7 januari 1956
Weekmarkt
Op de Woensdag gehouden weekmarkt waren 120 biggen aangevoerd. Prijzen 42 tot 52 gld per stuk. Goede handel.

Collecten Armenbus

De collecten gehouden tijdens de huwelijksvoltrekkingen in de trouwzaal (z.g. Armenbus) hebben in het afgelopen jaar een bedrag van f109.50 opgebracht.

Flink gespaard
Gedurende de maand December ’55 werd op het postkantoor te Hengelo Gld aan spaargelden ingelegd f10746.34 en terugbetaald f2947. Het laatst uitgegeven spaarboekje was no. 1503.

Mentink
Scheffer
De Reiger
Nico ter Kuile & Zonen

14 januari 1956
Houtverkoop
Huize Zelle, Hengelo Gld Te koop Dennenhout op stam of geveld. Zich te vervoegen iedere morgen om 8 uur bij A. v. Veldhuizen op Huize Zelle.

OPENSTELLING SECRETARIE
Met ingang van 20 januari a.s. zullen de secretarie en de kantoren van de gemeenteontvanger, de vleeskeuringsdienst en gemeentewerken op vrijdagavond van 19 tot 21 uur voor het publiek geopend zijn. De burgemeester zal op die avond te spreken zijn van 19-20 uur. Op zaterdag zullen voortaan alle genoemde diensten voor het publiek gesloten zijn. Spoedeisende aangiften voor de burgerlijke stand kunnen worden gedaan op zaterdag van 11.30 tot 12 uur. De overige tijden van openstelling blijven onveranderd. Hengelo Gld, 13 januari 1956. Het gemeentebestuur.

Filmavond uitnodiging

De Directie van WESSANEN’S KONINKLIJKE FABRIEKEN N.V. te Wormerveer en de heer G. A. LEBBINK hebben het genoegen U hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van een FILMAVOND MET LEZING over veevoeding, te geven op VRIJDAG 20 JANUARI 1956, in het café v. d. heer H. J. BESSELINK, café „de Waag” te Hengelo Gld. Aanvang half acht.
Vertoond zullen worden de kleurenfilms : „Met Wessanen door kippenland” en „Met Wessanen door de Varkens wereld”.
De films geven U niet alleen interessante beelden uit Nederland, maar ook een inzicht in de nieuwe richting in de pluimveefokkerij met bedrijven uit Engeland en wat de varkenshouderij betreft, beelden uit Nederland en het land van onze grote concurrent Denemarken. Wij hopen dat U tijd en gelegenheid zult kunnen vinden deze avond bij te wonen. Ook dames van harte welkom.

21 januari 1956
Jaarmarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 53 paarden en 14O biggen. Verder waren aangevoerd een tractor en geplaatst 9 kramen, enz. Prijzen : Volbloed paarden 750—1000 gld: Werkpaarden 600—800 gld; 1.5 jarige paarden 500—700 gld. Betere soorten boven notering. Handel in paarden redelijk. Prijzen biggen 40 tot 50 gld per stuk. Een vlotte en vlugge handel.

Uitvoering DEKO
Voor een zeer groot aantal bezoekers gaf de accordeon ver. „Deko” Zaterdagavond in zaal Langeler de jaarlijkse uitvoering. O.l.v. de heer Lindeman werd het muziekprogramma geopend met de Dekomars. Deze mars en ook de volgende nummers werden goed uitgevoerd. Er is een gestadige vooruitgang te bespeuren en dit is vooral te danken aan de directeur de heer Lindeman en aan de ijverige studie der leden. Deze zeer goed geslaagde avond werd besloten met een gezellig bal.

Opening Kruidenier H. J. JANSEN VARSSEL

Aanstaande woensdag 25 januari om 10 uur v.m hopen wij ons GEMODERNISEERD WINKELBEDRIJF, die nu aan de eisen van deze tijd is ingericht TE OPENEN. Wij willen ook U laten delen in onze vreugde over de nieuwe winkel en geven U daarom : Bij aankoop van 5.— aan boodschappen een grote ontbijtkoek cadeau
Bij aankoop van f10.—, 250 gram Doesburgse Moppen
Bij aankoop van f15.—, een pot Boerenjongens
Bij aankoop van f20.—, een fles heerlijke Spaanse Wijn
Tevens ontvangt elk kind een LUCHTBALLON CADEAU. Door aanschaffing van een Toonbank-Koel vitrine en een Vleessnijmachine zijn wij in staat U prima verzorgde VLEESWAREN te leveren tegen concurrerende prijzen. Neemt eens proef hiermede. Eens geprobeerd, altijd begeerd. Uw bezoek zal ten zeerste door ons worden gewaardeerd.
Uw ViVo Kruidenier H. J. JANSEN VARSSEL.

28 januari 1956
Ford-Show
In samenwerking met de Doetinchemse Autohandel organiseert de fa. Herwers alhier een show van talrijke modellen Fórd-wagens, o.a, luxe, bestel- en vrachtwagens. Behalve de keur van auto’s die er opgesteld staan maakt de fa. Herwers de show nog attractiever door tevens de nieuwe modellen 1956 van N.S.U.-motoren.Kaptein-Mobylette bromfietser, en Simplex rijwielen. De show wordt gehouden in zaal Langeler op Zaterdag en Zondag 28 en 29 Januari. Voor bijzonderheden zie men de advertentie in dit blad.

Diepvries-demonstratie

Door de N.V.E.V. alhier werd, in samenwerking met de fa. Wijnbergen, een demonstratie gegeven omtrent de grote voordelen van het diepvries-conserveringssysteem. Door dit systeem wordt 100% van het product behouden, terwijl hoogstens 8 min. kooktijd nodig is om de groente, vruchten, vis e.d. op tafel te brengen. De aanwezigen werden ter demonstratie op verschillende diepvriesproducten getracteerd.

Gemoderniseerde winkel

Woensdagmorgen had de opening plaats van het geheel gemoderniseerde en naar de eisen des tijds ingerichte levensmiddelen bedrijf van de heer H. J. Jansen (de molen) te Varssel. De keurige en doeltreffende indeling van de nieuwe winkel geeft de bezoeker een goed overzicht van al datgeen er in dit bedrijf te krijgen is. Wij wensen de fa. Jansen en de gehele Varsselse bevolking geluk met deze prachtige aanwinst.

Bevorderd tot klerk ter secretarie alhier

is benoemd mej. E. M. Stapelbroek en tot tijd. ambt. de heer J. Hiddink, voordien resp. typiste en leerling ambtenaar ter secretarie.

In de ALGEMENE PSYCHIATRISCHE INRICHTING HET SINT JORIS GASTHUIS te DELFT

kunnen worden geplaatst: Leerling-Verplegers Lager onderwijs (mits alle klassen doorlopen) is voldoende.
Salaris ongeacht de leertijd: Eerste-jaars f87.- per maand boven Tweede-jaars f 101.- het genot van kost,
Derde-jaars f 119– inwoning, enz. 3-Jarige opleiding tot gediplomeerd verpleger, waarvoor geen kortingen op het salaris worden toegepast. Reiskostenvergoeding 1 x per 14 dagen. Vakantie 18 werkdagen per jaar. Schriftelijke aanmeldingen bij de Geneesheer-Directeur KONINGSPLEIN 27 — DELFT

4 februari 1956
Pas op de dieren
De Ned. Vereniging tot bescherming van dieren verzoekt ons, nu er een strenge koude zijn intrede heeft gedaan, het volgende onder de aandacht van onze lezers te brengen: Werp geen voedsel voor de vogels op de grond, daar ze dan zo gemakkelijk een prooi voor de katten worden. Het hakken van bijten of het verstrekken van water is voor de vogels dringend noodzakelijk. Ze hebben soms meer behoefte aan water dan aan voedsel. En vergeet vooral de waakhond niet. Haal hem bij erge kou naar binnen.

Veilig-Verkeer-Examen

De examens ter verkrijging van het diploma Veilig-Verkeer, voor de leerlingen uit de hoogste klassen der lagere scholen, zullen dit jaar gehouden worden op 6 en 20 Maart a.s. resp. schriftelijk en praktisch.

11 februari 1956
Zie de kinderen gymmen
15 Febr. geven de jongste leden van de gymver. Achilles in zaal LangeIer hun jaarlijkse uitvoering en wij wekken U gaarne op deze avond bij te wonen, U zult daar zeker geen spijt van hebben en de kleuters zullen U dankbaar zijn.

Uitvoering Concordia

Zaterdagavond gaf de muziekver. Concordia in zaal Langeler een zeer goed geslaagde uitvoering. O.l.v. de heer Helmink werd er verdienstelijk gemuciseerd. Ook het toneelstuk „de zondaar” verkreeg een goede vertolking. Al met al heeft Concordia dit seizoen besloten met een zeer goede uitvoering.

Kleur en vorm in onze woning

Over dit onderwerp hield mevr. Smit-Goeman een interessante lezing, waar de dames van de Ned. Vrouwen-Electr.-Veren, met veel belangstelling naar hebben geluisterd. In een miniatuur kamertje toonde spreekster verschillende toepassingen en kleuren vloerbedekking en gordijnen. De inrichting van onze woning moet aangepast zijn aan de stijl van ons leven en vooral niet boven de beschikbare middelen uitkomen.

Burgemeester en Wethouders van Hengelo Gld
brengen onder de aandacht dat ingevolge de algemene politieverordening bewoners, huurders of gebruikers van percelen in de bebouwde kom der gemeente verplicht zijn bij gladheid op de voor het publiek toegankelijke trottoirs of stoepen langs hun percelen over een breedte van tenminste 1 meter zand of as te strooien.

18 februari 1956
Stima-onderzoek
Naar vernomen wordt zal het Stimaonderzoek in deze gemeente plaats vinden in de maand Juni 1956.

25-jaar Jeugdkorps Bekveld

Het jeugdkorps Bekveld, hoopt in een tweetal feestavonden haar 25 jarig bestaan te herdenken. Begin 1931 werd op initiatief van wijlen de heer E. van Schagen het jeugdwerk ter hand genomen. Gestart werd met een jongensclub en een jaar later startte ook een meisjesclub. Ook werd een afd. voor grotere jongens opgericht, doch deze is inmiddels weer opgeheven. De jongens en meisjesclubs bloeien nog in volle fleur. Naast de heer van Schagen fungeerden als bestuursleden: J. Halfman, secretaris, (overleden), H. Lubbers, G. Obbink, j. W. Wagenvoort en D. M. Wullink als penningmeester. De meisjes werden geleid door Mevr. van Schagen, later door Mevr. van Beek, Mevr. Boomkamp en thans door Mevr. Wolf en de oudercommissie der school. De feestavonden zullen worden gehouden 28 Febr. te Bekveld en 1 Maart in zaal Concordia. Voor bijzonderheden zie men de adv. in dit blad.
 

25 februari 1956
Een Autofonds voor „Het Groene Kruis
Nu het praktische wijkgebouw aan de Kastanjelaan enige tijd in gebruik is, hebben een aantal leden van ,,Het Groene Kruis” een plan opgevat om het hun vereniging mogelijk te maken haar dienende taak nog beter te vervullen. Zij zijn van mening dat, door het steeds groter wordende aantal leden, verspreid door de gehele gemeente, de aanschaffing van een auto ten behoeve van de wijkverpleegster, een dringende noodzaak is geworden. Het ligt in de bedoeling, met behulp van alle leden, een autofonds te vormen, waaruit aanschaffing en onderhoud van deze auto betaald kunnen worden. Zeer binnenkort zullen de 700 leden van „Het Groene Kruis” met een lijst voor dit doel bezocht worden. Alle leden die het vele en onmisbare werk van de wijkverpleegster kennen, zullen zeker naar vermogen willen bijdragen om de aanschaffing van dit noodzakelijke stuk „gereedschap” voor de zuster mogelijk te maken.

