2 januari 1968
KEYENBURGSE BOYS NAM KLEEDKAMER IN GEBRUIK
Tweede kerstdag is door de G.A. van de R.K. Voetbalvereniging Keyenburgse Boys te Keyenburg de officiële opening verricht van de nieuwe kleedkamer van deze vereniging. Alvorens de deur van de bestuurskamer te ontsluiten, sprak pater Kersten tot de talrijke aanwezigen, dat het geestelijke wel degelijk nodig is, omdat daardoor naast de sport de deugd ook beoefend wordt. Deze deugd, aldus de G.A., bestaat vooral uit saamhorigheid en verdraagzaamheid. Dit streven is mede de aanleiding geweest dat dit fraaie gebouw tot stand is gekomen. Daarvoor waren de genodigden en belangstellenden bijeengekomen in zaal Winkelman te Keyenburg, waar voorzitter J. W. te Stroet van Keyenburgse Boys, allen een hartelijk welkom toeriep. Allereerst de G.A. pater Kersten, alsmede wethouders G. J. Hiddink en Th. Hooman, gemeentesekretaris Van Zeeland en bijna alle gemeenteraadsleden. Ook van bondszijde ontbrak de belangstelling niet, zo waren de heren Joh. Jansen en H. J. Seesing, alsmede D. W. Besselink uit Doetinchem, namens de strafkommissie aanwezig om dit gebeuren bij te wonen. De heer Te Stroet deelde mede, dat burgemeester T. P. Baron Mackay, helaas wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, maar wel blijken van belangstelling had getoond. Spreker wenste Hengelo’s eerste burger een spoedig herstel toe. De voorzitter dankte vervolgens allen die hadden medegewerkt aan de totstandkoming en de bouw van de kleedgelegenheid. Hij noemde o.a. gemeentearchitekt de heer Van de Griend, gemeentesekretaris Van Zeeland. Met betrekking tot de daadwerkelijke steun meende spreker zeker te moeten noemen de heren Dieks en H. Tankink jr. Ook de oud-voorzitter de heer B. Melgers kon hij niet vergeten die de pionier was geweest en de aanvankelijke grondslaglegger van de bouw. Zie verder in De Reclame.

W. TEUNISSEN HENGELO GLD. BILJARTKAMPIOEN 3e KLAS KNBB
In Hengelo Gld. werden zaterdag en zondag de wedstrijden gehouden voor het persoonlijk  kampioenschap biljarten derde klas, van het distrikt „Doetinchem en Omstreken” van de KNBB. Winnaar werd de Hengeloër W. Teunissen van de biljartvereniging „Concordia” die een hoogste serie van 23 scoorde en een algemeen gemiddelde van 3.01 behaalde. Hij zal het distrikt vertegenwoordigen bij de gewestelijke kampioenschappen in Zwolle, die op 20 en 21 januari 1968 worden gehouden. Na de wedstrijden in Hengelo Gld. werd hem het bondsinsigne opgespeld. Zie verder in De Reclame.

OP URGENTIELIJST De R.K. school voor l.o.
„De Leer” heeft van de rijksinspekteur voor het lager onderwijs bericht ontvangen, dat op de urgentielijst voor de scholenbouw is opgenomen de uitbreiding met één lokaal van deze school.

Stortplaats Ruurloseweg worden gesloten
Met ingang van maandag 8 januari 1967 zal de gemeentelijke stortplaats aan de Ruurloseweg worden gesloten. Met ingang van dezelfde datum wordt de nieuwe stortplaats, gelegen aan de Zelhemseweg ter hoogte van de Kroezerijweg, in gebruik genomen. Voor het storten van vuilnis is deze nieuwe plaats geopend op donderdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 9-12 uur. Voor het afleveren is een bon vereist, welke tijdens de openingsuren verkrijgbaar is bij de toezichthouder ter plaatse. Huisvuil tot een max. hoeveelheid van 1 m3 kan gratis worden gestort, voor hoeveelheden van meer dan 1 m3 zal een vastgesteld bedrag in rekening worden gebracht. Het Gemeentebestuur van Hengelo.

9 januari 1968
PASTOOR WAANDERS GAAT HENGELO VERLATEN
In de parochiekerk van de H. Willibrordus heeft pastoor Waanders bij zijn nieuwjaarstoespraak de mededeling gedaan, dat hij met enige weken bericht hoopt te ontvangen om zijn intrek in het bejaardentehuis te Lochem te kunnen nemen. Over een juiste datum kon pastoor Waanders zich echter niet uitlaten, maar hoopt hier binnenkort wel verdere mededelingen over te kunnen doen. Ruim elf jaar is pastoor Waanders in Hengelo werkzaam geweest.

Goma

Opa avondmarkt

16 januari 1968
DE KOOPLUI op de Hengelose Vrijdagavond-markt
heten u van harte welkom! U KUNT ER O.A. TERECHT VOOR 1e kwaliteit kaas (in alle soorten). Vis van de van ouds bekende visboer. Verse haantjes op de markt. Ook bloemen op uw markt. Zij zullen u gaarne van dienst zijn !

KWART EEUW BIJ PTT IN HENGELO GLD.
Maandagmiddag kreeg de heer G. M. Bruggink te Hengelo Gld. het zilveren insigne opgespeld van de direkteur van het PTT-kantoor uit Vorden, de heer Wolters, wegens zijn 25-jarig ambtsjubileum bij de PTT. De heer Bruggink die op 8 januari 1943 begon als hulpbesteller en vele jaren de post in Hengelo en de buurtschappen bezorgde, volgde mejuffrouw Jansen in 1957 op in de kantoordienst, waar hij nu sedert elf jaren eenieder van dienst is aan het loket. Zijn plichtsbetrachting werd onderstreept door de heer Wolter bij de huldiging, welke werd bijgewoond door de heer Jansen, kantoorhouder te Hengelo Gld. De gebruikelijke enveloppe met inhoud ontbrak niet.

Heer Willems benoemd
Ter gemeentesecretarie te Hengelo Gld is met ingang van 1 april benoemd de heer G. A. R.Willems uit Rijkevoort (N.Br.) in de rang van commies A. Hij is thans werkzaam ter secretarie, Gennep en volgt de heer Zeldenrust op in de nieuwe werkkring te Hengelo Gld.

23 januari 1968
GERRIT WOLSINK OP GREEVES
Gerrit Wolsink, de talentvolle motorcrosser uit Hengelo Gld., die in het afgelopen seizoen in één ruk doorstoomde van de juniorklasse naar de internationale klasse, heeft van de bekende Amsterdamse motorhandelaar Frits Selling, die importeur is van Greeves motorcrossmachines, het prachtige aanbod gekregen in het komende seizoen voor de firma op 250 cc en 360 cc Greeves aan de diverse wedstrijden deel te nemen. Het aanbod heeft hij nog niet aangenomen, aangezien hij eerst in enkele wedstrijden de mogelijkheden van voornoemde motoren wil uitproberen. Het mooie aanbod, gedaan door de fa Selling, bewijst eens te meer, dat Gerrit grote kapaciteiten bezit waarin men vertrouwen stelt. Neemt hij het aanbod aan, dan wordt hij teamgenoot van Frits Selling, die. gezamenlijk met zijn vader en zijn broer Rob de fa Selling vormt. Frits Selling draait zelf ook al jaren mee in de top van de Nederlandse motorcrosswereld.

WEER EEN BEAT-TOPPER
Aan het begin van het seizoen maakte de beatclub Square een plan de campagne op van de diverse groepen die zij in haar club verwacht w.o. enkele overbekende beatkombinaties. Een van deze verwachte beatgroepen is After Tea, welke op het moment in Nederland het meest suksesvol is. De naam van die groep doet denken aan de naam tee-set. Voordat de bestaande formatie in het leven werd geroepen, droeg de beatgroep bedoelde naam van Teeset. De aanleiding van de transformatie van Tee-set in After Tea, vloeide voort uit onderlinge meningsverschillen. Zaterdag 27 januari zal zij in Hengelo Gld. een optreden geven, waarnaar nu al waarschijnlijk verlangend wordt uitgezien door de leden. Dat is dan ook geen wonder. De roem van After Tea is gestegen in de laatste tijd, mede doordat een haar van liedjes „Not just a flower in your hair” op de plaat uitgebracht werd. Voor Square is dit een pracht gelegenheid haar goede naam nog verder uit te bouwen. Voor de komende periode zullen ook verwacht worden in Hengelo Gld. de groepen Daddy’s Act, The Troggs, The singing soul machine. Er staat de leden van Square heel wat te wachten in hun club.

Verwoestende vuurgloed bij Leemreis
In de nacht van zondag op maandag, omstreeks kwart over twee, heeft een felle, uitslaande brand het bekende Hengelose hotel Leemreis aan de Spalstraat in enkele uren tijds totaal verwoest. Mevrouw Visser Leemreis, die de brand ontdekte, kon zich ternauwernood met haar kinderen in veiligheid stellen. De brandweren van Hengelo Gld., Vorden, Zelhem en Doetinchem, die spoedig ter plaatse waren, gingen de brand met 20 stralen te lijf maar konden tegen het vuur aanvankelijk weinig uitrichten, mede door de zeer harde wind. Men kon zich slechts beperken tot het nathouden van de belendende percelen, o.a. de R.K. pastorie. Pastoor Waanders moest door brandweerkommandant Harmsen nog gewekt worden. Ook de meel- en oliesilo’s van „De Volharding” aan de overkant van de straat werden voortdurend nat gehouden. De oorzaak van de brand, welke ondanks het nachtelijk uur vele toeschouwers trok, is nog onbekend. Maandagochtend was men nog steeds met de nablussingswerkzaamheden bezig. Bij het ter perse gaan van dit nummer vernamen wij, dat de fa Leemreis in een houten noodgebouw naast het afgebrande pand haar cafébedrijf annex slijterij voortzet, zodat zij haar klanten kan bedienen. Gaarne wensen we de familie Leemreis succes en sterkte bij de  voortzetting van haar bedrijf onder deze beslist moeilijke omstandigheden.

30 januari 1968
SIMON DAALDER
de hoogste betaalden voor al uw afvalstoffen en oude metalen Wij geven u de hoogste prijs en juiste gewicht voor lompen, lood, koper, oud ijzer, zink, accu’s zolder en kelderopruimingen, haze- en konijnevellen, bunzingen , alsmede voor oud papier. SPECIALE PRIJS voor lompen. Wordt gehaald aan huis.
Barlheze 11 – ZUTPHEN – Tel 05750 3039.

Ontslagaanvrage De N. V. Wals & Co te IJmuiden,
fabrikant van kleine elektromotoren, voornamelijk v. toepassing in wasmachines en centrifuges, ziet zich tengevolge van sterk toegenomen concurrentie van Duitse zijde genoodzaakt haar personeelsbestand in te krimpen. Voor 17 werknemers van de vestiging in Hengelo Gld zal een ontslagvergunning aangevraagd worden. Gezien de slechte resultaten van de afgelopen jaren konden voor het betrokken personeel geen extra voorzieningen worden getroffen behoudens een gegarandeerde opzeggingstermijn van 6 weken.

6 februari 1968
BEATCLUB SQUARE
Zaterdagavond organiseert Beatclub Square voor leden weer een avond en nu met niemand minder dan de groep „The Froggs” Deze groep die bekend is van radio en TV en afkomstig is van het eiland Tessel, treedt veel op en binnenkort zijn ze op de hitparade te verwachten. Na deze avond en wel op zaterdag 24 febr, geeft de groep „Daddy’s Act” een optreden Deze groep is eveneens bekend van radio en TV. Ze stonden in de top 15 van Engeland. Beatclub Square rekent er op dat haar leden de avonden trouw blijven bezoeken, zodat ze nog vele avonden zal kunnen organiseren, Vanaf deze plaats wil beatclub Squareveel dank brengen aan gemeentebestuur en zaalhouder voor de vele medewerking, die zij van deze zijde ondervinden.

Willy Ankersmit, Keijenburg Ned. biljartkampioen, 5e klas
Evenals bij de gewestelijke kampioenschappen op 10 december jl., toen Ankersmit (Keyenburg) met slechts 0,02 verschil in gemiddelde als afgevaardigde naar de Nederlandse kampioenschappen werd aangewezen heeft hij nu de nationale titel veroverd na een zenuwslopend toernooi. Willy Ankersmit, lid van de biljartvereniging De Eikeboom te Keyenburg, trad tesamen met nog 7 andere gewesteJijke kampioenen uit de diverse distrikten van Nederland, aan voor de strijd om de landstitel 5e klasse librespel KNBB. De wedstrijden – onder auspiciën van de KNBB – waren georganiseerd door BV Union en werden gehouden in hotel „De Amstel” te Heerlen. Zie verder in De Reclame.

13 februari 1968
Vertrek leiding Rusthuis.
In verband met ’t feit, dat de heer en mevr. Kuiper benoemd zijn tot leiding over een bejaardentehuis te Leiden, zullen zij met ingang van 1 mei a.s. hun leidende functie over het Rusthuis van de Herv. Diaconie te Hengelo Gld, gaan beëindigen. Bejaarden en personeel hebben met gemengde gevoelens van het bericht over het a.s. vertrek van de fam Kuiper kennis genomen. Er is een hechte band gegroeid tussen de bejaarden, personeel en leiding. De heer en mevr. Kuiper hebben hun arbeid in het Rusthuis, vanaf 1 maart 1964 steeds met enthousiasme en liefde verricht. Alhoewel hun benoeming te Leiden verbetering van positie inhoudt, stemt het hen toch enigszins weemoedig, dat ze hun arbeid in Hengelo, waarmee ze zo waren vergroeid. moeten paan beëindigen. Ze hopen dan ook van harte , dat ze hun taak straks kunnen overdragen aan iemand die deze arbeid met evenveel liefde en zorg is toegewijd.

