5 januari 1965
Bedrijfsverzorgingsdienst
In Hengelo Gld komt een bedrijfsverzorgingsdienst. Verschillende eigenaren van agrarische bedrijven ia de gemeente Hengelo Gld werden in de afgelopen weken bezocht om de wenselijkheid van een bedrijfsverzorgingsdienst vast te stellen. De belangstelling voor deze hulpverleningsdienst blijkt groot te zijn. Tot nu toe zijn er 230 ingeschrevenen. Door dit grote aantal heeft men besloten over te gaan tot oprichting van een bedrijfsverzorgingsdienst. Hiervoor is een bijeenkomst belegd op 14 januari.

Stichting Varkens Inkoop Organisatie
H.H. Varkenshouders Wist U dat alleen op de bedrijven die aangesloten zijn bij de V.l.O., de varkens gewogen worden door de beëdigde wegers der NV. Internationale Controle Mij. Overtuigt U van het stempel, waarin wordt medegedeeld, dat ieder varken op geslacht gewicht is gecontroleerd door deze beëdigde wegers. Dit moet op alle betalingsbonnen voorkomen en is voor de leverancier een waarborg voor het juiste geslacht gewicht. Eist van uw handelaar dat uw varkens op V.I.O. bedrijven geslacht worden. Bij eventuele klachten of twijfel omtrent gewicht of uitbetaling, of wenst u nadere inlichtingen, gelieve U zich rechtstreeks te wenden tot ons bureau Stichting Varkens Inkoop Organisatie Kastanjelaan 3, Apeldoorn, Tel. 15717 of G. WOLSING, hoofdcomm. V.I.O. DIDAM – Telefoon 797 V.l O.-handelaar in uw omgeving is o a. M. Lamers, C 117 Keijenburg Telefoon 05753-1401.

Braakhekke

12 januari 1965
Ned. Herv. pleeggezinnen gevraagd
voor jongens en meisjes in de schoolgaande leeftijd, die buiten hun schuld niet meer of voorlopig niet bij eigen ouders kunnen worden opgevoed. Brieven onder no 10 bur. van dit blad.

2 keer Halfman, geslaagd!
Onze plaatsgenote Mej. G. Halfman slaagde te Arnhem voor het diploma kraamverzorgster. Zij ontving haar opleiding te De Steeg. Aan de boomkwekerijenvakschool te Kesteren slaagde onze plaatsgenoot de heer Joh Halfman voor het vakdiploma boomteelt. Deze vakschool wordt georganiseerd door het Rijkstuinbouwconsulentschap Velp Kesteren.

G. A. Janssen Spalstraat 18, opheffing zaak
Wegens opheffing van onze zaak op 1 januari 1965 j.l. dank ik mijn geachte clientèle voor het geschonken vertrouwen dat ik vele jaren van u mocht ontvangen. G. A. Janssen Spalstraat 18.

19 januari 1965
ORDELMAN & DIJKMAN verhuisd.
Hierbij delen wij onze clientèle mede, dat met ingang van heden ons bedrijf is verplaatst van Kastanjelaan 11 naar het pand Hummeloseweg 28a van onze monteur J. Wassink. Ook onze winkelartikelen zijn daar geëtaleerd. Boodschappen worden ook door de heer J. Wassink gaarne verzorgd.
FA. ORDELMAN & DIJKMAN Hengelo Gld Tel. 05753-1350 Zelhem Tel. 08342-249.

De Hengelose Hengelaarsvereniging
wil langs deze weg allen, die financieel of op andere wijze hebben bijgedragen voor het tot stand komen van de schuur bij de IJsbaan hartelijk danken.
Het bestuur H.H.V.

HAMOVE’s film- en dia-avond blijft in de belangstelling
Het is ’n jaarlijkse terugkerende gebeurtenis gaan worden dat de motor- en autover. HAMOVE uit Hengelo Gld een film en dia avond belegd, Deze avonden staan ook steeds in veler belangstelling. Ook bij de j.l. gehouden filmen dia avond, in zaal Langeler, viel een grote opkomst te noteren. Vanuit de omliggende plaatsen waren eveneens geïnteresseerden voor vermelde avond naar zaal Langeler gekomen. Vanuit Deventer en Arnhem kwamen nog de bezoekers. Eén bezoeker spande zeer zeker de kroon. De heer de Vries uit Amsterdam kwam ’s avonds enkel voor de film- en diavertoning naar Hengelo gereisd om nog die zelfde avond naar Amsterdam terug te keren. Voorzitter der HAMOVE de heer A. B. Wolsink was verheugd zoveel belangstellenden een welkom toe te kunnen roepen. Zie verder in de Reclame.

Uitvoering chr. zangvereniging „Looft den Heer”
in alle opzichten geslaagd. Iets dat bij diverse uitvoeringen jammer genoeg maar al te weinig voorkomt, was de extra grote belangstelling bij de uitvoering der chr. zangvereniging „Looft den Heer”. Alhoewel enige concurrentie viel te duchten van het T. V.-spel .,Eén tegen allen” waren zeer velen naar zaal Concordia getogen om de uitvoering mee te kunnen beleven. De voorzitter de heer G. Meulenbrugge riep alle aanwezigen een hartelijk welkom toe. In het bijzonder richtte hij een speciaal woord tot Ds. van Thiel, alsmede het kinderkoor, dat het zangprogramma completeerde. Het kinderkoor zong onder leiding van de heer W. Wildeboer, onderwijzer aan de Ds. Piersonschool. Zie verder in de Reclame.

26 januari 1965
Hengelo’s zwembad gaat werkelijkheid worden
Hengelo kan trots zijn. Het zwembad komt er. In de komende maanden kunnende bestaande plannen gerealiseerd worden. Het onvermoeibare streven van ’t bestuur der zwembadstichting heeft dit mogelijk gemaakt. Ondanks het feit, dat een dieper bassin zal worden gelegd en er een duurdere zuiveringsinstallatie met de nodige garanties komt, is het stichtingsbestuur erin geslaagd de aanvankelijk opgezette begroting van f 140,000,— te handhaven. Na aanvankelijk gepland was om de diepte van het bassin te brengen op 1.80 mtr, zal deze nu 2.10 mtr worden. Voor het begrote bedrag zal ’n combinatie van een instructiebad en een groot bad aangelegd worden, met de afmetingen van 16 x 33 een diepte van 0.40 tot 2.10 mtr. alsmede ’n kleuterbassin van 6 x 12,5 mtr. dit met een diepte van 0.10 tot 0.30 mtr. Hierbij komen dan nog de zuiveringsinstallatie en de nodige gebouwtjes. Zie verder in de Reclame.

Enkele punten uit ledenvergadering der HAMOVE
De vergadering van Hamove in zaal van Weer werd geopend door voorzitter A. B. Wolsink, die hierna secretaris Burgers gelegenheid gaf voor lezing van notulen en jaarverslag. Op zeer duidelijke en uitgebreide wijze werd het afgelopen jaar belicht, in welk jaar het ledental opklom tot 231. De heer Burgers sprak de hoop uit dat het komende jaar weer een goed verenigingsjaar zou worden. De heer Kreunen bracht het financieel verslag uit. Na een overzicht van inkomsten en uitgaven bleef er een batig saldo over. Bij de bestuursverkiezing werd de heer Wolsink herkozen. G. Oortgiesen werd gekozen in plaats van J. Groot Roessink die had bedankt. J. Groot Roessink dankte bestuur en leden voor de prettige samenwerking. De heren Wolsink en Oortgiesen aanvaardden hun verkiezing. Hierna werd nog meegedeeld dat op 28 maart de cross wordt verreden in de klassen 500 cc Internationalen en Senioren (Kampioenswedstrijd). 250 cc Junioren en Zijspannen.

