7 januari 1975
TRAININGSKAARTEN „WOSSINKBOS”
Het jaar 1975 is weer op gang, dus begint het seizoen ook weer voor het circuit Wossinkbos te Hengelo Gld. Op dit circuit kan elke week 2 dagen gereden worden, n.l. woensdag- en zaterdagmiddag van 1 tot 5.30 uur. Men dient echter wel in het bezit te zijn van een geldige trainingskaart. Deze kaarten kunnen vanaf heden aangevraagd worden bij K. F. Lubbers, Rozenhoflaan 9, Hengelo Gld.

VAARDIGE GYMNASTEN VAN DIO KEIJENBURG
Aktiviteit en vaardigheid, dat is de wens welke de bestuurderen van de R.K. gymnastiekvereniging DIO Keijenburg zich steeds hebben gewenst. Op twee zaterdagen werd daar onlangs uiting aan gegeven. Talrijke jeugdleden demonstreerden door een grote mate van geoefendheid, een goede lichaamsbeweging onder de knie te hebben. Voor het Katholiek Nederlands Gymnastiek Verbond werden de proeven afgelegd. Zie verder De Reclame.

KERSTFEESTVIERINGEN
De UVV Hengelo Gld, ijverig als steeds, heeft ook in de kersttijd haar aktiviteit in de bejaardenzorg weer onderstreept met het beleggen van een kerstviering voor bejaarden in zaal Concordia. De bejaarden zelf namen ook actief aan de viering deel. Na het welkomswoord van de presidente, mevr. van Dijke, werd een complete kerstliturgie afgewerkt, waarin ook het bejaardenkoor een aandeel had. Onder leiding en begeleiding van de heren G. Staring en H. Fridsma, zongen de talrijke aanwezigen, vele bekende kerstliederen mee. Enige UVV_dames voerden een kerstspel op, hetgeen werd gevolgd door zang van enige leden van het jeugd- en tienerkoor „Les Enfants”. De kerstmiddag werd besloten met het gezamenlijk zingen van Ere zij God. Zie verder De Reclame.

MUZIKAAL GEVOELEN
a opleiding aan de muziekschool te Doetinchem, hierbij begeleid en opgeleid door de heer G.Knippenberg, deed Henk Boerman, Spalstraat, Hengelo Gld, met zeer goed gevolg examen voor het diploma A blaasmuziek (trombone). Oefening baart kunst blijft als gezegde steeds bewaarheid. Voor het onderdeel techniek kreeg de geslaagde een heel hoge waardering. Henk Boerman, is lid van de Kon. Harm. Concordia en blaast ook in het koor zijn partijtje behoorlijk mee.

RENÉ NOTTEN REIKTE DE PRIJZEN UIT IN DE WEDSTRIJD „SPORT SPORTIEF BEZIEN”
LIES KLEM WON DE HOOFDPRIJS. Tijdens een bijeenkomst in de Amro-bank, Spalstraat 11 te Hengelo Gld vond de prijsuitreiking plaats aan de gelukkigen die hun inzendingen zagen gehonoreerd met fraaie prijzen in de etalagewedstrijd „Sport Sportief Bezien”, georganiseerd door de Amro-bank. Ondanks het slechte weer kwamen er vele inzendingen binnen, waaronder talrijke goede en originele oplossingen. De jury had dan ook een moeilijke taak. Nadat de heer Gerritsen een woord van dank had gericht aan de winkeliersvereniging en de deelnemende winkeliers, reikte de bekende voetballer René Notten (oud-Hengeloër) die zich bereid had verklaard deze wedstrijd extra luister bij te zetten de prijzen uit. Zie verder De Reclame.

EEN ELPEE VOOR „LES ENFANTS”
De mogelijkheid om een nog breder publiek kennis te laten maken met de zang van het jeugd- en tienerkoor ,Les Enfants’ te Hengelo Gld heeft men ten volle aangegrepen voor opname van meerstemmige liedjes op de plaat. De opname voor een langspeelplaat (± 45 minuten), waarvoor een lange onderhandeling aan voorafging, zal geschieden begin april 1975. Om enigszins te kunnen peilen, of er voldoende belangstelling zou bestaan, werd j.l. zaterdag 4 januari een rondgang door Hengelo Gld gemaakt om eventuele bestellingen te kunnen noteren. De bestelde platen zullen, na het gereedkomen worden afgeleverd. Mocht men nog inlichtingen wensen omtrent deze langspeelplaat, dan kan men zich wenden tot de dirigent Henk Fridsma Leliestraat 9 te Hengelo Gld.

OPEN HUIS PEUTERSPEELZAAL „HOPSA”
Dank zij de enthousiaste hulp van een aantal ouders, zijn wij er in geslaagd de peuterspeelzaal uit te breiden met een tweede ruimte, zodat de wachtlijst opgeheven kon worden en er op dit moment zelfs nog mogelijkheid tot plaatsing van nieuwe peuters is. Ook vanaf deze plaats willen wij iedereen nog eens hartelijk danken die hiervoor zijn of haar toch al vaak schaarse vrije tijd beschikbaar heeft gesteld, zo konden wij, gezien ons krappe budget, de kosten zo laag mogelijk houden. Zie verder De Reclame.

14 januari 1975
DORPSHUIS TE KEIJENBORG WORDT GEOPEND
Zaterdag 18 januari a.s. zal het dorpshuis „DE HORST” te Keijenborg officieel worden geopend. De schoolkinderen uit Keijenborg, Velswijk en Bekveld mogen ’s morgens de sleutel gaan zoeken. Ze krijgen daarvoor allemaal een circulaire uitgereikt op school. Om half twee zullen de kinderen zich op de speelplaats van de St Bernardusschool verzamelen. Daar ontvangen ze allemaal een ballon. Als de muziek en schutterij van St Jan vertrekken, gaat alles in optocht naar „De Horst”. Bij goed weer volgt er dan een vaandelhulde voor het dorpshuis en een optreden van de majorettes. Dan zal het kind, dat de sleutel heeft gevonden deze aan de commissaris van de Koningin mogen overhandigen. Zie verder De Reclame.

NIEUWS VAN HENGELO’S GEMENGD KOOR
Hengelo’s Gemengd Koor zal op zondagmorgen 19 januari a.s., om half elf, een zangdienst verzorgen in de kapel van het St Jozef ziekenhuis te Doetinchem. Indien mogelijk zal deze dienst ook via radioverbinding uitgezonden worden naar het Wilhelmina ziekenhuis, eveneens te Doetinchem. Zaterdag 1 maart zal de jaarlijkse zangers-contactavond van Hengelo’s Gemengd Koor plaats vinden in zaal Langeler. Een aantal verenigingen zullen deze avond medewerking verlenen.

21 januari 1975
JAARVERGADERING HAMOVÉ
Op de gehouden algemene ledenvergadering van de Hengelose auto- en motorvereniging Hamové werd nog weer eens duidelijk dat de gemeentelijke vermakelijkheidsbelasting (ruim ƒ 20.000.— per jaar) een groot struikelblok voor de vereniging is. Het bestuur hoopt en vertrouwt dat er van gemeentewege begrip voor deze situatie bestaat en dat er mogelijkheden gevonden kunnen worden om hierin verandering te brengen. Bij de aanvang van de vergadering werd een ogenblik stilte in acht genomen voor de in 1974 ontvallen leden van de vereniging, t.w. G. Oortgiesen en A. Boerman, die beide als lid en bestuurslid veel voor de vereniging hebben gedaan. Tevens werden enkele renners herdacht. Zie verder De Reclame.

OFFICIËLE OPENING ZAAL WOLBRINK
Na een lange tijd van vele voorbereidingen, was het dinsdagmiddag 14 januari zover. Toen werd namenlijk de nieuwe zaal en verbouwd café van de familie Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld officieel geopend. Namens de eigenaar, de heer Jan Wolbrink, sprak een zwager, de heer G. van Wezenbeek, enkele korte woorden tot de aanwezigen. Hij begon met tot de heer H. Winkelman, die de opening zou verrichten, te zeggen, dat de eigenaar hem verzocht had het niet zo officieel te doen maar meer op z’n Hengelo’s. Na 9 jaar hard werken en voor de klanten klaar te staan is er bereikt, wat nu hier voor u staat, aldus spreker. Zie verder De Reclame.

HOUDT PORTUGAL VRIJ
Op initiatief van de Vara en de Partij v.d. Arbed is de aktie Houd Portugal vrij van start gegaan. Ook wij, de Partij v.d. Arbeid, afdeling Hengelo Gld, willen U, inwoners van Hengelo Gld, vanaf deze plaats, opwekken deze bijzondere aktie te steunen. Maar waarom is deze aktie zo bijzonder en belangrijk? Dat willen wij hierbij in het kort uiteenzetten. In Portugal worden binnenkort voor het eerst in meer dan vijftig jaar vrije verkiezingen gehouden, en in ieder democratisch bestel moet er plaats zijn voor meerdere partijen, ook een socialistische partij. Zie verder De Reclame.

Bruidspaar Notten-ten Have echt ,,motor”-huwelijk
TOON EN MIENTJE OP DE HUWELIJKSE TOER. Helemaal in de stijl van de motorsport kreeg het bruidspaar Toon Notten en Mientje ten Have te Hengelo Gld, een keurige erehaag gepresenteerd, na de huwelijksinzegening in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld. Daar de bruidegom zelf als motorsportman aan allerlei betrouwbaarheidsritten deelnam en momenteel optreedt als lid van de commissie Wossinkbos, hadden diverse motorsportfiguren uit Hengelo’s dreven, waaronder ook de grote crack Gerrit Wolsink, zich voorgenomen een erehaag te vormen. Het bruidspaar, niets vermoedend, was blij verrast met deze motorhulde. Sportief als altijd nam het bruidspaar plaats op de indrukwekkende motor Böhmerland, van Roel Kreunen. Het is wel aan te nemen dat het bruidspaar ook te porren viel voor een ritje naar de feestzaal, op één van de aanwezige zijspannen.

28 januari 1975
BEDRIJFSSCHIETEN IN HENGELO GLD
De schietmiddag en -avond die de activiteitencommissie van „Ons Huis”, georganiseerd had op 28 dec. j.l. mogen, ondanks de niet zo grote belangstelling, geslaagd genoemd worden. De schutters waren heel tevreden over de nieuw aangeschafte buksen en de resultaten bleven dan ook niet uit. In de pauze kon iedereen genieten van een heerlijke kop erwtensoep. Zie verder De Reclame.

4 februari 1975
Regelmatigheidsrit op ’t Zand
Zondag 16 februari a.s. organiseert de Hengelose auto- en motorvereniging Hamové weer één van haar mooie en succesvolle regelmatigheidsritten (in deze streken beter bekend onder de naam „modderrrit”). In tegenstelling is de keuring en inschrijving nu VANAF 11 UUR. Voorheen was dat om 12 uur. Dit is gedaan om de zaak een vlotter verloop te doen hebben, en daarom wordt degene die hieraan denkt mee te doen vriendelijk verzocht mee te werken, door op tijd te komen. Bij de keuring zal ook op het geluid gelet worden. De keuring en inschrijving is zo als gewoonlijk in de nabijheid en in de Hamové-bus op het oude startterrein op ’t Zand aan de Vennneweg te Hengelo GId. De start is om 1 uur en na afloop van de rit is de prijsuitreiking.

GERRIT SCHEPPER WINT BRONS TIJDENS WERELDKAMPIOENSCHAP VELDRIJDEN
Een beter verjaardagscadeau kan hij zich niet wensen. Gerrit Scheffer, de cyclecross-coureur uit Hengelo GId, die tot de top van Nederland behoort, heeft één van de ereplaatsen behaald tijdens het wereldkampioenschap veldrijden, die in het Zwitserse plaatsje Melchnau plaatsvonden. Hij had zijn hele seizoen op dit wereldkampioenschap afgestemd en het resultaat is er naar, een derde plaats in deze grote wedstrijd, die door 20.000 toeschouwers werd bijgewoond, waaronder ook supporters van Gerrit Scheffer. Het thuisfront heeft het die zondag op Studio Sport kunnen hoe Gerrit Scheffer zijn fraaie plaats behaalde. Zie verder De Reclame.


