5 januari 1957
(Verbond voor Veilig Verkeer)
Het inhaalverbod
geldt onderling voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen. Een auto mag dus, waar dit gebod  geldt, een ander motorvoertuig niet inhalen, dus ook geen motor met zijspan, 3-wielige auto en landbouwtractor.
De Burgemeester en Baronesse Mackay zeggen gaarne dank aan allen, die hun de goede wensen voor het NIEUWE JAAR deden toekomen.

12 januari 1957
PAX TOTO-nieuws
Sinds enkele weken is PAX aangesloten bij de grootste Amateur-voetbalpool van Nederland, Omzet ruim 1.5 millioen! Bijna wekelijks verdubbelt de deelname. Vanaf heden echter kunnen hieraan enkel leden van Pax deelnemen. Zie Uw eigen belang en wordt lid van PAX.

Bioscoopzaal Langeler
ZONDAG 20 JANUARI, 8 uur de vrolijke amusementsfilm Als op Zondagavond de Dorpsmuziek speelt met: HANS STüWE – INGEBORG KöRNER FRITZ WAGNER – RUDOLF PRACK OSKAR SIMA Het zwervertrio uit „Grün ist die Heide” is nu ook weer present. Ook deze film heeft weer alles wat U graag hoort en ziet! Toegang alle leeftijden. Entree f 1.20.

19 januari 1957
63 inwoners meer
Gedurende het jaar 1956
vermeerderde het inwonertal dezer gemeente met 63 zielen. Per 1 Jan. 1957 bedroeg het totaal aantal inwoners 6227 ziel en, t.w. 3234 mannen en 2993 vrouwen.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 136 biggen aangevoerd. Prijzen van 40 tot 50 gld per stuk. Een goede en vlotte handel.

Woningbouw
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld nodigen hen, die in aanmerking willen komen voor toekenning van bouwvolume voor bouw van een woning in 1957, uit, zich uiterlijk 15 februari a.s. schriftelijk bij hen op te geven. Zij die reeds eerder een aanvraag hebben ingediend, behoeven deze niet te herhalen. Hengelo Gld, 18 januari 1957.

De Lijstertours en Koolhoven-Treffers

26 januari 1957
M.R.IJ.-inspectie stamboek
Door inspecteur W. G. Lucassen werden in het stamboek ingeschreven van : A. Weustenenk, Ada bc+ 76; H. J. Wentink, Sieni b- 78 ; H. Broekman, Alie b- 78; G. J. Harmsen, Anna bc+ 76 ; L. W. Harmsen, Margriet b-78 ; H. Langeler, Betsie 9 b- 77; M. Eenink. Adelborst b V; G. J. Hiddink, Willie’s ]ohan b-V ; B. H. Harmsen, Margaretha Torn b- 78 Def. De drie laatst genoemden zijn stieren.

VARSSEL Jaarfeest
van de Chr. Jongelings- en Meisjesvereniging te Varssel op 1 en 2 Febr. Aanvang 7.30 uur Opgevoerd wordt het spannende toneelstuk: De vluchtelinge. Donateurs vrije toegang. Entree voor hen die niet-donateur zijn f 1.—

De gezamenlijke auto-verhuurders van Hengelo Gld,
Keyenburg en Vorden
maken U hiermede bekend, dat de tarieven met ingang van 28 Januari 1957, als volgt zijn gewijzigd: Eerste 100 km prijs f0.30 meerdere km f0.25 per km Doop, Trouw, Begrafenissen, en korte ritten speciaal tarief. Wachturen f 2.75 per uur Nachttarief: tussen 11 uur n.m. en 5 uur v.m. 50 % verhoging. De gezamenlijke vervoerders: G. J. Barink, Ch. Groot Bruinderink, R. M. Joly, R. G. J. Kuypers, A. G. Tragter, A. B. Wolsink, A. G. Wolsink.

Diaconie

 

2 februari 1957
BETERE GEZONDHEID FRAAI FIGUUR DOOR EEN GOED PASSEND CORSET
Dames van Hengelo en omstreken op Woensdag 6 Februari a.s., ’s avonds om 8 uur zal een der experts van de medische afdeling der Bandage en Corsetindustrie „BASKO” te Amsterdam in „Concordia” een demonstratie en causerie houden over: over de gehele wereld door H.H. medici en specialisten gewaardeerd en aanbevolen. Deze causerie wordt verduidelijkt met Anatomische Lichtbeelden. Voor ’t CAMP-corset en de CAMP-B.H. met PATENT-VETERSLUITING bestaan geen moeilijke figuren het is voor IEDER FIGUUR ideaal, ongeacht Uw leeftijd – vervangt maat- en binnenband-corsetten. Als speciale attractie wordt één der aanwezige Dames een Corset en B.H. aangeboden. Dit kunt U ook zijn, Mevrouw Verzuim deze bijzondere leerzame avond niet! Gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor de gezelligheid bieden wij een kopje thee aan Invitatiekaarten voor Dames boven 18 jaar, verkrijgbaar bij: UITERLIJKE SCHOONHEID door…. INNERLIJKE ORDE. Indien nog plaats, ook kaarten aan de zaal.

Rode Kruis – Afd. Hengelo Gld
Op de Vrijdag j.l. gehouden vergadering van de jonge afd. van het Rode Kruis in Feestgebouw Concordia werd een definitief bestuur gekozen. Het bestuur ziet er als volgt uit: Mevr. Schreuder, pres. de heer v. Hengel, secr. de heer Jansen (postkantoor) penn. en verder de leden mevr. v. Soest en de heren B. Lebbink (Noordink), Korten (Bekveld), van Aken en Gasseling, (Keyenb.) en Veldhorst (Varssel). Burgemeester Mackay werd tot erevoorz. benoemd. Het Bestuur hoopt geregeld propaganda te voeren. N.B. Lidmaatschapskaarten zullen z.s.m. aan de leden worden toegezonden.

9 februari 1957
Wat wil Uw Rode Kruis?
Uw Rode Kruis werd opgericht door vrijwilligers, die hun tijd geven ten bate van hulpbehoevenden, zonder enige gedachte aan beloning. De Rode Kruis gedachte is een der zuiverste uitingen van naastenliefde.

Houtverkoping
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo Gld, zal op maandag 18 februari 1957 om 10 uur v.m., in Hotel Langeler te Hengelo Gld, publiek verkopen: ruim 300 percelen hout t.w.  A. voor het Burgerweeshuis te Zutphen: onder Hengelo Gld.: in Sletterinkheide a.d. Aaltenseweg: no’s 1 t/m 26 grove dennen voor rikken, sporen en slieten; in het Kervelsebos: no’s 1 t/m 24 eiken voor timmerhout en posten, in Linde onder Vorden: op het Maalderink: no’s 1 t/m 58 eiken, dennen en slaghout voor timmerhout, slieten, rikken, posten en brandhout; bij boerderij Zomervreugde (bew. door Breukink) no’s 59 t/m 64 grove dennen en hakhout voor rikken en slieten; op het Hissink nabij B. H. Koning en de Voskuil: no’s 1 t/m 3 slaghout voor brandhout en bonenstokken ; in het bos nabij Lichtenberg; no’s 4 t/m 23 grove dennen voor rikken, sporen en slieten; no’s 24 t/m 42 gedunde lariks voor klaverruiters en staakhout; no’s 43 t/m 46 grove dennen voor rikken en slieten; in de Weghorst nabij de Grote Sluiter: no’s 1 t/m 48 slaghout, eiken en dennen voor timmerhout, slieten, posten en brandhout; onder Vorden op „het Hiemken” a/d Almenseweg: no’s l t/m 28 grove dennen voor rikken, slieten en klaverruiters.
B. voor de St. Antonie Grote Broederschap te Zutphen: op het Riefel onder Hengelo Gld.: no’s 1 t/m 3 lariksen, no’s 4 t/m 24 eiken; voor boerengeriefhout en posten.
C. voor de Herv. gemeente te Zutphen: op de Branderhorst onder Hengelo Gld.: plm. 10 percelen eiken voor timmerhout en posten.
D. voor Mevrouw van Sonsbeeck-Helrnich te Heino: te Varssel onder Hengelo Gld. in „de Blokken” aan de oude zandweg Zelhem—Ruurlo: no’s 1 t/m 34 grove dennen voor rikken, posten en slieten. Kosten 10% voor kopers. Betaling uiterlijk 16 maart 1957 ten kantore van genoemde notaris.

17 februari 1957
Benny Vreden’s cabaret
Dinsdag 19 Februari a.s. te 20 uur, treedt in zaal Langeler voor het NUT op BENNY VREDEN’s CABARET met SEIZOEN-OPRUIMING. Nieuwe leden kunnen zich aan de zaal melden tegen de halve jaarcontributie, t.w. echtparen f 2,—, individuele leden f 1.25 Deze nieuwe leden hebben ook toegang tot de Nutsavond op 11 Maart wanneer WILLEM v. IEPENDAAL spreekt over Taal, volkstaal en volkshumor.

C. J. V. „JONG HENGELO

op Vrijdag 22 Februari 1957 in het feestgebouw „Concordia” Aanvang 7.30 uur precies Zaal open 7 uur In een gevarieerd non-stop programma, wordt U o.a. geboden „De Ridders van de lucht”.
Komt allen en brengt anderen mee Entree f 1.— (exclusief). Het Bestuur.

23 februari 1957
Hoe ontstond de Roode-Kruis gedachte
Henry Dunant, een Zwitser, werd diep getroffen en innig ontroerd door de erbarmelijke toestand, waarin de onverzorgde gewonden van beide legers op het slagveld van Solferino (Noord-ltalië, 1859) achterbleven. Hij ijverde krachtig voor een neutrale organisatie van vrijwilligers die de zorg voor gewonde en zieke krijgslieden op zich zouden nemen. Zo ontstond in 1864 de eerste Conventie van Genève. Daarbij werd o.m. de onzijdigheid gewaarborgd van ambulances en hospitalen en daaraan verbonden personeel. Sedertdien werden in 68 landen Roode Kruisverenigingen opgericht. In Nederland gebeurde dit bij K.B. van 19 Juli 1867.

