10 januari 1959
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 141 biggen aangevoerd. Prijzen 50 tot 56 gld. per stuk. Goede handel.

Spaarzin
Gedurende de maand December werd op de Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f 9025.92 en terugbetaald f 7530.78.

Rekeningen Diaconie Ned, Herv, Gemeente Hengelo Gld
bestemd voor de Diaconie of ’t Rusthuis over 1958 worden gaarne ingewacht vóór 1 Februari a.s. bij de Adm. Diaken E. J. MAALDERINK, B 2, Hengelo Gld.

Dringend verzoek:
Zij, die nog een rekening hebben voor de Scholen met de Bijbel Dorp, Bekveld en Varssel, worden verzocht die in te leveren vóór 21 Jan, bij de penningmeester H. LUESINK, F 18.

Spotkoopjes bij bij H. BESSELINK – KEYENBURG
o.a. inPullovers, Vesten, Sokken, Kousen, losse Colberts, Pantalons, Sporthemden, Ondergoed, Jongensblousen, Graslinnen, enz. Ons devies is goede kwaliteiten en lage prijzen! Stukgoederen 10 ct.

Quick Sportschoenfabriek
Jansen molenaar
Diaconie
Weevers Veehandelaar

Lives zogdrank

17 januari 1959
Uitvoering R.K. Gymnastiekvereniging „D.l.0.” KEYENBURG—HENGELO
Op a.s. Zaterdag 17 en Zondag 18 Januari, Aanvang 7.30 uur, Zaal Winkelman. Zaterdag met optreden van de JEUGD. Plaats bespreken Zaterdag van 3.30 tot 4.30 uur. Zondag na de H.H. Missen Donateurs met kaart vrij entree.

Damnieuws
Donderdagavond kwam O.G.I. uit Almen op bezoek in Hengelo. DCH speelde met 4 invallers. O.G.I. wist te winnen met 15-5 en nam hiermede revance op de nederlaag in Almen geleden van DCH. Dit is de eerste keer sinds jaren dat DCH van Almen een nederlaag kreeg.

Horpanta haargroeimiddel, De Spar Eggink,Knol, Harmsen, Meenink, Mentink en Niessink.

24 januari 1959
Hondenbelasting
Houders van honden ouder dan 3 maanden moeten deze aangeven ten kantore van de gemeenteontvanger (gemeentehuis) vóór l Februari a.s. Bij aangifte moet de hondenbelasting terstond worden betaald. De belasting bedraagt: voor de eerste hond f 10.— voor elke volgende hond . . . f 20.— voor een bedrijfs- of waakhond, mits niet anders dan aangelijnd op de openbare weg komend f 5.— voor een hond, verblijvend in een volgens de voorschriften ingerichte loopruimte f 2.50 bij overschrijding van genoemde datum of bij verzuim van aangifte is dubbele belasting verschuldigd.

Mukey Ni’ijs
Now wordt den trammelant nog groter. Now krieg ze d’n carnavalaovond, da’s ’s Maondags in 2 zalen, volle neet genog. En met ut fancy fair is ut al aardig in order. De lotten köj aoveral al kriegen zolange as ze dr nog bunt. Vervolg in de Reclame.

70 inwoners meer
De bevolking van onze gemeente is in het jaar 1958 toegenomen met 70, zodat het aantal inwoners op 1 Januari j.l. 6372 bedraagt, t.w. 3292 man. en 3080 vr. pers.

COOP. BOERENLEENBANK Wegens rentebijschrijving
„LANDBOUWBELANG” (Raiffeisen-Bank) HENGELO GLD Spaarbank weer geopend Wegens rentebijschrijving inlevering van ALLE spaarbankboekjes verzocht vóór 31 jan. a.s. DE KASSIER.31 januari 1959
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren Hl biggen aangevoerd. Prijzen 50 tot 57 gld per stuk. Goede handel.

7 Juni „’t Zand” Motorland!
Door de K.N.M.V. is vastgesteld dat dit jaar de terreinkampioenschappen van Gelderland verreden zullen worden op het circuit „’t Zand” te Hengelo Gld, op Zondag 7 Juni 1959. Evenals als voorheen worden de wedstrijden georganiseerd door Hamove, onder auspiciën van de K.N.M.V.

Bezoekt de van de Chr. Zangver. „Looft den Heer”
op Woensdag 4 Februari a. s., in Concordia. Aanvang 7.30 uur (precies) Na een mooi zangprogramma, afgewisseld door Vrouwen- en Mannenkoor, zal door de toneelclub v/d Chr. Zangver „Excelsior” te Toldijk worden opgevoerd het toneelspel in 3 bedrijven: Melodie uit het verleden van N. Stam Kaarten verkrijgbaar bij de Secr. H. B. Lubbers (Wolters) f 1. — (bel. inbegrepen) Men wordt verzocht vroegtijdig aanwezig te zijn.

LEERLINGENAVOND J Door de balletschool ELLY-CHARLOTTE VAN DIJK
In Concordia Hengelo Gld, Donderdag 5 Febr. 1959 Kaarten aan de zaal f 1.25 Aanvang 8 uur Voorverkoop.
TIJDINK, Spalstraat 21.

8 februari 1959
Mukey Nie’js (2)
Daor is e dan weer ….; Veur de leste keer. Wat un spul. Wat un trammelant. Vreed en vreed…. De leuze van Prins Carnaval wier vanaovend deur zien secretaris telegrafisch deur e geven. Daor geet e dan : „Neulders an de strop wi’j zet alles op de kop.” Wat kearl hè! Onbesoesd. De naam van de prins is Mukey III. Un tamelijk uutgerekte ome. Nog weer vief duum langer as den veurigen. De hele Mukey vergadering was dan bi’j mekare. Zaoterdagaovund um acht uur wordt ud faricy fair met donderend geweld in e.zet. Daor kump niet allene de prins en de prinses met zien hofnarre, maor un hele optoch, vanaf de Seezo-fabrieken. Met de raod van elf en allen trammelant d’r bi’j. Ut tacnboerkorps van de Schutteri’je de kleine trommelders en alles d’r bi’j, en ze’j Toon Bekveld de thermometer, den keal die met de knuppel zwaait veurop. Zo geet ut dan de Slonze deur naor Jan van Trui. Daor wordt dan ut spul uut de knup e’daon. Gewoon de moeite weerd um un treinreize veur te maken. Ut Mukey restorant daor maak ze un wintertuun van. Krek Krasnapolsky in Amsterdam. Patats friets zollen d’r eerst neet kommen, want Klompen Toon kon dit jaor geen aerpels leveren want zej-e, ik kom eiges te kort. Hie is van niks niet zo dikke. Veurzichtig an Toon. Wordt vervolgt in de Reclame.

Schilderijen Tentoonstelling in gemeentehuis
Door bemiddeling van de Stichting Culturele Raad voor Gelderland te Arnhem is het mogelijk geworden – evenals zulks plaats vond in november 1957 – een tentoonstelling te houden in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze expositie zal samengesteld worden uit werken van acht hedendaagse Nederlandse schilders en zal een overzicht geven van verschillende stijlen van de z.g. Haagse School af tot de z.g. non-figuratieve schilderkunst. De bovengenoemde tentoonstelling zal onder de titel: „Acht hedendaagse schilders :Onbegrijpelijk of onbegrepen?” gehouden worden van 16-21 februari 1959. De opening zal plaats vinden op maandag, 16 februari a.s., des avonds om acht uur, waarbij de kunstschilder de heer J. Miechels te Arnhem zich bereid heeft verklaard een explicatie van het geëxposeerde te geven. De heer Miechels voornoemd zal daartoe eveneens op woensdag 18 en vrijdag 20 februari, gedurende de middag en avond, aanwezig zijn. De tentoonstelling van november 1957 welke onder de naam: „Prenten aan Uw wand” een getal van 287 bezoekers wist te trekken, vormde een bemoedigende eerste stap op dit gebied. De tentoonstelling welke thans gehouden zal worden zal stellig meer belangstelling trekken, waar het hier schilderijen betreft, welke door hun kleurrijke uitvoering meer direct aanspreken, terwijl de variëteit van de stijlen enige garantie biedt dat een ieder zich tot meerdere stukken zal voelen aangetrokken. Ik hoop dan ook hartelijk, dat zeer velen de weg zullen weten te vinden naar het gemeentehuis op de vermelde dagen (16-21 februari e.k.) en op de volgende tijden: maandag van 8.—tot 10.—uur n.m.; dinsdag tot en met zaterdag daaraanvolgend van 10.—tot 12.—uur v.m. en van 2.—tot 5.—uur en 7.30 tot 10 uur n.m. De entreeprijs a f 0.20 (voor kinderen van 15 jaren en jonger f 0.10) zal naar ik aanneem voor niemand een bezwaar zijn.
Burgemeester Mackay.
 

14 februari 1959
Weer een spaaroverschot
In de maand Januari werd op het postkantoor alhier aan spaargelden ingelegd f 14.293,09 en terugbetaald f 11.196,54. Een spaaroverschot dus van ruim f 3000.

Pluim veehouders, kuikens kopen is een zaak van vertrouwen!
Kiest die kuikens welke de meeste winst geven! Neem Hy-Lines. Op ± 890 boerenbedrijven welke in het broedseizoen nov. ’56—april ’57 Hy-Lines namen, bedroeg de gemiddelde leg per HyLine hen tot 18’/2 maand leeftijd 279 eieren. Wend U in volle vertrouwen tot ons voor alle inlichtingen. Erkende Hy-Line Wederverkoper: A. J. DERKSEN Tramstraat 8 -HENGELO GLD – Tel. 529.

CURSUS Veilig Verkeer
Bij voldoende deelname zal ook dit jaar weer een cursus Veilig Verkeer worden gehouden. De lessen zullen worden gegeven door Wachtm. 1e klas BEERNINK van de verkeerspolitie te Doetinchem. Lesgeld: leden f 2.50; niet-leden ( 4.— Opgave uiterlijk t/m Zaterdag 21 Febr. bij het secretariaat telefoon 388.

Gemeente Hengelo Gld: Opgave woningzoekenden
Ten behoeve van het verkrijgen van een juist overzicht van het aantal woningzoekenden in deze gemeente verzoekt het gemeentebestuur alle ingezetenen die, nu of in de naaste toekomst, voor de toewijzing van een andere woning in aanmerking wensen te komen en wier namen nog niet zijn vermeld op de lijst van woningzoekenden, hiervan vóór 1 maart 1959 opgave te doen ter gemeentesecretarie. De aandacht van belanghebbenden wordt er evenwel nadrukkelijk op gevestigd, dat deze opgave niet inhoudt, dat binnen afzienbare tijd passende woonruimte beschikbaar kan worden gesteld.
Het Gemeentebestuur voornoemd. Hengelo Gld, 12 februari 1959.

21 februari 1959
Voorganger benoemd
Tot voorganger der afdeling van Vrijzinnig Hervormden te Hengelo Gld, is benoemd de eerwaarde Heer Ds. D. A. Brinkerink, Herv. Predikant te Geesteren.

