9 januari 1960
VOLKSONDERWIJS Propaganda feestavond

op (heden) zaterdag 9 januari 1960, zal in zaal Langeler, aanvangende te 19.30 uur, de jaarlijkse Propaganda-feestavond worden gehouden van de afd. Hengelo Gld van Volksonderwijs. Als spreker zal optreden het hoofdbestuurslid de heer P. van Tuyl, uit Amsterdam Door de toneelgroep van de afd. Doetinchem van Volksonderwijs, zal het toneelstuk in 3 bedrijven „KINDEREN BESLISSEN” worden opgevoerd. Alle vrienden van Volksonderwijs zijn hartelijk welkom. Toegang gratis.

Straatbelasting
De bij raadsbesluit van 1 Oktober 1959 vastgestelde verordening straatbelasting is bij Kon. Besluit van 9 December 1959 goedgekeurd. De goedgekeurde verordening treedt 1 Jan. 1960 in werking.

Geertsma Zuivelfabriek
Buunk
Kreunen

16 januari 1960
Ontwerp herziening uitbreidingsplan
Het hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo Gld maakt bekend dat vanaf maandag 18 januari 1960, gedurende vier weken, ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt het in een uitvoerige kaart uitgewerkt ontwerp-plan tot herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Hengelo, met daarbij behorende ontwerp-bebouwingsvoorschriften. Gedurende de termijn van vier weken kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad bezwaren indienen. Het hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd, Th. Mackay.

Bij voldoende deelname organiseert de B.O.G
.
ook voor niet-leden, een bezoek aan Landbouw werktuigen tentoonstelling (Jaarbeurs) in het R Algebouw te Amsterdam op ‘Donderdag 21 Jan. a.s. kosten entree ± f6. —opgave zo spoedig mogelijk bij de Secretaris J. ABBINK.

23 januari 1960
Hondenbelasting
Houders van honden ouder dan 3 maanden moeten deze aangeven ten kantore van de gemeenteontvanger (gemeentehuis) vóór 1 februari a.s. Bij de aangifte moet de hondenbelasting terstond worden betaald. Bij overschrijding van genoemde datum of bij verzuim van aangifte is dubbele belasting verschuldigd. Aangifte kan geschieden door hen wier namen beginnen met een der letters: A t/m F dinsdag 26 januari 1960 van 14—17 uur G t/m K woensdag 27 januari 1960 van H—17 uur L t m R donderdag 28 januari 1960 van 9—12 uur en van H—17 uur S en de overige letters vrijdag 29 januari 1960 van 9—12 uur en van 14—16.30 uur. Voor hen die overdag verhinderd zijn bestaat gelegenheid om de aangifte te doen op vrijdagavond 29 januari 1960 van 19—21 uur. De belasting bedraagt: voor de eerste hond f10.— voor elke volgende hond f20.— voor een bedrijfsof waakhond, mits niet anders dan aangelijnd op de openbare weg komende . f5.— voor een hond, verblijvend in een volgens de voorschriften ingerichte loopruimte … f2.50. Hij, die na 1 januari 1960 houder wordt van een hond, of wiens hond na dit tijdstip 3 maanden oud wordt, is verplicht de hond binnen 14 dagen aan te geven bij de gemeente-ontvanger. HENGELO GLD, januari 1960. Het Gemeentebestuur van Hengelo Gld, Th. MACKAY, burgemeester J. A. BOLT, Secretaris.

30 januari 1960
40-jarig bedrijfsjubileum 1920 1960 W. HEIJINK & Zn
Welgemeende dank aan uw vertrouwen in ons Timmerbedrijf Wij trachten steeds door grotere kwantums aan te kopen, de prijzen te drukken. Geef daarom Uw plannen tot verbouw of nieuwbouw tijdig aan ons door, het liefst in de eerste maanden van het jaar.

VORDENSEWEG 46 MEUBELBEDRIJF.
Door Uw vertrouwen konden wij ook dit bedrijf opbouwen. Wij hebben alles voor Uw Woning. Ook voor reparatie, U weet het: „ Koopt bij de man, die ook repareren kan.” KERKSTRAAT 5a TIMMERWINKEL. Door onze grote voorraden boord en houtwaren enz. enz. vindt U bij ons steeds het gevraagde voor de laagste prijs. Ook maken wij het voor U machineklaar.
W. HEIJINK & Zn HENGELO G Vordenseweg 46 Kerkstraat 5a.

Artikel 20 Wederopbouwwet kleuterschool
Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo Gld brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij voornemens zijn aan het bestuur van de Vereniging voor Nederlands Hervormd Kleuteronderwijs te Hengelo Gld, overeenkomstig artikel 20 van de Wederopbouwwet, vergunning te verlenen tot het bouwen van een kleuterschool op een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld. sectie K, nummer 1898, op de hoek Raadhuisstraat-Kervelseweg, alhier.
Eigenaren van aan dat perceel grenzende of in de nabijheid daarvan gelegen percelen kunnen uiterlijk tot 13 februari 1960 bij hun college bezwaren tegen het verlenen van bedoelde vergunning indienen. Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo Gld, Th. Mackay, burgemeester J. A. Bolt, secretaris Hengelo Gld, 28 januari 1960.

Rode Kruis schenking watersnoodramp in Tuindorp Oostzaan
De afd. Hengelo Gld van het Ned. Roode Kruis deelt het volgende mede. Door het Nationaal Rampenfonds is aan het Rode Kruis verzocht, een collecte te organiseren ten behoeve van de getroffenen tengevolge van de watersnoodramp in Tuindorp Oostzaan. De afd. Hengelo Gld van het Ned. Roode Kruis houdt ieder jaar in mei de gebruikelijke Roode Kruis collecte, waaraan de inwoners der gemeente zeer goed geven. Uit de opbrengst van die jaarlijkse collecten heeft de afd. steeds een bedrag gereserveerd voor bijzondere doeleinden. Daar het onder de huidige weersomstandigheden lijk is, in de gehele gemeente een collecte te houden, heeft het bestuur der afdeling besloten een bedrag van f 500.— uit bedoelde reserve ter beschikking te stellen, als bijdrage van Hengelo Gld. In Mei 1960 wordt wederom de jaarlijkse collecte van het rode Kruis gehouden en het bestuur der afdeling vertrouwt, dat de ingezetenen van Hengelo Gld, dan even mild als voorheen hun bijdrage zullen geven. Zij, die een eigen bijdrage voor de door de ramp getroffenen willen geven, kunnen deze storten op giro nr. 9575 van het Nationaal Rampenfonds te ‘s-Gravenhage.

6 februari 1960
Dokter Dwars kreeg een projector met toebehoren
Nadat op 30 januari j.l. aan dokter Dwars een projector met toebehoren kon worden aangeboden, is hem dezer dagen nog een cheque toegezonden van f 962.94.

EXCURSIE RUILVERKAVELING
Uitgaande van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting zal op Donderdag 18 Febr. a.s. een excursie gemaakt worden naar Beltrum, waar de ruilverkaveling voltooid is. Alle belangstellenden (ook nietleden) die aan deze excursie willen deelnemen kunnen zich voor 11 Febr. opgeven bij: B. Harmsen, Bruil, Tel. 208 B. A. Luesink, Brunderink, Tel. 261 H. W. L. Groot Roeseink, Noordink, Tel. 559 Reiskosten per persoon ± f 2.

13 februari 1960
Afscheid dokter Dwars
Niet in staat zijnde ieder persoonlijk te bedanken, zeggen mevrouw en dokter Dwars langs deze weg allen die hun afscheid uit Hengelo Gld, op 30 januari j. l. tot een onuitsprekelijke gebeurtenis gemaakt hebben, onze hartelijke dank. Ook onze grote erkentelijkheid voor de geweldige stoffelijke hulde die besteed zal worden voor het aanschaffen van een bureau en verdere uitbreiding van benodigdheden voor onze film- en fotoliefhebberij. Ons adres is: Flatgebouw Naeff Hoofdstraat 162, Velp, waar ieder van harte welkom is. 
Fam. DWARS.

Ouderavond Ds J. L Piersonschool Moeilijkheden bij de opvoeding
Woensdag 17 februari a.s. in Concordia, aanvang 19.30 uur. Dr Westerbeek van Eerten, Arts te Hummelo, spreekt over: (Moeilijkheden bij de opvoeding’ Ook belangstellende niet-ouders van harte welkom Toegang alleen boven 18 jaar.
M. Hoogeveen, H.d.S.

dokter Dwars
Geertsma
Mukey carnaval

.

20 februari 1960
Houtverkoop Hackfort
Nots. ROMBACH zal op MAANDAG 29 FEBRUARI 1960, NAM. 2 UUR aan Bosmanshuis te Vorden publiek a contant verkopen onder Huize Hackfort: eiken en fijnspar aan hopen, voor timmerhout, posten, slieten en brandhout.
Perc. 1 t/m 12 brandhout a/d kamp v. Maalderink op Hietink in Delden; perc. 13 t/m 42 zw. eiken, dennen en brandhout o/h Enzerinkveld bij Pelgrum in Delden; perc. 43 t/m 58 eikjes w.o. 2 perc. brandhout i/h Zonder achter het wandelbos; perc. 59 t/m 66 fijnspar en eiken v. timmerhout i/h wandelbos; perc. 67 fijnspar bij tuinmanshuis; perc. 68 t/m 85 fijnspar v. steigerhout en sporen w.o. 3 perc. brandhout in Dijkmansbos a/d beek; perc. 86 t/m 105 eiken en perc. 106t/m 109 brandhout i/h Zompbos b/d Boggelaar. Aanw. de bouwlieden.

27 februari 1960
Proclamatie Prins Mukey V – 1960 Mukey-KARNAVAL Keyenburg
Zondag 1.30 UUr Matinee (toegang kinderen entree 25 et) medewerkenden Willem uut den Achterhoek 6.30 uur inhalen Prins Mukey V met Raad van Elf, bij Hotel De Eikeboom. 7 uur Carnavals-Cabaret zaal Winkelman Vrolijk programma. Medewerkenden: Willem uut den Achterhoek, Jeanne van Amelsvoort, The Franelly’s, J. Strijker. ±8.30 uur Trekking Mukey loterij Maandag Canavalsbal zaal Winkelman en Eikeboom ±8.30 uur Beoordeling Carnavalsbal zalen de Eikeboom en Winkelman. Prijsuitreiking voor mooiste costuums en groepen. „Hol um an den drei’j Voorverkoop van kaarten voor zondag, na de 2e en 3e H. Mis in zaal Winkelman.

