2 januari 1963
Goed nieuws voor woningzoekenden
Uit het contingent woningwetwoningen voor Gelderland zijn door Gedeputeerden voor deze gemeente toegewezen 13 woningen en een extra toewijzing van 6 stuks voor krotopruiming, een totaal dus van 19 woningen.

BIOSCOOPZAAL LANGELER HENGELO GLD
Zondag 6 januari, 8 uur DE SNERTSOLDAAT met: Brian Rix – Cecil Parker – Hattie Jacques BRIAN RIX, houder van het Britse lachrecord, in een klucht, die men eerst niet durfde verfilmen, omdat men bang was, dat de mensen zich dood zouden lachen. Toegang alle leeftijden. Entree f 1.20 (bel. inbegr.) Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal.

Wals en Co N.V. gaat uitbreiden
Naar wij van de directie van de N.V. Wall & Co. vernemen is het de bedoeling om binnen afzienbare tijd opnieuw te gaan bouwen aan de nieuwe fabriek aan de Zelhemseweg, welke in oktober jongstleden officieel in gebruik werd genomen en aldus het fabricageproces van electromotoren alhier, belangrijk uit te breiden. Teneinde deze uitbreiding enigszins voor te bereiden zal omstreeks half januari een aanvang gemaakt worden met het opleiden van een ploeg voor de montage der motoren in het pand van de heer Lubbers aan de Raadhuisstraat, zodat deze ploeg, straks bij het gereedkomen van de nieuwbouw, direct klaar is voor de productie. Verder is het de bedoeling om ook de z.g. verspanende afdeling naar Hengelo over te plaatsen. In deze afdeling zullen te zijner tijd, draaiers, slijpers en hoorders werk kunnen vinden aan de daar te plaatsen machines. Wij feliciteren de directie met deze uitbreiding, waardoor het mogelijk is dat nog meer ingezetenen ter plaatse hun werk zullen kunnen vinden.

8 januari 1963
BIOSCOOPZAAL LANGELER HENGELO GLD
Zondag 13 januari, 8 uur G.I, BLUES in kleuren met: ELVIS PRESLEY – Juliet Prowse ELVIS zingt en Juliet swingt in deze TOP-MUSICAL voor jong en oud. Toegang alle leeftijden. Entree f 1.20 (bel. inbegr.) Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal.

Diaconie der Herv. Gemeente TE HENGELO GLD
Rekeningen bestemd voor de Diaconie en het Rusthuis over het jaar 1963, moeten zo spoedig mogelijk ingeleverd worden, voor 18-januari bij W. FOKKINK, D 153.

Verbond voor veilig verkeer, hondenbelasting

15 januari 1963
Jaarvergadering NVEV
Woensdag 9 jan. werd in hotel ’t Averenck door Mej. Straatsma, lerares aan de KEMA voor. de 2e maal een electr. quiz gehouden, waarbij de niet altijd gemakkelijke vragen voor alle leden zeer leerzaam waren. Nadien werd de jaarvergadering gehouden. Uit de verslagen van de secr. en penningm. bleek de vereniging best te werken. Het ledental groeit steeds. De aftr. bestuursleden Mevr. van Hengel en Mevr. Harmsen werden bij acclamatie herkozen, terwijl Mevr. Langeler-Baron als tijdelijk jong aanvullend bestuurslid werd gekozen. Met de wens dat er ook dit jaar weer een grote ambitie voor de bijeenkomsten zal zijn, werd deze zeer geslaagde avond gesloten.

Nieuwe pastoor op de Keijenburg
Met ingang van vrijdag 18 januari is pastoor G. C. Dijkers uit Meddo bij Winterswijk benoemd als opvolger van pastoor Alferink. De nieuwe Keijenborgse pastoor werd geboren te Kockengen in Utrecht. In 1937 werd hij tot priester gewijd.

Oudste inwoner overleden
Woensdagmiddag is de oudste inwoner van de gemeente Hengelo Gld, de heer A. Hoebink, die afgelopen zomer 100 jaar was geworden, overleden.

22 januari 1963
Hamove filmavond
Voor de Hamove zal onze plaatsgenoot P. Hissink op 4 febr. a.s. een film- en dia-avond verzorgen. Voor het eerst zal hier dan de film: „Dagboek van een wereldreis” vertoond worden en dia’s van de laatste wereldreis van Peter Hissink en Wim Dussel in hun Daf. Deze avond is ook toegankelijk voor niet-leden. Voor nadere bijzonderheden zie men de advertentie in het volgende nummer.

De vogels in de winter
Hoewel U de noodkreet ,,Helpt de dieren in deze barre winter” dagelijks voor radio en televisie kunt horen, schromen wij niet u nogmaals op deze noodzaak attent te maken. Dagelijks komt het voor, dat de kinderen op school komen aandragen met dode vogels. Een overtuigend bewijs dat het voor deze dieren wel een barre tijd moet zijn. En dat is het ook. Het is niet voor niets dat vele vogels die zich anders in de bossen plegen schuil te houden, de huizen opzoeken in de hoop daar iets eetbaars te vinden. Zij doen een beroep op U. Stel ze dan ook niet teleur en strooi elke dag wat voedsel. Het best kunt U het voedsel op de grond strooien; dat lijkt het meest op de natuur. Komen er echter veel katten in uw tuin dan is een voederhuisje of plank de aangewezen weg. PersoonUjk geven we de  voorkeur aan de voederplank daar een voederhuisje hoe nuttig het dak ook mag zijn door de vogelsnog al eens geschuwd wordt. Zie verder de Reclame.

Brandstoftoelage
Gemeente Hengelo Gld Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld maken bekend dat de mogelijkheid bestaat voor bejaarden en weduwen, die tengevolge van de strenge winter in financiële moeilijkheden verkeren, een brandstoffentoelage aan te vragen. Belanghebbenden kunnen hiervoor zowel schriftelijk als mondeling een verzoek indienen bij het gemeentebestuur, afdeling sociale zaken, van deze gemeente. Burgemeester en wethouders voornoemd, Th. Mackay, burgemeester J. A. Bolt, secretaris Hengelo Gld, 16 januari 1963.

29 januari 1963
Invallende dooi, wegen worden afgesloten
Gemeente Hengelo Gld MEDEDELING Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld delen belanghebbenden mede, dat er – met het oog op o.a. de bevoorrading van veevoeder – rekening mede moet worden gehouden, dat na invallende dooi een groot aantal wegen tengevolge van opdooi zal worden afgesloten. Hengelo Gld, 21 januari 1963. Burgemeester en wethouders voornoemd, Th. Mackay, burgemeester J. A. Bolt, secretaris.

Hengelose Politieverordening (5)
Uw aandacht wordt erop gevestigd dat het verboden is: als eigenaar, houder of hoeder van vee, buiten noodzaak, deze dieren te laten verblijven in de openlucht
a. indien sneeuwval het voedselzoeken door deze dieren belemmert;
b. op vorstdagen, tenzij aanwezig zijn een behoorlijke tochtvrije, overdekte noodstalling, welke ten allen tijde voor deze dieren bereikbaar moet zijn, en in voldoende mate voor deze dieren geschikt bijvoeder en geschikt drinkwater;

c. op of aan de openbare weg vuilnisemmers te plaatsen of geplaatst te hebben, op andere dagen dan die, waarop van gemeentewege langs de betreffende weg huisvuil wordt opgehaald en op andere tijden dan tussen 6 uur des voormiddags en een uur na het ophalen van het huisvuil; in de bebouwde kommen,
d. zonder vergunning van burgemeester en wethouders, mesthopen, baggerspecie, afvallen of dergelijke, aan te leggen of te hebben binnen de afstand van 15 meter van bewoonde huizen of van wegen en een voor vervoer bestemde hoeveelheid mest of vuil langer dan 24 uur op of aan de weg te hebben;
e. vuren aan te leggen in de openlucht en tussen 1 maart en 1 november, bij uitzonderlijke droogte, in bossen, op heidegronden, of op een afstand van minder dan 10 meter daarvan zich met een brandende pijp, sigaar, sigaret of lucifer te bevinden;
f. zonder vergunning van burgemeester en wethouders boven, in, op of aan wegen of openbare grond, markiezen, zonneschermen, zeilen, lakens, draden, kabels, touwen, goten, pijpleidingen, transportbanden of dergelijke voorwerpen te plaatsen of op te hangen, aan te brengen of te hebben. Burgemeester en wethouders zullen geen vergunning verlenen, indien de genoemde voorwerpen boven de rijweg of lager dan 2 meter boven voetpaden of trottoirs zijn of worden aangebracht. Dit verbod geldt dus ook voor reeds aangebrachte voorwerpen.

5 februari 1963
Concert op het rusthuis
Door de Chr. Muziek ver. „Crescendo” werd op het rusthuis voor de bewoners een concert gegeven. De muziek, die ten gehore werd gebracht, bevatte pittige marsen, welke op een zeer goede wijze werden gespeeld. Ter afwisseling verzorgde de heer J. Wagenvoort enkele voordrachten, hetgeen wel bij de oudjes in de smaak viel. Aan het einde van deze avond bracht de heer Vingerling dank uit aan de Muziekvereniging, voor de goede muziek, die was geboden, alsmede aan de heer Wagenvoort voor zijn kostelijke voordrachten. Ook de dames van de U. V. V. werden in het dankwoord betrokken voor de hulp, die zij deze avond boden. Men kon met al op een geslaagde avond terugzien.

Hamove organiseerde winter-trainingsdag
De Hamove heeft de senior startbewijshouders moto-cross wel een bijzonder prettige dag bezorgd door het organiseren van een wmter-trainingsdag. Ondanks gladde wegen en hevige sneeuwbuien meldden zich een 15-tal rijders. Circuit ’t Zand, in zomertooi bekend om het fraaie natuurschoon, bood een sprookjesachtige aanblik. Na een aarzelende  verkenningsronde sneden de ervaren senioren H-rijders door het sneeuwpak of wintercrossen dagelijks werk was. Opmerkelijk weinig valpartijen kwamen voor. De schade bleef beperkt tot een gebroken stuur van Jan van der Hoek, dat tijdig kon worden gelast. Na de training werden er enkele wedstrijdjes gehouden, gevolgd door een finale. Het vrij talrijke publiek genoot  buitengewoon. Het was dan ook een uniek gebeuren, Jan Dirkx, Bennie Hartelman, FritsSelling. Rudi Boom, Jan van der Hoek, Hein van Olst, en vele anderen nu samen in een wedstrijd door de bossen te zien daveren. Vermelding verdient het rijden van de jeugdige Gerrit Wolsink. Onvermoeibaar draaide hij zijn rondjes op zijn 50 cc-tje. Hij deed het met opmerkelijk gemak. Hamove heeft het plan het niet bij deze 1e trainingsdag te laten, doch voor het crossseizoen begint voor een herhaling te zorgen. Een herhaling, die bij de renners zeker in de smaak zal vallen.

