8 januari 1955
Heropening GARAGE A. B. WOLSINK
Heden Zaterdag 8 Jan. n.m. 3 uur heropenen wij onze geheel verbouwde en naar de eisen des en naar de eisen des tijds ingerichte garage. Hierdoor zijn wij in staat om aan het auto rijdend publiek van Hengelo en omgeving een nog grotere en snellere service te verlenen dan voorheen.

15 januari 1955
Loop van de bevolking 1954
Op 1 Januari 1954 bestond de bevolking uit 3172 mannen en 2905 vrouwen, of in totaal 6077 zielen. Door geboorte en vestiging vermeerderde de bevolking respectievelijk met 138 en 243 zielen; door overlijden en vertrek verminderde zij respectievelijk met 59 en 307 zielen, zodat op 1 Januari 1955 de bevolking bestond uit 3190 mannen en 2902 vrouwen of in totaal 6092 zielen. Gedurende het jaar 1954 werden 58 huwelijken voltrokken. Als emigranten werden 18 personen afgevoerd.

Heropening garage Wolsink
Vorige week Zaterdag had de heropening plaats van de geheel vernieuwde en gemoderniseerde garage van de fa. Wolsink in de Spalstraat. Door deze vernieuwing en uitbreiding, alsmede het moderne apparatuur dat de monteurs thans ter beschikking staat, is de service die geboden kan worden in belangrijke mate toegenomen. Ter gelegenheid van deze heropening en tevens 50-jarig bestaan der zaak, was er een show aan verbonden waarbij de vele bezoekers een overzicht geboden werd van auto’s, motoren, brommers en rijwielen. Groot was het aantal bloemen en geschenken dat met de vele gelukwensen samenging. De heren Tijdink en Geurtzen, de importeur van de Peugeot’s en een vertegenwoordiger van de Shell-mij, voerden het woord.

Christelijke Jeugdverenigingen Varssel
Donderdag en Vrijdag 20 en 21 Januari feestelijke herdenking van ‘t 25-jarig bestaan der Jeugdverenigingen in de school te Varssel,Donateurs, oud-leden en belangstellenden worden hierbij uitgenodigd.

Fokvereniging Dunsborg
Duivenbal Booltink Keijenborg
Winkelman K.R.O. revue
Baron ’t Zelle

22 januari 1955
Verre landen…. vreemde steden….
Zonnige landen, zonnige stranden, vreemde steden, andere volken Wie marinier van zijn vak is, ziet nog eens wat van de wereld! Grijp de kans er ook bij te komen. Voor jongens van 16 jaar en ouder is bij het korps mariniers nog plaats. Wie bijzonderheden wil weten stuurt nevenstaande coupon in.
WORD MARINIER VAN JE VAK.29 januari 1955
27 woningen voor 1955
Door Ged. Staten van Gelderland is de woningtoewijzing voor 1955 voor de gemeente Hengelo vastgesteld op totaal 27 woningen. In dit aantal is ook begrepen eventuele extra contingenten voor herbouw, bijzondere ontwikkeling, krotopruiming enz. Voor de gemeente Steenderen bedraagt het aantal 17, voor Zelhem 36, Ruurlo 36, Vorden 33, Warnsveld 8 en Hummelo en Keppel 8.

5 februari 1955
Uitvoering Achilles „Achilles leeft nog”
Zei de voorzitter Woensdagavond bij de opening van de uitvoering, hierbij wijzende op de aangetreden gymnasten met hun nieuwe leider, de heer Groot Wassink uit Doetinchem. En dat Achilles volop leeft, is deze avond bewezen door de verschillende oefeningen die, door groot en klein, alle correct werden uitgevoerd. Met de benoeming van de heer Groot Wassink heeft Achilles, na de vele tegenslagen en moeilijkheden, weer een bekwame leider gekregen waarvan de resultaten reeds deze avond te zien waren.

Rijks-postspaarbank
Gedurende de maand Januari werd op het postkantoor alhier aan spaargelden ingelegd f 6953.80 en terugbetaald f 6147.74. Het laatst uitgegeven boekje was genummerd 1439.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden weekmarkt waren 141 biggen aangevoerd. Bij een vlugge en goede handel (in het begin wat traag) varieerden de prijzen van 45 á 50 gld per stuk.

Houtverkoping
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo Gld. zal op Maandag 14 Februari 1955 om 1O uur v.m. in Hotel Langeler te Hengelo Gld. publiek verkopen ruim 300 percelen hout, i.w.: Voor het Burgerweeshuis te Zutphen :Onder Hengelo-Gld.: in Sletterinkheide a.d. Aaltenseweg: no’s 1 t/m. 20 dennen voor rikken en slieten. In de bossen v.h. „Klooster”: no’s 21 t/m 37 dennen voor rikken en slieten. In het eikenbos b.h. „Kervel”: enige percelen eiken voor timmerhout en posten.
Onder Linde: op het „Maalderink” : no’s 1 t/m. 14 zwaar els- en berkenhout. Op „de Vossenberg”, achter de Viersprong: no’s 1 t/m. 22 dennen voor rikken en slieten. Op het Hissink, achter de Voskuil en in het bosje b.d. Bargkappe: no’s 1 t/m. 22 dennen voor rikken en slieten en enige perc. lariks voor klaverruiters.
Onder Vorden: in de bossen op het „Hiemken” b.d. Almenseweg: no’s 1 t/m. 45 dennen voor rikken en slieten.
Onder Warken : in de bossen a.d. spoorbaan bij Gr. Starink: no’s 1 t/m. 19 dennen voor rikken en slieten; no’s 20 t/m. 34 eikjes aan hopen voor posten en brandhout. Voor Mevr. van SonsbeeckHelmich te Heino-O.
in „het Kattenbos” bij het Kervel te Hengelo-G.: no’s 1 t/m. 13 fijnspar aan hopen voor sporen en slieten; no’s 14 t/m. 22 zwaar hakhout v. brandhout en bonenstokken;
te Varssel in de bossen „de vier Blokken” (bij v. Leijden): no’s 1 t/m. 42 dennen voor rikken, slieten en bonenstokken. Voor de Herv. Gemeente te Zutphen.
Op „de Branderhorst” te Hengelo-G.: no’s 1 t/m. 6 zwaar eiken slaghout; no’s 7 t/m. 21 eiken voor timmerhout en posten.
Voor de Herv. Gemeente te Hengelo-G. onder Hengelo-G.: in het bos tegenover Langwerden a.d. Ruurloseweg: no’s 1 t/m. 5 eiken voor timmerhout en posten;
in het Kerkenbos b.d. „Kreil”; no’s 6 t/m. 25 dennen voor rikken en slieten.
Voor de Herv. Diaconie te Hengelo-G. Op „het Sieblek” te Hengel-Gld.: 3 perc. en massa (34 st.) peppels voor klomphout en 3 perc. peppels voor balkenslieten. Aanw. H. Wolsheimer. Voor Mevr. Bovenkerk te Hengelo-Gld. onder Hengelo-Gld.: in het bos achter Bretveld b.d. Ronde Venne: no’s 1 en 2 dennen voor slieten. In het bos bij het woonwagenkamp a.d. Ruurlosew.: no’s 3 t/m. 16 dennen v. rikken en bonenstokken. Kosten 10% voor kopers. Betaling uiterlijk 15 Maart 1955 ten kantore van genoemde Notaris.

12 februari 1955
Nederlandse Roode Kruis
De afd. Ruurlo-Hengelo Gld wil trachten, ook in Hengelo meerdere bekendheid te geven aan het menslievende doel en de veel-om vattende taak van het Nederlandse Roode Kruis. Het heeft daartoe twee propaganda avonden georganiseerd, en wel op Donderdag 17 Febr. te Keijenburg in het Parochiehuis en Vrijdag 25 Febr. te Hengelo in zaal Concordia. Het programma zal bestaan uit een inleiding van de voorzitter, Jhr Mr J. W. de Beaufort, burgemeester van Ruurlo en de vertoning van een aantal geluidsfilms, w.o.: „In Nood”, „Geeft hun het licht terug”, „Uw reddend bloed” en „Bezoek van de Koningin aan Ottawa”. Doel en karakter van deze avonden, die aanvangen om half acht en vrij toegankelijk zijn voor iedereen boven 17 jaar, verdienen zeer zeker dat velen van hun belangstelling blijk geven.

19 februari 1955
Voorlichting voor huisvrouwen
Onder auspiciën van de Ned. Vrouwen Electr. Ver. te Hengelo Gld, werd Woensdag in zaal Langeler een film- en demonstratieavond belegd en georganiseerd door de Huis vrouwen voorlichtingsdienst. De presidente van de N.V.E.V. Mevr. Dwars opende deze avond met een hartelijk welkomstwoord tot de vele aanwezigen en in het bijzonder tot de organisatoren. Naast de voorlichting die de dames in woord en beeld gegeven werd, zorgden de organisatoren ook nog voor aardige verrassingen en ontspanning, terwijl ook de traktatie niet was vergeten. De vele dames, die deze avond bezocht hebben zullen daar zeker geen spijt van hebben en kunnen in de praktijk allicht het een en ander op deze avond opgedaan, in toepassing brengen.

26 februari 1955
Aanbesteding toren van de kerk
Voor de werkzaamheden verbonden aan de restauratie van de Ned.Herv. Kerk en toren alhier, onder architectuur van het architectenbureau Feenstra te Arnhem, hebben ingeschreven firma Feberwee, Deventer, Huurman, Delft, Jurriëns, te Utrecht. Laagste inschrijver was firma Huurman, te Delft, nl. voor de restauratie van de Kerk f112.800.— en de toren f90.340.—.