Het Nederlandsche Roode Kruis Afdeling HENGELO-GLD
UW bloed kan een leven redden wanneer U het aan het ROODE KRUIS geeft! Eén van de taken van Het Nederlandsche Roode Kruis is, dit bloed in te zamelen, ‘om het vervolgens te verwerken tot plasma, waardoor het ook voor het gebruik na langere tijd geschikt is. De afdeling Hengelo-Gld van Het Nederlandsche Roode Kruis heeft reeds twee maal met succes een plasma-avond georganiseerd. Het Bestuur is voornemens, ook dit jaar, en wel op dinsdag 1 9 april aanstaande, een plasma-avond te organiseren. Het Bestuur hoopt, dat ook dit jaar de bevolking van Hengelo-Gld tussen 18 en 60 jaar in grote getale bereid zal zijn, om een halve liter bloed af te staan. Deze hoeveelheid kan ieder gezond mens gemakkelijk missen. Het Bestuur van de afd. Hengelo-Gld vestigt speciaal de aandacht op het volgende: Zij, die vorig jaar bloed gegeven hebben, krijgen dit jaar wederom een oproep. Zij behoeven zich thans niet opnieuw aan te melden. Daarnaast zijn nieuwe donors zeer welkom. Zij moeten zich aanmelden door inlevering van de aanmeldingsstrook op één der onderstaande adressen vóór 26 maart 1960. De lijst van donors van vorig jaar, alsmede de nieuwe aanmeldingen, worden door het Bestuur van het Roode Kruis ter inzage gegeven . aan Uw huisarts. Wanneer deze er geen bezwaar tegen heeft, dat U dit jaar een halve liter bloed afstaat, krijgt U voor de betreffende avond een oproep. Wanneer U die avond op tijd komt, bent U in het geheel ongeveer een half uur kwijt. Het bloed wordt afgenomen door een prikje in de arm. Na de afname blijft U onder medische controle nog een kwartiertje rusten en drinkt een kopje koffie, waarna U weer naar huis gaat. Vorig jaar had de afname-avond een zeer vlot verloop. Niemand behoefde lang te wachten en niemand had enig nadelig gevolg van de afname. Onderstaande strook kan worden ingeleverd bij: dr F. SCHREUDER, Raadhuisstraat 40 dr Th. J. HANRATH, Kastanjelaan 7 C. A. JANSEN, (Postkantoor), Raadhuisstraat 23 E. T. A. GASSELING, Pastoor Thuisstraat 13, Keijenborg H. KORTEN, D 79 a B. LEBBINK, Noordink E 35 M. G. LUIMES, Varssel F 68.

5 maart 1960
HET GROENE KRUIS IN GELDERLAND
Heeft voor de opleiding van Kraamverzorgsters dringend een internaat nodig, waarin 20-25 meisjes tegelijk kunnen worden opgeleid tot dit mooie beroep waaraan tegenwoordig zo’n dringende behoefte bestaat. De hiervoor benodigde fondsen hoopt de provinciale vereniging bijeen te krijgen door voor eenmaal van ieder Groene Kruis Lid een bijdrage van f1.- te vragen. Het Bestuur van de Vereniging HET GROENE KRUIS te Hengelo Gld hoopt, dat alle leden, wanneer hen tegelijk met het aanbieden van de contributie kwitantie om deze bijdrage gevraagd wordt, aan deze oproep gevolg zullen willen geven opdat wij aldus ons steentje kunnen bijdragen voor dit mooie en zeer nuttige doel.

Belangrijk bericht voor allen die vee houden in Hengelo Gld
Kadaverophaaldienst in de gemeente Hengelo Gld Met ingang van maandag 14 maart 1960 zullen ALLE kadavers in de gemeente Hengelo Gld met een speciaal daarvoor geconstrueerde vrachtauto van een daarmee bereikbare plaats op het erf van de boerderij of eventueel inrit van een weide (nimmer UIT de stal en nimmer UIT de weide) worden weggehaal. Het is niet meer toegestaan kadavers in de diverse kadaverputten te deponeren. Ingevolge de destructiewet en de gemeentelijke destructie-verordening is men verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerste werkdag na het doodgeboren zijn of het sterven van slachtdieren hoe klein ook (biggen, lammeren, verworpen vruchten) hiervan aangifte te doen. Deze aangifte moet telefonisch of in persoon geschieden bij het bureau van de vleeskeuringsdienst in het gemeentehuis (tel. nr. 541). Slechts die kadavers, waarvan de meldingen vóór 1.30 uur n.m. binnengekomen zijn, worden de volgende dag opgehaald. Latere melding heeft onvermijdelijk uitstel van het ophalen tot een later tijdstip tot gevolg. Het is van belang voor de waarde van de huid, dat het kadaver zo snel mogelijk wordt opgehaald en dat er zo weinig mogelijk mee wordt gesleept. Het huidengeld zal door het destructiebedrijf rechtstreeks met de aangifteplichtige per postwissel worden afgerekend, in verband waarmede een nauwkeurige opgave van adres en alle verdere gegevens noodzakelijk is. HENGELO GLD, 1 maart 1960. Burgemeester en Wethouders der gemeente Hengelo Gld.

12 maart 1960
Bond voor Staatspensionering Afdeling HENGELO GLD
JAARVERGADERING op Maandag 14 Maart om 7.30 uur, in café Bruggink
AGENDA: 1. Opening 2. Jaarverslag secretaris 3. Jaarverslag penningmeester 4. Bestuursverkiezing
aftr. H. Berendsen en L. van Norde, (beide herkiesbaar) 5. Mededelingen 6. Rondvraag 7. Sluiting IW Trouwe opkomst gewenst!

Snackbar Concordia Moodchers

19 maart 1960
M. BERT Horlogemaker Zoek niet langer
naar een goed adres voor Uw uurwerken, brillen, gouden en zilveren sieraden, enz. enz. HIER IS HET ADRES M. BERT Horlogemaker, Ged. Opticien Stationsstraat 14 – ZELHEM. Ook aan reparatie wordt door ons de grootste zorg besteed. Iedere Dinsdag van 2 tot 5 uur houden wij zitting in de Keyenburg, St Janstraat 17c.

GEMEENTE HENGELO GLD Schilderijententoonstelling
Door bemiddeling van de Stichting Culturele Raad voor Gelderland te Arnhem is het mogelijk geworden – evenals zulks plaats vond in de jaren 1957 en 1959 – een tentoonstelling te houden in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze expositie zal samengesteld worden uit werken van twaalf Nederlandse schilders en zal, onder de titel „Variaties op het landschap”, gehouden worden van maandag 29 maart tot en mot dinsdag 5 april 1960. De opening zal plaats vinden op MAANDAG 28 MAART A.S., des avonds te acht uur. De kunstschilder, de heer J. Miechels te Arnhem, heeft zich bereid verklaard op de openingsavond aanwezig te zullen zijn teneinde een explicatie van het geëxposeerde te geven. De heer Miechels voornoemd zal daartoe eveneens op woensdag 30 maart en Vrijdag 1 april gedurende de middag en avond, aanwezig zijn. De verwachting is gerechtvaardigd dat de tentoonstelling, welke thans gehouden zal worden, stellig nog meer belangstelling zal trekken dan de in de jaren 1957 en 1959 gehouden exposities, aangezien de keus ditmaal gevallen is op het landschap als onderwerp en de meeste mensen, die een schilderij wensen te bezitten, hieraan de voorkeur blijken te geven. Ik hoop dan ook hartelijk, dat zeer velen de weg zullen weten te vinden naar het gemeentehuis op de voormelde dagen (28 maart tot en met 5 april a.s.) en op de volgende tijden: maandag 28 maart van des avonds 8.— tot 10.— uur; dinsdag 29 maart tot en met 5 april van 10.— tot 12.— uur v.m.; van 2.— tot 5.— uur des middags en van 7.30 tot 10.— uur n.m. Op zondag 3 april 1960 is de tentoonstelling gesloten. De entreeprijs a f 0.20 per persoon (voor kinderen van 15 jaar en jonger f 0.10 per kind) zal – naar ik aanneem – voor niemand een bezwaar vormen deze tentoonstelling te bezoeken. Burgemeester Mackay. Hengelo Gld, 17 maart 1960.

26 maart 1960
Eerste kievitsei Het door Jan Brekveld,
Dunsborg B 27, gevonden kievitsei, werd door zijn zusje Dicky aan de burgemeester aangeboden.

Ontspanningsavond Ten bate van het Sanatorium „Zonnegloren”
te Soest komt men met een ontspanningsavond op maandag 4 april in zaal Concordia te Hengelo Gld. Medewerking wordt verleend door het Cabaret-gezelschap „de Heikneuters” uit Aalten, met geheel nieuw programma. De opbrengst van deze avond is geheel bestemd voor het Sanatorium „Zonnegloren” te Soest. Bezoekt U allen deze avond en laat zaal Concordia te klein zijn. Voor nadere bijzonderheden zie advertentie volgend nummer.

Petticoats de grote mode
EEN GROTE SORTERING VINDT U Bij H.J. BUUNK & Zn.

2 april 1960
Kinderen naar vakantiekolonie?
Groene Kruis Ouders, die hun kinderen naar de vakantiekolonie willen sturen kunnen dit in overleg met hun huisarts vóór Pasen opgeven bij MEVR. GEERTSMA.
HET BESTUUR.

ledere grote brand is klein begonnen!
Als U een klein blusmiddel direct bij de hand hebt kunt U waarschijnlijk een ramp voorkomen. Zo’n klein blusmiddel is er: De Fire Stop, een kleine bus gevuld met doeltreffend bluspoeder, dat na indrukken van een knop krachtig naar buiten stroomt. Het poeder heeft een grote bluswerking en is onschadelijk; niet giftig, niet roestvormend, niet bijtend op weefsels. Het apparaatje is goedgekeurd door de Rijksbrandweerinspectie. (Rijkskeur op iedere bus) Ook geschikt voor Auto- en electriciteitsbranden. De prijs is f 9.80. Beugels verkrijgbaar voor bevestiging aan muur of auto.
STEVORD.

