4 januari 1966
In memoriam J.Dorgelo
In de nacht van woensdag op donderdag overleed op 73-jarige leeftijd ten huize van zijn dochter en schoonzoon te Apeldoorn de heer J. Dorgelo. Wijlen de heer Dorgelo was van 13 jul i 1936 tot 30 juni 1957 hoofd der Piersonschool Hengelo Gld. Eén jaar maakte hij nog mee in de nieuwe school. Na zijn pensionering werd hij aangesteld als administrateur der vereen. tot instandhouding van scholen met de Bijbel. Gedurende een hele periode had hij zitting als ouderling in de Kerkeraad der Hervormde Gemeente. Ook heeft hij nog een bestuursfunctie in de C.H.-kiesver. ingenomen. Wat zijn aandacht had heeft hij steeds met hart en ziel behartigd.

Fa B. Eelderink-Maalderink overgenomen door Benny Seegers
Hiermede betichten wij U, dat wij met ingang van l januari ons bedrijf hebben overgedragen aan dhr. Benny Seegers Wij danken U allen voor het steeds in ons gestelde vertrouwen en bevelen onze opvolger van harte bij U aan. Fa B. Eelderink-Maalderink Varssel In aansluiting hierop delen wij U mede , dat wij met ingang van 1 januari het bedrijf van de Fa B. Eelderink-Maalderin  hebben overgenomen. Wij hopen dat U het vertrouwen dat U in de Fa Eelderink-Maalderink hebt gesteld, op ons zult overdragen, zodat wij dit kunnen verstevigen.
Benny Seegers SMEDERIJ Loonbedrijf annex handel in landbouwwerktuigen en tractoren F 61 – Varssel, Hengelo Gld Telefoon 05753-7271.

Alle varkensmarkten geschorst
Nadat reeds ingaande 23 december j.l. de varkensmarkt te Meppel was geschorst, werd daags daarop door de Minister van Landbouw en Visserij besloten de varkensmarkten in het gehele land te schorsen. Gelijktijdig werd hiermede ingesteld het verbod tot het houden van keuringen, tentoonstellingen, verkopingen en het op soortgelijke wijze bijeenbrengen v. varkens in geheel Nederland. Wegens een geval van mond- en klauwzeer onder varkens te Hollandsche Veld is op 24 december 1965 de veemarkt te Hoogeveen voor runderen geschorst. Deze uit het oogpunt van bestrijding van het mond- en klauwzeer getroffen maatregelen dienen tevens het belang van de agrarische export.

11 januari 1966
Zoekt U een woning?
Komt u dan eens met ons praten, Wij hebben thans in aanbouw aan de Korenbloemstraat te Hengelo Gld een dubbele woning. Per woning bevattende een hall, w.c., keuken, woonkamer, 3 slaapkamers, douchecelen vrijstaande berging. De oppervlakte van de grond behorende bij de woning bedraagt ca 350 m2 . De totale koopprijs bedraagt f 34 500.- kosten koper. Onze inlichtingen zijn gratis en verplichten u tot niets. Wilt u die schriftelijk? U ontvangt onze uitvoerige brochure. Wilt u mondeling voorgelicht worden? Wij komen bij u! Hier ligt uw kans voor bezitsvorming.
Eigen woningbezit „Gelderland” Dieren, Spoorstr. 42a, tel. 08330-4053. bgg. 05756-1411.

Excelsior benoemde nieuwe dirigent
Tijdens de jaarvergadering in zaal ,,De Kroon” werd een nieuwe dirigent benoemd door de gem. zangvereniging Excelsior te Hengelo Gld. De keuze viel op de heer Kortkamp uit Hengelo (Ov.), die in de plaats komt v.d. heer Van der Kooy, welke aangesteld werd bij ’n grote muziekband te Rotterdam De heer Kortkamp, die het dirigentenvak tot beroep heeft, leidt ook het Mannenkoor Apeldoorn en de gem zangver, te Lochem.

 

18 januari 1966
Oprichting „supportersver.” motorsport
Op de onlangs gehouden jaarvergadering van de Hamove was er bij de binnengekomen stukken een brief welke de vraag bevatte of de club geen verenigingscrossmotor kon aanschaffen. Men was echter van mening dat dit geen zaak voor de vereniging is. doch b.v. eerder een zaak voor een eventueel op te richten „supportersvereniging” o.i.d. Nu zijn er stemmen opgegaan om te proberen in die richting iets te organiseren. Het doel is: ondersteuning van de motorterreinsport. Hiervoor zal op donderdag 20 januari, ’s avonds 8 uur in clublokaal v.d. Weer ’n vergadering zijn teneinde een en ander nader te bespreken. Allen zijn welkom.

25 januari 1966
Huwelijk Beatrix
Dezer dagen zal uw bijdrage gevraagd worden voor een cadeau, dat namens het Nederlandse Volk zal worden aangeboden aan Prinses Beatrix bij gelegenheid van Haar voorgenomen huwelijk met de heer von Amsberg. Na overleg met besturen uit ons verenigingsleven, werd besloten een buskollekte te houden. Velen verklaarden zich bereid deze aktie, welke naar ik vertrouw geen nadere aanbeveling behoeft, te helpen bevorderen.
Burgemeester Mackay.

 

40 jaar koster
Mede door de vriendelijke belangstelling is de dag van mijn 40-jarig kosterschap aan de St Willibrordus-parochie, voor mij en mijn echtgenote, tot een onvergetelijke dag geworden. Hierbij mijn hartelijke dank aan familieleden, bekenden en in het bijzonder aan pastoor Waanders, pater Pijpers en het R K. kerkbestuur.
H. J. Thuss Hengelo Gld, jan. 1966. Zuivelweg 4.1 februari 1966
Kon. Harmonie Concordia geeft uitvoering
Binnenkort en wel op zaterdag 19 februari hoopt de Kon. Harmonie Concordia weer een jaarlijkse uitvoering te geven. Het koor dat onder leiding staat van haar eminente dirigent de heer D.C H.Helmink uit Doetinchem, heeft o.a. in studie genomen de Kalief van Bagdad en Oklahonda. Het toneelgezelschap Het Hooge Huus Zutphen verzorgt voor Concordia het toneelspel.

