2 januari 1974
WEGVERSPERRING VOOR BRUIDEGOM
Nog maar net enige meters van zijn ouderlijk huis verwijderd, kreeg Harrie Rondeel al met een opstopping te maken. Medespelers van het voetbalelftal PAX 6 hadden aan het begin van de Kervelseweg een touw gespannen. Er zat voor Harrie niets anders op, nog voordat hij aan de trouwerij kon beginnen, uit de bruidswagen te stappen, en de voetbalheren een borrel in te schenken. Onder luid geknal van vuurwerk en muziek uit een ouderwetse grammofoon (compleet met hoorn), voegde Harrie de daad bij het woord. Nadat ieder een borrel ontvangen had, kreeg Harrie vrij baan, om daarna met de hele stoet naar Haaksbergen te rijden, waar hij diezelfde morgen in het huwelijk trad met mej. Dinie Emaus uit de Nachtegalenstraat. Het bruidspaar Harrie en Dinie zullen wel ervaren hebben, dat het kwaad kersen eten is met de voetbalheren van PAX 6, die in elk geval in hun nopjes waren over de geslaagde stunt.

8 januari 1974
TONEELAVOND 5 jaar ONS HUIS
Het Herv. gemeentecentrum aan de Beukenlaan te Hengelo waar wekelijks allerlei aktiviteiten ontwikkeld worden, bestaat dit voorjaar al 5 jaar. In verband met dit eerste lustrum is er door de feestcommissie een programma opgesteld van 26 jan. t.e.m. 2 febr. Naast een grote fancy-fair en een  speciale kindermiddag m. „de Camé’s” en een discoavond staat als hoofdschotel op het programma een toneelavond op dinsdagavond 29 jan O.l.v. regisseur G. Meulenbrugge, heeft een speciaal voor dit lustrum samengestelde groep spelers en speelsters, al geruime tijd een bijzonder vrolijk stuk in studie genomen, met de veelzeggende titel „Stadhuis op stelten” Alhoewel deze toneelavond op een doordeweekse avond valt wordt er niet aan getwijfeld aan een goede opkomst van belangstellenden, temeer er al talloze toezeggingen zijn gedaan om dinsdagavond 29 jan. naar „Ons Huis” aan de Beukenlaan te Hengelo Gld te komen.

15 januari 1974
Ds Piersonschool te Hengelo Gld 75 jaar jong
Een bestaan van 75 jaar heeft voor de Ds J. L. Piersonschool te Hengelo GId, niet de betekenis oud te zijn. Sinds de invoering van het Jena-plan op de school is het onderwijs daar in een stroomversnelling komen te staan. Het is aangepast aan de aard van het kind, dat via stamgroepen al spelenderwijs kennis vergaart. Vanuit een christelijke levensvisie werkt een volijverig schoolteam van 7 leerkrachten en een parttime-leerkracht o.l.v. het schoolhoofd dhr. M. Hoogeveen aan de vorming van het kind en het bijbrengen van de nodige kennis. Het schoolhoofd zelf verzorgt nog maar enige praktijk-uren per week, daar hij als ambulante kracht aan de school verbonden is en daarnaast ook als medewerker is verbonden aan de school-adviesdienst Oost-Gelderland te Doetinchem en het chr. pedagogisch studiecentrum te Hoevelaken. 

22 januari 1974
De gezamenlijke autobedrijven in de gemeente Hengelo Gld, uitsluitend contant.
Herwers B.V., Regelink, van Uum, Wenting, Wiendels, januari 1974
Geachte cliënt(e), helaas moeten wij naast alle maatregelen, die u als automobilist reeds hebben getroffen, u mededelen dat wij in de huidige omstandigheden genoodzaakt zijn om met ingang van  heden alle leveringen van goederen motorbrandstoffen en tevens van dienstverleningen uitsluitend a CONTANT uit te voeren.  Uitzonderingen hierop kunnen door ons helaas niet worden gemaakt. Mocht een en ander voor u op onoverkomenlijke bezwaren stuiten, bijv. in het geval het leveranties
betreft ten behoeve van uw bedrijfsautomobielen, dan valt te overwegen om een voorschot gelijk aan de tegenwaarde van de levering over een bepaalde periode op onze bank/giro-rekening te storten, waarna maandelijks verrekening kan plaats vinden. Indien u hiertoe wenst over te gaan, verzoeken wij u ons dit nader te berichten opdat wij hiervoor een nadere regeling met u kunnen treffen. Door de steeds groter wordende investeringen en kostenstijgingen worden steeds zwaardere eisen aan onze geldmiddelen gesteld, en dit weegt des te zwaarder, wanneer u zich realiseert, dat onze importeur en benzinemaatschappij ons tot contante betaling hebben verplicht. Wij hopen, dat u zult begrijpen, dat niet uw credietwaardigheid bij deze beslissing een rol heeft gespeeld. Gaarne vertrouwen wij op uw medewerking. Hoogachtend, De gezamenlijke autobedrijven.
DE TANKSTATIONS ZIJN VANAF HEDEN ‘S AVONDS 8 UUR GESLOTEN.

29 januari 1974
BOERENGEZINSDAG
Op woensdag 30 januari 1974 wordt in „Ons Huis” aan de Beukenlaan te Hengelo Gld weer de jaarlijkse Boerengezinsdag georganiseerd onder auspiciën van de CBTB Kring Vorden. Deze dag die al enkele jaren achtereen is gehouden, wordt steeds goed bezocht. Ook nu weer hopen de organisatoren weer op een flinke opkomst. Alle leden van CPB- en CBTB-afdelingen zijn van harte welkom. De aanvang van de Boerengezinsdag is bepaald op 9.45 uur.  Men wordt verzocht zijn eigen lunchpakket mee te brengen.

5 februari 1974
1e LUSTRUM „ONS HUIS”
Het 5-jarig bestaan van het Herv. gemeentecentrum „Ons Huis” aan de Beukenlaan te Hengelo Gld, werd ingezet met een middag voor de jeugd. Peppi en Kokki, alias de Kamé’s zorgden voor een middag van dolle pret. Een propvolle zaal met kinderen heeft zich kostelijk vermaakt met de malle fratsen van de beide clowns Diezelfde avond organiseerde discoteam Rotation en de popgroep Shed Libation een druk bezochte popavond. Dinsdag 29 januari was het 5 jaar geleden dat het gebouw officieel in gebruik werd genomen. Voor deze avond was geen speciaal programma samengesteld. Wel werd het toneelspel „Stadhuis op stelten” opgevoerd. De opening van de avond was van een deftig heer, compleet met hoge hoed enz. ene meneer „Jansen” en ene boer genaamd „Anton”. Zie verder De Reclame.

12 februari 1974
Gerrit Scheffer kampioen v. Nederland
Gerrit Scheffer uit Hengelo G. is onlangs kampioen v. Nederland veldrijden geworden. Dit kampioenschap is van een grote waarde, doordat deze tak van wielersport tot de zwaarste gerekend mag worden. Een beloning voor jarenlang stug doorzetten. In valkenswaard gaf hij zijn concurrenten geen schijn van kans en werd zodoende glorieus kampioen, ’s Avonds bracht een muziekgezelschap uit Zelhem, zijn geboorteplaats, hem een muzikale hulde, terwijl vooraf een rondgang door het dorp werd gemaakt. Receptie bij Hotel Langeler. Zie verder De Reclame.

Oude 0.L. School verdwijnt
Weer gaat een karakteristiek gezichtspunt uit het dorpsbeeld van Hengelo Gld verdwijnen. Reeds is een aanvang gemaakt met de afbraak van de oude Openbare Lagere school aan de Ruurloseweg. Deze school stamt nog uit het jaar 1885. Het onderwijs in deze school werd jaren geleden overgeheveld naar een nieuw gebouw tegenover de dorpsbleek. In het oude schoolgebouw was ook lange tijd gevestigd de Nederlandse Apparatenfabriek (Nedap), welke verhuisd is naar nieuwbouw aan de Zelhemseweg. Het oude gebouw, annex meestershuis werd aangekocht door woninginrichting de Spannevogel.

Parochiehuis Keijenburg
Dinsdag 5 februari j.l. is de officiële overdracht van het parochiehuis aan de Stichting Maatschappelijk Welzijn Keijenburg en Omstreken, een feit geworden. Het parochiehuis komt voor een symbolisch bedrag in handen van de stichting. De bevolking van Keijenburg en omstreken heeft de mooie som van ƒ 27.000.— als inbreng. Men dient nu toch wel zo spoedig mogelijk te gaan bouwen, daar de inbreng behoorlijk groot is, namelijk de grond, het gebouw en ƒ 27.000.—.

Opslag benzine
In verband met een eventuele opslag van benzine als gevolg van de distributie wordt er de aandacht op gevestigd, dat het ingevolge de Algemene Politieverordening voor de gemeente Hengelo, verboden is benzine op te slaan in een hoeveelheid van meer dan 5 liter en anders dan in één of meer gesloten metalen vaten, dan wel in een of meer gesloten flessen van ten hoogste 1 liter inhoud. Met nadruk wordt door de commandant van de brandweer aangeraden in geen geval benzine in woningen op te slaan, doch eventueel in een los van de woning staand schuurtje of degelijk gebouwtje. Overigens wordt ten zeerste aanbevolen eventueel opgeslagen benzine zo spoedig mogelijk te gaan gebruiken. Daarvoor is des te meer reden nu de distributie op 4 febr. 1974 beëindigd is. In verband met het vorenstaande zal proces-verbaal worden opgemaakt, indien geconstateerd wordt, dat grotere hoeveelheden dan 5 liter benzine zijn opgeslagen, alsmede in het geval de benzine anders is opgeslagen dan hierboven is aangegeven. Betrokkenen doen er dan ook goed aan de opslag zo spoedig mogelijk te beëindigen, zulks in het belang van de brandveiligheid.

