Voljarige 600—800 gld. Prijzen biggen: 37.50 tot 47.50 per stuk. De handel in paarden en biggen was goed. Het marktbezoek was zeer druk.

20 november 1954
N.V.E.V.
Namens het Voorlichtingsbureau voor de Voedingsraad afd. Vis, te IJmuiden, vertelde mej. Jordaans, het een en ander over vissoorten en visbereiding, te beginnen met het schoonmaken en fileren. Op duidelijke wijze toonde spreker aan hoe men, ook van goedkope vissoorten, een smakelijk gerecht kan maken met een hoog vitaminen gehalte. Vissoep, gestoofde haringrolletjes en gebakken scholfilets lieten zich goed smaken. In de pauze werd een verloting gehouden ten bate van het vierde Prinsenkind en de tehuizen voor debiele kinderen. Vele N.V.E.V.-dames woonden deze avond bij.

27 november 1954
Heropening winkelpanden
Woensdagmiddag had onder grote belangstelling de heropening plaats van de nieuwe panden van de fam Lubbers en Beumkes, resp. in meubelen en levensmiddelen. Dhr Tijdink gewaagde in zijn openingswoord van de grote voortvarendheid van dhr Lubbers jr. Dhr Lubbers Sr, de oprichter van beide zaken verrichtte de opening. Hengelo is met de opening van deze zaken weer een paar moderne winkelpanden rijker geworden.

De wereld biedt zoveel…

Werkelijk – het is de moeite waard om eens verder te kijken dan je neus lang is. De wereld biedt zo véél voor flinke jonge mannen! Ben je marinier van je vak, dan zie je nog ’s wat van de wereld. Vraag
uitvoerige inlichtingen over dit keurkorps der Koninklijke Marine. Voor jongens van 16 jaar en ouder is er nu plaats. Stuur voor nadere inlichtingen nevenstaande coupon in! WORD MARINIER VAN JE VAK

4 december 1954
Collecten
Bij de in deze gemeente gehouden collecten voor kankerbestrijding en vluchtelingenzorg werd respectievelijk f 899.05 en f 309.10 ontvangen.

11december 1954
Vernieuwing garage Herwers
Volgende week Zaterdag zal garage Herwers de deuren openen van het geheel vernieuwde en gemoderniseerde bedrijf. Door deze uitbreiding, waarbij ook de apparatuur gemoderniseerd is, zal het bedrijf thans nog meer service kunnen verlenen dan voorheen. We kunnen gerust zeggen dat de Hengelose middenstand de laatste jaren bijzonder actief is en dat de z.g. wedloop tussen gemeente en middenstand, fraaie resultaten voortbrengt.

Opening Aaltenseweg
De bewoners van de Aaltenseweg hebben besloten om de nieuwe verharde weg op enigszins officiële wijze te openen. Dit nu zal plaats vinden a.s. Zaterdagmiddag (18 Dec.) te 2 uur. Dat de bewoners blij zijn met zo’n mooie weg is begrijpelijk en vandaar ook het feestelijk karakter dat aan deze opening gegeven wordt.

Schuttershof
Huisslachter
Boers
Wolters

18 dec 1954
„Kerstnacht van de bandiet”
Naar we vernemen heeft de R.K. Gemengde Zangen Toneelver. Keyenburg dit mooie en zeer spannende toneelstuk in studie genomen en hoopt dit 2e Kerstdag voor het voetlicht te brengen. Dit toneelstuk is een spel van rode terreur in Hongarije. Deze toneelclub die steeds de uiterste zorg bestede aan ’t spel zal dit jaar ook daarnaast, bijzondere aandacht schenken aan toneelaankleding en costumering, zodat het geheel in Hongaarse stijl ten uitvoer gebracht zal worden. De costuums zullen geleverd worden door een der oudste Toneel-costumery hier te lande. Dat hieraan hoge kosten
verbonden zijn is buiten twijfel, doch de toneelclub wil het publiek iets bieden, dat aan de hoogste eisen voldoet, en hoopt dat dit dan ook gewaardeerd zal worden, door een buitengewoon aantal bezoekers.

24 december 1954
Record aantal slachtingen
De Hengelose Engros-slachterij slachtte Maandag het 10000ste varken in dit jaar. Natuurlijk ging dit record niet onopgemerkt voorbij. Burgemeester v. Hoogstraten was o.m. aanwezig om de eigenaar de heer D. J. Kamperman met deze prestatie geluk te wensen. De werknemers hadden het bewuste 10.000ste varken met een lintje gesierd en er een aardig gedichtje aan gehangen. Tevens was het 55 jaar geleden dat de heer Joh. de Vrucht in dienst trad bij de firma.