„MIDREIZA” Cheques!!
Reeds duizenden mensen sparen „MIDREIZA” Cheques!! En waarom? Omdat U op deze cheques gratis kunt reizen per spoor, per touringcar of gratis benzine kunt verkrijgen. Wilt U ook gratis reizen in de vacantie ? „Spaart dan reischeques”. Let op of aan het raam van Uw winkelier onderstaand raambiljet bevestigd is : HIER „MIDREIZA” Cheques
Bij aankoop vanaf 50 cent ontvangt U dan GRATIS een reischeque en binnen enkele maanden heeft U dan honderden kilometers gespaard. Levert Uw cheques enige dagen voor U op reis gaat in bij ons plaatselijk depot, Drukkerij Wolters, Kerkstr. 17 Telefoon 455 Hieronder de zaken welke U deze cheques verstrekken:
H. J. Buunk & Zn Raadhuistraat 3 Telefoon 409 TEXTIEL
H. J. Horstink & Zn Kerkstraat 1 5 Telefoon 238
IJzerwaren, Huish. artikelen. Wapens
L Kohier v/h G. J. Wissink Telefoon 374 Horlogerie en Optiek
H. Lubbers Raadhuisstraat 33 Telefoon 286 Woninginrichting
M. Wijnbergen Kerkstraat 6 Telefoon 473 Bloemen, Groenten, Fruit
Wolters Boekhandel Kerkstraat 17 Telefoon 253
H. Wuestenenk Spalstraat 14 Telefoon 285
Electr. Installateur en Butagas G. A. Jansen Spalstraat 18
Zadelmakerij en Lederwaren Gebr. Jansen Raadhuisstraat 25 Telefoon 373
Hoofdkantoor „MIDREIZA” Ged. Oude Gracht 67, HAARLEM, Tel. K 2500-20463
Tel.-lnlichtingen: K 8330-4350 Let op onze volgende publicatie.

5 maart 1955
Muziekverenigingen hebben nieuwe instrumenten nodig
De chr. muziekver. Crescendo is voornemens medio Juli a.s. deel te nemen aan het concours te Vorden, uitgeschreven door de Bond van Chr. Harmonie en Fanfarecorpsen in Gelderland. Om echter met enig succes daaraan te kunnen deelnemen zijn enkele nieuwe instrumenten dringend nodig en daar het reeds enige jaren bestaande instrumentenfonds niet bij machte is dit te financieren doet de vereniging een ernstig beroep op donateurs en vrienden dit fonds met een bijdrage te gedenken, zodat de nodige nieuwe instrumenten aangeschaft kunnen worden. Ook de muziekver. Concordia zit met een aantal verouderde en versleten instrumenten welke hoog nodig vervangen moeten worden.
Daar de kasmiddelen hiervoor lang niet toereikend zijn (een klein batig saldo gaf het verslag van de penningmeester slechts aan) werd onlangs besloten een instrumentenfonds te stichten om op die manier de nodige gelden bijeen te krijgen voor de aanschaffing van nieuwe instrumenten. In principe besloot Concordia ook dit jaar aan een Concours deel te nemen.

12 maart 1955
D.C.H. KAMPIOEN!
Damclub D.C.H, is het gelukt kampioen te worden in de 2e klasse groep 1 Uit 10 wedstrijden werden 18 punten verzameld. Steenderen werd 2e met 17 punten. Binnenkort beginnen de promotiewedstrijden en zal D.C.H, trachten de eerste klasse te behalen. Aan het persoonlijk kampioenschap van de Damkring „de Graafschap” nemen 4 spelers deel in de Ie kl. en 5 spelers in de 2e kl. Eerste uitslagen Ie klasse: Joh. Luimes—H. Halfman 2-0 B. Momberg—Geerken, Vorden 1-1 2e Klasse: H. Onstenk—J. Hoenink 2-0 T. Hoebink—D. Meenink 2-0

Legesverordening
Bij Kon. Besluit van 2 Maart 1955, nr. 5 is de bij raadsbesl. van 30 Nov. 1954 vastgestelde gewijzigde legesverordening goedgekeurd. Tengevolge van deze wijziging bedraagt de gemeentelijke leges voor een paspoort thans f1.— en komen de totale kosten nu op f5.— per paspoort.

Marktvereniging
Op voorstel van Notaris van Ballegoyen de Jong werd op de jaarvergadering van de marktvereniging besloten de aftredende voorzitter Dr A. Meinders tot ere-voorzitter te benoemen. Het bestuur werd opgedragen Dr Meinders, die 57 jaar de voorzittershamer hanteerde, een passend aandenken aan te bieden als blijk van waardering voor de bewezen diensten. Tot nieuw bestuurslid werd door de vergadering de heer G. J. Berendsen gekozen. De aftredende bestuursleden B. Grootbod, D. J. Walgemoed en G. J. Harmsen werden herkozen. In de controlecommissie werd wegens het bedanken
van de heer J. C. Gijsbers benoemd de heer H. Voskamp Gzn. De commissieleden J. C. Geertsma en H. B. Jansen werden herkozen. Ook dit jaar zullen weer een veulen-, enter- en ponykeuring gehouden worden en met de Meimarkt een biggenkeuring. Het verslag van de penningmeester sloot met een ruim saldo.

19 maart 1955
Excelsior viert 65 jarig bestaan
De gemengde zang- en toneelvereniging „Excelsior” viert heden Zaterdag 19 Maart en Zondag 20 Maart haar 65-jarig bestaan met een receptie en een jubileum-concert, waaraan het bekende mannenkwartet „De Troubadour” uit Enschede onder leiding van Henny Aldenkamp medewerking verleent. Excelsior werd opgericht als mannenkoor, dat zong onder leiding van de heer H. Hofs. Voor zover bekend waren de eerste werkende leden D. Denkers, H. Haaring, C. Lubbers, H. Lubbers, K. Maalderink, B. Maalderink, H. Rikkers, D. W. Kremer en J. Wuestenenk. De wekelijkse repetities werden gehouden in het catechisatiegebouw. Daar bereidde Excelsior zich voor op haar uitvoeringen en kerkconcerten. Verschillende oud-leden herinneren zich nog het kerkconcert ten tijde van Ds J. L. Pierson en de daarop volgende referaat, dat deze hield over de betekenis van Excelsior voor het kerkelijk leven. In verslagen en notulen komen o.m. aantekeningen voor over medewerking van de vereniging aan de kroningsfeesten in 1898 en aan een actie tot steun aan de slachtoffers van de Boerenoorlog in 1908. Veel heeft Excelsior te danken aan directeur dhr D. Denkers uit Zelhem, die later in 1914 werd vervangen door Vleming en Weide. Excelsior dankt haar voortbestaan voorts aan een vaste kern van actieve leden. Tot deze vaste kern behoren thans de bestuursleden C. J. C. Slotboom, G. W. Jansen, M. Voskamp, A. C. Wansink, M. Aalbers en de dames Wullink en Ruesink. Mej. Ruesink vervult al 28 jaar de functie van secretaresse en de heer Slotboom beheert even zovele jaren de financiën. In de loop der jaren heeft Excelsior twaalf directeuren gehad. Onder leiding van de huidige dirigent, dhr G. H. Kolling, zullen Zondag op het jubileum-concert o.m. de volgende
nummers ten gehore worden gebracht : Domine, Salvam fac Reginam nostram, Zum Sanctus uit der Deutsche Messe, Morgenzang uit Iphigenia, Santa Lucia en Der Zigeunerbaron. De receptie wordt heden Zaterdag van 18 -19.30 uur gehouden in zaal Maresch, het repetitielokaal van de vereniging. Dank zij de spontane medewerking van Hengelo’s ingezetenen is het mogelijk dat de Enschedése gasten, die heden Zaterdag arriveren, de nacht hier kunnen doorbrengen. De bekende Hengelose gastvrijheid wordt hiermede weer bevestigd. Voor Excelsior is dit bovendien een bewijs dat zij goed bij de ingezetenen staat aangeschreven, zij is hiervoor dankbaar en het geeft haar de moed om de volgende etappe met vertrouwen tegemoet te zien. De redactie van „De Reclame” wenst Excelsior een succesvolle uitvoering en een bloeiende toekomst toe. Emigratie naar AUSTRALIË Woensdag 23 Maart 1955 spreekt voor het Departement Hengelo Gld van de Mij. tot Nut van ’t Algemeen,

„EMIGRATIE NAAR AUSTRALIË”
Woensdag 23 Maart 1955 spreekt voor het Departement Hengelo Gld van de Mij. tot Nut van ’t Algemeen, Mej. A. ARRIËNS, uit Vorden, over: „EMIGRATIE NAAR AUSTRALIË” Zaal Concordia. Aanvang 8 uur. Tevens zullen enkele interessante films over Australië worden vertoond. Toegang Nutsleden f 0.25. Niet-leden f 0.50 Mej. Arriëns bezocht Australië in opdracht van de Prov. Herv. Emigratie-Comm. in Gelderland.

26 maart 1955
Bevrijdingsfeest
Teneinde te komen tot een waardige viering van de 10e bevrijdingsdag op 5 Mei a.s. zal er a.s. Dinsdagavond een bijeenkomst plaats hebben van besturen en/of vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen, hoofden van scholen, enz. De bedoeling van deze bijeenkomst is tesamen overleg plegen over de wijze waarop deze 10e verjaardag van de bevrijding in onze gemeente gevierd kan worden. Het spreekwoord „Eendracht maakt macht” is hier zeker van toepassing en het is te hopen dat de dringende oproep van de burgemeester, elders in dit blad afgedrukt, tot gevolg zal hebben dat allen er gehoor aan geven. Het organiseren van een Nationale feestdag behoort niet alleen neer te komen op de schouders van een enkeling, hier moet eendracht macht maken, alleen dan is het mogelijk dat deze 10e bevrijdingsdag in onze gemeente op waardige wijze gevierd kan worden. Groot was de vreugde voor 10 jaar terug met de bevrijding en nu, met de 10e verjaardag ervan voor de deur is het waard dat geheel Hengelo zich opmaakt tot het treffen van de nodige voorbereidingen, opdat straks, als de 5e Mei daar is, er een feestprogramma uitgevoerd kan  worden dat onze bevrijding waardig is. Voor bijzonderheden omtrent aanvang en plaats van bijeenkomst deze men de advertentie.

