3 januari 1962
UVV afd. Hengelo Gld
Het bestuur van de UVV afd. Hengelo Gld dankt alle autobezitters die in 1961 hun auto beschikbaar stelden voor het rijden van bejaarden, heel hartelijk en wenst hen een goed 1962 toe. Het bestuur hoopt in 1962 wederom een beroep te mogen doen. Mochten er autobezitters zijn, die óók eens bejaarden willen rijden, dan gaarne opgave aan mevr. van Hengel, tel. 1562.

Reclame 10 jan 1962

Belangrijk
Dit is het laatste nummer van de „De Reclame” in de z.g. huis-aan-huis-verspreiding. Het eerstvolgende nummer – dan als geadresseerd blad verschijnt op donderdag 18 januari a.s. en vervolgens elke donderdag. Zij, die zich dan nog niet als abonnee hebben opgegeven zullen ons blad dus niet meer in hun brievenbus vinden. Stelt U het op prijs „De Reclame” – elke week, zo van de pers – te blijven ontvangen, geeft U dan nu direct op als abonnee, Tel. 1455. Abonnementsprijs f 2.— per halfjaar.
Advertenties: DRUKKERIJ WOLTERS.

GEMEENTE HENGELO GLD
Voorlopige regeling vervoer noodslachtingen,
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld brengen ter openbare kennis, dat met ingang van l januari 1962 het vervoer van in nood geslachte dieren naar de noodslachtplaats te Zutphen van gemeentewege zal werden verzorgd. Belanghebbenden dienen zich in voorkomende gevallen te wenden tot de directie van het slachthuis, Dreef 20 Zutphen (tel. 06750-3941). Het vervoer van bedoelde dieren is opgedragen aan de heer A. G. Wolsink, Vordenseweg 3, alhier, telefoonnummer 06753-1493, met wie het vervoer dient te worden geregeld.

Hartelman
Grotenhuis
Rietman
Wullink
Jansen
Breukink
Klein Gotink
Bijenhof
Aalbers
Starink
Wullink
Tijken

Reclame 17 jan 1962

Leven, werken en wonen in Canada.
Voor de leden van de C.B.T.B. en C.P.B. hield de weled. heer van Roekei, leraar aan de Middelbare Landbouwschool te Doetinchem in het verenigingsgebouw een lezing over zijn reis naar en door Canada, en wel in hoofdzaak over de provincie Ontario, waar de meeste Hollanders wonen, daar Dutch-Canadians genoemd. Aan de hand van prachtige kleurendia’s vertelde spreker hoe onze emigranten daar leven, werken en wonen. Bijzonder interessant was om verschillende oud-Hengeloërs op het beeld te zien bij hun woning, op het land of bij een picknick. De voorzitter van C.B.T.B. de heer W. J. Menkveld dankte de heer van Roekel aan het slot voor deze zeldzaam mooie avond.

25 januari 1962
Hondenbelasting
Houders van honden ouder dan 3 maanden moeten deze aangeven ten kantore van de gemeenteontvanger (gemeentehuis) vóór l februari a.s. Bij de aangifte moet de hondenbelasting terstond worden betaald. Bij overschrijding van genoemde datum of bij verzuim van aangifte is dubbele belasting verschuldigd. Aangifte kan geschieden tijdens de zittingsuren van de kassier, t.w. op dinsdag- en donderdagmorgen van 9—12 uur en op vrijdagavond van 6.30—7.30 uur.
De belasting bedraagt: voor de eerste hond f 10.— voor elke volgende hond f 20.— voor een bedrijfsof waakhond, mits niet anders dan aangelijnd op de openbare weg komende . . f 5.— voor een hond, verblijvend in een volgens de voorschriften ingerichte loopruimte …. f 2.50. Hij, die na l januari 1962 houder wordt van een hond, of wiens hond na dit tijdstip 3 maanden oud wordt, is verplicht de hond
binnen 14 dagen aan te geven ten kantore van de gemeente-ontvanger.
HENGELO GLD, januari 1962.
Het Gemeentebestuur van Hengelo Gld, Th. MACKAY, burgemeester, J. A. BOLT, secretaris.

1 februari 1962
Feestavond Volksonderwijs
De voorzitter van Volksonderwijs de heer ]. Hulshoff kon zaterdagavond een talrijk publiek welkom heten op de jaarlijkse propaganda-feestavond van deze vereniging. De heer Bouwman, voorzitter van het federatiebestuur, hield een korte propagandarede over het onderwerp „Openbare school en E.E.G.” naar aanleiding van een gedichtje in het contactblaadje van de plaatselijke afdelingen, de o.l. scholen Dorp en Varssel. Door de toneelgroep van Volks-Onderwijs te Doetinchem werd hierna het toneelstuk „op eigen benen” opgevoerd. De talrijke aanwezigen hebben wederom genoten van het goede toneelspel van deze toneelgroep. In dit stuk werd de  edendaagse jeugd in goede en minder goede hoedanigheden belicht. V.O. kan op een zeer goed geslaagde propaganda-feestavond terug zien.

8 februari 1962
Film- en dia-avond Hamove
Voor de film- en dia-avond van Hamove bestond grote belangstelling. Aan het begin van de avond werd het overleden lid Bennie Harmsen met enkele ogenblikken stilte herdacht. Door de heren Burgers en Kreunen jr. werden deze avond de dia’s en films vertoond die zij hebben gemaakt van diverse Hamove gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Ook over de tocht van Bennie Hartelman naar Rusland werden mooie dia’s getoond. Op 2e Paasdag a.s. zullen er weer terreinwedstrijden op „’t Zand” georganiseerd worden en ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging zal er op 12 mei een feestavond voor leden en genodigden zijn. Bekendmaking! De Carnavals-vereniging Met Carnaval is onze feestavond ALLEEN toegankelijk voor leden. Wij kunnen nog ongeveer 20 leden aannemen, dan is de zaak vol. Opgave is mogelijk op de ledenvergadering op Maandag 12 Februari om 8 uur in zaal Michels. Alla leden worden verwacht!

15 februari 1962
Ongeval met tractor
De jeugdige landbouwer G. Niesink op de Keyenburg, die met een tractor op het land werkzeam was is een ongeluk overkomen wat nogal ernstige gevolgen had kunnen hebben. Op een gegeven ogenblik greep de aftakas van de tractor zijn kleren, die hem bijna geheel van het lichaam werden gerukt. Gelukkig sloeg de motor af waardoor ernstiger voorkomen werd. Met een dubbele beenbreuk en kneuzingen liet Dr Hanrath hem in het ziekenhuis te Doetinchem opnemen.

Zilveren Huwelijksfeest van Koningin en Prins

Het zal U – die dit leest – bekend zijn dat onze Koningin en de Prins der Nederlanden op 7 januari j.l. de dag mochten herdenken, waarop zij vijf en twintig jaren geleden in het huwelijk traden. In overeenstemming met het uitdrukkelijk verlangen van het Zilveren Bruidspaar is deze dag ongemerkt voor bij gegaan. Het ligt in de bedoeling de verjaardag van Hare Majesteit op 30 april e.k. dit jaar met extra luister in heel Nederland te vieren en de hulde aan het Zilveren Paar daarin te betrekken. Het Nederlandse volk wordt in de gelegenheid gesteld bij te dragen in een cadeau, dat op die dag in de vorm van een geldbedrag aan de Koningin en de Prins zal worden aangeboden en waaraan reeds door Hoogstdezelven een bestemming werd gegeven, namelijk de oprichting van jeugdcentra. Ook in onze gemeente zullen lijsten rondgaan door vriendelijke bemiddeling van vrouwen-organisaties; de waarde van het cadeau is niet in de eerste plaats gelegen in de grootte van het bedrag, hetwelk men voor dit doel wil afstaan doch veeleer, dat een IEDER hier aan bijdraagt, zij het ook met weinig. Op die wijze kan een nationale manifestatie tot stand komen, welke de trouw en de dank van ons volk tot uitdrukking brengt jegens onze Vorstin en het Huis van Oranje. Burgemeester Mackay.

22 februari 1962
Excelsior vergaderde
De zang- en toneelvereniging Excelsior hield haar jaarvergadering in zaal Maresch. Uit de verslagen van secretaresse en penningmeester bleek dat de vereniging een goed jaar achter de rug heeft. Het ledental stijgt en men hoopt binnenkort weer met het mannenkoor te starten. Bij de bestuursverkiezing werden mevr. Kostede en mevr. Maalderink herkozen. In de vacature werd gekozen mej. T. Veenstra die tevens het secretariaat overneemt. De uitvoering werd vastgesteld op 28 maart en ook is besloten dit jaar een uitstapje en een oriënteringsritje te organiseren, terwijl voorts het St. Nicolaasfeest voor de leden attractiever zal worden gemaakt.

Boerinnenbond-J.B.T.B.

De aangekondigde vergadering van de Boerinnenbond en J.B.T.B, in zaal  Hilderink is ten volle geslaagd. De opkomst was goed, zoals wel verwacht kon worden, gezien het onderwerp en de spreker van deze avond. Na de opening verkreeg de heer Politiek, directeur van de Zuivelfabriek te Hengelo het woord, met als onderwerp: Zuivelproducten en melkprijs. Op duidelijke en zeer interessante wijze werd deze stof door de heer Politiek behandeld en hij vond dan ook een zeer aandachtig en dankbaar gehoor. Dat men er wat van had opgestoken bleek wel uit de verschillende vragen welke na de pauze gesteld werden. Met een woord van dank aan de heer Politiek voor zijn prachtige uiteenzetting en aan de leden voor hun opkomst, werd deze leerzame avond door de voorzitster gesloten.

Jaarverslag Wit-Gele-Kruis

Uit het jaarverslag van de secretaris ontlenen wij o.m. 141 verzorgde patiënten, 2463 verpleegbezoeken, 888 behandelingen en adviezen op spreekuur, hoogtezon toegepast 84, 1559 huisbezoeken en 343 artikelen uitgeleend. In al zijn dorheid, gaf deze lijst op overduidelijke wijze weer, het vele werk van de wijkzuster. Uit het financieel verslag bleek, dat, wilde men een nieuw wijkgebouw financieren, de contributie verhoogd diende te worden. Vervolgens deelde de voorzitter de heer Smeenk mede, wat er door het bestuur reeds was gedaan in verband met het bouwen van het wijkgebouw, welke moeilijkheden nog in de weg stonden en stelde voor de contributie met f 2.50 te verhogen. Dit voorstel werd nadat hierover nog enkele vragen werden gesteld, met algemene stemmen aangenomen. Een ontwerptekening werd vervolgens aan de leden getoond waarop de vergadering met goedbedoelde vragen en adviezen reageerde.

1 maart 1962
Keijenburg gaat carnaval vieren
Woensdag werd de laatste hand gelegd aan de voorbereiding ter viering van het carnaval. Zaterdag wordt begonnen met een openingsbal en maandag- en dinsdagavond carna- tmfim valsbal in beide zalen. Op beide avonden worden de kostuums gekeurd en heeft dinsdagavond de prijsuitreiking plaats. De zondag staat geheel in het teken van de muziekparade in zaal Winkelman. Aan deze parade werken een groot aantal artisten mee. Men deelde ons mede dat dit programma ook door de meer bezadigden en ouderen zal worden gewaardeerd. Zondagavond zal, na enkele nummers van AAN de muziekvereniging en Semper-Avantie de Mucky-verloting plaats hebben, waarna opvoering van het dol-komische spel „Een grensgeval”. We twijfelen er niet aan of ook het carnaval 1962 zal weer een succes worden.

Feestavond Schutterij

De Schutterij te Keyenburg hield haar jaarlijkse feestavond in de Eikeboom en het Parochiehuis. De leden hadden met hun dames de keus de avond door te brengen in zaal de Eikeboom, waar een balavond was georganiseerd en het Parochiehuis, waar de Heikneuters optraden. In beide zalen was het lekker vol. De Heikneuters gaven alles wat ze konden in een non-stop programma, zodat de zaal daverde van de lachsalvo’s De grollen en grappen buitelden als het ware van het podium. Het bestuur heeft een goede keus gedaan en alle leden waren zeer voldaan over deze avond.

1000 jaar Hengelo

In zaal Bruggink had dinsdagavond een bijeenkomst plaats van  afgevaardigden van een aantal verenigingen en instellingen onder voorzitterschap van burgemeester Mackay. Het doel van deze bijeenkomst was een oriënterende bespreking aangaande het 1000jarig bestaan van de gemeente Hengelo Gld in 1963. Alle aanwezigen waren het er over eens dat er iets gedaan moest worden om aan dit tiendubbele eeuwfeest luister bij te zetten. In verband hiermede werden enkele personen aangewezen die het vormen van commissie’s gaan voorbereiden. Het is de bedoeling de feestelijkheden in de zomer van 1963 te organiseren.

GEMEENTE HENGELO Gld
Herijk van maten en gewichten
De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd dat op 7, 8 en 9 maart 1962 in de zaal van hotel ’t Averenck, Th. Michels, Spalstraat 45 alhier, wederom herijk van maten en gewichten zal plaats vinden. Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de herkeuring van maten en gewichten verplicht is gesteld. Het gemeentebestuur.

