7 januari 1969
SQUARE DRAAIT DOOR OP TOPNIVEAU
De gedachte van het bestuur van Hengelo’s overbekend geworden beatclub Square, om Rob Hoekes groep op nieuwjaarsdag in haar club te laten optreden, heeft bij de leden veel enthousiasme  opgewekt. Mede doordat zij de avond tevoren nog optraden voor de TV, was er een extra grote toeloop, waar onder ook veel nieuwe leden. Was voor de beatminnenden het jaar goed ingezet, a.s. zaterdag krijgen zij weer een avond voor geschoteld, die zeker zal aanslaan.

DE HERVORMDE INSTUIF HENGELO GLD
HOUDT instuifavond.
ZATERDAG 11 JAN. ZAAL BRUGGINK m.m.v. „The Reeffs”.

Harmsen Noordink stopt

’t Centrum kampioen biljarten

 

Dikkertje Dap Drikusman

 

14 januari 1969
DUBBEL JUBILEUM Looft den Heer.
Tijdens een speciale bijeenkomst van de chr. zangver. ,,Looft den Heer” te Hengelo herdacht het lid J. Haaring, het feit, dat hij 30 jaar aktief aan het zangersleven had deelgenomen. Tevens vierde hij zijn 50e verjaardag hetgeen mede aanleiding was hem in de bloemetjes te zetten. Door de voorzitster van de vereniging mevr. Boonstra werd hem vanwege zijn zangjubileum het bondsinsigne opgespeld.

Unie v. Vrouwelijke Vrijwilligers afd. Hengelo Gld
Bejaardenmiddag OP ZATERDAG 18 JAN. A.S. ’s middags 2 uur in zaal Langeler. Zij die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, kunnen worden gehaald.
Opgave vóór 18 jan. a.s. bij mevr. Ederveen, Spalstraat 26, Tel. 1207.21 januari 1969
GROTE BELANGSTELLING VOOR PROPAGANDA-FEESTAVONDEN
De door de afd. Hengelo Gld van Jong Gelre gegeven propaganda-feestavonden in zaal Langeler, in samenwerking met de G.M.v.L. mochten zich zowel vrijdags als zaterdags in een grote belangstelling verheugen. In een tijd dat het verenigingsleven moeilijk draaiende is te houden, is dit voor de betreffende verenigingen een verheugend verschijnsel. In haar openingswoord begroette mej. W. Harmsen, presidente van de damesafdeling van Jong Gelre, de aanwezigen, in het bijzonder burgemeester Mackay en echtgenote en afgevaardigden van zusterverenigingen. Zie verder in De Reclame.

HAMOVE SLOOT GOED BOEKJAAR AF
In clublokaal van de Weer werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, die door ca. 50  leden werd bezocht. De voorzitter, de heer A. B. Wolsink heette allen hartelijk welkom op deze vergadering waar het wel en wee van de vereniging over het afgelopen jaar toegelicht en besproken zal worden. Na allen een gelukkig 1969 gewenst te hebben, gaf hij het woord aan de secretaris de heer G. J. Burgers. Zoals we dat van Burgers gewend zijn gaf hij ook nu weer een volledig verslag in chronologische volgorde. Zie verder De Reclame.

28 januari 1969
BEJAARDENMIDDAG U.V.V.
Zaterdagmiddag vond onder grote belangstelling de eerste bejaardenmiddag in dit jaar plaats. De presidente, mevr. van Dijke, heette de aanwezigen hartelijk welkom en daarna vertoonde dokter Beems, voor velen geen onbekende, een prachtige kleurenfilm met geluid, over Bronkhorst, die hij samen met dokter van Dijke gemaakt had. Na de pauze trad de boerenkapel van de Kon. Harm. Concordia op, en verschillende bejaarden maakten van de gelegenheid gebruik een dansje te maken. Vooral de leden van de boerendansgroep ,,De Klepperklumpkes” lieten zich in deze niet onbetuigd. Na een hartelijk dankwoord aan dokter Beems, aan de heer J. Lubbers, die altijd bereid is belangeloos de geluidsinstallatie te verzorgen, en aan de vrijwillige medewerking van vrolijke boerenkapel, sloot de presidente deze zeer geslaagde middag.

Harry Waenink

4 februari 1969
Stichting Hervormd gemeente centrum
De noodzaak van vernieuwing heeft ook voor vele verenigingen in Hengelo een niet te ontkomen feit betekend. De oude oefenruimten n.l. het verenigingslokaal, Schoolstraat (linksboven) en de oude kleuterschool, Regelinkstraat (rechtsboven) beantwoordden niet meer aan de eisen, die er aan gesteld mochten worden. Met gezamenlijke inspanning werd naar betere oplossingen gezocht, die uiteindelijk uitmondden in de stichting van een Hervormd Gemeentecentrum Dit centrum, beter bekend als Ons Huis, werd op officiële wijze woensdag 29 januari aan het publiek gepresenteerd. Met het doorknippen van een lint met een schaar, hem aangeboden door Hupie Schouten en Laura Grotenhuis, stelde de voorzitter van de stichting Herv. Gemeentecentrum, de heer F. Politiek, een historische daad. Voor de vele verenigingen is er nu in een dringende behoefte voorzien, en men kan zijn gasten op waardige wijze ontvangen. Zowel voor de ouderen als voor de jeugd werden door diverse verenigingen, die van het gebouw gebruik gaan maken, drie ontspanningsavonden verzorgd.
Op de onderste foto het nieuwe gebouw op de Hoek Bleekstraat/Oude Varsselseweg.

O HENGELO’S TOREN
De hoog boven alles uitstekende toren van de Herv. Kerk is in de loop der eeuwen al vele malen  genoemd en geroemd. Zo ook in geschrift. Thans hangt onder de toren een fraaie gecalligrafeerde plaat in een lijst vervat, waarop de volgende bloem lezing op de toren vermeld staat. ,,O, oude grijze toren Hield steeds hier trouw de wacht. Wij zullen voor u zorgen. Tot in het verste nageslacht”. Deze bloemlezing is een spreuk uit de 14e eeuw en is op fijnzinnige wijze door de heer E. Lubbers, oudkoster der Herv. Kerk in sierlijke letter getekend en door hem aangeboden aan de gemeenschap.

HEMELVAARTSDAG GROOT PONYCONCOURS
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de ponyclub de Shetlandruiters, zal er op donderdag 15 mei (Hemelvaartsdag) a.s. een groot nationaal ponyconcours worden georganiseerd. Van de federatie is hiervoor reeds goedkeuring verkregen. Een en ander deelde de voorzitter de heer U. M. Wullink mede op de jaarlijkse algemene vergadering in zaal Bruggink, waar een ongekend groot aantal stemgerechtigde leden aanwezig waren, zowel van de Shetlandruiters als van de Landelijke Rijvereniging. In zijn openingswoord heette de voorzitter in het bijzonder welkom de heer Ruiterkamp, secr. van de afdeling Gelderland en de heer van Zijtveld, manegehouder van de manege de Gompert en tevens instructeur van de Landelijke Rijvereniging. Zie verder in de Reclame.

Verenigingslokaal, kleuterschool Regelinkstraat, Ons Huis

11 februari 1969
Komt in Hengelo GId Openbare kleuterschool?
In zaal Langeler werd de jaarlijkse propaganda-feestavond van de vereniging voor openbaar onderwijs (voorheen was dit Volks onderwijs) gehouden. De voorzitter van de afdeling Hengelo GId de heer J. Hulshoff, heette in zijn openingswoord de vele aanwezigen hartelijk welkom en wel in het bijzonder de heer en mevrouw Beumer uit Lochem. De heer Beumer zou deze avond een kort propagandistisch toespraakje houden. De heer Hulshoff besloot zijn inleiding met de verassende mededeling dat er voorbereidende besprekingen zijn begonnen om te komen tot de stichting van een openbare kleuterschool in het dorp. Vele ouders vinden het nl. een gemis dat er in deze gemeente geen openbare kleuter school is en het is daarom dat wij aan de wens van vele ouders tegemoet willen komen, door ons in te zetten om in deze gemeente een openbare kleuterschool te verwezenlijken, aldus spreker. Als de plannen een vastere vorm hebben gekregen zullen tezijnertijd hieromtrent nadere berichten volgen. De heer Beumer belichtte hierna in een aandachtig gevolgd betoog doel en streven van de vereniging voor openbaar onderwijs, VOO, welke vereniging per 1 januari 1969 in de plaats is gekomen van de vereniging Volksonderwijs en Ouderraad. Zie verder in De Reclame.

AUTO-CENTRALE BEZOEK ZIEKENHUIS
Op een gehouden bijeenkomst kon pastoor Reckers mededelen, dat indien men bij ziekenbezoek aan de ziekenhuizen te Doetinchem geen vervoer heeft, men zich dan in verbinding kan stellen met pastoor Reckers die zich bereid verklaarde een gunstige regeling voor bezoek naar de ziekenhuizen zo nodig te bewerkstelligen. Dit initiatief zal zeker een sympathiek onthaal krijgen en hopelijk zal men ook niet schromen een beroep hierop te doen.

Veel bezoek ontspanning avonden bij opening Ons Huis
In het kader van de opening van het Herv. Gemeentecentrum werd een drietal ontspanningsavonden verzorgd. Op deze drie avonden, waarvan twee voor ouderen en een voor de jeugd, werd in ruime mate belangstelling getoond. Diverse verenigingen hadden de uitnodiging van de commissie, om aan deze ontspanningsavonden mee te werken, gaarne aanvaard. Door de chr. gem. zangver. Soli Deo Gloria werd ten gehore gebracht het lied Bianca terwijl de chr. zangver. Looft den Heer o.a. uitvoerde psalm 100. Door de jongens- en meisjesclubs werd op enkele avonden een gedicht lied op Ons Huis gezongen. Met het vrolijke lied Mama ‘k wil een man heb’, besloot de gem. zangver. Excelsior haar optreden op de derde avond. Met veel plezier en ritmisch geklepper deden de bejaarde dansers de Klepperklumpkes hun beentjes van de vloer gaan onder aanvoering van de spölleman, Karel Salebrink. Op muziek van Mozart voerden enige leden van de meisjesclub een lieflijke wals uit, daarbij gekleed in historische kledij. Zie verder in De Reclame.

Gladde weg? Pompend remmen
Indien men op een gladde weg, door welke oorzaak dan ook, een z.g. noodstop moet maken, b.v. in files, is het aan te bevelen pompend en in cadans te remmen. Door pompend te remmen worden de wielen niet constant geblokkeerd, waardoor de kans op doorglijden wordt tegengegaan. Zie voor verdere instructies De Reclame.