OPROEP viering 10-Jarig Bevrijdingsfeest 5 Mei
De Burgemeester van HENGELO Gld roept DRINGEND op de Besturen of vertegenwoordigers daarvan, van Oranje-Commissie, Winkeliersver., Zangen Muziekver., Voetbal- en Gymnastiekver., Hoofden van Scholen, en ieder die een suggestie heeft om op 5 Mei a.s. hier ter plaatse de 10-jarige Bevrijdingsdag feestelijk te vieren, om op Dinsdag 29 Maart a.s., ’s avonds 8 uur, bijeen te komen in Zaal Langeler, teneinde tezamen overleg te plegen over de wijze waarop wij alhier die dag zouden kunnen vieren. Komt allen en verleent Uw medewerking! De burgemeester van Hengelo Gld, F. VAN HOOGSTRATEN.

2 april 1955
Mededelingen COÖP. LANDBOUWVERENIGING „DE VOLHARDING” HENGELO-G
Wij hebben uit voorraad af te geven: Marne, Zonne- en Zege- zaaihaver. Verder nog Mansholt’s Zaaigerst en 150 kg Peko Zomer-zaaitarwe. Volgens de rassenlijst geeft Peko zomertarwe op sommige gronden groter opbrengst dan wintertarwe. Deze soort verdraagt laat zaaien goed en is ook zeer goed geschikt voor doorzaaien bij dunne rogge-stand. Alle gras- en klaverzaden zijn aangekomen; bestellers kunnen dus komen afhalen. Van enkele soorten pootaardappelen is er nog iets over. Hiervan kan men nog bestellen of direct afhalen. Turf balen verwachten wij binnen enkele dagen. Ook zijn wij O.N.-eierkolen wachtende, of mogelijk zijn die thans reeds aangekomen. Bij goed weer beginnen wij a.s. Maandag met rogge spuiten, en zullen dit werk wijk na wijk zo vlot mogelijk afwerken. Wij hebben alle soorten bestrijdingsmiddelen steeds in voorraad. Alle kunstmeststoffen voldoende in voorraad : Kali 40%, Magnesiumhoudende Kaniet 17%, Patentkali. Slakkenmeel, Superfosfaat, Fosfaatammonsalpeter, N. P.K.-meststof in twee soorten 5x10x10 en 12x10x20, Koperslakkenbloem en Kiezeriet (tegen koper- en magnesiumgebrek). Al onze kunstmeststoffen worden goed strooibaar afgeleverd.

9 April 1955
Rijkspostspaarbank
In de maand Maart werd op het postkantoor alhier ingelegd f8691.61 en terugbetaald f4310.65. Het laatst uitgegeven boekje was genummerd 1449.

Paardenmarkt
Op de Woensdag gehouden markt waren 65 paarden aangevoerd, alsmede 128 biggen. Geplaatst waren 11 kramen, enz. Prijzen : Stamboekpaarden 900—1050 gld 2 jarige paarden 600—700 gld Hitten 350—600 gld. Werkpaarden 600—750 gld Betere soorten werden eventueel boven notering verkocht. Biggen 45—54 gld per stuk. Over het algemeen een matige handel.

16 April 1955
Keuring dienstplicht
Bij de op 7 April gehouden keuring van dienstplichtigen uit deze gemeente, lichting 1956, tweede ploeg zijn van de 31 dienstplichtigen 23 geschikt bevonden en is 1 ongeschikt verklaard, terwijl van 6 personen de uitspraak is aangehouden en 1 elders zal worden gekeurd.

Collecte 1945- 5 mei- 1955
Van hoger hand wordt er op geattendeerd – en zulks zeer zeker niet zonder reden – om dit jaar ter gelegenheid van de 10-jarige herdenking van de bevrijding, deze overal in den lande bijzonder te herdenken. Ook in de gemeente Hengelo Gld heeft zich een comité gevormd, dat een bijzondere feestviering te dier gelegenheid voorbereidt. Maar… . zonder geld kan dat niet geschieden. Zeer binnenkort zal U dus een lijst worden aangeboden; wilt dan de collectanten, die meestal dit ondankbaar werk op zich nemen, niet teleurstellen. Van de opbrengst van deze rondgang zal dan moeten afhangen hoe we die bevrijdingsdag zullen kunnen „vieren”. Een nader programma van de festiviteiten zal een volgende keer worden bekend gemaakt. De burgemeester van Hengelo Gld, F. van Hoogstraten.

Zang voor ’t Hogeland
A.s. Maandagavond zal de gemengde zangvereniging „Excelsior” o.l.v. de heer G. H. Kolling een zangprogramma uitvoeren voor de bewoners van huize „’t Regelink”, alhier.

23 April 1955
Wat zijn en waartoe dienen de SporenelementenOvergangs- en Weidekoekjes „GOUDEN LEEUW”?
Steeds meer breekt de overtuiging door, dat in de overgang van stal naar weide aan ons rundvee, speciaal wat de stofwisseling betreft, zeer grote eisen worden gesteld en waaraan slechts door zeer evenwichtig geformuleerde voeding kan worden voldaan. Het is met het oog hierop, dat „De Gouden Leeuw”, ook mede in verband met de bedoeling een lichamelijke weerstand te kweken tegen specifieke overgangs-ziekten als vooral de gevreesde kopziekte, er toe overging een product te ontwikkelen waarvan verwacht mag worden en waarvan bewezen is, de overgangsperiode op verantwoorde wijze te kunnen egaliseren. Derhalve vragen wij de aandacht voor de „GOUDEN LEEUW”overgans- en WElDE-Koekjes, welke bevatten: 1. de sporenelementen Koper, Cobalt, Mangaan en Jodium in biologisch juiste verhouding. 2. een geschikte Kalk/Phosfor-verbinding + Magnesium. 3. een juiste eiwit/zetmeel verhouding, met het oog op het eiwit-rijke jonge gras. Zij dienen voor: de voorziening aan de noodzakelijke sporenelementen en mineralen, de aanvulling van tekorten als gevolg van de bodem-gesteldheid, bevorderen een juiste omzetting van het opgenomen voedsel. Zij voorkomen : onvruchtbaarheid en drachtstoornissen (voortijdige geboorte), dor baarkleed, vermageren en likzucht, verminderde melkgift als gevolg van mineralen-tekort. Zij garanderen: bij een gebruik volgens de aanwijzingen van 2 koekjes per dag per dier een gezonde, krachtige en rendabele veestapel, die in staat is aan de te stellen eisen te voldoen. Sporenelementen-overgangs/weidekoekjes kregen alle wetenschappelijke waardering en zijn een product van „DE GOUDEN LEEUW” te ‘S-GRAVENHAGE. Zij worden U uit voorraad geleverd door: Firma B. KELDERMAN, Granen en veevoeders HENGELO GLD.

IN MEMORIAM. Hermanus Jansen,
in leven oprichter van de Quick-Sportschoenfabriek alhier.
Zondagmorgen j.l. is te Dieren in de ouderdom van bijna 89 jaar overleden onze oud-plaatsgenoot de heer Hermanus Jansen, in leven oprichter van de Quick-Sportschoenfabriek alhier. Het is circa 30 jaar geleden dat er een begin gemaakt werd met de fabricage van sportschoenen, zij het eerst in bescheiden mate. Mede aan zijn ijverige werklust is het te danken dat het bedrijf is uitgegroeid tot een bloeiende industrie, waarvan het afzetgebied zich uitstrekt tot ver over onze landsgrenzen. Momenteel vinden ongeveer 60 werknemers een vaste werkkring in dit bedrijf, dat voor onze gemeente van grote betekenis is geworden. De plechtige uitvaart, waarna begrafenis, heeft Donderdagmorgen plaats gehad vanuit de Parochiekerk van de H. Willibrordus. Een lange stoet van familie, zakenrelatie’s, vrienden en bekenden volgden de overledene naar zijn laatste rustplaats. Gecollecteerd ten behoeve van de Stichting ,,1940-1945″? — Naar wij vernemen zal alhier niet nogmaals worden gecollecteerd ten behoeve van de Stichting ,,1940-1945″, eensdeels omdat indertijd bij de rondgang door de gemeente uitdrukkelijk gezegd is dat er slechts voor één keer zou worden ingezameld; anderzijds omdat toen een prachtig bedrag, n.l. ruim f 27.000 is opgehaald en dus Hengelo, toen ruim 5800 inwoners tellende, behoorlijk voor de dag is gekomen.

