7 januari 1961
Het Groene Kruis te Hengelo Gld
In verband met een nieuwe regeling met het Centrum voor Kraamzorg te Zutphen wijst het Bestuur er met de meeste nadruk op dat aanvragen voor kraamhulp dienen te geschieden vóór of in de derde zwangerschapsmaand, zulks ter voorkoming van teleurstelling door het niet kunnen aannemen van kraamhulp. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke artsen en de vroedvrouw.

Dames doe het zelf l!
Ga met uw tijd en mode mee, breekt met sleur en ouderwetse tijdrovende manieren om knippatronen te maken. NIEUW VOOR NEDERLAND Thans in Hengelo Ziet hoe vlug en gemakkelijk iedere vrouw of jong meisje als haar eigen coupeuse in enkele minuten model-maatpatronen maakt voor feilloos passende kleding met de nieuwste Duitse vinding – de  wereldpatent-pantograafknipmethode en véél mooier en beter gekleed gaat voor minder dan de helft van de confectieprijs. Duizenden Nederlandse vrouwen profiteren reeds dagelijks van deze opzienbarende vinding.

DEMONSTRATIE in zaal café-restaurant JOLY te Hengelo Gld
op woensdag 11 en donderdag 12 januari ’s avonds 8 uur, Onkostenbijdrage 50 cent. Geen verkoop. Knippatroon.

Burgerlijke stand 1960
Het aantal geboorten in deze gemeente over 1960 bedroeg 145, terwijl 43 personen zijn overleden Voorts werden in het afgelopen jaar 50 huwelijken voltrokken.

14 januari 1961
ONVRIJWILLIG BEDPLASSEN
Dit zeer onplezierige euvel wordt verholpen door het nieuwe wekapparaat „URI-STOP” Geen schadelijke nevenwerking. Medisch verantwoord. Het apparaat is geschikt voor personen (zonder psychiche of gnetische afwijkingen) van 6 jaar en ouder. Indien gewenst treden wij gaarne in verbinding met Uw huisarts. Inlichtingen: Handelsonderneming H.B. Borculoseweg 40, NEEDE. Tel. 05450-517.

DIEPVRIES in VARSSEL
Binnenkort hopen wij een diepvrieskluis te openen in Varssel. Met de bouw is al begonnen. Bezoekt de voorlichtingsavond welke gehouden zal worden op donderdag 19 januari a.s., des avonds om half acht, in het schoolgebouw. Diepvriesdeskundigen vertonen een film en zetten uiteen waarom iedereen belang heeft bij diepvries. Ook zal het grote verschil tussen diepvriezen in een vrieskluis en bewaren van diepvries in een z.g.n. vrieskist behandeld worden.
De ondernemers: H. JANSEN en H. SCHEFFER VARSSEL, F 60.

21 januari 1961
Ouderavond van de O.L. SCHOOL DORP: sexuele opvoeding
Dinsdag 24 Januari a.s. in zaal Langeler Aanvang: 7 uur: voor ouders van schoolgaande kinderen. 8 uur: voor verdere belangstellenden (niet beneden de 18 jaar) Dr. VAN DOMMELEN, schoolarts te Winterswijk hoopt te spreken over de sexuele opvoeding van onze kinderen” Aan ’t eind van de avond vertoning van kleurendia’s van het 75-jarig jubileumfeest.
De Ouder-commissie.

Afscheid als directeur van de Coöp. Zuivelfabriek
Bij mijn afscheid als directeur van de Coöp. Zuivelfabriek te Hengelo Gld op 5 Januari, mocht ik een overweldigende belangstelling ondervinden. Allen, die hieraan deel hebben gehad betuig ik hiermee, mede namens mijn vrouw, zeer hartelijk dank.
J. C. GEERTSMA.

28 januari 1961
Verhoging weeggeld
Burgemeester en Wethouders van Hengelo Gld brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het verhoogde waaggeld ad f 0.30 per weging, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 nov. 1960 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 jan. 1961, vanaf 1 februari 1961 zal worden toegepast. Burgemeester en Wethouders voornoemd.

Volksonderwijs Hengelo

4 februari 1961
Geslaagden cursus Veilig Verkeer
Voor het diploma Veilig Verkeer slaagden de volgende candidaten met O fouten: Mej. Vingerling, D. J. ten Have, Mej. H. J. Kijvekamp, H. J. Zemmelink, E. J. Lettind, A. Berendsen, A. W. Mullink, Mej. A. Wagenvoort. J. Hulshof, Th. Hoebink, A. Grotenhuys, H. Hulstijn. Voorts legden 87 cursisten het examen met goedgevolg af, terwijl 13 cursisten herexamen in het vooruitzicht is gesteld. De cursus startte met 126, waarvan de oudste 72 en de jongste 18 jaar was. Bij de uitreiking van de diploma’s wekte de voorzitter allen op het werk van de V.v.V.V. te blijven steunen en belangstelling te tonen voor alle activiteiten en vooral het doel van de vereniging goed voor ogen te houden, n.l. het streven naar een veiliger verkeer.

Bindingsavond BB
Evenals voorafgaande jaren in deze gemeente een bindingsavond voor de Bescherming Bevolking worden gehouden. Door de Ruurlose Toneelvereniging zal worden opgevoerd het blijspel „Rimboe in Mokum”. Deze avond is toegankelijk voor alle noodwachters m.i.b. van de plichtnoodwachters, benevens raadsleden, leden van de rijks- en reservepolitie, gemeenteambtenaren en werklieden der gemeenten Hengelo, Steenderen en Vorden.

Woningbouw voor Bejaarden
De huisvesting van de bejaarden die nog geheel in staat zijn zelfstandig een huishouden te voeren en dus niet in aanmerking komen om in een verzorgingstehuis te worden opgenomen, levert voor betrokkenen in sommige gevallen grote moeilijkheden op. Gedacht wordt hierbij aan te grote woningen, inwoning, enzovoort. Voor vele bejaarden is het dan ook een uitkomst, wanneer zij de beschikking krijgen over een woning waarvan indeling en uitrusting hen in staat stellen zelfstandig te wonen. Het vorenstaande heeft het gemeentebestuur aanleiding gegeven een onderzoek in te stellen naar de behoefte welke in deze gemeente aan bejaardenwoningen bestaat. In verband hiermede worden alle bejaarden – zowel alleenstaanden als gehuwden – die, nu of in de toekomst, voor een zgn. bejaardenwoning in aanmerking wensen te komen, uitgenodigd hiervan – geheel vrijblijvend – vóór 15 februari 1961 mondeling of schriftelijk aan het gemeentebestuur mededeling doen. Zo spoedig mogelijk na deze datum zal een beslissing worden genomen over de vraag of het verantwoord is ter plaatse over te gaan tot de bouw van een aantal bejaardenwoningen. Het Gemeentebestuur. Hengelo Gld, 2 februari 1961.

A.J. Derksen, Groot-Jebbink, Geertsma

11 februari 1961
DIEPVRIESKLUIS Veldhoek is klaar!
Fa B. COOPS Filiaal VELDHOEK – HENGELO GLD Tel. 06736 – 298 en 273.