8 maart 1962
Automatiekhal geopend
Zaterdagmiddag heeft hotel Langeler de nieuwe automatiekhal voor het publiek opengesteld. Na een drastische interne verbouwing is de oude kruidenierswinkel herschapen in een moderne hal met een 6-tal rijen loketten voor warme en koude gerechten. In de hal is een nieuwe muziekbox (200 nummers) opgesteld, waardoor het geheel tot een gezellig zitje is geworden. Achter de hal is een nieuwe keuken verrezen, van waaruit de loketten bediend worden. Tevens heeft de heer Langeler met deze verbouwing een belangrijke uitbreiding verkregen ten opzichte van de hotelaccommodatie tot een totaal van 20 bedden. Ter gelegenheid van deze opening is er a.s. zaterdagavond gratis dansen in de zaal.

Demonstratie Corsettenindustrie

Op woensdag 14 maart wordt des avonds 7.30 uur in zaal Concordia een demonstratie gehouden door de Corsettenindustrie Perana uit Arnhem. Deze avond heeft vooral ten doel een goede voorlichting te geven. Er zal aandacht besteed worden aan het grote belang van een goede „basis” onder de kleding, niet alleen ter correctie van het figuur der Vrouw, maar ook ter wille van haar gezondheid. Perana zal o.a. haar nieuwste product het corset van schuimrubber introduceren. De bijzondere eigenschap van dit corset is, dat het niet hindert bij de bewegingen dank zij de elasticiteit van het materiaal. De voorlichting zal nog verduidelijkt worden door een projectie in kleuren.

Zeer geslaagde muziekparade
De muziekparade te Keyenburg mag in alle opzichten geslaagd heten. Reeds ver voor de aangekondigde begintijd begon het publiek van heinde en ver de zaal binnen te stromen. De organisator de heer Joh. van Aken heette allen hartelijk welkom en hoopte dat zowel de deelnemers als het publiek deze middag onverdeeld mocht genieten. Wat de parade zelf betreft, niets dan lof, én voor de organisatie, én het uitgelezen programma. Het publiek kon hier kennis maken met voor hen geen onbekenden van radio en televisie en heeft dit alles weten te waarderen, want tijdens de gebrachte nummers was het beslist stil in de zaal, Vanzelfsprekend hadden de optredenden een uitbundige ovatie in ontvangst te nemen. Voor het Mukey-comité is deze muziekparade geen slag in de lucht geweest en ook het aantal aanwezigen was zo, dat er echt niet meer bij kon. Zij nog vermeld dat de jury bestond uit de heren D. Wolters, K. Wolters Jr. en H. van Aken. Op de uitslag komen wij nog nader terug.

15 maart 1962
B.B. Voorlichtingsavond te Keyenburg
Op 9 oktober 1961 werd in Hengelo een voorlichtingsavond gehouden van de B(escherming) B(evolking). Deze avond werd goed bezocht en er werd toegezegd een soortgelijke bijeenkomst te beleggen in de Keyenburg. Welnu, deze zal plaats vinden op woensdag, 21 maart e.k., des avonds om acht uur in het Parochiehuis aldaar. Ook in de Keyenburg verwacht ik een grote opkomst, aangezien iedereen betrokken is bij de bescherming tegen de gevaren welke voortvloeien uit de moderne oorlogvoering. U hebt allen in het afgelopen najaar vanwege de Minister van Binnenlandse Zaken
„Wenken” ontvangen voor de bescherming van Uw gezin en Uzelf, leest deze nog eens goed door voor 21 maart, U zult dan nog meer aan deze avond hebben. De toegang is vrij, U zal niet worden gevraagd lid te worden of een of andere functie te aanvaarden. Niemand hoeft zich mitsdien weerhouden te voelen. Wilt U wat meer weten betreffende die gevaarlijke-, onzichtbare- en dodelijke radioactieve neerslag (de z.g. fall-out) en zijn bestrijding, wilt U meer vernemen over noodrantsoenen of brandbestrijding, komt dan op 21 maart e.k. om 8 uur naar het  arochiehuis in Keyenburg.
Th. Ph. BARON MACKAY burgemeester.

Stille Omgang

Het genootschap van de „Stille Omgang” kwam in de afgelopen week bijeen om de a.s. bedevaart te bespreken. Keyenburg zal dit jaar op zaterdag en zondag 17 en 18 maart deelnemen. Velen ga ven zich reeds op, doch aangezien men ook dit jaar weer met autobussen de reis zal ondernemen, is het gewenst dat men zich tijdig voor deelname aanmeldt. Dit, om van een goede organisatie verzekerd te zijn. De voorzitter spoorde vooral de  jongeren aan, aan de Stille omgang deel te nemen.

Boerinnenbond
Ook de meisjes van de cursus voor achttienjarigen waren op deze  bijeenkomst welke gehouden werd in het Parochiehuis, uitgenodigd, zodat de voorzitster zeer velen kon verwelkomen. Zuster Bruinsma sprak op deze avond over het werk van de kraamverzorgster en lichtte dit met enige filmpjes toe. Rector Bless hield een causerie over aanpassing van het plattelandsgezin in de tegenwoordige tijd. Beide handelingen werden met de grootste aandacht gevolgd, vooral door de jongeren. Het zat weer
goed in elkaar en de Boerinnenbond kan dan ook weer op een welgeslaagde avond terugzien. Nog werd medegedeeld, dat het jaarlijkse uitstapje zeker zal doorgaan, waarvoor men zich inmmiddels bij het bestuur kan opgeven. Na dank aan de spreekster en spreker van deze avond te hebben gebracht, werd deze avond op de gebruikelijke wijze gesloten.

22 maart 1962
Pax vergaderde
Op de ledenvergadering van de voetbal- en atletiekvereniging Pax werden enkele belangrijke zaken, de vereniging betreffende, behandeld. Bij de bespreking aangaande het sportterrein deelde het bestuur mede dat er op gerekend wordt dat de gemeente tenminste één speelveld van het nieuwe sportterreincomplex klaar heeft, wanneer Pax in 1964 het terrein aan de Kastanjelaan kwijt raakt. Naar aanleiding van verschillende geruchten over de brief die Pax destijds aan het gemeentebestuur zond, t.a.v. de  keuze en ligging van het nieuwe sportterrein, werd deze brief door de secretaris de heer Geurtzen voorgelezen, waaruit duidelijk bleek dat Pax zich niet voor een bepaalde plaats heeft uitgesproken. Voor beide (Ruurloseweg en Hummeloseweg) zijn vóór- en nadelen naar voren gebracht. Verder werd uitvoerig van gedachten gewisseld over de minder goede prestatie’s van het eerste elftal in dit seizoen. De voornaamste factor is hier wel het vertrek en/of uitvallen van een 10- tal goede spelers. Niettegenstaande dit, ziet het bestuur de toekomst hoopvol in daar er voldoende jonge spelers in aanwas zijn. Er zal een trainingseenheid gevormd worden waaruit men voor het nieuwe seizoen een eerste elftal hoopt samen te stellen. Ter vergadering werden maatregelen overwogen om deelname aan de training verplicht te stellen. Voorz. J. Hulshoff wekte in zijn slotwoord allen op zich in de komende maanden, elk op zijn plaats, extra in te spannen om uit de moeilijkheden te geraken.

29 maart 1962
Voorlichtingsavond B.B.
Deze voorlichtingsavond, welke werd gegeven in het parochiehuis, had niet de belangstelling welke men wel kon verwachten. De inleiding werd gegeven door Burgemeester baron Mackay en hij sprak er dan ook zijn teleurstelling over uit, dat er maar zo weinigen van deze gelegenheid om iets meer over deze toch zo uiterst ernstige zaak gebruik hadden gemaakt. Mogelijk aldus spreker, raakt men zo zachtjesaan immuun door het steeds maar weer geconfronteerd worden met dingen waaraan men liefst zo weinig mogelijk denkt. En toch is het harde werkelijkheid en bittere noodzaak. Hierna gaf hij het woord aan de heer Krijger uit Barchem welke aan de hand van een verkleind model woning, uitleg gaf, hoe de zelfbescherming met beperkte middelen zo effectief mogelijk gemaakt kan worden. Ook draaide hij een film, welke de zelfbescherming tegen de z.g. -fall-out- duidelijk weergaf. Hierna nam Burgemeester baron Mackay nogmaals het woord en drong er bij de aanwezigen op aan, de realiteit van hetgeen men deze avond heeft gehoord en gezien, niet zonder meer langs zich heen te laten gaan, maar er ook met degene die niet aanwezig waren over te spreken. Men kan ook zijn licht gaan opsteken bij de leden van de B.B., welke gaarne bereid zijn voorlichting te geven. Hierna werd door de heer Kruis, namens de EHBO bekend gemaakt, dat drie avonden zullen worden gegeven, welke in hoofdzaak zullen aansluiten aan het behandelde van deze avond. De eerste avond is dan op volgende week woensdag, in het parochiehuis, om 8 uur ’s avonds en wordt gegeven door dokter Hanrath. De volgende twee avonden zullen dan verder nog geregeld worden. De deelname is geheel kosteloos, alleen stelt de EHBO het wel op prijs dat men zich wel opgeeft. Is dit moeilijk, dan mag ons dat niet weerhouden, toch nu al deze avond vrij te houden zodat niet voor een half gevulde zaal gesproken zal worden. Het is ons eigen belang en dat van onze kinderen.

N.V.E.V.
In de flink gevulde zaal van Michels werd woensdag na het gebruikelijke beginprogramma van een dergelijke samenkomst door mevr. van Hengel het woord gegeven aan mej. Straatsma, lerares aan de KEMA, die door middel van een electr. quiz de leden eens wilde testen over hun kennis van toestellen en het goed gebruik daarvan. Voor en na de pauze namen hieraan 2 groepen van 6 dames deel. Zowel de vlotte en levendige manier van de leidster alsmede het enthousiasme van alle dames werkte mee aan het succes. Al met al een vrolijke en tevens leerzame avond.

Stille Omgang Keyenburg
Aan de Stille Omgang hebben dit jaar 62 leden deelgenomen. Om half elf was er ’s avonds in eigen parochiekerk een kort lof met predikatie, waarna om 11 uur met twee bussen van de G.T.W. de bedevaart werd begonnen. Na afloop van de bedevaart werd evenals vorig jaar in Amersfoort de koffie gebruikt en om half acht was men reeds weer in het dorp terug. Alles had een uitstekend verloop. Opvallend is, dat steeds meer jongeren aan de bedevaart deelnemen.

5 april 1962
Duizend jaar Hengelo
Hoewel de herdenking van het duizendjarig bestaan van onze gemeente nog ongeveer anderhalf jaar in het verschiet ligt, zijn toch de voorbereidende werkzaamheden, in de vorm van oriënterende besprekingen, reeds begonnen. In een eerder gehouden bijeenkomst werden verschillende commissies of secties gevormd en uit hun midden kwamen maandagavond afgevaardigden en/of gedelegeerden ten gemeentehuize bijeen onder presidium van burgemeester Mackay ter bespreking van het te vormen hoofdcomité besloten werd met de samenstelling hiervan te wachten tot meer concrete plannen omtrent de viering bekend zijn. Daartoe zal op 8 mei a.s. wederom een bijeenkomst belegd worden waar de diverse commissies met schetsmatige plannen zullen komen. Wat betreft het tijdstip van viering is gedacht aan omstreeks het laatst van augustus of begin september 1963. Eerst na de bijeenkomst van 8 mei kan misschien ook het aantal dagen van viering vastgesteld worden. Intussen kunnen de commissies aan het werk en plannen gaan uitwerken, waarop we in het nummer na 8 mei nader terug komen.

12 april 1962
25 jaar Hamove
Op 26 april a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat een aantal enthousiaste auto- en motorsportliefhebbers op de opkamer van hotel Langeler besloten tot oprichting van de Hengelose auto- en motorvereniging „Hamove”. Dit jubileum zal natuurlijk feestelijk herdacht worden, maar in verband met de grote motor-cross op zondag 29 april op ’t Zand is de herdenking uitgesteld tot zaterdag 12 mei a.s. Voor 17 april a.s. is er een ledenvergadering vastgesteld in café v.d. Weer. Op deze vergadering zullen de werkzaamheden op het circuit ’t Zand besproken worden en misschien zorgt het bestuur deze avond ook nog voor een verrassing.

Jaarvergadering Marktvereniging

Op de jaarvergadering van de marktvereniging deelde de voorzitter, G. H. Morsink mede dat het voor de vereniging weer een goed jaar is geweest. Alle 9500 loten werden vlot verkocht ; het ledental is, dank zij de aktiviteit van het bestuurslid Th. J. Kaak, toegenomen met 40 nieuwe leden. Het verslag van de secretaris, D. J. Walgemoed memoreerde het overlijden van het oud-bestuurslid de heer J. M. Ruesink. De aanvoer van paarden was in 1961 groter dan het voorgaande jaar. Tengevolge van de mond- en klauwzeer-beperkingen is de biggenaanvoer iets minder geweest. De diverse keuringen stonden weer volop in de belangstelling. De financiële verslagen van de penningmeester C. Minnée werden door de controle-commissie correct en keurig in orde bevonden. In de controlecommissie werden herbenoemd J. C. Geertsma, H. B. Jansen en H. Voskamp. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden Th. J. Kaak, J. Berendsen en J. W. Wullink herkozen. De verkoop van de onafgehaalde prijzen van de verloting 1961 bracht totaal f 69.50 op.
 