30 April 1955
Voor hen die vielen
Wij vernemen dat a.s. Woensdagavond om 7.50 uur onze in de oorlog 1940 — 1945 gevallenen weder zullen worden herdacht door een kranslegging aan de voet van het bevrijdingsmonument in de tuin van het gemeentehuis. Degenen, die de plechtigheid wensen bij te wonen, worden verzocht vóór 7.50 uur, ter plaatse aanwezig te zijn ; de nabestaanden worden weder binnen het hek verzocht. De torenklok zal dan worden geluid van 7.50 tot even vóór 8 uur. Na het slaan van -8 uur wordt eerst door hoornblazers (van „Crescendo”) het sein geblazen, waarop de zangvereniging „Excelsior” het „Sanctus”. van Schubert, tengehore zal brengen, waarna door de burgemeester de namen van de gevallenen zullen worden voorgelezen en onmiddelijk daarna zal de kranslegging plaats vinden. Hierop volgt een minuut stilte. Vervolgens wordt door „Excelsior” nog gezongen de „Hymne aan de Vrede”, van A. Romberg. Tenslotte blaast de hoornblazer „The Last Post”. Aan de ouders wordt dringend verzocht de jeugd te voren in te prenten dat deze plechtigheid zwijgend dient
te worden bijgewoond.

7 Mei 1955
Terreinwedstrijden Oost-Gelderland
De Combinatie van Motorclubs „Oost Gelderland” heeft de voorbereidingen voor de wedstrijden welke op 15 Mei a.s. weer worden verreden ter hand genomen. Deze wedstrijden, die elk jaar meer in de belangstelling van de Nederlandse Motorrijders komt te staan, zullen dit jaar bijzonder sterk bezet zijn. Immers, naast de kampioenen van het vorige jaar, schreven tal van prominente rijders in, zowel voor de Junioren- als voor de Seniorenklasse. De wedstrijden staan onder auspiciën van de K.N.M.V. en zullen worden verreden op het bekende circuit van het landgoed „’t Zand” te Hengelo Gld. Dit mooie maar zware parcour eist van de deelnemers alles wat zij bezitten aan vaardigheid op hun motor op. De afwisseling van wegen, naast harde wegen zijn er zandwegen en springkuilen, vergt het uiterste kunnen. Evenals voorgaande jaren zal weer in twee klassen gereden worden, De ene klasse tot 150 c.c. en de andere boven 150 c.c.

Ingezonden door burgemeester. “Bevrijdingsfeest”.
Het is niet mijn gewoonte om ingezonden stukjes in de krant te schrijven, maar ditmaal zou ik gaarne een uitzondering willen maken, speciaal om mijn grote dank uit te spreken aan al degenen die hebben meegewerkt om het bevrijdingsfeest voor te bereiden, te leiden en te doen slagen, in ’t bijzonder de muziek en zangverenigingen. Ik ontving van de politie geen enkel bericht van wanklank, en ben daar oprecht dankbaar voor. Dank ook aan de vele gevers die zodanig bijdroegen, dat wij, groot en klein, een mooi herinneringsfeest konden vieren. Tenslotte een dankwoord aan het talrijke publiek, ook groot en klein, dat bij de dodenherdenking op 4 Mei unaniem een grote stilte in acht nam. De burgemeester van Hengelo Gld, F. van Hoogstraten, Voorz. van de plaatselijke commissie.

14 Mei 1955
Terrein wedstrijden Oost-Gelderland
Uit het aantal inschrijvingen voor de nationale motor-wedstrijden op ’t Zand, te Hengelo Gld, blijkt dat dit jaar veel prominente rijders, die zowel op de nationale- als internationale parcoursen uitkomen, aan de start zullen verschijnen. Om 12 uur zullen de trainingsritten aanvangen, waarna om 13 uur de keuring van machines zal plaats vinden. In totaal zullen meer rijders aan de start verschijnen als voorgaande jaren. Zo komen 40 junioren lichte, 20 junioren zware en 25 senioeren lichte en 26 senioren zware rijders in het parcours. Een specifieke gebeurtenis zal zijn dat de wedstrijd in manches wordt verreden. In dit circuit is het voor de eerste maal. De eerste manche zal verreden worden in de Sen. boven 150 c.c. klasse en zal 8 ronden bevatten. Deze manche vangt direct om 2 uur aan. De finale zal tegen 17.30 uur verreden worden, eveneens in de boven de 150 c.c. voor Sen. Langs het gehele parcours is een geluidsinstallatie  aangebracht ten gerieve van het publiek, zodat zij volkomen op de hoogte blijven van de verrichtingen van de rijders. De bomen langs het gehele parcours zijn op gesnoeid, zodat het zeer overzichtelijk is geworden voor het publiek. Alle wegen zijn aangegeven met MOTUL en K.N.M.V. pijlen, terwijl parkeerplaatsen op het circuit aanwezig zijn. Extra busverbindingen van de G.T.M, via Ruurlo of via Zelhem, naar halte Kervelsdijk op de Ruurloseweg, zijn voorbereid.

Excursie N.V.E.V.
Een groot aantal dames van de N.V.E.V. hebben j.l. Woensdag de excursie naar de Camiz en de Kema te Arnhem meegemaakt. Bij de Camiz kregen de dames een duidelijk beeld van de vele werkzaamheden bij de bereiding van verschillende zuivelproducten. Bij de Kema werd hen de vele mogelijkheden van electrische huishoudelijke hulpmiddelen gedemonstreerd.

21 Mei 1955
Pinkstermarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt (Pinkstermarkt) waren aangevoerd 55 paarden en 76 biggen. Geplaatst waren 7 kramen. Prijzen: Werkpaarden 600-800 gld Hitten 300-500 gld. Betere soorten werden boven notering verkocht. Biggen 37.50-45.- gld. Handel matig en traag. Ten gevolge van het stormachtige weer was de aanvoer op de markt beneden het normale. Ook het marktbezoek was minder dan andere jaren.

Verkoop bij inschrijving bank II no. 7 in de Hervomde Kerk
van de zeer goede ZITPLAATS Sectie B bank II no. 7 in de Hervomde Kerk te Hengelo Gld. Briefjes inleveren tot uiterlijk 28 Mei ’s middags 12 uur ten kantore van Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo Gld. Inl. aldaar elke werkdag van 10-11 uur.

28 Mei 1955
Controle schrikdraad
Wij vernemen dat de politie a.s. week een aanvang neemt met de controle op de schrikdraadvergunningen. Deze moeten door een erkend installateur zijn afgegeven en gedateerd zijn op of na 1 April 1955.

4 Juni 1955
Door een wijziging in de HUIS-AAN-HUIS postbestelling zal
„DE RECLAME” voortaan in dorp Hengelo en Keyenburg, voor zover de avondpostbestelling zich uitstrekt, reeds op Vrijdagavond bezorgd worden. In verband hiermede stellen wij hen, die buiten de avondpost vallen, in de gelegenheid op Vrijdagavond een exemplaar van „De Reclame” af te komen halen en wel van 5-6 uur aan de drukkerij. De Uitgevers

Collecte Stichting 1940-’45.
De collecte voor de Stichting 1940_45 heeft in deze gemeente opgebracht de mooie som van f 1039.55, t.w. Toneeluitvoering f182.— ; N.H. Kerken f285.90; R.K. Kerken f153.-; Vrijz. Kerk f10.— ; Zuivelactie f242.65; Giften f16.— ; Vaste contributie vanaf Mei 1955 f150.-. Namens de Stichting dankt de Secr. en Penningm. allen hartelijk.

Damkampioen
Donderdagavond slaagde H. Onstenk er in om ook zijn laatste partij in de finale om het kampioenschap van Hengelo te winnen. Hierdoor werd hij ongeslagen kampioen van Hengelo. Een prachtige prestatie van deze nog jeugdige speler. In de finale om het kampioenschap van Damkring „De Graafschap” in de 2e klasse wist H. Onstenk de eerste 2 partijen te winnen; nu nog 2 partijen en een kampioenschap er bij. In de 1ste klasse speelde B. Momberg 1 maal remise en wist er 1 te winnen, zodat hij ook nog niet kansloos is.

Opgelet. Borden geplaatst
Bij de O. L. School; „de Lange Wagen” en „de Spannevogel” alhier, zijn vanwege de Bond voor Veilig Verkeer borden geplaatst ter propagering van het werk dezer bond. Deze borden zijn van een reflecterende laag (gemalen glas,) voorzien en dus gemakkelijk te beschadigen. De politie verzoekt aller medewerking om eventuele beschadiging te voorkomen.

B.B. naar Rotterdam
Zaterdag 25 Juni a.s. nemen een aantal leden van de Bescherming Bevolking alhier, te Rotterdam deel aan de landelijke B.B. Wandeltocht met demonstratie’s. Voorts zullen zij een bezoek brengen aan de E 55.

11 Juni 1955
Oriëteringsrit
De Hengelosc Auto- en Motorver. „HAMOVE” heeft voor morgen (Zondag 12 Juni) een oriënteringsrit (de eerste in dit seizoen) uitgeschreven voor Auto’s, Motoren en Bromfietsen. Dit is voor het eerst dat ook bromfietsen aan een oriënteringsrit van HAMOVE kunnen meedoen. Bestuur en sportcommissie hoopt dat Zondagmiddag velen aan de start verschijnen. Voor bijzonderheden zie advertentie in dit blad.

Collecte Groene Kruis
Gedurende de maand Mei werd op diverse bruiloften f70.84 voor het Groene Kruis gecollecteerd. Opbrengst Emmabloem-collecte. De gehouden collecte bedroeg in onze gemeente, behalve wijk C, waar nog gecollecteerd moet worden het bedrag van f 272.72.

De Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting maakt aan belanghebbenden bekend
dat aan bedrijven, beneden 10 H.A. premie verleend kan worden voor:
a. Aanschaffing van schotten voor individuele voeding van Rundvee;
b. Aanschaffing van een drinkwaterleiding-installatie in de stal.
Aanvragen en inlichtingen ten Huize van J. W. Luiten, op Maandag 13 Juni van 8—12 uur voorin.