Zang en Toneel
De zang- en toneelver. Excelsior heeft een uitnodiging ontvangen om medewerking te verlenen voor de uitvoering van de zangvereniging „Wozaneto” te Wolfersveen op Zaterdag 4 April a.s. De medewerking zal bestaan uit opvoering van het toneelstuk „Zuster Eva” en het zingen van enkele nummers door het Excelsior mannenkoortje.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 111 biggen aangevoerd. Prijzen 54 tot 59 gld per stuk. Matige handel.

Oprichting kalverclub
Het Kringbestuur, Gez. Jongerenorganisaties Ver. van Bedrijfsvoorlichting onderstaande Verenigingen nodigen U uit tot bijwoning van een VERGADERING op Maandag 23 Februari, ’s avonds half acht, in Café Besselink „De Waag” ter bespreking: oprichting kalverclub. Waar tevens de heer OORTGIESEN over dit onderwerp nog enkele mededelingen zal doen.

Derksen kippenhandel

Gijs van Neck varkenshandel

28 februari 1959
Koninginnefeest 1959
Op 30 April e.k. hopen wij de Vijftigste Verjaardag van Hare Majesteit de Koningin te mogen vieren. Het Oranje-Comité te Hengelo bereidt wederom de festiviteiten voor waarbij ieder — zowel schoolkinderen, kleuters als ouderen, betrokken zal worden. Het Comité heeft wederom beslag kunnen leggen op een grote tent, en heeft zich de medewerking weten te verzekeren van plaatselijke zang- en muziekverenigingen. Van 1 maart e.k. af zullen de intekenlijsten de gemeente doorgaan. Gaarne doe ik een beroep op een ieder, om naar vermogen bij te dragen in het welslagen van ons Nationaal Feest.
Burgemeester Mackay.

Aanbesteding café Bruggink
Woensdag 11 Maart e.k. zal ondergetekende namens de heer G. BRUGGINK te Hengelo Gld, onder aannemers wonende in de Gemeente Hengelo Gld, trachten aan te besteden: behoudens goedkeuring van B. en W. het metsel-, timmer- en schilderwerk van een te bouwen café met zaal enz. aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld. Bestek en tekening ter inzage in café G. Bruggink te Hengelo Gld en verkrijgbaar bij ondergetekende a f 5.— per stel, restitutie bij inlevering f 2.50. G. A. VAN RHEEMEN, Architect Ruurlo.

Oprichting kalverclub.

 

7 maart 1959
Bloedplasma
Meldt U SPOEDIG aan als bloedgever voor de PLASMA-AVOND van het Ned. Roode Kruis afd. Hengelo Gld.

Groene- en Wit-Gele Kruis
Er wordt graag een gave voor het zwakke kind verwacht Als U a.s. Donderdag Uw stem in de bus hebt gebracht.
De Besturen.


Kiezers van Hengelo Gld
Degenen die op 12 Maart hun stem wensen uit te brengen op lijst 5 en opgehaald wensen te worden, kunnen zich tot onderstaande adressen wenden: J. G. Ruesink, F 90, Varssel E. G. Halfman, Keijenburg B. Harmsen (Bruil) Bekveld A. G. Wolsink, Dorp, Vordenseweg.

.

14 maart 1959
Actie „Rijdt Veilig 1959″
Door het district Achterhoek-Gld, van het verbond voor Veilig Verkeer wordt dit jaar van 1 April t/m 31 Aug. de actie „Rijdt Veilig 1959″ georganiseerd. Aan deze actie wordt deelgenomen door de afdelingen Zutphen, Warnsveld, Vorden, Hengelo Gld, Lochem, Laren, Harfsen, Almen en Gorssel.
Het doel van de actie is het verhogen van de verkeersveiligheid en het daardoor verminderen van het leed en materiële schade, die door verkeersongevallen ontstaat. Deelname is mogelijk voor alle voertuigen die aan het snelverkeer deelnemen. Aan iedere deelnemer wordt bij het begin der actie een bonificatie toegekend van 100 punten. Elke deelnemer die na afloop der actie nog in het volledige bezit is van de toegekende bonificatie van 100 punten, ontvangt een herinnering. Voorts zijn er prachtige prijzen beschikbaar gesteld, terwijl het de bedoeling is om na afloop van de actie een rit te organiseren en het geheel af te sluiten met een gezamenlijke feestavond. De controle geschiedt door ambtenaren van de gemeente- en rijkspolitie. Wij wekken gaarne alle auto-,  motoren scooterberijders op aan deze actie deel te nemen, opdat uit de afd. Hengelo Gld straks van 1 April t/m 31 Augustus, vrijwel alle auto’s, motoren of scooters voorzien zullen zijn van het herkenningsembleem dat aan de deelnemers verstrekt wordt. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer.

HENGELOSE DIEPVRIES-CENTRALE
Bent U HUISVROUW of Tuinder? Dan geen tijdrovend wecken meer! U hebt de mogelijkheid midden in de winter heerlijke verse zomergroenten en fruit uit eigen tuin op tafel te brengen. Bent U LANDBOUWER? Dan geen wecken of pekelen meer van uw huisslachting. Door gebruik te maken van een Vries-box, spaart u tijd, terwijl uw vlees zijn verse „karakter” volkomen behoudt. Bent U JAGER ? Uw wild wat u te veel geschoten hebt, blijft vers al zou u het jaren bewaren. Hoe dit alles kan? Onze DIEPVRIES-CENTRALE neemt al die zorgen van u over. Zoals u een safe  huurt bij de bank, om uw waardevolle voorwerpen te beveiligen, zo kunt U over enkele dagen een DIEPVRIES-SAFE huren, om de groenten, fruit en vlees tegen bederf te vrijwaren. DIT ALLES zal u op Vrijdag 20 Maart a.s., te 7.30 uur, in de zaal van hotel Langeler worden uiteengezet. De dames v. d. Vecht en Sluis welke op dit gebied zeer deskundig zijn, vonden wij bereid om op deze avond een demonstratie te geven hoe u moet handelen om het volle profijt te hebben van de in te vriezen etenswaren. Ook zullen wij persoonlijk u gaarne alle gewenste inlichtingen verstrekken over onze HENGELOSE DIEPVRIES-CENTRALE Wij nodigen u gaarne uit deze leerzame en tevens belangwekkende avond bij te wonen.
De Commissie: Mevr. DWARS R. WEANINK Mevr. LUITEN B. J. LEBBINK Mevr.  NIEUWENHUIS F. H. ZILVOLD B. HEERINK.

21 MAART 1959
Palmpasenoptocht
Wij herinneren onze lezers nog even aan de Palmpasenoptocht (heden) Zaterdag 2.30 uur Zie voor bijzonderheden Nutsblaadje no. 7.

Paasvuur
In afwijking op hetgeen in het Nutsblaadje stond aangegeven, kunnen brandbare afvalstoffen niet tot Zaterdag 29 Maart, maar tot Donderdag 26 Maart, op de Bleek gedeponeerd worden.

Groene Kruis
Ouders, die menen hun kinderen enkele (6) weken naar zee te moeten sturen voor hun gezondheid, kunnen zich hiervoor in overleg met de huisarts opgeven bij MEVR. GEERTSMA. Opgave vóór Pasen. Onkosten min. f 75.—.

VERPACHTING:
De Diaconie der Hervomde Gemeente te Hengelo Gld. ‘is voornemens te verpachten de boerderij „de Kreil’, huis met grond groot 4,53,50 H.A., gelegen E 81. De grond is terstond te aanvaarden. Gegadigden dienen lidmaat der Hervormde Gemeente te Hengelo Gld te zijn. Formulieren voor inschrijving, waarin tevens de verplichte overname beschreven is, kunnen worden verkregen bij het Rusthuis, Kastanjelaan 15.

28 maart 1959
Actie „Rijdt Veilig 1959″
Tot Dinsdag 31 Maart a.s. kunt U zich opgeven voor deelname aan de actie „Rijdt Veilig 1959″. Wij wekken gaarne alle auto, motor en scooterberijders op aan deze actie deel te nemen, opdat uit de afd. Hengelo Gld straks van 1 April t/m 31 Augustus, vrijwel alle auto’s, motoren of scooters voorzien zullen zijn van het herkenningsembleem dat aan de deelnemers verstrekt wordt. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer.

KEYENBURG BAL
2e PAASDAG BAL ZAAL WINKELMAN GEEN TOEGANG beneden de vastgestelde leeftijd.

4 april 1959
Benzine en olie service fa A. G. Wolsink
Sinds enkele dagen heeft de fa A. G. Wolsink, Vordenseweg de service-dienst voor Auto-, Motor-, Scooter- en Bromfietsrijders uitgebreid met het ingebruik nemen van een benzinepomp van de PAM, alsmede diverse soorten PAM-olie. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer.

Huwelijk Jan Langeler

Tijdinks Ijssalon

11 april 1959
Nationaal verjaardagsgeschenk
AAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN TER GELEGENHEID VAN HAAR VIJFTIGSTE VERJAARDAG. Van de Commissaris der Koningin in deze provincie ontving ik dezer dagen het verzoek medewerking te verlenen aan een streven om aan Hare Majesteit de Koningin bij gelegenheid van Haar vijftigste verjaardag op 30 april e.k. een nationaal cadeau aan te bieden. Dit wil dus zeggen een cadeau, waaraan het gehele volk van Nederland geldelijk heeft kunnen bijdragen. Het bedrag, dat aan de Koningin ter beschikking zal worden gesteld, kan door Hare Majesteit bestemd worden voor een algemeen-, sociaal gericht doel. Er heeft zich zij het enigzins laat een landelijk comité gevormd, bij welks samenstelling is gestreefd naar een veelzijdige maatschappelijke vertegenwoordiging van de bevolking, welk comité zich zal belasten met de inzameling van de gelden en de overige organisatorische voorbereidingen. Het is de bedoeling, dat alle Nederlanders en alle Nederlandse organisaties, verenigingen, instellingen en bedrijven aan dit geschenk zullen bijdragen; daarbij zal het persoonlijk offer van bescheiden omvang even welkom zijn als het groter bedrag van een collectiviteit, b.v. door leden van een vereniging, door medewerkers van bedrijven of door leerlingen van de scholen bijeengebracht. Het ligt niet in de bedoeling voor dit doel een straatcollecte te houden. Men kan zijn bijdrage bij voorbeeld overmaken, door deze tot 25 april a.s. rechtstreeks of via de postkantoren te storten op girorekening 640.000 te Amsterdam, ten gunste van: „Verjaarsgeschenk H.M. de Koningin” of wel door haar te storten op een daartoe geopende rekening bij de plaatselijke Boerenleenbanken. Ik houd er mij gaarne van overtuigd, dat dit initiatief algemeen en spontaan weerklank zal vinden.
Burgemeester Mackay.