De Reclame en Veilig Verkeer

Vanaf heden zal in „De Reclame” op geregelde rijden een stukje geplaatst worden onder het motto „Veilig Verkeer”, teneinde op deze wijze mede te werken tot bevordering van de veiligheid van en het geven van voorlichting aan onze lezers.

Geef de brandweer voorrang

De plaatselijke brandweer klaagt er over dat na een brandmelding de wegen die naar de brand leiden extra worden belast door vele wielrijders die naar de brand gaan kijken. Hiertegen is geen enkel bezwaar mits zij uiterst rechts van de weg rijden en achter elkaar. Al het verkeer dat een weg nadert waarover de brandweer gaat dient aan de brandweer voorrang te verlenen mits de brandweer gebruik maakt van de sirene. Bij de laatste brand werd een automobilist uit Zwollerkerspel bekeurt die geen voorrang verleende. De politie zal vanaf heden extra aandacht besteden aan deze materie.

Gevaarlijk ijs

Men verzoekt ons te willen wijzen op de onbetrouwbaarheid van het ijs op de Bleek. Voor de eenden en de vis wordt de ijskorst op vele plaatsen open gehouden, waardoor het ijs zeer onbetrouwbaar is. Er zijn door de gemeente een aantal borden geplaatst en ook houdt de politie wel extra toezicht, maar het lijkt ons toch wel nuttig om ouders van kinderen op het grote gevaar van dit ijs te wijzen, zodat ze hun kinderen er voor kunnen waarschuwen.

Onttrekking gedeelte weg aan openbaar verkeer

Burgemeester en Wethouders van Hengelo Gld brengen ingevolge art. 10, 2e lid der Wegen wet ter kennis, dat belanghebbenden ter secretarie dezer gemeente kennis kunnen nemen van hun voorstel aan de raad aan het openbaar verkeer te onttrekken het zuidelijk gedeelte van de Teubenweg te Keijenborg, Kadastraal bekend sectie G nr. 1615. Bezwaren tegen het voorstel kunnen schriftelijk aan de raad worden ingediend vóór 8 maart a.s. Hengelo Gld, 24 februari 1956 Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. van Hoogstraten, burg. H. C. Arends, secr.
 

3 maart 1956
(Verbond voor Veilig Verkeer) Houdt Uw lamp brandende Van de fiets is het achterlicht het meest kwetsbare maar ook het meest verwaarloosde onderdeel. Dat rode licht is voor anderen een onveilig sein, het betekent: „Daar is een obstakel, waarmede ik rekening houden moet”. Voor U is het echter een VEILIG licht, want het kan U behoeden voor een aanrijding door achterop komend verkeer. Mag het Verbond voor Veilig Verkeer U deze welgemeende raad geven? „Controleer dat rode licht iedere avond voor U rijden gaat”. En nu we het er toch over hebben, laat voor alle securiteit nu al op het witte gedeelte van Uw achterspatbord een rode reflector plaatsen, want binnenkort wordt het toch voorgeschreven!

EMPO RIJWIELFABRIEK VORDEN
vraagt personeel
tot 30-jarige leeftijd. In diverse afdelingen. tevens flinke jongelui ter opleiding Aanmelden bij de portier of schriftelijk.

10 maart 1956
Bejaardenmiddag
Door de plaatselijke U. V.V. wordt komende week weer een ontspanningsmiddag voor de bejaarden uit deze gemeente georganiseerd. Voor plaats, dag en aanvangsuur verwijzen wij naar de advertentie in dit blad.

Weekmarkt

Op de Woensdag gehouden weekmarkt waren 103 biggen aangevoerd. Prijzen 48 tot 58 gld per stuk. Redelijke handel.

Wie wordt eigenaar

Perceel Ruurloseweg 6 werd ingezet door J. H. Blanken en A. Lebbink voor 4888.—. Stamboekkeuring Op de alhier gehouden stamboekkeuring vanwege het N.R.S. afd. F.H. Veeslag, werden van de navolgende eigenaren dieren in het stamboek opgenomen : J. Woerts, Berbe 4 bc+f77 p. M. Wissels, Zwartje’s Jacoba b-77 p. B. Langwerden, Bertha b 80 p. B. Abbink, Woutje 2 bc+ 76 p. A. Hiddink, Johanna 24 b-77 p. Joh. Gr. Jebbink, Sietske 5 b- 78p. Idem Zwartje 2b-78 p.

Rijkspostspaarbank

Gedurende de maand Februari werd op de Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f8534.05 en terugbetaald f3512.93. Het laatst uitgegeven boekje was no. 1523.

17 maart 1956
(Verbond voor Veilig Verkeer) Laat uw licht schijnen… maar niet te hoog!
’t Zijn niet alleen de fietsers, die op de weg verblinding veroorzaken. Ook automobilisten en motorrijders maken er zich — soms ongewild — schuldig aan, omdat ze vaak zelf niet weten hoe hinderlijk hup licht voor tegenliggers is. Het Verbond voor Veilig Verkeer doet dan ook een dringend beroep op allen die het aangaat, om aan de koplampen van hun voertuigen eens grondig aandacht te besteden. Tevens schenke men de nodige aandacht aan achterlichten, stoplichten en remmen. Alle garagehouders zijn gaarne bereid daarbij de behulpzame hand te bieden. Tussen twee haakjes, U is toch ook lid van de plaatselijke afdeling ? Nog niet? geef U dan spoedig op bij het secretariaat.

Voor Het Groene Kruis
In het zeer korte tijdsbestek van vijf dagen is door de leden van Het Groene Kruis het mooie bedrag van rond f5800.- bijeengebracht voor de aanschaf van een auto, ter verlichting van het nuttige maar zeer zware werk van de wijkzuster. Het Bestuur en de collectanten zijn zeer voldaan over deze spontane medewerking der leden. Door dit bedrag in een autofonds te storten is het mogelijk nu een auto te kopen en is ook nog een kleine reserve over voor eventuele onkosten. Er is een commissie van zes leden benoemd die op advies van het bestuur zal blijven bestaan om het autofonds te beheren. Indien er n og leden zijn die alsnog willen bijdragen dan is hiervoor de mogelijkheid bij G. Lenselink, Kerkstraat 1.

24 maart 1956
(Verbond voor Veilig Verkeer) Ook gij, voetganger!
Wij kennen, voetgangers, Uw klachten ten opzichte van het snelverkeer. We onderschrijven ten volle, dat het lang niet altijd rekening met U houdt en het Verbond voor Veilig Verkeer werkt sinds jaar en dag om in deze verhouding verbetering te brengen. Maar mag het voor het volgende ook UW aandacht vragen? Bij avond kunnen velen de afstand tot een naderende auto slecht schatten. Ze steken daardoor dikwijls zeer onoordeelkundig over en, laten we eerlijk bekennen, ook speelt onachtzaamheid meermalen een rol. Maar bedenkt, dat bij donker weer (vooral als het regent) U verdwijnt in, een geheel wordt met het asfalt. Bij het oversteken bent U daardoor voor de bestuurder van een naderende auto uitermate slecht zichtbaar. Wacht! Waarom wagen?

Afscheid Burgemeester van Hoogstraten
Mij is door een commissie uit de burgerij verzocht om aan de ingezetenen kenbaar te maken, dat, onmiddellijk na de openbare raadsvergadering van Donderdag 29 Maart 1956, des nam. 3 uur, waarin de Burgemeester officieel van de Raad van de Gemeente afscheid zal nemen, alle aanwezigen zich naar gebouw „Concordia” zullen begeven waar dan gelegenheid zal zijn voor het houden van event. korte toespraken en persoonlijk afscheid nemen van de burgemeester en Mevrouw van Hoogstraten. De burgemeester van Hengelo Gld, F. VAN HOOGSTRATEN

„Het Groene Kruis” te Hengelo Gld

Het bestuur vestigt de aandacht op het volgende : Zoals bekend wordt bij aanmelding voor het lidmaatschap door personen, die reeds geruime tijd in de Gemeente Hengelo Gld wonen, een inschrijfgeld van ten hoogste f25.— geheven. Om het ideaal, dat het Groene Kruis werkelijk door ALLEN voor allen werkt, zoveel mogelijk te benaderen, heeft het bestuur nu echter besloten om aan een ieder, die zich in de maand APRIL voor het lidmaatschap opgeeft, vrijstelling van dit inschrijfgeld te verlenen. Aanmelding kan geschieden bij Mej. Ruesink, penningmeesteresse, Spalstraat 48, Hengelo Gld en bij de Heer Bakker.

31 maart 1956

Onze nieuwe Burgemeester
Met ingang van 16 April 1956 is bij K.B. de heer Th. Baron Mackay. thans burgemeester van Rolde in de provincie Drente, benoemd tot burgemeester van Hengelo Gld. Wij hadden het genoegen, Dinsdagmorgen, direct na het bekend worden van de benoeming, een telefoongesprek met onze nieuwe burgemeester te hebben. Uit dit gesprek, dat uiteraard van korte duur was, kregen we de indruk met een sympathiek man te doen te hebben, voor wie het niet moeilijk zal zijn de vriendschap van onze bevolking voor zich en zijn gezin te winnen. Burgemeester Mackay deelde mede dat hij onze gemeente niet kent, doch hij stelde zich ongeveer eenzelfde gemeente voor als Rolde, in hoofdzaak agrarisch. Alleen, Hengelo heeft ruim 6000 inwoners, tegenover ongeveer 4000 in Rolde. De nieuwe burgemeester is gehuwd, is vader van vijf kinderen, in leeftijd variërend van 17 tot 4 jaar. Hij vertelde ons verder dat hij 45 jaar oud en belijdend lid der Ned. Herv. Kerk is en dat hij niet bij een politieke partij is aangesloten. Wanneer de installatie zal plaats vinden is nog niet bekend. Wij hopen dat de indruk die we uit het korte gesprek hebben opgedaan juist zal zijn en dat onze gemeente aan
de heer Mackay vele jaren een goede burgemeester mag hebben.

COÖP. LANDBOUWVERENIGING „DE VOLHARDING” HENGELO-G

Eierkolen weer voldoende voorradig van prima kwaliteit. O. N. en Wilhelmina. Anthraciet is nog schaars en kan beperkt worden afgegeven. Bruinkoolbriketten en aanmaakturven voldoende aanwezig. Alle soorten kunstmeststoffen voldoende voorradig: Kainiet met 17% met m.g.o., Kali 40%, patentkali slakkenmeel – superfosfaat (korrelproduct). Amonfosfaat en N.P.U. 5X10X10 en 12X10X20 dit laatste teer geschikt voor aardappelen en boomgaarden. Zw. Ammoniak, kalksalpeter, kalkamonsalpeter en Chilisalpeter. De markt der voederartikelen is zeer vast gestemd, men moet de eerste tijd op steeds hogere prijzen rekenen, ook de prijzen der mengvoeders zullen dientengevolge ook regelmatig hoger worden. Alle gangbare mengvoeders voldoende voorradig. Men wordt dringend verzocht niet te dorsen in meelzakken en beslist geen haver in de meelzakken te doen. Wij hebben hiermee de grootste moeite, enkele haverkorrels kleven zich vast binnen in de zakken en voor hergebruik moeten deze zakken volledig gereinigd worden en dat gaat zeer moeilijk, helpt ons hierin en dors beslist niet in meelzakken. Zakken voor dorsen worden door ons gratis hiervoor geleend.