2 februari 1965
Ledenvergadering C.P.B.
De afd. Hengelo Gld der C.P.B, hield op maandag 25 januari haar eerste ledenvergadering in het nieuwe jaar. De presidente mevr. Kortumme-te Kulve opende deze vergadering. Gezongen werd gezang 292:1 en 5, terwijl zij las uit het Ouds Testament, psalm 90, hetwelk nader werd toegelicht. Voor deze avond was de heer F. Politiek directeur der zuivelfabriek Hengelo Gld, uitgenodigd. Spreker hield voor de dames een causerie met als onderwerp het product „melk”, alsmede werd wat meer inzicht gegeven in al de bereidingen. Deze lezing was bijzonder interessant voor de aanwezigen, mede doordat het product melk dagelijks in elk gezin wordt gebruikt. De vele vragen, die naar aanleiding van de lezing gesteld werden, bewezen de aandacht waarmede werd geluisterd De presidente dankte aan het slot de heer Politiek voor zijn leerzame lezing en bood hierbij een kleine attentie aan. Met het zingen van gezang 149:1 en 3 werd geëindigd.

9 februari 1965
Batig slot van viering 1000 jaar Hengelo Gld verdeeld
De feestelijkheden ter gelegenheid van de viering van 1000 jaar Hengelo Gld in 1963 hebben een netto winst opgeleverd van f6040.80. In een slotvergadering van alle commissies tesamen onder leiding van de heer J. C. Geertsma, kreeg het overgebleven bedrag verschillende bestemmingen. Allereerst werd een bedrag van f300,— gevoteerd voor een gezellig avondje voor de medewerkers aan de revue en waarmede de belofte, destijds gedaan, werd ingelost. De film van de feestweek, gemaakt en gefinancierd door het driemanschap Van Dijke-Lubbers-Luiten. moest volgens de voorzitter en de vergading, eigendom van de gemeenschap worden. Besloten werd om de film, waarop nog een exploitatietekort van f 800— rustte, over te nemen voor f 500,—. Zij behouden dan het recht de film nog enkele malen te vertonen om de resterende f 300.— binnen te krijgen. De film moet uiterlijk 1 januari 1966 aan de gemeente worden aangeboden. Na aftrek van genoemde bedragen t.w. f300,— en f500,— bleef er ’n bedrag van f 5240,80 over om te verdelen. Besloten werd om elke muziekvereniging een bedrag van f 750,— te schenken, alsmede beide EHBO verenigingen elk f 50, —. De zwembadstichting kreeg toegewezen ’n bedrag van f 2890,80. De heer Geertsma dankte aan het slot van de vergadering alle commissies voor hun vele werk voor de feestweek verricht. Namens allen dankte Dr Schreuder de voorzitter voor zijn prettige leiding der vergaderingen. Met deze slotvergadering is het comité van “1000 jaar Hengelo Gld” ontbonden.

KEIJENBURG Vergadering Veefonds
In zaal Hilderink hield het Veefonds Keijenburg en Omstreken onlangs vergadering. Voor de vereniging was 1964 een gunstig jaar. Er kwamen 2 runderen en 4 nuchtere kalveren voor vergoeding in aanmerking. De ver. telt 75 leden. 310 stuks vee waren verzekerd voor ’t totaalbedrag: f 212.150,—, Het kassaldo was f 7661,68. Bij controle der boeken v, penningmeester Halfman door W.Jansen en G. Klein Stapel werden deze keurig in orde bevonden. Herkozen werden P. Jansen en als wijk meesters J.A.H.Willink en W.J Nieuwenhuis. De vergoeding der wijkmeesters wordt nu f l,25 per geval. De vergoeding aan bestuursleden wordt verdubbeld. Besloten werd de penningmeester de heer Halfman, die onlangs z’n gouden huwelijksfeest vierde, als erkentelijkheid voor zijn verdiensten gedurende 43 jaar, f 50,— aan te bieden. Tegen half maart zal controle der veeboekjes plaats vinden.

Bedrijfsverzorgingsvereniging
Naar we vernemen heeft de vereniging als bedrijfsverzorger aangesteld de heer G. W. Enzerink. Vordenseweg 31 te Hengelo thans werkzaam bij de Volharding. Tevens heeft het bestuur besloten de heer H. Lubbers (koster) Kervelseweg te benoemen als werkverdeler. Hier zal men in de toekomst aanvragen om hulpverlening kunnen doen, bij ziekte of ongeval. De heer Enzerink zal op maandag 15 februari in dienst treden bij deze instelling. Deze nieuwe dienst voorziet ongetwijfeld in een grote behoefte en zal veel en nuttig werk gaan verrichten voor hen die bij ziekte of ongeval in
moeilijkheden geraken.

16 februari 1965
Uitvoering r.k. jeugdver. St.Willibrordus gilde Hengelo G
Voor de uitvoering der r k. jeugdver. St. Willibrordusgilde een aanvang nam was het al vroeg een hele drukte bij Concordia. Van vele zijden kwamen de belangstellenden voor de uitvoering mee te kunnen beleven. Het was voor hoofleider Winkelman een verheugende omstandigheid voor de stampvolle zaal de avond te openen. Onder de aanwezigen waren o. m. pastoor Waanders en rector Cremers en pater Pijpers van het klooster St. Clara Hengelo Gld. Burgemeester Mackay, alsmede afgevaardigden van enkele andere verenigingen hadden bericht van verhindering gezonden. De heer Winkelman memoreerde nog dat er dringend behoefte bestaat aan leiders. Allereerst kwamen op de planken enkele kleine jongens en meisjes met het stukje Koning Ratjetoe. Vol overgave traden zij op voor het grote publiek. Na deze zongen vier meisjes met begeleiding van gitaar enkele succesnummer der laatste tijd op voortreffelijke wijze. Met veel genoegen kunnen de bezoeken aan deze avond terugdenken.

24 februari 1965
SNERT-aktie voor Hengelo’s zwembad
Nog in de loop van dit voorjaar zal een lang verbeide wens realiteit gaan worden in Hengelo Gld. Het zwembad komt er. De hiervoor benodigde vergunningen en goedkeuringen zijn verkregen. Er resteert thans nog slechts een bedrag van ca f6600,— financieringsmiddelen. Dit bedrag moet en kan ook nog bijeen gebracht worden. Als een eerste aktie daartoe zal in de namiddag van vrijdag 26febr. a.s. worden begonnen met de huis-aan-huis-verkoop van erwtensoep, welke verkoop zaterdag 27 febr. zal worden voortgezet. Wanneer alle huismoeders in de gemeente voor zaterdag 27 februari erwtensoep op het menu zetten, dan behoeven zij die dag niet ie koken; de snert wordt thuisbezorgd en het succes der aktie is bij voorbaat verzekerd. Laat nu eens voor alle huismoeders het devies gelden: Op zaterdag 27 febr. geen snert koken, maar SNERT KOPEN. Erwtensoep is degelijke kost en bijzonder gezond en voedzaam. U koopt snert, eet lekker en helpt daardoor mede het nog benodigde geld voor het zwembad bijeen te brengen.