Betrouwbaarheidsrit op landgoed ’t Zand.
Zondag 17 februari a.s. organiseert de Hengelose auto- en motorvereniging Hamové voor de tweede maal een betrouwbaarheidsrit op het landgoed ’t Zand, dat welwillend ter beschikking is gesteld door Jhr. de Fremery. Deze rit, welke vorig jaar voor het eerst verreden werd, was een groot succes en de reacties van de zijde der rijders was uiterst positief. Zij wordt geheel op ’t Zand gehouden. Door de commissies van Hamové is er alles aan gedaan om een zo mooi mogelijke route uit te zetten, een route die goed bepijld zal worden. De start is op het oude startveld, wat nu parkeerterrein is, aan de Venneweg.

19 februari 1974
Prins Vincent 1 een waardige jeugdprins
Dat men in de gemeenschap Keijenburg zich tijdens de carnavalsdagen en de voorbereidingen daaraan voorafgaande, van haar beste zijde wil laten zien, is ieder jaar weer duidelijk gebleken. Naast het regentschap van de grote carnavalsprins Herman de 1e, heeft de jeugd ook haar verlangens getoond. Het gevolg is, dat er een jeugdprins werd uitverkoren, welke met zijn Raad van Elf de jonge carnavalisten zal presideren. Zijn eerste taak is, leiding te geven aan de grote optocht, die het kindercarnaval te Keijenburg hoopt te beleven op zaterdagmiddag 23 februari. Met allerlei fraaie costuums hoopt men zoveel mogelijk belangstelling te trekken. Na afloop van de uitgebreide optocht wacht de jeugdprins Vincent 1, een warm onthaal in zaal Winkelman, waar de jeugdige narren en narrinnen zich zondermeer zullen laten horen. Niet ten achter willen blijven, de oudere narren en narrinnen. Zaterdagsavonds 23 febr. gaat men onverdroten voort, onzin te verkopen, en elkaar zoveel mogelijk leut te vertellen. De uitnodiging van de carnavalsprins om gecostumeerd te komen, is niet tegen dovemansoren gezegd, want die avond kan er gerekend worden, dat de leden allerlei lumineuze costuums zullen dragen, ter verhoging van de algemene feestvreugde.

Hoest Meugluk” weer op de vrolijke toer
MEDEWERKING VAN ALLE SCHOLEN AAN KINDERCARNAVALSOPTOCHT Warempel, hoe is het mogelijk, zegt carnavalsprins Piet uit Hengelo Gld, het staat te gebeuren. De piepjonge carnavalsvereniging „Hoest Meugluk” doet haar naam eer aan. Naast de leut die de oudere carnavalisten trachten te scheppen, kent ook de jeugd het carnaval, en komt ook aan het woord. Het bestuur der vereniging is er in geslaagd om alle scholen achter haar plan te krijgen voor een grootse kindercarnal alsoptocht op maandagmiddag 25 februari. De optocht start vanaf het parkeerterrein, richting Leliestraat, vervolgens, Rozenstraat, „de Bleijke”, Ruurloseweg, Kerkekamp, Schoolstraat, Raadhuisstraat. De stoet zal langs het gemeentehuis trekken richting Spalstraat, St Michielsstraat, Groene Kruisstraat, Kastanjelaan, Hummeloseweg, weer naar het parkeerterrein. Een geheel onpartijdige jury, zal beoordelen, welke de beste is, in enkel verband, of als duo of groep. Voor de kinderen is er aan het eind van de optocht nog een verrassing. Bij goed weer zal een vliegtuig, haarfijn ter plekke op het parkeerterrein, leuke verrassingen droppen. Bij de carnavalsvereniging „Hoest Meugluk” is men bijzonder blij, dat deze optocht mogelijk is geworden. Medewerking verleent de Kon. Harmonie Concordia en de Hengelose  ajorettevereniging. Dank gaat uit naar het zakenleven, dat de onmisbare steun verleend, terwijl men tevens erkentelijk is voor de medewerking van schoolhoofden en overig personeel. De leden van „Hoest Meugluk” zullen zich maandagavond 25 februari bewust laten leiden door de grappen en grollen van Prins Piet 1, die zich terdege voorbereid. De uitnodigingen voor deze carnavalsavond in zaal Concordia zijn reeds verzonden.H. C. JANSEN, ere-lid van Koninklijke Harmonie Concordia

Met algemene stemmen werd de heer H. C. Jansen tot erelid van de Kon. Harm. Concordia benoemd. Dit gebeurde op de algemene ledenvergadering, die door een groot aantal leden werd bezocht. Na opening door de voorzitter volgden de verslagen van de secretaris en van de penningmeester. Wat dit latste verslag betreft, was dit oorzaak om tot verhoging van de contributie over te gaan. Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende voorzitter bij acclamatie herkozen. Ook de dirigent zal het komende jaar de dirigeerstok blijven hanteren. Zie verder De Reclame.

26 februari 1974
FEESTVERGADERING CPB
Op woensdag 20 febr. hield de CPB en CBTB een bijeenkomst in ,,Ons Huis”. Op deze avond vertelde schaapherder van Limbeek over zijn werk en de relatie God – mens – dier. Het is het oudste beroep dat er is. In de bijbel staat dat Abel al schapen hoedde. In 1930 waren er nog 17500 heideschapen op de Veluwe en nu nog plm 800 met 3 herders. Met de komst van kunstmest en kunstvezels is de behoefte aan schapenmest en -wol afgenomen, vandaar deze teruggang. Duidelijk sprak de heer van Limbeek zijn afkeuring uit, dat de mens het dier alleen maar meer ziet als produkt dat geld op moet brengen. Bij de geboorte van Gods zoon waren de dieren vertegenwoordigd, nl schaap, os en ezel. Juist op deze dieren wordt nu afgegeven en vaak als scheld woord gebruikt. Ook een schaapherder wordt als minderwaardig beschouwd. Verder vertelde de schaapherder over de aanhankelijkheid en schranderheid van zijn honden. Hoe zijn hond hem opzocht in het ziekenhuis en zich niet door vreemden liet verwijderen. Bij de mensen met hun grote verstand is moord en doodslag en verkrachting aan de orde van de dag, bij een dier komt dat niet voor met zijn instinct. Laten we God bidden om de opdracht, dat we de aarde aan ons onderwerpen en moeten overheersen, terug te nemen. De hond die agressief was en doodgespoten zou worden, is de beste hulp van de herder. Hoe je een dier behandelt en maakt, daar komt het op aan. Na deze causerie werden er veel prachtige dia’s vertoond. Men kan terugzien op een zeer geslaagde avond.

NVEV
Hoewel de TV velen thuis liet blijven deze avond, was er toch een goede opkomst in zaal Leemreis op maandag 18 februari, waar de heer Otten een en ander vertelde over de Nederlandse Zoutindustrie, waarvan in Europa de fabriek te Hengelo Ov. de grootste is. Dia’s lieten duidelijk de bewerking van het gedolven steenzout zien, tot aan tafelzout toe. Het systeem werkt heel economisch en het was interessant hierover nadere bijzonderheden te horen. Na de pauze werd een schitterende kleurenfilm vertoond, die de aanwezigen tot in de Noordpool en vele andere gebieden bracht. Mevr. van Hengel was in haar dankwoord zeker de tolk van alle aanwezigen over deze leerzame, genotvolle avond.

DVO kampioen

5 maart 1974
GERRIT WOLSINK OP JAPANS RASPAARD
Vele ogen zijn gericht op … een bekend chocolademerk zou u denken, nee de ogen van sportminnend Hengelo Gld en zeker in dit geval de vele liefhebbers van de motorsport, zijn gericht op Gerrit Wolsink. Men is benieuwd of Gerrit er nu eindelijk eens een keer in zal slagen om de Coupe ’t Zand op zijn naam te brengen, tijdens de Hamové-cross op zondag 24 maart op circuit ’t Zand te Hengelo Gld. In het deelnemersveld van nog vele andere Ned. Internationalen zal Gerrit natuurlijk trachten zijn nieuwe raspaardje, de Suzuki, de sporen te geven. Zie verder De Reclame.DIT JAAR GEEN ORANJEFEESTEN IN HENGELO GLD

Zoals het er nu uitziet, zullen er in het komend jaar in Hengelo Gld geen Oranjefeesten worden georganiseerd door een Oranjecomité of Oranjevereniging. Bij een oproep aan de inwoners van Hengelo Gld om te komen tot het oprichten van een Oranjevereniging, bleek de opkomst en de belangstelling voor een bijeenkomst waar over deze op te richten vereniging gesproken kon worden, zo teleurstellend te zijn, dat men geen enkel initiatief van de grond kon krijgen om dit jaar een Oranjefeest in Hengelo te gaan organiseren. Zie verder De Reclame.

12 maart 1974
Zwemvereniging „HE-KEIJ” opgericht
Vorige week woensdag werd tijden een vergadering van het voorlopig bestuur een zwemvereniging opgericht onder de naam ,,HE-KEIJ”, wat de afkorting is van de Hengelose en Keijenborgse zwem en polo club. Het ligt in de bedoeling dat deze vereniging het zwemmen bevorderd en meer algemeen zal maken, dit door middel van het houden van oefeningen en het deelnemen aan zwemen polowedstrijden. Als trainer is de heer van Houte bereid gevonden de vereniging terzijde te staan. De heer van Houte geniet reeds bekendheid als instructeur en hulpbadmeester. Men kan zich schriftelijk als lid opgeven tot 1 april a.s. onder vermelding van naam, leeftijd en geslacht, bij de secretaris van de vereniging, de heer P. Noordijk, Beukenlaan 37 te Hengelo Gld. De contributie is gesteld op ƒ 0.50 per week voor leden tot en met 15 jaar en vanaf 16 jaar en ouder f 1.— per week.

Bejaarden hopen op nieuw orgel
De bewoners van het bejaardencentrum ,,De Bleijke” te Hengelo Gld zien met verlangen uit naar het moment dat het orgel in de recreatiezaal vervangen kan worden door een nieuwe en betere. Daarvoor zijn zij zelf op pad gegaan met de verkoop van loten, die tot nu toe reeds goede aftrek vonden. De trekking er van is reeds op vrijdag 29 maart, ’s avonds om half acht in diezelfde recreatiezaal. De verloting, aangevuld met onderhandse verkoop van oliebollen, heeft de  realisatie van de orgelplannen van ,,de Bleijke” een best eind in de goede richting gebracht.

