6 januari 1976
Kleuters namen afscheid van hun juffrouw Egbers-Arfman
Met open monden, rond hun juffrouw geschaard, keken zij toe hoe juffrouw Egbers-Arfman de cadeaus uitpakte, die haar werden aangeboden bij het afscheid als leidster van de kleuterschool „Hummelhonk” aan de Rozenstraat te Hengelo Gild. In samenwerking met de oudercommissie en de leidsters mej. Seesing en mevr. Wenneke-Aartsen, waren er diverse leuke cadeaus bedacht. In elk geval was de scheidende juffrouw blij en verrast om zoveel hartelijkheid. De kleuters staken hun belangstelling beslist niet onder stoelen of banken. Zie verder De Reclame.

13 januari 1976
Hengelose Majorettevereniging 5 jaar
De aanwezigheid van een Majorettevereniging in Hengelo Gld is duidelijk gedemonstreerd door de veelvuldige aktiviteiten van bovengenoemde vereniging. Om precies te zijn werd op 14 januari 1971 de stoot gegeven tot oprichting van de Hengelose Majorettevereniging. Voortspruitend uit de schutterij .Eendracht Maakt Macht’ heeft de Majorettevereniging aangetoond een springlevende vereniging te zijn, alhoewel de banden met de schutterij blijven bestaan. De wens van de bestuurderen van E.M.M, heeft er toe geleid dat een veertigtal ouders in het jaar 1971 gehoor gaven aan een oproep om tot de oprichting van de vereniging te komen. De bevolking van Hengelo reageerde spontaan, waardoor de uniformen en ander materiaal in snel tempo kon worden aangeschaft. Het toenmalige drumbandgedeelte van 4 personen is nu al uitgebreid tot 15 personen terwijl het totale ledenbestand kwam op 40. Zie verder De Reclame.

20 januari 1976
50 jaar B.J. Hulshof
Na vijftig jaar met plezier mijn werk gedaan te hebben, ga ik het nu wat kalmer aan doen. Vanaf 26 januari stop ik met het repareren en verkopen van motoren, bromfietsen en fietsen. Ik dank de clientèle hartelijk voor het gestelde vertrouwen en nodig U uit om zaterdag 24 jan. de receptie bij te wonen die zal worden gehouden in de kleine feestzaal van Concordia van 16.00 tot 18.00 uur. Hier kunt U tevens kennis maken met Henk Bruggeman, die mij vanaf 26 jan. zal opvolgen.
Hoogachtend,
B.J. HULSHOF Vordenseweg 13 – Tel. 1282.

Nieuw overlegorgaan Oranjefeest?
besprak voorlopige plannen VORMING VAN EEN VASTE ORANJECOMMISSIE Door het uiteenvallen van het toendertijd bestaande Oranjecomité, dreigde voor twee jaren terug Hengelo verstoken te blijven van een Oranjefeest. De Middenstandsvereniging, bejaardencentrum „de Bleijke” en de Hamové sprongen echter in, om alsnog wat te organiseren, waarin men uitstekend slaagde. In 1975 deed zich uiteraard het probleem voor, wie de organisatie weer op zich zou nemen. Op uitnodiging van de middenstandsvereniging kwamen een aantal belangstellenden bijeen, waaruit een overlegorgaan geformeerd werd. Zie verder De Reclame.

27 januari 1976
Jaarvergadering Hamové: Molen aangekocht
Tengevolge van de stormen van de laatste weken heeft de Hamové zich genoodzaakt gezien de voor 8 februari vastgestelde crosswedstrijden op circuit ’t Zand, te verschuiven naar zondag 11 juli a.s. met hetzelfde programma als op 8 februari gedraaid zou worden, n.l. 500 cc sen. en int.., 250 cc sen. en int. en 250 cc jun. B. Deze uiteenzetting gaf voorzitter Wol-sink aan het begin van de jaarvergadering van Hamové, die zeer goed bezocht werd. Uit het verslag van de secretaris, de heer Burgers kregen de leden een uitgebreide weergave van al de aktiviteiten in het afgelopen jaar. In dit afgelopen jaar werd door de vereniging de molen met bijgebouwen en omliggende grond aangekocht van de C.L.V. „De Graafschap” te Ruurlo. Per 1 januari 1976 bedraagt het aantal leden 327. Het verslag van de secretaris eindigde met: wanneer bestuur en leden zich nauw met hun vereniging verbonden voelen, zal het jaar 1976 ongetwijfeld een goed jaar worden. Het verslag van de penningmeester, de heer Kreunen, gaf een gedetailleerd overzicht van de verschillende onderdelen met in totaal een vermogensaanwas. Zie verder De Reclame.

Schietvereniging „Willem Tell” hield buurtvisite
„Buurte maken”, zoals men dat pleegt te noemen, bij het gebruik in de Achterhoek, wanneer nieuwe bewoners met de omringende buren kennis maken. Dit komt nog regelmatig voor. Een uitzondering is echter, wanneer een vereniging als zodanig kennis gaat maken met de buren. Het betreft hier de schietvereniging „Willem Teil’, die sinds kort een onderkomen heeft gevonden op sportpark het Elderink te Hengelo Gld. Ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe schietcentrum vonden bestuur en leden van Willem Teil het zeer prettig, om met de omringende bewoners van het sportcomplex en met de andere clubs die eveneens van het sportpark gebruik maken, kennis te maken.

2 februari 1976
Van wens naar werkelijkheid: Willem Tell
De gedachte werd tot een wens omgevormd, en die wens werd bewaarheid, door de enthousiaste inzet van eigen krachten. Deze prestatie demonstreerde de schietver. Willem Tel! die op zaterdag 24 januari j.l. met gepaste trots haar nieuwe onderkomen kon laten openen door burgemeester Ouarles van Ufford van Hengelo GW. Met frisse moed ging men een half jaar geleden aan de slag Een terrein, gelegen tussen hot zwembad en het hoofdveld van PAX werd voorzien van een enorme kuil. Wie dit zag vroeg zich af wat dat zou moeten worden. Met vereende krachten waarbij de leden zich letterlijk het vuur uit de sloffen liepen, om de ene steen op de andere te plaatsen, bouwde men aan het schietcentrum. De uitgebreide kring van belangstellenden welke op de dag van de officiële opening de aanwinst van Willem T©H in ogenschouw kwamen nemen, waren vol bewondering voor hetgeen hier was neergezet. De nieuwe wens van Willem Tell om in de toekomst een elektrisch schijventransport aan te brengen. Zie verder De Reclame.Oranjefeest

Nadat enkele jaren terug de hoofden van de scholen uit het dorp, tesamen met ambtenaren van de gemeente Hengelo het oranjecomité vormend, het bijltje er bij neer gooiden, heeft de laatste twee jaar het Oranjefeest steeds op losse schroeven gestaan en moest in allerijl op het laatste moment door enthousiastelingen nog verschillende aktiviteiten ontplooid worden, die vaak ondanks de korte tijd van voorbereiding een groot succes waren. Om het functioneren van de feesten op 30 april meer gestalte te geven, was men niet tevreden dat er in Hengelo geen vast comité was. Vorig jaar heeft de Hengelose en Keijenborgse Middenstandvereniging getracht een comité op te richten, doch dat mislukte. Al deze feiten kwamen vorige week woensdagavond aan het licht op een bijeenkomst in hotel Leemreis waar een overlegorgaan mensen bijeen had gehaald om nu spijkers met koppen te slaan. Burgemeester Ouarles van Ufford, die ook van zijn belangstelling blijk gaf volgde de besprekingen die geleid werden door de heren P. Noordijk en B. van Petersen. Zie verder De Reclame.