De Heikrekels bij Concordia

20 februari 1968
50 jaar in dienst van de Zuivel Dhr. H.B. Lubbers
Hij ontvangt uit handen van dhr. F.Politiek, de FNZ oorkonde voor 50 jaar trouwe dienst.   Zaterdagavond heeft de heer H. B. Lubbers tijdens de jaarlijkse personeelsavond afscheid genomen van bestuur en personeel van de Coöp. Zuivelfabriek Hengelo (Gld.). Vijftig jaren is hij werkzaam geweest bij dit bedrijf. In hotel Michels waren aanwezig alle bestuursleden met hun dames en het personeel met hun echtgenoten. De voorzitter van de Zuivelfabriek, de heer K. Lassche, verwelkomde in zijn openingswoord speciaal de heer H. B. Lubbers en zijn familie, de heer en mevrouw Geertsma, de heer en mevrouw Politiek. De voorzitter memoreerde in zijn toespraak dat de heer Lubbers ruim vijftig jaren werkzaam is geweest bij de zuivelfabriek. Hij heeft alle werkzaamheden in de fabriek verricht waarvan de laatste zes jaren als assistent direkteur, welke funktie hij heeft weten te bereiken met doorzettingsvermogen en studie. Zie verder in De Reclame.

FEESTAVOND SINT JAN
Het schuttersgilde Sint Jan bood haar leden een bonte avond in zaal Winkelman. Voorzitter J. Mentink heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder pastoor G. C. Dijkers, wethouder Hooman, de heren H. H. Hoenderboom en Idink (schoolpersoneel), eerw. zusters en genodigden. Spreker deed een beroep op de leden om medewerking en steun voor het doen welslagen van de te houden grote optocht tijdens de kermis. Hierna trad op voor de geheel bezette zaal het revuegezelschap „De Notenkrakers” uit Zieuwent, bestaande uit plm. 50 personen. De muzikale leiding had de heer Schurink, de algehele leiding de heer Doppen. Dit jeugdige gezelschap bracht een revueprogramma bestaande uit 35 nummers o.a. muziek, zang, schetsen en solo’s van zeer hoog gehalte, grote variatie en tempo. Voor de zangnummers met muzikale begeleiding en de dolkomische schetsen brachten de aanwezigen telkens uitbundige ovaties. Decor, techniek, verlichting, grime en kostumering droegen veel bij tot het welslagen van deze revue, gebracht door een waarlijk uniek amateurgezelschap.

27 februari 1968
JEUGDDIENST Hervormde gemeente
De jeugddienstkommissie van de Herv. gemeente te Hengelo (Gld.) heeft zich beijverd om voor de dienst van zondag 10 maart de medewerking te verkrijgen van een goede groep. Het duo „Ines en John” zal aan deze jeugddienst, welke aanvangt ’s avonds 7.15 uur, medewerking verlenen. Voorganger zal zijn ds. Westra uit Rhenen (Utrecht). De kommissie hoopt dan ook, dat deze dienst zich in een goede belangstelling mag verheugen.

HERVORMD HENGELO BOUWT EIGEN GEMEENTE-CENTRUM
Tijdens de ambtsperiode van ds. K. G. Kwint, tot 1965 predikant van de plaatselijke Herv. gemeente, zijn de eerste plannen gemaakt om te komen tot de bouw van een eigen ontvangst- en vergadercentrum. Met de bouw van dit zo belangrijke projekt is inmiddels een begin gemaakt; de opening van ’t centrum zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, eind 1968 kunnen geschieden. Waarom nieuwbouw? Het verenigingsleven concentreert zich nog merendeels rondom het oude en slecht geoutilleerde gebouw aan de Schoolstraat – dat al wordt afgebroken – terwijl aktiviteiten van grotere omvang noodgedwongen plaats vinden in een vergunningslokaliteit. Als vergaderzaal doet verder nog dienst het zgn. catechisatielokaal bij de kerk. Dat de verschillende aktiviteiten niet in eenzelfde lokaliteit kunnen worden gehouden, heeft bezwaren. Ook de omstandigheid dat bv. bij – grote – begrafenissen gebruik moet worden gemaakt van een cafézaal, wordt als minder gepast ervaren. Verder is het niet verantwoord het huidige  verenigingsgebouw nog te restaureren, terwijl nieuwbouw op deze plaats niet mogelijk is. Al deze redenen hebben er toe geleid, dat reeds tijdens de ambtsperiode van ds. Kwint de eerste stappen werden gezet op de – naar later zou blijken lange en moeilijke weg, die uiteindelijk naar een eigen centrum moest leiden. In de loop der jaren zijn de oorspronkelijke plannen echter radikaal gewijzigd. De grond aan de hoek Ruurloseweg-Bleekstraat werd, mede als gevolg van plannen om te komen tot stichting van een nieuw Herv. bejaardencentrum, geruild tegen een aan de Oude Varsselseweg gelegen bouwterrein, dat voor de bouw betere mogelijkheden bood. Ook uit oogpunt van verkeersveiligheid moest aan dit terrein de voorkeur worden gegeven. Zie verder De Reclame.

5 maart 1968
OPENING BABY- EN KLEUTERHUIS
Vorige week heeft het baby- en kleuterhuis Jeannette aan de Hummeloseweg 14 te Hengelo (Gld.) haar deuren geopend, Naast een leuke kollektie baby- en kleuterkleding heeft men tevens keuze uit een groot assortiment kinder- en wandelwagens, ledikanten, commodes, kinderstoelen en boxen. Gelijkvloers bevindt zich de fraai ingerichte winkel met toonzaal,’ terwijl op de bovenverdieping een speciale toonzaal ingericht is voor een bijzondere kollektie wagens en kindermeubelen. Het geheel is een grote aanwinst voor Hengelo en omgeving en voorziet zeker in een behoefte. Door het uitgebreide assortiment dat baby en kleuterhuis Jeannette biedt, kan iedere aanstaande moeder een gemakkelijke keuze maken voor kinderen tot en met 6 jaar.


Jeannette

31 MAART HAMOVE CROSS OP CIRCUIT ‘T ZAND
Zondag 31 maart is het weer zover. Dan namelijk organiseert de auto- en motorclub Hamove uit Hengelo (Gld.) weer haar jaarlijkse grote kampioenscross. Dit is een van de grote evenementen die de aktieve vereniging telkenjare organiseert en de naam van Hamove staat borg dat de cracks op het crossgebied in Hengelo (Gld.) op het circuit ’t Zand aan de start verschijnen om elkaar de Coupe ’t Zand te betwisten. Een van de spektakulairste onderdelen van de cross-sport is ongetwijfeld de zijspanklasse, een klasse die de laatste jaren enorm in populariteit is toegenomen, vooral ook onder de jongere rijders. Zie verder in De Reclame.

12 maart 1968
HEROPENING G. Lenselink
Op woensdag 20 maart a.s. n.m. 3 uur hopen wij onze geheel vernieuwde en gemoderniseerde zaak te heropenen. Met de verkoop beginnen we donderdag 21 maart, ’s morgens om 8 uur. Gelegenheid tot bezichtiging is er die dag tot ’s avonds 9 uur. Uw bezoek zal door ons zeer op prijs worden gesteld. Door een ingrijpende verbouwing zijn we er in geslaagd onze zaak zo in te richten, dat deze geheel aan de eisen des tijds voldoet en waarvoor we u een veel grotere sortering als voorheen kunnen aanbieden in: Drogisterijartikelen – Cosmetica – Parfumerie – Rookartikelen –  schoonmaakartikelen – Glas, Verf, Behang.
G. LENSELINK Kerkstraat 1 Hengelo Gld.

 

19 maart 1968
Bedevaart naar Banneux
De bedevaart naar Banneux, zal dit jaar plaats vinden op 27 en 28 april. Voor de eerste keer wordt er overnacht in Banneux terwijl de tocht zal voeren door de prachtige landschappen van Limburg en België.
Inlichtingen en eventuele opgave bij mevr. Gerrits, lekink 2 A, Hengelo Gld.

LEDENVERGADERING V EN AV PAX
In de kantine van het sportpark hield de voetbal- en athletiekvereniging Pax woensdagavond een ledenvergadering welke goed was bezocht. De voorzitter, de heer J. Hulshoff, heette de leden hartelijk welkom, waarna hij woorden van hulde sprak tot het eerste elftal voor de bijzonder fraaie verrichtingen in deze kompetitie en hen momenteel op de bovenste plaats van de ranglijst bracht met nog enkele wedstrijden te spelen en goede kans op promotie naar de derde klas KNVB. Als die promotie mogelijk mag zijn, zou dit een bijzonder fraai geschenk zijn in dit jubileumjaar van het 40-
jarig bestaan van de vereniging. De voorzitter sprak de hoop uit dat het 3e elftal er in zal slagen haar plaats in de derde klasse te behouden. Staande de vergadering werd aan Hans Lichtenberg, die met een beenbreuk in het ziekenhuis verpleegd wordt, een lijst met handtekeningen van de leden te zenden met de wens tot spoedig algeheel herstel. Verder ontvouwde de voorzitter de plannen tot bouw van een tribune op het Paxterrein. We hopen, aldus de voorzitter, dat deze plannen dit jubileumjaar verwezenlijkt kunnen worden. De gemeentearchitekt, de heer Van der Griend, die Pax en ook het andere sportleven in deze gemeente een warm hart toedraagt, zal waarschijnlijk Hengelo gaan verlaten. We vinden dit bijzonder jammer, want van hem heeft de vereniging veel steun ontvangen. Zie verder in de Reclame.

BENOEMING Rusthuis
Door het bestuur van het rusthuis van de Ned. Herv. Diaconie Hengelo (Gld.) is met ingang van 1 april a.s. benoemd als leiding in de komende vakature van de familie Kuiper, mevrouw W. H. C. v. d. BergKlip uit Eerbeek. De nieuwbenoemde is thans nog werkzaam te Arnhem, waar zij de funktie bekleedt van waarnemend hoofd over het bejaardentehuis ,,Vredenhof”. Met ingang van 1 mei zal zij de leidende taak overnemen van de familie Kuiper, die dan gaat vertrekken naar Leiden. Door haar benoeming per 1 april is zij in de gelegenheid zich nog een maand in te werken in haar nieuwe funktie.

26 maart 1968
HENGELO G FRAAI WlNKELPAND RlJKER voor de fa Lenselink.
In een tijdsbestek van nog geen jaar, is na grondige verbouwing, aan de Kerkstraat, hoek Raadhuisstraat een geheel vernieuwd en uitgebreid winkelpand verrezen. Zie verder in De Reclame.

Bierglazen PAX een GEWlLD ARTlKEL
Hoewel de bierglazenaktie voor de v.v. Pax nog maar pas op gang is gekomen, is de totale voorraad welke was besteld, aan de man gebracht. Dat de belangstelling groot was, moge blijken uit het feit, dat de voorraad in één week was verkocht. Op sommige plaatsen werden volle dozen verkocht en dit hoeft echt niet te gelden als bluf. De actie welke is opgezet om de benodigde gelden bijeen te brengen voor aanschaf van ballenvangers, achter de doelen op het sportpark, heeft dus reeds een goede start. Zie verder in de Reclame.

Jong Hengelo De Vrijbuiters Jongensclub

2 april 1968
Hengelose Lawn Tennisclub op weg
Momenteel wordt er op het terrein van de tennisclub hard gewerkt om de banen tijdig voor bespeling in gereedheid te brengen. Zo wordt er ook de laatste hand geleed aan een eigen clubhuis, bestaande uit kantine, garderobe en 2 kleedkamers. De opening van de banen is vastgesteld op zaterdag 13 april a.s en de training, welke gehouden wordt op maandagmiddag en avond, zal aanvangen op 22 april a.s. Het bestuur zag nog gaarne enkele juniorleden (tot 17 jaar) tot de vereniging toetreden om tezamen met de reeds aanwezige junioren tot een wat bredere basis van jeugdspelers te komen. Het ligt eveneens in de bedoeling van het bestuur om op een nog nader te bepalen datum, zodra het clubhuis gereed zal zijn, het tennispark alsnog op een enigszins feestelijke wijze officieel te openen.

UITBREIDING MARIA POSTEL
Met ingang van 1 april a.s. hoopt het stichtingsbestuur dat er met de aanvang van de uitbreidingsplannen aan het tehuis een begin gemaakt kan worden. Deze uitbreiding behelst de aanbouw van een vleugel aan het bestaande gedeelte dat ook in 1958 al werd uitgebreid. De bouwplannen worden uitgevoerd onder architektuur van de heer A. Th. J. Boss uit Duiven. Door deze uitbreiding ondergaat de wooncapaciteit een grote verruiming en zal komen op 82 bewoners. Het bejaardentehuis biedt nu nog plaats aan 48 bewoners. De nieuwe vleugel zal gaan bestaan uit 2 bouwlagen, waarin verdeeld zullen worden 3 tweepersoons kamers en 28 eenpersoons kamers. De laatste categorie woongedeelten bevatten bovendien een keuken, toilet en douchecel, terwijl de tweepersoons kamers een extra slaapkamer hebben. Door de nieuwbouw zal het hoofdgebouw ook ontlast worden, waardoor enkele vrijgekomen gedeelten omgebouwd kunnen worden tot aula met opbaarzaal. Tevens een grote rekreatiezaal, waarvan evenals de aula ook door de parochie gebruik gemaakt zal kunnen worden. De totale bouwkosten zullen ca ƒ 1.000.000,- gaan bedragen. Een aanvraag om subsidie is inmiddels ingezonden. Van de zijde van de gemeente werd vernomen, dat op het terrein van de stichting 6 bejaardenwoningen zijn gepland.

16 april 1968
GERRIT WOLSINK OP DE FOTO
Het is bekend dat onze plaatsgenoot Gerrit Wolsink op nationale en Internationale motorcrosswedstrijden een gevreesde mededinger is naar een eervolle plaats. Op zijn nieuwe Husqvarna heeft hij reeds verschillende suksessen geoogst en wist hij vele binnen- en buitenlandse crossers achter zich te laten. Vele Nederlandse crossers verkopen reeds petjes en foto’s als reklame en als aanmoediging op de wedstrijden. Gerrit, als 500 cc internationaal crosser heeft nu ook foto’s laten maken  waar hij met zijn Husqvarna H 7 een fraaie sprong maakt met in de hoek een inzetpasfoto. Deze foto’s zullen in de toekomst op de crossen te koop zijn. Voorts zijn ze vanaf heden verkrijgbaar bij boekhandel Wolters Kerkstraat 17 in Hengelo. Wij hopen met Gerrit dat vele supporters in het bezit willen komen van deze foto, hetgeen voor Gerrit dan een stimulans zal zijn om op de komende wedstrijden met nog meer energie zich in de strijd gaat werpen.