18 Juni 1955
Pax II kampioen
Door een klinkende overwinning op Socii 1 (7-1) is het Pax II Zondagmiddag gelukt kampioen van de 3e klas G.V.B, te worden. Nu gaat het er om de 2e klasse te bereiken en is het noodzakelijk dat de spelers alles op alles zetten om ook de te spelen promotiewedstrijden tot een goed einde te brengen. Zondagmiddag wordt reeds de eerste promotiewedstrijd gespeeld op eigen terrein tegen Westendorpse Boys 1. Spelers van het tweede doe je best en zorg er voor dat Pax de volgende competitie weer vertegenwoordigd is in de 1e, 2e en 3e klasse G.V.B.

Verpachting Bleek en Knollenmarkt
Boerman f177.—. Langeler f173.50 Weenink f30.— , v/d Weer f 125.52 Wolbrink f141.— Kapitein en Bielemans f20. — .

De Fokvereniging „De Noordink”
vraagt een MONSTERNEMER Aanmelding vóór Zaterdag 18 Juni bij de Secr. H. BROEKMAN, Coldeweij.

25 Juni 1955
Openlucht-Samenkomst
Zondag 3 Juli a.s. zal er op het landgoed „’t Regelink” een openlucht Evangelisatie-samenkomst gehouden worden. Nadere bijzonderheden volgen in „De Reclame” van volgende week.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden weekmarkt waren 135 biggen aangevoerd. Bij een goede handel varieerden de prijzen van 40-48 gld per stuk.

2 Juli 1955
Electrificatie
De P.G.E.M. zal a.s. Maandag een begin maken met de aanleg van het electriciteitsnet in de z.g. onrendabele gebieden in onze gemeente. De omgeving Lankhorsterstraat zal het eerste aan de beurt
zijn.

HAMOVE” Voor Bromfietsers
Zondag 10 Juli a.s. organiseert „HAMOVE” een oriënteringsrit, uitsluitend voor bromfietsers. De gemiddelde snelheid is op 20 km per uur gesteld, zodat vrijwel alle soorten bromfietsers aan deze.

Mooi succes. De Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria” te Bekveld,
Dir. de heer G. J. Scheffer, behaalde op het concours te Wiessel bij Apeldoorn in de 2e afd. een eerste prijs met 326 punten. oriënteringsrit kunnen deelnemen.

9 Juli 1955
Programma Hengelose Kermis
BEZOEKT ALLEN DE HENGELOSE KERMIS OP WOENSDAG 13 EN OP DONDERDAG 14 JULI 1955
PROGRAMMA
– DINSDAGAVOND 8 UUR: plaatsen van de vogel. Optocht door het dorp, met muziek en Vendelzwaaiers vanaf Café Leemreis.
– WOENSDAG N.m. 14 uur: KINDERSPELEN op het Marktterrein. Deelname gratis
Stoelendans voor meisjes van 10-14 jaar.
Balwerpen voor meisjes van 8-10 jaar.
Blokjesrapen voor meisjes van 6-8 jaar.
Ringrijden per fiets voor jongens v. 12-14 jaar.
Tonnetjes rollen voor jongens v. 9-11 jaar
Vlaggetjes steken voor jongens v. 6-9 jaar
Blokjesrapen voor kinderen van 4-6 jaar

Bij het afgaan van het Marktterrein worden bonnen uitgereikt
Hierna prijsuitreiking op het Marktterrein
16.30—17.30 uur gratis draaien voor kinderen in één der kermisvermakelijkheden.
– DONDERDAG
V.m. 9 uur: Optocht met muziek en paarden, opstelling Kerkplein.
9.30 uur: Aanvang Volksspelen 9.30 uur: Dogcarrijden voor Dames.
9.30 uur: Ringrijden per paard voor Dames en Heren, hoofdprijs Wisselbeker.
10.30 uur: Ringrijden per fiets met hindernissen, voor Dames en Heren 11-12 uur: Gratis draaien voor kinderen in een der kermisvermakelijkheden.
N.m. 13.30 uur: Afhalen Koning en Koningin van 1954, daarna optocht met muziek en vendelzwaaiers naar het feestterrein. Opstelling Kerkplein.
14.30 uur : Vogelschieten, deelname v. iedereen, opgaye bij Wolbrink tot Donderdag 12 uur
14.30 uur: Vogelgooien voor Dames Inleggeld f 0.50
Daarna prijsuitreiking bij Concordia
DONDERDAG ‘S AVONDS 19.30 UUR: Spuitbalwedstrijd Terrein bij de Bleek. TUSSEN BRANDWEER EN B.B.

16 Juli 1955
Kermismarkt
Op de deze week gehouden kermismarkt waren aangevoerd 113 paarden, 21 veulens en 214 biggen. Geplaatst waren 51 kramen. De prijzen waren: voljarige paarden 950—1250 gld, 2-jarige paarden 700—1000 gld, 1-jarige paarden 475—675 gld, merrieveulens 300— 500 gld, hengstveulens 250— 300 gld, pony’s 275—500 gld. biggen 30 tot 40 gld per stuk. Zeer goede handel.

23 Juli 1955
In huus zit ik ok altied bie de pan…
Ik kon ’t niet noaloaten even iets
uut disse gistpan te preuven. Normaal
gebeurt dit niet bie ’t bier produceren, maar ik ben
nou eenmoal een pannenkieker en… bierdrinker.
Niet zo maar bier, maar Heineken’s. Want denk ter om dat er
verschil is. D’r is bier en Heineken’s:
Heineken’s is ’t lekkerste bier dat ter is, want…
Zie verder in de Reclame.

30 Juli 1955
Nacht-Oriënteringsrit.
Blijkens advertentie in dit nummer wordt de nacht-oriënteringsrit van „Hamove” in de nacht van heden Zaterdag op Zondag gehouden. Er staat de deelnemers een mooie rit te wachten en ongetwijfeld zullen vele auto- en motorsportliefhebbers aan de start verschijnen en in het nachtelijk duister hun voertuigen door de contreien van onze mooie Achterhoek sturen.

6 augustus 1955
Achterhoekse Folklorische Feesten te Ruurlo op 20 en 21 Aug. a.s.
In Ruurlo is de bevolking, en vooral op de boerderijen, druk bezig met voorbereidingen voor het grote Folklorische festijn, dat men daar hoopt te geven. De verschillende buurtschappen doen hun best om zo goed mogelijk in oude stijl gebruiken, huisvlijt, enz. uit te beelden op wagens, die een grote optocht zullen vormen op Zondag 21 Aug. a.s. te 3.30 uur n.m. Op het mooie terrein achter Huis Ruurlo zal ’s avonds om 7.30 uur en 7 uur op Zaterdag- en Zondagavond respectievelijk een Openluchtspel worden gegeven, waarin het lief en leed op een boerderij gedurende een jaar zal worden weergegeven met alle gebruiken en familiefeesten, zoals die een kleine eeuw geleden nog in onze Achterhoek voorkwamen. Tevens zal op dit terrein een tentoonstelling worden gehouden van gebruiksvoorwerpen uit lang vervlogen dagen en demonstraties van werkzaamheden, die jongeren slechts bij overleving kennen, zoals weven, spinnen, klompen- en mandenmaken, dorsen, enz. Op de bijeenkomsten zijn door de kleinkinderen nu eens met aandacht naar Grootvader en Grootmoeder geluisterd. }a, het wordt een echt Achterhoeks feest onder het motto : „REURLE NEUGT OE.”

13 augustus 1955
Verlichting tuin gemeentehuis
Gedurende de maand Agustus zal op alle Woensdag-, Zaterdag- en Zondagavonden de tuin van het gemeentehuis verlicht zijn.

Reebokken geschoten
Door de jagers Berendsen, Demming en Klem werd in een stuk haver bij Hanskamp een mooie 3- jarige reebok geschoten.
– Een combinatie van jagers is het gelukt om op jachtterrein van jager Kelderman een tweetal reebokken neer te leggen.

Voor het Groene Kruis
In de maand Juli j.l. werd op diverse bruiloften en partijen f80.79 bijeengebracht ten bate van het Groene Kruis. Er werd ons verzocht de collecten die op bruiloften en partijen gehouden worden, van harte aan te bevelen. Slechts dan kan het Groene Kruiswerk slagen, Als allen een steentje bij helpen dragen.

20 augustus 1955
Volksfeest Linde
Het bekende Lindse Volksfeest zal weer gehouden worden op Donderdag 1 Sept. Op Dinsdag 30 Aug. zal het gezelschap „De Heikneuters” optreden met een beschaafd Achterhoeks programma. Op 1 September zullen de bekende Volksspelen plaats hebben; terwijl ’s avonds gelegenheid bestaat tot dansen met het bekende dansorkest „The Moodchers”. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij U naar de advertentie welke volgende week in „De Reclame” verschijnt.

Aardstralen en wichelroede
Blijkens advertentie in dit nummer geeft het bekende Nederlandse Bureau ,,Miremet” a.s. Donderdag in zaal Winkelman te Keijenburg een lezing afgewisseld met film over aardstralen en wichelroede. De heer Jansen uit Terborg zal deze avond medewerking verlenen. We twijfelen er niet aan of velen, en wel vooral de veehouders, zullen deze avond willen bijwonen.

27 augustus 1955
Weekmarkt
Op de Woensdag gehouden weekmarkt waren aangevoerd 84 biggen. Prijzen 36 tot 43 gld per stuk. Een goede handel.

3 September 1955
Jaarmarkt
Op de heden gehouden jaarmarkt waren 116 paarden aangevoerd en 35 veulens, of in totaal 151 paarden, alsmede 14O biggen. Prijzen paarden : Luxe paarden 900—1250 gld; Werkpaarden 800— 1200 gld; Enters 450-675 gld; Merrie veulens 350—550 gld; Hengstveulens 250—400 gld; Pony’s 400—750 gld; Biggen 35 tot 42 gld per stuk. Paarden zeer goede handel met veel vraag. Biggen in prijs een weinig dalende. Geplaatst waren 15 kramen.