Hengelose Politieverordening, honden aan de ketting (6)
Uw aandacht wordt er op gevestigd, dat het verboden is: als eigenaar van erven, landerijen, of andere eigendommen daarop buiten een woning, een hond aan een ketting oi: op andere wijze vast te leggen of vastgelegd te hebben. Dit verbod is niet van toepassing, wanneer: a. de ketting of het andere bevestigingsmiddel tenminste 2 meter lang is; b. het gewicht van de ketting of het andere bevestigingsmiddel ten hoogste 300 gram per meter bedraagt; c. de schakels van de ketting of het andere bevestigingsmiddel geen grotere maat hebben dan 20 mm; d. het ene uiteinde van de ketting of van dat andere bevestigingsmiddel is verbonden aan de halsband van de hond en het andere aan een metalen ring met een diameter van tenminste 8 cm, welke zich vrij moet kunnen bewegen langs de looplijn. Onder looplijn wordt verstaan een niet hoger dan een halve meter boven de begane grond, tussen twee tenminste 5 meter uit elkaar gelegen steunpunten, horizontaal gespannen metalen draad ter dikte van tenminste 10 mm. De halsband moet bestaan uit leer of weefsel of uit een ander materiaal, dat onschadelijk is voor de huid van de hond. De halsband mag geen strop-of prikkelhalsband zijn. De eigenaar of verzorger van een hond is verplicht: a. zorg te dragen dat elke heem- of waakhond, op zijn erf verblijvende, de beschikking heeft over een goed sluitend hok, gemaakt van hout van tenminste 2 cm dikte en van voldoende grootte voor de hond; b. dit hok zodanig te maken, dat het van binnen steeds droog blijft; c. bij koude weersgesteldheid in dit hok een warme ligging aan te brengen; d. dit hok zodanig te plaatsen, dat de gesloten zijde naar het noorden is gekeerd; e. hok en omgeving zindelijk en droog te houden.

Carnavalsviering Keijenburg
De carnavalsviering zal ook dit jaar wederom door het Muckeycomité worden georganiseerd en wel op zondag 24 en dinsdag 26 februari. Een commissie heeft reeds verschillende voorbereidingen getroffen en een programma opgesteld. De Prins met zijn gevolg is reeds gekozen en zal de naam van Muckey de Zesde dragen. Tevens heeft men een avond voor de ouderen vastgesteld als antwoord op de herhaalde klacht, dat er voor de ouderen niets te doen is. Zondagsavonds zal in zaal Winkelman en zaal Hoksbergen een avond uitsluitend voor de ouderen zijn. Op deze avond zijn maar een beperkt aantal zitplaatsen. Wil men een goede plaats, dan dient men zich op te geven, waardoor men tevens lid wordt van de op te richten carnavalsvereniging. De trekking van de verloting is ook op deze avond. Dinsdags komen de jongeren aan bod.

12 februari 1963
Rijkspolitie voedert hongerige wilde ganzen
In de omgeving van het pompstation van de WOG aan de Hummeloseweg alhier, verblijven sinds enkele dagen ruim een honderdtal uitgehongerde wilde ganzen De verkleumde hongerige dieren worden dagelijks gevoederd door de Rijkspolitie die hierbij medewerking heeft verkregen van diverse scholen die voedselafval verzamelen en voor dit doel financiële steun ontvangt van de Ned. Dierenbescherming afd. Zutphen. Het is wel zeer zeldzaam dat deze anders zo schuwe vogels zich zo dicht bij de bewoonde wereld ophouden.

Schaatswedstrijden OLS school
Groep 1 6 jaar: 1 Martin Kraassenberg, 2 Freek Groot Roessink. Groep 2 6 jaar: 1 Dorien Bijenhof, 2 Bennie Elsman, 3 Stefan Lenselink. Jongens 7 en 8 jaar; 1 Marnix Oosterink, 2 Eef Barink. Meisjes 7 en 8 jaar: 1 Annie Meenink, 2 Ansje Oldenhave, 3 Evelien Kreunen, jongens 9 en 10 jaar: 1 Jan Ellenkamp, 2 Eef Kwint, 3 Rudi Kreunen. Meisjes 9 en 10 jaar: 1 Jannie Oosterink. 2 Martha Maalderink, 3 Jannie Krijt. Meisjes 11 en 12 jaar : 1 Hannie Hendriksen, 2 Linie Brus, 3 Willy Kettelarij, 4 Rineke Berkelder. Jongens 11 en 12 jaar: 1 Henk Teunissen, 2 Bennie Jansen. De wedstrijden werden op de Bleek gehouden, onder leiding van het personeel der school. Dames van de oudercommissie verleenden eveneens hun medewerking.

19 februari 1963
Mededeling: Brandkranen bevroren!
Dezer dagen berichtte de commandant van de Vrijwillige Brandweer alhier, dat niet meer gerekend kan worden op het directe gebruik van de brandkranen in deze gemeente. Zij zijn op 80 cm diepte aangebracht; de vorst is op sommige plaatsen deze diepte echter reeds gepasseerd! De Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland heeft ook reeds te kennen gegeven dat de brandkranen vermoedelijk alle bevroren zijn. Nogmaals dring ik aan op de uiterste behoedzaamheid. In geval van brand staat onze brandweer machteloos; immers zonder water doet men niets. Laat ieder zich hiervan dagelijks bewust zijn! Hoewel niet ingestaan kan worden voor een directe aanvoer van water, is het in eigen belang van de ingezetenen, dat zij zelf zorgdragen de in de buurt van hun woning gelegen brandputten voortdurend sneeuw- en ijsvrij te houden. Het is noch voor de brandweer noch voor de technische dienst der gemeente doenlijk de 120 brandputten voortdurend vrij te houden.
Burgemeester Mackay.

Onteigeningsbesluit goedgekeurd
Bij Kon. Besluit van 17 jan. 1963 is goedkeuring verkregen op het Raadsbesluit van 26 febr. 1962 betreffende onteigening van gronden benodigd voor scholen en woningbouw, gelegen tussen de Banninkstraat-Kastanjelaan-Spalstraat. Bijna alle gronden in dit gebied zijn echter reeds in overleg met de betrokken eigenaren door de gemeente aangekocht terwijl t e verwachten is dat ook het laatste perceel op normale wijze aan de gemeente zal worden verkocht.

26 februari 1963
Ere-penning voor tractorkampioen Evert Harmsen
Hengelo Gld huldigde Evert Harmsen Voor beide avonden een stampvolle zaal, werden de propaganda-feestavonden van de BOG, BOLH en GMvL afd. Hengelo Gld gehouden in zaal Langeler. In zijn openingswoord heette de voorzitter van de BOG, de heer H. Jolink de bezoekers hartelijk welkom, in het bijzonder burgemeester en mevrouw Mackay, de heer v. d. Kolk, voorzitter van het hoofdbestuur van de BOG, mej. T. Burgers, presidente van het hoofdbestuur der BOLH, de heer Smeenk, voorzitter van de Ring Oude IJssel van de BOG, de heer R. v. d Weerd, hoofdredacteur van het Gelders Landbouwblad Jongerenrubriek en de heer Norde uit Ruurlo, regisseur over de toneelgroep. Het verheugde spreker dat er voor het werk der plattelandsjongeren zoveel belangstelling bestaat. Vervolgens herinnerde hij aan enkele gebeurtenissen betreffende de BOG, namelijk het afscheid van de heer H. J. Groot Roessink als voorzitter der BOG en het behalen van het Landskampioenschap Tractorbehendigheidswedstrijden door Evert Harmsen. Samen met zijn verloofde Mej. M. Lebbink werden zij door de voorzitter hartelijk toegesproken en overhandigde beiden een boeket bloemen, waarna hij het woord verleende aan burgemeester Mackay. Deze dankte voor de uitnodiging, die hij met genoegen heeft aanvaard. Spr. wees op het grote belang van een goede organisatie. De toekomst van de landbouw is echter wel zo, dat ook hier in Hengelo een deel van de landbouwjeugd zich tijdig zal moeten omschakelen naar de industriële sector. Hierna richtte de burgemeester zich tot de landskampioen. Ongetwijfeld is er grote vreugde over de prestaties in de afgelopen zomer en we vinden het allemaal bijzonder prettig dat u de naam van Hengelo zo hoog hebt gehouden. Ook het gemeentebestuur wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en heeft besloten u de gemeentelijke erepenning in zilver aan te bieden. Na de pauze werd het toneelstuk ,,Schaduw en Zon’ opgevoerd. Het werd voortreffelijk uitgebeeld. Mej. Bosman, presidente van de BOLH sloot de avond.

5 maart 1963
Dodelijk ongeval
Donderdagmiddag kwam de heer K. Booltink van de Keijenburg met zijn bromfiets ter hoogte van de Quick sportschoenfabriek vermoedelijk tengevolge van de ijsrand langs de weg ten val. Dr. Hanrath die spoedig ter plaatse was, kon slechts de dood constateren. De heer Booltink was 62 jaar.

Centrale stierenkeuring
Op maandag 11 maart ’s morgens om 9 uur zal alhier op het veemarktterrein weer de jaarlijkse stierenkeuring worden gehouden. Van het NRS wordt op het volgende wegens het vervoersverbod i.v.m. mond- en klauwzeer, gewezen: wanneer de fokkers vanwege het vervoersverbod niet op de keuringen kunnen komen, zullen deze stieren aan huis worden gekeurd. De eigenaren van niet voor inspectie aangevraagde stieren dienen dit zo spoedig mogelijk bij het NRS aan te vragen, opdat ze eveneens te zijner tijd kunnen worden gekeurd.