2 maart 1965
In memoriam D. Spelhofen
Op 23 februari 1965 overleed na een ziekte van enkele maanden de heer D. Spelhofen. In de Hengelose gemeenschap was wijlen de heer Spelhofen geen onbekende. Hij werd op 18 jun i 1899 werd hij, als zoon van een landbouwersgezin, geboren te Hengelo Gld. In tal van organisaties had hij zitting. Zo was hij gedurende 25 jaar bestuurslid van Het Groene Kruis, alsmede 25 jaar voorzitter van de Bond voor Staatspensionering. Verder was hij lid van het comité der stichting 1940-1945, bestuurslid van de buurtvereniging K.H.V. en bekleedde hij ook een functie in het varkensverzekeringswezen. Rond de oorlogsjaren was wijlen de heer Spelhofen ook nog lid van de raad der gemeente Hengelo Gld. In hem verliest het Hengelose gemeenschapsleven een vooraanstaand figuur. Met de inzet van zijn hele persoon heeft hij zich steeds geijverd voor het goede van anderen.

9 maart 1965
Joodse Begraafplaats gaat verdwijnen
De joodse Begraafplaats te Hengelo Gld, welke gelegen is op „Het Klooster” zal opgeheven worden”. Over een gedeelte van de begraafplaats zal een weg worden gelegd. Het ligt in de bedoeling de overledenen te herbegraven op de joodse Begraafplaats te Zutphen.

16 maart 1965
Vergadering Voetbalvereniging „PAX”
Dinsdagavond hield de voetbalvereniging ,,PAX” een ledenvergadering in hotel Leemreis. De heer Hulshoff, voorzitter van Pax heette de aanwezigen hartelijk welkom. In zijn openingswoord liet hij het afgelopen jaar de revue passeren. Hierna gaf hij het woord aan de secr.-penningmeester de heer Geurtsen, die de notulen van de vorige ledenvergadering voorlas. Zonder op- of aanmerkingen werden deze goedgekeurd. Het financiële verslag gaf een gunstige aanblik De heer Geurtsen zette dit uiteen. O a. door verkoop van het oude kleedlokaal, verhoging van de contributie. In de pauze werd de aanwezigen namens de vereniging ten consumptie aangeboden. Besproken werd ook de suggestie weer een nieuw speldje van Pax te laten vervaardigen. Hiervoor was reeds prijs aangevraagd, en hierbij tevens een tekeningetje van de verschillende modellen speldjes ontvangen. Besloten werd een serie te bestellen. In de rondvraag kwamen enkele vragen die uitvoerig besproken werden, o.m. begeleiding van de elftallen, het plaatsen van een hoog hek achter één der doelen op het lage veld. Ook de te bouwen nieuwe kleedlokalen, cantine enz. vroegen de aandacht. Vanuit de vergadering werd de gevraagd of niet eigen leden hierbij de helpende hand kunnen bieden, Er werden enige namen genoteerd. De voorzitter vertelde, dat er gebouwd zou worden onder toezicht van de heer v. d. Griend, gemeente-architect en Gemeentewerken.

23 maart 1965
HAMOVE-motorcross dit jaar extra spannend!
A.s. zondag 28 maart worden velen verwacht op ’t Zand, waar dan gestreden wordt om de punten voor het kampioenschap van Nederland 1965. Het staat weer voor de deur, hét evenement van Hengelo Gld en daarmee bedoelen we dan de HAMOVE-motorcross. A.s. zondag 28 maart zal Hengelo weer gevangen zijn in de ban van dit altijd weer boeiende en grootse motorfestijn. Vooral nu het gaat om punten verzamelen voor het Nederlands kampioenschap 1965 (de cross op a.s. zondag is de eerste wedstrijd ervoor) zal weer menig bekende rijder naar Hengelo G komen om z’n strijd daar te leveren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Hartelman

TELEFOONCEL geplaatst
Gemak dient de mens. Met dit opschrift bedoelen wij de telefooncel die in Hengelo Gld geplaatst wordt door de Technische Dienst der PTT te Zutphen. De plaats van de telefooncel is gepland bij de Coöp. Landbouwvereniging aan de Spalstraat. Hengelo gaat vooruit!

6 april 1965
Palmpasenoptocht
Naar wij vernemen zal door ’t Nut a.s. zaterdagmiddag voor de kinderen wederom een Palmpasenoptocht georganiseerd worden De optocht wordt geformeerd, in de Rozenstraat om 2 uur. Ook nu weer zullen de mooiste stokken met een prijsje beloond worden, terwijl alle deelnemende kinderen een kleine surprise ontvangen.

Cursus voor „Jong Gelre”
Door Jong Gelre (afd. dames) werd in hotel Langeler een cursus georganiseerd, bestaande uit 4 lesavonden en waaraan door 24 dames werd deelgenomen. Oe cursus genaamd: voor zover het aan jou ligt” was onderverdeeld in de volgende onderwerpen : ,,Gezonde voeding”, ..Schoonheidsverzorging”, ,,Goede manieren” en „Sexuele opvoeding”. Aan het slot van de cursus dankte de pres. mej. Kelholt allen voor de verleende medewerking aan deze. gezellige en leerzame cursus.

13 april 1965
Uw bloed voor een leven!
Binnenkort zal ook in Hengelo (Gld.) een bloedafname-avond worden georganiseerd door liet Roode Kruis, als er tenminste voldoende enthousiasme onder de bevolking bestaat, om zich als donor hiervoor op te geven. Het gaat nu eens niet om geld, maar alleen om nog geen halve liter van Uw bloed. Iedereen tussen 18 en 65 jaar die gezond is, kan dit makkelijk missen, daar binnen korte tijd de hoeveelheid afgestaan bloed in Uw lichaam weer wordt bijgemaakt. Zoals U weet is de normale hoeveelheid bloed van een volwassene ongeveer 5 liter. indien U zich hiervoor opgeeft, bent U beslist niet de enige; velen deden het vóór U en het is misschien aardig, te weten dat in 1963 bijna 210.000 mensen bloed hebben afgestaan als Roode Kruis donors. Dit is een respectabel aantal, maar in de praktijk blijkt, dat het eigenlijk toch nog niet genoeg is. Zie verder in de Reclame.

20 april 1965
NAAISTERS EN LEERLING-NAAISTERS gevraagd
Door een steeds toenemende vraag naar onze artikelen GEVRAAGD:
NAAISTERS EN LEERLINGNAAISTERS voor onze ateliers te Hengelo Gld en Keijenborg. Aanmelden bij W. DERKSEN Hummeloseweg 38 Telefoon 1757 Hengelo Gld B. Winkelman Pastoor Thuisstraat 12 Telefoon 1354 Keijenborg. Voordelige koopgelegenheid van alle artikelen, welke in ons bedrijf voorkomen. Prettige werkkring, alle sociale voorzieningen en hoog loon.
N.V. KLEMACON – Tel. 05420-23716 – ENSCHEDE.