19 april 1962
N.V.E.V.
In de met lentebloemen versierde zaal van Concordia werd woensdag door de P.G.E.M. een kook- en bakdemonstratie verzorgd door mej, v.d. Hof en haar assistente mej. Loman. Na een electriciteitspraatje van de voorzitster over de KEMA-keuring en de snelkookplaat besprak de kooklerares het nieuwste Thermafornuis met temperatuur-regelaar. De vele belangstellenden kregen met toelichting in een paar uren een smakelijk en kleurrijk Paasmenu opgeschoteld. Aan het slot werden enkele schotels verloot, waarna mevr. van Hengel beide dames dank bracht hopend dat de aanwezigen met hun gekregen receptenboekje, zelf tegen de feestdagen ook aan de slag zullen gaan.

Mode Show door de fa Winkelman
Werd dezer dagen een goed gelaagde voorjaars- en zomer-show gegeven in zaal Winkelman. De show bestond geheel uit eigen voorraad damesartikelen. Bij het betreden van de zaal trof al meteen de overzichtelijke manier van showen, daar over de gehele lengte van de zaal een podium was opgericht, terwijl aan beide zijden de dames een plaatsje hadden weten te bemachtigen. Er was opvallend veel belangstelling voor deze show. 7 kinderen en 3 grote mannequins gingen als het ware af en aan en door een goede belichting konden de dames als het ware genieten van de kleurige en fleurige combinaties. Bij elk optreden werd een explicatie gegeven, zodat men een goed beeld kreeg van het geshowde en daar ook de prijzen werden bekend gemaakt, was het werkelijk volledig. In de pauze werd gratis koffie en tractatie aangeboden en nog enige show-artikelen verloot. De fa. Winkelman heeft wel in de roos geschoten met deze show, getuige het spontane applaus.

26 april 1962
Zweefvliegtuig geland in Hengelo (Overijsel?)
Zaterdagmiddag landde hier aan de rand van het dorp, op het bouwland van de heer Hermans een zweefvliegtuig. Al enige tijd had het toestel hier rondgecirkeld, zodat, toen het aan de grond kwam, van alle kanten de mensen kwamen toegelopen. Het toestel kwam uit Borken, Duitsland en droeg het kenmerk D 5640 en had een vleugelwijdte van 18 meter. Volgens de bestuurder was hij om half twaalf opgestegen in Borken en was het de bedoeling geweest vijf uren in de lucht te blijven. Aan deze illusie kwam vroegtijdig een einde wegens gebrek aan thermiek. Eerst laat in de avond werd het toestel opgehaald, daar de transportwagen in de veronderstelling verkeerde dat het toestel nabij Hengelo Overijsel lag, en men eerst daar naar toe was gereden.

Moto-Cross ’t Zand Hengelo Gld

Nog slechts een paar dagen en het is zondag 29 april 1962, de dag van de grote moto-cross op het circuit ’t Zand te Hengelo Gld. Koortsachtig wordt er bijna dag en nacht gewerkt aan het in orde brengen van het circuit en in de verschillende werkplaatsen van de renners wordt druk gesleuteld aan de machines die straks over het zand zullen razen als nooit te voren. Heel Nederland weet het en moet het weten dat in de 500 cc-klasse der internationale H-rijders de Hengeloer Bennie Hartelman op zijn nieuwe B. S. A. tot grote dingen in staat is, immers vorige week zondag werd hij op de cross te Emmen grandioos nummer één en afgelopen zondag op de cross te Veenendaal gaf hij zijn belagers ook geen kans en eindigde ook hier als eerste. Er zijn dit jaar in ons land maar twee wedstrijden waarbij alle senioren in de 50, 250 en 500 cc-klassen aan start komen, n.l. in Hengelo Gld en in Marum. Er is hier dus gelegenheid alle senioren + internationale H-rijders aan de start te zien. De wedstrijd van a. s. zondag is de eerste gelegenheid waar de renners revanche kunnen nemen. Aan strijd en spanning zal het zeker niet ontbreken, temeer daar voor alle drie klassen de wedstrijden meetellen voor het kampioenschap van Nederland en voor de promotie- en degradatie regeling de KNMV. De toegangswegen tot het circuit zullen weer evenals andere jaren kenbaar zijn aan bepijling, spandoeken e. d. de medische dienst is in handen van Dr Schreuder on de E.H.B.O. van Hengelo en Keyenburg. Met de organisatoren hopen wij dat het een sportief evenement mag worden en dat de zon deze dag geen verstek laat gaan.

3 mei 1962
Aan hen die vielen
Van de zijde van het Comité 1940-’45 vernemen wij, dat vrijdagavond 4 mei onze oorlogsslachtoffers zullen worden herdacht. De plechtigheid zal worden voorafgegaan door het luiden van de klokken. Hun, die de plechtigheid willen bijwonen, wordt verzocht voor 7.40 aanwezig te zijn; de nabestaanden wordt verzocht, weer binnen het hek plaatste nemen, waar voor zitplaatsen zal worden gezorgd. Wanneer om 7.46 de klokken verstommen, zal een hoornsignaal klinken, waarna de gezamenlijke zangverenigingen zullen zingen. Vervolgens zal de kranslegging plaats vinden door de burgemeester onzer gemeente, die daarna voorlezing zal doen van de namen der slachtoffers, waarna twee minuten stilte in acht genomen zullen worden. Hierna zal door de koren het zesde couplet van het Wilhelmus worden gezongen, na afloop waarvan „The last Post” zal weerklinken. Vervolgens zullen de aanwezigen defileren langs het monument. De nabestaanden zullen hiertoe allereerst in de gelegenheid worden gesteld en direct daarop volgen de schoolkinderen en alle overige aanwezigen. Iedereen wordt wederom de gelegenheid geboden, persoonlijk zijn bloemenhulde neer te leggen voor het monument, hetwelk werd opgericht ter nagedachtenis van „HEN DIE VIELEN” Het publiek wordt verzocht van 18 uur af de vlaggen half stok te hangen en tijdens de plechtigheid het Wilhelmus NIET mede te zingen. Bij zonsondergang dienen de vlaggen te worden ingehaald. De ouders wordt verzocht, hun kinderen er op te willen wijzen, dat deze plechtigheid ZWIJGEND dient te worden bijgewoond. Na het leggen der bloemen en het verlaten van het gemeenteplantsoen keert ieder rustig huiswaarts.

10 mei 1962
Vergadering C.J.B.T.B.
Op b. g. vergadering werd door de heer B. Heerink de samenstelling van mengvoeders besproken. Spreker vertelde o. m. dat in mengvoeders van dezelfde samenstelleng toch wel enig verschil kan zitten daar gebruik gemaakt kan worden van grondstoffen van verschillende kwaliteiten en prijzen. Ook is het niet mogelijk prijsvergelijkingen te maken tussen mengvoeders waarvan de samenstellingen niet bekend zijn. Uiteraard werden vele vragen gesteld die in een gezellige discussie werden besproken. Na de pauze vertelde de heer Enzerink over het vervoer van met mond- en klauwzeer besmette varkens en hoe deze dieren in Sohn worden vergast en met behulp van draglines worden begraven. De voorzitter die ook de avond opende dankte beide sprekers waarna hij de vergadering met dankgebed sloot. — ‘Voor de excursie naar de coöp. zuivelfabriek alhier bestond flinke belangstelling. Het gezelschap werd door de direkteur, de heer Politiek ontvangen en rondgeleid. Allereerst vertelde deze over de werking van de nieuwe bussenspoelmachine. Verder volgde men het gehele proces van de melk door de fabriek tot dat deze of tot boter of tot consumptiemelk is verwerkt.

17 mei 1962
„HAMOVE” te HENGELO GLD vierde 25-jarig bestaan
Zilveren leden hartelijk gehuldigd. De Hengelose Auto- en motorvereniging Hamove vierde zaterdag op luisterrijke wijze haar jubileumfeest ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. ’s Middags hield het bestuur met de leden van de sportcommissie in zaal Concordia te Hengelo Gld een receptie. Voor deze gelegenheid bestond een zeer grote belangstelling, en werd door velen het woord gevoerd. De voorzitter van Hamove dankte ieder der sprekers voor de vriendelijke woorden en geschenken en verder allen die op welke wijze ook hun gelukwensen aanboden. De avond werd geopend door de voorzitter de heer A. B. Wolsink die zijn voldoening uitsprak over de grote belangstelling. Spreker herinnerde aan de oprichtingsvergadering in de opkamer van hotel Langeler in 1937 en over de eerste activiteiten der vereniging. Enkele leden zijn deze 25 jaar onafgebroken lid van Hamove geweest en de heer Willems zelfs al die tijd als penningmeester. Nu zal de heer Willems deze functie beëindigen en het is daarom dat wij de heer Willems als dank voor het vele werk voor Hamove gedaan een kleine attentie willen aanbieden in de vorm van een fraai armbandhorloge met inscriptie en mevr. Willems een bouquet bloemen. Staande de feestavond werd de heer Willems met grote instemming van de aanwezigen benoemd tot ere-lid. De heer Willems dankte voor deze buitengewone attentie en bood de vereniging een fraaie wisselbeker aan. Ook de heer Hartelman jubileerde, n.l. 25 jaar lang controleur. Hoewel niet aanwezig, werd hem toch een aardige attentie bezorgd. Hierna nam de secretaris, de heer Burgers het woord en in samenwerking met de heer Kreunen jr. werden door hen een 9-tal leden op originele wijze (door dia’s) naar voren geroepen, die allen 25 jaar lid van de vereniging zijn geweest. Dit waren R. Kreunen sr., M. Wijnbergen, G. ]. Willems, baron van Dorth tot Medler, B. J. Hulshof, A. B. Wolsink. P. J. C. Kerkhofs, G. J. v. d. Weer en Dr R. C. Dwars. Zij ontvingen allen een speciaal voor dit doel gebakken vaas met inscriptie. Voor de feestavond was, behalve dansorkest The Moodchers medewerking verkregen van Lubbert van Gortel en Gait Jan Kruutmoes. Er heerste de gehele avond een gezellige sfeer.

1000 jaar Hengelo in 1963
Ten gemeentehuize werd onder leiding van de burgemeester een bijeenkomst gehouden van afgevaardigden van de comités ter voorbereiding van de viering van het 1000jarig bestaan van Hengelo in 1963. De burgemeester deelde mede dat het voor hem niet doenlijk zou zijn blijvend het presidium van deze vergaderingen op zich te nemen. Vooral in een later stadium wanneer de werkzaamheden in omvang toe nemen en veelal snelle beslissingen genomen moeten worden, zou dit moeilijkheden kunnen veroorzaken. Op het feest zelf zou hij overbelast zijn, zodat benoeming van een voorzitter en een ondervoorzitter door hem zeer gewenst werd geacht. Na een uitvoerige gedachtenwisseling werd met bijna algemene stemmen besloten, dat twee ingezetenen zouden worden aangezocht zitting te nemen in het dagelijks bestuur als voorzitter en ondervoorzitter. Het secretariaat wordt verzorgd door de heer van der Griend ten gemeentehuize. Besloten werd de feestelijkheden te houden in het laatst van augustus, begin september 1963, de openingsavond te stellen op dinsdag en de feestelijkheden te beëindigen op zaterdagavond. Over het programma kon door de commissieleden nog weinig definitiefs worden medegedeeld, omdat bij het samenstellen hiervan veelal de medewerking van provinciale en regionale instellingen nodig is. De besprekingen hiermede verkeren nog in een beginstadium. In een korte installatierede wenste de burgemeester het thans gevormde bestuur veel succes toe.

Opening zelfbedieningsbedrijf Wansink
Levensmiddelenbedrijf Wansink aan de Raadhuisstraat opende woensdagmiddag onder grote belangstelling zijn volledig naar de eisen des tijds ingerichte zelfbedienlngszaak. De opening werd verricht door de heer Wansink Sr., die na het betreden van de winkel de sleutel overreikte aan zijn zoon als opvolger in de zaak. In enkele weken tijds is hier een grote verandering tot stand gekomen. Naar het zuiden is de winkel met enkele tientallen vierkante meters uitgebreid. De oude betimmering, vitrines en stands zijn vervangen door geheel nieuwe. Alle artikelen staan thans netjes gerangschikt in wandschappen en middenstellingen. Voor vleeswaren, kaas e.d. artikelen is een deel van de ruimte speciaal voor dit doel ingericht. De klanten, die nu de winkel betreden kunnen nu geheel vrij hun keuze doen uit het rijk assortiment dat hier aanwezig is. Zij die nog niet gewend zijn aan de zelfbediening kunnen als vanouds geholpen worden. De voorzitter van de Winkeliersvereniging de heer J. H. Tijdink verheugde zich er over dat de firma Wansink het initiatief heeft genomen over te gaan tot de zelfbediening, waarmede dit de eerste zelfbedieningszaak in Hengelo is. Hij feliciteerde de fam. Wansink met het bereikte resultaat en sprak de hoop uit dat het hun in alle opzichten goed mag gaan. Ook burgemeester Mackay toonde zijn belangstelling voor dit nieuw ingerichte bedrijf.

24 mei 1962
Openingsshow fa Harmsen & Geurtsen.
De fa. Harmsen & Geurtsen opent vrijdagmiddag naast het bestaande pand aan de Ruurloseweg een nieuwe winkel met werkplaats voor rijwielen en bromfietsen. Ter gelegenheid van deze opening is er vrijdag en zaterdag een grote show van rijwielen en bromfietsen van vele bekende merken en in grote verscheidenheid van uitvoering. De bezoeker treft hier o.m, de bekende Zündapp bromfiets aan in gemonteerde en gedemonteerde toestand. Verder zijn er de laatste snufjes op rijwielen bromfietsgebied aanwezig. De speciaal zaak met de grootste sortering en de beste service voor RIJWIELEN en BROMMERS.
HARMSEN & GEURTSEN Ruurloseweg 29, HENGELO GLD, Tel. 167.