12 maart 1963
10 miljoen aan spaargeld op de Coöp. Raiffeisenbank
Dinsdagmiddag was voor de Coöp. RaifeissenBank te Hengelo Gld een bijzonder moment aangebroken. Door de inlage van mevrouw Jolink-Groot Wassink werd de 10 miljoen aan spaargelden bij deze bank bereikt. Ter gelegenheid hiervan waren de voorzitter van de Raad van Toezicht de heer G. Bannink, de secretaris van het bestuur de heer J. C. Geertsma en de directeur der bank de heer F. Zilvold in het gebouw aanwezig. De heer Bannink releveerde de groei van de spaargelden, tot nu de 10 miljoen was bereikt. Het verheugde spreker dat de bank het volle vertrouwen heeft van de spaarders en vele andere zakelijke instellingen. De voorzitter feliciteert ook mevr. Jolink Groot Wassink dat zij deze mijlpaal heeft helpen bereiken en overhandigt haar namens de Raad van Toezicht en Bestuur een enveloppe met inhoud terwijl een van de dames haar een fraai boeket bloemen aanbied. Mevrouw Jolink spreekt hiervoor haar dank uit en feliciteert bestuur en Raad van Toezicht met dit heugelijke feit en hoopt dat de bank zich ook in de toekomst mag verheugen in een gestadige groei en het vertrouwen van de spaarders.

N.R.S. inspectie

19 maart 1963
Veilig verkeer
Dinsdagavond heeft burgemeester Mackay in zaal Leemreis aan een groot aantal cursisten die aan een door de afd. Hengelo georganiseerde cursus verkeersonderwijs hadden deelgenomen, de behaalde diploma’s uitgereikt. Het onderricht voor deze cursus werd gegeven door de heren van Weelden en te Broeke van de Rijkspolitie alhier. De voorzitter verwelkomde in zijn openingswoord de burgemeester, de groepscommandant der Rijkspolitie, de heer Klein Nagelvoort en de heer Kreunen, die deze avond enkele filmpjes zou vertonen over motorsport van Hamove en andere sportevenementen. De oudste delnemer aan deze cursus was 72 jaar. Zie namen in de Reclame.

26 maart 1963
Uitvoering Chr. Zangvereniging „Looft den Heer”
In een volle zaal Langeler gaf de chr. zangvereniging „Looft den Heer” vorige week dinsdag haar jaarlijkse uitvoering. Ds. Kwint gaf na de opening aan de heer G. J. Scheffer de gelegenheid om met ’t koor de verschillende zangnummers ten gehore te brengen. Van de zwaardere nummers, die werden gezongen, bleek dat moeilijke nummers nog niet altijd slecht zingen betekent. Dit kwam wel duidelijk naar voren in de nummers Heilig is der Herr, Chor der Landleute en Slotkoor uit de )ohannes Passion. Van deze nummers kan gezegd worden, dat ze een goede vertolking kregen. Ook de lichtere nummers gaven blijk van zangkunst, zoals het tamelijk grote nummer Koor der Matadoren. Het zangkoor maakte dit prettig in het gehoor liggende nummer tot een dynamisch en klankvol geheel. De lente werd bezongen in het lied Kastanjes. Met gave zang en goede voordracht werd in dit lied de schoonheid van de lente bezongen De begeleiding in enkele nummers werd verzorgd door D. Scheffer jr.

Eerste kievitsei
Appie Bosman, F 113 en Gerrit Visser, F 112 hebben op 19 maart de burgemeester van Hengelo Gld het eerste kievitsei aangeboden.

2 april 1963
Ledenvergadering Pax
Woensdagavond hield de voetbalver. Pax haar ledenvergadering in zaal Michels onder voorzitterschap van de heer J. Hulshof. In zijn welkomswoord gaf de voorzitter een overzicht over de afgelopen tijd van de vereniging. Vervolgens kwam de secr.-penningmeester de heer W. Geurtzen aan het woord, die in een uitvoerig verslag over het wel en wee der ve reniging. De voorzitter verbond hier enige opmerkingen aan, n.l. over het eerste elftal. De verwachtingen waren niet zo hoog gespannen, daar er veel junioren aan de ploeg zijn toegevoegd. De resultaten tot heden bewijzen het tegendeel, De resultaten van het tweede beantwoordden aan de verwachting, daar dit elftal een hechte gemeenschap vormt. De terreinkwestie kwam ook nog aan de orde. Van de zijde van het gemeentebestuur werd de volle medewerking bij de verwezenlijking van de plannen ten aanzien van de aanleg van nieuwe terreinen toegezegd.

Jaarfeest meisjesclub „De Zonnestraaltjes”
Dat het jeugdwerk in Hengelo in de belangstelling staat bleek wel uit de volle zaal bij de uitvoering van bovengenoemde vereniging. De heer Prenger opende de avond. Het programma begon met de uitbeelding van het symbool van het meisjesschild. Vervolgens werden verschillende aardige zangen toneelstukjes ten tonele gevoerd. De zang werd begeleid door gitaarspel. Na de pauze volgde opvoering van het toneelstuk ,,De strijd tussen Deescant en Dycant”.Dit stuk werd op uitstekende wijze vertolkt. De heer Harmsen dankte de leidsters namens de oudercommissie en bood een kleine attentie aan. Hierna sloot de heer Prenger de avond.

9 april 1963
Groene Kruis
Op de algemene ledenvergadering van Het Groene Kruis op 17 april a.s. in zaal Bruggink meent het bestuur speciaal het werk van de kinderuitzending eens te moet belichten. Het Centraal Genootschap stelt hiervoor een film ,,het grote geschenk” en verschillende kleurendia’s beschikbaar. Ieder jaar worden kinderen uit onze gemeente enkele weken naar zee uitgezonden om in een vakantiekolonie te genieten van een goede verzorging in een gezonde omgeving. We weten, dat we nooit tevergeefs een beroep op de inwoners van Hengelo hebben gedaan voor dit werk; naar wij hopen zal dit ook op 15 mei weer blijken als de collectebussen hiervoor weer op de stembureau’s zullen staan. Het zal voor velen zeker prettig zijn om nu ook eens te kunnen horen en zien waar en hoe deze kinderen verpleegd worden. Wij denken hierbij niet in de laatste plaats aan de ouders wier kinderen zijn of worden uitgezonden ; het is in feite een zaak, waar we allen bij betrokken zijn, omdat het een zeer belangrijk facet van de volksgezondheid uitmaakt. Komt U kijken?

16 april 1963
Palmpasenoptocht
Een groot aantal kinderen nam deel aan de Palmpasenoptocht op zaterdag 6 april, georganiseerd door het Nut van ’t Algemeen. Op het Pax-terrein werden de tien mooiste palmpasens een prijsje toegekend door een jury, bestaande uit mevr. Walgemoed, mej. Luttik en de heer Knol. Dank zij de steun van de winkeliersvereniging ontvingen alle kinderen een versnapering. Er werd een kleine rondgang gemaakt door het dorp, hetgeen veel belangstelling trok. Medewerking hierbij verleende het tamboerkorps van de Kon. muziekver. „Concordia”. De prijsjes werden toegekend aan: 1. Maria Smeitink, 2. Lina Hoogeveen, 3. Annie Bruggink, 4. Marian Sloot, 5. Dini Lubbers.

23 april 1963
Duizendjarig bestaan van Hengelo (Gld.)
De feestelijkheden ter gelegenheid van het Duizendjarig bestaan van Hengelo worden gehouden van maandag 23 september t.e.m. zaterdag 28 september. Hiervoor heeft men reeds vergaande plannen gemaakt voor een enorme revue, waarvoor aan alle verenigingen hun medewerking is gevraagd. Als vermakelijkheid zal er een kermis van grote omvang komen. Voor de agrarische afdeling krijgen we te zien een groots opgezette tentoonstelling en keuringen. Hierover nog meer in dit bericht. Bij de verschillende straten zullen erepoorten verrijzen. Aller medewerking wordt nog gevraagd voor de allegorische optocht. De oud-Hengeloërs e.a. kunnen zich ook nog weer eens uitpraten en wel op een reünie, die ook voor de feestweek wordt georganiseerd. Hierbij komen we nog even terug op de agrarische aktiviteiten, die in de feestweek worden gehouden. Een verheugend feit is ’t voor ’t organisatiecomité, dat de Federatie „Het Landbouwwerktuig” goedkeuring heeft verleend voor het organiseren van een grote landbouwtentoonstelling op 24, 25 en 26 september. In de onmiddellijke nabijheid van het tentoonstellingsterrein zullen de navolgende aktiviteiten op agrarisch gebied worden gehouden gedurende vorengenoemde 3 dagen: dinsdag 24 september: demonstraties met landbouwwerktuigen op bouw- en grasland: woensdag 25 september: grote paardenmarkt met enterkeuringen, tevens grote centrale keuring van het Nederlandse Trekpaard. afdeling Gelderland ; donderdag 26 september: Streekrund ver fokdag en Provinciale behendigheidswedstrijden door het Provinciaal Landbouwtechnisch Jongerenwerk. Er is voor belangstellenden nog standruimte te huur voor de te houden tentoonstelling, zowel overdekt als in de open lucht. Gezien al deze aktiviteiten kan men van een goede belangstelling verzekerd zijn. Dus Hengeloërs en belanghebbenden buiten Hengelo verleen uw medewerking, in welke vorm dan ook, waarin deze van u wordt gevraagd om het werkelijk tot ’n 1000-jarig bestaansfeest van Hengelo te maken.

Plakplastic is in veel decors bij Stevord in voorraad (advertentie)
Dit handige materiaal komt steeds meer in trek. Dat is geen wonder, in schoonmaaktijd zijn er wonderen mee te doen! Elk onooglijk voorwerp kan er weer als nieuw uitzien als het met plakplastic beplakt is. Het plakt (zonder lijm!) op hout, glas, metaal en steen, als het oppervlak maar droog en glad is. Het vervangt kastpapier en in jaren hebt u er dan geen omkijken meer naar. Het is goed bestand tegen afwassen. Wij verkopen maar één kwaliteit, maar de prijs voor  verschillende decors is verschillend. Bij Stevord vanaf f 1.25 per meter.