EEN FONDUE-AVOND VOOR DE HENGELOSE DAMES
De eerste bijeenkomst van de NVEV in zaal Leemreis, bestond uiteen vleesfondue-avond, afgewisseld door verslagen over het reilen en zeilen van de vereniging in het afgelopen jaar. Dergelijke avonden vallen bij de dames in de smaak, altijd verzekerd van een zeer goede opkomst en voor het bestuur een welkome manier om de contributie op tijd te innen Onder leiding van mevr. Gosselink uit Olburgen, onze lerares van deze avond, heeft er een voorbespreking plaats gehad. Bij het horen van het aantal verwachte dames (150) is er wel bedenkelijk gekeken, want zo’n opkomst blijkt tegenwoordig een uitzondering te zijn. Met vereende krachten, mevr. Gosselink, bestuur en hulp van de leden, is er enorm ‘hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Zie verder De Reclame.

GOED JAAR VOOR TTV BEKVELD MET TWEE KAMPIOEN SCHAPPEN
Op de jaarvergadering van de TTV Bekveld gewaagde het verslag van de secretaris de heer G. Bretveld van een goed verenigingsjaar, met als resultaat twee kampioenschappen, n.l. in de 640 kgklasse en de 720 kg-klasse. De vergadering werd gehouden in het clubgebouw en voorzitter P. Berenpas kon bij de opening een 27-tal leden welkom heten. Bij de ingekomen stukken was o.m. een uitnodiging van de EHTC voor de NTB-feestavond en een schrijven van de Ned.  Sportfederatie, aangaande de onroerend goedbelasting De NSF raadt de verenigingen, die met deze belasting te maken krijgen aan, de betreffende gemeenten vrijstelling te vragen. Het verslag van de penningmeester gaf een nadelig saldo aan, dit in verband met de bouw van een eigen clubhuis. Zie verder De Reclame.

Keidarpers vieren carnaval

11 februari 1975
CBTB streeft naar wat grotere streekscholen
Niet het paard of de tractor, maar de mammoet stond centraal tijdens de vorige week in ,,Ons Huis” te Hengelo Gld bijeenkomst. De mammoet werd de zaal binnengebracht door de onderwijssecretaris  van de CBTB, de heer W. Blacquière, die inderdaad zoals kringvoorzitter M. van Zeijts het schertsend zei, te verwachten „een moeilijke naam en een goed spreker” bleek te zijn. By de behandeling van de mammoet wet liet de heer Blacquière zich ontvallen dat de CBTB zal doorgaan met het opheffen van huishoudscholen, die onvoldoende leerlingen trekken. Zie verder De Reclame.

Hengelo’s Gemengd Koor gaat eerste lustrum voorbereiden
In repetitiezaal Langeler hield Hengelo’s Gemengd Koor haar jaarlijkse algemene vergadering, waarbij ca. vijftig leden aanwezig waren. Voorzitter Geurtzen verheugde zich over de goede opkomst. In zijn openingswoord zei de voorzitter o.m. dat het afgelopen jaar is gekenmerkt door veel zieke leden en hoopt dat dit voor 1975 niet het geval zal zijn. Wat het verenigingsleven betreft zei de voorzitter dat er een bijzonder prettige sfeer heerst, met goed repetitiebezoek. Hij dankte de dirigent die ook ter vergadering aanwezig was voor de prettige wijze waarop hij de dinsdagavondrepetities leidt. Voorts dankte de voorzitter de fam. Langeler voor de gastvrijheid die elke week weer wordt ondervonden, alles staat elke week netjes op de plaats, zodat we geen tijd verliezen door stoelen, piano etc. klaar te zetten. Als dank hiervoor mocht de fam. Langeler een fraaie plant in ontvangst nemen. Zie verder De Reclame.

18 februari 1975
Ruiters namen afscheid van voorzitter D. M. Wullink
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de ponyclub „de Shetlandruiters en de L.R.V. Hengelo, die druk was bezocht, werd afscheid genomen van beider voorzitter, de heer D. M. Wullink. Namens de L.R. sprak de secretaresse mevr. Bronswijk waarderende woorden aan het adres van de scheidende. Steeds bent u iemand geweest die onze vereniging door prettige en minder prettige gebeurtenissen heen stuurde. Namens „de Shetlandruiters” sprak secretaris Boers de scheidende voorzitter toe en ook hij had grote waardering voor de wijze waarop de heer Wullink de zaken aanpakte en behandelde. Beide verenigingen benoemden de scheidende voorzitter tot ere-lid en eveneens van beide verenigingen werd hem een aandenken aangeboden in de vorm van een fraai beeld van een paard en voor mevr. Wullink een fraai bloemstuk. Bij de opening toonde de voorzitter zich verheugd over de goede opkomst en in het kort memoreerde hij de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Zie verder De Reclame.

Hengelose en Keijenborgse midden standsvereniging gaat feest vieren
De Hengelose en Keijenborsge middenstandsvereniging die 40 jaar geleden onder de naam Hengelose en Keijenborgse Winkeliersvereniging werd opgericht, gaat dit heugelijk feit herdenken. Een reden te meer om feest te gaan vieren. Dit zal dan gaan gebeuren op zaterdag 8 maart a. s. in zaal Concordia, waar ’s middags een receptie wordt gehouden en ’s avonds een grote feestavond voor de leden. De middenstandsvereniging, die 40 jaar jong is, bruist van aktiviteiten. Zo wordt telkenjare met veel succes de grote St Nicolaas-actie op touw gezet. Vorig jaar werd een fantastisch geslaagde braderie gehouden, die zeer zeker voor herhaling vatbaar is. Ook werd tijdens het Koninginnefeest flink in de buidel getast en werd de schoolkinderen een heerlijk feestprogramma voorgetoverd. Al deze dingen duiden op een grote levensvatbaarheid van de vereniging, die wij alvast van deze plaats hartelijk geluk wensen met het jubileum.

25 februari 1975
Viering Oranjefeest Hengelo Gld
Bij de bespreking van de plannen voor de viering van Koninginnedag in Hengelo Gld, vorige week in zaal Leemreis te Hengelo Gld, heerste een grote drukte. Deze bijeenkomst werd op touw gezet door de Hengelose en Keijenburgse Middenstandsvereniging, die van de veronderstelling uitging, dat er ook dit jaar weer een programma diende te komen tijdens het Koninginnefeest. Dat deze veronderstelling juist was, bleek wel uit de grote opkomst voor deze vergadering. Door de Middenstandsvereniging waren alle verenigingen en instanties aangeschreven, die zouden kunnen bijdragen tot de vorming van zo’n programma. Door de voorzitter v.d. Middenstandsvereniging, de heer W. Eenink constateerde in zijn openingswoord, dat er in Hengelo Gld toch nog wel iets leeft, getuige de grote opkomst. Zie verder De Reclame.Twee bestuursleden van de voetbalver. PAX uit Hengelo G. 25 jaar bestuur

de heren W. Geurtzen en R. Notten ontvingen tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering, de zilveren insigne van de KNVB. De beide heren hebben langer dan 25 jaar een bestuursfunctie bij PAX vervuld. Deze PAX-vergadering werd door veel leden bijgewoond. In zijn openingswoord sprak voorzitter Geurtzen eerst enkele woorden, aan het adres van trainer Drent, die in een ziekenhuis is opgenomen. Hij wenste hem van harte beterschap. Bij PAX heeft men  momenteel één groot probleem, dat dringend om een oplossing vraagt en dat is het tekort aan leiders en begeleiders van de jeugd. De voorzitter stelde, dat als er van de zijde van de ouderen geen belangstelling en medewerking is, dan is men genoodzaakt er een punt achter te zetten. Zo kan het ook niet langer. Zie verder De Reclame.

De gemeenteraad van Hengelo GId
hield vorige week voor de tweede maal in de maand een vergadering. Aanleiding waren enkele grondtransakties en de vaststelling van een verordening voor studiefaciliteiten. In de rondvraag vroeg de heer Beulink naar de stand van zaken bij het plan Keijenborg-Zuid. Door voorzitter burgemeester Ouarles van Uffordt werd hierop geantwoord dat alles in ‘het werk gesteld wordt om alles zo goed mogelijk te doen verlopen, om Keijenborg op woninggebied aan zijn trekken te laten komen. De heer te Stroet zei teleurgesteld te zijn dat er in 1975 te Keijenborg geen woningbouw plaats vindt. In 1976 zijn er wel weer mogelijkheden. Hij wees er op dat niet alleen inwoners van Keijenborg, maar ook uit Zelhem en Steenderen graag in Keijenborg wonen. Vaak gaat het om jongelui die door hun aktiviteiten in het verenigingsleven, maar moeilijk in het dorp gemist kunnen worden. De voorzitter antwoordde hierop dat al het mogelijke in het werk gesteld zal worden, maar dat het moeilijke punt de grondaankopen zijn. De heer Groot Roessink zou graag een hartonderzoek voor mensen van 30 jaar en ouder zien, zoals dat in Zelhem gebeurt. Burgemeester Quarles van Uffordt vertelde dat het hier om een experiment ging en dat hij graag wilde informeren of een dergelijk onderzoek ook in deze gemeente kon plaats vinden.
 

4 maart 1975
VOLLEYBAL-INSTUIF
De belangstelling voor de binnensport neemt steeds toe. Eén van de sporten die de laatste tijd veel beoefenaars kent is de volleybalsport. Om iedereen eens nader kennis te laten maken met deze sport, wordt er op maandag 10 maart a.s. in de gymzaal te Hengelo Gld en op maandag 17 maart a.s. in de gymzaal te Keijenborg van 20.00.21.30 uur een volleybal-instuif gehouden. De volleybalvereniging D.V.O. zal haar medewerking hieraan verlenen. De bedoeling is, dat degenen, die belangstelling hebben in de volleybalsport zonder enige verplichtingen kunnen komen kijken en zelfs mee kunnen doen. In ieder geval doet U er goed aan om de gymschoenen mee te brengen.

JAARVERGADERING SUPPORTERSCLUB GERRIT WOLSINK
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de supportersclub Gerrit Wolsink”, die vorige week in het clublokaal café Wolbrink werd gehouden, werd gezien het grote aantal leden dat de club telt, maar matig bezocht. De avond werd geopend door voorzitter J. van Burk, die de aanwezigen hartelijk welkom heette en zei een beetje teleurgesteld te zijn over de geringe opkomst daar de agenda voor deze avond zeer belangrijk was. Een speciaal woord van welkom sprak hij tot de favoriet van de club, Gerrit Wolsink, die in eigen persoon aanwezig was. Zie verder De Reclame.

 10 maart 1975
Een eeuw kruiswerk DRIEKWART EEUW TBC-BESTRIJDING
Dit jaar bestaat het kruiswerk in ons land precies 100 jaar. En sinds 75 jaar bestaat er een georganiseerde tbc-bestrijding in ons land. Al vanaf het allereerste begin hebben beide organisaties samengewerkt om de tuberculose – eens volksvijand nummer één – te bestrijden en momenteel komt deze ziekte nog maar in beperkte mate voor. Toch dient men waakzaam te blijven, want nog regelmatig worden er plotseling tbc-haarden ontdekt. Zie verder De Reclame.

BELGISCHE INSPECTIE BEKEEK NEDERLANDS ONDERWIJS
Nadat vele leerkrachten hen waren voorgegaan, bezocht onlangs nu ook een aantal onderwijsinspecteurs uit België de Pierson school te Hengelo Gld. Met veel interesse stelden zij zich op de hoogte van de nieuwe onderwijsvorm, neergelegd in het Jena-plan, dat al ruim een aantal jaren met grote tevredenheid in gebruik is op de Ds Piersonschool, welke geldt als rayoncontactschool. Om zich een duidelijk beeld te kunnen vormen van de gevolgde  onderwijsmethoden, verdeelden de inspecteurs zich over de diverse leergroepen en meng den zich daadwerkelijk in gesprek met de leerlingen. Uiteraard bleven er bij de gasten nog vele vragen bestaan, daar het onderwijs in België nog niet zo ver gevorderd is als in Nederland. Het hoofd, de heer M. Hoogeveen die zich vooral beijverd heeft voor de invoering van het Jenaplan op de Ds. Piersonschool, was gaarne bereid tekst en uitleg te geven over het een en ander. Daar België een tweetalig land is, moesten sommige vragen wel eens in het Frans vertaald worden.