Hengelen dicht bij huis
Naar wij vernemen heeft het gemeentebestuur het viswater rond de Bleek, ingaande 1 Sept. j.l. verpacht aan de plaatselijke hengelsportver. H.H.V. Aan de liefhebbers van deze sport, die lid zijn van H.H.V., wordt hierdoor de gelegenheid geboden op gezette tijden dicht bij huis te gaan hengelen. Het is de bedoeling van H.H.V. om zeer binnenkort de visstand in de Bleek met circa 500 pond pootvis aan te vullen. Voorts zal er een stuw geplaats worden teneinde de waterstand op peil te houden.

10 september 1955
Concordia in Vaandelafdeling
,,in de ere-afdeling harmonie behaalde „Concordia” Hengelo Gld met 112 punten en lof der jury een eerste prijs”. Toen deze woorden Zondagmiddag op het concours te Colmschate waren uitgesproken, was de spanning in het Hengelose kamp gebroken en stegen uitbundige juichkreten op. Er werd gejubeld en handen gedrukt en geen wonder, want met dit resultaat was immers de Vaandelafdeling bereikt. Toen de succesvolle muzikanten met hun eminenten directeur de heer Helmink ’s avonds terugkeerden in ons dorp waren velen bij „de Spannevogel” aanwezig ter verwelkoming. Na een  rondgang door het dorp bleef men in het repetitielokaal café Maresch oog een paar uurtjes gezellig bijeen.

Avond-dropping
Naar wij vernemen heeft de voetbal- en atletiekvereniging „PAX” besloten binnenkort een dropping te organiseren. De deelnemers worden dan in de duisternis, in een gesloten vrachtauto, naar een onbekende startplaats gebracht en daar gelost. Degenen, die het eerste de finish weten te bereiken zijn winnaar. Gezien het succes van dergelijke droppings in de omgeving, verwachten de organisatoren ook hier een grote deelname. Zie voor nadere bijzonderheden de advertentie die hierover binnenkort in „de Reclame” verschijnt.

17 september 1955
Bloemen te Keyenburg
Naar we vernemen is de heer Waamelink te Keyenburg voornemens zijn bestaande winkel in zaden uit te breiden met een afd. bloemen. De voorbereidende werkzaamheden hiertoe vorderen goed zodat binnenkort de opening ervan kan plaats hebben.

24 september 1955
N.V.E.V.
De Ver. begon het nieuwe seizoen met een excursie naar Apeldoorn waaraan een 40-tal dames deelnamen. Bij aankomst werd het gezelschap door één der drie Gebr. Kareman van de Stoomwasserij ontvangen, waarna men dit bedrijf kon bezichtigen. Interessant was de groei in ruim 50 jaren van eenvoudige wasinrichting tot een wasserij met de meest moderne machines, waar zelfs overhemden machinaal worden opgevouwen. Men heeft zich kunnen overtuigen, dat het wasgoed minimaal te lijden heeft. Nadat men in hotel Banning de lunch had gebruikt, begaf men zich naar de Ned. Cocosfabriek. Uit 3 verschillende vezels cocos, sizal en jute worden de garens geweven die verwerkt worden tot matten enz. Helaas was de tijd dringend zodat na het bezoek aan het ketelhuis met geheel nieuwe stoommachines (oliestook), slechts een klein gedeelte van een tweede gebouw kon worden bekeken. Begunstigd door stralend herfstweer was dit voor de excursisten wel een zeer geslaagde dag.

B.O.G. organiseert ploeg wedstrijd
Op de vergadering van de B.O.G. hield de heer Nijenhuis van de R. L.V.D. een inleiding over het organiseren van ploegwedstrijden. Het resultaat van deze inleiding was dat de vergadering besloot  om ook hier een ploegwedstrijd te organiseren en wel op Donderdag 29 Sept. a.s. op het bedrijf van de heer A. Maalderink „Tiller” te Keyenburg. Er zal geploegd worden in twee klassen, n.l. met paarden- en motortractie. Ter vergadering gaven zich voor de te houden cursus in kennis van landbouwwerktuigen een groot aantal leden op. Voorts werd besloten om Zaterdag 1 Okt. a.s. een
dropping te organiseren.

COÖP. LANDBOUWVERENIGING „DE VOLHARDING” HENGELO-G
Er is nog steeds niet voldoende Zaairogge 1e nabouw besteld; wie nog niet heeft besteld kan dit direct nog doen. Wij hebben een grote partij over en moeten die in de handel verkopen, dus is het nodig dat wij zeer nauwkeurig weten hoeveel wij voor ons zelf moeten houden. De zaairogge is dit jaar zeer goedkoop en van prima kwaliteit. Wie zich eens van nieuw zaaizaad wil voorzien, moet dit beslist dit jaar doen. Bestellingen op pootaardappelen voor voorjaarslevering worden nu reeds aangenomen. Onze bestelde poters worden dit jaar in een prima poterbewaarplaats opgeslagen en in het voorjaar afgeleverd. Neo-censerviet om spruitvorming bij aardappelen tegen te gaan, uit voorraad af te geven — 2 kilo per 1000 kg aardappelen is voldoende en de kosten zijn gering. Nadere inlichtingen ten kantore. Turfbalen kunnen nog steeds besteld worden en worden dan franco huis geleverd. Alle soorten kunstmeststoffen voor het roggeland voorradig. Denk om de kalkbemesting, hier is de laatste jaren weinig zorg aan besteed. Ook koper-slakkenbloem ruim voorradig. Voor diegenen die van eigen verbouwde granen mengvoeders willen laten maken delen wij mede, dat wij standaardmengsels hebben klaarstaan. Deze mengsels worden ook geleverd onder C.L.O.-controle met de samenstelling op de label aan de zak. Wij denken 1 en 3 November officieel het nieuwe gebouw te openen, men houde dus deze dagen en avonden vrij. Wij komen hierop nog wel nader terug.

1 oktober 1955
Marktbericht. Op de Woensdag gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 193 paarden en 25 veulens, alsmede 105 biggen,. Geplaatst waren 34 kramen, enz. Prijzen: Ie soort paarden 900—1100 gld; Werkpaarden 700—800 gld; 1.5 jarige enters 550—900 gld; Pony’s 300—550 gld; Merrieveulens 320—425 gld; Hengstveulens 275—375 gld. De kwaliteitsaanvoer was bijzonder goed, met gevolg van een goede en vlotte handel Prijzen van biggen 35—43 gld per stuk. De handel in biggen was goed.

8 oktober 1955
U.V.V. De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (U.V.V.) hoopt eind/Oktober haar tienjarig bestaan te Herdenken. Het ligt in de bedoeling ter ere hiervan onze Bejaarden een feestmiddag aan te bieden. Tevens zal er deze maand een verloting worden gehouden om deze middagen ook in de toekomst te kunnen blijven houden. De prijzen voor deze verloting zijn te bezichtigen in de etalage van de heer Kuipers, Spalstraat. Wij hopen, dat de lotenverkoopsters niet vergeefs een beroep op U zullen doen.

Pax-Ruurlo
Het eerste elftal van Pax zal Zondagmiddag op ’t terrein a/d Kastanjelaan zijn krachten meten met de Ruurlose wapendragers. Hoe of de uitslag van deze „wedstrijd van het seizoen” zal worden weten we niet. In elk geval zal het deze middag aan spanning niet ontbreken, vooral als onze blauwwitten, alle elf, voor 100% hun best doen om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Beide elftallen hebben tot nu toe eenzelfde aantal winstpunten n.l. 6 uit 4 wedstrijden en bezetten de 2e en 3e plaats op de ranglijst. Nummer één van de ranglijst is Ratti met 7 winstpunten. Dus allen Zondagmiddag naar het Pax-terrein.

Uitbreidingsplan
Het hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo Gld brengt ter kennis, dat ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 20 augustus 1954 vastgesteld en door de Gedeputeerde Staten bij besluit van 21 September 1955 no 2714-511-3302 goedgekeurd plan tot herziening van het plan van uitbreiding in hoofdzaak voor de gehele gemeente en van de plannen van uitbreiding in onderdelen van de dorpen Hengelo en Keyenborg, met bijbehorende bebouwingsvoorschriften. Belanghebbenden, die bezwaren tegen het plan bij de raad hebben ingediend, kunnen vóór 3 November a.s. tegen de goedkeuring beroep instellen bij de Koningin. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, F. VAN HOOGSTRATEN. Hengelo Gld, 3 Oktober 1955

15 oktober 1955
Bevolking maand September
Gedurende de maand Sept. 1955 werden 3 jongens en 7 meisjes geboren of in totaal 10 kinderen. Overleden 2 mannen en 3 vrouwen, in totaal 5 personen. In bedoelde maand hebben zich gevestigd 14 mannen en 20 vrouwen, totaal 38 personen en vertrokken 12 mannen en 18 vrouwen of in totaal 30 personen. Op 1 Oktober 1955 telde de gemeente dientengevolge 3225 mannen en 2928 vrouwen, of in totaal 6149 zielen.

Aanbesteding wegen
Bij openbare aanbesteding voor het verbeteren en verharden van wegen met bijbehorende werken (de z.g. Hoogenkampweg, Kroezerijweg, en Winklerweg) werd heden onder Directie van de Ned. Heide Maatschappij, ingeschreven als volgt: Hoogste inschrijver Fa H. Bunschoten en Zn, NoordwijkBinnen f143823.— ; Laagste inschrijver G. H. te Siepe en Zn, Zwollekerspel f107450. — . De totale kosten waren door de directie geraamd op f109605.’—. Gunning is nog aangehouden.

