3 januari 1967
AKTIE SCHOOLSLAG
De in de gemeente Hengelo Gld gehouden kollekte t. b. v. de aktie Schoolslag 1966 heeft opgebracht ƒ 1739,75. Betreffende aktie behelst de bevordering van Christelijk onderwijs in vijf werelddelen.

DAMESSUPPORTSTERS biljartvereniging Concordia
De dames van de leden der biljartvereniging Concordia ’54 hebben na rijp beraad besloten een damesafdeling te gaan vormen. Het kontakt wordt onderhouden door wekelijkse bijeenkomsten. De biljarters voelen zich nu sterker, door de steun van de damessupportsters.

Jubileum E.J. Wuestenenk bij G.T.W.

10 januari 1967
Bakkerssanering
Doordat op sommige plaatsen de folders betreffende de bakkerssanering per 3 jan. 1967 huis aan huis werden verspreid, waren diverse mensen van mening dat ze ook gebonden zouden zijn aan de bakker voor die wijk. Men is vrij zijn brood en aanverwante artikelen te halen bij welke bakker dan ook. Alleen mag de bakker niet bezorgen in die wijk, waarin niet zijn klanten wonen. Wat betreft de levering van gebak en krenteweggen is het zo dat gebak niet gebonden is aan prijsbepaling. In de vermelding van de wijken t.a.v. de sanering is een kleine wijziging gekomen. Een gedeelte van de Spalstraat komt te liggen in de wijk van Tijdink, terwijl Demming aan diens wijk toegevoegd kreeg de Zelhemseweg en van de Spalstraat nu een gedeelte heeft.

Van oud naar nieuw. Opening Hotel-Café-Restaurant A. J. G. Herfkens – Baak
OPENING van onze geheel nieuwe en modern ingerichte zaak op dinsdag 1 7 januari n.m. 2.30 uur. Voor bruiloften, partijen, vergaderingen e.d. RUIME ZAAL beschikbaar. Uw opdrachten worden door ons naar volle tevredenheid uitgevoerd.

17 januari 1967
Kun je zingen, zing dan mee!
Excelsior de oudste zang- en toneelvereniging in Hengelo Gld zou gaarne zien dat haar ledental met enige dames en heren versterkt werd. Aanmelden elke dinsdagavond tijdens de repetitie van 8-10 uur in hotel Langeler.

24 januari 1967
EEN BEKENDE ZANGER KOMT NAAR HENGELO (GLD.)
Van alle Nederlandse zangsterren is het toch wel Gert Timmerman, welke de laatste tijd de meeste populariteit verkreeg. Deze bekende musicus en zanger uit het Twentse land neemt op het ogenblik een hoge positie op de muzikale ladder in. Samen met Hermien zong hij diverse liedjes voor opnamen op grammofoonplaten. Het is de eigenaar van „Concordia” Hengelo (Gld.), de heer Boerman, gelukt om Gert Timmerman, ondanks diens druk bezet programma, toch naar Hengelo (Gld.) te krijgen en wel voor 18 februari. Voor ouderen is dit een mooie gelegenheid eens een avondje uit te gaan. Het devies, uit, goed voor u, komt hierbij zeker van pas.

31 januari 1967
Ook in 1966 genoot de Raiffeisenbank weer groot vertrouwen.
De spaargelden stegen in dat ene jaar met f 640 miljoen tot f 5.89 miljard. Veilig, voordelig en vertrouwd. Spaarbank en alle bankzaken.

7 februari 1967
40-JARIG BESTAAN GEMENGDE ZANGVERENIGING SANCTA CAECILIA
In maart a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dat de R.K. Gemengde Zangvereniging Sancta Caecilia werd opgericht. Het koor dat thans uit 55 leden bestaat, hoopt dit jubileum op zaterdag 4 maart 1967 feestelijk te herdenken door het geven van een groot jubileumconcert in zaal Langeler. In verband met dit te geven concert is de laatste maanden door het koor hard gestudeerd aan een gevarieerd programma, bestaande uit werken van o.a. Strauss, Verdi, Handel, Andriessen en Purcell. Aan deze unieke uitvoering zullen als solisten medewerken, mevr. Houtman en Els Pierik, sopraan. Mevr. Cl. de Leeuw-Oomes, alt. Voorts de heren H. Pierik, tenor en de heer Houtman, bas. Daar verschillende werken zullen worden uitgevoerd met orkestbegeleiding is medewerking verkregen van het Zutphens Symphonie Orkest, dirigent de heer Thom Kolkena. De algehele leiding berust bij de heer Chiel de Leeuw, dirigent van de jubilerende vereniging.

14 februari 1967
Ledenvergadering V.V.V.
Onder voorzitterschap van de heer H. van Hengel hield de plaatselijke VVV maandagavond haar algemene ledenvergadering in zaal Leemreis. Het is jammer dat niet meer leden het nut van een goed funktionerende VVV inzien en zich de moeite getroosten ter vergadering te komen. Toch verheugde de voorzitter zich er over dat er altijd toch weer een aantal leden is die het nut wel inzien en deze kon hij dan ook in zijn openingswoord welkom heten. Het jaarverslag van de sekretaris, de heer C. Minneé, vertelde de leden dat het voor de afdeling een goed jaar is geweest, alhoewel hogere verwachtinge  door het slechte weer teniet werd gedaan. Uit dit verslag bleek dat het aantal aanvragen om zomerhuisjes en pensiongelegenheid in het vóórseizoen hoger is dan die voor het naseizoen. Zie verder in De Reclame.

Gymnastiekver. „Achilles” herdenkt 40-jarig bestaan
Binnenkort hopen bestuur en leden van de gymnastiekvereniging Achilles te Hengelo (Gld.) een vreugdevol feit te herdenken, nl. het 40-jarig bestaan der vereniging. In mei 1926 namen de heer H. J. Berendsen en wijlen de heren Burghardt en W. Weustenenk het initiatief te komen tot oprichting van een algemene gymnastiekvereniging. In al die jaren van haar bestaan heeft de vereniging een steentje bijgedragen tot ontspanning, maar vooral ook tot verbetering der lichamelijke en geestelijke gezondheid. Zie verder in De Reclame.

21 februari 1967
Mededeling Engrosslachterij
Hierbij deel ik U mede, dat ik met ingang van 20 februari 1967 mijn zaak, „Hengelosche Engrosslachterij v.h. D. J. Jansen” Hengelo Gld, heb overgedragen aan de heer W. van den Akker. U dankend vóór het jarenlang genoten vertrouwen, beveel ik mijn opvolger van harte bij U aan.
Hoogachtend, D. J. Kamperman.

28 februari 1967
Houtverkoop Hackfort
Notaris Rombach zal op maandag 6 maart ’67 nm. 2 uur aan Bosmanshuis te Vorden publ. a contant verkopen onze Huize Hackfort: eiken, fijnspar, lariks en grove dennen aan hopen voor timmerhout, posten, rikken en brandhout Perc. 1 t/m 10 eikjes v. staken en brandhout en 11 t/m 16 fijnspar a/d weg. Hein Rietman; 17 t/m 20 lariks op ’t Makkink; 21 t/m 28 zw. eik en 29 t/m 31 brandh. i/h Bekenbosje a/d Koekoekstraat; 32 t/m 36 lariks i/h bos achter Buitenzorg bij Wagenvoort; 37 t/m 45 zw. eik en 46 brandhout i/d KI. Ijzerhorst bij Broekgaaiden; 47 t/m 53 gr. dennen v. rikkens en 54 t/m 60 lariks in Makkinkbroek. Aanw. de bouwlieden.