Uitvoeringen van de chr. muziekver. Crescendo te Hengelo Gld
Ter afsluiting van het muzikale gedeelte werd een vrolijke apotheose gebracht met de Oostenrijkse mars „Tiroler Holzhadker Buab’n” Op de tonen van de muziek zaagden enige jonge muzikanten, daarbij gestoken in originele kledij, er lustig op los. Dit geheel in stijl uitgevoerde nummer, bracht evenals alle andere op niveau gespeelde nummers, de handen van de toehoorders meerdere malen op elkaar. De beide uitvoeringen stonden ook in het teken van de jeugd Het pas gevormde tamboerkorps onder leiding van J. Hilferink uit Vorden gaf een demonstratie van haar kunnen, evenals het optreden van een aantal jeugdige muzikanten, die onder leiding van de heer Groot Jebbink hun oefeningen hadden gedaan.. Met het oog op het 40-jarig bestaan van de vereniging hoopt men zowel het korps als de tamboers in het uniform te kunnen steken. Vele giften voor het bovengemelde doel heeft men reeds in ontvangst mogen nemen.

18 maart 1975

Middenstanders in het jubileumzonnetje
Vier maal tien jaar bestaan viel de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging (vóór 1 jan. 1975 Winkeliers vereniging) ten deel. Een drukbezochte receptie in zaal Concordia wees uit, dat de huidige middenstandsvereniging met haar verjongde bestuur, een centrale plaats in de gemeente Hengelo Gld inneemt. Een van de sprekers op deze receptie, oud-voorzitter Tijdink zelf een groot voorvechter, als mede een initiatiefnemer van de vereniging sprak zijn verheugenis er over uit, dat er van bestuurszijde ook aan vernieuwing was gedacht. ,,Oud in jaren, maar jong van hart” is de vereniging. Als eerste spreker diende zich aan burgemeester Ouarles van Ufford, namens de gemeente Hengelo Gld. Hij gebruikte de beeldspraak van de vlinder die uit de cocon komt. Na een groot aantal sluimerende jaren van bestaan, is de vereniging nu uitgegroeid tot een krachtige. Zie verder De Reclame.

VVV Hengelo Gld zit boordevol plannen
Dat VVV Hengelo Gld plannen genoeg heeft om het de toeristen in het komende seizoen zoveel mogelijk naar de zin te maken, bleek duidelijk op de in zaal Wolbrink gehouden alg. ledenvergadering. Hier werden de plannen voor het komende seizoen ontvouwd. Er zal weer veel aandacht besteed worden aan de diverse aktiviteiten, specifiek Hengelose en Achterhoekse. Hengelo Gld begint steeds meer en meer een goede klank te krijgen bij de toeristen die in de Achterhoek komen en daarbij hebben o.a. de paardenmarkten, de overbekende evenementen van de Hamové met cross, int. wegraces en veteranenrally, veel toe bijgedragen. Aldus het korte overzicht van voorzitter H. van Hengel in zijn algemene beschouwing over VVV Hengelo Gld. Zie verder De Reclame.

Komt er een peuterspeelzaal in Keijenborg?
Op maandag 24 maart a.s. om 20 uur is er in dorpshuis ,,De Horst” een openbare bijeenkomst voor alle ouders van peuters en diegenen die interesse hebben in een peuterspeelzaal. Die avond wordt er gesproken over de voor- en nadelen voor de peuter en de moeder. Er zijn veel onderzoekingen gedaan naar de invloed van peuterspeelzalen en dergelijke op jonge kinderen, o.a. door het ministerie van C.R.M. Uit een rapport van de WKN (Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland) hieronder het volgende: Zie verder De Reclame.

Nieuwe alcoholwet
Vergadering CBTB – CPB Onlangs hielden de afdeling Hengelo Gld van de CPB en CBTB hun jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst in ,,Ons Huis” Na de opening van de avond zong een zanggroepje van de CPB het lied „Tel uw zegeningen”. Vervolgens kreeg de inleider van deze avond de heer van Weelden het oord. Hij toonde zich verheugd dat hij als oud-politieman te Hengelo Gld was uitgenodigd om deze avond te spreken over de nieuwe alcoholwet. In een uitvoerige causerie schetste spreker een beeld van de gevolgen van alcohol in het verkeer. De nieuwe  alcoholwet luidt heel simpel: het is verboden in of op een motorvoertuig alcohol te gebruiken, waarbij meer dan 0,5 promille in het bloed komt. Het is verplicht een blaastest te doen en een bloedproef toe te laten. Zie verder De Reclame.

25 maart 1975
NU en straks
Nu reeds een kaart halen in de voorverkoop, betekent straks teleurstelling voorkomen. Het duurt niet zo lang meer, dat de bekende Hengelose Toneel Vereniging HTV, haar voorjaarsuitvoeringen gaat presenteren. In een volgende advertentie stellen de spelers en speelsters zich aan U voor, welke reeds geruime tijd met grote ijver hebben ingestudeerd het uiterst humoristische toneelstuk „Donder…dagen” Door de 12-koppige spelersgroep wordt er een avondvullend programma gebracht, waarin een heldere lach duidelijk niet zal ontbreken. Zie verder De Reclame.

1 april 1975
IN MEMORIAM JAN SLOTBOOM
Te samen met een zeer groot aantal van zijn talloze vrienden hebben wij op dinsdag 18 maart Jan Slotboom naar zijn laatste rustplaats gebracht. Naast de treffende woorden die wij mochten vernemen tijdens de uitvaartdienst en aan het graf, voelen wij toch behoefte om nog één facet van dit mooie leven te belichten. Het is namens onze oudste broer Kees Peters, dat wij nog gaarne de volgende woorden willen uiten: Velen onder U hebben Kees gekend als onderduiker tijdens de oorlog. Ofschoon hij kort na de bevrijding zijn toekomst zag liggen als emigrant naar Nieuw Zeeland, zijn tijdens al deze lange voorbije jaren, zijn gedachten nog vaak in Hengelo geweest, en is de band in de oorlog gesmeed, nooit verbroken. Wij zijn blij, dat Kees tijdens zijn vakantie in het afgelopen jaar, nog in de gelegenheid was zijn geliefd Hengelo te bezoeken en met zijn oude weldoeners, vooral belichaamd in de persoon van Jan Slotboom, te spreken. Het is namens Kees, dat wij op dit moment de gevoelens van warme en hartelijke dank willen uitspreken, en een posthume hulde willen brengen aan deze grote mens, die tijdens de oorlog zijn inzet op een onvergelijkbare wijze heeft gegeven, en vaak met gevaar voor eigen leven en het leven van zijn gezin, de goede zaak heeft gediend. Wij weten dat Jan Slotboom deze hulde tijdens zijn leven nooit zou hebben gewild, omdat het echte mens zijn en zijn evennaaste beminnen als zichzelf, voor hem vanzelfsprekend en geen probleem was. Daarom zijn deze woorden voor een goede en onverschrokken man, die door zijn houding tegenover zijn medemensen, die in de verschrikkelijke oorlogsjaren in nood verkeerden, nu mag rekenen op een veilige beschutting bij zijn Schepper. Jan, ruste in vrede.
Familie Peters Tilburg 20 maart 1975.

UNIFORMEN VOOR CRESCENDO 1975 Jubileumjaar!
Want op 17 juni 1975 zal het 40 jaar geleden zijn, dat de chr. muziekver. Crescendo in Hengelo Gld werd opgericht. In verband met dit jubileum zal de maand juni 1e feestmaand worden, die Crescendo hoopt in te zetten met enkele muzikale rondgangen door het dorp. Verder staat een jubileum-avond en een reeks te geven concerten op het programma, waarover we u spoedig nader hopen te informeren. Aan de vervulling van een lang gekoesterde wens: met het 40-jarigjubileum in uniformen, wordt door bestuur en leden hard gewerkt. De reactie van de bezoekers op onze laatste uitvoeringen waren zo positief dat spontaan al enkele belangrijke giften werden geschonken en zelfs al complete uniformen werden toegezegd. Dit heeft ons gesterkt in ons plan geen collecte te houden maar een oproep te doen uitgaan tot alle inwoners van Hengelo Gld, onder het motto: Nu of nooit, stellen wij u graag in veren. Crescendo daadwerkelijk te tonen door uw financiële bijdrage. Doet U mee? Zegt u ook Ja, ik schenk een compleet uniform, ƒ 400.—; een jas of pantalons, ƒ 200.—; twee hoofddeksels ƒ 100.—; twee overhemden f 50.—; een overhemd f 25.—; een stropdas ƒ 10.—. Maak uw keuze Doe het nu. Elk bedrag zal ons doel helpen verwezenlijken. Zeg met ons: Crescendo feest? Dan ook compleet in uniform. Nu of nooit. Zie verder De Reclame.

HTV toneel

8 april 1975
GOUDEN WERKER JAN WENNEKER IN DE BELANGSTELLING

De dag, dat Jan Wenneker 65 jaar werd en tevens zijn 50-jarig dienstverband bij installatiebedrijf Winters herdacht, zal hij niet licht vergeten. Van heinde en verre kwamen belangstellenden, zowelklanten, vrienden, kennissen, familie enz., die met elkaar zorgden voor een overvolle receptie, welke fa. Winters haar jubilerende werknemer aanbood. Voor Jan Wenneker waren er ogen en oren tekort om alle indrukken op te nemen en vast te houden. Door de familie Winters was hiervoor gezorgd, in de vorm van video-opnamen van deze receptie. Evenwel was de grootste verrassing voor de jubilaris, de Koninklijke onderscheiding welke hem door de Koningin was toegekend, en hem werd uitgereikt door burgemeester Quarles van Ufford van Hengelo Gld. Zoals de jonge baas Winters het citeerde, was Jan Wenneker niet gewend om overal lang stil te zitten en bovendien zijn mond te houden. Als volgt typeerde hij de komst van Jan Wenneker in het bedrijf: „Veur twee kwartjes en een grote mond veur niks d’r bi’j” zo begon Jan Wenneker zijn loopbaan als loodgieter. Zie verder De Reclame.

DE RABOBANK „HENGELO” GLD NEEMT HAAR NIEUWE BANKGEBOUW IN GEBRUIK
Op dinsdag 15 april a.s. gaan de deuren open van het nieuwe bankgebouw van de Rabobank „Hengelo” Gld aan de Raadhuisstraat 21. Met de ingebruikneming van dit riante kantoor, is een eind gekomen aan het ruimtegebrek, waarmee de Rabobank „Hengelo Gld” vooral in de afgelopen periode te kampen heeft gehad. Niet alleen voor de bank zelf, maar vooral ook voor haar grote kliëntenkring betekend de ingebruikneming van dit pand een aanmerkelijke verbetering. Zie verder De Reclame.

15 april 1975
ST JAN MUSICEERT EN VIERT FEEST
De muziekvereniging St Jan te Keijenburg heeft duidelijk onder ogen gezien, dat zij dankzij de gemeenschap in Keijenburg een goed bestaansrecht heeft. De vereniging wil haar dankbaarheid voor alle welgemeende medewerking dan ook tot uitdrukking brengen met het aanbieden van een jaarlijkse feestavond op zaterdag 19 april, waarvoor de toegang gratis is, voor iedere belangstellende uit Keijenburg en omgeving. Daar men van mening is dat een uitvoering geen duidelijk haalbare kaart meer is, wil men dit dan ook gieten in de vorm van een feestavond, waarop het muziekkorps, voorafgaande aan het amusementsgedeelte, een concert zal verzorgen. Dirigent H. van Aken heeft zijn manschappen (zowel dames als heren) terdege voorbereid, op het brengen van een aantrekkelijk programma, zowel klassiek als ook enigszins het moderne genre. Met groot enthousiasme zijn de leden steeds bereid om zich voor de volle honderd procent in te zetten tijdens de repetities. Het muzikale gedeelte op de feestavond, zal worden gevolgd met de gelegenheid tot het maken van een dansje.