7 april 1956
Motor-terreinwedstrijden Hengelo in Gelderland zal Zondag 15 April a.s. weer in het middelpunt van de belangstelling staan bij alle motorsportliefhebbers in de wijde omtrek en van hen die willen genieten van een stuk ongerept natuurschoon in de Gelderse Achterhoek. Immers deze Zondag zullen op het bekende circuit van „’t Zand” de jaarlijkse motor-terreinwedstrijden gehouden worden van senioren- en junioren-renners in de zware en lichte klassen. De duizenden en duizenden bezoekers van voorgaande jaren zullen U kunnen vertellen van de vele mogelijkheden die dit parcours biedt. Een circuit dat van alle renners het uiterste vergt aan vaardigheid, durf en uithoudingsvermogen. Het circuit geeft een goed overzichtelijke startplaats, flinke sprintgelegenheden, haakse bochten, springkuilen en steile klimmen. Nu al zijn de organisatoren bezig het terrein in orde, en waar zulks nodig, verbeteringen aan te brengen. Daar het hier een van de eerste motor-terreinwedstrijden in dit seizoen in ons land betreft, verwachten de organisatoren de meest prominente figuren uit de motor-terreinsport aan de start. De wedstrijden worden gehouden onder auspiciën van de K.N.M.V.

Installatie burgemeester

Naar wij vernemen zal de installatie van burgemeester Th. F. baron Mackay plaats vinden op Maandag 16 April 1956 des namiddags om 3 uur.

Keuring dienstplicht
Van de tweede groep dienstplichtigen der lichting 1957 zijn 11 personen geschikt bevonden en 2 voor goed ongeschikt verklaard. Van 3 personen is de uitspraak aangehouden, terwijl er één wegens ziekte niet ter keuring kon verschijnen. Dienstplicht lichting 1958 Voor de dienstplicht lichting 1958 zijn in deze gemeente 45 personen ingeschreven.

Afscheid burgemeester

Door deze moge ik, ook uit naam van mijn vrouw, alle ingezetenen, die ons zijn komen begroeten bij mijn afscheid als burgemeester en allen die ons met zulke schitterende afscheidsgeschenken bedachten, van ganser harte daarvoor danken. Vooral ook het comité dat dit op touw zette en ons deze verrassing bereidde en deze dag voor ons onvergetelijk maakte.
F. VAN HOOGSTRATEN A. H. M. VAN HOOGSTRATEN WIGMAN.

Oranje-Commissie opgehouden te bestaan

Op de Donderdag 5 April j.l. gehouden jaarvergadering van de Oranje-Commissie in zaal Langeler, welke van te voren in de pers was bekend gemaakt, waren alleen de bestuursleden aanwezig. Wegens gebrek aan belangstelling van het publiek, hoofden van scholen, waar het toch ook een kinderfeest betrof voor alle schoolkinderen, enz., is het bestuur in zijn geheel afgetreden, zodat de Oranje-Commissie heeft opgehouden te bestaan.

14 april 1956
„’t Zand” Zondag motorland
Voor de motorterreinwedstrijden van Zondag a.s. op ’t Zand te Hengelo Gld, bestaat een zeer grote belangstelling, zo groot zelfs dat het aantal renners dat van alle voorgaande jaren verre overtreft. Onder hen zijn vele prominente rijders uit nationale en internationale parcoursen, o.a.: Klink, van Heukelom, Baudoin enz., renners die in binnen- en buitenland reeds vele successen hebben geoogst en die Zondag op ’t Zand weer zullen tonen waartoe zij op hun machtig snelle machines in staat zijn. Om 12 uur begint de training, 14 uur start Ie manche senioren boven 150 cc, 14.30 uur start junioren tot 150 cc, 15.15 uur start Ie manche senioren tot 150 cc, 15.45 uur start 2e manche senioren boven 150 cc, 16.15 uur start junioren boven 150 cc, 17.00 uur start 2e manche senioren tot 150 cc, 17.30 uur start finale senioren boven 150 cc. De prijsuitreiking zal omstreeks 19.00 uur in café v.d. Weer plaats vinden. Een uitgebreide geluidsinstallatie houdt de bezoekers steeds op de hoogte omtrent het verloop van de wedstrijden en de verrichtingen der renners. De medische verzorging berust bij de doktoren Dwars en Schreuder en de plaatselijke E.H.B.O. De toegangswegen tot het circuit zijn door Motul- en K.N.M.V.-pijlen aangegeven. Tot Zondag dan op t Zand, b.v. in het bekende circuitgedeelte de Sahara!

Zal Pax kampioen worden?

Door de royale 4-0 overwinning van Zondag j.l. op Warnsveldse Boys, is het eerste elftal van Pax opgeklommen tot de bovenste plaats op de ranglijst, gelijk met Ruurlo 1. In de nu nog resterende wedstrijden zullen beide ploegen natuurlijk alles op alles zetten om de uiteindelijke kampioenstitel te behalen. Wij wagen ons niet aan een voorspelling, daar de beide kopgangers niets voor elkaar onder doen en daar de tegenstanders er over uit zijn hun huid zo duur mogelijk aan de leiders te verkopen, hetgeen dan ook een sportieve opvatting is. Ontegenzeggelijk heeft Pax een goede kans, tenminste als de jongens resoluut en met vol élan de strijd aanbinden, welke tegenstander het ook is en, dat natuurlijk volhouden tot het eindsignaal! Zouden beide ploegen met een gelijk aantal punten over de eindstreep gaan – daar is ook goede kans op – dan zal er een beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden. Zover is het echter nog niet, zodat de eerste taak voor Pax is zoveel mogelijk winst halen in de komende wedstrijden. Het juniorenelftal Pax a geeft hier het mooie voorbeeld door vaak met dubbele cijfers overwinningen te behalen en ongeslagen aan de kop gaan.

21 april 1956
Dankwoord BURGEMEESTER MACKAY
Langs deze weg wil ik gaarne allen, die bijgedragen hebben tot het welslagen onzer feestelijke intocht in deze gemeente op 16 April j.L, mijn oprechte dank betuigen. Mijn gezin en ik zijn volkomen verrast geweest door de zo hartelijke stemming van U allen op die dag, door de grote belangstelling, zowel te Hengelo als te Keijenburg en langs de weg – ondanks de omstandigheid, dat wij op een Maandag arriveerden en ondanks ook de koude, terwijl het werk van de organisatoren alsmede dat van de deelnemers in de stoet evenals dat van hen, die voor de muzikale omlijsting hebben gezorgd – buiten zowel als binnen in de zaal van Concordia – ons met bewondering en dankbaarheid heeft vervuld. Wij behouden onuitwisbare indrukken aan deze ook voor ons zo belangrijke dag en ik spreek de wens uit, dat de spontane tegemoetkomendheid van U allen – hetzij deze uiting vond in bloemen, zang, muziek, vlaggen of jubel – een voorteken moge zijn ener goede verstandhouding voor de komende jaren. BURGEMEESTER MACKAY.

Uitbetaling melktoeslag

H.H. Veehouders, die in aanmerking komen voor melktoeslag worden verwezen naar de advertentie’s in dit blad van de P.B.H, en de boerenleenbanken. Voorlichtingsavond Door de fa G. J. Berendsen werd Woensdag in zaal Concordia een demonstratie- en voorlichtingsavond gegeven waaraan mede werking verleenden de fa’s Scholten met bakproducten, zeepfabriek „De Fenix” met Abro en Fambo-shampo, Maggi’s producten Mij met Soepen en Siebrand met wijnen en likeuren. De avond was zeer druk bezocht en een 5-tal dames kregen hun gedane bestelling gratis mee. De fa. Berendsen kan op een zeer goed geslaagde avond terugzien.

Koninginnefeest te Keyenburg

Naar we vernemen zullen de Koninginnefeesten te Keyenburg dit jaar weer op waardige wijze gevierd worden. Vermoedelijk zal er reeds Zondags begonnen worden met een Senioren Voetbalmatch tussen de klompenmakers en het „Seezo-Kleding-personeel”. ’s Maandags begint men om 6 uur met „de reveille”. Ook komt er weer vogelschieten en in de namiddag nog diverse wedstrijden tussen deelnemers uit verschillende straten en wijken. Het kinderfeest zal dit jaar weer extra verzorgd worden, zodat de gehele jeugd echt feest zal hebben. Er bestaan nog meerdere plannen, welke echter nog niet definitief geregeld zijn, doch het volledig programma volgt in ons nummer van volgende week.

Regelink
Poorterman

28 april 1956
Aan hen die vielen
Van de zijde van het Comité 1940-’45 vernemen wij, dat vrijdagavond 4 mei onze in 1940-’45 gevallen oorlogsslachtoffers zullen worden herdacht. De plechtigheid zal worden voorafgegaan door het luiden der klokken, waarna kranslegging plaats vindt aan de voet van het bevrijdingsmonument. Zij, die de plechtigheid willen bijwonen, worden verzocht voor 7.50 uur aanwezig te zijn; de nabestaanden worden weer binnen het hek verzocht Gang der plechtigheid: van 7.50-7.59 uur klokgelui. Daarna geeft één der hoornblazers een sein, waarna de gezamenlijke zangverenigingen „Zum Sanctus” van Schubert zullen zingen. Vervolgens zal de kranslegging plaats vinden door de Edelachtbare Heer Burgemeester onzer gemeente, voorlezing namen der gevallenen, waarna één minuut stilte in acht genomen zal worden. Hierna wordt het tweede couplet van het Wilhelmus gezongen, waarna tenslotte de hoornblazers van „St Jan” met ,,The last Post” de plechtigheid besluiten. Het publiek wordt verzocht, het Wilhelmus niet mede te zingen. De ouders wordt verzocht, hun kinderen er op te willen wijzen, dat deze plechtigheid zwijgend dient te worden bijgewoond.

Jaarmarkt

Op de Woensdag gehouden jaarmarkt (z.g. Meimarkt) waren aangevoerd 51 paarden en 150 biggen. Geplaatst waren 45 kramen, enz. Prijzen: Voljarige paarden 900—1200 gld ; 2 jarige paarden 750— 900 gld ; Werkpaarden 700—850 gld; Shetlandse pony’s 400—750 gld ; Biggen van 45—53 gld per stuk Een goede handel in paarden en biggen.

Opbrengst Simavi collecte

De opbrengst van de Simavi-collecte in onze gemeente bedroeg f 684.64.

5 mei 1956
Vlaggen!
Teneinde uiting te geven aan onze jaarlijks terugkerende vreugde over de Bevrijding van ons land in 1945 doe ik een – wellicht overbodig – beroep op alle ingezetenen der gemeente om op Zaterdag, 5 mei, DE VLAGGEN UIT te steken. BURGEMEESTER MACKAY

Rijkspostspaarbank

Gedurende de maand April werd op de Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f 19111.23 en terugbetaald f 7054.59. Het laatst uitgegeven boekje was nummer 1537.