Aangezien het aantal gevallen van PSEUDO-VOGELPEST
zich nog steeds uitbreidt, maak ik de pluimveehouders er op attent, dat tegen deze ziekte een uitstekende entstof bij Uw dierenarts verkrijgbaar is, welke door het drinkwater moet worden toegediend en een onvatbaarheid geeft van ongeveer drie maanden. De kosten bedragen slechts enkele centen per dier. In Uw persoonlijk-, doch ook in het algemeen belang dring ik met klem aan op de toepassing dezer methode. Burgemeester MACKAY

2 maart 1957
HUISDAMMERSTOURNOOI
Dinsdagavond 5 Maart begint D.C.H, met een tournooi voor huisdammers, dus voor niet-leden. 13 spelers waaronder goede krachten gaven zich reeds op. Het ligt in de bedoeling met 16 spelers te starten en wel 4 groepen van 4 spelers, van elke groep komt er 1 in de finale. De uiteindelijke winnaar ontvangt een wisselbeker en heeft het recht om de clubkampioen van D.C.H, uit te dagen voor een driekamp. Er wordt gespeeld op Dinsdagavonden in de zaal van de Heer Leemreis aanvang 8 uur precies. Damliefhebbers geeft U op voor dit tournooi bij J. W. Heijink, Kerkstraat 5a of B.
Froger, Vordenseweg 40.

Uitvoering Concordia

Woensdagavond gaf de muziekvereniging Concordia in zaal Langeler een zeer goed geslaagde uitvoering. Onder leiding van de heer Helmink werd er verdienstelijk gespeeld. Ook het eerste optreden van het Tamboercorps viel zeer in de smaak. Na de pauze volgde de opvoering van het toneelstuk „Drie is te veel”, door de Terborgse toneelvereniging, welk stuk zeer goed werd vertolkt. Concordia kan op een” goed geslaagde avond terugzien.

„De Achterhoek op volle Toeren”

Grote regionale Tentoonstelling Van vrijdag 17 tot en met zaterdag 25 mei 1957, op werkdagen wordt te Winterswijk een grote, regionale tentoonstelling gehouden voor Landbouw, Handel en Nijverheid, welke een grootse manifestatie wil zijn voor de in geheel oostelijk-Gelderland heersende activiteit, vooruitgang en welvaart op velerlei gebied: in de Achterhoek draait schier alles op volle toeren! De deelname aan deze tentoonstelling staat in de eerste plaats open voor de bedrijven en organisaties, welke in de Achterhoek zijn gevestigd, ongeacht of deze bij de een of andere organisatie zijn aangesloten of niet; voorts voor die bedrijven elders, welke in de Achterhoek reeds ingevoerd zijn middels filiaalbedrijven, depots, agenten of vertegenwoordigers en tenslotte staat de deelname open voor allen, die in de Achterhoek e.gn afzetgebied hopen te vinden. De tentoonstelling wordt gehouden op het prachtig gelegen Erve Jaspers aan de Groenloseweg, naast het café-restaurant van die naam.

9 maart 1957
ROODE KRUIS meer dan 60 taken
Behalve de verzorging van gewonde en hulpbehoevende burgers in OORLOGSTIJD heeft Uw Roode Kruis ook vele VREDESTAKEN, waaronder de bloedtransfusiedienst, hoornvliesoverbrenging voor blinden, trombosedienst, inrichting van hulpposten langs de wegen en de stranden, welfarewerk in hospitalen en sanatoria, moedermelkdienst voor ondervoede zuigelingen, directe hulp bij rampen en grote ongelukken, bijstand in het vervoer van gewonden, zieken en invaliden, boottochten voor chronische invaliden, pakketten voor hulpbehoevende landgenoten in den vreemde, lectuurvoorziening voor patiënten, radio-medische hulp voor schepen, en nog veel meer. Alles moet worden bekostigd uit vrijwillige bijdragen. Ook UW bijdrage is onmisbaar.

Ploegwedstrijd
Naar wij vernemen zullen er op Vrijdag 15 Maart a.s. op het bedrijf van de wed. B. Stoltenborg te Keijenburg ploegwedstrijden gehouden worden uitgaande van de C.J.B.T.B.

Rijkspostspaarbank

Gedurende de maand Februari werd er op de Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f9681.21 en terugbetaald f8237.59. Het laatst uitgegeven no. was 1590. Nog slechts negen plaatsen beschikbaar! Het Nut telt thans 241 leden. Dit betekent dat nog slechts 9 nieuwe leden aangenomen worden, omdat het bestuur het max. aantal op 250 gesteld heeft in verband met de beschikbare zitplaatsen in de zalen.

16 maart 1957
Goed nieuws voor Pluimvee houders
Gedachtig aan deze aloude spreuk willen wij een nieuw artikel voor het opfokken van kuikens bij U introduceren, n.l. de volledige opfokkruimels De eerste maanden en vooral de eerste weken zijn voor de opfok van de kuikens van ’t allergrootste belang, ledere vakman in de pluimveefokkerij weet dit en daarom zijn onze proeven er steeds op gericht geweest de voeding, speciaal ook voor deze eerste periode tot in de perfectie op te voeren. Met ons Opfokvoer en Kuikenzaad hebben wij tot nu toe prima resultaten bereikt. Dit was ons echter niet voldoende. Wij zijn doorgegaan met onze onderzoekingen en daardoor gekomen tot een geheel nieuwe methode die zeer grote voordelen biedt boven de tot nu toe gevolgde. Deze voordelen zijn: Veel gelijkmatiger koppels. Prima bevleesde, gespierde kuikens.
Vlugger en gemakkelijker in de veren. 10 tot 15% betere groei. Geen morsen. Veel minder werk. Al deze voordelen kunt U bereiken met onze VOLLEDIGE OPFOKKRUIMELS terwijl bovendien de totale voederkosten lager zijn dan normaal. WESSANEN’S Opfokkruimels Inlichtingen bij het Depot: G. W. BRAAKHEKKE, Hofstraat HENGELO GLD.

Marktbericht

Op de Woensdag gehouden markt waren 110 biggen aangevoerd. Prijzen van 45 tot 50 gld per stuk. Een redelijk goede handel.

23 maart 1957
Heden Zaterdag 23 Maart uitvoering.
Gemengde zangver. „Excelsior” Kinderkoor „Jong Excelsior” en het Dubb. mannenkwartet „De Troubadour” uit Enschede.
Zaal Langeler. Aanvang 7.30 uur. Zaal open 7 uur. Een rijk gevarieerd programma van kinderzang, gemengde- en mannenzang staat U deze avond te wachten en … ’n attractie met meer dan honderd prijzen Plaatsbespreken en kaartverkoop heden Zaterdagmiddag om 2 uur aan de zaal. Geen plaatsbespreken per telefoon of bij bestuursleden.
Entree: f 1.- pl. bel. Donateurs tegen inlevering programmabon f 0,20
Rode kruis Ook dank zij U! Natuurlijk zou U geld willen geven om een klein zwak kindje in leven te helpen houden. Soms kan een moeder haar zieke of ondervoede zuigeling niet zelf voeden. Maar dan kan de moedermelkdienst van Uw RODE KRUIS uitkomst brengen. Door deze hulp kunnen veel zwakke kinderen toch tot gezonde mensen opgroeien.
DANK ZIJ UW BIJDRAGE. GEEF NU AAN UW RODE KRUIS!

30 maart 1957
Vita diepvries demonstratie
A.s. VRIJDAG 5 APRIL geven wij in onze winkel een gratis Vita diepvries demonstratie. Juist nu moet U profiteren van de gezonde VITA groenten, fruitsoorten en de overheerlijke Visfilets. In een wip klaar en zó lekker. Komt U dus op VRIJDAG 5 APRIL in de loop van de dag (na 10.30 uur) even langs. Er is een VITA demonstratrice aanwezig, die al Uw vragen gaarne wil beantwoorden. Kijken, vragen en keuren, het kost U allemaal niets!
Alleen voor deze dag hebben we de aanbieding één beker VITA diepvries soepgroenten niet voor 35 maar voor 20 cent. J. H. WANSINK HENGELO Gld.

Een BROMFIETS!

Dan een BERINl, de beste Bromfiets vanaf f398.— GARAGE A. B. WOLSINK – Spalstraat 28 — HENGELO GLD – Tel. 256.

N.V.E.V. Hengelo Gld

De Kook- en Bakdemonstratie in zaal Concordia door de dames Laco en Semmelink, v/d Doetinchemse Huishoudschool is uitgesteld dames tot Woensdag 10 April’1957, ’s avonds half acht. Speciaal: PAASGERECHTEN.

6 april 1957
Oranjefeest
Op de vergadering van het Oranje-Comité werden een dezer dagen de plannen voor 30 April ontvouwd. Er komt op het parkeerterrein een grote tent met 1000 zitplaatsen. Het plan is om hier op 29 April een gala-avond te houden door alle plaatselijke zang- en muziekverenigingen, met declamatie van de heer Wagenvoort. Op 30 April Koninginnedag ’s morgens 10 uur Aubade voor het Gemeentehuis door alle schoolgaande kinderen (plm. 950) en toespraak door de Burgemeester. ’s Middags 2 uur in de tent voor alle schoolkinderen tractatie en optreden van een Goochelaar, muziek, enz. en ’s avonds 8 uur, eveneens in de tent een Knalavond met een uitstekend gezelschap o.a. Hupla-Lust-Capelle, Conferences, Schetsjes enz. In één woord een mooie avond. Wij wensen het Oranje-Comité veel succes in de voorbereiding. Er werd nu ook eens gedacht aan de ouderen en degene die niet wensen te dansen.

Simavi-collecte
De Simavi-collecte
heeft in onze gemeente opgebracht de som van f 777.23.

Nieuwe gemeente secretaris

Wie zal het worden? Voor de benoeming van gemeente secretaris hebben B. en W. de volgende alphabetische aanbeveling aan de raad aangeboden,1. G. Bod, hoofdcom. secr. Renkum, 2. J. A. Bolt, hoofdcom. secr. Didam.

LECTUUR VOOR PATIËNTEN

Met Uw bijdrage kunt U ook het Rode Kruis Lectuur Depot in staat stellen boeken en tijdschriften in te zamelen en te verzenden voor patiënten in ziekenhuizen, hospitalen en sanatoria. Ook thuisliggende zieken met een langdurig ziekbed, patiënten die besmettingsgevaar opleveren of zieken die zelf geen lectuur kunnen kopen, kunt U helpen door geld te geven. GEEF NU AAN UW RODE KRUIS.