CPB-BIJEENKOMST
Onlangs hield de CPB afd. Hengelo Gld in ,,Ons Huls” een Paasbijeenkomst. De avond werd geopend door de presidente mevr. Dinkelman-Groot Roessink, die de aanwezigen hartelijk welkom heette en in het bijzonder de heer W. Blacquière, die deze avond zou spreken over het onderwerp: Taak en roeping van de christenvrouw in deze tijd. Eerst werd een Paasliturgie, getiteld: Jezus is overwinnaar, afgewerkt. Begeleid door orgelspel van mevr. Politiek, zong men Paasliederen, die afgewisseld werden door schriftlezing en declamatie. Na de koffiepauze kreeg de heer Blacquière, secretaris van de afd. onderwijs van de CBTB het woord. Een boeiend maar ernstig onderwerp werd aangesneden. Want door de tijden heen heeft de christenvrouw het niet altijd even gemakkelijk gehad. De christelijke scholen zijn ook tot stand gekomen doordat ouders het van belang achtten dat hun kinderen de weg naar de Heer vonden. De presidente dankte de spreker bijzonder hartelijk voor zijn boeiend betoog. Zie verder De Reclame.

De grote klapper in de motorcross duel Gerrit Wolsink – Frans Sigmans
Zondag 20 april komt het eerste duel van de waarheid. Dan namelijk zullen Gerrit Wolsink en Frans Sigmans in een strijd op het scherp van de snede gaan uitmaken, wie op het moment de sterkste crosser in Nederland is. De strijd vindt plaats op het prachtige circuit ’t Zand te Hengelo Gld, waar de actieve Hengelose auto- en motorvereniging Hamové haar 28e motorcross organiseert, waarbij de wedstrijd in de 500 cc Senioren en Internationalen de eerste kampioenswedstrijd in deze klasse is. Zal het Frans Sigmans zijn, die tot nu toe een geweldige vorm heeft gedemonstreerd, wat resulteerde in veel over_ winningen in het voorseizoen. Frans gaat fantastisch goed op Maico, het merk waarvoor hij ook de Grand Prix rijdt. Afgelopen zondag werd in het Zwitserse Payerne de eerste race om de wereldtitel! verreden en op dit moment zal de uitslag hiervan wel bekend zijn. Of zal Gerrit Wolsink op zijn thuiscircuit toeslaan? Gerrit die een slowstarter is en tegen de tijd van de Grand Prix pas goed in vorm komt, is zeer content met zijn fabrieks Suzuki. De Japanse monteurs doen er alles aan om de machine in een puike conditie te brengen en te houden. Gerrit Wolsink is het best op zijn gemak, wanneer de wedstrijd een half uur of langer duurt, en deze kampioenswedstrijd wordt verreden in twee manches van ruim een half uur. In Zwitserland bij de Grand Prix was een groot aantal van zijn trouwe supporters aanwezig om hem moreel te steunen bij zijn poging veel punten te scoren voor de wereldtitel. Op ’t Zand, waar hij deskundig gecoached wordt door Bennie Hartelman en waar hij het circuit als zijn broekzak kent, is hij wel één van de grootste favorieten voor de zege, maar dat hij er voor moet knokken, staat als een paal boven water want Frans Sigmans zal zich niet zondermeer gewonnen geven. Zie verder De Reclame.

22 april 1975
ACTIE 50-70 KM-UUR GECOMBINEERD MET OGENTEST
Ook dit jaar organiseert de ANWB de actie 50-70 km-uur. Uit de resultaten van vorige acties blijkt dat slechts 11 pet van de, gecontroleerde voertuigen geen afwijking van de snelheidsmeter vertoonde. Maar liefst 77% van de auto’s had een positieve afwijking waarbij verschillen van meer dan 10% geen uitzondering waren. Van de gecontroleerde snelheidsmeters wees 12% een lagere snelheid aan dan de auto in werkelijkheid reed. Naar aanleiding van deze gegevens acht de ANWB het noodzakelijk met deze actie door te gaan. Zie verder De Reclame.

Concordia Boerman De Musketiers en Lemon Five

29 april 1975
HERDENKING GEVALLENEN
Op zondag 4 mei zullen de slachtoffers, welke in de 2e Wereldoorlog hun leven lieten voor onze vrijheid, worden herdacht. Naar aanleiding van het feit, dat het in dit jaar 30 jaar geleden is, dat ons land van een vreemde overheerser werd bevrijd, zullen de namen van de gevallenen in de gemeente Hengelo Gld. worden voorgelezen. De namen van hen, die vielen bevinden zich op een document in het Monument voor de gevallenen. Ter oriëntatie laat het Comité Dodenherdenking hierbij een volgorde van handelen plaatsen. Van 19.30 tot 19.45 uur zullen de kerkklokken worden geluid, waarmede een ieder wordt opgeroepen deze herdenking bij te wonen. De gezamenlijke koren zullen van 19.45 tot 19.50 uur een hymne uitvoeren. Daarna zal door Burgemeester Quarles van Ufford een krans worden gelegd bij het Monument, als posthume hulde aan de strijders voor de Vrijheid. Van 20.00 tot 20.02 uur zal algemeen twee minuten stilte in acht worden genomen. Zie verder De Reclame.

DE WERELDTOP TOUWTREKKEN KOMT VOLOP IN TOUW
Voor de tweede maal in haar bestaan, heeft de Nederlandse Touwtrekkers Bond, die haar oorsprong in de Achterhoek vond, de organisatie toegewezen gekregen van het wereldkampioenschap touwtrekken. In 1958 viel de eer te beurt aan Borculo om de wereldtop binnen haar poorten te kunnen begroeten, nu is Doetinchem aan de beurt. Onder auspiciën van de NTB verzorgt de stichting Doetinchem ’70 het wereldtournooi. Door de overweldigende aanvraag om kaarten en hotelreservering, heeft Doetinchem ’70 een gedeelte van de werkzaamheden in handen moeten leggen van touroperators uit Zutphen. Deelnemende teams komen o.m. uit Engeland, Zweden, Noord Ierland, Republiek Ierland, Zwitserland, Zuid Afrika, Wales, Duitsland, Yersey eilanden en Nederland. Voor Nederland zal de kampioensploeg gaan deelnemen. Deze ploeg moet zich nog aandienen. Zie verder De Reclame.

VOORRANGSWIJZIGING KRUISPUNT WAARLO
De kruising van de Hummeloseweg en de Kruisbergseweg heeft aanleiding gegeven tot — deels ernstige — ongevallen. Het onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering en het overleg tussen de H.E.K., de gemeente Zelhem, de provincie Gelderland en de politie heeft geleid tot een plan tot wijziging en voltooiing van de kruising op zodanige wijze dat de Kruisbergseweg als „hoofdweg” en de Hummeloseweg als kruisende „zijweg” wordt beschouwd. Dat geschiedt ondanks de nog wat hogere verkeersintensiteit op de laatstgenoemde weg. Het verschil in verkeersintensiteit is echter al veel kleiner dan bij het openen van de vernieuwde Kruisbergseweg en zal zonder twijfel geheel worden achterhaald na het maken van de omlegging in Keyenborg in 1975-1976. Een en ander betekent, dat de voorrangsregeling moet worden gewijzigd. Binnenkort zal het verkeer op de Hummeloseweg dus voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de Kruisbergseweg. De fietsers zullen echter op het rijwielpad langs de Kruisbergseweg dienen te stoppen voor het verkeer op de Hummeloseweg. Zie verder De Reclame.

6 mei 1975
Het bestuur van de Hengelose Marktvereniging deed een goede keus
Door de opening van het marktseizoen te plannen op Koninginnedag. Daar de 30e april dit jaar op een woensdag viel, werd er aan het eind van het vorig marktseizoen dan ook niet lang beraden. Ondanks de minder gunstige vooruitzicht, maar toch beloond met fraai weer, trok de eerste Hengelose Markt van 1975, de Meimarkt, veel belangstelling. Door deze extra vrije dag en de viering van het Oranjefeest, bracht veel mensen op de been. De echte marktbezoekers kwamen zondermeer aan hun trekken, door de organisatie van een dekhengstenshow op deze markt. Een goed begin is het halve werk. De inzet van het marktseizoen wordt direct gevolgd door de volgende publiektrekker, n.l. de Kermismarkt, op woensdag 9 juli. Op deze markt komt als extra attractie de keuring van koudbloed en haflingers en het Arabisch paardenstamboek. De competitie van het standwerkersconcours vindt ook op deze markt plaats. Met in totaal 7 markten in 1975 hoopt het Hengelose Marktbestuur een record aantal bezoekers te trekken.

KAMPEREN OP DE BOERDERIJ
In aansluiting op het artikel over de per 1 april j.l. van kracht geworden verordening op de kampeerplaatsen en op de kampeermiddelen voor de gemeente Hengelo, wordt thans nader ingegaan op de voorwaarden en de algemene voorschriften, welke gelden voor een bijzondere exploitatievergunning, op grond waarvan het kamperen op de boerderij mag plaatsvinden. Bovenbedoelde vergunning kan verleend worden voor ten hoogste 20 personen in maximaal 3 kampeermiddelen (tenten, toercaravans, vouwwagens of kampeerauto’s). Plaatsing van deze kampeermiddelen mag alleen plaatsvinden op de plaats(en), zoals deze op de situatietekening zijn aangegeven. Tenminste één watercloset en één wasplaats dienen uitsluitend ten behoeve van de gasten aanwezig te zijn. De kampeerplaats dient zodanig van beplanting te zijn voorzien, dat de kampeermiddelen aan het oog worden onttrokken. Zie verder De Reclame.

Met raad en daad
De viering van Koninginnedag betekent voor veel Nederlanders telkens weer de toekenning van een Koninklijke onderscheiding. In de gemeente Hengelo Gld viel de eer te beurt aan twee vertegenwoordigers van de Hengelose gemeenteraad, n.l. wethouder Hiddink en raadslid H. Voskamp. Voor zijn verdiensten in zijn meerderjarig wethouderschap werd de heer G. J. Hiddink benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd weer de heer H. Voskamp de Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, dit voor zijn accurate werk als ambtenaar bij de Rijksbelastingen te Zutphen. In de raad van de gemeente Hengelo Gld, zetten beide raadsleden zich voor de volle honderd procent in, bij het behartigen van de belangen der gemeente Hengelo.

13 mei 1975
Wij bieden u leuk VAKANTIEWERK!
GEVRAAGD aardbeienplukkers(sters) Te beginnen ± eind juni.
Fam. WULLINK BANNINKSTRAAT 54 – HENGELO GLD TEL. 05753-1427.

20 mei 1975
UVV 30 jaar
Als inleiding tot de feestavond ter ere van haar 30-jarig bestaan kwamen de UVV-sters eerst in intieme kring bij elkaar in „Ons Huis”, waarbij de presidente mevr. van Dijke aan 3 dames de UVVspeld mocht uitreiken voor tot nu toe verleende diensten. Verder werd de groep bijzonder aardig verrast door de fam. Lubbers, die ieder een kaarsenhouder aanbood als symbool van het licht, door hen aan de bejaarden gegeven. Ook werd het zeer gewaardeerd, dat er hoewel er geen receptie was, nog verschillende afgevaardigden van verenigingen waren of bloemen stuurden. Het optreden van het Utrechts huisvrouwen orkest dat het 25-jarig jubileum in 1970 ook zo’n glans gaf, was weer een groot succes en mocht na afloop een staande ovatie in ontvangst nemen. Zie verder De Reclame.

Roggebrood en folklore
De eeuwenoude traditie van de broodlevering aan de ,,Muldersfluite” te Hengelo Gld, blijft vooral dank zij de inspanning van VVV Hengelo Gld en grotendeels cijnsplichtige boeren uit Hengelo Gld, gehandhaafd. Genoemde broodlevering trekt honderden belangstellenden, die getuige zijn hoe het roggebrood onder toezicht gewogen wordt en daarna door „afslager” Lubbers, met de nodige handigheid, verkocht wordt aan het aanwezige publiek. Zie verder De Reclame.