10 februari 1976
Bestemming tot buitengewoon dienstplichtige
Aangezien voor de lichting 1977 het aantal voor oproeping beschikbare dienstplichtigen hoger is dan het aantal  benodigde dienstplichtigen, heeft de Minister van Defensie besloten tot een tweetal maatregelen, waarbij  ingeschrevenen van deze lichting kunnen worden bestemd tot buitengewoon dienstplichtige. 1 Van de lichting 1977 zal een aantal dienstplichtigen, dat hoewel goedgekeurd voor de militaire dienst, toch iets minder goed in deelbaar is, tot buitengewoon dienstplichtige worden bestemd. Zij die daarvoor in aanmerking komen, ontvangen daarvan bericht van het Ministerie van Defensie; het indienen van een verzoek kan derhalve achterwege blijven. Zie verder De Reclame.

17 februari 1976
WELFARE RODE KRUIS HENGELO GLD
Samen met de onder hun leiding werkende dames en heren vierden de Welfarevrijwilligsters van het Rode Kruis feest. 5 jaar geleden, na een cursus van het Rode Kruis gevolgd te hebben, begon een groep dames te werken met gehandicapten, chronisch zieken en bejaarden. Door hen aangepaste bezigheden te geven wordt getracht de gedachten van de gehandicapt,! de chronisch zieke af te leiden van zijn handicap of zijn ziek zijn. Zo komen deze mensen de dagen beter door en wat een voldoening geeft het hun wanneer er een werkstuk klaar gekomen is! Voor de herdenking van dit eerste lustrum hadden de vrijwilligsters alle door de patiënten gemaakte werkstukken tentoongesteld, zodat men elkaars werk kon bewonderen Genoten werd van dia’s, gemaakt van een tocht naar een Welfare tentoonstelling op de Flevohof. Met een kopje koffie en een glaasje werd het een gezellig feest.

24 februari 1976
Kindercarnavalsoptocht Hoest Meugluk
Traditioneel organiseert de Carnavalsvereniging „Hoest Meugluk” uit Hengelo (Gld.) de zaterdag voor Rosenmontag een groots opgezette kindercarnavalsoptocht. De vereniging zelf heeft een nieuwe pronkwagen gemaakt, waarop Prins Gerard de Eerste met een Kinderraad van Elf plaats zal nemen. Op de wagen het prinsenmotto: ,,De Beuk er in”. De optocht start om half twee, met medewerking van de harmonie Concordia, Majorettencorps Hengelo en ponyclub. Na afloop van de optocht wacht de kinderen een grote verrassing in zaal Concordia. Zaterdagavond is in bovengenoemde zaal het jongeren carnavalsbal, hetwelk ook opgeluisterd zal worden door Prins Gerard met zijn Raad van Elf. Maandag tenslotte zal het grote carnavalsgebeuren voor de leden plaats vinden, wat tot in de vroege uurtjes doorgaat.

2 maart 1976
KAMPIOENSPUNTEN VOOR GERRIT WOLSINK OF FRANS SIGMANS IN MOTOCROSS TE HARFSEN
De ouverture van een nieuw Nederlands cross-seizoen diende zich reeds aan in Valkenswaard waar Frans Sigmans, maar bovenal Gerrit Wolsink, hun ware kunnen toonden. Die goede mentaliteit, daarbij gevoegd de goede techniek der beide rijders, belooft een spannend gegeven te zijn voor de Kampioenscross, welke op zondag 7 maart wordt afgewerkt in de fraaie bossen rond Harfsen. Het motorfestijn is zeker voor Gerrit Wolsink een grote testcase, hoe nu zijn vorm zich gaat ontwikkelen, voor de strijd op wereldniveau. In elk geval liet hij te Valkenswaard gevestigde mannen als Mikkola, Aberg, achter zich. Herinnerende aan de kampioensstrijd van vorig seizoen, dan kan er ook nu weer sprake zijn van fijne duels tussen Gerrit Wolsink en Frans Sigmans, welke zich ook al jaren op het voorste plan bevindt. Zie verder De Reclame.

Willy Thuss, De Zwaan Reint en Co, Henk Bruggeman

9 maart 1976
FEESTELIJKE HEROPENING HCI
De HCI opende op feestelijke wijze haar nieuwbouw en showruimte. Het geheel kwam tot stand door ontwerp van architect Wolbert en Hengelose aannemers. Namens de directie heette de heer A. Gasseling de vele aanwezigen hartelijk welkom en verzocht burgemeester Jhr Mr L. P. Quarles van  Ufford de officiële opening te verrichten, n.l. het doorknippen van een lint, dat een verbinding vormde van het oude naar het nieuwe gedeelte. Namens de HCI bood mevr. Lubbers de burgemeester een enveloppe aan ten behoeve van de Stichting Hulpverlening Hengelo-Keijenborg. De heer Wiendels bood de directie namens het personeel een fraaie klok aan. Zeer veel belangstellenden begaven zich vervolgens door het gebouw om zich op de hoogte te stellen wat de bouwwereld nu te bieden heeft.

16 maart 1976
Trainingskaart Wossinkbos
De Commissie „Wossinkbos” houdt i.v.m. de grote aanvraag om trainingskaarten, dinsdagavond 16 maart een extra zitting in café v. d. Weer (’t Hoekje), hoek Spalstraat Bleekstraat, Hengelo Gld. De commissie wijst er op, dat iedere trainingsdeelnemer in het bezit moet zijn van een trainingskaart en een verzekeringspas (met recente pasfoto).

23 maart 1976
TIEN VAN ROOD bij WINKELMAN
Als ontspanning heeft de biljartsport, vooral in ’t Oosten van ons land, veel bewonderaars, zowel aktief als passief. Het biljarten „tien van rood” is zo’n attraktie, een geweldig fijn vermaak. In het bi’ljarthuis van Herman Winkelman te Keijenburg wordt op 26 en 27 maart, alsmede 2 en 3 april zo’n tournooi afgewerkt. Gewoonweg meedoen of gaan kijken, zegt de organiserende biljartvereniging ’t Centrum.

BIJZONDERE PRESENTATIE VAN NIEUW BOEK HERMAN VAN VELZEN
De betekenis van Herman van Velzen voor de Achterhoekse streektaal is zeer groot. Hoeveel personen hebben wekelijks niet de artikelenreeks, verslonden, welke in een regionaal dagblad geplaatst werden. De boeken van de hand van Herman van Velzen worden nu nog steeds met graagte gekocht en gelezen. De man, die achter de figuur Herman van Velzen schuil ging, t.w. Frans Roes, ontviel ons in 1974 op 72-jarige leeftijd. Zijn inspiratie, welke hij opdeed in z’n meer dan 40- jarige schrijversloopbaan, blijft echter doorgroeien in zijn werken, waarvan momenteel in omloop: Un mens vindt zien weg; Uut ut leaven van olde bekenden; Steaven Volman; Aornt Peppelenkamp opni’j. Bij zijn heengaan bleken er nog zoveel manuscripten te over te zijn, dat in overleg met de familie, nog enkele uitgaven verschijnen kunnen. Ter nagedachtenis aan de schrijver Frans Roes, heeft uitgever Witkam uit Enschede, welke indertijd de uitgaverechten van de boeken van Herman van Velzen overnam van Misset uit Doetinchem, het plan opgevat om een speciale avond te beleggen, rond het uitbrengen van een nieuw boek. Zie verder De Reclame.