31 mei 1962
Park „De Wiersse”
Evenals voorgaande jaren zal op 2e Pinksterdag a.s. het park „De Wiersse” gelegen aan de weg Vorden-Ruurlo, opengesteld zijn voor bezoek. Het park „De Wiersse” heeft een oppervlakte van bijna 100 ha met te midden daarvan het prachtige 16e eeuws kasteel, fraai aangelegde lanen en prachtige vergezichten, schitterende rhododendrons in grote verscheidenheid van kleuren en een mooie rozentuin. Telkenjare trekt deze unieke show duizenden bezoekers en geen wonder, want waar in de omgeving treft men zo’n romantisch geheel aan. Het park is geopend van 2 tot half 6. Er wordt een kleine entree gevraagd, welke geheel ten goede komt van de sociaal charitatieve verenigingen te Vorden en Kranenburg. De muziekver. Concordia uit Vorden zorgt weer voor een opluisteringsconcert. Voor bijzonderheden zie adv. in dit blad.

7 juni 1962
100-jarige
Vandaag, donderdag, 7 juni herdenkt de heer Ant. Hoebink aan de Lankhorsterstraat, zijn 100ste geboortedag. Hij werd op 7 juni 1862 te Warnsveld geboren en kwam in 1864 met zijn ouders in Hengelo wonen op het huidigeadres, toenmalig nog de herberg „Het Anker”. Zijn vader was aannemer en bouwde o. m. ook het tegenwoordige gemeentehuis waarde nu 100jarige aan meehielp tegen een loon van 3 cent per uur. Later werd de heer Hoebink klompenmaker en oefende dit beroep uit tot zijn 70ste jaar. Behalve klompenmaker was hij ook rietdekker. Tot zijn 84ste jaar ging hij steeds lopende naar de kerk in het dorp (4 km). Momenteel i» de 100-jarige bedlegerig en het is daarom dat er door pastoor Waanders een H. Mis aan huis zal worden opgedragen en dat deze dag in intieme kring herdacht wordt.

Brooduitdeling aan de Möldersfluite
Evenals voorgaande jaren had Hemelvaartsdag de brooduitdeling aan de armen plaats bij de voormalige herberg de Möldersfluite aan de Zelhemseweg. Ongeveer l uur ’s middags waren de burgerlijke en kerkelijke armbesturen van Hengelo Gld, Keyenburg en Zelhem aanwezig in de z.g. Opkamer. Daar de burgemeester van Hengelo Gld, in verband met het pony-concours niet tijdig aanwezig kon zijn, opende de burgemeester van Zelhem, de heer Langman, de bijeenkomst. Nadat de weegschaal was gecontroleerd en de vertegenwoordigers van de armbesturen van lange Goudse pijpen waren voorzien begon men met de aflevering en het wegen van het brood. Van de geleverde broden die een minimum gewicht moeten hebben van 22 pond, ontvangen de Ned. Hervormde diaconie van Hengelo en Zelhem ieder 3/8 gedeelte. Het R.K. armbestuur te Hengelo ontvangt 7/96 gedeelte en het R.K. armbestuur te Keyenburg 17/96. In totaal werd er 1750 pond brood geleverd dat verdeeld werd volgens bovenvermelde formule. Het zwaarste brood werd geleverd door de heer E. Harmsen te Zelhem (150 pond) die hiervoor 2 flessen wijn ontving, de heer E. J. Maalderink te Hengelo ontving met een brood van 50 pond als tweede prijs een fles wijn.

14 juni 1962
100-jarige
kreeg veel bezoek van belangstellenden. Het heeft de heer A. Hoebink op zijn honderdste verjaardag zeker niet aan belangstelling ontbroken. Hoebink die geestelijk nog zeer goed is, was lichamelijk zover hersteld dat hij het grootste gedeelte van de dag vertoefde te midden van de talrijke bezoekers. Pastoor Waanders heeft ’s morgens ten zijne huize in aanwezigheid van vele familieleden een H. Mis opgedragen, terwijl het de hele dag een komen en gaan was van bezoekers maar ook vooral van vele hoogbejaarde oude bekenden. Tal van gelukstelegrammen werden bezorgd. Een door de heer Hoebink wel zeer gewaardeerd telegram was dat van H.M. de Koningin die ook de honderdjarige van harte geluk wenste met deze dag. ’s Middags waren de burgemeester en zijn echtgenote aanwezig om hun gelukwensen aan te bieden evenals wethouder Tijdink en vele andere plaatselijke functionarissen. Beide plaatselijke muziekkorpsen brachten des avonds de jarige een serenade.

Turmac sigarettenfabriek

N.V.E.V. Woensdag werd, begunstigd door prachtig weer, door de N.V.E.V. een reisje gemaakt met de Lijstertoers naar Zevenaar waar de uiterst moderne Turmac sigarettenfabriek werd bezichtigd. Zeer interessant was de fabricage. Tevens werd een bezoek gebracht, aan een van de modernste R.K. kerken in Europa waarvan het interieur door kleur en lijnenspel een enorme rust en daardoor de vereiste wijding en aandacht geeft.’sMiddags werd een rit gemaakt door de omgeving ArnhemNijmegen gemaakt. Bij deze excursie is al weer gebleken dat ook in de naaste omgeving volop valt te genieten.

21 juni 1962
Schoolreisje Piersonschool
Op 13 juni j.l, gingen klasse l, 2 en 3 naar Harderwijk, waar een boottocht gemaakt werd en vervolgens het Robarium, de speeltuin en het strandbad bezocht werden. Op de terugweg werd de speeltuin „Het Veluwe Eiland” te Beekbergen aangedaan. Op 15 juni j.I. waren de klassen 4, 5 en 6 aan de beurt. Zij bezochten de Schepenzaal te Kampen, maakten een boottocht in Giethoorn en vermaakten zich daarna enkele uren in een speeltuin te Ommen. Tot slot werd een bezoek gebracht aan het natuurhistorisch museum van Piet Bos op de Holterberg. Beide Schoolreizen, die per Lijstertours gemaakt werden, werden begunstigd door buitengewoon mooi weer, zodat ze dan ook uitstekend geslaagd zijn.

Schoolreisje O.L.S.
De leerlingen uit de eerste en tweede klas van de O.L.S. Dorp maakten dinsdag per Lijstertours een reisje. Bezocht werd o.m. de Posbank, Rozendaalse bedriegertjes; Burgers dierenpark en een boottocht naar de Westerbouwing. Behalve het onderwijzend personeel maakten ook enkele leden van de oudercommissie het reisje als begeleiding mee. Voldaan keerde het gezelschap ’s avonds in ons dorp terug. Het reisje voor de derde en vierde klasse zal plaats vinden op woensdag 27 juni a.s. per G.T.W. Het doel van dit reisje is Harderwijk en Oostelijk-Flevoland. De klassen 5 en 6 hopen van 4 t/m 7 juli hun tenten op te slaan op de terreinen van de Stichting voor zon en vrijheid te Vierhouten. Deze tocht gaat per fiets.

Oud papier
Daar de opslagplaatsen van de papierfabrieken tot de nok toe vol zijn, is de prijs van het papier erg gedaald, zelfs zodanig dat de moeite niet meer lonend is tot voortzetting van onze acties. We stoppen er dus mee. Ter bestrijding van de hoge onkosten verbonden aan het kamperen zullen wij zeer graag oud ijzer en lompen van U willen hebben. U kunt dit opgeven aan W. Enzerink, tel. 7229 of aan leden van de jongensclub. Wij zijn U hier zeer erkentelijk voor. Zodra de papierprijzen weer stijgen zullen wij onze acties betreffende het papier weer voortzetten. Hartelijk dank voor Uw medewerking.
Het bestuur van „Jong Hengelo”.

28 juni 1962
Kermis Keijenburg
Pastoor Alfrink doet een beroep op Keijenburgse jeugd. De vanouds bekende Keijenburgse kermis behoort weer tot het verleden. Begunstigd door goed weer, werd zaterdagavond de kermis geopend en direct was er weer tenvolle belangstelling. Ook zondag en maandag was het weer ouderwets druk. Zondag had de huldiging plaats van de nieuwe ereleden, B. Hilderink, Th. Kok en G. Wicherink. Allen mochten uit handen van de pastoor het insigne in ontvangst nemen, terwijl de voorz. hen bedankte voor al die jaren dat zij trouw lid zijn geweest van de schutterij. De heer Hermans, die bijna dertig jaar bestuurslid is geweest werd als lid van verdienste gehuldigd, waarbij hij een prachtig armbandhorloge in ontvangst mocht nemen. De voorz. dankte ook hem voor zijn vele werk ten bate van de schutterij verricht. Pastoor Alfrink wenste ook niet achter te blijven met zijn dank te brengen. Op alle tijden waar gij nodig waart, of waar een beroep op u werd gedaan, was u aanwezig ; soms alleen als bestuurslid. Gij hebt medegewerkt om de kermis te maken tot wat zij thans is; ik wens u nog vele jaren toe. De heer Hermans sprak in enkele woorden zijn dank uit en wenste het bestuur nog veel succes, Maandag had het koningschieten plaats en het was deze keer het erelid de heer G. Jansen die het koningsschot loste. ’s Middags werd de oude koning vanaf de Eikeboom ingehaald waarna men naar de pastorie trok, waar de pastoor de nieuwe koning en koningin installeerde. In zijn toespraak zei de pastoor dat hij hoopte dat hij een goed koning zou zijn, waarna de vendelhulde werd gebracht. Hierna vroeg de pastoor nogmaals het woord waarbij hij zich uitsluitend richtte tot de jeugd van Keijenburg. Hij deed in zijn toespraak een beroep op de jeugd, in verband met de fanfare St. Jan. welke bij gebrek aan leden voorlopig is opgeheven. U hebt het gisteren kunnen zien, aldus de pastoor, dat de muziekver. Union uit Zelhem tijdens de marsen haar aandeel leverde. Ik ben die vereniging dankbaar voor hun bereidwilligheid, doch jongelui van Keijenburg, slaat de handen ineen en laat hier weer een bloeiende muziekver. zijn, dit kan en moet, want in een dorp als Keijenburg hoort een muziekver. De instrumenten zijn er en de financiën ook. Ik hoop dat dit beroep op u niet tevergeefs is. Hierna werden de prijzen uitgereikt, welke ten deel vielen aan: G. Jansen, Koning, A. Melgers, Kop, B. Derksen, Vleugel, H. Willink, Vleugel, A. Berendsen, Staart. 2e vogel: A. Kelderman, Romp, J. Niesink, Kop, G. Winkelman, Vleugel, H. Sueters, Vleugel, Th. Kok, Staart.

4 juli 1962
“De Reclame” huis aan huis!
Met ingang van het volgende nummer zal „De Reclame” elke week weer huis-aan-huis verschijnen. ADVERTENTIE’S kunnen worden aangenomen tot UITERLIJK DONDERDAGAVOND S.3O UUR.

Priesterfeest Paul Morsink
Nadat vrijdag 29 juni j.l. in Frankrijk de hulpbisschop van Bordeaux de wijdingen voor het Priesterschap heeft verricht door handoplegging aan de Eerw. Fr. Pater Paul M. Morsink, zal de Neomist zaterdag a.s. feestelijk worden ingehaald. Om plm. 6 uur wordt de Neomist bij de Spannevogel verwacht, waarna het in optocht naar de kerk gaat. Hierna volgt een kort Lof. Op zondag 8 juli a.s. zal de Neomist zijn Eerste Plechtige H. Mis om 10 uur opdragen in de parochiekerk te Hengelo Gld. Onder deze H. Mis zullen de vaste gezangen worden gezongen van W. A. Mozart, Misse Brevis b dur K.V. 275, Hieraan zal solistische medewerking worden verleend door Mw. Netty Houtman, sopraan, Mw. Clementine Oomes, alt, H. Pierik, tenor en W. Koster, bas. Het geheel staat onder leiding van dirigent Chiel de Leeuw en het orgel zal worden bespeeld door de heer Oomen. ’s Middags zal van 3.30-4.30 uur receptie zijn in zaal Michels waaronder aanbieding parochie cadeau en ’s avonds om 6 uur Lof van dank. ’s Maandags zal om 8 uur een H. Mis zijn voor de schoolgaande jeugd, welke zal worden opgedragen door Pater Paul Morsink. Een ieder die zondag de Plechtige H. Mis wil bijwonen wordt aangeraden vroegtijdig aanwezig te zijn, dit geldt nog meer voor de ouderen, in verband met de te verwachten grote toeloop.

Vergadering kermis 1962
In Concordia vergaderde de kermiscommissie onder voorzitterschap van R. Waenink. Hij heette de belangstellenden hartelijk welkom. De bescheiden van de secr,-penn. A. Wolbrink werden in orde bevonden. Bij de verpachting van het terrein vogelschieten was hotel Langeler de hoogste inschrijver. De post bielemans werd ook verpacht. De commissie besloot dat dames deze post niet meer mogen vervullen. Het programma is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Op een vraag uit de vergadering welke kermisvermakelijkheden er komen, wist de commissie geen antwoord. De vermakelijkheden komen weer in de Spalstraat.

10 juli 1962
OPRUIMING Lubbers
Van 14 juli tot en met 28 juli Zeer voordelige koopjes in MEUBELEN.
Binnenveringsmatrassen vanaf f 78.— 2 pers. Grote partij coupons gordijnstoffen, cocos, vilt, zeil, vitrage, enz. enz. In tafel- en divankleden iets zeer voordeligs 10 % korting in deze 14 dagen.
Lubbers Woninginrichting.

