4 januari 1972
Dierenartsen-groepspraktijk Hengelo – Zelhem
De dierenartsen H. Eil, P. E. Roders en S. Tol delen U hierbij mede dat met ingang van l januari 1972 hun praktijken gezamenlijk zullen worden voortgezet. Vanaf bovengenoemde datum zullen op de navolgende adressen spreekuren worden gehouden:
Hengelo GId, Beattixlaan 16:
Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 12:
Zelhem, Stationsstraat 11:
Halle, Dorpsstraat 67:
De behandeling van de kleine Huisdieren zal bovendien ook volgens afspraak te Hengelo GId en Zelhem kunnen plaats vinden.

 11 januari 1972
De zak van BAT

 

De zak van Bat Anneveld.

18 januari 1972
Zeer geslaagde feestavond van de voetbalver, PAX
De dit jaar gehouden PAX feestavond is er een die in alle opzichten geslaagd mag heten. Tegen omstreeks acht uur kon een verheugde redacteur van PAX-praat, de heer B. van Petersen een volle zaal welkom heten. De redactie van PAX-praat had deze avond georganiseerd. In zijn welkomswoord sprak hij de verwachting uit dat een ieder zeer prettige avond zou hebben en gaf hierna het woord aan de voorzitter van PAX de heer W. Geurtzen. Allereerst memoreerde deze het overlijden van de heer M. Aalberts, oud-voorzitter van PAX en verzocht de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen. Ook hij heette de volle zaal hartelijk welkom en sprak zijn blijdschap uit, dat zoveel leden gehoor hadden gegeven aan de oproep om deze feestavond te doen slagen. In zijn openingswoord heette hij bijzonder welkom de heer en mevr. Verweij en de heer en mevr Looman en de heer en mevr. Maalderink. Deze laatste 2 echtparen in het bijzonder. Het bestuur had besloten om aan de heer Looman en mevr. Maalderink de titel uit te reiken van supporter en supporster van het jaar. Dit op grond van het feit dat genoemde personen praktisch geen wedstrijd van PAX, waar dan ook overslaan. Zie verder De Reclame.

Trainingscross KNMV
Vorige week zondag werd in het Hamové-trainingscircuit „Wossinkbos” een officiële K.N.M.V.- training gehouden. Het circuit dat door leden van Hamové in een zo goed mogelijke staat was gebracht, lag er prachtig bijHet eerste gedeelte van deze officiële training bestond uit conditietraining o.l.v. good old Jan v.d. Hoek, die met 30 a 40 renners richting ’t Zand trok een de heren aan een fikse training onderwierp. Na dit gedeelte kon men in de Hamové-bus, die bij het circuit was opgesteld, genieten van een lekker bordje soep of een kop koffie, aangeboden door de Hamové. Zie verder De Reclame.

Jaarvergadering Hamové
In clublokaal v.d. Weer hield op donderdag 13 jan. de Hengelose auto- en motorvereniging Hamové weer haar jaarvergadering. In zijn openingswoord heette voorzitter A. B. Wolsink de aanwezigen  hartelijk welkom en sprak vervolgens de beste wensen voor het nieuwe jaar uit. Er zijn prettige maar ook minder prettige dingen te vermelden volgens spreker en hij doelde hierbij op het verblijf van het bestuurslid G. Sayers in het ziekenhuis te Doetinchem en het overldijen van de heer M. Aalberts, die als hoofd EHBO afd. Hengelo Gld ontzettend veel voor de vereniging heeft gedaan. Hij verzocht de aanwezigen enkele ogenblikken stilte in acht te nemen. Zie verder De Reclame.

Een „soort” ontvoering tijdens de feestavond van de voetbalver. PAX
vond er een „ontvoering” plaats. Een speler van het zesde elftal was op de dag van de feestavond jarig en was zodoende niet aanwezig op het feest. Doch de andere heren van het zesde waren niet van plan dit zo maar voorbij te laten gaan. Onder aanvoering van plannenmaker B. van Dongeren werd een busje gecharterd en werd de speler W. v.d. Berg en echtgenote onder luid gezang uit zijn huis gehaald en naar feestzaal Concordia gebracht. Onder gezang en hoog laten leven werd aan zijn verjaardag in grotere kring bekendheid gegeven. Voor het bovenstaande geldt, dat men in het zesde elftal van PAX niets moet zeggen, of de andere spelers proberen er iets op te vinden om het uit te voeren.

25 januari 1972
TOUWTREKKEN
Het indoor touwtrektournooi dat in manege de Gompert werd georganiseerd door de nog jonge TTV DVO uit Dunsborg, gem. Hengelo Gld, is tot nu toe nog het grootste dat ooit georganiseerd werd. Ook dit tournooi stond onder auspiciën van de NTB. Er verschenen maar liefst 33 ploegen aan het touw. De achttallen van grote broer TTV Bekveld bleken in een grote vorm te steken. Zij wonnen de catchklasse, de 720 kg klasse en de 640 kg klasse A. Voor de organiserende vereniging TTV DVO was in de 640 kg klasse B een vierde plaats weggelegd. De organisatie van de avond verliep vlot, hetgeen mede te danken was aan het vele werk dat de leden van TTV DVO hadden verzet om de avond te doen slagen.

Jong Gelre.

1 februari 1972
Vuilniszakken kopen
Zoals bekend geschiedt de verkoop van plastic zakken, waarin het huisvuil aan de ophaaldienst moet worden opgegeven, door diverse plaatselijke winkeliers. De verkoopprijs bedraagt per bundel van 20 zakken ƒ 4.50, die door de winkeliers, na aftrek van een geringe vergoeding wegens uitgiftekosten, aan de gemeente moet worden afgedragen. Uit reacties van enkele inwoners is gebleken dat er misverstand bestaat over het karakter van deze verkoopprijs. Men is van mening dat deze prijs veel te hoog is, mede omdat er naast dit bedrag nog een jaarlijks vast recht van ƒ 25.— aan de gemeente verschuldigd is. Voorts wordt aangevoerd dat in andere gemeenten de zakken veel goedkoper zijn, waarbij wordt verondersteld dat dit mede te danken is aan het achterwege laten’van de opdruk van de naam der gemeente. In verband hiermede wordt erop gewezen dat in bedoelde verkoopprijs van ƒ 4.50 slechts een klein gedeelte betrekking heeft op de werkelijke kostprijs der zakken en dat het restant van dit bedrag en de jaarlijkse vaste vergoeding ad ƒ 25.— het karakter heeft van vergoeding van de door de gemeente verleende dienst van het ophalen van het huisvuil. Zie verder De Reclame.

HONDETROUW!
De trouwheid van een hond ervoer onlangs de heer D. Schuerink (E 18) te Hengelo Gld. Terwijl hij bij zijn zoon de wacht hield, de geboorte van een kalfje te begeleiden, viel hij in slaap! Op een gegeven 8 moment stond de hond boven op hem en likte hem net zo lang, tot hij wakker werd. Wat was het geval. Instinctief had de hond gevoeld, dat er jets met de koe aan de hand was, terwijl de hond zelf een eind verder op de deel lag. Wakker geschrokken, bemerkte de heer Schuerink, dat het verwachte kalf al half geboren was. Door de trouwheid van de hond werd het kalfje gered. Dat men bij zoon Henk en zeker ook bij vader Schuerink trots is op de hond, een herdershond, laat zich begrijpen. De hond volgt zijn baas, waar hij ook gaat!!

TRIM U FIT
Gezondheid is een kostbaar goed, waar men zuinig op moet zijn. Goede en regelmatige beweging, kan die gezondheid helpen bevorderen, vandaar het ontstaan van de trimbeweging. In Keijenburg heeft zich thans ook een groep gevormd, die iedereen uitnodigt deel te nemen aan haar wekelijkse trimaktiviteiten. Inmiddels is men gestart met de trimmerij, waarvoor een vaste tijdsindeling is gepland. Donderdagsavonds van half tien tot half elf in de gemeentelijke sportzaal te Hengelo Gld. Zaterdagsmorgens verzamelen bij het parochiehuis te Keijenburg, om half tien, terwijl voor zondagsmorgens dezelfde verzameltijd is geblazen. Bij de samenkomsten bij het parochiehuis dient men vervoer mee te brengen. Wie zich geroepen voelt de trimspreuk daadwerkelijk in de praktijk te brengen, met „Trim u fit”, kan zich opgeven bij J. Pot, Poelsweg 9, Keijenburg, Tel. 05753-1971.

 8 februari 1972
DUIZENDEN TOERISTISCHE GEGEVENS IN nieuwe toeristengids
voor de Achterhoek De Streek VW-Achterhoek in Zutphen heeft een nieuwe informatieve Achterhoek-brochure uitgegeven. Het boekje telt 64 pagina’s en heeft een oplage van 50.000 exemplaren. ‘ Het is onder andere bedoeld als ondersteuning van de wervingscampagne, die kortgeleden startte. Voorts zal het worden gebruikt in het kader van de toeristische voorlichting van vakantiegangers en streekgenoten. Zie verder De Reclame.

In carnavals-sfeer
A.s. zondag staat de wekelijkse dansavond, die de zaalhouder van Concordia, de heer H. Boerman met zijn staf organiseert, in het teken van carnaval. De tijd van 3 dagen plezier is dan weer aangebroken. Zoals gezegd, heeft de heer Boerman deze avond ook in de carnavals-sfeer geplaatst. Voor degenen, die het origineelste kostuum hebben, zijn fraaie prijzen uitgeloofd. Er zullen ook vele attracties zijn. Voor carnavalsplezier daarom naar Concordia.

Schenking Oud-Verpleegsters
De Algemene Nederlandse Vereniging „Het Groene Kruis” te Utrecht heeft ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan der vereniging een bedrag van f 6000.— geschonken aan de Stichting „Erefonds Oud-Verpleegsters”. De Stichting verschaft geldelijke en materiële steun aan oud-verpleegsters die in benarde financiële omstandigheden verkeren.

Sportsucces voor Hengeloër
In het gevecht om de Nederlandse titel in de cyclo-cross heeft de Hengeloër Gerrit Scheffer beslag gelegd op een fraaie derde plaats. Voor de aanvang van de wedstrijd die in Sittard verreden werd, stond hij ook als favoriet genoteerd. Samen met zijn broer Appie. Door deze prachtige derde plaats heeft Gerrit Scheffer zich een plaats veroverd in de ploeg voor het wereldkampioenschap cyclo-cross, dat in Praag (Tsjecho-Slowakije) verreden zal worden op 27 februari. Deze plaats in de ploeg is niet zo verwonderlijk, daar Gerrit dit jaar bijzonder sterk rijdt. Dit bleek wel het duidelijkst in het Gelders kampioenschap, waarin hij zijn broer versloeg en zodoende de titel opeiste.