7 maart 1967
Oprichting Landelijke rijvereniging
In zaal Leemreis kwam maandagavond onder voorzitterschap van de heer dr. Eil, de ponyclub bijeen om tot oprichting te komen van de Landelijke Rijvereniging. Nadat enkele punten werden besproken, werd men het eens dat het onder één bestuur moet komen tesamen met de ponyclub, waarbij dan uitbreiding van 2 leden zal volgen nl. van 5 naar 7 personen. De instrukteur, de heer Stavast uit Doesburg, zal worden bijgestaan door de heer-B.Wesselink, voorlopig nog op het huidige oefenterrein, daar met het gemeentebestuur over het nieuwe oefenterrein nog besprekingen gaande zijn. De lessen zullen normaal op de avonden in de week worden gehouden.

14 maart 1967
Heropening Disbergen
Geachte clientèle, Woensdag 15 maart ’s middags om 3 uur hopen wij onze verbouwde zaak te HEROPENEN. Uw bezoek zal door ons zeer op prijs gesteld worden. Hiervoor is gelegenheid van 3 tot 9 uur. In onze nieuwe zaak is alles meer en beter te overzien, maar één ding uit het oude blijft, en dat is, dat wij steeds tegen een zo laag mogelijke prijs U de beste kwaliteiten zullen aanbieden, zowel in manufacturen als in woninginrichting.
Beleefd aanbevelend, Manufacturen Woninginrichting Disbergen.

Postduivenver. „Steeds sneller”
Vrijdag 17 maart VOOR DE LAATSTE MAAL Balgooien, schieten en sjoelen in zaal BOOLTINK, Keijenburg.

21 maart 1967
Thans ook in Hengelo Gld. OPEL VERKOOP EN SERVICE
GARAGE REGELINK. Korte Hofstraat 6 Hengelo Gld – Tel. 05753-1573.

Heropening fa. Disbergen
Vorige week woensdag was het voor de familie Disbergen een grote dag toen de geheel verbouwde en uitgebreide winkel in manufakturen en woninginrichting werd heropend. Onder toeziend oog van vele genodigden verrichtte de oudste zoon van de firmant de officiële heropening, door het doorknippen van een lint met een schaar welke reeds in gebruik was bij de overgrootmoeder van de heer Disbergen. Als eerste sprak de heer Disbergen dankwoorden tot iedereen, welke in enerlei vorm mee hebben gewerkt bij de totstandkoming van de zeer fraaie en overzichtelijke winkel. Namens de winkeliersvereniging bood voorzitter Smeitink gelukwensen aan en zei o.m. in zijn toespraak dat men in de Achterhoek zich nog gelukkig mag prijzen met het persoonlijke kontakt tussen klant en verkoper, dit ten opzichte van het westen des lands. De bestaande ruimte werd vergroot tot een dubbele oppervlakte, waardoor de aan te bieden artikelen nog beter tot hun recht komen. Een grote verandering en verbetering is het feit dat de winkelingang nu aan de voorzijde van het huis is gelegen, aan de wegzijde. Het hele voorfront is veranderd in een aaneensluitende winkelruimte. Het interieur is zo aangepast, dat het dient tot gemak van de koper. De vele bloemstukken en andere attenties getuigden van de grote belangstelling bij deze heropening. Van de gelegenheid om een kijkje te nemen in de nieuwe winkel werd druk gebruik gemaakt. Aan de verbouwing werkten mee G. Bretveld, Korte Hofstraat (metselwerk), G. Bretveld (timmerwerk), fa Regelink (schilderswerk), H. A. J. Besselink (elektr. installaties), terwijl de winkelbetimmering geleverd is door de fa Lundia te Varsseveld.

OPENING NIEUWE O.L SCHOOL
De officiële datum van de opening van de nieuwe openbare school in het dorp is vastgesteld op zaterdag 17 juni a.s. Verschillende komité’s zijn inmiddels samengesteld en werken al op volle toeren, want men wil er een bijzonder feestelijke dag van maken. O.a. is ook de bedoeling een grote optocht te organiseren van versierde wagens e.d. en het is daarom dat het komité een beroep doet op de inwoners om vooral dit jaar veel bloemen te zaaien of te planten en dan bij voorkeur bloemen die tegen 17 juni in bloei staan. Immers om een mooie optocht te formeren zijn er veel en veel bloemen nodig. Dus tuinbezitters dit jaar een flink stukje van uw tuin benutten voor de bloemen.

28 maart 1967
GERRIT WOLSINK IN AKTIE !!
Zal het hem gelukken de zware concurrentie van het lijf te houden? Als U het wil zien, moet U zondag 2 april allen naar de motorcross op ’t Zand komen. Zondag hebben de Nederlandse Crossers in Sint Anthonis de beste Europese Coureurs geen kans gegeven. Zelfs de vermaarde racers Joel Robert, Torsten Hallmann en Rolf Tibblin vermochten het niet het grote geweld van de Nederlanders te weerstaan. Nederlands jongste internationale motorcrosser Frans Sigmans uit Badel N. Brabant heeft in een fantastische race deze Europese Crossers, die als de besten van het contingent gelden, een geduchte nederlaag toegebracht, in de zware klasse. Twee van de drie manches wist hij op zijn naam te brengen, zodat hij het in de derde manche, toen zijn zege vrijwel vast stond, op de slofjes af kon doen. In deze derde manche eindigde hij als derde. Ook landgenoot Jo Lammers gaf hij met zijn formidabele spurten geen schijn van kans. Deze grote Brabantse ultralichtgewicht coureur zal zondag 2 april in Hengelo op het circuit ’t Zand zijn krachten gaan meten met alle – – de allerbeste — Nederlandse crossers en wij zijn benieuwd hoe hij het op ’t Zand zal klaren met zijn landgenoten, als Jo Lammers, Broer Dirkx, Ton van Heugten en de vele anderen die hier aan start komen. Ongetwijfeld belooft het een crossmiddag te worden als nooit te voren. Zie verder De Reclame.

4 april 1967
KLEUTERSCHOOL TE VARSSEL
Naar we vernemen is het Stichtingsbestuur van de te bouwen kleuterschool in Varssel tegemoet gekomen aan de wens van de Raad der gemeente Hengelo (Gld.). In het verzoek om medewerking wordt voorgesteld alsnog in het bestuur op te nemen een rooms-katholiek lid en een lid van volksonderwijs. In de vergadering van 4 april a.s. komt het verzoek opnieuw in behandeling. Nu is afwachten hoe de Raad zal beslissen opdat het gerezen verschil tussen gemeentebestuur en Stichtingsbestuur in Varssel opgelost zal worden.

11 april 1967
UITBREIDING GEMEENTEHUIS
Op de raadsvergadering van de gemeente Hengelo G op 4 april j.l. werd unaniem besloten een bedrag van f 50.000 beschikbaar te stellen voor noodzakelijke verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis. Ook ging de raad akkoord met het verlener van medewerking aan de stichting van een één-klassige bijzondere kleuterschool te Varssel. Eveneens zonder hoofdelijke stemming besloot de raad het gedeelte van de Hengelosestraat binnen de bebouwde kom van Keijenborg en binnen de kom van Hengelo gelegen gedeelte van de Hummeloseweg de Ruurloseweg, de gehele Spalstraat, alsmede de Raadhuisstraat aan te wijzen als voorrangsweg. In verband met dit besluit zal een stopverbod worden ingesteld voor het verkeer dal de Raadhuisstraat nadert vanuit de Bleekstraat, de Spalstraat en de Banninkstraat.

