2 januari 1973
NIEUWE TOERISTENGIDS VAN DE ACHTERHOEK
De Streek VVV Achterhoek te Zutphen heeft een dezer dagen de nieuwe informatieve Achterhoekbrochure 1973 uitgegeven.  Het boekje telt 64 pagina’s en heeft een oplage van 50.000 exemplaren. Het is onder andere bedoeld als ondersteuning van de wervingscampagne, die kortgeleden startte. Voorts zal het worden gebruikt in het kader van de toeristische voorlichting van vakantiegangers en streekgenoten. Het is in een fraai kleurenomslag gestoken, waarin alle gegevens per plaats staan gerangschikt. Men vindt er uitgebreide bijzonderheden over bossen, landgoederen, kastelen, musea, bezienswaardigheden, ontspanningsmogelijkheden, zwembaden enz. Maar ook de markten en winkelsluitingen in de verschillende gemeenten staan vermeld. Zie verder De Reclame.

9 januari 1973
Nieuwjaarsrondgang Majorettenvereniging.
Als dank voor steun afgelopen jaar. Zie verder De Reclame.

Ned. Hervormde pastorie krijgt andere bestemming
Handhaven wordt een te zware last. Zie verder De Reclame.

16 januari 1973
Trimbaan Keijenburg
Met een speciale trimbaan wil het trimcomité Keijenburg Hengelo de mensen nog meer dan voorheen aanzetten tot de zo noodzakelijke lichaamsbeweging. 9 febr. wil men op ’n feestavond in zaal Hoksbergen de contacten verstevigen.

Carnaval in Keijenburg en Hengelo
De Muckey carnaval te Keijen burg brengt haar bekende loten weer in omloop. Leden v. muziekver. St Jan, voetbal ver. Keijenburgse Boys, met bijbehorende supportersclubs zullen deze loten aan de man of vrouw trachten te brengen. Hoest meugluk de nog piepjonge Hengelose carnavalsvereniging is groeiende in het aantal leden. Ondanks het reeds grote aantal, kunnen er nog voldoende bij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Uw opgave doen bij: H. Berendse, Hummeloseweg 14, Hengelo.

23 januari 1973
H. C. Jansen ‘een halve eeuw muzikale trouw’
Toegewijd zijn aan een vereniging, bewees de heer H. C. Jansen, door 50 jaar als trouw lid te zijn verbonden aan de Kon. Harm. Concordia te Hengelo Gld. Op 16-jarige leeftijd kreeg hij muzikale aspiraties, om deze bij een muziekvereniging ten uitvoer te brengen. Toendertijd werkzaam te Varsseveld, meldde hij zich aan bij de aldaar gevestigde vereniging, doch tot zijn verbazing weigerde men dit. Dan maar proberen bij Concordia in Hengelo Gld, waar hij zijn intrede deed op de trompet. In de loop der jaren bespeelde verschillende instrumenten zoals piston, tuba, trombone, es-bas, grote trom, bekkens. Als ervaren muzikant blaast hij nu degelijk zijn partij mee op de tuba. Mocht een bepaald gedeelte in een partij hem bij aanvang moeilijk afgaan, dan werpt hij zich met zoveel ijver op het stuk, dat er dit na zeer korte tijd vast inzit. Ook aangaande ‘het repetitiebezoek is hij vasthoudend en is dan ook.

Gerrit Scheffer naar wereldkampioenschappen
De in Hengelo Gld woonachtige wielercrosser Gerrit Scheffer heeft de smaak goed te pakken. Hij blijft achter elkaar in de prijzen rijden en heeft kans te kunnen deelnemen aan de wereldkampioenschappen in Londen. Zijn evenknie en tweelingbroer Albert moet er nog even voor knokken.

HAMOVE had goed jaar
De Hengelose auto- en motorvereniging HAMOVE heeft een goed jaar achter de rug. Dit zei voorzitter A. B. Wolsfnk in zijn openingswoord op de algemene ledenvergadering van bovengenoemde vereniging in clublokaal v.d. Weer. Dat het een goed jaar voor de vereniging is geweest, kon men vooral opmaken uit het zeer uitgebreide en gedetailleerde verslag van secretaris G. J. Burgers, die na voorlezing hiervan dan ook hartelijk applaus in ontvangst mocht nemen van de vergadering voor dit prima verslag. Penningmeester Kreunen Het ten opzichte van het voorgaande jaar zeer positieve geluiden horen. De clubkas, de motorcross en de wegrace werden alle met een batig saldo afgesloten. Ook hij gewaagde van een goed jaar voor de vereniging. Zie verder De Reclame.

30 januari 1973
Daar komen de schutters
De schutterij St Jan uit Keijenburg kan er op bogen een flink aantal ere-leden in haar registers te hebben staan. Nu waren het de heren H. Geurts, H. Willink, H. Beulink en B. Buunk, welke vanweege hun 50 jaar trouwe lidmaatschap werden onderscheiden met de eremedaille der Schutterij. Op een drukbezochte feestavond in zaal Winkelman werden de 4 jubilarissen gehuldigd, waarbij pastoor C. G. Dijkers hen de medaille op de revers speldde. In een toespraak tot de jubilarissen en verdere aanwezigen, wees hij op het feit dat, bij de gouden leden net één Hendrik te weinig was om ze samen de 4 brave Hendriks te noemen Met enthousiasme hebben de gouden schutters ieder jaar hun kruit verschoten op de Keijenburgse kermis om de vogel van zijn standplaats af te helpen. Op deze schutters heeft het organiserende comité steeds kunnen rekenen, want zij ontbraken niet op het appel. Op een vraag of zij in de toekomst ook aktief betrokken bleven bij de schutterij, antwoordden zij met een volmondig ja. Ook de heer B. Engberts uit Hengelo Gld werd in het zonnetje gezet voor het feit, dat hij gedurende een periode van 17 jaar onafgebroken naar velerlei concoursen is geweest, samen met zijn echtgenote, als koningspaar.

6 februari 1973
NEDAP BOUWT NIEUW MONTAGE-ATELIER
De NV Nederlandse Appartenfabriek NEDAP te Groenlo heeft vergunning gekregen om op het industrieterrein aan de Zelhemseweg een nieuw montage-atelier te bouwen, waarmee spoedig een aanvang zal worden gemaakt. Bij de inschrijving die plaats vond tussen de firma Cuppers uit Hengelo Gld en Reukers Bouwbedrijf NV uit Groenlo bleek, dat laatstgenoemd bedrijf een inschrijvingssom had die enkele procenten lager lag dan die van de fa. Cuppers. Het werk is daarom gegund aan Reukers Bouwbedrijf te Groenlo.

GOED JAAR VOOR HENGELO’S GEMENGD KOOR
Het samengaan van de zangverenigingen Excelsior en St Ceacila, onder de nieuwe naam Hengelo’s Gemengd Koor, is tot op heden een succes geweest. Het is zoals de voorzitter zei in zijn openingswoorden op de algemene vergadering: een goed huwelijk, en er heerst een goede sfeer. Wat de resultaten betreft mag men ook best tevreden zijn. Er is een heel programma van gevarieerde nummers opgebouwd en wij danken dit vooral aan de grote ijver van onze dirigent de heer B. Nijhof en natuurlijk aan het goede repetitiebezoek van de leden. De voorzitter de heer W. Geurtzen herinnerde vervolgens aan de deelname aan het Avro-concours, waar een eervolle vierde plaats werd behaald, hetgeen op een gewoon concours een dikke eerste prijs geweest zou zijn. Zie verder De Reclame.

13 februari 1973
De Hengelose leut in handen van Prins Hendrik de 1e
De enthousiaste bedoelingen van de oprichters van Hengelo’s piepjonge carnavalsver, hebben nu duidelijk gestalte gekregen. De aktiviteiten van het kleine groepje leden, aanwezig bij de eerste vergadering eind ’72 heeft zo’n enorme toeloop van leden teweeg gebracht, dat de carnavalsver, tussen 25 febr. en 5 maart een tijdelijke ledenstop zal instellen. Degene, die er nog iets voor voelt orn zich bij de leutige rijen van „Hoest meugluk” aan te sluiten, kan dit dus nog doen tot 25 febr., of dan pas weer na 5 maart. Zie verder De Reclame.

UITBREIDING ZWEMBAD
Het bestuur van de Stichting zwembad te Hengelo Gld ontving de verheugende mededeling van het gemeentebestuur dat Ged. Staten de gemeente toestemming hebben gegeven, garant te staan voor de lening die voor de uitbreiding van het zwembad benodigd is.

20 februari 1973
Film- en dia-avond Hamové
Vorige week dinsdag hield de Hengelose auto- en motorvereniging Hamové in zaal Concordia weer haar jaarlijkse film- en dia-avond voor een volle zaal. Door de cineasten Jan Burgers en Albert Jansen was e< aantrekkelijk programma samengesteld, terwijd Roel Kreunen nog een film vertoonde uit 1962. De avond begon met een openingswoord van de voorzitter de heer A. B. Wolsink, die alle genodigden en andere aanwezigen hartelijk welkom heette. Vervolgens vertoonde Jan Burgers en prachtige serie dia s van verschillende onderdelen van de motorsport. Zo zagen we o.a. cross, wegrace en ijsrace. De oude film uit 1962, getoond door Roei Kreunen, riep b bij velen weer oude herinneringen op. Enkele onderwerpen waren de festiviteiten rond het 25-jarig bestaan, de oriënteringsrit te Varsseveld, de modderrit te Hengelo Gld en nog enkele andere beelden. Zie verder De Reclame.

Grote belangstelling voor betrouwbaarheidsrit van Hamové
Voor de door de Hamové op ’t landgoed ’t Zand georganiseerde betrouwbaarheidsrit bestond e«n enorme belangstelling, zowel van de zijde der deelnemers als van de toeschouwers. Niet minder dan 98 deelnemers, verdeeld over negen klassen kwamen zich in de Hamové bus op ’t Zand aanmelden. Er was een route uitgezet van 15 km en al naar gelang de klasse, moest deze route 2, 3, of 4 maal gereden worden, met gemiddelde snelheden van 25, 30 of 36 km per uur. Het was die dag mooi weer, maar tijdens de start dreigde het te gaan regenen, maar gelukkig voor de organisatie en de deelnemers kwam toch de zon weer tevoorschijn. Na afloop van de rit was men unaniem van mening dat het een prachtige sportmiddag is geweest en over de uitgezette route waren alle deelnemers vol lof. In zaal Leemreis waar de prijsuitreiking plaats vond, werden de medailles aan de deelnemers uitgereikt. O strafpunten was goud, 1 t/m 10 was zilver en 11/25 was brons. Zie verder De Reclame.

27 februari 1973
MILIEUBEWUST
Natuur is een kostbaar bezit, waarop men zuinig moet zijn. Vooral bij de uitbreiding van het inwonertal komt dit punt centraal te staan. Een goed leefmilieu is daarom zonder meer noodzaak. Aan zo’n goed leefmilieu dient elk zijn aandacht te schenken. Daarom is het geval dat in de omgeving werd aangetroffen, wel een schrille tegenstelling. Een aktiegroep uit Hengelo Gld is dit niet ontgaan en wil binnenkort reine zaak maken. Met leerlingen der lagere scholen en vrijwilligers hoopt men de natuur in Hengelo Gld en omgeving weer geheel schoon te krijgen. Zie voor nadere mededelingen ook de eerstvolgende adv.

WIE WORDT NAALDPRINSES?
Zelfmaakmode komt hedentendage meer in zwang. Deels door meer vrije tijd, bepalen veel dames hun mode, door het zelf te vervaardigen. In dit licht bezien organiseert de fa. Schröder, Hengelo Gld, die ook reeds meerdere knipcursussen verzorgde, a.s. woensdag 9 mei een modeshow, waarop uitsluitend zelfmaakmode getoond zal worden. Deze show, welke geschiedt in samenwerking met de inkoop combinatie Nederland onder het motto Wie wordt naaldprinses van Hengelo Gld, biedt de deelnemenden kans op fraaie prijzen. Bovendien wordt het best beoordeelde uitgezonden naar de
landelijke show in Amsterdam. Alle inlichtingen aangaande deze show, welke plaats zal vinden in zaal Concordia, worden u desgewenst verstrekt door bovengenoemde firma.