Elektrisch fornuis op proef bij Winters
Tijdelijk aanbod! Voor ieder serieus geïnteresseerde, die niet elektrisch kookt. DRIE MAAND LANG een elektrisch fornuis (naar keuze) en aansluiting, compleet met pannen en kookboek GRATIS op proef. Wanneer u binnen een maand, na in bedrijfstelling van het fornuis, reeds tot aankoop besluit, krijgt u voor elke nieuwe pan, die bij het fornuis wordt gekocht, een bedrag van f 4, — terug voor een ingeleverde oude pan, tot maximaal 6 pannen.
Voor nadere inlichtingen : Uw G I.V.A.-lnstallateur Spalstraat 8-10.

8 februari 1966
Christelijke kleuterclub Varssel
De kleuterclub Varssel, welke in oktober 1964 werd opgericht, heeft haar deuren weer geopend voor alle ouders en belangstellenden, die van dit werk kennis willen nemen. Deze vereniging, ten behoeve van de kleuters, die niet naar ’n officiële kleuterclub kunnen doet nog steeds haar werk, mede door gemeentelijke subsidie en particuliere steun. Er bestaat op 10 febr. ’s avonds gelegenheid eventuele werkstukjes te bezichtigen en wel van 7.30—8.30 uur. Het bestuur hoopt dat velen, ook van buiten Varssel hun belangstelling zullen tonen. Het adres van de kleuterclub is: Noodwoning F 89. Ook zijn inlichtingen te verkrijgen bij mevr. Garssen, Varssel, telefoon 7290.

Help de kinderen van Vietnam!
De vele reportages op de televisie en in de pers gewijd aan het ondragelijke leed dat de bevolking van Vietnam en met name de Vietnamese kinderen moeten verdragen, hebben niet nagelaten op velen van ons een diepe indruk te maken. Zo sterk kan deze emotie worden, dat wij ons schuldig voelen in onze welvaart, die wij in vrede mogen genieten. Zie verder in de Reclame.

15 februari 1966
Carnaval viert u op zijn het best bij hotel de Eikeboom te Keijenburg
Zondag 20 februari groot carnavalsfeest voor jongeren. Maandag 21 februari voor iedereen. Voor de origineelste costuums zijn mooie prijzen geschikbaar.

22 februari 1966
Lezing over het pedagogisch verwaarloosde kind
N.V.E.V. Woensdag 16 febr. hield in zaal Bruggink de heer Westerop uit Amersfoort namens de Geestelijke Volksgezondheid in Gelderland een lezing over het pedagogisch verwaarloosde kind. Spreker begon met te zeggen dat naast de natuurlijke aanleg toch zeker ook kennis wordt vereist om kinderen goed op te voeden. Door welvaart en betere voorlichting komt het materieel verwaarloosde kin d veel minde r voor dan vroeger. Gebrek aan liefde , geen goede verzorging en geen verantwoordelijkheidsgevoel zijn 3 oorzaken van verwaarlozing. In de pauze werden vragen gesteld over problemen uit de praktijk die zo goed mogelijk werden beantwoord al zei ook de pedagoog, dat een oplossing vaak moeilijk is. Heel belangrijk is de verhouding tussen ouders en kinderen. Mevr. v. Hengel bood onder dankzegging de heer Westerop een boekenbon aan.

1 maart 1966
KEIJENBURG Pater J. Dolphijn terug uit de missie
Vorige week woensdag kwam, na 7 jaar missie-arbeid in Nieuw-Zeeland, weer thuis Pater J. Dolphijn. ’s Avonds bracht de muziekvereniging „Sint Jan” een serenade ten huize van de pater. De muziekvereniging werd vergezeld door de ruiterver. ,,De Bosruiters”.

U.V.V. afd. Hengelo Gld Bejaardenmiddag
Ter ere van het huwelijk van H.K.H. Prinses Beatrix een feestelijke bejaardenbijeenkomst op dinsdag 8 maart a.s. ’s middags 2 uur in Concordia. Alle bejaarden, boven 65 jaar, nodigen wij hierbij uit. Zij, die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, worden gehaald. Opgave vóór 8 maart bij mevr. Aalberts, Ruurloseweg.
Het bestuur.

 

Editie 8 maart 1966 niet beschikbaar.

15 maart 1966
Nederlands Kampioen Biljarten
Als jongste temidden van oudere deelnemers stond J. Lenderink van de b.v. „’t Hoekje” (v.d. Weer) voor de grote taak om de gekoesterde verwachtingen t.a.v. Nederlands Kampioenschap waar te maken. Inderdaad speelde hij het klaar bij de nationale finale 3e klas te Huissen de titel binnen bereik te krijgen. Met een totaal van 11 punten en het hoogste gem.van 3,82 werd dit succes behaald. Een stimulans voor de verdere groei van de nog jonge b.v. ,,’t Hoekje”. Op feestelijke wijze werd de nieuwe biljart-kampioen zondagsavonds door familie en vrienden bij het clublokaal v.d. Weer ingehaald.


Bejaardengymnastiek
Binnenkort wordt in het Wijkgebouw van het Groene Kruis onder leiding van de heer Hiemcke begonnen met ’n cursus bejaardengymnastiek. Het betreft hier een vorm van lichte gymnastiek, welke speciaal is afgestemd op oudere mensen. De bedoeling van deze gymnastiek is het in goede conditie houden en verbeteren van spieren en gewrichten, hetgeen zeer belangrijk kan bijdragen tot de gezondheid van de ouder wordende mens, Om aan de cursus deel te nemen is het bepaald niet nodig al eerder aan gymnastiek gedaan te hebben. Deze oefeningen zijn voor alle gezonde bejaarden geschikt Eventuele belangstellende n kunnen overleg plegen en zich aanmelden bij hun huisarts en b/d wijkzuster. De aan de gymnastiekcursus verbonden kosten worden laag gehouden en zullen voor niemand ’n bezwaar behoeven te vormen.

22 maart 1966
Nationale K.N.M.V. Kampioens Motorcross op ’t Zand te Hengelo Gld
Voor de nationale K.N.M.V.-kampioensmotorcross op zondag 27 maart op het circuit ’t Zand te Hengelo (Gld.) zijn de voorbereidingen in een vergevorderd stadium. Het fraaie circuit is voor deze cross nog meer geperfektioneerd en beveiligd, zowel voor rijders als toeschouwers. Wel is op dit ogenblik het water op het startterrein nog een probleem, doch de organisatoren hopen en verwachten dat – hetzij een ander startterrein of droogleggen van het bestaande terrein – een en ander zondag 27 maart ten gerieve van renners en publiek geregeld zal zijn. Dit zal dan de twintigste cross zijn die op het circuit ’t Zand verreden zal worden. Zie verder in de Reclame.