Erfhuis

Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo-G. verkoopt publiek, a contant op 11 Mei 1956 om 2 uur n.m. in de villa „Hofzicht” aan de Hofstraat 3 te Hengelo-G, ten verzoeke van den Heer F. van Hoogstraten, oud-burgemeester, aldaar, div. roerende lichamelijke zaken, w.o.: logeerkamerameublement, 12 eikenh. stoe en, antiek naaitafeltje, empire klok, vazen, blauwe borden, spiegel, gordijnen, lampen, kachels, haarden, tinnen inktkoker, Ind. scherm, grote hangkast, eikenh. cyl. bureau, autokoffer, herenrijwiel, koperwerk, antiq. platen en etsen, enz. enz. Bezichtiging ’s morgens vóór de verkoop tussen 10 en 12 uur.

12 mei 1956
Dodenherdenking
Vrijdagavond werden in onze gemeente de gevallenen uit de oorlog 1940-’45 op plechtige wijze herdacht. Vele honderden hadden zich rond de tuin bij het gemeentehuis geschaard om deze plechtigheid bij te wonen. Het comité en de naaste familieleden van de slachtoffers stonden in de tuin voor het monument. Na klokgelui volgde het sein door hoornblazers van de muziekvereniging „St Jan”, waarna de zangverenigingen het „Zum Sanctus” van Schubert ten gehore brachten. Door burgemeester Mackay werd vervolgens de lange lijst van namen der slachtoffers voorgelezen. Na de kranslegging aan de voet van het monument volgde één minuut stilte, waarna de zangverenigingen het zesde couplet van het Wilhelmus zongen. Door de hoornblazers werd tenslotte de plechtigheid besloten met „The last Post”.

Weekmarkt
Op de Woensdag gehouden weekmarkt waren 171 biggen aangevoerd. Prijzen van 46 tot 53 gld per stuk. Vlugge en goede handel.

19 mei 1956
Pax A kampioen
Andermaal was het feest in de Pax-gelederen. Nu, j.l. Zondag waren het de junioren A, die op fraaie wijze het kampioenschap verwierven. Na een zeer aantrekkelijke wedstijd wisten de blauw-witten de kampioenswedstrijd tegen „De Hoven” A met 4-2 te winnen, waarmede het kampioenschap een feit was. In deze competitie hebben de jongens tot nu toe 125 doelpunten gescoord en scoorden de tegenstanders in totaal slechts 13 maal, een teken dat dit elftal over een schotvaardige voorhoede en een hechte verdediging beschikt. Na afloop van b.g. wedstrijd trok het elftal, voorafgegaan door de muziekver. Concordia, naar clublokaal Michels voor een gezellige avond en een lekker etentje.

Verpachten De Diaconie der Ned. Hervormde Kerk

van Hengelo Gld, zal bij inschrijving VERPACHTEN: onder leden van de Ned. Hervormde Kerk van Hengelo Gld. plm. 20 are bouwland in „de Bempte”; plm. 25 are bouwland bij de Varsselse Molen. Briefjes inleveren vóór 29 Mei 1956, aan het Rusthuis, Kastanjelaan 15, alwaar op 24 Mei van 1—5 uur n.m. inlichtingen zijn te verkrijgen.

26 mei 1956
Promotiewedstrijden
Op 3 Juni a.s. zal de promotiecompetitie voor Pax beginnen. Er wordt een halve competitie gespeeld. Het programma voor de eerste helft is als volgt samengesteld: 3 Juni: ABS (Bathmen)—Pax; OekenDVC 1O Juni: DVC (Didam)-ABS; Pax-Grol of Ulftse Boys. 17 Juni Grol of Ulftse Boys-Oeken.

Bioscoop Zondagavond zal in zaal Langeler
gedraaid worden de boeiende en spannende film: „Tarzan en de duivelin”. De film van het seizoen, die U beslist niet mag missen en waarover men nog lang spreekt. Toegang 14 jaar. Aanvang 8 uur.

Weekmarkt
Op de Woensdag gehouden weekmarkt waren 190 biggen aangevoerd. Prijzen van 47 tot 60 gld per stuk. Vlugge en goede handel.

Demonstratie in bieten dunnen

Uitgaande van het R.L.C, en georganiseerd door de vereniging voor Bedrijfsvoorlichting werd door dhr v.d. Wal uit de Wieringermeer een demonstratie gegeven in het bieten dunnen. Er was veel belangstelling voor deze demonstratie en diverse landbouwers bestelden reeds de benodigde gereedschappen voor deze handige wijze van bieten dunnen.

2 juni 1956
Melkexamen
Op de gehouden melkexamens gehouden op de boerderijen van Lankhorst en Broekman slaagden de dames: B. J. Menkveld, H. A. Smeitink, B. M. Eenink, B. H. Wentink, G. A. Broekman en B. Joh Wicherink. Heren : H G. Halfman, E. Maalderink, H. W. Gr. Jebbink, J. L. Willems, D. H. Smeitink, B. Redelink, H. W. Wiendels en H. Stoltenborg. De lessen werden gegeven door Mej. B. Lankhorst.

Het Groene en Wit-Gele Kruis

doen hierbij een beroep op alle stemmers op 13 Juni. Naast de grote stembus vindt U op elk bureau een kleine bus. Er worden ook deze zomer weer kinderen naar zee gezonden. De verplegingskosten zijn zodanig gestegen, dat een bijdrage Uwerzijds zeer welkom zal zijn. Ieder, die de volksgezondheid wil helpen bevorderen zal hieraan medewerken. Vele kleintjes maken één grote!

Stichting Nederlandse Sanatorium verzekering
Aan hen die nog niet zijn verzekerd tegen de kosten van Sanatoriumverpleging.
Nu binnenkort in deze gemeente het bevolkingsonderzoek op tuberculose zal beginnen, vestigen wij voor zover nog nodig uw aandacht op de mogelijkheid van verzekering tegen de financiële gevolgen van een eventuele opneming in een sanatorium. Deze mogelijkheid wordt U alsnog geboden door de Stichting Nederlandse Sanatorium verzekering N.S.V. te ‘s-Gravenhage. Het zal U wellicht nog niet bekend zijn, dat de gemiddelde sanatoriumverpleegprijs thans plm. f 12.— per dag bedraagt. Het behoeft geen betoog, dat bijna niemand in staat zal zijn deze kosten uit eigen middelen te dekken en dat ieder bij de financiering hiervan voor grote moeilijkheden zal komen te staan. Gelukkig zijn voor een groot deel der bevolking ook in dit opzicht de nodige voorzieningen getroffen. Zo zijn de verplicht- en vrijwillig verzekerden van de ziekenfondsen, die een aanvullende verzekering bij hun fonds hebben gesloten geheel tegen deze kosten gevrijwaard. Diegenen echter, die géén lid van een ziekenfonds kunnen zijn, omdat de wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten, zullen er goed aan doen zich op eigen gelegenheid tegen deze kosten te dekken. De Stichting N.S.V. heeft geen winstoogmerken en de premies worden zo laag mogelijk gehouden. Voor een verzekering van b.v. f12.— per ligdag is slechts een premiebedrag van f5.40 per jaar per gezinslid van 16 jaar en ouder verschuldigd. De gezinsleden beneden de 16 jaar worden dus gratis mee verzekerd. U zult met ons overtuigd zijn, dat de kosten voor deze verzekering, in verhouding tot het enorme risico hetwelk daartegenover staat, zeker laag zijn te noemen. U dient wel te bedenken, dat bij de huidige hoge verpleegprijzen een sanatoriumkuur gemiddeld op een bedrag van f5000.— komt te staan. Wij achten het daarom een algemeen belang om bij U op een verzekering bij de Stichting N.S.V. aan te dringen. In onze gemeente worden de belangen van de Stichting N.S.V. behartigd door het Algemeen Ziekenfonds O.G.Z.O. te Goor. De boden van deze ziekenfondsen zullen U bij het afsluiten van een verzekering gaarne van dienst zijn. Teneinde een vlotte inschrijving te bevorderen, zal het O.G.Z.O. zitting houden op Woensdag 6 juni a.s.: te Keyenborg, in de wachtkamer van het gebouw van „Het Wit-Gele Kruis”, van 10-12.30 uur, te Hengelo Gld in het gebouw van „Het Groene Kruis”, Kastanjelaan, van 14-20 uur. Verder kunt U zich melden bij de bode van het Ziekenfonds, de heer B. Grootbod, Vordenseweg 44 alhier. Wij menen goed te doen een en ander ter Uwer kennis te brengen, vóórdat door het komende onderzoek de eventuele gevallen aan het licht komen en voegen hier nog aan toe, dat bij directe toetreding en na, acceptatie, de rechten aanstonds ingaan, zodat geen wachttijd behoeft te worden doorgemaakt. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat zij, die zonder geldige reden nalaten, deze verzekering te sluiten, niet voor tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van Sanatoriumverpleging in aanmerking zullen komen. Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld, De secretaris, De burgemeester, HENGELO GLD, 1 juni 1956 H. C. Arends Th. Mackay.

9 juni 1956
ERFHUIS
De plaatsvervanger van notaris Rombach te Vorden zal op vrijdag 15 dezer, nam. 3 uur, ten verzoeke van de erfgename R. en G. Klein Bleumink op Het Stroo, Linde E 52 aldaar publiek a contant verkopen Landbouwvoortvaring, w.o. melkkoe, stierkalf, vaarskalf, ongeveer 60 kippen, wagen, stortkar, kl. ijzeren ploeg, span eggen, paardetuig, melkkar, kruiwagens, nieuwe bergroede, handcultivator, handschoffelmachientje, zaadwan, melk- en deelgereedschap, ongedorste rogge en haver, brandhout, mest, kunstmest, enz. Huish. artikelen, w.o. eikenhouten kabinet, kast, koperen waterketel, borden, lepelrek met tinnen lepels, kachels, haardijzer, potten enz., rijwielen, enz. Te zien op Het Stroo 2 uur voor de verkoop. Kosten 15%.

Voor het Groene Kruis

Op diverse bruiloften en partijen werd in de maand Mei f119.90 bijeengebracht ten bate van het Groene Kruis.

Geld. Mij van landbouw afd. Hengelo

Bestuur van genoemde Mij is voornemens, bij voldoende deelname, een excursie te organiseren :
a. een tweedaagse tocht naar België (Ardennen) vermoedelijk te houden 16 en 17 Juli as.;
of b. een dagtocht naar het Teutoburger-Woud in Duitsland, vermoedelijk te houden 2e helft Aug.
Zij, die aan één van genoemde excursies wensen deel te nemen, gelieven zich op te geven bij één der Bestuursleden uiterlijk vóór of op 16 Juni a.s. Het Bestuur zal nader beslissen, welke excursie doorgang zal kunnen vinden. HET BESTUUR

Hengelo spaart flink

In de maand Mei werd aan spaargelden ingelegd f12.387.36 en  erugbetaald f6054.35

16 juni 1956
Zomeractie winkeliers
De winkeliers hier ter plaatse organiseren van 25 tot 30 Juni a.s. een feestweek naar aanleiding en op verzoek van de Directie der Geldersche Tramwegen. Het publiek weet de St. Nicolaas actie’s goed te waarderen, hetgeen uit de telkenjare groeiende omzet blijkt. Een winkeliersactie in deze tijd van het jaar hebben we hier nooit gehad. In dit nummer kunt U zien wat het programma biedt en tevens de voordelen daaraan verbonden. Door de inkopen welke gedaan worden in de feestweek en de bonnenactie daaraan verbonden, vertrouwen- we dat het publiek hieraan gaarne gevolg zal geven en dat we een goed feest tegemoet kunnen zien. De middenstand doet haar best en door de winkels zo geriefelijk mogelijk in te richten is het een lust om zich in deze zaken te voorzien. Onze Edelachtbare Heer Burgemeester heeft met de grootste bereidwilligheid zijn onmisbare steun toegezegd, hetgeen op hoge prijs gesteld en zeer gewaardeerd wordt. Dat ook deze opzet mag slagen en de bevolking er in alle opzichten van moge profiteren. J. H. TIJDINK, voorzitter.