Oriënteringsrit
Door de Hengelose Auto- en Motorver. Hamove, wordt a.s. Zondag een oriënteringsrit georganiseerd waaraan ook bromfietsers kunnen deelnemen in een aparte klasse. Dit is de eerste rit in dit seizoen en waarschijnlijk zullen velen hieraan deelnemen. Het is daarom aan te bevelen zich vroegtijdig aan te melden. Voor bijzonderheden zie advertentie in dit nummer.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 153 biggen aangevoerd. Prijzen 52 tot 60 gld per stuk. Matige handel.

STEVORD Over strijkplanken met stalen onderstel.
Hierin hebben wij de bekende merken, Brabantia en Egalite in voorraad. U zult ze wel kennen, uit de advertenties in de damesbladen. Ze zijn niet bepaald goedkoop maar U hebt dan ook het beste wat op dit gebied bestaat. Naast deze merkartikelen worden veel merkloze of fantasiemerken aangeboden. De z.g. postorderzaken adverteren deze met ophef, soms zogenaamd ongeveer f10.— onder de prijs. Wij hebben ons van dergelijke aanbiedingen goed op de hoogte gesteld en vragen nu Uw aandacht voor deze aanbieding: Een gewatteerde strijkplank van normale maat met verchroomd rooster, op een werkelijk onverslijtbaar buisonderstel, verstelbaar in 3 standen. Lak en afwerking is wat minder dan bij de bekende merken. Maar zeer soliede zijn ze zeker. Deze strijkplanken verkopen wij door concurrentieoorzaken nu voor f19.86. Wij kunnen ons daarmee met elke aanbieding meten en deze overtreffen als U de kwaliteit in aanmerking neemt. Bovendien: Bij ons ziet U, wat U koopt. Natuurlijk hebben wij ook houten strijkplanken in verschillende soorten in voorraad.

Jan Luimes Velswijk Sparta bromfietsen

18 april 1959
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 130 biggen aangevoerd. Prijzen 52 tot 60 gld per stuk. Redelijke handel.

Te koop 17 stuks gehakte lindebomen
Perceel I voormalige Tramterrein Perceel II voormalige Tramterrein Perceel III Hummeloseweg bij T. Joly Perceel IV Hummeloseweg bij R. Besselink, Keyenborg Perceel V bij de Chr. School Bekveld Briefjes inleveren vóór of op vrijdag 24 april 1950, bureau gemeentewerken.
Gemeentebestuur van Hengelo Gld.

25 april 1959
Chr. Landbouwhuishoudschool VORDEN
Aangifte van leerlingen voor de volgende opleidingen en cursussen:
a. 2 jarige primaire opleiding toelatingseisen 6 klassen lagere school.
b. 1 jarige opleiding voor huishoudassistente toelatingseisen: 2 jarige pr. opl.
c. naaicursussen voor beginners of gevorderden 1 of 2 dagen per week.
d. avond naai- of knipcursussen voor beginners of gevorderden.
e. kookcursussen- gewone keuken en fijne keuken.
Aangifte maandag 27 april van 2-4 uur ‘8 middags en 7-9 uur ’s avonds, dinsdag 28 april van 2-4 uur ’s middags aan de school. Tel. 06752-1512.
De Directrice.

HERHAALDE OPROEP voor typiste-telefoniste
Ter gemeente-secretarie van Hengelo Gld wordt gevraagd een Typiste-telefoniste in vaste dienst. Zij, die als zodanig zijn werkzaam geweest, genieten de voorkeur. Vereist zijn de diploma’s Mulo en typen. Salaris voor 21 jarigen: f 180.05 tot f 252.98 per maand. Eigenhandig geschreven sollicitaties aan de burgemeester binnen 7 dagen na het verschijnen van dit blad.

Opbrengst Simavi-collecte
De in onze gemeente gehouden Simavi-collecte heeft het mooie bedrag van f 770.50 opgebracht. Een woord van hartelijke dank aan milde gevers en collectanten.

V.V. en A.V. PAX
Aan onze spelende leden,
Het bestuur maakt bekend dat als trainer is aangesteld de heer O. BRESSER, uit Gaanderen. De trainingsavonden zijn bepaald op Maandag- en Donderdagavond. Te beginnen op Maandag 27 April a.s. om 18.45. uur. Alle senioren-leden worden dan verwacht voor de eerste kennismaking en oefeningen. De verder organisatie zal zo spoedig mogelijk in een circulaire bekend gemaakt worden.

Wolsink garage DAF

Maresch Café-Restaurant De Kroon

2 mei 1959
Aan hen die vielen
Van de zijde van het Comité 1940-’45 vernemen wij, dat maandagavond 4 Mei onze oorlogsslachtoffers zullen worden herdacht. De plechtigheid zal worden voorafgegaan door het luiden van de klokken. Hun, die de plechtigheid willen bijwonen, wordt verzocht vóór 7.35 aanwezig te zijn; de nabestaanden wordt verzocht, weer binnen het hek plaats te nemen, waar voor zitplaatsen zal worden gezorgd. Wanneer om 7.42 uur de klokken verstommen, zal een hoornsignaal klinken, waarna de gezamenlijke zangverenigingen zullen zingen. Vervolgens zal de kranslegging plaats vinden door de Burgemeester onzer gemeente, die daarna voorlezing zal doen van de namen der slachtoffers, waarna twee minuten stilte in acht genomen zullen worden. Hierna zal door de koren het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen worden, na afloop waarvan „The last Post” zal weerklinken. Vervolgens zullen alle aanwezigen defileren langs het monument. De nabestaanden zullen hiertoe allereerst in de gelegenheid worden gesteld en direct hierop volgen alle overige aanwezigen. Iedereen wordt wederom de gelegenheid geboden, persoonlijk zijn bloemhulde neer te leggen bij het monument hetwelk werd opgericht ter nagedachtenis van „HEN DIE VIELEN” P.S. Het publiek wordt verzocht, van 18 uur af de vlaggen halfstok t« hangen «n tijdens de plechtigheid het Wilhelmus niet mede te zingen. Bij zonsondergang dienen de vlaggen te worden ingenomen. De ouders wordt verzocht, hun kinderen er op te willen wijzen, dat deze plechtigheid zwijgend dient te worden bijgewoond. Na het leggen der bloemen en het verlaten van het gemeente plantsoen keert ieder rustig huiswaarts.

Verzilvering vacantiebonnen voor BOUWARBEIDERS
en Zomerinwisseling van Landbouwbonnen op Woensdag G Mei. om half 8 bij Demming.
Het Bestuur N.C.B. 

9 mei 1959
ANJERFONDS GELDERLAND
Volgende week start de derde Gelderland-actie „Eendracht maakt Macht” bestaande uit 125.000 loten a 50 cent, goedgekeurd bij besluit van de Minister van Justitie d.d. 5 Mei 1959, L.O. 570/048/244. Meer dan 250 prijzen, o.a. auto, Rippen-piano, scooter, ameublement, televisietoestel, wasmachine, cassete, enz. Steunt door het kopen van loten het plaatselijk verenigingsleven en waagt voor Uzelf een kans op de vele aantrekkelijke prijzen. De trekking is bepaald op 15 Juli a.s. in het Huis der Provincie te Arnhem. Inlichtingen te Hengelo Gld: ten gemeentehuize.

16 mei 1959
Concours-Hippique te Zelhem
Het traditionele Concours-Hippique te Zelhem beloofd ook dit jaar weer iets bijzonders te worden. De meeste bekende internationale ruiters schreven reeds in, o.a. ook de Koninklijke Stallen, die dit jaar de grote wisselbeker zullen verdedigen, Als bijzondere attractie komen de Amsterdamse  Bereden Politie dit Hippisch festijn opluisteren, met hun gedurfde staaltjes van rijtechniek en paardendressuur. Voor bijzonderheden zie advertentie in dit nummer.

Pax kampioen
J.l. Zondagmiddag wist het eerste elftal van Pax met 2-0 van Gendringen te winnen, waarmede tevens het kampioenschap behaald werd in de 1e klas G.V.B. We wensen het elftal in de a.s. promotiewedstrijden veel succes opdat de oude plaats in de 4e klas K.N.V.B. weer ingenomen wordt.

Artikel 20 Wederopbouwwet voor woonhuis Bijenhof
Burgemeester en wethouders van Hengelo Old brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij voornemens zijn aan H. G. Bijenhof, Spalstraat 16a, alhier, overeenkomstig artikel 20 van de Wederopbouwwet, vergunning te verlenen tot het bouwen van een woonhuis op het perceel, kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie F, nummer 1285 aan de Hummeloseweg, alhier. Eigenaren van aan dat perceel grenzende of in de nabijheid daarvan gelegen percelen kunnen uiterlijk tot 28 mei 1959 bij hun college bezwaren tegen het verlenen van  bedoelde vergunning indienen. Hengelo Gld, 14 mei 1959 Burgemeester en wethouders voornoemd.

van Soest dierenarts

23 mei 1959
Uniek Bloemfestijn op „De Wiersse” te Vorden
Zondag 31 Mei a.s. zal weer in het teken staan van de grote, jaarlijkse Bloemenshow op her landgoed „De Wiersse” te Vorden. Het wordt slechts eenmaal per jaar – in dit geval dus Zondag 31 Mei a.s. van 14.00 tot 17.30 uur opengesteld. Er zal een kleine entree worden gevraagd, welke geheel ten bate zal komen van diverse noodlijdende verenigingen op sociaal en charitatief gebied te Vorden en Kranenburg. De muziekvereniging „Concordia” uit Vorden geeft ’s middags ter opluistering een concert in het park. Voor bijzonderheden zie advertentie in dit blad.

Bejaardenmiddag
Door de plaatselijke afd. van U.V.V. werd Woensdagmiddag in de zaal van hotel Langeler een ontspanningsmiddag georganiseerd. De zang- en toneelver. „Excelsior” verzorgde een programma waarvan de talrijke aanwezigen intens hebben genoten. In de pauze werden allen getracteerd.    

Landbouwfilm

30 mei 1959
Marktverloting
Bij besluit van de Minister van Justitie d.d. 22 Mei 1959, nr L.O. 570/126/251 is aan de Marktvereniging te Hengelo Gld, weder toestemming verleend tot het houden en aanleggen van de bekende Hengelose Marktverloting. Uitgegeven worden 8500 loten tegen een prijs van f1.— per stuk.

Confectieatelier van Nico ter Kuile & Zn zoekt personeel
Op het Confectieatelier van Nico ter Kuile & Zn, NV – Hengelo Gld Kunnen nog enige nette meisjes geplaatst worden, ook gehuwde vrouwen komen in aanmerking. U wordt een prettige werkkring geboden met goede lonen. U kunt ook meedoen aan de zeer gunstige spaarregeling. Aanmelden Raadhuisstraat 33A of na 6 uur  Hummeloseweg 28.