CJV Jong Hengelo, Dartels,Martels,Dondels,Sperwers,Vrijbuiters,Valken

19 maart 1974
BOSRUITERS HIELDEN JAARVERGADERING
De landelijke rijvereniging „de Bosruiters” uit Keijenburg kwamen bijeen voor de jaarvergadering, die deze keer werd gehouden in manege „de Gompert”. Na de opening werden de notulen door de sekretaresse voorgelezen, die ongewijzigd werden goedgekeurd. Hierna kwam het financieel verslag. De penningmeester had de kas goed beheerd. Het jaar werd met een batig saldo afgesloten. Zie verder De Reclame.

NVEV
MOULINEX DEMONSTRATIE Voor een enorme opkomst in zaal Langeler bespraken de dames van de Groenendal en Jonker de tentoongestelde electrische huishoudelijke apparaten. Na het koffiezet- en andere keukenapparaten, werd extra aandacht besteed aan de keukenmachine, waarin men in een paar seconden groente of noten net zo fijn kan maken als men zelf maar wil. Ook van de frituurpan en de grill, tevens een grill-bakoven, werden de mogelijkheden besproken. Voor vele dames zal het maken van een verlanglijst geen probleem meer zijn na deze demonstratie. Uit de grote belangstelling voor de avonden blijkt dat het programma een goede keus is geweest. Verheugend is het dat steeds meer jongere leden zich opgeven. Binnenkort hopen we het mooie getal van 250 te bereiken. Op 27 mei maken we het jaarlijkse reisje naar de Ploegstoffen fabriek in Bergeyck. Na het verloten van een appeltaart besloot de presidente deze avond.

26 maart 1974
NOABERPLICHT WEER EVEN OP DE VOORGROND
Verhuizing landbouwersgezin op de originele toer. Precies 47 jaar, nadat hij geboren was op de boerderij „’t Hietveld”, ging Albert Harmsen, landbouwer te Hengelo, deze woning verlaten om zich elders te gaan vestigen. Daarvan geheel onbewust, werd hij door zijn nieuwe en oude buurt afgehaald met een oude boerenwagen waarop hij met zijn echtgenote, zoon, dochter en broer plaats moest nemen. Om het compleet te maken, werden in optocht de koeien van landbouwer Harmsen meegevoerd achter de wagen. Aangekomen bij diens nieuwe bedrijf ,,’t Wassink” aan de Memelinkdijk stonden daar de buurvrouwen gereed, met de kinderen om de nieuwe buurmensen te verwelkomen, waarbij een keurige boog was gemaakt. Om de nieuwe buren in te wijden, moesten de fam. Harmsen en de koetsiers, de heren Hendriksen en Wasseveld, een borrel in ontvangst nemen, waarna B. Zemmelink als eerste buurman, de nieuwe buren toesprak. Dit stukje noaberschap oftewel burenplicht, viel uiteraard in goede aarde bij de familie Harmsen, die de nieuwe buren maar ook de oude buurmensen ’s avonds op een gezellig en intiem feestje op de nieuwe boerderij inviteerde.

2 april 1974
ORANJEFEEST VOOR KINDEREN
Nadat onlangs het Oranjecomité het bijltje er bij neergegooid had en men zodoende te horen en lezen kreeg, dat er dit jaar in Hengelo Gld geen Oranjefeest gevierd zou worden, heeft de Hengelose en Keijenborgse Winkeliersvereniging de stoute schoenen aangetrokken om de organisatie van een Oranjefeest voor kinderen op zich te nemen. Een zeer loffelijk streven van de winkeliers, dat veel waardering en respect verdient.

VVV BESPREEKT ZOMERPLANNEN
Op-de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, heeft het bestuur de plannen voor het a.s. zomerprogramma bekend gemaakt. In grote trekken is dit gelijk aan dat van vorig jaar; t.w. standwerkersconcours tijdens de kermismarkt; boerenbruiloft op kermisdonderdag; touwtrekwedstrijden om het kampioenschap van Hengelo Gld; brooduitdeling op Hemelvaartsdag bij de Möldersfluite en misschien komt er eind juli of begin augustus een braderie van de Hengelose en Keijenborgse Winkeliersvereniging. Mochten er nog verenigingen zijn die van plan zijn dit seizoen ook iets voor het vreemdelingenverkeer te willen organiseren, dan wil het bestuur dit graag vernemen, dan kan dat ook op het t.z.t. uit te geven zomerprogramma vermeld worden. Zie verder De Reclame.

9 april 1974
SWIEBERTJE EN AANHANG KOMT IN HENGELO GLD
Zoals we onlangs berichtten, heeft de Hengelose en Keijenborgsè Winkeliersvereniging het plan opgevat een Oranjefeest te organiseren, nu het Oranjecomité er de brui aan heeft gegeven. Voor dit feest voor kinderen heeft de Winkeliersvereniging een grote verrassing in petto, namelijk op 30 april komt Swiebertje met aanhang naar Hengelo Gld om de kinderen een paar kostelijke ogenblikken te laten beleven met hun dolle avonturen. Swiebertje, Bromsnor en Saartje zullen de zaak wel aan het lachen krijgen, daarvoor staan ze bekend. Men wil contact opnemen met de beheerder van manege ,,de Gompert”, daar er anders in de hele gemeente geen dergelijke grote zaal is om alle kinderen te bergen, die zullen komen kijken. De manege is een bij uitstek geschikte plaats voor dergelijke massale bijeenkomsten. De Hengelose en Keijenborgse Winkeliers organiseren alleen dit jaar het feest en met het aantrekken van bovengenoemd gezelschap zal het zeker slagen.

Heropening manege De Gompert
Belangstelling van heinde en verre werd er getoond voor de heropening van manege „de Gompert” te Hengelo Gld. Nu met de nieuwe bezetting van de fam. van Spaay breken er mogelijk weer betere tijden aan voor de ruitersport en andere grote evenementen.

16 april 1974
De heer M. J. Lenselink nu al 50 jaar in de muziek
GOUDEN MUSICUS NOG VOL ENTHOUSIASME. Dat de heer M. J. Lenselink, Fokkinkweg te Hengelo Gld, die onlangs gehuldigd werd als 50-jarig lid van de Kon. Harm. Concordia, een enthousiast musicus is, laat een dergelijke periode duidelijk zien. Als 14 jarige knaap zette hij reeds zijn stappen op het muzikale pad. Begonnen op een cor, doorliep hij meerdere studies, o.a. voor alt, trompet, klarinet, alt-sax en tenor-sax. Laatstgenoemd instrument bespeelt hij nu al ruim 15 jaar bij Concordia, maar ook bij een operette-orkest, waarvan hij nu al weer 8 jaar deel uitmaakt, n.l. O.B.K uit Doetinchem. Toendertijd waren meerdere, vooral oudere muzikanten, enthousiast om ook eens naar een solistenconcours te gaan waarvan hij als enige overbleef. Hij bleef net zo lang doorzetten en studeren tot hij zichzelf goed genoeg bevond voor deelname, met naderhand ook nog een gunstig resultaat. Dit doorzettingsvermogen, wat de heer Lenselink, ook in zakelijk opzicht als succesvol bestempelde, maakt, dat hij ondanks zijn bijna 65-jarige leeftijd, nog lang niet aan ophouden denkt met musiceren. Zie verder De Reclame.HENGELOSE MARKTEN IN 1974

Op de jaarvergadering van de marktvereniging deelde de voorzitter mede dat de markten voor 1974 gelijk zullen zijn aan die van 1973. Voorzitter Harmsen toonde zich verheugd over de grote opkomst van de leden op de vergadering, en ook was hij verheugd dat over het geheel de markten zeer goed verlopen zijn, met enkele geweldige uitschieters, vooral de kermismarkt met standwerkersconcours. Het jaarverslag van de secretaris de heer D. J. Walgemoed gaf een duidelijk beeld van het verloop van de verschillende markten. Het ledental bedraagt 207. Zie verder De Reclame.

23 april 1974
MEER OPEN RUIMTE IN DE HERVORMDE KERK
Voor enige weken terug werd in de Hervormde Kerk te Hengelo Gld de oplossing van een lang bestaand probleem ter hand genomen. Om vanaf de toren naar het midden van het kerkgebouw meer loopruimte te creëren werd aan een zijde van iedere bank een zitplaats verwijderd. Tevens werd in het midden van de kerk aan drie zijden een volledige bank afgenomen om hiermede meer opstellingsruimte te verkrijgen, o.a. voor concerten, zoals onlangs door het nationaal muziekkorps van het Leger des Heils. Met man en macht werden de werkzaamheden geklaard, waarbij alles uit handwerk bestond. Hierbij kwam ook nog om de hoek kijken, een hernieuwde indeling van de stroomtoevoer naar de voetverwarmingselementen. De verbreding van het gangpad heeft het voordeel dat o.a. bij huwelijken de beide echtelieden vlot naast elkaar de kerk kunnen betreden.

1 mei 1974
START VAN ZWEMVERENIGING HE-KEIJ
Gelijk met de opening van het Hengelose zwembad op zaterdag 4 mei, gaat ook de nieuwgevormde zwemvereniging draaien. Het ledenaantal bedraagt momenteel 45 leden, dat men echter nog belangrijk hoopt op te voeren. De plannen van deze vereniging liggen op de terreinen van waterpolo  wedstrijdzwemmen, conditietrainingen enz. Om het voor een ieder aantrekkelijk te houden, is de contributie laag gehouden, te weten voor de ouderen ƒ1.— en voor de jeugd ƒ 0.50. Men hoopt binnen korte tijd de benodigde materialen voorde verschillende onderdelen te realiseren.