Ned. Bond voor Autorijschoolhouders

biedt alsnog de mogelijkheid om erkend en gediplomeerd te worden als AUTORIJSCHOOLHOUDER Kosten incl. cursus, examen, contr. diploma, erkenningen, wagen- en muurborden f 145.—. Br. aan voorz. W. MARGADANT, Joh. v. Oldebarneveltlaan 7, Den Haag, Tel. 01700—55.49.86.

13 april 1957
Pax kampioen?
A.s. Zondag zal op het Pax-terrein aan de Kastanjelaan de kampioenswedstrijd Pax 1 Megchelen 1 gespeeld worden. Daar Pax uit deze wedstrijd slechts één puntje nodig heeft om de kampioensvlag te hijsen is er alle reden om aan te nemen dat de blauwwitten deze middag alles op alles zullen zetten om dit éne puntje te veroveren. Wij wensen het elftal veel succes. Zoals dat bij een belangrijke wedstrijd hoort, wordt er vooraf een juniorenwedstrijd gespeeld tussen Pax A – De Graafschap B. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer.

GROOT BRUINDERINK Paastijd- schoenen tijd

Wij hebben ontvangen de nieuwste modellen en kleuren SCHOENEN VOOR DE DAMES QUEENIES, BABY-QUEENIES, LOAFER en MOLL in (muschroom, berkenwit en grijs). Mooie PUMPS in (zwart en wit) VOOR DE HEREN de nieuwste ROBINSON-COLLECTE in MOLL en LOAFERS, (zwart, grijs en bruin), in gekrompen en glad leder. Denk aan onze sterke ROBINSON Jongens-Moll en Loafers met onverslijtbare zolen. Voor Militairen steeds de goedgekeurde ROBINSON Moll in voorraad prijs EXTRA laag. Dames steunschoenen van prima kwaliteit en pasvorm. Ook in alle soorten TASSEN steeds het nieuwste. Tevens Uw adres voor de betere reparatie, sterk, keurig afgewerkt en vlug terug. Scherp concurrerende prijzen. Aanbevelend, GROOT BRUINDERINK, Schoenhandel.

20 april 1957
Veilig Verkeer
Aan het Verkeersexamen afgenomen door de Ver. Veilig Verkeer, Afd. Hengelo Gld, hebben 128 leerlingen van de lagere scholen te Hengelo Gld deelgenomen. Hiervan werden bij het schriftelijk examen 4 afgewezen en bij het praktisch examen 7, zodat op heden aan 117 leerlingen het diploma kon worden uitgereikt.

Marktbericht

Op de Woensdag gehouden markt waren 131 biggen aangevoerd. Prijzen van 45-55 gld per stuk. Een goede handel.

Benoemd De heer A. J. Leerink
te Varsseveld
is benoemd tot onderwijzer aan de Ds J. L. Piersonschool alhier.

Uw reddend bloed

Tienduizenden landgenoten geven geregeld gratis hun bloed om bet leven van hun medemensen te redden. Wie zijn bloed niet kan afstaan, zou geld kunnen geven, opdat de registratie van de donors, hun transportkosten en andere uitgaven aan de bloed- en plasmawervingsacties door Uw Rode Kruis betaald kunnen worden.

27 april 1957
Aan hen die vielen
Van de zijde van het Comité 1940-’45 vernemen wij, dat zaterdagavond 4 Mei 1957 onze in 1940-’45 gevallen oorlogsslachtoffers zullen worden herdacht. De plechtigheid zal worden voorafgegaan door het luiden der klokken, waarna kranslegging plaats vindt aan de voet van het bevrijdingsmonument. Zij, die de plechtigheid willen bijwonen, worden verzocht voor 7.50 uur aanwezig te zijn; de nabestaanden worden weer binnen het hek verzocht. Gang der plechtigheid: Van 7.50-7.59 uur klokgelui. Daarna geeft een der hoornblazers een signaal, waarna de gezamenlijke zangver. „Ecce, quomodo moritur” van Hándl zullen zingen. Vervolgens zal de kranslegging plaats vinden door de Edelachtbare Heer Burgemeester onzer gemeente, voorlezing namen der gevallenen, waarna één minuut stilte in acht genomen zal worden Hierna wordt het tweede couplet van het Wilhelmus gezongen, waarna tenslotte de hoornblazers van Concordia met „The last Post” de plechtigheid besluiten. Het publiek wordt verzocht, het Wilhelmus niet mede te zingen. De ouders wordt verzocht, hun kinderen er op te willen wijzen, dat deze plechtigheid zwijgend dient te worden bijgewoond.

Motor-Cross te Hengelo Gld

Zondag 5 Mei a.s. zal Hengelo Gld weer in het middelpunt van de belangstelling staan bij alle motorsportliefhebbers in de wijde omtrek. Immers deze zondag zullen op het bekende circuit „’t Zand” te Hengelo Gld de jaarlijkse motorterreinwedstrijden gehouden worden voor senioren en juniorenrenners in de zware en lichte klassen. Dit jaar is het evenement dubbel zo spannend om dat de kampioenschappen van Gelderland verreden worden. Gezien de steeds toenemende snelheden hebben de organisatoren het nodig geoordeeld een dubbele afzetting voor het publiek te moeten aanleggen. Ook is het circuit nog op vele plaatsen aantrekkelijker en overzichtelijker gemaakt. Nu al is bekend dat de meest prominente rijders uit de motorterreinsport hier aan de start zullen komen. Zoals steeds worden de wedstrijden nu ook weer verreden onder auspiciën van de K.N. M.V. B.B. oefening.

A.s. Zaterdagmiddag zal er in het Dorp een Districts-oefening worden gehouden van de Bescherming Bevolking. Wanneer dus de brandsirene loeit, behoeft U niet te schrikken, want dan betreft het slechts een oefening van de B.B. in samenwerking met de plaatselijke brandweer en mobiele colonne’s uit omliggende gemeenten.

Emmabloemcollecte

Gaarne vestigen wij de aandacht op de bekendmaking in dit nummer over de jaarlijkse Emmabloemcollecte voor de tuberculosebestrijding, die dit jaar op Koninginnedag zal worden gehouden. In de laatste jaren vooral heeft deze bestrijding zeer gunstige resultaten opgeleverd, maar waakzaamheid op dit gebied blijft nog altijd noodzakelijk. Een opwekking tot medewerking aan het slagen van deze collecte is dus wel op haar plaats.

4 mei 1957
Rode kruis hulpposten
De bijna 900 Rode Kruis-Hulpposten langs de wegen staan daar ook voor U. Maar er zijn er nog niet genoeg, want steeds meer slachtoffers van het verkeer moeten worden bijgestaan. Met Uw royale bijdrage zou U de inrichting van een nieuwe hulppost geheel of gedeeltelijk voor Uw rekening kunnen nemen. Ergens in Nederland kan Uw hulppost staan, als een zichtbaar bewijs van Uw burgerzin. Help uw rode kruis helpen.

Oproeping tot bijwoning vergadering Boerenleenbank
der 2e ALGEMENE VERGADERING van de COÖP. BOERENLEENBANK „LANDBOUWBELANG” te HENGELO Gld OP DINSDAG 21 MEI 1957, DES AVONDS TE 7 UUR PRECIES, in Hotel J. H. Langeler te Hengelo Gld
Punten van behandeling:
1 Opening
2 Aanwijzing van een secretaris en 4 stemopnemers
3 Notulen
4 Rekening en verantwoording over het boekjaar 1956 met verslag
5 Opzegging van het lidmaatschap
6 Aanvragen subsidien
7 Voorstel om de gemaakte winst te storten in het reservefonds
8 Mededelingen ingevolge art. 5 en 6 van het Huishoudelijk Reglement
9 Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding van G. Esselenbroek, herkiesbaar
.
10 Verkiezing van een lid van de Raad van Toezicht wegens periodieke aftreding van J. W. Luiten, herkiesbaar
11 Statutenwijziging. NiB. Het ontwerp-gewijzigde statuten ligt ten kantore der bank ter inzage voor
de leden, tot na afloop der vergadering!
12 Wijziging huishoudelijk reglement. NiB Het ontwerp-gewijzigd huishoudelijk reglement ligt ten
kantore der bank ter inzage voor de leden, tot na afloop der vergadering
13 Rondvraag.
14 Sluiting.
N.B. Ieder lid dat ter vergadering komt ontvangt een presentiegeld van f 1. — Volgens art. 40 der statuten kunnen slechts leden der bank of meerderjarige zoons als gevolmachtigde optreden, doch niemand kan meer dan éénmaal presentiegeld ontvangen.
Het Bestuur.

11 mei 1957
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 164 biggen aangevoerd. Prijzen van 48-55 gld per stuk. Een goede handel.

Oriënteringsrit HAMOVE

A.s. Zondag heeft de eerste oriënteringsrit in dit seizoen plaats van de Hengelose Auto en Motorver. HAMOVE. De start van de eerste deelnemer is bepaald op n.m. 2 uur bij café van der Weer. Gezien het grote succes van vorig jaar worden er ook nu weer vele deelnemers aan de start verwacht.

18 mei 1957
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 180 biggen aangevoerd. Prijzen van 48-56 gld per stuk. Een goede handel.

Brandweerwedstrijden

Op Zaterdag 25 Mei a.s. zullen in onze gemeente brandweer wedstrijden gehouden worden waaraan 10 brandweereenheden zullen deelnemen, n.l. uit Aalten, Arnhem, Bergh, Borculo, Doesburg. Lichtenvoorde, Olst, Steenderen, Twello en Winterswijk. De wedstrijden worden gehouden op het parkeerterrein en vangen aan om 2 uur.