6 juni 1959
Moto-Cross Hengelo Gld
De motorterreinwedstrijden van a.s. Zondag te Hengelo Gld’ zullen grootser zijn dan ooit te voren. Nu de inschrijving is gesloten, blijkt dat het actieve bestuur van de bekende Hamove er in is geslaagd werkelijk alle nationaal en internationaal bekende Nederlandse renners tegen elkaar in het strijdperk te brengen. Reeds de (70)! lichte junioren zullen het ongetwijfeld zeer talrijke publiek tonen dat zij uit het goede hout gesneden zijn en dat onder hen zeer sterke krachten schuilen. Dikwijls is de juniorklasse één der meest spectaculaire. De klasse zware junioren bestaat uit liefst 44 vechtersbazen, een getal dat wij nog nimmer bijeen zagen en dat elkaar elke meter van het opnieuw verbeterde circuit zal betwisten. Bij de senioren tot 250 cc treden 24 renners aan. Dit aantal getuigt wel heel duidelijk dat Hamove kosten nog moeite heeft gespaard het publiek wedstrijden te bieden van hoog gehalte. Het gevecht tussen Simon Schram, Frans Boudoin, Rob Sélling tegen niet minder bekende cracks als Rudi Boom, v/d Hoek, Vierdag, enz. enz, zal bijzonder zijn. Wie zal uit de zware klasse tot 500 cc als winnaar worden afgevlagd ? Wie mag zich kampioen van Gelderland en bezitter van de prachtige Coupe ’t Zand noemen ? Niemand die het weet eer de laatste centimeters van een grootse strijd is gestreden. Gebroeders Dirks (meest in het buitenland rijdend, doch nu in eigen land te zien!) zullen niet alleen een verbeten Hennie Rietman tegenover zich vinden, een sterk gespannen Hartelman, doch ook mannen als Toep Jansen, Piet v/d  Oever, Witberg, Heukelom, Griekspoor, enz. enz. in totaal 19 namen van stuk voor sttrk grote rijders. Albert Dirks is sterk gebrand op de Coupe, Rietman eveneens, terwijl Hartelman, die het circuit kent als geen ander, tot grote dingen in staat is!

Er wordt weer gespaard
Rijkspostspaarbank. Gedurende de maand Mei werd op het Postkantoor alhier ingelegd f 14.026,12 en terugbetaald f 10.859,77

13 juni 1959
Oprichting Pony Club
Onder leiding van de dierenarts H. v. Soest werd Maandagavond in café Leemreis een vergadering gehouden om te komen tot oprichting ‘van een pony club, die zich ten doel stelt het bevorderen van de liefde voor het paard en het zich bekwamen in de ruitersport. Hiervoor bestond grote belangstelling. Van de aanwezigen gaven zich 17 jongens en meisjes op die in het bezit waren van een pony en zes die voor gebruik een rijdier kregen toegewezen, zodat met 23 leden kon worden gestart. Er werd een voorlopig bestuur gevormd bestaande uit de heren B. Boers, H. Sanderman en J. Wesselink, terwijl de heer van Soest als adviserend lid zitting neemt in dit bestuur. De heren J. Loskamp en B. Wiendels zullen, geheel belangeloos, als rijinstructeurs optreden, terwijl de heer H. J, Franken zijn terrein aan de Hummeloseweg gratis als oefenterrein beschikbaar stelde. De oefeningen zullen in de zomermaanden gehouden worden des Zaterdags aanvangende om half zeven. Verwacht wordt dat nog meerdere leden met pony zich voor deze jeugdige ruitersport zullen opgeven.

20 juni 1959
Pax-Ruurlo, promotiewedstrijd
Om een plaats in de 4e klas KNVB wordt a.s. Zondag op het terrein aan de Kastanjelaan bovenstaande ontmoeting gespeeld. Het zal voor Pax een zware opgaaf worden, omreden Ruurlo, dat met 4 punten uit 2 wedstrijden wel de leiding heeft, maar nog niet geheel promotie zeker, ongetwijfeld alles in het werk zal stellen om één zo niet twee punten te veroveren. Pax heeft uit 2 wedstrijden nog slechts 1 punt en staat op de vierde plaats van de vijf candidaat-ploegen, waarvan er drie kunnen promoveren. Wil Pax promotiekans maken, dan is het noodzaak dat a.s. Zondag winst geboekt wordt. Onmogelijk is dit niet, maar dan zal er hard voor gewerkt moeten worden. Blauwwitters, toon Zondagmiddag wat je waard bent en zorgt er voor dat jullie grote aanhang van supporters niet teleurgesteld worden.

Politie-oefeningen
Op maandag 22 Juni, alsmede de dinsdag en donderdag daarop zal een onderdeel van het Opleidings-Instituut voor hogere politieambtenaren te Hilversum oefeningen houden binnen deze gemeente.

Het Bestuur van de Muziekvereniging „CONCORDIA” maakt bekend,
dat de nieuwe muziekinstrumenten op donderdag, 25 juni a.s. door de Burgemeester van Hengelo Gld officieel aan de Vereniging zullen worden overgedragen. Zij die er belang in stellen, worden langs deze weg uitgenodigd om bij de overdracht in het feestgebouw „Concordia” aanwezig te zijn. Het programma voor deze avond luidt als volgt :
8.00 uur concert 9.00 uur pauze 9.30 uur overdracht door E.A.H. Burgemeester
9.45 uur concert (oefening) op de nieuwe instrumenten.
Het bestuur maakt gaarne van deze gelegenheid gebruik om allen, door wiens medewerking – op welke wijze dan ook deze aankoop mogelijk is geworden, HARTELIJK DANK te zeggen.

28 juni 1959
Mooi succes De chr. gemengde zangver. „Looft den Heer”
nam vorige week donderdag met succes deel aan het nationaal zang- en muziekconcours te Putten. hi de afdeling Uitmuntendheid behaalde het een eerste prijs met 340 punten. Voor de vereniging en haar dirigent, de heer G. J. Scheffer is dit een buitengewoon mooi resultaat.

Anjerfonds Gelderland
A.s. zaterdagavond zullen de plaatselijke verenigingen (met muziek) het dorp doorkruisen voor de verkoop van loten van de derde Gelderland-actie ..Eendracht maakt macht”, t.b.v. het Prins Bernhardfonds. De loten kosten 50 cent per stuk. Koopt dus allemaal één of meer loten, U steunt aan het plaatselijk verenigingsleven en waagt voor Uzelf een kans op de vele aantrekkelijke prijzen, zoals auto, piano, scooter, ameublement, televisietoestel, wasmachine, enz. De trekking U bepaald op 15 juli a.s.

Opbrengst collecte De Roode Kruis
collecte in deze gemeente heek f 1369.10 opgebracht. Een woord van dank aan de actieve collectanten en milde vers is hier zeer zeker op zijn plaats.

Kermisvermakelijkheden 1959
Voor 8 en 9 Juli a.s. is aan de navolgende vermakelijkheden toestemming verleend tot het innemen van een staanplaats, n.l. Swing Mill, Steilewand, Draaimolen, Schiettent, Speelgoed-, Luchtballon- en Grabbeltent Vis-, Zuur- en Palingkraam, Snoepkraam en aan hetgeen verder eventueel zal worden geplaatst.

Volks- en Kinderfeest te VARSSEL
op Woensdag en Donderdag 1 en 2 Juli
Programma: Woensdag 1.30 uur: Kinderspelen voor alle schoolgaande kinderen uit Varssel, ook voor die elders naar school gaan, en die in September op school hopen te komen. 8 uur: Optreden van het „CONFETTI CABARET” uit ’s Hertogenbosch. Entree f 1.50. Kinderen die nog op de lagere school gaan f 0.75. Donderdag 1.30 uur: Volksspelen. Vogelschieten. Vogelgooien. Ringrijden per fiets. Hooislaan voor Heren. Wedstrijd met hindernis voor Dames. Schijfschieten. Inleggeld voor Vogelschieten f 1.50, voor de andere spelen f 1.—. 8 uur prijsuitreiking en muziek Na 9.30 uur DANSEN.

EXCURSIE Geld. Maatschappij van Landbouw Afd. HENGELO GLD
EXCURSIE Het Bestuur van bovengenoemde Afd. is voornemens, bij voldoende deelname een EXCURSIE te houden op Donderdag 27 Augustus a.s. Via Arnhem – Rhenen – Tiel – Wamel naar Horssen (bezoek Agro-boerderij) – Dreumel – Hedel – Den Bosch (bezoek St Jan) – Waalwijk – Kaatsheuvel („de Efteling”) Vught – Grave – Mook – Groesbeek – Berg en Dal Nijmegen – Arnhem. Zij, die hieraan wensen deel te nemen gelieven zich uiterlijk vóór of op 11 Juli a.s. op te geven bij één der Bestuursleden. Kosten met inbegrip warme maaltijd ± f 8.— per persoon. Het Bestuur.

4 juli 1959
Een goed arbeidscontract
betekent vast werk voor u en bestaanszekerheid voor het gezin. Vul daarom onderstaand strookje in en stuur dit aan ons op. U krijgt dan spoedig bericht, waar en wanneer wij ’s avonds eens kunnen praten over de mogelijkheden om een arbeidscontract te sluiten voor mannelijke arbeidskrachten
Naam :
Geboortedatum :
Adres :
PHILIPS – DOETINCHEM
Voor goede krachten plaatsing mogelijk als ONDERBAAS
Voor informatie ook: IEDERE DONDERDAGAVOND van half zeven tot negen uur op het bedrijf te Doetinchem. Tevens MAANDAGAVOND 6 Juli van half zeven tot negen uur op het bedrijf te Doetinchem.

11 juli 1959
3 IN 1 Salaris – diploma Modinette – opleiding huishoudschool
dat is mogelijk door het volgen van onze cursus in samenwerking met de huishoudschool, onder controle van het Ministerie van Onderwijs. Meisjes van 14 en 15 jaar kunnen deze bijzondere cursus van 1 jaar volgen, welke bestaat uit: 32 lesuren per week aan ons bedrijf voor het diploma Modinette 8 lesuren per week aan de huishoudschool in: koken, kinderverzorging, gymnastiek, e.a. Na afloop van de cursus wordt een examen afgenomen en degene die slaagt, krijgt het officiële diploma Modinette (Confectie-naaister) met de zilveren speld.
Alle inlichtingen kun je dagelijks krijgen aan ons bedrijf. En als je je ouders mee wilt nemen, mag dat gerust hoor. ORCON’s KLEDING-INDUSTRIE Zutphen Doetinchem Kuiperstraat 20 — 22 Atjehstraat 23 N.B. Van 18 Juli tot 2 Augustus zijn wij wegens vacantie gesloten. Hengelo Wichmondseweg.