IS ME DAT EVEN BOFFEN….
Het was voor Marjan Smeitink a.d. Kastanjelaan te Hengelo haast niet te geloven toen zij op zaterdag 1 april bericht kreeg dat zij zo gelukkig was een prijs van 1000 gulden te winnen. Eerst werd gedacht aan een aprilmop, maar toen haar oudste zusje een krant ging halen waarin een advertentie stond met de prijswinnaars vermeld, was zij helemaal in de wolken. Toen zij dit verheugende nieuws meedeelde aan haar ouders welke ’s avonds terugkeerden van een voorlichtingsdag, konden zij dit ook bijna niet geloven. Zie verder in De Reclame.

18 april 1967
40-JARIG DIENSTVERBAND heer Houtman
Vorige week dinsdag herdacht de heer G. Houtman te Keyenborg het bijzondere feit, dat hij 40 jaar verbonden was bij de dienst gemeentewerken van Hengelo G. In aanwezigheid van zijn echtgenote en verdere aanwezigen, werd de jubilaris in de raadszaal gehuldigd. Het was een groots moment voor hem en zijn vrouw, toen hij hoorde, dat hem verleend werd de ere-medaille verbonden aan de Orde van OranjeNassau. Zie verder in De Reclame.

25 april 1967
HENGELOSE MARKT FLOREERT UITBREIDING MARKT EN VERLOTING WORDT VOORBEREID
Op de jaarvergadering van de vereniging tot bevordering van het marktwezen en andere openbare belangen in de gemeente Hengelo G, dinsdagavond in zaal Bruggink gehouden was van achter de bestuurstafel een optimistisch geluid te beluisteren en voorzitter G. J. Harmsen (Esselenbroek) gewaagde in zijn openingswoord dan ook van een goed jaar voor de vereniging, zowe! wat betreft de aanvoer van paarden alswel het aantal bezoekers. Bijzonder welkom heette spreker notaris van Hengel en de afslager de heer H. Lubbers. Wat de aanvoer van paarden betreft zei de voorzitter dat vooral de aanvoer van het kleine paard en die van de tussenmaten beduidend hoger zijn geweest dan die van het voorgaande jaar. De aanvoer van het grote paard bleef vrijwel stabiel. Uit het jaarverslag van de sekretaris de heer D. J. Walgemoed hoorden we dat het aantal leden 217 bedraagt. In het afgelopen boekjaar werden ongeveer 1000 paarden aangevoerd, met op de Knollenmarkt eon aanvoer van 300 stuks en de speciale ponymarkt 208 stuks. De diverse keuringen bleken weer volop in de belangstelling te staan bij fokkers, handelaren en bezoekers. De 11000 loten werden weer alle, dankzij het vele werk van de penningmeester, de heer C. Minnée ver voor de trekking verkocht. Door de penningmeester de heer C. Minnée, werden vervolgens de financiële verslagen uitgebracht van de verloting en van de marktvereniging. Beide rekeningen werden door de kontrolekommissie bestaande uit de heren J. C. Geertsema, H. B. Jansen on H. Voskamp, nagezien en in prima orde bevonden, aldus het lid van deze kommissie de heer H. Voskamp. Alle drie werden in de nieuwe kommissie herbenoemd. De voorzitter bracht dank aan de sekretaris en penningmeester voor hun resp. verslagen. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden C. Minnée, G. J. Harmsen (Esselenbroek) en D. J. Walgemoed herkozen. Alle drie namen hun herbenoeming aan. De heer Minnée verklaarde echter dat het bestuur zo zachtjes aan wel uit moet zien naai’ een opvolger. Zie verder in De Reclame.

2 mei 1967
M. Wijnbergen 40 jaar standhouder op de Hengelo GId !
De meimarkt van woensdag 26-4 was voor de heer M.Wijnbergen te Hengelo Gid een zeer bijzondere dag. Het was 40 jaar geleden, dat hij op de markt te Hengelo GId als standhouder in groente, fruit en bloemen.

9 mei 1967
Opening Installatiebedrijf Ordelman&Dijkman
Op vrijdag 12 mei a.s. om 2 uur hopen wij onze geheel nieuwe zaak te openen in electrische huishoudelijke artikelen verlichting, gas en sanitair. Onze zaak is die dag tot 22 uur te bezichtigen. Uw bezoek zal door ons zeer op prijs worden gesteld. Tijdens de openingsweek van 12 t/m 20 mei een leuke attractie voor iedere bezoeker. Installatiebedrijf Ordelman& Dijkman Spalstraat 14. Hengelo GId.

16 mei 1967
Gelderse BEDEVAART
De Gelderse bedevaart naar Banneux heeft weer plaats gevonden. De 37 pelgrims, welke onder leiding van pater Wezenbeek, de bedetocht in een touringcar hebben meegemaakt, zullen er geen spijt van hebben gehad. Banneux biedt niet alleen als genadeoord veel voor bezoekers, doch ook het natuurschoon aldaar is de moeite van het bezoek waard. Het ligt in de bedoeling van het organiserend komité de bedevaart een volgende keer op zaterdag te laten vertrekken, daar velen dan in de avond de lichtprocessie kunnen meemaken. De volgende reis naar Banmeux is gepland van 9-13 juni en van 15-19 sept. a.s. zal een ziekentridium worden gehouden. Vanaf heden kan reeds opgaaf worden gedaan bij mevr. Gerrits, lekink 2a te Hengelo G.

BEAT IN CLUBVERBAND
Enkele aktieve jongelui in Hengelo G hebben zich op het standpunt gesteld dat er ook in Hengelo G iets voor de jeugd te doen moet zijn. Besloten werd een beatclub op te richten, hetgeen geen enkel winstgevend doel beoogd. Onder de toepasselijke naam van „Square” zal deze club haar bestaan hebben. De repetitie-avonden zullen plaats vinden in zaal Concordia. In het bestuur van de nieuwe beatclub hebben zitting W. Boerman, C. ten Barge, T. Kroezen, N. Kaak en H. Boerman.

23 mei 1967
TACHTIGJARIGE VAN CANADA NAAR HENGELO OM ZAAK TE OPENEN
De tachtigjarige krasse grijsaard Hendrik Wuestenenk stapte vrijdagmorgen tegen drie uur (Ned. lijd) in Canada in het vliegtuig voor een retourvlucht naar Holland, waar hij om precies twee uur in de middag de nieuwe zaak opende van de fa Ordelman en Dijkman aan de Spalstraat. Zeven uur vliegen en drie uur in de auto had de heer Wuestenenk nodig om tijdig in Hengelo te zijn. „’t de moeite weard”, zo bu’j doar en zo bu’j hier” zei de heer Wuestenenk in zijn onverbasterd Hengels, want Engels zegt Hendrik leer ik niet meer; ze mot doar moar plat proaten, at ze proaten wilt! Toch was het voor de oude baas wel een belevenis deze nieuwe zaak te mogen openen; immers op hetzelfde adres heeft hij gedurende zeer lange tijd zijn eigen bedrijf mogen uitoefenen en het fijnste is wel dat er nu een zaak gevestigd is in dezelfde branche, nl. dat van elektrisch installatiebureau. Het welbekende oude pand werd door de huidige firmanten geheel met de grond gelijk gemaakt en hiervoor in de plaats is een kapitaal modern zakenpand verrezen, dat zeker als een der modernsten in deze gemeente gerekend mag worden. Toen de heer Wuestenen de deur opende met de sleutel die hij ontving van hel dochtertje van de heer Dijkman, was het maar even of de gehele zaak stond vol met  belangstellenden. De voorzitter van de Hengelose en Keyenburgse winkeliersvereniging, de heer Smeitink, sprak namens deze ruim 100 leden tellende vereniging. Te veel winkels? Er wordt wel eens beweerd dat Hengelo te veel winkels heeft, doch spreker achtte dit niet bewezen en zei dat door het Totale aantal winkels hier ter plaatse de keuze, de service en de scherpe prijzen waarborg zijn voor de klanten. Na de bevrijding in 1945 is dit de 103e opening of heropening van panden. Wij als middenstanders hebben een voorsprong op het zg. grootbedrijf, omdat er hier tussen klant en middenstander een nauwere binding is ontstaan. De heer Smeitink, die vergezeld was van zijn mede bestuurslid de heer Hulstijn, beëindigde zijn toespraak met de wens dat het de fa Ordelman en Dijkman zakelijk en in familieverband geheel naar wens mag gaan. Namens de buurt sprak de heer J. H. Tijdink enkele woorden. De heer Dijkman dankte de sprekers voor hun felicitaties en goede wensen en voorts dankte hij de ontelbaar velen die deze dag door het sturen van een bloem of ander geschenk van hun belangstelling blijk gaven. Ook dankte hij de vakmensen voor het tot stand komen van deze zaak en niet minder het personeel voor zijn opofferingen bij de bouw en de voorbereiding van de opening. In de ruime winkel troffen we een keur van artikelen aan die daar noden tot kopen.
Zoals verlichting, huishoudelijke elektrische apparatuur, verwarmingsapparatuur, wasmachines en centrifuges, diepvrieskisten, koelkasten, sanitair, enz. enz. kortom teveel om op te noemen.