27 april 1965
Zij die vielen
De dodenherdenking zal dit jaar in onze gemeente een ander verloop hebben dan in vorige jaren. Het organiserend comité heeft – na overleg – tot het volgende besloten : De kerkklokken zullen luiden van 19.47 tot 19.57 uur. Daarna zal de burgemeester een krans leggen aan de voet van het monument. Hierop volgen twee minuten van algehele stilte. Wanneer tenslotte ,,The last Post” geklonken zal hebben, kan langs het monument gedefileerd worden en kunnen bloemen worden neergelegd. Gedurende deze korte plechtigheid zal dus geen stem worden beluisterd en geen zang zal klinken. De gang van zaken tijdens deze plechtigheid zal dus soberder zijn dan in de afgelopen jaren. Het comité ziet als het wezenlijke van deze herdenking het gemeenschappelijk beleven van de twee minuten, gedurende welke het gehele Nederlandse volk stilte betracht; stilte, om terug te denken aan de jaren 1940 – 1945, aan allen, die toen gevallen zijn en aan de geest van moedig verzet, die zovelen bezielde. Van velen onzer zullen de gedachten teruggaan naar de Hengelose ingezetenen, die in- en tengevolge van de oorlog zijn omgekomen en wier namen vermeld staan op een lijst, welke zich bevindt in het monument, waar wij op 4 mei – na kwart voor acht ’s avonds – gedurende een kwartier tezamen hopen te zijn. Voor wie gedurende die tijd bezwaarlijk kunnen staan, zal voor zitplaatsen worden zorg gedragen. Men wordt verzocht van zes uur ’s avonds af de vlag halfstok te hangen, er daarbij voor zorg dragende, dat de vlag niet de grond raakt. Na zonsondergang dient de vlag – zoals altijd – ingehaald te worden. In afwijking van hetgeen eerder gebeurde, zullen de namen van „hen die vielen” dus niet meer tijdens de herdenking worden voorgelezen; zij volgen thans – in volgorde- van overlijden – Zie verder in de Reclame.

U.V.V. afdeling Hengelo Gld 20 jaar
Op 4 mei 1945 – op de avond dat het bericht doorkwam: ,,de duitsers in Nederland capituleren” – werd onder leiding van mevrouw van Hoogstraten opgericht de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. De Unie stelt zich ten doel: Helpen, waar te helpen valt. Werd in de eerste jaren er o a. voor gezorgd dat de Hengelose militairen in Indië met Kerstmis en Pasen pakketten ontvingen, Al spoedig werd begonnen met het organiseren van ontspanningsmiddagen voor bejaarden. De Unie zal op 3 mei a.s. samen met de bejaarden haar 20-jarig bestaan op feestelijke wijze herdenken en nodigt bij deze alle Hengelose Bejaarden uit. Er wordt gerekend op een grote opkomst. Het wordt een gezellige middag, waarbij o.a. de Hamove de 20-jarige U V V. voor de bejaarden een verrassing aanbiedt Komt U allen?

4 mei 1965
Gezamenlijke dankdienst in Ned. Herv. Kerk
5 mei 1965 zal in het teken staan van 20 jaar bevrijding van de overheersing door de Duitse bezetter. Op deze dag zal er een gezamenlijke dankdienst in de N.H. kerk worden gehouden en welke aanvangt om 10 30 uur. De voorgangers in deze dienst zijn Ds.van Thiel, Pastoor Waanders, Pastoor Dijkers en Ds. Brinkerink. Medewerking zal worden verleend door de zangverenigingen ,,Soli Deo Gloria” en „Sancta Caecilia Ook vele gezangen zullen worden gezongen.

11 mei 1965
Hengelo werd een fraai winkelpand rijker met fa Besselink
Zaterdag 1 mei was voor de fa. A. Besselink (smederij) een verheugende dag. Op deze dag werd n.l. een geheel nieuwe zaak geopend aan de Hummeloseweg, t o. garage Herwers. De fa. Besselink, welke voordien gevestigd aan de Kastanjelaan hoek Banninkstraat, heeft bij deze nieuwbouw nu ook ’n winkel aan haar bedrijf toegevoegd. De voorzitter der winkeliersvereniging de heer J.H . Tijdink verrichtte de officiële opening en complimenteerde de fam. Besselink met de aanwinst. Spr memoreerde in een korte toespraak dat met deze 130e verbouwing of vernieuwing na de oorlog Hengelo GJd een fraai pand rijker was geworden en men niet elders hoeft te gaan wat eigen plaats biedt. Zie verder in de Reclame.

Eind mei a.s. zwemmen in Hengelo
Aan de bouw van het zwembad wordt met man en macht gewerkt. Het grote bassin is bijna gereed en.de gebouwen schieten als paddestoelen uit de grond. Het bestuur streeft er naar de poorten van het zwembad ultimo mei voor bezoekers te openen. Als badmeester is benoemd de heer G.C.B. van Aken te Keijenborg

18 mei 1965
Dikkertje Dap kleuterschool, aangifte kleuters
In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheid van kleuters verzoekt het bestuur de belanghebbende ouders, voorzover zij zulks nog niet hebben gedaan, bij de hoofdleidster vóór 1 juni a.s. aangifte te doen van die kleuters, die met ingang van het nieuwe cursusjaar vier jaren oud zullen zijn. Aangezien echter de school reeds thans ten volle bezet is en uitbreiding van de school met één lokaal wordt overwogen, is de inschrijving van kleuters, die voor 1 september van het volgend jaar de leeftijd van vier jaar zullen hebben bereikt, eveneens tot 1 juni a.s. open gesteld. Belangstellende ouders wordt in hun eigen belang aangeraden van deze mogelijkheid tot aangifte gebruik te maken. Het bestuur voornoemd.

25 mei 1965
Inenting kinderen
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld maken bekend dat voor de kinderen van de 2e, 3e, 4e en 5e klas der lagere scholen gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloze inenting tegen difterie, tetanus en polio, op onderstaande plaatsen en data: Zie reclame. De ouders wordt ernstig aangeraden hun kinderen tegen deze gevaarlijke ziekten te laten inenten. Men wordt verzocht de inentingskaarten aan de kinderen mede te geven.

1 juni 1965
Broodlevering aan „de Muldersfluite”
In aanwezigheid van burgemeester Mackay, Ds. van Thiel en afgevaardigden van de diaconiën en armbesturen van Hengelo G, Keijenburg en Zelhem e v. werd op Hemelvaartsdag ’s middags het aan de Muldersfluite geleverde brood afgewogen. Deze meer dan 400 jaar oude folklore stond wederom in veler belangstelling. Het was een domein voor filmers en fotografen. In totaal werd er geleverd 1418 pnd brood. Het werd als volgt verdeeld: Diaconie te Hengelo 531 pnd; Diaconie Zelhem 531 p RK Kerkbest Keijenburg 251 pnd en RK Kerkbestuur Hengelo 105 pnd. Voor ’t zwaarste brood ontving B.Wossink Dunsborg 2 fles wijn. Aan de wed. Wissink Keijenburg werd 1 fles wijn toegewezen.

Financiële aktie voor Hengelo’s zwembad
Vorige eindstand f 35.155,1, nieuwe totaalstand f 35.677,76. Een verheugende omstandigheid is het voor het stichtingsbestuur dat op zaterdag 5 juni Hengelo’s zwembad z’n poorten gaat openen. Nu maar hopen op zwemlustigen.

Teraardebestelling G.H.Lubbers
Onder grote belangstelling werd vrijdag j.I. ter aarde besteld wijlen G. H. Lubbers in leven mede directeur der H.C.I. te Hengelo Gld. Aan de groeve sprak de heer Gasseling sr. namens de H.C I. en DsKwint namens Diaconie en Gezinszorg.

 

8 juni 1965
Gevestigd architect A. Heijink
Voor Hengelo Gld en omgeving heeft zich in deze gemeente gevestigd het bouwkundig bureau A. Heijink. De heer Heijink, die in Hengelo Gld geboren en getogen is, heeft zich gevestigd op het adres Vordenseweg 46 In deze gemeente staan reeds verschillende woningen, die door hem getekend zijn. Wij wensen de heer Heijink veel succes in zaken.