De Ned, Herv, Kleuterschool te Hengelo Gld
,
neemt een bijzondere plaats in, in de harten van een groot deel van de ingezetenen onzer gemeente. De kleuters vinden er immers een centrum van ontwikkeling en gezonde ontspanning, waar zij voorbereid worden voor de lagere school en vertrouwd raken met de collectiviteit en het klassebegrip. In de afgelopen weken hebben zij aan vele volwassenen staaltjes mogen tonen van hun prestaties op allerlei gebied. Het bestuur beijvert zich de nodige vernieuwingen en gewenste verbeteringen aan te brengen doch heeft voortdurend te kampen met geldgebrek. Het ziet zich dan ook gedwongen een beroep te doen op de gemeenschap het te steunen in zijn streven de school tot nog grotere bloei te brengen. Een middel daartoe is het getal der leden uit te breiden. Ook zij die zelf geen kleuters hebben zouden van hun sympathie kunnen doen blijken door lid te worden, tegen een jaarlijks terugkerende vrijwillige bijdrage. Opgave hiertoe worden gaarne ingewacht bij de volgende adressen: Mevr. Janssen en de Heer B. Heerink en op de Kleuterschool. Ook giften ineens zijn hartelijk welkom.

Hemelvaartsdag 30 Mei. Dauwtrappen

naar het Park van de Wiersse te Vorden Een zee van rhododendrons in volle bloei. Een unicum in Gelderland.
„De Keukenhof van het Oosten” Minimum entree f 0.50. Kinderen van 6-14 jaar 10 ct. Beneden 6 jaar vrij. Alleen onder geleide. Opbrengst geheel ten bate van de Padvinders- en Verkennersbeweging te Vorden-Kranenburg en de Muziekvereniging „Concordia”. De tuinen geopend van 2.30-5.30 uur. CONCERT in het park. Honden worden niet toegelaten.

1917 Keijenburgse Boys 1957 de boys jubileren
Vrienden van de Boys hebben het plan opgevat, bij deze mijlpaal der Vereniging haar iets stoffelijks aan te bieden. Zij doet een beroep op ieder, zo gevraagd wordt, de vooropgestelde actie te steunen. Het Comité.

 

25 mei 1957
Steunt het Rode Kruis
Ten bate van het Rode Kruis zal op het Paxterrein op Woensdag 29 Mei a.s. een voetbalwedstrijd gespeeld worden tussen een onderwijzerselftal en een elftal uit de middenstand. Bij deze wedstrijd zal de muziekvereniging Concordia haar gewaardeerde medewerking verlenen. Aanvang der wedstrijd 7 uur. De entree is vrij, wel wordt er aan de ingang gecollecteerd. Helpt mede deze avond tot een succes te maken.

Tent-Campagne

Van Dinsdag 28 Mei t.m. Zondag 2 Juni a.s. zal er op het parkeerterrein een tentcampagne worden gehouden. Naast de bekende evangelisten J. Kits en Georg Brucks en verschillende predikanten uit omliggende gemeenten, zullen ook diverse zangverenigingen en een muziekver. medewerking verlenen. Zaterdag 1 Juni is er ’s middags een kindersamenkomst. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer.

Marktbericht

Op de Woensdag gehouden markt waren 124 biggen aangevoerd. Prijzen van 46-54 gld per stuk. Een goede handel.

Lid van de Raad

De heer B. Harmsen „Bruil” heeft medegedeeld, dat hij de benoeming tot lid van de raad (vacature H. B. Jansen) aanneemt.

1 juni 1957
Melkexamen Hengelo Gld
Op de heden gehouden melkexamens, slaagden de volgende personen : M. C. Lankhorst, G.H. Bretveld. G A. Gr. Roessink, M. C. Lankhorst, A. J. A. Boerkamp, H. W. B. Lichtenberg, W. H. Tolkamp, L. H. Wentink, J. G. Melchers, G. J. Wissink, J. Goossens, J. G. Wiendels, R. H. Pelskamp, H. J, Zemmelink. Deze personen werden opgeleid door mej. B. Lankhorst.

Tentcampagne

De eerste avonden van de tentcampagne heeft reeds vele belangstellenden getrokken. Dinsdagavond werd de compagne geopend door tenthouder Nol Esmeijer. Sprekers op deze avond waren Ds Ribbink, v. d. kapel uit Ruurlo en de evangelist J. Kits. Een zuster van Kits zong enkele liederen. Woensdagavond spraken Zr van Amerongen uit Zutphen en tentleider Nol Esmeijer. A.s. Zaterdagavond zal een Chineese Dominé het woord voeren, terwijl Ds Langstraat uit Vorden, de rede zal vertalen.

Aanbesteding woonhuis Tramstraat
Dinsdag 11 Juni e.k. zal ondergetekende namens het Bestuur der Coöp. Landbouw vereniging „De Volharding” te Hengelo Gld, onder aannemers woonachtig in de gemeente Hengelo Gld, trachten aan te besteden (behoudens goedkeuring van B. en W.) Het bouwen van een woonhuis enz.aan de Tramstraat te Hengelo Gld. Bestek en tekening ter inzage in Café „De Waag”, (Herm. Besselink) en verkrijgbaar bij ondergetekende a f 5.- per stel restitutie f 2.50.
G. A. VAN RHEEMEN, Architect Ruurlo.

8 juni 1957
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 220 biggen aangevoerd. Prijzen van 45-55 gld per stuk. Een goede handel.

Gemeente rekening

Bij besluit van Ged. Staten van 29-5 1957 is de gemeente rekening dienst 1952 vastgesteld met een batig saldo van f 6.655,58 voor de gewone dienst en f 10.8744,92 batig saldo voor de kapitaaldienst. De dienst van het Woningbedrijf is vastgesteld met een nadelig saldo van f 1.230,79.

Rijkspostspaarbank

Op de Rijkspostspaarbank alhier werd gedurende de maand Mei ingelegd f 12.366.65 en terugbetaald f 5575.10. Het laatst uitgegeven boekje was no. 1598.

Jaarvergadering v/h Schuttersgilde „St. Jan.” Keyenburg
2e Pinksterdag na de Predikatie, in het Parochiehuis.
AGENDA:
Opening
1 Notulen en Jaarverslag Secretaris
2 Rekening en verantwoording Penningmeester
3 Bestuursverkiezing (period. aftr.) H. Hermans Bzn, H. Roordink, H. Jansen
4 Bestuursmededelingen
5 Bespreking a.s. Kermis 23 en 24 Juni
6 Postenverpachting
7 Rondvraag en Sluiting Trouwe opkomst wordt verwacht
Het Bestuur
H.H. Schutters. Zondag 16 Juni van 10-12 uur, v.m. reeds gelegenheid voor opgave vogelschieten.

15 juni 1957
Roode Kruis collecte
De jaarlijkse collecte ten bate van het Ned. Roode Kruis heeft in de gemeente Hengelo Gld als resultaat gehad een opbrengst van f1379.—. Gezien dit mooie resultaat is een hartelijk woord van dank aan de collectanten en gevers zeker op zijn plaats.

H.J. Harmsen&Zn Banninkstraat

Wij hebben voor de hooi-en tuinbouw hooiharken, hooivorken, zeisen, tuinslang, grasparkscheerders, gazonsproeiers, rolschoffels, gazonharken, schoffels en hakken, tuinharken, schrepels en cultivators, hegscharen, grasscharen, schapenscharen, vogelverschrikkers, rugsproeiers, gaas en draad, enz. H.J. Harmsen&Zn Banninkstraat.

22 juni 1957
Autotocht Ouden van Dagen 1957
Het comité is, blijkens bijgaande advertentie, voornemens ook dit jaar weder de autotocht voor bejaarden te doen plaats hebben, en vertrouwt dat de autobezitters zich in grote getale zullen melden voor de deelname. Het is steeds weer een mooie geste dat zoveel autobezitters zich geheel belangeloos beschikbaar stellen; dit wordt door de gemeenschap op zeer hoge prijs gesteld. Dit jaar is de route uitgestippeld als volgt: om 9 uur verzamelen in de Spalstraat; no.1 bij Kapsalon „Ondula , richting Ruurlo. Vertrek 9.30, uur via Ruurlo, Barchem, Lochem, Diepenheim, Goor, Delden, aankomst Hengelo Ov. bij de uitspanning „De Waarbeek” circa 11 uur v.m. Om 14.30 uur vertrek Hengelo Ov. via Borne, Almelo, Wierden, Nijverdal, naar Hellendoorn, aankomst bij „De Twaalf Provinciën” om 15.30 uur. Vertrek om 18 uur via Raalte, Deventer, Gorssel, Eefde, door de Kapperallee. Vorden en om 20 uur aankomst in Hengelo Gld. Natuurlijk zal een der muziekgezelschappen bij aankomst voor „de vrolijke noot” zorgen. De regeling is even als vorige jaren, dat de deelnemers vanuit de Veldhoek en Varssel moeten zorgen om 8.15 uur ’s morgens gereed te staan langs de weg, tegen dat uur komt er een bus voor ’t vervoer. Om circa 8.45 uur is er tevens een bus bij ’t Maria Postelgesticht te Keyenburg welke de deelnemers zal brengen in de Spalstraat. De Autobezitters worden verzocht niet later dan 9 uur in de Spalstraat aanwezig te zijn, zodat alles op tijd en volgens schema kan verlopen. Bij voorbaat dankt het comité allen, die zich op de een of andere manier verdienstelijk maken voor onze oudjes. Dat ook Hengelo in 1957 onze bejaarden wederom een mooie dag gaat bezorgen. De lijsten worden zo spoedig mogelijk aangeboden ter tekening, welke in Uwe mildadigheid worden aanbevolen. Namens het Comité, P.S. De deelnemende autobezitters worden verzocht dit bericht te bewaren.
J. H. TIJDINK, Voorz.