CARNAVALSFEEST DE KEIJDARPERS
Verdorie et is weer zowiet. ’t Hele darp steet in rep en roer want 3 meert um half acht begint et feestgewoel en et spektakel. Prins Harry de Eerste kump met zien gevolg um 11 minuten over achte binnen, hoe of e binnenkump, zöw dan wel zien. Wi’j hopt dat t’r volle volk kump, zodat un good fees verwach mag wodden, want an thuus blievende leden hebe wi’j niet zo volle.’ Is natuurluk niet verplich um verkleed te kommen, moar den ni’jen Prins holt van vrolijkheid en zodoende beveelt hi’j et wel an. Zie verder De Reclame.

6 maart 1973
DROGISTERIJ „MARIANNE” FEESTELIJK GEOPEND
Met een grondige verbouwing, en het aantrekken van de werkplaats werd het winkeltje van de fam. Wansink aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld, dat werd overgenomen door Felix en Marian Takkenkamp omgetoverd in een fraai pand waarin nu gevestigd is drogisterij en parfumerieën Marianne Bij de opening van de hernieuwde zaak, werd veel belangstelling getoond, hetgeen tot uitdrukking kwam in een groot aantal bloemstukken, maar vooral door veel persoonlijk bezoek. Door de uitbreiding aan ruimte kan het echtpaar Takkenkamp, het publiek een hoeveelheid artikelen
aanbieden, hetgeen alles overzichtelijk is opgesteld in diverse schappen en gondola’s. In haar verkoopprogram hebben ze o.m. opgenomen allerhande drogisterij-artikelen, parfumerieën, tabakswaren, en snoepgoed. Zowel voor de man, de vrouw, de kinderen, alsmede ook de kleinsten, is er een groot assortiment aanwezig. Wij wensen drogisterij Marianne veel succes.

VOORJAARSSCHOONMAAK IN ONZE NATUUR
Zoals u in de plaatselijke pers en op verschillende geestige aanplakbiljetten hebt kunnen lezen, zal er in Hengelo en in Keijenburg een grote voorjaarsschoonmaak worden gehouden op zaterdag 10 maart van 9 tot 12 uur. Een zevental van de meest in het oog vallende vervuilde plaatsen zullen worden  schoongemaakt. Grof vuil en alles wat ter plaatse niet thuishoort, zal worden verzameld en naar de belt aan de Zelhemseweg worden afgevoerd. Deze plaatsen zijn o.a.: de bleek en de sloot opzij van de ijsbaan; de Sletterinkdijk tot de Aaltenseweg; de omgeving van de Sletterinkdijk; Gompertsdijk en Winkelsweg; het Kattenbos; de greppel langs de rondweg; de Ellenkampdijk; de Varsselseweg voorbij de Sarinkdijk. Zie verder De Reclame.

13 maart 1973
In memoriam J. C. Geertsma
Op 78-jarige leeftijd overleed de heer J. C. Geertsma te Hengelo Gild, die in het maatschappelijk leven een zeer vooraanstaande plaats innam. Zo was hij van 27 mei 1921 tot 31 december 1960 directeur van de Coöp. Zuivelfabriek te Hengelo Gld. Zijn verdienstelijk werk voor deze vereniging  werd gehonoreerd met de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Coöp.Raiffeisenbank te Hengelo Gld heeft bijna 50 jaar van zijn werkzaamheid mogen profiteren als secretaris. Ook bij de Centrale organisatie van de Raiffeisenbank te Utrecht vervulde hij diverse functies, o.a. lid van het Onderlinge Raiffeisen Garantie Fonds. Zelfs een commissie in de Raiffeisenorganisatie droeg de naam Geertsma. Zie verder De Reclame.

De Bleijke en de fancy-fair
Voor het eerst in haar bestaan hield het bejaardencentrum de Bleijke te Hengelo Gld een fancy-fair, die zich mocht verheugen in een grote belangstelling. Ruim 850 personen brachten een bezoek. Onder de bezoekers, welke zowel ’s middags als s’ avonds een kijkje kwamen nemen, was veel jeugd. Op deze fancy-fair waren 12 onderdelen aanwezig, verdeeld over de grote zaal, bibliotheek, onderen bovengang. Er werd aktief deelgenomen aan de diverse attrakties, o.a. spijkerslaan, sjoelen, bonen raden, bussen gooien, pijl werpen, kansspel. De keuken van het centrum werd ook bij de
aktiviteiten betrokken. Zo was er ook een smikkelhoek ingesteld, waar men zich tegoed kon doen aan erwtensoep enz., terwijl er ook oliebollen aan de man werden gebracht. Van deze fancy-fair zijn nog enige prijzen overgebleven, waar over men inlichtingen kan inwinnen bij de administratie. De opbrengst komt ten goede aan diverse aktiviteiten voor de bewoners van het centrum o.a. een eigen krant. Nogmaals wil de leiding van de Bleijke dank brengen aan de middenstand voor haar medewerking, voor haar gaven aan deze fancy-fair, waarbij de bejaarden zelf aktief waren, naast medewerking door personeel en vrijwilligers.

Ekster, Raterink

20 maart 1973
Concert Vordens mannenkoor en Hengelo’s gemengd koor
A.s. donderdag 22 maart zullen bovengenoemde koren een gezamenlijk concert geven in de R.K. Christus-Koningkerk te Vorden, aanvang 8 uur. Beide koren staan onder lerding van de heer Bert Nijhof uit Zutphen en de organist is de heer E. ten Hoeve uit Hengelo Gld. Het programma dat uitgevoerd zal worden, ziet er als volgt uit: Vordens mannenkoor: Haec dies, Joh. Verhulst; Steal Away, spiritual; Ther’s a man, agoing round, spiritual; Sanctus, Fr. Silger; Ein Hennlein weiss, A. Scandello; Die Nacht, Fr. Schubert; Domino Salvam Fac., A. Giesen. Hengelo’s gemengd koor: Deutsche Messe, Fr.  Schubert; Motet, J. A. P. Schulz; Jubilate Deo, Jac. Broer.

HTV toneelvoorstelling, Oom Albert op huwelijksreis.

27 maart 1973
Zwembad Hengelo Gld
Op zaterdag 5 mei 1973 om 14.00 uur zal het verwarmd zwembad weer opengesteld worden, zij het dat dan nog niet gebruik kan worden gemaakt van het nieuwe diepe 2e bassin. Door het uitblijven van de goedkeuring op de uitbreidingsplannen is het helaas niet mogelijk de werkzaamheden voor 5 mei helemaal uitgevoerd te krijgen. Volgens de planning zal het nieuwe bassin op 29 juni in gebruik worden genomen. Dit is natuurlijk voor het bestuur een onplezierige zaak, omdat zij nu het zwemlustige publiek niet vanaf het begin van het seizoen die accomodatie kan bieden, hetwelk bij de inzamelingsaktie in 1972 werd voorgesteld. Bij de samenstelling van de tarieven is daarom rekening gehouden met deze tegenvaller voor het publiek. Alles is in het werk gesteld om de abonnementsprijzen, waarvan de eigen inwoners toch het meest profijt hebben, zo laag mogelijk te houden. In de prijzen zijn ook nog verwerkt de kostenstijgingen ten opzichte van 1972. In verband met het in gebruik te nemen nieuwe bassin, moest ook worden voldaan aan de eis tot een uitgebreider toezicht. Het bestuur heeft de heer J. Hermans uit Hengelo aangesteld als hulpbadmeester.



Tevreden kijkers kregen waar voor hun motor(geld)

Met genoegen kan de Hamové terugblikken op de organisatie van de 26e motorcross op circuit ’t Zand. Een behoorlijk aantal toeschouwers langs de baan genoot van goede motorsport, hetgeen een goede compensatie was, voor de beslist niet hoge entree. Naast het geruisloze werk van de Hamové medewerkers was het deskundige commentaar van Jaap Timmers een goede aanvulling op de duels die zich op het circuit afspeelden Het talrijke publiek was ongetwijfeld gekomen om Gerrit Wolsink, in zijn hoedanigheid als fabrieksrijder aan het werk te zien. Daarbij kwam nog de jacht, die Gerrit zou doen naar de Coupe ’t Zand, die nog nooit zijn deel was geworden, ondanks dat hij al verscheidene jaren meedraait in de zware klasse van de Hamové-cross. Zoals te verwachten viel trok Wolsink fullspeed van start om meteen zijn naaste belagers, Hans Polsvoort en Henk Wassink op een grote achterstand te zetten, hetgeen zich zowel in de eerste als de tweede manche afspeelde. Net alsof de pechduivel hem op wacht bij zijn wil om eens de Coupe ’t Zand te winnen, kreeg hij daar in de allerlaatste ronde mee te maken. Als een ongewoon beeld van de „vliegende tandarts”, die in de wedstrijd zo’n snelheid ontwikkelde, moest hij zijn machine of de eindstreep  duwen. Wat een deceptie voor hem dat hij naderhand door een kleine onregelmatigheid tijdens de wedstrijd, werd gediskwalificeerd, wat hem weer de kans op het winnen van de Coupe deed ontglippen. Zie verder De Reclame.


Veilig Verkeer Nederland houdt gratis inspectiebeurt voor auto’s
Op 31 maart a.s. zal door Veilig Verkeer Nederland een geheel gratis uitgevoerde inspectiebeurt worden gehouden voor personenauto’s en ook kleinere bestelauto’s. Zoals bekend, worden door Veilig Verkeer Nederland voorlichtingscampagnes gevoerd, die vaak ook betrekking hebben op technische aspecten van het wegverkeer, zoals b.v. autogordels, de technische staat van de voertuigen, alsook lichtcontroles enz. Ter bevordering van de verkeersveiligheid spelen ook periodieke veiligheidsinspecties een grote rol, waar, helaas, door een grote groep automobilisten slechts weinig aandacht aan wordt geschonken. Zie verder De Reclame.

3 april 1973
C. MINNÉE NAM AFSCHEID ALS SECRETARIS VAN VVV
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, Hengelo Gld, gehouden in zaal Leemreis, werd afscheid genomen van de heer C. Minnée, die gedurende een groot aantal jaren de functie van secretaris op voorbeeldige wijze heeft vervuld. Dat het bestuur dit afscheid van de heer en mevrouw Minnée niet geheel onopgemerkt voorbij wilde laten gaan, laat zich begrijpen. Doch niet alleen het bestuur van de plaatselijke afdeling, maar ook het prov. bestuur was bij dit afscheid tegenwoordig in de persoon van de heer Ir. Robbé Groskamp, vice-voorzitter en mej. Feddema als directielid van de prov. VW. Ook burgemeester Quarles van Ufford was hierbij tegenwoordig. Na afloop van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering was het de voorzitter de heer H. van Hengel, die als eerste de heer en mevr. Minnée toesprak en hij deed dit door een terugblik te werpen op de vijftiger jaren, toen het VVVbestuur door ziekte, vertrek e.d. zodanig in de vacatures kwam te zitten dat de heer Minnée vrijwel als eenling overbleef. Onze bijzondere waardering is wel dat U juist in die moeilijke omstandigheden de zaak draaiende hebt gehouden. Door uw onvermoeide inzet hebt u het werk v. WV meer inhoud weten te geven en uit te breiden. Het is daarom dat het bestuur voorstelt U het ere-lidmaatschap aan te bieden, hetgeen door de
vergaderingg met applaus werd begroet. Hierna richtte de heer van Hengel zich tot mevr Minnée, want zonder haar steun had de heer Minnée zijn werk niet zo perfect kunnen verrichten, immers bij zijn afwezigheid was U het die de vele telefoontjes aannam en waar mogelijk hebt beantwoord of de aanvragers naar het informatie-bureau verwees. Zie verder De Reclame.