ERFHUIS Hengelo Gld
Notaris H. van Hengel te Hengelo Gld zal op maandag 14 juni a.s. 2 uur in de Herv. Pastorie Ruurloseweg 26, Hengelo Gld t.n.v. de Weleerwaarde Heer Ds K.G. Kwint publiek verkopen: div, inboedelgoederen, w.o. tafels, stoelen, ledikanten, glas- en aardewerk, linnenpers, commode, koperwerk, enz. Bezichtiging op de dag van de verkoop van 10-12 uur en 1-2 uur. Betaling contant. Kosten 10 pct.

15 juni 1965
Hengelo Gld heeft een zwembad!
Een reeds vele jaren gekoesterde wens in vervulling gegaan.
De foto geeft een overzicht van het bad tijdens de officiële opening. Zaterdag 5 juni heeft burgemeester Baron Mackay het Hengelose zwembad officieel geopend. De heer W. Geurtzen, voorzitter van de Zwembadstichting sprak de openingsrede uit. Hulde aan de Zwembadstichting en de medewerkers, die bergen werk verzet hebben om dit mooie bad tot stand te doen komen.

Dansen bij CONCORDIA Hengelo Gld
A.s. zaterdag dansen Orkest: „The Spitfires” met „The Hurricanes”

Kermis Keijenburg in aantocht
Al veel vrije uren hebben de aktieve leden van het kermiscomité Keijenburg opgeofferd om de kermis 1965 een zo goed mogelijke kans van slagen te geven. De kermis, welke steeds georganiseerd wordt door ’t plm. 230 leden tellende schuttersgilde St. Jan, is vastgesteld voor zaterdag 26, zondag 27 en maandag 28 juni. De opening geschiedt ’s zaterdagsmiddags. Het comité is er na veel arbeid in geslaagd diverse attracties aan te trekken. Als de kermis een aanvang gaat nemen zult u o.a de navolgende vermakelijkheden aantreffen, auto-scooter, vliegtuig-octopus, the swing mill, luchtschommel, draaimolen, balcorotor, balrolsport, schiettent, kegel- en biljartspel. Verder staan er dan opgesteld vis-, koek-, gebakkraam, ijsco enz.

22 juni 1965
Reeds 10.000 bezoekers op zwembad Hengelo.
De reeds jaren bestaande vraag naar de wenselijkheid van een zwembad in Hengelo is wel overduidelijk beantwoord met het feit dat sinds de opening 5 juni op dinsdag 15 juni de 10.000e bezoekster de poorten van het zwembad passeerde. De gelukkige bezoekster mej Ans Notten kreeg een gratis abonnement aangeboden.

De Keijenburgse kermis.
In aansluiting op het vermelde over de kermis in Keijenburg in de vorige uitgave laten wij hierover nog enkele regels volgen. Naast de talrijke attracties op de kermis mag genoemd worden de optocht voor de jeugd met versierde wagens, fietsen, gecostumeerden of groepjes. Aan de ouders een taak om samen met de kinderen deze optocht te maken tot een feestelijke gebeurtenis voor en door de Jeugd. Laat ’t nu zondagmiddag 27 juni niet aan belangstelling ontbreken. De jeugd verdient uw aandacht. Het tradionele tintje van de kermis het vogelschieten krijgt zijn beslag op maandagmorgen 28 juni. Benevens vermaak op het kermisterrein zal men de kermisvreugde kunnen beleven in de diverse zalen. Tijdens de 3-daagse kermis bestaat er volop gelegenheid tot het maken van een dans. Het keurkorps der schutterij biedt nog plaats aan flinke mannen voor opleiding tot vendelier of schutter. Indien animo dan spoedige opgave.

 

Pax 1 bekerkampioen

29 juni 1965
Zaterdag a.s. houdt de gymnastiek vereniging „Achilles” een jeugdturndag op het sportterrein.
Voorafgegaan door een mars door het dorp. Circa 1400 deelnemers. Aanvang 3 uur.

Onteigening te Keijenborg
Het hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo Gld maakt, zulks ter voldoening aan het bepaalde in art. 84 der onteigeningswet, bekend, dat vanaf 29 jun i 1965 gedurende eenentwintig dagen, op de secretarie dezer gemeente ter inzage voor een ieder is nedergelegd het raadsbesluit met bijlagen d.d. 21 juni 1965, nummer 84-1-1, tot onteigening in het belang van de volkshuisvesting ten name van de gemeente Hengelo Gld van het perceel, kadastraal bekend gem. Hengelo Gld, sektie G, nummer 1749, groot 2.9300 ha., begrepen in het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Keijenborg. Deze onteigening beoogt de mogelijkheid te scheppen tot de aanleg van wegen, riolering en groenstroken, alsmede de bouw van een school, woningen, winkels en garageboxen, een en ander conform het bovengenoemde uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Keijenborg, zoals dit door de raad op 25 november 1964 is vastgesteld.
Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, Th. Mackay Hengelo Gld, 23 juni 1965.

6 juli 1965
Inlevering ongewenste handwapenen
De burgemeester van Hengelo Gld maakt bekend, dat bij het „Besluit ongewenste handwapenen” als zodanig zijn aangewezen: stiletto’s, valmessen, boksbeugels, ploertendoders, geheime handwapenen, en handwapenen bestemd voor het verspreiden van vergiftige, verstikkende of weerloosmakende stoffen, niet zijnde gassen, alsmede losse onderdelen van stiletto’s, valmessen en geheime wapenen. De inlevering van deze ongewenste handwapenen dient te geschieden vóór 15 juli a.s. op het bureau van de Rijkspolitie, tegen een vergoeding, welke rechtstreeks door de Minister van Justitie zal worden betaalbaar gesteld. De aandacht wordt er nadrukkelijk op gevestigd, dat na genoemde datum onherroepelijk proces-verbaal zal moeten worden opgemaakt voor het onbevoegd in bezit hebben van genoemde handwapenen.
De burgemeester voornoemd, Th. Mackay Hengelo Gld, 25 juni 1965.

De Velswiekse Boerendansers kriegen vremd bezuuk
In de tien jaren harer bestaan is de folkloristische Boerendansgroep „Wi’j eren ’t Olde’ een allerwegen bekende verschijning geworden. De reputatie van de Velswijkse Boerendansers reikt zelfs tot ver over onze landsgrenzen. Om ’t 10-jarig bestaan luister bij te zetten werd maanden terug de organisatie van een groots dansfestival ter hand genomen. Dit festijn met internationale deelname wordt gehouden van donderdag 22 juli t.e.m. zondag 25 juli te Zelhem. De nu vermaarde dansgroep uit Velswijk (Zelhem) vond een tien jaren geleden haar bestaan in een groepje dames, die op aanraden van de buurtvereniging Velswijk enkele volksdansen instudeerden. Geoefend werd onder leiding van de heer K.Zalebrink bekend volksdansleeraar uit Hengelo G. De dames, die door deze zo geanimeerd werden besloten het niet bij een enkele maal te laten. Zo kwam men tot ’n vaste groep, die langzamerhand ging optreden, na voor de eerste maal te zijn opgetreden voor de VVV van Zeddam. Wi’j eren ’t Olde, welke nu twaalf paren en drie spöllemans telt, trad zelfs op te San Remo (Italië).

13 juli 1965
25 jaar bij de politie
Binnenkort en wel op vrijdag 16 juli hoopt de heer Chr. van Petersen de dag te herdenken dat hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de politie. Velen willen ongetwijfeld deze geziene politieman  gelukwensen. Daartoe bestaat gelegenheid op 16 juli ’s middags in zaal Concordia van 16 tot I7.30 uur.