PASTOOR WAANDERS TE HENGELO G MET EMERITAAT
Per 26 april a.s. is pastoor Waanders – op diens verzoek – door de Aartsbisschop van Utrecht eervol ontslag verleend als pastoor van de parochie van de H. Wlllibrordus te Hengelo G. Pastoor Waanders, die op 30 juli 1894 te Zwolle werd geboren, ontving zijn priesterwijding op 15 augustus 1918 en werd eerst assistent i.d. parochie te Hoogland tot april 1919 om daarna als kapelaan te werken aan de Walburgiskerk te Arnhem welke parochie hij tot juli 1935 heeft gediend. Daarna werd hij als pastoor benoemd aan de Pathmoskerk van de H. Johannes te Enschede en tijdens dit pastoraat is er zeer veel werk tot stand gekomen in Enschede. Een nieuwe kleuterschool werd er toen gebouwd maar ook werden de eerste plannen reeds gemaakt voor een nieuw te bouwen kerk, welke eerst voor enkele maanden terug geheel klaar kwam. Het werd voor pastoor Waanders te druk daar in Enschede en er volgde een benoeming naar Hengelo G, in opvolging van pastoor Ydema en wel op 26 oktober 1956.  Zijn 40-jarig priesterfeest mocht pastoor Waanders in augstus 1958 te Hengelo G vieren en waar tijdens zijn pastoraat zeer veel werken tot stand gekomen zijn. Er werd doorgewerkt aan de plannen voor een nieuwe pastorie welke in 1959 klaar kwam, vervolgens de scholenbouw, eerst de lagere school ‘De Leer’ in 1965 terwijl een jaar later de nieuwe kleuterschool ‘De Eerste Stap’ in gebruik kon worden genomen, van vrij recente datum zijn de vernieuwingen in de kerk zelf. Pastoor Waanders heeft zijn hart verpand aan Hengelo en zal zeer zeker, voor zover het zijn gezondheid zal toelaten, een bezoek aan Hengelo gaanbrengen. De pastoor zal zijn intrek nemen in het tehuis St Jozef te Lochem. Zijn vurige wens is echter om in Hengelo zijn Gouden Priesterfeest te mogen vieren en aan deze wens zal door de parochianen van Hengelo G zeker worden voldaan. Op dinsdag 23 april a.s. zal een afscheidsreceptie worden gehouden in de zaal Michels te Hengelo waar dan tevens een parochiecadeau zal worden aangeboden. Zeer zeker zullen velen de gelegenheid nemen van pastoor Waanders afscheid te nemen, op die dag. Op vrijdag a.s. zullen de scholen reeds afscheid nemen van de pastoor, een en ander is door een komité al voorbereid.

 

BIJNA 15 MILJOEN KG MELK AANVOER IN 1967 BIJ COOP. ZUIVELFABRIEK HENGELO GLD
In zaal Langeler hield de coöp. zuivelfabriek Hengelo de jaarlijkse algemene vergadering, welke een goede belangstelling van de leden genoot. De voorzitter de heer K. Lassche opende de vergadering met een woord van welkom en deelde mede dat het jaar 1967 voor de melkveehouderij een goed jaar is geweest. De melkstroom houdt aan, aldus de voorzitter, want nu reeds, de eerste 14 weken van 1968, is de aanvoer al 11,6% hoger dan in 1967. Met de veranderingen in internationaal verband n.l. de EEG, die in werking treedt, doet de vraag rijzen: kunnen we zelfstandig blijven? Wij moeten de ontwikkeling nauwgezet blijven volgen en het bestuur neemt hierin nog een afwachtende houding aan. De voorzitter besloot zijn inleiding met de wens dat het een zeer vruchtbare vergadering mag worden en gaf het woord aan de sekretaris de heer J. G. Ruesink voor het lezen der notulen welke onveranderd werden goedgekeurd. Zie verder in De Reclame.

PATER RECKERS ZAL PASTOOR WAANDERS IN HENGELO Gld OPVOLGEN
Met ingang van 26 april a.s. is door de aartsbisschop van Utrecht als pastoor te Hengelo G benoemd, pater K. L. S. Reckers welke reeds enige maanden als assistent in Hengelo G werkzaam is. De nieuwbenoemde pastoor is g  boren in Gouda op 24 mei 1918 en ontving zijn priesterwijding in 1952 uit handen van Mgr. Mutsaert. Voordien was hij werkzaam als kapelaan te Utrecht, na eerst tot 1955 als leraar te Eindhoven te hebben gedoceerd. Pastoor Reckers was al eerder pastoor in Utrecht en wel van 1961 tot 1967. De installatie zal zaterdag 27 april a.s. geschieden door de Deken van Zutphen J. Noordman en wel ’s avonds om 7 uur.

23 april 1968
JAARVERGADERING MARKTVERENIGING HENGELO (GLD.)
Het is jammer, aldus voorzitter G. J. Harmsen (Esselenbroek) dat er voor de algemene jaarvergadering van de marktvereniging niet meer belangstelling bestaat; dit in tegenstelling tot de belangstelling bij de markten in het afgelopen jaar. Vergeleken bij een paar jaar terug, is de aanvoer van paarden verdubbeld. In een kort overzicht belichtte de voorzitter na zijn welkomst- en openingswoord de verschillende markten van het afgelopen jaar met de daaraan verbonden keuringen, attrakties, standwerkersconcours e.d. Een opvallend verschijnsel bij de marktaanvoer van paarden is wel dat de koudbloedpaarden meer verdrongen worden door die van het warmbloed, hetgeen zijn oorsprong vindt in de meerdere belangstelling voor de warmbloeden van het sportregister oftewel het zadelpaard. Zie verder in De Reclame.

VAANTJES VAN PAX
Met het 40-jarig bestaan van de vereniging in het vooruitzicht zijn door de leden van de voetbalvereniging Pax diverse akties op touw gezet. Al goed aan de draai zijn de verloting, bierglazenverkoop (meer dan duizend aan de man gebracht). Nu is ook gestart met de verkoop van vaantjes, in blauw-witte uitvoering. Het is de moeite waard ook zo’n vaantje in bezit te hebben. Het betekent een stap in de goede richting met de tribunebouw van Pax als men nu een vaantje koopt. De feestkommissie geeft u graag inlichtingen waar de vaantjes te verkrijgen zijn.

 

1 mei 1968
PAX, ja daar ga je naar de derde klas
Uitgerekend in de laatste wedstrijd, kon het eerste elftal van de v.v. Pax te Hengelo Gld. zich laten uitroepen tot kampioen van de 4e klasse KNVB. In de thuiswedstrijd tegen Ajax (Bredenbroek) kon het kampioenschap behaald worden, naar verwachting, maar dan moest de naaste rivaal Silvolde 1 ook een veer laten. Aangezien deze haar thuiswedstrijd tegen RKHSc omzette in een overwinning, moest in Hengelo Gld. nog een weekje gewacht worden om juichtonen aan te heffen voor een eventueel kampioenschap. Bij een gelijkspel kon dit al behaald worden, doch hiervan was men in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Markelo nog niet zo zeker, gezien het spannende verloop in de voorlaatste wedstrijd tegen Ajax. Aangemoedigd door een talrijke schare belangstellenden (ruim 1500), een goed teken, zetten de spelers van Pax zich schrap en zowaar werden enkele doelpunten geboren. Met een ziedend vleugelschot opende H. Wullink de score, waarna goalgetter R. Notten met evenzo fraaie doelpunten de score opvoerde tot 3—0. In de laatste minuut lepelde de linksbinnen van Markelo nog een bal in het Pax-doel, doch dit vermocht de vreugde niet  rukken. .Onder luid gejuich werden de spelers op de schouders gehesen en van alle zijden gefeliciteerd. Door de Kon. Harmonie Concordia werd een serenade gebracht aan de Pax-spelers, hetgeen dankbaar in ontvangst werd genomen. Op een feestelijke kampioensreceptie in clublokaal Michels werd de feestvreugde nog lange tijd voortgezet. Ook hier stroomden de felicitaties en goede wensen binnen. Het succesvolle eerste elftal van Pax op de gevoelige plaats vastgelegd : Zie foto in De Reclame.OOK ZILVEREN RAMMELAAR VOOR HENGELOSE BABY

De fam. Korten, aan de Banninkstraat te Hengelo Gld. die werden verblijd met de geboorte van een flinke zoon, kregen nog een leuke verrassing te verwerken. Aangezien de geboorte van hun kind gelijk viel met de geboorte van prins Maurits werd namens de Oranjevereniging Doetinchem, een zilveren rammelaar aangeboden aan mevrouw Korten die op dat moment in het Wilhelminaziekenhuis te Doetinchem verpleegd werd. Een deputatie van de Oranjevereniging Doetinchem, bestaande uit de dames Aalbers, Krijnen en Ouwehand, overhandigde het kostbaar kleinood aan de ove gelukkige moeder, die ook niet werd vergeten. Zij kreeg een prachtig boeket anjers overhandigd. Voor moeder en kind, dat de naam draagt van Marinus Korten (Rinald) is dit een onvergetelijk moment. Door medewerking van de fa Zetsma te Doetinchem was de Oranjevereniging Doetinchem in staat deze leuke geste te doen.

LEVE DE MOTORSPORT
Dat velen in Hengelo Gld. en wijde omgeving gecharmeerd zijn door motorsport, hetzij wegrace of terreincross, moge blijken uit het feit dat op vele parcoursen in Nederland, zelfs tot in België, bekenden uit deze omgeving zijn aan te treffen. Alhoewel het hier gaat om de prestaties van alle rijders van dichtbij te bezien, gaat het ook in zekere mate de eigen rijders moreel te steunen. Vergezeld van spandoeken en dergelijke attributen, wordt de voorkeur voor hun favorieten kenbaar gemaakt. Om de aktiviteiten van deze supportersschare enigszins te coördineren, is door enkele motorsportvrienden de oprichting van een suppottersclub overwogen. De gedachte aan een dergelijke club heeft al lang in de gedachten van diverse belangstellenden gezweefd, maar de realisatie ervan heeft eerst nu vastere voet gekregen waarbij goede resultaten van Gerrit Wolsink in de top van de vaderlandse motorcross zeker hebben toegedragen. Diverse mensen zijn voor deze club al benaderd en hebben zich als kandidaatlid aangemeld. Er worden nog meer gegadigden verwacht. Hier gaat het om, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Als voorlopig kontakt-adres is bepaald: café Wolbrink, Bleekstraat 2, Hengelo Gld., telefoon 05753-1340.

DE HENGELOSE TT
Geïnspireerd door het sukses van de eerste wegrace die Hamove in 1967 organiseerde, heeft haar doen besluiten een dergelijk motorspektakel weer op touw te zetten. Met de belevenissen van de afgelopen cross op ’t Zand nog vers in het geheugen, zijn de bestuursleden van Hamove druk in de weer om de plannen voor de komende wégraces op het circuit te Varssel tot in de puntjes te regelen. Als datum voor deze races, waaraan zeker weer vele prominenten zullen deelnemen, is bepaald zondag 25 augustus a.s. Voor de liefhebbers staat het al weer vast, die zondag wordt ongetwijfeld gereserveerd voor de Hengelose TT, welke spanning ze van dichtbij willen beleven.

8 mei 1968
U.V.V. afd. Hengelo Gld
Bejaardenmiddag op zaterdag 11 mei a.s. ’s middags 3 uur in zaal Michels. Alle bejaarden ouder dan 65 jaar, zijn hartelijk welkom. Zij die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, kunnen worden gehaald. Opgave vóór 11 mei bij mevrouw Aalberts, Ruurloseweg.

Pinkeltje en de kleuterschool
Met een forse ruk onthulde hoofdleidster mej. P. Zeevalkink uit Vorden de Pinkeltjes figuur, naar welk de nieuwe kleuterschool te Varssel is vernoemd. Inspectrice, mevr. Bloemink-Rehwinkel verrichtte de officiële opening van de neutraal bijz. kleuterschool. De pinkeltjes-figuur werd ontworpen door dhr. H. Walgemoed, Keijenburg.

Sinqelloop
Ter gelegenheid van Koninginnedag werd ’s morgens weer de traditionele singelloop georganiseerd. Niet alleen uit Hengelo Gld. maar ook inwonenden uit omliggende plaatsen namen er aan deel. Op de volgende route: Michels (start), Tramstraat, Parkeerterrein, Zuivelweg, Spalstraat, viel menig zweetdruppeltje. Zie voor uitslagen De Reclame.

ORIËNTERINGSRIT OP KONINGINNEDAG
Voor de oriënteringsrit voor bromfietsen, auto’s en motoren bestond dit jaar zo’n overweldigende belangstelling, dat de laatste nummers nog niet gestart waren of de eersten kwamen al weer aan de finish. Bijna 150 deelnemers hebben deze middag de contreien rond Hengelo doorkruist en, zo men algemeen hoorde, met buitengewoon veel plezier, zowel van de rit als van het mooie natuurschoon. De rekenkamer had door deze overgrote schare deelnemers een hele kluif om al de kontrolekaarten uit te rekenen. Om toch ook de minder geoefende deelnemers een kans te geven moest aan het einde van de rit geraden worden hoeveel bonen er in een pot zaten. Voor elke honderd misgeraden bonen ontving men dan één strafpunt. Uitslagen? Zie De Reclame.

14 mei 1968
HENGELO GLD HEEFT NIEUWE PAROCHIEHERDER
In het bijzijn van vele parochianen, maar ook kerkelijke en overheidsautoriteiten werd op zaterdag 27 april pater Reckers geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de H. Willibrordusparochie te Hengelo Gld. Bij het begin van de dienst begroette de heer Tesselaar, namens kerkbestuur en ontvangstkomité, de nieuwe pastoor waarbij hij zijn vreugde uitsprak, dat pater Reckers zijn kerkelijk ambt in Hengelo Gld. had willen aanvaarden. Hierna vond de installatie plaats welke geleid werd door de deken van Zutphen, J. Noordman. De deken sprak ook zijn bewondering uit voor het werk dat door pastoor Waanders in de parochie was verricht. Voor de nieuwe pastoor zal de parochiearbeid een grootse taak zijn, waarbij de medewerking van alle parochianen zeker niet kan en mag ontbreken. In de dienst werd door het dames- en herenzangkoor, naast enkele andere liederen, ook gezongen uit de paus Johannesmis, nl. Sanctus en Agnus Dei. Aan het einde van de dienst bracht pastoor Reckers allen dank voor hun aanwezigheid waarbij hij ook de aanwezigheid releveerde van de beide predikanten van de Hervormde Gemeente ds. Jansen en ds. Van Thiel, hetgeen hij bijzonder op prijs stelde. Zie verder De Reclame.