LEDENVERGADERING RUNDVEEFOKVERENING HENGELO
Bovengenoemde vereniging hield onlangs haar ledenvergadering in zaal Michels. De voorzitter de heer A. J. W. Mentink opende deze vergadering met een hartelijk woord van welkom, speciaal tot de spreker van deze avond de heer J. W. Nieuwenhuis, inspecteur NRS te Steenderen. Vervolgens gaf hij een kort overzicht over het afgelopen jaar. De notulen van de vorige vergadering werden gelezen en onveranderd vastgesteld. Aan alle leden is een kort jaarverslag toegezonden. De heer Politiek gaf een kort financieel verslag. Het nadelig saldo is ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar en zal door de zuivelfabriek worden aangevuld. Namens de kascontrole bracht de heer Toonk verslag uit. Aftredend voor de kascontrole-commissie was de heer J. G. A. Hilderink, in zijn plaats werd benoemd de heer Th. J. M. Wissink. Het inleggeld voor nieuwe leden blijft gehandhaafd op ƒ 1.- per koe. Bij de bestuursverkiezing, waarbij de heren J. M. Eenink en G. J. Harmsen periodiek aftredend en herkiesbaar waren en de heer H. Stoltenborg, aftredend en niet herkiesbaar, werden eerstgenoemde  heren met algemene stemmen herkozen, terwijl de heer van Leijden werd gekozen in de plaats van de heer Stoltenborg. Zie verder De Reclame.

ALS WEDDENSCHAP KOENE DUIK IN DE DORPSBLEEK
Daar gaat ie dan, zal Jan Lohschelder gedacht hebben, toen hij bij de trouwerij van Wim Wasseveld en Jo Rouwenhorst, zijn eens gedane belofte inloste, en met een koene duik de Dorpsbleek in dook. Jan Lohschelde, bij zijn kameraden ook beter bekend als ,,de Prans”, had niet kunnen denken, dat zijn weddenschap zo snel bewaarheid zou worden. In de zin „als jij eens gaat trouwen, spring ik in de Bleek” met de gedachte, die trouwerij daaraan denkt hij toch niet. Toen de huwelijksdatum bekend gemaakt werd, moest „de Prans” zich gaan voorbereiden op zijn natte taak. Onder het toeziend oog van het kersverse bruidspaar en heel veel publiek in de nabijheid, ging hij officieel te water en uiteraard als een echte bruiloftsgast, met de hoge hoed op. Of het water een aangename temperatuur had, zo vroeg in het voorjaar, zal de koene duiker, zelf het beste kunnen navertellen.

10 april 1973
Gerrit Wolsink wint de Grand Prix 500 cc motorcross van Frankrijk
Wat nog geen Nederlandse motorcrosser is gelukt, n.l. het behalen van een Grand Prix-overwinning in het buitenland, is Gerrit Wolsink wel gelukt. Behaalden in de jaren vijftig Broer Drikx en Jan Clynk voor eigen publiek in Nederland een Grand Prixoverwinning, vorige week zondag bezorgde Gerrit Wolsink op het bijzonder gevaarlijke circuit van Tarare nabij Lyon in Frankrijk, dat bezaaid was met stenen, een kleine groep enthousiaste supporters, die de lange reis gewaagd hadden, ogenblikken van veel vreugde door de Grand Prix te winnen. Ook bezorgde hij zijn nieuwe merk Maico een grandioze overwinning, temeer daar hij pas voor dit merk rijdt en hem een aantal maanden was gegeven om aan de motor te wennen. Zie verder De Reclame.

De Spannevogel: open huis voor iedereen
Gestimuleerd door het succes bij de vorig jaar gehouden show, heeft de firma Heijink, woninginrichting „De Spannevogel” te Hengelo Gld, besloten dit jaar weer iets dergelijks op touw te zetten. Onder het motto Open Huis toont deze firma haar grote ver koopassortiment, aan een zo breed mogelijk publiek. Daartoe wordt er in ,,Ons Huis” aan de Beukenlaan te Hengelo Gld een show opgezet van Intertest tapijt en gordijnen, op 12, 13 en 14 april. Zie verder De Reclame.

Goede manifestatie van zang en muziek
In samenwerking met de accordeonver. Europoort, jeugdkoor de Keirakkertjes en het ensemble The Friends, zorgde het jongerenkoor Les Enfants voor een prettige avond in „Ons Huis”. Les Enfants, onder inspirerende leiding van Henk Fridsma uit Doetinchem, heeft aan zangkwaliteit gewonnen, t.o.v. vorige uitvoeringen. Dit jongeren koor.bestaande uit 2 secties, een jeugdkoor en tienerkoor, bezit naast kwaliteit ook kwantiteit. Vooral de aanwas bij het jeugdkoor is in de laatste periode bijzonder groot geweest. Daartegenover zou de dirigent gaarne ook enige toename van leden zien voor het tienerkoor, in de leeftijdsgroep. De gedachte dat alleen meisjes bij het jongerenkoor welkom zijn, is onjuist. Ook kunnen zich gerust jongens aanmelden. Zie verder De Reclame.

17 april 1973
Nieuwbouw Rabobank
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Hengelo brengen ter openbare kennis, dat zij – met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening – voornemens zijn, in afwijking van het vigerende bestemmingsplan, doch in overeenstemming met een ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan, bouwvergunning te verlenen aan het bestuur van de Coöperatieve Raiffeisenbank Hengelo Gld, Kastanjelaan 1, voor de bouw van: een bankgebouw op de percelen, kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie K, nrs. 3235 ged. en 3236 ged., gelegen aan de Raadhuisstraat/Sterreweg in het dorp Hengelo. Zie verder De Reclame.

24 april 1973
75-JARIGE MARKTVERENIGING BOUWT AAN MEER DAN 300-JARIGE MARKTEN
De vereniging tot bevordering van het marktwezen en andere openbare belangen in de gemeente Hengelo Gld die dit najaar 75 jaar bestaat, stelt zich telkenjare weer tot taak de meer dan 300-jarige Hengelose markten in stand te houden en waar mogelijk attraktief te maken. Met het teruglopen van het aantal paarden in de na-oorlogse jaren, heeft de vereniging steeds kosten noch moeite gespaard om de markten door het invoeren van verschillende keuringen, zadelproef, standwerkersconcours e.d. zo attraktief mogelijk te houden. Dat het 75-jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij mag gaan daar was de vergadering het wel eens, maar omdat er geen geld is om het te vieren, hoopt men dat er verenigingen en of instellingen zijn, die hier een oplossing voor weten te vinden. De vergadering die slechts matig bezocht was, werd door voorzitter G. J. Harmsen geopend met een hartelijk welkom waarna hij een korte terugblik wierp op het afgelopen jaar, dat in zijn geheel voor de vereniging een goed jaar is geweest. Zie verder De Reclame.

ORANJEFEEST KEIJENBURG
De zeer aktieve Oranjecommissie te Keijenburg heeft voor Koninginnedag, maandag 30 april weer een fijn programma samengesteld met voor elk wat wils. Men hoopt op deelname en bezoek aan de diverse onderdelen van het programma, van de gehele bevolking. Op de voorpagina van dit blad staat het programma afgedrukt met alle bijzonderheden. De inwoners van Keijenburg worden vriendelijk verzocht deze dag de vlag uit te steken om er zo een feestelijke dag van te maken.

1 mei 1973
HTV VERRASTE BEJAARDEN MET EEN GEZELLIGE TONEELAVOND
Blijde gezichten van bejaarden zag men op de fijne en sfeervolle avond, welke de Hengelose Toneelvereniging de bejaarden bood op donderdag j.l. in Ons Huis te Hengelo Gld. Een groep van 5 spelers en speelsters van HTV voerde een humoristisch stuk op onder de titel: O, die mannen. Dat dames hun mannen wel eens wantrouwen en somtijds ten onrechte, werd in dit toneelstukje op duidelijke en komische wijze naar voren gebracht. Het gemak waarmee dit stukje werd opgevoerd, deed de bejaarden nog meer de sfeer proeven, die er van uitging. Dat het soms kwaad kersen eten is met schoonmoeders, ondervindt een kunstschilder maar al te vaak. Om haar dochter en schoonzoon nog beter in het oog te houden stuurt zij hem een echte huishoudster op dak, die maar steeds verbaasd en afkerend uitroept o, die mannen. Het verhaal krijgt helemaal een opwindend verloop als schoonmama haar schoonzoon verdenkt er een vreemde vrouw op na te houden, die achteraf de zuster van de kunstschilder blijkt te zijn. Ondertussen wordt wel de een na de andere komische fout opgediend. De huishoudster besluit met de uitspraak, nu zij inziet dat de mannen toch niet zo slecht zijn, laat ik nu maar de 16e gaan proberen. De Hengelose bejaarden waren heel blij en dankbaar, voor wat hen deze avond werd voorgeschoteld!.

GERRIT WOLSINK GRANDIOOS!!
Prachtige zege in Int. motorcross van motorclub Ons Genoegen Bovenstaande titel is voor de volle 100% waar. Wat Gerrit Wolsink 2e Paasdag tijdens de Int. Motorcross op de Herikerberg te Markelo presteerde, was grandioos. Had hij de 1e manche met ruime voorsprong gewonnen, bij de start van de tweede reed hij eerst tegen het starthek en bij het ingaan van het bos sloeg zijn motor af, zodat hij als laatste deelnemer vertrok. Bij de doorkomst in de eerste ronde had hij al ongeveer de helft van het rennersveld gepasseerd. In de 5e ronde had hij de 3e plaats te pakken. De volgende ronden liep hij gestaag in op leider Christer Hammargren en tweede man Frans Sigmans, die samen een vinnig duel uitvochten om de eerste plaats. De laatste ronden lieten echter zien in welk een grote vorm Gerrit Wolsink dit seizoen steekt. In één ruk bracht de Maico-fabrieksrijder zijn machine aan de top van het rennersveld. Zie verder De Reclame.



Rommelmarkt Crescendo

Het succes dat de chr. muziekvereniging Crescendo te Hengelo Gld boekte met de 1e Rommelmarkt, heeft hen doen besluiten om dit te herhalen in het komend zomerseizoen. De voorraad materialen groeit ondertussen al weer aardig aan waarbij ditmaal talrijke grote stukken zijn o.a. een piano, welke Farce Majeure niet mis zou staan. Nog dagelijks komen meldingen binnen, dat men hier of daar wat heeft staan, wat men kwijt wil voor de Rommelmarkt. Ter verduidelijking wordt er op gewezen, dat allerhande materiaal welkom is. Zie verder De Reclame.

8 mei 1973
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING mevrouw U. Geertsma-Driebergen
Een dezer dagen werd mevrouw U. Geertsma-Driebergen verrast met het bericht, dat haar de koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau in goud was toegekend. Te harer huize reikte burgemeester Ouarles van Ufford van Hengelo Gld de versierselen, behorend bij deze onderscheiding aan haar uit. Deze onderscheiding werpt een licht op de grote verdienste van mevrouw voor het werk van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente te Hengelo Gld, als 50 jaar organiste en bovendien 50 jaar bestuurslid. Mevrouw Geertsma toonde zich zeer dankbaar voor de onderscheiding aan haar toegekend. Zie verder De Reclame.

VERPLAATSING POSTINRICHTING Keijenborg
In verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de kantoorhouder de heer B. C. Seesing, wordt de postinrichting te Keijenborg met ingang van 14 mei a.s. verplaatst naar een postagentschap, dat gevestigd wordt in de supermarkt van de heer G. J. Massop, St Janstraat 2a. Openstelling: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.45 uur woensdag van 9.00 tot 13.00 uur Woensdagmiddag en zaterdag gesloten.