30 mei 1967
Hengelo Gld in feesttooi! Opening nieuwe openbare school.
Zaterdagmiddag 17 juni zal op -feestelijke wijze de opening van de nieuwe openbare school plaats vinden. Ouders van schoolgaande kinderen en vele anderen hebben een feestprogramma ontworpen dat klinkt als een klok. Een grote optocht met muziek en drumband zal door Hengelo’s straten trekken, ’s Avonds zal er een feestavond zijn met als hoofdschotel de bekende operette: ,,Im Weissen Rössl, opgevoerd door ’t gezelschap V.O.P. uit Doetinchem U ziet het, zaterdag 17 juni is in ieder geval een dag om vrij te houden. Woensdag 21 juni is alleen voor de kinderen. Een morgen vol
kinderspelen en bij goed weer ’s middags een openluchtvoorstelling.

6 juni 1967
De oudjes doen het nog best!
Ook voor dit jaar is er weer een bijeenkomst gepland van oude motoren, uitgaande van de VMC (Veteranen Motor Club). Op 18 juni zal er een sterrit worden georganiseerd vanaf de camping „Komesan”, welke, behoudens goedkeuring, door Hengelo en omstreken zal leiden. Na volbrenging van de puzzlerit wordt er een behendigheidswedstrijd met de „oude beestjes” gehouden op de camping. De organisatie van het geheel berust bij de heer R. Kreunen, welke zelf drie oude motoren bezit. Dit kan weer een dag van plezier worden, zowel voor de deelnemers als toeschouwers, als men de motoren door de velden ziet en hoort stomen. Nu maar hopen dat het weer goedgezind is.

EXCURSIEBEZOEK Quick
Het bestuur van de Ned. Ver. van Oefenmeesters Voetbal, waaronder ook begrepen de sektie betaald voetbal, bracht bezoek aan de sportschoenenfabriek Quick, ter oriëntering van de werkwijzen fabrikage van voetbal- en andere sportschoenen. De gasten, w.o. Bas Paauwe (Wageningen) , Teunissen (De Graafschap), Dobbelman (RCH). De Wolff (Cambuur), werden in het bedrijf ontvangen door de heer H. Jansen jr, die tevens voor de rondleiding de nodige toelichting verzorgde. Nadat het bedrijf bezichtigd was, bood de heer Jansen, namens de direktie, de bezoekers een consumptie aan.

Onttrekking wegen aan het openbaar verkeer
Burgemeester en wethouders van Hengelo brengen ter openbare kennis dat belanghebbenden kennis kunnen nemen van hun voorstel aan de raad tot onttrekking aan het openbaar verkeer van de twee verbindingsstraatjes tussen de Kerkstraat en de Regelinkstraat. Bezwaren tegen het voorstel – dat op de afdeling Alg. Zaken ter inzage ligt – kunnen door belanghebbenden schriftelijk aan de gemeenteraad worden ingediend vóór 8 juli 1967.
Burgemeester en wethouders voornoemd, Th. Mackay, burgemeester van Zeeland, secretaris Hengelo Gld, 6 juni 1967.

13 juni 1967
VOORBEREIDINGEN OPTOCHT KEYENBORG IN VOLLE GANG
Tot voorbereiding van de kermis te Keyenborg en de te houden grote zomeroptocht hebben maandagavond te Keyenborg besprekingen plaatsgevonden tussen de organiserende schutterijvereniging St. Jan en o.a. de zaalhouders om gezamenlijk te trachten een zo groot mogelijk georganiseerd feest in elkaar te zetten. Er zal een kommissie worden gevormd die ten doel heeft de optocht zo to formeren dat een ieder meer dan ruimschoots de gelegenheid zal krijgen de grote optocht gade te slaan. Voorts heeft men verschillende deskundigen aangezocht zitting te nemen in de jury en naast de plaatselijke muziekkorpsen, zullen minstens twee korpsen uit andere plaatsen deelnemen, alsmede een grote drumband. De buurtschappen zijn ook aktief. Er is met het maken van de grote wagens (15 in totaal) een aanvang gemaakt. Naar wij vernamen zal ook de r.k. kleuterschool „Kleutervreugd” met een wagen aan de optocht deelnemen.

20 juni 1967
KLAAR VOOR DE START
De laatste werkzaamheden voor de tennisbaan op het Sportpark Hengelo aan de Elderinkweg zijn voltooid, zodat de Hengelose Lawtennis Club haar sportieve daden kan aanvangen. Volgens een mededeling van het bestuur der nieuwe vereniging’ is het tennispark alleen toegankelijk voor leden en introducees. Op vertoon van lidmaatschapskaart kan er aan de leden toegang tot de baan verleend worden. In overleg met de parkbeheerder of het bestuur kunnen introducés tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de banen. Door het bestuur is verder als reglement van orde opgesteld, dat de banen alleen betreden mogen worden gekleed in witte tenniskleding en tennisschoenen als schoeisel. Betreffende! de trainingen is naar aanleiding van de te verwachten toeloop een trainingsschema opgesteld, om het geheel ordelijk te laten verlopen. De openingstijden van het tennispark zijn als volgt: iedere dag vanaf 10 uur ’s morgens tot ’s avonds zonsondergang terwijl op de zondagen het park is geopend vanaf 12 uur. Wij wensen de nieuwe vereniging in haar prille bestaan een sportieve toekomst toe.

27 juni 1967
Na het hijsen van de vlag bij de nieuwe Openbare School,
welke zaterdag 17 juni officieel werd geopend, werd aan de oudste en jongste leerlinge der school, mevr. H.Nijman en Gusta Grootbod ’n attentie aangeboden door burgemeester Mackay.