20 juli 1965
Waardebonnen op de markt
Op de Vrijdagavondmarkt te Hengelo GId Bij iedere aankoop van 1 gulden op de Hengelose Vrijdagavondmarkt wordt U door de verschillende standhouders een lot uitgereikt welke kans geeft op een waardebon van f 2.5O, welke besteed moet worden op de markt. Elke vrijdag wordt de uitslag van de vorige week per publikatiebord op de markt bekend gemaakt.

27 juli 1965
Rijkenbargse bos Openluchtspel RUURLO
zaterdag 7 aug., zondag 8 aug., zaterdag 14 aug. zondag 15 aug. 3 en 8 uur WINNETOU en de schat in het zilvermeer idianenspel naar Karl May. 80 medewerkenden – 24 ruiters. Voorverkoop kaarten: sigarenmag. Meulenkamp, Ruurlo f 2,— Aan de kassa: f 3,— Kinderen (lagere school): f 1,50.

3 augustus 1965
Folksdansfestival Velswijk
Met veel vlagvertoon heeft de boerendansgroep uit de Velswijk haar tienjarig bestaan gevierd welk zich in een dansfestival met internationale deelname manifesteerde. Dit festival dat grote bekendheid kreeg onder de naam FD ’65 is in alle opzichten ’n geslaagd festijn geworden. Talrijke toeschouwers hebben met veel genoegen het optreden van de kleurrijke groepen gevolgd. Ook voor het Bal des Nations m. medewerking van het tieneridool Ilonka Biluska en het dansorkest The New Orleans Syncopaters trok de belangstellenden van heinde en verre. Op het 4-dagen durende festijn hebben de deelnemers met genoegen hun kunnen getoond. In prachtige folkloristische kledij gestoken verschenen de verschillende groepen op het podium en alwaar met veel vaart en verve de dansen werden uitgevoerd.

10 augustus 1965
Blijde verrassing.
Dat de geboorte van het eerste kind van de fam. Ooms-Lubbers, Kerkstraat 13 te Hengelo GId. ook niet onopgemerkt was gebleven aan directie en personeel van aannemingsbedrijf Hess Doetinchem waar de heer Ooms werkzaam is bleek vorige week donderdag, Toen namelijk beleefde de fam. Ooms een blijde verassing De bakker kwam de gelukwensen overbrengen van superieuren en collega’s in een heel oude traditie namelijk net een reuzenkrentenbrood. Uiteraard trok dit de nodige belangstelling.

17 augustus 1965
Zwembad 50.000e bezoeker
Donderdag passeerde de 50.000e bezoeker de controle van het Hengelose zwembad. Het was mevrouw Mentink uit de Velswijk. Dit is ondanks het slechte weer een prachtig resultaat.

24 augustus 1965
Voor een brommer of fiets slaagt U het beste bij „De SPECIAALZAAK” Harmsen en Geurtsen
Wij presenteren de meest vooraanstaande merken: o.a. Zündapp, Kreidler, Batavus, Tomos, Solex Fongers, Juncker, Phoenix, Batavus, Empo Weer in voorraad gebruikte bromfietsen o.a. Batavus super sport 1964.

31 augustus 1965
Bezichtiging nieuwe RK school in Hengelo
Op zondag 5 sept. van 15-16 uur en dinsdag 7 sept. 1930-21 uur is er gelegenheid de nieuwe R K. School te bezichtigen. Iedereen is hartelijk welkom. Met de opening van deze nieuwe school wordt tevens het 50-jarig jubileum gevierd van de R K. school in Hengelo Gld.

7 september 1965
Afscheid als P.T.T.-ambtenaar Keijenburg
Na vele jaren getrouwe dienst nam op maandag 30 aug. de heer D J Niessink als ambtenaar der P.T.T. afscheid, wegens het bereiken der pensioengerechtigde leeftijd. Gedurende 36 jaar was hij werkzaam als hulp en later als besteller. In 1943 werd de heer Niessink overgeplaatst van Keijenburg naar Wehl, terwijl hij in 1945 naar Keijenburg terugkeerde Te zijnen huize sprak de heer C. Janssen, kantoorhouder Hengelo Gld, waarderende woorden tot de scheidende. Mede namens het personeel werd hem een herinnerings-album aangeboden. Namens het hoofdkantoor Vorden kwam directeur H Harwig en A H Bello, employé P,T.T., van dhr Niessink afscheid nemen, waarbij hem een oorkonde werd uitgereikt. Tevens werd aangebeden een kalenderhanger en een enveloppe met inhoud. Moge de scheidende van een welverdiend pensioen gaan genieten.

14 september 1965
Opening R.K. Lagere School Hengelo Gld
De zeereerwaarde heer pastoor Waanders onthulde de naam van de nieuwe R.K. lagere school ,,De Leer” aan de St Michielstraat.

Ter gelegenheid van de heropening van de Chr. huishoudschool ’t Hoge 41 VORDEN wordt de school dinsdagavond 14 sept. van 7-9 uur n.m. ter bezichtiging opengesteld  voor oudleerlingen en belangstellenden.
De directrice, G. Disbergen.

21 september 1965
75 jaar Excelsior
De zang- en toneelver. Excelsior te Hengelo hoopt binnenkort haar 75 jarig bestaan te herdenken. De voorbereidingen ter viering van dit unieke jubileum zijn reeds in een vergevorderd stadium. Op zaterdag 13nov. zal ’s middags een receptie worden gehouden terwijl avonds de jubileum-uitvoering zal plaats vinden. Aan deze uitvoering zal medewerking worden verleend door het Warnsvelds mannenkoor. Dit koor behaalde onlangs op een internationaal concours een 1e prijs met 341 punten.J.W. Luiten

28 september 1965
Lijst natuurgebieden
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld maken bekend, dat bij besluit van de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening d.d. 4 mei 1965, nr 41 is bepaald, dat het verzoek, als bedoeld in artikel 29 eerste lid van de wet van 28 september 1950, houdende voorlopige regeling inzake het Nationale Plan en Streekplannen, wordt geacht te zijn gericht tot ieder, die het voornemen heeft binnen de gebieden, opgenomen in de bij dat besluit behorende lijst van natuurgebieden enig werk uit te voeren of – voor zover betreft openbare lichamen – grond aan te kopen. Als natuurgebieden zijn aangewezen de volgende in of nabij deze gemeente gelegen objecten: Kasteel Hackfort, Loofhoutbosjes in dal van Hengelose beek, Huize Ruurlo, Huize Zelle en het Zand en de Pinsel.

5 oktober 1965
Hier is de nieuwe SCALDIA 408
Vele accessoires, slaapbanken; achteruitrijlampen, grote kofferruimte, 4 portieren, uitgebreide gereedschapset. Te veel om op te noemen. Komt u zelf overtuigen en maakt een proefrit bij:
Garage en Automobielbedrijf Gebr. Regelink Korte Hofstraat 6 – Telefoon 05753-1573 – HENGELO GLD.

E.H.B.O m cursus Hengelo Gld
Voor de inmiddels begonnen cursus kunnen nog enkele cursisten geplaatst worden. Aanmelding bij B. DEMMING Spalstraat 11, Hengelo Gld, Tel 1265 Sportdag op het sportterrein a.d. Hummeloseweg de traditionele sportmiddag voor jongens- en meisjesclubs uit Hengelo Gld en Keijenburg gehouden. Op deze middag, welke geopend werd door burg-meester Mackay, werden de verschillende sporten onder ideale weersomstandigheden afgewerkt. De resultaten waren na optelling der punten, meisjes 1 Zonnestraaltjes 130, 2 Willibrordus 90. 3 Keijenburg 80 p. Jongens 1 Willibrordus 100, 2 jong Hengelo 65 punt.