18 februari 1969
Pony-avondconcours in manege De Gompert
Zaterdag 22 februari a.s. zullen in manege De Gompert te Hengelo Gld de beste ruiters van ponyclubs uit deze omgeving elkaar in een sportieve strijd bekampen om de hoogste plaatsen. Het concours wordt georganiseerd door de ponyclub De Shetlandruiters te Hengelo G en het bestuur heeft hiervoor de beschikking gekregen over manege De Gompert in de Dunsborg, even buiten het dorp, gelegen tussen Aaltenseweg en de Zelhemseweg. Aan dit concours kunnen slechts de beste ruitertjes deelnemen, n.l. uit de hoogste klassen L, M en Z-rijders, en er zal worden deelgenomen door de St. Steffenrijders uit Laren, Hamelandruiters uit Geesteren, Pasruiters uit Neede, Ponyclub uit Ruurlo, Kindervriend uit Aalten en Shetlandruiters uit Hengelo Gld.

SPRINGLEVENDE BEATBABY VAN 2 JAAR
Bovenstaand is terug te leiden op het 2- jarig bestaan van de Hengelose beatclub Square, die bij de vele beatminnenden in Hengelo Gld en wijde omgeving een goede naam heeft gemaakt in de korte periode van haar bestaan. Het bestuur van deze jubilerende club is er steeds in geslaagd en dit met veel enthousiasme die de club onder haar leden en ook daarbuiten een goede naam te laten behouden. Door het bestuur is het plan opgevat, om na vele voorbereidende besprekingen op 12 maart het jubileum een passende herdenking te geven, met het optreden van de bekende formatie „The Cats”, die door hun overbeladen programma na deze presentatie in Hengelo Gld, het eerste jaar niet meer zullen optreden in deze streek. Voor de leden van Square ongetwijfeld een reden destemeer woensdag 12 maart, let wel dus niet op een zaterdag, het jubileum-optreden in haar club bij te wonen in zaal Concordia te Hengelo Gld.Auto-slippen als sport interessant!

Onder auspiciën van de Doetinchemse Automobielclub werden vorige week zondag in de Houtkamphal te Doetinchem klassementsproeven wedstrijden georganiseerd, en waarbij door 40 wagens aan deze wedstrijden werd deelgenomen. Door de heer A. Oortgiesen uit Hengelo G werd ook deelgenomen. Met zijn Kadett reed hij 4 maal het parcours en bij de 2e maal boekte hij reeds een tijd van 35 sec. Deze tijd werd slechts door één deelnemer overtroffen en niet nadat deze persoon zijn wagen had voorzien van spijkerbanden. De heer Oortgiesen die lid is van de Hengelose auto- motorvereniging HAMOVE, boekte met deze 2e plaats een fraai succes Hij ontving uit de handen van de heer W van Tongeren een beker.

VERPLAATSING HENGELOSE KERMIS
In de onlangs gehouden raadsvergadering van de gemeente Hengelo Gld ging de raad accoord met het voorstel van B. en W. om de Hengelose Kermis die zal plaats vinden op 9, 11 en 12 juli, te doen verplaatsen naar de Kerkstraat. Tevens is bij deze verplaatsing inbegrepen het dan eveneens gebruik maken van het parkeerterrein aan de Synagogestraat. Nadat de kermis jarenlang werd gehouden op het gemeentelijk parkeerterrein, werd vorig jaar besloten deze te verplaatsen naar de Spalstraat. Zoals vorengenoemd, is besloten de a.s. kermis te doen verplaatsen naar de Kerkstraat, welks voorstel van B. en W. mede werd ondersteund door de plaatselijke marktvereniging en de VVV.

25 februari 1969
GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD bij DE SNOR
Voor de Hengelose jeugd is een nieuw tijdverdrijf gecreëerd voor de zondagmiddag. Vanaf heden zal er in café ,de Waag’ oftewel „de Snor” iedere zondag gezellig plaatjes gedraaid worden o.l.v. de beroemde diskjockey Mountain Bill uit Goelhen. Waar ligt deze plaats zult u wel denken. Heel eenvoudig de letters even omzetten en u komt op Hengelo. Wie er achter de naam van de diskjockey schuil gaat is een aangelegenheid die u zelf moet gaan ontdekken, als de discotheek in café de Snor haar poorten opent. Binnenkort zal er ook op ander terrein gezellige leut worden gevormd.

VRIJ ENTREE voor bejaarden bij PAX
Een dergelijk voorstel t.b.v. de bejaarden werd met algemene stemmen aangenomen op de jaarvergadering van de v.v. PAX te Hengelo GId. Deze vrijkaarten die bij het bestuur aan te vragen zijn, gelden voor de thuiswedstrijden. Een sportieve geste van een sportieve vereniging, die hiermede een goede daad heeft gesteld. Van de zijde van de vereniging wordt gehoopt dat hiervan dankbaar gebruik zal worden gemaakt. De kaarten die zullen worden uitgegeven, zijn strikt persoonlijk. 

4 maart 1969
Peter Hissink vertelde over Londen-Sydney-marathon
Er bestond maandagavond grote belangstelling voor de lezing en film die door Peter Hissink, deelnemer aan de LondenSydney ralley aan de leden van de Gelderse Maatschappij van Landbouw afd. Hengelo Gld en „Jong Gelre” in zaal Langeler vertoond zou worden. De voorzitter, de heer J. Groot Roessink .verwelkomde in zijn openingswoord speciaal Peter Hissink en zijn moeder en verdere familieleden en deelde mede dat door omstandigheden het niet mogelijk was de in het vooruitzicht gestelde film deze avond te vertonen, doch, dat de heer Hissink aan de hand van een aantal dia’s iets zou vertellen over deze race. De voorzitter vergeleek deze marathon-race met de in 1934 gehouden Melbourne-race met de DC-2 „Uiver”. Ook nu weer heeft heel Nederland meegeleefd met dit autospektakelstuk.  De heer Hissink zei het bijzonder jammer te vinden dat de film die over de race vervaardigd is en deze avond hier voor het eerst vertoond zou worden door het plotseling overlijden van een van de medewerkers niet op tijd klaar was gekomen. Toch wilde spreker trachten aan de hand van de aanwezige dia’s van de race en de landen die werden gepasseerd een indruk te geven van deze bijzondere race, en iets te kunnen laten zien en vertellen wat men nog niet wist. Zie verder in De Reclame.

SPORT OP TWEE WIELEN in de Keijenburg
Zondag 27 april a.s. zal Keijenburg in het teken staan van een belangrijk wielergebeuren. De derde wielerronde van Keijenburg zal dan verreden worden. Deze koers, in samenwerking met de Racingclub Steenderen,  die de technische leiding heeft, wordt verreden onder auspiciën van de KNWU. Is het programma van de heren die dag al interessant, het geheel belooft nog aantrekkelijker te worden door de deelname van de complete damesploeg van de KNWU.

JONG GELRE HIELD VOLLEYBALWEDSTRIJDEN
Dinsdagavond werden in manege „De Gompert” te Hengelo Gld vriendschappelijke volleybalwedstrijden gehouden tussen Ring IJsselstreek en Hengelo Gld. Zie voor uitslagen De Reclame.

11 maart 1969
BEJAARDENMIDDAG U.V.V.
Mede door de aanwezigheid van de 45 leden van het bejaardenkoor uit Warnsveld, kon de presidente, mevr. v. Dijke, een zeer goed gevulde zaal welkom heten. Nadat dit bejaardenkoor enkele liederen had gezongen en de thee was genuttigd, was het woord aan de heer Holthuijse, adviseur bejaardenwerk van de Hervormde Stichting Diakonaal Maatschappelijk werk in Gelderland, die een lezing hield over bejaardencentra. Spreker begon met terug te gaan tot de dertiger jaren, toen een bejaardencentrum nog was een tehuis met afzonderlijke slaapzalen voor mannen en vrouwen en een gemeenschappelijk dagverblijf. Ook echtparen moesten toen op de afzonderlijke zalen slapen. Zie verder De Reclame.

18 maart 1969
GEEN EERSTE KIEVITSEI meer
Zoals u in de dagbladen hebt kunnen lezen, heeft Hare Majesteit de Koningin, zij het met alle waardering voor de gevoelens van sympathie, welke uit het aanbieden van het eerste kievitsei spraken, besloten deze sinds vele jaren bestaande traditie te beëindigen. De overwegingen welke de Koningin tot deze beslissing hebben geleid kunnen stellig gezocht worden in een steeds toenemende bezorgdheid voor de bedreiging der natuur en zij hebben de Commissaris de Koningin in ons gewest doen besluiten eenzelfde gedragslijn te volgen. De jacht naar het „eerste kievitsei van Gelderland” heeft daarmede haar zin verloren. Mij conformerende aan het besluit van de hoogste gezagsdragers in land en provincie zal ik ook, zij het met spijt, breken met deze Nederlandse traditie.
De burgemeester van Hengelo Gld T. P. Baron Mackay

VERHOOGDE ACTIVITEIT IN MANEGE ,DE GOMPERT”
Sinds het tijdstip dat manege ,De Gompert in Hengelo Gld haar poorten opende, is er in de tussentijd al heel wat veranderd, gestart werd met 14 paarden en een aantal pony’s. Het aantal paarden is gestegen tot 24, hetgeen een verheugend verschijnsel is voor de beheerder de neer J. van Zijtveld. Ook de landelijke rijverenigingen hebben hun weg weten te vinden naar de manege, in de achter ons liggende winterperiode eerden diverse ruitercursussen georganiseerd waarbij o.a. betrokken waren de Zelhem, LHV Varsseveld en de LRV Zieuwent-Harreveld. De organisatoren en deelnemers waren zeer tevreden over deze gehouden cursussen. De aan de manege verbonden rijvereniging ROS houdt iedere week haar oefenprogramma bij. Eveneens wordt er in de manege geoefend door de LHV Keijenburg, alsmede door de Hengelose ponyruitertjes, plm. 30 in getal, die met evenveel plezier in de ring verschijnen. Zie verder De Reclame.

De talentrijke voetballer René Notten
heeft na zijn overgang van PAX naar de profclub FC Twente al reeds enige malen zijn balletje mogen trappen in het hoofdteam. Zie verder De Reclame.