OOK HENGELO KRIJGT HIPPISCH CENTRUM
Binnen niet al te lange tijd zal er aan de Gompertdijk (Dunsborg) te Hengelo G een begin worden gemaakt met de bouw van een hippisch centrum. Dit centrum, dat uitgaat van de heer J. Wolsink, zal een lengte krijgen van 40 meter, terwijl de breedte en hoogte resp. komen op 20 en 10 meter. Een stalling zal ruimte kunnen bieden aan 50 tot 80 paarden. Het ligt in de bedoeling bij het centrum een aantal zomerhuisjes te bouwen, waarbij dan ook een campingterrein wordt  aangelegd. Naast het campingterrein komt een moderne kantine. De grootte van het gehele komplex is ruim twee ha. Het zal tal van mogelijkheden kunnen bieden. Zo kunnen er o.a. kleine concoursen worden georganiseerd, terwijl de manege en het terrein ook voor andere doeleinden geschikt zijn. Niet alleen het gemeentebestuur verleent alle mogelijke medewerking, doch ook de vereniging voor vreemdelingenverkeer is zeer ingenomen met deze nieuwe vestiging, omdat hierdoor voor het toerisme meer attraktieve mogelijkheden ontstaan. Het werk zal worden uitgevoerd door de fa. Bijenhof (metselwerk) en de fa Meulenbrugge (timmerwerk) zodra de vereiste goedkeuringen zijn verkregen.

4 juli 1967
KORFBAL
De korfbalvereniging Pax hield haar jaarvergadering in de kantine op het sportveld. De voorzitter, de heer H. Meerdink, besteedde in zijn openingswoord enige aandacht aan de belangrijkste gebeurtenissen uit het afgelopen verenigingsjaar. De vereniging bestaat nu één jaar en de resultaten, die in de kompetitie zijn behaald, mogen suksesvol genoemd worden. De seniorenploeg eindigde op de tweede plaats en de aspirantenploeg op de vierde plaats van de ranglijst. Door vertrek en bedanken als lid van enkele heren, is er een groot tekort aan herenleden ontstaan. Thans zal getracht worden, om toch weer een seniorenteam in het leven te roepen. De penningmeester, mevr. M. T. Kleinreesink, kon een klein batig saldo laten horen. Een woord van dank werd gebracht aan de heer J. Ritzer, die de laatste maanden de training op zich heeft genomen. De maand juli zal wegens vakanties de training stopgezet worden, om in augustus weer met frisse moed te beginnen. Nieuwe leden, dames en vooral heren, zijn steeds van harte welkom en kunnen zich opgeven bij het bestuur.

11 juli 1967
HENGELO G ZAL DEZE MAAND ZIJN NEOMIST BEGROETEN
Hengelo G bereidt zich voor op een waardige ontvangst van neomist fr. F. Tijdink, welke op 14 juli a.s. zijn priesterwijding zal ontvangen. Neomist Tijdink werd op 1 april 1935 te Hengelo G geboren en doorliep de lagere school tot september 1948. Door meester Geurts werden hem wat Franse lessen bijgespijkerd om daarna naar Apeldoorn te gaan naar het Klein Seminarie, waar hij verbleef van september 1948 tot december 1949, om daarna weer naar Hengelo terug te keren. Als nummer 8 werd Felix Tijdink toen weer opgenomen in het gezin Tydink aan de Spalstraat, om in 1952 het MuloA diploma te halen en een jaar later het Mulo-B examen met goed gevolg af te leggen. Deze opleiding genoot hij aan de R.K. Mulo te Doetinchem. Zie verder De Reclame,

18 juli 1967
De KNIPSCHEER VERLICHT
Onlangs schreven wij dat de zeer oude dorpsbleek met wachtershuisje aan de Bleekstraat gedurende de zomermaand ’s avonds verlicht is. Deze week is er weer fraaie verlichting bijgekomen, n.l. die van de zo mooi gelegen ‘Knipscheer’ aan de weg naar het Regelink, achter de Piersonschool. De verlichting van de ‘Knipscheer’ trok bij de feestelijkheden van duizend jaar Hengelo in september 1963 zeer veel belangstelling en het is ook nu weer de moeite waard om in de avonduren eens te gaan kijken naar de in floodlight badende ‘Knipscheer met zijn prachtige tuin, omgeven door weiden met grazende pony’s alles omsloten door opgaand hout gewas. Met de dorpsbleek en omgeving vormt de ‘Knipscheer’ zeker een der mooiste stukjes ongerept natuurschoon van het dorp. Vooral met het oog op het vreemdelingen verkeer in onze gemeente is het toe te juichen, dat er iets wordt gedaan om het verblijf in Hengelo G zo aangenaam mogelijk te maken. Zie verder in De Reclame.

25 juli 1967
VVV BLIJFT AKTIEF
De aktiviteiten in het kader van het zomerprogramma van VVV Hengelo G gaan gestadig door. De verlichte dorpsbleek, een van de vele mooie plekjes natuur, is donderdagavond 27 juli de plaats voor een openluchtconcert, aanvangend om 8.30 uur. Deze muzikale opluistering wordt verzorgd door de Kon. Harmonie „Concordia”. Verder het programma bezien staal er vermeld voor woensdag 26 juli ’s avonds een vertoning van dia’s in de openlucht Deze vindt plaats bij het VVV-informatiebureau (bakkerij Kreunen aan de Marktstraat). Door de Kerkstraat kunt u er ook komen. De heer R. Kreunen jr, zelf een verwoed foto- en filmamateur, heeft ondanks zijn drukke zaak, kans gezien een serie prachtige dia’s te maken. Wie de verlichte Dorpsbleek of „De Knipscheer” aan de Hofstraat bij avond nog niet heeft gezien, moet er beslist ’n kijkje gaan nemen, het is de moeite waard. Om de toeristen in de gelegenheid te stellen meer mooie plekjes van Hengelo en omgeving te ontdekken, heeft VVV een aantrekkelijke verkenningstocht uitgezet, waarvoor als extra attraktie aardige prijzen zijn uitgeloofd. Formulieren hiervoor zijn gratis verkrijgbaar bij het VVV-informatiebureau bij de dikke boom aan de Kerkstraat.

1 augustus 1967
Hengelo haalde pater Tijdink in
Op grootse wijze gehuldigd. Op een – naar de speciale wens van de neomist zelf – zo eenvoudig mogelijke wijze heeft de gehele gemeenschap van Hengelo hulde gebracht aan haar priesterszoon, pater Felix Tijdink. Ook de wens van de neomist om geen parade vlagvertoon en optocht te houden bij de intocht is in vervulling gegaan, terwijl de oecumenische kerkdienst een uiting was van steeds meer en meer streven naar onderlinge samenwerking . Deze kerkdienst, op zaterdagavond werd dan ook bijgewoond door een voltallig gemeentebestuur, r.k. kerkbestuur, ouderlingen en kerkeraad van de vrij hervormde, alsmede van de Ned. Herv. kerkgemeenschappen in Hengelo. Een dankdienst werd besloten door een kort slotwoord met gebed en de zegen voor allen door pater Tijdink. De kerk was geheel gevuld toen pater Tijdink met de Eucharistieviering begon. Onder de aanwezigen waren burg. Baron T. P. Mackay en echtgenote, wethouder Hooman alsmede vele kerkelijke en wereldlijke personen.

8 augustus 1967
Gerrit Wolsink in internationaal crossteam
Gerrit Wolsink, winnaar van de cross, welke vorige week zondag in Varsseveld werd gehouden, is door de sportkommissie van de KNMV gekozen in het Nederlands team, dat zal deelnemen aan de internationale wedstrijden in Tsjecho-Slowakije. Op 20 augustus a.s. zal aldaar verreden worden de Trophy-des-Nations. Mede-teamgenoten zijn Fr. Selling, J. v. d. Hoek, S. Schram en W. Plötz. Gerrit Wolsink is zeker een der favorieten in deze trophy, reeds dit seizoen wist hij achtmaal als eerste te eindigen in de 250 cc klasse. Wij wensen hem veel sukses.