12,5 jaar E.H.B.O.
De plaatselijke afdeling van de E.H.B.O. bestaat reeds 12,5 jaar en ter gelegenheid hiervan gaat deze afdeling geen feestavond organiseren of receptie houden, maar doodgewoon een donateurswerving organiseren. De E.H.B.O. is een heel andere vereniging dan anderen, zij is er uitsluitend op gericht hulp te verlenen aan anderen en om dit menslievende werk voort te kunnen zetten en uit te breiden is het nodig dat er geld is, eenvoudigweg er is geld nodig om de medemens te kunnen helpen. De afdeling zou graag haar materieel uitgebreid en aangevuld zien en het is daarom al zo verheugend dat Hamove de eerste stoot gaf de helpende hand te bieden, waarvoor de vereniging buitengewoon dankbaar is. Natuurlijk heeft Hamove ook belang bij een goed geoutileerde en aktieve E.H.B.O., immers bij elke cross geeft deze vereniging haar belangeloze medewerking. Doch ondanks de geste van Hamove is het toch nog nodig dat er een aktie gehouden wordt tot werving van donateurs om een vast jaarlijks inkomen te waarborgen, waaruit dan materiaal e.d. aangeschaft kan worden. Om elkeen in de gelegenheid te stellen donateur te kunnen worden heeft men het donatiegeld zo laag mogelijk gesteld nl. ƒ 2,50 per jaar, dat is dan 5 cent per week. Na de cross op ’t Zand van  zondag 27 maart hoopt men met de aktie te beginnen en het bestuur hoopt dat men nergens tevergeefs komt.

29 maart 1966
Heropening winkel G. J. Meenink
In aanwezigheid van de voorzitter winkeliersver, de heer Tijdink en de heer v/d Griend gemeentearchitekt, heropende de heer Meenink woensdag 23 maart zijn levensmiddelenbediijf aan de Raadhuisstraat. De winkel onderging een aanzienlijke uitbreiding, en is volledig ingericht op zelfbediening. Speciale afdelingen vindt men er, o.a. wijnenhoek, fruit , frisdranken en vlees welke voorgekoeld bewaard worden in moderne koelvitrine. Velen namen de gelegenheid te baat de nieuwe winkel te bezichtigen. Ook werden er talrijke bloemstukken ontvangen. De verbouwing werd uitgevoerd door fa Halfman, schilderwerk door fa. Regelink en elektriciteitsaanleg fa. Winters.

 

5 april 1966
Opening nieuwe winkel fa B.W.Grotenhuys & Zn
In het pand Spalstraat 18 te Hengelo GId opende de fa B.W.Grotenhuys en Zn op donderdag 31 maart een nieuwe vestiging in manufacturen en confectie. Bij de bestaande ruimte werd de voorkamer aangetrokken, waardoor ’n behoorlijk groot winkelpand werd verkregen. De inrichting is zo ingedeeld, dat ’t kopen tot een plezier wordt. Al de aangebrachte rekken en schappen zijn verplaatsbaar, hetgeen elke verandering zonder veel moeite mogelijk gemaakt. De verbouwing werd uitgevoerd door de fa Reugebrink.

Luimes laat uw kleding beter REINIGEN
ledere week zijn er mensen, die ONNODIG veel GELD uitgeven! Wij laten uw kleding beter REINIGEN, geen vuile lucht aan uw kleding, veel vlugger, zonodig dezelfde dag terug, en guldens goedkoper. In veel gevallen voor de HELFT, wat u bij anderen betaalt. Ook dekens en matrassen overtrekken.
LUlMES Meidoornstr. 17 -Tel. 1624 Nergens BETER en VEEL goedkoper.

12 april 1966
Groene Kruis Cursus Algemene Gezondheidsleer
Op verzoek van het bestuur van het Groene Kruis heeft Dr Schreuder zich bereid verklaard een cursus te geven over Algemene Gezondheidsleer en heeft ondermeer als onderwerp de kennis die in ieder gezin aanwezig behoort te zijn over hygiëne, het voorkomen van ziekte, voedingsleer, het verzorgen van zieken enz. Deze cursus is voor ieder toegankelijk en voorziet zeker in een behoefte. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor het schoonhouden, verwarming en verlichting zijn laag gesteld en zullen zeker voor deelname geen bezwaar vormen.

19 april 1966
Wielerronde Keijenburg
Op zaterdag 3O april organiseert de ORANJEVERENIGING KEIJENBURG in samenwerking met de S.W.V. Racing Club Steenderen, haar 1e Wielerronde van Keijenburg voor Jongens van 14 t/m 16 jr [Kl. A] en van 17 t/m 20 jr [kl. B) Aanvang 2.30 uur. Vele prachtige prijzen en vele premie’s Toekomstige deelnemers grijp deze kans om door de geschonken prijzen u van ’n gezellige Koninginnedag zeker te stellen. Iedereen heeft kans.

26 april 1966
Koninginnefeest Hengelo Gld
Zaterdag 30 april DANSEN: Zaal Langeler: orkest The Woodpeckers; Zaal Concordia: dansen na cabaret; Zaal Michels: orkest The Helico’s; Zaal v.d. Weer orkest The Meteors.

Verpachting kantine Sportterrein PAX
De v.v. Pax geeft tot 8 mei a.s. gelegenheid in te schrijven op de verpachting van de nieuwe kantine op het sportpark aan de Elderinkweg. Voorwaarden enz. vanaf heden te verkrijgen bij de secretaris, Spalstraat 31, Hengelo Gld, Telefoon 1456.
Het bestuur
.

Hotel de Kroon
Binnenkort is onze bovenzaal klaar. Bruiloften en kleine partijen nemen wij weer aan.
Hotel-Café- Restaurant De Kroon, Spalstraat 32, Hengelo Gld.