REIS NAAR HET HEILIGE LAND
De dames van CPB afd. Hengelo Gld maakten onlangs een symbolische reis naar het Heilige land. Dit via dia’s welke de heer G. J. Wenneke had gemaakt op diens reis naar Israël. De staat Israël werd in 1948 gesticht en bestond dus in 1973 vijf en twintig jaar. De geschiedenis van het volk Israël is al ruim 4000 jaar. Welke overheersing er ook was, of welke naam dit grondgebied ook droeg, altijd hebben er Joden gewoond. Via deze dia-serie kon men kennis nemen van bekende plaatsen als Jeruzalem, het meer van Galilea, de hof van Gethsemané. Heel veel herinneringen aan Bijbelse verhalen werden hiermede opgehaald. Zie verder De Reclame.

7 mei 1974
KINDERPOSTZEGELAKTIE 1973
Ruim zes miljoen voor het wel zijn van de jeugd. De kinderpostzegelaktie 1973 in het afgelopen najaar uitgevoerd door de schoolkinderen met hun onderwijzers, door vrijwilligers van plaatselijke comité’s en door de PTT, blijkt netto niet minder dan ƒ 6.250.000.— opgebracht te hebben. Dat is ƒ 200.000 — meer dan het jaar tevoren, toen de opbrengst voor het eerst de zes miljoen passeerde. Zie verder De Reclame.

14 mei 1974
WANDELTOCHT
Op zaterdag 18 mei a.s. organiseert het C.J.V. Jong Hengelo een wandeltocht. De start en finish zijn bij „Ons Huis” aan de Beukenlaan. Er zijn routes uitgezet over de afstanden 5, 10 en 15 kilometer. De wandelingen leiden door prachtig bosrijk gebied. Niet alleen groteren, maar ook jongeren kunnen meedoen door het opnemen van de korte route. Het CJV heeft dit speciaal gedaan omdat het een jeugdvereniging is. Tijdens de wandeling kan worden uitgerust bij een consumptietentje, waar de inwendige mens versterkt kan worden Reeds eerder zijn in Hengelo met succes wandeldagen georganiseerd, zodat een goede deelname mag worden verwacht. Het ligt in de bedoeling deze wandeltocht,  die de naam Meitocht heeft meegekregen, telkenjare te herhalen. Als men bedenkt, dat bij uitlopen een prachtige medaille in ontvangst kan worden genomen, zal het inschrijfgeld van slechts ƒ 2.— geen beletsel meer kunnen vormen om op 18 mei a.s. tussen 12 en 2 uur bij „Ons Huis” te Hengelo G voor deze meitocht van start te gaan.

ZEER GOED GESLAAGD KONINGINNEFEEST
Het Koninginnefeest 1974 te Hengelo Gld mag zeer geslaagd genoemd worden, nadat het aanvankelijk er naar uitzag, dat er dit jaar geen feest gevierd kon worden. De Hengelose en Keijenborgse Winkeliersvereniging, de leiding en personeel van het bejaardencentrum „De Bleijke” en de sportcommissie van de Hamové namen ieder een deel van het programma op zich. Ondanks het slechte weer ‘smiddags was er veel publiek aanwezig bij de diverse onderdelen. De sportcommissie van de Hamové had traditiegetrouw weer voor een fijne en gezellige oriënteringsrit gezorgd, die bij de ruim 100 deelnemers erg in de smaak viel. Veel fijne kneepjes en foefjes waren er in verwerkt. De start en finish van deze rit was bij zaal Concordia, waar na afloop de prijzen werden uitgereikt aan de winnaars. Vol spanning en uiteraard ook met enige nieuwsgierigheid werd er uitgekeken naar het polstokspringen over een zijtak van de Dorpsbleek te Hengelo Gld. Dit  vormde een onderdeel van de volksspelen, welke werden verzorgd door personeel en belangstellende medewerkers van het bejaardencentrum „De Bleijke”. Met een plons vielen er velen in het water, hetgeen begrijpelijkerwijze een hartelijk gelach ontlokte aan de vele toeschouwers. Een enkele gelukte het toch wel om veilig en droog de andere kant te bereiken. Op bovenstaande foto is er zo’n gelukkige, die de benen nam en met een forse sprong over het water suisde. Jammer genoeg brak de stok, zodat er voortijdig mee gestaakt moest worden. De boerenkapel van de Kon. Harm.  Concordia vrolijkte het geheel op met muzikale klanken, terwijl de bejaardendansgroep enkele demonstraties gaf van haar kunnen. Ook de Majorettes gaven een fijne demonstratie. Voor de kinderen werd ook een ballonwedstrijd georganiseerd, terwijl de inwendige mens versterkt kon worden bij de frites-, vis- en snoepkraam die op het terrein stonden op gesteld. De Hengelose en Keijenborgse Winkeliersvereniging deed een voortreffelijk schot in de roos door een optreden te verzorgen in manege de Gompert, waarbij alle kinderen der lagere scholen uit de gemeente Hengelo Gld naar hartelust konden genieten van de dolle grappen van Swiebertje en zijn kornuiten. Als liefhebber van de koekjes van Saartje, wordt de zwerver Swiebertje er voor aangekeken, als de koekjestrommel weer eens helemaal leeg is. De aap komt uit de mouw als het Hanekraai blijkt te zijn. Ondertussen doet Bromsnor (zoals op de foto) gewichtige pogingen om de koekjesdief in de kraag te grijpen en vraagt de medewerking van de kinderen, die er niet intrapten. Ruim 1500  kinderen zagen Swiebertje komen en gaan, met na afloop van de voorstelling nog nagenieten van een ijsje en een sinaasappel.

WONINGBOUWVERENIGING THUIS BEST TIMMERT LETTERLIJK AAN DE WEG
Over enkele weken zullen in de Keijenborg de eerste acht bejaardenwoningen opgeleverd worden, die in opdracht van het bestuur van de woningbouwvereniging Thuis Best gebouwd zijn. De vermelding hiervan is zeker de nodige aandacht waard, omdat de bouw van deze woningen aanvankelijk werd gezien als een, in deze tijd van dure bouw, gezond en verantwoord experiment. Een experiment, waarin met grote letters voorop stond, de intentie tot bouwen van sociaal verantwoorde woningen tegen een betaalbare huur. Met name de bouw van bejaardenwoningen, waarbij en het betaalbare en goed bewoonbare, op de eerste rij moesten staan. Zie verder De Reclame. 

21 mei 1974
Nieuw kontrakt voor Gerrit en Anneke
Woensdag 15 mei trad Gerrit Wolsink, Nederlands kampioen, motorcross 500 cc, in het huwelijk met Anneke Fühler, in het gemeentehuis in Hengelo Gld, waar de ambtenaar van de burgelijke stand, de heer Verhoeff in zijn toespraak ook de sportieve prestaties van de bruidegom naar voren haalde. Dat er voor dit huwelijk veel belangstelling bestond bleek uit de enorme opkomst van het publiek. Een 40-tal motoren met leden van Hamové, TCD Doetinchem en Sport en Vriendschap Lochem, de nieuwe woonplaats van het paar, vormden ’n erehaag bij het naar buiten treden. Zij vormden ook een motorescorte bij het vertrek van het gemeentehuis. ’s Avonds in Hotel Langeler, waar de receptie was, werd er door familie, vrienden, leden van de supportersclub, besturen van clubs en vele anderen een groot feest van gemaakt. Zeer velen kwamen op dit gezellige feest hun gelukwensen aanbieden aan het nieuwe paar.

28 mei 1974
Heropening cafe De Smid
Op donderdag 30 mei wordt onze geheel gemoderniseerde zaak heropend. Om 3.30 uur vindt de officiële opening plaats De sleutel zal worden gedropt vanuit een vliegtuig die tevens een daverende vliegshow zal geven. Degene die de sleutel vangt en ze overhandigt, zal een leuke attentie worden aangeboden. Wij nodigen een ieder uit ’s avonds vanaf 7.30 uur een kijkje te komen nemen.
Bar-Café- Slijterij De Smid. GEBR. HILDERINK & ZN. KERKSTRAAT 11 – KEIJENBURG.

4 juni 1974
OPELSHOW
Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juni in zaal Langeler, Spalstraat, Hengelo GId. U bent van harte welkom.
Garage REGELINK Synagogestraat 6 – Hengelo GId – Tel. 05753-1573.

MILIEU-AMBTENAAR IN HENGELO
Sedert 1 november 1973 is bij de gemeente Hengelo in dienst de heer G. Th. A. Leijen. Een deel van zijn taak, te weten het bouw- en woningtoezicht klinkt de inwoners niet vreemd in de oren. In verband met de uitbreiding van de gemeentelijke zorg voor het milieu besloot het gemeentebestuur, dat de nieuwe ambtenaar ook een taak op dat gebied moest vervullen. Echter niet in de zin van de bestraffende ambtenaar, maar meer in de sfeer van voorlichting en begeleiding. Slechts bij duidelijke kwaadwilligheid zal tot het opmaken van procesverbaal worden overgegaan. Als milieu-ambtenaar zal de heer Leijen speciaal letten op de naleving van de kapverordening en de bepalingen van de politieverordening die slaan op het milieu, zoals het illegaal storten van vuil en lozen van fecaliën. De heer Leijen is gaarne bereid de inwoners te adviseren en voor te lichten als daarna gevraagd wordt en u kunt hem daartoe bereiken op het kantoor van gemeentewerken (tel. 1541) of tijdens zijn dagelijkse fietstocht.

BROODLEVERING
De jaarlijks terugkerende traditie aan de boerenhoeve „de Muldersfluite” bracht ook nu weer talloze belangstellende bezoekers naar het gebeuren van de broodweging op Hemel vaartsdag. De weging onder toezicht van wachtmeester J. Emaus werd nauwkeurig gadegeslagen, waarna veilingmeester H. Lubbers er in slaagde voor het aangevoerde brood een heel goede prijs te maken. Menig broodje ging in andere handen over, ten gunste van de diaconiën en armbesturen uit Hengelo en Keijenborg. De cijnsplichtigen hebben door hun levering toch weer bijgedragen aan de handhaving van een stukje folklore, ten dienste van het algemeen toerisme, waarvoor de VVV Hengelo gaarne haar aktiviteiten ontplooit. „Het Olde Getrouw” uit Varsseveld maakte zich als boerendansgroep volledig waar ten genoege van de vele  toeschouwers. Het gebeuren bij de Muldersfluite kreeg hiermee een verlengstuk, van een eeuwenoud gebruik.