Anjerfonds-Gelderland

Gaarne vestig ik nog eens de aandacht van U — lezer — op de z.g. GelderlandActie, welke uitgaat van het Anjerfonds-Gelderland en gedurende deze weken gehouden wordt. De vorm, welke gekozen werd is de loterij; het doel, wat nagestreefd wordt, is de bijeengebrachte gelden te benutten voor het culturele leven ook in onze gemeente, terwijl ook verenigingen, welke een doeltreffende vrijetijdsbesteding harer leden nastreven, in aanmerking kunnen komen voor geldelijke uitkeringen. Door het kopen van een- of meer loten a vijftig cent dient U dus indirect de belangen van het verenigingsleven onzer gemeente. Bovendien kunt U nog een waardevolle prijs winnen (o.m. een auto, een piano, een radiotoestel, een televisietoestel, een wasmachine, een ameublement, enz. enz.) Hoewel ik de bezwaren van velen tegen de vorm van een loterij deel, meen ik bij uitzondering in dit geval haar bij U te mogen aanbevelen. Gedurende de kermisdagen zullen zij te Keyenburg verkocht worden: op de verjaardag van de Regent van het landelijk Moederfonds, hetwelk Zijn naam draagt, „Prins Bernhard Fonds”, op 29 Juni e.k., zullen zij te Hengelo verkrijgbaar zijn. De plaatselijke muziekgezelschappen verklaarden zich bereid hun medewerking aan deze actie te verlenen; zij zullen op de genoemde data in diverse delen van de dorpskernen musiceren, terwijl vele vrijwilligers op die tijdstippen de loten zullen verkopen. Moge de bijdrage onzer gemeente in deze Gelderland-Actie volledig slagen. Burgemeester MACKAY.

29 juni 1957
Marktverloting
Bij besluit van de Minister van Justitie d.d. 26 Juni 1957 is aan de Marktvereniging te Hengelo Gld toestemming verleend tot het aanleggen en houden van een marktverloting met een totaal van 8500  lotnummers. De prijs per lot bedraagt f 1.—.

(Verbond voor Veilig Verkeer)
Snel verkeer en langzaam verkeer, Weest beleefd, over en weer!

PHILIPS DOETINCHEM

In onze Montage-Ateliers kunnen wij nog enkele meisjes plaatsen ter opleiding tot Monteuse of Controleuse – Gezellige werkkring – Reeds direct goed loon plus premie Komt U eens met ons praten? Ook bezoeken wij U desgewenst thuis PHILIPS DOETINCHEM IJSSELSTR. 18.

GRATIS DANSEN

ter gelegenheid van de opening van onze NIEUWE ZAAL op a.s. Zaterdag 6 Juli Aanvang 7 uur.
TH. MICHELS BAL.

6 juli 1957
HENGELOSE KERMIS
op WOENSDAG 10 en DONDERDAG 11 JULI 1957 PROGRAMMA
Dinsdagavond 8 uur plaatsen van de vogel.
Optocht door het dorp, met muziek en Vendelzwaaiers vanaf Café Leemreis
Woensdag N.m. 14 uur KINDERSPELEN op het Marktterrein Deelname gratis
Stoelendans voor meisjes van 10-14 jaar.
Balwerpen voor meisjes van 8-10 jaar.
Blokjesrapen voor meisjes van 6-8 jaar.
Ringrijden per fiets voor jongens v. 12-14 jaar.
Tonnetjes rollen voor jongens van 9-11 jaar.
Vlaggetjes steken voor jongens van 6-9 jaar.
Blokjes rapen voor kinderen van 4-6 jaar.
Bij het afgaan van het Marktterrein worden bonnen uitgereikt.
Hierna prijsuitreiking op het Marktterrein.
16.30—17.30 uur gratis draaien voor kinderen in één der kermisvermakelijkheden.
Donderdag V.m. 9 uur Optocht met muziek en paarden: opstelling Kerkplein.
10.— uur Vaandelzwaaien voor de Edelachtbare Heer Burgemeester, voor het gemeentehuis.
10.15 uur Aanvang Volksspelen Dogcarrijden voor Dames.
Ringrijden per paard voor Dames en Heren.
Ringrijden per fiets met Hindernissen voor Dames en Heren.
11 — 12 uur Gratis draaien voor kinderen in één der kermisvermakelijkheden.
N.m. 13.30 uur Afhalen Koning en Koningin van 1956, daarna optocht met muziek en vendelzwaaiers naar het feestterrein Opstelling Kerkplein.
14.30 uur Vogelschieten, deelname voor iedereen. Opgave bij Wolbrink tot Donderdag 12 uur inleggeld f 1.— na 12 uur f 1.50.
14.30 uur Vogelgooien voor Dames. Inleggeld f 0.50. Daarna prijsuitreiking bij „Concordia”.

Donderdagavond 7 uur BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJDEN voor BROMFIETSEN en MOTOREN met attracties onder auspiciën van de HAMOVE op het parkeerterrein. Inleggeld f 0.50. DE INGEZETENEN WORDEN VERZOCHT TE VLAGGEN.

13 juli 1957
Kermismarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 17 paarden en 15 veulens, of in totaal 32 stuks paarden, alsmede 218 biggen. Geplaatst waren 35 kramen enz. Prijzen: Paarden van 600 tot 800 gld; Trage handel. Biggen 45 tot 50 gld per stuk. In biggen een vlotte handel.

Marktvereniging

Bij Kon. Besluit van 8 Juni 1957, nr. 67 zijn de statuten van de Marktvereniging wederom voor de tijd van 29 jaar goedgekeurd.

Volleybal succes

De volleybalclub „Koolhoven Treffers” speelde in de afgelopen maanden een volleybal competitie in de 2e klas mee, onder auspiciën van de Nevobo, waarin zij op de 2e plaats eindigde, wat zeer zeker een succes is, omdat dit de eerste keer was dat zij in een competitie uitkwamen. In Oktober start zij opnieuw in een competitie, welke gespeeld wordt in de markthallen te Doetinchem.

20 juli 1957
Hulde voor Concordia met een grote „H”
De muziekvereniging Concordia heeft het gepresteerd om Zondag j.l. op het Concours te Hees bij Nijmegen de eerste prijs te behalen in de Vaandel-afdeling. Dit is een prestatie die wij niet moeten onderschatten, en wij allen bewoners van Hengelo moeten er trots op zijn een dergelijke vereniging de onze te kunnen noemen. Wanneer wij zagen hoe j.l. Zondag in dezelfde afd. korpsen als Dordrechts Philharmonisch Orkest (62 leden) en de Koninklijke Harmonie Beek en Donk met (60 leden) uit kwamen en Concordia met 29 man desondanks toch een 1e prijs wist te behalen, dan zegt dat genoeg, Maar een dergelijke prestatie gaat niet van zelf, dat kost persoonlijke en financiële offers: Het eerste, persoonlijke, moeten diegenen aanvoelen die muzikant zijn en de gelederen versterken en het tweede, de financiële, moeten wij allen dragen, wil Concordia op dezelfde voet voortgaan in de hogere regionen. Concordia heeft een supportersver. met veel leden, maar er kunnen er nog meer bij. Wanneer dezer dagen één onzer U mocht bezoeken, geeft U dan op als lid voor 5 cent per week of 25 cent per maand en wij kunnen Concordia helpen uit haar financiëlezorgen. H. Knol, Voorz. Supportersver.

Afschaffing verplichte stierenkeuringen
Op voorstel van de commissie is door Provinciale Staten van Gelderland besloten de z.g.n. verplichte provinciale stierenkeuringen per 1 November 1957 te laten vervallen.

27 juli 1957
40-jarig JUBILEUM R.K. Sportvereniging „KEYENBURGSE BOYS”
Zaterdag 3 Augustus 1957 16 uur tot 18 uur receptie in zaal HOKSBERGEN Op deze receptie zijn ook alle belangstellenden uit de bevolking van harte welkom.
18.30 uur Balavond in zaal WINKELMAN. Orkest „THE SPITFIRES”
Zondag 4 Augustus 1957 JUBILEUM-WEDSTRIJDEN

13.00 uur ETTEN 2 KEYENBURGSE BOYS 2
14.00 uur ETTEN 1 – KEYENBURGSE BOYS 1 met medewerking van het Tambourcorps van de Schutterij „ST. JAN”.
Het programma voor zondag 11 augustus 1957 wordt nog nader bekend gemaakt.

3 augustus 1957
C.J.C. „Jong Hengelo”
De jongensclub „Jong Hengelo” brengt hiermede haar hartelijke dank aan ouders, donateurs en vrienden, voor de verleende steun bij aankoop van de Kampeertent. Tevens haar onuitsprekelijke dank voor de goede hulp gedurende de kampweek van 20-27 Juli te Lunteren, van B. Lebbink, B. Heerink, D. Kamperman, M. Aalberts, H. W. Smeitink en A. B. Wolsink, ondervonden. Het Bestuur „JONG HENGELO”.

Dorsver. „De Samenwerking”

Degenen die voor de rondgang willen dorsen moeten dit zo spoedig mogelijk opgeven bij de secretaris der vereniging G. SCHUERINK, D 26.

Hengelosche Engrosslachterij v/h D. J. JANSEN – HENGELO GLD

Carbonade f 2.— Varkensvlees f 2.— Rundvlees f2.— Verse metworst, 100% varkensvlees – f2.— Ribjes f1.— Gehakt f1.60 Staarten f0.50 Hips f0.75 en f1.— Lever f2.— Gezouten vet spek f0.80 Vers vet spek f0.80 Vers mager spek f1.15 Gezouten mager spek f1.20 Alles per 0.5kg. Onderpootjes . per stuk f0.08 Gemalen rundvet f0.50 Runderrollade . . f 2.—. Verkoop iedere Dinsdagmorgen van 8—12 uur. Zaterdagsmorgens van 9—12 uur verkoop van RUNDVLEES.

10 augustus 1957
Boys niej’s
Zondag kan d’r in Hengel en in Keyenburg gien ene manskeal wiet van huus en ook volle wieve neet, want ut wordt…. vreed en vreed, en op tied de pot (de middagspot) op de taofel, want dan geet ut d’ran. Boh foi iej lacht oeen krintebreudjen eerst …. dat begint um kwart over ene. Een Veteranenwedstrijd zo’tze dat nuumt, dat is een wedstrijd van olde keals van Keyenburg en Hengel die mot dan tegen mekare schuppen un trammelant zo’j nog nooit ezeen hebt. Hier komt de namen van de keals die’t met schupt. Allemoale olde schuppers van Pax uut Hengel en van de Boys uut Keijenburg. At ze de butte d’r nao hebt stoan dan zul i’j es een schupperie’je zien. Het Veteranen elftal van de Keijenb. Boys; W. Winkelman H. Goossens ]an Seesing Har. Seesink H. van Aken G. Beening B. Seesing P. Smeenk A. Kelderman B. Winkelman H. Kelderman Res. Th. Tankink, H. Hoksbergen.
Het Veteranenelftal van Pax: B. Brandenburg A. Kroeze J. Meenink A. Grotenhuis G. Kuipers W. Jansen B. Kroeze G. Boonstra W. Geurtzen R. Notten B. Wesselink Res. H. Ordelman, D. Taken, J. Bruggink, A. Wansink. (Wijzigingen voorbehouden.) De scheidsrechter is al deur de bond benuumd da’s nog een goeien olden fluiter nml. Mulders Toon. Zo den keal fluit, daor kan gin mense tegen an fluiten en nog goeg strabant ok. En dan de wedstrijd van de profs. van de Graafschap tegen DCS uut Saeventer. Dat knap t’r olderwets op. Dat zak ow vertellen. Now luu allemaole tut Zondag op ’t schuppersveld van de Keyenburgse Boys. Hendrik.