3 mei 1966
DODENHERDENKING
Op woensdag 4 mei e.k. zullen onze oorlogsslachtoffers worden herdacht. De kerkklokken zullen luiden van 19.47—1957 uur. Daarna zal de burgemeester een kran s leggen aan de voet van het monument en een stilte van twee min. aankondigen. Wanneer tenslotte The Last Post zal hebben geklonken, kan langs het monument gedefileerd worden en kunnen bloemen worden neergelegd. Het comité ziet als ’t wezenlijke van deze herdenking het gemeenschappelijk beleven van de twee minuten gedurende welke het gehele Nederlandte volk stilte betracht, stilte om terug te denken aan de jaren 1940—1945, aan allen, die toen gevallen zijn en aan de geest van moedig verzet, die zovelen bezielde. Van velen zullen de gedachten teruggaan naar de Hengelose ingezetenen, die in en tengevolge van de oorlog zijn omgekomen en wier namen vermeld staan op een lijst, welke zich bevindt in het monument, waarbij wij op 4 mei, na kwart voor 8 uur ’s avonds gedurende een kwartier hopen samen te komen. Voor wie gedurende die tijd bezwaarlijk kunnen staan, zal voor zitplaatsen worden zorg gedragen. Men wordt verzocht van zes uur ’s avonds af de vlaggen halfstok te hangen, er daarbij zorg dragende dat de vlag de grond niet raakt. Na zonsondergang dient de vlag ingehaald te worden. De namen van ,,hen die vielen” zullen tijdens de herdenking niet meer worden voorgelezen Zij volgen in volgorde van overlijden, zie de Reclame.

10 mei 1966
RONDVLUCHTEN boven Hengelo GId, Wichmond, Baak en omgeving
Vanaf het vliegveld Teuge worden verzorgd door Gelderse Luchtvaart Mij N.Y. Inlichtingen bij de heer W. Lurvink Ruurloseweg 16 Telefoon 05753-1264 Hengelo GId

De Kon. Ver. v. E.H.B.O. afd. Hengelo Gld
Brengt hierbij hartelijk dank aan de velen, die aan haar oproep gehoor hebben gegeven om als donateur of donatrice tot de vereniging toe te treden. Door uw steun zal het mogelijk worden het aantal hulpposten belangrijk uit te breiden. Nadere mededelingen omtrent deze posten zullen kinnenkort via dit blad verschijnen. De adressen welke nog niet bezocht zijn, kunnen dit volgende week verwachten.
Namens het bestuur, B. Demming, secretaris Spalstr. 11, Tel. 1265.

Hulstijn, Hulshoff, Voskamp, Oldenhave, Stegerman, Klein Winkel, PvdA

17 mei 1966
Opening Sportpark Hengelo
Op zaterdag 21 mei a.s. om 16.00 uur zal het nieuwe sportpark aan de Hummeloseweg officieel worden geopend door de commissaris der Koningin in Gelderland. Hieraan voorafgaand zal er een optocht worden gehouden, met o.a. de beide muziekverenigingen, de ponyclub, de vendelzwaaiers, Gym vereniging Achilles, leden van demonstratieploegen korfbal en een jeugdelftal van PAX met tegenstanders. Na de officiële opening zullen verschillende demonstraties worden gegeven.

U.V.V. afd. Hengelo Gld Bejaardenbijeenkomst
Bustocht naar Bronkhorst op woensdag 25 mei a.s. Vertrek vanaf Concordia ’s middags half twee. Alle bejaarden boven 65 jaar kunnen aan deze tocht deelnemen en worden hierbij uitgenodigd. Zij, die niet op eigen gelegenheid kunnen komen kunnen worden gehaald. Opgave bij mevrouw Aalberts, Ruurloseweg 10.
Het bestuur.

24 mei 1966
Pinksterrally historische motorrijwielen te Hengelo GId
Door de vereniging tot instandhouding van historische motorfietsen zal alhier op Ie Pinksterdag een rally worden gehouden. De promotor van deze rally is plaatsgenoot Roel Kreunen, Markstraat. Tussen 11 en 12 uur zullen de deelnemers aankomen op de camping „Kom es an”. Na kennismaking en proefdraaien volgt om l uur een pijlenrit van plm. 30 km en tussen 2 en 2 30 uur zullen de deelnemers het dorp passeren. Omstreeks 3 uur is er een behendigheids- en tegen 4 uur een attractieve dameswedstijd.

31 mei 1966
Zondag 5 juni a.s. Bloemenshow „De Wiersse”
Aan de rijksweg Vorden-Ruurlo 92 ha groot landgoed. Romantische lanen. Duizenden rododendrons. Unieke vergezichten. Min. entree volwassenen f 0.50 Kinderen 6-14 jaar f 0.10 Opbrengst t. g. v. sociaal-charitatieve verenigingen. Ruime parkeerplaatsen. Bussen in alle richtingen. Tuinen geopend van 2-5.30 uur n.m. Honden worden, ook aangelijnd, NIET toegelaten. Concert in het park.

7 juni 1966
In memoriam H. Luesink
Op dinsdag 31 mei 1966 overleed de heer H. Luesink (70). De heer Luesink nam een voorname plaats in, in de Hengelose samenleving. Zo was hij vanaf 1930 raadslid en vanaf 1939 wethouder. Hij had zitting in de raad van commissarissen der CLV ,,De Volharding”, penningmeester der Vereniging van Scholen met de Bijbel. Bovendien was hij loco burgemeester. Ook was hij koninklijk onderscheiden. Hengelo GId verliest in hem een persoon die zich geheel inzette voor de gemeenschap. Moge hij rusten in vrede.

14 juni 1966
Korfbal in Hengelo Gld
Er bestaan in Hengelo Gld plannen om een korfbalvereniging op te richten. De sportvereniging ,,Pax” heeft zich bereid verklaard haar als onderafdeling op te nemen. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot: Zie de Reclame.

 

Pax bekerkampioen 1966, Bruil, Harmsen, Haverkamp, Wuestenenk, Veenhuis

21 juni 1966
Keijenburgse Kermis
Nog enkele dagen en de traditionele Keijenburgse kermis gaat weer van start. Bestuur en andere medewerkers zijn wekenlang in de weer geweest om alles perfect te doen slagen. Evenals andere jaren is er een optocht met versierde wagens en fietsen enz. op zondagmiddag en ’s maandags volksspelen. De zaalhouders hebben gezorgd voor goede muziek en extra consumpties. Wij wensen U gaarne veel plezier op dit Keijenburgse feest.