30 maart 1976
‘’UM DEN OLDEN BEERNSCHOT” WEER VOLOP IN DE BELANGSTELLING
Het schrijven van boeken (o.a. over de figuur Aornt Peppelenkamp) en korte schetsen in de krant, hebben de laatstelijk in Hengelo Gld wonende auteur Herman van Velzen veel bekendheid in diens meer dan 40-jarige schrijversloopbaan gegeven. Evenals het schrijven van boeken hield deze helaas in 1974 overleden schrijver, wiens eigenlijke naam luidde Frans Roes, zich ook bezig met het samenstellen van toneelstukken in het Achterhoekse dialect, waarvan o.a. Riek Geesink, Uut de modder. Eén van zijn meest bekende en opgevoerde toneelstukken is echter ,,Um den Olden Beernschot”. Dit stuk, ruim 20 jaar geleden voor het laatst in Hengelo Gld opgevoerd, waarvan éénmaal zelfs in de open lucht (De Bleek), wordt nu weer op de voorgrond gebracht, mede door de Herman van Velzen-herdenking, welke woensdag 31 maart gaat plaats vinden in Hotel Langeler. Zie verder De Reclame.

6 april 1976
HERMAN VAN VELZEN – HERDENKING
Mevrouw Roes – Besselink krijgt hier het eerste exemplaar van het nieuwste boek van Herman van Velzen (getiteld „’t Kroegjen”) aangeboden door uitgever Witkam. J.l. woensdag 31 maart geschiedde dit tijdens een waardige herdenking van haar in 1974 overleden echtgenoot, Frans Roes, welke onder het pseudoniem Herman van Velzen, talloze dialectverhalen schreef. Dhr. H. Krosenbrink hield een boeiende inleiding over de figuur Herman van Velzen, terwijl de Hengelose Toneelvereniging H.T.V. voor het voetlicht ‘bracht ‘het toneelstuk ,,Um den Olden ‘Beernschot”. In een gedicht op rijm bracht Bertus Lubbers een hommage aan wijlen Frans Roes.

13 april 1976
GOEDE WONINGINRICHTING SCHEPT SFEER
De wens van de mens om met een goede inrichting van z’n woning, de woonsfeer te veraangenamen, vraagt naar mogelijkheden op dit gebied. Via een breed opgezette show van meubelen en tapijten, welke de fa. Grootbod uit de Regelinkstraat, gedurende meer dagen hield in Hotel Langeler, kon men een inzicht op de diverse mogelijkheden krijgen. Vooral was de aandacht gevestigd op de eiken meubelen, welke weer geheel eigentijds zijn geworden. De vraag daarna is dan ook had over hand toegenomen volgens deze firma. Een breed scala aan tapijtsoorten in het merk Intertest gaf de bezoeker ruim gelegenheid de voor zijn woning bestemde soort uit te zoeken. De tendens richtte zich meer naar het wollen tapijt. De stand in Intertest tapijt was zodanig opgesteld, dat dit in de zaal een afzonderlijk geheel van de woninginrichting-show vormde, hetgeen het kijken vergemakkelijkte. Er dienden zich gedurende de showdagen veel belangstellende kijkers aan.

NIEUW VAANDEL VOOR DE PONYCLUB HENGELO GLD
De ponyclub, opgericht 9 juni 1959, is een actieve veren. Onder leiding van de instructrices mevrouw E. J. Loman Maalderink en mejuffrouw T. H. G. M. Seesing oefenen elke zaterdagmiddag 21 meisjes en jongens op het ponyterrein aan de Banninkstraat in dressuur en springen. Naast de onderlinge wedstrijden wordt er door de jeugd ook meegedaan aan concoursen in de omliggende plaatsen Bij diverse festiviteiten en officiële gelegenheden, bijv. optochten, is het de gewoonte dat er per vereniging een vaandel mee gedragen wordt. Daar het bestaande vaandel aan vernieuwing toe was, heeft mevrouw Janssen Kosmaat op verzoek van het daarvoor opgerichte vaandelcomité voor de vereniging een nieuw vaandel ontworpen en gemaakt. Dit zal’ op 25 april a.s. om plm 3 uur aangeboden worden. In verband hiermee zijn er de gehele dag op het ponyterrein aan de Banninkstraat onderlinge wedstrijden en spelletjes op de pony’s. Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

20 april 1976
5 JAAR HENGELO’S GEMENGD KOOR
De eerste vijf jaren van samenvoeging van de zangverenigingen Excelsior en Sancta Ceacilia zit er al weer op. In die afgelopen vijf jaar Hengelo’s gemengd Koor, zoals de vereniging na de samenvoeging is gaan heten, is gebleken dat het een goed huwelijk is geweest, dat voor vijf jaar werd gesloten. Ter  gelegenheid van dit eerste lustrum is er op zaterdag 24 april a.s. een jubileumuitvoering in zaal Langeler. Deze avond zal geheel in het teken van de zang staan en het zeer afwisselende programma zal worden uitgevoerd door de jubilerende vereniging Hengelo’s Gemengd Koor o.l.v. dirigent B. Nijhof. Eveneens o.l.v. B. Nijhof zal Vordens Mannenkoor een aantal klassenummers uitvoeren. Verder wordt het programma afgewisseld met solo-zang van de bekende tenor Harry Pierik. De pianobegeleiding is in handen van Wim Sars. Hengelo’s Gemengd Koor hoopt dat velen deze avond de TV in de steek laten en naar zaal Langeler zullen komen om er te genieten van fijne zang. Ten overvloede wijzen wij er nog op dat de toegang geheel gratis is. Leden en huisgenoten van Hengelo’s Gemengd Koor kunnen er vast op rekenen dat op dinsdag 27 april op de repetitie-avond op veler verzoek de film over Hengelo gedraaid zal worden. Deze film werd indertijd opgenomen op initiatief van de zangvereniging Excelsior.

27 april 1976
OVER PAASVUREN EN DE BRANDWEER
De Paasvuren schijnen weer in de mode te komen. Zowel op 1e Paasdag als op Paasmaandag konden we ’s avonds op meerdere plaatsen in onze gemeente de vuren zien branden. Een romantisch gezicht: in de avondschemering de kring van toeschouwers waarvan de gezichten door de laaiende  vlammen verlicht worden. Het weer werkte dit jaar mee; schraal en droog weer, beter voor paasvuren dan voor akker en tuin. De brandweer heeft het bij zulke Paasdagen druk. De grote motorraces op het Varsselse circuit vroegen de nodige voorbereiding. Op zaterdag en Paasmaandag was het grootste deel van de Hengelose brandweermensen aan het circuit gebonden. De weinige overblijvenden hadden huisarrest, ze moesten beschikbaar blijven voor een mogelijke brand buiten het circuit. Het brandgevaar is in zo’n droogteperiode natuurlijk groot. Vooral bos en heide lopen gevaar maar ook de boerderijen met het vele brandbare materiaal dat daar omheen pleegt te staan. Het is daarom dat de gemeentelijke verordeningen voorschrijven dat de politie op de hoogte gesteld dient te worden als men een paasvuur wil ontsteken. Zonodig kan dan met eventueel gevaar rekening worden gehouden. Het voor komt ook nodeloos uitrukken. Immers, vaak bellen voorbijgangers of wat verderaf wonende buren de brandweer op als ze ergens vlammen zien, waarbij ze dan niet weten dat het om een paasvuur gaat. De kans bestaat daarbij dat” de brandweer voor een ,,loos alarm” onderweg is als een melding binnenkomt over een brand, waarbij ze wel dringend nodig is. Zie verder De Reclame.