15 februari 1972
Training in het „Wossinkbos”
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bovenstaand gezegde was met recht van toepassing op de training die vorige zondag op het trainingscircuit van de Hamové werden georganiseerd. De dag daarvoor was door de commissie Wossinkbos de baan in een zo goed mogelijke conditie gebracht en werden afzettingen aangebracht, ter beveiliging van renners en publiek. De jeugd nam met bijzonder veel animo deel aan de training en wist bijna niet van ophouden. Doch ook de ouderen hebben naar hartelust kunnen rijden, wat dan ook op overduidelijke wijze tot uitdrukking kwam in de manier waarop ze elkaar achtervolgden. De Hamové-bus stond ook bij het circuit opgesteld en in deze bus kon men genieten van een heerlijk bakje koffie, waar veel gebruik van werd gemaakt. Al met al kan gesteld word en dat het een zeer geslaagde training is geweest en waaraan iedereen veel plezier heeft beleefd. Dergelijke dagen zijn daarom voor herhaling vatbaar.

DAMTITEL VOOR DCH HENGELO GLD
De Hengelose damclub heeft in haar laatste wedstrijd tegen DIOS 3 uit Eibergen de volle winst behaald, n.l. 12-8. Door deze winst is bovengenoemde club weer gepromoveerd naar de 1e klas. Doch voor het zo ver was werd eerst nog menig partijtje uitgeknokt op de damborden, maar aan het eind van de avond kon men elkaar toch feliciteren met het behaalde kampioenschap en de reeds genoemde promotie.

Jaarvergadering supportersclub „Gerrit Wolsink”
Het jaar 1971 is voor de supportersclub „Gerrit Wolsink” succesvol geweest. Dat vernamen we uit het jaarverslag van de secretaris der genoemde club. Vorige week woensdag hield de supportersclub haar jaarlijkse ledenvergadering in café v.d. Weer. Voorzitter J. v. Burk opende de vergadering en heette de aanwezigen hartelijk welkom. In zijn openingswoord moest hij Gerrit Wolsink verontschuldigen ,die wegens conditietraining niet aanwezig kon zijn. Door de secretaris J. Jaaltink werden vervolgens de notulen en het jaarverslag voorgelezen. De belangrijkste punten uit het jaarverslag waren wel  het kampioenschap met de daaraan verbonden spontane huldiging, het behalen van de 2e plaats in de Grand Prix van Nederland te St Anthonis, de verloting en de gehouden feestavond. Ook memoreerde het verslag het heengaan van het lid D. Wullink. Zie verder De Reclame.

22 februari 1972
EERSTE LUSTRUM VAN LRV „HENGELO”
Liefde voor het paarden is ook in Hengelo Gld niet uit den vreemde. Nadat meerdere jongeren toendertijd vanwege hun leeftijd bij de ponyclub ‘De Shetlandruiters’ uit hun jasje gegroeid waren, bestond er behoefte verder te gaan. De koppen werden bij elkaar gestoken, met als resultaat dat er op 27 januari 1967 een Landelijke Rijvereniging werd opgericht. Zie verder De Reclame.

29 februari 1972
Gelderland straks
Teneinde de bevolking voorlichting te geven omtrent het streekplanwerk in het kader van de ruimtelijke ordening en de daarmee verband houdende inspraak, hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland een brochure laten uitgeven getiteld „Gelderland straks”. De inspraak heeft, volgens de  brochure, drie belangrijke elementen, te weten informatie, gesprek en uitleg. Gedeputeerde Staten hebben de gemeentebesturen in Gelderland verzocht te willen zorgdragen voor een zo ruim mogelijke uitreiking aan belangstellenden. In verband daarmede wordt hierbij meegedeeld, dat bedoelde brochure, zolang de voorraad strekt, ter gemeentesecretarie algemeen verkrijgbaar is.

Frans van Hengel Gart Jan

 

7 maart 1972
VOETBALHEREN KRIJGEN CONCURRENTIE
Was het eerder ondenkbaar dat een vrouw tegen een bal aantrapte, want voetbal was toch een echte mannensport, nu langzamerhand spreekt zij een woordje mee. Het damesvoetbal kreeg snel gestalte. Onderling kruisten de dames met elkaar reeds de degens. Met ingang van het seizoen 1972- 1973 zal een competitie damesvoetbal echt goed van de grond komen. Derhalve besloot de voetbalver. PAX om het damesvoetbal, dat al lange tijd in Hengelo Gld aktief leefde, onder haar hoede te nemen. Nog meer bekijks bij PAX in het vervolg. De kleuren van PAX zullen in de toekomst dus zowel door de man als de vrouw met ere verdedigd worden.

Accordeonvereniging Europoort

14 maart 1972
MOTORSPORT ZEER IN TREK
Als er één sport is in Hengelo Gld en wijde omgeving, waarover veel wordt gepraat, en ook in ruime mate bedreven, dan is dat wel de motorsport. Om alleen al eens te kijken naar de zeer goede verrichtingen van diverse motorcrossers zoals Gerrit Wolsink, zijspanduo Ad Ridderhof en Walter Jansen en Bart Notten als zijspanpassagier van kampioen Rikus Lubbers, en die belangstelling is grotendeels verklaard. Al de motorsportaktiviteiten in deze contreien zijn  geconcentreerd in en omgeving de HAMOVÉ. Deze vereniging staat reeds 35 jaar op de bres voor de motorsport. De lustrummotorcross die de Hamové op 26 maart a. s. organiseert op het prachtig gelegen circuit ’t Zand, belooft dan ook een topdag op motorsportgebied te worden. De wederwaardigheden van de jubilerende Hamové zijn door de journalist Bert Hulleman opgetekend in het blad „Motorcross”, onder de titel ,,35 jaar motorsport in Hengelo Gld”. Zolang de voorraad strekt zijn exemplaren van dit blad verkrijgbaar bij Wolters Boekhandel, Kerkstraat 17, Hengelo Gld.

BUSREIS NAAR ST. ANTHONIS
Zondag 19 maart organiseert de supportersclub Gerrit Wolsink een busreis naar St Anthonis. Te St Anthonis rijdt Gerrit Wolsink in de wedstrijd van de Lentetrofee. De supportersclub stelt leden van de club in staat om tegen een geringe vergoeding voor de bus deze wedstrijd te bezoeken. Eventueel kunnen ook niet-leden van deze gelegenheid gebruik maken. Voor opgave dient men zich te wenden tot café Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld.

Tjalma vermageringscursus

21 maart 1972
KEIHARDE STRIJD VERWACHT IN 25e KAMPIOENSCROSS VAN HAMOVÉ OP CIRCUIT ’t ZAND
Dat er op zondag 26 maart op circuit ’t Zand te Hengelo Gld in de 25e kampioenscross bijzonder felle strijd geleverd zal worden, staat als een paal boven water, want daar is het programma dat door de 35-jarige Hamové aangeboden wordt, garant voor. In de 500 cc kampioenswedstrijd zullen Gerrit Wolsïnk en Pierre Karsmakers net als verleden jaar (zie foto boven) elkaar weer het leven zozuur mogelijk proberen te maken. Pierre Karsmakers verkeert in een geweldige vorm en daar de machine van Gerrit Wolsink nog niet zo snel is kan hij alseen zeer ernstige gegadigde voor de eerste kampioenspunten en de Coupe ’t Zand gerekend worden. Gerrit Wolsink zal er alles aan doen om ook eens een overwinning op zijn thuiscircuit te behalen. Zie verder De Reclame.

28 maart 1972
TRIM-WANDELDAG
De Nederlandse Sport Federatie en de wandelsportbonden hebben het initiatief genomen om zaterdag 22 april 1972 tot een nationale trim-wandeldag te maken. Voor die dag zullen in het gehele land wandelparcoursen met een lengte van 10 km worden uitgezet. Voor onze gemeente heeft de cjv „Jong Hengelo” zich met de organisatie van deze wandeldag belast. Vanaf „Ons Huis” aan de Beukenlaan kan die dag vanaf der morgens tien uur tot ’s middags half drie gestart worden. Een goede gelegenheid voor jong en oud om de spieren voor de zomervakantie even los te lopen. Nadere mededelingen volgen zo spoedig mogelijk.

Haantjes Hermans

Jan Wagenvoort katten

 

4 april 1972
UITSTEKEND GESLAAGDE HAMOVÉ-CROSS
De door de Hamové op het circuit ’t Zand georganiseerde 25e motorcross mag in alle opzichten geslaagd heten. Ook dit jaar was de organisatie weer perfect en heeft het ondanks het dreigende weer in grote getale opgekomen publiek kunnen genieten van spannende motorcross-wedstrijden. De grootste belangstelling ging uit naar het tweegevecht in de klasse 500 cc Senioren en Int. tussen Gerrit Wolsink en Pierre Karsmakers Men herinnere zich nog even het titanengevecht van vorig jaar. Ditmaal stonden de papieren van Pierre Karsmakers gunstiger dan die van Gerrit Wolsink die sukkelde met motorproblemen. Van een werkelijke strijd tussen beide kemphanen is geen sprake geweest. Pierre Karsmakers voerde van het begin af de leiding en Gerrit Wolsink viel in de 3e ronde uit met een vastloper. Zie verder De Reclame.

Hengelo Gld heeft weer een accordeonclub
Na lange afwezigheid is er in de gemeente Hengelo Gld weer een accordeonclub. Uit een klein groepje accordeonisten groeide een volwaardige vereniging onder de naam Europoort. O.l.v. D. Wagenvoort D 40, te Hengelo wordt er iedere week stevig gerepeteerd.

11 april 1972
SPEELVREUGDE in de TIMPE
Nog maar eventjes geduld oefenen, tot 15 april, en dan kunnen de kinderen weer een seizoen lang genieten in speeltuin „de Timpe”. In het eerste seizoen werd bewezen, dat de speeltuin in een groeiende behoefte voorziet, aan speelruimte voor de jeugd. Alhoewel de speeltuinvereniging „de Timpe” over een groot aantal leden beschikt, komen er ook nog wel kinderen, wiens ouders geen lid zijn. Aangezien het bestuur deze kinderen niet altijd de toegang tot de speeltuin wil weigeren, is de beste oplossing dat die ouders zo snel mogelijk lid worden Samen de lasten dragen voor meer speelvreugde voor de kinderen. Plannen bestaan er tot uitbreiding. O.m. zullen er toiletten en aan watervoorziening gewerkt worden. Gaarne ziet het bestuur zoveel mogelijk helpende handen om alles tijdig gereed te hebben. Er wordt nog naar een nieuwe oppasser voor de speeltuin gezocht. Degene, die hiervoor voelt, gelieve zicht te melden bij dhr. B. van Petersen, Maansraat 36, Hengelo Gld.

18 april 1972
LUISTEREN NAAR MUZIEK
Met muziek door het leven; want gaat u maar eens na, muziek is eigenlijk onmisbaar, in wat voor vorm ook gegoten Een wijze van muziek maken en beluisteren is de orkestmuziek, in de vorm van blaasorkesten. Met de gedachte aan muziek bezorgt u plezier gaan de leden van de Kon. Harm. „Concordia” te Hengelo Gld iedere week ijverig repeteren. Om het muzikale kunnen aan de buitenwacht te presenteren werden jaarlijks uitvoeringen gegeven. Daar dit aan publieke belangstelling niet meer het gewenste resultaat opleverde, werd naar andere vormen gezocht. Met de organisatie van het Helmink-festival, waarbij alle koren die toen onder leiding stonden van de heer D. C. H. Helmink, en toen ook tevens dirigent was van „Concordia”, werd aan een muzikale presentatie meer gestalte gegeven. Daar inmiddels de heer Helmink, wegens vergevorderde leeftijd de dirigeerstok heeft neergelegd, heeft men dit festival op een andere leest  moeten schoeien. Zie verder De Reclame.