WANDELTOCHT
Op zaterdag 25 mei a.s. wordt er een wandeltocht georganiseerd door de CJV Jong Hengelo. Iedereen kan hieraan meedoen. De start en finish zijn bij ,,Ons Huis” aan de Beukenlaan. Er zijn routes uitgezet over drie afstanden n.l. 5, 10 en 15 km. Als jeugdvereniging heeft het CJV speciaal de 5km-tocht opgenomen, zodat ook de kleineren aan hun trekken kunnen komen. Zie verder De Reclame.

27 mei 1975
Het varken mot noar de beer
Buurtbewoners zijn vaak grote versierders. Deze wetenschap moest het echtpaar Goossens aan de Kerkstraat te Keijenburg, duidelijk ervaren. Buurtbewoners hadden in de trant van het beroep van de heer Goossens, varkenshandelaar, een versiering gemaakt die daarop sloeg. Onder het motto: het varken mot noar de beer, werd de omstanders duidelijk gemaakt, dat ten huize van Goossens feest gevierd werd. In de tuin voor de woning stond een namaak-handelaar, idem dito varken opgesteld, met daarbij een spandoek, dat duidelijke taal sprak. Op de avond van het feest in zaal Winkelman, zorgden de mensen uit de buurt voor nog meer verrassingen. Het echtpaar Goossens werd ’n Chinees hangbuikzwijn aangeboden In elk geval hebben de buurtversierders wel eer van hun werk gehad.

ONTSLUITING VAN NIEUWE WOONWIJK
De aanleg van een nieuw gedeelte weg achter langs de woning van de heer Kerkhofs (de Knipscheer) betekent tevens de ontsluiting van een nieuwe woonwijk. Met de nieuwe weg, als verlengde van ,,de Heurne” wordt er een verbinding gelegd naar de Vordenseweg. Zodra deze weg geheel is doorgetrokken, zal deze uitkomen op de Vordenseweg. In totaal zijn aan de nieuwe weg geprojecteerd 10 dubbele woningen, aan één zijdeen één enkele woning op de hoek van de
Snethlageweg en de Heurne. Inmiddels is er reeds een aanvang genomen met de bouw van de eerste woningen aan de nieuwe weg.

Rabobank Hengelo GId in nieuwe behuizing
Na de bouw van een jaar en eigenlijk toch weer in een betrekkelijk korte tijd heeft de Raiffeisenbank (Rabobank) te Hengelo GId het nieuwe kantoor aan de Raadhuisstraat 21 kunnen betrekken. Alhoewel de aanvankelijke plannen waren om het oude bank gebouw ( nu in eigendom van dokter Schreuder) geheel te verbouwen, leek in verband met de daarvoor hogere kosten en het niet verkrijgen van een idealere situatie dan voorheen het indertijd wenselijker om over te gaan op nieuwbouw. Gezien de centrale ligging in de plaats kan men zich achteraf gelukkig prijzen om tot deze grote stap te zijn overgegaan Mede door de nieuwbouw is men op de toekomstige eisen des tijds ingesteld. Zie verder De Reclame.

BESTEMMING TOT BUITENGEWOON DIENSTPLICHTIGE
Aangezien voor de lichting 1976 het aantal voor oproeping beschikbare dienstplichtigen hoger is dan het aantal benodigde dienstplichtigen, heeft de Minister van Defensie besloten tot een tweetal maatregelen, waarbij ingeschrevenen van deze lichting kunnen worden bestemd tot buitengewoon dienstplichtige. Zie verder De Reclame.

Kruiwagenrace met een bruidspaar
Dat het jonggehuwde paar Gerrit en Dinie Knoef te Hengelo niet op normale wijze van de kerk naar de feestzaal konden afleggen, daar hadden de buren voor gezorgd. Toen het bruidspaar de kerk verliet, stonden er tot verbazing twee opgetooide kruiwagen klaar, waarin de gehuwden een plaats moesten innemen, tot grote hilariteit van de vele aanwezige gasten en omstanders. Onderweg naar de feestzaal, trachtten de beide bestuurders van de ‘kruiwagens elkaar de loef af te steken. Met spons en zeem werden Gerrit en Dinie Knoef telkens weer opgekalefaterd, terwijl de bruidegom bovendien een slok geestrijk vocht moest innemen. Het bruidspaar Knoef zal deze wijze van vervoer zeker als een waardevolle herinnering aan haar trouwdag bewaren.

HTV

3 juni 1975
40-JARIG JUBILEUM VOOR DE CHR. MUZIEKVERENIGING CRESCENDO

Het jaar 1975 en speciaal de maand juni staat voor de chr. muziekver. Crescendo in het teken van een jubileum. Het is dan 40 jaar geleden, dat een aantal mensen de stap waagden om te komen tot de oprichting van een chr. muziekver. te Hengelo Gld, om precies te zijn was dat op 17 juni 1935. In deze 40 jaar zijn er heel wat aktiviteiten ontwikkeld en hebben velen meegewerkt aan de belangen van de veren. Vanaf de oprichting kende Crescendo als dirigenten A. Dimmendaal, wijlen A. Garritsen, G. Kempers, J. Gerritsen, A. Ruijsinok. Thans is de leiding in vertrouwde handen bij H.
Kraxner uit Vorden. Na vele ups en downs is er vooral de laatste jaren veel aktiviteit ontwikkeld. Zie verder De Reclame.

WEGRACES 1975 TE HENGELO GLD GAAN NIET DOOR
Alhoewel op de persconferentie de algemene reactie nog niet bekend was, moet het bericht dat de wegraces 1975 te Hengelo Gld niet door gaan, velen zeer spijten. Vooral voor de altijd grote medewerking die men genoot van de actieve leden van Hamové achtte het bestuur het niet verantwoord om wegraces op de oude voet te organiseren met de mogelijkheid van een herhaalde financiële strop. Voorafgaande aan het besluit is er in het bestuur van de Hamové weloverwogen over gesproken. Zie verder De Reclame.

PER FIETS NAAR DE BRANDHAARD
Of het een gemis is aan een nieuwe tankwagen, waarop men nu al lang met smart zit te wachtten of men de snelle eigenschappen van het rijwiel onderkent, in elk geval ging het gehele korps van de vrijwillige brandweer te Hengelo Gld op één man na, onlangs per fiets naar een „brandhaard”. De waarheid van een brand schuilde hierin dat men ter ere van het zilveren huwelijksfeest van collega G. Brekveld (bij ingewijden beter bekend als „Brekkie”) meer ’n binnenbrand moest blussen. Na snelle opkomst bij de brandweerkazerne aan de lekink ging het rijdende brandweerkorps en getooid met allerlei noodzakelijk blusmateriaal in colonne naar zaal Wolbrink, waar het feestvarken even gewassen (lees geblust) diende te worden. Voor het echtpaar Brekveld en familie was het een complete verrassing toen de brandweerlieden per fiets de zaal kwamen binnen rijden, voorafgegaan door een tamdem, waarop aangebracht een z.g. zwaailicht. Ook nu was de belangstelling voor dit brandweergebeuren groot.

GEWESTELIJK BILJARTKAMPIOEN
De derde uitgave van de billjartvereniging ’t Centrum, Keijenburg (café Winkelman) slaagde er in om tijdens de gewestelijke kampioenschappen van het gewest Oost te Enschede om op de eerste plaats te eindigen. Dat betekent dat ’t Centrum 3 wordt afgevaardigd naar de nationale kampioenschappen op zaterdag 14 juni a.s. te Enschede. Verantwoordelijk voor dit succes zijn Jos Nieuwenhuis, Gerard Seesing, Gerard Hendriks, Gerard Nieuwenhuis en Jos Winkelman. Zij wisten bij dé beslissende wedstrijden met 5-4 te winnen.

10 juni 1975
8000e INWONER VAN HENGELO GLD
Met de geboorte van Derk Garrit, zoon van het echtpaar J. G. L. Bloemendaal en G. H. J. Hukkers, Varsselseweg 29 te Hengelo Gld kon de 8000e inwoner van deze gemeente begroet worden. Namens de gemeente bood de burgemeester het gelukkige echtpaar de felicitaties aan en bood daarbij tevens voor de nieuwgeborene een spaarbank boekje met een beginsaldo aan.

17 juni 1975
AKTIVITEIT IN HENGELO’S ZWEMBAD
Onder het motto „Pomo” (voor pa, oma, ma, opa) is er vooral voor ouderen, die de zwemkunst machtig zijn een trimzwemmerij ingesteld. Geïnteresseerden kunnen op de dinsdag- en donderdagavond hieraan deelnemen. De aanvang is 8 uur. Zodoende kan de conditie weer enigszins opgevijzeld worden. Er wordt zowel ontspannend als inspannend gezwommen. Op 19 juni worden er schoolzwemwedstrijden gehouden. Door de gemeente zijn een wisselbeker en andere prijzen beschikbaar gesteld.

Booltink, Keijenborgse kermis

24 juni 1975
Van der Mond: EEN JARIGE TRAKTEERT
Zo zou men het kunnen zeggen. En als een jarige terug kan zien op 40 jaren klantentrouw, is dat een feestvreugde. ZOIETS MAG JE NIET ONGEMERKT VOORBIJ LATEN GAAN Wij zijn van een piep-klein winkeltje uitgegroeid tot een super, waar vele klanten graag en gemakkelijk kopen. U vindt in onze zaak een enorme keus kwaliteitsartikelen, groente en fruit op z’n best, fijne vleeswaren, zuivelprodukten, kortom alle artikelen die u dagelijks nodig hebt. En op vele van deze alledaagse artikelen hebben wij wekelijks speciale aanbiedingen voor U. Ook over ons unieke spaarsysteem zijn klanten vol lof. Voor vaste klanten willen wij klantentrouw wel eens belonen en voor anderen, die onze zaak nog niet zo goed kennen, willen wij graag laten kennismaken met ons bedrijf. Vandaar dat wij een week lang geweldig spectaculaire aanbiedingen en attrakties brengen. BEKIJKT U ZELF DEZE ADVERTENTIE EN DOE UW VOORDEEL Graag tot ziens in onze zaak.

Met muziek door het leven
Onder het motto Met muziek door het leven liet de chr. muziekvereniging Crescendo te Hengelo GId de officiële receptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der vereniging in „Ons Huis” passeren. De aktiviteit op meerdere terreinen ontplooid, heeft Crescendo een grote bekendheid bezorgd, hetgeen ook overduidelijk bleek uit het grote aantal bezoekers. Ver over de 200 aanwezigen konden worden genoteerd in het gastenboek, hetgeen bestuur en leden bijzonder verheugde. In zijn woorden liet voorzitter J. Wagenvoort dit dan ook duidelijk merken. Zie verder De Reclame.

SCHIETLOKAAL SCHIET DE GROND UIT
Een grote mate van zelfwerkzaamheid wordt gedemonstreerd door de leden van de schietvereniging Willem Teil, die zelf de bouw van een eigen accomodatie ter hand hebben genomen. De nieuwe ruimte vindt zijn plek op het sportpark „Elderink” tussen het zwembad en de terreinen van PAX. Het schietlokaal komt in de grond en krijgt een lengte van 23 meter. De mogelijkheid bestaat dat daarboven nog weer een kantine gebouwd kan worden. Let op, daar komen de schutters, geeft weer de ijver, die men betracht om reeds in okt. 1975 het eerste luchtbuksen concours in het eigen
gebouw te kunnen organiseren. Willem Tell is paraat.