15 mei 1973
OUD STAMCAFÉ VERDWENEN
Met de sluiting van café de Zon te Hengelo Gld op de hoek van de Raadhuisstraat en Banninkstraat is er weer een oud stamcafé verdwenen. Vele stamgasten zullen nu een ander onderkomen moeten zoeken. Café de Zon stamt al uit de jaren 1800. In 1905 werd het bedrijf overgenomen van de wed. G.Voskamp, door de heer Garrit Bruggink. Na het overlijden van diens vader nam Geert Bruggink het café-bedrijf over in 1943. Doordat het oudere café door sterkere klantenbinding uit zijn jasje groeide, kwam er in 1959 een totale verbouwing tot stand, waarbij alle oude gedeelten werden vervangen door nieuwbouw. Tevens werd het bedrijf uitgebreid met een feestzaal. Na het gereedkomen van de nieuwbouw, hebben zich veel feestelijkheden afgespeeld in deze zaal. De oude café-ruimte van voor 1959 was niet zo groot van oppervlakte, doch bij druk bezoek kon er wel sfeer geschapen worden. Vooral in de tijd dat de TV in opkomst was en de eerste TV-toestellen, veelal bij cafébedrijven werden geplaatst, was het in het café de Zon vaak een drukte van belang, om de voetbaluitzendingen te kunnen volgen. Bij gebrek aan meer stoelen nam men vaak plaats op de tapkast. Als er dan pauze was, in zo’n wedstrijd op de TV, moest er eerst een stel bezoekers naar buiten om de kastelein gelegenheid te geven zijn nieuwe drankvoorraad aan te vullen uit de kelder. Ook na de verbouwing kon het er vaak zeer druk zijn, met bezoek van b.v. Pax-mensen, voor of na een wedstrijd. Zondagsmorgens was het café vaak herschapen in een kaart lokaal, en uiteraard werden brede gesprekken gevoerd, over de kansen van de voetbalclub, die middag. Nu de heer Geert Bruggink geen opvolging meer had, besloot hij een punt achter het cafébedrijf te zetten. De slijterij blijft hij echter voortzetten, in Wansink Vivo supermarkt. 

22 mei 1973
IJverig met naald en draad. Naaldprinces B. Harmsen- ten Have
Gespannen en eigenlijk ook een beetje trots stonden de deelneemsters klaar, voor de aanvang van de amateurmodeshow, welke de fa. Schröder belegde in zaal Concordia In samenwerking met de Inkoop-combinatie Nederland, was een regionale verkiezing van Naaldprinses 1973 opgezet. Ten aanschouwe van zeer veel dames-toeschouwsters en ook enige heren lieten de verschillende deelneemsters zien, wat zij o.a. hadden vervaardigd. Zowel jeugd als ouderen was in deze amateurshow rijkelijk vertegenwoordigd. Met bewondering kon geconstateerd worden, dat men vaak met grote vaardigheid te werk was gegaan met naald en draad. Zie verder De Reclame.

Nog meer verkoopruimte voor Wansink VIVO supermarkt
Vorige week ging bij Wansink VIVO supermarkt te Hengelo aan de Raadhuisstraat voor de zoveelste maal de vlag in top. Met trots kon eigenaar J. Wansink zijn vergrote supermarkt aan het publiek tonen. Na een gehouden enquête onder haar uitgebreide klantenkring, werden diverse wensen in beraad genomen en in het bouwplan uitgewerkt. In enige dagen tijds werd met medewerking van grotendeels Hengelose aannemers een enorme uitbreiding aan verkoopruimte gecreëerd, dat hiermee van ruim 200 op 400 m2 kwam, dus welhaast een verdubbeling. Met de uitbreiding, de 4e na de oorlog, van het bedrijf Wansink, is men ook tegemoet kunnen komen aan verbreding en uitdieping van het assortiment. Zie verder De Reclame.

29 mei 1973
IN EEN GOEDE WOONSFEER bij Lubbers
Met een driedaagse show die ruim 1000 bezoekers trok heeft de fa. Lubbers, woninginrichting te Hengelo Gld laten zien welk een groot assortiment zij voert op het gebied van vloerbedekking, meubelen en aanverwante artikelen. Door een uitgekiende opstelling van produkten was in zaal Concordia tegenover de zaak, reeds een goed inzicht te krijgen. In het midden van de zaal was een achtkantige stelling geplaatst van Desso tapijt, waarin op kunstige wijze spots waren verwerkt, welke de diverse tapijtsoorten nog beter tot haar recht deden komen. In het midden van deze stelling lagen een grote hoeveelheid aan rollen tapijten opgesteld hetgeen wel de nodige aandacht trok. Zie verder De Reclame.

25e bedevaart naar Banneux
In de 1e week van mei 1973 heeft de jaarlijkse bedevaart van de Gelderse Achterhoek naar Banneux plaats gevonden Het aantal deelnemers bestond dit jaar uit 93 personen, die vervoerd werden in 2 bussen van de fa. Morren uit Didam. Om tweeërlei redenen was het dit jaar een bijzondere gebeurtenis. Op de eerste plaats, dat het 40 jaar geleden is, dat de .H. Maagd Maria, 8 keer verschenen is in Banneux. Op de tweede plaats dat de organisatrice van deze Achterhoekse bedevaart, mevr. Gerrits uit Hengelo Gld, dit voor de 25e maal georganiseerd had. Voor dit heugelijke feit werd zij zondags in Banneux na de Pontificale Hoogmis op de Esplanade, gelukwenst voor haar toegewijde ijver tot de H. Maagd en bovendien omdat zij ondanks haarleeftijd (zij is 80 jaar) zich nog steeds zo aktief inzet. Als herinnering kreeg zij een mooie tegel aangeboden, uitbeeldend de genadegrot. Zie verder De Reclame.

5 juni 1973
Voetbal en atletiekvereniging „PAX” viert 45-jarig jubileum
Zaterdag 9 juni a.s. herdenkt de voetbal- en athletiekveren. PAX uit Hengelo Gld, die in de Hengelose samenleving een voorname plaats inneemt het feit, dat de vereniging 45 jaar bestaat. In die 45 jaar heeft het vele ups en downs gekend. Eén van de hoogtepunten uit de historie van PAX was wel het behalen van het derde klasserschap van de KNVB. Eén der grootste talenten van het toenmalige kampioenselftal, René Notten, werd door FC Twente gecontracteerd, waar hij nu regelmatig tot de betere spelers behoord. De afgelopen competitie was niet zo succes vol. Het eerste en het tweede elftal konden zich na veel moeite nog handhaven in hun klasse. Zie verder De Reclame.

Broodweging
Het feestelijk gebeuren bij de hoeve ,,de Muldersfluite” n.l. de levering en weging van aangevoerde broden (ruim 1228 pond) trok zeer veel belangstelling. Ca. 1500 bezoekers zagen dit traditioneel gebeuren aan, geaccentueerd met vendelzwaaien en boerendansen. Veilingmeester H. Lubbers kweet zich goed van zijn taak en wist voor het verkochte brood een goede prijs te maken, ten voordele van de kerkgenootschappen. Een groot succes, zowel voor de organiserende VVV, verenigingen van Hengelo Gld en Zelhem, de leveringsplichtigen als ook voor de kerkgenootschappen.

12 juni 1973
OPENING GYMNASTIEKZAAL KEIJENBORG
Zaterdag 16 juni a.s. zal om 14.00 uur de officiële opening plaats vinden van de gymnastiekzaal te Keijenborg. Met de bouw van dit objekt, waarmede door Sleutelbouw B.V. te Rotterdam, een dochtermij, van de Kon. Heidemij., omstreeks half oktober 1972 een begin werd gemaakt, gaat een lang gekoesterde wens van de Keijenborgse bevolking in vervulling. Naast de leerlingen van de Keijenborgse basisschool, zal ook uit Bekveld en waarschijnlijk Varssel van de gymnastiek zaal gebruik gaan maken. De gymnastiek- en sportverenigingen zullen eveneens gaan profiteren van de zaal, want deze voldoet aan de minimale afmetingen 12 bij 21 meter, groot genoeg om officiële volleybalwedstrijden te spelen. Voor een ieder die belangstelling heeft de zaal te bezichtigen, wordt er gelegenheid geboden op zaterdagavond 16 juni van 7.45 uur tot 8.30 uur en zondagmorgen 17 juni van 8.45 uur tot 12.30 uur. Een gedeelte van de vloer mag alleen met  gymnastiekschoenen worden betreden, die zal dan speciaal met platen worden afgeschermd. De gymnastiekzaal is gebouwd aan de St Janstraat achter het Parochiehuis. De Welzijnsvereniging Keijenborg en Omstreken is erg content met deze nieuwe aanwinst en er resteert nu nog een zeer speciale wens, namelijk de herbouwing van het parochiehuis tot dorpshuis. Daarvoor zal in de week van 1 tot 9 oktober 1973 een geldinzamelingsaktie worden gehouden, maar hierover volgen nog nadere publikaties.

19 juni 1973
KOSTBAAR JUBILEUMGESCHENK VOOR DE VOETBALVER. PAX
De supportersclub van de voetbalver. PAX heeft ondanks, dat zij nog maar sinds kort bestaat, flink van zich doen horen. Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van PAX, had deze supportersgroep zich voorgenomen, als waardig geschenk aan te bieden, een complete geluids-installatie. Met woorden, maar bovenal met daden werd dit streven, wat financieel heel wat op moest brengen, waargemaakt. Na de jubileumviering, was het 1e Pinksterdag zover, dat deze installatie kon worden aangeboden aan de vereniging. Na een kort inleidend woord van voorzitter D. Maalderink, van de supportersclub, moest de heer W. Geurtzen toch van het hart, dat de supportersclub hem als voorzitter, en verder bestuur en leden, een hart onder de riem had gestoken, om zoveel enthousiasme voor de vereniging PAX te hebben. Zie verder De Reclame.

EEN TIEN MET EEN GRIFFEL VOOR BILJARTVERENIGING ’t CENTRUM
Enorm veel publieke belangstelling was het gevolg op de uitnodiging van de biljartvereniging ’t Centrum te Keijenburg voor haar tournooi Tien van Rood. De deelname was bijzonder groot. 110 biljarters lieten zich hiervoor inschrijven, afkomstig tot uit verre omgeving. In drie weekenden werd het tournooi, dat op passende wijze was georganiseerd door de vereniging, afgewerkt. Alle partijen verliepen in poules van 10 personen, terwijl de finale ging tussen 15 biljarters. Zelfs competitieleider Jan Francois, van het district Doetinchem mengde zich in het strijdgewoel. De deelnemers waren beslist niet van plan om deze leidende biljartfiguur ook maar iets cadeau te doen. Daar konden ook de drie dames over meespreken, die zich onder de Tien van Rood-biljarters waagden. Een tip voor meer dames om ook eens kennis te maken met het wereldje van caramboles en biljartkeu’s. Zie verder De Reclame.

26 juni 1973
Met vliegend vaandel en slaande trom
Met veel enthousiasme zorgden een groot aantal korpsen uit Gelderland en Overijssel voor een kleurige show in Hengelo Gld. Het defilé, dat door deze korpsen vóór de middag werd verzorgd bij het gemeentehuis, dwong aller bewondering af. Een plaatselijke lekenjury beoordeelde de defilerende korpsen op presentatie. Voor drie onderdelen werden drie bekers aangeboden door het gemeentebestuur, VVV, Hengelose en Keijenburgse Winkeliersverenging Ook na de middag zorgden de ruim 250 muzikanten, tamboers en majorettes voor kleur, fleur en show tijdens het Marsconcours op het PAX-terrein. dat welwillend ter beschikking werd gesteld. De chr. muziekvereniging Crescendo Hengelo Gld kreeg een pluim op de hoed voor de goede organisatie van het Marsgebeuren in Hengelo Gld. Op bovenstaande foto in aktie ’t korps Excelsior, Oostendorp, wier tamboermaitre W. H. van Norel. na beoordeling bij defilé voor één van genoemde bekers in aanmerking kwam. Met foto in De Reclame.

Paard waarheen voert je hoefslag?
Dit behoeft U zich niet lang af te vragen, want op zondag 8 juli kletteren vele paardenhoeven in richting van het concoursterrein aan de Venneweg (Varsselring) te Hengelo Gld. De Landelijke Rijvereniging ,,de Bosruiters” Keijenburg welke op voornoemd terrein ’n groot opgezet Concours hippique de revue laat passeren, dit in verband met de herdenking van het 25-jarig bestaan der vereniging. Ruim 275 landelijke ruiters hebben ingeschreven voor dit hippisch festijn. Zelfs moesten daardoor verenigingen teleurgesteld worden, daar het maximale aantal reeds was bereikt. Prominente rijders uit geheel Gelderland zullen aan de start verschijnen. Naast de prestaties van vele landelijke ruiters staat er op het progamma als rubriek éénspan, tweespan en een éénspan damesnummer, waarvoor een groot aantal amazones op de proppen komen. Het concours begint om 8 uur ’s morgens en gaat zo door tot ’s avonds half zes Door de heren ten Bokkel en Bulten werd het terrein welwillend ter beschikking gesteld, waarvoor men hen zeer erkentelijk is.