Aanlijnen van honden binnen de bebouwde kommen
Geconstateerd is dat nog steeds honden binnen de bebouwde kommen in deze gemeente loslopen. De aandacht van belanghebbenden wordt er nogmaals op gevestigd, dat het ingevolge artikel 241 a van de Algemene Politieverordening dezer gemeente verboden is, in de bebouwde kommen, honden anders dan aangelijnd te laten lopen. In overleg met de rijkspolitie ter plaatse zal in het vervolg hierop nauwlettend worden toegezien.

Koninginnefeest te Keijenborg

4 mei 1976
DE GROOTSTE POORT (gedicht)
Ik lees, ik zie, ik hoor
De spiegel van ons wel en wee
Allen gaan we door
Steeds sneller, op naar wee.
’t Gaat goed dus ga zo voort
’t Wordt groter dus beter

’t Gaat sneller naar de grootste poort
Macht maakt allen zeker.
Sneller, we gaan ons zelf voorbij
Steeds sneller gaan de monden
Prijzen wachten in een rij
Wie wint de laatste ronden?
Ook ik moet mee
Ik wil niet voortaan
Ik ben tevree
Waar komt dit spel vandaan?
Allen gaan toch zo verzekerd
Zo vast besloten het einde tegemoet
Niemand die nog rekent
Met pech of tegenspoed.
Ik lees, ik zie, ik hoor
Zoek nog steeds naar hun verzekeringskantoor
Het startsein, ja dat is reeds lang gegeven
Maar waar, waar wordt de finishvlag geheven?
J. de Zwerver

11 mei 1976
WANDELTOCHT vanuit “Ons Huis”
Op zaterdag 22 mei a.s. organiseert het CJV Jong Hengelo’ wederom een wandeltocht. De start en finish zijn bij ,,Ons Huis” aan de Beukenlaan te Hengelo Gld Er zijn routes uitgezet over de afstanden 5, 10 en 15 km. Het is gebleken dat door deze ‘keuzemogelijkheden iedereen, zowel groot als klein, aan zijn trekken kan komen. De wandelingen leiden door de prachtige Hengelose omgeving en zijn dit jaar geheel nieuw. In de routes zijn uiteraard ook weer rustplaatsen opgenomen en er kan desgewenst onderweg een consumptie worden genomen om de inwendige mens te versterken. Deze op 22 mei te houden Meitocht is de derde in zijn reeks. Gezien het succes van de twee voorgaande wandeltochten, heeft men bij de voorbereidingen rekening gehouden met een hoog aantal te verwachten deelnemers. Alle deelnemers, of men nu voor de eerste, tweede of derde keer meedoet, krijgen bij het eindpunt een prachtige medaille. Het aantal keren meedoen staat op de medailles vermeld. Inschrijving en start bij ,,Ons Huis” op 22 mei a.s. tussen 12 en 2 uur.

BAKKERIJ BEZOEK “de Leer”
Dat de leerlingen van de RK lagere school „de Leer” niet alleen maar naar school gaan komt tot  uiting, door de bezoeken aan diverse bedrijven in Hengelo Gld. Zo werd onlangs warme bakker RoeiKreunen met een bezoek vereerd van een klas, die over al het geen zij te zien kregen later op school een opstel moesten maken. In een duidelijke demonstratie liet Roel Kreunen zien, wat er al zo komt kijken bij het bakken van brood, het vervaardigen van gebak enz.

18 mei 1976
ROMMELMARKT VAN CRESCENDO IS EEN TRADIONELE GEBEURTENIS GEWORDEN
Mede in verband met de wens naar aanvulling v. financiële middelen, ten aanschaf van instrumenten en uniformen heeft de chr. muziekvereniging Crescendo uit Hengelo Gld voor een aantal jaren terug een Rommelmarkt ingesteld. Het succes, dat er mee werd verkregen, gaf tevens aanleiding om er ieder jaar mee door te gaan. Men vindt er vaak voor elk wat wils. In deze tijd van Nostalgie, de hang naar het oude, is een Rommelmarkt een trekpleister, waar publiek uit de verre omtrek op afkomt. Het materiaal voor deze Rommelmarkten wordt veelal verkregen van particulieren, welke met meerdere artikelen na een schoonmaak soms een beetje in de maag zitten. Zie verder De Reclame.

 

25 mei 1976
„SPORTREAL” STAAT VOOR U KLAAR
De landelijke campagne „Sportreal” gaat ook in onze gem. starten. Ongetwijfeld bent u reeds op de hoogte, dat via deze aktie iedereen in de gelegenheid gesteld wordt tot meer en plezierig bewegen. Op zondag 30 mei zal .Sportreal” starten van 10.30-12.00 uur op de zonneweide van het zwembadcomplex. Deze eerste kennismaking is gratis. Zie verder De Reclame.

WOLFERSVEEN ZOEKT NIEUWE VOETBALAANWAS
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is een onomstotelijk feit. In de wereld van het voetbal worden jeugdige personen al vroeg opgeleid, om later in één van de hoofdelftallen voor te draven. In dit licht bezien, wil de voetbalver. Wolfersveen, die haar domicilie heeft op het sportterrein achter café Suselbeek, Ruurloseweg te Wolfersveen, jeugdspelers aantrekken in de leeftijdsgroep van 8-12 jaar. De jeugdcommissie van Wolfersveen zoekt de jeugdige voetballertjes, hoofdzakelijk in de buurtschappen Veldhoek, zowel onder Hengelo Gld als Ruurlo, de buurtschap Varssel, onder Hengelo Gld, de buurtschap Heurne en ook uiteraard ook in de buurtschap Wolfersveen te Zelhem.Gerdien van Stevord geet trouwen
Ankommende wekke woensdag geet onze dochter Gerdien trouwen met eur Martijn. Daorumme Is de winkel den helen dag niet los. Vri’jdagmargen köj weer bi’j ons terechte. Veur de mensen die’t gien Hengels könt leazen: Wegens familie-omstandigheden is onze zaak op woensdag 26 mei de gehele dag gesloten. Vrijdag weer graag tot uw dienst. (Donderdag 27 mei is het Hemelvaartsdag). SMEITINK „Stevord”.

Herwers Datsun

1 juni 1976
BEKRONING OP HET WERK van bakker Hekkelman
Het komt voor de bakker moet warme bakker Hekkelman uit de Raadhuisstraat te Hengelo Gld gedacht hebben toen hij ging deelnemen aan de tentoonstelling naar aanleiding van de tweejaarlijkse Oost Gelderse Bakkersdag die in Winterswijk plaats vond. Hij behaalde daar meerdere prijzen. Op de onderdelen superklasse brood, wit busbrood, croissants, suikerbolussen, krokante witte bol, witbrood, tarwebrood, tarwebusbrood ontving hij ’n zeer goede beoordeling Op dezelfde tentoonstelling van bakkersprodukten behaalde de medewerker van bakker Hekkelman, Gerrit Groot Roessink uit Vorden, ook enige prijzen, die vielen op witbrood en tarwebrood. Het was dus deze keer beslist geen zoete broodjes bakken.