1 mei 1963
Aan hen, die vielen!
Van de zijde van het comité 1940-’45 vernemen wij, dat zaterdagavond 4 nei onze oorlogsslachtoffers zullen worde* herdacht. De plechtigheid zal worden voorafgegaan door het luiden van de klokken. Hen, die de plechtigheid willen bijwonen, wordt verzocht voor 7.40 uur aanwezig te zijn; de nabestaanden wordt verzocht, weer binnen het hek plaats te nemen, waar voor zitplaatsen zal worden gezorgd. Wanneer om 7.46 de klokken verstommen, zal een hoornsignaal klinken, waarna de gezamenlijke zangverenigingen zullen zingen. Vervolgens zal de kranslegging plaats vinden door de burgemeester onzer gemeente, die daarna voorlezing zal doen van de namen der slachtoffers, waarna twee minuten stilte in acht genomen zullen worden. Hierna zal door de koren het zesde couplet van het Wilhelmus worden gezongen, na afloop waarvan „The last Post” zal weerklinken. Vervolgens zullen de aanwezigen defileren langs het monument. De nabestaanden zullen hiertoe allereerst in de gelegenheid worden gesteld en direct daarop volgen de schoolkinderen en alle overige aanwezigen. Iedereen wordt wederom de gelegenheid geboden, persoonlijk zijn bloemenhulde neer te leggen voor het monument, hetwelk werd opgericht ter nagedachtenis van „HEN DIE VIELEN” Het publiek wordt verzocht van 18 uur af de vlaggen halfstok te hangen en tijdens de plechtigheid het Wilhelmus NIET mede te zingen. Bij zonsondergang dienen de vlaggen te worden ingehaald. De ouders worden verzocht, hun kinderen er op te willen wijzen, dat deze plechtigheid zwijgend dient te worden bijgewoond. Na het leggen der bloemen en het verlaten van het gemeenteplantsoen keert ieder rustig huiswaarts.

Nieuwe openbare school
De urgentieverklaring voor een nieuwe school voor het openbaar onderwijs (dorp) is zo juist afgekomen. Dit verheugende nieuws deelde burgemeester Mackay mede tijdens de raadsvergadering van donderdagavond.

7 mei 1963
Geslaagd Oranjefeest
De feestelijkheden ter gelegenheid van de de verjaardag van H.M. Koningin Juliana zij ook dit jaar in onze gemeente weer bijzonder goed geslaagd. Tradiotioneel werd vóór Koninginnedag een culturele avond gehouden, welke avond geopend werd door Burgemeester Mackay. De Chr. Muziekver. Crescendo opende het programma met enkele nummers. In volgorde van opkomst speelden of zongen de navolgende verenigingen: Nuts-Blokfluitclub, zangvereen. Excelsior, zangvereen. Looft den Heer, zangvereen. Sancta Cecilia, zangvereen. Soli Deo Gloria, accordeonvereen. DEKO, terwijl de Kon. muziekvereen. Concordia het programma besloot. De publieke belangstelling voor deze avond was dit jaar groter dan voorgaande jaren, hetgeen de voorzitter van het Oranje-comité ook heugelijk opmerkte bij zijn welkomstwoord.

Motor- en Bromfietscross te Keijenburg goed geslaagd
In het kader van het Oranjefeest had het Oranjecomité Keijenburg voor Koninginnedag een  Motoren Bromfietscross georganiseerd, De deelname aan deze wedstrijden was zeer groot. Voor deelname hadden zich laten inschrijven 75 deelnemers, waaronder 32 motoren. Het parcours, waarop de verschillende manches werden verreden, was zeer zwaar. Er waren verschillende springkuilen en haarspeldbochten aangebracht, waarop de renners hun rijtechniek konden beproeven. In de motorklasse woedde een felle strijd om de bovenste plaatsen. Een renner uit eigen omgeving, die zich liet gelden was de crack B. Berendsen. Jammer genoeg viel hij in de laatste manche terug, wat hem een plaats in de eindrangschikking kostte.

14 mei 1963
Jubileum familie Walgemoed
Meer dan drie kwart eeuw waren drie geslachten van de familie Walgemoed als opzichters werkzaam voor het Burgerweeshuis te Zutphen, dit bleek donderdagmorgen toen te zijnen huize door de Provisoren van deze instelling het feit werd herdacht dat de tegenwoordige opzichter, de heer D. Walgemoed 25 jaar hiervoor werkzaam is geweest. In een hartelijke toespraak releveerde de presidente, mevrouw Broekhuizen, wat het geslacht Walgemoed voor het Burgerweeshuis heeft betekend. Zij haalde verschillende gebeurtenissen uit het verleden aan, zoals de aankoop van „het
Hissink” te Vorden. Bij haar gelukwensen bood zij de heer Walgemoed als blijvend aandenken een geschenk aan en mevr. Walgemoed die eveneens in de felicitatie werd betrokken een bloemstuk. Van het personeel dat in de bossen werkzaam is werd hem eveneens een cadeau aangeboden. Bij de vele gelukwensen die hij ontving, voegen wij gaarne de onze.

21 mei 1963
Jaarvergadering Hamove uitgesteld
Woensdagavond werd in zaal v. d. Weer de jaarvergadering gehouden van de Hamove. Voorzitter Wolsink opende en heette de aanwezige leden hartelijk welkom. Vervolgens las secretaris Burgers de notulen voor welke onveranderd werden goedgekeurd. In het jaarverslag werden de verschillende activiteiten op uitvoerige wijze belicht. Het financieel verslag liet blijken dat in dit opzicht het afgelopen jaar een goed jaar was geweest. De kascommissie had behoudens enkele aanmerkingen de boeken in orde bevonden. Ook de sportcommissie. wiens verslag bij monde van de heer Voskamp werd uitgebracht, sloot eveneens met een batig saldo, Na de pauze kwam de bestuursverkiezing aan de orde. In de vacature Willems was candidaat A. Boerman, in de vacature Geurtsen, H. Hissink en in de vacature J. Groot Roessink, H. Menkveld. De heer Groot Roessink vroeg het woord en gaf een toelichting op de vraag, waarom hij als bestuurslid had bedankt. Er waren door het dagelijks bestuur grote fouten gemaakt, waarmee hij zich niet kon verenigen. Hierop volgde een felle discussie. Het dagelijks bestuur erkende de fouten, die gemaakt waren. De vergadering verzocht hierop aan de heer Groot Roessink zich weer als candidaat beschikbaar te stellen. Deze vroeg eerst even ruggespraak te mogen houden. Bij de verkiezing werd hij met grote meerderheid herkozen. Tevens werden gekozen de heren Boerman en Hissink. De vergadering stelde eveneens nog vertrouwen in het dagelijks bestuur. Door het late tijdstip werd de vergadering tot nader datum uitgesteld.

28 mei 1963
Uitbreiding Waterleiding
In de op 8 maart j.l. gehouden Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Waterleiding Oostelijk Gelderland is voor dit jaar o.m. een bedrag van bijna f 4 000.000,— beschikbaar gesteld voor de aansluiting van de zgn. super-onrendabele percelen. Verheugend is, dat een gedeelte van dit bedrag in onze gemeente zal worden geïnvesteerd en wel in de aanleg van een hoofdleiding en het aansluiten van ongeveer 100 percelen in het Ruilverkavelingsblok Warnsveld. Aan het Groene Plan in onze gemeente (dit Is het plan tot aansluiting van de verspreid liggende of super-onrendabele percelen), waarin tot nu toe in hoofdzaak Varssel, de Veldhoek en de Aaltenseweg werden aangesloten zal dus een aanzienlijke uitbreiding worden gegeven. Het ligt in de bedoeling van de W.O.G. de reeds aanwezige hoofdleiding in de Vordenseweg te verlengen en te verbinden met de hoofdleiding, welke via de Memelinkdijk op de Vordenseweg uitkomt. Verder zal een hoofdleiding worden gelegd in de Lankhorsterstraat. Deze zal via Wichmond en Vierakker worden doorgetrokken tot aan de rijksweg Zutphen-Vorden. In de komende jaren zullen vanaf deze ringleiding aftakkingen worden gemaakt en zullen – althans wanneer hiervoor voldoende belangstelling aanwezig is – alle percelen in het ruilverkavelingsblok aansluitbaar worden. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal er in onze gemeente dit jaar ook worden begonnen met de aanleg van waterleiding in het Gooi. Hier heeft een belangstellende voor waterleiding zijn omgeving gepolst en het zover heeft weten te brengen, dat voor ongeveer 45 percelen aansluiting werd gevraagd. Ook in Bekveld zullen nog een 6-tal percelen worden aangesloten. Een en ander betekent weer een belangrijke stap vooruit op de weg naar aansluiting aan de waterleiding van alle percelen in onze gemeente. Omdat thans kan worden aangesloten tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden, adviseren wij ieder die belangstelling voor waterleiding heeft, zich met zijn omgeving te verstaan en zich gezamenlijk tot de W.O.G. te wenden. Dat zulks tot een goed resultaat kan leiden moge blijken uit de gunstige vooruitzichten voor het Gooi.

4 juni 1963
Uitstapje R.K. Lagere School
Met 14 auto’s vertrokken op Hemelvaartsdag ’s morgens 59 kinderen van de klassen 5 en 6 van de R.K. Lagere School Dorp voor een vakantiereis van 4 dagen uit Hengelo. Het doel van de reis was ditmaal weer het prachtig gelegen vakantie-oord „Mosterdveen” op de Veluwe. De kinderen konden in deze bosrijke omgeving, mede dank zij het mooie weer, ten volle genieten van de prachtige natuur. Zeer voldaan over hun vakantie werden ze zondagmiddag weer met de auto’s opgehaald van hun vakantie-oord.

11 juni 1963
Boerderij door blikseminslag verbrand
Woensdagavond geraakte de boerderij en aangebouwde stalling van de heer G. Wicherink aan de Kroezerijweg alhier, tengevolge van blikseminslag in brand. Hoewel de brandweer spoedig ter plaatse was, kon deze niet verhinderen dat de met riet bedekte gebouwen geheel verloren gingen, evenals de gehele inventaris en inboedel. De schade wordt door verzekering gedekt.

Herinneringstegel 1000 jaar Hengelo
In opdracht van het comité „Hengelo Gld 1000 jaar” is door een bekende firma, ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van Hengelo Gld een fraaie herinneringstegel vervaardigd, waarop een pentekening is aangebracht van de toren met kerk, gezien 4 vnnaf de Ruurloseweg. De tegels zijn in diverse winkels hier ter plaatse verkrijgbaar.