3 juli 1973
Karmse 1973
Nog een paar dage, dan is et weer zowiet, dat Hengel zich opmaakt um als van oldsher karmse te vieren. De kommissie is dan ok al maonden druk in de weer met de neudige veurbereidingen, dee an dergelijke grote feesdage veurafgeet. Vanzelfsprekkend zit de kaels van de krante ok neet stille. Afijn et eerste ni’js hierover hef iedereene natuurlijk al wel ‘elaezen. Ok heb ze mien ‘evraogd um een stuksken te schrieven hieroaver. Jao, jao, aj daor een keer an begonnen bunt, dan bun ie daor nog neet weer vanaf. Maor um elke keer weer iets te schrieven, wat bi’j et publiek in de smaak volt, now ik vin et um de donder neet makkelijk. Andere jaoren kon ik van den Hendrik van de Keijenborg nog es wat leeren, maor daor zi’j wi’j ok niks meer van in de krante. Afijn ik zal mien beste doon um ow op de heugte te brengen wat d’r alzo met de karmse te belaeven zal waezen. Ik wet wel dat ze nog bezig bunt met de kollektelieste. Jao zee, daor, henk natuurlijk een hele boel vanaf. Daor kunt wi’j jammer genog nog neet buuten. Och en met un betjen geld köj tegenwoordig niks meer op touw zetten. Trouwens wat dat betref wille wi’j neet klagen, ledereene in et darp wet wel wat d’r te koop is. Et is veur de kommissie ok gin aardigheid an dat geleur met dee lieste. Maor afijn un noodzakelijk kwaod zölle wi’j maor zeggen.wi’j Komt tenslotte neet veur ons zelf. Zie verder De Reclame.

Daor kump weer een boerenbrulfte
Midden in de vakansietied kump d’r weer geleagenheid um een echte boerenbrulfte met te maken. De Hengelse VVV hef dat op touw ‘ezet. Vergangen jaor is d’r volle volk ‘ewes en de meesten heb et den aovend bes nao de zin ‘ehad. Een paar kleinigheden hadden achteraf bekekken nog wet better ‘ekönd, maor, zegge wi’j hier in Hengel, i’j leert zolange a’j leaft en daorumme kump et van jaor nog better in odder as veurig jaor. Vanalles kump d’r weer bi’j te passé. Een echte Bruud en Brugem natuurlek in de eerste plaatse; a’j die niet hebt, hoef i’j nergens an te beginnen, maor ok al de mensen en al de dinge, die ’t zo’n vieftig-zestig jaor geleen bi’j zo’n boerenbrulfte bi’j heuren. De brulfteneugers, de noodnaobers, de br^judskoe en de kleedwagen. Et bruudspaar wodt deur een olderwetsen börgemeister ‘etrouwd in den olden stiel. En dan kump de schriever an ’t wark. Zo’n keerl hadden ze vrogger ok al neudig; die pennnenlekkers bunt van alle tieden (alleene hadden ze d’r vrogger niet zovölle veur de vuute lopen). Um alles oddeluk te laoten verlopen köj de darpsveldwachter ok niet missen. Wi’j hebt een helen besten, in de wiedte nog femilie van Bromsnor.

10 juli 1973
DE BRUIDSKOE WORDT WEER OPGESIERD
Het onverveemdbare recht om bij een trouwerij van een boerenpaar, een bruidskoe te laten opdraven, doet ook weer opgeld bij de komende boerenbruiloft te Hengelo Gld. Reeds nu wordt de koe voorbereid op haar taak, om beide bruidsjongelingen als verrassing te dienen. Ook bruid en bruidegom, resp Jantjen van de Vossenbult en Gerad van ’t ni’je Hietveld, bereiden zich voor op hun ,,brulfte” in het Hengelose dorp. Op donderdag 12 juli, midden in de kermisweek, gaat de boerenbruiloft haar beslag krijgen, Schoorvoetend gaat dan de bruidegom ’s avonds om 7 uur zijn bruid ophalen aan de Hummeloseweg, hoek Zelhemseweg. Als eenmaal de positieven bij elkaar zijn, gaat de bruiloftsstoet in feestelijke optocht door het dorp, compleet met gasten en brulfteneugers. In zaal Concordia aan de Raadhuisstraat zullen voordien al heel wat gasten aanwezig zijn, als om 8 uur de eerbiedwaardige ambtenaar het paar in ,,de echt” gaat verbinden. De rechterhand van de ambtenaar, ,,de schriever” zal niets ontgaan, want nauwkeurig zal hij alles oppennen wat er geschiedt in de trouwzaal. Zie verder De Reclame.

STANDWERKERSCONCOURS TE HENGELO GLD
Tijdens de kermismarkt te Hengelo Gld op woensdag 11 juli wordt door de plaatselijke VVV weer een standwerkersconcours georganiseerd. Dit is één van de standwerkersconcoursen in de reeks, die de provinciale Gelderse VVV iedere zomer op diverse plaatsen laat houden, terwijl tenslotte een eindconcours (dit jaar in Arnhem op 20 juli) uitmaakt, wie Gelders standwerkerskampioen wordt. Evenals in andere plaatsen zal in Hengelo een uit drie personen bestaande jury, daartoe door de plaatselijke VVV aangezocht, prijzen toekennen aan de standwerkers, die tijdens de kermismarkt aan het concours deelnemen. Dit jaar zijn de leden van de jury, mevrouw van Houte, Hummeloseweg, mevrouw Hiemcke, Beatrixlaan en de heer D. Ruesink, Ruurloseweg. De plaatselijke VVV hoopt ieder jaar door het organiseren van het concours het bezoek aan de kermismarkt te bevorderen en de laatste jaren is wel gebleken, dat dit zeker succes heeft.

17 juli 1973
GROTE SEIZOEN OPRUIMING
Ondanks alle alarmerende berichten brengen wij u een seizoenopruiming, meer als fantastisch Prijzen die stuk voor stuk koopjes zijn. Overtuigt u zich zelf. Zie de 6 etalages en u zult zelf zien dat u in tijden niet voor zulke lage prijzen gekocht hebt. Ruimte moeten wij hebben voor het komende wintergoed. Aldus moet er geruimd worden voor elke prijs, acceptabel of niet maar ruimte en lege vakken.
ZIE DE ETALAGES Schröder BIJ DE KERK.

 

24 juli 1973
Acht bejaardenwoningen op de Keijenborg
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening in afwijking van het vigerende bestemmingsplan, doch in overeenstemming met een ontwerp tot herziening van het plan Keijenborg, bouwvergunning te verlenen aan de woningbouwvereniging „Thuis Best” te Hengelo, voor de bouw van acht bejaardenwoningen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie G, nr. 1980, gedeeltelijk, gelegen in de Nyssinckkamp te Keijenborg. De op gemelde bouw betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 juli 1973 gedurende twee weken voor een ieder ter secretarie ter inzage. Gedurende de genoemde termijn van ter visieligging kunnen belanghebbenden hun eventuele bezwaren tegen voorgenomen afwijking van het vigerende bestemmingsplan schriftelijk bij hun college indienen. Hengelo Gld, 23 juli 1973.
Burgemeester en wethouders voornoemd, L. P. Ouarles van Ufford, burgemeester K. Verhoeff, secretaris wnd.

31 juli 1973
EEN ZILVEREN RUITERJUBILEUM ,,de Bosruiters”
Met 25 jaar in de ruitersport aktief en daarmede ook verbonden aan de even zo lang bestaande landelijke rijvereniging ,,de Bosruiters”, heeft de heer H. Loskamp, Schooltinkweg 6 te Zelhem, bewezen een goed dierenvriend en tevens een goede combinatie te zijn van man en paard. Als enigst rijdend lid vanaf de oprichting heeft de heer Loskamp er toe bijgedragen, dat zijn vereniging ook in sportief opzicht bleef groeien en bloeien. Zie verder De Reclame.

„VARSSEL-RING” OPNIEUW VERBETERD
De Hamové is met haar jaarlijkse sportaktiviteiten, n.l. de motorcross op circuit ’t Zand en de internationale wegraces op circuit de Varssel-Ring hard op weg om ook internationaal nog meer naam te maken. De bestuurderen van deze vereniging zijn zich terdege bewust van de positie van Hamové in den lande. Met het oog hierop wordt getracht om qua organisatie steeds beter voor de dag te komen. Tot die organisatie behoort ook aanpassing en verbetering der circuits. Het circuit voor de wegrace wordt dit jaar weer onder handen genomen en langzamerhand krijgt men daardoor meer aansluiting op de wensen van de motorsport-elite. De Venneweg heeft afgelopen week een verbreding met een meter ondergaan. Onder toezicht van de dienst gemeentewerken heeft de fa. te Siepe dit werk vaardig ter hand genomen. Na verbreding wordt de gehele bovenlaag van een slijtlaag voorzien. Zie verder De Reclame.

TAFELTJE DEK JE IN HENGELO GLD
De caritas en de diakonie van Hengelo Gld en Keijenburg hebben zich al geruime tijd gebogen over de vraag: Is er in Hengelo Gld behoefte aan een Tafeltje Dek Je. De afgevaardigden van de kerken en  caritas zijn in contact getreden met de dames van UW, die reeds enige ervaringen hebben, en samen is men tot de conclusie gekomen dat in Hengelo Gld een Tafeltje Dek Je wellicht bij velen een grote verlichting van werkzaamheden zal gaan betekenen. Zo dacht men dat b.v. bejaarden dit een grote verlichting geeft; verder gezinnen waar de moeder ziek is of tijdelijk ontbreekt. Kleine en grote gezinnen welke zich alleen met een werkster moeten behelpen, alleenstaanden, gezinnen waar de armoede weer, na een ziekte, aan de beterende hand is enz. Zie verder De Reclame.

7 augustus 1973
TOUWTREKWEDSTRIJDEN OM HET KAMPIOENSCHAP VAN HENGELO GLD
De wedstrijden om het kampioenschap van Hengelo Gld die door de VVV Hengelo Gld en de TTV Bekveld zijn georganiseerd als één der punten van het zomerprogramma van VVV zijn uitstekend geslaagd. Moest het vanwege het zeer slechte weer 26 juli uitgesteld worden naar donderdag 2 aug de 6 deelnemende ploegen hebben voor veel publieke belangstelling hun uiterste best gedaan. Onder des kundig commentaar en onder leiding van bondsscheidsrechter Steenblik werden de wedstrijden in een vlot tempo afgewerkt. De voorzitter van VVV, de heer H. van Hengel reikte na afloop de prijzen uit. 1 Varssel; 2 Baakse Beek; 3 Jong Gelre, 4 Hamové; 5 Supportersclub Gerrit Wolsink; 6 Hofstraat.

HENGELOSE MARKTEN: TRADITIONEEL GEBEUREN
Voor de maand augustus heeft de Hengelose Marktver. weer een tweetal boeiende en bloeiende marktdagen op haar programma staan. n.l. op woensdag 8 en woensdag 29 augustus. De Knollenmarkt van 8 augustus is een traditioneel gebeuren in het bestaan van de 75-jarige marktver. en de meer dan 300 jaar oude Hengelose markten. Om tegen te spreken, kan duidelijk aangevoerd worden, dat het paard, door alle mechanisatie, niet verdrongen is. Duidelijk is hoevelen nog naar de Hengelose markten komen om er hun trouwe viervoeters in andere handen te zien overgaan, of zich van een ander paard te voorzien. De markten zijn weer interessant gemaakt. Op woensdag 8 augustus vindt er een veulenkeuring plaats van warm- en koudbloedpaarden en alle andere rassen. De markt van 29 augustus is een groots opgezette ponymarkt, met marktkeuring van enters en tevens paardenmarkt. Zoals vorig jaar een groot succes bleek, zullen ook nu weer rijpaarden gekeurd worden aan de hand en onder het zadel. Dit gebeurt echter op de markt van 10 oktober. Eerst wordt er echter op 29 augustus een premiekeuring gehouden van het fjordenpaardenstamboek. Koopt en verkoopt op de Hengelose markten is een slogan, welke beslist niet als holle frase aangeduid kan worden. De Marktvereniging stimuleert op velerlei manieren het kijkend en kopend publiek voor haar markten.