TUINVERLICHTING
In de zomer van 1967 hebben diverse ingezetenen van Hengelo hun tuin verlicht, daarbij mogelijk gestimuleerd door de van gemeentewege aangebrachte verlichting van de Bleek. Er is toen in ons blad al eens op gewezen dat, indien meerderen dit voorbeeld zouden volgen, het dorp een bijzonder feestelijk aanzien zou kunnen krijgen. Het bestuur van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer heeft mede naar aanleiding van opmerkingen tijdens de laatste ledenvergadering besloten om meer ingezetenen er toe te bewegen, hun tuin te verlichten, dit vooral omdat bleek, dat voor de a.s. zomer al meer plannen voor tuinverlichting bestaan dan in 1967. Het bestuur van VW hoopt daarom dat veel tuinbezitters voor zichzelf al eens willen nagaan, welke mogelijkheden er voor verlichting van hun tuin zijn. Vaak zijn ook met weinig kosten aardige resultaten te bereiken. En een verlichting heeft vooral effekt indien velen in één straat (weg, laan) meedoen en op deze wijze voor een mooi totaalbeeld zorgen.

21 mei 1968
ATRAKTIEVE KERMISAVOND
De kermis, welke dit jaar een aaneensluiting van feestelijkheden is van woensdag tot en met zaterdag, heeft er een topper bijgekregen. Op de vrijdagavond heeft het kermiskomité Hengelo Gld. een cabaretgroep weten te engageren, welke ongetwijfeld veel belangstelling zal trekken. Deze groep bevat o.a. de artiest Frans van Dusschoten, die zijn grollen en grappen zeker ook aan de Hengelose ingezetenen en verdere belangstellenden zal willen verkopen. Ook op muzikaal en zanggebied is er wat te bieden. Rita Hovink en Ted de Braak brengen een keur van liedjes mee welke zij ten gehore zullen brengen. Verder zit In de muziekpot zeer zeker ook wat. Daar komen o.a. tevoorschijn Les deux jateaux en Theo Jobst. Om de aantrekkelijkheid van deze show te verhogen is ook de nodige afwisseling aanwezig in het programma. Zoals gezegd met conference, maar ook met een demonstratie in goochelen en acrobatiek. Vrijdag 12 juli staat dus een avond vol ontspanning te wachten in zaal Langeler. van 21 mei.

28 mei 1968
De voetbalver. PAX wordt binnenkort 40 jaar
Allen die ons Zilveren huwelijksfeest tot een onvergefelijke dag hebben gemaakt, door de vele bloemen, geschenken, en andere zeer gewaardeerde blijken van belangstelling, brengen wij mede namens onze kinderen onze allerhartelijkste dank. De spelers van het eerste elftal van de vv Pax hebben hun club met het behalen van de kampioenstitel in de 4e klas C en de daaruit voortvloeiende promotie naar de 3e klas een prachtig jubileumgeschenk gegeven voor het 40-jarig bestaan, dat in juni a.s. op sobere, maar daarom niet minder enthousiaste wijze zal worden herdacht. Ongetwijfeld is voor een feestelijke herdenking van dit jubileum zeker gegronde aanleiding, want Pax is een vereniging, welke wordt gedragen door de gehele Hengelose bevolking en door de jaren heen, ondanks vele tegenslagen, getoond heeft over een morele kracht te beschikken welke vele clubs uit grotere plaatsen haar zeker zullen benijden. In het jaar 1928 kwam een aantal enthousiaste jongelui naar hotel Langeler te Hengeo Gld. bijeen om de mogelijkheden tot oprichting van een voetbalvereniging te bespreken. Er bestond toen reeds een klein clubje in Hengelo, Herkules genaamd, maar de levensvatbaarheid van deze club was niet groot. De toenmalige „kwekeling” Wim Burghardt, was de grote animator van deze eerste bijeenkomst. Gesteund door meerderen die er wel voor voelden om een club op te richten, werd bij de KNVB een soort erkenning aangevraagd en tevens werd gevraagd, welke naam de jonge club mocht gaan dragen. Want er werden wel namen voorgesteld zoals Herkules of Blauw-Wit, maar er waren reeds clubs met eenzelfde naam en daarom stelde de Bond zelf enkele namen voor, waar men tenslotte de naam PAX uit koos. De beginjaren waren moeilijk. Men had geen veld en moest op een weiland aan de Ruurloseweg, bij de zandheuvel, elke zondagmorgen, wanneer gespeeld moest worden, eerst het veld vrij maken van koeienplakken. Meestal was het een hele opgaaf om een elftal bij elkaar te krijgen men beschikte in die dagen over niet meer dan 13 a 14 mensen, die wilden voetballen, dus net genoeg voor een elftal. Aanvoerder van het team in die eerste jaren was Paul Pleunis, bij velen nog wel bekend. Enkele jaren later kon Pax beschikken over een juniorenelftal, dat evenals het eerste team, spelen moest tegen clubs uit verre omtrek, vooral uit Zutphen en omgeving, daar men dichter bij huis geen voetbalclub had. Het juniorenelftal speelde in die eerste jaren buiten kompetitieverband, want een kompetitie bestond er toen nog niet voor de jongeren. De heer G. M. Bruggink was trainer van het jeugdteam. Vele jaren speelde Pax in de 3e klasse van de GVB en ook meestal tegen en in een Zutphense afdeling. Toen Wim Burghardt voorzitter werd, verzocht Pax indeling in een andere afdeling en prompt werd zij daarop in 1936 ongeslagen kampioen en promoveerde naar de 2e klasse. Nog vóór de oorlog begon werd Pax ook kampioen van de 2e klasse, maar in de eerste klas werden geen heldendaden meer verricht, daar de bezetter alles aan banden legde. Er werd zo nu en dan nog wel eens gevoetbald en zo kwam in 1943—1944 Pax bij een dubbele kompetitie tussen Vorden Witkampers en Pax als overwinnaar uit de bus, na een spannend duel met Witkampers. Het zal wel moeilijk worden en het bestuur is zich er ten volle van bewust, dat een juist beleid gevoerd zal moeten worden om van een plaats in de 3e klasse verzekerd te blijven. Grote aandacht zal worden besteed aan de vorming en opleiding van de jeugd. Er zijn de laatste dagen door het bestuur — in overleg met trainer Bloemheuvel — besprekingen gevoerd met het doel, een speciale trainer voor de jeugd aan te trekken, want naast de 5 seniorenelftallen telt Pax 4 junioren- en 2 pupillenelftallen, waaruit straks de spelers voor het eerste team gekozen zullen moeten worden. Direkt na de oorlog werd Pax kampioen in de 1e klas en promoveerde naar de 4e klas KNVB. Nog steeds speelde men op het terrein bij de Zandheuvel, maar niet lang meer, want in 1946 kon het nieuwe veld aan de Kastanjelaan in gebruik worden genomen. Voorzitter was toen J. v. Sunten, Maartensdijk. Degradatie In 1950 moest Pax weer een toontje lager zingen, want uit een duel te Steenderen werd geen winst behaald en Pax ging terug naar de Ie klas GVB. Inmiddels was J. Hulshoff voorzitter geworden. W. Geurtzen kreeg de zorg over de financiën en ook het sekretariaat. In ’54 en ’55 werd de voorzittershamer gehanteerd door M. Aalberts, maar J. Hulshoff nam daarna deze toch weer over en is nu steeds nog de aktieve voorzitter van Pax, aktief . . . want hij speelt ook nog vrij geregeld in het 5e elftal het seniorenteam. In de jaren die volgden maakte Pax een grote groei- en bloeiperiode door. Jaar op jaar stond het eerste team bovenaan of deed een gooi naar de bovenste plaats waarna echter steeds de promotiewedstrijden werden verloren of men kwam een punt tekort. Terug in de KNVB. Maar in 1966 ging de deur naar de KNVB weer open. In een slopend duel met SVDES uit Eibergen kwam Pax als winnaar naar voren en dit geschiedde op het nieuwe sportveld aan de Elderinkweg, hetwelk juist dat jaar in gebruik kon worden genomen, nadat ook enkele wedstrijden daarvoor waren gespeeld op de weide van Keiholt. Grote vreugde bij de toen 234 leden van Pax, dat met de steun van zijn 80 donateurs en zeer veel aanhangers de strijd zou gaan voeren in de KNVB, waar ze volgens de zwartkijkers niet lang zou verblijven. Deze pessimisten hebben geen gelijk gehad, want onder leiding van trainer J. W. Bloemheuvel uit Apeldoorn zetten de Pax-jongens hun beste beentje voor en reeds na twee jaar werd de – nooit verwachte — promotie naar de 3e klasse KNVB een feit. Het was aan het einde van het seizoen 1966—1967 dat sekretaris-penningmeester Geurtzen zijn verslag besloot met de regels: „Een rustig jaar was dit voor Pax. De stilte van de storm voor straks? Want 4e klasser zijn is fraai, maar wordt op de duur weer saai! Dus jongens zet hem nog eens op … dan gaat Pax één weer aan de kop.” Want in het eerste seizoen in de 4e klasse eindigde Pax in de staartgroep. Nu zal Pax, na 40 jaar bestaan, voor de eerste maal uitkomen in de 3e klasse. De accomodatie van de sportvelden is op dit moment bijzonder goed, er worden nu akties gevoerd om een tribune te bouwen op het hoofdveld, welke 300—500 plaatsen zal krijgen. Een zeer fraaie kantine geeft iedere bezoeker gelegenheid om een verfrissing tot zich te nemen, terwijl naast het hoofdveld een tweede veld — van dezelfde kwaliteit — ligt, tussen de inmiddels hoog opgeschoten struiken, die lastige wind opvangen. In juni zal de viering van het 40-jarig bestaan het middelpunt gaan vormen van de gemeenschap in Hengelo, van groot tot klein, jong en oud. Er is door de kommissie, die de voorbereidingen in handen heeft, een fraai programma opgesteld, waarover we reeds eerder uitvoerig hebben bericht. Pax zal zijn 8e lustrum op waardige wijze vieren, tesamen met drie leden, die 40 jaren lid zijn van Pax en al of niet een bestuursfunktie hebben, vervuld in al die jaren, t.w. G. M. Bruggink, H. C. Jansen en H. Wansink. De jubileumwedstrijd is tevens de laatste wedstrijd, welke René Notten voor Pax zal spelen i.v.m. zijn overgang naar Twente.

4 juni 1968
HET BEGIN IS ER voor een nieuw bejaardencentrum
Met het slaan van de eerste heipaal, in de grond tegenover de bleek, stelde ds. Van Thiel de eerste stoot tot de bouw van het nieuwe bejaardencentrum tot ’n feit. In het bijzijn van het stichtingsbestuur, deputatie van de Hervormde Diaconie, direktie van het architektenbureau Lammers, fa Oddink, gemeente-architekt v. d. Griend, wethouder Hiddink e.a. werd vorige week dinsdag omstreeks 11 uur de eerste paal dus officieel geslagen. Hierna werd ds. Van Thiel, als voorzitter van het Hervormde Rusthuis, gefeliciteerd met deze historische daad, door hem voortreffelijk volbracht, als heimachinist. Voor hun assistentie werden enkele heimachinisten, welke ds. Van Thiel assisteerden bij zijn daad, een enveloppe met inhoud aangeboden. Volgens de verwachtingen hoopt men in oktober 1969 de bouw van dit moderne bejaardencentrum gereed te hebben. Als dit centrum eenmaal in gebruik zal zijn genomen, zal het voor de bewoners een plezier zijn te wonen in een mooie omgeving, met de Dorpsbleek als een fraai stukje natuur voor de deur. Na afloop van de officiële plechtigheid werd in zaal Langeler enkele verversingen aangeboden aan de genodigden.

REISFONDS „HET VERRE OOSTEN”
In de laatste oorlog zijn vele landgenoten gevallen onder het oorlogsgeweld, zo ook velen die gevallen zijn in verre landen en daar hun laatste rustplaats hebben gevonden. Voor vele nabestaanden is het niet mogelijk het graf van een overleden familielid te bezoeken, vanwege financiële consequenties. Door de krijgsgevangenen, die de hel van de Birmaspoorweg overleefd hebben is het initiatief genomen tot de oprichting van het reisfonds „Het verre Oosten”. Zij schonken de Oorlogsgravenstichting voor dit doel ƒ 10.000,—. Het fonds streeft ernaar dit fonds verder uit te bouwen en hoopt hierdoor financiële bijstand te kunnen verlenen aan nabestaanden die . in groepsverband – een bezoek willen brengen aan de oorlogsgraven in Indonesië, ‘Birma of Thailand. Vele familieleden van Nederlandse militairen, die hun leven daar gelaten hebben, kennen het graf slechts van een foto en onder tallozen van hen leeft de innige wens éénmaal persoonlijk bij het graf in dat verre land te mogen toeven.