Vakantie? Dagtocht?
De besteding van Uw vacantie zal nu ook voor U weer het gesprek van de dag zijn; het is daarom dat wij U een aantal dagtochten voorleggen waaruit U zeer zeker een keus kunt maken. Deze tochten brengen U stuk voor stuk naar gebieden van natuurschoon en bezienswaardigheden. Ze zijn doof ons gekozen om U volop te laten genieten. Alle reizen vertrekken vanuit Lochem, Ruurlo, Hengelo, Zelhem en Doetinchem. Bij boeking op een der volgende adressen verneemt U hoe laat de bus vertrekt vanuit Uw woonplaats. Sigarenmag. Simons-Stoffer, Lochem, Bierstraat, Tel. 1639 Kapper Masman, Ruurlo, Borculoseweg 7, Tel. 465 Boekhandel Wolters, Hengelo Gld, Kerkplein, Tel. 253 Sigarenmag. Churchil, Doetinchem, Hezenstraat, Tel. 3679 DE LIJSTERTOURS, Tel. 383, Reisbureau Veeninkbrinkseweg 52, Zelhem.

AANMELDING VAN VLEES- EN VLEESWARENVERKOPERS EN BEWAARDERS
Ingevolge het bepaalde in artikel 21, tweede lid van de Verordening op de Keuringsdienst van slachtdieren en van vlees in deze gemeente is een ieder, die de handel in of de verkoop van vlees en/of vleeswaren dan wel het bewaren van vlees en/of vleeswaren als bedrijf uitoefent, gehouden hiervan BINNEN DERTIG DAGEN NA DAGTEKENING VAN DEZE BEBENDMAKING SCHRIFTELIJK KENNIS TE GEVEN aan het hoofd van de Vleeskeuringsdienst onder opgave van de plaats van vestiging van het bedrijf en van de lokaliteiten waarin het bedrijf wordt  uitgeoefend. Deze kennisgeving dient o.m. te geschieden door:
a. slagers;
b. vleeswarenverkopers (ook kruideniers die vleeswaren gesneden of in blik verkopen);
c. houders of stichtingen van vrieskluizen;
d. houders van „ Automatics”;
e. houders van frituurwagens, -kramen, -salons e.d. (door b. en w. verleende vergunningen moeten worden overgelegd); f. inrichtingen, welke regelmatig vlees en vleeswaren aan derden verstrekken zoals tehuizen voor ouden van dagen, restaurants, hotels, e.d. Opgave-formulieren worden op aanvrage gratis verstrekt door het bureau van de Vleeskeuringsdienst (gevestigd in het gemeentehuis). De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat men zich bij niettijdige aanmelding schuldig maakt aan een overtreding van de betreffende verordening en van de wet op de Economische Delicten. De Directeur van de Gemeentelijke Vleeskeuringsdienst, J. H. de Groot. Hengelo Gld, 10 juli 1959.

18 juli 1959
Polly Pil Sporttournooi Door de Quick Sport schoen fabriek N.V
alhier zal op zaterdag 25 juli a.s. een groot Polly Pil Sporttournooi georganiseerd worden op het Paxterrein. Het programma voor dit tournooi luidt: Vrijdag 24 juli ’s avonds 7 uur: openingswedstrijd Quick-Onderwijzers. Zaterdag 29 juli: v.m. 10.00 uur: Gent (België) – Neerbosch (Ned.) A v.m. 11.15  uur: Rheinhausen (Duitsl.) Hoenderlo (Ned.) B n.m, 2.00 uur: Optocht met deelnemers naar het Paxterrein. 2.45 uur: Winnaar A – B 4.00 uur: Verliezer A-B 7.00 uur: Go-Ahead – ’t Gooi (Kamp. 2e div. Oost – Kamp. 2e div. West) Wij twijfelen er niet aan of voor dit tournooi – en wel vooral de laatste wedstrijd zal grote belangstelling bestaan, daar hier de gelegenheid geboden wordt goed voetbal te zien. Voor deze laatste wedstrijd wordt een entree geheven dat ten goede komt aan de stichting „Voor het kind”.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 205 biggen aangevoerd. Prijzen 50 tot 55 gld per stuk. Redelijke handel.

Twee eerste prijzen zangvereniging Excelsior
De zangvereniging Excelsior nam j.l. Zondag met succes deel aan het nationaal zangconcours te Nijmegen. In de eerste afdeling behaalde het gemengde koor een eerste prijs met 325 punten en in de derde afdeling behaalde het mannenkoor eveneens een eerste prijs met 317 punten. Voor Excelsior en haar dirigent de heer Karel Wolters is dit wel een buitengewoon mooi resultaat.

 


25 juli 1959
Tot Missionaris benoemd Onze oud-plaatsgenoot H. Morsink, van de Congregatie van Mill Hill, thans te Longwinnoch, Schotland heeft een benoeming ontvangen als Missionaris te Kenia, Brits OostAfrika.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 159 biggen aangevoerd. Prijzen 50 tot 55 gld per stuk. Redelijke handel.

1 augustus 1959
Drie bekroonde paarden
Op de Centrale premiekeuring voor fokmerriën te Bennekom, behaalde onze plaatsgenoot C. H. Waenink in de rubriek éénjarige merrie’s Geld. type, met Zilfiera een tweede premie; idem tweejarige merrie’s met Winny een eerste premie en in de rubriek merrie’s 4-5 jaar met veulen, met Tilviera een tweede prijs.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 128 biggen aangevoerd. Prijzen 50 tot 58 gld per stuk. Goede handel.

Nadat PAM in Hengelo kwam.
Gerrit: Zeg Jan, wat ben ik blij dat je mij dat gezegd hebt van die PAM-benzine. Jan: Dat wist ik wel, het is het beste van het beste, en dan die olie, in één woord, af. Gerrit: Maar nu gaan ze van 3 t/m 8 Augustus met vakantie, dat is dan ook wat. Jan: Ja, maar de PAM-pomp gaat niet dicht, die is van ’s morgens 8 uur tot ’s avonds 9 uur open, dat zou ook niet meer kunnen, want het draait al goed. Gerrit: Dat geloof ik graag, ze staan altijd voor je klaar, en als je ’s nachts wat hebben moet, er zit een bel aan de benzinepomp ik zal het een ieder aanbevelen, en voor de degene die het nog’ niet weet, het adres is: A. G. WOLSINK v/h Meulenbrugge Vordenseweg – Tel. 493 — HENGELO GLD.

Het Bestuur der afd. Hengelo van de Geldersche Maatschappij van Landbouw
spreekt met dank aan het Bestuur van het Waterschap „De Baaksche Beek” en allen, die hieraan hebben meegewerkt, zijn voldoening uit over de wijze, waarop de Hengelose beek vanaf de Lankhorsterstraat tot in het Hengelose broek is uitgediept en op profiel gebracht. Tevens verzoekt het Bestuur afd. Hengelo G. Mij. v. L. de aangelanden, waar nodig, op korte termijn, een goede afrastering op zodanige afstand van de uitgediepte watergangen aan te brengen, dat het vee de grond, die er met veel moeite en zware arbeid is uitgewerkt, er niet weer door het vee ingebracht wordt. Omreden het toch altijd mooier is, dat met moreel begrip wordt  saamgewerkt, rekent het Bestuur op aller medewerking, waardoor de goede staat, waarin de uitgegraven watergangen thans verkeren in de toekomst ook behouden blijft en het Waterschapsbestuur niet tot  dwangmaatregelen, waartoe zij bevoegd is, behoeft over te gaan. Namens het Bestuur, D. RUESINK, lid Ledenraad, O. M. v. L.

8 augustus 1959
Openluchtspel Ruurlo
Hoe leefden onze voorouders eeuwen geleden, toen de vele kastelen uit onze streek nog bewoond werden door langgerekte jonkvrouwen, die te paard door de velden reden, een valk op de hand, toen zwaar geharnaste ridders ten strijde trokken?” Deze vraag hebt gij U misschien ook reeds meermalen gesteld. Welnu, het openluchtspel „Hugo van de Cloeze” uit die tijd zal dit weer doen herleven in de mooie omgeving van het Rijkenbargse bos te Ruurlo. Daar klinken de bazuinen weer van de kasteeltoren, daar wordt de zware ophaalbrug rinkelend neergelaten en ziet U de jonkvrouwen en ridders, de boeren en horigen uittrekken om buiten het verlovingsfeest te vieren van Adelgonde van de Roderlo en Diederik van Bronkhorst. Maar Hugo van de Cloeze komt de feestvreugde verstoren. Dit spel zal U boeien en in spanning houden tot het eind. Gun U zelf een vacantie-vreugde en ga dit middeleeuws ruiterspel zien op 15, 16, 22 of 23 augustus a.s.

Zo spoedig mogelijk gevraagd een bekwame molenaarsknecht
In overleg een woning aanwezig.
Firma A. JANSEN, Molenaar, HENGELO GLD Hummeloseweg 39.

15 augustus 1959
Bericht van inzet
Notaris van Hengel te Hengelo Gld. bericht, dat het woon- en winkelhuis, erf en tuin in het centrum van Hengelo Gld., Spalstraat 12, te aanvaarden vrij van huur, is ingezet op f 10.500.—. Toeslag dinsdag 25 aug. a.s., 2 uur in hotel Langeler te Hengelo Gld.

Concert te Bekveld
Naar wij vernemen zal de chr. gem. zangvereniging „Soli Deo Gloria” op donderdagavond 27 augustus a.s. te Bekveld een concert geven. De chr. muziekvereniging „Crescendo” zal hieraan medewerking verlenen. Zie adv. volgend nummer.

Marktbericht
Op de heden gehouden jaarmarkt (Knollenmarkt) waren aangevoerd 331 paarden en 103 veulens, of in totaal 434 paarden, alsmede 143 biggen. Geplaatst waren 34 kramen enz. Prijzen: werkpaarden 900 tot 1200 gld, jonge paarden 800 tot 1100 gld, merrie veulens 400 tot 600 gld, hengst veulens 275 tot 400 gld, shetlandse pony’s, merrie: 400 tot 700 gld. shetlandse pony’s, ruin: 150 tot 275 gld. Betere soorten werden boven notering verkocht. Biggen van 52 tot 60 gld per stuk. Voor de premiekeuring van veulens waren 100 stuks aangevoerd. Onder de aangevoerde veulens waren meerdere van een zeer goede kwaliteit. De kwaliteit van de paarden en shetlandse pony’s was over het algemeen van goede kwaliteit. De handel in paarden en veulens was levendig en vlug, die van biggen goed. Een zeer druk marktbezoek, met levendige belangstelling.