28 juni 1966
Korfbalvereniging wordt opgericht
Op zaterdag 2 juli zal op het gemeentelijk sportpark een demonstratiewedstrijd worden gespeeld door de sterkste twaalftallen van Gelderland, nl. Rapiditas en Z K.C. uit Zutphen. Hierna zal in de cantine de vereniging worden opgericht.

5 juli 1966
Wals & Co N.V. electromotoren breidt verder uit
Zonder vlagvertoon is enige tijd geleden bij de fabriek aan de Zelhemseweg in Hengelo GId een nieuwe cantine in gebruik genomen. Niet alleen tijdens de lunchpauzes genieten de werkneemsters en werknemers daar van hun rust, ook de personeelsvereniging maakt een dankbaar gebruik van deze gelegenheid om haar aktiviteiten te ontplooien. Hoewel Wals & Co N.V. weinig in de openbaarheid treedt, is dit toch wederom een teken, dat men gestadig doorgaat met uitbreidingen. Wij vernamen, dat men in het bedrijf te IJmuiden enige speciaalmachines voor het spuitgieten van aluminium in ontwikkeling zijn. Gedeeltelijk wordt deze werkwijze reeds in de productie toegepast. Het ligt in de bedoeling, zodra men de wikkelafdeling de nodige bezetting heeft gegeven, deze machines naar Hengelo GId te verplaatsen, hetgeen naar men verwacht binnen enkele maanden het geval zal zijn.

Opening Pax sportpark

12 juli 1966
Hengelose kermis 1966
Georganiseerd door de Schutterij ,Eendracht maakt macht’ op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli. Zie voor programma De Reclame.

19 juli 1966
Korfbalvereniging opgericht in Hengelo GId
Zaterdag, 2 juli, is in Hengelo (GId.) de aktie voor de oprichting van een algemene korfbalvereniging met succes  bekroond: er is een vereniging gevormd die zich heeft aangesloten bij de Gelderse Korfbalbond, een afdeling van de  oninklijke Nederlandse Korfbalbond. Na afloop van een wedstrijd werd in de kantine van het sportpark onder zeer grote belangstelling de oprichtingsvergadering gehouden. Namens de s.v. Pax sprak de heer Geurtzen een openingswoord, waarin hij o.a. de steun van zijn vereniging toezegde. De eigenlijke oprichting daarna o.l.v. de heer Stoutjesdijk, sekretaris van de GKB verliep zeer vlot en binnen een uur was alles geregeld. Besloten werd een algemene korbalvereniging op te richten, die om aansluiting zal verzoeken bij de sportvereniging Pax en dezelfde naam en clubkleuren zal aannemen. Na de pauze, waarin ieder een gratis konsumptie kreeg aangeboden, werd het bestuur gekozen. Voorzitter werd de heer H. Meerdink, Rozenstraat 21; sekretaresse mej. C. Lurvink, Ruurloseweg 14, tel. 1264; penningmeesteresse mevr. A. M. Th. Kleinreesink, Kerkstraat 19 en kommissaris de heer B. Grotenhuys, Spalstraat 18. Voor het aspirantenwerk stelde zich mej. T. Hidding beschikbaar. Men zal zo spoedig mogelijk met de training beginnen, die waarschijnlijk op woensdagavond zal worden gehouden o.l.v. de heer F. Scharrenberg. De nieuwe club is van start gegaan met ca 50 leden, van wie echter wel 40 dames. Er zijn dus heel wat heren en jongens nodig om alle dames korfbalwedstrijden te kunnen laten spelen. Heren en jongens, vanaf 9 jaar zijn natuurlijk van harte welkom en ieder die wil gaan korfballen kan zich opgeven bij de bestuursleden van PAX.

26 juli 1966
Groentehandelaren informeren gezamenlijk de klanten
Van 1 aug. tot 3 sept. wordt er door de groentehandelaren wegens vakantie niet gevent. Winkels gewoon open.
G. Kuipers M. Wijnbergen.

2 augustus 1966
Knollenmarkt Hengelo GId
Volgende week woensdag 10 aug DANSEN Zaal Langeler: orkest The Woodpeckers Aanvang 7 uur n.m. Overdag grote Paarden en Veulenmarkt vanaf 9.00 uur.

9 augustus 1966
H. J. HERMANS en G. W. WINKELMAN 40 jaar bestuurslid Oranje-comité Keijenburg
Op zaterdag 13 augustus as. hopen onze voorzitter de heer H. J. HERMANS onze penningmeester de heer G. W. WINKELMAN de dag te herdenken waarop zij 40 jaar 1926 – 1966 lang ons comité met hun beste krachten gediend hebben bij de organisatie van de Nationale Feestdagen en de feesten van ons Vorstenhuis, met de daaraan verbonden kinderfeesten. Om dit heugelijke gebeuren niet onopgemerkt voorbij te laten gaan zullen wij die dag van 17 tot 19 uur een feestelijke receptie houden in zaal Winkelman, St Janstraat. Wij hopen gaarne deze middag op Uw aanwezigheid te mogen rekenen.
Het Oranje-comité „Keijenburg”.

16 augustus 1966
KNOLLENMARKT
De woensdag alhier gehouden knollenmarkt kenmerkte zich dit jaar door een ongekende drukte. Al vroeg in de morgenuren was het merkbaar dat het druk zou worden en al vrij spoedig was in het dorp alle parkeergelegenheid bezet en zochten vele automobilisten een parkeerplaats langs de weg. De aanvoer van paarden was buitengewoon groot en over de gehele lengte van de markt bezet en zo te bezien blijkt toch wel dat de paardenfokkerij en -houderij nog lang niet uitgestorven is. Op de markt heerste ook al vanaf de eerste aanvoer een levendige handel waardoor menig paard of veulen van eigenaar wisselde. Op het midden van de voormiddag was er haast geen doorkomen meer aan zo groot was het aantal bezoekers aangegroeid, waarbij opgemerkt werd, dat zeer veel vreemdelingen de markt bezochten en met hun camera’s menig handgeklap van de handel afknipten. Als er veel bezoek is, is het ook goed zaken doen voor de verschillende standhouders en verscheidenen ervan waren reeds ver voor de markt was afgelopen uitverkocht.  Gedurende de markt werden er veulenkeuringen gehouden van warm- en koudbloed veulens en ook hiervoor bestond grote belangstelling en was er grote aanvoer. Het was met recht een ouderwetse knollenmarkt. ’s Avonds werd er van de gelegenheid tot dansen druk gebruik gemaakt.