Propaganda.avond te geven door de Gelderse Blindenvereniging
te Arnhem met welwillende medewerking van de Toneelvereniging G.E.TA, uit Arnhem, op Woensdag 6 April, in zaal Langeler Opening om 7.30 uur door de voorzitter de heer R. KOOPS. Opgevoerd wordt: „Een pirot treedt op” toneelspel in 3 bedrijven door Rosita Peters Gedurende de pauze zal blindenarbeid gedemonstreerd en werkstukken verkocht worden. Toegang f 0.75 (belasting inbegrepen) Zaal open 7 uur.

9 april 1960
Totoprestatie
De beste toto prestatie werd deze week ingeleverd door L. Kohier, Spalstraat met 10 punten.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 148 biggen aangevoerd. Prijzen 40 tot 45 gld per stuk. Goede handel.

Zaal Langeler Hengelo Gld Heden Zaterdag 9 April DANSEN
Nadien géén dansen meer voor 27 April Aanvang 7 uur Orkest „THE SPITFIRES”.

Dammen Om het pers. damkampioenschap
van Gelderland hoofdklasse speelt onze plaatsgenoot J. W. Heijink in een groep van 7 personen mee. Uit deze groep komen de 2 hoogstgeplaatsten in de finale welke uit 12 personen bestaat. Hiervan wordt de hoogst geplaatste de kampioen van Gelderland. Hij wist 3 partijen remise te spelen en één partij te winnen hetgeen hem 5 punten en de 2e plaats opleverde.

16 april 1960
2e Paasdag BALAVOND zaal Winkelman Keyenburg
Ten bate van de IJSCLUB. Volledig Orkest Boerboom. Aanvang 6 uur.

De beste toto prestatie
werd deze week alhier geleverd door Tonny Ooms, lekink met 13 punten Hierdoor deelt hij mee in de 3e prijs van de K.N.V.B.-toto groot ruim f 60.000.

23 april 1960
Attentie! Zaterdag 30 april a.s. (Koninginnedag)
heeft ook de post vrijaf; in verband hiermede zal „De Reclame” één dag vroeger verschijnen, dus op vrijdag 29 april. Advertentie’s voor dit nummer kunnen tot uiterlijk Woensdagavond 27 april worden aangenomen.

Excelsior jubileert. 70 jaar!
Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de zang- en toneelver. Excelsior, heeft deze vereniging de overbekende komische operette „Cauber Elsje” ingestudeerd. Het is te verwachten dat voor deze operette met zijn prachtige decors en kostuums, muziek, zang en ballet een grote belangstelling zal bestaan, temeer daar deze operette gebracht wordt door een plaatselijke vereniging. De voorverkoop van plaatskaarten is inmiddels begonnen en naar we vernemen zijn voor de eerste avond nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor bijzonderheden zie advertentie In dit nummer.


Bevrijdingsbal
1960
Bevrijdingsfeest

30 april 1960
Chr. Landbouwhuishoudschool VORDEN
Aangifte van leerlingen voor de volgende opleidingen en cursussen: a. 2 jarige primaire opleiding, toelatingseisen 6 klassen lagere school. b. l jarige opleiding voor huishoudassistente, toelatingseisen 2 jarige primaire opleiding. c. dag- en avondnaaicursus d. kookcursus. Aangifte voor 12 mei a.s. dagelijks aan de school. Tel. 06752-1512.
De directrice.

7 mei 1960
Jaarmarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt (Meimarkt) waren aangevoerd 63 paarden en 253 biggen, terwijl geplaatst waren 35 kramen. Prijzen: Voljarige paarden 850 tot 1150 gld; Jaarlingen 450 tot 650 gld; Hitten 475 tot 675 gld; Shetl. Pony’» 175 tot 325 gld; Shetl. Pony’s, merries 450 tot 900 gld. Biggen van 35 tot 45 gld per stuk. Een goede handel, met een druk bezoek.

15 jaar Koninginnefeest en Bevrijdingsdag te KEYENBURG 1945 – 1960
Donderdag 5 Mei
Programma:
6.30 uur REVEILLE Herauten te paard
7.45 uur H. MIS
8.15 uur KLOKKENGELUI
8.30 uur TRACTATIE voor de kinderen in de scholen
9.45 uur VERTREK der kinderen naar parkeerterrein te Hengelo.
Bewaarschoolkinderen en kinderen van 1e en 2e klas worden per bus vervoerd.
10.30 uur Gezamenlijke Kinderhulde te Hengelo Gld Voor de optocht naar Hengelo Gld wordt medewerking verleend door het tamboercorps der Schutterij en de Muziekver. St Jan.
11.00 uur Vertrek der kinderen naar Keyenburg
11.30 uur Wedstrijden voor de kinderen van de 1e en 2e klas op het Sportterrein. Filmvoorstelling in
het Parochiehuis voor de overige klassen der St Bernardschool en de V.G.L.O. school.
9.00 uur AANVANG VOGELSCHIETEN
(Opgeven voor vogelschieten Zondag 1 Mei na de Hoogmis in café Booltink 2 uur ’s namiddags WEDSTRIJDEN op het kermisterrein Vogelgooien voor Dames Stoelendans voor Dames en Heren Fietsen met hindernissen
15.30 uur Oriënteringsrit voor Bromfietsen en Scooters Aan al deze wedstrijden hoopt de Oranje
commissie hoge prijzen te verbinden en vertrouwt daarom op grote deelname.
17.00 uur Algemene prijsuitreiking in zaal Winkelman Gelegenheid tot DANSEN in alle zalen Men wordt beleefd verzocht deze dag te vlaggen.
De Oranje-commissie vestigt nog aller aandacht op de dodenherdenking ’s avonds 4 Mei te Hengelo Gld De Oranje-commissie brengt dank aan alle gevers voor dekking de onkosten van het kinderfeest en dankt bij voorbaat het onderwijzend personeel voor hun medewerking bij bovenvermelde feesten. De Oranje-Commissie te KEYENBURG

PARTICULIERE WONINGBOUW GEMEENTE HENGELO GLD
In verband met de voor het jaar 1960 ontvangen beperkte toewijzing voor de bouw van woningwetwoningen – in totaal zullen dit jaar slechts zes van dergelijke woningen gebouwd kunnen worden – wordt de aandacht van alle woningzoekenden, derhalve ook voor hen die binnen afzienbare tijd in het huwelijk wensen te treden, bij herhaling gevestigd op de mogelijkheden welke particuliere bouwmaatschappijen de woningzoekenden bieden. Zij die hieromtrent inlichtingen wensen te verkrijgen kunnen zich daartoe, geheel vrijblijvend, wenden tot de gemeente-secretarie.
Het Gemeentebestuur. Hengelo Gld, 2 mei 1960.

14 mei 1960
H. BESSELINK – KEYENBURG VERBOUWINGS-OPRUIMING
vanaf a.s. MAANDAG
Veel koopjes o.a. in Heren- en Jongens-Costuums, losse Pantalons en Jassen, ook Stoffen-coupons voor Costuums. Grote partij Damesstoffen, Vesten, Pullovers, Dames Blousen, Pyama’s, Schorten, Ondergoed, Enz. Enkele prijzen als volgt: Heren ondergoed (wit) vanaf f 1.35, Schorten f 1.95 Herenpyama’s vanaf 6.65, Geborduurde slopen vanaf f 1.35, zware witte molton dekens 160×210 f 5.95, mooie wollen Kinderjurkjes zonder mouwtjes vanaf 5.65, enz. enz. Goederen die niet onder de opruiming vallen 5 pCt korting en damesstoffen 10 pCt, behalve Balatum en Viltzeil geen korting. Profiteer van deze gelegenheid.


Wullink, Eil, Kremer, van Soest

21 mei 1960
Artikel 20 Wederopbouwwet
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij voornemens zijn aan A. H. Jansen, C 56, alhier, overeenkomstig artikel 20 van de wederopbouwwet, vergunning te verlenen tot het bouwen van een woonhuis op het perceel, kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie F, nummer 1583 aan de Hummelo-Enschedese Kunstweg, alhier. Eigenaren van aan dat perceel grenzende of in de nabijheid daarvan gelegen percelen kunnen uiterlijk tot 25 mei 1960 bij hun college bezwaren tegen het verlenen van bedoelde vergunning indienen. Burgemeester en wethouders voornoemd. Hengelo Gld, mei 1960.

President Eisenhower over „HET ROODE KRUIS”
Overal ontmoet men het Roode Kruis, niet enkel daar waar dramatische gebeurtenissen zich voordoen waarover gans de wereld spreekt, doch eveneens in de nederigste woningen, steeds trouw aan zijn overtuiging dat de mens en alleen de mens van tel is. Ik hoop dat het publiek steeds edelmoedig gehoor zal geven aan de Roode Kruis oproepen, want door aldus te handelen verleent het méér dan financiële steun: zijn verstandige en humanitaire bijdrage tot een levensopvatting die het mensdom waardig is.” De afd. Hengelo Gld, brengt deze woorden in herinnering en hoopt, dat zij een aansporing zijn tot het bijdragen aan de collecte van het Roode Kruis, die van 23 mei tot 4 juni a.s- gehouden wordt.

28 mei 1960
Bezoekt zondag 29 mei het park van de Wiersse te VORDEN
Ruim 93 ha tuin; te midden hiervan een 16e eeuws kasteel. Mooie lanen, prachtige vergezichten, schitterende rhododendrons in alle kleuren en een mooie rozentuin stempelen dit tot een romantisch geheel. Het park is te bereiken met de G.T.W. bussen vanuit Ruurlo en Vorden. Geopend vanaf 2 uur tot half 6. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd ten bate van sociaal charitatieve verenigingen te Vorden-Kranenburg, n.l. volwassenen 50 et., kinderen van 6—14 jaar 10 et. en kinderen beneden 6 jr. vrij. Honden worden, ook aangelijnd, NIET toegelaten. CONCERT IN HET PARK.

VOLKSTELLING 1960
In verband met de 13e Algemene Volkstelling, welke ter plaatse in de periode van 30 mei tot en met 2 Juni 1960 zal worden gehouden, zullen alle woonverblijven, ter registratie van de daarin wonende personen, worden bezocht door een aantal, door burgemeester en wethouders daartoe aangewezen, zgn. tellers. De ingezetenen wordt verzocht de tellers bij het verrichten van de hun opgedragen werkzaamheden alle mogelijke medewerking te verlenen en op de ter invulling aan te bieden formulieren de gevraagde gegevens duidelijk en volledig te vermelden. Het Gemeentebestuur. Hengelo Gld, 25 mei 1960.