BRANDENDE OLIEWAGEN

De tankwagen waarmee de fa. v.d. Mond, Ruurloseweg, olie vervoert, is vorige week totaal door brand verwoest. Voorbijgangers waarschuwden chauffeur Seesing, dat de wagen van achter brandde, waarop deze er zo snel uit sprong. De brandweer die spoedig ter plaatse was kon alleen blussen met schuimblussers. Verzekering dekt de schade.

25 april 1972
AFSCHEID BIJ QUICK SPORTSCHOENFABRIEK
Op vrijdag 5 mei a.s. zal de heer A. Jansen, één der oprichters van Quick Sportschoenfabriek in een buitengewone aandeelhoudersvergadering officieel afscheid nemen als algemeen direkteur van de vennootschap. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal de heer Jansen uit de direktie stappen. Er zal op diezelfde dag gelegenheid zijn hem de hand te drukken op een receptie die gehouden zal worden in zaal Langeler te Hengelo Gld van 3 tot 4.30 uur.

NIEUWE INDUSTRIE IN HENGELO GLD
De NV Tricotagefabriek Albert Westerman uit Lichtenvoorde gaat een nieuwe vestiging stichten in Hengelo Gld. Deze reeds 36 jaar bestaande fabriek is een toonaangevend en volledig gespecialiseerd bedrijf in het vervaardigen van modieuze gebreide baby- en kinderkleding. De steeds toenemende vraag, zowel in binnen- als buitenland, heeft de Directie genoodzaakt haar produktiecapaciteit uit te breiden. Personeelsschaarste in Lichtenvoorde maakte het noodzakelijk de bedrijfsuitbreiding buiten Lichtenvoorde te realiseren. Het bedrijf zal voorlopig gevestigd worden in een hal van de fa. Lubbers aan de Raadhuisstraat.

KOP VAN JUT WEER OP DE KERMIS
Na lange afwezigheid zullen de vermakelijkheden op de kermis te Hengelo Gld in de tweede week van juli weer aangevuld worden met een onvervalste kop van jut. Dit klassieke kermisinstrument bezorgt ontelbaar velen plezier. De rivaliteit viert dan hoogtij, wie er maar het hardst met reuzen hamer op de houten kist kan klappen, dat de zweetdruppels er als het ware van afvliegen. Echter niet alleen een kop van jut kan het lunapark, dat weer in de Kerkstraat en verder om de kerk te Hengelo Gld opgebouwd zal worden, betekenen. Als vermakelijkheden komen er verder o.m. een autoscooter, luchtschommel, swing-mill, draaimolen, schiettent, schijvenspel, biljartomint,  lijntrektent, bussensport. De belangstelling voor het vogelschieten, dat aan de Hengelose kermis niet zal ontbreken, was vorig jaar zo groot, dat het organiserend comité, adspirant-schutters, adviseert, zich ten spoedigste als lid te laten inschrijven, want wie lid is mag ook mee schieten, om de vogel zo snel mogelijk van z’n hoge plaats te verwijderen, met als inzet de titel van schutterskoning.

HENGSTENSHOW
Woensdag 26 april wordt alhier de meimarkt gehouden met een hengstenshow, waaraan hengstenhouders uit Gelderland zullen deelnemen. Op deze show worden o.a. getoond de Haflinger, Arabier, Fjorden, New Forest en Welsh. Ook de Shetlanders worden hier getoond. Al met al zeker voor de paardenliefhebbers de moeite waard voor een bezoek.

2 mei 1972
NIEUWE KANTOORRUIMTEN VOOR DIENST GEMEENTEWERKEN
Op een steenworp afstand van het gemeentehuis, heeft de dienst gemeentewerken te Hengelo Gld een eigen gebouw gekregen waarmede een eind is gekomen aan een jarenlang bestaand ruimtegebrek. De dienst gemeentewerken, die voorheen boven in het ge’ meentehuis was ondergebracht, beschikt thans over 150 m2 arbeidsruimte, tegenover 40 m2 voorheen. Het gebouw (systeembouw Gorekate, Nijverdal) is geplaatst op een stenen voet, welke reeds door eigen dienst was aangelegd. De indeling van het gebouw is als volgt: tekenkamer, kantoorruimte directeur gemeentewerken, administratie en bouw en woningtoezicht. De voormalige kleuterschool, op de achtergrond, zal t.z.t. plaats maken voor evt. aan te leggen parkeerplaats, waardoor de dienst gemeentewerken ook vanaf de Regelinkstraat te bereiken zal zijn. Nu moet men voor een bezoek aan de dienst gemeentewerken nog via de parkeerplaats bij het gemeentehuis, ledere dag van 9-12 uur kan men terecht op het kantoor, terwijl de directeur zitting houdt, dinsdags van 9-12 uur en verder op afspraak.

NIEUWE DIRECTEUR VOOR QUICK
In een gezamenlijke vergadering van aandeelhouders van Ouick Sportschoenfabriek NV en Ouick Verkoopcentrale BV i.o. werd met ingang van 1 april 1972 tot algemeen directeur van beide vennootschappen benoemd, dhr. Ritzer.

Oproep peuterspeelzaal.

9 mei 1972
MOEDERDAG (gedicht)
’t Is zo gewoon
Dat moeder alles dut
Dat moeder veur ow kloar steet, dag en nach
Dat zi’j ons troost, as wi’j verdrietig zun
Um onze vreugde samen met ons lacht
Dat is gewoon, zo heel gewoon.
Is ut ok gewoon, dat wi’j zo af en toe
Eur met un kleinigheid verrast?
‘k zol zo zeggen op Moederdag.
W.B.W.

ALLE GOEDE DINGEN BESTAAN UIT DRIE
Deze bekende zinspreuk was voorde heer H. Groot Wassink vrijdag 28 april werkelijkheid geworden. Op deze dag herdacht hij namelijk 3 jubilea. Ten eerste was hij 25 jaar in dienst van de GTW te Doetinchem, als hoofdambachtsman, terwijl hij daarnaast 25 jaar lid was van de Kon. Harmonie Concordia te Hengelo Gld. Van deze vereniging was hij tot nu toe 20 jaar voorzitter. Het valt licht te begrijpen dat er zeer veel belangstelling bestond voor de speciale receptie ’s avonds in zaal Concordia te Hengelo Gld. Onder de vele bezoekers troffen we ook het college van B. en W. van Hengelo Gld, hetgeen uiteraard door de jubilaris op hoge prijs werd gesteld. Ook ontbrak niet de heer D. C. H. Helmink uit Doetinchem, waarmede de jubilaris jarenlang heeft mogen samenwerken terwijl eerstgenoemde als dirigent Concordia leidde. Thans staat deze vereniging onder leiding van de heer G. Helmink, een zoon van de oud-dirigent. Zie verder De Reclame.

16 mei 1972
V.L.C. ‘De Graafschap” had een bijzonder gunstig jaar.
Onder voorzitterschap van de heer W. Norde werd in zaal Eijkelkamp te Vorden de eerste Algemene Ledenvergadering gehouden van V.L.C. ,,De Graafschap” te Ruurlo. De agenda werd vlot afgewerkt en diende ter afronding van de reeds gehouden plaatselijke Ledenvergaderingen van de aangesloten verenigingen Hengelo, Linde, Ruurlo en Vorden. De financiële resultaten van dit eerste boekjaar kunnen zeer gunstig genoemd worden: n.l. een overschot van ƒ 887.000,—, terwijl een ruime afschrijving heeft plaats gehad en tevens een reserve gevormd kon worden van ƒ 149.000,—. De totale omzet bedroeg 76.634.000 kg. Zie verder De Reclame.

Roggebroden waren weer in trek
Met tientallen dromden de belangstellenden om veilingmeester, H. Lubbers heen. om maar mee te kunnen bieden op de ruim 1200 pond roggebroden, welke werden aangevoerd bij de Muldersfluite te Hengelo G. De oude traditie herleefde op Hemelvaartsdag weer onder grote belangstelling. Ver over de 100 personen zagen hoe door de cijnsplichtige boeren geleverd brood werd afgewogen op het al even antieke weegtoestel dat dateert uit begin 1800. Om het alles nog even beter te laten zien aan de omstanders was het weegtoestel op een verhoging geplaatst en zaten de burgemeesters van Hengelo Gld en Zelhem, alsmede vertegenwoordigers van de betreffende kerkgenootschappen, welke delen in de opbrengst v. d. brodenverkoop eveneens op een op verhoging. Zie verder De Reclame.

BEDEVAART NAAR BANNEUX
Op zaterdag 29 en zondag 30 april 1972 vond de jaarlijkse bedevaart uit de Achterhoek plaats, naar het bedevaartsoord Banneux, toegewijd aan de Maagd der armen en zieken. De deelname is de laatste jaren in stijgende lijn, want deze keer moesten de pelgrims met 2 bussen worden vervoerd. Het deelnemersaantal was 82 personen. De eerste dag begon met een H. Eucharistieviering in Nijmegen, met een bezoek aan de kapel van pater Titus Brandsma. Vervolgens via Maastricht met een bezoek aan de basiliek Sterre der Zee, naar Valkenburg. Daar werd ’s avonds een sfeervolle bijeenkomst gehouden, met als thema: Wat betekent Maria voor ons in deze veranderde tijd. Zie verder De Reclame.

Veel jeugd bij chr. muziekver. „Crescendo’’
In de ledenvergadering van de chr. muziekver. Crescendo te Hengelo Gld, die gehouden werd in Ons Huis vielen optimistische geluiden te beluisteren. De vereniging is wat jeugdleden betreft, in het laatste jaar sterk gegroeid. Ook de muzikale prestaties hebben een stijgende lijn te zien gegeven, l.v.m. de benoeming van de heer A. M. Ruijsinck uit Zutphen hoopt men die stijgende lijn vast te houden. Besloten werd om dit najaar deel te nemen aan een concours. Door de vereniging zijn in het voorbije jaar weer diverse aktiviteiten ontplooid, waaronder sinds enige tijd ook weer serenades. In het zomerseizoen zullen er ook enkele buitenrepetities gehouden worden in diverse wijken, waarbij aan het marcheren aandacht geschonken zal worden. Zie verder De Reclame.

23 mei 1972
BROODLEVERING BIJ DE MULDERSFLUITE
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Hengelo Gld berichtte ons het volgende: Wij komen nog graag even terug op het bericht van vorige week in de Reclame. Hetgeen door de WV van Hengelo en Zelhem de laatste jaren rond de broodlevering is georganiseerd heeft er toe geleid dat een groot aantal belangstellenden (vele honderden) tegenwoordig de gebeurtenissen bijwoont. Het blijkt dat niet iedereen weet wat met de opbrengst der verkochte roggebroden gebeurt. Welnu, deze opbrengst, komt zonder aftrek van onkosten, geheel ten goede aan kerkelijke instellingen, en wel in dezelfde verhouding als waarin sedert vele eeuwen de roggebroden zelf verdeeld werden, te weten: de Hervormde diakoniën van Hengelo en Zelhem elk 3/8 deel, de R.K. Caritas-instelling van Keijen borg 17/96 deel en dezelfde instelling te Hengelo 7/76 deel. Op deze wijze is een oud gebruik aangepast aan de eisen en mogelijkheden van deze tijd.