Loop der bevolking 1960
Per 1 januari 1960 bestond de bevolking van de gemeente Hengelo Gld uit 3337 mannen en 3098 vrouwen. In 1960 is de bevolking toegenomen door geboorten met 75 mannen en 69 vrouwen; door vestiging in de gemeente met 81 mannen en 130 vrouwen. Verminderd door overlijden met 23 mannen en 20 vrouwen; door vertrek uit de gemeente met 103 mannen en 173 vrouwen. Op 1 januari 1961 bestond de bevolking derhalve uit 3367 mannen en 3104 vrouwen. Totaal 6471 personen. Verdeling per l januari 1961 in de verschillende godsdienstige gezindten: 3617 N.H. (3622) 2645 R.K. (2601) 11 Ev. Luthersen (9) 2 Herst. Luthersen (2) 9 Doopsgezindten (9) 6 Remonstranten (6) 40 Gereformeerden (3S) 24 Chr Gereformeerden (23) 45 overige gezindten (55) 72 geen godsdienstige gezinte (70) De tussen haakjes geplaatste cijfers geven aan de aantallen per 1 januari 1960.

18 februari 1961
V.V.V. Activiteiten
Het is bekend dat de actie van V.V.V. vorig jaar succesvol is geweest en meer vreemdelingen in onze gemeente vertoefden dan voorheen Het is de bedoeling van V.V.V. om ook dit jaar weer een dergelijke actie re voeren. In dit nummer treft U een advertentie aan waarin de actie uiteengezet wordt en welke mogelijkheden er voor belanghebbenden in schuilen. V.V.V. hoopt dat allen die belang hebben bij een bloeiend vreemdelingenverkeer van de geboden mogelijkheden gebruik maken.

Getie Wenneker, Willem Sloot, Edith Meijers, Gerrie Beunk, Betsie ten Have

25 februari 1961
Premieregeling Woningverbetering en -Splitsing
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld brengen ter openbare kennis dat vanaf heden aanvragen om toekenning van rijkssteun ingevolge de Premieregeling Woningverbetering en – splitsing 1953, via hun college, wederom bij de Hoofdingenieur-Directeur van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid te Arnhem kunnen worden ingediend. Aangezien ook voor het jaar 1961 de voor dit doel beschikbare gelden niet van zodanige omvang zijn, dat op alle verzoeken gunstig zal kunnen worden beslist, komen voor toepassing van genoemde regeling alleen die plannen in aanmerking, waarvan de uitvoering dringend gewenst is. Burgemeester en wethouders voornoemd. Hengelo Gld.
 

4 maart 1961
Reis naar Nieuw-Zeeland en Amerika
U.V.V. afd. HENGELO GLD Bejaardenmiddag op Dinsdag 7 Maart a.s. ’s middag 2 uur in zaal Langeler. Mevrouw van Hoogstraten zal aan de hand van dia’s vertellen over haar reis naar Nieuw-Zeeland en Amerika. Bejaarden boven 65 jaar hartelijk welkom ! U komt toch allen? Zij, die niet op eigen gelegenheid komen kunnen, worden gehaald. Opgave vóór 5 Maart bij Mevr. Stunnenberg.

11 maart 1961
Stierenkeuring
Op donderdag 16 maart a.s. te 9 uur zal te Hengelo Gld de voorjaarskeuring van stieren worden gehouden. Voor deze keuring komen alleen in aanmerking de stieren, die een z.g. zwarte schets hebben en aan de minimum eisen van inschrijving voldoen. Daarnaast is op deze keuring gelegenheid stieren aan te bieden, voor eventuele aanwijzing naar de centrale stierenkeuring te Zutphen.

Bezichtiging Kleuterschool
Het Bestuur van de Vereniging voor Hervormd Kleuteronderwijs alhier deelt mede, dat voor ouders van leerlingen, leden der vereniging en andere belangstellenden op WOENSDAG 15 maart 1961, des avonds van half acht tot 9 uur, gelegenheid bestaat het nieuwe schoolgebouw aan de Kervelseweg te bezichtigen.

Nationaal huldebetoon
„Wij vertrouwen” ter gelegenheid van het 12’/2 jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana Ook Hengelo heeft zijn afgevaardigden, bestaande uit een mannelijke en vrouwelijke inwoner, plus een jongen, welke op deze dag 12l /2 jaar geleden geboren werd, gezonden. Nadat de mist enige vertraging had veroorzaakt werd toch op tijd Den Haag bereikt. Bij de samenkomst in de Dierentuin was het overvol plm. 4000 mensen waren hier aanwezig. Hier werd van de eerste consumptiebon gebruikt gemaakt in de vorm van een kop koffie met amandelbroodje. Dat deze distribuering niet zo vlot verliep laat zich begrijpen, maar na een goed uur was dit geklaard. Vervolgens reden de ruim 100 autobussen voor om ons naar het Huis ten Bosch te brengen, waar de huldiging zou plaats vinden. Hier stonden in de laan van het paleis grote borden opgesteld voor de provinciën, waar een ieder moest plaats nemen, de kinderen voorop daarna de ouderen. Aan de kinderen werd hier een bosje tulpen gegeven en een zijden sjaaltje, in de kleuren rood, wit en blauw. De heren hadden reeds eerder in de plaats van herkomst een Oranje-bord plus stok en de dames een Oranje-doek in ontvangst genomen. Na dit alles werd er opgemarcheerd tot voor het paleis, alwaar door de regiseur de verschillende provincies werden opgesteld bij de grote vlaggemasten, waarvan de vlag nog niet was gehesen. Na dit kregen de verschillende verenigingen, muziekcorpsen, enz. hun plaats. Na het signaal van trompetten en hoornblazers gingen de deuren open van het paleis en betraden Koningin Juliana en Prins Bernhard, en de Princessen Beatrix en Irene plus de burgemeester van den Haag het bordes en gingen vervolgens staan op de onderste treden, voor één van de ramen zagen wij Prinses Wilhelmina. Op het bordes hadden alle ministers met hun vrouwen plaats genomen. Na een doodse stilte, hoorden we opeens het sonore geluid van de acteur Paul Steenbergen, die het eerste couplet voordroeg van een gedicht van Ed. Hoornink, speciaal voor dit feest gemaakt en doelende op alle provinciën. „Hier voor de trappen van het Huis ten Bosch strekt zich vandaag het hele Koninkrijk in al zijn delen voor Uw voeten uit.” Daarna werden door hen alle provinciën opgeroepen, deze staken hun Oranje-borden omhoog en riepen in koor: „Wij vertrouwen.” en werd de vlag gehesen. De kinderen hadden daarna hun bloemen aan daarvoor aangewezen meisjes gegeven, welke deze in de vorm van een kroon voor het paleis op het gazon deponeerden. Daarna begon het défilé langs de Koningin, waarbij de dames wuifden met hun Oranje doeken, de mannen staken hun borden omhoog en kinderen zwaaiden met hun kleurige doekjes, waarlijk een machtig gezicht, overgoten door een warme voorjaarszon. Aan dit défilé namen ook deel de verenigingen, muziekcorpsen in hun kleurige kledij, en zelfs een draineermachine uit het nieuwe land, met zijn weinige bewoners. Na dit alles dankte de Koningin voor deze grootse hulde, waarvan de laatste woorden waren : „Dit is een extra stimulans, om met U allen de komende periode tegemoet te gaan,” Daarna werd door allen het Wilhelmus gezongen. Vervolgens werden wij weer met autobussen naar de dierentuin gereden alwaar de ontvangen bon voor een goedgevuld lunchpakket in ontvangst werd genomen en geconsumeerd’ Blijde deze dag te hebben mogen meemaken werd de thuisreis aanvaard.