4 juni 1960
Onze zaak is vanaf heden geopend
Gaarne tot uw dienst HARMSEN & GEURTSEN Rijwiel- en Bromfietshandel en Reparatie-Inrichting RUURLOSEWEG 29.

Het Groene Kruis te Hengelo Gld
In verband met een nieuwe regeling met het Centrum voor Kraamzorg te Zutphen wijst het Bestuur er met de meeste nadruk op dat aanvragen voor kraamhulp dienen te geschieden vóór of in de derde zwangerschapsmaand, zulks ter voorkoming van teleurstelling door het niet kunnen aannemen van kraamhulp. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke artsen en de vroedvrouw. Inlevering Vacantie bonboekjes en registratiekaart van bouwarbeiders. Boekjes en registratiekaarten die volledig zijn ingevuld worden ingenomen op Zaterdag 11 Juni van 7-9 uur bij Demming Het Bestuur N.C.B.

11 juni 1960
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 174 biggen aangevoerd. Prijzen 35 tot 40 gld per stuk. Redelijke handel met neiging tot prijsstijging.18 juni 1960

Herziening uitbreidingsplan Gemeente Hengelo Gld
Het hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo Gld brengt ter openbare kennis, dat vanaf woensdag 15 juni 1960, gedurende 14 dagen, ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 12 april 1960 vastgesteld plan tot herziening van het plan van uitbreiding in onderdelen voor het dorp Hengelo, in een uitvoerige kaart uitgewerkt, met de daarbij behorende bebouwingsvoorschriften. Binnen 6 weken na afloop van genoemde termijn van 14 dagen kunnen de belanghebbenden die zich met bezwaren tot de raad hebben gewend, bij Gedeputeerde Staten dezer provincie bezwaren tegen het herzieningsplan indienen. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, Th. Mackay. Hengelo Gld, 9 juni 1960.

18 juni 1960
Opbrengst Rode Kruis collecte
De alhier gehouden collecte ten bate van het Rode Kruis, heeft het mooie bedrag van f 1426.09 opgebracht. Aan collectanten en gevers hartelijk dank.

Kermis Keyenburg Opening Zaterdag 25 Juni a.s.
Op het feestterrein worden geplaatst de volgende attracties: Auto-Race-Baan, CakeWalk, Vliegende Schotel, Draai- en Zweefmolen, Balco- Grijpkranen, Ping-pong-spel, moderne photo Schietsalon, Draaibord en Werptent, enz. enz. Dus wel keuze en gevarieerd.

75 jaar O.L. School Dorp
De voorbereidende werkzaamheden ter viering van het 75 jarig bestaan van de O.L. School dorp, zijn in volle gang. De rollen voor de revue zijn verdeeld en de eerste repetities gehouden. Zoals U weet worden de feestelijkheden gehouden op 1, 2 en 3 september a.s. dus in een tijd dat er volop heide is. Dit komt goed uit, want op de 2e dag – dus 2 september – zal er een optocht worden georganiseerd met versierde wagens, rijwielen, voorwerpen e.d. We hebben al gehoord dat bewoners van straten en buurten plannen hebben beraamd om met een grote wagen aan de optocht deel te nemen. De commissie juicht dit van harte toe en hoopt dat meerdere straten en buurten dit voorbeeld zullen volgen zodat het een optocht gaat worden die klinkt als een klok.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 142 biggen aangevoerd. Prijzen 38 tot 42 gld per stuk. Goede handel, met een weinig stijgende prijzen.

25 juni 1960
25 jaar Crescendo
Naar wij vernemen hoopt de Chr. muziekvereniging „Crescendo” binnenkort haar 25 jarig bestaan te herdenken. Ter gelegenheid hiervan zal er op donderdag 7 juli een jubileumuitvoering gegeven worden. Nadere bijzonderheden volgen.

CONFECTIEATELIER NICO TER KUILE & zn. N.V. HENGELO GLD
MEISJES die straks van de scholen komen kunnen in ons atelier, Raadhuisstraat 33, een prettige werkkring vinden, ook oudere meisjes zijn steeds welkom. Er is gelegenheid huishoud- en vormingsonderwijs te volgen. Prima sociale verzorging Reiskosten worden vergoed.

Het leukste nieuws van dit seizoen voor Hengelo Gld
Thans verkrijgbaar in onderstaande winkels in HENGELO GLD ANIMO-ZEGELS bij al Uw aankopen.
ANIMO-ZEGELS hebben de hoogste waarde, want per VOLLE kaart ontvangt U direct van Uw winkelier of f 6.25 in spoorgeld of f 5.— contant; voor jeugdkaarten of f 1.25 in spoorgeld of f 1— contant. U ziet, ANIMO-ZEGELS geven véél meer.
Fa. WINTERS, Spalstraat 8, Electra, Luxe- en Huishoudelijke artikelen
Fa. SCHRöDER, Bij de Kerk, Manufacturen, Confectie
Fa. HEIJINK S Zn, „De Spannevogel”, Woninginrichting
Fa. WOLTERS, Kerkstraat 17, Boekhandel
Fa. WIJNBERGEN, Kerkstraat 6, Groenten, Fruit, Bloemen
Fa. HARMSEN, Banninkstraat 4, Ijzerwaren. Huishoudelijke artikelen
Fa. A. JANSEN, Raadhuisstraat 25, Schoenhandel

Fa. A. BOERMAN, Spalstraat 10, Lederwaren, Zadelmakerij
Vraag bij al Uw aankopen in elke winkel steeds om ANIMO-ZEGELS
Publikatie van Bureau Animo-Zegels Rotterdam, Heemraadsingel 245

2 juli 1960
HAMOVE Heden zaterdagavond 2 juli auto-, motor- en bromfiets-rit
georganiseerd door de V. v. V.V. en HAMOVE. Start 7 uur bij Café Leemreis Inschrijving vanaf 6.30 tot 8 uur aan de start Duur der rit circa 1.30 uur. Zeer aantrekkelijke route in de gemeente Hengelo Vele mooie prijzen, o.a. 3 fraaie wisselbekers. Doet allen mee aan deze mooie rit.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 155 biggen aangevoerd. Prijzen 36 tot 41 gld per stuk. Goede handel.

Geslaagd
Voor het diploma gemeente administratie I (GA I) slaagde me). E. M. Stapelbroek, adj. comm. Ie klasse ter secretarie alhier. — Voor het diploma gemeente financiën slaagde dhr W. B. C. Coppieters, comm., chef afd. financiën en onderwijs ter secretarie alhier. — Voor het diploma kinderverzorgster in Koloniehuizen, uitgaande van de Centrale Raad voor Kinderhuiszending slaagden de dames A. Morsink en M. Vingerling alhier. Beiden zijn inmiddels benoemd aan het Herstellingsoord der Ned. Spoorwegen, Vorden.
Te Arnhem slaagde voor het diploma Mulo A, Rikie Groot Roessink.

9 juli 1960
Gezelligheid kent geen tijd! MARECH
Bezoekt tijdens de KERMISDAGEN Café Restaurant Marech. In ons snelbuffet staan wij voor U klaar met verschillende lekkere hapjes en slaatjes een tractatie voor jong en oud. Prima gekoelde dranken. Dansen zaal Langeler Hengelo Gld
Heden zaterdag 9 juli DANSEN Aanvang 7 uur. Orkest The Spitfires.

WAARSCHUWING! Veilig verkeer
Door de bevoegde autoriteiten werd ons verzocht mede te delen, dat vanaf heden een ieder die ook overdag buiten de bebouwde kom rechts van de weg loopt niet meer wordt gewaarschuwd, maar dat proces verbaal wordt opgemaakt. Dus buiten de bebouwde kom altijd LINKS LOPEN.

Prijsvraag tekenwerk.
Door het Gemeentebestuur werd dit jaar een prijsvraag voor tekenwerk uitgeschreven onder de leerlingen van de hoogste klassen der binnen de gemeente gelegen scholen. Omstreeks 125 tekeningen werden ingezonden en door een deskundige jury van buiten de gemeente beoordeeld. De prijsuitreiking zal door de burgemeester dezer gemeente geschieden in de gymnastiekzaal aan de Ruurloseweg op maandag, 11 juli e.k., des middags om half twee uur. De resultaten van deze prijsvraag zullen voor een ieder belangstellende te bezichtigen zijn in de zaal van de Ds Piersonschool aan de Schoolstraat van maandag, 11 juli tot vrijdag, 15 juli e.k., elke dag van 9-12 en van 1.30-3.30 uur en op vrijdagavond bovendien van 7-9 uur.

Openbare aanbesteding Waaggebouw
Burgemeester en Wethouders der Gemeente Hengelo Gld, zullen op 19 Juli a.s. des morgens 10 uur ten Gemeentehuize AANBESTEDEN De bouw van een Waaggebouw in 2 percelen.
Perceel 1: Het gehele werk, zonder het Smidswerk Perceel 2: Het Smidswerk. Bestek en voorwaarden met tekeningen zijn zolang de voorraad strekt vanaf Dinsdag 12 Juli a.s. verkrijgbaar a f 10.-— bij bureau Gemeentewerken. Restitutie van ongeschonden en complete bestekken op de dag der aanbesteding a f 2.50. Inlichtingen worden verstrekt op 14 en 15 Juli a.s. des morgens tussen 10-12 uur op het bureau Gemeentewerken.

Dameshandbal
Zij, die zich interesseren voor de oprichting van een Dameshandbalvereniging worden uitgenodigd a.s. Maandag 11 Juli 1960, om 8 uur in zaal Winkelman. De uitnodiging geldt voor de Parochie Hengelo en Keyenburg.