OOSTENRIJK WEER NAAR HENGELO
Laatste bezoek aan Hengelo Gld in het kader van de uitwisseling OOSTENRIJK WEER NAAR HENGELO GLD In het najaar van 1972 zal er door de inwoners van de dorpengemeenschap in het Feistritzthal te Oostenrijk voor de laatste maal een tegenbezoek worden afgelegd aan Hengelo in groepsverband, dit in het kader van de bestaande uitwisseling tussen Hengelo Gld en het Feistritzthal. Mede op verzoek van de Oostenrijkse gasten is dit uitwisselingsbezoek zo laat in het seizoen gepland. Op zaterdag 23 september is de aankomst bepaald, terwijl op maandag 2 oktober de gasten weer uit Hengelo Gld vertrekken. Zie verder De Reclame.

DE OUDJES DOEN HET NOG BEST
Uit de Bejaardensociëteit van het UW te Hengelo Gld is al heel wat aktiviteit voortgekomen, o.m. de 14-daagse bijeenkomsten, het bejaarden zangkoor en de bejaardendansgroep ,,de Klepperklumpkes”. Nu al enige jaren gaan de beentjes lustig van de vloer. Alhoewel niet veel in het openbaar optredend, zijn ze geregeld aktief in de weer, voor andere bejaardengroepen, bejaardensociëteiten enz. Vooral in de maand mei is het programma voor de Klepperklumpkes druk bezet. De spölleman, Karel Salebrink, speelt er lustig op los.

BEDEVAART NAAR ZUID LIMBURG
Na reeds enige jaren achtereen te hebben plaatsgevonden, wordt er ook nu weer vanuit deze streek een bedevaartstocht ondernomen naar de plaats Wittem in Zuid Limburg (nabij Gulpen en Vaals). De plaats Wittem is in een natuurrijk landschap gelegen, met in de nabijheid de Gulpenerberg van waaruit men prachtige vergezichten heeft. De tocht vindt plaats op zondag 18 juni en wordt per bus ondernomen, waarbij op de heenreis een pauze is ingelast om een verfrissing te kunnen gebruiken. Zie verder De Reclame.

Wullink aardbeien

30 mei 1972
LAATSTE JANSEN STAPTE UIT DIRECTIETEAM VAN DE QUICK, NV TE HENGELO GLD
Bij het afscheid van de heer A. Jansen, onlangs als directeur van Quick Sportschoenfabriek te Hengelo Gld, is tevens de laatste zoon van de oprichter van het bedrijf (de heer H. Jansen sr) uit de directie gestapt. Het bedrijf dat in 1905 werd opgericht, heeft in de heren Th. Jansen, H. Jansen, G. Jansen en A. Jansen stuwende krachten gehad, die het bedrijf hebben gemaakt tot een industrie met export naar alle landen van de wereld. De heren Jansen traden achtereenvolgens uit de directie: Th. Jansen 1 mei 1966, H. Jansen 1 jan. 1968, G. Jansen 1 dec. 1970 en A. Jansen 1 april 1972. De Quick begon aan de Rozenhoflaan, om achtereenvolgens gezeteld te zijn aan de Kerkstraat en de Raadhuisstraat. Bij de opening van het fabrieksgebouw aan de Raadhuisstraat (achter woninginrichting Lubbers) in 1948, werd tevens de schoenhandel en de schoenenproduktie gesplitst. Het huidige bedrijfspand kwam in 1957 gereed. Een jaar daarvoor was het familiebedrijf omgezet in een naamloze vennootschap.

 

ARBITRAAL GEZAG!
Dat er bij PAX een groot aantal ambitieuze voetballers rondlopen, is wel genoegzaam bekend, maar dat er ook nog mensen zijn, die de taak van scheidsrechter ook wel eens van de andere kant willen bezien, als die van de voetballer, is een geheel ander aspect. De heren D. Nijenhuis, L. Meijers en H. Groot Wassink, moesten tegenover de superieuren in Gelders voetbalbond een proeve van bekwaamheid afleggen, om in de toekomst op legale wijze de scheidsrechtersfluit te kunnen hanteren. Wie weet, komen we een van deze fluitisten nog wel eens tegen in Nederlands voetbalwalhalla, de Eredivisie.

6 juni 1972
FRAAI SUCCES VOOR HENGELO’S GEMENGD KOOR
Op het Nederlands Koorfestival, georganiseerd door de Kon Bond van zang- en oratoriumverenigingen in Nederland en de AVRO, en gehouden in de AVRO-studio te Hilversum, behaalde Hengelo’s gemengd koor met 332 punten het fraaie resultaat, door in haar afdeling, waarin 12 koren uitkwamen, de vierde plaats te behalen. De jury, bestaande uit de heren Herman Strategier, Willem Vogel en Willem Strietman gaven in hun rapporten, resp. de volgende punten: verplicht werk „Feinslieb du hast mich gefangen” van Hans Leo Hasler: 56.70; 59.80; 59.30 en voor het vrije werk: „Piu non si trovano” van W. A. Mozart: 52.40 51.90; 54.60. Zie verder De Reclame.

REIS NAAR DE GRAND PRIX 500 CC MOTORCROSS TE FARLEIGH CASTLE IN ENGELAND
Aangemoedigd door de fraaie resultaten die Gerrit Wolsink behaalt in de serie wedstrijden om de wereldtitel en mede door de fijne reis die onlangs 15 supp. maakten naar de Grand Prix van Zwitserland te Payerne, gaan er nu plannen rond om de Grand Prix 500 cc motorcross van Engeland die zondag 9 juli verreden wordt op het circuit van Farleigh Castle, te bezoeken. Bij informatie bleek een goedkope reis te maken te zijn. Er wordt vertrokken zaterdagsavonds vanuit Oostende per boot over het Kanaal naar Dover, alwaar een bus voor verder vervoer zorgt naar Farleigh Castle. De terugreis wordt maandagmorgen begonnen naar Oostende. Belangstellenden kunnen zich voor inlichtingen en opgave wenden tot café Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

Mentink gebak

13 juni 1972
HENGELO GLD BRENGT GROET AAN HENRI DUNANT
Georganiseerd door de afd. Hengelo Gld van het Ned. Roode Kruis, brachten de Hengelose Majorettenvereniging en de chr. muziekver. Crescendo een groet aan het hospitaalschip Henri Dunant, dat te Zutphen was afgemeerd. Blijde en gelukkige gezichten van de zieken en invaliden aan boord, dat was de reactie op de ruim drie kwartier durende show. De meisjes van de Majorettevereniging  mochten fruitbakjes aanbieden, welke waren gemaakt door de leerlingen van de St. Bernardusschool te Keijenburg, begeleid van een persoonlijk briefje. Bij het gebeuren waren ook aanwezig het college van B. en W. van Hengelo Gld en het afd. bestuur van het Roode Kruis, Zutphen.

20 juni 1972
AANLEG VAN SNETHLAGEWEG
Momenteel wordt er druk werk van gemaakt om de nieuw aan te leggen Snethlageweg te Hengelo Gld nog voor de bouwvakvakantie gereed te hebben. Deze weg die zich afsplitst van de Schoolstraat en lang de Piersonschool en huize „de Knipscheer” oploopt, zal aansluiten op de geprojecteerde weg de Heurne, welke t.z.t. een verbinding gaat vormen tussen de Vordenseweg en de Ruurloseweg. Langs deze nieuwe weg waarin nu de rioleringsbuizen-aanleg reeds is gestart, komt een bebouwing van enkel- en dubbelbouw.

De Keijenburgse kermis
A.s. weekeinde staat het dorp Keijenburg in de gemeente Hengelo Gld, in het teken van de jaarlijkse kermis, een kermis welke vorig jaar een record aantal bezoekers trok. De Keijenburgse kermis welke zal plaats vinden op 24, 25 en 26 juni zal zeker wat de optocht op zondag 25 juni betreft, weer enige duizenden belangstellenden naar Keijenburg doen komen. De optocht, waarvan de opstelling rond 2 uur aanvangt in Pastoor Thuisstraat, zal om half drie van start gaan. Voor het vertrek van de stoet zal een deskundige jury de deelnemende stukken keuren. Er nemen ruim 15 grote wagens, alsmede kleine stukken, en bovendien jeugd met versierde fietsen en karretjes deel. Aan de grote wagens zal volgens de jury een startgeld worden uitgekeerd van ƒ 50.—. Zie verder De Reclame.

WEER EEN 2e PREDIKANT VOOR HERV. GEMEENTE VAN HENGELO GLD
Na een vacature van ruim een jaar is er weer voorzien in de 2e predikantsplaats in de Herv. Gemeente te Hengelo Gld. Ds van Thiel, die vorig jaar uit Hengelo Gld vertrok naar Vlaardingen krijgt opvolging in de persoon van Ds J. P. Kabel uit Eerbeek. Ds Kabel (50 jaar) heeft ruim 10 jaar de Herv. Gemeente te Eerbeek geleid. Voordien was hij werkzaam gedurende een periode van 14 jaar in de zending in Indonesië en dan hoofdzakelijk Nieuw Guinea. Het gezin Kabel telt 5 kinderen, waarvan er nog drie thuis zijn. Vermoedelijk zal de nieuwe predikant in september zijn in trede doen in de Herv. Gemeente van Hengelo Gld.



HENGELOSE KERMISVREUGDE

Tijdens de Hengelose Kermis, tussen haakjes de kermis is resp. op 12, 14, 15 en 16 juli, met als verlengstuk op de 13e een knaller van een echte ouderwetse boerenbruiloft, georganiseerd door VVV, wordt er nog vaker aan de bel ‘getrokken. Wordt het komische element al een beetje opgevoerd, door de aanwezigheid van een oerdegelijke klapkast, oftewel kop van jut, ook de gecostumeerde voetbalwedstrijd op de zondagmiddag, belooft een lachtstuk te worden. Al even gezien in de voetbalkeuken van het geqostumeerde sterrenteam blijkt, dat er onder de voetballende heren (?) ook nog sommige met ,,Europa-cup aspiraties” zijn. Ook na het voetballen staat weer iets te gebeuren, waarvoor nu al de lachspieren opgerekt moeten worden, maar dat komt nog wel uit de bus. Zie verder De Reclame.

27 juni 1972
Wordt lid van Speeltuin „de Timpe”
Speeltuin „de Timpe” heeft onlangs haar poorten weer geopend voor de speelgrage en de creatieve jeugd. Gun uw kind ook deze levensvreugde en wordt ook lid van de speeltuinvereniging.