14 augustus 1973
Trim u fit
is niet zo maar een holle frase. Dikke buikjes, stijve spieren kunnen hiermede uit de weg worden geholpen. Vraag het trimcomité Keijenburg-Hengelo maar eens om raad. Zij trekken behoorlijk aan de bel als de trimtijd er weer is. Zowel binnen (in sportlokaal) als buiten (o.m. in de bossen) worden de spieren op de proef gesteld.

OFFICIËLE BEKRACHTIGING VAN DE BLIKSEM-AKTIE
De spijker op zijn kop slaan, dat heeft het aktiecomité voor de uitbreiding van het Hengelose zwembad, duidelijk door het hoofd gespeeld. Zoals gehoopt, bracht de bliksem-aktie op vrijdag 18 aug. 1972 in één klap de vervulling van een lang gekoesterde wens, uitbreiding van het zwembad met een dieper bassin. Sinds de opening van het bad in 1965, is de bezoekerscurve steeds meer omhoog gegaan. Precies een jaar na deze voor het zwembad zo gedenkwaardige avond, wil men graag het nieuwe bad aan het publiek presenteren. Zie verder De Reclame.

Jos Herwers en Ada Lettink huwelijk

Anneveldt fietsen en brommerhuus

21 augustus 1973
Wegraces op vernieuwd circuit
A.s. weekend (25 en 26 augustus) barst het motorgeweld weer los op circuit „Varssel-Ring” te Hengelo Gld. Naar dit gebeuren komen de liefhebbers gaarne om van goede motor sport te genieten. Voor Hamové mondt deze voorbereiding van weken, ja maanden dan weer uit, als zaterdag 25 aug. om 9 uur de start van de eerste selectietraining begint. Het circuit „Varssel-Ring” heeft ook in het buitenland een bekende klank gekregen. Dat de baan de grootste aandacht van de organisatoren krijgt is zonder meer duidelijk. Zo langzamerhand wordt een tracé opgebouwd dat aangepast is aan de hoge snelheden die gedraaid worden. Ditmaal werd een gedeelte van de Venneweg onder handen genomen. Onder toezicht van de dienst Gemeentewerken Hengelo Gld, werd de weg met een meter verbreed. Gezien de hoge snelheden, welke de heren coureurs plegen te ontwikkelen op het betreffende gedeelte van het. circuit vanaf de hoek Rijnweg tot aan de Bosch-bocht, was deze verbetering ook zonder meer noodzakelijk. Zie verder De Reclame.

 

28 augustus 1973
Officiële opening nieuw bad
Het was zaterdag 18 augustus j.l. een blijde dag voor het Hengelose zwembad. Op die dag vond de officiële opening plaats van het nieuwe bad, dat o.a. door middel van een bliksem-aktie precies een jaar geleden, gebouwd kon worden. In zijn openingswoord releveerde de voorzitter van de zwem badstichting, de heer W. Geurtzen ook aan deze aktie. Hij dankte allen die aan de totstandkoming van het bad hebben meegeholpen. Een bijzonder woord van dank sprak hij uit aan het adres van B. en W. en de raadsleden, die een zeer groot aandeel in het geheel hadden. Hierna gaf hij het woord en de daad aan burgemeester Jhr. Mr. L. P. Quarles van Ufford, die de officiële opening zou verrichten. In zijn toespraak kwam naar voren de gevoelens van blijdschap en voldoening over de ‘bouw van dit nieuwe bad. Als cadeau overhandigde hij symbolisch de nieuwe gemeentevlag. Na deze woorden verrichtte hij de officiële opening door een touw door te knippen. Voorzitter Geurtzen overhandigde aan badmeester van Aken en zijn medewerkers het bad. Door een groep uit Zutphen werd een demonstratie van schoonspringen gegeven van de duikplanken bij het bad. ’s Avonds vond er ten bate van het zwembad een oriënteringsrit plaats, die was georganiseerd door de Hamové.

Gerrit Wolsink 5e op de wereldranglijst
Zondag 19 aug. is te St Anthonis de laatste Grand Prix van het seizoen 1973 verreden. Voor de aanvang van de wedstrijd, die zeer veel bezoekers trok, waren er 2 kandidaten voor de wereldtitel: Roger de Coster en Willie Bauer. In de wedstrijd ging het echter fout, Willie Bauer kwam zowel in de 1e als de 2e manche met motorpech langs de kant te staan en tot overmaat van ramp kwam Gerrit Wolsink, zijn teamgenoot voor de Maico, met een toeschouwer in aanraking, waardoor zijn machine zo beschadigd was dat er niet verder gereden kon worden. Door dit raakte hij zijn 4e plaats op de
ranglijst kwijt aan Ake Jonson, ondanks dat hij met groot machtsvertoon de 2e manche won. Zie verder De Reclame.

GESCHIL tussen BURGEMEESTER en ORANJECOMITÉ OPGELOST
Een samenspraak tussen burgemeester en wethouders en vertegenwoordigers uit de burgerij en het Oranjecomité is gebleken, dat de moeilijkheden rond Koninginnedag zijn ontstaan door communicatiestoornissen. Door onvoldoende contacten wederzijds is de burgemeester in een geprikkelde stemming geraakt. De burgemeester geeft toe in deze geprikkelde stemming op vragen van raadsleden te hebben geantwoord en dat hij daardoor een vertekend beeld heeft gegeven van de situatie. Ten aanzien van de hoofden van scholen wordt medegedeeld dat deze ten onrechte van niet bereid zijn zijn beticht omdat zij noch door het Oranjecomité noch door de burgemeester werden benaderd om hun medewerking te verlenen op 30 april j.l. Op 30 april werd immers niets georganiseerd omdat alle activiteiten naar 5 september werden verschoven. Het Oranjecomité zal alsnog trachten om in deze korte resterende periode enige festiviteiten te organiseren op 5 sept.

4 september 1973
Weer een aktie voor het instrumentenfonds
KLEDING-AKTIE CRESCENDO KOMT OP GANG. Zoals onlangs aangekondigd, zou de chr. muziekveren. Crescendo te Hengelo Gld als nieuwe aktie voor haar instrumentenfonds ’n inzameling gaan houden van gebruikte kleding. Na velerlei overleg gaat deze aktie gehouden worden op zaterdag 8 sept. in het dorp Hengelo en omstreken. Deze kleding-aktie bestaat hieruit, dat huis-aan-huis wordt rondgegaan of er evt. gebruikte kleding voor deze aktie beschikbaar is. Mogelijk dat men met kledingstukken in de maag zit, welke niet meer gebruikt worden, en teveel plaatsruimte innemen. De opgehaalde kleding zal worden ingenomen door een groothandel, die als verzamelloon, aan de vereniging een bepaald bedrag zal uitkeren. Zie verder De Reclame.

De Olde Kaste winkel sluit. Gonda Wissink.

11 september 1973
DE HEER H. A. RITZER 25 JAAR BIJ QUICK SPORTSCHOENEN
Vrijdag 14 september 1973 herdenkt de heer H. A. Ritzer de dag waarop hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de OUICK Sportschoenfabriek te Hengelo Gld. Hij begon zijn aktiviteiten als administrateur. Zijn zeer grote kundigheid en juiste visies waren aanleiding hem al spoedig te benoemen tot procuratiehouder. In de vele jaren dat hij deze functie bekleedde was hij de bekwame raadgever van de directie. Door zijn goede zakelijke inzichten en warme belangstelling maakte ‘hij zich zeer veel vrienden in binnen- en buitenland. In 1969 werd de heer Ritzer benoemd tot commercieel directeur. Zijn goede leiding resulteerde dat hij in 1972 tot algemeen directeur van de QUICK Sportschoenfabriek en de QUICK Verkoopcentrale werd benoemd. Deze mooie carrière, zijn stuwende kracht en sympathieke persoonlijkheid, zullen voor velen aanleiding zijn hem die dag met zijn 25-jarig dienstjubileum te complimenteren.

Derde internationale Veteranen rallye in Hengelo G
Voor de derde maal achtereen organiseert de Veteraan Motorenclub Nederland in samenwerking met de Hengelose auto- en motorclub Hamové weer een internationale rallye voor oude motoren, onder de naam „Hengelo-Dieren weekend Holland”. Dit gebeuren zal plaats vinden op zaterdag 15 en zondag 16 sept. a.s. Op de eerste dag zal vanuit Dieren, waar de start is bij hotel „Laag Soeren” aan de weg Dieren-Eerbeeg de z.g. Posbankrit worden gehouden, door het prachtige natuurschoon van de Veluwezoom. Na alfoop van deze rit vindt direct de prijsuitreiking plaats van het Ie gedeelte van dit weekend. Zie verder De Reclame.

 18 september 1973
OPENING textielzaak Nijenhuis
Op woensdag 19 sept. hopen wij onze TEXTIELZAAK te openen Wij willen dit feestelijk gebeuren samen met U vieren en nodigen U hierbij uit om onze zaak te komen bezichtigen, vanaf 15.00 uur De verkoop start DONDERDAG 20 SEPT. Ter gelegenheid hiervan geven wij de GEHELE MAAND SEPT. 10% KORTING OP AL UW AANKOPEN.
Ans en Guus Nijenhuys HUMMELOSEWEG 8 – HENGELO GLD – Tel. 05753-1445.

NIEUWE VESTIGING IN GARAGEBEDRIJF Bennie Wenting
In het garagebedrijf, Spalstraat 28 te Hengelo Gld, waar in voorheen een filiaal van de de Doetinchemse Autohandel was, is nu gevestigd autobedrijf Bennie Wenting. De heer Wenting heeft en 3-tal jaren een benzinestation met servicebedrijf beheerd in Vorden. Naast een schade afdeling en een montage-afdeling zal het bedrijf ook gaan handelen in Hanomag bedrijfsauto’s en Toyota personenwagens. Het bedrijf is dagelijks geopend van 7 tot 23 uur, ook zaterdags, waarbij steeds een monteur aanwezig is voor de snelle service. Begin oktober hoopt de heer Wenting zijn bedrijf te Hengelo officieel te openen.

LEGE FLESSEN-AKTIE MEISJESGILDE KEIJENBURG
Het katholiek meisjesgilde te Keijenburg is voornemens op zaterdag 29 sept. a.s. een lege flessenaktie te houden te Keijenburg. Ingezetenen die lege flessen voor dit doel af willen staan worden verzocht, deze klaar te zetten, ze worden huis-aan huis opgehaald. De meisjes zijn er u dankbaar voor.

ZAAL LANGELER GEMODERNISEERD
Onlangs vond de heropening plaats van de geheel gemoderniseerde zaal van de fam. Langeler. Onder architectuur van de heer Wolbert hebben de ambacht lieden in enkele weken tijds de zaal een totale gedaanteverwisseling doen ondergaan. Bij de entree komt men eerst in een fraaie garderobe, uitgevoerd in schoon metselwerk. Vanuit de garderobe geven 2 openslaande deuren toegang tot de zaal. In de zaal zelf is nu een schrootjesplafond aangebracht met aan de zijkanten over de gehele lengte van de zaal een luifel. De vloer is nu over de gehele oppervlakte gelijkvloers gemaakt en uitgevoerd in blank essen. De fraaie kleurencombinaties, die verkregen zijn door het schone metselwerk, het plafond, de vloer, het behang en de verf en niet te vergeten de moderne verlichting, geven met elkaar een sfeervol geheel. De drie zoons Langeler, Henk, Hans en Karel, die met het doorknippen van elk een lint de officiële opening verrichtten werden vooraf ingeleid met een openingswoord van de voorzitter van VVV, de heer H. van Hengel, die o.m. zei, dat er al sinds 1600
een familie Langeler in Hengelo het hotelbedrijf uitoefende. Behalve de familie Langeler kan ook de gemeente Hengelo trots zijn met deze fraaie zaal.