Opruimactie milieu

HENGELOSE EN KEIJENBORGSE WINKELIERSVER. ONTWIKKELT AKTIVITEITEN
Braderie, toeristisch trekpleister op 24 en 31 juli. De aktiviteit binnen de Hengelose en Keijenborgse Winkeliersver, begint zich allengs uit te breiden. Was de hoofdaktiviteit min of meer gepland rond het St Nicolaasfeest, nu begint men ook in andere jaargetijden aktiviteiten te ontwikkelen. Nog onlangs sprong de Winkeliever. in bij de feestelijkheden rond Koninginnedag. Doordat het Oranjecomité ontbonden was zag men hier in gelegenheid toch iets te doen en dan speciaal voor de jeugd uit Hengelo Gld en Keijenborg. Door de HKW werd na gedegen voorbereiding op Koninginnedag ’s morgens een geweldig optreden van Swiebertje en zijn kornuiten aangeboden in manege de Gompert. Om in het toeristisch seizoen ook iets van zich te laten horen zijn de plannen voor het houden van een braderie nu vastgesteld en wel op de woensdagavonden 24 en 31 juli, rond de Kerkstraat te Hengelo Gld. Een groot aantal winkeliers heeft haar medewerking toegezegd. Om de attraktie te doen verhogen, werd hierbij ook gedacht aan het laten meedoen van oude ambachten, zoals klompenmaken, stoelenmatten enz. Ook de standhouders zelf op de braderie zullen het nodige stuntwerk leveren, zodat er voor de toeristen en overige belangstellenden een aangenaam verblijf zal worden voorgeschoteld op de braderie. Intussen zijn de voorbereidingen voor de braderie in volle gang.

BAR-CAFE „DE SMID” STAK ZICH IN EEN NIEUW JASJE
De wens naar modernisering in ‘haar zaak heeft de fa. Gebr Hilderink aan de Kerkstraat te Keijenborg er toe bewogen, om haar café, wat betreft in- en exterieur, aan te passen aan de eisen des tijds. De reeds enige jaren bestaande slijterij vormde qua stijl geen enkele overeenkomst met het café zodat een verbetering wel op zijn plaats zou zijn. Na gedegen voorbereiding werd het interieur totaal omgetoverd tot een sfeervol geheel, waarbij de vrijkomende ruimte van de opgeheven kruidenierswinkel werd ingepast, waarmede mogelijkheden om naast de bestaande caféruimte, een ruime bar op te zetten, aanmerkelijk werden ver groot. Toch nog weer enigszins in stijl te blijven, werd het patroon van het interieur uitgevoerd in antieke lijnen, waarbij voor de betimmering eikenhouten balken werden aangewend De bar is een fraaie aanwinst voor de zaak geworden, waarbij de vaklieden, die aan deze verbouwing en modernisering  meewerkten, de nodige eer inlegden. Zie verder De Reclame.

Touwtrekken in de Dunsborg

11 juni 1974
Centra Massop
Op donderdag 13 juni heropenen wij ’s morgens om 9.00 uur onze nieuw ingerichte CENTRA Z.B. Wij zijn alsmaar groter gegroeid en het werd een beetje te nauw in de zaak. Vandaar dat wij besloten de zaak opnieuw in te delen. Nu staat er voor uw gemak een moderne inventaris, hebben wij bredere looppaden gemaakt en ook bij de kassa meer ruimte geschapen. Zo winkelt u prettiger en overzichtelijker.

OLIE OF GAS IN DE ACHTERHOEK?
Het seismografisch onderzoek dat de fa. Prakla-Seismos uit Duitsland, gedurende langere periode in de Achterhoek verrichtte, heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij in zoverre inzicht gegeven, dat zij in 1975 proefboringen zal gaan verrichten naar olie en aardgas. In welke gemeente dit zal gaan geschieden wordt echter nog niet meegedeeld, daar de betreffende gemeente hiervan nog niet op de hoogte gesteld is. De minister van economische zaken heeft de aflopende vergunning voor deze proefboringen verlengd, daar deze op 3 juli afloopt. In verband met de ingewikkeldheid van het bodemonderzoek, bleek het de NAM niet mogelijk, voor deze datum proefboringen te verrichten. Het betreft hier het oostelijk deel van de Gelderse Achterhoek.

18 juni 1974
Vijf bejaardenwoningen in Keijenborg
Bekendmaking Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo Gld, brengen ter openbare kennis, dat zij – met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening – voornemens zijn, in afwijking van het vigerend bestemmingsplan Keijenborg en het bestemmingsplan buitengebied 1970, doch in overeenstemming met een herziening daarvan, bouwvergunning te verlenen voor respectievelijk:
a de bouw van 5 bejaardenwoningen op een terrein aan de Kerkstraat te Keijenborg, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie G, nr. 1980 ged.;
b de verbouw van een schuur tot studie-, hobby, en badkamer, staande bij de woning Roessinkweg 1, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie E, nr. 1333;
c de verbouw van een gesaneerde boerderij, Beatrixlaan 1 tot woning, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie K, nr. 3277. De hierop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 juni 1974 gedurende twee weken ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende voornoemde termijn van ter visie ligging hun eventuele bezwaren tegen de voorgenomen afwijkingen van genoemde bestemmingsplannen schriftelijk bij hun college indienen. Burgemeester en wethouder der gemeente Hengelo, L. P. Ouarles van Ufford, burgemeester W. C. Gieling, secretaris Hengelo Gld, 11 juni 1974.

25 juni 1974
25-jarig jubileum voor de heer J. W. Wagenvoort
EEN KWART EEUW VOORZITTERSCHAP VAN DE CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO De heer Wagenvoort bekijkt de hem aangeboden attentie (in verpakking) met als opschrift: Voorzitter, hedenavond bent u de sigaar. Mede door een goed geheugen van medeleden en naspeuring door het bestuur, bracht de wetenschap dat de heer J. W. Wagenvoort, deze maand precies 25 jaar de functie van voorzitter had bekleed bij de chr. muziekver. Crescendo. De jubilaris, die dit zelf in alle bescheidenheid niet aan de grote klok had willen hangen, was verrast, toen 2e voorzitter H. W. Waarlo, dit na afloop van een repetitie bekend maakte aan de leden. De heer Wagenvoor werd in 1946 geroepen tot de functie van voorzitter, terwijl hij voordien bij afwezigheid van andere bestuursleden het penningmeesterschap en het secretariaat waarnam. Ruim 17 jaar bekleedde hij het voorzitterschap tot hij in 1963 vanwege drukke werkzaamheden en gezondheidsredenen de voorzittershamer moest neerleggen en werd opgevolgd door de heer H. Vruggink. Doordat de  heer Vruggink wegens een noodlottig ongeval de vereniging ontviel, kwam Crescendo zonder voorzitter te zitten. Toen bestuur en leden de heer Wagenvoort weer polsten voor de functie van voorzitter, toonde hij zich tenslotte toch bereid de leiding van de vereniging weer op zich te nemen. Zie verder De Reclame.Telefooncel in Keijenborg

Voortvloeiend uit de hearing op de Keijenburg, van het gemeentebestuur van Hengelo Gld, krijgt Keijenburg in het najaar van 1974 ook een openbare telefooncel aan de Kerkstraat aldaar.

2 juli 1974
DE HENGELOSE BRADERIE BEGINT VORM TE KRIJGEN
De organisatie van de eerste braderie van de Hengelose en Keijenborgse winkeliersvereniging belooft een goede start te krijgen. De voorbereidingen zijn zoals reeds werd gemeld in volle gang. Dit gezellige marktgebeuren zal plaats gaan vinden, midden in de vakantietijd en wel op de woensdagavonden 24 en 31 juli in de Kerkstraat te Hengelo Gld. Het geheel zal met allerlei nevenaktiviteiten omgeven worden, welke niet direkt betrekking hebben op de normale zakelijke aktiviteiten. Het bestuur van de Hengelose en Keijenborgse winkeliersvereniging meldt, dat er nog een kleine ruimte is voor deelname van leden van deze vereniging. Zie verder De Reclame.

EXCURSIE OP LANDGOED ’t ZAND
Woensdag 10 juli organiseert de V.V.V. Hengelo Gld o.i.v. de landgoedbeheerder, de heer R. F. de Fremery, op het prachtige landgoed ’t Zand weer een bosbeheers-excursie. Deze excursie begint om 2 uur. Het verzamelpunt is bij hotel ’t Wolfersveen aan de Zelhem_Ruurloseweg. Kosten zijn aan deze mooie excursie, die ook heel leerzaam is, niet  verbonden.

Bat Anneveldt

 

9 juli 1974
TTV Bekveld kampioen
De touwtrekvereniging Bekveld uit Hengelo Gld heeft voor de zoveelste maal in haar nog korte bestaan de kampioenstitel in de wacht gesleept. Tijdens een door de vereniging zelf georganiseerd tournooi bij ,,de Zandheuvel” te Hengelo Gld slaagden zij er in na spannende wedstrijden met o.a. Heure de titel te pakken. De NTB heeft het team aangewezen om haar te vertegenwoordigen op de Europese kampioenschappen, die in september in Zwitserland zullen worden gehouden. Vanaf deze plaats onze gelukwensen met het behalen van de titel en veel succes tijdens de Europese
kampioenschappen.

 

16 juli 1974
BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJDEN MOTOREN
De behendigheidswedstrijden voor bromfietsen motoren, die vorige week woensdag werden georganiseerd door de schutterij E.M.M, en de supportersclub Gerrit Wolsink zijn door een groot aantal bezoekers gadegeslagen. Op het parkeerterrein had men een aantal hindernissen uitgezet en ook een springschans, waarover de deelnemers aan de sportklasse konden springen, wat wel een spectaculair gezicht was. Zie verder De Reclame.