4 juli 1972
Brulfte in de wekke van de Hengelse Kermis
Veur de vakantietied hef de Hengelse V.V.V. wat op touw ‘ezet. Ze wilt een boerenbrulfte hollen! Alles op de menier, zo as dat zo’n vieftig, zestig joar trugge gebeuren. En ok met alles wat doar vrogger bi’j te passé kwam. De Bruud en Brugem natuurluk in de eerste plaatse; a’j die niet hebt, köj gien brulfte hollen. De börgermeister en de schriever Maor ok de brulfteneugers zölt der wean en de noodnaobers die de bruudskoe mot leiden achter de kleedwagen an. Et paar wodt ‘etrouwd deur een olderwetse börgermeister en een eaven olderwetse schriever zorgt veur et papierwark. Een echten darpsveldwachter köj ok niet missen bi’j zukke spektakels. De boerendansers komt dansen op de maote van een olderwets gezellig muzieksken. Um 8 uur is et trouwen veur de börgermeister in de zaal van Langelder. Maor aj et wachten kont, komt dan wat eerder, dan köj et ophalen van de Bruud ok nog metmaken. Daor moj veur op de Voddenseweg wean um een uur of zeuven. Zie verder De Reclame.

HENGELOSE KERMIS gezellig volksfeest
Ook Hengelo Gld ontkomt niet aan een jaarlijkse periode, waarin eens eventjes de bloemetjes buiten gezet kunnen worden, dit op zijn of haar manier. Met dit idee, hebben de bestuurderen van de schutterij „Eendracht Maakt Macht” de handen ineengeslagen, om de Hengelose Kermis nog weer op een iets hoger plan te brengen. Het streven om de zondag volgende op de kermisweek er bij aan te trekken, heeft vorig jaar reeds veel rendement opgeleverd. Om deze zondag een trekker te laten vormen, om het publiek naar Hengelo’s kermis te halen, heeft men de gedachte laten  spelen om iets te vinden waar het publiek eens ouderwets om kan lachen, want wat past er beter bij een vrolijk feest, als kermis, als een goed humeur en een vrolijke lach. Op het parkeerterrein gaan zondagmiddag 16 juli een aantal „voetballers” van formaat, hun benen strekken om te laten zien, wat men allemaal met een bruin voetbalmonster kan aanvangen. Geheel in de trant van een dolkomisch gebeuren, gaat men gekleed in de meest vreemde creaties, die in geen enkel modeblad afgedrukt zullen staan.


Keijenborg vierde opgewekt feest
Dit jaar ook weer eens begunstigd door uiterst fraai weer heeft Keijenborg zijn jaarlijkse kermis in de prettigste toestand gevierd. Zeker wat haar optocht betreft, waren duizenden en nog eens duizenden belangstellenden zondag 25 juni in Keijenburgs straten om getuige te zijn wat eendrachtige samenwerking en goede ideeën bieden kunnen, dit alles gemanifesteerd in een grootse optocht. Alhoewel iets minder stukken dan vorig jaar, waren de naar voren gebrachte stukken het zeker waard om alles eens grondig van nabij te bekijken, waarvoor men na de optocht volop gelegenheid kreeg. TV-figuren als Calimero, Pipo de Clown en Pippi Langkous waren natuurgetrouw nagebootst. Keijenborg beleefde zelfs het moment dat „Ajax” de roemruchte ,,Europa-cup” binnen haar poorten bracht. Zie verder De Reclame.

 

V.V.V. boerenbruiloft

11 juli 1972
KARMSE 1972
Volgend joar meer, joa dat waren de laatste woorden oaver de Hengelse karmse ’71. Kiek, en belofte maakt schuld. Alhoewel ’t vake allemoale eigenbelang is, een soort reklame, um moar zovulle meugelijk mensen noar et darp te trekken. Afijn, gin mense is tegenwoordig meer zoo dom, um dat niet te begriepen! En angezien den bekenden Hendrik van de Keijenborg mien altied al een paar wekke veur is, kunt wi’j vanzelfsprekkend niet achterblieven! In zien ingezonden stuksken kun i’j vake zoo van die aardege, leuke herinneringen van vrogger nog es ophalen. Dinge die vrogger warkeluk gebeurt bunt. Dan moj es an de proat kommen met zoon kommissielid van vrogger, dan ku’j de mooiste verhaaltjes soms heuren! Zie verder De Reclame.

Willy Derksen spijkerbroeken

 

18 juli 1972
Voetbal Abraham
Dat de voetballers van PAX 7 te Hengelo Gld ook wel eens aan wat anders dan voetballen denken, lieten zij vorige week duidelijk merken. Hun was ter ore gekomen, dat één van hun medespelers n.l. Jaap Hulshoff, de leeftijd van 50 jaar bereikt had. Op diens 50e verjaardag kwamen de spelers van de zevende uitgave van PAX ten huize voorgereden op een sjees, daarbij gekleed in de officiële kleuren van PAX. Als toepasselijk geschenk hadden zij een onvervalste „Abraham” bestaande uit vlees en worst, meegebracht. Namens PAX 7 bood aanvoerder Jos Lankhorst de Abraham aan de 50-jarige aan. Bij dit geschenk voerde Jos Lankhorst ook nog enige welgemeende woorden. O.m. werd de jarige dank gebracht voor het zeer vele dat hij reeds in het belang van de vereniging gedaan had, o.m. als voorzitter, en nog steeds doet. Als aktief voetballer is hij nog steeds een voorbeeld voor de jeugd, evenals de andere „Abraham” bij PAX, de heer Steintjes. Om de zaak nog echter te maken, was er ook een „echte” Abraham bij, compleet met lange baard, pij en staf. Ook was er diezelfde avond een Abraham show op de TV, om geheel in stijl te blijven.



29 supporters van Getril Wolsink reisden naar Engeland

De leden van de supportersclub Gerrit Wolsink zijn zeer reislustig. Dat is een bekend feit. Overal waar de favoriet van de club rijdt, is er wel één of meer aanwezig. Zo werd eerder dit jaar door een 15-tal supporters de Grand Prix van Zwitserland bezocht en men kwam met grote verhalen over de fijne reis en de belevenissen tijdens de wedstrijd, weer thuis. En dat dit voor herhaling vatbaar was, is nu wel gebleken. Voor een paar maand terug bij het bekijken van de wedstrijdkalender, kwam bij enkele supporters de prikkel weer in het bloed, zij wilden de Grand Prix van Engeland op zondag 9 juli bezoeken. 

25 juli 1972
Het Hengelose zwembad is uit zijn jasje gegroeid
Dat het zwembad te Hengelo Gld beslist te klein is en voor al op topdagen, zoals bij de huidige zomerse temperaturen, is al enige jaren een probleem. Het bad berekend op 35000 bezoekers per jaar, boekte achtereenvolgens jaarcijfers van 65.000; 95.000; 112.000. Hieruit valt te concluderen welke noodzaak uitbreiding van het bad geworden is. Al vanaf 1968 is de Stichting tot oprichting en instandhouding van een zwembad bezig, om dit gedaan te krijgen. Na overleg met betreffende instanties is men erin geslaagd vaste voet voor haar uitbreidingsplannen te krijgen. Volgens berekening zal er een bedrag van ruim 300.000,— benodigd zijn, voor de bouw van een dieper bassin, met de afmetingen van 17 x 25 meter, dat gepland is op een gedeelte van de bestaande zonneweide. Om voor dit grote bedrag en geldlening te kunnen aangaan, en waarvoor de gemeente zich garant kan stellen, moet er tenminste ƒ 50.000,— uit de burgerij bijeengebracht worden om de overheden te overtuigen van de uitbreiding van het bad. Zie verder De Reclame.

Burgemeester vaandelhulde kermis

1 augustus 1972
NIEUWE ROERGANGER VOOR KEIJENBURGSE BOYS
Bij de voetbalvereniging Keijenburgse Boys, heeft in het bestuur een wisseling plaats gevonden. Als voorzitter werd de heer te Stroet opgevolgd door Joh. van Aken, die tot nu toe de spelers als trainer voorbereidde op de vele voetbalwedstrijden. De bestuursformatie is nu als volgt: Joh. van Aken, voorzitter; H. Tankink, secretaris; Dijker, penningmeester; terwijl de heren Otten, Niesink, Winkelman, T. van Aken, Ankersmit en Jansen het bestuur als commissarissen completeren. Met een nieuwe voorzitter en twee nieuwe sportvelden moet het alles nog even beter gaan op de Keijenburg.

 

Krijtlijn EMM Bleijke

 

8 augustus 1972
Uw geefgolf voor ons een vloedgolf
Vrijdag de 18e augustus kunt U als burgerij van Hengelo G en omgeving door een spontane geefgolf, zorg dragen voor een vloedgolf, in financiën uitgedrukt. Het Hengelose zwembad kan nog dit jaar haar reeds gewenste uitbreiding realiseren, maar dan moet er vanuit de burgerij tenminste ƒ 50.000,— op tafel komen. Met een bliksemaktie hoopt men alle vliegen in één klap te slaan. Op de avond van de bliksemaktie is het één en al aktie. In de zalen Leemreis en Concordia te Hengelo Gld en het Parochiehuis te Keijenburg is amusementsmuziek aanwezig. Onder het genot daarvan kan men van minuut tot minuut de tot dan bereikte stand aflezen op een grote thermometer, en deze helpen verhogen. Ook deze avond gaan talloze medewerkers stad en land af om de aangehechte en ingevulde strookjes van de te verspreiden folders, bij u af te halen. Deze folders, onder het al even bekende motto: uw geefgolf, onze vloedgolf, zullen verspreid worden vanaf dinsdag 15 augustus.

CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO BLAAST HAAR AKTIE LEVEN IN
Om aan haar streven ter vernieuwing van het instrumentarium een begin te maken heeft de chr. muziekver Crescendo te Hengelo Gld een plan de campagne opgesteld. Opziend naar haar 40-jarig bestaan, over enige jaren, denkt men via allerlei akties, dit standpunt te kunnen realiseren. Een beginstoot is er reeds gegeven met de instelling van een instrumentenfonds, waarvoor reeds enige bedragen gevoteerd werden. Er zullen echter meer financiële middelen benodigd zijn om de aanschaf van een nieuw instrumentarium te kunnen bekostigen. Zie verder De Reclame.

 

Modehuis Langeler Pipo

Harry Langwerden

15 augustus 1972
VRIJDAG 18 AUG.: DE BEURZEN OPEN VOOR DE “UITBREIDING VAN HET ZWEMBAD TE HENGELO G
Dit jaar heeft men de laatste kans om een reeds jaren bestaan de wens tot uitbreiding van het zwembad te komen, te kunnen realiseren. Na overleg met overheidsinstanties heeft de zwembadstichting te Hengelo Gld de toezegging gekregen dat men van gemeenteweg garant zal staan voor een geldlening voor de uitbreiding van het bad met een diep bassin, waarvan de de bouw ruim f 300.000,— zal vergen. Hiertegenover werd echter als voorwaarde gesteld, dat er vanuit de burgerij minimaal f 50.000,— op tafel moet komen, om aan te tonen dat de uitbreiding van het zwembad een noodzakelijke kwestie is. Een speciaal daartoe gevormd comité heeft onder het motto „ uw geefgolf, onze vloedgolf” een bliksemaktie op touw gezet die op vrijdag 18 augustus haar beslag gaat krijgen. Zie verder De Reclame

22 augustus 1972
MAJORETTECONCOURS IN HENGELO GLD
Voor de eerste maal in Nederland zal op zaterdag 16 september 1972 een majoretteconcours worden gehouden onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Federatie. Deze Federatie heeft de organisatie van deze dag opgedragen aan de nog jonge Majorettevereniging van de schutterij Eendracht Maakt Macht te Hengelo Gld. Deze schutterij is nu reeds druk in de weer om de voorbereidingen te treffen voor het welslagen van deze dag. Het zal ongetwijfeld een fraai gezicht zijn de majorettes over het PAX-terrein op het sportpark Elderink aan de Hummeloseweg te Hengelo Gld te zien paraderen.