 

25 maart 1969
DE TOP-40 OP DE GOEDE TOER
De onlangs geopende discotheek ,,de Snor” heeft nu al enkele zondagen gedraaid. De belangstelling hiervoor is steeds in geruime mate aanwezig geweest. Het gezellig plaatjes draaien in een sfeervolle omgeving is de laatste tijd in zwang gekomen vermaak, die bij de jeugd een goede toon heeft aangeslagen. Deze goede vorm van recreatie heeft de leiding van „de Snor” ook op het idee gebracht, dit in de eigen zaak toe te passen, waarbij een goede leiding op zijn plaats is. Geheel op eigen wijze stelt discjockey Mountain Bill het programma samen, waarbij alle aan de top staande nummers een beurt krijgen. De discotheek, die ook aangeduid wordt met de naam Loneghe zal bij een komende verbouwing van de schuur, naast het hoofdgebouw, een korte verhuizing ondergaan. Het besluit om in Hengelo Gld een discotheek op te zetten, is een goede stap gebleken. Het devies, zorg dat je er bij komt bij de top 40 elke zondagmiddag in de Snor heeft vele jongelui aangetrokken, voor het bovenvermelde vermaak.

1 april 1969
LEEMREIS IN EEN NIEUW GEBOUW
Na totale verwoesting door een uitslaande brand verrees aan de Spalstraat te Hengelo Gld een geheel nieuw pand van de fa. Leemreis. In dit nieuwe gebouw zal evenals voorheen worden gevestigd een hotel met ruime accommodatie, café-restaurant annex bar en een slijterij. De slijterij zal in een aparte verkoopruimte worden ondergebracht. Het caférestaurant en de bar zijn reeds geopend voor het publiek. Door deze nieuwbouw heeft men de beschikking gekregen over 24 bedden. 4 kamers zijn met douche uitgerust, alle ander kamers met warm en koud water. De keuken, die uitgerust is met de modernste hulpmiddelen en het café-restaurant zijn zo ten opzichte van elkaar gebouwd dat een vlotte bediening aan de klant gegarandeerd kan worden. In het café is een prachtige bar verrezen, waar het goed toeven is. Beneden het gebouw heeft men een grote kelderruimte gebouwd, die geschikt is voor het houden van kleine partijen of feestjes en ook voor vergaderingen Ook bevindt zich hier de opslagruimte van de fa. Wat betreft de hotel- ccommodatie hoopt men deze voor de aanvang van het vakantie seizoen klaar te hebben. Inmiddels is er gestart met de bouw van een zaal voor feesten en partijen e.d. Deze zaal komt achter het hoofdgebouw te liggen In dit prachtige en zeer moderne gebouw hoopt de fa. Leemreis nog meer dan voorheen haar clientèle de beste service te kunnen bieden.

8 april 1969
Touwtrekken maar
Een sport, die vroeger in kleinere kringen haar liefhebbers vond, maar haar vleugels wijd heeft uitgeslagen, is het touwtrekken. Deze sport heeft wat betreft organisatie haar ontstaan gevonden in de Achterhoek. In organisatieverband is het ’touwtrekken reeds zover gevorderd dat uit de hoeveelheid van touwtrekkers een nationaal team geformeerd kon worden. Ook op nationaal niveau stond het onlangs gehouden indoor touwtrek tournooi van de Nederlandse Touwtrek Bond. In voor een dergelijke sport als touwtrekken ideale omgeving, n.l. manege „De Gompert” vond dit goed georganiseerde tournooi plaats. De manege met haar tapijt van turfmolm en kif leent zioh zoals gezegd goed voor touwtrekwedstrijden binnenshuis. Na iedere partij werd door B. Enzerink met trekker en frees weer een keurige baan gemaakt, zodat iedere volgende partij weer plaats kon vinden op een glad gestreken plekje grond. Aangezien er een groot aantal verenigingen voor deelname hadden ingeschreven namen de wedstrijden een hele tijd in beslag. In iedere partij in de hoofdklassen A en B, werd tweemaal getrokken, in de overige klassen éénmaal. Bij het wedstrijdtouwtrekken wordt getrokken met een touw, waarop in het midden drie markeringen zijn aangebracht, welke bij aanvang van de partij precies ter hoogte moeten zijn van de drie lijnen op de wedstrijdbaan. Nu is het de bedoeling de markering op het touw het dichtst bij de tegenstander, over de eigen lijn te brengen. Dat het niet alleen pure kracht is, waarom het gaat bij touwtrekken, konden de vele toeschouwers zien en horen. Ook het touw trekken is met tactische overwegingen door spekt. De tegenstander wordt nauwlettend gadegeslagen door de coach van de ploeg, die op een bepaald moment zijn jongens toeroept en hiermede een mentale oppepper geeft aan de ploeg. De arbiter, de heer Markink, die letterlijk en figuurlijk de touwtjes stevig in handen had, had een interessante job aan de vele partijen, die er getrokken moesten worden. Op een bepaald moment moest de arbiter een partij afblazen, omdat het publiek al te enthousiast werd, de touwtrekploegen hadden geen zicht meer op de tegenstander zodat de vele aanwezigen naar de tribune terug moesten worden verwezen. Toch wel een bewijs dat het tournooi aansloeg bij de aanwezigen. Dat de ploegen uit de naaste omgeving echt meededen, konden de tegenstanders aan den lijve, in dit geval ‘het touw, ondervinden. Ondanks hun recente oprichtingen lieten de verenigingen Bekveld, Velswijk en Oosterwijk aan gevestigde ploegen in de bond zien, dat zij hun mannetje wel staan, en zich niet zomaar over de lijn laten trekken.

VEILIG OVERSTEKEN bij sportpark
Bij het gereedkomen van de rondweg om Hengelo Gld is bij het sportpark Hengelo een gevaarlijke situatie ontstaan. De oversteek van de Hummeloseweg naar het sport park over de rondweg eist uiterste oplettendheid. Vooral als straks het zwembad, weer haar poorten gaat openen en dus, eveneens veel kinderen de rondweg moeten oversteken, zal dit probleem nog nijpender worden. Het heeft de oudercommissies van de Hengelose scholen genoopt tot het houden van besprekingen om de veiligheid van de kinderen, die de rondweg moeten oversteken naar het sportpark meer te kunnen garanderen. Een gezamenlijk besluit werd genomen om huis-aan-huis in Hengelo rond te gaan met lijsten, waarop men een handtekening kan plaatsen. Door het verzamelen van zoveel mogelijk handtekeningen wil men alsnog gedaan zien te krijgen van hogere instanties dat er maatregelen worden genomen, hetzij door verkeerslichten of op andere wijze.

15 april 1969
HERVORMDE INSTUIF HENGELO GLD
ZATERDAG 19 APRIL AANVANG 7.30 UUR IN „ONS HUIS” INSTUIF.
Medewerking van: The Birds of Paradies.

Crescendo

22 april 1969
FLEURIGE MODETINTEN
De aanvang van een nieuw seizoen is ook een aspect in de modewereld, die gepaard gaat met de inbreng van vele nieuwe ideeën. Op de gezamenlijke modeshow van modehuis Langeler en schoenen huis Jansen, waren veel nieuwtjes op modegebied te aanschouwen in zaal Concordia. Door een deskundige staf fvan mannequins en dressmen werd met veel flair een veelzijdige mode getoond. Voorkomende kleuren in de komende mode zijn marineblauw, in combinatie met wit, turkooisblauw, tomaatrood, beige-cognac, welke kleur ook in de mode voor de man een voorname rol speelt. Zie verder De Reclame.

HUISVROUWEN WEEST PRIJSBEWUST
Door de afd. Hengelo Gld van het NVEV werd aan haar leden een interessante lezing aangeboden over het onderwerp prijsbewust zijn. In zaal Michels hield mevr. Oppentocht-Kloet een interessante lezing, waarin deze een waarschuwend geluid liet horen t.o.v. de geweldige aanbiedingenreeks, die uiteraard als opzet hebben, voor betreffende maatschappijen meer omzet te leveren. Voor de huisvrouw is het geen gemakkelijke taak om prijsbewust te blijven en voorbij te gaan aan beïnvloeding meer te kopen dan de noodzakelijke dingen. Het is een taak prijsverschillen in de dagelijkse dingen niet zondermeer over het hoofd te zien en dat bij grotere artikelen vooral gelet wordt op de service en garantie.

Goed jaar voor Hengelose markten
Op de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging tot bevordering van het marktwezen en andere openbare belangen in de gemeente Hengelo Gld. gehouden in zaal Bruggink, deelde de voorzitter de heer G. Harmsen na zijn openingswoord mede dat het afgelopen jaar voor de vereniging een zeer goed jaar is geweest. Er was nog weer meer aanvoer van paarden dan het voorgaande jaar en dan wel in het bijzonder de z.g. speciale markten. Het is trouwens een wereldverschijnsel dat er een opgaande lijn is in het aantal paarden. Zo heeft de verenigde staten van Amerika het aantal paarden sinds 1963 zien verdubbelen. Het is niet meer zoals vroeger dat het hier de werkpaarden betreft, maar meer het luxe rij- en sportpaard. Ook in ons land is deze opgaande lijn te zien, vooral als we zien , het aantal maneges, dat als paddestoelen uit de grond rijst. Ook in Hengelo Gld hebben we gelukkig zo’n manege en nog wel der grootsten van ons land. Hierna volgde het jaarverslag van de secretaris de heer D. J. Walgemoed, die in een uitgebreid verslag de gehouden markten in 1968 behandelde en waaruit bleek dat de aanvoer van paarden weer belangrijk is toegenomen en waarbij de Knollenmarkt wel de grootste aanvoer sinds jaren beleefde. Zie verder De Reclame.

29 april 1969
Hen die vielen
Dit jaar zullen onze oorlogsslachtoffers worden herdacht op zondag 4 mei. De kerkklokken zullen luiden van 19.47 tot 19.57 uur. Daarna zal de burgemeester een krans leggen aan de voet van het monument en een stilte van twee minuten aankondigen. Wanneer The Last Post zal hebben weerklonken, kan langs het monument gedefileerd worden en kunnen bloemen worden neergelegd. Het komité ziet als het wezenlijke van de herdenking: het gemeenschappelijk beleven van de twee minuten, gedurende welke het Nederlandse volk stilte betracht ten einde terug te denken aan de jaren 1940—1945, aan allen die toen het leven lieten en aan de geest van moedig verzet, die zovelen bezielde. Velen onzer zullen in het bijzonder die ingezetenen onzer gemeente herdenken, die in- en tengevolge van de oorlog zijn omgekomen en wier namen vermeld staan op een document, hetwelk zich bevindt in het monument, waarbij wij op 4 mei – om kwart voor acht ’s avonds hopen samen te komen. Voor wie gedurende die tijd bezwaarlijk kunnen staan zal voor zitplaatsen zorg worden gedragen. Men wordt verzocht van zes uur ’s avonds af de vlaggen halfstok te hangen, er daarbij voor zorg dragende, dat de vlag de grond niet raakt. Na zonsondergang dient de vlag gehesen en ingehaald te worden. De namen van „hen die vielen” zullen tijdens de herdenking niet worden voorgelezen. Zij luiden – in volgorde van overlijden – als volgt: Zie De Reclame.