11 juni 1968
Afscheid hoofd gemeentewerken v.d. Griend
Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Hengelo G, vorige week dinsdag, nam het hoofd gemeentewerken, de heer C. A. J. van de Griend, vanwege zijn benoeming te Vianen afscheid van de gemeenteraad. In een toespraak zei burgemeester dat hij het spijtig vond de heer v. d. Griend te zien vertrekken, alhoewel zijn verbetering van positie valt te begrijpen. Verder zei spreker dat de scheidende direkteur net in een tijd in Hengelo kwam, waarin diverse plannen op uitvoering lagen te wachten en welke ook tot voltooing gebracht zijn, mede door zijn bezielende wijze van werken. Als afscheidsgeschenk kreeg de heer v. d. Griend een prachtig Delftsblauw bord aangeboden door de burgemeester, terwijl mevrouw v. d. Griend een prachtig boeket bloemen werd overhandigd. Als oudste in jaren sprak de heer Minnee namens de raad enkele woorden tot de scheidende direkteur en bracht hem dank voor al hetgeen onder zijn leiding tot stand was gekomen. In zijn dankwoord zei de heer v. d. Griend dat hij in Hengelo, door de gereedgekomen plannen, zijn taak als beëindigd zag en bracht dank voor de prettige tijd en samenwerking in Hengelo ondervonden. Als tegengeschenk voor de prettige tijd in Hengelo doorgebracht, bood hij twee albums aan met foto’s van 7,5 jaar werkzaamheden in Hengelo.

 

Sociï kampioen

Geslaagden 1968

 

18 juni 1968
VERHUIZING De Spannevogel
Wij hebben tijdelijk een ander huis, Ruurloseweg 61, hoek Wilhelminalaan. Noodwinkel in ons nieuwe pand boven. Werkplaats op het oude adres. Bel even 1484 en wij helpen u graag aan alles wat u nodig hebt.
Woninginrichting „De Spannevogel” HEIJINK.

RACE OP VIER WIELEN
Een bekend plaatsgenoot, Peter Hissink uit Hengelo Gld., in dienst bij de DAFfabrieken te Italia, is aangezocht om samen met David van Lennep, fabrieksralleyrijder voor de DAF, deel te gaan nemen aan het auto-avontuur Londen-Sydney. Deze race, het grootste autorensportevenement sinds de race Peking-Parijs in 1907, wordt georganiseerd door de bladen Dailey Telegraph en Sydney Telegraph in samenwerking met de Britse Automobielclub en de Australische Motor Sport Confederation, heeft, zoals is gezegd, ook in Nederland het enthousiasme opgewekt. Op woensdag 29 mei werd de stichting opgericht welke de Nederlandse equipe uitzendt. Als sponsors voor het nationaal team Londen-Sydney treden op DAF, BP Nederland, Vredestein en de Telegraaf/Nieuws van de Dag. Voor Peter is een dergelijke autoreis geen onbekend werk. In 1962 bereisde hij samen met Wim van Dussel ook de wereld in een Daffodil. Zijn taak als monteur, navigator, cameraman en bovenal improvisator, volbracht hij op voortreffelijke wijze. Zie verder in De Reclame.

HELEN EN FRED IN HENGELO
Op kermiswoensdag 10 juli zullen het alom bekende duo Helen en Fred samen, met het bekende dansorkest de Stora Combo in zaal Langeler te Hengelo Gld. optreden. Op deze avond is er dansen. Kermiswoensdag ’s morgens is er eveneens dansen met muziek van de Stora Combo.

25 juni 1968
Waag uw kans
Onder het motto: „Win een ponypaard” organiseert de bekende Hengelose ponyclub de Shetlandruiters een grootscheepse verloting. Voor deze te houden verloting is gezocht naar een toepasselijke hoofdprijs. Hoe kon dit beter worden gedaan dan door als hoofdprijs beschikbaar te stellen een ponypaard. Naast deze aantrekkelijke hoofdprijs liggen ook diverse andere prijzen op hun toekomstige winnaars te wachten. Het doel van deze verloting is om te komen tot de bouw van een kantine, bergplaatsen en boxen voor de paarden op het oefenterrein dat gelegen is aan de Banninkstraat te Hengelo Gld. Voor een aan de eisen voldoende oefengelegenheid is deze nieuwbouw onontbeerlijk. U kunt door het kopen van een of meerdere loten deze sympathieke ruiterclub steunen in haar streven deze plannen, welke reeds lang bestaan, te kunnen realiseren. De trekking van de verloting is bepaald op uiterlijk 20 augustus. Binnenkort zullen u de loten worden aangeboden.

In de kermissfeer
Mede doordat de kermismarkt ook bij de kermis te Hengelo Gld. ingeschakeld is, en de eigenlijke kermisdagen vallen op vrijdag 12 en zaterdag 13 juli, is er een aaneenschakeling van feestelijkheden ontstaan van woensdag tot en met zaterdag. Door deze uitbreiding heeft het vele werk, dat door de heren van de schutterij Eendracht maakt macht wordt verzet, nog meer effekt gekregen. En dat er aktiviteit ontplooid wordt, blijkt hieruit. Naast de organisatie van de traditionele volksspelen, w.o. het mikken op de vogel (een gewilde bezigheid) en de samenstelling van een groots lunapark, heeft ze ook beslag weten te leggen op een belangrijke artiestengroep voor een grote cabaret- en revueavond.  Deze geweldige  show is vastgesteld voor vrijdag 12 juli ’s avonds in zaal Langeler. Zowel jong als oud zal hieraan prettige belevenis kunnen ondervinden. Frans van Dusschoten, een bekend grappenmaker, heeft de hoofdrol in dit amusement, hierbij deskundig geassisteerd door het trio Ted de Braak. Dit zijn heus niet de enigen uit deze show. Nog meer artiesten zullen u die avond de lachspieren opwekken. De voorverkoop voor deze avond is inmiddels gestart. Er wordt aangeraden niet te lang te wachten, ze vliegen weg de kaarten. U kunt terecht bij zaal Langeler, café Wolbrink of bij R. M. Notten Meidoornstraat 4. Wat betreft de standplaats voor de vermakelijkheden, is de Spalstraat als plaatsbepaling opgegeven. Blijf niet weg er is volop vermaak in Hengelo’s lunapark tijdens de kermisdagen. Ook in de verschillende zalen zal men het nodige kermisplezier kunnen beleven. Met een natje en een droogje zal dat zeker wel kunnen lukken. Zaterdags gaan de beentjes van de vloer dan zullen de verschillende dansmuzikanten hun vrolijke noten extra opfleuren. Vrijdags vermaak met extra gezellige stemmingsmuziek, maar ook op de grote cabaretshow, zoals voorgaand vermeld. Donderdags zal de vogelpaal muzikaal worden vertransporteerd naar zijn tijdelijke standplaats aan de Berkenlaan. Wie interesse en moed bezit om op de vogel te mikken, kan zich nog opgeven tot zaterdag 13 juli ’s middags 12 uur. Hierna is opgave definitief gesloten. Wat betreft de kermiswoensdag is er naast de vermakelijkheden zo’n ouderwets gezellige markt, waarom Hengelo reeds eeuwen bekend staat. De kermis 1968 belooft dus iets goeds te worde nu. We kunnen het zeggen met de navolgende parodie: „Hupsa Jenneken, stroop in ’t kenneken, loat de puppekes dansen”.

2 juli 1968
Nationaal kampioen „zware jongens” motocross
Hengelo G krijgt zo langzamerhand de titel toegemeten van leverancier van de Nederlandse kampioenen. Deze schare van Nationale kampioenen verdeeld over enkele sektoren, biljarten, trekkerploegen, is weer uitgebreid met een waardig kampioen in de motorcross-sport. Dit keer was het Gerrit Wolsink die de felbegeerde titel op de voor hem eigen wijze, gecoachd door Bennie Hartelman, de bezielende manager van Gerrit, en zelf ook eens Nederlands kampioen reed Gerrit op de Nationale Motorcross te Lochem het kampioenschap tegemoet. Deze titel kreeg hij niet zonder meer cadeau. Geduchte tegenstand had hij hier vooral te verwachten van Jan Keizer de sympathieke rijder uit ’s Heerenberg. 

 

 

Frans ter Horst Café de Waag

 

9 juli 1968
Het nieuwe sportveld voor de Keyenburgse Boys nadert gestadig zijn voltooiing.
Het veld, dat precies naast het nu nog bestaande komt te liggen, is reeds ingezaaid. Alvorens dit kon geschieden, werden tonnen zand verzet, zowel met de hand als met de machine. De afrastering, bestaande uit prikkeldraad, is reeds in z’n geheel klaar. Binnen de afrastering komt beplanting, welke na verloop van tijd een mooie bescherming vormt voor gezicht van buitenaf. De nieuwe kleedkamer, welke reeds WSLS geplaatst voor met de werkzaamheden voor het nieuwe terrein werd begonnen, heeft hiermede een passende entourage gekregen. Men hoopt het nieuwe terrein spoedig in gebruik te nemen.

Tribune PAX
De plannen voor de bouw van een tribune op het hoofdveld van het gemeentelijk sportveld (Paxterrein) begint vastere vormen aan te nemen. Van de toekomstige tribune, welke gebouwd wordt tegen de wal aan de westzijde van het terrein, zijn de treden reeds gelegd. De bouw hiervoor is mogelijk geworden door de zeer goede steun aan het tribunefonds, hetzij door verloting of partikuliere giften. De speciale kommissie welke ook de regeling verzorgde van de jubileumfeesten,, prijst zich erg gelukkig hiermee. Ter vermelding zij nog medegedeeld dat er nog Paxvaantjes verkrijgbaar zijn.

16 juli 1968
VOETBALGEDACHTEN PAX OP PAPIER
Enkele leden van de v.v. Pax te Hengelo Gld. zijn bij elkaar gekomen om het idee van een cluborgaan uit te werken dat dient te verschijnen elke thuiswedstrijd van het eerste elftal. Dit idee dat zeer aanbevelenswaardig is, dient ondersteund te worden. De eerste stappen zijn reeds gezet, hetzij de vorming van een kleine redaktie-kommissie. Om het geheel goed te kunnen exploiteren, zal de medewerking van eventuele adverteerders worden ingeroepen die gelegenheid wordt geboden een advertentie te plaatsen in het te creëren boekje. Dit boekje zal allerlei informatief nieuws brengen over de vereniging hetgeen de band kan verstevigen.

23 juli 1968
Gerrit Wolsink ontving gemeentelijke Erepenning
In het bijzijn van zijn verloofde, ouders en coach Bennie Hartelman, ontving G. Wolsink vorige week de gemeentelijke erepenning uit handen van burgemeester T. P. Baron Mackay. In zijn toespraak tot de kampioen releveerde de burgemeester de prestaties o.a. het Nederlands kampioenschap motorcross in de klasse 350 cc en hoger, welke dit jaar door hem werd behaald. Als waardering voor deze prestaties en tevens als aandenken aan het sportjaar 1968, heeft het gemeentebestuur gemeend hem de gemeentelijke erepenning te moeten overhandigen. De burgemeester noemde dit kampioenschap voor Hengelo Gld. van zo groot belang, dat ze geen genoegdoening kon vinden om de titelhouder per brief geluk te wensen. Dat men de Nederlandse kampioen gaarne aan de start ziet, blijkt wel uit het feit dat hij het vorige weekend aan een internationale motorcross deelnam in Zweden, bij de stad Malmö. Tijdens deze cross behaalde Gerrit op een voor hem vreemd circuit in de einduitslag een eervolle vijfde plaats. Zondag 28 juli komt voor hem één van de belangrijkste wedstrijden uit het cross jaar 1968 nl. de Grand Prix Nederland in de 350 cc en hoger op het bekende circuit van St. Anthonis. Zijn supporters zullen ongetwijfeld in grote getale in St. Anthonis aanwezig zijn om Gerrit tijdens de wedstrijden aan te moedigen.

PROMOTIE De heer Chr. van Petersen,
opperwachtmeester der rijkspolitie, standplaats Hengelo Gld., wordt met ingang van 20 juli a.s. overgeplaatst naar Broek op Langedijk (N.H.). De heer van Petersen zal in zijn nieuwe standplaats, welke de gemeenten Langedijk, Koedijk, St. Pancras en Oudorp omvat, de funktie gaan uitoefenen van adjudant-groepskommandant. Hij aanvaardde in 1940 zijn taak bij de politie. Eerst diende hij bij de Kon. Marechaussee, standplaats Dinxperlo, vervolgens bij de parketgroep Arnhem en achtereenvolgens vervulde hij zijn politionele ambt te Wehl, Zelhem, Terborg en nu het laatst te Hengelo Gld. waar hij bijna 16 jaren de dienst verrichtte bij de rijkspolitie. De heer en mevrouw Van Petersen waren beide ook aktief in het verenigingsleven. Zo maakte de heer Van Petersen deel uit van de EHBO-kommissie, de sportkommissie van Hamové en de ruiterclub ROS. Voor mevrouw Van Petersen waren ook diverse funkties in het verenigingsleven weggelegd o.a. bibliothecaresse van het Nut, plaatselijk lid van het UW-komité en leidster aan de Vrijzinnig Hervormde Zondagsschool. Men zal de heer en mevrouw Van Petersen node uit Hengelo zien vertrekken en wensen hen een goede
tijd toe in hun nieuwe woonplaats.

30 juli 1968
GEDIPLOMEERD ZWEMMEN
Onlangs werd in het zwembad te Hengelo Gld. wederom proeven van bekwaamheid op zwemgebied afgelegd. Alle kandidaten welke hun opleiding ondergingen bij badmeester de heer G. van Aken, konden aan het eind van de zwemproef zich als geslaagd beschouwen. De leerlingen waren verdeeld over de klassen A (zwemproef) en B (geoefend zwemmer). Voor de badmeester en de zwemstichting is dit een fraai sukses. Bij de diploma-uitreiking welke werd uit. gevoerd door KNZB-official de heer Wilgenhof uit Warnsveld, werden waarderende woorden van lof gericht aan de zwembadstichting voor de organisatie van deze zwemproef.

JUBILEUM De oud-pastoor van Hengelo Gld. de heer G. H. I. Waanders
,
welke in april afscheid nam van de parochie en werd opgevolgd door pater Reckers. hoopt in augustus zijn gouden priesterfeest te herdenken. Pastoor Waanders, welke thans verblijft in Huize St. Jozef te Lochem, heeft de wens te kennen gegeven dit priesterjubileum te vieren te Hengelo Gld. Op zondag 11 augustus zal dit jubileum herdacht worden met een plechtige eucharistieviering waarna er gelegenheid zal bestaan de jubilerende te feliciteren.