18 maart 1961
LOTERIJ ten bate van uniformen voor Concordia!
De muziekvereniging Concordia herdenk t dit jaar het honderdjarig bestaan. Het is reeds bekend, dat Concordia ter gelegenheid van dit jubileum op 30 juni, 1 en 2 juli a.s. een groot nationaal muziekconcours organiseert. Bij een dergelijk gedenkwaardig jubileum behoort een geschenk, zeker bij een jubileum van Concordia, want een ieder zal het er mee eens zijn, dat Concordia in Hengelo een onmisbare vereniging is. Kunt U zich een Koninginnedag, en zovele andere feestelijkheden indenken zonder de muziek van Concordia? Buiten Concordia om is de gedachte ontstaan, aan Concordia ter gelegenheid van het jubileum uniformen aan te bieden, een gedachte, die ongetwijfeld bij de bevolking weerklank zal vinden. Evenwel, om uniformen te kunnen aanbieden is veel geld nodig. Getracht zal worden, deze gelden te verwerven op twee manieren: 1. een loterij; 2. een fancyfair.  Er zal dus geen kollekte worden gehouden. De fancy-fair wordt gehouden op 13, 14 en 15 april a.s. Hierover hoort U nog nader. Thans gaat het om de LOTERIJ. Er is vergunning verkregen voor een loterij van 4000 loten a f 1.— per lot. Hoofdprijs een televisietoestel of bromfiets (naar keuze) ter waarde van f 700.—; verder: dames- of herenrijwiel, kinderfiets, electr. scheerapparaat en andere gebruiksvoorwerpen. Dezer dagen gaan de verkopers op stap. Willen de uniformen er komen, dan moet de loterij slagen. Koop dus loten, en bedenk nogmaals: er wordt geen collecte gehouden. Koop dus véél loten!! De loterij-commissie: H. van Hengel – W. Geurtzen – C. Minnée -• H. Mulder – D. Walgemoed. Wederverkopers kunnen vanaf zaterdag 18 maart loten verkrijgen bij de penningmeester, Holstraat 6, tel. 1464.

25 maart 1961
Palmpasenoptocht
Stadsluu zekt, dat een boer zovölle oaver ’t weer proat. Dat zekt ze tenminsten tegen mien, umda’k zelf een boer bunne. Ik rekkene wel, dat ze onder mekare zekt, dat een boer zovölle oaver ’t weer klaagt. Moar is dat een wonder? Een boer is hele dage van dat weer afhankelijk, veur zien gewas, veur zien vee en veur zien wark. Hie ondergeet meer invloed van et weer dan een stadsman in de gaten hef At zo iemand honderd meter van zien huus onder een plastieken deksken op een busse kan wachten en wieters den helen dag op kantoor zit, wat heffe dan veur belang bi’j weer en wind? Of ’t mag wean in die paar wekke datte vacantie hef (zie verder de Reclame).

De Blokfluitcursus
In de vier jaar van haar bestaan heeft de blokfluitcursus zich ontwikkeld tot een volwaardig lid van de NUTS-familie. De lessen worden nog steeds iedere maandagavond van 5 tot 7 uur in de wachtkamer van dokter Schreuder gegeven. Het is een bijzonder leuk gehoor een aantal kinderen vol overgave hun ingestudeerde stukjes in samenspel te horen spelen. De leiding heeft van het begin af berust bij de heer van de Veer uit Eefde, die ons helaas met september zal moeten gaan verlaten. Het bestuur is druk doende een nieuwe leerkracht aan te trekken, en naar het zich laat aanzien zal het hierin wel slagen. In september zal dus met een nieuwe cursus worden gestart, waaraan dus mee kunnen doen de kinderen vanaf de 2e klas lagere school. Groteren zijn echter ook van harte welkom. Het bespelen van de blokfluit is een van de geschikste methoden om met de muziek kennis te maken. In een tijd van passief kijken en luisteren (televisie en radio) valt de waarde van het zelf musiceren niet hoog genoeg aan te slaan. Om de kosten hoeft U het niet te laten, het lesgeld bedraagt f 3.~- per maand. Mondelinge inlichtingen en opgave van nieuwe leerlingen bij mevr. Schreuder.

1 april 1961
De Motorcross
Op 2e Paasdag zal Hengelo weer geheel in het teken staan van de motorsport. Dan immers wordt op het circuit ’t Zand de grote Nationale Motor-cross gehouden, met dit jaar als bijzondere attractie buitenlandse deelname. Naar we van de wedstrijdleiding vernemen komen op t Zand de meest prominente figuren: in de 250 cc klasse o.m. Schram, Selling, Vierdag, Boom en vele anderen. In de 350 en hoger cc. zijn het o.a. Clynk de Dirks, v/d Oever, Seliing, de Wit, Jansen, Witberg en niet te vergeten onze plaatselijke favoriet Bennie Hartelman. In St Antonius eindigde Bennie als eerste Nederlander en laten we hopen dat hij er 2e Paasdag ook in zal slagen de gevreesde tegenstanders Clynk en Dirks e.a. achter zich te laten evenals de Duitse en Belgische renners. Een bijzonder spectaculair evenement is dit jaar ook de zijspan klasse. De wedstrijdleiding verwacht dit jaar spannende strijd in alle klassen met snelheden hoger dan ooit te voren. Met de organisatoren hopen we op mooi weer en sportieve strijd. De wedstrijden beginnen om half twee, doch de bezoekers wordt aangeraden zich vroegtijdig naar het circuit te begeven om lang wachten aan de kassa’s te voorkomen. Tot 2e Paasdag op het circuit ’t Zand waar deze middag de grote favorieten elkaar een zware strijd zullen afdwingen.

ZWEMBAD – HENGELO GLD
De Stichting tot voorbereiding van een zwembad vraagt te koop een perceel grond groot plm. 1 1/4 ha.,  in de directe omgeving van de dorpskom van Hengelo, hoog gelegen, langs goede weg bereikbaar en met mogelijkheid van afwatering. Brieven of opgave vóór 10 april a.s. aan notaris van Hengel.

8 april 1961
Plasma-avond Ned. Roode Kruis
De afd. Hengelo Gld van het Ned. Roode Kruis hield j.l. dinsdag wederom de jaarlijkse t plasmaavond.  De avond werd gehouden in de Ds Piersonschool, die door het schoolbestuur steeds voor dit doel welwillend beschikbaar wordt gesteld. De plaatselijke artsen, wijkverpleegsters, B.B.-ers en E.H.B.O.-ers uit Hengelo en Keyenburg verleenden weer hun medewerking. Ook kon gebruik worden gemaakt van materiaal van de B.B. Mede dank zij aller enthousiaste medewerking en de in vorige jaren opgedane ervaringen had de avond een vlot verloop. Een verheugend verschijnsel was, dat het aantal donors in vergelijking met vorig jaar een stijging vertoonde. 225 donors stonden een halve liter bloed af (vorig jaar 200). Nu een dergelijke plasma-avond voor de vierde maal in Hengelo is gehouden, is wel gebleken, dat het Roode Kruis in Hengelo op een vaste kern van donors kan rekenen.