GEZAMENLIJKE AKTIES VOOR „ONS HUIS” VOLKOMEN GESLAAGD
TOTALE NETTO-OPBRENGST f 10.010,01 De indertijd ingestelde aktie-commissie t.b.v. ,,Ons Huis” welke in het afgelopen jaar en de laatste tijd meerdere aktiviteiten ontplooide werd donderdag j.l. op een speciale bijeenkomst in ,,Ons Huis” officieel uitgeluid. Op deze bijeenkomst kon de heer v.d. Loo namens het aktie-comité symbolisch de opbrengst van al die aktiviteiten overhandigen aan de voorzitter van de stichting Herv. Gemeentecentrum, de heer F. Politiek. Officieel moet er ontslag volgen als het werk er op zit, nu het aktiecomité haar werkzaamheden heeft volbracht, volgens de heer v.d. Loo. Hierop kon de voorzitter van de stichting na in grote dankbaarheid het grote geschenk van alle aktiviteiten in ontvangst te hebben genomen, de heer v.d. Loo en zijn helpers gerust stellen. Mocht er in de nabije toekomst nog weer ruimte zijn voor het ontplooien van aktiviteiten zal zeker weer een beroep worden gedaan op het volijverige aktie-comité. Zie verder De Reclame.

 

6 mei 1969
MUZIKAAL RADIO-OPTREDEN
Onze jeugdige plaatsgenoot Wim Boerman (Azn), fluitist bij de Kon. Harm. Concordia te Hengelo Gld en eveneens bij de muziekveren. „La Fraternité” te Rhienderen, zal binnenkort met laatstgenoemd muziekkorps optreden voor de RONO. Zie verder in De Reclame.

13 mei 1969
OP VISITE BIJ UW OOSTENRIJKSE BUURMAN
Door de mogelijkheid om visite bij uw Oostenrijkse buurman af te leggen is een aangelegenheid die heel gemakkelijk wordt geboden door de Contactgroep Hengelo Freistritztahl (Oostenrijk). Enkele initiatiefrijke Hengeloërs namen vorig jaar voor het eerst het besluit om op basis van uitwisseling contacten te leggen in Oostenrijk, met name Freistritztahl, een gemeenschap van kleine dorpen. Vorig jaar april ging een groep Hengeloërs naar Oostenrijk, waar men zich onder de hoede schaarde van de Oostenrijkse gastheren, onder aanvoering van de heer Fuchs. Deze met naam genoemde heer Fuchs vervult naast de taak van hoofdonderwijzer ook het ambt van burgemeester. De Oostenrijkse boden aan het eind van de vakantie een echte knalavond aan. Als tegenwicht kwamen enige maanden later Oostenrijkers uit 5 dorpen die tezamen Freistritztahl vormen naar Hengelo Gld. Na terdege ons land verkent te hebben en hun vakantieplaats goed in ogenschouw te hebben genomen, gaven zij bij terugkeer naar hun land te kennen zeker nog weer eens een bezoek aan Hengelo Gld te zullen brengen. Zie verder De Reclame

20 mei 1969
AKTIVITEITEN VAN DE SUPPORTERSCLUB GERRIT WOLSINK
Naast het verzorgen van stencils met allerlei mededelingen betreffende de supportersclub, zoals de verkoop van shirtjes met opdruk „H 7 Gerrit Wolsink”, het organiseren van gezamenlijk naar een cross reizen, en zoals afgelopen zondag 18 mei het geval was, de busreis naar de Grand Prix van Nederland in Norg, heeft de supporters club Gerrit Wolsink de supportersclub van Jan van Beek uit Zelhem bereid gevonden enkele voetbalwedstrijden te spelen. Na overleg heeft men de eerste wedstrijd bepaald op woensdag 21 mei ’s avonds 7 uur op het PAX-terrein aan de Elderinkweg te Hengelo Gld. De tweede wedstrijd zal in Zelhem worden gespeeld, de datum hiervan is nog niet bekend. In deze wedstrijden zullen de beide cracks van de desbetrefende clubs Gerrit Wolsink en Jan van Beek de beide doelen bezetten. Het beloven spannende en gezellige wedstrijden te gaan worden en een ieder die deze wedstrijd wil gaan zien wordt van harte uitgenodigd op het PAX-terrein woensdag 21 mei.

 

Nijland 40 jaar in dienst bij huize “De Bramel”

27 mei 1969
Dansen zaal Winkelman
ZONDAG 1 JUNI dansen AANVANG 7 UUR.  ZAAL WINKELMAN . KEIJENBURG ORKEST: TELSTARS.

FEESTELIJKE OUDERAVOND O.L.S.
Zelden was zaal Langeler zo druk bezet bij een feestelijke ouderavond van de openbare lagere school dorp. Het aanvangsuur dat op half acht was bepaald behoefde nauwelijks te worden overschreden, hetgeen op zich zelf al een winstpunt is, want vaak is het zo dat er gewacht wordt op een enigszins bezette zaal. Het hoofd der school de heer Dijkstra heette dan om half acht de tjokvolle zaal hartelijk welkom en wel in het bijzonder de heer Hooman, wethouder van onderwijs. Verder kwam de heer Dijkstra niet, want midden in zijn toespraak werd hij onderbroken door een 2-tal jongens uit de hoogste klassen, die het verdere gedeelte van de opening als programmapunt, overnamen. Het gehele programma van deze avond werd vervolgens door de leerlingen aangekondigd en uitgevoerd. Alle klassen kwamen hierin aan hun trek met skeches, voordracht zang en muziek. Zie verder De Reclame.

4 juni 1969
BEWONERS RUSTHUIS REISLUSTIG
Met frisse moed en vol belangstelling togen onlangs de beiaarden van het Rusthuis aan de Kastanjelaan te Hengelo Gld op weg voor een boeiende reis. Het reisdoel was de bloeiende Betuwe. De reis erheen leidde via de prachtige Veluwezoom, welke indruk maakte op de bejaarde reizigers, door de prachtige villa’s met hun uitgestrekte tuinen. Na de Betuwe links en rechts doorkruist te hebben ging de tocht verder naar de Achterhoekse heuvels, het Montferland bij Zeddam. Het prachtige uitzicht, dat men hier heeft van de heuvels bij Beek en Zeddam is een steeds weerkerende prettige belevenis. Als passend besluit van de mooie tocht kregen de vermoeide maar vol belevenis zijnde toeristen een warme maaltijd aangeboden. De leiding van de tocht was in goede handen bij mver. v.d. Berg, directrice Rusthuis.

„MOTOR”-VOETBALFEEST
Dat de supportersclubs van Jan van Beek uit Zelhem en Gerrit Wolsink uit Hengelo Gld, beiden bekende motorcrossers, hun favorieten ook wel eens op andere wijze bezig willen zien, getuige de voetbalontmoeting op het gemeentelijk sportterrein te Hengelo Gld. In beide kampen was voor deze match naar een zo sterk mogelijke opstelling gezocht, waarbij uiteraard de beide heren persoonlijk het doel zouden verdedigen. Met veel enthousiasme, supporters van motorcrossers eigen werd de strijd aangebonden op de groene mat, waarbij de leiding in goed handen was bij de heer Th. Claver, „arbiter in vaste dienst”. Oer gebrek aan doelpunten viel niet te klagen, gezien de totaal score van 10-4, vielen de doelpunten als rijpe appelen van ed boom Het meest produktief was uiteidelijk de supporters-voetbal-elf van Gerrit Wolsink. De strijd was nog maar nauwelijks begonnen of een verdwaalde bal werd zonder pardon achter Jan van Beek geplaatst. Het grootste aandeel in de score hadden de heren P. en J. van Burk (voorzitter supportersclub Gerrit Wolsink). Het antwoord van de supporters- voetballers van Jan van Beek liet niet lang op zich wachten. Met de vaart van een supersnelle crosser joeg J. Aberson de bal achter Gerrit Wolsink, die zich maar niet kon begrijpen dat hij als vroegere keeper de bal niet eens had gezien. Bij deze grote produktiviteit moet wel even aangetekend worden dat Jan van Beek zich schijnbaar beter thuis voelde in het zadel van zijn crosser, dan tussen de palen te staan. Als volleerd visser moest hij nog al eens hengelen. Deze sportieve ontmoeting zal gevolgd worden door een wedstrijd te Zelhem, waarvan de datum op dit ogenblik nog niet bekend is.

 

10 juni 1969
TOUWTREKWEDSTRIJDEN OM HET KAMPIOENSCHAP VAN HENGELO GLD
De Ver. voor Vreemdelingenverkeer te Hengelo Gld is voornemens in het kader van het zomerprogramma, in samenwerking met de T.T.V. Bekveld: touwtrekwedstrijden te organiseren om het kampioenschap van Hengelo Gld, en wel op donderdag 31 juli a.s. ’s avonds 7 uur. Daar dergelijke wedstrijden overal veel belangstelling trekken, hopen de organiserende verenigingen ook in Hengelo Gld interesse voor deze wedstrijden aan te treffen, zowel bij de ingezetenen als bij de pensiongasten in Hengelo Gld en omgeving. Er kan aan deze wedstrijden worden deelgenomen door ploegen, bestaande uit 6 personen. De organiserende verenigingen hopen dat vele bedrijven, straten, buurtschappen en verenigingen aan deze wedstrijden zullen deelnemen met één of meer ploegen. Deelname aan dit kampioenschapstrekken is geheel kosteloos. V.V.V. en T.T.V. Bekveld hopen dat de wedstrijden een jaarlijks terugkerend evenement zullen worden, vandaar ook dat V.V.V. in verband hiermede een wisselbeker ter beschikking stelt voor de kampioensploeg. Verder zijn er al meerdere bekers beschikbaar gesteld, o.a. door T.T.V. Bekveld en door de winkeliers uit de Kerkstraat.
Opgave voor deelname kan geschieden vóór 21 juni a.s. bij F. J. F. M. Herwers, Hummeloseweg 10, tel. 1263 of bij P. Berenpas, D 128, tel. 1555.