Veulenkeuring
De tijdens de knollenmarkt gehouden veulenkeuring is dit jaar weer uitstekend geslaagd. Ruim 100 dieren werden ter keuring ingezonden. Dit grote aantal inzendingen is een bewijs te meer dat de keuringen op de Hengelose markten goed voldoen en steeds meer naam beginnen te krijgen. Wat betreft de kwaliteit der aangevoerde dieren is er een duidelijke vooruitgang waar te nemen. De veulenkeuringen hadden ook dit jaar een vlot verloop en trokken veel belangstelling.  Uit onze” gemeente verwierven de volgende inzenders een prijs. Klasse ingeschreven warmbloed merrie veulens: 4e prijs A. Hiddink. Idem niet ingeschreven 3e prijs G. Hissink. Klasse niet ingeschreven koudbloed merrieveulens 2e prijs D. J. Smeitink. Shetlandse pony’s: klasse ingeschreven merrie’s: 1e prijs D. M. Wullink, 2e prijs H. J. Wissink, 3e prijs J. Th. Slotboom, 4e prijs H Hulstijn. Idem niet ingeschreven: 1e prijs J. Lohchelder, 2e prijs B. Boers, 3e prijs W. Hilferink. Hengstveulens: 2e prijs B. Blom, 3e prijs H, J. Franken.

Winterprogramma plaatselijke verenigingen.
Met het oog op een efficiënte spreiding van de data, waarop bijeenkomsten worden belegd of uitvoeringen worden gegeven is het zeer gewenst, dat de leden van de dagelijkse besturen van de plaatselijke verenigingen en organisaties ook dit jaar weer bijeenkomen om zich tezamen te beraden op de te fixeren data. Ik verklaar mij wederom gaarne bereid de leiding dezer vergadering op mij te nemen en nodig uitsluitend langs deze weg alle gegadigden of gemachtigden uit daartoe bijeen te komen op dinsdag, 18 augustus a.s., des avonds om 7.30 uur in de zaal van hotel Michels, Spalstraat 45, alhier.
De burgemeester van Hengelo Gld.

22 augustus 1959
Pax-toto
Het bestuur van Pax heeft de deelname aan de KNVB-toto belangrijk aantrekkelijker gemaakt, door elke week een Pax-toto-prijs beschikbaar te stellen in de vorm van een grote doos sigaretten (50 stuks) voor degene met het hoogste aantal punten. Dus vanaf heden is er elke week een prijs in Hengelo! Wij zullen elke week de winnaar in „De Reclame” bekend maken. Voor bijzonderheden zie advertentie in dit nummer.

Pax toto nieuws
Heden Vrijdag 21 Augustus zijn we weer gestart met de KNVB TOTO. De formulieren kunnen als vanouds weer ingeleverd worden bij café Bruggink, kapper Wuestenenk en café Michels. Om de deelname te stimuleren wordt er elke week een Pax toto prijs beschikbaar gesteld voor de  Paxdeelnemer met het hoogste aantal punten. Candidaten voor deze Pax toto prijs (minstens 10 goede voorspellingen) moeten hun formulier no 3 inleveren voor Woensdagavond 22 uur bij J. Wansink, Levensmiddelenbedrijf. Zijn er meer winnaars met een gelijk aantal punten, dan beslist het lot. De Pax toto prijs bestaat uit 1 doos sigaretten van 50 stuks. Dus nu elke week een Hoofdprijs in Hengelo. Steunt Uw vereniging. Steunt Pax. Doe mee aan de TOTO! HET BESTUUR Onder de plaatselijke berichten in deze courant zal elke week de Pax toto prijswinnaar bekend gemaakt worden.

Oranje-comité Bekveld

29 augustus 1959
BALLETSCHOOL
Begin september worden de lessen hervat. Het ligt in de bedoeling ook een klasje te vormen voor meisjes van 4 tot 7 jaren. Nieuwe aanmeldingen kunnen geschieden bij: „Feestgebouw Concordia” of Schoolstraat 2. Het lesgeld wordt afhankelijk gesteld van het aantal leerlingen. Hoe meer meisjes (tot 18 jaren) zich melden, hoe goedkoper de lessen. De lessen vinden des vrijdags plaats tussen 4 en 6 uur en vangen aan op 4 september e.k. in Concordia.

5 september 1959
Uitslag verloting C.J.C. „Jong Hengelo”
Op de volgende lotnummers’zijn prijzen gevallen: 14, 91, 98, 104, 112, 147, 161, 172, 175, 226, 251, 315, 377, 385, 407, 423. 446, 449, 489, 549,607,714, 723, 756, 783, 799, 805, 829, 866, 885, 891, 892, 908, 917, 937, 945 en 946. Prijzen kunnen tegen overlegging van de corresponderende loten, worden afgehaald des zaterdags tussen 2—5 uur n.m. bij J. A. HEIJINK, Vordenseweg 46. De prijzen, welke op 1 december 1959 niet zijn afgehaald, vervallen aan de C.J.C. Allen die, op welke wijze dan ook, aan het welslagen van deze verloting meewerkten, hiervoor hartelijk dank.

12 september 1959
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 208 biggen aangevoerd. Prijzen 50 tot 60 gld per stuk. Betere soorten boven notering. Handel redelijk.

Toto-nieuws
De beste toto prestatie werd deze week alhier geleverd door G. Kremer, Dunsborg met 11 punten.

Sparen
Gedurende de maand augustus
werd op de Rijkspostspaarbank alhier ingelegd
f 14331.17 en terugbetaald  f 11043.35

19 september 1959
Keuring van Huisslachtingen
Met ingang van 1 oktober 1959 zijn de slachtdagen voor het tijdvak 1 oktober 1959 tot en met 4 mei 1960 als volgt:

Wijk B Dunsborg en Wijk D Bekveld
21 oktober — 4 en 18 november — 2 en 16 december – – 6 en 20 januari 3 en 17 februari — 2, 16 en 30 maart –20 april – – 4 mei 1960

Wijk C Gooi en Dorp Keijenborg 22 oktober – – 5 en 19 november — 3 en 17 december – – 7 en 21 januari 7 en 21januari – – 4 en 18 februari –3, 17 en 31 maart – – 14 en 28 april 1960

Wijk E Noordink 14 en 28 oktober – – 11 en 25 november — 9 en 23 december – – 14 en 28 januari — 11 en 25 februari – – 10 en 24 maart — 7 en 21 april 1960

Wijk F Varssel l, 15 en 29 oktober — 12 en 26 november — 10 december — 13 en 27 januari 10 en 24 februari – – 9 en 23 maart – – 13 en 27 april 1960

Wijk Dorp Hengelo Gld 6 en 20 oktober — 3 en 17 november – – l en 15 december — 5 en 19 januari 2 en 16 februari – – l, 15 en 29 maart – – 12 april 1960
In goedgekeurde slachtplaatsen (dus bij slagers) kan, in overleg met de slager iedere dag geslacht worden. Aangifte kan geschieden elke werkdag tussen 9 en 12 uur en vrijdagsavonds van 7 tot 9 uur, doch uiterlijk dinsdag voorafgaande aan de week waarin geslacht wordt, ten gemeentehuize (kamer 5). • Bij invoer van vlees uit een andere gemeente moet hiervan terstond kennis worden gegeven aan de vleeskeuringsdienst, kamer 5 gemeentehuis, in verband met herkeuring van dit vlees ingevolge artikel 8 der vleeskeuringswet. Plukvet en krans niet in een vergiet deponeren, doch uitspreiden op een tafel, plank of ophangen. De keuring heeft plaats op de data’s hierboven vermeld. Van de aangegeven slachtdagen kan niet worden afgeweken HENGELO GLD, 19 september 1959.
Het Gemeentebestuur.

ATTENTIE!
Bij noodslachtingen moeten direct de borst- en buikingewanden uit het lichaam verwijderd worden. Het duurt te lang, indien een varken gedood wordt eerst dan nog warm water te maken. Het vlees is dan gestikt en moet om deze reden afgekeurd worden. Heeft men de ingewanden er direct uitgehaald, dan wordt een dergelijk dier vaak voor consumptie goedgekeurd. Na slachting van de varkens, reuzels van onderen lostrekken, de bovenste punt vast laten zitten en het varken goed laten afkoelen. Bij noodslachtingen het vet van de darmen halen.

26 september 1959
Korps Luchtwachtdienst
Onder het motto, „Het is beter puin te voorkomen, dan puin te ruimen” plaatsen wij hierbij een artikeltje van het Korps Luchtwachtdienst te Deventer. Mogelijk dat voor buitengewoon dienstplichtigen en voor niet dienstplichtigen hier mogelijkheden liggen om in de naburige omgeving hun plicht te vervullen, in plaats van onder de wapenen te worden geroepen bij oorlogsdreiging of oorlogsgevaar. Wij hebben dit artikel opgenomen, om dat dit voor verschillende jongeren van betekenis kan zijn.
Het gehele vliegverkeer boven de vrije landen van Europa wordt gecontroleerd door een uitgebreid radar-systeem met uitzondering van de laagvliegende vliegtuigen, welke de radar nu eenmaal niet in haar net kan opvangen. Om dit euvel te ondervangen is het Korps Luchtwachtdienst (KLD) in het leven geroepen. Dit korps werkt met een netwerk van uit kijkposten, die zijn opgesteld op bepaalde strategische punten door het gehele land. Soms zijn deze uitkijkposten op een bepaald gebouw, soms wordt een uitkijktoren speciaal hiervoor opgetrokken. Deze posten worden uitgerust met een eenvoudig instrument, waarmede positie, koers en afstand van het vliegtuig kunnen worden bepaald. Een aantal van deze posten vormt een groep en elke groep heeft een centrum. Nederland bestaat dus uit een aantal groepen elk met een eigen centrum, welke weer onderling verbonden zijn. In dit centrum bevindt zich een grote tafel, plot tafel genaamd, die in feite niets anders is dan een kaart van het eigen grondgebied van de groep. Om deze plottafel zit een aantal meisjes, plotsters genaamd, die telefonisch verbinding hebben met de kring van 3 è 4 aan elkaar grenzende posten. De luchtwachters op de post melden de gegevens door aan de plotsters die door middel van symbooltjes de vliegtuigbewegingen op de kaart uitzetten. Dit systeem verzekert ons, dat wij van minuut tot minuut de zuivere toestand van het luchtruim boven ons gebied in kaart op schaal hebben en iedere wijziging kan worden aangebracht. Om en boven deze plottafel, op een balkon, zitten verschillende functionarissen, die dit beeld van vliegtuigen regelmatig naar verschillende richtingen verslaan, o.m. ten behoeve van de luchtafweer, eigen aanvallende vliegtuigen en burgelijke verdediging. Daar de posten bezet worden door mannelijke vrijwilligers tussen de 10 en 60 jaar, is hier voor iedereen, die pal wil staan voor de democratische vrijheden van zijn land, een grootse taak weggelegd. De lessen worden kringsgewijs gegeven en bestaan uit 2 avonduren, eenmaal in de 2 weken. Voor vervoer heen en terug wordt gezorgd. In de zomer, het voorjaar en najaar, worden nog enkele praktische oefeningen gehouden, meestal in de avonduren of op één Zaterdagmiddag. Eenmaal per jaar bij een grote internationale oefening wordt ook het KLD ingeschakeld. Mocht het echter voorkomen, dat dringende particuliere omstandigheden U noodzaken een les of oefening te verzuimen, dan wordt hiermede rekening gehouden. In het bijzonder moge er op gewezen worden dat diegenen, die ingeschreven staan als buitengewoon dienstplichtig bij mobilisatie onder de wapenen zullen worden geroepen. In dit geval zullen zij, die dienst nemen bij de KLD, hun militaire dienstplicht vervullen in of zeer nabij hun woonplaats, tot een maximum van enkele uren per dag. Bovenstaande impliceert, dat de normale werkzaamheden naast de dienstverrichtingen normaal doorgang kunnen vinden. Het zou mij te ver voeren om in dit artikel verder uit te weiden over de rechtspositie, de financiële vergoedingen en verplichtingen van de luchtwachter. Voor belangstellenden en voor een ieder, die nadere inlichtingen wenst zal op Dinsdag 29 September in het Parochiehuis te Keyenburg om 20.00 uur een volledige uiteenzetting worden gegeven over het Korps Luchtwachtdienst. Een ieder is, eventueel met vrouw of verloofde, van harte welkom. (Adv.)