Boerenbruiloft met bruidskoe, Aaltjen en Aornt

 

23 juli 1974
OPENING NIEUWE BIBLIOTHEEK
Vrijdagmiddag 26 juli a.s. is het zover. Dan zal namelijk de nieuwe bibliotheek aan de Fokkinkweg 2a te Hengelo Gld worden geopend. Na een periode van behelpen kan men thans beter uit de voeten. De Nutsbibliotheek en de R.K. bibliotheek zullen het gebouw betrekken. Voor de verschillende tijden voor uitgave van boeken verwijzen wij u naar de advertentie in dit blad.

30 juli 1974
ALGEMENE LEDENVERGADERING GROENE KRUIS
Onder voorzitterschap van Dr. F. Schreuder hield de Hengelose Groene Kruis vorige week de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Groene Kruisgebouw. Na een korte inleiding gaf de voorzitter het woord aan de secretaris de heer C. Minnée voor het lezen van het jaarverslag. Uit dit verslag bleek dat het een rustig jaar voor de vereniging is geweest, toch was het wel een bijzonder jaar, n.l. het bestuurslid mevr. Geertsma ontving in het afgelopen boekjaar de ere-medaille in Goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau en van het bestuur ontving zij een gouden  draagmedaille. Door Zr Culeman werd in 1973 weer veel werk verzet, o.a. 629 verpleegbezoeken; 256 dagelijkse bezoeken; 165 wasbeurten; 156 injecties en in 8 gevallen verleende zij laatste hulp. Het aantal leden steeg tot 1192. Zie verder De Reclame.

SCHIETVERENIGING WILLEM TELL
De jaarvergadering van de schietsportvereniging Willem Teil te Hengelo Gld werd gehouden in februari j.l. Het is de goede gewoonte van het bestuur dat de pers op de hoogte wordt gesteld van het wel en wee in de vereniging. Dit kwam dit jaar slecht uit de verf, omdat het bestuur veel andere zaken aan haar hoofd had. Daarom hier alsnog een opening van zaken van Willem Teil. Uit de diverse jaarverslagen van secretaris, penningmeester en wedstrijdcommissie blijkt, dat het weer een goed jaar is geweest. Er blijven natuurlijk altijd wensen, maar over het geheel mag men toch niet ontevreden zijn. Het aantal aktiviteiten, zowel intern als extern blijkt ook dit afgelopen jaar weer te zijn gestegen. Een moeilijke periode werd doorgemaakt, toen gedurende langere tijd tijdens de verbouwing van Hotel Langeler, niet over de zaal konden beschikken. Echter de bijzonder collegiale houding van onze zutersvereniging Prinses Juliana te Velswijk en de eigenaar van het schietlokaal der vereniging maakten het ons mogelijk om gedurende de zomermaanden met de oefeningen door te gaan. Zo werden bij Coen Evers in de Velswijk enige plezierige maanden vertoefd. Zie verder De Reclame.

6 augustus 1974
MILJOENSTE SCHOT WILLEM TELL
Woensdagsavond tijdens de tweede Braderie van de Hengelose en Keijenburgse Winkeliersvereniging werd de schiet tent van de schietver. Willem Teil volop in de belangstelling betrokken. Op alle vier banen was het de gehele avond druk met beoefenaars van de schietsport. Het was bekend dat op één van de braderie-avonden het miljoenste schot uit de buksen van Willem Tell zou vallen, en het bestuur had voor dit miljoenste schot een niet te versmaden prijs beschikbaar gesteld. Op deze laatste avond om precies 13 minuten over half tien verscheen mevr. Herwers-Lettink voor een van de banen om haar kunnen met de buks te tonen. Dit ging haar nog goed af ook, maar groter was haar verrassing, toen het bestuur haar mededeelde, dat zij zojuist het miljoenste schot gelost had en hiermede de extra prijs in ontvangst mocht nemen, in de vorm van een tegoedbon voor 2 personen voor een heerlijk diner.

ROMMELMARKT VERPLAATST NAAR KERKSTRAAT
De voor vrijdag 9 aug. a.s. geplande Rommelmarkt, die de Chr. Muziekver. Crescendo dit jaar voor de 3e maal in successie organiseert, was aanvankelijk gepland in de Spalstraat. Door het plaatsvinden van een trouwdienst die middag in de R.K. Kerk, kan er niet vroegtijdig begonnen worden met het opstellen van de artikelen op het plein voor de kerk. Daar men dan onmogelijk zoals in de bedoeling ligt, om 4 uur n.m. met de verkoop kan starten, moest naar een andere gelegenheid worden omgezien. Als geschikte plaats werd hiervoor gevonden het grote plein in de Kerkstraat te Hengelo Gld, voor Boekhandel Wolters. Daar de datum van 9 aug. reeds langer was aangekondigd, leek het niet wenselijk de Rommelmarkt alsnog op een andere dag te organiseren. Zoals het er nu naar uitziet zal voor belangstellenden weer van alles te koop zijn. De goede resultaten van beide vorige Rommelmarkten hebben er toe bijgedragen dat Crescendo in staat was een geheel nieuw instrumentarium aan te schaffen.

Bart Lubbers en Frans Roes

13 augustus 1974
In memoriam Frans Roes
Nadat hij tijdens de Hengelose braderie nog talloze handtekeningen had geplaatst in de talloze boeken van zijn hand verschenen, kwam het onverwachte overlijden van de Hengelose schrijver Frans Roes (Herman van Velzen) voor velen als een grote schok. Dat hij ruste in vrede.

20 augustus 1974
OUDERWETSE KNOLLENMARKT MET GROTE PAADENAANVOER EN DUIZENDEN BEZOEKERS
Stralende zon en tropische temperatuur, grote aanvoer van paarden en veulens, duizenden bezoekers, dit alles maakte van de alom bekende knollenmarkt een markt die het ouderwetse stempel droeg. Al vroeg in de morgen werden de paarden en veulens aangevoerd en de handel in het begin enigszins schoorvoetend, en stroef werd allengs levendiger, met op het laatst handel met hoge tot zeer hoge prijzen, die beslist niet veel lager lagen dan die van vorig jaar. Gelijk met de markt werden ook de verschillende marktkeuringen gehouden van warm- en koudbloed veulens, met als
keurmeesters de heren Zweverinken Winkelhorst. Zie verder De Reclame.

KARNAVALSVERENIGING „HOEST MEUGLUK” GAAT NU TOEREN
De karnavalsverenging Hoest Meugluk, welke inmiddels al genoeg bekend staat wat betreft het organiseren van iets aparts, gaat nu een gezelligheidsrit houden en wel op zaterdag 24 augustus a.s. Deze rit, waarvan de inschrijving op die zaterdag mogelijk is vanaf 5 uur ’s middags bij hotel Leemreis, kan door een ieder worden meegereden, want Hoest Meugluk gaat er van uit, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, vandaar dat men een rit heeft samengesteld waarin leuke puzzels zijn opgenomen, welke van dien aard zijn dat ook niet geroutineerde deelnemers redelijke kansen maken op een goede klassering. De rit gaat om 6 uur van start vanaf hotel Leemreis, waar na afloop de deelnemers aan de rit, maar ook alle andere belangstellenden, van harte welkom zijn om daar gezellig te vertoeven.

BESTEMMING TOT BUITENGEWOON DIENSTPLICHTIGE
Aangezien voor de lichting 1975 het aantal voor oproeping beschikbare dienstplichtigen hoger is dan het aantal benodigde dienstplichtigen, heeft de Minister van Defensie besloten tot een tweetal maatregelen, waarbij ingeschrevenen van deze lichting kunnen worden bestemd tot buitengewoon dienstplichtige. 1 Van de lichting 1975 zal een aantal dienstplichtigen, dat – hoewel goed gekeurd voor de militaire dienst – op grond van de keuringsgegevens niet tot de meest geschikten behoort, tot buitengewoon dienstplichtige worden bestemd. Zij die daarvoor in aanmerking komen, ontvangen daarvan bericht van het Ministerie van Defensie; het indienen van een verzoek kan derhalve achterwege blijven. 2 Daarnaast zal de oudste zoon uit een gezin van tenminste vijf kinderen, die voor de lichting 1975 is ingeschreven, tot buitengewoon dienstplichtige kunnen worden bestemd. Hierbij gelden als voorwaarden dat de oudste zoon tevens het oudste in leven zijnde kind uit het gezin is en dat onder de vier of meer andere kinderen tenminste nog twee zonen moeten zijn. Deze maatregel geldt uitsluitend voor de lichting 1975 – in het algemeen voor in 1955 geborenen – maar vindt eerst toepassing indien belanghebbende daartoe de wens te kennen geeft. Zie verder De Reclame.

Kinderpostzegels

27 augustus 1974
De internationale wegraces 1974 te Hengelo Gld
op circuit de „Varssel-Ring” zijn weer achter de rug. Publiek, deelnemers en organisatoren hebben kunnen genieten van een fijn racefestijn. In iedere klasse was er volop spanning. Op de foto hierboven raast de Japanner Takazumi Katayama over het circuit. Hij won de 250 cc internationalen en van pure vreugde draaide hij een extra ronde, daarbij vrolijk zwaaiend naar het publiek. Boet van Duimen verbeterde het ronde record en bracht het op 1.56.9, dat is een gem. snelheid van 149.297 km per uur. De NOS-TV verzorgde een rechtstreekse reportage van de races en beelden in Studio Sport.

OPENING AMRO BANK TE HENGELO GLD
In het voormalig pand van bakkerij Demming in de Spalstraat te Hengelo Gld werd op vrijdagmiddag 23 aug. de officiële opening verricht. Deze opening werd verricht door burgemeester Jhr Mr L. P. Ouarles van Ufford. Zaterdag 24 aug. hield de bank een z.g. „open huis”, waarbij de kinderen werden vergast op poppenkast en enige attracties. Maandag 26 aug. ging de bank open voor het normale bankverkeer. Hierbij een foto van het fraaie pand der bank in de Spalstraat. Aannemersbedrijf Cuppers en Zn. te Hengelo Gld-Vorden tekende voor de verbouwing.