Huwelijksbureau Gerard en Jan

VERWARMD ZWEMBAD TE HENGELO GLD
Aangezien Gedeputeerde Staten van Gelderland de goedkeuring van een geldlening aan het stichtingsbestuur van het zwembad te Hengelo Gld onthielden, werd besloten zelf een lening aan te gaan bij de Coóp. Raiffeisenbank ad ƒ 25.000.— Deze lening heeft tot doel de verwarming in het zwembad tot verwezenlijking te brengen, waardoor de service aan de bezoekers ervan uitermate zal worden vergroot, mede in verband met de voortdurend wisselende weersomstandigheden. Men hoopt met 5 a 6 weken een verwarmd bad aan de Hengelose zwemminnenden te kunnen presenteren. De plannen t.a.v. een uitbreiding van het zwembad zijn op langere termijn uitgesteld.17 juni 1969
Ook bejaardensociëteit voor Keijenburg
Het door de schutterij St Jan te Keijenburg gestelde initiatief om ook Keijenburg in het bezit te stellen van de mogelijkheid om de bejaarden een gerichte ontspanning te bezorgen, mondde uit in de oprichting van een eigen bejaardensociëteit. De leiding werd na verkiezing in handen genomen door de heren H. Hermans, N. Lamers en L. Tankink (Velswijk) met de dames Tankink en Giesen-van Aken. Voor een wekelijks gezellig samenzijn dat kan bestaan uit een kaartje leggen eventueel met uitbreiding van andere gezelschapsspelen, kan men zich iedere donderdagavond vervoegen bij zaal Hoksbergen.

Verfraaiing winkelinterieur fa Buunk
De eisen, die in de tegenwoordige tijd door het kopend publiek gesteld kunnen worden, t.a.v. de zelfkeuze en op geriefelijke wijze inkopen doen, heeft ook de fa. Buunk (damesmodes en textiel) geïnspireerd tot het wijzigen van haar winkelinterieur. Allereerst door het wegnemen van de etalagekasten is van buitenaf een vrij inzicht in de winkel verkregen, waardoor de gehele verkoopruimte als etalage kan dienen, wat men anders niet kan tonen. In de winkel zelf is de enigszins verouderde indeling van kasten en schappen vervangen door een moderner interieur, bestaande uit lange schappen, gondola’s en vitrines. Boven deze schappen is T.L.-verlichting aangebracht, met aan de voorzijde een afscherming van de verlichting door een smalle strook. Zie verder De Reclame.

24 juni 1969
IN HET TOUW
Ook de aktieve TTV Velswijk, die nog maar jong in haar bestaan is heeft het aangedurfd een tournooi op touw te zetten. Zondag 15 juni was het rond café Evers in de Velswijk dan ook een drukte van belang, zowel van deelnemers, maar ook zeer zeker van bezoekers. Alle ploegen, die deel uit maken van de NTB, waren aangetreden om elkaar te bekampen voor de nodige punten v.h. nationale kampioenschap. Voeg bij het zware werk van het trekken aan het touw de zomerse temperaturen, dan valt te begrijpen, dat er menig zweetdruppeltje is gevallen. Met ere hebben ze het gedaan, die touwtrekkers. In totaal waren er 30 ploegen die hun beste beentje voor moesten zetten, om zich niet over de streep te laten trekken. Uit de touwtrekploegen uit deze streek Bekveld, Oosterwijk en de organiserende vereniging Velswijk kwamen nog wel mannetjesputters voort, die hun kunnen in de verschillende gewichtsklassen toonden. Een eresaluut hierbij aan de ,,voorschreeuwers” die hun ploegen letterlijk en figuurlijk aan het lijntje wisten te houden. Gezien de uitslagen zit er voor de ploegen uit deze streek nog wel een mogelijkheid in om nationale eer te verwerven. Dit zou op zijn beurt weer stimulerend werken voor het kweken van belangstelling voor deze stoere sport. De eerstvolgende punten kunnen op 6 juli bij elkaar getrokken worden tijdens een tournooi op de Bruil te Ruurlo.

1 juli 1969
MUZIKALE PROMOTIE
Voor de muziekver. St Jan te Keijenburg is de deelname aan het concours te Didam, onder auspiciën van de R.K. Bond van muziekgezelschappen, niet zonder resultaat gebleven. In de 1e klasse werd als eindresultaat geboekt, een 1e prijs met 288 punten, waarmee het vereiste aantal van 260 punten ver werd overschreden. Een mooie bekroning op al de geleverde inspanning van dirigent van Aken en de muzikanten, vormt de promotie, die met voornoemd resultaat werd bewerkstelligd. De uit te voeren nummers Kleine speelmuziek (verplicht) en Handelain (keuze) werden resp. met 148 en 140 punten beoordeeld. Dit succes betekent een enorme stimulans voor de jeugdopleiding , temeer daar het huidige koor grotendeels uit jeugdige leden bestaat. Wat betreft de jeugdopleiding hoopt men binnenkort uit te breiden met een blokfluitgroep, waarvoor 70 aspirant-leden staan ingeschreven, en welke onder leiding van St Jan zal worden  georganiseerd.

SMAKELIJK CADEAU
Voor de Hengeloërs de heer A. Wolbert en drs. J. Takkenkamp, eigenaren van de camping IJsselstrand aan de Eekstraat te Drempt, was het onlangs een gewichtig gebeuren, toen hun kampbeheerder de heer Klein Menting een reuzen krentebrood werd aangeboden. Vanwege de geboorte van een zoon in het gezin Klein Menting-van Putten geschiedde de aanbieding van dit smakelijke cadeau door directie en medewerkers van de camping. De heer en mevrouw Klein Menting keken verrast op toen met vrolijke muziek van de muziekvereniging ,,Olden Keppel” uit Keppel en begeleid door een ruitergroep, op een zeiljacht dit cadeau op de camping werd aangevoerd. Nadat het gewichtige brood in dankbaarheid was aanvaard moest het natuurlijk meteen op de proef gesteld worden. Aangezien de vakantietijd reeds aangebroken is, was er veel bekijks van de op de camping verblijvende gasten.

8 juli 1969
HAMOVE GAAT OPNIEUW RUIM 13.000 GULDEN IN WEGRACECIRCUIT VARSSEL STEKEN
Op een bijzondere algemene vergadering van de Hengelose Auto en Motorvereniging Hamove in clublokaal v.d. Weer gehouden, kreeg het bestuur met algemene stemmen goedkeuring voor haar voorstel om dit jaar opnieuw een groot bedrag te besteden voor verbetering van een gedeelte van het wegcircuit Varssel. Het bestuursvoorstel dat zo vlot door de vergadering werd goedgekeurd bevat het weggedeelte van de Varsselse molen tot aan de Veldermansbocht – een lengte van 550 m – van 3 meter op 5 meter breedte te brengen. Volgens prijsopgave van wegenbouwmij. te Siepe N.V. gaat dit project ruim 13.000 gulden kosten. Nu de vergadering volledig accoord ging met het bestuursvoorstel, zal reeds volgende week met de werkzaamheden worden begonnen en zal het geheel vóór de bouwvakvakantie gereed zijn. Met het gereed komen van deze 550 meter zal het circuit Varssel voor de helft reeds wegen bevatten van 5 meter breedte, een gedeelte zelfs van 6 meter breed. Zie verder De Reclame.

KERMISMARKT MET KEURINGEN VAN HET NED. TREKPAARD EN STANDWERKERSCONCOURS
Dit jaar zullen op de kermismarkt de keuringen van de Kon. Ver. „Het Ned. Trekpaard” worden gehouden. In ’s Hertogenbosch zullen dit jaar namelijk geen keuringen door deze vereniging worden gehouden. In plaats hiervan wordt er nu in Hengelo Gld een provinciale keuring gehouden waaraan verschillende groepen zullen deelnemen o.a. koudbloed en Haflingerpaarden. Voor het eerst dit jaar zal ook door Dartmoor pony’s aan deze keuring worden deelgenomen. Voorzitter van deze afdeling is de burgemeester van Zelhem, Jhr. Mr. H. G. van Holthe tot Echten. De keuringen worden gehouden op het parkeerterrei  bij de los en laadplaats. De keuringen worden geopend door burgemeester Th. P. baron Mackay om tien uur. Op de warenmarkt wordt ook dit jaar op de Kermismarkt een standwerkersconcours gehouden dat georganiseerd wordt door VVV Hengelo Gld en onderdeel vormt van het provinciale concours dat zich uitstrekt over verschillende plaatsen in Gelderland. Een plaatselijke jury, bestaande uit mevr. van Hengel en de heren J. Berendsen en J. Langeler zullen de deelnemers beoordelen. Als arbiter is aangewezen, de heer J. Herwers. Concours vangt aan om negen uur en wordt geopend door de voorzitter van VVV Hengelo, de heer H. van Hengel. Zoals bekend wordt de kermis dit jaar niet gehouden in de Spalstraat, doch in de Kerkstraat, omdat diverse kermisvermakelijkheden door hun omvang niet geplaatst kunnen worden in de Spalstraat.

GROOT VUURWERK TIJDENS DE HENGELOSE KERMIS
Het bestuur van de schutterij „Eendracht maakt macht” heeft aan een vraag op de onlangs gehouden vergadering om tijdens één der kermisdagen een groot vuurwerk af te steken, met grote voortvarendheid gehoor gegeven en een contract afgesloten met een vuurwerkfabriek. Besloten is om op kermisvrijdag 11 juli ’s avonds op het terrein bij de Bleek een groots vuurwerk af te steken. Om van de hoge kosten dat een goed vuurwerk nu eenmaal kost iets terug te krijgen zullen de toegangswegen tot het terrein worden afgezet en zal men tegen een lage entree van zeer nabij dit fraaie schouwspel kunnen bijwonen. Het bestuur dat kosten noch moeite spaart, hoopt met dit vuurwerk de aloude Hengelose kermis nieuw leven in te blazen en op deze manier ook op de vrijdagavond veel belangstellenden naar Hengelo Gld te trekken. Behalve het fraaie vuurwerk kunnen de bezoekers dan tevens een kijkje nemen naar de romantische verlichting van de Dorpsbleek met het overbekende bleekwachtershuisje . A.s. woensdag begint de kermis al draaien met de kermismarkt, verder zijn er vrijdag verschillende kinderspelen met ’s avonds het vuurwerk en zaterdag worden de verschillende volksspelen gehouden en na de middag het vogelschieten. Natuurlijk ontbreken de verschillende kermisvermakelijkheden niet en nu deze in de Kerkstraat en het nabij gelegen parkeerterrein hun standplaatsen hebben, hoopt men weer de bekende oude sfeer van de Hengelose kermis terug te winnen zoals dat voorheen rond de kerk was.