Verordening opslag hooi
De aandacht van belanghebbenden wordt – in verband met de naderende hooitijd – er op gevestigd, dat het op grond van art. 198 van de „Algemene Politieverordening voor de gemeente Hengelo Gld” verboden is hooi opgeslagen te hebben: 1. binnen de bebouwde kommen. 2. buiten de bebouwde kommen in de openlucht op een afstand van minder dan: a. 5 meter van enig gebouw met wanden van steen of beton en brandwerend afgedekt; b. 25 meter van enig ander gebouw of enig getimmerte; c. 10 meter van de weg. Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo Gld, Th. Mackay, burgemeester J. A. Bolt, secretaris Hengelo Gld. 4 juni 1963.

Reclame 18 juni 1963 ontbreekt.

25 juni 1963
Hengelen, schaatsen en recreatie
De hengelvereniging HHV heeft de laatste jaren steeds blijk gegeven van grote activiteit. Werd voor enige jaren terug in samenwerking met de gemeente de Dorpsbleek uitgediept, thans heeft HHV een 30-jarig contract afgesloten met de heer Klem, eigenaar van de „Steintjesweide”, waarin de tegenwoordige ijsbaan ligt. HHV gaat de ijsbaan een meter uitdiepen en verschillende vissoorten er in uitzetten, waardoor geschikt viswater verkregen zal worden. Tevens zal een flinke diepe vijver worden gegraven, waarin de vis bij ijsvorming een veilig heenkomen kan zoeken. De ijsbaan zal dan worden geëxploiteerd. De technische dienst van de gemeente zal zorgen voor het egaliseren van de uitgebaggerde grond. Door deze plannen komt een mooi stukje recreatie vrij De ingang komt aan de Bleekstraat, terwijl de uitgang aan de Oude Varsselseweg blijft bestaan. Ook de plaatselijke VVV is ten zeerste met de plannen ingenomen en besloot reeds tot het plaatsen van enkele banken in het terrein.

Aanvulling Politieverordening van Hengelo Gld (7)
De Algemene Politieverordening voor de gemeente Hengelo Gld is aangevuld met het verbod om zonder vergunning van burgemeester en wethouders binnen de bebouwde kommen rnndvee, schapen, varkens ea geiten te houden. Dit verbod is ook van toepassing op andere dieren, die door verspreiding van stank overlast aan de bewoners kunnen veroorzaken. De verbodsbepaling is van kracht geworden met ingang van 5 juni 1963. Iedereen, die genoemde dieren binnen de bebouwde kom houdt of gaat hou en moet dus in het bezit van een vergunning zijn. De aandacht van belanghebbenden wordt erop gevestigd, dat verzoeken om vergunning spoedig ingediend moeten worden bij burgemeester en wethouders.

2 juli 1963
De Kermis Hengelo is dit jaar groots opgezet (zie voorpagina van dit blad).
Er komen diverse vermakelijkheden en volksspelen. Dit kan heel gezellig worden als u allen hieraan medewerkt. Dames gaat u woensdagmiddag 10 juli eens met uw kinderen mee naar de kinderspelen. Zij vinden ’t fijn, dat moeder staat te kijken. En geeft u op voor de spelen op donderdag 11 juli. En heren, neem eens een dagje vrij en dan met het hele gezin naar de kermis. Denk vooral aan die woensdag en donderdagavond. Laten we allen na de kermis kunnen zeggen het was weer ’n „ouderwetse” kermis. Wordt allen lid van de kermis-schutterij „Eendracht maakt macht”. Het Bestuur.

Kermis Keijenburg
Meer bezoekers dan andere jaren zijn dit jaar op de Keijenburgse kermis geweest. Vooral zondag was het bijzonder druk. Het was tijdens deze dagen bijzonder goed weer. Zondag was er een optocht,  waarna Th. Booltink in het Parochiehuis werd gehuldigd met zijn gouden schuttersjubileum. Maandag waren er diverse kinder- en volksspelen. Pastoor Dijkers reikte de prijzen uit. In zijn toespraak merkte hij op dat de spelen wat meer uitgebreid dienden te worden. Voorzitter Tankink sprak een dankwoord en uitte zijn genoegen dat deze drukke kermis zonder wanklank is verlopen.

9 juli 1963
Evangelisatie
Vorige week werd van 2 tot 7 juli iedere avond een Evangeliesatie-samenkomst gehouden in een tent op het parkeerterrein, uitg. van de plaatselijke Evangelisatie-commissie. Iedere avond werden door twee sprekers verschillende onderwerpen behandeld. Medewerking aan deze samenkomsten werd verleend door de diverse zang- en muziekverenigingen.

Excursie Boerinnenbond Keijenburg
Woensdagmorgen bracht een 20 tal dames van de Boerinnenbond te Keijenburg een bezoek aan de Zuivelfabriek te Hengelo Gld. Bij aankomst werden de dames door de directeur, de heer Politiek welkom geheten, die hen daarna rondleidde en op bijzonder duidelijke wijze een uiteenzetting gaf omtrent de dagelijkse werkzaamheden in de fabriek. Nadat nog een verversing werd aangeboden, keerden de dames huiswaarts.

16 juli 1963
Zangsucces
De Chr. Zangververeniging behaalde vorige week donderdag op het zangconcours te Hierden in de Ere-afdeling een eerste prijs met 339 punten. Met dit aantal punten was het koor het hoogste van de dag. De dirigent, de heer G. J. Scheffer ontving de direkteursprijs. Een mooi succes voor dirigent en leden.

23 juli 1963
Veel aanmeldingen in vacature gemeentesecretaris
Er schijnt veel belangstelling te bestaan voor de vacante plaats van gemeentesecretaris van de gemeente Hengelo Gld. Niet minder dan 54 gegadigden hebben zich aangemeld Het betreft de ontstane vacature van de heer J. A. Bolt, die tot burgemeester van de gemeente Heteren (Bet.) is benoemd. De heer Bolt is aldaar reeds geïnstalleerd.

KEIJENBURG OVERDRACHT NIEUWE INSTRUMENTEN AAN „ST. JAN”
Op zaterdagavond 13 juli had in zaal Winkelman de overdracht van nieuwe instrumenten plaats aan de fanfare ,,St. Jan te Keijenburg. De zaal was goed bezet toen de heer B. Melchers namens de commissie het openingswoord sprak. Speciaal begroette hij pastoor Dijkers, de Geestelijk Adviseur kapelaan Van Dam, de oud-dirigent de heer Wolters uit Vorden, de dirigent van de zangvereniging Semper Avanti de heer Hermsen en wethouder Tijdink, die het gemeentebestuur vertegenwoordigde. In zijn toespraak wees de heer Melchers er op, dat de aanschaf van nieuwe instrumenten mogelijk was geworden door de gulle bijdragen der parochianen en andere belangstellenden. Alvorens de voorzitter de heer G. Waamelink zijn toespraak hield werd door de muziekvereniging, onder leiding van de heer van Aken uit Hengelo Gld, een nummer op de oude instrumenten gespeed. In zijn toespraak wees de voorzitter op de crisis, die enige tijd geleden om de vereniging ontstaan was en waardoor het bestuur meende het bijltje er te moeten bij neerleggen. Tijdens de kermis van vorig jaar moest de muziekvereniging uit Zelhem luister bijzetten. Toen werd toch wel degelijk aangevoeld, hoe onmisbaar eigenlijk een muziekvereniging is in de dorpsgemeenschap van de Keijenburg. Gelukkig dat de  muziekvereniging nu zelf de feestelijkheden weer kan opluisteren. Zie verder de Reclame.

30 juli 1963
Kledingshow tijdens feestweek 1000-jarig bestaan Hengelo Gld
Ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van de gemeente Hengelo Gld wordt er een kledingshow gehouden, waarvan de organisatie berust bij de plaatselijke meisjes en vrouwenorganisaties. Er kan aan deelgenomen worden door dames van 15 tot 35 jaar. De show bestaat uit drie categoriën n.l. ..Huiskleding”, ,,Tuinkleding” en „Nachtkleding”. De show wordt gehouden op donderdag 26 september a.s., waarschijnlijk in ’n gereserveerde tentruimte op het tentoonstellingsterrein. De inschrijving hiervoor is kosteloos en kan nog geschieden tot donderdag 1 aug. bij de secretaresse mej. J. Maalderink, D 145 Hengelo Gld, telefoon (06753) 1245. Na inzending van de opgaven wordt aan de deelneemsters een circulaire met diverse aanwijzingen toegezonden.

Zangsucces Semper Avanti
Op zondag 21 juli behaalde de r.k. gemengde zangvereniging Semper Avanti onder leiding van de dirigent de heer Hermsen op het zangconcours te Deurne (N.B.) een Ie prijs met 332 punten. Door dit resultaat is de vereniging opgeklommen tot de afdeling Uitmuntendheid. De muziekvereniging Sint Jan wachtte hen ’s avonds op bij hotel de Eikeboom, waarna ze onder marsmuziek naar het Parochiehuis werden begeleid. Aldaar boden verschillende sprekers de zangvereniging hun gelukwensen aan met het behalen van het fraaie resultaat.

6 augustus 1963
Bejaarden maakten geslaagde tocht
Donderdagmorgen vertrokken in drie bussen 110 bejaarden voor het jaarlijkse uitstapje. Allereerst ging de reis naar Nijmegen waar in de uitspanning Erica ruim een uur werd vertoefd. Vervolgens werd via het Montferland naar Lievelde gereden waar de bejaarden Erve Kots bezochten. Tot slot werd de warme maaltijd in Haaksbergen gebruikt. Hier was de burgemeester met zijn echtgenote ter begroeting aanwezig. In een korte toespraak schetste de burgemeester wat de bejaarden hadden gedaan voor het heden, waarbij hij aan de oudste deelneemster mevr. Woerts (94) bloemen aanbood en aan de oudste deelnemer de heer Radstake (84) sigaren offreerde. Voldaan keerde het gezelschap om 8 uur weer in Hengelo terug.

Uitzending over de Achterhoek
Een groep van de AVRO-radio trekt door de Achterhoek voor opnamen voor een uitzending over de Achterhoek. In het programma van een uur over onze streek wordt de aandacht geschonken aan typisch Achterhoekse gebruiken en hoe de jeugd tegen deze gebruiken staat. Verder zal er in dit programma veel Achterhoekse jeugd persoonlijk aan het woord komen. De regie van dit programma is in handen van onze oud-streekgenoot Bert Witteveen. Opnamen voor dit  programma zijn al gemaakt in Bronkhorst, Silvolde, Giesbeek.