MAJORETTES OP REIS
De Majorettes van de Majoretteveren. Hengelo Gld gaan in september op reis Zij gaan op 30 sept. op uitnodiging van een plaatsje in de buurt van Dendermonde in België. Voor deze reis bestaat belangstelling van verschuilende zijden om deze mee te maken. Daarom heeft het bestuur van de majo rettevereniging de mogelijkheid geopend, dat anderen ook mee kunnen. Hiervoor dient men zich echter voor 28 aug. op te geven. De adressen voor opgave staan ver meld in de  advertentie in dit blad.

29 augustus 1972
NIEUWE INTERNATIONAAL
Hengelo Gld is een motorsportminnend dorp. Hiervan getuigt een grote en aktieve vereniging, de Hamové, die telkenjare een grote cross en een nog grotere internationale wégrace organiseert. Dat door bovengenoemde aktiviteiten op motorsportgebied, bij Hamové zijn momenteel 35 jeugdcrossers aktief met hun sport bezig, de talenten niet wegblijven, zien we aan onze internationale cracks Gerrit Wolsink en Bart Notten. Sinds kort hebben we er echter een internationaal bij. n.l. Ad Ridderhof, de Hengelose zijspancoureur. Onlangs tijdens de laatste wedstrijd om het Nederlands kampioenschap in Anlo behaalde hij zijn internationaal start bewijs. In de eindstand bezette hij een gedeelde 9e plaats. Aan dit succes werkten mee Walter Jansen en thans als bakkenist Jan Koning. Vorig jaar nog rijdend als junior, thans reeds internationaal wel een bewijs van rijkunde.

 

Jan de Vries en Gerrit Pelgrum

UW GEEFGOLF, ONZE VLOEDGOLF
Onder dit motto hield vorige week de zwembad aktiecommissie haar bliksemaktie. En dat het doel om ƒ 50.000,— te verzamelen goed is opgeschoten, blijkt wel, dat op één avond voor ruim ƒ 32.000,— werd opgehaald. In de zalen Concordia, Leemreis en het Parochiehuis waren mobilofoons opgesteld, waarmee men met elkaar in ver binding stond. Door verschillende akties werden veel bedragen gegeven. Al deze akties waren voor het doel : uitbreiding van het Hengelose zwembad.

RUIM 1000 MAJORETTES NAAR HENGELO GLD
Hengelose Majorettevereniging organiseert eerste KNF Majoretteconcours De zelf nog maar ruim een jaar bestaande Hengelose Majorettevereniging is er in geslaagd de organisatie van een eerste concours voor Majorettepeletons, in Nederland, onder auspiciën van de Kon. Ned. Federatie van Harmonie en Fanfaregezelschappen, toegewezen te krijgen. Van de zijde der Hengelose Majorettevereniging, dat onderdeel uitmaakt van de schutterij „Eendracht Maakt Macht” werd ook het idee voor een dergelijk concours gelanceerd. Dit eerste officiële Majoretteconcours zal plaats hebben op zaterdag 16 september, op het sportpark Elderink, PAXterrein, te Hengelo Gld. Het zal aanvangen om 12 uur, terwijl om 11.30 uur de officiële opening zal plaats vinden. Naar verwachting zullen ruim 1000 majorettes naar Hengelo komen, verdeeld over 30 deelnemende groepen, die o.a. komen uit Amsterdam, Doetinchem, Harlingen, Joure, Best, Lochem, de Lier (Z.H.), Harderwijk. Zie verder De Reclame.

SPEELGOEDAKTIE PEUTERSPEELZAAL
Heeft u nog bruikbaar speelgoed in de schuur of op zolder? En heeft u daarvoor geen bestemming? De peuters van Hengelo kunnen dit goed gebruiken in de binnenkort te openen speelzaal. Het gaat hier om speelgoed in de ruimste zin des woords, zoals rijdend speelgoed, fietsje, houten step enz., poppenspeelgoed, poppenwagen, poppen, auto’s blokken, insteekpuzzels enz. Het speelgoed moet in ieder geval geschikt zijn voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Ook een kinderbox en een houten wasrekje zijn van harte welkom. Eventueel speelgoed kunt u inleveren bij mevr. Winters, Spalstraat 8, Hengelo Gld. Namens de peuters alvast bedankt.



WONINGBOUWVERENIGING „THUIS BEST” TIMMERT WEER AAN DE WEG

De nog jonge maar zeer actieve woningbouwvereniging „Thuis Best” Hengelo Gld-Vorden die sinds enkele jaren de taak op zich heeft genomen het onderhoud van het woning bestand in de gemeenten Hengelo Gld en Vorden uit te voeren en zich als hoofddoel heeft gesteld de bouw van nieuwe woningen, heeft opnieuw blijk gegeven van concrete initiatieven in de bouwsector. Zij heeft het gepresteerd op zeer korte termijn vergunning te verkrijgen voor de bouw van nogmaals 25 eensgezinswoningen in het z.g. Plan Regelinklaan. Het laatste beschikbare stukje grond in dit Plan zal zeer binnenkort weer denderen van bouw-activiteiten door het plaatselijk aannemings bedrijf van E. G. Halfman. Onder architectuur van het bureau Bokhorst en Geels uit Arnhem zullen hier weer 25 woningwet-woningen gerealiseerd worden. Zie verder De Reclame.

5 september 1972
VRIJWILLIGE BRANDWEER Hengelo Gld
Zaterdag 9 sept. Nationale Brandweerdag. Ook de Hengelose Brandweer wil u op deze dag graag van haar werk op de hoogte stellen. Ze nodigt alle ingezetenen van onze Gemeente daarom uit haar te bezoeken in haar gebouw aan de Ikink. Op zaterdag 9 sept. ’s voormiddag s van 10 tot 12, ’s namiddags van 2 tot 4 uur is de Brandweergarage voor het publiek geopend en leden van de Brandweer zijn aanwezig om het materiaal te tonen. Ook de jeugd is welkom. Uw belangstelling zal door de Brandweer zeer op prijs worden gesteld.

12 september 1972
FEESTELIJKE INTREDE VOOR DS KABEL
De hervormde gemeente Hengelo Gld heeft haar nieuwe predikant Ds J. P. Kabel op waardige wijze ontvangen. Er is reden tot blijdschap dat na ruim een jaar, voorzien is in de vacature van Ds J. J. van Thiel, die naar Vlaardingen vertrok. Zowel tijdens de dag van bevestiging en intrede, als tijdens de begroetingsbijeenkomst in „Ons Huis”, was de belangstelling bijzonder groot. het verheugde Ds Kabel, dat Ds Jansen bereid bleek, hem te bevestigen in diens nieuwe gemeente na ruim 9 jaar met vreugde te hebben mogen arbeiden in Eerbeek. Ook voor Ds Jansen was dit een hele ervaring daar dit de eerste bevestiging was in zijn ambt van predikant. De preek, die Ds Jansen hield naar aanleiding van de bevestiging maakt duidelijk dat het een vreugde is deel te mogen hebben aan de vreugde in Christus. Alle leden van een kerk, die in Christus is, geen verdeeldheid, maar één in Christus. Zie verder De Reclame.

19 september 1972
Hengelo Gld in het teken van de Oostenrijkweek 1972
Het dorp Hengelo Gld maakt zich op voor het a.s. Uitwisselingsbezoek dat een groep van plm 50 Oostenrijkers aan Hengelo Gld hopen te brengen. Onder het motto Oostenrijk-week Hengelo Gld 1972 wórden er van 23 september tot 2 oktober tal van aktiviteiten ontwikkeld om de gasten een aangenaam verblijf te laten hebben in Hengelo Gld. Door de werkgroep van het CHF is een heel programma opgezet. Zaterdag 23 september wordt het gezelschap om 3 uur in Hengelo Gld verwacht waarbij de bus dan zal stoppen aan de Hummeloseweg ter hoogte van de Alg. Bank Nederland. Na het aanbieden van enige verrassingen zullen de gasten uitstappen, toegespeeld worden door de muziekverenigingen en gaat het in optocht naar het gemeentehuis waar het college van B en W van Hengelo Gld, alsmede de ambassadeur van Oostenrijk, Dr Pottika, gereed staan, om de gasten te ontvangen en toe te spreken. Medewerking aan de optocht verlenen de Hengelose Majorettevereniging, de chr. muziekver. Crescendo en de Kon. Harm. Concordia. Zie verder De Reclame.

TWEEDE INTERNATIONALE RALLY VOOR VETERAAN MOTORRIJWIELEN IN HENGELO GLD EN
DIEREN
Op zaterdag 23 en zondag 24 organiseert de VMC weer een internationale rally in Dieren en Hengelo Gld. Deze rally waarbij de deelnemers komen uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Zwitserland en Engeland wordt nu voor de tweede keer gehouden. Op zaterdag wordt eerst een route van plm 50 km gereden, waarbij de start om 13.30 uur plaats vindt bij hotel Laag Soeren aan de weg Dieren-Eerbeek, ’s Avonds is er voor de deelnemers een feestavond in hotel Leemreis te Hengelo. Zie verder De Reclame.

26 september 1972
OPENING DIERENSPECIAALZAAK IN HENGELO GLD
Zaterdag 30 september a.s. hoopt de heer A. Loonen, de bekende Hengelose autorijschoolhouder in het pand van drogisterij Berendsen aan de Raadhuisstraat 1, een dierenspeciaalzaak te openen. De heer Loonen hoopt met de opening van deze winkel in een behoefte te voorzien. Het te koop aangeboden assortiment zal o.m. bestaan uit verschillende hondevoeders en -attributen, vogelvoeders, visvoeders, hamsters, marmotten, vissen, vogels, sierschildpadden, aquariums enz. Wij wensen de heer Loonen veel succes in zijn nieuwe zaak.

3 oktober 1972
Herfst- en wintermode modellen VAN MODEHUIS LANGELER EN SCHOENENHUIS JANSEN
Vorige week werd door Modehuis Langeler en Schoenhuis Jansen een modeshow gegeven in zaal Concordia, Hengelo. Voor een uitverkochte zaal werd in een gezellige sfeer de herfst- en winterkollektie geshowd onder leiding van ladyspeaker mevr. Wolvenne uit Apeldoorn met haar mannequins Riny( 36), Betty (38), July (42), Tanja (46) en dressman Alfred (50). De dames openden de show met korte coats in frisse tinten en maten, daarna een grote kollektie japonnen en rokjes, pantalons, truien en tuniekpakken in de voor dit najaar veel gebrachte kleuren zwart, grijs en bruin. Dit alles ging vergezeld van een prettige in de kleuren aangepaste kollektie schoenen, tassen en ceintuurs van schoenenhuis Jansen die zo zijn herfst- en winterkollektie toonde. Zie verder De Reclame.