17 juli 1962
Confectie-Atelier NICO TER KUILE & Zn NV.
Aan de ouders van niet meer leerplichtige 14 en 15 jarige meisjes. Nu de schooltijd voor verschillende meisjes ten einde loopt, bestaat er thans weer gelegenheid om uw dochter in ons confectieatelier te werk te stellen. Voor de 14-jarigen kunnen wij dispensatie van het arbeidsverbod aanvragen bij de Arbeidsinspectie. Deze meisjes worden in onze confectie opgeleid en ontvangen tevens één dag per week les op een huishoudschool in diverse vakken. Ook oudere meisjes kunnen van deze huishoudlessen gebruik maken. Gaarne willen wij U op uw verzoek hierover nader inlichten. Komt u met uw dochter eens kennis nemen? Aanmelden: Raadhuisstraat 33, Hengelo Gld.

24 juli 1962
Ponyclub behaalde mooie resultaten
Op het pony-concours te Hengelo (Ov.) wisten de Shetlandruiters uit Hengelo Gld mooie resultaten te behalen. In de dressuurproef behaalde het achttal van de Shetlandruiters een 3de prijs en het viertal een 4de prijs. Dit is een buitengewoon mooie prestatie omdat zij als enige een B programma reden en de overige deelnemers aan dit concours deelnamen aan het A programma. In de individuele dressuur behaalden Jan Luiten op „Max” een 2de prijs, August Smeenk op „Loekie” een 2de prijs, Hennie Kettelarij op „Lassie” een 3de prijs en Martin Harnien op „Joek” een 5de prijs. In het nummer eenspan luxe aanspanning wist „Lassie” van de heer Sanderman bereden door Jopie Wesselink onder zware concurrentie (18 deelnemers) een 3de prijs te behalen. Ook de overige ruiters maakten op dit concours een goede beurt.

Melkwinning en melkbehandeling
Uitgaande van de vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Landbouw werd Maandagavond op de boerderij van de heer H. G. Burghard op de „Cönninck” de eerste van een serie van drie contactavonden belegd, waarbij speciaal de melkwinning en de melkbehandeling onder de aandacht van de leden werd gebracht, door middel van demonstratie met daarna een uitvoerige toelichting. Onder de talrijke aanwezigen merkten we o.m. op de heren Prinsen, Stronks en Kernping van het Zuivelconsulentschap, de heer Hopmans van het Landbouwconsulentschap, Ir de Glee van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, de ass. van deze dienst de heer Luiten, alsmede de heer Politiek, directeur van de coöp. zuivelfabriek alhier, terwijl ook een deputatie uit Aalten aanwezig was. Gemolken werd zowel machinaal als met de hand. Het machinaal melken gebeurde door Rikie Burghard en het handmelken door Annie Lankhorst. Dit melken werd door de heren van het consulentschap beoordeeld op voorbehandeling, melken en namelken, terwijl ook de tijden werden opgenomen. Na het melken kregen de aanwezigen een demonstratie in het schoonmaken van de melkmachine.

31 juli 1962
Naar Kevelaar
In tegenstelling met voorgaande jaren, zal de bedevaart naar Kevelaar dit jaar geen twee dagen, doch slechts een dag duren. Men is van mening, dat door deze verandering tegemoet wordt gekomen aan de wens van meerdere jongere bedevaartgangers. Het bestuur rekent dan ook dit jaar op een grotere deelname van de jongeren, terwijl de ouderen vanzelfsprekend meegaan. De bedevaart wordt gehouden op woensdag 22 augustus.

P.G.E.M. Bruggeman, V.V.V.

7 augustus 1962
Openluchtspel Ruurlo
Het is nu welhaast drie jaar geleden, dat het krijgsrumoer rond Hugo van de Cloeze en Diederik van Bronkhorst is verklonken; drie jaar, dat meer dan 7000 toeschouwers hebben meegeleefd met Adelgonde van de Roderlo en gebeefd voor het lugubere veemgericht. Sindsdien is het stil geweest in het Rijkenbargsebos, dat weer het onbetwiste domein werd van konijnen eekhoorns en merels. Maar het is uit nu met de rust, want Ruurlo brengt weer een openluchtspel dit seizoen. Ruurlo is bezig de premiere voor Nederland voor te bereiden met het Indianenspel: „WINNETOU”, het grote opperhoofd der Apachen. Winnetou met zijn vader Intschu-Tschuma en zijn schone Squaw. Winnetou met zijn bereden Apachen die op hun vurige mustangs door de Savanne galopperen. Maar er staat hem een zware strijd te wachten want daar is een Mr. Bancroft, de ingenieur die een spoorweg wil aanleggen dwars door zijn jachtvelden Voor data’s en aanvangstijden verwijzen wij U naar de advertentie in dit nummer.

14 augustus 1962
Een wandelingetje
De 18-jarige Gerrit te Slaa heeft tijdens het kamp van „Jong Hengelo” te Hardenberg te voet een bezoek aan het kamp gebracht. Te weten dat de afstand plm. 80 km is, is dit een zeer mooie prestatie. Gerrit te Slaa is ’s morgens om 3.30 uur vertrokken en arriveerde ’s avonds om 8 uur in het kamp. Hij heeft de plm. 80 km. in plm. 13,5 uur gelopen; dat is dus een gemiddelde snelheid van 6 km per uur.

Achterhoekse avond
Uitgaande van de plaatselijke vereniging voor vreemdelingenverkeer V.V.V. werd woensdagavond in zaal „Concordia” een „achterhoekse avond” belegd. Namens het bestuur van V.V.V. kon de heer B. Heerink een groot aantal bezoekers welkom heten, w.o. verscheidene pensiongasten en vacantiegangers, die in Hengelo en omgeving vertoeven. De heer Heerink wenste hen allen een paar uur aangename verpozing toe. De boerendansgroep „Wi’j eren ’t Olde” uit de Velswijk feliciteerde hij met het succes dat deze groep op hun trip naar San Remo in Italië oogstte. Deze dansgroep o.l.v. hun conferencier en begeleid door een tweetal ..spöllemans” voerden vervolgens een groot aantal bekende en onbekende dansen uit waarbij de conferencier de verbindende teksten declameerde. Bij de dans ,,de Drikusman” kozen de boerinnekes bezoekende heren als partner, hetgeen nogal enige hilariteit ontlokte. Aan het slot van de avond was de heer Heerink de tolk van alle aanwezigen toen hij de dansgroep hartelijk bedankte voor het gebodene en sprak de wens uit dat zij nog meerdere malen in Hengelo zullen optreden, hetgeen door de voorzitter van de groep direct werd toegezegd. Dit is de tweede keer dat V.V.V. een dergelijke avond belegd en het is duidelijk dat er waardering voor is. Voor V.V.V. dus wel een stimulans er mee door te gaan.

Jongensclub kampeerde
„De Vrijbuiters” een afd. van C.J.C. „Jong Hengelo” heeft ook dit jaar weer een kamp georganiseerd voor haar leden. Dit jaar hebben zij in de week van 21 juli t/m 28 juli in de prachtige omgeving van Hardenberg gedwaald. Mede dank zij het goede weer is het kamp prima geslaagd. De jongens hebben zich bijzonder goed vermaakt met speurtochten, fietstochten, en sporten. Vrijdags hebben ze een voetbalwedstrijd tegen Hardenberg gespeeld deze hebben ze eervol met 3-2 verloren, na een voorsprong van 2-0. De onderlinge verstandhouding was heel goed te noemen, en voor iedereen is de week in razend tempo voorbij gevlogen. Dank zij de volle medewerking konden de jongens per auto weggebracht en opgehaald worden. De dames Maalderink en Eggink hebben de maaltijden voor de jongens verzorgd. „De Vrijbuiters’, kunnen weer op een geslaagd kamp terug zien.

D.K.W. Frans van Uum

21 augustus 1962
Drie meter krentenbrood
Ter gelegenheid van de geboorte van een zoon in het gezin van B. Klein Gotink. Ruurloseweg, werd woensdagavond door de fa B. J. Lebbink en personeel een krentenbrood aangeboden. Het brood gebakken door bakkerij Meenink, had een lengte van ruim 3 meter en het respectabele gewicht van 80 pond.

Cross-successen
Aan de crosswedstrijden te Steenderen op zondag 12 aug. j.l . namen ook diverse jongelui uit onze gemeente deel, en met succes. In de klasse rijwielen A, behaalde Jan Notten een 4e en Jos Herwers een 5e prijs. In de klasse rijwielen B, behaalde Martie Beening een 5e prijs. In de bromfietsklasse toonde Gerrit Wolsink zich een geboren coureur en legde beslag op de eerste prijs. In de klasse motoren 125 cc behaalde Jan Krijt de 5e prijs.

28 augustus 1962
Prachtig succes Bennie Hartelman
Vorige week zondag werd in de motorcross te Eenrum in Groningen door onze plaatsgenoot Bennie Hartelman op zijn B.S.A. het kampioenschap van Nederland der K.N.M.V. in de 500 cc klasse behaald. Dit is een prachtig succes. Nu is Bennie in Zwitserland om daar met Nederlands beste renners de Nederlandse kleuren te verdedigen.

Heropening fa Jansen-Weg
Woensdag werd de geheel verbouwde, uitgebreide en gemoderniseerde winkel in korsetterie, wol, handwerken e.d. van de fa Th. C. Jansen-Weg, aan de Wichmondseweg heropend. In enkele weken tijds hebben ambachtslieden het oorspronkelijke kleine winkeltje uitgebreid en gemoderniseerd, met als resultaat een verrassend mooi geheel, waardoor de verschillende goederen overzichtelijk in het oog vallen, De Hengelose winkelstand is met deze verbouw weer een aantrekkelijk winkelpand rijker geworden.

Bustocht ouden van dagen.
In de touringcars van de fa Vlaswinkel uit Zutphen maakten de Hengelose bejaarden woensdag hun jaarlijks uitstapje. Via Zutphen-Apeldoorn ging de tocht eerst naar Elburg waar een koffiepauze werd gehouden. Van Elburg toog men de Flevo-polder in, waar het in aanbouw zijnde dorp Drontem werd bezichtigd. Na een tocht door de polder arriveerde men in Harderwijk, waarin hotel IJsselzicht det diner alle eer werd aangedaan. Na het eten werd nog een boottocht door de polder gemaakt, waarna de terugtocht werd aanvaard, met een koffiepauze in Loenen. Tegen half acht keerde het gezelschap in het dorp terug waar de muziekvereniging Concordia hen opwachtte met vrolijke muziek. De bejaarden toonden zich allen zeer voldaan over de mooie tocht.

4 september 1962
Opening kleuterschool te Keyenburg
Jarenlang hebben de bewoners van Keyenburg uitgezien naar de bouw van een nieuwe kleuterschool. Jarenlang heeft men zich hier moeten behelpen met de ruimte in de oude kerk, waar 64 kinderen ondergebracht werden, terwijl er echter maar goed plaats was voor 40, terwijl ook nog een aantal kinderen niet geplaatst konden worden. In de nieuwe school, welke gebouwd is op de z.g. Niesinkskamp is nu plaats voor 80 kinderen en voldoet aan de modernste eisen, waarbij vooral gelet is op licht en lucht. Ook de gehele inventaris wordt vernieuwd. Op deze Niesinkskamp wordt t.z.t. ook de nieuwe lagere school gebouwd, zodat dit geheel een belangrijke aanwinst voor Keyenburg zal zijn. De nieuwe school is gebouwd onder architectuur van Ir. Th. J. van Gend te Utrecht. Van gemeentewege heeft men het terrein rondom de school geëgaliseerd, zodat alles er goed verzorgd uitziet. De opening heeft maandag plaats gehad.

Vergadering damclub D.C.H.
Donderdagavond hield de Damclub D.C.H, haar jaarvergadering. De voorzitter bracht in zijn openingswoord in herinnering dat in het afgelopen jaar vrij gemakkelijk het kampioenschap in de 2e klasse werd behaald, maar de sprong naar de Ie klasse bleek te moeilijk Gezien de nieuwe indeling zal D.C.H, in het komende seizoen haar uiterste best moeten doen. daar zij sterke clubs als tegenstander krijgt. Bij de bestuursverkiezing werden de aftr. leden Luimes en Halfman herkozen. Hierna vond de prijsuitreiking plaats. De heer Heijink werd voor de derde maal achtereen kampioen en kreeg de wisselbeker voor goed in zijn bezit. De prijs voor de beste prestatie’s in de bondswedstrijden werd gedeeld door G. Halfman en J. C. Stam, zodat beiden een prijs werd uitgereikt. H. Onstenk kreeg de prijs in de 2e groep. In verband met de feestelijkheden van het ICOO-jarig bestaan van Hengelo kreeg D.C.H, de eer om de massakamp Achterhoek-Graafschap te mogen organiseren, welke gaarne werd aanvaard. Verder zullen pogingen worden gedaan om in het kader der feestelijkheden, de wereldbekende dammer Baba Sey uit Senegal (Afrika) voor een simultaanwedstrijd uit te nodigen. Gezien de grote animo zal er weer een bedrijfsdamtournooi worden georganiseerd. De rondvraag bracht een levendige bespreking van vele onderwerpen. Hierna sloot de voorzitter deze geanimeerde vergadering.