13 augustus 1963
Hengelo 1000 jaar
Bij de viering van het 1000-jarig bestaan van Hengelo Gld is voor veel afwisseling gezorgd waarbij voor ,,elk wat wils” zal zijn. Mannen komen volop aan hun trekken zowel op landbouw- als op sportgebied. Jonge mensen krijgen een wedstrijddag die in de volle belangstelling van het publiek zal staan. Kinderen zullen een hele dag kunnen genieten van een programma vol verrassingen. Ook aan de bejaarden zal in de week voor alle drukte uit een feestmiddag worden gegeven. En de huisvrouwen worden in grote getale verwacht op dinsdagmiddag 24 september half drie in de tent op De Bleek. Daar zal door mevr. R. Stijkel-Van de Wal uit Groningen onder de titel „Mijmeringen in mijn keukentje” op vrolijke wijze in zang en voordracht met pianobegeleiding de middag worden gevuld. In de pauze is naar verkiezing een thé-complet verkrijgbaar.

20 augustus 1963
Duizend jaar Hengelo Gld door F. SCHREUDER, arts.
Uitgave: De Walburgispers te Zutphen De bedoeling van de schrijver is tweeledig geweest: in de eerste plaats een beeld te geven van de historisch gegroeide sfeer, welke het Achterhoekse dorp Hengelo zo bekoorlijk maakt. Daarnaast is getracht de historische gegevens op een zo aantrekkelijk mogelijke wijze te presenteren. Veel aandacht werd besteed aan de individuele geschiedenis van de oude boerderijen, die vrijwel allemaal in het boekje vermeld staan met opgave van eigenaars in vorige eeuwen. Het rijk geïllustreerde boekje geeft veel wetenwaardigs over de kerken, de organisatie van de marken, oude bestuursvormen (richters, municipaliteit, etc.) folklore, ontwikkeling van landbouw, ambacht en industrie. Vele figuren die in het verre of nabije verleden een rol gespeeld hebben in de dorpsgemeenschap worden vermeld. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de gevolgen van de bezetting in de laatste wereldoorlog, maar ook andere oorlogen komen ter sprake, voor zover de gevolgen ervan in Hengelo voelbaar waren. Vanzelfsprekend werden ook de beroemde Markten niet vergeten.

Pand aangekocht
Naar wij vernemen is het pand van de heer B. Taken in de Spalstraat aangekocht door de heer A. Groot Kormelink, horlogerie, thans gevestigd in de Kerkstraat alhier.

27 augustus 1963
De heer W. Geurtzen 25 jaar bij het onderwijs.
Zaterdag 17 augustus herdacht de heer W. Geurtzen, hoofd van de R.K. Lagere School, het feit, dat hij 25 jaar geleden bij het onderwijs kwam. De dag werd begonnen met een H. Mis, welke ter zijner intentie werd opgedragen, waarna de Pastoor, die de H. Mis opdroeg, een kort woord tot de jubilaris en zijn familie sprak. De dienst werd besloten met Te Deum Laudamus. Verder op de dag mocht de heer Geurtzen met zijn familie van vele kanten felicitaties in ontvangst nemen, terwijl het feest zich verder beperkte tot de huiselijke kring.

3 september 1963
Aktiviteiten voor dames tijdens de a.s. feestweek „1000 jaar Hengelo Gld”
In het kader van de feestelijkheden ter gelegenheid van ,,1000 jaar Hengelo Gld” organiseren de dames van de landbouwjongerenorganisaties op donderdag 26 september een grote wedstrijddag, in o.m. de volgende categorien: slaatjes en toast opmaken, handenarbeid, was ophangen, bloemschikken en koekbakken. De wedstrijden beginnen om 10 uur v.m., terwijl om 4 uur n.m. de kledingshow begint. Deze show omvat huiskleding, tuinkleding en nachtkleding. A. te Winkel, evangelist der Herv. Gemeente Hengelo Gld is beroepen naar Roderwolde (Drente). De heer te Winkel heeft zijn beroeping aangenomen en zal aldaar op 20 oktober zijn intrede zal doen als evangelist-voorganger. De heer te Winkel is 36 jaar als evangelist werkzaam geweest in Hengelo Gld.

Geslaagde show fa. Jansen Weg
Op maandagavond 26 augustus werd er door de fa. Jansen-weg een breishow georganiseerd, waarvoor ’n overweldigende belangstelling der Hengelose dames bestond, welke er voor zorgde, dat zaal ..Concordia” geheel vol was deze avond. Er werd een schat van breimodellen op voortreffelijke wijze getoond. De modellen werden geshowd door rasechte Hengelose mannequins. De kollektie varieerde van het meest praktische model tot het modernste kledingstuk toe. De welbespraakte spreekster wist de dames zo te boeien, dat het showprogramma ruim anderhalf uur in beslag nam. In de pauze, waar in intieme sfeer ’n kopje koffie werd gedronken, liepen de mannequins nog éénmaal onder luid applaus door de zaal. Na de pauze werd een filmprogramma aangeboden, waarvan de hoofdfilm een documentaire was over één der belangrijkste wolproducenten, Nieuw-Zeeland. De aandacht, waarmede de film werd gevolgd, verdiende hij door zijn schitterende kleuren en natuuropnamen.

10 september 1963
DAMES, DOE HET NU ZELF!
Opzienbarende Duitse vinding maakt iedere vrouw of jong meisje tot haar eigen coupeuse! Met de nieuwste automatische „Pas Klaar”- methode en de enige zelfrekende Patent-knippantograaf ter wereld is zonder moeite – binnen een kwartier – een feilloos passend modelpatroon naar eigen maten, voor slank of volslank gemaakt. Het is waarlijk verrassend eenvoudig; geen avontuurlijke knipperij – geen risico. Ook U kunt het! Overtuigt U daarvan op de demonstraties in ZAAL MICHELS op woensdag 11 en donderdag 12 sept. ’s avonds 8 uur. Géén verkoop. Onkostenbijdrage 50 cent. Gratis
een compleet knippatroon voor iedere bezoekster. ledere 25e bezoekster een pracht couponstof cadeau.

Aanleg sportterrein
De werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe sportterrein aan de Hummeloseweg (tegenover de „Quick” sportschoenfabriek) te Hengelo Gld, beginnen al aardig ver te vorderen. Binnenkort zal reeds begonnen worden met de drainage van ’t betreffende terrein. Bulldozers en dragline s zijn dagelijks bezig met het egaliseren van het terrein.

17 september 1963
MACKAY, Burgemeester van Hengelo Ere-voorzitter van het Comité 1000 jaar Hengelo
De Reclame ben ik erkentelijk voor de aandacht, welke zij (het) door deze publicatie schenkt aan de 1000-jarige gemeente Hengelo. Een aandacht die overigens verklaarbaar is, wanneer men zich realiseert welke unieke herdenking in het geding is en welke feestelijkheden – in verband daarmede – zullen plaats vinden. Een historisch gegeven uit 963 vormt de aanleiding van deze belangrijke gebeurtenis. Wij mogen aannemen dat zich reeds eerder een kleine gemeenschap gevormd had op het gebied van het tegenwoordige Hengelo, doch deze hypothese alleen zou geen recht geven op grootscheepse festiviteiten. De initiatiefnemers hebben zich echter bepaald bij het feit, dat in 963 de naam Hengelo vastgelegd werd en dat kennelijk dit dorp Hengelo bedoeld werd. Gedurende vele maanden werden door enkele comité’s — alle samengesteld uit geestdriftige ingezetenen – plannen ontwikkeld en uitgewerkt, zodat thans een programma geboden kan worden, zoals U dit elders in dit blad zult aantreffen. De grote mate van eensgezindheid en van activiteit, waarin dit vele werk tot stand kwam, heeft mij bijzonder dankbaar gestemd en ik stel er prijs op mijn hulde hiervoor – tot alle 1000 JAAR HENGELO – GLD. FEESTWEEK 23-28 SEPT. medewerkers gericht – tot uitdrukking te brengen. Van 23—28 september e.k. gaan wij In Hengelo tezamen eendrachtiglijk feest vieren. Het  spreekt vanzelf dat wij het in hoge mate zullen waarderen, wanneer oud-ingezetenen hieraan zullen willen deelnemen evenals vele, vele buitenstaanders, van dichtbij en van veraf. Er zal genoeg geboden worden – zowel voor de vrouwen als voor de mannen – overdag zowel als ’s avonds. Wij hebben gemeend – in de mate waarin de financiën zulks toelieten – daartoe vele mogelijkheden te openen, waarin iedereen betrokken kan worden. Of de herdenkingsweek zal slagen hangt voor een groot deel af van U, die dit leest; Uw aandeel wordt verwacht in de vorm van Uw aanwezigheid, van Uw daadwerkelijke deelname en belangstelling. Hier van uitgaande heet ik U bij voorbaat welkom – voor zover U van buiten komt – binnen onze feestvierende gemeente van 23—28 september en – voor zover U ingezetene bent – op de feestterreinen, in de tenten en de zalen. Zie voor het programma, de RECLAME.

Weer of geen weer Bert Garthof, Boerenbruiloft

24 september 1963
Heropening Kapsalon Lurvink
Maandag was het een grote dag voor kap- •alon Lurvink aan de Ruurloseweg alhier. Op deze dag werd de verbouwde en gemoderniseerde dameskapsalon heropend. De heer Lurvink mocht vele felicitaties en bloemstukken is ontvangst nemen. In de nieuwe kapsalon kan men U tevens met de bekendste merken parfumeriën bedienen.  Vanaf deze plaats feliciteren wij de heer Lurvink en wensen hem veel succes in de nieuwe zaak.

Allegorische optocht
Zaterdagmorgen zal de allegorische optocht door Hengelo Gld trekken. Reeds maanden lang zijn vele mensen bezig hun wagens zo mooi mogelijk te maken. Meer dan 45 aanmeldingen voor deelname kwamen bij de betreffende commissie binnen. De optocht zal uniek zijn en er zal ongetwijfeld zeer veel belangstelling voor bestaan.