Voorlichting aan jonge kiezers
In verband met de verlaging van de kiesgerechtigde leertijd tot 18 jaar zullen bij de komende verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer op 29 november 1972 vele jonge kiezers voor de eerste maal hun stem kunnen uitbrengen. Het gemeentebestuur van Hengelo heeft de mogelijkheid open gesteld, dat aan belangstellende jonge kiezers op aan vraag het voorlichtingsboekje „Kiezen en delen” gratis beschikbaar kan worden gesteld. Personen behorende tot de categorie jonge kiezers die nog niet eerder aan een verkiezing hebben kunnen deelnemen, kunnen zich tot 1 november a.s. als gegadigde voor bedoeld boekwerkje opgeven.

10 oktober 1972
Politie-oefening
In de week van 15 t.e.m. 21 oktober a.s. zal in deze gemeente een oefening gehouden worden door de gemeentepolitie van Amsterdam. Het karakter van deze oefening zal hier ter plaatse ongeveer gelijk zijn aan in voorgaande jaren gehouden oefeningen, er zal o.a. geschoten worden met losse munitie; men hoeft dus niet te schrikken.

DUBBEL JUBILEUM BIJ KLOMPENFABRIEK SUETERS
Bij klompenfabriek Sueters te Keijenburg was het onlangs een gedenkwaardige dag. Tweer van haar medewerkers de heren J. E. Jansen en J. B. Hilderink herdachten resp. hun 40- en 25-jarig dienstverband bij genoemd bedrijf. Voor de heer Jansen was er aan deze herdenking nog een extra feestelijk tintje verbonden. Bij Koninklijk Besluit was hem de Eremedaille in de Orde van OranjeNassau toegekend. Deze koninklijke onderscheiding werd de jubilaris op gespeld door de burgemeester van Zelhem, daar de heer Jansen woonachtig is in de gemeente Zelhem. Vooraf sprak een der firmanten tot de jubilarissen, echtgenotes, burgemeester Jhr. van Holthe tot Echten en verdere genodigden. In zijn toespraak wees hij er op dat beide jubilarissen met hart en ziel zich hebben ingezet voor het werk van klompen fabriceren en er toe hebben bijgedragen dat het bedrijf zich verder uit heeft kunnen bouwen. Zij heeft zich een goede naam opgebouwd bij een brede relatiekring. Zie verder De Reclame.

Til Harmsen benzinestation

Invention

17 oktober 1972
Belangrijke gift voor uitbreiding zwembad
Aan de lange rij van gulle gevers, waardoor de barometerstand voor de uitberiding van Hengelo’s zwembad tot grote hoogte is gestegen, is wederom een belangrijke gift toegevoegd. De Hengelose en Keijenburgse Winkeliersvereniging heeft het reeds toegezegde bedrag verhoogd tot ƒ 1000.— Dergelijke giften zijn een stoot in de goede richting van de beoogde ƒ 50.000.—, hetgeen niet wil uitsluiten, dat andere bedragen niet welkom zijn. In tegendeel zelfs, alle beetjes helpen. De uitbreiding moet er komen.

„Les Enfants” presenteren zich
Voor de eerste maal onder de nieuwe naam van „Les Enfants” verzorgt het Hengelose jeugdkoor (voorheen „Jong en Blij”) een uitvoering in „Ons Huis” aan de Beukenlaan. O.l.v. de heer Fritsma wordt er ijverig gestudeer4 om op vrijdag 27 oktober zo goed mogelijk voor de dag te komen. Zowel de jongere als de oudere groep voeren een groot aantal zangnummers uit. Daarnaast zal door de oudere groep ten tonele gebracht worden de musical „Heksje hi-ha-ha”, dat door de dirigent zelf is samengesteld. De jongere groep neemt het toneelstukje „Droom van de koning” voor haar rekening.

Zilveren NVEV afd. Hengelo Gld
Op 28 oktober 1947 werd in Hengelo Gld een afdeling opgericht van de Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging. Mevrouw van Hoogstraten, destijds burgemeestersvrouw van Hengelo Gld, gaf de stoot tot de oprichting. Zij had de Hengelose dames uitgenodigd voor een kookdemonstratie. Nu wijlen mevrouw Otten-Arnoldi vertelde tijdens deze demonstratie over het werk en het doel van de NVEV: Voorlichting op alle mogelijke gebied van electriciteit. De Vereniging startte die avond met plm. 60 leden. Bleef de eerste jaren dit aantal beneden de 100, in 1951 werd het 100st lid geboekt., in 1955 het 150 ste. terwijl de Vereniging momenteel 222 leden telt. Zie verder De Reclame.

Toneelavonden van HTV staan weer voor de deur
Voor de vele liefhebbers van toneel in Hengelo Gld en omgeving is er verheugend nieuws te melden. Reeds zaterdag 28 oktober verzorgt de tot ver in de omtrek bekende Hengelose Toneelvereniging, de eerste toneelavond van dit najaar, in een serie van twee uitvoeringen, Mocht u niet in staat zijn de eerste toneelavond bij te wonen dan bestaat daarvoor op zaterdag 18 november de volgende gelegenheid. Ook ditmaal brengt HTV een bekend stuk op de planken, in zaal Langeler, waar men zich wekelijks druk voorbereid om aan het toneelspel „Het meisje met het Leeuwejong” de nodigegestalte te geven. Zie verder De Reclame.

24 oktober 1972
Muzikaliteit is troef
De Kon. Harmonie Concordia heeft meerdere muzikale talenten onder haar hoede. Op het onlangs gehouden solistenconcours te Groenlo, waren liefst 5 jeugdige leden van Concordia aanwezig om er enthousiast hun proeve van bekwaamheid af te legen. Een 1e prijs kregen toebedeeld Ineke Helmink en Wim Groot Bruinderink, beiden op trompet, in de 2e afdeling. Eveneens in de 2e afdeling kwamen uit Clarie Oldenhave en Bennie van Boven, rep. op Es-bas en Corhoorn en behaalden hierin een zeer goede 2e prijs. Voor Henk Boerman die met schuiftrombone uitkwam in de 1e afdeling, was er ook een zeer goede 2e prijs weggelegd. Dit solistenconcours heeft voor Ineke Helmink nog een vrolijk staartje. Zij is namelijk aangezocht door de VARA-radio om midden november op te treden in het programma „Jong talent”.

Piersonschool op TV

31 oktober 1972
50 JAAR DIENSTBAARHEID mevrouw Geertsma-Driebergen
Voor mevrouw U. C. Geertsma-Driebergen, Kastanjelaan, Hengelo Gld was er onlangs een gedenkwaardig moment aangebroken. Dit jaar en speciaal in oktober herdacht zij het feit dat ze 50 jaar verbonden was als organiste aan de Vrijz. Herv. Kerk, waarbij ze tevens gedurende dezelfde periode de functie van bestuurslid uitoefende, eerst als secretaresse en daarna als voorzitstersecretaresse. Nadat ze in 1921 in Hengelo was komen wonen, werd ze reeds in 1922 in het bestuur gekozen. Tevens volgde zij de heer K. Wolters op als organiste, welke toendertijd ook als organist aan de Hervormde Kerk verbonden was. Zie verder De Reclame.

VOGELS IN DE BELANGSTELLING
De vogelvereniging „Exokan” te Keijenburg-Hengelo Gld plaatste een schot in de roos met het houden van een vogel- en kleinveemarkt. Enige honderden belangstellende kijkers en kopers hadden zich naar het Parochiehuis op de Keijenburg begeven j.l. zondag om zich er van te vergewissen van het veel aanwezige vogelmateriaal. Zeer vele soorten vogels waren bijeengebracht, o.m. zebra vinken, Australische mus, nachtegalen, boerksparkieten, tijgervinken, bandovinken, kanaries enz. Zie verder De Reclame.



REEDS 30 JAREN TE GAST

De heer en mevrouw Hortensius-Harteloh uit Scheveningen zullen zo langzamerhand de weg wel weten te vinden naar de familie Hanskamp aan de Broekweg te Hengelo Gld. Al voor de 30e maal was dit jaar het echtpaar Hortensius voor een korte vakantie naar Hengelo Gld gekomen. Hun eerste bezoek aan de familie Hanskamp begon in de zomer van 1942. Gehoord hebbende van buurmensen, dat de toestand te lande goed was, nam men de euvele moed de familie Hanskamp te schrijven of men ook eens naar Hengelo Gld mocht komen. De behoefte om eens weg te kunnen vluchten uit het enge bestaan, dat Scheveningen als vestingstad met zich meebracht, daarop toog het echtpaar Hortensius naar de Gelderse Achterhoek. Zie verder De Reclame.

7 november 1972
IN AKTIE VOOR HET WERK VAN UVV
Veel bejaarden uit de gemeente Hengelo Gld zijn in aktie voor het UVV Hengelo Gld, welke op haar beurt veel voor de bejaarden doet. Allerlei artikelen worden er vervaardigd voor de verkoopmiddag op woensdag 15 november in zaal Bruggink te Hengelo Gld. Deze verkoopmiddag annex fancy-fair heeft vele handen in beweging gebracht, waartoe ook zeker gerekend mag worden de bejaardenhandwerkclub op het bejaardencentrum de Bleijke, terwijl de dames van het UVV ook zelf de handen danig uit de mouwen steken, om de bewuste middag zoveel mogelijk materiaal te koop te kunnen aanbieden. Zie verder De Reclame.

NVEV
Zelden zal een vereniging op zo’n geslaagd zilveren jubileum terug kunnen zien als deze. Maandag, 30 okt. stonden in de vrolijk versierde zaal van Concordia drie lange gedekte tafels klaar voor het diner van 170 personen. Na de felicitaties en het openingswoord werden door de voorzitster de 13 leden vanaf de oprichting, gehuldigd, waarbij de nu scheidende secretaresse mevr. Geertsma het erelidmaatschap ontving. Deze sprak daarna woorden van lof tot mevr. van Hengel en overhandigde haar namens het bestuur een cadeau. Tijdens de maaltijd spraken de ereleden mevr. van Hoogstraten en mevr. Dwars waarderende woorden, waarbij ze deze bloeiende vereniging verder succesvolle jaren toewensten. Het tweede gedeelte werd met muzikale begeleiding in vrolijke stemming doorgebracht. De beide afscheidnemende bestuursleden, mevr. Geertsma en mevr. Willems, ontvingen onder dank nog een aandenken.

CAFE-RESTAURANT „DE KROON” KRIJGT EEN ANDERE BESTEMMING
Het café-restaurant „de Kroon” te Hengelo Gld krijgt na zovele jaren een andere bestemming. Het pand, eigendom van mevr. Maresch-Reijmer, werd aangekocht door de heer W. Derksen, eigenaar van Derksen’s goederenhandel, thans nog gevestigd aan de Hummeloseweg. Het pand moet, zo wordt aangenomen, al stammen van rond 1800, en was toen in handen van de fam. Jansen, die hierin ook toen reeds het cafébedrijf uitoefenden. In 1909 werd het pand grondig verbouwd. Voordat het pand overigens overging in handen van de latere eigenaars de fam. Maresch, was de laatste eigenaar Jansen, ene Piet Jansen, wiens naam bleef voortleven in de volksmond, door het gezegde „bij Piet op zolder”. Hiermede werd gedoeld op de bovenzaal van het pand, dat lange tijd in gebruik was als feestzaal. Nadat de laatste eigenaar de heer J. B. Maresch zich wegens gezondheidsredenen had teruggetrokken uit de zaak, werd het pand verhuurd aan een brouwerij, welke op haar beurt diverse beheerders op het pand geplaatst zag. Zo mogelijk wil de nieuwe eigenaar midden november het pand heropenen, waarbij met de verbouwing reeds een aanvang is genomen.