15 juli 1969
Burgemeester vertrekt
Bij Koninklijk Besluit is T. P. Baron Mackay, burgemeester van de gemeente Hengelo Gld met ingang van 16 aug. 1969 benoemd tot eerste burger van de gemeente Voorst bij Zutphen. Burgemeester Mackay die ruim 13 jaar in Hengelo Gld de belangen heeft gediend, gaat na Rolde (Drente) en Hengelo Gld nu zijn derde gemeente leiden. In zijn nieuwe gemeente zal Hengelo’s burgemeester een grote hoeveelheid van taken krijgen te verrichten.

22 juli 1969
AFSCHEID P. J. WILDEBOER school Varssel
Onder grote belangstelling van bestuur, ouders, jeugdclubs, vrienden en kennissen nam de heer Wildeboer afscheid wegens benoeming als hoofd te Leiderdorp, van de school te Varssel, waar hij drie jaar als hoofd heeft gefungeerd, voordien als onderwijzer aan de Ds J. L. Piersonschool. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van het bestuur de heer Harmsen, die de aanwezigen een hartelijk welkom toeriep in het bijzonder de opvolger van de heer Wildeboer, de heer en mevrouw Hollander uit Coevorden. De voorzitter als eerste spreker dankte de heer Wildeboer en zijn vrouw wat zij in de jaren, dat zij te Varssel zijn geweest, voor de school en gemeenschap hebben gedaan. Niet alleen de school, maar ook het jeugdwerk dat m het slop was geraakt is door u nieuw leven ingeblazen. Spreker bood de heer Wildeboer een cadeau aan en voor mevrouw Wildeboer een boeket bloemen. Mevrouw Wildeboer kon helaas niet aanwezig zijn wegens ziekte. Namens de jeugdclubs sprak de heer D. Haaring en hij gewaagde van grote dankbaarheid en vriendschap die zij in de afgelopen periode hebben ondervonden. Namens de oudercommissie sprak de heer Vels, die zowel de vertrekkende als de komende een cadeau aanbood. De heer Hoogeveen sprak als hoofd van de Piersonschool, maar ook als medelid van het Oranjecomité en als collega en vriend. Zie verder De Reclame.

29 juli 1969
Oud-pastoor Waanders overleden
Tijdens een bijeenkomst van medereizigers die hadden deelgenomen aan de Rome-reis van vorig jaar herfst, is te Sittard plotseling overleden de oud-pastoor van Hengelo Gld de zeereerw. heer G. H. I. Waanders. Met pastoor Waanders is een zeer vroom en zeer gezien persoon heengegaan. Vooral ook in het rusthuis te Lochem waar pastoor Waanders na zijn emeritaat verbleef is zijn heengaan een gevoelige ‘klap. In de laatste standplaats van pastoor Waanders, Hengelo Gld werd hem op 22 april 1968 een grootse afscheidsavond bereid en ook op deze avond werd hem door de parochie een reis naar de Eeuwige Stad aangeboden, welke reis hij in zijn geheel in het najaar 1968 heeft mogen meemaken. Op 26 oktober 1956 werd hij benoemd als pastoor van de parochie van de H. Willibrordus te Hengelo Gld, als opvolger van pastoor Idema. ln zijn pastoraat is veel tot stand gekomen. Eerst werden de plannen van zijn voorganger gerealiseerd, n.l. het bouwen van een nieuwe pastorie. Tezamen met de parochianen werd het Eeuwfeest gevierd. Ook mocht hij meemaken dat twee parochianen n.l. pater Morsink en pater Tijdink in zijn parochie tot priester werden gewijd.

OUDSTE INWOONSTER VAN HENGELO 95 JAAR GEWORDEN
Op maandag 21 juli was het voor mevrouw Nijman, als inwoonster van het Ned. Herv. Rusthuis aan de Kastanjelaan te Hengelo Gld een heugelijke dag. Op deze dag vierde zij haar 95e verjaardag. Mevrouw Nijman die met deze leeftijd de oudste inwoonster van Hengelo Gld is, geniet nog een goede gezondheid. Zij leest de krant nog zonder bril en niets ontgaat aan haar aandacht. De dag begon vroeg voor haar. ’s Morgens om half zeven, toen de andere bejaarden de serre versierd hadden en zij iets bemerkte dat er wat gaande was en ging kijken, werd door de andere bejaarden een verjaardagslied toegezongen. De verdere dag werd in gepaste vrolijkheid doorgebracht, ’s Avonds kwam de muziek een serenade brengen, waarvan mevrouw Nijman, die veel van muziek houdt, zichtbaar genoot. Bij alle gelukwensen die zij deze dag ontving, voegen wij ook gaarne de onze.

5 augustus 1969
Hengeloërs te gast in Feistritzthal Oostenrijk
Alhoewel er dit jaar ruim 60 personen zich hadden aangemeld, maak ten 32 personen per bus de vakantiereis naar Oostenrijk mee, vanwege het feit, dat vele aanmeldingen na sluitingstijd binnenkwamen. Deze reis van de contactgroep Hengelo-Oostenrijk, vormde een onderdeel van de uitwisselingen, die er tussen beide landen bestaan, met als doel het leggen van contacten. Zondagmorgen 13 juli vertrok in opperbeste stemming in alle vroegt de groep uit Hengelo voor de lange reis naar Oostenrijk (± I330km De eerste dag werd meteen een flinke afstand afgelegd, ruim 850 km. ’s Avonds laat arriveerde de groep in Vachendorf, het vernachtingsadres, gelegen tussen München en Salzburg. De eerste avond was het al meteen raak. Voor de Hollandse groep was ook daar een feestavond belegd, die uiteraard met veel plezier meegevierd werd. De tweede dag van de reis werd de groep uitgeleide gedaan door de reisleider Peter Stocker, die mede zorg had gedragen voor de overnachting en feestavond. Dwars door Oostenrijk ging het op weg naar het reisdoel Feistritzthal in Neder-Oostenrijk, ten zuiden van Wenen. Zie verder De Reclame.

12 augustus 1969
Hamove Oriëntèringsrit OP ZONDAG 17 AUG.
Start en finish bij Hotel Michels, Spalstraat Start 2 uur SPORT- EN TOURKLASSE.

19 augustus 1969
Waarom Dansstudio Kaak
Wij begrijpen dat het voor de aspirant-danser niet eenvoudig is zijn keuze te bepalen, waar hij of zij les gaat nemen. Wij willen u bij deze keuze graag behulpzaam zijn, want ONZE SCHOLEN VERZORGEN DE JUISTE CLUBS VOOR U. Behalve dat wij u, door onze vele relaties kunnen indelen bij de voor u passende clubs n.l. beginners, gevorderden, vergevorderden, scholieren en clubs, studentenclubs en wedstrijdklasse, houden wij zoveel mogelijk rekening met indeling naar leeftijd. Bovendien staan onze lessen bekend leerzaam en gezellig te zijn. daarom dansstudio Kaak! Zie verder De Reclame.

26 augustus 1969
Dansen bij Leemreis
Zaterdag 30 aug. dansen. Aanvang 7 uur Orkest: „LES NOMADES’ HOTEL LEEMREIS.

2 september 1969
OP STOOM op de Motorfiets
De motorfiets, in vroeger tijden genoemd, de stoomfiets, heeft na haar opkomst een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Is de motorfiets hedentendage één en al stroomlijn, waarbij hoge snelheden verlangd worden, getuige de races op het circuit Varssel-Ring, in de periode van haar ontstaan werd vooral gelet op het uiterlijke ervan. Reusachtige bouwsels werden toen gefabriceerd, o.m. als goed voorbeeld de Harley-Davidson. Al deze motormonsters, vertegenwoordigd in de Veteraan-MotorenClub, gaan op zaterdag 13 en zondag 14 sept. hun stoom afblazen in Hengelo Gld en omgeving. Via de plaatselijke animator, de heer R. Kreunen jr, zelf ook verwoed motorsporter en lid van de V.M.C, wordt er op internationaal niveau een rally op touw gezet, waarvoor toezeggingen voor deelname zijn binnengekomen uit Duitsland, België, Tsjecho-Slowakeije, Engeland en ook uit eigen land. In deze internationale Windmolenralley zullen ca. 80 tot 100 deelnemers hun strijd leveren op de oude rossen. Zaterdags vanaf 10 uur is de start gepland vanaf manege ,,De Gompert”, waarna men een hele rit voor de boeg heeft door de wijde omgeving. De tweede dag van de ralley wordt wederom een groot traject afgelegd. Gezien de goede zorgen die de eigenaren aan hun oude beestjes besteden, mag verwacht worden, dat de hele meute in de strijd blijft. Ter aktivering van deze dagen van antiek motorgeweld hebben diverse bedrijven en instanties hun medewerking toegezegd.

ADSPIRANT-TOUWTREKKERS IN TOUW VOOR V.V.V.
Nog meer dan men had durven hopen is het touwtrektournooi van VVV om het kampioenschap van  Hengelo Gld buitengewoon geslaagd. Zowel wat betreft het bezoekersaantal (tussen de 900 en 1000 bezoekers) als de deelname, kon men uitermate tevreden zijn. Vele ploegen kwamen met meerdere teams aan de lijn om te trachten de tegenstander letterlijk en figuurlijk over de streep te trekken. Gehuld in tenue, hetzij met lange of korte broek, ging het vanaf zaal Concordia op naar het gemeentelijk sportpark De stoere trekkers, muzikaal begeleid door de Kon. Harm. Concordia baarden natuurlijk nog wel opzien. Zie verder De Reclame.