15 augustus 1967
Hamove importeert strobalen uit Frankrijk
Naast de terreincross zijn de weg races de laatste jaren een even zo meetellend onderdeel geworden van de motorsport. Jaarlijks trekken velen op naar het motorfestijn, de Asser TT, waar snelheid een gevleugeld woord is. Behalve Assen zijn ook de weg races van Tubbergen, welke telkenjare op de 2e Pinksterdag worden verreden, een begrip gaan vormen. De aktieve auto- en motorvereniging Hamove uit Hengelo G, welke zich in de lande een bekendheid heeft weten te verwerven door haar steeds boeiende programmaonderdelen bij de terreincross, heeft nu ook de grote stap gewaagd, door de organisatie van een dergelijk motorspektakel als wegraces op zich te nemen. Zondag 20 augustus a.s. zal de lucht boven het circuit Varssel vervuld zijn van al het motorgeronk. Voornoemd circuit is gelegen in de buurtschap Varssel en is plm. 5 km lang. Zie verder De Reclame.

22 augustus 1967
MOTO-CROSS DES NATIONS OP 3 SEPTEMBER TE MARKELO
Op zondag 3 september zal op het circuit de Herikerberg te Markelo de Moto-cross des Nations, de grootste internationale wedstrijd die er georganiseerd kan worden, worden verreden. De centrale sportkommissie der KNMV heeft voor het Nederlandse team de volgende rijders aangewezen: Frans Sigmans (Bakel); Pierre Karsmakers (Aalst); Jan Keizer (‘s-Heerenberg); Jan Dirkx (Eindhoven); Frits Selling (Amsterdam). Als reserve voor dit team is aangewezen GERRIT WOLSINK (Hengelo G), die ook in het team van de Trophee des Nations heeft deelgenomen. De inzet van de wedstrijd te Markelo is de Peter Chamberlainbeker, die in het verleden steeds door Zweden of Engeland werd gewonnen. Het zal op 3 september in Markelo er ongetwijfeld spannend naar toe gaan zodat men kan genieten van het beste wat er op moto-crossgebied te beleven valt. Liefhebbers van deze sport mogen dit grote evenement niet missen.

29 augustus 1967
NIEUW TEXTIELBEDRIJF
Naar wij vernemen zal in het pand Raadhuisstraat alhier, waar jarenlang het confectieatelier van Nico ten Kuile & Zn N.V. gevestigd is geweest, binnenkort een nieuw textielbedrijf geopend worden. Dit nieuwe bedrijf, dat reeds een aantal meisjes aangetrokken heeft, zal zich bezig houden met het vervaardigen van dameskleding, rokken en pakjes.

GEREFORMEERDEN GAAN IN EIGEN PLAATS KERKEN
Naar wij vernemen heeft de kerkeraad van de Geref. Kerk te Vorden aan het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden verzocht om vanaf september gedurende de wintermaanden gebruik te mogen maken van het kerkgebouw van de vereniging aan de Banninkstraat, daar het voor de Hengelose leden van de Geref. Kerk bezwaarlijk is ’s winters in Vorden te moeten kerken. Vanzelfsprekend heeft het bestuur van de Vrijz. Hervormden hierin gaarne toegestemd.

Spannende motorduels op nieuwe circuit Varssel
Oosterhuis en v. Leeuwen Ned. Kampioen. De eerste motorraces, die op het nieuwe circuit „Varssel” werden gehouden, zijn voor de organiserende vereniging Hamove een sukses geworden. Zeer vele enthousiaste toeschouwers omzoomden het prachtige parcours om te luisteren naar de „muziek” van de brullende motoren. Onder hen waren burgemeester T. P. Baron Mackay met echtgenote en wethouder J. Hooman. Tijdens de spectaculaire races bleek dat het circuit wedstrijdtechnisch tot één van de beste van Nederland mag worden gerekend. De Hamove heeft met dit experiment getoond, dat topsport ook in de Achterhoek tot de mogelijkheden behoort. Bij de wedstrijden in Hengelo zijn twee Nederlandse kampioenen bekend geworden. Bert Oosterhuis uit Groningen is zonder zelf mee te rijden in het bezit gekomen van de nationale titel 350 cc internationaal. Vóór de wedstrijd van zondag kon hij namelijk alleen nog maar worden voorbijgetreefd door Gas Swart uit Alkmaar en Jaap Moojen uit Edam. Daarvoor was echter nodig dat één van beiden de wedstrijd zou winnen. Zie verder in De Reclame.

5 september 1967
KLEEDKAMER IN WORDING bij Keyenburgse boys
De plannen welke bij de voetbalvereniging Keyenburgse Boys bestonden t.a.v. de bouw van een nieuwe kleedkamer, krijgen nu vaste vormen. Op de jaarvergadering van zondag 13 augustus werd het probleem besproken. Naar aanleiding hiervan hebben diverse leden hun diensten beschikbaar gesteld. Er is reeds een aanvang gemaakt. De grond is uitgegraven terwijl een deel van de fundering al gelegd is. In de te dragen kosten heeft de Nederlandse Sport Federatie haar bijdrage geleverd, door een subsidie uit de opbrengst van de toto, seizoen 1965-1966.

Nieuwe vestiging op Industrieterrein
Op het Industrieterrein aan de Zelhemseweg te Hengelo GId is een aanvang gemaakt met de bouw van een fabriekshal voor de firma Boeke en Huidekoper. In deze nieuwe hal zal worden gevestigd de L.M.B. (Landbouwmechanisatie-bedrijf) met de bekende Hl-tractoren en landbouwmachines. Dit bedrijf vertegenwoordigt de gehele Achterhoek voor de Hl.

12 september 1967
Gelderse Mij. van Landbouw op reis
6 september ’s morgens vroeg vertrok een gezelschap uit Hengelo Gld. Na de voorafgaande regendag viel het weer erg mee. Het werd een bijzonder afwisselende tocht Die door het Bestuur perfekt was uitgezocht. Eerst werd naar ,,de Cannenburg” in Vaassen gereden Een oud kasteel met een roemrijk verleden. De vriendelijke gids leidde ons even door de middeleeuwen heen. Waarvan in dit historische interieur nog niet alles verdween. Daarna zijn wij rechtstreeks de Flevopolder ingegaan Om in Dronthen onze boterhammen naar binnen te slaan. Het bezoek aan de boerderij van Regelink in het nieuw gewonnen land Was voor de meesten van ons zeker zeer interessant. Een uitleg van de voorzitter over het combinen hier was de moeite waard En we zagen met eigen ogen hoe het tarwezaad werd vergaard. Op de rit langs het uitgestrekte Flevo- en ook Veluwemeer. Gaan de gedachten terug naar de Zuiderzee van weleer. De chauffeur voerde ons handig door de nauwe Elburger poort. En zette daarna de reis naar de Veluwse heidevelden voort. In hotel Modern te Loenen werd een diner gebruikt dat er wezen mocht. Het slot van een bijzonder geslaagde tocht. Een woord van dank namens de aanwezige leden Want zij zijn zonder uitzondering allen zeer tevreden.

19 september 1967
Nutsbibliotheek
Op vrijdag 22 sept. 1967 wordt de Nutsbibliotheek weer opengesteld voor het uitlenen van boeken. Ook nu zijn weer een groot aantal nieuwe boeken aan de collectie toegevoegd. De uitlening vindt plaats in de oude kleuterschool aan de Regelinkstraat no 5 en wel van 15 30 16.30 uur voor jeugdige lezers en van 19.30-20.30 uur voor volwassen lezers De bibliotheekcommissie richt zich speciaal tot de nieuw ingekomen Hengeloërs. Als u van lezen houdt, kom dan eens kijken in onze bibliotheek.