14 november 1972
LEZING CPB
Een groot aantal dames was woensdag bijeen. Mevr. Hebbink-Zemmelink opende de avond op de gebruikelijke wijze. Ds van Andel uit Doetinchem hield een lezing over euthanasie. Het gaat hier om de vraag over het wel of niet toedienen van een middel aan mensen die op sterven liggen om hen uit hun lijden te verlossen. Ds van Andel vertelde zo de uiteenlopende meningen van meerdere personen. Gelukkig waren de meeste deskundigen het er wel over eens dat hier de uiterste voorzichtigheid in acht genomen moet worden. Dit moet zeker per persoon bekeken worden. Allerlei vragen werden nog gesteld, o.a. over de softenon kinderen. De presidente bedankte Ds van Andel hartelijk voor zijn moeilijke maar zeer interessante onderwerp. Zij bood hem een attentie aan, waarna spreker voorging in gebed.

21 november 1972
HEROPENING Eef Jansen Keijenburg
VRIJDAG 24 NOVEMBER heropenen wij ’s morgens om 9 uur onze verbouwde, uitgebreide en gemoderniseerde winkel WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM.

Derksen Goederenhandel
We hebben ons al zo lang moeten behelpen NU GEVEN WE U DE RUIMTE OP DONDERDAG 23 NOVEMBER ‘S MIDDAGS 3 UUR OPENEN WIJ ONZE NIEUWE, EXTRA GROTE VERKOOP RUIMTE.

28 november 1972
GROTE VOGELSHOW
Nu al voor de 13e maal brengt de vogelvereniging Exokan te Hengelo-Keijenburg voor alle vogelliefhebbers en andere belangstellenden een grote vogelshow. Op deze show die wordt gehouden op 1, 2 en 3 dec. in het Parochiehuis te Keijenburg. zal een veelkleurig assortiment vogels van uiteenlopende pluimage worden opgesteld. Deze tentoonstelling is onderling, waarbij dus ook leden van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers, uit andere contreien, met hun vogels naar Keijenburg komen. Voor de leden van Exokan is er bovendien nog een keuring waarbij de jurering in handen is van Oomkes (Bennekom), Brinkman (Velp), Stein (Zutphen), allen bondskeurmeesters. Ruim 200 vogels worden ter keuring aangeboden, buiten het grote aantal vogels dat verder tentoongesteld wordt. Ditmaal is aan de show ook een grote verkoopklasse toegevoegd.

5 december 1972
Carnavalsvereniging, zag levenslicht
Nadat in Hengelo Gld al meerdere pogingen in het werk waren gesteld om een carnavalsvereniging op te richten, nu een groep Hengelöers er toch in geslaagd om een kern bij elkaar te krijgen. Tijdens een bijeenkomst in zaal Concordia te Hengelo Gld kwam men tot de oprichting van een carnavalsvereniging, luisterend naar de naam „Hoest meugelijk”, welke naam duidelijk manifesteert, hoe het mogelijk is in Hengelo Gld voor een carnavalsvereniging vaste voet te krijgen. Een grote groep van belangstellenden besloot vastberaden om in 1973 een onvervalste carnaval op touw te zetten. Uit de aanwezigen werd een voorlopig bestuur gekozen en samengesteld. Zie verder De Reclame.

RAIFFEISENBANK GAAT NIEUW BOUWEN
Van het oorspronkelijke plan om het gehele pand aan de Kastanjelaan te gaan verbouwen tot kantoorruimte is men teruggekomen en in de plaats daarvan is aan de Raadhuisstraat een  bouwperceel van de gemeente (voormalig pand fam. Harmsen) aangekocht, waarop dan t.z.t. een geheel nieuw kantoorgebouw gepland is. De realisering van dit plan zal wel een paar jaar in beslag nemen. De waarn. voorzitter de heer G. J. Harmsen deelde dit vorige week mee op 73e algemene vergadering van de bank. Wegens ontstentenis van de voorzitter de heer J. C. Geertsma, berustte de leiding van deze vergadering bij de heer G. J. Harmsen. Deze deelde na de opening mede dat het afgelopen jaar voor de bank een heel, heel goed jaar is geweest en dat alle afdelingen van dienstverlening een stijgende lijn vertonen. Het overlijden van het bestuurslid de heer J. C. Wesselink werd ter vergadering herdacht, evenals het overlijden van mej. G. Ruesink, die met haar broer vele jaren de belangen van de bank heeft behartigd. Zie verder De Reclame.

12 december 1972
PEUTERSPEELZAAL OFFICIEEL OPEN
Op zaterdagmiddag 16 december a.s. zal om half drie de peuterspeelzaal officieel worden geopend door mevrouw C. Quarles van Ufford. De peuterspeelzaal, die aan de St Michielstraat is gevestigd, is ontstaan doordat de ouders van de peuters meenden dat dit voor hun peuters noodzakelijk was. De inrichting is tot stand gekomen doordat verschillende ouders eendrachtig de handen in elkaar hebben geslagen en meerdere uurtjes hebben opgeofferd om het geheel zo acceptabel mogelijk te maken als peuterspeelzaal. Teneinde alle ouders in de gelegenheid te stellen zich van een en ander op de hoogte te stellen heeft het bestuur van de stichting deze middag uitgezocht om officieel te openen Tevens laat de stichting deze gelegenheid open ook alle zakenmensen haar dank te betuigen voor de geweldige medewerking die zij hebben ondervonden en de steun die is ontvangen.

19 december 1972
J.W. Smeitink STEVORD
In de toekomst zullen alle diefstallen die gepleegd worden door volwassenen of kinderen boven de kleuter school-leeftijd, aan de Politie opgegeven worden. Ouders, wilt u deze advertentie aan uw kinderen laten lezen? Ook als u zeker meent te weten dat uw kinderen zoiets niet zullen doen. In meerdere gevallen is ons de laatste weken gebleken dat ouders onaangenaam verrast waren door de feiten. We kunnen u dit vragen omdat we ervan overtuigd zijn dat 99,9% van de Hengelose ouders deze dingen van hun kinderen sterk zullen afkeuren. Bij gesprekken met ouders is ons dat duidelijk gebleken. Jongelui, zó kunnen we niet doorgaan. Van nu af gaan we harder optreden als jullie je handen niet thuis houden. Wij gaan naar de Politie en jullie gaan voor de bijl.

GERRIT WOLSINK SLAAGDE VOOR TANDARTS
ze plaatsgenoot Gerrit Wolsink, bij meerderen beter bekend als top-motorcrosser, legde met zeer goed gevolg de proeve van bekwaamheid af voor het laatste gedeelte van het examen voor tandarts, aan de Rijksuniversiteit te Amsterdam. Gerrit Wolsink heeft hiermede de hem veelal aangemeten titel van vliegende tandarts, tot werkelijkheid gebracht.

27 december 1972
Het jaar nog even goedmaken?
Als we dat nu nog zouden moeten doen, dan was dat niet veel meer waard, want nog een korte tijd, en dan stappen wij alweer een nieuw jaar binnen. Eerlijk gezegd, behoeven wij het oude jaar ook niet meer goed te maken. In het jaar 1972, hebben we er behoorlijk aan moeten trekken, maar dat is dan ook niet erg, want nog steeds doet het gezegde opgeld: „Voor wat hoort wat”. Als we zo bij het naderend afscheid van 1972 nog eens achterom zien, zijn we beslist niet ontevreden. Het was weer een goed jaar, met weer meer nieuwe klanten. De verkoop van rijwielen en bromfietsen, met daarnaast de vakkundige reparatie, heeft het goed gedaan. Gaarne willen we onze klanten dank zeggen voor het gestelde vertrouwen, dat wij ook in het nieuwe jaar weer waardig hopen te zijn. Mochten er nog belangstellenden zijn, die er ook over denken, klant te worden, kom gerust even aan, het verplicht u NIET DIRECT tot iets. Wat we nog even willen zeggen: Veel plezier bij de overgang van oud naar nieuw. Proost, en we nemen er nog een, maar blijf in de gaten houden: glaasje op, laat je rijden.
Bart en Greet – Fa. ANNEVELDT Pastoor Thuisstraat 7 – KEIJENBURG.

SCHIETCONCOURS WILLEM TELL
Het bestuur van de schietvereniging Willem Teil heeft besloten om gedurende het tijdvak van 26 febr. 1973 t.e.m. 4 maart een groot schietconcours te organiseren onder auspiciën van de schietbond afd. Oost-Gelderland. Willem Teil gaat dit concours organiseren omreden er in Oost-Gelderland zo weinig gelegenheid is tot het meten van elkanders krachten in wedstrijdverband. Willem Teil zet dit concours groot op. Niet minder dan 12 schietbanen zullen gedurende deze dagen in zaal Langeler opgesteld staan, zodat een grote toeloop van schutters in een vlot tempo afgewerkt kunnen worden. De schietbanen zijn onderverdeeld in corps-, personele-, vrije- en attractiebanen, met vanzelfsprekend weer een keur aan fraaie prijzen. T.z.t. hopen wij U nader te informeren met betrekking tot dit concours.

GERRIT WOLSINK FABRIEKSRIJDER BIJ MAICO
Naast zijn succes op maatschappelijk gebied met het behalen van zijn tandartsendiploma, heeft Gerrit Wolsink nu ook op sportgebied erkenning gevonden. Reeds vele jaren heeft Gerrit, vaak met eenvoudig materiaal successen geboekt in de motorcross-sport, en eigenlijk tegen de wereldtop aangeleund. Een deze dagen kwam de overeenkomst tot stand met de West-Duitse Maico-fabriek, dat hij het komend seizoen alle Grand-Prix wedstrijden zal rijden op dit merk, met alle mogelijke steun van de fabriek. In samenwerking met zijn coach Bennie Hartelman, die ook verantwoordelijk is voor meerdere successen van Gerrit Wolsink, hoopt de grote aanhang, dat de grote kwaliteiten van hem, nog meer benadrukt zullen worden.

MUZIEK BLAAST VAN OUD NAAR NIEUW
Traditioneel zal de chr. muziekver. Crescendo, Oudejaarsavond om 24.00 uur, afscheid nemen van het oude jaar, en het nieuwe jaar inblazen met muziek. Deze nachtelijke serenade, die ieder jaar weer door steeds meer mensen wordt beluisterd, vindt plaats in de Kerkstraat op het plein voor Boekhandel Wolters. Dit gebeuren telkenjare op Oudejaarsdag, heeft zeker zin, ondanks vaak andere geluiden. De mensen willen toch welbewust de overgang van oud naar nieuw meemaken en zullen wel niet zo vroeg het warme nest opzoeken.