15 april 1961
Over muziek en mooie pekskes
I’j wet der toch van? Oaver dat plan urn Concordia een ni’j peksken an te metten? Ik vroage et moar want ik dachte da’k ow nog niet op de fancy-fair ezien hadde. Of zeg i’) net as ik eers heb edoan: die keerls kont wel buten zo’n uniformpeksken; ze bloast op een hoorn en niet op een jas met een golden biesken. Joa warkeluk, zo he’k der eers oaver eproat. Now moj rekkenen, ik hebbe van muziek gien verstand en kenne gien note zo groot as een klomp. Ik heb alleene een möpken muziek altied plezierig evonnen. Toe ik der met een meneer van de Commissie-veur-de-mooie-pekskes oaver an de proat kwam, zei ik et um ok; wi’j kont de centen wel anders gebruken. Moar toe mos ik wat heuren! „Kiek es” zeg’e (op zien Hollands, natuurlijk, want Achterhoeks dat konne niet proaten: ’t is een deftige commissie!) „kiek es, een muziekvereniging heurt bi’j iedere plaatse; een fees zonder muziek is eigenluk gien fees.” Zie verder de Reclame.

22 april 1961
Voetbal
Op dinsdag j.l. werd op het Pax-terrein een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de gemeenteambtenaren en het personeel van de Quicksportschoenenfabriek. Quick behaalde na een spannende wedstrijd een 3-2 overwinning.

Koninginnefeest 1961
Oranjebal

29 april 1961
Aan hen die vielen
Van de zijde van het Comité 1940-1945 vernemen wij, dat donderdagavond 4 mei onze oorlogsslachtoffers zullen worden herdacht. De plechtigheid zal worden voorafgegaan door het luiden van de klokken. Hun, die de plechtigheid willen bijwonen, wordt verzocht voor 7.40 uur aanwezig te zijn, de nabestaanden wordt verzocht, weer binnen het hek plaats te nemen, waar voor zitplaatsen zal worden gezorgd. Wanneer om 7.46 uur de klokken verstommen, zal een hoornsignaal klinken, waarna de gezamenlijke zangverenigingen zullen zingen. Vervolgens zal de kranslegging plaats vinden door de loco-burgemeester onzer gemeente, die daarna voorlezing zal doen van de namen der slachtoffers, waarna twee minuten stilte in acht genomen zullen worden. Hierna zal door de koren het zesde couplet van het Wilhelmus worden gezongen, na afloop waarvan „The last Post” zal weerklinken. Vervolgens zullen de aanwezigen defileren langs het monument. De nabestaanden zullen hiertoe allereerst in de gelegenheid worden gesteld en direct daarop volgen de schoolkinderen en alle overige aanwezigen. Iedereen wordt wederom de gelegenheid geboden, persoonlijk zijn bloemenhulde neer te leggen bij het monument, hetwelk werd opgericht ter nagedachtenis van „HEN DIE VIELEN” Het publiek wordt verzocht, van 18 uur af de vlaggen halfstok te hangen en tijdens de plechtigheid het Wilhelmus niet mede te zingen. Bij zonsondergang dienen de vlaggen te worden ingehaald. De ouders wordt verzocht, hun kinderen er op te willen wijzen, dat deze plechtigheid zwijgend dient te worden bijgewoond! Na het leggen der bloemen en het verlaten van het gemeenteplantsoen keert ieder rustig huiswaarts.

Voetbal Gemeente-Seezo
Voor de voetbalwedstrijd, welke op l mei a.s. te 15.00 uur ter gelegenheid van het Koninginnefeest te Keyenburg zal worden gespeeld tussen de gemeente-ambtenaren en „Seezo-personeel” zijn de elftallen als volgt samengesteld : Ambtenaren: doel Bolt, achter Adriaansens en Besselink, midden Prenger, Eelderink en van der Griend, voor Coppieters, Mulder, v.d. Loo, Weustenenk en Mullink. „Seezo”: doel J. Stienissen, achter J. Seesing Sr. en B. Takkenkamp, midden Oostendorp, Leonards en H. Takkenkamp, voor Baakman, H. Seesing, Th. Stienissen. T. Hendriks, en T. Seesing. Reserves: J. Jaspers, H. Seesing Sr. en Th. Seesing Sr.

6 mei 1961
Zie zo!! Wij werken bij Seezo
Met ingang van 1 mei: ELKE ZATERDAG VRIJ.
Alle personeelsleden van de SEEZO-ateliers kunnen er straks ELK WEEKEINDE een feest van maken van vrijdagavond 17.30 uur tot maandagmorgen 7.15 uur zijn zij zo vrij als een vogeltje. Staat dit vooruitzicht U aan? Wat belet U dan om bij ons aan de slag te gaan? Wij kunnen in veel sektoren personeel gebruiken. Er is plaats voor : MODINETTES zowel aankomende als volleerde, maar ook meisjes die het vak goed willen leren. Voor hen hebben we een zeer goede opleidingsafdeling. Gaarne komen wij U geheel vrijblijvend inlichtingen verstrekken. Ook kunt U zich aanmelden bij de afd. Personeel, St. Janstraat 12, Keyenburg. BIJ SEEZO IS HET BEST.

13 mei 1961
Bustocht bejaarden 1961 HENGELO GLD
Het comité hoopt de 25e tocht dit jaar te doen plaats vinden op maandag 5 juni a.s. De route is naar Hengelo (Ov.). Eerste aanleg „De Waarbeek”. Vervolgens tot Hellendoorn (warm eten). Vertrek ’s morgens 9 uur Spalstraat. Aankomst ’s avonds ± 7.30 uur (Parkeerterrein). De muziekver. „Crescendo” wordt verzocht ’s avonds op dat uur aanwezig te zijn. Zoals vorige jaren worden de deelnemers(sters) vanuit Varssel per bus opgehaald, te beginnen ’s morgens om 8 uur bij café Jansen (Veldhoek) en vervolgens instappen langs de hoofdweg. Om 8.15 uur is de bus bij het Bejaardentehuis „Maria Poste!” te Keyenburg voor de deelnemers (sters) aldaar. Kosten f 5.50 per persoon te voldoen bij aanmelding voor vrijdag 26 mei bij de commissieleden. Zuster Schilthuis, Kastanjelaan, Hengelo Zuster Lucia Maria, „Maria Postel”, Keyenb. A. Gasseling, Pastoor Thuisstr., Keyenburg L. Vingerling, Kastanjelaan, Hengelo A. G. Leemreis, Spalstraat, Hengelo J. H. Tijdink, Spalstraat, Hengelo.

1669 pond roggebrood aan de Müldersfluite
Door de schatplichtige boeren uit de Dunsborger- en Hattemermarke werd op Hemelvaartsdag aan de Muldersfluite in totaal 1669 pond roggebrood geleverd. De eerste prijs (2 fles wijn) was dit jaar voor B. Harmsen, Zelhem met een brood van 117 pond en de tweede prijs (l fles wijn) voor wed. Abbink, Hengelo met 26 pond. Naar wij vernemen hebben alle schatplichte boeren uit Hengelo dit jaar aan hun leveringsplicht voldaan, terwijl er een 10-tal uit de gemeente Zelhem niet aan hun leveringsplicht hebben voldaan.