Autotocht OUDEN VAN DAGEN HENGELO GLD

De commissie autotocht Ouden van Dagen is voornemens deze tocht te doen plaats hebben op Woensdag 18 Juli 1956 De kosten zijn f 4.50 per persoon, te voldoen bij de aanmelding, tevens huisno. vermelden. De tocht zal dit jaar gaan naar Nijmegen en omgeving, terug tot Arnhem (Burgers dierenpark) Posbank, Dieren, Zutphen, Hengelo. Vertrek ’s morgens 9.30 uur Aanmelding tot en met Zaterdag 30 Juni bij onderstaande comitéleden : J. H. Tijdink, Voorzitter Zr Fokkens Zr Fokkink Mej. G. Ruesink A. Gasseling L. Vingerling A. G. Leemreis Het comité kan geen garantie geven voor het plaatsen in een bus. Deelnemers dienen hier rekening mee te houden. De Autobezitters stellen hun auto en de tijd gratis disponibel hetgeen hogelijk gewaardeerd wordt door het comité, maar dan dienen we hier ook een dankbaar gebruik van te maken.

ZOMERACTIE WINKELIERSVERENIGING
HENGELO GLD EN KEYENBURG
Opening Dinsdag 26 Juni a.s. te 16 uur door de Edelachtbare Heer Burgemeester in de Muziektent, waarbij al de leden verwacht worden met een groot aantal ingezetenen. Direct hierna is er tot 18 uur een wedstrijd voor kinderen van 6 tot 12 jaar op autopeds in verschillende klassen, deelname gratis,
ieder kind ontvangt een verrassing. Parcours Raadhuisstraat van G. J. Berendsen tot H. Hulstijn. 3 hoofdprijzen n.l. 1 paar rolschaatsen, 1 vulpen en 1 voetbal. Aanmelding voor deelname bij Jos Herwers, L. Kohier, H. Schröder en Adr. Weg.
Dinsdag van 19 tot 21 uur Touwtrekken in ploegverband van 6 personen. Deelname gratis. Scheidsrechter A. W. Bakker. Opgave tot Zaterdag 23 Juni (Zaterdag) bij v/d Mondt, Ruurloseweg en Wijnbergen (bloemist). Prijzen f15, f10 en f5. De deelnemende ploegen worden verzocht om 19 uur aanwezig te zijn bij de muziektent. Er wordt van hier gemarcheerd naar het parkeerterrein met muziek.
Woensdag 27 Juni van 18 tot 21 uur (van 6 tot 9 uur ’s avonds) zoekwedstrijd met allerlei attracties voor auto’s, motoren en bromfietsen. Deelname 50 ct per persoon. Elke deelnemer ontvangt een verrassing. De hoofdprijzen zijn 1e prijs f25, 2e prijs f10, 3e prijs f5. Het parcours wordt gereden in de straten van het dorp Hengelo onder auspiciën van de HAMOVE. Aanmelding tot deelname bij R. Kreunen, Marktstraat, J. Burgers,’ Ruurloseweg, J. H. Tijdink, Spalstraat en G. J. Berendsen, Spalstraat, vóór 23 Juni (Zaterdag).
Woensdag 27 Juni van 21 tot 22.30 uur muziek en/of / door de plaatselijke verenigingen in de muziektent.
Donderdag 28 Juni om 19 uur (’s avonds 7 uur) rondgang van de Drum-Band der Gelderse Tramwegen door het Dorp, te beginnen bij ,,de Lange Wagen”, Hummeloseweg. Om 19.30 uur. Gymnastiek-demonstratie op het Paxterrein door ,,Achilles”. Donderdag 28 Juni ’s avonds van 20 tot 22 uur muziek en zang in de muziektent door de plaatselijke verenigingen. Vrijdag 29 Juni te 21.30 uur LAMPION-OPTOCHT met medewerking van de beide plaatselijke muziekverenigingen. Samenstelling van de optocht bij de muziektent. Lampions zijn verkrijgbaar op vrijdag 29 Juni van ’s middags 2 tot 5 uur in de zaal Demming tegen inlevering van 20 waardebonnen per stuk. Tevens op Vrijdag te 20.30 uur concert in de muziektent. Zaterdag 30 Juni van 14 tot 18 uur ballonwedstrijd op het parkeerterrein. Ballonnen worden per 25 tegelijk losgelaten. Aan iedere ballon is een retourkaartje bevestigd. Voor de verst retourgekomen kaart zijn de volgende prijzen beschikbaar f25, f15, en f10. Kaartjes welke na 15 Juli binnenkomen dingen niet meer mee voor de prijzen. Ballonnen zijn eveneens verkrijgbaar op Vrijdag 29 Juni van 2 tot 5 uur in zaal Demming
tegen inlevering van 20 waardebonnen per ballon. Verder zijn er als hoofdprijzen drie-, twee- en eendags-reizen in binnen- en buitenland beschikbaar gesteld door de Directie der Geld. Tramwegen.
De door het publiek ontvangen waardebonnen, welke nog niet besteed zijn voor lampionnen en ballonnen, kunnen op Maandag 2 Juli van 19 tot 22 uur ingewisseld worden voor nummers van waaruit de gratis reizen te voorschijn zullen komen. 20 Waardebonnen moeten worden ingeleverd voor 1 nummer. Winkeliers kunnen op de bekende condities waardebonnen afhalen bij Slotboom, Ruurloseweg, vanaf 25 Juni (’s morgens 8 uur. Voor Keyenburg bij A. Lurvink, kapper, Kerkstraat, dezelfde dag en uur. Men wordt beleefd verzocht de gehele week te vlaggen tot verhoging van de
feestvreugde en deze bijlage te bewaren. Voor deelnemende Winkeliers Z.O.Z.

 

23 juni 1956
Oriënteringsrit De Hengelose Auto- en Motorver.
HAMOVE, organiseert a.s. Zondag een oriènteringsrit voor Auto’s en Motoren, over een afstand van circa 70 km. Behalve de gebruikelijke prijzen worden er ook nog extra prijzen uitgeloofd. Vanaf heden worden alle ritten van Hamove, verreden volgens K.N.M.V. handleiding en reglement, Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit blad.

Hengelwedstrijden

Door de hengelaarsver. H.H.V. is een onderlinge competitie uitgeschreven, waarvan Woensdagavond een deel der leden hun eerste wedstrijd hengelden met het volgende resultaat: M. Voskamp 3650 gram J. Oldenhave G.zn 2000 gram Th. Veenhuis 1750 gram. Heden Zaterdagavond heeft het andere deel der leden gelegenheid hun eerste wedstrijd te hengelen.

Heropening fa Besselink

Na weken van verbouwingsdrukte en voorbereidende werkzaamheden achter de witte spiegelruiten, is het dan nu zover dat de fa Besselink kan tonen, wat er in al die weken daar in het pand aan de Raadhuisstraat is tot stand gekomen. Wat het resultaat is, weten wij niet, maar zeker is dat er iets moois tot stand is gekomen. U gaat toch ook even kijken.?

30 juni 1956
Tentoonstelling handenarbeid is zeer duur in deze tijd.
Daarom is het van het allergrootste belang deze uren zo effectief mogelijk te besteden. Dit kan zeer bevorderd worden door het gebruik van goed en doelmatig gereedschap dat past op onze gemengde landbouwbedrijven. Er zijn zelfs verschillende werkzaamheden die op eenvoudige wijze geautomatiseerd kunnen worden, dus arbeidsbesparing geven. In verband met het bovenstaande is het dan ook zeer juist gezien, dat men op dit gebied een tentoonstelling gaat organiseren. Wij twijfelen er dan ook niet aan of hiervoor zal grote belangstelling bestaan.

7 juli 1956
Ingezetenen, dank voor medewerking aan de Winkelweek
Het is ons tot taak om, na de gehouden winkelweek van 25 tot 30 Juni j.l., onze zeer hartelijke dank te betuigen aan allen die spontaan hebben medegewerkt tot het welslagen van deze actie. Het zou ons te ver voeren elke vereniging of alle personen met naam te noemen. Ieder onderdeel was goed verzorgd. Zonder de hulp van zeer velen was het niet mogelijk dat een Bestuur dit resultaat had kunnen bereiken; daarom nogmaals onze hartelijke dank. We hebben weer eens ervaren dat, waar eensgezindheid is, zeer veel bereikt kan worden en we vertrouwen dat onze vereniging door deze feestweek weer een good will heeft gekweekt welke zeker niet zonder resultaat zal blijven en dat de slotzin van het schitterende vuurwerk, dat onder zo prachtig weer en met daverende knaleffecten werd vertoond, tot werkelijkheid zal worden gebracht. Namens het Bestuur, J. H. TIJDINK, voorzitter.

(Verbond voor Veilig Verkeer) De landbouwtractor en de voorrang.
Het is algemeen bekend, dat op gelijkwaardige wegen rechts voor gaat, met dien verstande, dat snelverkeer voorrang heeft boven langzaam verkeer. In verband hiermee wordt herhaaldelijk de vraag gesteld tot welke categorie de landbouwtractor behoort. Zoals men weet is deze gebonden, al naar gelang van de omstandigheden, aan een snelheid van 6 of 16 km per uur, In dit opzicht wordt hij natuurlijk overtroffen door alle bromfietsen. De woorden „snel’ en „langzaam” verkeer hebben zich alleen maar in de spreektaal burgerecht verschaft. Het voorrangsartikel in het Motor- en Rijwielreglement gebruikt deze omschrijving niet, doch zegt o.a. dat op gelijkwaardige wegen de bestuurders van motorrijtuigen voorrang hebben boven andere weggebruikers. Een landbouwtractor, al rijdt hij een slakkegang van 6 km per uur, is een motorrijtuig. Om misverstand te
voorkomen moet worden vermeld, dat onder „gelijkwaardige wegen” worden verstaan verharde wegen, die geen voorrangsweg zijn, Ten opzichte van de voorrang is een verharde B-weg dus gelijkwaardig aan een A weg, die geen voorrangsweg is.

Vernieling veldgewassen

De laatste tijd bereiken de politie regelmatig klachten over het plat trappen van hooi- en roggegewassen, alsmede het wegnemen van vruchten, waardoor vruchtbomen in enkele gevallen ernstig werden beschadigd. Een aantal jeugdige personen werden door de politie over hun wangedrag onderhouden. Mochten de vernielingen niet ophouden, zo worden strengere maatregelen door de politie overwogen. Een ernstig beroep wordt gedaan op de ouders om medewerking te verlenen bij het bestrijden van dit kwaad.

HENGELOËRS!