Jan Wansink

11 september 1962
Uitstapje Sportschoenfabriek „Quick”
Zaterdag maakte het personeel van de Quick sportschoenfabriek met echtgenoten een uitstapje naar Scheveningen. Er werd s’morgens om 7 uur gestart met drie bussen van de GTW. Totaal bijna 100 mannen en vrouwen, inclusief de directie, maakten het reisje mee, waarbij onderweg koffie werd gedronken. In Scheveningen werd de pier bezocht evenals de uitkijktoren. Ook de miniatuurstad Madurodam werd niet overgeslagen evenals tal van andere bezienswaardigheden. Om plm. 7 uur n.m. werd in Woudenberg warm gegeten, waarna het om plm. 11 uur weer in Hengelo arriveerde.

Biggenmarkt weer open
Belanghebbenden wordt hierbij bekend gemaakt, dat de BIGGEN M A R KT te Hengelo Gld nadat deze sinds 12 december van het vorig jaar in verband met het toen heersende mond- en klauwzeer gesloten is geweest vanaf heden ELKE WOENSDA G weer is opengesteld.
HET MARKTBESTUUR.Schoolfeest Ds J.L. Piersonschool

Woensdag 12 september a.s. op het feestterrein aan de Oude Varsselseweg PROGRAMMA: 9.00 uur Opstellen optocht in de Schoolstraat en beoordeling door de jury. 9.45 uur Vertrek optocht 11.00 uur Aanvang der spelen voor kinderen 12.30 uur Broodmaaltijd 13.00 uur Voortzetting der spelen voor kinderen en volwassenen Ook de nog niet-schoolgaande kinderen zijn van harte welkom, voor hen is er ook tractatie en een grabbelton Komt allen en brengt anderen mee!
De Oudercommissie.

18 september 1962
Schoolfeest Piersonschool
Woensdag hield de Piersonschool haar jaarlijkse schoolfeest, ’s Morgens om 9 uur stonden de versierde wagens, fietsen enz. in de Schoolstraat opgesteld, alwaar een jury deze beoordeelde. Hierna vertrok de stoet voor een tocht naar het dorp. Na deze optocht trok men door het feestterrein, de weide van de heer Harmsen (Stenderink). Hier begonnen toen de spelen voor de kinderen, ’s Middags waren er ook nog verschillende spelen voor oud-leerlingen en volwassenen. Na deze spelen werden de prijzen uitgereikt. De uitslagen waren ais volgt: Meisjes klas 1 : blokjes rapen 1 Mia Harmsen, 2 Marjan Smeitink, 3 Hanneke Ellenkamp. jongens klas 1 : Kruiwagenrace: 1 Henk Regelink, 2 Bertie Langwerden, 3 Bennie Steenblik. Meisje klas 2: 1 Annie Lenderink, 2 Gerda Memelink. 3 Tiny Buunk. Jongens klas 2 : Koekhappen1 Henk Buunk, 2 Bert HeijinK, 3 Henk Wassink. Meisjes klas 3: bloempottenrace 1 Joke Riedijk, 2 Ria Kl. Haneveld, 3 Betsie Bos. jongens klas 3 : Eierrace 1 Gerard Regelink, 2 Wim Ellenkamp, 3 Everhard Lubbers. Meisjes klas 4; Zaklopen 1 Hanneke Burgers, 2 Gezien Lijftogt, 3 Ina Harmsen. Jongens klas 4: Wedstr. met hindernissen 1 Wim Lubbers, 2 Henk Meerbeek, 3 Henk Weenk. Meisjes klas 5: Flessen pakken 1 Dineke Luesink, 2 Elly Dijkman, 3 Gerrie Steege. jongens klas 5: Behendigheidsrace 1 Hans Luimes, 2 Appie Hiddink, 3 Dick v.d. Kolk. Meisjes klas 6: Haal de trein. 1 Ina Harmsen, 2 Gretha Meulenbrugge, 3 Gerrie Bruil. Jongens klas 6: Fietsen met hindernissen. 1 Martin Harmsen, 2 Arie te Slaa, 3 Henk Steintjes. Levende stoelendans dames 1 Mevr. Lubbers, Schoolstraat, 2 Mevr. Zweverink, 3 Mej. Klein Winkel. Levende stoelendans meisjes 12 t/m 18 jaar 1 Gerrie Lubbers, 2 Ina Lubbers, 3 Betsie Hiddink. Zaklopen heren 1 G. J. Burgers. 2 J. Groot Roessink, 3 F. Politiek. Zaklopen Jongens 12 t/m 18 jaar 1 B. Fokkink, 2 J. Lijftogt, 3 T. Wesselink. Na de prijsuitreiking van de wedstrijden werden de prijzen bekend gemaakt van de optocht. Hierna sprak de heer Hoogeveen nog zijn dank uit aan allen, die hadden meegewerkt om dit schoolfeest te doen slagen.

Evert Harmsen landskampioen
Werd voor enige tijd onze plaatsgenoot Bennie Hartelman Nederlands kampioen motorterreinwedstrijden, nu donderdag 13 september was het wederom een plaatsgenoot die Nederlands kampioen werd n.l. Evert Harmsen, die deze hoge titel behaalde op de landskampioenswedstrijden tractor behendigheidswedstrijden te Harskamp. Een dag tevoren, woensdag 12 september, werd hij tweede op de Provinciale wedstrijddag van de B.O.G. eveneens te Harskamp. Donderdagavond werd hij door het bestuur van de B.O.G. gehuldigd en toegesproken.

25 september 1962
40-jarig ambtsjubileum de heer Stunnenberg
Maandag 1 oktober a.s. zal het 40 jaar geleden zijn dat onze plaatsgenoot de heer C. H. Stunnenberg werd aangesteld als ambtenaar van ’s Rijks belastingdienst. De jubilaris begon zijn loopbaan op 1 oktober 1922 te Sellingen gem. Vlagtwedde in Groningen. Daar bleef hij tot 1 september 1923 waarna verplaatsing volgde naar Didam waar hij 7 jaar verbleef; n.l. op 15 oktober 1930 werd hij verplaatst naar Haaften. Na 10 jaar in Haaften te hebben gewerkt werd hij op 16 september 1940 verplaatst naar Hengelo Gld, waar hij nu al ruim 22 jaar werkzaam is. De heer Stunnenberg heeft zich gedurende de jaren dat hij hier in Hengelo verblijft doen kennen als een plichtsgetrouw ambtenaar en humaan mens. Hij heeft hier de moeilijkheden van de bezettingstijd van nabij meegemaakt en is zelfs nog een tijdje ondergedoken geweest. Hij was in die tijd aangesloten bij de L.O. (Landelijke Organisatie hulp aan onderduikers) waarvan hij na de oorlog van Z.K.H. Prins Bernard een dankbetuiging ontving voor de aan het land bewezen diensten. Ongetwijfeld zullen velen hem en zijn familie deze dag komen gelukwensen en waarbij wij gaarne de onze aan toevoegen.

2 oktober 1962
Hengelo had drukbezochte St. Michielsmarkt
De woensdag gehouden St. Michielsmarkt was bij stralend zonnig weer zeer druk bezocht zowel wat aanvoer betreft van paarden, veulens en pony’s als de vele bezoekers uit verre omtrek. Ook voor de diverse keuringen was veel animo en overtrof verre het aantal deelnemers van voorgaande jaren. Tegen het einde van de marktkeuringen werd een aanvang gemaakt met de keuringen van het Ned. Trekpaard, afd. Gelderland op het parkeerterrein waarvoor ditmaal 41 dieren waren ingeschreven. Na het welkomstwoord van de voorzitter van de marktvereniging, de heer Morsink, herinnerde burgemeester Mackay in zijn openingstoespraak aan de eerste keuring van het Ned. Trekpaard ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de markten in Hengelo Gld voor enige jaren terug en het verheugde spreker dat de toen uitgesproken wens dat deze keuringen in de toekomst zouden mogen groeien in vervulling is gegaan en nu reeds min of meer een traditie is geworden. Met de wens dat ook deze keuring voor de afd. Gelderland weer een succes moge worden verklaarde spr. de keuring voor geopend. Na afloop van de keuringen reikte burgemeester Mackay met een korte toespraak aan de winnaars de prijzen uit. Tijdens de na de keuringen gehouden maaltijd in zaal Maresch zei de burgemeester dat hij ook behoorde tot de groep mensen die niet in staat is een deskundig oordeel uit te spreken over de aangevoerde dieren hoewel spreker er in de loop der jaren veel op deze dagen had zien passeren. Hij sprak de hoop uit dat Hengelo nog meer het centrum mag worden van deze keuringen, dit mede in verband met de festiviteiten rond het 1000-jarig bestaan van Hengelo in 1963. Hierna sloot de voorzitter der marktver. deze zeer geslaagde keuringen.

9 oktober 1962
Pony-club „De Shetlandruiters” kreeg een nieuw vaandel
In zaal Langeler bood de Pony-club „De Shetlandruiters” ter gelegenheid van de officiële aanbieding van een vaandel aan de vereniging, haar donateurs een cabaretavond aan die wel bijzonder geslaagd is. Door de bekende radio-artiesten Kees Schilperoort (Gait Jan Kruutmoes) Henk Jansen van Galen (Lubbert van Gortel) en de zangeres Berna Cox werd hieraan medewerking verleend. In zijn openingswoord sprak de voorzitter, de heer H. Wesselink, er zijn voldoening over uit dat de gehele zaal bezet was en zag hierin een bewijs dat velen de ponyclub een warm hart toedragen en deze*club gaarne gezien wordt in het verenigingsleven van Hengelo Gld. Tijdens de pauze had de officiële aanbieding plaats van het nieuwe vaandel door de vaandel-commissie, bestaande uit de heren B. Willemsen en H Regelink. Hierbij begroette de voorzitter speciaal de heer Willemsen die na een langdurige ziekte thans weer aanwezig kon zijn wat door de zaal met een spontaan applaus werd onderstreept. De heer Willemsen bood hierna met een passende toespraak het vaandel aan. De voorzitter dankte hierna in de eerste plaats de heren van de vaandel-commissie voor hun vele werk en in niet mindere mate de vele milde gevers(sters) die het mogelijk hebben gemaakt dit prachtige vaandel aan te kopen. In een korte toelichting beschreef de voorzitter de uitbeelding van het vaandel waarop in geborduurde letters is aangebracht „De Shetlandruiters” te Hengelo Gld. Opgericht juni 1959 met aan de rechterzijde het gemeentewapen en op de linkerzijde het embleem van de ruitersport; hoefijzer niet gekruiste rijzwepen. De voorzitter hoopte dat de vereniging een lange reeks van jaren dit vaandel zal mogen meevoeren, niet alleen bij plaatselijke gebeurtenissen maar ook naar concoursen en demonstraties buiten onze gemeente en met vreugde mogen bezien de hierop behaalde successen. Als dank voor hun vele bemoeienissen bood de voorz. de leden van de vaandel-commissie een kleine attentie aan. Het cabaretgezelschap wist ook deze avond weer de juiste stemming te brengen en kreeg van de zaal na elk optreden een dankbaar applaus. Aan het slot van de avond dankte de voorzitter het gezelschap voor het gebodene en offreerde de zangeres een fraai boeket bloemen en de heren een luxe  doos sigaren. De pony-club kan met genoegen op een zeer geslaagde avond terugzien.

16 oktober 1962
Wals & Co. N.V. opent nieuwe fabriek
Maandagmiddag werd onder grote belangstelling de nieuwe fabriekshal van Wals & Co N.V. Electromotoren, aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld, officieel in gebruik genomen. Voordat de opening door Burgemeester Mackay plaats vond, sprak de heer Gravenmaker van de N.V. een inleidend woord, waarbij hij allereerst namens de directie dank bracht aan het gemeentebestuur van Hengelo Gld en wel in het bijzonder de gemeente-secretaris voor het vele werk, de gemeentearchitect voor de vele technische  adviezen en aan de aannemer en onder aannemer voor de bouw en een bijzonder woord van lof bracht spr. aan de werknemers  van de N.V. die al een jaar lang pionierswerk hebben verricht onder vaak primitieve omstandigheden. Dank bracht spr. ook aan de inwoners van Hengelo voor hun loyale houding en gastvrijheid. Nadat spr. de moeilijkheden van uitbreiding van de bestaande fabriek te IJmuiden (Velsen) had geschetst en hoe men nadien in contact is gekomen met het gemeentebestuur van Hengelo, vertelde spr. dat nu reeds het plan klaar is voor de bouw van een kantine en kantoorgebouw bij deze nieuwe fabriekshal. Wat de verdere toekomstplannen betreft zo besloot de heer Gravenmaker zijn inleiding: Kom over een paar jaar maar eens weer om de hoek kijken. In zijn openingstoespraak zei burgemeester Mackay o.a. dat de gemeente Hengelo Gld, eind 1957 van het Economisch Technolochisch Instituut een deskundig rapport had ontvangen waaruit bleek dat wilde Hengelo in de toekomst haar  antrekkelijkheid blijven behouden voor de ingezetenen en hun werkgelegenheid blijven bieden, dan zou uitbreiding moeten worden gezocht in de industriële sector. Tallozen hebben hun werk nog buiten de gemeente en leggen dagelijks – soms grote – afstanden af om naar hun werk te gaan om nog maar te zwijgen van de zuigkracht op jeugdige en geschoolde arbeiders, welke van West Duitsland is uitgegaan en ontwrichtende gevolgen heeft, niet alleen voor onze economie, doch ook voor de verhoudingen in de 26 gezinnen. Na zijn uitvoerige goed gedocumenteerde rede besloot de burgemeester zijn toespraak met de wens dat de electromotorenindustrie WALS & Co N.V. te Hengelo moge groeien en bloeien en dat haar producten wijd en zijd bekendheid mogen gaan genieten als gevolg waarvan Uw naam en die van onze gemeente steeds meer worden uitgedragen. Nadat verschillende sprekers het woord voerden was het de heer B. Hulshof die namens het personeel van de afdeling Hengelo de directie feliciteerde met het totstandkoming van de nieuwe fabriek en zijn gelukwensen deed vergezeld gaan met de aanbieding van een fraaie elektrische klok. Laatste spreker was de heer Th. Jansen, oud direktielid van de Quick Sportschoenfabriek die met haar gebouwen het nieuwe bedrijf begrenst, hij feliciteerde de direktie met het vandaag behaalde predicaat .Achterhoeker”. Hij sprak de wens uit dat ook hier het spreekwoord een goede buur is beter dan een verre vriend, van toepassing zal blijken te zijn. De direktie van de N.V. Wals heeft als blijk van waardering voor de tegemoetkomendheid en medewerking van het gemeentebestuur en bevolking dezer gemeente besloten, het pas aangelegde hertenkamp op de lekink met enkele dieren aan te vullen. De firma Wals & Co is de grootste producent in Nederland van motoren voor wasmachines en centrifuges en 70% van de in Nederland benodigde motoren worden door deze firma hiervoor geleverd, terwijl een klein aantal naar Duitsland en Ierland wordt geëxporteerd. In Hengelo worden de motoren gewikkeld en geïmpregneerd, terwijl ook de service afdeling naar Hengelo is overgebracht. Dit laatste is daarom belangrijk om dat men hier in het Oosten dichter bij de meeste afnemers zit.