20 mei 1961
Bezoekt 2e Pinksterdag 1961 het park van DE WIERSSE te VORDEN.
Ruim 93 ha. tuin. Te midden hiervan een 16e eeuws kasteel. Mooie lanen, prachtige vergezichten, schitterende rhododendrons in alle kleuren en een mooie rozentuin maken dit tot een romantisch geheel. Steeds weer de moeite waard voor een uitstapje.

27 mei 1961
De diepvrieskluizen op Bekveld, Reigersvoort en Lankhorsterstraat zijn gereed.
Huurders kunnen een kast of lade uitzoeken, in prijzen vanaf f 25.— tot f 60.— per jaar. Na overleg met de beheerders zullen Uw levensmiddelen worden overgebracht vanuit de Hengelose Diepvriescentrale naar de nieuwe cellen. De Beheerders: HARMSEN, Bekveld MENTINK, Reigersvoort WOLTERS, Lankhorsterstraat.

3 juni 1961
BEKENDMAKING AAN HET PUBLIEK Annimo zegels!
Met het oog op de naderende vacantietijd vestigen wij er nog eens de aandacht op, dat alle spaarders van ANIMO-ZEGELS de keus hebben – bij inwisseling van een volle spaarkaart – tussen een uitkering van f5.- in contanten of f6.25 in spoorreischeques, direct inwisselbaar, dus voor de reis, aan alle loketten van de Nederlandse Spoorwegen De kleine, volle spaarkaart geeft recht op f 1.- contant of ’n spoorcheque van f 1.25. Volle Animo-spaarkaarten kunt U te allen tijde bij elke Animo-winkelier inwisselen. AAN H.H. WINKELIERS Indien ook U wenst over te gaan tot het unieke  nnimospaarzegelsysteem, dat uw omzet krachtig bevordert en uw klanten aan uw zaak bindt, horen wij dit gaarne van U, hetzij telefonisch of schriftelijk.  Voor zover mogelijk installeren wij U dan als deelnemer.  Animo-zegels vinden bij het publiek gretig aftrek. Bij de keuze van een treinreis komt niet minder dan 25/26 deel van het door de Winkeliers geïnvesteerde bedrag aan de spaarders ten goede.
ANIMO-ZEGELS GEVEN V-E-E-L MEER.

10 juni 1961
Sparen
Gedurende de maand Mei werd op de Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f 21.117.67, en terugbetaald f 9.763.82.

45 urige werkweek
In verband met de invoering van de 45 urige werkweek, zal onze fabriek en het kantoor met ingang van 10 Juni a.s. des Zaterdags GESLOTEN zijn, N.V. Hengelose Cement-Industrie.

17 juni 1961
GEMS metaalwerken
VAKMAN-METAALBEWERKER, LEERLING of ONGESCHOOLDE! Zoekt U vast werk en ’n goed loon, bij ’n 5-daagse (45-urige) werkweek? Kom dan ’s avonds na 7 uur óók eens inlichtingen vragen bij ondergetekenden: J. Böhmer, (bij ’t kasteel) Den Bramel 51, Vorden. B. Garritsen, Kroeselaan 7, Ruurlo. H. Tijmans, Gr. Ottosingel 13, Zutphen. Vast werk bij ’n GROEIEND BEDRIJF!

25 juni 1961
Kermis te Keyenburg
Bezoekt tijdens de Kermisdagen zaal WINKELMAN Keyenburg ZATERDAG DANSEN (Aanvang 18.30 uur) Zondag Concertmuziek. Maandag de gehele dag DANSEN Orkest „THEO TILLMAN”. Tevens ook voor hartige hapjes naar Cafetaria „HET CENTRUM”.

Lubbers hooigaffels, Fakkeloptocht, Crescendo, Achilles, Concordia

28 juni 1961
Schoonheid die blijft!
Eenmaal Luxaflex in huis betekent schoonheid die blijft door de jaren heen. De Luxaflex Thermofort lamellen zijn ongeevenaard veerkrachtig. De plastic banden rekken en krimpen niet. De kleurencombinaties voor elk interieur. Volmaakte zonwering-met-lichtregeling. aluminium jaloezieën. Vraag onze de gratis brochure of een demonstratie. Grootbod Woninginrichting Hengelo Gld Tel, 1469.

5 juli 1961
Motor- en Bromfietscross te Hengelo Gld.
Nog slechts enkele dagen en een stroom van bezoekers zal a.s. zondag 9 juli een plaatsje zoeken langs de goed beveiligde race-baan op het in zomertenue gestoken prachtige landgoed ’t Zand te Hengelo Gld, om er te genieten van de motor- en bromfietscross. Naar wij van de organisatoren vernemen is het circuit tot in de perfectie gereed gemaakt. Het circuit is ingekort en sterk verbeterd, zodat het publiek de te verwachten strijd nog beter zal kunnen volgen dan voorheen. Het aantal inschrijvingen overtreft alle verwachtingen, zowel in de motor- als in de bromfietsklasse komen practisch alle startbewijshouders naar Hengelo, zodat een ware Nationale strijd verwacht mag worden. In de 50-cc klasse zal de bekende zuid-Nederlandse en Belgische Royal Nord het zwaar te verduren krijgen tegen merken als Benelli, Victoria,H M. W., Batavus, Sparta, Typhoon e.a. toonaangevende merken. Op het Hengelose circuit bepalen niet alleen kracht en snelheid van de motor de winnaar, doch evenzeer het doorzettingsvermogen en de kundigheid van de bestuurder. Zowel de motor- als bromfietsklasse zullen in serie’s verreden worden. Nadat hierdoor de beste rijders geselecteerd zijn, zullen deze allersterksten op hun supermachines elkaar in de finish bekampen. Dat het een spannende middag gaat worden behoeft geen betoog en wij zijn benieuwd wie na enerverend.

1
2 juli 1961
Het nieuwe zwembad te Hengelo Gld.
Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie).
Het nieuwe zwembad te Hengelo Gld. Reeds lang zijn er plannen om te komen tot een eigen Zwembad voor de gemeente Hengelo. Plannen die iedereen van harte zal toejuichen. Immers de buurtgemeenten Doetinchem, Vorden en Laag-Keppel waren tot nu toe in dit opzicht het
toevluchtsoord voor onze gemeente. Vooral voor de schoolgaande jeugd wordt dit eventueel een prachtige gelegenheid tot het aanleren van het zwemmen en de zwemsport. Daarbij zal het zwemmen zeer zeker op den duur voor de lagere scholen verplicht worden gesteld. Maar – als de geruchten waarheid bevatten – zou dit zwembad worden gevestigd aan de rand der gemeente Ruurlo aan de Ruurloseweg, de uiterste noordrand van de gemeente. Als dit inderdaad juist is dan wordt de afstand voor verschillende scholen w.o. de grootste school van de gemeente c.a. 6 km of langer! Hoe denkt men dan deze kinderen in de gelegenheid te stellen te gaan zwemmen. De afstand naar het zwembad „Groenendaal” te Doetinchem is dan beslist niet veel groter! Uit naam van zeer veel ouders in de gemeente menen wij een beroep te mogen doen op het Gemeentebestuur het nieuwe zwembad niet te vestigen aan de periferi van de gemeente. De belangen van een zeer groot deel van de gemeentenaren zou daarmede wel zeer slecht gediend zijn.
Namens velen, H. J. Seesing. Keyenburg, 6 juli 1961.