9 september 1969
NEDAP GEEFT VOORLICHTINGSAVOND
De Nederlandse Apparatenfabriek NEDAP zal deze week donderdagavond in zaal Leemreis een voorlichtingsavond gaan houden, waarbij iedereen uit Hengelo Gld en omgeving wordt uitgenodigd. Zoals bekend, zal de NEDAP zich binnenkort in Hengelo Gld gaan vestigen, waar een onderafdeling van haar fabriek te Groenlo voorlopig zal worden gehuisvest in de vroegere openbare school aan de Ruurloseweg. De laatste weken is in dit gebouw zeer veel veranderd en is volkomen aangepast aan een „aan de eisen des tijd stellende” gelegenheid voor een montageafdeling. Nu het voor de NEDAP ernst gaat worden om binnen enkele weken de montage-afdeling te laten draaien, heeft de direktie een goede gedachte gehad om aan de bewoners van Hengelo Gld en omgeving meer bekendheid te geven omtrent haar fabriek en vooral ook om bekendheid te geven wat de NEDAP alzo aan produkten voortbrengt. In eerste instantie zal waarschijnlijk worden gedacht dat met deze vestiging in Hengelo meer mogelijkheden zijn voor het mannelijk deel van de bevolking, dit is niet het geval. In de montagehal aan de Ruurloseweg kunnen ook vrouwen en meisjes voldoende werk krijgen, omdat het bedrijf veelomvattende produkten vervaardigd waar bij ook grote mogelijkheden openstaan om ook vrouwen en meisjes werkgelegenheid te verschaffen, vooral fijnmechanisch. Zie verder De Reclame.

16 september 1969
Lenselink NV in feestkleed
Voor directie, commissarissen en personeel van Lenselink NV, meubelindustrie te Hengelo Gld was j.l. vrijdag 12 sept. een gedenkwaardige dag. Op deze dag werd namelijk de nieuw gebouwde bedrijfshal officieel geopend door loco-burgemeester G. J. Hiddink van Hengelo Gld terwijl de heer M. Lenselink, voorheen directielid werd geïnstalleerd als commissaris der NV. De directie zal voortaan gevoerd worden door de heer E. L. v.d. Broek, welke reeds gedurende 2 jaar samen met de heer Lenselink het directie-team vormde. De opening van de nieuwe bedrijfshal is een mijlpaal in de geschiedenis van dit gestadig groeiende bedrijf, dat ondanks zware buitenlandse concurrentie steeds beter in de markt komt te liggen. Na de oorlogsjaren startte de heer Lenselink in 1946 op kleine schaal met de fabricage van meubelen, daarbij terzijde gestaan door twee personeelsleden. Mede door de steeds grotere vraag naar haar produkten moest het bedrijf zich gaan uitbreiden waardoor uiteraard steeds meer personeel in dienst kon worden genomen. Het personeelsbestand bedroeg in het jaar 1964 in het jaar dat het bedrijf van familiebedrijf werd omgezet in een NV, 30 werknemers, welks aantal door de vestiging van de nieuwe hal aanmerkelijk uitgebreid zal worden in de toekomst. Mede in verband hiermede staat de verkregen afsluiting op grote schaal van langlopende orders.. De bedrijfsgebouwen beslaan inclusief de nieuwe hal (1100 m2) nu een oppervlakte van ruim 2000 m2. In het nieuwe gedeelte zullen worden ondergebracht de afdelingen stoffeerderij en afwerking, tevens eindcontrole. Vanaf deze plaats wensen we alle medewerkers van dit bedrijf veel succes toe.

23 september 1969
Zr. Luttik directrice Bejaardencentrum
Met ingang van 15 december 1969 is benoemd tot directrice van het Herv. Bejaardencentrum aan de Beukenlaan te Hengelo zuster J. L. Luttik. Zoals bekend is zuster Luttik reeds enige jaren als wijkverpleegster werkzaam in Hengelo Gld. De nieuwe directrice heeft als vooropleiding MMS (vijfjarig)B en behaalde in 1956 het A-diploma ziekenverpleging met kraamaantekening. Van maart 1957 tot september 1959 was zij werkzaam als assistent-leidster docente bij het kraamcentrum te Arnhem. In 1960 behaalde zij het certificaat ,,Kankerverpleging” in het Antonie van Leeuwenhoek Huis te Amsterdam en was hierna werkzaam op de afdeling van de Dr Schreuder Revalidatie Geriatrie in het Algemeen Ziekenhuis ,,Zonnestraal” te Hilversum. Het bestuur van het Herv. Bejaardencentrum heeft met deze benoeming een goede keus gedaan. Het Groene Kruis verliest in haar een uitstekende wijkverpleegster.

Geen zwemmen meer te Hengelo
Nu het zomerseizoen bijna teneinde is, is ook het moment aangebroken, dat het zwem bad te Hengelo Gld haar poorten moet sluiten. Zondag 21 september was het zover. Door de mogelijkheid van verwarmd water die dit jaar aangebracht werd, kon het zwemseizoen aanmerkelijk verlengd worden, hetgeen voor de zwemliefhebbers een grote winst betekende. In het voorbije seizoen stond het zwembad te Hengelo in een zeer goede belangstelling Het aantal van 100.000 bezoekers werd ver oveschreden. Op donderdag 14 aug. was mej. Betty de Jong uit de Maanstraat zo gelukkig die 100.000e te zijn, hetgeen haar een abonnement voor ‘het volgend seizoen opleverde. Zie verder De Reclame.

30 september 1969
In memoriam H. J. Seesing
Met droefheid werd het bericht ontvangen dat op 63-jarige leeftijd in het St Jozef ziekenhuis te Doetinchem was overleden, de heer H. J. Seesing te Keijenburg. In het ziekenhuis werd hij sinds enige weken verpleegd nadat hij op 2 september tijdens een raadsvergadering der gemeente Hengelo door een hersenbloeding werd getroffen. Sinds 1961 maakte hij deel uit van dit raadscollege. De heer Seesing was zowel op maatschappelijk als cultureel gebied een gezien figuur. Zijn heengaan laat dan ook een grote leemte achter. Zie verder De Reclame.

7 oktober 1969
VERFRAAING WINKELPAND Lentferink
Door wijziging van de winkelpui heeft de fa. Lentferink, Spalstraat te Hengelo Gld aan haar zaak een nieuw aanzicht gegeven. Bij de nieuwe situatie is nog meer glas verwerkt, dan voorheen. Doordat de etalages aan de achterzijde geheel open zijn, wordt de inkijk hiermede aanzienlijk verbeterd. Het voorfront wordt door een luifel extra opgesierd waarbij de onderzijde gelijk is aan het plafond boven de etalagevlakten, bestaande uit houten schrootjes In het plafond zijn precies achter de etalageruiten de spotlights keurig weggewerkt, welke evenals de TL-verlichting, aan de onderzijde afgekapt, voor een goede lichtsfeer bij avond kunnen zorgdragen. De wanden en de vloeren van de etalageruimten zijn uitgevoerd in biljartgroen en bruin, geheel naar eigen idee, hetgeen een goede combinatie vormt. Een lage stelling van de etalagevloeren geeft aan de opstelling van de te etaleren artikelen een beter overzicht. Aan de verbouwing werkten mee: A. J. Rondeel, metselwerk; fa. Reugebrink-Besselink, timmerwerk; fa. Horstink, ijzerconstructies; W. G. Winkelman, schilderwerk: A. Winters, elektr. Installaties.

14 oktober 1969
Bond voor Premievrij Staatspensioen AFD. HENGELO GLD
Propaganda feestavonden OP ZATERDAG 25 OKTOBER A.S. IN ZAAL LANGELER TE HENGELO GLD  Spreker: de heer H. A. de Wit, Brummen OP ZATERDAG 1 NOVEMBER A.S. IN ZAAL CONCORDIA TE HENGELO GLD Spreker: de heer L. Steenhuis, Dieren.
Na de pauze zal een optreden volgen van de humoristische groep De MASSERT ” uit Beltrum AANVANG 7.30 UUR ZAAL OPEN 7 UUR.

21 oktober 1969
Strijd om landstitel biljarten
Nog maar enkele weken en dan vangt binnen de gemeentegrenzen van Hengelo Gld een Nationaal gebeuren aan. Op donderdag 6 november wordt in zaal Concordia gestart met de strijd om de Nationale biljarttitel 1969 in de spelsoort 47/1, waarin o.a. in internationaal verband de Franse exprof  Jean Marty een grootmeester is. Ook van eigen bodem kennen we een virtuoos, in het moeilijke kaderspel n.l. niemand minder dan streekgenoot Hans Vultink welke vorig jaar op Europees niveau Jean Marty wist te verslaan in het Neo-kader, een spelsoort welke nog niet zo lang geleden werd geïntroduceerd. Aan de dit jaar 15 jaar bestaande biljartvereniging Concordia ’54 is door de Koninklijke Nederlandse Biljartbond de organisatie van voornoemd Nationaal Kampioenschap opgedragen. Met man en macht is een speciaal organisatiecomité aan het werk geslagen om de vererende taak tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Er werden reeds contacten gelegd met de RONO en de NOS, afd. radio en TV, die allen de toezegging deden aandacht te besteden aan ‘het titeltournooi binnen Hengelo’s grenzen, hetwelk ook voor de plaats zeer zeker van betekenis is. Zie verder De Reclame.

28 oktober 1969
Heropening Besselink Keijenburg
Woensdag 5 november om 14.30 uur heropening van onze reeds 60 jaar bestaande zaak in manufacturen en complete woninginrichting H. A. M. Besselink. Het is mogelijk geworden u, nu nog meer en overzichtelijker onze grote kollekties aan te bieden . Wij zijn echter genoodzaakt om van maandag 3 tot en met woensdag 5 november GESLOTEN te zijn. Met de verkoop beginnen wij dus weer op donderdag 6 november.

4 november 1969
NIEUWBOUW GARAGE WIENDELS
Met een uitbreiding tot ruim 400 m2 heeft de fa. Wiendels, garagebedrijf aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld, in een dringende behoefte aan bedrijfsruimte voorzien. De officiële opening van nieuwbouw vond vrijdag 17 oktober plaats. Als importeur van de FIAT stelde de heer Lang jr de nieuwe bedrijfsruimte officieel voor het publiek open, door middel van het doorknippen van een lint. Deze symbolische gebeurtenis werd door vele aanwezigen van nabij gevolgd. De fa. Wiendels heeft door uitbreiding van haar bedrijf met nieuwbouw nu ook auto- en benzineverkoop in haar branche opgenomen. Zie verder De Reclame.