23 oktober 1962

Eeuwfeest St.-Willibrordusparochie
Op zondag 28 oktober a.s. zal het eeuwfeest van de St.-Willibrordusparochie plechtig worden herdacht. In de parochiekerk zal die dag om 10 uur een pontificale H. Mis worden opgedragen door mgr. Th. G. A. Hendriksen, coadjutor. Van half vier des middags tot 5 uur volgt dan een receptie in zaal Michels, terwijl des avonds om half zeven een Plechtig Lof van dank wordt gehouden. Rondom dit eeuwfeest is door een commissie, bestaande uit de heren W. Geurtzen (voorz.), H. A. Ritzer (secr.), J. Tesselaar (penn.) W. Besselink, H. Knol, J. Masselink en R. Waenink een herdenkingsprogramma vastgesteld. Dit programma ziet er als volgt uit: donderdag 25. vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober 1962: H. Tridium, gehouden door zeereerw. pater Luesink O.C.; H. Missen des morgens 7 en 8 uur; Lof met predicatie 19.30 uur. Zaterdag 27 oktober 1962: biechten van 4-8 uur. Zondag 28 oktober 1962: 7 en 8.30 uur stille H. Missen; 10 uur pontificale H. Mis opgedragen door zijne hoogwaardige excellentie mgr. Th. G. A. Hendriksen, coadjutor, met assistentie. Gezongen worden de wisselende gezangen van de feestdag van Christus Koning. De vaste gezangen Missa Brevis b dur K.V. 275 van W. A. Mozart door het kerkkoor en de gemengde zangver. Sancta Caecillia met de solistische medewerking van: mevrouw Netty Houtman, sopraan : mevr. Clementine Oomes, alt; Harry Pierik, tenor: Willy Koster, bas. Organist H. Oomen. Dirigent Chiel de Leeuw. 3.30—5 uur receptie zaal Michels, waaronder symbolische aanbieding van het cadeau van de parochie. (De collectes voor de beide parochiefeesten hebben f 5000.— opgebracht). 6.30 uur Lof van dank. Maandag 29 oktober 1962: 8 uur H. Mi» voor schoolgaande jeugd, waarna zowel voor kleuterschool als lagere school feestmiddag in zaal Michels, aanvang 2 uur. Dinsdag 30 oktober 1962: 7.30 uur filmprogramma voor de jeugd die de lagere school heeft verlaten tot en met 16 jaar, zaal Michels. Cabaretavonden voor parochianen: Maandag 20 oktober 1962 zaal Langeler, aanvang 7.30 uur; woensdag 31 oktober 1962: zaal Concordia, aanvang 7.30 uur. Op maandag liefst de ouderen, op woensdag liefst de jongeren (vanaf 17 jaar).

N.V.E.V. seksuele voorlichting
Voor een stampvolle zaal in café Bruggink vervolgde de schoolarts Dr Hartingius uit Ruurlo zijn lezing van 14 dagen geleden. Huwelijk en gezin (het eerste onderwerp) vormde de achtergrond van het eigenlijke onderwerp „Sexuele opvoeding”. Onder grote aandacht werd dit moeilijke gegeven waarom heen ten onrechte zo veel geheimzinnigheid hangt, zeer open besproken en werden de ouders er vooral op gewezen de kinderen op een goede manier begrijpelijk voor hun leeftijd in te lichten, zodat ze leren eerbied voor elkaar te krijgen en hun volste vertrouwen in vader en moeder te blijven behouden. Het dankwoord van presidente en het hartelijk applaus beloonden de begaafde spreker.

30 oktober 1962
Ledenvergadering CBTB
De CBTB hield een ledenvergadering onder voorzitterschap van de heer W. J. Menkveld, die na het lezen van een gedeelte uit Spr. 3 en gebed, speciaal verwelkomde de spreker van deze avond Ir A. W. Huidekoper uit Arnhem, die tot onderwerp had : „Pluimveehouderij nu en in de toekomst’ . In zijn openingstoespraak merkte de voorzitter op, dat elk jaargetijde voor de landbouwer zijn vreugde heeft, welke echter thans door de bijzonder slechte beloning die de boer voor zijn produkten ontvangt in het bijzonder voor eieren en varkens – wel erg is afgenomen. Bij het punt bestuursverkiezing. aftredend waren de heren D. Schuerink en A. Weevers, werden gekozen de heren H. Luimes en H. F. Fokkink. Uit het verslag van de aftredende penningmeester de heer A. Weevers bleek dat de financiële toestand van de vereniging goed is en de rekening sloot met een batig saldo. De heer Huidekoper zei bij de aanvang van zijn rede dat hij zeker deze avond niet veel prettigs te vertellen had, ook al loopt momenteel de afzet van eieren misschien tijdelijk iets beter. Er is in dit opzicht nog licht aan de horizon. Het is zeker geen Nederlands probleem alleen. In de gehele wereld zijn er zorgen over de agrarische sector, ook al streeft elke regering er naar om ook de boer een behoorlijk bestaan te verzekeren. Spreker belichtte in zijn toespraak de diverse factoren die er toe hebben geleid dat er een over produktie is ontstaan en de moeilijkheden die ons land — dat voor een groot deel op export is aangewezen – bij de uitvoer hiervan ondervindt. Tal van vragen werden door spr. – na zijn met grote aandacht beluisterde rede – beantwoord. Voor het eind van de vergadering die met een woord van dank aan de spreker en gebed door de voorzitter werd gesloten deelde deze nog mede dat Dr.  Ir. R. D. Politiek uit Wageningen op verzoek van het bestuur van de Coöp. Zuivelfabriek alhier op 12 nov. a.s. in zaal Langeler een lezing zal houden o.a. over: „melkbaarheidsonderzoek, moderne inzichten omtrent machinaal melken en mogelijkheden van selectie”.

6 november 1962
Televisietoestel geschonken
Het was voor de heer A. J. Teerink, die al sinds 1949 lijdende is aan een ziekte waardoor zijn beide benen zijn verlamd en die reeds gedurende jaren gebonden is aan zijn woning, vrijdagavond een waar feest toen hem door de buren – die tot dit initiatief waren gekomen – door een inzameling bij buren, familie, middenstand, doktoren e.a. een nieuw televisietoestel aangeboden werd, alsmede een resterend bedrag.

Opening nieuw gebouw van de Coöp. Landbouwver. „De Volharding “
Vrijdagmiddag werd het nieuwe gebouw van de Coöp. Landbouwver. „De Volharding ” officieel geopend door burgemeester T. Ph. Baron Mackay en werd tevens herdacht het 40-jarig bestaan van de vereniging, waartoe een aantal genodigden w.o. het voltallig college van B. en W., de gem.- secretaris. de gem.-architect, de aannemer de heer Kremer, de architect van het Centraal Bureau te Rotterdam, de heer Onderwate r als afgevaardigde van het Centraal Bureau te Rotterdam, de opzichter de heer Haveman, de heer Weustenenk, wethouder van Vorden, het voltallige bestuur van de Vereniging, zich hadden verzameld in de kantine van het kantoorgebouw. De voorzitter van de Coöperatie, de heer G. Bannink, zei in zijn welkomstwoord dankbaar te zijn dat de burgemeester zich bereid had verklaard de opening te willen verrichten en was het college van B. en W. dankbaar dat het tijdens de bouw er steeds op uit is geweest de moeilijkheden op telossen waarbij hij ook woorden van dank sprak tot de gem.-secretaris en gem.-architect, de architect van het Centraal Bureau, de opzichter, de fa Tieskes te Apeldoorn en de vaklieden. Speciaal verwelkomde de voorzitter mevrouw Harmsen, de echtgenote van de in 1956 overleden directeur. Na de thee bestond er gelegenheid onder leiding van de directeur, de heer B. Heerink de gebouwen te bezichtigen. Zie verder in de Reclame.

100 jaar RK parochie Katholiek Hengelo
heeft zondag 28oktober het feit herdacht dat 100 jaar geleden de St. Willibrordusparochie werd gesticht. De feestdag begon met een pontificale H. Mis, opgedragen door Mgr Th. G. A. Hendricksen. coadjutor met assistentie. Het kerkkoor dat de Missa Brevis b-dur van W. A. Mozart zong, was versterkt met de gem. zangver. St. Caecilea. Solistische medewerking verleenden mevr. C. N. Houtman, sopraan, mevr, C. Oomen, alt, H. Pierik, tenor en W. Koster, bai. Organist was H. Oomen. Het kerkplein was smaakvol versierd. Bijzonder mooi was de versiering in de kerk waarvoor de Heer Vink alle lof toekomt, In de overvolle kerk hadden vele prominente figuren plaats genomen o.a. burgemeester baron Mackay en echtgenote, Dr en mevr. Schreuder, mevr, Geertsma en Ds. Brinkerink, deken Ydema, oud-pastoor van Hengelo en vele buurtgeestelijken. De predikatie verrichtte Mgr Hendricl.*en. Op de receptie die in zaal Michel.» werd na het openingswoord door de voorzitter van het feestcomité de heer Geurtzen door velen het woord gevoerd. Als eerste sprak bugemeester Mackay. Vervolgens Ds Brinkerink, Deken Scholte op Reimer uit Zutphen en  oudpastoor Ydema. Pastoor Waanders bedankte allen voor de goede woorden die gesproken waren, speciaal burgemeester Mackay en Ds. Brinkerink. In zijn dankwoord richtte hij zich ook tot alle parochianen die voor de beide kerkelijke feesten, nl. de plechtige eerste H, Mis van Pater Morsink en de herdenking van het 100-jarg bestaan der St. Willibrordusparochie f 5000 hebben bijeengebracht. Het parochiegeschenk dat bij monde van de heer Geurtzen werd aangeboden, is een kapel, gewijd aan de Moeder van altijddurende bijstand. Rest nog te vermelden dat de Kon. Harm. Concordia een serenade bracht. De voorzitter de heer G. Wassink sprak de pastoor en het kerkbestuur toe. Pastoor Waanders bedankte voor deze zeer op prijs gestelde muzikale geste. Een plechtig lof besloot deze welgeslaagde avond.

13 november 1962
Ouderavond O.L.S. op 26 nov. in zaal Bruggink
Een drietal sprekers zullen een korte inleiding houden, n.l. mej. IJzerdraad, directrice van de Doetinchemse Huishoudschool, de heer van Dijk, directeur van de Ulo te Doetinchem en de heer Mulder, directeur van de Technische school te Doetinchem. Alle drie zullen zij de mogelijkheden van hun scholen toelichten. Het Sinterklaasfeest zal gehouden worden op 5 december in zaal Langeler. De contactavonden voor het Kerstrapport volgen op 19 en 20 december. De feestelijke ouderavond zal omstreeks maart-april 1963 plaats vinden. Het contact met het adoptieschip Merwe Lloyd begint goed te draaien. Dit schip is momenteel op weg naar Australië. De gezagvoerder, kapitein Grauenkamp stuurde de jongens en meisjes van de school een brief waarin hij indrukken geeft van de reis.

20 november 1962
Goed nieuws voor jagers
Na diepgaand overleg tussen de directie Fauna-beheer van het Ministerie van Landbouw en de Veterinaire Dienst, is er binnenkort een besluit te verwachten op grond waarvan het jagers (en jachtopzichters) geoorloofd zal zijn hun afgerichte jachthonden in het veld te gebruiken, mits zij tegen hondsdolheid gevaccineerd zijn en de incubatietijd van drie a vier weken verstreken zijn. Bij ongeval pols gebroken Het ca. 9 jarige zoontje van de familie Horstink Kerkstraat wilde bij de R.K. school een bal van het dak halen, doch kwam hierbij te vallen waardoor hij zijn linker pols brak. Na in het ziekenhuis te Doetinchem behandeld te zijn kon hij weer naar huis terug keren.