10 jaar zwemmen in Hengelo GId
De datum van 5 juni 1965 blijft in de nog jonge geschiedenis van het Hengelose zwembad gegrift als de openingsdatum. Het oprichtingsbestuur van weleer, waarin toen zitting hadden W. Geurtzen, J. Stam, W. van Zeeland, C. v.d. Griend, heeft niet kunnen bevroeden dat 10 jaar later de stand van het aantal bezoekers reeds de 1 miljoen genaderd was (stand te.m. mei 1975: 980510). Van het huidige bestuur: W. Geurtzen, A. Grotenhuijs, W. C. Gieling en P. Tiesinga, heeft alleen eerstgenoemde vanaf de oprichting zitting. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur en de hoofden van lagere scholen en kleuterscholen, alsmede J. Klem. Het personeel van het bad bestaat thans uit: G. van Aken, E. Veldhorst, J. van Houte, J. Hermans, W. Hebbink. De tijd tussen de oprichting en nu, wordt gekenmerkt door allerlei aktiviteiten rond het Hengelose zwembad. In 1969 werd het toen nog uit één bassin bestaande bad, voorzien van verwarming. Na de geweldige bliksemaktie kon in 1973 de uitbreiding met een 2e bad begroet worden. Het grote enthousiasme dat door medewerkers en al de gevers in de bliksemaktie werd gelegd, was hartverwarmend. Zie verder De Reclame.

 

1 juli 1975
De miljoenste in het zwembad met foto
In geld omgerekend zou het bedrag van een miljoen vele mogelijkheden scheppen. Dit getal gerekend in het totaal aantal bezoekers dat tot donderdagavond 19 juni 1975, sinds de opening een bezoek bracht aan het Hengelose zwembad, maakt het bestuur van het bad er niet minder gelukkig om. In spannende afwachting, wie het wel kon worden, viel de eer van de miljoenste bezoeker toe aan Berrie Groot Roessink uit Delfzijl. Zij was toevallig de eerste dag op vakantie en woonachtig in Hengelo Gld aan de Hofstraat. Zwembadvoorzitter Geurtzen kon met een brede lacht de miljoenste complimenteren, en tevens aankondigen, dat er toch weer een belangrijke mijlpaal bereikt was in het bestaan van het zwembad te Hengelo Gld. Onder het toeziend oog van de andere bestuursleden t.w. P. Tiesinga, W. Gieling, A. Grotenhuys en badmeester G. van Aken overhandigde de heer Geurtzen een gratis zwemabonnement voor het volgend seizoen, met tevens een prachtig boeket bloemen. Het echtpaar Groot Roessink nam na de korte plechtigheid waarvoor het hele zwembad was leeggestroomd een koene duik in het bad. De notering van de miljoenste bezoeker betekende ook voor het personeel een blijde verrassing. Uit handen van de voorzitter mochten zij ook een geschenk ontvangen.

EEN PAX-MAN ONDERSCHEIDEN
Reeds vanaf 1930 is de heer M. Wijnbergen aktief in touw geweest voor de belangen van de Hengelose voetbalvereniging PAX, als voetballer, elftalcommissielid en laatstelijk als bestuurslid, maar ook leverancier van voetballers, zoals voorzitter W. Geurtzen het uitdrukte tijdens de jaarvergadering van PAX in de kantine op het sportpark Elderink. Geheel verrast van hetgeen hem te wachten stond, werd de heer Wijnbergen verzocht op te staan, waarna de voorzitter hem namens de GVB de insigne opspeldde. Een terecht applaus voor de PAX-man in hart en nieren, de heer M. Wijnbergen, was zeker verdiend.

 8 juli 1975
JUBILEUM LANGSPEELPLAAT
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de ziekenomroep Marconi te Doetinchem is een langspeelplaat uitgebracht, ten bate van deze omroep. Aan deze langspeelplaats hebben belangeloos verschillende koren medegewerkt, o.a. ook de Keirakkertjes uit Keijenborg. Op een onlangs gehouden gezellige avond werd aan de burgemeesters van de plaatsen vanwaar de koren komen, een eerste exemplaar uitgereikt, zo ook burgemeester Ouarles van Uftord. De platen zijn natuurlijk te koop. U kunt ze kopen bij dorps huis ,,De Horst”, zaadhandel Waamelink en schoenhandel Hermans, allen te Keijenborg, terwijl in Hengelo groentehandel Kuipers de verkoop behartigt We raden u aan de plaat te kopen, u steunt er een goed doel mee.

 15 juli 1975
AKTIEGROEP veilige oversteek zwembad
MET STAND OP BRADERIE HENGELO GLD. Een uit verontruste ouders ontstane aktiegroep heeft de braderie op 23 en 30 juli a.s. aangegrepen om middels ’n stand zoveel mogelijk ouders achter zich te krijgen bij haar streven te komen tot een veiliger oversteek vanuit het dorp naar zwembad en sportpark. Er zal een dringend verzoek uitgaan naar het college van B. en W., ondertekend door zoveel mogelijk ouders, om bij alle betrokken instanties aan te dringen op een verbetering van deze gevaarlijke situatie. Loop daarom vooral deze stand niet voorbij. Ook U kunt door ondertekening van het  verzoek aan deze verbetering bijdragen.

22 juli 1975
Doktor Schreurder verhuist
MAANDAG 4 AUG. verplaats ik mijn praktijkruimte naar het pand Kastanjelaan 1 te Hengelo Gld (de voormalige Rabo-bank), waar ik samen met dokter J. E. Boswinkel praktijk zal uitoefenen. Dokter Boswinkel heeft het woonhuis van Kastanjelaan 1 betrokken. Ik blijf zelf wonen op „’t Wiebelink”, Meeninklaan 1. ledere ochtend van 8-10 uur: — vrij spreekuur — aanvragen van visites — gelegenheid tot het maken van afspraken — gelegenheid tot het bestellen van medicijnen. ledere middag van 1.30-2 uur: gelegenheid tot telefonisch overleg, informatie i.z. uitslag specialistisch onderzoek etc. Iedere middag van 5-5.30 uur: afhalen van medicijnen Het praktijktelefoonnummer blijft 1266.
F. SCHREUDER, arts.

29 juli 1975
BEJAARDENTOCHT
Op woensdag 3 september a.s. vindt te Hengelo Gld weer de traditionele bejaardentocht plaats. Het plaatselijk comité dat deze tochten telkenjare organiseert heeft ook nu weer een mooie tocht uitgestippeld. Het doel van de reis ligt in de omgeving van Nijmegen, waar o.a. een forellenkwekerij en het Afrika museum bezocht zullen worden. Ook staat nog een boottocht op het program. Op de terugweg zal een diner worden gebruikt. Evenals andere jaren zal ook nu weer in Hengelo Gld met een lijst worden gecollecteerd, voor een bijdrage in de kosten van de organisatie. Voor opgave zie men de advertentie elders in dit blad.

BI’J ONS OP DE BROAJERI’JE, ‘N FIJNE KROAMERPJE
Wie niet waagt, wie niet Wint. De Hengelose en Keijenborgse Middenstandsver. heeft het wel gewaagd in 1974 een tweedaagse braderie op te zetten. Aangewakkerd door het eerste succes werd er zondermeer in 1975 een herhaling op het programma gezet. Na de eerste avond die vorige week woensdag voor een zeer groot publiek, een aantrekkelijk verloop had, kan gezegd worden dat de Hengelose braderie een kasstuk van de eerste orde Is. Ondanks braderieën in Zutphen en Ruurlo, die op dezelfde avond plaats vonden, was het erin Hengelo niet minder druk om. Zie verder De Reclame.

RIKUS LUBBERS EN BART NOTTEN DOEN ZICH WEER GELDEN
Lange tijd leek het erop dat de sportieve daden van Rikus Lubbers uit Lochem en Bart Notten uit Hengelo Gld, het bekende zijspanduo, tot het verleden ging behoren. Dit enerzijds door de gecompliceerde beenbreuk, die Rikus Lubbers overkwam, waardoor een seizoen verloren ging en dus terug moest komen en het feit dat Bart Notten zijspancrossen op topniveau niet helemaal meer zag zitten. Zie verder De Reclame.

TOUWTREKTOURNOOI OM HET KAMPIOENSCHAP VAN HENGELO
Vorige week dinsdagavond j.l. werd bij café „de Zandheuvel” aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld het al traditionele touwtrektournooi om het kampioenschap van Hengelo Gld gehouden. De VVV en de touwtrekver. Bekveld, die al jarenlang dit evenement organiseren hadden het ook nu weer prima voor elkaar. Er deed zelfs een ploeg vakantiegasten van de camping Kom-es-an mee. Onder het toeziend oog van veel publiek werden de spannende wedstrijden afgewerkt.
Er werd verwoed gestreden maar de ploeg van Varssel, was voor een ieder te sterk. Deze stoere mannen behaalden voor de derde maal in successie de eerste plaats, wat hen de fraaie wisselbaker opleverde De uitslag was: 1 Varssel, 2 Jong Gelre l, 3 Baakse Beek, 4 camping Kom-es-an, Jong Gelre II, 6 Hofstraat Op de foto reikt VVV-voorzitter van Hengel aan coach Freek Eggink van Varssel de beker uit.

Braderie

5 augustus 1975
Nieuwe eigenaars voor „De Eikeboom”
Nadat de heer T. Hoksbergen ruim een jaar geleden hotel ,,de Eikeboom’ en discobar „Candle-lïght” te Keijenborg verliet om zich in Doetinchem te gaan vestigen, heeft zich een nieuwe eigenaar aangediend. Het bedrijf en de gebouwen werden aangekocht door het echtpaar Harry en Alie Mentink, zelf afkomstig uit de Keijenborgse gemeenschap die het bedrijf van de vroegere eigenaresse, mevr. Hoksbergen, overnamen. Het echtpaar Mentink heeft er zich met beide schouders onder gezet om het bedrijf weer in gerede banen te leiden. Op diverse plaatsen in het pand werden vernieuwingen en verbeteringen aangebracht. Het ligt in de bedoeling de bedrijfsvoering voort te zetten met hotel-café-restaurant onder de naam ,,De Eikeboom” en de discobar onder de naam „Candle-light”, die voorlopig alleen zondags geopend is, terwijl het  hotelcafé-restaurant dagelijks geopend is.

Take-it-Easy maakt naam
Het dansorkest Take-it Easy, nauwelijks een half jaar geleden geformeerd, heeft in de Achterhoek al een grote bekendheid verworven. Haarnaam is geweldig omhooggeschoten. Door de goede promoting van B. Weijel uit Enschede die het bureau B.V.M, leidt en waarbij Take-it-Easij is aangesloten, hebben zij reeds een grote lijst van optredens voor de komende maanden geboekt. De samenstelling van het orkest is: Robbie Mullink, Hengelo Gld (orgel), Wim Heijink, Hengelo Gld (gitaar), Ben Borkes, ‘s-Heerenberg (basgitaar/trompet), Dish Overgoor Zevenaar (slagwerk). Binnenkort gaat Take-it-Easy haar eerste grammofoonplaat op de markt brengen onder het labed Dureco. De eerste single van Take-it-Easy zal gepromoted worden door disc-jockey Joost den Draaier. Onlangs op de gehouden braderie van de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging hebben zeer velen kunnen genieten van de voortreffelijke muziek die deze groep brengt.

Foto Hans Temmink

12 augustus 1975
Zaal Concordia
Vier bars vol gezelligheid. Zondag 17 augustus La Mara.

19 augustus 1975
ZWEMVER HE-KEIJ AKTIEF
De zwemver. He-Keij heeft grootse plannen. Men heeft nl. besloten met een heren-zevental aan de waterpolocompetitie van de KNZB deel te nemen. Voorwaar geen kleinigheid. De 1e wedstrijd vindt plaats a.s. woensdagavond in het zwembad Elderink. Men ontvangt dan de heren van Hatto-Heim uit Hattum. De aanvang is plm. 7 uur. Deze „waterslag” zal een testcase worden voor de kracht van de Hengelose waterpoloërs. Uiteraard kan één en ander alleen slagen onder luide aanmoedigingen vanaf de kant. Men verwacht dan ook dat velen deze wedstrijd zullen bijwonen.