22 Oktober 1955
Keuring dienstplicht
Bij de gehouden keuring op 14 Okt. 1955 van de dienstplichtigen der lichting 1957 (1e gedeelte) uit deze gemeente zijn 16 geschikt en 6 ongeschikt bevonden, terwijl van 3 de beslissing nog is aangehouden.

29 oktober 1955
U. V. V.-Bejaardenmiddag
Circa 100 bejaarden hebben de feestmiddag ter ere van het 10-jarig bestaan van de U.V.V bijgewoond. Mevr. van Hoogstraten schetste in haar openingswoord de werkzaamheden van de U .V. V in en na de oorlog. Na het zingen van het U.V.V-lied werd door Dr van Dijke de bekende film over Hengelo gedraaid. Deze film van Excelsior is een zeer waardevol bezit voor Hengelo, want ieder vindt er iets dierbaars of interessants in terug. Verder werd de middag gevuld met zang, voordracht enz.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 53 paarden en 153 biggen aangevoerd. Geplaatst waren 11 kramen e.d. Prijzen: luxe paarden 1000-1250 gld; werkpaarden 700-1000 gld; 1.5 jarigen 675-900 gld. Biggen 35-45 gld per stuk. In paarden en biggen een goede en vlotte handel.

Daar zijn we weer. De KRO
die jaarlijks met een daverende show op tournee gaat, zal ook dit jaar Hengelo niet overslaan. Wegens het grote succes is de revue „Daar zijn we weer” in dit seizoen enige maanden geprolongeerd, teneinde ook het publiek tevreden te stellen in die plaatsen, die het vorig jaar niet bezocht konden worden. Berry Kievits, Gerard Walden en Harry Roda zijn de spil  van deze avond. Op onovertroffen wijze weten zij te bereiken, dat U na veel uitbundige vrolijkheid als een ander mens
naar huis gaat. Een weelde van decors en costumes plaatst deze sterrenparade in een afwisselende pracht. Verdere gegevens vindt U in de advertentie in dit blad.

5 november 1955
Bijdrage elektrificatie van de onrendabele gebieden
Het besluit van de raad dezer gemeente om f130.140.— toe te staan in de kosten van de elektrificatie van de onrendabele gebieden is bij besluit van Ged. Staten van 2 Nov. j.l. goedgekeurd. Van dit bedrag komt f14.775.— ten laste van de gemeente, terwijl f115.365.— door belanghebbenden zal moeten worden opgebracht.

Pax fancy-fair en bal
Ten bate van de juniorenafdelingen van de voetbalvereniging Pax, wordt er heden Zaterdagavond in zaal Concordia een fancy-fair met bal gehouden. De junioren, die ook vanavond verschillende stands bezetten, hebben voor dit doel een groot aantal fantastische prijzen bijeen gebracht en ze hopen op uw aller aanwezigheid. Zowel voor de dames als voor de heren is er volop gelegenheid mede te dingen naar de prachtige prijzen. Voorts is er voor de dansliefhebbers gelegenheid tot het maken van een dansje bij muziek van een bekend dansorkest.

Heropening, Jubileum en Huldiging bij „De Volharding”
De coöp. landbouwvereniging ,,De Volharding” opende deze week het geheel vernieuwde en gemoderniseerde gebouw. Bij de opening waren o.m. aanwezig het college van B. &. W., het voltallig bestuur der vereniging, alsmede de aannemers. Daar de opening samenviel met het 35-jarig bestaan was er voor de leden in zaal Langeler een feestavond belegd, waar een toneelgroep het blijspel „Gebroeders Pompernikkel in zuidvruchten” opvoerde. Deze toneelgroep, samengesteld uit jongeren van de leden, zorgde voor een goede vertolking. Op deze feestavond had tevens de huldiging plaats van een 3-tal personeelsleden der vereniging, in verband met hun meer dan 25-jarig dienstverband. De gehuldigden, B. Denkers, A. Bretveld en J. H. Walgemoet, ontvingen elk een prachtige rookstoel.

Rijkspostspaarbank
Op de Rijkspostspaarbank alhier werd gedurende de maand Oktober ingelegd f 6666.19 en terugbetaald f 3920. — . Het laatst uitgegeven boekje was no 1488.

12 november 1955
Rattenbestrijding
Wij vestigen de aandacht, in het bijzonder van de landbouwers, op de aankondiging in dit nummer, van de voordrachtavond, die vanwege de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen op Vrijdag a.s. in zaal Langeler zal worden gehouden over het rattenvraagstuk. De te behandelen onderwerpen zullen door de nieuwe rattenfilm „Houdt ze eruit!” en een serie lichtbeelden worden toegelicht. Het is ons bekend, dat ook in onze gemeente in ernstige mate last en schade van ratten wordt ondervonden en het is dan ook van groot belang dat Hengelo zich ook thans aansluit bij de jaarlijkse landelijke actie, die binnenkort weer tot bestrijding van de bruine rat zal worden gevoerd. Gaarne sluiten wij ons dan ook aan bij de oproep van de burgemeester tot bijwonen van deze avond, die om half acht begint.

19 november 1955
Uitslag verloting „voor het vierde prinsenkind”
De collecte voor het vierde Prinsenkind in de vorm van het raden van een naam voor een pop heeft in onze gemeente een bedrag van f 20.— opgebracht. Daar er door de kinderen, jongens en meisjes, namen geraden zijn, heeft het bestuur van de U.V.V. gemeend een tweede pop ter beschikking te moeten stellen. De naam van de pop was Albert en is geraden door Appie Scheffer C 106 De naam van de meisjespop was Annie én is geraden door Bennie Maalderink C 49. De gelukkigen kunnen hun prijzen afhalen bij de fa Disbergen, Ruurloseweg

26 november 1955
Opening meubelwinkel Grootbod
Zaterdag j.l. opende de fa Grootbod een nieuwe winkel in meubelen en aanverwante artikelen. Na de officiële opening door een kleinzoontje, sprak de heer Tijdink als voorzitter van de Winkeliersvereniging een kort woord en riep de fa Grootbod hartelijk welkom in de vereniging. Velen kwamen deze middag de fa. gelukwensen en tal van bloemen gaven aan deze opening een feestelijk karakter.

Herijk maten en gewichten
De herijk van maten, gewichten enz. in 1956 zal te Hengelo plaats hebben op 1, 2 en 3 Februari.

3 december 1955
Instelling koopavond
Ingevolge het verzoek van de winkeliersvereniging, voor het invoeren van een z.g. koopavond, stellen B. en W. aan de raad voor hier de Vrijdagavond voor te bestemmen. De winkels zullen dan tot 21 uur geopend mogen zijn.

Pax—Keyenburgse Boys
Voor de tweede maal in dit seizoen zullen deze beide plaatselijke elftallen elkaar om de winstpunten bekampen. De eerste ontmoeting op het Boysterrein eindigde in een overwinning voor Pax en wil Pax in de running blijven voor de bovenste plaats op de ranglijst, dan is het noodzakelijk dat ook nu weer beide punten in de wacht gesleept worden. De mogelijkheid tot een overwinning is er zeker, maar dan moet er met vol élan gespeeld worden, gelijk b.v. de tweede helft van de wedstrijd PaxRatti. Maar de Boys zullen zeer zeker alles op alles zetten om revanche te nemen, zodat er een spannende wedstrijd te wachten is die vele supporters naar het terrein aan de Kastanjelaan zal doen stromen.

Weekmarkt
Op de Woensdag gehouden weekmarkt waren 112 biggen aangevoerd. Prijzen 40 tot 50 gld per stuk. Goede handel.

St Nicolaasfeest O.L.S.
Het jaarlijkse St Nicolaasfeest voor de leerlingen en toekomstige leerlingen van de o.l.school, dorp, zal a.s. Maandag in zaal Langeler gehouden worden. Zoals gewoonlijk verwacht de oudercommissie ook nu weer een groot aantal ouders en voorstanders van openbaar onderwijs. Voor verdere bijzonderheden raadplege men de advertentie in dit blad, waarin tevens aandacht wordt gevraagd voor de ouderavond op 13 Dec. a.s.

COÖP. LANDBOUWVERENIGING „DE VOLHARDING” HENGELO-G
Wij kunnen momenteel plaatsen een grote partij Consumptie-aardappelen, in de soorten Noorderling en Libertas, tegen f 8.— de 100 kg afgehaald van boerderij. Opgave zo spoedig mogelijk ten kantore. Nu het de laatste dagen nog zo buitengewoon mooi weer blijft, is het misschien mogelijk al te spuiten met D.N.C, tegen onkruid in wintergranen. Degenen die hiervan thans gebruik willen maken kunnen dit opgeven, dan zullen wij zo spoedig mogelijk beginnen. Het is ook bij uitstek mooi weer voor slakkenmeel strooien. De grond is mooi droog en vroeg uitzaaien geeft altijd nog de beste resultaten; wij hebben voldoende voorraad. Wij hebben steeds in voorraad Biggenmeel, Varkensmeel en Koeienmeel waarin inlandse granen zijn verwerkt. Wij kunnen van deze mengsels afgeven met aftrek van eigen granen die in opslag zijn. Wie hiermee nog niet bekend is, informere ten kantore. Nu de kippeneieren zo duur zijn is het toch zaak dat ieder zorgen voor een prima en schoon product, ook de eieren geregeld afleveren, opdat ze niet te oud worden. Wij hebben af te geven een grote partij Mijncoke Pare – een pracht kwaliteit, wie hiervan nodig heeft kan dit afhalen. Ook alle andere soorten brandstoffen ruim voorradig.