19 juli 1961
Het nieuwe zwembad te Hengelo Gld (2).
Ingezonden (Buiten verantwoordelijkheid der redactie). Teneinde de ongerustheid weg te nemen die bij velen ongetwijfeld is ontstaan door de onjuiste voorstelling van zaken in dit blad door de heer Seesing, voel ik mij genoodzaakt de juiste feiten weer te geven. Het bad komt niet aan de grens van Ruurlo en ook niet aan de uiterste noordrand der gemeente. Volgens de plannen komt het bad in het centrum der gemeente. Over de weg gemeten zijn de afstanden: tot aan de grens Ruurlo 5,25 km.; tot de grens van Zelhem (ten Zuiden van Keijenburg) 4,5 km.; tot de grens van Vorden 4,4 km.; tot de kerk te Keijenburg 3,75 km. De afstand tot de school te Keijenburg is dus beslist geen 6 km. Het was misschien voor Keijenburg wenselijker geweest het bad nog meer zuidelijk te projecteren, doch dit is ten enenmale onmogelijk gebleken. Ter geruststelling zij de heer Seesing nog meegedeeld dat de afstand naar „Groenendaal ca. 12 km. bedraagt. Het is eenvoudiger om bepaalde plannen te torpederen door een onjuiste voorstelling van zaken, dan zich eerst te  vertuigen van de werkelijkheid.
J. G. A. Hilderink.

26 juli 1961
Watervalaanbiedingen.
Als attractie weer een aantal artikelen in de etalage met prijskaarten, waarop voor iedere volgende dag een lagere prijs staat. U kunt kopen voor de prijs-van-de-dag, maar ook wachten op de prijs van morgen, (maar loopt dan de kans dat een ander U vóór is.)
STEVORD.

2 augustus 1961
BRANDMELDING
In verband met afwezigheid van de commandant van de brandweer dienen in de periode van 5 tot en met 20 augustus a.s. eventuele meldingen van brand telefonisch te worden gedaan bij A. B. Wolsink (tel. nr. 1256), Garage Herwers (tel. 1263) of bij J. W. Smeitink – Stevord – (tel. nr. 1221).
Het Gemeentebestuur.

9 augustus 1961
Quick SPORTSCHOENFABRIEK N.V. Hengelo Gld
vraagt voor zo mogelijk directe indiensttreding enige jongens of meisjes voor de administratie en type-afdeling. * Mulo-opleiding, hoewel gewenst, is geen vereiste. Door ons wordt tijdens kantooruren voor practische opleiding gezorgd.  Zij die prijs stellen op een prettige werkkring in eigen plaats met een behoorlijk salaris, op goede sociale voorzieningen en een gunstige vacantie en snipperdagenregeling worden verzocht eens met ons te komen praten. Tijdens fabrieks-vacantie aanmelden Hummeloseweg 35.

16 augustus 1961
Groene Kruis – Hengelo Gld. Te koop Pers, auto merk „Fiat 600″ 1956
De auto is te bezichtigen zaterdag van 2—4 uur bij het Groene Kruisgebouw aan de Kastanjelaan. Ondertekende opgaven in gesloten couvert kunnen tot dinsdag 22 augustus worden ingezonden bij C. Minnee Hofstraat 6, alhier.
HET BESTUUR .

23 augustus 1961
Volksfeest Varssel
Volgende week woensdag en donderdag is het feest voor de inwoners van Varssel en omstreken. Dan wordt nl. het jaarlijkse volksfeest gehouden, met woensdagmiddag de verschillende kinderspelen en ’s avonds een toneeluitvoering in de grote feesttent. Donderdag vinden de volksspelen plaats met na afloop dansen. Het is te hopen dat de regenperiode van nu heeft plaats gemaakt voor droog weer. Zie voor bijzonderheden de advertentie in dit blad.

Wolsink, Shetlandruiters

30 augustus 1961
Afscheidreceptie mevr. J. Kremer-Logeman
Op Zaterdag 16 September a.s. zal er van 3-4 uur ’s middags in zaal Bruggink gelegenheid bestaan afscheid te nemen van de verloskundige welke na een arbeidsperiode van 37 jaar Hengelo gaat verlaten. De beide plaatselijke wijkverpleegsters en doktoren belasten zich gaarne met het in ontvangst nemen van bijdragen voor een afscheidscadeau.

J. G. van DIJKE TANDARTS
houdt met ingang van 2 September geen spreekuur meer op Zaterdag.

6 september 1961
Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand
Propaganda-avond op Woensdag 13 September a.s. ’s avonds 8 uur, in Hotel Langeler. Spreker: Ds N. PADT, Lunteren, die een oproep doet mede te werken aan de hulpverlening aan de hongerlijdenden. Werkt zo veel in Uw vermogen is mede aan de anti-honger-actie. Toegang vrij. Collectedag 28 Okt. Het N.O.V.I.B. Comité. Baron Th. Mackay Voorzitter. U. Geertsma-Driebergen secretaresse. H. van Hengel Penningmeester. J. Bolt, Ds Kwint, Pastoor Waanders, Pastoor Alferink, Dr Hanrath, Dr Schreuder.

Heropening bakker Bruggink
Woensdag 13 september a.s. ’s middags 4 uur hopen wij onze winkel te heropenen. Brood- en Banketbakkerij Bruggink Raadhuisstraat 15, HENGELO Gld.

13 september 1961
Nederlandse Blindenbond
Op 20 september e.k. wacht de ingezetenen van onze gemeente een zeer mooie en afwisselende avond. De Ned. Blindenbond presenteert de nieuwe film: „De Stoute Schoenen”. Het scenario van deze film is geschreven door de blinde Predikant en dichter: Ds Jan Wit en de vervaardiging was in handen van de zeer bekwame cineast: Piet van der Ham. „De Stoute Schoenen” is een boeiend ververhaal, De acteur Paul van Gorcum speelt de rol van een levenslustig en romantisch aangelegde student, die op het kritieke moment in zijn leven, als hij de stoute schoenen aantrekt om het meisje uit zijn dromen te gaan vragen, door een ongeluk wordt getroffen en pas veel later opnieuw die stoute schoenen aantrekt, waarmede hij het leven zelfbewuster dan voorheen opnieuw binnenstapt. Zie verder in de Reclame.

Film rond het Hengelose Boerenerf
Op veler verzoek zal de mooie kleurenfilm „Rond het Hengelose Boerenerf” de volgende week vrijdag weer gedraaid worden. Ongetwijfeld zal deze echt Hengelose film opnieuw volop in de belangstelling staan.