GEVAARLIJK ZWEMWATER
Gelet op het groot aantal mensen, dat de laatste tijd verkoeling zoekt in de zandwinningsplaats, genaamd „De Marke plas” aan de Roessinkweg, wijst het gemeentebestuur van Hengelo er met grote nadruk op, dat men zich door in deze plas te gaan zwemmen aan grote gevaren bloot stelt. In deze plas heeft zandwinning plaats gevonden door middel van zuigen tengevolge waarvan de plas op sommige plaatsen erg diep is. Bovendien bestaat het gevaar voor drijfzand. Op grond van het vorenstaande is het zwemmen In deze plas en het verblijf op het terrein verboden gesteld. Dit verbod was reeds met borden aangegeven. Kennelijk heeft de warmte van de laatste dagen meer betekend dan de bijzonder gevaarlijke situatie ter plaatse, waarvoor niet genoeg gewaarschuwd kan worden. Het gemeentebestuur heeft thans eveneens aanleiding gevonden de eigenaar te verzoeken de nodige maatregelen te treffen, opdat aan dit zwemmen en het verblijf op het terrein op korte termijn een eind kan worden gemaakt. Ook de politie is verzocht hierop toezicht uit te oefenen. Het gemeentebestuur hoopt, dat de bevolking in dezen alle medewerking zal verlenen, zodat ongelukken kunnen worden voorkomen.

26 augustus 1975
WIE WORDT EIGENAAR VAN FIETS?
De aantrekkelijke hoofdprijs van de verloting 1975 van de Hengelose majorettes staat nog steeds te wachten op de prijs winnaar. De hoofdprijs is gevallen op lotnummer 1636. De prijswinnaar kan zich met het prijswinnend lot vervoegen bij café Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld, waar ook nog enige andere prijzen liggen te wachten.

„VEEL GEWONDEN BIJ ONGEVALLEN”
Laat mij gaan, daar komt de politie, ik ben de schuldige. Dit was de wel zeer realistische uitspraak van één der gewonden bij het verkeersongeval bij de Varsselse molen. Het betrof hier een botsing tussen een auto, komend van de Varselseweg en een auto van de Veldermansweg. Gelukkig was dit alles maar spel, maar tevens een goede oefening voor de ruim 60 gediplomeerde cursisten van de EHBO uit Hengelo Gld, die aanwezig waren bij het ‘ongeval’ in Varssel. Zie verder De Reclame.

HENGELOSE MAJORETTES OP INTERNATIONAAL PAD
Voor de 2e maal in haar bestaan trok de Hengelose Majorettevereniging de grens over voor een internationaal optreden. Na een bezoek aan België, werd zeer recentelijk een bezoek afgelegd aan Uchte in West Duitsland. In het kader van een voetbalfeest, van de club ter plaatse, dat een week duurde, verzorgden de Hengelose Majoretten gedurende een tweetal dagen in het weekeinde meerdere optredens. De vaak zeer hoge temperaturen deden geen afbreuk aan de afwerking van de shows. Om de 5 jaar wordt in genoemde plaats een groots feest opgezet, waarbij dan de gehele plaatselijke bevolking betrokken is. Voor de jeugdige majorettes met begeleiding van haar tamboerkorps, was dit een fijn uitstapje, hetgeen in de toekomst jaarlijks gaat geschieden, met daaraan verbonden, een optreden.

2 september 1975
Foto oprichters biljartvereniging ’t Averenck
Ze vierde onlangs haar 25- jarig bestaan. Hierbij nog een plaatje van de oprichters. V.l.n.r.: H. v.d. Weer, T. Kroezen, H. Ordelman, G. Kuipers, Th. Michels en R. Notten.

GAAT EEN GEDEELTE VAN HET WANDELPARK STEINTJES WEIDE VOOR HENGELO GLD VERLOREN?
Als er op korte termijn geen onderlinge regeling wordt getroffen, gaat er voor de Hengelose bevolking een pracht stuk wandelpark verloren, want dan zal een gedeelte van de Steintjesweide, deel uitmakend van het plantsoen, een fraai stukje natuurschoon bij de beroemde Hengelose Bleek, weer in zijn vooroorlogse staat worden teruggebracht en dat betekent, dat er niet meer gewandeld kan worden. Deze mededeling werd gedaan door de eigenaar van het plantsoen, die al eerder het terrein te koop heeft aangeboden aan de gemeente Hengelo Gld. Er werd toen een afspraak gemaakt dat het onderhou  voor rekening van de gemeente Hengelo Gld zou komen, maar die heeft er, aldus de eigenaar, niet veel aan gedaan. De oorzaak van de controverse tussen eigenaar en gemeente Hengelo Gld ligt in het feit dat, volgens de eigenaar, de gemeente kennelijk niet in staat is het plantsoen, volgens afspraak, te onderhouden. Het ligt nu in de bedoeling van de eigenaar de fraaie populieren te laten verdwijnen het terrein zal dan worden geëgaliseerd en vlak gemaakt worden, opdat het dan gebruikt kan worden voor allerlei andere doeleinden, zoals hippische sport, een voetbal (trap)veldje, of eventueel concoursterrein, feestterrein, etc. Het gaat om het middengedeelte van het plantsoen en dus niet om de ijsbaan, die er achter ligt. Voor Hengelo Gld is het te hopen dat er toch overeenstemming wordt bereikt, opdat alles kan blijven zoals het is, want het is het enigste plekje in het dorp Hengelo Gld waar men ongedwongen en rustig van de natuur kan genieten en er even kan verpozen.

TRIMCLUB KEIJENBORG
Nu het vakantieseizoen weer voorbij is is de trimclub ook weer gestart. De uren waarop door middel van ontspanning en plezier de conditie wat verbeterd kan worden zijn het zelfde als vorig jaar nl. dinsdagavond van 9 tot 10 uur en donderdagavond van kwart voor negen tot kwart voor tien in de gymzaal ta Keijenborg en zondagsmorgens van 9 tot 10 uur op ’t Zand bij de parkeerplaats. Bij voldoende deelname wordt zaterdagsmorgens van 9 tot uur getrimd op ’t Zand. Evenals vorig jaar zal ook nu weer getracht worden enkele droppings te organiseren, evenals een feestavond. Nieuwe
leden zijn van harte welkom. Opgave bij onderstaan de adressen is mogelijk: in Hengelo Gld bij Uit de Weerd, Zonnestraat 13 in Keijenborg bij Jan Seesing, Kerkstraat.

9 september 1975
Weer nieuwe nationaliteiten in de Int. Veteranen-rallye
Te Hengelo G op 14 sept. 1975 Naast deelnemers uit Duitsland, Engeland, Denemarken, Zwitserland onnatuurlijk Nederland, hebben er nu ook twee rijders ingeschreven uit Zweden voor de 5e Int. Veteranenrallye die zondag 14 sept. a.s. in Hengelo wordt gehouden. Zij zullen de reis uit het hoge Noorden ondernemen op een Indian uit 1929 en een Harley-Davidson uit 1935. Ook de Zwitser Karl Meijerhofer zal op zijn Rudge uit 1929 proberen Hengelo Gld. te bereiken. Zie verder De Reclame.

Nieuwe verkeerssituatie Heurne
Sinds kort is het verlengde van de Heurneweg vanaf het plank Regelinklaan-zuid doorgetrokken tot de Vordenseweg, tussen de panden Vordenseweg 16 en 24 is hierdoor een nieuwe verkeerssituatie ontstaan. Alhoewel men rijdende op de Vordenseweg voorrang heeft t.o.v. het verlengde gedeelte van de Heurne, dient men vooralsnog rekening te houden met de nieuwe situatie. Van de nieuwe weg wordt nu al druk gebruik gemaakt, als men vanaf de Ruurloseweg de Vordenseweg of omgekeerd wil bereiken, en men dan niet helemaal meer door het dorp of de Schoolstraat hoeft te rijden.

40 jaar van der Mondt
Ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum schreef de fa. van der Mond, voedingsmarkt aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld, een balonnenwedstrijd uit voor de jeugd. In deze vorm dongen ruim  500 kinderen mee naar een van de te behalen prijzen. Zie verder De Reclame.Contactgroep Hengelo-Feistritztal organiseert wintersportreis Nadat in 1972 de laatste uitwisseling in groter verband werd georganiseerd, is tyoendertijd een punt gezet achter de werkzaamheden van de contactgroep Hengelo-Feistritztal. Op verzoek van meerderen is de contactgroep weer in touw gekomen om een wintersportreis te organiseren in voorjaar 1976. Zie verder De Reclame.

16 september 1975
RUIM 2800 HANDTEKENINGEN VOOR DE AKTIE VEILIGE OVERSTEEK ZWEMBAD
Het aktiecomité dat zich beijvert voor een veilige oversteek over de Rondweg naar het sportpark, o.a. het zwembad heeft vooral tijdens de twee Hengelose Braderie-avonden een grote aktiviteit ontwikkeld. Via een speciale stand op de braderie in de Kerkstraat werd de aandacht gericht op de gevaren welke de huidige oversteek over de Rondweg naar het sportcomplex met zich meebrengt. Het resultaat van de handtekeningenaktie, die toen gehouden werd, was dat ruim 2800 personen hun handtekening op de lijsten van het aktiecomité plaatsten en hiermede de doelstellingen onderstreepte ter verkrijging van een veilige over steek. Zie verder De Reclame.

DE BOSRUITERS” WEER IN ACTIE

Op zondag 7 sept. heeft de landelijke rijvereniging de Bosruiters een demonstratie gegeven op het terrein van de heer Hilderink, café de Smid, dit naar aanleiding van het op 31 augustus behaalde kampioenschap met hun 8-tal in de klasse midden op de gewestelijke bondskampioenschappen te Nijverdal. Zie verder De Reclame.

23 september 1975

QUICK Sportschoenfabriek steekt PAX1 in het nieuw!
De QUICK Sportschoenfabriek te Hengelo Gld, wier produkten de hele wereld overgaan, heeft zich een dezer dagen een goede buur getoond van de voetbalvereniging PAX, die in de nabijheid van haar bedrijf op het sportpark Elderink haar domicilie heeft. Door genoemd bedrijf werd de gehele selectie van PAX 1 gekleed in een volledig trainingstenue, compleet met de schoenen. Ook trainer Henk Wormgoor, assistent-trainer Herman Otten, leider Henk van Dam, deelden hierin ook mede. Zie verder De Reclame.

Henk Wormgoor, Wim Steintjes, Joop Notten, Dick Wullink, Frans Veenhuis, Albert Kroesen, Frans Wolbrink, Joop Kuipers, Freek Groot Roessink, Alfons Veenhuis, Henk Winkelman, Bennie Hiddink, Appie Fleming, Bennie Kuipers, Henk van Dam.

30 september 1975
CAFÉ WINKELMAN IN EEN MODERNER JASJE
Wie nu café Winkelman aan de St Janstraat te Keijenburg binnenstapt, zal niets van de oude situatie terugvinden. Met een grondige verbouwing, die ongeveer twee maanden in beslag nam werd het café omgetoverd tot een eigentijdse bar-ruimte. Naast deze omvorming en verfraaiing van het voorste gedeelte, werd over de gehele rechterzijde van het pand ook een aanbouw gepleegd, waarmede o.a. een ruime garderobe en een extra zaaltje voor kleine partijen, vergaderingen e.d. verkregen werd. In dit zaaltje is ook een exclusieve bar gebouwd. Het vernieuwde café heeft een oppervlakte gekregen van 100 m2. Hierin staan opgesteld een grote bar, gebouwd in de W-vorm (van Winkelman), een biljart en de nodige extra zitjes. Aan de nieuwe bar kunnen meerdere personen tegelijk plaats nemen en toch in kleine groepjes met elkaar converseren. Zie verder De Reclame.

NVEV Mevrouw Mink van Rijsdijk ,,Hoor haar eens”
Schrijfster van o.a. het bekende boek ,,Hoor haar eens”, hield een boeiende causerie voor de NVEV afd. Hengelo Gld. In haar inleïding met als titel „De baas thuis” werd het onder werp van de emancipatie aan de talrijke dame voorgelegd. Met de baas, wordt de heer des huizes bedoeld, minder prettig voor zijn eigen vrouw dan te moeten zeggen: nee de baas is er niet, het geeft een gevoel van onderdanigheid Nadat spreekster nog meer voorbeelden had genoemd, was de conclusie dat er een gelijkwaardig partnerschap tussen man en vrouw moet zijn7 oktober 1975. Zie verder De Reclame.

HERBESTRATEN SPALSTRAAT
Op maandag 29 sept 1975 is er een aanvang gemaakt met het herbestraten van de Spalstraat door stratenmakersbedrijf Overveld uit Zelhem. Ter beperking van overlast zal het werk zoveel mogelijk in gedeelten worden uitgevoerd. Van gemeentewege zal al het mogelijke gedaan worden om deze overlast tot een minimum te beperken.