27 november 1962
Hengelose Politieverordening (1)
Op 1 november j.l. is de nieuwe Algemene Politieverordening voor de gemeente Hengelo in werking getreden. Dat is dus een verordening, door de Raad der gemeente vastgesteld, met voor de gehele bevolking bindende bepalingen, welke zijn neergelegd in bijna 250 artikelen. Op overtredingen van vele dezer voorschriften zijn straffen gesteld, zodat het voor U, lezer, een pijnlijke zaak kan worden, wanneer een ambtenaar van politie U binnenkort komt vertellen, dat hij een procesverbaal tegen U moet opmaken, omdat U een overtreding hebt begaan tegen een bepaling van de bovenvermelde verordening, welke U – U weet het – geacht wordt te kennen. Ik ben de redactie van dit blad erkentelijk voor de ruimte welke zij wil afstaan voor een rubriek, welke gebruik zal worden om iedereen op de hoogte te stellen. Getracht zal worden een populaire interpretatie te geven van die artikelen welke – zo gaat het meer met de taal der wet – niet altijd begrijpelijk zullen zijn voor alle lezers. Ik raad U aan deze rubriek uit te knippen en te bewaren ; zij kan U zeker van nut zijn,
De Burgemeester, Th. Mackay.
Artikel 15 van de Algemene Politieverordening bepaalt, dat een ieder, aan wie door een ambtenaar van politie in het belang van de openbare orde, rust, veiligheid of zedelijkheid gelast wordt zijn weg te verg volgen, stil te staan of zich in een bepaalde richting te begeven c.q. te verwijderen, verplicht is aan die last onmiddellijk gevolg te geven. Voorts wordt onder Uw aller aandacht gebracht,  dat het volgens artikel 25 verboden is tijdens muziekuitvoeringen of paardenmarkten op of aan de weg ter plaatse een rijwiel te berijden of aan de hand te voeren, Ten slotte wordt Uw aandacht gevestigd op het bepaalde in artikel 34 waaraan niet altijd de hand wordt gehouden, nl. dat het verboden is, zonder vergunning van burgemeester en wethouders, de wegen, waaronder de trottoirs zijn begrepen, als opslagplaats voor enig voorwerp te gebruiken.

Harry Jolink

4 december 1962
Hengelose politieverordening (2)
De per 1 november j.l. in werking getreden Algemene Politieverordening verbiedt in artikel 129 het aanwezig hebben van een spelautomaat of soortgelijke voor spel bestemde toestellen in café’s, winkels en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen. Hebben belanghebbenden geen ontheffing van de burgemeester verkregen, dat moeten deze spelautomaten vóór 1 februari 1963 uit bedoelde ruimten verwijderd zijn. Ter voorkoming van o a. verkeersongevallen somt artikel 37 enige verplichtingen op voor de eigenaren van langs de weg staande gewassen, bomen, schuttingen enz. Indien deze beplanting, hekken, vrijstaande muren of schuttingen naar het oordeel van burgemeester en wethouders gevaarlijk zijn voor de veiligheid van het verkeer, van personen of goederen, het vrije uitzicht belemmeren of op een andere wijze hinderlijk zijn voor het verkeer, dan kunnen burgemeester en wethouders de eigenaren aanschrijven de gewassen e.d. op een aangegeven hoogte of breedte terug te brengen, dan wel de beplanting e.d. en de schuttingen e.d. te verwijderen. De eigenaren zijn verplicht aan deze aanschrijving gevolg te geven binnen de door burgemeester en wethouders te stellen termijn. Tenslotte wordt Uw aandacht gevestigd op het bepaalde in de artikelen 58 en 61, waarin het verbod is opgenomen om afval en vuil buitenshuis te verbranden, indien daardoor hinder, last en gevaar op de weg kan worden veroorzaakt en om de motor van een motorrijtuig op of aan de weg zodanig in werking te hebben, dat daardoor hinder of hinderlijk geluid voor de omgeving wordt veroorzaakt.

Twaalf stuks rundvee omgekomen bij nachtelijke boerderijbrand
Donderdagmorgen omstreeks vier uur ontdekte de dienstdoende postbeambte Wolbrink dat in de landbouw- en veeschuur van de heer W. J. Weenink aan de Regelinkstraat alhier brand was ontstaan. Nadat de heer Wolbrink de bewoners uit hun slaap had gewekt, werd zo snel mogelijk de plaatselijke brandweer gealarmeerd. Hoewel de brandweer met alle beschikbare middelen de vuurhaard te lijf ging, kon niet worden voorkomen, dat twee melkkoeien en tien jonge runderen in de vlammen omkwamen. Ook ging een grote voorraad hooi en stro verloren. Door de snelle hulp van omwonenden kon een 40-tal varkens 7 melkkoeien en enkele jonge runderen gered worden, Het woonhuis en de aangrenzende melkveestal bleven, zij het met brand- en waterschade grotendeels behouden. De aanzienlijke schade wordt gedeeltelijk gedekt door verzekering. Tot nog toe is de oorzaak van de brand onbekend. Burgemeester Mackay was spoedig op het terrein van de brand aanwezig om zich op de hoogte te stellen van de blussingswerkzaamheden. Vanzelfsprekend trok deze nachtelijke brand een groot aantal belangstellenden. De politie zorgde voor een goede afzetting van het terrein.

11 december 1962
Een laffe streek
In de afgelopen week heeft iemand een wel zeer laffe streek uitgehaald, door de beide doktoren des ’s nachts om half twee naar hetzelfde adres te roepen, voor een ernstig geval. Deze doktoren, welke beiden bekend staan door hun zeer snelle komst wanneer zij geroepen worden, hebben zich dan ook onverwijld naar het opgegeven adres begeven om daar te constateren, dat zij door deze of gene laffaard finaal voor de gek zijn gehouden en van hun zo kostbare nachtrust zijn beroofd. Het is te hopen dat de politie de schuldige(n) weet te vinden.

Hengelose politieverordening (3)
Uw aandacht wordt er op gevestigd, dat U verplicht bent:
– als bewoner of gebruiker van een binnen de bebouwde kom gelegen onroerend goed te zorgen, dat bij gladheid het aan Uw woning enz. grenzende trottoir of voetpad zo spoedig mogelijk met zand, as of andere stroefmakendestof wordt bestrooid en na sneeuwval de sneeuw van de trottoirs wordt verwijderd;
– bij het vinden van een U niet toebehorend voorwerp van enige waarde op een weg, in een openbaar water of in een voor het publiek toegankelijke ruimte, binnen tweemaal 24 uur aangifte te doen bij de politie, tenzij U terstond na de vondst de eigenaar of de verliezer van de vondst op de hoogte hebt gesteld;
– dat het verboden is: op een voor het publiek toegankelijke plaats iemand hinder of overlast aan te doen, te vechten of op andere wijze de goede orde aldaar te verstoren; uit een aan café’s e.d. verbonden snelbuffet, uitgezonderd automaten, patates frites of aanverwante artikelen te betrekken, dan wel af te leveren, gedurende de tijd, dat de cafés voor het publiek gesloten zijn;

– door middel van een muziekinstrument of een toestel bestemd tot het hoorbaar maken van muziek of van de menselijke stem, hetzij in de buitenlucht, hetzij in een al dan niet afgesloten ruimte, voor de omgeving hinderlijk geluid te maken; tussen een halfuur na zonsondergang en een halfuur voor zonsopgang op of aan de weg – een rijwiel – al dan niet voorzien van een hulpmotor – of een motorrijtuig onbeheerd te laten, zonder dat het voor onmiddellijk gebruik ongeschikt is gemaakt en, voor wat betreft het motorrijtuig op meer dan twee wielen, geheel is afgesloten.

18 december 1962
Hengelose Politieverordening (4)
Uw aandacht wordt er op gevestigd, dat U verplicht bent: als eigenaar of gebruiker van een gebouw, erf of terrein er zorg voor te dragen, dat een antennedraad, voor zover gespannen boven dat gebouw of op een grotere hoogte dan 3 meter boven dat erf of terrein, over de volle lengte, op onderlinge afstanden van niet meer dan l meter, voorzien is van kurken of andere duidelijk zichtbare voorwerpen, waarvan de inhoud niet meer bedraagt dan 12 cm3 en de grootste afmeting niet meer dan 3 cm; als eigenaar of beheerder van een verkoopautomaat, ijskast of snelbuffet, zich bevindende op of in de nabijheid van de weg, de op de weg neergeworpen daarvan afkomstige afval op te ruimen; als gebruiker van een schoorsteen in een gebouw, welke schoorsteen dient tot afvoer van verbrandingsgassen van een stookinrichting, te zorgen dat deze schoorsteen jaarlijks vóór l oktober wordt geveegd en onderzocht; als ondernemer, die een schoorsteen regelmatig voor de uitoefening van Uw bedrijf gebruikt te zorgen, dat deze schoorsteen jaarlijks tenminste tweemaal, met een tussenruimte van tenminste vijf maanden, wordt geveegd en onderzocht.

Pastoor Alfrink bij aanrijding ernstig gewond
Dinsdagmorgen had op de weg Hengelo-Zelhem, ter hoogte van de Olde Kaste, een aanrijding plaats tussen een bromfiets bestuurd door de 76 jarige pastoor Alfrink van Keijenburg en een bestelauto bestuurd door E. uit Hengelo Gld. De pastoor die vanaf de Olde Kaste de Zelhemseweg wilde oprijden bekwam bij deze botsing ernstige verwondingen. Hoewel de bestuurder van de auto alles in het werk stelde om een botsing te voorkomen, was dit ondanks sterk remmen en naar links uitwijken niet meer mogelijk. Dr Schreuder die spoedig ter plaatse was en eerste hulp verleende liet het slachtoffer overbrengen naar het St Jozefziekenhuis te Doetinchem.

Vuurwerk
De Burgemeester van Hengelo Gld maakt bekend, dat hij voor de periode 27 december 1962 t.e.m. 1 januari 1963 ontheffing heeft verleend aan personen van 18 jaar en ouder tot het afsteken van wettelijk geoorloofd vuurwerk in de openlucht. Het is personen beneden de leeftijd van 18 jaar slechts toegestaan bedoeld vuurwerk af te steken in het bijzijn van ouders of andere daarvoor verantwoordelijke personen. De burgemeester.

27 december 1962

 

Erepenning Bennie Hartelman
Op de feestavond van Hamove werden de kampioenen van de PCC- en clubritten van het afgelopen seizoen gehuldigd en werd elk met een toepasselijk woord de fraaie bekers door voorzitter Wolsink ter hand gesteld. Dit waren: J. Weevers en mevr. kampioen PCC en clubritten auto, de heer en mevr. B. Enzerink, duokampioen PCC en clubritten motor, de heren ). Groot Roessink, ]. van Veen, B. Klein Gotink, B. Enzerink, W. Maalderink en E. Bultman, welke groep teamkampioen PCC ritten werd en tenslotte clubkampioen bromfietsen Henk Bultman. Ook de sportcommissie werd in de huldiging betrokken, omreden zij veel tot deze successen hebben bijgedragen en de voorzitter overhandigde de heren een kistje sigaren en hun dames bloemen. Tussen al de kampioenen was een ereschavotje opgesteld en onder daverend applaus werd Bennie Hartelman met zijn verloofde verzocht hierop plaats te nemen. Bennie werd hierna door de voorzitter toegesproken. Hamove is met recht trots een landskampioen onder haar leden te hebben. Landskampioen motorterrein wedstrijden 1962 is een buitengewoon fraai* prestatie en als aanmoediging tot nog grotere werd hem een enveloppe met inhoud aangeboden, vergezeld van bloemen voor hem en zijn verloofde. Hierna was het woord aan loco-burgemeester Luesink, die Bennie en de Hamove feliciteerde met het behaalde kampioenschap. Ook het  gemeentebestuur is er trots op zo iemand onder haar inwoners te hebben, die zo’n hoge plaats in de motorsportwereld weet te bereiken. Dat het gemeentebestuur dit buitengewoon apprecieert, mag blijken uit het feit dat het college heeft besloten u als eerste de gemeentelijke ere-penning in zilver aan te bieden, na welke woorden hij Bennie deze hoge onderscheiding overhandigde.
Plotseling weerklonk het Wilhelmus. Spontaan reageerde de zaal hierop en werd dit wel het plechtigste moment voor Bennie. De Kon. Harmonie Concordia speelde nog een vlotte mars. Namens de KNMV sprak vervolgens de heer Bolderman. Hij feliciteerde Bennie, die hij al jaren van de motorsport kent, met het behaalde kampioenschap. Ook Hamove feliciteerde hij met zo’n lid.
Ongetwijfeld zal deze spontane huldiging temidden van je familie, vrienden en bekenden, je meer zeggen dan de officiële huldiging te Utrecht. Je hebt het nu tot landskampioen weten te brengen en wie weet zijn er voor de toekomst nog grotere successen voor je weggelegd. Namens het district Gelderland der KNMV sprak de heer van Dongen. Naast de felicitaties tot alle kampioenen, zwaaide hij een bijzonder woord van lof toe aan de Hamove die telkens weer blijk geeft van activiteit op velerlei terrein. De voorzitter dankte aan het slot het gemeentebestuur voor hun aanwezigheid en de overhandigde onderscheiding en de heren Bolderman en van Dongen voor de gesproken woorden. Concordia werd een enveloppe met inhoud overhandigd. Bennie en zijn verloofde werden op de schouders genomen en door de zaal gedragen. Het verdere gedeelte van de avond werd op uitbundige wijze gevierd.