23 augustus 1966
SHETLANDRUITERS MET ACHT- EN VIERTAL KAMPIOEN VAN GELDERLAND
Zaterdag behaalde de Ponyclub ,,De Shetlandruiters” op het Provinciaal concours te Barneveld met het eerste achttal in de middenklasse het kampioenschap van Gelderland. Ook met een viertal in dezelfde klasse wisten zij de kampioensprijs te behalen. De middenklasse is de zwaarste klasse die tot nu toe verreden is. Zie verder in De Reclame.

30 augustus 1966
E.H.B.O.-nieuws
Dank zij de medewerking van de Hengelose bevolking is de plaatselijke EHBO reeds thans in staat het aantal hulpposten in de gemeente met enkele uit te breiden, n.l. bij café Jansen, Veldhoek, bakker van Neck, Noordink, B. Boers, Hummeloseweg en het Politiebureau. Deze posten zijn voorzien van brancards en verband. Nadere mededelingen over verdere uitbreidingen volgen binnenkort in dit blad.

6 september 1966
Groenteventen stopt
In verband met moeilijkheden van te weinig personeel en stijgende onkosten van vervoer hebben ondergetekenden besloten het venten in het dorp voorlopig niet te hervatten. Telefonische en andere bestellingen worden gaarne uitgevoerd. Door deze vermindering van onkosten zullen wij trachten u nog voordeliger als voorheen te kunnen bedienen.
Vertrouwende dat u begrip zult hebben voor deze moeilijkheden, tekenen wij, G. Kuipers M. Wijnbergen.

Koninklijke onderscheiding voor wethouder J. H. Tijdink
Tijdens de vorige week gehouden laatste vergadering van Hengelo’s gemeenteraad kon burgemeester baron Mackay de scheidende wethouder Tijdink de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op de revers spelden. Behalve de wethouder namen nog drie raadsleden afscheid, te weten de heer G. Mentink (KVP). die 4 jaar in de raad zat en de heren H Heerink (CHU), H. ]ansen (Prot.) en G. Stegerman (PvdA), die allen 16 jaar in de raad van Hengelo Gld zaten.

13 september 1966
Twee nieuwe wethouders in de gemeente Hengelo
Dit zijn de heren J. Hiddink en Th. Hooman.

20 september 1966

Oprichting Tennisvereniging
Het bestuur van de v.v. en a.v. „PAX” nodigt belangstellenden uit op een vergadering om te komen tot de oprichting van een Tennisvereniging. Op het Hengelose sportcomplex is hiervoor al ruimte gereserveerd. We roepen alle liefhebbers op dit initiatief te steunen door uw komst op deze vergadering. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn dan ontvangen wij graag schriftelijke adhesiebetuiging bij onze secretaris, Spalstraat 31, tel. 1456, maar bovenal wordt u verwacht in de kantine op het sportterrein woensdag 28 sept. Aanvang 8 uur.

Nuts Judoclub
Opgave nieuwe leerlingen (leeftijd vanaf 6 jaar) voor 1 oktober a.s. bij mevr. Schreuder Telefoon 1266.

27 september 1966
Uut de olde tied St Michielsmarkt Hengelo Gld
Heden woensdag 28 sept in Zaal Langeler ’s morgens en ’s avonds DANSEN Orkest „The Woodpeckers”.

Vanaf heden zijn wij telefonisch aangesloten onder no. 1871.
HENK WIENDELS Ruurloseweg 50 Hengelo Gld.

Meisje gezocht voor Rusthuis
Wie wil per 15 oktober a.s. in het RUSTHUIS aan de Kastanjelaan de plaats innemen van één onzer meisjes die wegens huwelijk haar taak gaat beëindigen. Bereidheid om in goede harmonie alle voorkomende werkzaamheden te verrichten, moet aanwezig zijn. Salaris, afhankelijk van leeftijd en opleiding, nader overeen te komen. Sollicitaties in te dienen bij de direktie van het Rusthuis Kastanjelaan 15, Hengelo G Tel. 05753-1357.

4 oktober 1966
“HET LEGER” JUBILEERT
Het Zutphense Leger des Heils bestaat in oktober dit jaar 75 jaar. Op 8 oktober zal dit jubileum gevierd worden in de Buitensocieteit met een feestconcert, waaraan medewerking zullen verlenen alle Zutphense zangverenigingen. Bij dit mooie jubileum is er toch nog een dissonant, nl. de slechte staat waarin de Korpszaal verkeert. Aangezien het ontbreekt aan de geldmiddelen bij „Het Leger” voor de noodzakelijke bouw van een nieuwe behuizing, verzoeken zij vriendelijk om medewerking. Bijdragen worden ingewacht op gironummer 824808 t.n.v. de AMRO-bank te Zutphen, onder vermelding Jubileum Leger des Heils Zutphen.

11 oktober 1966
Van Burk heropent
Woensdag 12 oktober 1966, 7.30 uur n.m. Na wekenlange verbouwing en modernisering kunnen wij met enige trots onze volledig vernieuwde KEURSLAGERIJ ingericht met de modernste machines en de nieuwste koelmeubelen aan U presenteren. Gaarne nodigen wij U uit tot een bezoek aan onze zaak, welke ’s avonds is te bezichtigen. Wij starten met de verkoop DONDERDAG 13 OKTOBER ’s morgens 9 uur.

OPRICHTING TENNISVERENIGING
Dezer dagen werd op initiatief van de voetbalvereniging Pax een vergadering belegd om te komen tot oprichting van een tennisvereniging. In zijn openingswoord heette de voorzitter, de heer Hulshof, de aanwezigen welkom en zette uiteen, dat het in de bedoeling lag om naast een korfbalclub ook een tennisvereniging in het leven te roepen. Hierna zette de heer Geurtzen enkele punten inzake dé tennissport nader uiteen. Staande de vergadering gaven zich 36 leden op. Verder werd besloten een inleggeld te heffen. De definitieve oprichtingsvergadering zal gehouden worden op dinsdag 25 oktober. Er werd een voorlopig bestuur samengesteld bestaande uit W. Geurtzen, Spalstraat, J. Wansink, Raadhuisstraat; C. J. v. d. Griendt, Ruurloseweg; mej. B. Jansen, Berkenlaan en mej. Besselink, Banninkstr. Op de vraag wanneer men dacht een aanvang te kunnen maken met het tennissen antwoordde voorzitter Hulshof dat dit nog met geen mogelijkheid te zeggen viel, doch gehoopt wordt in het komende voorjaar.