20 september 1961
Oranje comité stopt
Van het Oranje-comité te Hengelo ontving ik dezer dagen bericht, dat het zijn activiteit wenst te beëindigen. Het motief tot dit besluit ligt stellig in de overweging, dat enkelen zich wat oud gaan voelen en dat anderen deze taak jegens de gemeenschap maar eens moeten overnemen. Wij hebben uiteraard deze beslissing te billijken, al zal het alle ingezetenen spijten, dat het comité in zijn huidige samenstelling niet zal wederkeren. De heren hebben in de afgelopen jaren steeds met geestdrift de festiviteiten — verbonden aan Oranje-hoogtijdagen — georganiseerd. De feesten klonken immer als een klok, waarbij men vooral niet vergete dat het comité steeds alle risico’s van zijn opzet zelf heeft gedragen. Indien een beroep op hun medewerking werd gedaan, stonden de heren altijd klaar en oud zowel als jong hebben elk jaar kunnen genieten van hetgeen gepresenteerd werd. Daarmede heeft dit comité – en met name zijn dagelijks bestuur – zich de dank verworven van de burgerij. Ik maak mij gaarne tot tolk van deze wanneer ik de heren van genoemd Oranje-comité oprechte erkentelijkheid betuig voor het vele zeer gewaardeerde werk ten deze door hen verricht. Burgemeester Mackay.

27 september 1961
ledereen betrokken bij de B.B.
Dezer dagen ontvangt U een enveloppe van de Minister van Binnenlandse Zaken, inhoudende „Wenken voor de Bescherming van Uw Gezin en Uzelf”; misschien hebt U de „Wenken” reeds in Uw bezit, wanneer U deze oproep leest. Mijn eerste verzoek aan teder ingezetene dezer gemeente luidt: geef deze enveloppe met inhoud een vaste plaats in Uw woning; wees er dus zuinig op en laat haar niet verloren gaan. U hebt wel begrepen uit pers-publicaties van de laatste dagen, uit radio- en televisie-uitzendingen, dat het de Regering grote ernst is het Nederlandse volk te confronteren met het werk van de B(escherming) B(evolking). Iedereen wist tot nog toe van het bestaan van de B.B., sommigen hadden wellicht eens een B.B.-oefening gadegeslagen, doch de bevolking in haar geheel  stond buiten de activiteiten dezer organisatie, welke toch enkel werkzaam is in het belang van deze bevolking. Dit nu wordt anders. Met de ontvangst en de lectuur van de bovenvermelde „Wenken” wordt iedereen betrokken bij de B.B. De Individuele Zelf Bescherming (I.Z.B.) gaat gemeengoed worden; eerst misschien nog wat onwennig, doch allengs meer vanzelfsprekend. Over twee weken zullen de meergenoemde „Wenken” gevolgd worden door een brochure, welke bedoeld is om wat meer inzicht te verschaffen in het waarom van de te nemen beschermingsmaatregelen en een antwoord te geven op vragen, die de „Wenken” mogelijk zullen oproepen. Ook ten aanzien van deze brochure geldt: bewaren op een vaste plaats. Zie verder in de Reclame.

Afscheidreceptie Kolenbrander
Op DINSDAG 3 OCTOBER a.s. zal er ’s avonds om half acht in zaal Langeler gelegenheid bestaan afscheid te nemen van het Hoofd der Openbare Lagere School Dorp, de heer Colenbrander welke na een dienstperiode van 37 jaar, wegens het bereiken van de persioengerechtigde leeftijd, het onderwijs hoopt te verlaten. Tevens zal er dan gelegenheid bestaan kennis te maken met het nieuwbenoemde Hoofd der School, de heer G. A. OOSTERINK te Angerlo. Afscheid op de St Bernardusschool Keyenburg Op vrijdag 29 september zal de Weled. Heer S. H. SCHRIJNER afscheid nemen als Hoofd van onze school. Bij deze gelegenheid is er een afscheidsreceptie om 3 uur voor genodigden en om 4 uur voor parochianen, oud-leerlingen en ouders van leerlingen, in het Parochiehuis.
Hoogachtend, het Comité.

4 oktober 1961
B. B. Voorlichtingsavond
Maandag 9 oktober 8 uur n.m. in Hotel Langeler 1. Opening 2. Korte inleiding betreffende de noodzakelijkheid van het nemen van maatregelen tegen radio-actieve neerslag (fall-out) en bespreking inzake de ontvangen „Wenken”. 3. Film „De onzichtbare vijand” 4. Pauze, tevens bezichtiging brandbestrijdingsmiddelen, noodrantsoenen, E.H.B.O.-trommel, ingerichte klein model woningwetwoning en uitreiking boekje „Individuele Zelfbescherming”. 5. Beantwoording van vragen inzake de ontvangen „Wenken”. 6. Sluiting. Gratis toegang. Met het oog op de te verwachten grote belangstelling wordt men geadviseerd bijtijds aanwezig te zijn.

11 oktober 1961
DE HEIKNEUTERS EN DE REKKENSE INRICHTINGEN.
Het bekende Achterhoekse kleinkunstensemble De Heikneuters gaat ten bate van de Rekkense Inrichtingen een aantal voorstellingen geven. Dat beloven goede avonden te worden. „De Heikneuters” brengen een geestig en beschaafd programma dat gedeeltelijk in dialect wordt gebracht. Om deze amusementsshow zal veel en hard gelachen worden. Zij komen met een nieuw programma en zij noemen dit: PROGRAMMA 1962. Het zit vol verrassende elementen en dit  nieuwe programma zal de verwachtingen zeker verre overtreffen. De opbrengst van deze voorstellingen is bestemd voor de arbeid van de Rekkense Inrichtingen. Men hoopt te Hengelo Gld een voorstelling te geven op Donderdag 19 Oct. 1961, aanvang 8 uur, in gebouw: Concordia, Raadhuisstraat 36. De toegangsprijs is f 1.— (alles inbegrepen) Kaarten zijn vooruit verkrijgbaar bij: Gebouw Concordia, Raadhuisstraat 36, Hengelo Gld.

18 oktober 1961
Anti Honger Actie
De Stichting Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB) organiseert in de week van 23—29 oktober een landelijke anti-honger-actie. Ook in Hengelo werd een comité bereid gevonden om door middel van een lijstcollecte gelden voor dit doel in te zamelen. De collecte zal in de buitenwijken en in het dorp Keijenburg worden gehouden in gemelde week van 23—29 oktober en in het dorp Hengelo op zaterdagmiddag 28 oktober. De Directeur van de Voedsel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties ontving van Koningin Juliana een telegram van de volgende inhoud: „Gaarne wil ik mijn persoonlijke sympatie betuigen met de wereldcampagne tegen de honger „en ik kan U verzekeren van de steun mijner regering”. Deze campagne zal van alle mensen „van goede wil een grote inspanning vragen. „Alleen door gezamenlijk optreden zal het mogelijk zijn een stap te zetten op de weg die leidt „naar een wereld zonder gebrek”. Weet gij – die geen gebrek lijdt – dat 1800-millioen mensen in grote armoede leven? Zij vormen ongeveer 2/3 deel van alle bewoners dezer aarde en hebben aan alles gebrek: voeding, kleding, huisvesting, medische verzorging, scholen, enz. Er is weinig voor nodig om te begrijpen, dat deze massa’s gemakkelijke prooien vormen voor ideologieën, welke wij als een gevaar voor onze mensheid zien. Een grootscheepse actie, een wereldactie, wil trachten dit gevaar af te wenden en verzachting te brengen daar waar het leed het diepst is. De Anti-Honger-Actie klopt straks ook aan Uw deur. Klopt zij ook aan Uw geweten? Kunt U zich afzijdig houden of besluit U – gedreven door de overtuiging, dat U het in verhouding tot die honderden miljoenen goed hebt – tot een ruime bijdrage? Ik vermoed, dat U het niet kunt nalaten.
Burgemeester  MACKAY.