Jos Burgers met Jarno Saarinen, Hamove

 

25 september 1973
75 JAAR MARKTVERENIGING
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat enkele ingezetenen die de eeuwenoude Hengelose Markten een warm hart toedroegen de hoofden bij elkaar staken en besloten tot oprichting van een vereniging tot bevordering van het marktwezen en andere openbare belangen in de gemeente Hengelo Gld. De vereniging kreeg op 7 juli 1902 de koninklijke goedkeuring. Zoals de naams aanduiding duidelijk aangeeft, stelde de vereniging zich ten doel de bevordering van het marktwezen en andere openbare belangen ter plaatse, o.m. door het verstrekken van subsidie e.d. Om dit te kunnen doen, was er geld nodig en die gelden verkreeg men door jaarlijks een verloting te houden. Zie verder De Reclame.

FRAAIE ERKENNINGEN voor keurslagerij van Burk
aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld heeft de deelname aan de competitie winkelbeoordeling van de internationale keurslagersorganisatie enige fraaie succesen opgeleverd, een tweetal erecertificaten. Uit de 175 keurslagers van het district Oost van deze organisatie werd keurslagerij van Burk, ditmaal het kampioenschap toegekend. In de landelijke beoordeling, uit ruim 700 keurslagers, viel als erkenning een brozen speld te beurt. Bij de beoordeling van een tweejaarlijkse competitie wordt in het bijzonder gelet op winkelverzorging, kwaliteit en assortiment. Voor twee jaar terug nam genoemde slagerij ook al met succes deel aan deze competitie van keurslagers.

CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO HEEFT NIEUWE DIRIGENT
Tot dirigent van Crescendo werd benoemd de heer H. Kraxner uit Vorden als opvolger van de heer Ruijsinck, Zutphen die vanwege drukke werkzaamheden zijn taak neerlegde. Hierboven een plaatje bij de overdracht van de dirigeerstok.

2 oktober 1973
FEESTELIJKE HEROPENING NEIJENHUIS
Zeer voldaan en het publiek erkentelijk voor het vele geduld, konden Ans en Guus Neijenhuis, zeer recentelijk de textielzaak aan de Hummeloseweg heropenen. Deze zaak hadden zij overgenomen van mej. A. H. J. Neijenhuis. Op zeer toepasselijke wijze maakte het echtpaar Neijenhuys de heropening bekend. Aan alle schoolkinderen van lagere scholen en kleuterscholen in de gemeente Hengelo Gld werd ter gelegenheid van genoemd feit een sinaasappel verstrekt. Met uiteraard aangename reacties. Veel nieuwe klanten werden er gewonnen, die deze geste bijzonder op prijs stelden. Alle bezoekers kregen een centimeter cadeau. Textielhuis Ans en Guus Neijenhuys heeft haar assortiment nog verbreed en uitgediept. Vooral in de afdeling kleinvakartikelen is hieraan bijzonder veel aandacht geschonken. Ook is er meer aandacht besteed aan kleurencombinaties. O.m. is in het verkoopprogramma opgenomen dames- en herenartikelen, grote keuze in babykleding, werkkleding, kleinvakartikelen, bonneterie enz. Al met al hoopt het echtpaar Neijenhuys de textielzaak weer op volledige toeren te kunnen laten doordraaien, na ruim een half jaar stagnatie. Zij zijn het publiek
nogmaals zeer erkentelijk voor het opgebrachte geduld. Wij wensen het echtpaar Neijenhuis veel succes in zaken.

SOLI DEO GLORIA ZONG HET HOOGSTE LIED
Gesterkt door de wetenschap dat de te brengen nummers terdege waren ingestudeerd, nam de chr. gem. zangver. Soli Deo Gloria vol zelfvertrouwen deel aan een zangconcours te Nijmegen. Het koor, dat uitkwam in de eerste afdeling, wist zowaar een eerste prijs weg te slepen, met een waardering van 341 punten totaal. Voor het verplichte werk „Heer Jezus heeft een hofken” werden 165 punten behaald, terwijl men met het keuzewerk „Het Kwezelke” nog hoger uit de bus kwam, met niet minder dan 176 punten. Betreffend concours in het cultureel centrum „de Lindeberg” te Nijmegen heeft zowel dirigent J. W. van Neck als de leden duidelijk gesterkt in hun streven, het repetitiebezoek zo getrouw mogelijk bij te houden. In zijn algemene toespraak noemde de voorzitter van het jurycollege, Simon Terpstra, met nadruk de goede prestatie van Soli Deo Gloria.

9 oktober 1973
75 JAAR HENGELOSE MARKTVERENIGING
Op een eenvoudige, doch stijlvolle wijze, herdacht de Hengelose Marktvereniging het gedenkwaardige feit, dat 75 jaar geleden initiatiefrijke inwoners uit Hengelo Gld besloten tot oprichting van een Marktveren. in Hengelo Gld. In zaal Langeler hield de jubilerende veren, een receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Van allerlei zijden stroomden belangstellenden toe om het bestuur te komen feliciteren met dit jubileum. Alhoewel het gebruik van het paard is afgenomen, heeft de marktvereniging vooral nu een stimulerend karakter, in de reeds meer dan 300 jaar bestaande Hengelose markten. Dit kwam o.m. tot uiting in het openingswoord van de voorzitter de heer G. J. Harmsen en in de toespraak van burgemeester Jhr. Mr. L. P. Ouarles van Ufford. Ook laatstgenoemde ging dieper in op de geschiedenis van Hengelo’s markten, waarbij de marktvereniging een voorname rol heeft gespeeld. Een bijzonder feestelijk aanbod en tevens ook erkenning voor het streven van de markt vereniging, was de toezegging van het gemeentebestuur, om elke marktdag de gemeentevlag uit te steken vanaf het gemeentehuis. De heer van Hengel, voorzitter van NA/V, bracht naar voren, welke de raakpunten van VVV en marktvereniging zijn. Hij vermeldde de organisatie van het jaarlijkse standwerkersconcours, dat als attractie duizenden naar de kermismarkt te Hengelo trekt. Ook was de heer van Hengel als notaris een beetje trots op het feit, dat onder zijn toezicht de jaarlijkse marktverloting wordt uitgetrokken. Als collega, had secretaris J. van de Peijl van de Vordense marktvereniging een goed woord over voor de Hengelose marktbestuurderen. Als bijzondere geste bood hij ieder bestuurslid een gratis lot aan van de Vordense marktverloting. Uit handen van oud-marktmeester H. Grootbod, mocht het jubilerende bestuur een gedenkwaardig document ontvangen, n.l. een herinneringsboekje over Hengelo’s markten, dat in 1928 geschreven was door de heer G. H. Morsink.

Nieuw wegverbinding met Doetinchem
Een oude toestand van weleer behoort nu tot het verleden. Was de wegverbinding tussen Hengelo Gld en Doetinchem door de Velswijk jarenlang een ergernis, zeker bij winterdag, sinds kort is hierin verandering gekomen In de nieuwe weg, die momenteel gereed is, zijn vele gevaarlijke bochten afgesneden.

16 oktober 1973
DUUR BROOD
Onlangs kreeg warme bakker Kreunen te Hengelo Gld een opdracht van het 6e elftal van de voetbalver. PAX om een brood van ƒ 400.— te bakken. Dit brood was bestemd voor collega-bakker Rinus Wijnbergen, die in het huwelijk trad. Hij speelde in PAX 6. In heel de 150-jarige geschiedenis van bakkerij Kreunen, is het nog niet voorgekomen, dat een zo duur brood werd gebakken.

23 oktober 1973
JEUGD- EN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN HAMOVÉ
A.s. zaterdag 27 oktober worden op het trainingscircuit van Hamové, het Wossinkbos, de laatste wedstrijden verreden voor de jeugd- en clubkampioenschappen 1973. Aan deze wedstrijden wordt door veel jongelui deelgenomen en het is prachtig te zien hoe fanatiek ze elkaar bestrijden. Zie verder De Reclame.

30 oktober 1973
Van het carnavalsfront
De carnavalsvereniging „De Keidarpers” uit Keijenburg toont weer eens een vereniging van aktiviteiten te zijn. Ze houden van leut. Dat blijkt wel uit de jaarlijkse grote feesten met carnaval. Nu organiseren zij op zaterdagavond 10 nov. een bal voor gehuwden, terwijl ze ook de kinderen niet vergeten. Voor hen wordt een kindermiddag georganiseerd met o.a. een poppentheater, terwijl ook een consumptie zal worden uitgereikt. Prins Carnaval met zijn gevolg van Raad van Elf en Tanzmariekes zullen ook blijk van hun aanwezigheid geven. Dit zal het geheel ongetwijfeld opluisteren. Dit is bovendien een teken van het naderend carnaval. Voor allen veel plezier.

6 november 1973
Commissie van landbouwschap geïnstalleerd
Onlangs zijn de nieuw gekozen leden van de districtscommissie van de gewestelijke raad van het landbouwschap geïnstalleerd door de secretaris mr J. Waterbolk en de heer Heersink. Het betrof hier: G. Harmsen, voorzitter (Esselenbroek), P. Smeenk, secretaris (Olde Kuiper), J. Ruesink (Varssel), J. Groot Roessink (Vaelveldinck), B. Mentink (Keijenburg), H. Pelskamp (Bekveld), J. Masselink en H. Eilander (Zuivelfabriek) en L. te Slaa (Coöperatie).

‘’Zeefdruk” ook in Hengelo Gld
De Provinciale Culturele Raad voor Gelderland te Arnhem zal in deze gemeente gedurende de periode van maandag 29 oktober t.e.m. vrijdag 2 november a.s. een tentoonstelling organiseren, getiteld: „Zeefdruk”. De expositie zal worden opgesteld in „Ons Huis”. De tentoonstelling zal uit twee facetten bestaan: 1 een uitvoerige informatie, hoe een zeefdruk tot stand komt door middel van foto’s, drukzeven, drukgangen enz.; 2 de kunstwerken; hierbij is er naar gestreefd een zo afwisselend mogelijk geheel tot stand te brengen met een, op een enkele uitzondering na, kleurig en feestelijk karakter. Zie verder De Reclame.

Hengelose zottekappen opgelet
In afwijking van de regel, op de elfde van de elfde, gaat de jonge carnavalsver. Hoest Meugluk, evenals andere veren, in de omgeving, op zaterdag 10 nov. de leden bijeenroepen. In zaal Concordia heeft Hoest Meugluk wederom een dolle avond in petto. In haar nog maar korte bestaan, beleeft Hoest Meugluk voor het eerst de aanvang van een volledig carnavalsjaar, met daaraan verbonden de verkiezing van een nieuwe prins, als hoofd van de zotten en zottinnen. Zie verder De Reclame.

13 november 1973
Informatiebureau VVV Hengelo Gld
De heer en mevrouw Kreunen ‘hebben wegens drukke werkzaamheden gevraagd het informatiebureau van VW, tot nu toe gevestigd bij bakkerij Kreunen, te verplaatsen. In verband hiermede is het informatiebureau vanaf 15 nov. 1973 gevestigd bij: drogisterij Lenselink Kerkstr. 1 Bij het informatiebureau zijn o.a. verkrijgbaar, ook voor inwoners van Hengelo Gld: propaganda-folder en Informatiegids; plattegrond dorpen Hengelo en Keijenborg en van de gemeente Hengelo; beschrijvingen van wandel-, fiets- en autoroutes in en om Hengelo. Een envelop bevattende al het vermelde informatiemateriaal Is verkrijgbaar voor ƒ 1.—.

AKTIE „JANTJE BETON”
Onder het motto: de jeugd staat op het spel zal in de week van 12 tot 18 nov. a.s. wederom de nationale aktie JANTJE BETON worden gehouden, uitgaande van het Nationaal Jeugdfonds. De opbrengst van deze landelijke collecte wordt benut voor het creëren van leef- en speelruimte voor onze Nederlandse jeugd. In onze gemeente zal deze collecte worden verzorgd door de stichting Peuterspeelzaal Hengelo Gld, die voor haar werk in deze een gedeelte van de opbrengst mag behouden. Bestuur en collectrices hopen dat ze niet te vergeefs een beroep op u doen.