TENNISCLUB „HET ELDERINK” WEER EEN KAMPIOENSCHAP RIJKER
Met een harde smash werd door de heren H. Bos, G. Jansen, W. Lubbers en H. Reindsen, die het eerste viertal van de tennisclub het Elderink vormen, de nodige punten gescoord voor ’t kampioenschap in de 3e klas van ’t district Gelderland. In de thuiswedstrijd tegen de ploeg van Gendt uit de Betuwe werd het kampioenschap binnengehaald. Zie verder De Reclame.

8 juni 1976
Drukkerij Wolters volop in de belangstelling (met foto)
Niet alleen onze klanten weten de weg naar ons bedrijf te vinden. Onlangs bezocht een klas van de openbare basisschool aan de Rozenstraat te Hengelo GId onder leiding van meneer van Gijssel onze drukkerij, waar de jongelui zich op de hoogte kwamen stellen van de vervaardiging van drukwerk in al zijn vormen. Door middel van een duidelijke uitleg en demonstratie werd getoond hoe drukwerk ontstaat. Vanaf het zetten met de hand, machinezetten, drukken en afwerken kregen de jongens en meisjes enig inzicht in het produktieproces. Van een eenvoudig visitekaartje t.e.m. het klaarmaken van ons weekblad „DE RECLAME”. Ook het vervaardigen van de plaatjes die in de krant komen en die op de clichemachine worden gemaakt, waarvan hierbij een paar afbeeldingen van de jongens en meisjes, stond groot in de belangstelling.

„ACHILLES” EEN HALVE EEUW
De Hengelose gymnastiekvereniging ACHILLES beleefde kort na haar druk bezochte jaarlijkse uitvoeringen, wederom een hoogte punt. Een vijftig jarig bestaan is een niet zo alledaagse gebeurtenis, welke het bestuur en leden van de jubilerende vereniging niet zo maar voorbij wensten te laten gaan. Op woensdag 26 mei j.l. kreeg de viering van het gouden jubileum al gestalte in de vorm van een receptie in zaal Langeler, waar sprekers veel lof toezwaaiden naar de vereniging. Burgemeester Quarles van Ufford belichtte in zijn toespraak de naam van de vereniging. Vele gelukwensen en cadeaus werden de jubilerende vereniging aangeboden. Zie verder De Reclame.

Hengelo Gld gaat op wintersportreis
Evenals afgelopen winter gaat Hengelo Gld weer op wintersport. Ter afwisseling deze keer niet naar het Feistritztal maar naar het Zillertal in Tirol, van 9 t.e.m. 19 jan. 1977. De plaats van bestemming is Gerlos, een wintersport plaats met vele faciliteiten. Het is een romantisch plaatsje, reeds bij veel Hollanders bekend. Hier vindt men het oude Tirol, verenigd met de tegenwoordige tijd. Gerlos ligt op 1246 meter en de liften gaan tot ruim 2000 meter hoog. Natuurlijk kan iedereen uit de gemeente Hengelo Gld mee maar er zijn reeds vele aanmeldingen van de vorige reis. Indien u ook interesse heeft, neemt u dan contact op vóór 15 juli met de leden van de werkgroep Contact Hengelo-Feistritztal, te weten H. Seinen, tel. 1962, A. Lubbers, tel. 1253, W. Boerman, tel. 1461.

In de kökken van Rengerink
Joa, ze zit hier in de kokken van de familie Rengerink. Een opname van het toneelgezelschap van de HTV, die zoveel eer inlegde met de opvoering van het dialectstuk ,,Um den Olden Beernschot” en er toe bijdroeg, dat de herdenking van Herman van Velzen nog meer inhoud kreeg. Zesmaal in Hengelo Gld en twee maal buiten de plaats (Silvolde en Ulft) werd de opvoering van het stuk ter hand genomen. Zie verder De Reclame.

De Muldersfluite en het broodgebeuren (Zie foto in de Reclame)
Ik heb mijn wagen volgeladen, niet met oude wijven maar met roggebroden. De handhaving van een traditie, zeker als dit een folkloristisch gebeuren betreft heeft zeker zin en ook waarde. De levering van roggebroden door de cijnsplichtige boeren uit de Marken Dunsborg en ’t Gooy, nog steeds in ere gehouden, brengt op Hemelvaartsdag een groot aantal mensen bijeen aan de hoeve ,,de Muldersfluite aan de weg Hengelo Zelhem. Deze boerderij heeft haar naam te danken aan het feest (fluit) dat van vroegere tijden af de broodlevering aan dit muldershuis omgaf. In de nabijheid stond de molen ,,de Olde Kaste”, welke in de jaren dertig afgebroken werd. In latere jaren heeft de naam nog veel betekenis gehad bij het vervaardigen van de vele roggebroden in het bedrijf van de dames Daatje en Gonda Wissink, waar Hein Ehringfeld soms wel broden bakte van meer dan 100 pond. Zie verder De Reclame.

Het vreemde songfestival
De burgemeester van Knudde in ’t Riet wordt hier door een reporter geïntervieuwd over de gang van zaken bij het vreemde songfestival, dat in zijn plaats staat te gebeuren. Met veel overgave acteerden de leerlingen van de openbare basisschool in de musical „Het vreemde songfestival. Door een goede voorbereiding waarbij meester van Gijssel een grote inbreng had, speelden de leerlingen op voortreffelijke wijze, daarbij niet onderdoend voor groteren. Zowel de aan wezigen op de ouderavond van deze school als de speciale bejaarden avond, die beiden plaats vonden in zaal Langeler, genoten met volle teugen van het werk van deze toneeltalenten. Aan deze musical werken een groot aantal jongen en meisjes mee, waarbij ook grote aandacht was besteed aan de kleding en de grime, welke laatste werd verzorgd door de dames van kapsalon Wuestenenk.

15 juni 1976
Vaderdag-geschenken
Portemonnees, Portefeuilles, Tabak- en shag-etuis Clipper- en diplomatentassen, Weekendtassen en koffers, Parapluies, lang en kort, Keus genoeg bij BOERMAN lederwaren SPALSTRAAT 10 – HENGELO GLD TEL. 05753-1379.