16 juli 1960
Bustocht bejaarden
Woensdag 17 augustus a.s. hopen we het jaarlijkse uitstapje voor Bejaarden van 65 jaar en ouder te houden. De route is als volgt: Vertrek 9 uur ’s morgens bij het Tramstation via Zutphen, Apeldoorn naar de Julianatoren (Koffie-tijd). Vervolgens via Voorthuizen, Barneveld, Scherpenzeel, Woudenberg, Maarn, Doorn (bezichtiging Kasteel). Vertrek naar Leersum (warm eten). Vertrek 3 uur via Amerongen, Wageningen, Arnhem, Westervoort, (tractatie). Vertrek via Zevenaar, Beek, Zeddam, Doetinchem, Aankomst ’s avonds 8 uur. (Parkeerterrein). Het vervoer geschiedt met bussen. Kosten f 5.50 per deelnemer. Deelnemers uit de Veldhoek-Varssel gelieven om 8 uur aan de hoofdweg te staan. Vertrek bij café Jansen. Deelnemers uit Keyenburg om 8.20 uur bij het Maria Postel gesticht. Overige deelnemers om 8.30 uur bij het Tramstation. Het comité kan geen auto’s beschikbaar stellen om deelnemers van en naar huis te brengen. Opgave voor of op maandag 1 augustus met betaling der kosten bij de commissie. De lijsten worden dezer dagen ter tekening aan de ingezetenen aangeboden. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie van vrijdag 12 augustus in dit blad inplaats van kaarten. Het comité: Mej. G. Ruesink, Spalstraat Zuster Fokkink, Kerkstraat Keyenburg Zuster Fokkens, Kastanjelaan A. Gasseling, Pastoor Thuisstraat L. Vingerling, Kastanjelaan A. G. Leemreis, Spalstraat J. H. Tijdink, Spalstraat.

23 juli 1960
Geslaagden E.H.B.O.
Bij de j.l. Dinsdag afgenomen examens voor het verkrijgen van het eenheidsdiploma voor de E.H.B.O. slaagden alle candidaten t.w. de dames D. Derksen-Hanskamp, G. Regelink-Gr. Roessink, E. Dimmendaal-Brink, W. G. Stoltenborg, A. Hiddink. D. Hissink en de heren B. Boers, Joh. Lettink, H. KI. Lebbink en H. Nijland. De cursus was georganiseerd door de afd. Hengelo Gld en stond o.l.v. Dr F. Schreuder.

Aan de U.T.S. te Nijmegen slaagde onze plaatsgenoot A. Winters Jr voor het diploma Electrotechniek.

Concours-succes De Chr. zangver. „Looft den Heer”
behaalde op het Chr. Nat. Zangconcours te Gouda in de ere-afd. een eerste prijs met 328 ptn. Voor de vereniging en de dirigent de heer G. J. Scheffer is dit wel een buitengewoon mooi resultaat.

MEISJES van 14 en 15 jaar
Nu je schooljaren voorbij zijn en je voor de keus staat: WAT GA IK DOEN? WAAR GA IK WERKEN ? is de opleiding tot MODINETTE een antwoord op je vraag In onze moderne ateliers is nog een plaats voor je vrij. 14-jarige meisjes, kunnen na toestemming van de arbeidsinspectie deelnemen aan een door deze instantie goedgekeurd opleidingsprogramma welke een jaar duurt. een opleidingsjaar waarin je ook verdient! deze opleiding bestaat uit: 8 lesuren per week aanvullend vormend onderwijs aan de vakschool voor meisjes. 32 uren per week naai-onderricht in ons atelier. 15-jarige meisjes, kunnen ook aan deze opleiding deelnemen, of wel, tegen een goed loon direct in ons atelier worden opgenomen. Aanmeldingen voor deze leerzame opleidingen, dagelijks aan onze ateliers: ZUTPHEN Kuiperstraat 20-22 tel. 5141 DOETINCHEM Atjehstraat 23 tel. 3170 HENGELO Gld. Wichmondseweg 2 tel. 268.
Reiskosten worden volledig vergoed.
Wenst inlichtingen over de opleidingscursus/directe opname in het bedrijf.
ORCON’S KLEDINGATELIERS ZUTPHEN — DOETINCHEM – HENGELO GLD.

30 juli 1960
75-jarig jubileum O.L. schoolDorp
De kinderspelen. De commissie, belast met de organisatie van de kinderspelen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de openbare school aan de Ruurloseweg heeft al diverse plannen ontworpen. Het is de bedoeling 9 verschillende groepen te vormen, n.l. voor kinderen van 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 jaar. U ziet dus ook de kinderen die nog niet naar school gaan worden in het jubileum betrokken. De ouders worden dan ook verzocht hun spruiten zoveel mogelijk aan de spelen te laten deelnemen.
De optocht. Deelname aan de optocht staat open voor iedereen, dus niet alleen voor schoolgaande kinderen. De festiviteiten worden l, 2 en 3 September gehouden, een tijdstip waarop er volop bloeiende heide is. Voor alle onderdelen van de optocht worden flinke geldprijzen beschikbaar gesteld. Verschillende aanmeldingen voor deelname zijn al bij de commissie binnengekomen, van U ook al? nog niet? overleg dan spoedig met familie of buurten op welke wijze U mee kunt doen. Ook wil de commissie U graag van advies dienen. Wacht echter niet te lang met aanmelding, Helpt allen mee om ook dit onderdeel van de feestelijkheden goed te doen slagen. De Commissie: Dr H. van Soest, voorz. H. Mulder, secr. M. Aalberts, penn.

6 augustus 1960
B. KELDERMAN is overgenomen door de heer B. J. LEBBINK
Ondergetekenden delen hierdoor mede dat met ingang van 2 Augustus j.1. de zaak van wijlen de heer B. KELDERMAN is overgenomen door de heer B. J. LEBBINK. Met dank voor het genoten vertrouwen en de opvolger beleefd aanbevelend. ERVEN B. KELDERMAN In aansluiting op bovenstaand delen wij U mede dat wij met ingang van 2 Augustus j.l. de zaak van wijlen de heer B. KELDERMAN hebben overgenomen. Wij werken door met hetzelfde personeel en hopen Uw gunst waardig te blijven door correcte en prompte bediening. Beleefd aanbevelend B.J. Lebbink.

Aansluiting op Waterleidingnet
In verband met de mogelijke realisering in deze gemeente door de N.V. Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland te Doetinchem van het zgn. „Groene Plan” – welk plan beoogt de aansluiting op het waterleidingnet van een aantal afgelegen percelen – worden alle ingezetenen die woonachtig zijn in de Veldhoek en in de nabijheid van de Oude Varsselseweg, de Varsselseweg en de weg van de Varsselse molen naar de school, voor zover zij menen bij de uitvoering van dit plan betrokken te zijn en de door hen bewoonde panden niet op het waterleidingnet zijn aangesloten, opgeroepen tot bijwoning van de in de openbare lagere school te Varssel op woensdag 10 augustus 1960, des avonds te half acht te houden voorlichtingsbijeenkomst. Aller aanwezigheid is van groot belang.
HET GEMEENTEBESTUUR.

13 augustus 1960
Knollenmarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt z.g. „Knollenmarkt” waren 169 paarden en 113 veulens aangevoerd, alsmede 127 biggen, terwijl 27 kramen enz. waren geplaatst. Prijzen volbloed paarden van 650 tot 750 gld per stuk, betere soorten werden boven deze notering verkocht. Stamboek hengstveulens van 3CO tot 400 gld per stuk. Merrie veulens van 450 tot 550 gld per stuk Geen stamboekveulens (hengst) van 250 tot 350 gld merrie- van 400 tot 500 per stuk, Betere soorten boven notering. Shetl. pony-hengst van 175 tot 225 gld per stuk. Pony-merrie van 500 tot 600 gld per stuk. Zeer goede Shetl. pony-merrie liepen op tot prijzen liggende tussen 1000 tot 1200 gld per stuk. Handel in paarden goed, in veulens een weinig aan de trage kant, in Shetl. pony’s een willige handel. Handel in het algemeen goed. Biggen prijzen van 36 tot 42 gld per stuk. Handel enigzins aan de trage kant. Een druk marktbezoek.

PAX TOTO nieuws
Leden die tijdens het nieuwe seizoen aan de Toto wensen deel te nemen worden verzocht bij een van onderstaande adressen hun registratiekaart in te vullen. Doe het dit weekend, dan kunt U direct bij de aanvang meedoen. De eerste toto start 28 augustus a.s. Voor die datum moet U in het bezit zijn van een door de K.N.V.B. gestempelde kaart. Ook NIET LEDEN kunnen tegen betaling van f 1.50 voor registratierechten meedoen aan de toto. Geeft U spoedig op bij één der onderstaande adressen G. Bruggink, „Café de Zon” H. Wuestenenk, Kapper, Spalstraat 2 Th. Michels, Spalstraat 45.
Het bestuur van PAX.

20 augustus 1960
Winterprogramma plaatselijke verenigingen.
Met het oog op een efficiënte spreiding van de data, waarop bijeenkomsten worden belegd of uitvoeringen worden gegeven is het zeer gewenst, dat de leden van de dagelijkse besturen van de plaatselijke verenigingen en organisaties ook dit jaar weer bijeenkomen om zich tezamen te beraden op de voor het seizoen 1960-1961 te fixeren data. Ik verklaar mij wederom gaarne bereid de leiding dezer vergadering op mij te nemen en nodig – uitsluitend langs deze weg – alle gegadigden of hun gemachtigden uit daartoe bijeen te komen op dinsdag 16 augustus 1960, des avonds om 7.30 uur in
de zaal van hotel Michels, Spalstraat 45, alhier.
De burgemeester van Hengelo Gld.