WAARHEEN MET UW TIJD
De autoloze zondag, heeft afgezien van economische terug slag, duizenden plezier bezorgd. Men pakte de fiets en er werd menig kilometertje gereden. Eigenlijk is deze herhaling van het dauwtrappen al een goede vorm van trimmen. Het trimcomité Hengelo-Keijenburg ziet er dus alle reden in om met haar neus vooraan te staan. Men is reeds al zondagen naar ’t Zand gefietst, waar de spieren nogmaals met een partij hardlopen werden onderworpen. Bij meer autoloze zondagen zal dit dubbeltrimmen wel herhaald worden. Vertrek vanaf het Parochiehuis, Keijenburg.

Groot Kormelink BIJ DE TIJD
Geheel overeenkomstig zijn bedrijf, heeft horlogerie A. Groot Kormelink, Spalstraat 27 te Hengelo Gld, zich bij de tijd gehouden. Met de derde opening in het bestaan der zaak, ruim 11 jaar, heeft deze firma zich weer aangepast aan de eisen en koopgewoonten van het publiek. Met een verdubbeling van ruim 40 m2 tot een oppervlakte van 80 m2 is teven een oplossing gevonden voor een nijpend ruimtegebrek. De bestaande winkelruimte annex werkplaats werd in zijn geheel afgebroken en vervangen door nieuwbouw over de gehele breedte van het huidige woongedeelte. De werkplaats is in de nieuwe winkelruimte geïntegreerd, hetgeen een gemakkelijker verwerking van opdrachten geeft, b.v. in optiek, waarvoor naast het verkoopgedeelte ook een aparte afdeling voor het passen van brillen is gecreëerd. De bouwstijl biedt de aspirant-koper uitnodigend, tot een blik in de nieuwe zaak. Zie verder De Reclame.

20 november 1973
HOE REIST ST NICOLAAS DOOR DE GEMEENTE HENGELO GLD?
De goedheiligman heeft aangetekend, in zijn agenda, dat hij op zaterdag 24 november a.s. zijn opwachting komt maken in de gemeente Hengelo Gld. ’s Middags hoopt hij om 13.15 uur aan te komen bij Hotel ,,de Eikeboom” te Keijenburg, waar hij met zijn gevolg zal worden opgewacht door de muziekver. St Jan en haar schutterij. Als de goede Sint enige muzikale klanken heeft aangehoord gaat de tocht vervolgens verder: St Janstraat, ABTB-gebouw, Poelsweg, Hengelosestraat, Kerkstraat, Verlengde Tolweg, St Bernardstraat, Pastoriestraat, Nijssickkampweg, St Janstraat. Bij het Maria Postel zal pastoor Dijkers St Nicolaas toespreken namens de Keijenburgse gemeenschap. Na zijn bezoek aan Keijenburg vertrekt Sint naar Hengelo, waar hij om 3 uur wordt verwacht aan de Hummeloseweg (nabij autobedrijf Herwers). Zie verder De Reclame.

Ter beperking van het energieverbruik
hebben burgemeester en wethouders van Hengelo de volgende maatregelen genomen: 1 voor het gemeentehuis en andere gemeentelijke gebouwen is de verwarming op maximum 20 graden ingesteld; 2 de openbare straatverlichting zal in plaats van 24.00 uur om 22.00 uur op nachtsterkte worden ingesteld; 3 er zal dit jaar geen kerstboom bij het gemeentehuis geplaatst worden; 4 de scholen is verzocht het energieverbruik tot een minimum te beperken. Burgemeester en wethouders  hebben tevens besloten een algemene oproep te doen aan de gehele bevolking om op alle mogelijke terreinen zuinig te zijn met het gebruik van olie, benzine, gas en electriciteit, waarbij met name gedoeld word op een matig gebruik van sfeerverlichting en het onnodig laten branden van buitenlichten e.d. Op de winkel-, café- en andere bedrijven wordt een beroep gedaan het gebruik van reclameverlichting tot een minimum te beperken.

27 november 1973
Zeg het met bloemen
Neem vaker een bloemetje mee, heeft als volksuitdrukking een stijging te zien gegeven in de verkoop van bloemen. De fa. Wijnbergen te Hengelo Gld, heeft hierin sinds de opening van een verkoopbloemenkas, de nodige activiteiten  ontwikkeld. Sinds kort is deze verkoopkas met een ruim aantal meters uitgebreid, tot 30 meter lengte. Het te brengen assortiment bloemen en planten, kon hierdoor aanmerkelijk uitgebreid worden, terwijl tevens meer plaatsruimte ontstond voor grotere voorraden. Vooral op het gebied van grotere planten heeft de fa. Wijnbergen nu meer mogelijkheden, de diverse soorten hierin, aan het kopend publiek te tonen. Zie verder De Reclame.

Jan Denekamp autorijschool

4 december 1973
GROOTINDOOR TOUWTREK-TOURNOOI
in manege ,de Gompert’ TE HENGELO GLD georganiseerd door de TTV „D.V.O.” uit Hengelo Gld, onder auspiciën van de NTB zaterdag 15 dec. 1973 Aanvang 8 uur ’s avonds. Verwarmde tribunes.

11 december 1973
Nedap verhuist
Dat de Nederlandse Apparatenfabriek Nedap zich uit haar jasje gegroeid voelde, blijkt uit het feit, dat deze firma vanuit de oude openbare school aan de Ruurloseweg verhuisd is naar een gloednieuw gebouw aan de Zelhemseweg. Ter kennismaking hield men open huis in de nieuwe woning van Nedap.

Potbiljarten
Biljarten is een sport, die vooral in het gewest Achterhoek enorm veel aanhangers heeft. ledere week knokken de leden om de beste resultaten. Naast het gewone wedstrijdbiljarten doet men ook nog aan gezelligheidssport. In zaal Michels en Concordia staat voor Oudejaarsdag het potbiljarten op het programma. Het tien van rood tournooi dat de biljartver. ’t Centrum dit jaar met zoveel succes deed verlopen in zaal Winkelman komt ongetwijfeld weer op het programma te  staan.

18 december 1973
Grote diefstal KöHLER WISSINK
Geachte clientèle. Zoals U misschien bekend is, werd in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 dec. een groot deel van onze kollektie horloges – goud- en zilverwerken, gestolen. Hoewel hierdoor zeer gedupeerd zijnde, kunnen wij U mededelen, dat onze kollektie weer volledig aangevuld is, zodat wij hopen U als voorheen naar wens te kunnen bedienen.
GAARNE AANBEVOLEN FA. KöHLER-WISSINK Horlogerie – Goud en Zilver – Optiek SPALSTRAAT 15 – HENGELO GLD.

BENZINE OP DE BON
DISTRIBUTIE VAN BENZINE IN DE LAND-EN TUINBOUW VOOR AANDRIJVING VAN TREKKERS, MACHINES EN WERKTUIGEN. Op 7 januari a.s. zal alle aflevering van benzine gebonden zijn aan vergunningen. Dit geldt ook voor de land- en tuinbouwbedrijven. Deze bedrijven gebruiken vaak nog benzinemotoren als aandrijfkracht voor mechanische werkzaamheden. Voorzover dit werk in de eerstkomende maanden moet plaatsvinden en over een onvoldoende voorraad wordt beschikt, kan een vergunning worden aangevraagd tot aankoop van de nodige benzine. Formulieren kunnen worden aangevraagd bij de D.B.H.’s. Ook kunnen formulieren worden aangevraagd bij de tuinveilingen. Er moeten twee formulieren worden ingevuld, nl. formulier BA 32 voor de basisgegevens van het bedrijf en formulier S voor opgave van de nodige hoeveelheid benzine voor de eerstkomende maanden. Voor een vlotte verstrekking van de toewijzing is een tijdige indiening van beide formulieren bij de D.B.H, noodzakelijk. De formulieren zullen in de week van 17 tot 21 december bij de D.B.H, moeten zijn ingeleverd. Over de uitreiking van de toewijzingen zullen t.z.t. nadere mededelingen verschijnen.

Kassierskantoor op het gemeentehuis opgeheven
Met ingang van 2 januari 1974 vindt er een wijziging plaats in het kasverkeer met de gemeente Hengelo Gld. Per genoemde datum wordt nl. het kassierskantoor op het gemeentehuis opgeheven, zodat de betalingen aan en door de gemeente niet meer in contanten op het gemeentehuis kunnen geschieden. Voor hen die nog geen rekening hebben bij postgiro of een bank en ook niet voornemens zijn een dergelijke rekening te openen, komt hiervoor in de plaats de mogelijkheid om hun belasting- en andere schulden aan de gemeente te betalen bij de Coöp. Raiffeisenbank, Kastanjelaan 1, zulks ten gunste van de rekening van de gemeente-ontvanger bij deze bank. Om bij deze bank t.b.v. de gemeente te betalen behoeft men geen rekeninghouder te zijn of te worden terwijl de bank voor deze service geen kosten aan de niet rekeninghouders in rekening zal brengen. Bovendien hebben ook de overige plaatselijke banken (waar bij de gemeente geen rekening heeft) zich bereid verklaard om dezelfde service te verlenen, zodat men ook bij deze banken zonder aldaar rekeninghouder te zijn eveneens zonder extra kosten zijn betalingen aan de gemeente kan doen. Zie verder De Reclame.

Hamove huldiging

 

St. v.l.n.r.: Jan Ellenkamp, clubkampioen motorcross zware klasse;
Gerrit Wolsink, Nederlands kampioen motorcross 500 cc; Bennie Hartelman, Ned. kampioen, klasse boven 175 cc junioren, betrouwbaarheidsritten;
Anton Grotenhuis, clubkampioen oriënteringsritten.
Zittend, v. l. n. r.: Harrie Harmsen, kampioen Wossinkbos, sportklasse; Bennie Wissink, kampioen Wossinkbos, jeugdklasse en Gerard Wensink, die gepromoveerd is tot int. wegrenner .

27 december 1973
IN HET (MOTOR)-HUWELIJKSBOOTJE
In de boot genomen voelde hij zich echter niet, toen Gerrit Pelgrum samen met zijn kersverse bruid, bij het verlaten van de Herv. Kerk te Hengelo Gld, ontdekte, dat een grote groep motorcrossers, hem uitnodigend een zijspanmotor had klaar gezet. Zonder zich te bedenken kroop ,,de Pel”, zoals zijn vele vrienden hem plachten te noemen, op de zijspanmotor, en reed zijn vrouwje Mientje Teunissen, daarbij staande in het bakje, onvervaard naar de even verderop gelegen feestzaal Langeler. Dit uiteraard onder gejuich van de motorcrossers, die voor hem een erehaag vormden, en de vele omstanders. Als motorcrosser, hoewel niet meer aktief, kent hij het klappen van de zweep. Op zijn zijspanmotor joeg hij achter vele successen aan, waarbij hij ook meerdere malen Bart Notten in de zijspanbak had, welke later op zijn beurt triomfen vierde bij Rikus Lubbers uit Lochem.


BILJART-ERKENNING voor Johan Taken
Voor de eerste keer in zijn biljartloopbaan, waarbij hij al ruim 6 jaar lid is van de biljartvereniging ,,’t Averenck” (Michels) te Hengelo Gld, is het Joh. Taken gelukt om kampioen te worden. In het recentelijk gehouden kampioenschap 2e klasse, besliste hij door een beter persoonlijk gemiddelde in zijn voor deel. Het was het kampioenschap van het District Doetinchem van de KNBB. In een zenuwslopende finale tegen Th. Massop uit Terborg, die tot het laatst taaie tegenstand bood, kwam Taken als de nieuwe kampioen naar voren. Dit eerste kampioenschap is voor Joh. Taken een duidelijke erkenning voor het vele werk, dat hij voor de biljartsport doet. Zie verder De Reclame.



MUZIKALE JAARWISSELING

Alhoewel er al vele jaren niet meer op een muziektent geblazen kan worden, houdt de chr. muziekver. Crescendo te Hengelo Gld, toch gaarne aan een oude traditie vast. Op oudejaarsavond maandag 31 december om 12 uur ’s nachts, wordt afscheid genomen van het oude, dan vervlogen jaar en een nieuw jaar wordt ingeblazen. Deze nachtelijke serenade, vindt plaats in de Kerkstraat, op het plein voor Boekhandel Wolters. Zie verder De Reclame.