22 juni 1976
BREDERE BELANGSTELLING VOOR DE SCHIETSPORT
De komst van een eigen vaste accomodatie heeft voor de schietvereniging Willem Tell meer mogelijkheden geschapen om ook haar ledental te doen uitbreiden. Niet alleen oudere heren zijn nu ook aktief op de banen, maar sinds kort ook een twintigtal jeugdige schutters en tien dames. De dames zijn fanatiek genoeg, om in puntenaantal hun mannelijke collega’s voorbij te streven. In volle concentratie kan in de eigen omgeving het schieten worden beoefend. Net als bij de hengelsport, gaat er ook bij de schietsport een rust Uit .welke een goede tegenhanger vormt tegen alle jachtige prestatiedrang. Op de vrijdagavond en zondagmorgen zijn de banen doorlopend bezet voor het schieten met luchtbuks, vuur- of pistool. Er wordt eerst de nodige concentratie opgedaan, voor op de schijf wordt gericht, met veelal betere prestaties, dan maar gelijk op de kaart te gaan bateren. Willem Tell heeft met het doen tot stand kamen van een eigen schietaccomodatie op het sportpark  het Elderink, welke zelfs nog uitgebreid kan en zal worden in de toekomst, een schot in de roos gedaan. Gezien de toeloop van leden is er gewoon een behoefte aan een volwaardige accomodatie.Motorcross op het Zand

Het geluid van de racemotoren op de „VarsselRing” te Hengelo Gld is nog maar nauwelijks verstomd of het volgende motorsportevenement dient zich al weer aan. Op zondag 11 juli wordt op het bekende circuit ’t Zand een nationale motorcross georganiseerd, met als hoogtepunt de klasse 500 cc senioren en internationalen en de klasse 250 cc senioren en internationalen. Het hoogtepunt van deze dag zal ongetwijfeld de klasse 500 cc senioren en internationalen worden waar Gerrit Wolsink (die lange tijd niet in deze streek aan de start verscheen) het moet opnemen tegen de kampioen van 1975, Frans Sigmans uit Bakel. Natuurlijk verschijnen ook de overige toppers aan de start. Voor het echter zo ver is moet er nog een berg werk verzet worden, want nog steeds ligt het circuit vol bomen en takken, gevolg van de beruchte februaristorm. De enthousiaste knokploeg van de Hamové zal er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat de baan op tijd klaar is.

TENNIS OOK GEWILD IN HENGELO GLD
Een ledental van 275 personen, waarvan een kleinere kern aktief in de wedstrijdsport en voor de rest recreatief tennis, geeft wel een bewijs dat de tennisclub Het Elderink en het tennis In Hengelo Gld aanspreekt. De banen, gelegen op het sportpark te ‘Hengelo wordt weer met een baan uitgebreid, zodat er gelijktijdig meer partijen gespeeld kunnen worden. O.l.v. de heer Sikkink wordt er op de dinsdag en nu ook sinds kort ’s woensdags instructie .gegeven. Er zijn al zoveel aanvragen om tennisles dat de hele woensdag wel gebruikt kan worden. Zie verder De Reclame.

Gedicht Erik Bruil

29 juni 1976
OPENING van het nieuwe Dorpshuis in de Velswijk
Op woensdag 30 juni a.s. 15.00 uur: ontvangst van de genodigden De opening wordt verricht door de burgemeester van Zelhem. 19.00 uur: ballonwedstrijd voor de jeugd waarna een OPEN HUIS wordt gehouden waar u van harte welkom bent.
Het Bestuur.

6 juli 1976
1921 HENGELO, VROEGER EN NU 1976
Nu ik deze maand 55 jaar Hengelo’s ingezetene ben, dwalen mijn gedachten vanzelfsprekend terug naar die begintijd. Een eenvoudig dorpje met petroleumverlichting, en een gemoedelijke bevolking, waar je je thuis voelde. De Spalstraat, een onvergetelijke dorpsstraat met dubbele bomenrij, waardoor de stoomtram reed. In plaats van de Kastanjelaan een landelijk slingerpaadje naast de dorpsbeek (de Loake), begroeid met akker maalshout. De Holthoek (Ruurloseweg) deed haar naam alle eer aan. De dorpsbleek, ’s maandags vol wasgoed dat gebleekt moest worden. Gelukkig heeft dit terrein, mede door verlichting gedurende een paar zomermaanden de volle aandacht die het unieke Bleikenhuusken verdient. Door de veel talrijke roggevelden liepen voetpaden waar wandelaars van genoten. Het waren kerkepaden, waarlangs zondags talrijke boeren en boerinnen in klederdracht liepen om in de kerk te komen. Nu stapt men modern gekleed in de auto’s en rijdt langs gebaande wegen kerkwaarts. Dit is niet afkeurend bedoeld, maar ik wil de grote tegenstelling belichten. Het kerkplein vol zwaar geboomte met het Meistersbanksken en niet te vergeten de botterloze, waar wekelijks visafslag was, verdween evenals het prachtige laantje in de omgeving van het kerkhof. Natuurlijk juich ik de vooruitgang van mijn woonplaats toe, maar als ik de moderne warenhuizen vergelijk met de gezellige winkeltjes van vroeger, zie ik de verstedelijking zo duidelijk. Laten de hoge waarden (saamhorigheid en behulpzaamheid) van een plattelands samenleving hiermee niet verloren mogen gaan. (U. G.-D.).

Tekenwedstrijd Veilig Verkeer Nederland (zie foto in de Reclame)
De veiligheid in het hedendaagse verkeer is een aspect waaraan niemand voorbij kan en mag gaan. Veilig Verkeer Nederland tracht dan ook van jongs af aan verkeerverantwoordelijkheid bij te brengen. In Hengelo Gld bracht de afd. van Veilig Verkeer in samenwerking met de Rabobank ’n tekenwedstrijd op gang Via de basisscholen werden formulieren verspreid waarop aandacht voor de aktie werd gevraagd. Ruim 212 tekeningen werden ingezonden. De opdracht was om volgens eigen visie de fiets via een tekening in verband te brengen met verkeersveiligheid Voor de plaatselijke jury, bestaande uit de heer Achterstraat, opperwachtmees ter der Rijkspolitie, de heer Fridsma, onderwijzer, was het geen gemakkelijke taak om op verantwoorde wijze een keuze te doen voor de prijsbeoordeling. Om zowel de oudsten als de jongsten een gelijke kans te geven werden twee groepen gevormd. De jury heeft voor een goede beoordeling heel wat uurtjes verbruik. Het resultaat van hun bevindingen werd bekend gemaakt tijdens een korte bijeenkomst in de kantine van de Rabobank. Namens de Raiffeisenbank bracht de heer A. J. de Jong de deelnemertjes dank voor de geleverde moeite en gaf tevens de waarde aan die de tekening heeft voor de verkeersveiligheid. Met verwachting werd uitgekeken naar de uitslag. Met een toepasselijk woord reikte de heer de Jong de prijzen uit. Vol trots namen zij de door hen gewonnen prijs in ontvangst. Zie verder De Reclame.

Kermis 1976

13 juli 1976
PARA-SAILING
VVV Hengelo organiseert op zondag 1 aug. a.s. ’s middags 2 uur op een terrein aan de Berendschotstraat ’n demonstratie para-sailing, in samenwerking met het Pepsi para-team. Wat is para-sailing? Mogelijk hebben velen een demonstratie van genoemd team op de televisie gezien. Voor hen, die het niet gezien hebben: para-sailing is een nieuwe spectaculaire zweefsport, waarbij een deelnemer (sailor) met een parachute en aan een kabel door een auto een eind de lucht in wordt
getrokken. De auto stopt, en de sailor daalt naar de aarde. Uit een advertentie in dit blad blijkt dat ook inwoners van Hengelo aan de demonstratie kunnen meedoen. Men moet zich tijdig opgeven,
waarna zonodig geloot wordt. Men doet op eigen risico mee, maar het para-team bestaat uit geoefende mannen, die de veiligheid van de deelnemers in het oog houden.