12 oktober 1965
In memoriam G. H. Morsink
In De Lutte (Overijssel) overleed plotseling in diens geboorteplaats op 70-jarige leeftijd de heer G H. Morsink. Na achtereenvolgens als gemeenteambtenaar werkzaam te zijn geweest in Losser, Denekamp en Zutphen, kwam de heer Morsink in 1920 naar Hengelo GId en was hier onafgebroken werkzaam als Hoofd commies. Vooral het marktwezen ter plaatse waarvan hij bestuurslid was. ging hem ter harte. Hier volgde hij Dr Meinders op als voorzitter. Wegens gezondheidsreden moest hij enkele maanden geleden deze functie opgeven. De marktvereniging benoemde hem tot Erelid. Dat de heer Morsink ook op ander terrein zijn beste krachten heeft gewijd aan de gemeenschap, moge blijken uit al die instanties, die ook van zijn diensten gebruik hebben mogen maken. Bestuursfuncties bekleedde hij v.d. Kath. Staatspartij, tevens v.d. Kieskring Gelderland. Van de afd Hengelo GId der KVP was hij jarenlang voorzitter. Verder maakte hij zich verdienstelijk voor de ANWB, waarvan 26 jaar consul, VVV en HAMONE. De teraardebestelling heeft plaats gehad op 8 oktober, waarbij de kerkdienst werd geleid door zijn zoon Pater Paul Morsink OFM Conv. uit Bordeaux (Frankrijk.)

Intrede Ds, M. Jansen
Op zondag 17 oktober zal Ds Jansen uit Maasbommel zijn intrede doen in de Herv. Gemeente van Hengelo GId. In de middagdienst in de Herv. Kerk n.m. 2.45 uur zal hij worden bevestigd door zijn broer Ds P Jansen te Wormerveer. Na de kerkdienst bestaat er in zaal Concordia gelegenheid om nader kennis te maken met de nieuwe predikant. De begroetingsavond door de Hengelose verenigingen vangt dinsdagavond 7.30 n.m. aan in zaal Langeler.

19 oktober 1965
40-jarig jubilem De heer M Reuling herdacht op woensdag 13 oktober het feit dat hij 40 jaar geleden in dienst trad bij fa Gebr. Sueters, klompenfabriek. Diezelfde dag vierde de heer M. Jansen zijn 35-jarig jubileum ook bij de fa Sueters. De jubilerenden zijn beide woonachtig in de gemeente Zelhem. ’s Morgens werd er een H.Mis opgedragen in de parochiekerk. De eeiste burger van Zelhem kwam de jubilarissen ’s middags op het bedrijf gelukwensen. Het feest werd later voortgezet in Hotel ,,De Eikeboom”.

Door brand verwoest
Vorige week woensdagmiddag half vijf werd de Hengelose brandweer gealarmeerd voor een uitslaande brand in de boerderij, bewoond door de familie W.R.Horstink en behorende tot het landgoed ,,’t Zelle”, aan de Ruurlose weg gelegen. Hoewel de brandweer spoedig ter plaatse was, werd de boerderij totaal verwoest en kon slechts een gedeelte van de inboedel gered worden. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting op de z.g. deel. Zowel gebouw als inboedel waren verzekerd. Het gezin, bestaande uit man, vrouw, vijf kinderen en een huisgenoot, vond een eerste
onderkomen bij buren en familie. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.

Wie weet hier nog iets van (50 jaar Excelsior)?
Op woensdag 22 dec. 1915 gaf de gem. zang- en toneelver. Excelsior, ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan in de bovenzaal van de fam. Kremer (tegenwoordig groentehuis Kuipers) een jubileumuitvoering. Naast een achttal nummers werd opgevoerd het blijspel „Twee wapens”. Zij die hier nog iets van weten, gelieven dit even op te geven bij drukkerij Wolters of één der bestuursleden van Excelsior.

26 oktober 1965
Dropping Ned. Herv. Jeugdraad Hengelo G
Dropping op zaterdag 30 oktober a.s. Deelname voor iedereen en in tegenstelling tot eerdere vermelding vanaf 16 jaar. Start vanaf het Verenigingslokaal in de Schoolstraat. Inschrijving tot 6.45 uur. Inschrijfgeld f 1.— Dames en Heren deelnemers vergeet niet een zaklantaarn en een blinddoek mee te nemen.

2 november 1965
Koldemarkt – Hengelo Gld
Volgende week woensdagavond 10 nov. dansen Zaal Langeler: Orkest: „The Woodpeckers’ Zaal Concordia: Orkest: „The Moodchers”. Gezelligheid en sfeer in hotel „de Kroon” (Spalstraat 32) bij stemmingsmuziek van „The Meteoors”

9 november 1965
UV.V. afd. Hengelo GId doet een beroep op u!
Binnenkort, en wel op woensdag 17 nov. zal door de U.V.V. een verkoopmiddag gehouden worden. De U.V.V die reeds 20 jaar lang voor de bejaarden in onze gemeente ontspanningsmiddagen organiseerde, ziet zich helaas genoodzaakt een beroep te doen op de Hengelose ingezetenen en door het verkopen van zelfvervaardigde handwerken, babykleren, truien enz. de financiële positie van de afdeling te verbeteren. De U V.V. zal U gaarne ontvangen woensdag 17 november tussen 2-5 uur in zaal Bruggink. Steunt het werk van de U.V.V. en komt allen.

Jubileum bij firma Winters
Op 15 nov. a.s. hopen wij te herdenken, dat de heer Jan Wenneker gedurende 40 jaar onafgebroken in ons bedrijf werkzaam is geweest. Dank aan God voor deze lange jaren aan hem geschonken in gezondheid en arbeidsvreugde. Dank aan onze medewerker en echtgenote voor hun toewijding. ’s Avonds van 5-7 uur gelegenheid tot feliciteren in hotel Langeler.
FAM WINTERS, Spalstr. 8.

16 november 1965
Verpachting pastorietuin
Kerkvoogden der Herv. Gemeente van Hengelo willen de pastorietuin nabij de Ruurloseweg, gr. plm. 50 are verpachten. Pachter moet tuin inzaaien en gebruiken als weide. Gegadigden gelieven zich vóór 24 nov. a.s. te melden bij de Kerkelijke ontvanger G. Meulenbrugge, Ruurloseweg 4.

De winter staat voor de deur
Dus meer tijd om eens gemakkelijk te zitten Door onze grote inkoop op de meubelbeurs, moeten wij ruimte maken en doen wij enkele modellen zeer voordelig weg. Profiteer hier van en komt U tevens de nieuwe modellen bewonderen. Zeer grote keus, ook voor slaapkamers, eethoeken enz. Kom vrijblijvend eens kijken Kamerbreed tapijt in verschillende prijzen Cocos – vitrage overgordijnen. Alles uit voorraad in ruime keus.
H. LUBBERS Woninginrichting.

23 november 1965
VOOR AL UW levensmiddelen en St Nikolaasartikelen naar Uw VEGE kruidenier H. A. Lubbers
Vordenseweg 17 Tel 1467.

Nuttige geschenken koopt St. Nicolaas bij B, W, GR0TENHUIS TEXTIEL
Telefoon 1598 Bekveld.