27 augustus 1960
Openbare school Hengelo dorp 75 jaar
Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 75-JARIG BESTAAN der Openbare Lagere School te Hengelo Gld op 1, 2 en 3 september a.s. 31 augustus: Kranslegging op het graf van wijlen juffrouw G. H. A. Buning, in welke persoon alle oudleerkrachten en oud-leerlingen, die ons in de afgelopen 75 jaar zijn ontvallen, worden herdacht. De aanvang van de korte plechtigheid zal plaats vinden te 19.30 uur Belangstellenden worden verzocht op dit tijdstip aanwezig te willen zijn. (Ingang Alg. Begraafplaats) 1 september: De feestelijkheden worden geopend met de opvoering van een revue,  genaamd: „VENUS IN HENGEL”. Vooraf wordt door verschillende sprekers het woord gevoerd. Aanvang 19.30 uur in zaal Langeler. 2 september: Kinderoptocht, met versierde wagens, karretjes, rijwielen, bloemstukken en lopende groepen, enz. met medewerking van de muziekvereniging ,,Concordia” te Hengelo Gld. De optocht wordt voorafgegaan door de ponyclub te Hengelo Gld. Na een beoordeling door de jury, zal hij van start gaan om 9.30 uur Deelnemers worden verzocht om 8.30 uur op het parkeerterrein aanwezig te zijn. De route is als volgt: ParkeerterreinZuivelwegKastanjelaan-Banninkstraat-Vordenseweg-terug bij Wichmondseweg-Kerkstraat-Ruurloseweg-terug bij Beatrixlaan-Spalstraat-Tramstraat Parkeerterrein. De te volgen route is in verband met de te grote afstand voor de kinderen zeer kort gehouden.
14.00 uur: Kinderspelen op het terrein van de V. en A.-Vereniging „Pax”. 19.30 uur: Opvoering Kindertoneelstuk door leerlingen van de O.L. School in zaal Langeler. Om de middenstanders enigszins tegemoet te komen zal het toneelstuk van de leerlingen der 5e en 6e klasse om ± 20.30 uur en dat der leerlingen van de Ie en 2e klasse om 19.30 uur aanvangen. 3 september: 16.30 uur Gelderse koffiemaaltijd voor oud-leerlingen en genodigden in zaal Bruggink, Raadhuisstraat 11. 19.30 uur: Opvoering van de revue: „VENUS IN HENGEL” in zaal Langeler.De toegang voor de kinderspelen en feestavonden zijn gratis. Kaarten kunnen op maandag 29 augustus en dinsdag 30 augustus van 18.00 uur tot 19.30 uur worden afgehaald bij B. Demming, Spalstraat. Waarschijnlijk is de belangstelling voor zaterdag 3 september groter dan voor de beide andere dagen. Het is dus gewenst om vroegtijdig Uw plaatsen te reserveren. De Oud-leerlingen buiten Hengelo woonachtig die zich reeds hebben opgegeven, zijn van een plaats verzekerd. Ook voor de koffiemaaltijd zijn nog enkele plaatsen onbezet. Oud-leerlingen, woonachtig in Hengelo Gld kunnen hiervan profiteren. Voor alles geldt: Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Gunning woningbouw
Aan de firma Halfman en zn. alhier is de bouw gegund van 6 woningwetwoningen aan de Rozenstraat. Het schilderwerk is aan H. Steege gegund.

3 september 1960
Plaatselijk nieuws
De heer J. v. d. Loo, hoofdcommies ter secretarie alhier, is een dezer dagen geslaagd voor het eerste gedeelte van het examen ter opleiding van personeelsfunctionarissen.

Opdracht verleend tot verbetering Lankhorsterstraat.
Aan de firma G. H. te Siepe is opdracht verleend tot verbetering van de Lankhorsterstraat in Hengelo Gld over een lengte van 1125 m. tot de grens der gemeente Warnsveld.

Voor de vacature gemeente-architect
in de gemeente Hengelo Gld hebben zich 56 candidaten aangemeld. De heer C. Cramer, commies 1e klasse ter secretarie der gemeente Hengelo Gld. is in gelijke functie benoemd ter secretarie der gemeente Monster.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 155 biggen aangevoerd. Prijzen 39 tot 45 gld per stuk. Goede handel.

10 september 1960
Noodwachtplicht
Door de Minister van Binnenlandse zaken zijn in de gemeente Hengelo Gld, wederom 9 personen voor de  noodwachtplicht aangewezen. Het totaal noodwachtplichtigen in deze gemeente bedraagt thans 66, van wie 4 personen voor het volgen van een cursus zijn ingelijfd.

I.M.O.Cursus Hengelo Gld. – Steenderen
Officieel erkende MIDDENSTANDSCURSUS AANVANG LESSEN: Steenderen, Donderdag 15 Sept. Keyenburg, Woensdag 14 Sept. Hengelo Gld, Donderdag 15 Sept. Inlichtingen en aangifte zo spoedig mogelijk bij: J. KOLENBRANDER, Hengelo Gld S. H. SCHRIJNER, Keyenburg G. SMEENK, Toldijk W. GEURTZEN, Hengelo Gld f 10.— inschrijfgeld alleen voor nieuwe leerlingen.

17 september 1960
Het stookseizoen nadert
Maak de winteravonden gezellig met een kwaliteits haard of kachel van Smederij JANSEN Haarden en kachels in verschillende merken en uitvoeringen voorradig, zowel voor olie als kolen ; o. a. Etna, Inventa, Jaarsma, Becking & Bongers, Davo, Brandaris, Pelgrim, enz. Ook voor 3 en 5-gaats kookkachels met en zonder hetelucht.
SMEDERIJ JANSEN – HENGELO Gld.

24 september 1960
De Ponyclub „HENGELO”
geeft a.s. Zaterdag 24 September een grote demonstratie op het terrein van HARMSEN „Stenderink” aan de Oude Varsselseweg. Aanvang 2 uur Er zal en attractief programma geboden worden, o.a.: Jachtrit, Springen, Tally Ho, Hongaarse Postkoets, Dressuurnummers, enz. enz. Entree f 1.00 kinderen tot 14 jaar f 0.25 Donateurs (2 personen) vrije toegang. ’s Avonds BAL in zaal Langeler, ten bate van de Ponyclub.

PORSCHE-DIESEL tractor, nieuw!
Daar is hij dan De nieuwe standaard T 20 p.k. met een rustige, trillingvrije luchtgekoelde motor zoals nog geen ter wereld
De voornaamste technische eigenschappen zijn:
_ Vloeistofkoppeling
_ 8 versnellingen vooruit
_ 2 versnellingen achteruit
_ Een zeer gunstige motorkoppel waardoor grote trekkracht _ Het juiste gewicht 1125 kg.
_ Maaiaandrijving van de transmissie¥ 6-voudige spoorbreedte verstelling
_ Hydraulische heffing met groot hefvermogen
_En een nieuwe super L 40 pk de meest technisch volmaakte trekker van deze tijd, o.a. V 12 versnellingen.
_ Wieldrukversterker met 12 instel mogelijkheden
_ Mogelijkheden met aftakassen zoals nooit te voren.
Wij komen a.s. Woensdag 28 Sept. a.s. op de St Michielsmarkt te Hengelo Gld.
Vraagt naar de mogelijkheden voor uw bedrijf fa. v.d.Pavert Doetinchem.

1 oktober 1960
Coöp. Zuivelfabriek Hengelo Gld
Het Bestuur wenst aan te besteden 3 gecombineerde melkritten, waarvan 2 in Varssel en 1 rit Uilenesterstraat-Broekweg. Bij aanschaffing van een trekker is financiële hulp van de fabriek mogelijk. Rittenlijsten liggen ter inzage ten kantore van de fabriek. Inlevering van briefjes vóór of op Vrijdag 7 Oktober op het kantoor. Het Bestuur.

STER COCOS zeer geschikt voor een vaste bedekking in Uw woonkamer
HET BINNENHUIS Woninginrichting Fa A. POLMAN – VORDEN STERGOGOS. Onze voorraad is nog groter dan voorgaande jaren. Wij hebben naast onze bestaande kollektie de nieuwe dessins van 1961 ontvangen. Wij hebben deze dessins op een overzichtelijke wijze geëtaleerd
Voorradig_ Cocostapijt 100 br
_Cocoslopers 50 en 70 breed +
_Cocoskarpetten 160×230 en 200×300
_Cocosmatjes
_Ruige matten
_Corridormatten.
STER COCOS zeer geschikt voor een vaste bedekking in Uw woonkamer. Degelijk Fraaie dessins en billijk in prijs.

Huishoud- en Mode show!
Dames herinnert U zich de gezellige avond, vorig jaar in „Concordia”, waarop U nieuwe dingen op Modegebied en Huishoudelijke Artikelen werden getoond? Van tientallen klanten kregen we lof over deze demonstratieavond, die werd georganiseerd door de firma’s Buunk, Klem en Smeitink. Alleen op een punt was (terecht) critiek: het was er veel te vol, zodat de mannequins onvoldoende ruimte in de zaal hadden en veel bezoeksters de getoonde modellen maar half konden zien. Een aantal dames zijn zelfs onverrichterzake naar huis gegaan omdat er beslist niemand meer bij kon. Deze keer willen de organiserende winkeliers dat voorkomen en daarom zijn er twee avonden belegd, waarop hetzelfde gezelschap als verleden jaar voor U zal optreden en wel op Maandag 3 en Dinsdag 4 October in zaal „Concordia” om 8.15 uur. Voor de fa H. J. BUUNK & Zn tonen mannequins U nieuwe modellen in gebreide kleding, die U zelf kunt breien met hand of machine uit van Wijk’s Spoeltjeswol. Voor de fa J. H. KLEM & Zn laten de dames U zien hoe U modieus gekleed kunt gaan in de bekende Tinneroy Stoffen. Voor de fa SMEITINK „STEVORD” wordt gedemonstreerd met nieuwe dingen op huishoudelijk gebied van de bekende merken Tornado, Kat en Inventum.

8 oktober 1960
Plaatselijk nieuws Leggen rioleringen in straten en terreinen
Aan de firma gebr. Bouwmeester te Goor is gegund het leveren en leggen van plm. 810 m2 rioleringen in straten en terreinen en het maken van een gewapend béton-put in de lekink, alsmede de aanleg van straten, met bijkomende werken, in het uitbreidingsplan lekink.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 145 biggen aangevoerd. Prijzen 42 tot 48 gld per stuk, Matige handel Sparen Gedurende de maand September werd op de Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f 13.965.89 en terugbetaald 9.090.—.

De beste toto
De beste totoprestatie werd deze week, alhier geleverd door H. Dijkman. E 95 met 12 punten.

15 oktober 1960
Geslaagd J. Wuestenenk
Onze plaatsgenoot de heer J. Wuestenenk, slaagde te Hengelo Ov. voor het diploma vakbekwaamheid dameskappen.
Onze plaatsgenote mevr. R. Ooms-Lubbers slaagde te Amsterdam voor de vakbekaamheid Kantoorboekhandel.

Benoemd tot gemeente-architect
dezer gemeente is benoemd de heer C. A. J. van de Griend thans als zodanig te Puttershoek.

OVER PLASTIC BOUWSTENEN LEGO-DEALER
Vanaf heden is STEVORD erkend als officieel LEGO-DEALER en heeft de alleenverkoop voor Hengelo van LEGO plastic bouwdozen. Het gehele Lego-sortiment is nu bij ons in voorraad. Over de kwaliteit van Lego hoeven we U waarschijnlijk niet veel meer te vertellen. Het is een wereldmerk met bijna onbeperkte speelmogelijkheden. (Zie de mooie Lego-advertenties in de damesbladen). Naast Lego verkopen wij het beste merk van Nederlands fabrikaat in plastic bouwdozen: Monti. Dit is zeer sterk zachtplastic, met stenen van een groter formaat als van Lego. Voor kleinere kinderen is waarschijnlijk Monti het meest aan te bevelen, voor grotere Lego. Beide systemen willen wij U graag tonen.
STEVORD!