Wilt U eens daverend kermis vieren kom dan eens bij ons kijken. Door een kleine verbouwing is het aantal zitplaatsen verdubbeld. Beide Kermisavonden Concertmuziek Orkest „GROLLICOS” Prettige bediening. Aanbevelend, Theo Michels

Tandarts J. G. DIJKE

Met ingang van Maandag 9 Juli is het spreekuur van Tandarts J. G. DIJKE, voorlopig Maandag, Woensdag en Vrijdag ’s avonds van 7.30—8 uur. Spoedgevallen tot 21 Juli Tandarts Hylkema, Vorden Spreekuur: ’s morgens van 9-10 uur, behalve Zaterdags 

14 juli 1956
Kermismarkt
Aanvoer 55 paarden, 9 veulens en 199 biggen, geplaatst waren 35 kramen e.d. Prijzen: voljarige paarden 950-1250; enters 750-900; hitten 500-800; veulens 400-500. Betere soorten boven notering. Biggen 50-60 gld per stuk. In paarden en biggen een vlugge en vlotte handel. Er was een druk marktbezoek.

Benny Hartelman

Op de motorterreinwedstrijden te Rosmalen werd onze plaatsgenoot Benny Hartelman winnaar in de Juniorenklasse tot 150 cc.

Nieuwe koning Bij het vogelschieten

tijdens de kermis werd D, Jansen (smid) koning. Bij het vogelgooien werd mej, Weenink winnares.

28 juli 1956
Geslaagden
Onderstaande plaatsgenoten slaagden voor: Acte handenarbeid H. Hollander. Mulo mej. W. Groot Roessink U.L.N.O.-cursus A. H. Demkes. Fijn-Bankwerker H. J. Smeenk. Smeden-Bankwerken: G. W. Bloemendal, D. J. Bultman, H. G. Takkenkamp. Automonteur D. J. Eelderink, H. G. van Leijden. Landb.- werktuigmonteur J. Walgemoet. Timmeren: T. Brus en B. Haverkamp. Aan de huish.-school te Doetinchem en Vorden slaagden: F. J. Jansen, J. H. Maalderink, A. Maalderink, J. M. Willems, A. Wuestenenk, G. ). M. Roes, H. de Vogel, A. Broekman, G. W. J. Ellenkamp, G. Groot Roessink, J. H.
Harmsen, T. W. Momberg, B. G. Ordelman, H. Pelskamp, R, Chr. Regelink, A. J. G. Wagenvoort, J. W. Wolsink, W. H. Makkink, J. H. Bosman, H. R. Broekman en G. H. Lubbers.

Uitslag ballonnenwedstrijd
Hengelose en Keyenburgse Winkeliersvereniging. No. 124 1e prijs f 25.—, Tesselaar Meidoornstraat 19. No, 84 2e prijs f 15.—. Henk Wullink (Tieken) Ruurloseweg. No. 241 3e prijs f 10.— Henni Hulshof Regelinkstr. Prijzen kunnen bij W. Lurvink worden afgehaald, Ruurloseweg 16.

4 augustus 1956
(Verbond voor Veilig Verkeer) geen tobbers achter het stuur
Met „tobbers achter het stuur” worden hier geen beunhazen bedoeld, maar zij, die hun zorgen niet buiten de auto kunnen houden. Het verkeer eist de volle man; zijn geest. Zijn aandacht mag alleen gericht zijn op de weg en de complicaties die zich voordoen of kunnen voordoen. Zet daarom Uw zakenzorgen opzij zodra U in Uw auto stapt en pieker niet over de moeilijkheden die U ondervonden heeft of die er straks te wachten staan.

Voor ’t Groene Kruis

Op diverse bruiloften en partijen werd in de maand Juli f 108.72 bijeengebracht ten bate van Het Groene Kruis.

Onderstaande plaatsgenoten slaagden voor:

Landbouwtractoren: G. A. Harmsen. Metaalbewerker (2e leerjaar: A. H. Eugelink, B. J. T. Peters, J. H. A. Sueters, J. G. W. Winkelman en J. H. Wolbrink. Idem 3e leerjaar: D. Bretveld. Schoenmaker, B. H. Hoebink. Metselen: (2-jr cursus) C. Kuipers en W. J. Rondeel. Metselen: (1-jr cursus na het behalen van het diploma timmeren) H. J. M. Rondeel. Middenstandsexamen „Algemene Handelskennis (cursus I.M.O.): de dames H. J. H. Winkelman en C. Veenstra en de heren H. W. Bos en H. G. Th. Sueters. Van buiten Hengelo slaagden E. G. H. Harenberg, Toldijk, E. W. M. Veenhuis, B. Th. Herfkens W. H. Manders, en W. Jansen, Baak, E. J. Breukink, Bronkhorst en H. A. Rondeel, Vierakker. Idem van cursus „De Nieuwe Koers”: B. Ibink, W. Swartjes, G. van der Toren en J. Waenink. G. Wijnbergen slaagde te Utrecht voor bovengenoemd examen. Aan de Huishoudschool te Zelhem slaagden: Riki Boesveld, Anneke Brekveld, Gerrie Eggink, Lienke Rouwenhorst. Dilly Wullink en met aantekening naaien en koken Elly van der Berg. U.L.O.-examen: J. Luesink, B. Nieuwenhuis.

Het is ten strengste verboden zand te halen
uit de heide bij J. Klein Obbink, Aaltenseweg, zonder toestemming van de eigenaar H. J. Walgemoet Kroezerijweg 4, Keijenburg.

11 augustus 1956
Waarschuwing: Door de groepscommandant der Rijkspolitie alhier
wordt de aandacht gevestigd op enkele lieden die er een gewoonte van maken bij landbouwers vloerkleden aan te bieden, welke uit het buitenland zouden zijn gesmokkeld. Voornoemde groepscommandant adviseert met deze lieden – die z.g. „in opdracht van de kapitein” deze kleden te koop aanbieden – geen zaken te doen.

Veulenkeuring

Voor de tijdens de Knollenmarkt gehouden veulenkeuring van koud- en warmbloed merrie- en hengstveulens, bestond ook dit jaar weer een grote belangstelling uit de kringen van paardenfokkers en handelaren. Alhoewel de edele viervoeter meer en meer door de tractor verdrongen wordt, is het toch een verheugend verschijnsel dat de kwaliteit van het paard in het algemeen vooruit gaat. Ditmaal was de aanvoer in de rubrieken merrieveulens bijzonder groot en was er vergeleken bij voorgaande jaren een goede vooruitgang in kwaliteit waar te nemen. De keuring had ditmaal weer een vlot verloop. In zaal Maresch werden na afloop de prijzen uitgereikt.

Kappers

18 augustus 1956
Zet toch daar Uw wagen neer, Waar dit geen last geeft aan het verkeer. (Verbond voor Veilig Verkeer)

Spar-reis

Woensdag maakten de klanten van Sparwinkelier Meenink, alhier, hun jaarlijks uitstapje. Ditmaal ging de tocht via Arnhem, Nijmegen, den Bosch, Oisterwijk naar „De Efteling” te Kaatsheuvel. Op de terugtocht werd een bezoek gebracht aan Berg en Dal waar het slotdiner geserveerd werd. Na een ritje langs de verlichting in Nijmegen ging het via Arnhem-Dieren naar huis terug. Allen waren voldaan over de prachtige tocht en de ruime tractatie

Te koop bij inschrijving: AFBRAAK bij de Pastorie aan de Ruurloseweg
.
Te bezichtigen vanaf Maandagmorgen.
I. Perceel deuren;
II. 9 stuks stalen boombeschermers;
III. 5 zware gebintbalken;
IV. Plaathout, zeer geschikt voor balken;
V. Stel balkjes; 3, 4 en 5 zeer geschikt voor het bouwen van schuren loodsen, enz.;
VI. Stel planken (battings);
VII. 5 deuren, geschikt voor staldeuren en 3 ramen compleet met kozijn;
VIII Perceel planken.
Briefjes in te leveren in gesloten couverts, vóór Donderdagavond 8 uur, bij de Secr. der Kerkvoogdij,
H. B. LUBBERS, Kerkstraat 17 Hengelo Gld.

25 augustus 1956
Verkoop bouwterreinen.
Door enige personen is aan de gemeente verzocht enkele bouwterreinen aan de gemeente in eigendom toebehorende te mogen kopen. In verband hiermede stellen Burg. en Weth. aan de raad voor deze verzoeken in te willigen en te verkopen aan J. Hermans, het oostelijk bouwterrein aan de Ruurloseweg groot plm. 777 m2 voor de som van f 1138.50; aan H. J. Lenselink. het aan de westzijde van dit terrein gelegen gedeelte groot 740 m2 voor de som van f 1120.—; aan E. J. Lettink een terrein aan de Beatrixlaan groot plm. 770 m2 voor de som van f 1635.— en aan H. Th. Roelvink een terrein aan de verlengde Teubenweg te Keyenborg, groot plm. 475 m2 voor de prijs van f 3.— per m-.

Voor onderwijs te Lichtenvoorde
Burgemeester en Wethouders stellen de raad voor ingevolge art. 13 van de L.O. wet een tegemoetkoming in de reiskosten voor het bezoeken van een streekschool voor buitengewoon lager onderwijs te Lichtenvoorde van respectievelijk f100.— en f150.— per jaar te verlenen aan de kinderen die deze school bezoeken.

Concert Ter gelegenheid van de verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina
zal aan de vooravond hiervan een concert gegeven worden in de muziektent door de Chr. Muziekver. „Crescendo” en de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria”, Bekveld.

U moet ’t verkeer geen last aan doen,
Ook op de weg: Houdt Uw fatsoen!
(Verbond voor Veilig Verkeer).

1 september 1956
Opening Piersonschool
Onder grote belangstelling had Donderdagmiddag de opening plaats van de nieuwe Ds J. L. Piersonschool aan de Hofstraat. In zaal Concordia had vooraf een bijeenkomst plaats waar verschillende sprekers het woord voerden en uiting gaven van vreugde over het tot stand komen van de nieuwe school. Hierna begaf het gezelschap zich naar het nieuwe gebouw waar door burgemeester Mackay de vlag werd gehesen, waarna de oudste en jongste leerling der school de
officiële opening verrichten. Een en ander werd opgeluisterd door de chr. muziekver. Crescendo. Vrijdag werd op het Pax-terrein een schoolfeest gehouden, voorafgegaan door een optocht door het dorp. Vele versierde wagens, karretjes, fietsen en allerlei andere versierde voorwerpen werden in deze optocht medegevoerd.

Paardenmarkt

Op de Woensdag gehouden paardenmarkt waren aangevoerd: 59 paarden en 36 veulens of in totaal 95 stuks paarden. Prijzen: voljarige paarden 850—1250 gld : 1.5 jarige paarden 700—900 gld; merrieveulens 400—550 gld; hengstveulens 300—500 gld. Betere soorten werden boven notering verk. Een vrij goede handel.

Het luiden der kerkklokken

In verband met het steigerwerk in de toren kan er voorlopig niet worden geluid om 8 uur, 12 uur en 9 uur. Voor begrafenissen gaat dit echter wel door.

Oriënteringsrit per rijwiel

Door de Voetbal- en Athletiekver. Pax is voor a.s. Zondag een Oriënteringsrit uitgestippeld. Allen die van een aardige fietstocht door de mooiste streken van onze naaste omgeving willen genieten, raden wij aan deze gelegenheid niet voorbij te laten gaan. Op ongeveer de helft van de tocht is er rust, zodat U uw kopje thee niet behoeft te missen. Voor bijzonderheden omtrent start en inschrijving verwijzen wij naar de advertentie in dit blad.