3 oktober 1959
Internationale Raiffeisendag
De eerste coöperatieve bank werd in 1848 gesticht. Het is precies een jaar geleden, dat president Eisenhower de volgende woorden gebruikte: „De sterke groei van de onderlinge spaar en leenbanken laat me duidelijk zien, dat de begrippen van de wederzijdse hulp en samenwerking, die in deze banken verankerd zijn, van belangrijke economische betekenis zijn geworden.” Hij zei dit ter gelegenheid van de 110e internationale Raiffeisendag, die in de Verenigde Staten een herdenkingsdag is geworden voor miljoenen mensen, verenigd in de z.g.n. Credit Unions. En weer is de derde donderdag in oktober in tal van landen aangewezen om de naam te eren van de man, wiens leven gewijd was aan het welzijn van anderen. In 1848 kwam F. W. Raiffeisen voor het eerst tot uitvoering van zijn financieel systeem, dat destijds volkomen nieuwe inzichten bracht. Zijn ideaal was namelijk een onbaatzuchtige samenwerking in verenigingsverband om geldelijke bijstand te kunnen verlenen in de vorm van passend en billijk krediet. Dit betekende tevens, dat de strijd werd aangebonden tegen tal van misstanden op dit gebied. Sedertdien is het voorbeeld van Raiffeisen over de gehele wereld nagevolgd, zij het ook onder verschillende namen. In ons land wordt de 15e oktober als Raiffeisendag gevierd door een groot aantal coöperatieve boerenleenbanken en Raiffeisen banken, aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht. Gedurende de week van 12 t/m 17 oktober zal het sparen met verschillende middelen worden aangemoedigd en op de bewuste donderdag gaat de vlag in top. Een bezoek aan de bank zal dan een extra feestelijk tintje hebben. En daar is alle reden voor! In ruim 60 jaar hebben de 1300 boerenleenbanken en Raiffeisenbanken in ons land zich krachtig ontwikkeld. Verenigd in de beide centrale banken te Utrecht en Eindhoven vormen zij twee hechte groeperingen met een totaal ingelegd tegoed aan spaargelden van plm. 3% miljard gulden. Dit spaargeld is afkomstig uit alle bevolkingsgroepen en getuigt van een toenemend vertrouwen in deze landelijke organisaties. In het stelsel van Raiffeisen is het sparen echter geen doel op zichzelf, eerder een middel om te komen tot financiële onafhankelijkheid. De bank waarborgt op vele manieren de veiligheid der belegde gelden, doch past de gebundelde krachten toe in een veelomvattende kredietverlenging. De stimulerende werking van het Raiffeisenkrediet heeft veel bijgedragen tot de op bloei van het bedrijfsleven op het platteland. Dit is mede mogelijk geworden door de talloos velen, die hun belangeloze krachten hebben gegeven om dit werk overal in den lande te besturen. En ook dit is een reden om deze 111de internationale Raiffeisendag dankbaar te gedenken.

PUBLIEK VERKOPEN: het woonhuis met schuur en tuin aan de Kervelseweg 5
Notaris H. VAN HENGEL te HENGELO Gld, zal op dinsdagen 13 en 27 okt. 1959 om 2 uur n.m. in gebouw „Concordia” a/d Raadhuisstraat te Hengelo Gld PUBLIEK VERKOPEN: het woonhuis met schuur en tuinman de Kervelseweg 5 te Hengelo Gld. Het huis bevat 6 kamers, keuken, bijkeuken, kelder, zolder enz. en is voorzien van electr. en waterl. AANVAARD. VRIJ VAN HUUR (beh. huisvestigingsverg.).

10 oktober 1959
Modeshow en demonstratie van moderne huishoudapparaten
Ruim 400 dames hebben maandagavond in zaal Concordia de modeshow en demonstratie van moderne huishoudapparaten bijgewoond. Door de organiserende firma’s Buunk, Klem en Smeitink (Stevord) in samenwerking met de Ned. Huisvrouwenvoorlichtingsdienst werd de dames een onderhoudend programma geboden, n.l. fa Buunk en Zn breimodellen (Spoeltjeswol); fa Klem en Zn dameskleding (Tinneroy en Corduroy); terwijl de fa Smeitink de nieuwe Tornado apparaten demonstreerde. Deze zeer geslaagde avond zal zeer zeker aanleiding voor genoemde firma’s zijn om b.v. in het voorjaar weer een dergelijke avond te organiseren.

Excelsior verloting
Ter bestrijding van de hoge kosten voor de opvoering van de operette „Cauber Elsje” ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan, heeft de zang- en toneelvereniging Excelsior een verloting georganiseerd waarvan de trekking zal plaats hebben op 4 dec. a.s. tijdens het Excelsior fancyfair. De uitslag hiervan zal in ,.de Reclame” bekend gemaakt worden. Steunt Excelsior en koopt allen één of meer loten.

Heropening Slagerij STAPELBROEK
Het is ons een genoegen U te kunnen berichten dat wij op VRIJDAG 16 OKTOBER a.s. des namidags om 5 uur ONZE GEHEEL VERBOUWDE en GEMODERNISEERDE SLAGERIJ hopen te heropenen, waarbij wij U gaarne tot een bezoek uitnodigen. De verkoop van onze producten, waaraan wij verschillende artikelen hebben toegevoegd, begint zaterdagmorgen 17 oktober om 8 uur, met extra reclame, welke in het volgend nummer zal worden gepubliceerd. Beleefd aanbevelend, Slagerij STAPELBROEK HENGELO GLD.

17 oktober 1959
Bericht van inzet
Notaris van Hengel te Hengelo Gld, bericht dat het woonhuis c.a. aan de Kervelseweg 5 te Hengelo Gld, is ingezet op f 9560.—. Te aanvaarden vrij van huur (behoudens huisvestigingsvergunning). Toeslag dinsdag 27 oktober, 2 uur n.m. in Gebouw „Concordia” te Hengelo Gld.

Concordia – Hengelo Gld
Zaterdag 24 October , dansmuziek Orkest „THE MOODCHERS”.

24 oktober 1959
Oproep: al degenen die gelden te vorderen hebben van Hendrik Bretveld
of verschuldigd zijn aan wijlen de heer Hendrik Bretveld, gewoond hebbende te Hengelo Gld, Wichmondseweg 21 en aldaar op 21 juli 1959 overleden, of stukken onder hun berusting hebben van- of bekend zijn met borgstellingen ten laste van genoemde Bretveld, worden verzocht daarvan zo spoedig mogelijk, doch in elk geval vóór 14 november 1959 opgave te doen ten kantore van notaris H. van Hengel te Hengelo Gld.

Cöop. Dorsver. „De Vooruitgang”
Leden die wensen te dorsen met de kleine machine kunnen dit opgeven bij H. Langeler, E 37, Hengelo Gld, Tel. 337

31 oktober 1959

Vara-Cabaretavond
Zaterdag 7 Nov. 8 uur in „Concordia” Zaal open 7 uur. (Geen plaatsbespreken) Het Hilversumse Radio-T.V. Cabaret-gezelschap brengt de daverende non-stop revue: Uit, dat zijn we! We zien in deze revue o.a. THE BUTTERFLEY’S, U wel bekend van Het lied „Willem wordt wakker” CHIC EN CO, komisch duo JACK SMIT EN CO, Accordeon-trio, zang, dans, enz. JOHN PIMS, conference AD VEEN, muzikale omlijsting, clavioline solist. Kaarten verkrijgbaar a f 1.60 (incl.) Banninkstr. 7, Zuivelweg 24, Spalstraat 24 en aan de zaal. Kent U de fraaie kleurige Vara Radio-T.V. Gids nog niet. Maak er dan deze avond kennis mee. Gratis proef-exemplaren aanwezig. Leden, denkt U aan het afhalen van plaatskaarten a.s. Zondagmorgen van 10.30 tot 12 uur in Concordia.

Vervoer van eigen vee:
Voortaan een Bewijs Veevervoer strikt noodzakelijk.
Het is gebleken, dat voortaan bij het vervoer van eigen vee met behulp van een landbouwtrekker met aanhangwagen tijdens dit vervoer een z.g. „Bewijs Veevervoer” beslist getoond moet kunnen worden. Men kan zulk een bewijs aanvragen op kaarten, welke verkrijgbaar zijn bij de secretariaten van de gewestelijke raden van het Landbouwschap (in Gelderland gevestigd Velperweg 53 te Arnhem). Ook zijn deze kaarten verkrijgbaar bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Raamweg 36, ‘sGravenhage. De ingevulde kaarten dienen te worden opgezonden aan laatstgenoemd adres. Men dient er rekening mede te houden, dat het Bewijs voor de op de aanvrage ingeschreven aanhangwagen geldt. Worden verschillende aanhangwagens voor eigen veevervoer gebezigd, dan dient voor elke wagen afzonderlijk een apart bewijs te worden gevraagd. De eisen, welke aan de aanhangwagens voor het vervoer van eigen vee worden gesteld, blijven alle van kracht. Door middel van de aanvraagkaarten kan men te weten komen hoe deze eisen precies luiden.

7 november 1959
Oud papier wordt heden Zaterdag opgehaald.
C. J. C. „JONG HENGELO” Zet U het even klaar. Bij voorbaat dank.

Verbond voor veilig verkeer
tot bijwoning van een LEZING met dia’s te houden door de Heer D. F. v. d. Berg, Commandant van de Verkeersgroep Apeldoorn der Rijkspolitie, op MAANDAGAVOND 9 NOVEMBER a.s. te 8 uur in zaal MICHELS, te Hengelo Gld. De Heer v.d. Berg is een verkeersdeskundige bij uitstek. Reeds jarenlang houdt hij in tal van plaatsen lezingen en trekt daarbij steeds volle zalen. Het doet ons een genoegen U te kunnen mededelen dat het ons gelukt is hem nu ook in Hengelo Gld. een spreekbeurt te laten vervullen. Wij twijfelen er niet aan, of ook hier zal de belangstelling voor de lezing groot zijn. Het aantal voertuigen op de wegen neemt steeds toe. Helaas echter stijgt ook het aantal ongevallen. Ook U neemt dagelijks deel aan het verkeer op de weg. Het leed kan ook U of Uw kinderen treffen! Op ons allen rust de plicht er aan mede te werken de verkeersveiligheid te vergroten. Wij verwachten dat ook U belangstelling zult tonen voor hét probleem van deze tijd en Maandagavond in zaal Michels aanwezig zult zijn. TOEGANG VRIJ! Gelegenheid tot het stellen van vragen Het bestuur van de afd. Hengelo Gld van het Verbond voor Veilig Verkeer.