Grasbaanwedstrijden
Zaterdagmiddag zullen er grote grasbaanwedstrijden worden gehouden. Deze wedstrijden worden georganiseerd door de HAMOVE onder auspiciën van de KNMV Deze wedstrijden zullen veel publiek trekken daar dit nog niet eerder hier te zien is geweest. Er nemen veel bekende namen uit de motorterreinsport aan deel.

Hengelo in feesttooi
Van de week is Hengelo echt wel in de feesttooi gestoken bij de feestelijkheden van het 1000-jarig bestaan. In iedere straat is men druk doende geweest om het zo mooi mogelijk te maken. Er zijn prachtige verlichtingen aangelegd. Men kan met recht eer van zijn werk hebben. Ook de Dorpsbleek en de kerk zijn in het licht gezet. De Noordink had de primeur wat betreft het plaatsen van de eerste ereboog. De avond na plaatsing werd het licht ervan voor het eerst ontstoken. De boog trok reeds veel belangstelling die avond. Het is zeker de moeite waard om ook dit te gaan bezien.

1 oktober 1963
Keuring van Huisslachtingen
Met ingang van 15 oktober 1963 zijn de slachtdagen voor het tijdvak oktober 1963 tot en met 6 mei 1964 als volgt:
Wijk B (Dunsborg en Wijk D (Bekveld) 16-30 oktober, 13-27 november, 11 december 1963 15-29 januari, 12-26 februari, 11-25 maart, 8-22 april, 6 mei 1964 Wijk C (Gooi en dorp Keijenborg) 17-31 oktober, 14-28 november, 12 december 1963 16-30 januari, 13-27 februari^ 12-26 maart, 9-23 april, 6 mei 1964 Wijk E (Noordink) 23 oktober, 6-20 november, 4-18 december 1963 8- 22 januari, 5-19 februari, 4-18 maarl, 1-15-29 april 1964
Wijk F (Varssel) 24 oktober, 7-21 november,
5-19 december 1963 9-23 januari, 6-20 februari, 5-19 maart, 2-16 april, l mei 1964 Dorp (Hengelo) 15-29 oktober, 12-26 november, 10 december 1963 * 7-21 januari, 4-18 februari, 3-17-31 maart, 14- 28 april 1964 In goedgekeurde Slachtplaatsen (dus bij slagers) kan, in overleg met de slager iedere dag geslacht worden. Aangifte kan geschieden iedere werkdag, doch uiterlijk dinsdag voorafgaande aan de week waarin geslacht wordt, op het bureau van de vleeskeuringsdienst tussen 9-12 uur en vrijdagavonds 18.30- 19.30 uur. Bij invoer van vlees uit een andere gemeente moet hiervan terstond kennis worden gegeven aan bovengenoemd bureau (gemeentehuis) in verband met herkeuring van dit vlees ingevolge artikel 8 der vleeskeuringswet. Van de aangegeven slachtdagen kan niet worden afgeweken HENGELO GLD, 1 oktober 1963.
Het Gemeentebestuur.

8 oktober 1963
Terugblik burgemeester op de feestweek
Nu de feestweek in onze gemeente achter ons ligt en het normale leven is terug gekeerd wil ik langs deze weg nogmaals uitdrukking geven aan de gevoelens van erkentelijkheid en bewondering jegens allen, die op enigerlei wijze, naar de mate hunner krachten, hebben bijgedragen tot het welslagen van het programma. Vele leden van ’t comité hebben schier bovenmenselijk werk verricht gedurende lange, zenuwslopende weken. Dat de bejaarden en de kinderen hun deel ontvingen, dat voor de vrouwen speciale programma’s ontworpen werden, terwijl niemand zich buitengesloten behoefde te gevoelen, dat kortom onze gehele bevolking betrokken is geworden in de feestelijkheden is ’n compliment aan de organisatoren waard. Dat dit alles geschied in een hartverwarmende eensgezindheid en geen wanklank deze harmonie verstoord heeft, blijft voor later een kostbare herinnering aan de herdenking dezer feesten. Alle programma-punten werden degelijk voorbereid (en hoevele waren het!) en genoten grote belangstelling. Ook naar buiten heeft onze kleine gemeente grote naam gemaakt. Televisie, radio en pers komt stellig onze lof toe voor de wijze, waarop zij de aandacht vestigden op Hengelo en hoevele duizenden hebben niet genoten van Hengelo-in-feestkleed. Vele hoogtepunten hebben een manifestatie geleverd, van hetgeen een kleine gemeente met bescheiden middelen vermag te presteren, indien allen medewerken. Ook de preventieve maatregelen door politie, brandweer en E.H.B.O. getroffen, hebben hun uitwerking niet gemist; alles verliep ordelijk en geen ongeval heeft de vreugde verstoord. Er is uitbundig en tevens stijlvol feest gevierd. Hulde aan u, die hierin uw aandeel, actief of passief, had!
De burgemeester van Hengelo Gld, T. P. Baron Mackay Oktober 1963.

Grasbaanwedstrijden trokken duizenden bezoekers
Duizenden liefhebbers van de motorsport zijn zaterdagmiddag getuige geweest van adembenemende races op de grasbaan bij het feestterrein. De ongeveer 600 meter lange baan was met een houten schutting afgezet, waarachter de bezoekers veilig en goed de races konden volgen. De motorgrasbaanraces werden hier geïntroduceerd door de motorgrasbaanrennersbond onder auspiciën van de KNMV. De organisatie van de races berustte bij Hamove en de Bond. De voorzitter van Hamove, de heer Wolsink, heette in een korte toespraak de duizenden bezoekers welkom. Dat grasbaanrijden een harde sport is, bleek ook deze middag, want in een spannende nek-aan-nek strijd kwamen twee rijders te vallen. De een ging over de ander heen, met het gevolg dat de coureur G. Muts uit Hilversum, met een gebroken onderbeen per ambulance weggebracht moest worden.

Duizenden zagen mooie optocht in Hengelo GId Feestweek
Ondanks minder gunstig weer prachtig verlopen Als er ooit een feest is waar men nog jaren over zal spreken dan is dit zeker over de viering van het feest ,,1000 jaar Hengelo”, aldus de burgemeester Th. P. Baron Mackay, erevoorzitter van het comité in zijn toespraak voor het slotnummer van het prachtige vuurwerk op het Pax-terrein waar duizenden aanwezig waren om dit fantastische schouwspel bij te wonen. De feestdag was zaterdagmorgen geopend met het optreden van Jonkvrouwe Ph. R. Sixma Baronesse van Heemstra met haar kinder-circus op de Bleek. Jammer was dat hiervoor betrekkelijk weinig belangstelling bestond in verband met de allegorische optocht. Hiervoor bestond een overweldigende belangstelling, ondanks het op dat moment minder gunstige weer. Langs de gehele route van de Keijenlburg tot aan het eindpunt op het parkeerterrein stonden onafgebroken rijen belangstellenden om de uit ruim 40 wagens bestaande stoet te bewonderen. Het was voor de jury bestaande uit de dames mevr. C. M. de PlanqueKorink Hall e, mevr. A.P. Gunnink-Veenhof, Schalkhaar en de heer A. Warnaar, architect te Warnsveld een zeer moeilijke taak om tot een slotbeoordeling te komen omdat bijna alle deelnemers eenzelfde aantal punten behaalde. De hierop volgende boerenbruiloft op het gemeentehuis, waar slechts een beperkt aantal gasten kon worden toegelaten, maar die buiten te volgen was via luidsprekers, trok eveneens zeer veel publiek. De old schriever (Meulenbrugge) en de burgemeister  (Smeitink) vervulden hierbij de ambtelijke taak naar oud gebruik. De bruiloft werd ’s middags met krentenwegge en koffie in de feesttent voortgezet met vele oud-Hengeloërs. Erg jammer was dat deze voor 700 personen ingerichte tent te klein bleek te zjjn en een vrij groot aantal ingezetenen dit feest niet konden bewonen. De boerenkapel De Nöttenkrakers en de dansgroep ,Wie eren ’t Olde” zorgden voor een afwisselend en passend programma bij deze bruiloft evenals de heer Smeitink (Stevord) die op de allen wel bekende wijze de gasten verwelkomde en met zijn humor de gang er wel wist in te houden.

15 oktober 1963
Nieuwe gemeentesecretaris
In de j.l. vrijdag gehouden raadsvergadering werd na een 2e stemming met 7 stemmen tot nieuwe gemeentesecretaris benoemd de heer W. M. A. van Zeeland uit Oisterwijk.

Artikel 20 Wederopbouwwet
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij voornemens zijn aan T. Roenhorst, Hofstraat 8 te Hengelo Gld, overeenkomstig artikel 20 van de Wederopbouwwet vergunning te verlenen tot het bouwen van een woonhuis op het perceel, kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie K, nummer 2448 aan de Hofstraat alhier. Eigenaren en andere belanghebbenden van aan dat perceel grenzende of in de nabijheid daarvan gelegen
percelen kunnen uiterlijk tot 30 oktober 1963 bij hun college bezwaren tegen het verlenen van bedoelde vergunning indienen.
Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo Gld, Th. Mackay, burgemeester,  J. C. Stam, wnd. secretaris.

22 oktober 1963
Nieuwe gemeentesecretaris van Hengelo GId.
Aansluitend op ons vorige week geplaatst bericht over de nieuwe gemeente secretaris van Hengelo GId de heer Van Zeeland laten wij “u hier nog enkele gegevens omtrent hem volgen. De heer W. M. A. van Zeeland werd op 15 oktober 1929 te Berkel-Enschot geboren. Van 3 sept. 1945 tot l nov. 1947 was hij volontair in Berkel-Enschot, waarna hij er tot 15 januari ’53 als ambtenaar werkzaam was. Met ingang van laatstgenoemde datum werd hij benoemd tot adjunct-commies en later tot adjunctcommies A  van de derde afdeling „Beheer der gemeenten” der provinciale griffie in Den Bosch. Met ingang van l okt. 1955 volgde zijn benoeming tot commies ter secretarie van Vught. Op 1 jan. 1960 werd hij commies financiën te Gendringen, Op 16 sept. werd hij hoofdcommies 1e klas ter secretarie van Oisterwijk, welke functie hij thans nog bekleedt. De heer van Zeeland is lid van de K.V.P. en hoopt op 26 november in het huwelijk te treden. Het ligt in de lijn der verwachting, dat de heer Van Zeeland per 1 jan. a.s. zijn functie in Hengelo GId zal beginnen.