18 oktober 1966
EET NU OLIEBOLLEN
Onder dit motto gaan de leden der Chr. zangvereniging „Looft den Heer”, behoudens goedkeuring, weer trachten oliebollen aan de man te brengen. Deze aktie ter verruiming van financiële middelen, zal dan worden gehouden deze week. Zowel in als buiten het dorp zullen de mensen bezocht worden. Smul er eens heerlijk van en steun hiermede tevens voornoemde vereniging bij haar streven.

DAMES BEKEKEN DE KOMENDE MODE VOOR DE WINTER
Vele dames lieten de kans niet voorbijgaan om de grote kollektie wintermode van nabij te gaan aanschouwen. De zaal was goed gevuld tijdens de woensdagavond gehouden modeshow door de fa J. E. T. Langeler in Concordia. Zowel jong als oud bekeek met bewonderende blikken de grote keuze in kleding, welke geshowd werden door vier mannequins op tonen van muziek door pianist Garritsen. Ook de mode voor de man werd voor het voetlicht gebracht, door een dressman. Voor de pauze toonden de kleine mannequins Jeanette en Annette hoe de kleine peuter gekleed kan worden.
Zie verder in De Reclame.

25 oktober 1966
Bouwen zonder vergunning: WAARSCHUWING
Het Gemeentebestuur van Hengelo vestigt er nogmaals met nadruk de aandacht op, dat het verboden is bouwwerken, (waaronder wordt verstaan elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond), te plaatsen, geheel of gedeeltelijk op te richten, te vernieuwen, te veranderen of te vergroten, zonder dat het hiervoor schriftelijk vergunning heeft verleend. Is deze vergunning verleend, dan moet bij het uitvoeren der werkzaamheden geheel volgens de vergunning worden gewerkt, leder dient er rekening mede te houden, dat, indien niet aan het bovenstaande wordt voldaan en dus, hetzij zonder dan wel in afwijking van een vergunning wordt gebouwd, niet alleen proces-verbaal zal worden opgemaakt, maar dat ook onherroepelijk tot afbraak zal worden overgegaan. De dienst van gemeentewerken heeft opdracht nauwlettend toezicht te houden.
Hengelo (Gld.), 17 oktober 1966. Het gemeentebestuur voornoemd.

Aankomend talent Gerrit Wolsink
We weten het niet of hij de kunst van het motorrennen van zijn familiegenoot Bennie Hartelman heeft afgekeken, vast staat wel dat Gerrit Wolsink zijn mannetje al staat in de motorsport, ondanks de nog jeugdige leeftijd. Net als Bennie Hartelman is hij op de Hengelose Motocross een graag geziene deelnemer geworden. Begonnen op een 50 cc brommertje rijdt hij nu op een motor in de kwartliterklasse. Een van de laatste successen was een overwinning in zijn klasse in de interlandontmoeting België—Nederland te Mijel (N.Br.), terwijl bij het Nederlands kampioenschap een 3e plaats voor hem weggelegd was. Van harte proficiat.


Met ingang van 1 november 1966 zijn de lesprijzen gesteld op f10,- per uur
Autorijschool A. W. W. Weijers Autorijschool A. Loonen Autorijschool Regelink.

1 november 1966
OPEN UW HART
Onder dit motto zal ook dit jaar weer de Nationale collecte voor het geestelijk gehandicapte kind gehouden worden. Deze zal plaats vinden in de week van 31 oktober tot 6 november. Er is reeds veel tot stand gebracht, o.a. kleuterschooltjes, observatiecentra, werkplaatsen, enz., enz. Ondanks de reeds ontvangen subsidies van landelijke en provinciale overheidsinstellingen, dient het particulier initiatief voor de nodige aanvullende middelen te zorgen. De gezamenlijke landelijke verenigingen voor nazorg der misdeelde medemens bevelen de te houden collecte dan ook van harte bij u aan.

8 november 1966
VERFRAAIING WINKELPAND KREUNEN
De brood- en banketbakkerij R. Kreunen heeft door modernisering van zijn winkelinterieur aangetoond met de eisen van deze tijd mee te gaan. Door het aanbrengen van diverse schappen kan de firma haar grote assortiment in banketartikelen nog meer naar voren brengen. Ook is er in de winkel ruimte aangebracht voor het tonen van de vele soorten brood, waarmee de firma haar naam als warme bakker eer hoopt aan te doen. Aan deze verandering en modernisering van het winkelpand werkten mede fa. Varwijk, Zeddam (betimmering); Grootbod (vloerbedekking); G. Lenselink (schilderswerk); H. A. J. Besselink (installatie). Wij wensen de bijdetijdse bakkerij Kreunen veel succes in de verkoop.

15 november 1966
Vogelvereniging „Exokan”
Het bestuur v d. vogelver. ,,Exokan”, heeft met medewerking v. de hoofden der scholen het plan opgevat om een tentoonstelling te organiseren, waarbij de schooljeugd betrokken wordt. Door op alle scholen in Hengelo en Keijenburg een vitrine van het zelfde formaat te plaatsen, wil men de jeugd deze vitrine zelf laten inrichten. Ook de beschildering en verlichting zal aan de jeugd worden overgelaten. Inmiddels is de kooi begin november bij de scholen bezorgd. Op 29 nov. volgt de inzameling van de dan ingerichte kooien. Tevens zal hierbij dan de keuring plaats vinden. Aan deze tentoonstelling is ook een teken- en schilderwedstiijd verbonden, waarbij door de scholen de 5 beste tekeningen zullen worden ingezonden .

22 november 1966
Drogisterij Derksen Keijenburg

De Sint is een zeer wijze man,
Hij weet waar hij in het centrum voordelig kopen kan.
Bij Derksen in de drogisterij
Is er voor jong en oud iets bij.

Jubileum G.J. Rouwenhorst bij P.T.T.