Grote Paarden-, Vee en Varkensmarkten
Woensdag 14 Aug. (Knollenmarkt) te HENGELO Gld Grote Veulenkeuring Geen inleggeld Prachtige prijzen. 
MARKTVERENIGING.

17 augustus 1957
Oriënteringsrit Veilig Verkeer, Hamove
Onder auspiciën van de vereniging voor Veilig Verkeer en Hamove zal er op Zaterdag 24 Aug. a.s. een veilig-verkeers-oriënteringsrit worden gehouden. Deelname staat open voor elkeen die in het bezit is van een auto, motor, scooter of bromfiets. Het doel van de rit is de deelnemers in de gelegenheid te stellen zich door middel van een oriënteringsrit te laten testen omtrent de verkeersregels. De totale afstand zal circa 40 km bedragen hoofdzakelijk door deze gemeente. Bromfietsers starten in een aparte klasse. Voor deze rit zijn fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar onderstaande advertentie.

Veulenkeuring 1957

De tijdens de Knollenmarkt gehouden veulenkeuring is weer uitstekend geslaagd. Wat de aanvoer betreft overtrof deze het getal van alle voorgaande jaren, waaruit te zien is, dat het laagtepunt in de paardenfokkerij, tengevolge van de mechanisatie, voorbij is en weer een stijgende tendenz is waar te nemen, hetgeen van grote betekenis is voor de Hengelose paardenmarkten en de verschillende jaarlijkse keuringen hieraan verbonden. Voor de Marktvereniging moet dit verheugende verschijnsel een stimulans zijn om alle middelen aan te wenden ter bevordering van de markten, zodat bij het 300-jarig bestaan van de Hengelose markten in 1958, dit drie-eeuwen-jubileum herdacht kan worden met bloeiende markten.
— In de rubriek ingeschreven warmbloed merrieveulens behaalde onze plaatsgenoot P. W. Smeenk.
met zijn inzending de derde c-prijs.
— In de rubriek warmbloed hengstveulens behaalde H. J. Hissink met zijn inzending de eerste a-prijs.
Idem A. Cortumme de vierde b-prijs.

KNITTAX De Koning der handbreimachines

Heden weer ontvangen, de nieuwste KNITTAX breimachine in eenvoudige en luxe uitvoering. U kunt er alle patronen mee breien 50 maal vlugger dan met de hand. Volkomen gelijk aan het beste handbreiwerk. Kan ook weer uitgehaald worden. Een gesloten hiel breien in minder dan geen tijd. U breit voor Uw plezier Eenvoudige bediening Breilessen gratis tot U het volledig onder de knie heeft. Vraagt demonstratie aan huis bij de KNITTAX-Dealer H. LUTH – Nieuwstad 4 – VORDEN.

24 augustus 1957
Programma Kinder- en Volksfeesten te Varssel op 27 en 28 augustus a.s
dinsdag 27 aug.
1.30 uur kinderspelen en tractatie
7.00 uur Ronde van Varssel
8.00 uur CABARET „de Heikneuters”, Entree f 1.50
woensdag VOLKSSPELEN 28 aug.
1.30 uur Vogelschieten,
1.30 uur Ringrijden dames,
2.30 uur Ringrijden heren,
2.30 uur Vogelgooien dames,
3.30 uur Kruiwagenrace 4.00 uur Touwtrekken
7 uur Prijsuitreiking met BAL na met vrij Entree

„QUICK” schoenen-industrie opent fabriek
A.s. Maandag opent de Quick-sportschoenfabriek officieel haar poorten; wat dit betekent voor de ondernemers, behoeft geen betoog; niettemin willen we toch een blik werpen in het verleden. Ruim een halve eeuw geleden vestigde zich wijlen H. Jansen als schoenmaker in onze gemeente en door zijn werklust had hij al spoedig een grote klantenkring verworven. Begonnen in de Spalstraat, vervolgens in de Kerkstraat, werd daarna in de Raadhuisstraat een terrein aangekocht tegenover het gemeentehuis. In het hierop gebouwde pand was het waar zich na enige jaren het probleem van de opgroeiende zoons deed gelden. Na veel wikken en wegen nam Vader Jansen, gestimuleerd door Moeder Jansen, het koene besluit om achter de bestaande schoenmakerij een fabrieksruimte te bouwen waarin de fabricage van schoenen, ook voor levering buiten Hengelo, begon. Door gedegen vakkennis en het aantrekken van uitstekende leidinggevende functionarissen groeide het bedrijf, zodat na enige jaren moest worden gezocht naar een ruimer fabrieksgebouw. De nieuwe fabriek van de heer Lubbers bracht uitkomst; met het betrekken van twee etages hiervan kon men voorlopig verder. Toen kwamen de jaren ’48 en ’49 met zeer geringe toewijzingen, waardoor werkkrachten moesten worden afgewezen. Na ampel-beraad met het gemeentebestuur werd ondergetekende toen aangewezen om, met de jongste firmant en de procuratiehouder, bij de betrokken instantie’s op verhoging van de toewijzingen aan te dringen. In 1952 was het getal employees weer op peil. Het ruimtegebrek was ook in dit pand niet opgeheven en nu, na een tiental na-oorlogse jaren van noeste arbeid en doorzettingsvermogen, staat men dan voor de opening van een nieuwe, goed geoutilleerde fabriek met uitbreidingsmogelijkheden, kantoorgebouw en dienstwoning voor de procuratiehouder, aan de Hummeloseweg, hetgeen een lust voor ’t oog is, en de toetst der kritiek kan doorstaan. Alle eer aan de fa Joosten v/d Hof uit Eist, die in zo’n korte tijd dit werk gemaakt en opgeleverd heeft. In deze nieuwe fabriek is ruim werk voor een groot aantal gezinshoofden en jongere mensen en er heerst een goede onderlinge verstandhouding, hetgeen de productie ten goede komt. Natuurlijk zijn er ups and downs geweest in de loop der jaren, hierover hebben we reeds gewaagd, doch dit mocht de energie niet breken. Wij wensen dit bedrijf, onder Gods onmisbare zegen, veel succes en feliciteren Mevr. de Wed. Jansen, de firmanten, de familie en de staf van personeel, zonder uitzondering, met het behaalde resultaat. J. H. TIJDINK, Wethouder.

Rode Kruis-postzegels er op!!!
Ter gelegenheid van het — in juli j.l. — herdachte 90-jarig bestaan van het Nederlandsche Roode Kruis worden tussen 19 aug. en 19 okt. 1957 Rode Kruis postzegels uitgegeven, waarvan de toeslag ten goede komt aan het Rode Kruis. De jubileum-zegels herinneren er aan, dat het Rode Kruis voortdurend bijstand biedt aan zovelen, die hulp nodig hebben en aan tallozen, wier leed verzacht kan worden. Voor dit alles is veel geld nodig. De vele kleine toeslagen per postzegel maken samen één groot bedrag, waarmee het Rode Kruis veel kan doen. Daarom: koopt nu geen gewone postzegels, maar RODE KRUIS-ZEGELS !!

31 augustus 1957
Volksfeest te Linde
Op woensdag 4 en donderdag 5 sept. a.s. zal in de buurtschap Linde te Vorden wederom het bekende, traditionele Volksfeest plaats vinden bij café van Asselt. Woensdagavond zal een bekend cabaretgezelschap ,, The Joly Jokers” uit Apeldoorn een optreden geven in de grote feesttent onder de veelzeggende titel „Lachen is troef”. Dit gezelschap maakt de laatste tijd veel opgang en heeft een zeer gevarieerd programma. Donderdag wordt het eigenlijke Volksfeest gehouden met diverse Volksen Kinderspelen, draaimolen, schiettent, enz. Als speciale attractie voor de jeugd komt er een poppenkast, ’s Avonds is er volop gelegenheid tot dansen onder dansmuziek van „The Moodchers”. Zie voor nadere bijzonderheden de advertentie in dit blad.

7 september 1957
Op de Provinciale landdag van de Chr. Jonge Boeren en Boerinnen
te Heerde, heeft de afd. Hengelo diverse eerste, tweede en derde prijzen behaald. In aanmerking nemende dat dit de eerste keer was dat de leden aan wedstrijden deelnamen, is dit een zeer mooi succes.

Opgelet! Zondagsdienst dierenartsen

H. van Soest te Hengelo Gld, J. Reichman te Steenderen en J. Wechgelaer te Vorden zijn oveengekomen gezamenlijk een Zondagsdienst in te stellen, welke ’s Zondagsmorgens om 8 uur begint. De Zondagsdienst wordt iedere week bekend gemaakt in „de Reclame”.

OPROEP afstemming data bijeenkomsten door de burgemeester

In de afgelopen wintermaanden is mij bij herhaling gebleken, dat het bepalen van data, waarop bijeenkomsten worden belegd of uitvoeringen worden gegeven, aanleiding heeft gegeven tot misverstanden of andere moeilijkheden. Deze ervaring heeft mij er toe geleid te willen zoeken naar enige coördinatie en naar een efficiënte spreiding. Teneinde tot resultaten te kunnen geraken is het daartoe zeer gewenst, dat de leden van de dagelijkse besturen van verenigingen en organisaties – alsmede zij, die uit anderen hoofde belang hebben bij een doeltreffende verdeling van het winterprogramma – gezamenlijk bijeenkomen en zich allen tezamen beraden op te fixeren data. Ik verklaar mij dit jaar gaarne bereid de leiding dezer vergadering op mij te nemen en nodig – uitsluitend langs deze weg – alle gegadigden of hun gemachtigden uit daartoe bijeen te komen op Dinsdag, 10 September e.k., des avonds om 7.45 uur in de zaal van Th. Michels, Spalstraat 45, alhier. Burgemeester.