Internationale Spaardag Raiffeisen
herdenking 20 oktober 1960 Onder tal van namen vindt men overal ter wereld onderlinge bankorganisaties, die één ding gemeen hebben. Dat zijn de Raiffeisenbeginselen. die hecht verankerd liggen in hun statuten. En éénmaal per jaar. n,l op de 3e donderdag van de maand oktober, wordt het feit herdacht, dat F. W. Raiffeisen in 1849 zijn eerste onderlinge spaar- en leenbank stichtte. We kennen de Raiffeisen-banken en boerenleenbanken in ons land. Instellingen op coöperatieve grondslag, die weinig aan de weg timmeren als het gaat om hun eigenlijke taak, het verlenen van krediet in verschillende vormen. Het Raiffeisen-krediet speelt vanaf 1898 een nuttige rol in ons land dank zij het spaargeld, dat uit alle kringen van onze bevolking bij deze banken werd gedeponeerd. Bij de ruim 1300 boerenleenbanken en Raiffeisenbanken, aangesloten bij de centrale banken te Utrecht en Eindhoven, is momenteel een totaal van plm. f 4.000 miljoen aan spaargelden gedeponeerd, hetgeen ca. 43% van het landelijk spaartotaal omvat. Geen wonder.dat velen de naam „Raiffeisen” in hun gedachten onmiddellijk verbinden met „sparen”. Daarom is het goed, dat juist op deze Raiffeisen-dag (20 oktober) maar ook in de Raiffeisen-week (17 t/m 22 okt) het sparen extra onder de aandacht wordt gebracht. Allerwegen wappert dan de groenwitte vlag van de bankkantoren en het bezoek aan de bank wordt met verschillende middelen aantrekkelijk gemaakt. Het zijn vooral de Amerikaanse Raiffeisenbanken, die miljoenen mensen bij deze herdenking weten te betrekken. Zelfs president Eisenhower geeft bij die gelegenheid een persoonlijke  boodschap uit, waarin hij te kennen geeft, dat de onderlinge spaar- en leenbanken van onschatbaar economisch belang zijn geworden. Hetzelfde geldt ook voor ons land, getuige het bovengenoemd spaarkapitaal. In het stelsel van Raiffeisen is het sparen echter geen doel op zichzelf, eerder een middel om te komen tot financiële onafhankelijkheid. De stimulerende werking van het Raiffeisenkrediet heeft daarbij tot doel de economische zelfstandigheid te bevorderen, zodat de achtergrond van de internationale Raiffeisendag een verstrekkende sociale betekenis heeft.

22 oktober 1960
NOVIB
Het plaatselijk comité van de Nederlandse organisatie voor internationale bijstand (Novib) zal op dinsdag 25 oktober a.s. ten gemeentehuize van Hengelo Gld bij monde van Ds N. Padt te Lunteren. voor een aantal daartoe uitgenodigde verenigingsbesturen een uiteenzetting geven van de aktie welke binnenkort ook in deze gemeente ten behoeve van de noodlijdende gebieden in de wereld zal worden georganiseerd.

U vergeet de toch „Heikneuters Feestavond” niet
van de Fa WANSINK niet Dinsdag 25 October a.s. 8 uur in zaal Langeler. Er zijn nog plaatskaarten in de winkel verkrijgbaar.

29 oktober 1960
Ter gelegenheid van het 12.5 jarig bestaan van Tolkamp Keyenburg
bieden wij U een Woninginrichting show aan in het Parochiehuis, St Janstraat Keyenburg Opening 4 Nov. a.s. van 5 tot 11 uur, 5 en 6 Nov. van 1 tot 11 uur n.m. Hierin zullen gebracht worden: HUISKAMERS, BANKSTELLEN, SLAAPKAMERS, OPBERGMEUBELS, ROTAN- EN STALENMEUBELS, WONINGTEXTIEL EN VLOERBEDEKKINGEN!! GRATIS TOEGANG. Koffie- en Theeschenkerij in de voorzaal. Tot ziens op de show! TOLKAMP’S Complete Woninginrichting KERKSTRAAT 8 KEYENBURG Telefoon 363.

NICO TER KUILE & zn. n.v. Hengelo GId
In ons Confectie-atelier is steeds plaats voor nette meisjes (gehuwde vrouwen komen ook in aanmerking) Geboden wordt een prettige werkkring met hoge lonen en goede sociale voorzieningen Aanmelden dagelijks aan het Confectie-atelier Raadhuisstraat 33a, Hengelo GId.

Teenager Rock
Zondag a.s. 30 October 2 uur, zaal Winkelman Medewerkenden : Jane, (Radio-progr. Springplanken gram.-platen), The Rocking Drifters, The White Rockets, The Speeds Beatniks, The Black Arows, The Musical Roomers, Walter and his teenager boys, vele populaire teenagers. Commentaar is verder overbodig. Voorverkoop van kaarten bij J. v. Aken, St Janstraat 13 Keyenburg, a f 1.30. Daar de zaal een kleine capaciteit bezit, verzoeken wij U vroegtijdig te voorzien van plaatskaarten.

VERBOND voor VEILIG VERKEER
Rijdt u auto, scooter, bromfiets, rijwiel – of bent U slechts voetganger in het verkeer. Geeft U dan op als deelnemer voor de VEILIG VERKEERS CURSUS die deze winter gegeven wordt door de afdeling HENGELO GLD van het Verbond voor Veilig Verkeer. De heer A. van Weelden, wachtmeester der Rijkspolitie alhier, heeft zich bereid verklaard deze verkeersavonden te verzorgen. Deze Verkeerscursus is voor Jong en Oud en zal op prettige gezellige wijze gebracht worden, o.a. door verkeers competitie en het vertonen van kleuren-dia’s. BROMFIETSER! Speciaal U willen wij er op wijzen, dat U binnenkort verplicht bent een theoretisch examen af te leggen, indien U een bromfiets wilt besturen. U kunt dus met deze cursus Uw voordeel doen! – Aanvang der cursus op maandag 14 nov. 8 uur n.m. bij Leemreis — daarna worden de lessen in overleg met de cursisten nog nader vastgesteld. – Het cursusgeld is zo laag mogelijk gehouden. Voor leden van het V.v.V.V. f 2.50, voor niet-leden f 4 Geeft U nog vandaag op als cursist. Ook de dames zijn van harte welkom op deze avonden. Op ons allen rust de plicht de verkeersveiligheid te vergroten, leder jaar neemt het aantal ongelukken op de weg nog toe. Beseffen wij wel onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze mede-weggebruiker? Opgave voor de Veilig Verkeers-Cursus vóór 9 november bij de leden van het bestuur: F. E. J. ten Barge, Berkenlaan 10 A. v. Weelden, lekink 26, Tel. 377 G. J. Burgers, Ruurlosew. 55. Tel. 388 of bij café Leemreis.

5 november 1960
Opbrengst kankercollecte
De presidente van de afdeling Hengelo Gld van de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, Baronesse Mackay, mocht dezer dagen een bedrag van f 1699.75 overdragen aan het Koningin Wilhelmina Fonds te Amsterdam. Het verheugend resultaat van deze z.g. kankercollecte kon bereikt worden dankzij de spontane en bereidwillige hulp van velen, die hielpen collecteren.

RADIO en TELEVISIE
(Nieuwste modellen)
Nog enkele overjarige en ingeruilde typen (43 cm beeld). Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie bij HENLY Rijwielmagazijn.

12 november 1960
Sparen
Gedurende de maand Oktober werd op de Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f 13971.48 en terugbetaald f 7441.34.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot Bert van Petersen slaagde te Deventer voor het diploma vakbekwaamheid kruidenier.

Wie wil één of meer cellen ? Diepvrieskluis
Fa B. COOPS Filiaal Veldhoek Tel. 06735 – 298 en 273.

19 november 1960
Openbare Vergadering Ruilverkaveling
De gezamenlijke Standsorganisaties, nodigt hare leden uit, voor een VERGADERING op Vrijdag 25 November a.s. ’s avonds half acht in zaal Langeler. In deze vergadering zullen practische boeren uit het ruilverkavelingsgebied Beltrum, Hummelo-Keppel hun ervaring mededelen over bovengenoemde gebieden. Belanghebbenden worden verzocht in hun eigen belang deze vergadering bij te wonen. Vragen van practische aard kunnen gesteld worden. Belangstellenden Welkom!
De gezamenlijke Standsorganisaties Hengelo Gld.

f 50.– voordeel! 0p een Berini bromfiets
Vanaf 15 nov. 1960 tot 15 januari 1961 kunt U een Berini-bromfiets aanschaffen met f 50.— korting tegen inlevering van een U thuis gestuurd certificaat. Dit geldt alleen voor de onderstaande Berini’s: Berin! M 21 de Luxe f 519.— Berini M 21 Sport f 569— Berini M 36 Tour (2 versnellingen) f 698.— Berini M 36 Sport (2 versnellingen) f 718.— Berini M 35 Tour (3 versnellingen) f 729.— Berini M 35 Sport (3 versnellingen) f 749.— De prijzen die hierbij vermeld zijn, zijn de normale verkoopprijzen. Haast U, de voorraad Berini’s voor deze Berini-aktie is beperkt. Alle modellen uit voorraad leverbaar.
JOS HERWERS – Hengelo Gld TELEFOON 263.

26 november 1960
Fa Wissink-Kohler Spalstraat 15
Hierbij delen wij onze hooggeachte clientèle mede dat onze reparatie en service voor HorlogerieGoud/Zilver en Optiek, waarmede wij U steeds van dienst waren; tengevolge van het overlijden van mijn man door een verkeersongeval, op de coulante wijze behartigd en verzorgd zullen kunnen worden, door de zeer gewaardeerde medewerking van onze Collega de fa Zetsma te Doetinchem. Steeds tot Uw dienst zijnde, Fa Wissink-Kohler Spalstraat.

Bezoekt allen het bekende Excelsior Fancy-Fair
op a.s. zaterdagavond 2 december in zaal Maresch. Aanvang 7 uur. Schieten Sjoelen Biljarten Rad v. Avontuur Prijstrekken Enz. Enz. Komt allen, om krentenbrood verse metworst en veel andere mooie prijzen Zegt het voort!