 

Reclame 29 november 1966 ontbreekt

6 december 1966
Zilveren paar Mackay
Vrijdag de 25e november zal ongetwijfeld een onvergetelijke dag zijn voor baron en barones Mackay. Op die dag beleefden zij in bijzijn van al hun kinderen hun 25-jarig huwelijksfeest. Namens de gehele burgerij werd ’n servies aangeboden. Er bestond ’s avonds gelegenheid het paar persoonlijk geluk te wensen, waarvan dan ook druk gebruik werd gemaakt. Serenades werden gebracht door de muziek ver. Concordia, Crescendo en St. Jan.
 

N.V.E.V. pakjesavond
In een stampvolle zaal Bruggink werd woensdag 30 november de traditionele pakjesavond gehouden. Er was een attraktief programma als elektrische quiz en andere spelen. Mevr. Geertsma wees op het verschil in sfeer van de vroegere en tegenwoordige huiskamer, wat de inleiding was tot een oude gezelschapszang ,,de schnitzelbank”. Manden vol pakjes bezorgden veel hilariteit. Tussen de traktaties door volgde een komische voordracht van mevr. Vingerlang terwijl aan het slot onverwacht een uitstekend shownummer aan de orde kwam. Met voldoening kan op deze zeer geslaagde bijeenkomst worden teruggezien.

13 december 1966
KERSTFEEST VOOR ALLEN
Op initiatief van de Interkerkelijke Commissie wordt op donderdag 22 december 1966 in de Rooms Katholieke kerk te Hengelo (Gld.) een volkskerstzangbijeenkomst ,,Kerstfeest voor allen” gehouden. Tijdens deze bijeenkomst, waarvoor een overvolle kerk wordt verwacht, zal de burgemeester van onze gemeente het Kerstevangelie voorlezen, terwijl de dominees Brinkerink, Jansen en van Thiel, alsmede pastoor Waanders een gebed of meditatie zullen uitspreken. Een tweetal zangverenigingen zullen medewerking verlenen, nl. Excelsior en Looft den Heer. De toegang is gratis en voor iedereen. Aanvang 19.30 uur. Vorig jaar werd deze bijeenkomst voor de eerste maal gehouden en wij spraken toen de hoop uit, dat het genomen initiatief tot een jaarlijks terugkerende traditie zou uitgroeien. Het succes van vorig jaar is aanleiding tot een vervolg van deze viering, welke ditmaal bij toerbeurt in de R.K. kerk zal plaatsvinden.

20 december 1966
Wafelverkoop
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zullen de leden van de Kon. Harmonie Concordia huis-aan huis nieuwjaarswafels ter verkoop aanbieden. De verkopers (sters) helpen u aan meer eetlust, helpt u hen dan bij hun goede streven ter ondersteuning van Concordia.

Liefhebbers van de Ruitersport
Gezien de steeds toenemende belangstelling voor de ruitersport in onze gemeente Hengelo Gld, heeft het bestuur van de ponyclub „de Shetlandruiters, besloten te pogen om te komen tot de oprichting van een Landelijke Rijvereniging in de gemeente Hengelo Gld. Allen, die hiervoor belangstelling hebben, worden verwacht donderdag 5 jan. 1967, ’s avonds 8 uur in zaal Bruggink.
Het bestuur ponyclub ,,de Shetlandruiters”.

27 december 1966
ONDERSCHEIDING EN AFSCHEID BIJ DE QUICK
Directie en personeel van de sportschoenenfabriek Quick waren in zaal Concordia bijeengekomen voor een bijzondere bijeenkomst. Allereerst werden de aanwezigen toegesproken door directeur de heer G. Jansen. Spreker deelde mede, waarom allen bijeengekomen waren. Het betrof hier een bijzondere aangelegenheid, daar de president-directeur der Quick, de heer Th. Jansen, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid ging nemen. Spreker dankte de scheidende directeur voor het vele werk, dat hij verzet had om het bedrijf te helpen opbouwen. De heer Notten, als tolk van het personeel en ondernemingsraad, sprak woorden van dank vooral voor wat de scheidende directeur in al die jaren ten behoeve van het personeel heeft gedaan. Het was vervolgens voor de heer Notten een waar genoegen, als blijvend aandenken een TV-toestel te mogen aanbieden. Ook mevr. Jansen werd in de hulde betrokken. Zij ontving een boeket bloemen. De scheidende directeur sprak hierna woorden van dank voor alle goede woorden tot hem en zijn vrouw gericht. Tevens bracht hij de aanwezigen dank voor het prachtige afscheidscadeau, dat hem werd aangeboden. Gelijktijdig werden op deze avond enkele personeelsleden onderscheiden voor een dienstverband bij de Quick van meer dan 25 jaar. Genoemde onderscheidenen waren: H. Maalderink, A. Kroezen, R. Notten, B. Bongaerts, G. Groot Bruinderink, W. Sanders, Th. Groot Bruinderink en mej. B. Prins. De heer Raaymakers kreeg een onderscheiding voor zijn 25-jarig dienstverband bij de Quick als bedrijfsleider, terwijl mevr. Maresch-Hooman een onderscheiding kreeg uitgereikt voor het feit dat zij 12,5 jaar werkzaam was op de verkoopafdeling der Quick.

WIJKEN VAN DE BAKKERSSANERING TE HENGELO (GLD.)
Ingaande 2 januari 1967
Hekkelman:
Wichmondsestraat ged.; Hofstraat. Kervelseweg; Raadhuisstraat ged.; Westerstraat ged.; Regelinklaan; Regelinkstraat; Schoolstraat; Zonnestraal; Sterreweg ged.
Demming:
Spalstraat; Tramstraat; Veemarktstraat; Oude Varseveldseweg.
Kreunen: Asterstraat; Leliestraat; Rozenstraat; Bleekstraat; lekink; Kerkstraat; Aaltenseweg; Korenbloemstraat; Banninkstraat  ged.
Bruggink:
Banninkstraat ged.; Raadhuisstraat ged.; Sterreweg ged.; Dwarsstraat; Groene Kruisstraat;
Kastanjelaan; Rozenhoflaan; Maanstraat; Korte Banninkstraat; Westerstraat. Menink: Vordenseweg; Wichmondsestraat ged.; Westerstraat ged.
Tijdink: Berkenlaan; Hummeloscheweg; Kampstraat; Meidoornstraat; Prunusstraat; Zelhemseweg; Zuivelweg.
Van de Weer: Beatrixstraat; Prins Bernhardstraat; Ruurloscheweg; Wilhelminastraat.

Kuikenbroederij Johan Luimes