 3 september 1974
JAARVERGADERING DAMCLUB DHC HENGELO GLD
Vorige week hield de Hengelose damclub DCH in haar clublokaal, zaal van de Weer haar jaarvergadering. De opkomst van de leden was goed, er waren 25 personen aanwezig. Na het openingswoord van de voorzitter werd door de secretaris-penningmeester verslag uitgebracht over het afgelopen seizoen. In een geanimeerde discussie werden daarna nog vele punten besproken. De onderlinge competitie start dit jaar met 3 groepen, dit is voor het eerst in Hengelo Gld, mede dankzij de groei van de vereniging. Zie verder De Reclame.

10 september 1974
Oefenhoek Keijenburgse Boys
Naast twee prachtige velden op het sportcomplex te Keijen borg, kunnen de Boys uit de Keijenborg nu in conditie komen op een daarnaast fraai aangelegde oefenhoek. Het prestatieniveau zag men zeer gaarne nog wat omhoog gaan.

Alle straten hebben nu namen
De wegen en straten hebben met ingang van 1 juli j.l. allen een naam gekregen. Wijkaanduidingen op de nummerbordjes A, B, C, D, E, of F behoren tot het verleden. Het is even wennen, maar dat komt wel.

Baron en barones van Dorth tot Medler-Barones de Weichs de Wenne

17 september 1974
Werken met glas
NVEV Aan de hand van een film een dia’s vertelde de heer Timmermans uit Axel de dames van NVEV in zaal Langeler over de vele mogelijkheden die er zijn met werken met glas. Het materiaal kan verschillend van soort, grootte en kleur zijn. Het zelf kleuren van glas (Westers glas genaamd) is een idee van de heer Timmermans zelf. De dia’s lieten de resultaten zien van hele eenvoudige stukjes tot grote wandmozaieken. Met heel veel belangstelling werden de werkstukken op de kleine tentoonstelling zoals onderzetters, vazen, schaaltjes en hangers, door de dames bekeken. Voor belangstellenden, dus ook voor niet-leden, bestaat de gelegenheid om meer over deze techniek te weten te komen door een cursus te volgen van 4 lessen, welke op donderdagavond gegeven zullen worden. Mevr. van Hengel is gaarne bereid u verdere inlichtingen te verschaffen.

GERRIT WOLSINK KAMPIOEN
Zondag j.l. behaalde Gerrit Wolsink voor de 5e maal het Ned. kampioenschap motorcross. ’s Avonds onderging hij in zijn geboorteplaats een grootse huldiging. Burgemeester Quarles van Ufford en wethouder Hooman feliciteerden de kampioen namens het gemeentebestuur. In zaal Langeler was een instuif om hem te feliciteren.

24 september 1974
Vreedzame demonstratie agrariërs
De onrust in de boeren- en tuinderswereld, die door de crises-situatie hun inkomensposite bedreigd zien, heeft tot allerlei vormen van a’kties geleid. De georganiseerde boeren en tuinders vonden het tijd worden om hun protest te laten horen. Op maandag 16 sept. de dag die door de internationale organisaties, verenigd in het Copa, was uitgeroepen tot de dag van land- en tuinbouw, werden een hoeveelheid vreedzame akties ontwikkeld In Hengelo Gld, werden door de bestuurderen van navolgende organisaties besloten aan het college van B. en W. der gemeente een officieel protest aan te bieden. Het college kon zich zondermeer verenigen met de wijze waarop de voorzitters H. Waarlo van de CBTB, J. Groot Roessink van de GMvL, B. Menting van de ABTB Hengelo en G. J. Niesink van de ABTB Keijenburg hun vreedzame demonstratie hielden. Zie verder De Reclame.

AKTIVITEIT IN „ONS HUIS”
Onder voorzitterschap van de heer Chr. Lubbers, die in deze functie de heer J. van der Loo opvolgde, wegens diens vertrek naar Zwolle, besprak de aktiviteitencommissie van „Ons Huis” plannen om in het komend seizoen weer aktiviteiten te ontplooien. Zo kwam als eerste uit de bus het plan om op zaterdag 28 sept. een filmdag te organiseren, waarbij Disco ’72 haar medewerking toezegde. Deze filmdagen zijn bij de jeugd goed bekend, vandaar dat er ditmaal een filmmiddag en -avond wordt georganiseerd. De jongsten kunnen ’s middags volop genieten van de aarts grappenmakers Stan Laurel en Olivier Hardy, die het weer al te bont maken. Onder het motto Lachparade 1973 worden er films over deze figuren gedraaid. In de pauze zal aan de jeugd een versnapering worden aangeboden. Zie verder De Reclame.

EEN „SIKKEN”-OPDRACHT VOOR ZILVEREN PAAR
De heren bestuurderen van de carnavalsvereniging ,,de Keidarpers” uit Keijenburg, hebben wel laten weten, content te zijn met de uitnodiging voor de viering van een 25-jarig huwelijksfeest. Het ‘betrof hier het echtpaar Fleming-Scheffer, St Janstraat, Keijenburg. Daar de heer Fleming bestuurslid is van de vereniging en ook eens als Prins Claus de scepter zwaaide over het leutenrijk, moest er iets speciaals bedacht worden Thuis zijnde in het maken van grappen, gingen de carnavals bestuurderen bij elkaar zitten en werd er iets origineels uitgeprakkizeerd. Zie verder De Reclame.

1 oktober 1974
TOUWTREKKEN
De touwtreksport, zo geliefd en bekend in de Gelderse Achterhoek, krijgt op landelijk niveau steeds meer gestalte, In een bekend landelijk dagblad werd een artikel gewijd aan deze energieke sport. Dit vanwege de deelname door TTV Bekveld en TTV Heure aan de Europese kampioenschappen touwtrekken in Zwitserland. Wist u dat deze sport ooit al eens op het programma van de Olympische Spelen stond?

8 oktober 1974
AANLIJNEN VAN HONDEN BINNEN BEBOUWDE KOMMEN
De aandacht van belanghebbenden wordt erop gevestigd, dat de raad van Hengelo in zijn vergadering van 27 augustus j.l. heeft vastgesteld een verordening, luidende: „Het is de houders van honden of hen, die honden onder hun toezicht hebben verboden deze honden in de bebouwde kommen, anders dan aangelijnd te laten lopen. De verordening treedt in werking op 15 oktober 1974.

15 oktober 1974
STUIF-ES-IN” REPETITIE HENGELO’S GEMENGD KOOR
Hengelo’s gemengd koor, opgericht in 1971, aangesloten bij de Kon. Bond van Zang_ en Oratoriumvereniging in Nederland, gaat op dinsdag 22 okt. a.s. een „stuif-es-in” repetitie beleggen in zaal Langeler. De bedoeling van deze repetitie is vooral gericht op nieuwe inwoners van deze gemeente, om hen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het ca. 60 leden tellende Hengelo’s gemengd koor. Natuurlijk zijn op deze repetitie niet alleen de nieuwe inwoners welkom, doch ook zij die al lang hier wonen, zullen graag door het koor begroet worden. U kunt geheel vrijblijvend komen kijken, luisteren en kennis maken en u kunt zelf zien of u lid wilt worden van deze vereniging. U moet natuurlijk van zingen houden. De repetitie-avonden zijn elke dinsdagavond van 8.15 tot 10 uur in zaal Langeler. Contactavond Zaterdag 26 okt. a.s. neemt Hengelo’s gemengd koor deel aan een zangers-contactavond te Vorden. Deze avond wordt georganiseerd door Vordens dameskoor.

22 oktober 1974
„RENSTAL KREUNEN” UITGEBREID
Na ruim twee jaar wachten is het Roel Kreunen uit Hengelo Gld gelukt om de door hem zo felbegeerde motor Böhmerland, vanuit Tsjechoslowakije in zijn bezit te krijgen. Via contacten met leden van de Tsjechische Veteraan Motorenclub kreeg Roel Kreunen te vernemen dat er bij de gebr. Kamenicky te Rumburk nog een Böhmerland motor aanwezig was. Van deze machine zijn er nog slechts 19 stuks. De Böhmerland motor wordt niet meer gefabriceerd en ook de fabriek, die in de buurt van Rumburk stond, bestaat niet meer. Zie verder De Reclame.

ABRAHAM GEZIEN bij Pax 6
Onlangs had één van de voetballers van het zesde elftal van PAX, de heer Theo Michels, Abraham gezien. Voor zijn medespelers het teken hem en zijn vrouw in de bloemetjes te zetten. Bij één van de thuis wedstrijden werd hem door aanvoerder Jan Polman een heuse Abraham overhandigd, vervaardigd door oud voetbal collega Rinus Wijnbergen. Op de foto de heer Michels en zijn vrouw met de Abraham te midden van de spelers van PAX 6.

29 oktober 1974
Het 60 jarig bestaan van Modehuis Langeler, zie foto’s in De Reclame
Aan de Kerkstraat te Hengelo Gld, geeft toch wel enige aanleiding terug te blikken op al datgene, dat voorafging aan het nu bereikte jubileum. Modehuis Langeler, voorheen een begrip onder de naam J. E. T. Langeler, vond z’n beginpunt in het jaar 1914. In dat jaar startte genoemde Langeler de verkoop van textiel, in het pand van de heer G. Onstenk, die hierin een café en een kruidenierswinkel had gevestigd, van welke laatste de verkoop nog werd aangehouden tot 1956. De verkoop van textiel nam snel grotere vormen aan, mede door het feit, dat J. E. T. Langeler een frequent reisbezoek aflegde onder de uitgebreide klantenkring, ook buiten de gemeentegrenzen. Zie verder De Reclame.

5 november 1974
VARA-radio komt weer naar Hengelo Gld
DISCOBAR „INVENTION” OP 5 NOV. WEER IN DE LUCHT. Een praatje en een plaatje is de huidige inhoud van het populaire en veelbeluisterde programma van de Vara-radio dat dinsdags tussen twaalf en twee uur wordt uitgezonden O.l.v. van presentator Cees van Maasdam komt op dinsdag 5 nov. een compleet radio-team naar Hengelo Gld. Die dag zal dan vanuit discobar Invention (Concordia), Raadhuisstraat een rechtstreeks radioprogramma worden uitgezonden In genoemd radioprogramma zullen naast de talloze verzoekplaatjes ook gesprekjes worden aangeknoopt met vertegenwoordigers van meerdere verenigingen uit Hengelo Gld o.a. met voorzitter Wolsink van Hamové, voorzitter Geurtzen van PAX. Ook zal een praatje worden gemaakt over ,,renstal Kreunen”, waarmee wordt aangeduid het bezit van fraaie antiek motoren door Roel Kreunen.