3 december 1960
Biljartwedstrijden In hotel ’t Averenck
worden a.s. Zaterdag en Zondagmiddag de biljart kampioenswedstrijden 3e klas, district Doetinchem gespeeld met o.a. onze plaatsgenoten W. Ordelman, Gr. Kuipers en W. Teunissen.

Bioscoopzaal Langeler, Hengelo Gld Exploitatie Miedema – Deventer
Zondag 4 december 8 uur TEEN-AGER SCHLAGERPARADE (SCHLAGERPARADE 1960) met: Het Orchest Max Greger – Het Hazy Osterwald Sextet en Vivi Bach, Ted Herold, Billy Mo, Dany Mann, Laurie London, Bill Ramsay, Gitte, Rex Gildo Nilsen Brothers, Renate Ewert, Jirnmy Makulis en vele anderen. MET 23 tophits van Radio en Grammofoon Toegang alle leeftijden Entree f 1.20 (bel. inbegrepen) Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal.

10 december 1960
HOUTVERKOOP
Het Gemeentebestuur van Hengelo Gld is voornemens bij inschrijving in percelen of in massa, te verkopen: 63 populieren (gehakt) en enige linden Inlichtingen en voorwaarden worden ten gemeentehuize verstrekt. Inschrijfbriefjes dienen uiterlijk op 20 december 1960 ter secretarie te worden ingeleverd.

VAST WERK BIJ DE GEMEENTE AMSTERDAM
De Gemeentelijke Personeelsvoorziening te Amsterdam vraagt voor verschillende diensttakken een aantal arbeidskrachten voor de bezetting van onderstaande betrekkingen: Functie Leeftijdsgrens schoonmaker 55 jaar.
straatreiniger 50 jaar centrifugist hulpwasser 50 jaar slager50 jaar chauffeur-vuilophaaldienst (rijbewijs DE en CE) 45 jaar glazenwasser (hiervoor kan men ook worden opgeleid) 45 jaar grondwerker 45 jaar terreinknecht 45 jaar.
schuitenvoerder/puinverwerker 45 jaar conducteur (met kans op opleiding tot wagenbestuurder en/of buschauffeur) 45 jaar
tuinman of hulptuinman 40 jaar behanger/stoffeerder (all-round) 40 jaar hulp van de straatmaker 35 jaar.
Tevens bestaat de mogelijkheid om als adspirant agent(e) van politie in dienst te treden (maximum leefdijd 28 jaar, niet brildragend, lengte voor mannelijke sollicitanten tenminste 1.73 m; vrouwelijke gegadigden moeten tenminste 1.65 m. lang zijn en U.L.O. hebben genoten). Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op onderstaand adres, waar op het aangegeven tijdstip ambtenaren van de Gemeente Amsterdam aanwezig zullen zijn. Op maandag, 12 december a.s. van 14-15 uur, G.A.B. Emmeloord. Belangstellenden, die verhinderd zijn op bovenvermeld adres te komen, kunnen zich ook schriftelijk onder no. 868034 wenden tot de Dienst der Gem. Personeelsvoorziening, Sarphatistraat 92. Amsterdam .

17 december 1960
Sjoelen – Schieten – Balgooien om Krentebrood
en verder waardevolle prijzen, o.a. KONIJNEN Naast elk onderdeel prachtige hoofdprijzen, Dinsdag 20 December, 7 uur in het Verenigingslokaal.
DE JONGENSCLUB.

Schietavond Schietvereniging „WILLEM TELL” in zaal Langeler
op Vrijdag 23 December a.s. om Hazen en Konijnen Tevens Geluksbaan en Potbiljarten Aanvang 7 uur.

Bekendmaking der Ruilverkavelingswet 1954 ter openbare kennis
De Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland brengen ter voldoening aan artikel 37 der Ruilverkavelingswet 1954 ter openbare kennis, dat de vergadering van hen, die bij het kadaster bekend staan als hebbende een recht van eigendom, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, gebruik of bewoning op onroerende goederen behorende tot het blok van de ruilverkaveling Warnsveld, zal worden gehouden op vrijdag 30 december 1960, ie 10.30 uur, in de Buitensociëteit aan de Coehoornsingel te Zutphen. Nadat ’s morgens nog vragen zullen kunnen worden gesteld omtrent de voorgenomen ruilverkaveling en ter zake toelichting zal worden gegeven, zal, na schorsing van de vergadering gedurende de middagpauze, ’s middags de stemming omtrent het al dan niet doorgaan van de verkaveling plaats hebben en wel van 14.00 tot 18.00 uur. De Gedeputeerde Staten hebben de betrokkenen schriftelijk tot bijwoning van bovenbedoelde vergadering opgeroepen. Op het niet ontvangen van die oproep kan geen beroep worden gedaan. De aandacht wordt er hierbij op gevestigd, dat men in persoon of bij gemachtigde in de vergadering kan verschijnen en aan de stemming kan deelnemen. Niemand kan voor meer dan één persoon als gemachtigde optreden, terwijl als zodanig slechts wordt toegelaten hij, die desverlangd aan de voorzitter der vergadering een schriftelijke volmacht overlegt en van wiens machtiging Gedeputeerde Staten ten minste twee dagen vóór de vergadering schriftelijk bericht van de lastgever hebben ontvangen. De voorzitter kan weigeren personen, die de volle ouderdom van eenentwintig jaren niet hebben bereikt of die onder curatele zijn gesteld, als gemachtigde toe te laten. Zij die noch in persoon noch bij schriftelijk gemachtigde deelnemen aan de stemming over het besluit tot ruilverkaveling, worden ingevolge artikel 42, lid 3, van genoemde wet geacht hun toestemming tot de ruilverkaveling te verlenen. Tenslotte wordt er op gewezen, dat voor deelneming aan de stemming met een persoon, die bij het kadaster als zakelijk gerechtigde bekend staat, wordt gelijkgesteld hij, die door een verklaring van erfrecht aantoont erfgenaam van een zodanig persoon te zijn. Als verklaring van erfrecht komt slechts in aanmerking een door een notaris of, zo de erfenis niet in Nederland is opengevallen, door de ter plaatse bevoegde autoriteit opgestelde en ondertekende ^verklaring. Verwezen wordt naar het gestelde in artikel 42, lid 4, van genoemde wet. Voor een vlotte gang van zaken tijdens de stemming verdient het aanbeveling tevoren een exemplaar van een dergelijke verklaring van erfrecht bij Gedeputeerde Staten in te zenden. De Gedeputeerde Staten van Gelderland H. W. Bloemers, voorzitter N. Hendrik Muller, griffier.24 december 1960
Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland bezoekt gemeente Hengelo
Op vrijdag, 30 sept. e.k hoopt de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland een bezoek te brengen aan deze gemeente. Dit bezoek zal duren van 14-17 uur. Behalve besprekingen met het College van Burgemeester en Wethouders en met de Raad zal Mr Bloemers een kort bezoek brengen aan de Quick-sportschoenfabriek te Hengelo, alsmede aan de N.V. Kleding Industrie Th. F. Seesing en Zonen te Keyenburg. De bevolking wordt opgewekt te vlaggen.

Keuring van Huisslachtingen
Met ingang van 1 Oktober zijn de slachtdagen voor het tijdvak Oktober 1960 tot en met 3 Mei 1961 als volgt: Wijk B (Dunsborg) en wijk D (Bekveld) 13 – 27 oktober – – 10 – 24 november –8-22 december 1960 5-19 januari — 2 – 16 februari — 2, 16 en 30 maart – – 13 – 27 april 1961 Wijk C dorp Keyenburg en Gooi 12-26 oktober –9-23 november — 7 – 21 december 1960 – – 4 – 18 januari l – 15 februari – – l, 15 en 29 maart – – 12 – 26 april 1961 Wijk E Noordink 20 oktober — 3 – 17 november —1, 15 en 29 december 1960 — 12-26 januari. 9 – 23 februari –9-23 maart — 5 – 19 april — 3 Mei 1961 Wijk F Varssel5-19 october –2, 16 en 30 november – – 14-28 december 1960 – – 11 – 25 januari 8-22 februari –8-22 maart — 6 – 20 april 1961 Wijk dorp Hengelo Gld 11-25 october –8-22 november – – 6 – 20 december 1960 — 3, 17 en 31 januari 14 – 28 februari – – 14 – 28 maart – – 11 – 25 april 1961 In goedgekeurde slachtplaatsen (dus bij slagers) kan, in overleg met de slagers, iedere dag geslacht worden. Aangifte kan geschieden elke werkdag, doch uiterlijk Dinsdag voorafgaande aan de week waarin geslacht wordt, op het kantoor van de gemeenteontvanger tussen 9-12 uur en vrijdagavond van 7-9 uur Bij invoer van vlees uit een andere gemeente moet hiervan terstond kennis worden gegeven aan het bureau van de vleeskeuringsdienst (kamer 5) gemeentehuis, in verband met herkeuring van dit vlees ingevolge artikel 8 der vleeskeuringswet Plukvet en krans niet in vergiet deponeren, doch uitspreiden op een tafel, plank of ophangen. De keuring heeft plaats op data’s hierboven vermeld. §HF~ Van de aangegeven slachtdagen kan niet worden afgeweken ~VP Hengelo Gld, 24 September 1960 ATTENTIE! Het Gemeentebestuur Bij noodslachtingen moeten direct de borst- en buikingewanden uit het lichaam verwijderd worden. Het duurt te lang, indien een varken gedood wordt eerst dan nog warm water te maken. Het vlees is dan gestikt en moet om deze reden afgekeurd worden. Heeft men de ingewanden er direct uitgehaald, dan wordt een dergelijk dier vaak voor consumptie goedgekeurd. Na slachting van de varkens, reuzels van onderen lostrekken, de bovenste punt vast laten zitten en het varken goed laten afkoelen. Bij noodslachtingen het vet van de darmen halen.

31 december 1960
Wijziging telefoonnummers
Wij maken onze lezers er op attent, dat ingaande 3 Jan. a.s. de telefoonnummers in deze gemeente gewijzigd worden door voor het bestaande nummer een 1 te plaatsen, behalve in wijk Varssel waar geheel nieuwe nummers worden ingevoerd (deze staan reeds in de telefoongids aangegeven) .

Trinkt „Sester” mein bester ook thuis!
Een vorstelijk glas Duits bier. Verkrijgbaar bij De Eikenboom – Keyenburg.