6 augustus 1968
ONDERZOEK TBC
Uit het vijfde bevolkingsonderzoek op longtuberculose in deze gemeente, gehouden van 1 t/m 5 april 1968, bleek dat de uitkomst gunstig was zowel ten aanzien van de opkomst – die bijzonder goed was – als ten aanzien van het ontbreken van nieuwe gevallen en aktieve longtuberculose. Het aantal inwoners dat voor onderzoek in aanmerking kwamen, zij die 15 jaar of ouder waren – bedroeg 5075. Hiervan zijn niet opgekomen 1370 personen waarvan 1013 inwoners de oproepkaart hebben ingeleverd onder vermelding waarom niet aan het onderzoek werd deelgenomen. Door 357 personen werd zonder opgaaf van redenen. (7.0%) niet aan het onderzoek deelgenomen. Het onderzoek werd verricht in de Stima-auto, die op twee plaatsen in de gemeente werd opgesteld. Van de 3705 gefotografeerden werden 19 personen voor nader onderzoek op ’t consultatiebureau opgeroepen en onderzocht.

13 augustus 1968
De versie ontbreekt

20 augustus 1968
GOUDEN PRIESTERFEEST
De oud-pastoor van Hengelo Gld., de weleerwaarde heer G. H. I. Waanders, welke thans verblijft in Huize St. Joseph te Lochem, heeft zondag 11 aug. temidden van familie en vele parochianen, zijn 50- jarig priesterambt mogen herdenken. Enkele leden van het kerkbestuur van de St. Willibrordparochie te Hengelo Gld., haalden de priester en zijn familie af te Lochem. Bij de aankomst werd pastoor Waanders opgewacht door parochianen en genodigden o.m. burgemeester Mackay en echtgenote, beide wethouders, alsmede afvaardigingen van andere kerkgenootschappen. In de dienst, waarin pastoor Waanders de plechtige H. Eucharistieviering opdroeg, assisteerden rector Creemers (Het Kervel) en pastoor P. Morssink, welke thans de parochie in Bordeaux leidt. Het koor zong, onder leiding van de heer J. Tijdink, de meerstemmige mis Lauda Sion, met solistische medewerking van de dames Kersten en C. Jolij Besselink. De orgelbespeling werd uitgevoerd door zuster Helena van het Clarissenklooster. De pastoor hield zelf de predikatie, waarin hij dank uitsprak aan God, voor het grote voorrecht om 50 jaar priester te mogen zijn. Na de dienst bestond in de school „De Leer” gelegenheid de jubilerende priester geluk te wensen met zijn gouden priesterjubileum. Velen namen van deze gelegenheid gebruik. Ook uit omliggende plaatsen kwamen belangstellenden naar Hengelo Gld. om gelukwensen aan te bieden. De Kon. Harmonie Concordia bracht staande op het schoolplein, een muzikale groet aan de jubilerende priester, waarna voorzitter H. G. Wassink enkele woorden tot hem en zijn familie sprak.

„De Waag” verbouwd In Oud-Hollandse stijl
Wie thans het bekende café „De Waag” aan de Spalstraat te Hengelo Gld. binnenstapt, ontdekt meteen dat het interieur een grondige verandering heeft ondergaan.  Deze verandering in OudHollandse stijl is het idee van het echtpaar de heer en mevrouw Mast-v. d. Beidt, welke nu het café „De Waag”, voorheen eigendom van de familie Besselink, gaan exploiteren. Voordien werd door hen te Loenen aan de Vecht een café-restaurant gedreven, eveneens gebouwd in de klassieke stijl. In dit café-restaurant, genaamd „Het Koetshuys”, mocht de eigenaar zich verheugen in een veelzijdige belangstelling, w.o. ook vele prominente gasten. Om terug te komen op café „De Waag”, dat dus nu ook in Oud-Hollandse stijl wordt ingericht. Geheel naar eigen idee en met eigen mensen is deze verbouwing tot stand gebracht. In de caféruimte staan allerlei voorwerpen opgesteld, welke als antiek zeer grote waarde bezitten. Het accentueert volledig de wijziging die het café heeft ondergaan. Nu de eerste verbouwing achter de rug is, heeft de nieuwe eigenaar nog meer plannen. Het ligt in de bedoeling dat de naast het café gelegen schuur, na grondige wijziging, zal worden omgetoverd in een onvervalst Hollands eethuis, eveneens aangepast in Oud-Hollandse stijl. Voor rustzoekenden is het hier heerlijk verpozen. Was vroeger het café een rustpunt voor de reizigers die per dilligence een lange tocht hadden gemaakt, dan dient café „De Waag” in stijl nu zeker de waardering als herberg. Wij wensen de familie met deze goede presentatie van zaken doen sukses voor de toekomst.

27 augustus 1968
OOSTENRIJKERS IN HENGELO GLD. WARM VERWELKOMD
De bevolking van Hengelo Gld. heeft voor een warme ontvangst gezorgd voor de groep Oostenrijkse gasten uit Feistritzthal, die deel uitmaken van een vertegenwoordiging van het dorpenkontakt Feistritztahl—Hengelo Gld. Om 6.00 uur ’s avonds werden de gasten officieel door burgemeester Th. P. Baron Mackay op het gemeentehuis welkom geheten, nadat zij door de leden van het tamboerkorps van de Kon. muziekvereniging Concordia vanaf de Hummeloseweg waren begeleid. Nadat de burgemeester en ook mevrouw Mackay samen met de gasten een verfrissing hadden, gebruikt, sprak burgemeester Mackay de Oostenrijkse afvaardiging toe, waarbij hij hoopte dat de gasten zich in Hengelo zouden thuisvoelen, zoals ook de groep uit Hengelo zich in Oostenrijk had thuisgevoeld. Namens de gasten voerde de heer W. Fuchs het woord, zich allereerst verontschuldigend dat hij zich niet in het Hollands kon uitdrukken. Hij was ontroerd door de geweldige ontvangst welke zijn groep te beurt viel. Zich tot burgemeester Mackay wendend, voegde spreker er aan toe, dat er in Feistritzthal zes burgemeesters zijn; namens hen bood hij een gedenkplaat aan waarop alle ambtsgenoten hun naam hadden geschreven, vervolgens ook een landschapsschildering van het dal. Burgemeester Mackay aanvaardde de geschenken dankbaar en las de tekst voor opdat de geheel gevulde zaal van het gemeentehuis er kennis van kon nemen. Zie verder in De Reclame.

Schoolfeest Piersonschool

3 september 1968
P. TIESINGA UIT ZUIDLAREN WORDT GEMEENTE-ARCHITEKT
Voorts benoemde de raad de heer P. Tiesinga, technisch hoofdambtenaar bij de dienst gemeentewerken te Zuidlaren, tot direkteur van gemeentewerken .Politiek is de heer Tiesinga prot. chr. georiënteerd. Met zeven op zijn naam uitgebrachte stemmen verwierf ook deze kandidaat de absolute meerderheid zodat zijn benoeming meteen kon volgen. De andere zes stemmen werden uitgebracht op de heer Tj. Kuipers, direkteur van gemeentewerken te Koudekerke aan de Rijn en Woubrugge. Bij wijze van ingevoegd agendapunt keurde de raad z.h.s. een tweetal begrotingswijzigingen goed. Deze betroffen de bouw van een lagere school te Keyenborg en de bouw van een gymnastieklokaal in Hengelo-dorp. De raad ging met de toevoeging van dit punt aan de agenda akkoord nadat burgemeester Th. P. Baron Mackay verklaard had nu de goedkeuring voor deze bouw eenmaal was binnengekomen elke dag van uitstel verlies voor de gemeente zou betekenen. Met het verlenen van de in art. 72 van de Lager-Onderwijswet bedoelde medewerking ten behoeve van de r.k. school „De Leer” kon de raad zich z.h.s. verenigen. De rondvraag leverde een tweetal klachten op van de heren Besselink en Minnee. Eerstgenoemde verzocht om een betere verlichting op de Wichmondseweg en laatstgenoemde deed een eensluitend verzoek m.b.t. de openbare verlichting van de Hofstraat, waarop naar zijn mening al te lang wordt gewacht. De burgemeester antwoordde beide heren dat deze verlichting een zaak is van de PGEM, maar dat het gemeentebestuur bij deze instantie op een voor de betrokkenen aanvaardbare oplossing van dit verlichtingsvraagstuk zal blijven aandringen!.

Drie landskampioenen op Hengels racecircuit
Was het resultaat van bijzonder boeiende motorwedstrijden op het circuit „Varssel” van de motorclub HAMOVE in Hengelo Gld. Het fraaie weer, de perfekte organisatie en niet in de laatste plaats de disciplinaire leiding van Ruis de Groot van de sportkommissie van de KNMV waren de pijlers waarop het sukses van deze strijd was gebouwd. Bovendien toonden de renners een enorme vechtlust en dat niet alleen omdat er punten, voor de kampioenstitels te verdienen waren, maar ook omdat het circuit in het Gelderse Hengelo de renners gelegenheid biedt om alles uit hun arsenaal van techniek en taktiek te putten. Het was voor de tweede maal, dat dit circuit motorraces binnen zijn afrasteringen had. En met deze tweede maal kan al gesproken worden van volwassenheid en zullen de motorraces in Hengelo straks een traditie zijn op de KNMV-motorkalender.

75.000ste BEZOEKER ZWEMBAD
Drie weken later dan vorig jaar, werd vrijdagavond omstreeks 18.30 uur in het zwembad de 75.000- ste bezoeker verwacht. Enkele bestuursleden van de Stichting Zwembad Hengelo Gld. waren aanwezig toen voorzitter W. Geurtzen de 12-jarige Marcel Sloot als 75.000-ste bezoeker van het seizoen 1968 mocht begroeten. Hij werd hartelijk gefeliciteerd en toegesproken, terwijl hem een waardebon van ƒ 25,— werd aangeboden. Vorig jaar werden ruim 91.000 bezoekers geteld, welk aantal dit jaar door het minder fraaie weer vermoedelijk niet bereikt zal worden.

BRANDWEER IN NIEUWE UNIFORMEN
De Hengelose brandweer is nu voorzien van een gala-uniform. De zwarte uniformen, welke zijn vervaardigd door kledingindustrie Seesing te Keyenburg, geven van de brandweerman een korrekte indruk. Zaterdag en zondag jl. zijn deze uniformen – waarop nog verschillende rangonderscheidingen zijn aangebracht – voor de eerste keer gedragen door de leden van de Vrijwillige Brandweer Hengelo Gld. tijdens de races op ’t Zand.

10 september 1968
Overname garage Wolsink
Met ingang van 16 september a.s. gaat ons bedrijf in andere handen over. De bekende Ford-dealer uit Doetinchem de DOETINCHEMSE AUTOHANDEL N.V. gaat zich vestigen in Hengelo GId. Wij hopen dat onze klanten de weg naar dit autobedrijf weten te vinden en danken u hartelijk voor het genoten vertrouwen in de vele jaren, dat wij u hebben mogen bedienen.
GARAGE A. B. WOLSINK Spalstraat 28 – Hengelo GId.

Met groot genoegen delen wij u mede, dat wij met ingang van 16 september a.s. het GARAGEBEDRIJF A. B. WOLSINK hebben overgenomen. Vanaf die dag kunt u in Hengelo GId. en omgeving gebruik maken van de diensten van ons hypermodern bedrijf met de allerbeste testapparatuur en
Fordgeschoold personeel. Binnenkort hopen wij u in een uitgebreide show volledig op de hoogte te stellen van onze aktiviteiten.
Doetinchemse Autohandel. NV.

GESLAAGDE ORIENTERINGSRIT TE PAARD HENGELO GLD
Voor de door de Hengelose ponyclub De Shetlandruiters en LRV georganiseerde oriënteringsrit op zondagmiddag, bestond een flinke belangstelling. Niet minder dan 50 ruiters en amazone’s verschenen aan de start bij manege De Gompert in de Dunsborg. De deelnemers werden hier door Dr. Eil gestart in de richting Dunsborg. De meisjes en jongens, dames en heren hebben deze middag een tocht van circa 12 km in twee uur moeten afleggen. De route voerde de deelnemers door de Dunsborger en Hattemer Marke onder de gemeente Hengelo en Zelhem. Dat de rit niet moeilijk was bleek wel uit de strafpuntentelling na afloop.

 

17 september 1968
GEPRAAT IN HET PAX-HUIS
Een nieuwe ster aan het redaktie-firmament is gelanceerd. Deze nieuwe ster heet „Pax-praet”. Het officiële orgaan van de voetbal- en atletiekvereniging Pax. Het tweede nummer is reeds uitgekomen. Vele malen is in de vereniging het balletje opgeworpen een dergelijk orgaan geboren te laten worden, doch tot realisering kwam dit echter niet. Ook deze keer was er weer over gepraat. Het initiatief tot een cluborgaan ging uit van Bert van Petersen. Met de goedkeuring van bestuur en leden werden de nodige informaties ingewonnen en voor enkele weken terug was het zover. Onder aanvoering van Van Petersen met een hele staf van medewerkers, werd het eerste nummer in elkaar gedraaid. Met een voorwoord van voorzitter Hulshof en wethouder Hooman werd met goede moed gestart. De inhoud welke gestencild is, wordt omgeven door een prachtig gedrukt omslag waarop de diverse adverteerders welke er toe hebben bijgedragen dat het blad het licht kon zien. De verschillende artikelen in het orgaan bevatten informaties over het verenigingsleven in verschillende vormen. Verslagen van wedstrijden, toto-nieuws, opstellingen, artikelen over het opfrissen van spelregelkenn is, juniorenhoekje en verdere mededelingen. Met de onmisbare hulp van een groep junioren, glijdt elke donderdag op dezelfde tijd het bekende blauwe „Pax-praet” in de bus. De vrome wens moge blijken dat deze nieuwe ster tot in het oneindige zal blijven flonkeren. Hulde aan de redaktiestaf die elke week weer geheel belangeloos de leden en donateurs op de hoogte tracht te houden van allerlei wetenswaardigheden in de Pax-familie.