KLEURWEDSTRIJD VEENENDAAL SUPERMARKT
Ter gelegenheid van de opening van haar supermarkt aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld had Veenendaal’s supermarkt een kleurwedstrijd uitgeschreven welke meer dan 1200 inzendingen opleverde. Een speciale jury van 2 kleuterleidsters, buiten Hengelo Gld had een zware taak ‘bij de beoordeling voor het toekennen van de prijzen. De uitslag was als volgt: Zie verder De Reclame.

20 juli 1976
ZONDAG 25 JULI presenteert discobar CANDLE-LIGHT De groep BLOWIN F-RAY „DE EIKEBOOM”
Harry en Alie Mentink Tel. 05753-1329 – Keijenborg .
OOK VOOR BRUILOFTEN EN PARTIJEN BELEEFD AANBEVOLEN.27 juli 1976
Herijk van maten en gewichten
De aandacht van belanghebbenden wordt erop gevestigd, dat op maandag 23 augustus 1976, van 09.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur, in de zaal van Hotel ,,’t Averenck”, Th. J. Michels, Spalstraat 45, alhier, wederom herijk van maten en gewichten zal plaatsvinden. Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat deze herkeuring verplicht is gesteld.
Het gemeentebestuur van Hengelo Gld Hengelo Gld, 19 juli 1976.

3 augustus 1976Heerlijke verkoeling Leo Jolij

De ‘lange hete zomer, die we dit jaar beleven, deed velen smachten naar verkoeling. Deze gedachte had waarschijnlijk ook Leo Jolij, toen hij deelnam aan de behendigheidswedstrijd tijdens de Hengelose kermis. De opdracht om aan het einde van het parcours al rijdende de kraan dicht te draaien, lokte hem niet zo erg. Parmantig gezeten op het stalen ros, boenderde Nelis maar door, waarbij hij de volle laag kreeg van de waterstraal. Dat werd uiteraard wel even lachen. Kan mien niks schaelen zei Nelis, ue geet toch um de gein en de motor is meteen mooi schone. Heerlijk, koel water. Op de foto: Leo Jolij, alias Nelis in aktie.

Hengelose Braderie
Voor herhaling vatbaar, dat is het zeker de Hengelose Braderie. Dat kan ook, na woensdag 28 juli is weer zo’n gezellige kramerij in de Kerkstraat te Hengelo Gld en wel op woensdag 4 augustus. De vele stands, met hun attracties trokken en trekken de nodige aandacht. Raden, puzzelen, flesgooien, biljarten, schieten, busgooien, kop van Jut, speerwerpen en een onvervalste wedstrijd parapluhangen behoren tot die attrakties Verschillende zaken hebben ook een stand betrokken en bieden daar hun artikelen te koop aan. Een hartige hap en een koele dronk ontbreken ook niet Muzikale genoegens beleeft men via band en plaat in de twee aanwezige consumptiestands. Een boerenkapel, geformeerd uit leden van Crescendo, wisselt af met heerlijke deuntjes. Wie het juiste wil weten ontbreekt 4 augustus niet in de Kerkstraat.

10 augustus 1976
Foto’s van Hengelose braderie


Evelien Kreunen Para-sailing


Paraplu hangen en Kop van Jut

17 augustus 1976
Algehele opheffings-uitverkoop van rijwielen
Brommers tegen sterk verlaagde prijzen. Vele merken. Fa. B. Anneveldt Pastoor Thuisstraat 7 – KEIJENBURG.

DANSLESSEN Keijenburg
Inschrijving nieuwe cursussen voor beginners, gevorderden, gehuwden en verloofden KEIJENBURG: vrijdag 20 aug. a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in zaal Winkelman Gelieve bij inschrijving ƒ 5,- te voldoen.
Dansstudio KAAK LICHTENVOORD E – GROENLO – TEL (05443) 1809.

24 augustus 1976

De Hengelose schietvereniging heeft een mooi geschenk ontvangen.
Op de foto probeert de voorzitter van de S.V. Willem Teil hun pas ontvangen klein kaliber pistool in het bijzijn van de schenker, de heer Swaan en het lid Toon Waenink. Bij de bouw van het nieuwe lokaal van Willem Tell had men hout nodig. Bij de fa. Oldenboom in Zelhem werd hierna gevraagd en ondervond men een prettige behandeling. Als dank voor deze behandeling nodigde Willem Tell de directie en personeel uit om in het nieuwe lokaal een avond te komen schieten. Op deze avond kwam de wens naar voren een klein kaliber pistool te bezitten. Dit werd door de directie van de fa. Oldenboom in de persoon van de heer J. Swaan goed onthouden. Onlangs werd in een kleine bijeenkomst in het schietlokaal dit pistool door de heer Swaan aan Willem Tell overhandigd. Het staat buiten kijf dat de schietver. Willem Tell bijzonder dankbaar was en het pistool werd direct ingewijd.

31 augustus 1976
Wi’j goat t’r vandeur!
Onze zaak hew vekoch en bunt van plan te verhuuzen. Bi’j ons vetrek uut Keijenborg (woar wi’j fijne joaren hep beleaft) .wille wi’j graag afscheid nemmen. Doarveur geve wi’j ow de geleagenheid un afscheidsborreltjen te drinken met ons op zoaterdag 11 september in de kroeg van Hilderink „de Smid” op de Keijenborg, van vief tut negen uur.
BAT EN GREET ANNEVELDT Pastoor Thuusstroate 7 – Keijenborg. Sprekhoorn 1296.
Hadstikke bedankt veur ut vetrouwen, dat wi’j van onze grote klantenkring moggen genieten. Tut zeens.

De UVV hervat haar activiteiten!
U weet toch dat de UVV allerlei activiteiten organiseert voor de Hengelose en Keijenborgse bejaarden? Zo is er een bejaardendansgroep, een sociëteit, een zangkoor, terwijl er ook ontspanningsmiddagen worden gehouden, ledere Hengelose en Keijenborgse ingezetene boven de 65 jaar is van harte welkom en de UW hoopt dan ook naast de vaste bezoekers en bezoeksters vele nieuwe ingezetenen welkom te kunnen heten. De sociëteit wordt gehouden om de 14 dagen In „Ons Huis” eerstvolgende sociëteit is op dinsdag 7 sept., 2 uur, terwijl iedere donderdagmiddag om kwart voor vier in „Ons Huis” gezongen wordt. Kom eens een kijkje nemen. Nadere inl. over het UVV-werk: mevr. v. Deljke-de Goede, Tel. 1370.

7 september 1976
Heropening modehuis Langeler
Woensdag 15 september 1976 om 15.00 uur, heropenen wij onze met 70 m2 uitgebreide en vernieuwde DAMES-, HEREN- EN KINDERKONFEKTIEZAAK De nu meer overzichtelijke afdelingen vol eigentijdse mode in een gezellige sfeer. Waar U alles rustig kunt bekijken. Waar persoonlijke service en een goed advies net zo belangrijk zijn als het in huis hebben van de laatste modetrends. Natuurlijk vieren wij de heropening in een feestelijke sfeer. Ook al komt U alleen maar even nieuwsgierig neuzen, U gaat toch niet met lege handen de deur uit. Want voor iedereen hebben we een leuke gratis attentie klaar liggen. Voor de modebewuste vrouw reden genoeg om even bij MODEHUIS LANGELER binnen te wippen.