7 oktober 1975
MEESTER DIJKSTRA 25 JAAR ONDERWIJZER
Personeel en leerlingen van de openbare lagere school aan de Rozenstraat te Hengelo Gld hebben op eigen wijze het schoolhoofd, de heer Dijkstra hun gelukwensen aangeboden en hun blijdschap geuit omtrent diens 25-jarig onderwijzersloopbaan. In alle lokalen beleefden de kinderen een ware happening op doe-het-zelf gebied. Voorbereid door het personeel, mochten de kinderen zich met alle vormen van handenarbeid vermaken, zoals knippen, plakken, verven, figuren maken van plastic, draad, crepepapier en verder van allerhande gebruiksvoorwerpen. Het motto dat zij meekregen was de jubileum gedachte: 25 jaar onderwijzer Dijkstra. Zie verder De Reclame.

PAS 65
Via televisie en andere publiciteitsmedia is de laatste tijd ruimschoots aandacht gevestigd op de mogelijkheid een zgn. „Pas 65″ te verkrijgen. Hiervoor komen in aanmerking:
1 personen , die 65 jaar een ouder zijn;
2 personen die 60 jaar en ouder zijn en getrouwd zijn met iemand van 65 jaar en ouder. Zie verder de Reclame.

14 oktober 1975
BIJNA SCHIETKLAAR
De moeite die de leden van de schietver. „Willem Teil” te Hengelo Gld zich hebben getroost, met de bouw van een eigen schietaccomodatie op ’t sportpark Elderink is niet voor niets geweest. Binnen korte tijd zal het werk geklaard zijn. Ondanks de vaak hoge temperaturen, die het zomerse weer met zich meebracht, zwoegden veel leden in het zweet des aanschijns om de ene steen op de andere te stapelen. Om in de sporttermen te blijven, moedigde men elkander telkens aan met: Het schiet op Tussen het zwembad en het voetbalveld van PAX ligt het nieuwe gebouw ingeklemd en is gedeeltelijk in de grond gebouwd. De wens van „Willem Teil’ is om er een regionaal schietcentrum van te maken, waar ook schutters van naam trainen. Zelfs de bekende Winterwijkse schutter Willy Hillen hoopt dit van ganser harte, zoals het bestuur van „Willem Teil” eens mocht vernemen. Mogelijk wordt in de toekomst boven op het schietlokaal ook nog een kantine gebouwd.

21 oktober 1975
1875 WANSINK 1975
Op 25 oktober a.s. is het 100 jaar geleden dat Hendrik Simon Jacób Wansink en Anthonia Poesse de basis legden voor ons huidige bedrijf. Uit erkentelijkheid voor onze grootouders en voor hen die hun taak weer overnamen, hebben we besloten deze gedenkwaardige dag samen met onze familie en vrienden te vieren. Wij zouden het dan ook bijzonder op prijs stellen U te mogen begroeten op onze receptie die wij houden op zaterdag 25 oktober a.s. van 2.30 tot 4.30 uur in zaal Langeler te Hengelo Gld.
H. E. G. WANSINK-HEIJTING, J. H. WANSINK, G. M. WANSINK-WALGEMOED. Hengelo Gld, oktober 1975.

Bevolkingsonderzoek baarmoederkanker
Dezer dagen zal een deel van de vrouwelijke bevolking van Hengelo een verzoek ontvangen om zich op te geven voor een preventief onderzoek, dat tot doel heeft een vorm van kanker op te sporen in een zodanig vroeg stadium dat volledige genezing mogelijk is. De huisartsen van Hengelo en Keijenborg willen door middel van deze advertentie alle betrokkenen aansporen deel te nemen aan dit onderzoek. De gezamenlijke huisartsen.

28 oktober 1975
UITBREIDING WONINGINRICHTING LUBBERS
Door de vestiging van fa-kruidenier Beumkes in een nieuw pand kwam er voor woninginrichting Lubbers aan de Raadstraat te Hengelo Gld weer ruimte vrij om een nieuwe uitbreiding aan de winkel te kunnen geven. Hiermede kwam men op een oppervlakte van 1500 m2 aan show- en verkoopruimte, gelijk aan het nieuwe pand dat de fa. Lubbers doet bouwen aan de Dr Huber Noodtstraat te Doetinchem. Door aantrekking van het vrijgekomen gedeelte is er een betere mogelijkheid geschapen om diverse artikelen beter tot haar recht te doen komen. Zo is er een speciale afdeling voor de baby en kleuter ingericht. Voor deze artikelen was voordien een heel kleine ruimte ergens op de toonafdeling. Zie verder De Reclame.

VIERING 60-JARIG BESTAAN R.K. LAGERE SCHOOL TE HENGELO GLD
De R.K. lagere school bestaat 60 jaar. Dit diamantenjubileum wordt gevierd in de vorm van een reünie voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten op zaterdag 8 november a.s. ’s Middags van 14.00- 17.00 uur is er een gezellig samenzijn in zaal Michels en tevens bestaat de mogelijkheid om de school ,,De Leer” te bezichtigen. ’s Avonds is er in dezelfde zaal vanaf 19.30 uur een grote feestavond met muziek en andere attracties. Reeds nu blijkt dat de belangstelling van oud-leerlingen en oudleerkrachten hiervoor zeer groot is.

4 november 1975
De toren van de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld staat in het licht
Donderdagavond 30 oktober werd de verlichting voor het eerst ontstoken. Deze torenverlichting is een geschenk van de Rabobank (Raiffeisenbank) bij de officiële opening van het nieuwe kantoor aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld.

11 november 1975
WILDRIT VAN HAMOVE
Denkt U nu reeds aan de wildrit van Hamové die op zaterdag 22 nov. a.s. wordt gehouden. Start en finish zijn bij zaal Wolbrink. Een mooi gelegenheid om een lekkere haas konijn of fazant te bemachtigen.

18 november 1975
UITBREIDING VOEDINGSMARKT VAN DER MOND
Het uitdiepen van het assortiment, vraagt telkens weer om meer ruimte. Deze ervaring ondervond ook voedingsmarkt van der Mondt aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld. Om ten opzichte van haar grote pakket artikelen een betere presentatie te krijgen, werd daartoe het bestaande magazijn bij de verkoopruimte aangetrokken. Een nieuw magazijn kon onderdak krijgen in de aanbouw, die aan de voorzijde van het pand gepleegd werd. Het gevolg van deze uitbreiding was dat de looppaden tussen de diverse stellingen verbreed konden worden, wat prettiger is voor ongestoord winkelen. De voedingsmarkt bevat o.m. de afdelingen brood, zuivel, groente, vleeswaren, wijnen, frisdranken, levensmiddelen, non-food, huishoudelijke artikelen, speelgoed enz. Voor de firma van der Mondt betekend de uitbreiding een zoveelste aanwinst, welke in haar 40-jarig bestaan werd gerealiseerd. Van kruidenier tot voedingsmarkt.

AKTIE DOOR DE HENGELOSE MAJORETTES
Uit de vergadering die de Hengelose Majorettevereniging onlangs hield, kwam duidelijk naar voren,  de wens om het 5-jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, temeer er zowel in HengeloGld zelf als in de omliggende plaatsen vaak optredens verzorgd worden. Uit de plannen die besproken werden kwam naar voren dat op zaterdag 17 januari 1976 een officiële receptie zal worden gehouden, met aansluitend een feestavond voor de leden en donateurs. Ook de leden van de schutterij Eendracht Maakt Macht, waarvan de majorettevereniging een onderdeel uitmaakt, worden dan ook verwacht. Men wordt aangeraden deze datum alvast te noteren. Zie verder De Reclame.

25 november 1975
Spalstraat Lichtstraat
De laatste weken van 1975 wordt het feestelijk winkelen in de Spalstraat!! De feestverlichting wordt ontstoken en de winkels feestelijk versierd.

2 december 1975
Zingen als de beste, een zingend begrip
Naast muziek is zang een prettige en nuttige vorm van vrijetijdsbesteding. Het beluisteren van goede zang schept eveneens vreugde. De Chr. zangver. Looft den Heer had haar motto voor de najaarsuitvoering juist gekozen: „Zingen als de beste, een zingend begrip”. Met medewerking van de chr. muziekver. Crescendo, welke bereid bleek haar vaste repetitieavond af te gelasten, werd er op dinsdagavond 11 november een avond belegd in het Herv. Gemeentecentrum ,,Ons Huis”, aan de Beukenlaan te Hengelo Gld. Naast haar uitgebreid programma, kon Looft den Heer aanbieden een
optreden van het Warnsvelds Mannenkoor en een solistisch optreden van de banton Paul Eijkelkamp en de tenor Arend Ruijsinok. Zie verder De Reclame.

9 december 1975
Uitvoering St Jan
De muziekvereniging St Jan te Keyenburg houdt op zondagavond 14 dec. a.s. haar jaarlijkse feestavond in zaal Winkelman. Deze avond is voor een ieder gratis toegankelijk. Dit wordt de bevolking aangeboden door de muziekvereniging als blijk van waardering voor de steun die zij telkenjare ondervindt bij haar rondgang. Van 7.30 tot 9.30 uur is er een concert en nadien is er gelegenheid tot het maken van een dansje.

Willem Tell
De schietvereniging Willem Tell die onlangs haar door eigen leden gebouwde schiet accommodatie heeft geopend, staat goed in de belangstelling. Zo zal de Rono woensdag 10 dec. aandacht aan deze prachtige accommodatie besteden in haar sportprogramma, dat ’s avonds wordt uitgezonden.

Waterpolo He-Keij – De Berkel 2
In een gelijk opgaande strijd wist He-Keij in de waterpolocompetitie tegen de Berkel 2, die bovenaan stonden de punten binnen te halen. Het eerste doelpunt werd gescoord door Johan Holsbeeke, doch vrij spoedig was de stand gelijk. In de tweede helft waarbij keeper Freek Groot Roessink uitblonk, besliste Johan Holsbeeke met een doelpunt de wedstrijd in het voordeel van He-Keij.

16 december 1975

Wansink 100 jaar
Een eeuwfeest beleeft een bedrijf niet iedere dag. Dit was voor de fa. Wansink, Vivo Supermarkt, Raadhuisstraat te Hengelo Gld dan ook een aanleiding om feest te vieren, en daarin haar uitgebreide klantenkring mee te laten profiteren Het honderdjarig bestaan mondde uit in een uitgebreide jubileum-aktie met talrijke aanbiedingen. Bovendien kreeg de klant bij ieder bepaald bedrag, dat in de zaak werd besteed, en jubileumcheque aangeboden. Deze cheques konden naderhand weer worden ingewisseld tegen talrijke gratis artikelen, terwijl een gedeelte van de cheque meelootte in een grote loterij, waarin fraaie prijzen te verdienen vielen. In de supermarkt werden onder toezicht van de politie de winnende nummers getrokken door de heer E. Woudenberg directeur van de Unigro groothandel, voor Vivo-bedrijven, te Zutphen. Het valt te begrijpen dat men benieuwd was om aan de weet te komen, wie nu wel de hoofdprijs, bestaande uit een grootbeeld kleuren-TV, dan wel gewonnen zou hebben. De winnende nummers werden afgedrukt in de Reclame nr. 49 van dinsdag 9 december. Voor de heer en mevrouw Slotboom aan de Veldermansweg te Hengelo Gld was de verrassing zeer groot, dat zij de gelukkige winnaars waren van de kleuren-TV. Met een blij gevoel gingen zij dan ook samen met de heer en mevrouw Wansink en hun trotse bezit op de foto. In totaal werden er 8 fraaie prijzen uitgeloot, terwijl er voor de jeugd talrijke prijsjes waren voor de kleurwedstrijd.

23 december 1975
Algemene kennisgeving
Met ingang van 1 januari 1976 zijn als nieuwe beheerders van dorpshuis „De Horst” te Keijenborg benoemd: de heer en mevr. Schooltink Pastoor Bouwhuisstraat 3 – BAAK.