Exportvee Egypte
G.O.S. Afd. Hengelo Gld Vertegenwoordiger B. Stege zal ter verzorging van een zending exportvee meegaan naar Egypte, van 7 tot eind December. De heer Bosch zal dan het rayon van Stege moeten bewerken. Daarom vragen wij aller medewerking, laat ieder die wat heeft te leveren dit even aan het kantoor melden, dan komt Bosch wel afspreken.

10 december 1955
Bevolking ontwikkeling
In de maand November werden 15 kinderen geboren en overleden 6 personen, hetwelk een vermeerdering van 9 zielen gaf. In die maand werden 18 personen ingeschreven (vestiging) en 21 personen afgeschreven (vertrek), zodat dientengevolge het aantal zielen met 3 werd verminderd. Op 1 Dec. bedroeg het aantal zielen van de gemeente 6158.

Aankoop paard marktverloting
Op de heden gehouden St Nicolaasmarkt is van de paardenhandelaar M. G. Willemsen, te Wezepe een prima stamboekmerrie voor de verloting aangekocht. De loten voor deze marktverloting waren practisch reeds enige dagen geheel uitverkocht, zodat de laatste dagen en ook op deze markt aan verzoeken om loten niet meer kon worden voldaan.

Art 20 Wederopbouwwet
Burgemeester en Wethouders van Hengelo Gld brengen ter kennis, dat zij voornemens zijn, overeenkomstig art. 20 der Wederopbouwwet aan de Quick Sportschoenfabriek N. V. alhier vergunning te verlenen tot het bouwen van een fabrieksgebouw op de percelen kadastraal bekend sectie F no. 1004 en 1005 aan de Hummeloseweg. Eigenaren van aan die percelen grenzende of in de nabijheid daarvan gelegen gronden kunnen uiterlijk 19 december a.s. bij hun college schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de bedoelde vergunning indienen. Hengelo Gld, 9 december 1955.
Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. van Hoogstraten, burgemeester. H. C. Arends, secretaris.

17 december 1955
Ratten bestrijding
In verband met de dezer dagen te nemen maatregelen ter bestrijding van de bruine rat wordt aan hen, die op hun percelen ratten hebben waargenomen, dringend verzocht dit op Maandag 19 December a.s. ter secretarie te melden. Het Gemeentebestuur.

KOSTELOZE INENTING
Burgemeester en Wethouders van Hengelo Gld maken bekend, dat op Vrijdag 23 December 1955 te 13.30 uur (precies) ten huize van 2 doctoren R. C. Dwars, Kastanjelaan 7 en F. Schreuder, Raadhuisstraat 40, gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloze inenting en herinenting, Men wordt dringend verzocht het trouwboekje mede te brengen. Hengelo Gld, 13 december 1955.

KOOPAVOND
Burgemeester en Wethouders van Hengelo Gld brengen ter kennis, dat ingevolge besluit van de raad van 12 december j.l. “de winkels voortaan op VRIJDAG voor het publiek geopend mogen zijn tot 21 uur. Hengelo Gld, 13 december 1955. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. van Hoogstraten, burgemeester. H. C. Arends, secretaris.

24 december 1955
Herfstinspectie in het stamboek opgenomen
Op de herfstinspectie vanwege het N.R.S. en M.R.IJ. veeslag, werden de navolgende dieren in het stamboek opgenomen : Dora van H. Olthof bc+ 76 Bles van D. J. Smeitink b— 77 Annetta van G. J. Breukink b— 77 Emma 2 van Gr. Derksen bc+ 75 Coba van Erven A. Kok b— 78 Netty van H. Regelink bc-h 76 Carolina van H. Haaring b— 78 Geertje 10 van J. G. Wagenvoort b— 77 Roza van A. Gr. Roessink b— 77 Toosje 5 van idem B 79 K.S. Tine van E. J. Maalderink bc-j- 76

Wijziging belastingwetten
Ongetwijfeld hebt U al enige tijd geleden in de krant gelezen, dat er wijzigingen zijn gekomen in diverse belastingwetten, bekend als het belastingplan 1955. De datum van ingang dezer wijzigingen, welke oorspronkelijk was vastgesteld op 1 Juli 1955, werd tengevolge van de kabinetscrisis verschoven naar 1 September 1955. Wat is er nu veranderd? Wij zullen enige punten behandelen, welke voor U van belang zijn.
GRONDBELASTING: De uit de bezettingstijd nog afkomstige verhoging ad 100 opcenten voor gebouwde eigendommen en 80 opcenten voor ongebouwde eigendommen vervallen met ingang van 1956, terwijl verder het maximum van de gemeentelijke opcenten voor gebouwde eigendommen wordt verlaagd met 30.
INKOMSTENBELASTING : Allereerst heeft een tariefverlaging plaats gevonden en wel ingaande 1 September 1955. Met ingang van 1955 is de aftrek voor lijfrente-premiën verhoogd tot f 3600— per kalenderjaar, terwijl dit bedrag gelijk is voor alle belastingplichtigen. Verder is er aftrek toegestaan wegens premiën voor het verkrijgen van periodieke uitkeringen terzake van ziekte of ongeval. Het gaat hier dus uitsluitend om premie welke betaald wordt wegens dekking van uitkeringen, welke een periodiek karakter hebben, en, welke uitkeringen aan inkomstenbelasting zijn onderworpen. Als men een dergelijke verzekering heeft gesloten, waarbij echter tevens een uitkering ineens is bedongen, dan dien  het premiebedrag gesplitst te worden. Het deel der premie, dat betaald wordt ter verkrijging van deze uitkering ineens is niet aftrekbaar, terwijl deze uitkering niet belast is. Bij het
belastingplan 1955 is verder ingevoerd een aftrek voor bejaarden en invaliden. Deze aftrek geldt voor belastingplichtigen, die 65 jaar en gehuwd zijn of aanspraak hebben op kinderaftrek, eveneens voor invaliden, die nog geen 65 jaar zijn, doch die ,,tengevolge van ziekte of gebreken vermoedelijk in het eerstkomende jaar buiten staat zullen zijn om met arbeid, die voor hun krachten berekend is, een derde te verwerven van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde belastingplichtigen, die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, in staat zijn aan inkomsten uit arbeid te verwerven” aldus art. 45 lid 3 van het Besluit op de Inkomstenbelasting. Deze aftrek bedraagt f 624.—per jaar, dat wil zeggen: men wordt over een inkomen aangeslagen dat f 624.— lager is, dan men in werkelijkheid heeft. Voor 1955 bedraagt in dit geval de aftrek f 208.—, daar deze aftrek eerst verleend wordt ingaande 1 September 1955. De vrijstelling van de winst op de stille reserves bij overdracht, liquidatie of overlijden, wordt ingaande 1 Januari 1955 verhoogd van f 5000.— tot f 7500.—. De stille reserve is het verschil tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde. Bijv. A. heeft een bedrijf en wil dit per 1 Januari 1956 aan zijn zoon overdragen. De boekwaarde van de veestapel en de dode inventaris bedraagt per 1 Januari bijv. f 12000.—. De werkelijke waarde bedraagt bijv. f 18000.—. Dan heeft A. dus een overdrachtswinst van f 6000.—, welke geheel onbelast blijft. VERMOGENSBELASTING : Ingaande 1 Januari 1956 worden de vrijstellingen voor de vermogensbelasting verhoogd en wel voor ongehuwden van f 10000.— tot f 22500,—, voor gehuwden van f 15000.— tot f 30000.— en voor elk kind, waarvoor kinderaftrek wordt genoten van f 5000.— tot f 7500.—. Bijv. Een belastingplichtige is gehuwd en heeft 2 kinderen. Deze had tot nog toe een vrijstelling van f 25000.—; en met ingang van 1956 dus f 45000.—. Verder heeft de belastingplichtige, die hetzij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, hetzij invalide is, een extra vrijstelling van f 20000.—. Deze belastingplichtigen, die op 1 Jan. 1954 reeds 60 jaar waren, krijgen deze vrijstelling direct, en behoeven dus niet te wachten tot zij 65 jaar zijn geworden. Hoewel er overigens nog diverse veranderingen zijn gekomen, menen wij toch, dat deze voor U het meest belangrijk zijn. Mocht U één en ander niet duidelijk zijn en hierover nadere inlichtingen willen hebben, komt dan eens vrijblijvend met ons praten, op ons kantoor te Zutphen of op onze zitdag elke 1e Woensdag van de maand van 8.30—11 uur in Gebouw Concordia te Hengelo Gld. Tot slot willen wij er U nog op wijzen, dat 1 Januari een bij uitstek geschikte datum is om met een goede boekhouding te beginnen.

Brandmeldingen Hengelo Gld
De burgemeester van Hengelo Gld verzoekt DRINGEND aan nieuwsgierigen na gegeven sirenealarm NIET de Commandant of andere telefonisch aangesloten brandweerlieden op te bellen om te vragen waar de brand is. Juist deze lieden, vooral de Commandant zelf, moeten dan terstond zelf de beschikking over de telefoon hebben, terwijl anders kostbare minuten voorbij gaan. Wil dit toch vooral goed bedenken. De burgemeester van Hengelo Gld F. VAN HOOGSTRATEN

31 december 1955
Weekmarkt
Op de Woensdag gehouden weekmarkt waren 98 biggen aangevoerd. Prijzen 40 tot 50 gld per stuk. Goede handel.

Bij de jaarwisseling
Evenals voorgaande jaren zal de Chr. Muziekver. Crescendo, met de jaarwisseling enkele nummers ten gehore brengen in de Muziektent.