14 november 1959
St Nicolaasactie 1959
De St Nicolaasactie van de Hengelose en Keyenburgse winkeliersver, zal dit jaar aanvangen op 25 nov. en eindigen op 5 dec. 1959. In deze periode zullen door de aangesloten winkeliers bonnen worden verstrekt bij de aankopen. Een bedrag van f 2500.— is uitgetrokken voor prijzen, w.o. televisietoestel (53 cm beeldbuis), radio, bromfiets, slaapkamerameublement en verder voor f 1000.— andere prijzen.

Kosteloze inenting
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld maken bekend, dat voor de kinderen van 4, 6, 8 en 12 jaar gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloze inenting en herinenting tegen kinkhoest, tetanus en difterie op onderstaande data (zie reclame): Aan de ouders wordt ernstig aangeraden hun kinderen tegen deze gevaarlijke ziekten te doen inenten. Men wordt verzocht de eventuele inentingskaarten aan de kinderen mee te geven.
Burgemeester en wethouders voornoemd. Hengelo Gld, 11 nov. 1959.

 

21 november 1959
Collecte missionaris Henk Morsink
De collecte welke Zondag 16 November j.l. ten behoeve van de missionaris Henk Morsink in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Hengelo Gld bij zijn vertrek naar de Missie te Kisumu, Kenia, Brits Oost Afrika werd gehouden heeft het totale bedrag van f 942.28 opgebracht. Bij mijn vertrek naar de missie te Kisumu, Kenya, Brits Oost Afrika, breng ik nu mij dit persoonlijk niet meer mogelijk is aan allen langs deze weg mijn hartelijke dank voor de ontvangen goede wensen en giften welke ik mocht ontvangen. Vaarwel en tot ziens! Hengelo Gld, 16 Nov. 1959 Rev. Bro. Henk Morsink, Miss. Mill Hill.

Huwelijk dokter Dwars

28 november 1959
Voorlichtingsavond eigen woning in de omgeving van de Rozenstraat
op Donderdag 3 december a.s. om 20 uur in de zaal van café Leemreis aan de Spalstraat 40 te Hengelo Gld. Geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting worden U hier alle inlichtingen verstrekt over het bouwen van een eigen woning in de omgeving van de Rozenstraat. Reeds met een bedrag van f 1.850.— aan eigen geld kunt U eigenaar/bewoner worden van een royale en soliede woning. De lasten aan rente en aflossing bedragen dan ca. f 13.30 per week.

Belangrijke mededeling voor de WONINGZOEKENDEN in de gemeente Hengelo Gld
De toeneming van het aantal ingeschreven woningzoekenden in deze gemeente vervult het gemeentebestuur met steeds meer zorg. Het is echter niet alleen deze toeneming, maar vooral ook de beperking van de jaarlijkse door de gemeente te bouwen woningwetwoningen, die de oplossing van het huisvestings-probleem steeds moeilijker maakt. Was het de gemeente in 1959 toegestaan slechts 6 woningwetwoningen te bouwen, de kans bestaat, dat dit aantal in 1960 en volgende jaren nog lager zal zijn. De woningzoekenden zullen dan ook niet mogen  verwachten, dat zij binnen een redelijke termijn een huurwoning door de gemeente toegewezen kunnen krijgen. Slechts een zeer gering aantal zal hiervoor in aanmerking kunnen komen. Het is daarom voor iedere woningzoekende noodzakelijk ernstig de mogelijkheden na te gaan zelf zorg te dragen voor de huisvesting van zijn gezin door het kopen of het bouwen van een eigen woning. In dit verband wordt gewezen op de mogelijkheden, die in deze gemeente door enige bouwfondsen worden geboden. Bij voldoende deelname zullen in de loop van 1960 enige bouwplannen tot uitvoering kunnen komen. Zij, die beschikken over enige contanten – minimaal plm. f 1850. zullen binnen afzienbare tijd een eigen woning kunnen verwerven. Ook de niet in het register van woningzoekenden ingeschreven personen zullen van deze mogelijkheden kunnen profiteren. Voor het overige moge worden verwezen naar de advertentie in dit blad. Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo Gld.

Bouwfonds Eigen Haard
Bovengenoemde instelling, die is opgericht door ingezetenen van de Gemeente Hengelo GId, is voornemens voor particulieren woningen te gaan bouwen, in blokken van 2 woningen. De woningen worden prima afgewerkt opgeleverd, inclusief alle aansluit- en beschrijvingskosten. Voor eventuele hypotheken wordt gezorgd door het „Bouwfonds Eigen Haard.” De woningen worden gebouwd tussen de Rozenstraat en de verlengde Zuivelweg. Inlichtingen bij: E. J. REUGEBRINK, Aaltenseweg 8 en Ass. kant. GERRITS, Tramstraat 5-7.

QUICK Sportschoenfabr. te Hengelo Gld vraagt wegens vergroting van haar productie Mannelijkewerknemers niet ouder dan 25 j. voor div. afdelingen voor haar bedrijf. Hoe onze Ionen, sociale verzorging, prettige omgang etc. zijn ? Laat U dit eens vertellen, door één van Uw kennissen, die reeds bij QUICK werkt, U komt U dan graag bij ons melden. Aanmelden dagelijks aan de fabriek of des avonds aan de bekende adressen thuis.

5 december 1959
Opening Cafetaria Het Centrum Sint Janstraat 3, KEYENBURG
Wij brengen U producten bereid uit de zuiverste grondstoffen,
Als extra reclame:
Patates Frites van 25 voor 15 ct
Gehaktballen van 40 voor 25 ct
Knakworst van 35 voor 25 ct
Croquetten van 35 voor 25 ct
Nasi-ballen van 40 voor 25 ct
Bami-ballen van 40 voor 25 ct
Carbonade van 1.25 voor 100 ct
Slaatjes van 35 voor 25 ct
Deze reclame geldt van Donderdag t/m Zondagavond.
Profiteert allen van deze extra aanbieding! Tot ziens in het gezellige zitje Hoogachtend J. A. Winkelman Keyenburg.

De Nutsbibliotheek verplaatst
Met ingang van heden vrijdag 4 december is de nutsbibliotheek verplaatst van Vordenseweg naar het pand Spalstraat 19 (tussen kapsalon Ondula en sigarenmagazijn Rietman). De openstelling van de bibliotheek blijft ongewijzigd, n.l. elke vrijdagavond van 7-7.30 uur voor de jeugd en van 7.30-8.30 uur voor volwassenen.

Boerenleenbank Hengelo Gld SPALSTRAAT 3
In verband met de controle welke de inspectiedienst van de Coöp. Centrale Boerenleenbank te Eindhoven momenteel houdt, worden ALLE houders van Spaar-, Deposito-, Voorschot- en Lopende rekeningboekjes verzocht ALLE in hun bezit zijnde boekjes, welke zijn uitgegeven door de Boerenleenbank Hengelo, Spalstr. 3, ter controle te willen aanbieden ten kantore van de Boerenleenbank op Maandag 7 Dec. van 10-12.30 en van 14-17.30 en van 18.00-20.00 uur.j De boekjes zullen bij aanbieding gecontroleerd en onmiddellijk terug gegeven worden. ALLE boekjes worden verwacht, dus ook de boekjes waarop de rente 1958 reeds is bijgeschreven. Namens het bestuur van de Boerenleenbank Hengelo Gld. J. W. HILDERINK, Directeur.

Een zwerm van Café-houders
trok de laatste jaren de boer op om drank te verkopen voor de jaarwisseling. Dit werd én voor het publiek én voor ons een onplezierige toestand. Om hieraan een eind proberen te maken zullen wij dit jaar niet meer venten. Wij hopen; daardoor de oude traditie van drank halen op oudejaarsdag in ere te kunnen herstellen! Werkt U allen hieraan ook mee! Er wordt niet gevent door : Michels; Joly; Besselink „De Waag”; Leemreis; Demming; Langeler; v.d. Weer; Bruggink ; Boerman ; Booltink; Winkelman; Hilderink; Evers, Velswijk en Wentink, Veldhoek.

12 december 1959
De beste toto prestatie
werd deze week alhier geleverd door E. v. d, Kolk, B 48, met 12 punten.

Filmnieuws
A.s. Zondag draait in zaal Langeler de dolvermakelijke film „Hier bin ich”, „Hier bleib ich”, met Caterine Valente, Hans Holt, Ruth Stephan en vele anderen. Caterine Valente zingt, danst en kookt in een klein café in Parijs.
Affijn komt U deze prachtige film zien.

21 december 1959
Bouwfonds eigen haard
opgericht door ingezetenen van Hengelo Gld. Van ons eerste bouwplan zijn nog maar twee woningen beschikbaar. Inlichtingen bij: E. J. REUGEBRINK, Aaltenseweg 8 A. H. BESSELINK, Varsselseweg 3 en Assurantiekantoor GERRITS, Tramstr. 5 en 7. Om misverstanden te voorkomen maken wij U er op attent dat „Eigen Haard” met geen enkele andere bouwinstelling samenwerkt. Wij bouwen een eigen type dubbele woning.

Gemeente Hengelo Gld RATTENBESTRIJDING
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld brengen ter openbare kennis, dat in het kader van de landelijke actie ter bestrijding van de bruine rat, deze bestrijdingsactie ter plaatse zal worden gevoerd van maandag 21 tot en met donderdag 24 december 1959. Ingezetenen, op wier percelen ratten zijn gesignaleerd, worden verzocht op maandag 21 of dinsdag 22 december a.s. mededeling te doen op het bureau gemeentewerken. De aandacht van belanghebbenden wordt er nog op gevestigd dat aan het verstrekken van bestrijdingsmiddelen en het zo nodig doen uitleggen hiervan door gemeente-arbeiders geen kosten verbonden zijn. Burgemeester en wethouders voornoemd. Hengelo Gld, 16 december 1959.

31 december 1959
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 102 biggen aangevoerd. Prijzen 45 tot 55 gld per stuk. Handel goed.

Bevorderd
De heren L. H. M. Besselink thans adj. comm. 1e klas en A. Eelderink klerk ter secretarie alhier, zijn met ingang van 1 jan. 1960 resp. tot commies en adj. commies 2e klas bevorderd.

Van Oud naar Nieuw
Evenals voorgaande jaren zal de chr. muziek ver. „Crescendo” met de jaarwisseling enkele nummers ten gehore brengen in de muziektent.