11 november 1969
JUBILERENDE TOUWTREKKERS
De nijvere touwtrekkers van Bekveld, die precies een jaar geleden in verenigingsverband een hechte groep gingen vormen, heeft in die tijd door groot doorzettingsvermogen een goede naam gevestigd in het steeds groter wordende touwtrekkerswereldje. Gezien de goed gevulde prijzenkast die op de jubileumavond in zaal Concordia te bewonderen was, is de reputatie die Bekveld zich reeds ‘heeft opgebouwd, zeker gewettigd. Bij het feestelijk gebeuren rond het eenjarig bestaan werd door een van de aanwezigen op de feestavond de navolgende bloemlezing aan het bestuur aangeboden:

Ballade op TTV Bekveld
Ergens in Hengelo gelegen
Komt men daar de stoere TTV van Bekveld tegen
Met een grote hoeveelheid aan kracht
Slepen zij bijna iedere tegenstander in hun macht
Wie daar naarstig naar „lijntrekkers” speurt
Heeft dan wel zijn speurzin verbeurd
Hun wijze van lijntrekken maakt
dat men vele tegenstanders schaakt
Ook op een andere manier
Maken de TTV-ers veel plezier
Denk maar eens, dit feest
Dat is geschoeid op ware touwtrekkersleest
Evenals Hengelo’s heel hoge toren
Steekt ook TTV Bekveid boven alles uit
Zodat men daar trotse verhalen spuit.

18 november 1969
GROOT NATIONAAL INDOORCONCOURS
Op zaterdag 22 november a.s. organiseert de actieve Landelijke Rijvereniging Hengelo een groot nationaal indoorconcours te Hengelo Gld. De plaats van handeling is manege ,,De Gompert”, die voor dit soort evenementen bijzonder geschikt is. De Landelijke Rijvereniging brengt de beste ruiters uit de M. en Z. klasse aan de start Ook heeft zij een jachtspringconcours georganiseerd. Degenen, die van goede paardensport willen genieten, raden wij dan ook aan deze avond niet te missen en naar manege ,,De Gompert” te gaan. De-vereniging heeft voor voldoende zitplaatsen gezorgd, in de vorm van een tribune, die in de manege zal worden opgesteld. Na het ruiterfestijn kan men in de verwarmde foyer nog even gezellig napraten over de wedstrijden.

25 november 1969
50 JAAR C.L.V. „DE VOLHARDING”
Begonnen als kleine bestelvereniging, geboren uit nood der tijden, is ,,De Volharding” nu gegroeid tot een zaak met een omzet van ƒ 6.000.000,— per jaar. Vooral na de oorlog is de zaak tot groter bloei gekomen door de ontwikkeling in de veredelingsproduktie. Momenteel beschikt ,,De Volhardig” over een mode rne veevoederfabriek met perserij voor voeders in korrel- en brokvorm; flinke silo- en zolderruimte voor de opslag van granen en andere grondstoffen en gereed produkt. Verder een ruime loods voor kunstmeststoffen, ruwvoeders en brandstoffen en een prima vervoersapparaat Een bulkinstallatie is aanwezig voor aflevering van voeders in bulk. De laatste tijd komt buikontvangst steeds meer in de belangstelling: momenteel wordt per week al ongeveer 120.000kg ,,los” afgeleverd, terwijl daarbij vast staat dat dit binnenkort belangrijk zal toenemen. Zie verder De Reclame.

2 december 1969
Feestavond Supportersclub Gerrit Wolsink
Namens de supportersclub ,,Gerrit Wolsink” huldigt de voorzitter de heer J. van Burk de favoriet van de club voor zijn dit jaar weer geleverde prestaties. Als geschenk van de club werd hem een enveloppe met inhoud overhandigd. Ook de grote man achter de successen van Gerrit, coach Bennle Hartelman, werd niet vergeten. Ook hem viel huldebetoon ten deel. Namens de club werd hem een leren vest overhandigd als dank voor zijn kundige begeleiding van Gerrit. Op deze avond werd ook de supporter van het jaar gehuldigd. Vol trots stapte de jongste supporter van de club, Hans Veenhuis op verzoek van de voorzitter naar voren. De kleine fan van Gerrit Wolsink werd gehuldigd voor het feit dat hij in zijn eentje meer dan 1000 kg oud papier bij elkaar sleepte voor de club. Als waardig „oud papier” kampioen werd hem een lauwerkrans omgehangen. Zijn gezicht straalde van blijdschap toen hij uit handen van de voorzitter 2 levensechte foto’s van zijn favoriet in ontvangst mocht nemen. Zie verder De Reclame.

Springwedstrijden in De Gompert
Ruim duizend belangstellenden hebben met genoegen gekeken naar de springwedstrijden in manege ,,De Gompert” georganiseerd door de LRV Hengelo. Alhoewel het paard als trekpaard steeds meer gaat verdwijnen komt het paard als rijpaard weer op de voorgrond te staan. Het is steeds bewonderenswaardig hoe de berijder zijn paard tot dergelijke krachtsexplosies weet te brengen over de zeer hoge hindernissen. Dit zagen we vooral in de zware klasse waarin vele malen barrage gereden moest worden eer uiteindelijk de kampioen bekend werd. Met veel elan stuurde R. Lutke Willink uit Geesteren zijn paard over de vele hindernissen. Jammer voor de heer van Zijtveld (manegehouder), dat hij in de laatste barrage een zekere eerste plaats moest afstaan, wegens weigering van zijn paard bij de derde hindernis. Zijn echtgenote was gelukkiger en succesvoller. Als volleerd amazone zweefde zij over de diverse hindernissen haar concurrenten voorbij, Op bovenstaande foto mag zij als kampioene in de 2e klasse een fraaie wisselbeker in ontvangst nemen.

9 december 1969
INTERKERKELIJKE KERSTGEDACHTE
Door de interkerkelijke commissie te Hengelo Gld wordt al enige jaren achtereen een gezamenlijke kerstviering gehouden, die afwisselend plaats vindt in de R.K. Kerk en de Ned. Herv. Kerk. de dienst van dit jaar, op zondag 21 december 1969 vindt plaats m de Ned. Herv. Kerk. In deze dienst zal de kerstboodschap worden voorgelezen door pastoor K. L. S. Reckers, terwijl Ds D. A. Brinkerink een meditatie zal uitspreken. De gemengde zangvereniging Excelsior zal vocale medewerking verlenen. Ervaring uit het verleden geeft de verwachting dat ook dit jaar de opkomst groot zal zijn . De dienst is te volgen via een volledig programma met tekst dat aan de ingang van de kerk zal worden uitgereikt.

SINT NICOLAAS EN ZIJN ZWARE TAAK
Als 5 dec. weer in zicht is wordt het voor de goedheiligman uit Spanje weer oppassen geblazen om bij zijn overbezette taak in Holland niet van zijn stokje te geraken. Met zijn trouwe knechten heeft hij het toch weer aangedurfd om naar het lage landje aan de Noordzee te komen. Met de intocht in ons land heeft hij weer een begin gemaakt met „zoete” strafexpeditie door ons land. Met feestelijk vertoon werd hij op zaterdag 29 nov. in gehaald in Hengelo Gld, hetwelk keurig werd verzorgd door de Hengelose en Keijenburgse winkeliersver. Naast zijn veelomvattende visites bij  particulieren, moet hij ook verenigingen en andere samenkomsten bezoeken. Zie verder De Reclame.

16 december 1969
KERSTCONCERT
Voor de tweede maal in successie verzorgt de Kon. Harm. Concordia in samenwerking met de R.K. zangver. Sancta Ceacilia op donderdag 18 dec. een kerstconcert. Ditmaal vindt dit concert plaats in de St Wilibrorduskerk aan de Spalstraat. Het programma is afwisselend voor muziekkorps en zangkoor samengesteld. Naast de bekende kerstliederen zullen ook enige bewerkingen van andere geestelijke liederen ten gehore worden gebracht. Muziek en zang zullen in het laatste nummer van dit concert samen brengen het lied ,,Het daaghet in het Oosten” in een bewerking van M. Boekei. De aanvang is om 8 uur en het is zo gesteld, dat ieder in de gelegenheid kan zijn, dit concert bij te wonen. Hopenlijk zal het concert door meerdere personen beluisterd worden dan vorig jaar. Mogelijk kan zijn dat toen de tijd van voorbereiding te kort was, waardoor velen niet op de hoogte waren. Ter bestrijding van de onkosten wordt na afloop een vrijwillige bijdrage verwacht.

Discobar Invention

23 december 1969
Een brood vol met krenten bij de familie Regelink-Vervelde, Vordenseweg 36,
keek onlangs wel even op toen hun kennissen op bijzondere wijze op bezoek kwamen Zij kwamen n.l. achter de deur heen met een reusachtig krentebrood. Plotsklaps herinnerde de familie zich weer de weddenschap die de kennissenkring enige maanden terug gesloten had, dat indien het door het gezin Regelink verwachte kind een dochter zou zijn, er een krentebrood op tafel zou komen. Alhoewel ‘het kind al diverse levensdagen achter zijn naam had staan, waren de kennissen de weddenschap nog lang niet vergeten. Zoals vorengenoemd voerden zij dan ook hun „smakelijke” plan uit. Met de feestdagen in het vooruitzicht behoeft het gezin Regelink beslist niet bang te zijn, dat er geen brood op de tafel komt. Met de talloze krenten alleen al in het brood kan men zich vele dagen te goed doen.

30 december 1969
WAT 1969 ALZO BRACHT
Zie De Reclame voor een totaal overzicht van activiteiten in Hengelo.

Beatclub SQUARE. Zie de Reclame.

Paardrijden in de Achterhoek
De Gelderse Achterhoek is een eldorado voor ruiters. Honderden kilometers zandweg voeren dwars door een sterk afwisselend landschap. Tot 15 juni en na 15 augustus kan men bij de Streek VVV Achterhoek een paard, en een bed reserveren. Vanaf ƒ 121.50 per persoon kan men gedurende drie dagen te paard – drie uur per dag – onder leiding de Achterhoekse bossen doorkruisen. In deze prijs zijn begrepen drie dagen volledig pension, de huur van het paard en de begeleider van de manege. Het tarief is gebaseerd op verblijf in een goed hotel ( kamers met warm en koud stromend water, centrale verwarming ruime parkeergelegenheid, gezellige bar). Toeslag kamers met douche ƒ 4.50, met douche en toilet ƒ 6.50. Het arrangement is bedoeld voor geoefende ruiters en wordt uitgebracht in samenwerking met Hotel Leemreis en Manege „De Gompert”, beide te Hengelo Gld.
Nadere informaties zijn verkrijgbaar bij de Streek-VVV Achterhoek Stationsplein 59, Zutphen (telefoon 05750-4204).