24 september 1968
De bewoners van de buurtschap Velswijk
zijn vanwege het jaarlijkse feest bij elkaar wezen buurten in het buurthuis dat door een verbouwing geschikt werd gemaakt voor dergelijke aktiviteiten. Ter gelegenheid van het buurtfeest, dat nu al voor de 23e maal in suksessie haar beslag heeft gehad, was er ook ’n fraaie optocht gecreërd. Uit de 24 deelnemers moesten door de jury de beste stukken worden beoordeeld, hetgeen een beslist niet gemakkelijke taak was. Als prijsaanduiding kwam uit de bus: Grote wagens: 1e prijs voor Knollenland, De Speeltuin en De winkel van Sinkel. Kleine wagens: 1e prijs voor Oud-Gelders echtpaar, Roodkapje en een wagen gereden door Ivonne Baakman. Versierde fietsen: 1e prijs voor Janny de Jonge en Marian Berendsen. Terwijl de kinderen zich ’s middags diverse attrakties in het buurthuis bekampten, de ouderen elkaar met grote rivaliteit bij de volksspelen. De navolgende heren bleken “schutterig”  zijn aangelegd. Vogelschieten: romp J. Wissels; kop D. Suselbeek; rechtervleugel W. Hissink linkervleugel Joh. Scholten; staart H. Oldenhave. Belschieten 1. H. Kempers; 2. H. Wenneker; 3. B. Praastink. *ingrijden dames: 1. mevr. Geertsema; 2. mevr. Wolsink; 3. mevr. Kamperman. Verder waren er nog tal van wedstrijden waarbij men aan het denken werd gezet. Het bonen raden (1080 stuks) was vroor A. Wenneker het minst moeilijk naar zich liet aanzien. Als totale inhoud schatte hij 1071 stuks. De heer J. Loonan had zich naar het leek intensief voorbereid op het raden van de juiste naam van een pop. Met de naam Saskia trof hij de roos. Over het algemeen is het buurtfeest een goed geslaagde dag geworden en die tot ieders tevredenheid is verlopen.

1 oktober 1968
SPORTIEF JUDO EVENEMENT
Voor de liefhebbers van de judosport is binnenkort een belangrijk evenement te verwachten. Uitgaande van de judoklub Hengelo Gld zal in zaal Concordia een groot opgezet judo-tournooi haar beslag krijgen. Diverse klubs uit andere plaatsen in de Achterhoek zullen een afvaardiging naar dit tournooi zenden. Naast de judo-wedstrijden zal op zaterdag 19 oktober een karate-demonstratie worden gegeven na de middag. Het besluit van deze sportieve dag zal worden gevormd met een dansavond, onder leiding van ‘The Woodpeckers’.

8 oktober 1968
BEJAARDEN OP REIS
De bejaarden van de Hengelose sociëteit gingen woensdag met de dames van de plaatselijke UVV een dagje uit. Tegen 10 uur vertrok het gezelschap per touringcar in de richting Arnhem, waar in het motel een kopje koffie werd gedronken. Na de koffiepauze vertrok men tegen 12 uur naar Lunteren waar in het Pannekoekhuis aldaar, de Hengeloërs opgewacht werden door de bejaardensociëteit uit Lunteren met in hun midden de oud-Hengeloërs de heer en mevr. van Hoogstraten. Na een welkomswoord door de presidente van de UVV te Lunteren, werd ter ere van de geboorte van de nieuwe prins het Wilhelmus gezongen. Daarna gingen in het Pannekoekhuis de pannekoeken en de belegde fijne broodjes er goed in. De dames van de UVV Lunteren stelden alles in het werk om het de Hengeloërs zo gezellig mogelijk te maken. Liedjes, gemaakt door de bejaarden, werden gezongen, een konferencier zorgde voor een vrolijke noot. Ook de Hengeloërs droegen een steentje bij. O.l.v. de heer Karel Salebrink hadden enkele bejaarden oude dansen ingestudeerd en deze werden in Gelders kostuum gedemonstreerd. Tegen 4 uur werd afscheid genomen en via Beek, waar afscheid werd genomen van de ‘spölleman’ keerde men, voldaan over deze geslaagde dag, terug in Hengelo, opgesteld.

15 oktober 1968
De Spannevogel weer open.
WONINGINRICHTING DOE-‘T- ZELF- CENTRUM TIMMERBEDRIJF
Hierbij nodigen wij u uit bij de opening van onz nieuwe zaak en verwachten u vrijdag 18 oktober. Tussen 14-.OO en 21.OO uur kunt u een kijkje komen nemen. Tot en met 2 november geven wij als openingsreclame WAARDEBONNEN ter waarde van 10% Woensdag 16 en donderdag 17 september de gehele dag gesloten.

22 oktober 1968
MOTORSUCCES voor onze plaatsgenoot R. Kreunen
Als lid van de Veteraan Motorenclub Nederland, behaalde zondagmiddag te Goor met zijn Ariël 1924 een 1e prijs met 12 strafpunten in de wedstrijdklasse. De wedstrijd werd gehouden over een afstand van 65 km door de schone dreven van Goor, Markelo en Diepenheim.

Koperen ambt Voor burgemeester Mackay van Hengelo G.
Het was wel een verrassing, toen zijn echtgenote aan het eind van de raadsvergadering de raadszaal binnenkwam. De reden hiervan was het koperen ambtsjubileum, dat hij had bereikt. Toen de raadsvoorzitter het slotwoord wilde uitspreken, vroeg Hiddink nog even het woord om Hengelo’s eerste burger en echtgenote toe te spreken. In zijn woorden liet hij naar voren komen, dat onder de ambtsperiode van jubilerende veel tot stand was gekomen. Namens de raad kreeg de burgemeester een klapstoeltje aangeboden, terwijl mevr. Mackay een boeket bloemen werd overhandigd. In zijn dankwoord prees de burgemeester het ambtenarenkorps en gaf uitdrukking aan zijn tevredenheid over de goede samenwerking in de raads- en college vergaderingen.

DE NIEUWE SPANNEVOGEL GEOPEND
Vanwege de rondweg, welke om Hengelo werd gelegd, moest de villa ,,De Spannevogel”, waarin gevestigd woninginrichting Heijink, plaats maken. De fa. Heijink was hierdoor genoodzaakt elders  emplooi te vinden voor de zaak. Deze werd gevonden op de hoek Ruurloseweg-Bleekstraat waarbinnen een tijdsbestek van nauwelijks 7 maand een compleet nieuw winkelpand verrees, ondersupervisie van architectenbureau Joop Heijink. Dit nieuwe Winkelpand is zeer fraai gelegen. Over de gehele frontlijn van de winkel is een brede luifel aangebracht. Deze luifel geeft de winkel een fraai aanzicht en is de tweede welke thans door voornoemd architectenbureau is geplaatst in Hengelo .Gld. Namens de Hengelose en Keijenburgse winkeliersvereniging richtte de heer W. Smeitink het woord tot de fam. Heijink. In zijn toespraak noemde spr. het nieuwe pand een uitbreiding voor Hengelo als koopcentrum. In de naoorlogse jaren kwamen zeer veel uitbreidingen, verbouwingen en nieuwbouwen tot stand, hetgeen Hengelo meer aanzien gaf. Na zijn woorden tot de familie verklaarde hij de winkel officieel voor geopend. Zie verder De Reclame.

29 oktober 1968
VANAF HEDEN GEVESTIGD Doe-het-zelf centrum H. G. Bijenhof Hummeloseweg 7
In onze nieuwe doe-het-zelf zaak bieden wij U: alle houtwaren verfwaren, kleine ijzerwaren evt. doehet-zelf bouwpakketten Tevens kunnen wij U leveren:  alle soorten keukens Kom eens een kijkje nemen in onze nieuwe doe-het-zelf zaak; het verplicht U tot niets.

HENGELOSE BEJAARDEN DANSGROEP
Vele bejaarden waren naar zaal Langeler gekomen voor een gezellige middag. De presidente, mevr. van Dijke, kon dan ook een volle zaal welkom heten. Een speciaal welkom voor de heer en mevr. de Schipper uit Beekbergen. De heer de Schipper toonde de aanwezigen dia’s van een reis door Algerije Mevr. van Dijke bedankte in hartelijke woorden mevr. van Petersen voor het vele dat zij voor de Hengelose Bejaarden heeft gedaan. Anderhalf jaar geleden werd er op initiatief van de plaatselijke afdeling van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers een bejaardensoos opgericht. Dat deze soos goed loopt en gezellig is blijkt wel uit het feit dat de leden van de soos besloten een dansgroep te vormen en hierdoor ook zelf daadwerkelijk mee te kunnen werken aan de ontspanningsmiddagen voor de bejaarden. Hierbij en foto van de Hengelose Bejaarden dansgroep (allen ouder dan 65, velen zelfs de 70 gepasseerd) met hun ,,spolleman” de heer K. Salebrink. Zie De Reclame.

Lubbers-Wolters

5 november 1968
Heropend Nijenhuis Hummeloseweg 8 Hengelo Gld
Vanaf vrijdag 15 november is onze geheel gemoderniseerde en uitgebreide zaak heropend. Door deze uitbreiding zijn wij in staat onze grote kollektie te tonen in Textiel, Kinderkleding, Damesbonneterie. Wij nodigen U uit onze nieuwe zaak te komen bezichtigen op vrijdag 15 november.

NIEUWE VESTIGING BECKING
Op het pand Spalstraat 12, waar vroeger de drogisterijwinkel van mevr. M. Winters was gevestigd, verrees een geheel nieuw zakenpand. In dit pand vestigde zich de familie Becking uit Varsseveld. Namens de Hengelose en Keijenburgse Winkeliersvereniging richtte de heer Smeitink zich in een korte toespraak tot de familie Becking. Spr. noemde de nieuwe zaak een aanwinst voor de plaats. Het geeft de plaats meer keuze en is tevens een versterking van de concurrentiepositie van de plaats tegenover de stad. Vele felicitaties, alsmede bloemstukken, en anders attenties kreeg de familie toezonden. Het nieuwe pand bevat een winkel over de gehele voorzijde, waarvan de totale oppervlakte 50 M2 bedraagt. Het door hen te voeren assortiment is speel goed en grammofoonplaten. ‘In de winkel staat opgesteld de nieuwste stereo-luisterbar.

MET KRACHT IN DE MOUWEN
Sport staalt spieren is een gezegde, dat zeke r in de sport opgeld doet. Een sport die hiertoe het meeste haar naam eer aandoet, is de touwtrekkerij, een gewilde bezigheid, die de laatste jaren in opkomst is. Deze sport is de laatste jaren meer en meer georganiseerd aan de dag getreden. Verschillende plaatselijke verenigingen werden samengesteld van aktieve touwtrekkers, hetgeen is doorgevoerd tot een regionale afd. en zelfs tot een nationale bond, welke haar vertegenwoordigers heeft uitgezonden naar meerdere internationale ontmoetingen. De touwtreksport heeft nu ook in Hengelo een vestiging. Door enkele initiatiefnemers werd in zaal Langeler een instruktieve bijeenkomst gehouden waarop door enkele bestuursleden van de touwtrekbond uitleg werd gegeven over het wel en wee van de touwtreksport. Besloten werd de op te richten vereniging de naam van Bekveld te laten dragen, waar ook de initiatiefnemers grotendeels wonen. Het bestuur wordt gevormd door d. volgend personen : voorzitter A. Steenblik, Wichmondseweg 23, Hengelo Gld; vicevoorzitter A. Smeenk, Reigersvoortseweg 20, Steenderen; secretaris P. Berenpas, D 128, Hengelo Gld; 2e secretaris A. Goossens, Voortseweg 7, Steenderen, R. Ruesink D76 Hengelo Gld.

SNEL ALS DE WIND
Voor Gerrit Wolsink, welke in de achterliggende jaren zijn sporen wel heeft verdiend in de motorsport was de motorcross te Lochem zeer succesvol. In de klasse 250 cc en hoger tweetakt, bracht hij het tot een eerste plaats. Onder luide aanmoedigingen van zijn vele supporters ging Gerrit als eerste over de streep op dit moeilijke zandcircuit.

12 november 1968
LEZING OVER ANTIEK
Door de afd. Hengelo Gld van de NVEV werd in zaal Bruggink een lezing gehouden over antiek, waarvoor was uitgenodigd de heer Nijstadt uit Lochem, antiquair. Door de dames waren verschillende voorwerpen meegebracht, die na de pauze besproken werden. In zijn inleidend gesprek wees spreker er op het verschil tussen ouderdom en antiek. Hij liet hierbij een waarschuwend geluid horen over eventuele verwaarlozing van bezit uit het ouderlijk huis, dat later zeer waardevol kan blijken te zijn. Pannen en kruiken kunnen door hun sierlijkheid in latere tijd veel kunstwaarde gaan bezitten. De algemene mening is men toegedaan, dat voorwerpen, die b.v. 100 jaar oud zijn, een stuk antiek te noemen. Als een voorwerp antiek is, hangt dit af van de kunstwaarde ervan. In de antiek is ook veel imitatie. B.v. het z.g. Engelse aardewerk, blijkt voor een deel afkomstig te zijn uit een fabriek te Maastricht. De meeste voorwerpen die meegebracht waren, afkomstig te zijn uit de 19e eeuw. Met veel genoegen en een grote interesse hebben de dames het deskundig betoog van de spreker gevolgd.

NIEUWE SCHOOL KEIJENBURG
De financieringsplannen, die de vervanging van de oude R.K. school te Keijenburg in een nader stadium moet brengen, zijn nu voor een groot deel rond. Dit werd meegedeeld in de raadsvergadering van de gemeente Hengelo Gld door de burgemeester baron Mackay. Het oude schoolgebouw die in 1907 werd gebouwd, voldoet niet meer aan de eisen des tijds en is door de toename van de leerlingenschaal ontoereikend. Het oude schoolgebouw was een schenking van pastoor Berendsen, die in die dagen parochieherder was van de parochie op de Keijenburg. De plannen voor het nieuwe schoolgebouw zijn reeds tot in de puntjes besproken. Als plaats voor de nieuwe school te Keijenburg is bepaald een bouwterrein aan de Nyssink kampweg, waar met grondwerk reeds een begin is gemaakt. Met verlangen zien ouders, onderwijzers en bestuurderen uit naar het moment dat van het nieuwe schoolgebouw gebruik zal worden kunnen gemaakt. Voor dit zover is, zal menig steentje moeten worden verzet.