Wat ge bij de schoenmaker van Keijenburg vind, dat weet alleen de goede Sint
Prachtige schoenen en laarzen met bont dat is juist wat de Sint daar vond. Piet zei tegen Sint:Dat is echt iets naar onze zin . Bij Hermans uw schoenleverancier daar koopt ge met het meeste plezier. Gun U de moeite en ga eens kijken bij Hermans Keijenburg, die heeft schoenen die nooit verslijten.

30 november 1965
Aanvraag vergunning waterwinning N.V. Waterleiding Oostelijk Gelderland
Ter voldoening aan gestelde in artikel 10, 2e lid van de Grondwaterwet Waterleidingbedrijven brengen burgemeester en wethouders van Hengelo Gld ter openbare kennis, dat vanaf 1 december 1965, gedurende twee maanden ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt een afschrift van de aanvrage, ingediend door de N.V. Waterleiding Oosterlijk Gelderland te Doetinchem – met de daarbij behorende stukken om vergunning voor het tot stand brengen van een waterwinning aan de Venneweg in deze gemeente. Gedurende de termijn van ter visie ligging kunnen de belanghebbenden bij burgemeester en wethouders van die gemeente waarbinnen het onroerend goed, waarop de bezwaren betrekking hebben, is gelegen schriftelijk bezwaren indienen tegen het verlenen van de vergunning . De ingediende bezwaren kunnen in een ter gemeentesecretarie op dinsdag 8 maart 1966 te 10.30 uur te houden openbare zitting mondeling worden toegelicht; alsdan bestaat eveneens gelegenheid met aanvraagster overleg te plegen omtrent de voorgenomen waterwinning. Hengelo Gld, 22 november 1965 Het gemeentebestuur voornoemd.

7 december 1965
Oud-plaatsgenoot uit Keijenburg wordt pastoor
Onze oud-plaatsgenoot de weleerw. Heer A. W. Niesink laatst kapelaan aan dr H. Parochie te Hengelo (Ov.) is door Zijne Eminentie Alferink benoemd tot pastoor te Klarenbeek. De plechtige installatie zal op 15 december plaats hebben. Kapelaan Niesink was voordien werkzaam te Gent (O B.), Ootmarsum en Duistervoorde.

Artikel 20 Wederopbouwwet
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij voornemens zijn aan de heren J. W. Beeftink en M. G. Voskamp beiden wonende Hummeloseweg 14 te Hengelo Gld, overeenkomstig artikel 20 der Wederopbouwwet vergunning te verlenen tot het bouwen van de helft van een dubbel woonhuis, op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie F, nummer 1815, gelegen aan de Zelhemseweg. Eigenaren en andere belanghebbenden van aan dat perceel grenzende of in de nabijheid daarvan gelegen gronden kunnen uiterlijk tot 22 december 1965 bij hun college bezwaren tegen het verlenen van bovengenoemde vergunning indienen.
Burgemeester en wethouder der gemeente Hengelo Gld, Th. Mackay, burgemeester W. M. A. van Zeeland secretaris.

14 december 1965
HEROPENING fa JET LANGELER
Het is ons een genoegen U te kunnen mededelen, dat wij voornemens zijn onze geheel verbouwde en gemoderniseerde zaak te heropenen op vrijdag 17 dec. a.s. n.m. 2 uur. Wij stellen u in de gelegenheid om ’s avonds van 7-9 uur met onze nieuwe zaak kennis te komen maken. De verkoop begint op zaterdag 18 december, waarbij wij u als openingsaanbieding 1O pCt KORTING geven op al onze artikelen.
JET. LANGELER Kerkstraat 11.

Modderrit HAMOVE
Op zondag 19 december organiseert de HAMOVE weer haar bekende modderrit. Dit prachtige motor festijn voor rijders en publiek wordt gehouden in de nabijheid v. café ,,de Zandheuvel’ Ruurloscwcg, waar men zich ook kan opgeven. Na afloop vindt in café van der Weer de prijsuitreiking plaats. Ongetwijfeld zal het weer ’n echte modderrit worden.

21 december 1965
In het Ned. Herv. Rusthuis te Hengelo Gld kan een flinke medewerkster worden geplaatst. 45-urige werkweek / extern. Vereisten: Liefde en belangstelling voor de arbeid onder bejaarden Prot. Chr. beginselen. Nadere inlichtingen bij de directie: Kastanjelaan 15 Telefoon 1357.

Opening bakkerszaak
Woensdag 15 december opende de fa Sloot onder grote belangstelling haar geheel nieuwe brood- en banketwinkel. De voorziter der winkeliersvereniginp de heer J.H.Tijdink voerde als eerste het woord en zei dat Keijenburg trots kon zijn op zulk een fraai pand. Het werd gebouwd onder architectuur van A. Wolbert, Keijenburg.

28 december 1965
IN MEMORIAM H. J. Vruggink
Door een noodlottig ongeval overleed vorige week dinsdag de heer H. J. Vruggink, waarmede aan een werkzaam leven abrupt een einde kwam. Wijlen de heer Vruggink was mede-oprichter der Chr. Muziekvereen. Crescendo en had vanaf 17 juni 1935 zitting in het bestuur, terwijl hij in 1962 werd gekozen als voorzitter. Voorts vervulde hij tientallen jaren het penningmeesterschap der Evangelisatiecommissie. In de AR-kiesver. nam hij ook lange tijd een bestuursfunctie in. Als voorzitter van de Bond van Oud-strijders heeft hij tot heden de belangen ervan met hart en ziel behartigd. Ook in het comité 1940-1945 had hij zitting. De teraardebestelling vond vrijdag plaats op de Alg. Begraafplaats te Hengelo GId.

HEROPENING FA. J. E. T. LANGELER
Sinds 1914, toen de bestaande kruidenierszaak van de fa. Langeler aan de Kerkstraat te Hengelo GId. werd uitgebreid met een manufakturenafdeling door wijlen de heer J. E. T. Langeler, heeft deze zaak verschillende verbouwingen en uitbreidingen ondergaan, nl. in 1937, 1956 en 1962. Dat het een zaak is die met de tijd meegaat is hieruit wel duidelijk. Nog duidelijker wordt dit als men de verbouwing en uitbreiding van 1965 bekijkt, waarvan nu vrijdagmiddag de heropening plaatsvond. Ditmaal is het een verbouwing en uitbreiding die alle voorgaande overtreft. De benedenverdieping werd uitgebreid met ca. 100 vierkante meter en de bovenverdieping met ca. 60 vierkante meter. De totale winkelruimte is hiermede gekomen op ca. 320 vierkante meter. Het interieur is geheel vernieuwd en alle afdelingen van onder- en bovengoed, van dames, heren en kinderen zijn zodanig geprojekteerd en opgesteld dat iedereen makkelijk kan kiezen uit de grote verscheidenheid van artikelen. Bij de verschillende afdelingen zijn ook aparte paskamertjes aanwezig hetgeen prettig aandoet. De dichte etalagekasten zijn verlaagd waardoor men van buitenaf de gehele benedenverdieping inkijkt. Op de bovenverdieping is ook een speciale afdeling voor baby-uitzetten met een apart zitje voor besprekingen. De fa. Langeler kan met het nu bereikte resultaat wedijveren met de meest vooraanstaande zaken in de verre omtrek en voor de gemeente Hengelo betekent het een belangrijke aanwinst. Rest ons nog te vermelden dat het gehele pand thans voorzien is met centrale verwarming en hypermoderne verlichting van ontelbare TL-buizen.