25 oktober 1961
Koeien scheren
Evenals voorgaande jaren, houdt ondergetekende zich beleefd aanbevolen voor het scheren van koeien.
Wim Maalderink „Tiller” 1546.

1 november 1961
Hamove’s modderrit
A.s. zondag organiseert Hamove de jaarlijkse z,g. modderrit voor motor- en bromfietsrijders. Zoals steeds wordt ook nu weer een spectaculair ritje verwacht. Zie verder de adv. in dit blad.

8 november 1961
Heropening Hulstijn
Vrijdag 10 November a.s. des namiddags 15.00 uur heropening van onze verbouwde en gemoderniseerde winkel in huishoudelijke-, luxe- en aanverwante artikelen. Hierbij nodigen wij U uit tot bezichtiging van onze nieuwe zaak. Ter gelegenheid hiervan geven wij de eerste week bij een aankoop van vijf gulden een aardige surprise. Fa H. HULSTIJN Raadhuisstraat 16, Hengelo Gld.

15 november 1961
Antie-Honger-aktie
De alhier gehouden collecte ten bate van de Antie-Honger-aktie heeft het mooie bedrag van f2771.10 opgebracht. Het comité dankt de milde gevers en collectanten hartelijk voor dit prachtig resultaat.

22 november 1961
School met de Bijbel te Bekveld 40 jaar
HERDENKING van het 40-jarig bestaan van de School met de Bijbel te Bekveld op Vrijdag 1 Dec. a.s. om 2 uur in het schoolgebouw en om 7.30 uur in Concordia. Tot de middagbijeenkomst worden vriendelijk uitgenodigd: ouders van leerlingen, leden van de Schoolvereniging en belangstellenden; tot de avondbijeenkomst de oud-leerlingen en belangstellenden.
Het Bestuur.

29 november 1961
De schoenmaker van Keyenburg, is de Hofleverancier van Sint Nicolaas.
Zie onze zeldzame etalages. Prachtige pantoffels in soort en kleuren. Bontlaarsjes, Solexlaarzen, Luxe Damestassen, Weekend- en Boodschappentassen. Portefeuilles en Portemonnees Tevens het adres voor leren Jas of Vest, Koop ze bij de man die ze ook repareren kan. Jan Hermans Pastoor Thuisstraat 8 KEYENBURG.

6 december 1961
N.V. Vulcaansoord TERBORG
Wij houden zittingen, om eens met U te praten over werkgelegenheid op ons bedrijf. Ons bedrijf is gevestigd sedert 1821, vervaardigt gietijzeren producten, plaatijzeren producten en emailleert eigen producten. De werkzaamheden op ons bedrijf zijn erg persoonlijk, d.w.z. dat U zelf werkt, en geen lopende band systeem zult ontmoeten. Ploegenwerk hebben wij niet. Ons bedrijf valt onder Groot Metaal, werkt 5 dagen en past de werkclassificatie toe. Lonen zijn op ons bedrijf goed. Sociale voorzieningen zijn aangepast aan de tijdsomstandigheden. Vervoer van personeel geschiedt op de meest soepele wijze. Komt U op een van deze avonden eens met ons praten, het verplicht U tot niets. Wij van onze kant zullen U op deze avonden geen mooie verhalen vertellen, doch alleen de juiste voorwaarden, zoals die bij ons worden toegepast. Wij zijn op: Maandag 11 dec. in Steenderen in Café Rutten, ‘s-avonds vanaf 8 uur. Dinsdag 12 dec. in Drempt in Café Winterink, ‘s-avonds vanaf 8 uur. Woensdag 13 dec. in Olburgen in Café te Braak, ‘s-avonds vanaf 8 uur. Vrijdag 15 dec. in Toldijk, in Café „Den Bremer” ‘s-avonds vanaf 8 uur.

Boerenleenbank 50 jaar
Hierbij hebben Raad van Toezicht en Bestuur van de Coöperatieve Boerenleenbank „LANDBOUWBELANG” Raiffeisen-Bank te Hengelo Gld, de eer U mede te delen, dat de Bank op 9 december a.s. 50 ]aar zal hebben bestaan. Ter gelegenheid daarvan zal er op maandag 11 december a.s. een receptie gehouden worden in de zaal van Hotel Langeler te Hengelo Gld. des namiddags van 2.30 tot 5 uur. Namens de Raad van Toezicht, G. Bannink, Voorzitter D. Walgemoed, Secretaris.
Namens het Bestuur, G. Esselenbroek, Voorz. J. C. Geertsma, Secr. Hengelo Gld, december 1961.

13 december 1961
Kerstfeest voor iedereen
Donderdag 21 December 7.30 uur in feestgebouw „Concordia”. Opvoering van het Kerstspel: „De stal bij de herberg” Spreker: de Eerwaarde Heer EENSHUISSTRA van Barchem. Medewerking: Zangvereniging „EXCELSIOR” Toegang vrij.
De Evangelisatie-Commissie.

20 december 1961
Zaterdagmiddagsluiting
Bekendmaking Onderstaande Rijwiel-, Bromfiets-, Motor- en Autozaken delen mede, dat hun zaken met ingang van 1 Januari 1962 Zaterdagsmiddags na 1 uur gesloten zijn. Kappert, Veldhoek Slotboom, Varssel Hulshof, Hengelo Gld A. G. Wolsink, Hengelo Gld A. B. Wolsink, Jos Herwers, Harmsen & Geurtsen Hengelo Gld Bobbink, Hengelo Gld Goossens, Keijenborg van Uhm.

27 december 1961
Nieuws in „De Reclame”
Binnenkort zullen wij in onze uitgave „De Reclame” een begin maken met het opnemen van plaatselijk nieuws. Uiteraard kan dit slechts in het kort gebeuren, maar toch zo, dat onze lezers elke week het voornaamste nieuws uit deze gemeente in „De Reclame” zullen aantreffen. in verband hiermede doen wij een beroep op alle besturen van verenigingen of instellingen ons tijdig een kort verslagje van uitvoering, vergadering of andere aktiviteit te doen toekomen. Wij vertrouwen dat deze uitbreiding ons blad nog aantrekkelijker zal maken, terwijl de publiciteitswaarde voor onze adverteerders aanmerkelijk toeneemt. Ook U wilt toch elke week „De Reclame” blijven ontvangen? Dat kan! maar vergeet dan niet U als abonnee op te geven; kosten f 2.- per half jaar. U krijgt dan in het vervolg „De Reclame” elke week – zo van de pers – aan Uw adres toegezonden. Vanaf deze plaats wensen wij onze lezers een goede  jaarwisseling.
De uitgever, Drukkerij Wolters (H. B. Lubbers – J. M. Voskamp).