14 september 1957
Collecte Sanatoria „Sonnevanck”
Van 9 tot 15 Sept. a.s. zal weer de openbare collecte worden gehouden door de Prot. Chr. Sanatoria „Sonnevanck” en „Zonnegloren”, alsmede het Algemeen Sociaal Fonds „Draagt elkanders Lasten’ . Het is een verheugend verschijnsel, dat de t.b.c. de laatste jaren sterk is teruggelopen. Nog altijd bedraagt het aantal nieuwe ziektegevallen in ons land ca. 7500 per jaar en de verschillende schoolepidemietjes van de laatste tijd hebben ons opnieuw bewezen, dat waakzaamheid nodig blijft. Ook bovenstaande instellingen willen de strijd tegen deze ziekte aanbinden, doch daarbij kunnen zij Uw steun en medewerking niet missen. Gezondheid is een groot goed. Geef daarom voor hen die dat voorrecht moeten missen.

Mooi resultaat Anjerfonds-Gelderland

Ten gunste van de Gelderland-actie, uitgaande van het Anjerfonds-Gelderland, werden in deze gemeente 827 loten verkocht. De verloting, welke aanvankelijk op 1 Aug. j.l. was bepaald, werd uitgesteld en zal nu definitief op 1 Okt. e.k. plaats vinden. Na deze datum zullen trekkingslijsten bekend worden gemaakt.

21 september 1957
H.H.V.-kampioen
Het hengelconcours van b.g. vereniging, gehouden in de dorpsbleek is beëindigd en het is de heer Bakker gelukt om met 146 pnt. het kampioenschap (tevens eerste prijs) te behalen.

Marktbericht

Op de Woensdag gehouden markt waren 168 biggen aangevoerd. Prijzen van 40-45 gld. Trage handel.

28 september 1957
Veilig Verkeer
Op de jaarvergadering van de Vereniging voor Veilig Verkeer deelde de voorzitter mede dat het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop over het afgelopen jaar is opgelopen tot 1500. Als men weet dat zeer veel ongevallen te wijten zijn aan ondeskundigheid van de verkeersvoorschriften  en aan het feit dat men zich te weinig ..heer in het verkeer” toont, is het een goede gedachte van de afdeling dat zij elkeen in de gelegenheid stelt een verkeerscursus te volgen. Voor bijzonderheden omtrent deze cursus verwijzen wij naar de advertentie voorkomende in dit blad.

Gebruik van electriciteit

Op vrijdag, 4 oktober a.s. zal er in Hengelo Gld – in zaal Langeler ’s middags van 2-5 en ’s avonds van  7-10 uur een tentoonstelling worden gehouden die tot doel heeft de vrouw goede voorlichting te geven over het gebruik van electriciteit in de huishouding. Hierbij zal vooral aandacht worden besteed aan die electrische apparaten die de huisvrouw arbeid besparen, zoals stofzuiger, wasmachine, centrifuge, strijkijzer, warmwatervoorziening, enz. enz. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan goede voorlichting. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door de N.V.E.V. in samenwerking met de plattelands jongeren-, plattelandsvrouwen- en boerinnenorganisaties en de P.G.E.M. De tentoonstelling is voor iedereen toegankelijk. TOEGANG VRIJ.

Remco Schreuder

5 oktober 1957
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 168 biggen aangevoerd. Prijzen van 35-42 gld Handel gedrukt.

Benoemd onze oud-plaatsgenoot. de heer G. Harmsen

thans onderwijzer te Deventer, is in gelijke functie benoemd aan de lagere landbouwschool te Balk Friesland .

Mooi succes onze plaatsgenoot Joop Morsink
werkzaam bij de Ned. Heide Maatschappij, als tekenaar afd. Wegenbouw, heeft van de Directie de mededeling ontvangen, dat zij de door hem ontworpen schuiftabel voor het berekenen van bochten in wegen voor het gebruik in het bedrijf zal overnemen.

Autoshow In zaal LANGELER te Hengelo GId

op ZATERDAG 5 OCT. en ZONDAG 6 OKT. a.s. door Garage A. B. WOLSINK te Hengelo GId Tentoongesteld worden: de Wartburg pers.auto 4-pers. standaard uitvoering f 5695.— „ luxe uitvoering f 6295.— combinatiewagen f 6595.— cabriolet leer bekleding f 7495.— Coupe Hard Top met slaappl . f 7995.— H I.F.A. F 9 „ 2-deurs f 4595.„ P 70 Zwickau pers.auto 4-pers. 2-deurs f 4295.— combinatiewagen 4-pers. f 4775.— Framo open bestelwagen, 850 tot 1000 kg f 4375.— OPENINGSTIJDEN : ZATERDAG van 14 tot 22 uur n.m. ZONDAG van 10 uur v.m. tot 22 uur n.m.

12 oktober 1957
Coöp. Zuivelfabriek Hengelo Gld aanbesteding van de melkritten voor het boekjaar 1958
op Woensdag 16 oktober om 3 uur in zaal Langeler. Rittenlijsten en Voorwaarden liggen ter inzage ten kantore. Vóór 1 oktober van ieder jaar kan door de aannemer van een melkrit en door de fabriek opzegging plaats hebben. Is door geen der partijen opgezegd dan wordt het volgende jaar op dezelfde voorwaarden doorgereden Het Bestuur.

Koopjes halen bij VéGé

Een pracht plastik tafellaken voor slechts 95 cent, bij aankoop van 1 pak (250 gr.) VéGé koffie f 2.08 en 42 zegels. Cacao per pak (100 gr.) 60 et, met 12 zegels hierbij het tweede pak voor slechts 30 cent Appelmoes, grote pot 79 ct. met 10 zegels 1 blik Soepballetjes, 98 ct, met 20 zegels hierbij 1 pakje groetesoep voor 24 ct, met 5 zegels Superieur bonbons 100 gr. 43 ct, met 10 zegels
L U B B E R S Vordenseweg 17.

19 oktober 1957
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 76 biggen aangevoerd. Prijzen van 30-40 gld Matige handel.

Verloting Anjerfonds

De trekkingslijst van de verloting van het Anjerfonds Gelderland ligt ter inzage bij het bureau van dit blad.

Voor de Landbouw

Sinds enkele jaren bestaat er verschil van mening tussen het Boekhoudbureau van de G.M.v.L. enerzijds en de belastinginspectie anderzijds over de positie der inwonende kinderen. Hierover heeft de belastingkamer van het gerechtshof onlangs meerdere gunstige uitspraken gedaan. Mocht de Hoge Raad deze uitspraken bevestigen, dan kan dat voor degenen, die met eigen kinderen werken, belangrijke besparingen geven. Voor degenen die hierover meer willen weten, vermelden wij, dat hieraan een uitvoerig artikel is gewijd in het Gelders Landbouwblad van 3 oktober 1957. Ook kunt U hierover nader ingelicht worden op de zitdag van het Boekhoudbureau van de G.M.v.L.

Belangrijke Veiling van een grote partij DUMPGOEDEREN
W. J. B. KOK, veilinghouder in machineriën te Apeldoorn, tel. 3956, zal ten overstaan van deurwaarder A. M. Rozijn te Groenlo, op Zaterdag 19 Okt. 1957, des voorm. van 10-12 uur en daarna van 2-5 uur, in hotel Langeler te Hengelo Gld, PUBLIEK VERKOPEN: o.a. de navolgende goederen: grote partij hout- en slotschroeven, machinebouten, zelfaanlopende lichtnetmotoren, krachtmotoren, bankschroeven, grond- en gummikabel, lichte en zware cirkelzaagassen, Amer.
inbouw vergassers, hand-, trek- en circelzagen, over- en werkschoenen, K.L.M, stofjassen, dop-, steek- en ringsleutels, licht- en krachtmeters, grote partij lijmklemmen, sets hout- en ijzerboren, electro materialen, schakelkasten, schakelaars, stopcontacten, enz., electrische slijpmachines, 0.5 P.K. 220 V., waterslang, boormachines, drijfriemen, ijzeren en houten schaven, handslijpmachines, slijpstenen, sets houtbeitels, div. soorten tangen, mestgrepen, hamers, grote partij koperen klinknagels voor remvoering, booromslagen, te veel om te beschrijven’ enz- enz Bezichtigen 1 uur voor de verkoop.


Cursus Bond van Chr. Plattelandsmeisjes
is voornemens een Cursus te organiseren voor het aanleggen en verzorgen van de groente- en bloementuin en het verzorgen van kamerplanten. Er kunnen nog enkele cursisten inschrijven. Wie voelt hier iets voor? Inlichtingen kunt U krijgen bij Mej. D. HIDDINK, „Hesselink” E 38, Tel. 486.

 

26 oktober 1957
Verloting Door de zang- en toneelver. „Excelsior”
wordt, ter bestrijding van de hoge onkosten, een verloting georganiseerd. De prijs van de loten is op 50 ct gesteld. Als men weet dat er prachtige prijzen, als automatische aardappelschilmachine, theeservies enz. te winnen zijn, twijfelen wij niet of de loten zullen vlot van de hand gaan. De trekking zal plaats hebben op Woensdag 4 Nov. a.s. Als de lotenverkopers straks aan Uw deur komen, stelt hen dan niet teleur, maar koop loten, U steunt hiermede de zangvereniging en het kinderkoor.

Plantsoen gemeentehuis

Belangstellenden in onze gemeente zullen zich met verwondering hebben afgevraagd waarom het plantsoen naast het gemeentehuis gelegen een wijziging moest ondergaan, terwijl het toch steeds de bewondering oogstte van een ieder, die er langs liep. De reden is gelegen in het volgende: in dit plantsoen staat als centrum het oorlogsmonument, tot voor kort ongenaakbaar voor de ingezetenen onzer gemeente, ongenaakbaar ook voor de nabestaanden van hen, te wier ere het opgericht werd; een hekwerk maakte elk contact immers practisch onmogelijk. Door de afbraak van deze omrastering en herbeplanting van dit terreintje ligt het in de bedoeling het monument nader tot de mensen te brengen. Men zal de gelegenheid krijgen, op ieder gewenst moment, bloemen aan de voet van het monument te leggen, terwijl het in de toekomst mogelijk zal zijn dat allen op de avond van de vierde Mei langs het monument defileren en een massale bloemenhulde wordt gebracht. Ondergaat de plaats misschien voor het oog een tijdelijke achteruitgang. In de toekomst zal zij aan waarde stellig gewonnen hebben.