WAT MAG DE BOER VAN HET LANDBOUWBELEID VERWACHTEN
Bovenstaand onderwerp werd vorige week donderdagavond uitvoerig behandeld door de voorzitter van de GMvL, de heer W. J. Lokhorst. Zaal Langeler was goed bezet toen de voorzitter van de afd. Hengelo, de heer H. J. Groot Roessink de bijeenkomst opende en behalve de heer Lokhorst ook bijzonder welkom heette de leden van de afdelingen Vorden en Warnsveld van de GMvL en van Jong Gelre, die ook voor deze avond waren uitgenodigd. In een aandachtig beluisterd betoog behandelde spreker het landbouwbeleid binnen de EEG, welk beleid een zeer ongunstige inkomstenontwikkeling voor de boer tot gevolg had, waardoor het deze zomer een zwaar bewogen zomer werd met sterk geprikkelde stemmingen en akties. Niet alleen in Nederland, maar ook in België en Frankrijk brachten de achteruit hollende bedrijfsresultaten in de agrarische sector protest-akties en onrust te weeg. Zie verder De Reclame.

12 november 1974
Geridderd
Onlangs was mevr B. Bruggink-Harm sen, beter bekend als „Dine van Wansink” 40 jaar werkzaam bij Wansink Supermarkt B.V. Ter gelegenheid v. bovengenoemd jubileum ontving zij de bronzen medaille in de Orde van Oranje Nassau. Op de foto speldt de burgemeester van Hengelo Gld Jhr. Mr. Quarles v. Ufford haar, geflankeert door mw. Wansink en de tegenwoordige eigenaar de heer J. H. Wansink, de medaille op.

PROPAGANDA-AVOND VEILIG VERKEER NEDERLAND
De afd. Hengelo GId van het Veilig Verkeer Nederland houdt op donderdag 21 nov. a.s. een propaganda-avond in zaal Wolbrink, Bleekstraat te Hengelo GId. Dit wordt een zeer belangwekkende avond, want ze zal in het teken staan van de nieuwe verkeerswet die op 1 nov. j.l. in werking is getreden. De heer van Weelden (zeer bekend van de vele cursussen die hij voor Veilig Verkeer heeft gegeven) zal op deze avond tekst en uitleg geven van de nieuwe regels. Zie verder De Reclame.

19 november 1974
WAAROM EEN PEUTERSPEELZAAL?
Bij een onlangs gehouden enquête onder een 50-tal ouders van 3-jarige kinderen in Hengelo Gld, is gebleken dat er ten aanzien van een Peuterspeelzaal nog vele misvattingen bestaan. Afgezien van het feit, dat velen de prijs van f 3.50 per ochtend te hoog vonden (helaas is hier nog weinig aan te doen, gezien de geringe subsidie die wordt ontvangen), waren er nogal wat opmerkingen als: een kind hoort bij de moeder thuis; peuterspeelzaal, goed voor luie moeders; er zijn voor hem/haar genoeg kinderen in de buurt om mee te spelen. Zie verder De Reclame.

26 november 1974
Ouders creatief met maken van speelgoed
De creativiteit, welke de leerlingen der kleuterscholen ontwikkelen, heeft de ouders van de kleuters van de openbare kleuterschool te Hengelo GId, geïnspireerd om mee te helpen zelf speelgoed te vervaardigen. Onder toeziend oog van de leidsters, werden zweetdruppeltjes geplengd om een zo goed mogelijk eindprodukt af te leveren. Sommige moeders gingen zelfs op de grond zitten om beter uit de voeten te kunnen. Van allerhande materiaal werd er gefabriceerd o.a. trommels, garages, poppen, figuren uit de Fabeltjeskrant. Dit maal waren de rollen omgedraaid, zo de jongen zingen, piepen de ouders. De kleuters zijn er maar wat blij mee, dat hun ouders het vuur uit de sloffen lopen, om voor hen iets moois te maken Een goede vorm van handenarbeid en tijdverdrijf.

Paardenhandel niet alleen zaak van mannen
De paardenhandel, die zich zoal een aantal malen per jaren concentreert op de sfeervolle paardenmarkten te Hengelo G brengt op de betreffende woensdag in de maand talloze kijkers en kopers op de been. Ook de handelaren ontbreken niet, om zodoende hun levende waar op de meest beste wijze te presenteren. Veelal gaat het paard dan over van de ene hand in de andere, waarbij het traditionele handjeklap niet mag ontbreken. Wie mochten menen, dat de paardenhandel alleen maar een zaak van mannen is, komt bedrogen uit. Bijgaande foto toont aan, dat ook vrouwen hierin hun mannetje staan. Onder toeziend oog van twee van haar trouwe viervoeters, gaat een vrouwelijke handelaar in de slag met een belangstellende koper. Dit zijn van die vrolijke dingen die in veelvoud voorkomen tijdens marktdagen, waardoor de Hengelose paardenmarkten aantrekkelijk blijven.

3 december 1974
Zang-impressies
De Chr. Gem. Zangver Soli Deo Gloria uit Bekveld had „de Keirakkertjes” uit Keijenburg uitgenodigd om een gezamenlijk optreden te verzorgen in de school op Bekveld en in zaal Langeler te Hengelo. Dit ondervond veel waardering bij de aanwezigen. Een goede combinatie, waarmee het gezegde: zo de ouden zongen, zo piepen de jongen, duidelijk werd onderstreept. Soli Deo Gloria ontmoette veel waardering met de uitvoering van de operetteselectie Die Fledermaus van Joh. Strauss Dit nummer kreeg een behoorlijke vertolking. Voor dirigent J. W. van Neck en zijn koor was hiervoor dan  ook een intensieve studie aan vooraf gegaan. Andere nummers haalden eveneens een goede waardering, w.o. de Tsjechische rondedans, het Hengelose Volkslied. Dit gegeven bracht de aanwezigen ertoe om luidkeels mee te Zingen. „De Keirakkertjes” o.l.v. van dirigent Idink, hebben getuige _hun goede zang heel wat in hun mars.

10 december 1974
C.J.V. OP DE BRES VOOR BANGLA-DESH
Onder dit motto heeft de landelijke organisatie van het Christelijk Jongeren Verbond op zich genomen mee te werken aan een vluchtelingen-project in Bangla-Desh. In enkele centra worden jongens opgevangen, die gevlucht zijn of door de oorlog ouderloos zijn geworden. Getracht zal worden deze jongens, welke verschillende godsdiensten hebben, zoveel mogelijk een normaal leven te laten leiden, zodat ze een goede plaats in de maatschappij kunnen krijgen en bij de wederopbouw van hun land behulpzaam kunnen zijn Het CJV Jong Hengelo” wil de actie ondersteunen door een vijftal organisaties in de tijd van december tot mei. Allereerst zal in de week van 16-20 december een verkoopactie van zelfgemaakte kerststukjes worden gehouden. Het CJV vertrouwt erop dat velen een luttel bedrag voor zo’n kerststukje over zullen hebben. Zie ook de advertentie elders in dit blad. Te zijner tijd zullen we over verdere te voeren acties zoals oud-papier actie, schoenpoetsactie nog informeren.

17 december 1974
Maximale verkoop Hengelose Marktloten
De lange en goede geschiedenis van de Hengelose Marktloten. dit jaar al voor de 71e maal, heeft er toe bijgedragen dat deze steeds een gretige aftrek vonden. De marktloten van 1974 (10.000 stuks) werden alle verkocht Met ware energie gingen Toon van de Keizer en Jan ten Have aan de slag op de St Nicolaasmarkt om de laatste loten aan de man of vrouw te brengen. Met verheugenis des te meer kon het Marktbestuur diezelfde dag de 228 prijzen laten uitloten. Zoals gewoonlijk ontstond er weer een ware run op de trekkingslijsten, om er achter te komen, wie er de gelukkige van de hoofdprijs, het paard, was geworden. Grote nieuwsgierigheid was er overigens ook op de markt zelf, van wie en welk paard er gekocht zou worden. Met grote vaardigheid en handelsgeest, bestuurderen van een Makrtvereniging eigen, werden in een ommezien van tijd de prijzen uit levende have bestaande, aangekocht. Met toch nog een redelijk bezoek aan de laatste markt van 1974, ondanks de heersende koude, kan de Hengelose Marktvereniging op een geslaagd seizoen terugblikken. Zie verder De Reclame.

24 december 1974
PLATENBAR „DE SPANNEVOGEL”
De fa. Heijink heeft voor een paar maand geleden de grammofoonplaten-afdeling van de toenmalige zaak in grammofoonplaten en speelgoed, de fa. Becking, overgenomen. Ze heeft deze afdeling verplaatst naar haar pand aan de Ruurloseweg 2. In de afgelopen tijd heeft de fa. Heijink er een echte platenbar van gemaakt met sfeervolle verlichting, afluisterapparatuur enz. Ook heeft men het een nieuwe naam gegeven n.l. platenbar ,,De Spannevogel”.

Een muzikaal besluit aan het jaar 1975
Brengt de chr. muziekver. „Crescendo” traditiegetrouw op Oudejaarsdag om 24.00 uur. Ook het dan nieuw aanbrekende jaar wordt met muziek ingezet. Een grote wens ging in vervulling in 1974, n.l. een compleet nieuw instrumentarium en de vorming van een tamboerkorps. Wensen zijn er om vervuld te worden. Daarom ziet men bij Crescendo vol verlangen uit naar vervulling van nog een grote wens, n.l. om in het jubileumjaar 1975, in het bezit te komen van fraaie uniformen. Dank voor alle goede medewerking. Muzikanten en tamboers voelen er zich door gesterkt. Een welgemeende wens voor gezegende feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar is terecht op z’n plaats. Chr. muziekver. „Crescendo”.

Stevord