8 september 1956
Nuts bibliotheek gaat verhuizen
Zoals uit de advertentie in dit blad blijkt wordt de Nuts-bibliotheek met ingang van volgende week Vrijdag overgeplaatst naar het pand Vordenseweg 15 (Smidswinkel Lubbers). Het Nut krijgt hiermede de beschikking over een mooi ruim en licht lokaal, dat zeker aan de uitreiking ten goede zal komen. Voor bijzonderheden zie advertentie.

Pax-Oriënteringsrit

De uitslag van de oriënteringsrit van de V. en A. ver. Pax, welke Zondag j.l. werd gehouden, is als volgt: Klasse heren: 1 Joh. Meenink, 2-3 H. Gerritsen en B. Enzerink, 4-5 J. Polman en J. Muntinga. Klasse dames: 1 Mej Ellenkamp. 2-3 mej. Slotboom en mej. Kempers. Klasse junioren: 1 Jan van Burk, 2 Peter van Burk, 3-4 Gert Jan Berendsen en Henk Groot Roessink. Winnaar van de wisselbeker werd de 7-jarige Peter van Burk. Deze is wellicht de jongste bekerhouder uit de gehele omtrek. Er bestond enorm veel belangstelling voor deze rit.

15 september 1956
Gladde wegen; het slipspook ligt op de loer. (Verbond voor Veilig Verkeer)

Auto kopen voor de Wijkzuster v. h. Groene Kruis

Al degenen die door hun werk en hun bijdrage het mogelijk hebben gemaakt een auto te kopen v. d. Wijkzuster v. h. Groene Kruis, worden hiermede hartelijk dank gebracht. De overdracht van de auto zal plaats hebben op Zaterdag 22 Sept. n.m. 3 uur bij het Wijkgebouw. Waarbij alle belangstellenden vriendelijk worden uitgenodigd. De Commissie.

22 september 1956
’t Gaat niet naar wens de laatste tijd met „Excelsior”
Als een van de oudste Bestuursleden van de zang- en toneelver. „Excelsior” moet mij iets van het hart. ’t Gaat niet naar wens de laatste tijd met „Excelsior”: te weinig leden en ongeregeld repetitiebezoek. ’t Bestuur heeft zich om deze reden genoodzaakt gezien de repetitie, na zij hoopt tijdelijk stop te zetten. Al met al heeft „Excelsior” 66 jaar bestaan. Daarbij hebben zij op Hemelvaartsdag nog het grote genoegen gehad, onder de eminente leiding van de heer Kolling een eerste prijs te behalen in de 1e afdeling, ’t Zou toch erg jammer zijn dat onze vereniging nu aan ouderdomsziekte (verval van krachten) ten onder moet gaan. Daarom doet ’t Bestuur een dringend beroep op allen, die „Excelsior” een warm hart toe dragen en zingen kunnen, toe te treden als lid van onze vereniging, zodat wij binnenkort met frisse moed en in alle partijen flink versterkt weer opnieuw kunnen starten en „Excelsior” op deze manier gelegenheid geven haar naam eer aan te doen. Met vriendelijke dank voor de plaatsruimte Hoogachtend, T. Ruesink, secretaresse.

N.V.E.V.-excursie

Als opening van het winterprogramma maakten de dames van b.g. vereniging een excursie door Twente. In Diepenheim werden de tuinen en het kasteel met de mooie kunstcollectie van Dr Hannema bezichtigd. Na een rondrit door ’t Hollandse Schwarzwald, een bezoek aan de pottenbakkerij te Hellendoorn volgde een bezoek aan het natuurhistorisch museum van Piet Bos op de Holterberg, wat een voorproefje was voor de a.s. Nutslezing. De tocht werd besloten met een
bezoek aan het Canadese kerkhof.

Terug van zee

Dinsdagavond keerden een 14-tal kinderen uit onze gemeente, na een 6-weeks verblijf te Egmond aan Zee, in beste stemming in ons dorp terug. Zr Fokkens zorgde ook deze keer weer voor een vlot verloop van de reis.

29 september 1956
Als U een fout maakt in ’t verkeer, dan doet U vaak ook and’ren ,zeer’! (Verbond voor Veilig Verkeer)

Grote meubelverkoop te Hengelo Gld

Deurwaarder H. DE BRUIJN uit Doesburg is voornemens op Zaterdag 6 October a.s. des middags om 2 uur, publiek met opbod, in de zaal van de heer Langeler te Hengelo Gld, te verkopen keurig onderhouden inboedel goederen w.o.: partij nieuwe binnenvering- en andere matrassen; 1 en 2 pers. stalen ledikanten; Slaapkamerameublement (blank eiken compleet); Kamerameublementen; staande klok met bim-bam slag; Vloerkleden; dressoirs; Buffetten; clubs; haardstoelen; tafels; 1 en 2 pers. ledikanten; kleerkasten; theemeubels; nieuwe cocosmatten; divan; divankleden; hangklokken; antieke halkist; koperwerk; nachtkastjes; waskast; haarden; kachels; electrische wasmachine;
spiegels, enz. enz. Nette goederen kunnen worden bijgebracht op Vrijdag 5 Oct. van 9 tot 2 uur aan de zaal. De goederen zijn te bezichtigen op Vrijdag 5 Oct. des n.m. van 5 tot 10 uur en ’s morgens voor de verkoop van 9 tot 12 uur tegen betaling van f 0.25 per persoon.

6 oktober 1956
(Verbond voor Veilig Verkeer)
Denkt overal en altijd weer Om het kind in het verkeer!

Hengelo spaarde weer

In de maand September werd op het postkantoor alhier, aan spaargelden ingelegd f 10.010.68 en terugbetaald f 7.693.96.

13 0ktober 1956
Planten en rooien van bomen langs gemeentewegen
In verband met de in dit nummer geplaatste bekendmaking over het planten langs gemeentewegen, wordt ons van de zijde van het gemeentebestuur verzocht er de aandacht op te vestigen, dat nog voortdurend door hen die zich op plantrecht beroepen, bomen op de bermen van gemeentewegen worden geplant of gerooid, zonder dat voldaan is aan de in art. 6 van het provinciaal wegenreglement opgelegde verplichting, daarvan tenminste 30 dagen tevoren schriftelijk kennis te geven aan burgemeester en wethouders. Hierdoor ontbreekt het gemeentebestuur de gelegenheid tijdig, ingevolge dit reglement, voorschriften te geven, die de rechthebbenden in het belang van de weg of de beplanting moeten opvolgen. Dit leidt tot ontoelaatbare toestanden. Het inplanten geschiedt in veel gevallen op zeer willekeurige wijze, zonder dat rekening wordt gehouden met de noodzakelijke afstand tussen de bomen of tussen de bomen en de weg. Ook worden herhaaldelijk na het rooien de bermen in zeer onverzorgde toestand achtergelaten, stobben niet uitgegraven, takken en ander afval niet opgeruimd, terwijl ook aan het verwijderen van opslag geen aandacht wordt geschonken. Het gemeentebestuur heeft zich daarom genoodzaakt gezien, de bedoelde verplichting opnieuw onder de aandacht te brengen en is voornemens in het vervolg aan de nakoming daarvande hand te houden.

(Verbond voor Veilig Verkeer)Voetgangers links van de weg.
Naar aanleiding van een vrij ernstig ongeval dat onze plaatsgenoot de heer M. j.l. Zaterdagavond is overkomen, geeft b.g. Verbond de volgende tip: „Als voetpaden of trottoirs ontbreken, loop dan aan de linkerkant van de rijweg of op een links van de weg lopend fietspad, omdat tegemoetkomend verkeer gemakkelijker in ’t oog te houden is dan achteropkomend verkeer. Dit geldt vooral in ’t donker”.

20 oktober 1956
Keuring dienstplicht
Bij de gehouden keuring van het eerste gedeelte van de dienstplichtigen van de lichting 1958 uit deze gemeente zijn 16 geschikt en 3 voor goed ongeschikt bevonden. Van 4 dpi. werd de uitspraak aangehouden, terwijl 2 dpi. nog elders worden gekeurd.

Wereldkampioenschap Dammen
Naar we vernemen zullen 12 November a.s. te Zutphen wedstrijden gespeeld worden om het wereldkampioenschap dammen. Damliefhebbers van Hengelo en speciaal de leden van D.C.H, worden opgewekt deze wedstrijden bij te wonen.

Pastoor Ydema benoemd tot Deken
Naar wij vernemen is pastoor M. J. Ydema, alhier benoemd tot Deken te Hengelo (Ov.) Pastoor Ydema wordt opgevolgd door pastoor Waanders uit Enschede.

27 oktober 1956
Voor de Landbouw: mond en klauwzeer
In de radiorubriek van het Ministerie van Landbouw, die op Maandag 29 Oct. a.s. wordt uitgezonden, zal een klankbeeld worden gewijd aan de voorkoming van Mond en Klauwzeer. Aan deze uitzending zal worden medegewerkt door de Veeartsenijkundige Dienst. De uitzending zal worden besloten met een praatje van Ir Th. J. Tienstra, Rijkslandbouwconsulent voor Oostelijk Drente, over het onderwerp „Als het vee op stal komt”.

Stierenkeuring
De Provinciale najaarsstierenkeuring zal dit jaar plaats vinden te Hengelo Gld op Zaterdag 19 Nov. a.s. te 16 uur.

Marktbericht

Op de Woensdag gehouden markt waren 163 biggen aangevoerd. Prijzen van 40 tot 50 gld per stuk. Goede handel.

St Nicolaasactie 1956

Door de Hengelose en Keijenburgse Winkeliersvereniging is besloten om de a.s. St Nicolaasactie te beginnen op 26 November en te beëindigen op 5 December. Gedurende b.g. periode zullen door de deelnemende winkeliers bonnen verstrekt worden evenals voorgaande jaren. In totaal heeft de vereniging voor f 1500.aan prijzen, in de vorm van waardebonnen, in het vooruitzicht gesteld. Het St Nicolaasfeest voor de schoolkinderen zal in overleg met de hoofden van scholen vastgesteld worden.

3 november 1956
Nieuwe dirigent bij Excelsior
Met ingang van a.s. Maandag is de heer Dick Appel uit Hengelo Ov. benoemd tot dirigent van de gemengde zang- en toneelvereniging Excelsior. Excelsior — en ook de nieuwe dirigent — hoopt dat alle leden, ook eventuele oud- en nieuwe leden a.s. Maandagavond om half acht in zaal Maresch present zullen zijn opdat met nieuw élan de repetities kunnen worden hervat.

Snelbuffet fa. Maresch

Zoals uit een advertentie in dit blad blijkt heeft de fa Maresch in de Spalstraat de zaak uitgebreid met een snelbuffet. Een deel van de waranda is voor dit doel omgebouwd en een geheel automatisch bak- en braadapparatuur is hierin opgesteld. Het geheel geeft een nette indruk en ongetwijfeld zullen er smakelijke hapjes klaargemaakt worden.

10 november 1956
Hulp aan Hongarije!
Het gemoed vervuld van het aangrijpend gebeuren in Hongarije willen velen iets „doen”. Men vreest een zekere gelatenheid, een gebrek aan daadkracht bij hen, van wie leiding in deze verwacht werd. Ik moge er op wijzen, dat wanneer hulp geboden moet worden, deze slechts effect sorteert, wanneer zij niet alleen door spontane gevoelsreacties wordt uitgelokt, doch tevens door verstandelijke overwegingen en in onderlinge coördinatie van daartoe geroepen instanties georganiseerd en voorbereid wordt. Deze voorbereiding is van Maandag 5 dezer, af in volle gang. Men wachtte dus voorlopig af. Persoonlijke initiatieven van ingezetenen zal ik echter gaarne vernemen; zij kunnen waardevolle wenken vormen. Zij, die in beginsel bereid mochten zijn Hongaarse vluchtelingen liefdevol op te nemen, gelieven mij zulks te berichten. Burgemeester MACKAY.