2 november 1957
Kleding-lndustrie Th. F. Seesing & Zonen
Tel. 319 – Keijenburg VRAAGT Naaisters en Leerling-Naaiters Vakkundige opleiding. Vast werk. Vraagt vrijblijvend inlichtingen. Goede lonen.

St . NICOLAAS op huisbezoek

St. Nicolaas, met één of twee van zijn knechten, is voornemens op de avonden van 4, 5 en 6 December in het dorp huisbezoeken af te leggen. Inlichtingen en opgave aan het, bureau van dit blad of Vordenseweg 24, Tel. 414.

9 november 1957
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 245 biggen aangevoerd. Prijzen 32 tot 42.50 gld. per stuk. Goede handel.

Rijkspostspaarbank

Op de Rijkspostspaarbank werd gedurende de maand Oktober ingelegd f10302.62 en terugbetaald f5388.63. Het laatst uitgegeven boekje was nr. 1610.

Het C.N.V. roept U!

De vakbeweging en dan met name de christelijke vakbeweging staat tegenwoordig bloot aan bestrijding. Van verschillende kanten verwijt men de christelijke vakbeweging dat zij zich bemoeit met dingen waar zij niets mee te maken heeft. Daarom worden er door het gehele land vergaderingen gehouden waarin een bestuurder van deze beweging hoopt te spreken over de taak van het C.N.V. in de moeilijkheden van vandaag. Verder verwijzen wij U naar de advertentie in dit nummer.

De prenten aan Uw wand

Als gevolg van een samenwerking tussen het Gemeentebestuur alhier en de Culturele Commissie in de Provincie Gelderland zal van 23 tot 28 November e.k. in de Raadzaal van het Gemeentehuis een tentoonstelling gehouden worden onder het motto „De prenten aan Uw wand”, welke expositie voor een ieder toegankelijk zal zijn, die belang stelt in de tot stand koming van etsen, gravures, enz. Dezelfde tentoonstelling werd reeds in het Gemeentemuseum te Arnhem gehouden, waar zij de belangstelling van velen trok. Hengelo moge zich gelukkig prijzen deze expositie binnen haar grenzen te krijgen en dit te tonen, door haar te gaan bezichtigen. De entree-prijs zal zeer laag gehouden worden. Reserveert dus nu reeds een ochtend-, middag- of avond-uur binnen de reeds vermelde periode. Indien deze tentoonstelling voldoende belangstelling zal trekken, zal dit voor de organisatoren een stimulans zijn om in de volgende jaren naar nieuwe mogelijkheden op cultureel gebied uit te zien. Er is zo dikwijls verzucht: brengt de beeldende cultuuruitingen meer naar het platteland. Welnu hiermede wordt nu een begin gemaakt. Helpt allen dit te doen slagen.

16 november 1957
Koldemarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt (z.g. Koldemarkt) waren aangevoerd 106 paarden en 15 veulens, of in totaal 121 stuks en 221 biggen. Geplaatst waren 35 kramen enz. Prijzen paarden 900 tot 1300 gld; veulens 240 tot 400 gld per stuk; biggen 35 tot 45 gld per stuk. Betere soorten werden boven notering verkocht. Handel in paarden en biggen was goed.

N.V.E.V. – HENGELO GLD

Woensdag 20 Nov. 1957 is er in het Feestgebouw om half 8 precies een kook- en bakdemonstratie verzorgd door Mej. van Eden, namens de P.G.E.M. Het Bestuur hoopt, dat vele niet leden en nieuw aangeslotenen op het electr. net hun belangstelling zullen tonen door aanwezig te zijn. Vergeet niet papier en potlood mee te nemen.
Het Bestuur.

23 november 1957
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 171 biggen aangevoerd. Prijzen 30 tot 40 gld. per stuk. Matige handel.

Geslaagd: Onze plaatsgenoot de heer W. van Onna

slaagde te Utrecht voor het diploma vakbekwaamheid, herenkapper.

Aanbesteding woonhuis bij Piersonschool

Namens het Bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Hengelo Gld, hoopt ondergetekende op Woensdag 11 December 1957, te 11 uur, in het gebouw „Concordia” aan te besteden de bouw van een woonhuis voor het Hoofd van de Ds J. L. Piersonschool aldaar. Aannemers (zowel van timmer als metselwerk) dienen voorstanders te zijn van Protestants Christelijk Onderwijs en woonachtig te Hengelo Gld. Bestek en tekening zijn gratis verkrijgbaar bij Lichtdrukinrichting J. A. Nowee, Spijkerstraat 239, Arnhem. H. GEELS, Architect B.N.A., Arnhem Weg langs het Hazegrietje 25.

30 november 1957
Cabaretavond Heng. Bestuurdersbond (N.V.V.)
Zaterdag 30 November zaal Concordia: Optreden van het „COCKTAIL CABARET” uit Apeldoorn Aanvang 7.30 uur Zaal open 7 uur Geen plaatsbespreken. Entree: leden f 0.75 (bondsboekje meebrengen) niet-leden f 1.25.

Installatiebedrijf BERGERVOET 30 jaar

1927 Opening 1957 der nieuwe zaak en herdenking 30-jarig bestaan van ons Electro- en Radio-Technisch Installatiebedrijf op Zaterdag 30 November 1957 n.m. 3 uur waarbij alle belangstellenden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Hierna is er de gehele dag gelegenheid om de zaak vrij te bezichtigen. Op deze dag worden bij aankoop van artikelen waarop dit is toegestaan 5% korting gegeven, maar worden geen St Nicolaasbonnen verstrekt. Wij zijn thans aangesloten aan het telefoonnet onder No. 570.
Beleefd tot een bezoek uitnodigend, Installatiebedrijf BERGERVOET.

7 december 1957
MEISJES die van nauwkeurig, schoon en prettig werk houden, kunnen nog steeds een goede en vaste werkkring vinden bij PHILIPS’ MONTAGE-ATELIERS DOETINCHEM. Gemakkelijk bereikbaar met de lijndiensten der Geld. Tramwegen of met onze eigen bussen (uitsluitend voor meisjes). Volledige vergoeding van reiskosten, gratis vervoer in eigen bussen of fietsgeld. Ons AANNEEMBUREAU, IJsselstraat 18 te Doetinchem is geopend: maandags t.m vrijdags van 9—11 en van 14—16 uur. Bovendien kunt U op deze dagen van 18.30 tot 20.00 uur bij de portier terecht voor inlichtingen en het maken van een eventuele afspraak. Op verzoek komen wij bij U thuis. Ook voor MANNEN, die bereid zijn zo nodig in ploegen te werken, hebben wij nog enkele plaatsen vrij. Woonafstand maximum 10 km. Gunstige fietsgeldregeling.

14 december 1957
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 134 biggen aangevoerd. Prijzen 32 tot 42 gld. per stuk. Redelijke handel.

CHR. MUZIEKVERENIGING „CRESCENDO UITVOERING

op Donderdag 19 Dec., v. Donateurs en Vrijdag 20 Dec. voor alle belangstellenden, ’s Avonds 7.30 uur (precies) in feestgebouw „Concordia” Na een aantal muzieknummers, afgewisseld door gewijde muziek, volgt opvoering van het toneelstuk ,De Zon tegemoet’ in 3 bedrijven door Maarten van Vught ENTREE f 1.—

21 december 1957
Huisslachtingen
Naar wij vernemen, komen in de week waarin 1 Januari valt, de keuringen voor huisslachtingen te vervallen.

Rondgang Crescendo
De Chr. Muziekver.
Crescendo zal op Kerstavond op de volgende tijden en plaatsen enkele Kerstnummers ten gehore brengen. 7 uur Rusthuis, 7.30 uur Tramstation, 7.45 uur Ned. Herv. Kerk, 8 uur Vordenseweg, 8.15 Hogeland.

Marktbericht

Op de Woensdag gehouden markt waren 157 biggen aangevoerd. Prijzen 32 tot 45 gld. per stuk. Matige handel.

C. EVERS, Café Velswijk (gedicht)

Het oude jaar die gaat verdwijnen.
Het nieuwe zal dan weer verschijnen,
Om het nieuwe jaar iets op te frissen.
Kan men heus de drank niet missen,
Wij leveren net als andere jaren.
de fijnste Jenever, Citroen en Oude Klare,
Ook de Cognac die mag er zijn.
En de Rozijnen Brandewijn,
Tevens wensen wij U allen met elkaar.
Een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

Heden Zaterdagavond

Sjoelen om Krentenbrood, Gebak, Taarten, Enz. Bakkerij H. M. Mentink REIGERSVOORT

 

28 december 1957
Een verblinde bestuurder is stekeblind!
Hij kan enkele seconden geen hand voor ogen zien. Juist in die ogenblikken kan het fatale moment komen, dat er iets onherstelbaar gebeurt. Bestuurders van voertuigen! Rijden met verblindend licht bij het tegenkomen of inhalen is misdadig. Matig Uw snelheid én Dim op tijd! (Internationale Antiverblindings-actie) „Veilig Verkeer”.

Opening en inzegening Kleedlokaal Keyenburgse Boys zondag 29 december
12 uur Keyenb. Boys 3 Baakse Boys 3. Om 2 uur opening en inzegening Kleedlokaal Keyenb. Boys 1- Den Dam 1. Na afloop der wedstrijden, gelegenheid tot bezichtiging der kleedkamers. Wij danken een ieder die op welke wijze ook, tot de totstandkoming van de kleedkamers hebben medegewerkt. Op Maandag 30 December 1957, ’s avonds 8 u. VERKOOP van het op het terrein staande houten materialenhok en een z.g.a.n. pomp no. 5. Een en ander te bezichtigen op het terrein „Keyenburgse Boys”. De Boys wensen U een Zalig Nieuwjaar.