19 november 1968
IK SNAP ER GEEN BIET VAN
Met verwondering zal landbouwer R. Bretveld E 69, Hengelo Gld hebben gekeken naar de kanjers van bieten, welke zijn bouwland voortbrachten. Na weging bleken twee bieten elk een extra groot gewicht te hebben van 21 en 23 pond. Bovenstaande uitdrukking komt terecht van pas bij de ontdekking van zulke grote bieten.

26 november 1968
NIEUW WINKELPAND VOOR FA. NIJENHUYS
In een kort tijdsbestek werd het pand van de fa. Nijenhuys aan de Hummeloseweg te Hengelo Gld na grondige verbouwing om getoverd tot een riant winkelpand. Onder ‘leiding van architectenbureau J. A. Heijink te Hengelo Gld kwam de verbouw en nieuw bouw tot stand. De oude winkel die een oppervlakte had van plm. 25 m2 is door aantrekking van de ernaast gelegen voorkamer uitgebreid tot een ruim winkelpand, die zich uitstrekt over de gehele breedte van het huis. De nieuw ontstane winkel heeft een oppervlakte van ruim 50 m2. Door de brede etalages, met daarboven een brede luifel, over de gehele voorzijde heeft men een goed inzicht in de nieuwe winkel. De winkel heeft een moderne winkelbetimmering van houtfineer, terwijl in de winkel enige gondola’s zijn geplaatst. Door deze zeer economisch ingedeelde plaatsruimte zijn verschillende afdelingen gevormd, o.a. damesbonneterie, baby- en kinderkleding, huishoudtextiel, werkkleding en kleinvak. Een primeur voor geheel Nederland bij de opening van deze zaak is een speciaal rek voor overhemden, een sorteerder, waardoor alles het daarin geplaatste is te overzien. Dit rek is evenals de betimmering geleverd door de fa. Aspi uit Góttingen, Duitsland die nu ook een vertegenwoordiging heeft in Nederland. Zie verder De Reclame.

HIPPISCHE SPORT ONDER DAK
Binnenkort zal de manege „de Gompert” die sinds haar oprichting een gestage groei heeft doorgemaakt, extra in de belangstelling komen te staan. Door de heer van Zijtveld, die de manege beheert, zijn er plannen ontworpen voor een groot hippisch gebeuren op zaterdag 7 dec. Dit concours zal in de manege plaats vinden, die gelegen is aan de Gompertsdijk. Het programma biedt veel interessants voor de liefhebbers van de ruitersport. O.a. springen voor de klasse L door de ruiters van het Streekverband Landelijke ruiters en springconcours MZ, waaraan talrijke vele prominente ruiters uit de omtrek aan zullen deelnemen Laatstgenoemd springconcours zal onderverdeeld zijn in 3 onderdelen: n.l. 1e parcours in Z springklasse tot een hoogte van 1.30 m, 2e jachtconcours, waarbij de snelheid een doorslaggevende factor kan zijn, terwijl het laatste onderdeel zeer zeker in de belangstelling zal staan. De beste ruiters zullen elkaar moeten bekampen om de grote prijs van Hengelo Gld. De verwachting is dat zeer veel belangstelling getoond zal worden voor dit eerste grote gebeuren op hippisch gebied in de manege, die een oppervlakte van ruim 1300 m2 heeft en daardoor tot de grootste in Gelderland gerekend kan worden. Er is gerekend op een grote toeloop. In de manege zal een grote tribune worden geplaatst. Het indoorconcours zal officieel worden geopend door burgemeester baron Mackay van Hengelo Gld.

3 december 1968
HEROPENING DROGISTERIJ DERKSEN
Door recente uitbreiding die drogisterij en verfhandel Derksen heeft ondergaan is een zeer ruim winkeloppervlak verkregen, waardoor de verscheidenheid van artikelen in afdelingen kon worden gerangschikt. Bij het bestaande gedeelte, dat zich uitstrekt over de gehele voorzijde van het huis is een daarachter gelegen kamer bij de winkel aangetrokken. In het nieuwe gedeelte zijn langs de rechterwand lange ruime schappen aangebracht. Het voorste gedeelte is bestemd voor parfumerieën en cosmetica. In het achterste gedeelte vindt men een keur van verven, o.a. grondverven, muurverven, en een uitgebreide sortering behang in vele dessins. De doe-het-zelver kan hier naar hartelust rondkijken, en kopen. Tevens is door de uitbreiding de sortering borstels en schoonmaakartikelen, die de firma voorheen al voerde, nog weer meer vergroot. Zie verder in De Reclame.

VERNIEUWING SLIJTERIJ van de fa. Demming
in de Spalstraat te Hengelo Gld, die naast bakkerij een slijterij voert, heeft de slijterij een grondige vernieuwing laten ondergaan. De presentatie van dranken in een grote sortering, komt nu beter tot zijn recht. De eigenaar heeft hiermede een goede zet gedaan, nu de gezellige winteravonden weer voor de deur staan en de feestmaand bij uitstek, december, reeds is begonnen. Zoekt u een heerlijk wijntje of wilt u de champagnekurk laten knallen, dan staat de fa. voor u klaar in de vernieuwde slijterij.

HEROPENING FA. VAN DER MOND
De heropening van de winkel van de fa. van der Mondt aan de Ruurloseweg, die door grote aanbouw naar achteren werd omgetoverd tot een moderne supermarkt, kreeg vorige week officieel haar beslag. Namens de Tip-organisatie verrichtte de heer de Rijk de officiële opening, terwijl de heer Bruins een woord tot de eigenaar en de genodigden sprak. Zoals gezegd, is een diepe winkel ontstaan met een oppervlakte van 170 m2. In deze ruimte zijn verschillende afdelingen gecreëerd, die door hun indeling zeer economisch zijn t.o.v. het koperspubliek. De uitgebreide sortering die de firma nu gaat voeren, bevat o.m. groenten, fruit, vlees, en vleeswaren, wijnen, ‘babyvoeding, schoonmaakartikelen, drogistartikelen, en verder de gebruikelijke levensmiddelen. Zie verder in dDe Reclame.

10 december 1968
25 JAAR BIJ TANTE POS: de heer H. Wansink
was het vorige week maandag een gedenkwaardige dag. Op deze dag was het precies een kwart eeuw geleden dat hij een functie aanvaardde bij de Posterijen als besteller. De jubilaris die door zijn lange diensttijd heel Hengelo kent, heeft steeds met grote plichtsbetrachting en nauwgezet zijn werkzaamheden vervuld. In het bijzijn van zijn collega’s en verdere genodigden, werd ,,Henne”, zoals hij in de volksmond wordt genoemd, hartelijk gehuldigd, tijdens een feestelijke bijeenkomst in zaal Bruggink.

De rondweg om Hengelo open
Vanaf donderdagmorgen 9 uur is het verkeer gerechtigd gebruik te maken van de rondweg. Deze weg is ongeveer 1,5 km lang en begint bij het sportpark en leidt zo langs Hengelo, over de oude plaats van het PAX-terrein, de Westerstraat naar de Vordenseweg.  Al jaren bestonden er plannen voor een rondweg doch eerst 1,5 jaar geleden werd een aanvang  genomen met de realisatie ervan. Bergen zand moesten er verzet worden, om het tracé te vormen, waarop dan een verharde bovenlaag kon worden voorzien. Nadat het eerste gedeelte vanaf de Vordenseweg al reeds eerder voor het verkeer was opengesteld, kon zoals vermeld ook het laatste gedeelte vanaf de kruising Wichmondseweg tot aan het sportpark in gebruik worden genomen. Mocht men nog niet op de hoogte zijn, dat de rondweg geopend is, dan waarschuwen grote borden op de toegangswegen ervoor dat U er op attent gemaakt wordt. Het is dus opletten geblazen, wanneer u de rondweg nadert. Vooral de overgang van de Hummeloseweg naar het sportpark blijft een punt, dat de oplettendheid van de verkeersgebruikers zowel op de zijwegen, als op de rondweg steeds blijft opeisen.

Nieuwe straatnamen
Door het college van B. en W. van Hengelo Gld werden onlangs weer enkele nieuw gereedgekomen straten benaamd. De straat achter het Herv. Rusthuis, waaraan enkele ‘blokken bejaardenwoningen zijn gebouwd, is heel toepasselijk uitgerust met de naam van Rusthoek. Aan de straat tussen Kastanjelaan en rondweg werd de naam Parallelweg gegeven.

Het vliegend tapijt
U zult wel denken, wat heeft bovenstaande te betekenen. Iets dergelijks, een tapijt, dat kan vliegen, komt toch alleen maar voor in Oosterse landen, naar de ovenleveringen vermelden. Juist in een oosters land heeft iemand uit een westers land met dit voorwerp te maken gehad. Onze plaatsgenoot Peter Hissink, service-inspecteur van ‘het DAF-concern in Italië, met teamgenoot David van Lennep, hebben de titel van vliegend tapijt toegemeten gekregen. Dit vanwege de snel heidsrecords, die zij hebben geboekt in de autorally Londen-Sydney. Door autopech dat hen midden in de nacht overkwam, ergens in Turkeije, en langdurige reparaties, liepen zij een achterstand op van bijna een etmaal op het schema. Met hoge snelheid zonder ergens te stoppen, onderweg werd gerust op „rijdende ledikanten”, ontworpen door Hissink, en ervaren stuurmanskunst, begonnen zij geleidelijk op hun achterstand in te lopen. Toen zij in New Delhi aankwamen, hadden ze alweer 10 uur gewonnen. Daar wachtte hen echter de treurige mededeling, dat zij gediskwalificeerd waren, omdat ze voor de reparatie zouden zijn gesleept naar het vliegveld van Sivas, bijna 80 km terug op de route. De heren rally-organisatoren, hadden echter buiten de waard gerekend, in dit geval de onverzettelijkheid van de renners van wagen no 69. Ze waren stomverbaasd toen zij hoorden dat de heren Hissink en van Lennep toch van plan waren door te rijden naar Bombay, dat 1480 km verder lag. Hier arriveerden zij op maandag morgen 2 dec. om 5.45 uur, met nog maar 4 uur achterstand op het schema. Zij zaten echter nog met hun diskwalificatie waarover na protest op hoog niveau overleg werd gepleegd. Na rijp beraad werd besloten equipe no. 69 alsnog in de strijd te laten, omdat de wagen op advies van ’n official voor reparatie was teruggesleept. Er zat voor hen dus nog een kans in, dat ze de boot in Bombay nog zouden halen. Toen dinsdagmiddag 3 dec. de officieuze stand kon worden opgemaakt, bleken zij door hun hoge aantal strafpunten, vanwege gemiste tijd- en routecontroles, als 71e geklasseerd. Dit betekende dat zij waren uitgeschakeld voor het laatste gedeelte door Australië, want volgens de reglementen konden er maar 70 wagens op de boot die de oversteek naar Australië zou maken. Op aandringen van verschillende zijden werd tot de rederij het verzoek gericht, het maximum aantal van 70 uit te breiden zodat de equipe Hissink-van Lennep alsnog meekon. Dit verzoek werd ingewilligd, mede door de enorme prestatie die de heren geleverd hadden. Na al de emotionele gebeurtenissen was er vreugde in het Nederlandse kamp, maar ook op het thuisfront, dat intens meeleeft, en de gebeurtenissen volgt via radio en TV. Op 8 januari zullen beide heren worden uitgenodigd in het AVRO-programma ,,Pro Sport”, dat deze keer te Doetinchem zal plaats vinden.

17 december 1968
H.H. Konijnenfokkers
Evenals andere jaren ontvangen wij ook dit jaar weer konijnen voor de hoogste prijs. Grote partijen worden afgehaald, vanaf dinsdagmiddag 17 dec. tot zaterdag 21 dec. tot 12 uur. Zaterdag 21 dec. na de middag ontvangen wij aan huis. Vanaf 17 dec. tot 2 januari halen wij geen pluimvee op Harry Jolink Tel. 1454 HENGELO Gld.

24 december 1968
Suppersclub Gerrit Wolsink
Bij deze willen wij onze hartelijke dank brengen aan allen, die meegewerkt hebben om de huldigingsavond van motorcrosser Gerrit Wolsink zo fantastisch te doen slagen. In het bijzonder onze dank aan de Hengelose middenstanders en zakenmensen, die prijzen voor de verloting beschikbaar hebben gesteld.

3-VOUDIGE HULDIGING VOOR MOTORKAMPIOEN
In 3 achtereenvolgende dagen was Gerrit Wolsink, de bekende motorcrosser het middelpunt van een huldiging, die hem ten deel viel vanwege zijn kampioenschhap, behaald in de 500 cc klasse senioren van de KNMV. De onlangs gevormde supportersclub Gerrit Wolsink had de eer als haar eerste officiële daad de kampioen in de bloemetjes te zetten. Toegesproken door de heer J. van Burk namens de supportersclub, mocht Gerrit enkele cadeaus in ontvangst nemen. Onder toeziend oog van de aanwezigen haalde hij uit de pakketten een mooie crossbroek en een paar laarzen tevoorschijn. Tevens werden hem een paar handschoenen overhandigd, beschikbaar gesteld door de fa. Damen uit Prinsebeek. Het prettigste bericht voor hem was ongetwijfeld de mededeling van Husqvarna-importeur Joop van Wees uit Amsterdam, die hem de toezegging deed, dat hem het hele komende seizoen een Husqvarna ter beschikking zal worden gesteld. Zie verder in De Reclame.

31 december 1968
ROB HOEKE NAAR HENGELO GLD
1 januari is de eerste dag van het jaar maar tevens de dag van de eerste avond die beatclub Sqaure organiseert in zaal Concordla. Voor deze avond is de club er in geslaagd een van Nederlands meest gevraagde groepen naar Hengelo GId te halen, namelijk Rob Hoeke’s R & B. group. Deze groep die op het ogenblik furore maakt in de Scandinavische landen, heeft reeds verschillende malen aan de top van de hitparade geprijkt. Ze zijn afkomstig uit Heemstede en zijn een avond voor hun komst naar Hengelo GId nog te zien op de televisie via Nederland! in het programma Hartewensconcert. Verder is het vermelden waard dat in jan. de Cats naar Hengelo GId komen en waarschijnlijk, heel waarschijnlijk de Engelse groep ,,The Small Faces”.