Collecte kankerbestrijding

De in deze gemeente gehouden collecte voor de kankerbestrijding heeft f 1610.— opgebracht. In 1955 bedroeg de opbrengst f 893.05.

Achilles koos nieuw bestuur

Op de ledenvergadering van de gymnastiekvereniging Achilles werd een geheel nieuw bestuur gekozen, omreden er in het oude bestuur verschillende vacatures waren ontstaan. Het nieuwe bestuur is nu als volgt samengesteld: L. W. Harmsen, voorzitter; G. T. Keiholt, secretarispenningmeester; en tot leden va  het bestuur de dames R. Groot Roessink, D. Kuipers en S. Jolink. Tot lid van de op te richten sportraad in Hengelo Gld werd gekozen de heer G. F. Kelholt.

17 november 1956
Hulp aan Hongarije
Dezer dagen zal een huis-aan-huis inzameling gehouden worden van gelden, welke aan Hongaarse vluchtelingen direct of indirect ten goede zullen komen. Deze collecte maakt deel uit van de landelijke actie, welke één maal voor dit doel gehouden zal worden. Wanneer wij ons realiseren in welke afgrijselijke omstandigheden deze Hongaren verkeren en in welke gemoedstoestand zij in ons land bescherming en hulp zoeken, terwijl wij ons voorbereiden op St Nicolaas en Kerstmis en — naast eigen zorgen – – toch nog zo onnoemelijke voorrechten genieten, dan kan het niet anders of men zal royaal in de beurs tasten en een woord van aanbeveling niet nodig hebben. Tegelijk met de hierboven vermelde collecte zult U de gelegenheid krijgen U op te geven als lid van het Nederlandsche Roode Kruis, voor zover ge niet reeds lid zijt. Gij dient daar dan tevens de zaak der Hongaren mede, omdat gij allen weet dat het Internationale Roode Kruis de organisatie bij uitstek is, welke in tijden van oorlog, revolutie’s en rampen het best en het meest doeltreffend hulp kan
bieden. Hoe breder de basis van het Nederlandsche Roode Kruis is, hoe meer het kan helpen. Ieder Nederlander behoorde derhalve lid te zijn. Tot 31 December 1957 kunt ge dit zijn voor f 1.10 (een gulden en tien cents), of zo ge bereid zijt uiteraard gaarne voor méér. Op 13 November j.l. werd besloten tot de oprichting van een eigen afdeling — Hengelo Gld van het Roode Kruis, onze gehele gemeente omvattende. Moge binnenkort een resultaat dezer grote cellecte bekend gemaakt kunnen worden, hetwelk klinke als een klok!

Grondonderzoek

Na een jaar van zeer veel regen, waardoor de kans op uitspoeling zeer groot was, is het thans zeer wenselijk om een onderzoek in te stellen naar de bemestings-toestand van de grond. Van zeer groot belang is het voor iedere boer, dat hij weet hoe groot de behoefte is van zijn grond aan verschillende meststoffen. Pas wanneer men dit weet, kan men mesten met oordeel, en dit is zeer zeker mesten met voordeel. Een oordeelkundige bemesting is het fundament voor een goed geleid bedrijf. Wij delen in dit verband mede, dat G. Denkers E 10 (alhier) de grondmonsters in onze gemeente neemt voor het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Oosterbeek, en dat nadien door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (in dit geval J. W. Luiten) de uitslag van het onderzoek breedvoerig besproken zal worden.

Orcon’s Kledingindustrie HENGELO GLD

Wichmondseweg 2 Doetinchem Atjehstraat 23 vraagt voor beide ateliers BEKWAME NAAISTERS en nette meisjes om opgeleid te worden tot naaister. Voor handige meisjes zeer goede verdiensten en echt vrouwelijk werk in een nette omgeving. Onze ateliers zijn voor belangstellenden dagelijks te bezichtigen. Aanmelden en inlichtingen dagelijks aan beide ateliers van9.00—12.00 en 2.00—5.00 uur.

24 november 1956
SPEELGOED? STEVORD!
In Speelgoed is dit jaar de keus groter dan ooit! Reeds voor een bescheiden bedrag kunt U een behoorlijk stuk speelgoed kopen. Als U een goede keus doet in verband met leeftijd en aard van Uw kind hoeft speelgoed niet altijd kostbaar te zijn. Dat zult U bij ons kunnen merken als U de sortering doorkijkt. In de meer luxe klasse speelgoed hebben wij een reeks van merk-artikelen. Hier zijn namen met oude roem: ,,Schilpad” poppen en rammelaars, ,,Temsi” Constructiedozen, „Trix” bouwdozen, electrische treinen, transformatoren, en motortjes, ,,Rotor” houten speelgoed, ,,Dinky Toys” miniatuur auto’s. In VEEL artikelen, zeer veel keus! Een paar voorbeelden: Poppen zijn er in 47 soorten (de goedkoopste een kwartje; de duurste 39.75), Speelgoed auto’s in 61 soorten. Gezelschapspelen in 47 soorten, waaronder heel bekende, als Monopoly, Electro, Veilig Verkeer, enz.’Kleur- en Prentenboeken in 54 soorten. U zou kunnen denken: door een vergrootglas geteld? Komt U maar natellen!
STEVORD (J. W. SMEITINK) HENGELO GLD1 december 1956
Offervaardigheid
Het is met grote erkentelijkheid dat ik langs deze weg melding maak van het resultaat der geldelijke inzameling ten bate van de Hongaarse vluchtelingen; behalve de reeds gebrachte offers (hetzij door kerkelijke collecten, per giro of anderszins) werd in deze gemeente een bedrag vergaard van f7955,79, hetgeen neerkomt op een gemiddelde som van f 7,22 per gezin en f 1,29 per inwoner! Dat velen werkelijk een offer hebben gebracht blijkt duidelijk uit deze cijfers; hoe gelukkig zullen dezen zich voelen, beseffende dat het beter is te geven dan te ontvangen, en te kunnen geven nog immer een voorrecht is. Een bijzonder woord van oprechte dank aan allen, die — ondanks dagen van koud weer — hun tijd en hun krachten in dienst hebben gesteld van deze menslievende arbeid; het moge hun allen tot voldoening strekken dat de resultaten boven verwachting uitvielen. Tevens verheugt het mij te mogen bekend maken, dat in de afgelopen dagen drie-honderd-acht-en-twintig nieuwe leden toetraden tot Het Nederlandsche Roode Kruis; hiermede heeft Hengelo getoond tevens begrip te hebben voor het prachtig werk dezer instelling. Burgemeester MACKAY.

8 december 1956

Dr A. Meinders overleden
Woensdagmorgen is op ruim 90-jarige leeftijd overleden. Dr A. Meinders, die meer dan 65 jaar zijn praktijk als arts in onze gemeente heeft uitgeoefend. Waarschijnlijk is er geen dokter in Nederland die zo lang zijn praktijk heeft aangehouden als de nu overledene. Op hoge leeftijd was hij nog steeds op pad om mensen te helpen waar dit nodig was. De overledene was met hart en ziel Hengeloër en het wel en wee in de gemeente ging hem zeer ter harte. Jarenlang was Dr Meinders voorzitter van de marktvereniging, ook maakte hij een aantal jaren deel uit van de raad en was hij destijds een der
oprichters van het Groene Kruis. Ongetwijfeld zullen zeer velen de overledene heden Zaterdag vergezellen naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats alhier.

(Verbond voor Veilig Verkeer) „Geen nachtbrander”
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Het kan best gebeuren, als U tot ’s avonds laat bij een kennis blijft plakken, de politie aanbelt om U te waarschuwen of te bekeuren, omdat Uw auto onverlicht staat. En U had hem nog wel onder een brandende straatlantaarn gezet? Ja, maar dat was geen nachtbrander, wat U wel was.

Goede start van kinderkoor

Maandagavond is het kinderkoor van de zangvereniging Excelsior gestart en op deze eerste avond waren niet minder dan 55 meisjes en jongens van 8—14 jaar aanwezig en naar we hier en daar hoorden zullen er a.s Maandagavond om half zeven nog meer komen op de repetitie in zaal Maresch.

DESTRUCTIEDIENST Hengelo

In verband met de beperking van het benzinegebruik moeten cadavers boven de 150 kg aan een verhardeweg gebracht worden; Cadavers beneden de 150 kg moeten in de cadaver-putten gedeponeerd worden. Afwijking van deze regeling is niet toegestaan. Gemeentebestuur van Hengelo Gld.

15 december 1956
5 Mei Hengelo motorland
Naar wij vernemen heeft Hamove van de K.N.M.V. als datum voor het organiseren van de jaarlijkse motorterreinwedstrijden op het circuit „’t Zand” toegewezen gekregen Zondag 5 Mei 1957. De wedstrijden worden verreden voor het kampioenschap, dus de beste rijders komen hier aan de start. Het is te hopen dat tegen die tijd het
Zondagsrijverbod is opgeheven.

De R.K. Toneelver. „Keijenburg”

heeft in studie het 3-bedrijvige toneelspel „Leontientje”, van Felix Timmermans. Dit stuk wordt 2e Kerstdag en 30 Dec. opgevoerd onder super-regie van de heer Herman Sternheim, provinciaal toneeladviseur. Voorverkoop van kaarten vanaf a.s. Donderdag bij Jos Besselink en J.Chr. Seesing. Houdt één dezer avonden vrij en zie ook de advertentie in dit nummer en dat van de volgende week.

22 december 1956
Houtverkoping
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo-G. verkoopt publiek á contant op heden Zaterdag 22 December om 2 uur in café Maresch aan de Spalstraat 32 te Hengelo-G., voor de Heer J. B. Nijenhuis te Winterswijk: pl.m. 150 perc. hout, als dennen geschikt voor zaaghout, eiken boerengeriefhout, brandhout, liggende nabij „het Langeler” te Hengelo Gld. Aanwijzingen desgewenst door J. H. Tragter, E 84 te Hengelo-G. Kosten 10% voor kopers.

Wie niet graag belasting wil betalen

Die moet nu snel zijn drank gaan halen, Want het is U allen wel bekend, Gedistilleerd stijgt met 25%. Dus wacht vooral niet tot het lest, Maar haal bij Coen wat in de fles, Tevens wens ik U allen met elkaar, Een Zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar C. EVERS – Café – VELSWIJK.

Parochiehuis
Leontientje
Keyenborg
Sternheim

29 december 1956
Gemeente Hengelo Gld
Aan de vooravond van 31 December doe ik een ernstig beroep op allen, die menen hun Oudejaarsstemming o.a. te moeten uiten in het veroorzaken van luidruchtigheid in het dorp, deze tot het betamelijke te beperken. Voor vele zieken, bejaarden, kleine kinderen en dieren kunnen de knallen nadelige gevolgen hebben. Ik zal niet aarzelen maatregelen te nemen tegen hen, die gedurende kerkdiensten (tussen 18.45 en 21.15 uur) deze — hoe dan ook — zouden storen, terwijl ik evenmin zal gedogen dat aan derden enig letsel of schade zou worden toegebracht. Men zij dus gewaarschuwd, betrachte matigheid en viere een gezellige oudejaarsavond. Burgemeester Mackay