H.H. Jagers
Bij deze delen wij U mede, dat na het overlijden van mijn vader, de handel in wild door mij wordt voortgezet. Hopende door correcte bediening en hoge prijzen in uw vertrouwen te blijven. Hoogachtend J. FRANKEN Pluimvee- en wildhandel Hummeloseweg 36 – Hengelo Gld Telefoon 1295

26 september 1967
Vergadering H.K.W.
Onder voorzitterschap van de heer W. Smeitink waren de leden van de Hengelose en Keijenburgse Winkeliersvereniging bijeengekomen voor najaarsvergadering in zaal Bruggink. Als voornaamste onderdeel stond op het programma bespreking van de komende St. Nicolaas-aktie. Ten opzichte van vorig jaar is de aktie iets gewijzigd, waardoor een nog betere verdeling der prijzen wordt verkregen. Wat betreft de verstrekking van de bonnen aan de klanten is deze dezefde als de aktie in 1966. Een ieder heeft gelijke kansen. De tijdsduur van St. Nicolaas-aktie is gesteld op 14 dagen. Deze vangt aan op woensdag 22 november en eindigt op dinsdag 5 december. De goedheiligman hoopt aan te komen in Hengelo Gld, op zaterdag 25 nov. waar hem een hartelijke ontvangst zal worden bereid.

3 oktober 1967
Manegehouder op de Gompert
Vele vrienden vergezelden de fam. van Zijtveld van Doetinchem, waar de heer van Zijtveld manegehouder is geweest op de manege „De Kruisberg” naar Hengelo Gld. De fam. van Zijtveld werd opgewacht bij de H.C.I. (Hummeloseweg). In ’n open landauer maakten de heer en mevrouw van Zijtveld een rondgang door het dorp, voorafgegaan dooi de Ponyclub en Landelijke Rijvereniging. Hierna ging de optocht naar de Gompertdijk, waar de heer van Zijtveld manegehouder wordt op het complex van D.J.Wolsink.

10 oktober 1967
PROMOTIE VOOR MUZIEKVERENIGING ST. JAN
De deelname voor de muziekvereniging St. Jan, Keyenburg, aan het federatief concours van de muziekvereniging Excelsior te Twello, is een sukses gebleken. Niet alleen behaalde het korps het hoogst aantal punten in haar afdeling, maar werd ook tevens promotie bereikt naar de 1e afd. Fanfare. Zowaar een kranige prestatie van het korps, waarvan het merendeel der leden uit jeugdige muzikanten bestaat. Het is ook zeker een felicitatie aan het adres van de dirigent, de heer Van Aken, die dit met zijn muzikanten heeft weten te bewerkstelligen. In de 2e afd. Fanfare werden door St. Jan
gemaakt de nummers Promenade (Gerard Boedijn) en Le song of desert (Champs). Voor beide nummers werd resp. behaald 53 en 54 punten. Bij terugkeer in de Keyenburg werd het muziekkoor opgewacht door de schutterij St. Jan, die hen een welverdiende groet bracht. Na optocht ging het gezelschap naar zaal Hilderink, waar een feestelijke bijeenkomst werd gehouden. Hierbij waren o.m. vertegenwoordigd burgemeester Mackay en echtgenote, pastoor Dijkers, kapelaan pater Kersten, de geestelijk adviseur van St. Jan, en nog meer vertegenwoordigingen uit de Keyenburgse dorpsgemeenschap.

17 oktober 1967
GEEN FLOP MAAR TOP
Bovenstaande is zeker van toepassing op de beatclub Square, welke in de korte tijd van haar bestaan, al een zeer bekende klank bij de jongelui heeft gekregen. Het aktieve bestuur van Square heeft steeds getracht een zo attraktief mogelijk programma te bieden. Diverse gastoptredens zijn inmiddels al weer verleden tijd hetgeen tot nu toe goed heeft aangeslagen, bij de aanwezigen. Voor degenen, die van beat houden, zijn deze avonden steeds tot ontspanning geweest, hetgeen ook het vooropgezette doel van beatclub Square is geweest bij de oprichting. Ook binnenkort gaat Square weer een programma bieden, waarvoor zeker een grote belangstelling zal bestaan. Namelijk niemand minder dan zanger Armand zal zijn repertoire van radio en televisie brengen op zaterdag 21 oktober, hierbij bijgestaan door de groep „Riggish”. Laat niemand zich weerhouden op die datum in zaal Concordia te Hengelo (Gld.) dit beat-optreden mee te maken.

GROTE BELANGSTELLING VOOR MODESHOW
De modeshow welke modehuis Langeler te Hengelo G hield in samenwerking met de fa Jansen ’t schoenenhuis, heeft bij de dames de nodige belangstelling gewekt, hetgeen een overvolle zaal Concordia toonde. De uitvoering van de show was in handen van de mannequinschool Elegance te Hilversum, welke voor haar manier van showen de nodige bijval kreeg. Met variatie en veel verve werd een overvloed aan modellen getoond, zowel in kinderkleding als kleding voor ouderen, waarbij zeker de kleding voor de man niet ontbrak. Dat voor iedere soort kleding een bijpassende modieus schoeisel is te vinden toonden de mannequins en dressmen aan met een keur van schoenmodellen van de fa Jansen. Zie verder in De Reclame.

24 oktober 1967
Onttrekking wegen aan het openbaar verkeer
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld brengen ter openbare kennis, dat belanghebbenden kennis kunnen nemen van hun voorstel aan de raad tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het gedeelte van het Vordens voetpad (weg no. 18 van de wegenlegger) gelegen tussen de Hiddinkdijk en de Vordenseweg. Bezwaren tegen het voorstel, dat op de afdeling van algemene zaken ter inzage ligt, kunnen door belanghebbenden, schriftelijk aan de gemeenteraad worden ingediend vóór 21 november 1967. Hengelo Gld, 23 oktober 1967 Burgemeester en wethouders voornoemd, Th. Mackay, burgemeester W. M. A. van Zeeland, secretaris.

31 oktober 1967
Harmsen, heropening van onze vergrote en gemoderniseerde zaak
OP WOENSDAG 8 NOV. A.S. OM 3 UUR N.M. J HARMSEN Banninkstraat 4 – Tel. 1220 GEREEDSCHAPPEN HUISH. ARTIKELEN Uw bezoek zal door ons zeer op prijs worden gesteld. Als openingsreclame geven wij tijdens de openingsweek van 8 tot 15 nov. 10% korting.

7 november 1967
GROTE BELANGSTELLING VOOR DIAMANTEN JUBILEUM zangvereniging Loof den Heer
Een vereniging oprichten vereist veel moed maar ook het instandhouden ervan vraag de nodige standvastigheid. De Chr. zangvereniging „Looft den Heer” welke in 1907 werd opgericht, heeft aangetoond in de achterliggende jaren steeds een vaardige geest te hebben bezeten, nu zij in 1967 haar 60-jarig bestaan herdacht. Het huidige koor, dat onder leiding staat van de heer G. J. Scheffer uit Zelhem, telt momenteel 45 leden en komt uit in de superieure afdeling. De receptie, die door de jubilerende vereniging werd gehouden in zaal Langeler, werd druk bezocht. Deputaties van allerlei verenigingen kwamen hun gelukwensen aanbieden. De persoonlijke felicitaties waren eveneens talrijk. O.a. waren ook aanwezig gemeentelijke en kerkelijke autoriteiten. De spontane reaktie van de muziekvereniging St. Jan uit Keyenburg, met het brengen van een serenade, werd door het bestuur zeer op prijs gesteld. Deze grote belangstelling van vele zijden toonde aan, dat „Looft den Heer” nog steeds haar plaats in het verenigingsleven in de gemeente inneemt.