29 oktober 1963
HAMOVE-nieuws
De heer A. Enzerink, lid van de Hengelose auto- en motorvereniging HAMOVE behaalde te Berg en Dal in de beslissingsrit van de KNMV clubrittencompetitie het Nederlands kampioenschap soloklasse bromfietsen. Het clubteam van HAMOVE, reeds kampioen van Gelderland, bestaande uit de rijders A. W. Maalderink, J. B. Enzerink, H. J. Groot Roessink, B. Klein Gotink en J. v.d. Veen eindigde in de zware strijd om het landskampioenschap op een eervolle 5e plaats. Kampioen werd het team van M.A.C. ,.Rijnland” uit Zuid-Holland.

 

5 november 1963
Meer hotel-accomodatie in Hengelo Gld
Sinds 15 april 1893 oefent de fam. Leemreis in haar pand aan de Spalstraat het café- en restaurantbedrijf uit nadat men het toen had overgenomen van de fam. Sanders. Nu 70 jaar later heeft men aan ’t bestaande een hotelbedrijf verbonden. Twee jaar geleden werd begonnen met de grondige verbouwing van het bedrijf. Het bedrijf beschikt thans op de benedenverdieping over een ruime café ruimt e met vergaderruimte, een prachtige aan alle eisen voldoende keuken met daaronder een grote kelder met diepvriesruimte. Voorts hygiënische toiletten en telefooncel. Op de bovenverdieping zijn 8 kleurig geschilderde slaapkamers. De verbouwing is tot stand gekomen onder architectuur van de heer van Rheemen uit Ruurl o en de werkzaamheden werden uitgevoerd door verschillende bedrijven uit Hengelo. Op zaterdag 9 november a.s. zal de officiële opening plaats vinden. Behalve voor de fam. Leemreis is deze aanwinst ook van betekenis voor Hengelo in verband met het tourisme. Met deze uitbreiding aan hotel-accomodatie kunnen weer meerdere vakantiegangers hun vakantie doorbrengen in Hengelo Gld.

12 november 1963
Bazar C.J.C. „Jong Hengelo”
Zaterdag 16 november houdt de jongensclub haar traditionele bazaravond. Tal van att acties zullen geplaatst worden, o.a.schieten sjoelen, balgooien. De bazaravond van de jongensclub staat bekend om haar sfeervol en prettig verloop Ongetwijfeld zal ook dit jaar de bazar weer veel belangstelling trekken. Steunt het jeugdwerk!

Jaarlijkse „karbonaderit” van B.O.G. en B.O.L H. Hengelo-Gld.
Afgelopen week hield de Hengelose afdeling van de B.O.G. en B.O.L.H. haar laatste oriënteringsrit van het jaar, de z.g. „karbonaderit” voor bromfietsen en rijwielen. Er bestond een flinke deelname voor deze rit. De totale afstand voor bromfietsen bedroeg 27 km en voor rijwielen 14 km.

19 november 1963
Nieuwe leiding Rusthuis
In verband met ’t bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de heer Vingerling zijn in opvolging van de heer en mevrouw Vingerling over de leiding van het Rusthuis aan de Kastanjelaan met ingang van 1 maart 1964 benoemd de heer en mevrouw Kuiper uit Voorburg.

Hamove-nieuws Nat. Motocross op Hemelvaartsdag 1964 op ’t Zand.
Op de vergadering van de Centrale Sportcommissie, die te Utrecht werd gehouden werd de organisatie van een nationale motocross opgedragen aan HAMOVE. Gezien de bekendheid van Hamove op motocrossgebied kunnen de motorsportliefhebbers op Hemelvaartsdag op ’t Zand weer een spannende dag tegemoet zien.

26 november 1963
De Sint is gauw jarig
En dit jaar vast niet karig.
Bij LUBBERS vindt hij veel geschenken
Als hij misschien niets kan bedenken.
Voor Pa een rookstoel
En voor Moe een hele boel
Een kinderstoeltje voor de kleine schat
Of iets in Sola of een mooie mat.
Met onze geschenken is ieder tevree
Bekijkt maar eens, de prijs valt wel mee
De etalages zijn klaar, ‘k wed dat U wat vind
Zoek dus maar uit, voor ’t vervoer zorgt de Sint.
Lubbers woninginrichting.

BAAK R.K. Huishoudschool officieel geopend.
Donderdag H november werd een R.K. huishoudschool geopend door de inspectrice van het nijverheidsonderwijs mej. J. M. van Moorsel. Een groot aantal genodigden was hierbij tegenwoordig. Er aan vooraf ging een plechtige H. Mis in de parochiekerk en in de hal van bet schoolgebouw de inzegening door pastoor B. Bouwhuis. Een koor van leerlingen luisterde de plechtigheid muzikaal op. Het nieuwe schoolgebouw kwam tot stand onder architect de Jong uit Vroomshoop. Het bevat een praktijklokaal, een eetzaal en een dienstkeuken. Een fraaie toegangshal, de docenten- en directricekamer zijn in ’t centrum van het gebouw gelegen, terwijl de hal ook toegang geeft tot de langere vleugel met twee theorielokalen en een naai lokaal. De inrichting had aller bewondering. De nieuwe school mag zeker een aanwint voor de gemeente genoemd worden.

3 december 1963
Geen houtverkoop Burgerweeshuis
NOTARIS H. van Hengel te Hengelo GId geeft kennis dat in het voorjaar 1964 te Hengelo GId geen houtverkoop voor het Burgerweeshuis e.a. zal worden gehouden.

10 december 1963
Nieuwe voorzitter van Verbond voor Veilig Verkeer
In een algemene ledenvergadering van het Verbond voor Veilig Verkeer werd afscheid genomen van de voorzitter de heer Ten Barge en de secretaris de heer Burgers. Het ledental is dit jaar opgelopen van 257 tot 287. Uit het financiële verslag bleek dat de vereniging beschikt over een batig saldo, Het werd door de kascommissie. bestaande uit de heren Harmsen en Mentink, in orde bevonden. Bij de bestuursverkiezing werd de heer Politiek als voorzitter en de heer Bouwmeester als secretaris gekozen. Door de vergadering werd goedgekeurd, dat een projectieapparaat werd aangeschaft voor de te geven verkeerscursussen. Bij de rondvraag werd voorgesteld de verouderde borden aan het begin van het dorp te vervangen door nieuwe met effectievere opschriften, waartoe werd besloten. De heer Ruesink wees op de gevaarlijke situatie, die is ontstaan bij het woonwagenkamp, waar de nu verharde weg van de Heidewever uitkomt en waar het zicht bijzonder slecht is. Ook werd gevraagd enkele voorrangsborden te plaatsen waar zijwegen uitkomen op de Hummeloseweg. Toegezegd werd, dat een en ander door het bestuur zou worden bezien, waarbij werd gewezen, dat het laatste slechts mogelijk is met toestemming van Ged. Staten.

Opening winkel drogisterij- en schildersartikelen van de heer W. Derksen.
Maandagmiddag 2 december vond onder grote belangstelling plaats de opening van de vernieuwde en verfraaide winkel in drogisterij- en schildersartikelen van de heer W. Derksen. De heer W. Derksen heeft er naar gestreefd zijn steeds groter wordende klantenkring de grootst mogelijke voorraad in genoemde branches te kunnen tonen. Vele bloemstukken prijkten op de toonbank, De opening geschiedde door de voorzitter van de Winkeliersvereniging Hengelo en Keijenburg. Hij verheugde zich er over dat Keijenburg weer een fraai winkelpand rijker is geworden. De heer Derksen heeft ten behoeve van de klanten een afrandmachine aangeschaft, waardoor ’t afknippen van de behangkanten tot het verleden behoort.

17 december 1963
Personeel gezocht
Wals & Co N.V. electromotoren IJmuiden • Hengelo Gld – Waarder vraagt voor haar bedrijf te Hengelo Gld mannelijk en vrouwelijk personeel voor wikkelwerk. Aanmelden dagelijks aan het bedrijf Zelhemseweg.

24 december 1963
Hamove huidige kampioenen 1963
Ab Enzerink kampioen van Nederland, Hamove club der kampioenen.
Onder dit motto werden op de jaarlijkse feestavond de verschillende kampioenen gehuldigd. Was het vorig jaar Bennie Hartelman, die een landskampioenschap behaalde, thans was het Ab Enzerink, die kampioen van Nederland werd in de landelijke clubritteneompetitie voor bromfietsen. Daar voorzitter A. B Wolsink wegens familie-omstandigheden deze avond niet aanwezig kon zijn, was het secretaris G. J. Burgers, die de aanwezigen welkom heette. Nadat al menig dansje was gemaakt op muziek van het orkest The Moodchers, werd met de huldiging begonnen. Allereerst kwamen de clubkampioenen op het toneel t.w. A. J. Weevers (auto’s), H. J Groot Roessink (motoren) en D. J Bultman (bromfietsen). Allen ontvingen een fraaie beker en hun dames bloemen. Vervolgens het team voor de PCC ritten. Dit team veroverde voor de 3e achtereenvolgende maal het provinciaal clubkampioenschap. Dit team bestond uit de rijders H. J. Groot Roessink, B. Gotink, B. Enzerink, J. v. Veen en W. Maalderink Bovendien behaalde B. Klein Gotink het solo- en J. van Veen het duokampioenschap. Hierna bood J. van Veen de gewonnen beker aan de vereniging aan. Dat Hamove diverse sportleden heeft bleek wel toen de gebr. Oortgiesen op het podium werden geroepen. Deze beide broers hebben het dit jaar gepresteerd de bekende 6 uur snelheidsraces op het circuit van Zandvoort op hun naam te brengen in de 600 cc. Lest best zegt een bekend spreekwoord, maar dit is hier ook van toepassing toen als laatste A. Enzerink op het podium kwam. In de landelijke clubrittencompetitie werd hij op fraaie wijze kampioen. Zaterdagmiddag werd hij reeds gehuldigd te  Arnhem, ’s Avonds hier en zondag te Utrecht. Hem werd een fraaie beker aangeboden. Medegedeeld werd dat de burgemeester deze avond niet aanwezig kon zijn, maar dat hij op 5 februari op de Hamove film- en dia-avond de gemeentepenning aan de landskampioen zal uitreiken. Spontaan werd Ab hierna in een koedeken door zijn vrienden door de zaal gehost.