14 november 1967
Mevrouw Lubbers-Wolters 50 jaar lid
50 jaar een hobby als zang te hebben is wel een bijzonder jubileum. Voor dit feit werd mevr. LubbersWolters heel  artelijk gehuldigd op de jubileum-uitvoering van de chr gem.zangver. ,,Looft den Heer” waarvan zij al die 50 jaar lid is geweest. Mevr.Boonstra (rechts) overhandigt haar hier de bondsoorkonde.

21 november 1967
In de toekomst zien!
Dat er in de gemeente Hengelo Gld. met de tijd wordt meegegaan, moge blijken uit het feit, dat in een korte spanne tijds vier zaken uitbreiding of vernieuwing ondergingen. Ongetwijfeld geven dergelijke uitbreidingen een plaats een ander aanzien, in de goede zin des woords. Het devies: regeren is vooruit zien, doet hier zeker opgeld. Achtereenvolgens presenteerden de navolgende firma’s hun nieuwe winkel aan het publiek nl. smederij Harmsen, Banninkstraat Hengelo Gld.; levensmiddelenbedrijf Sueters, Keyenburg; levensmiddelenbedrijf Mentink, Reigersvoort en tenslotte Wansink, zelfbediening. Zie verder ruim verhaal in De Reclame.

28 november 1967
RIJKSPOLITIE GAAT STRENG KONTROLEREN OP VERLICHTING
Nu de dagen, voor wat het daglicht betreft, zichtbaar korter worden, neemt het gevaar op de wegen toe. De rijkspolitie is voornemens, om ter voorkoming van verkeersongevallen, de komende weken een strenge kontrole te houden op de verlichting van aan het verkeer deelnemende voertuigen. Bij het aantreffen van geen, of ondeugdelijke verlichting, zal verbaliserend worden opgetreden. Speciale aandacht zal worden besteed aan de fietsen en bromfietsen van zich naar school begevende scholieren, alsmede aan de verlichting van ander, langzaam, verkeer zoals met paarden bespannen wagens en door tractoren voortbewogen wagens. Mocht de verlichting van een naar school rijdend kind geheel ontbreken of in zeer slechte toestand verkeren – hetgeen in het verleden dikwijls het geval was – dan zal dit kind met zijn voertuig naar de ouders of voogden worden terug gebracht. Zie verder in De Reclame.

5 december 1967
NVEV VERGADERDE
Maandag 27 november werd er in een middag- en avondbijeenkomst in zaal Concordia een kook- en bakdemonstratie gegeven. Zoals gewoon bij een dergelijke demonstratie was er een enorme belangstelling (147 dames). Nadat mevrouw Van Hengel de spreekster en de aanwezigen had welkom geheten hield zij een pleidooi voor elektrisch koken. Nu overal de gasleidingen worden aangelegd meent zij terecht — vooral voor oudere mensen — op de veel grotere veiligheid van elektriciteit te moeten wijzen. Mevrouw Tieleman uit Doesburg van het restaurant „De Waag” bleek een levendige spreekster te zijn, die op ongelooflijke handige wijze als een ervaren kookster vanuit de praktijk verschillende gerechten op tafel bracht, die tesamen twee menu’s voor beide kerstdagen vulden. Een heel hartelijk applaus — vergezeld van een platenbon — beloonde de spreekster voor de manier waarop dit alles werd gebracht.

12 december 1967
Amerika’s bekende blueszanger Jimmy Walker bij Concordia
Vol goede moed Aktief zijn en blijven is iets wat de leden van Beatclub ..Square” niet vreemd is. Was nog maar pas de Nederlandse zanger Armand gast in de club te Hengelo, nu is er al weer een belangrijk gastoptreden op komst in zaal Concordia te Hengelo Gld. Het bestuur van „Square” heeft kans gezien voor 16 december te contracteren niemand minder dan Amerika’s bekende blueszanger Jimmy Walker. De uit Amsterdam afkomstige groep „Blues Group Five” vergezelt Jimmy Walker op zijn tournee door Nederland. Zijn impressario Ronny Buhre (van Rock Williams and The Fighting Cats)
heeft voor hem al diverse goedlopende contracten afgesloten met clubs in Nederland Walker beleefde op 9 nov. de première in ons land met z’n Nederlandse begeleidingsgroep, in het casino te
Scheveningen. Na zijn succesvolle tournees door Frankrijk Engeland, Spanje Griekenland. Italië en Noorwegen zullen ook Nederlandse triomfen ongetwijfeld volgen. Het is voor Squate dan ook een hele eer aIs gastheer van dergelijke beroemde gasten te mogen optreden.

19 december 1967
Toekomstig Nederlands kampioen biljarten?
Wat zal er wel om zijn gegaan in de heer Ankersmit, biljarter van de ver. Eikeboom, Keijenburg, toen de slotpartij werd verspeeld van het kampioenschap KNBB 5e klas, in zaal Michels, Hengelo Gld. In deze laatste partij tussen hem en de heer Barelds uit Enschede, viel de overwinning ten gunste van de heer Barelds. Door het feit, dat deze iets te hoog gemiddelde bereikte voor de 5e klas, volgde promotie. Nu zal W. Ankersmit een gooi mogen doen naar het Nederlands kampioenschap, dat plaats vindt van 26 tot 28 januari in Limburg.

27 december 1967
EEN TOPPER VOOR CONCORDIA Gert en Hermien
Het populaire Twentse duo dat veel vermaardheid heeft gekregen door, gramofoonplaten, komt op 13 januari voor de tweede maal een optreden verzorgen in Hengelo Gld. Het is voor de heer Boerman van Concordia verheugend, dat hij dit optreden heeft kunnen kontrakteren, gezien het overvolle programma dat Gert en Hermien elders in den lande hebben af te werken. De avond zal in twee gedeelten worden afgewerkt, met allereerst een showprogramma, met medewerking van de Frontalini’s, terwijl daarna een dansje gemaakt kan worden waarbij de zang eveneens verzorgd wordt door Gert Timmerman. Het gezegde ,,voor elk wat wils” is op deze avond zeker van toepassing. Wilt u de drukte vermijden en om zeker zijn om een kansje te krijgen die avond te bezoeken, dan kunt u uw kaartje kopen in de voorverkoop vanaf dinsdag 2 januari.

ONTSPANNINGSAVOND VOOR HET RUSTHUIS
De bewoners van het Rusthuis aan de Kastanjelaan zijn altijd zeer verheugd als de een of andere vereniging hun verrast met een optreden. Hun waardering steken zij dan ook niet onder stoelen of banken. Vorige week dinsdag was de zangvereniging Excelsior te gast bij de oudjes. Zij verzorgde een kerstconcert, onder leiding van de heer Nijhof uit Zutphen. Enkele damesleden hadden het zaaltje keurig in kerstsfeer gebracht, terwijl bovendien de bewoners een kerstdecoratie werd opgespeld. Vol aandacht beluisterden zij vervolgens de kerstliederen, welke het koor zong. In de pauze vertelde mevrouw Fukking-EIenkamp een mooi kerstverhaal, terwijl het Dersoneel koffie met koek serveerde. Ma afloop van het kerstconcert bracht de neer Kuiper dank aan dirigent en leden voor naar gewaardeerde optreden. Van Excelsior ontving mevrouw Kuyper een fraai kerstbakje evenals dirigent Nijhof.