OVERDRACHT GERESTAUREERD ORGEL
De jarenlange noodzaak van restauratie van het fraaie orgel in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld, heeft er toe geleid, dat een ruime periode geleden, toen de koppen bij elkaar werden gestoken en er een commissie werd benoemd, die de restauratieplannen voorbereidde. Ter begeleiding van deze voorbereiding schreef de heer E. J. ten Hoeve, die zelf ook al tal van jaren op dit orgel speelt, een boekje over de geschiedenis van het orgel. Deze zeer interessante uitgave is nu nog steeds verkrijgbaar è f 5.—, o.a. bij de heer ten Hoeve, bij Wolters Boekhandel of bij de kerkvoogdij. Het resultaat van alle inspanningen is dat op dinsdag 14 september tijdens een bijeenkomst in de Herv. Kerk, ’s avonds om half acht, het gerestaureerde orgel door de kerkvoogdij aan de kerkeraad zal worden overgedragen. Zie verder De Reclame.

14 september 1976
UITBREIDING METAALWARENBEDRIJF GOMA
Het ziet er naar uit, wanneer G.S. hun goedkeuring hechten aan een raadsbesluit der gemeente Hengelo Gld, dat het metaalwarenbedrijf Goma, gesticht door wijlen G. Oortgiesen, een flinke uitbreiding zal ondergaan. Dit bedrijf dat ruim 3 jaar geleden door nieuwbouw op een bedrijfsruimte kwam van ruim 800 m2, zal dan bijna kunnen rekenen op een verdubbeling van de thans bestaande ruimte. Het bedrijf, dat zich heeft gespecialiseerd als toeleveringsbedrijf, o.m. in onderdelen voor winkel- en magazijninrichting, alsmede radiatoren voor verwarming, werd na het wegvallen van de heer G. Oortgiesen omgezet in een B.V. waarvan de heer A. Teunissen (mede vennoot) directeur is geworden. De heer Teunissen die samen met de heer Oortgiesen in de GOMA begon, werkten voordien samen in Deventer in de haardenfabriek Davo. Het personeelsbestand zal met de nieuwbouw, die hoofdzakelijk dient voor opslag, ook uitbreiding onder gaan. In deze tijden van grote werkeloosheid is dit een prettig geluid. Voor genoemde nieuwbouw van het metaalwarenbedrijf GOMA, dat voor het vele stanswerk haar stempels in eigen bedrijf maakt, heeft de gemeenteraad gaarne haar medewerking verleent aan de wijziging van het bestemmingsplan voor het buitengebied.

21 september 1976
Bestemmingsplannen
De burgemeester van Hengelo Gld maakt ter vol doening aan ‘het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente in zijn vergadering van 7 september 1976 heeft verklaard dat: bestemmingsplannen c.q. herzieningen van bestemmingsplannen worden voorbereid voor de gebieden, welke op de bij dit besluit behorende en als zodanig ‘gewaarmerkte tekeningen nader zijn aangegeven. Deze gebieden zijn:
a het dorp Keijenborg;
b de kern van het dorp Hengelo;
Zie verder De Reclame.

Candlelight discobar

28 september 1976
Opheffing bakkerij v.d. Weer
Wegens omstandigheden hebben wij besloten met ingang van maandag 11 oktober de bakkerij te sluiten en de winkel in te richten tot slijterij. Bij deze willen wij tevens al onze cliënten hartelijk danken voor het genoten vertrouwen, dat wij vele jaren mochten ontvangen en hopen dat de contacten blijven bestaan.
Fam. v.d. Weer. 

5 oktober 1976
CDA-AFDELING HENGELO- KEIJENBORG
De plaatselijke besturen van ARP, CHU en KVP Hengelo en Keijenborg hebben de eerste stappen gezet om tot oprichting van een CDA-afdeling in de gemeente Hengelo Gld te komen. Hiertoe is een commissie in het leven geroepen, bestaande uit 2 leden van elk der 4 groeperingen. Deze commissie hield onlangs haar eerste bespreking, waarbij CDA-statuten en reglement plaatselijke CDA aan de orde kwamen. Nadat ten aanzien van enkele punten nog overleg met de plaatselijke besturen moet plaatsvinden, hoopt men zeer binnenkort een algemene vergadering te kunnen beleggen waarvoor alle leden en CDA-sympathisanten buiten de bestaande politieke partijen worden uitgenodigd om aan de voor te leggen stukken hun fiat te geven.

WINTERPROGRAMMA DORPSHUIS „DE HORST”
In het dorpshuis ,,De Horst” zullen evenals verleden jaar weer diverse aktiviteten plaats vinden in het komend winterseizoen. Zie verder De Reclame.

EEN BEETJE KERMIS OP HET HENGELOSE ZWEMBAD
Het Hengelose zwembad is na een druk seizoen weer gesloten. Toch blijft een prettige gebeurtenis nog iets langer in de herinnering. Sinds de opening van Hengelo’s zwemwater werd het 5000e zwemdiploma uitgereikt. De gelukkige was Sandra Willemsen aan de Remmelinkdijk, Keijenborg. Een fijne opsteker voor badmeester Gerard van Aken die met zijn legertje helpers een vertrouwd team is geworden voor de talrijke bezoekers en diplomazwemmers. Zie verder De Reclame.

12 oktober 1976
HEROPENING WOENSDAG 20 OKTOBER DROGISTERIJ – PARFUMERIE Marianne
Naast de bekende kollektie vindt U in onze zaak thans de vermaarde: Mary quant cosmetica serie, Speciale kruidenhoek, Millers natuurlijke huidverzorgingsserie (ongeparfumeerd en ongekleurd) Diverse aanbiedingen.
Felix en Marianne Takkenkamp, RUURLOSEWEG 5 HENGELO GLD TELEFOON 05753-2062.

19 oktober 1976
AKTIE VLUCHTELINGEN 1976
In de week van 25 t.e.m. 29 okt. zal in heel Nederland een aktie worden gevoerd voor de toekomst van tenminste 30000 vluchtelingen. In Hengelo is een plaatselijk comité gevormd. Dit comité heeft besloten dat de geversets op woensdag 27 okt. huis- aan-huis worden verspreid. Op vrijdag 29 okt. wordt de enveloppe met uw bijdrage door vrijwilligers opgehaald. Het doel van deze aktie is om aan minstens 30000 vluchtelingen in ons land een zinvol bestaan te geven.

26 oktober 1976
VAKMANSCHAP MET GOUD BEKROOND
Op de slagersvaktentoonstelling, Siavakto, gehouden van 18 tot 21 oktober j.l., behaalde onze plaatsgenoot de heer J. J. W. Veenink, chefslager van Wansink Vivo Supermarkt, prachtige successen. Onder de vele inzendingen, die enkele duizenden bedroegen, werd zijn ingezonden fijne leverworst met een gouden medaille bekroond, terwijl zijn inzending in de categorie boterhamworst met een bronzen medaille werd gehonoreerd. Een fantastisch resultaat voor de worstmakers van onze Hengelose Vivo Supermarkt dat met recht een felicitatie waard is.

SPORTTOURNOOI – BASKETBAL
In onze gemeente wordt een basketbaltournooi gehouden voor straten-teams. De straat-teams zulten bestaan uit 7 spelers. De leeftijd van de spelers dient tussen de 20 en 60 jaar te zijn. Men mag per straat meerdere teams inschrijven Er is een heren- en een damesafdeling. Zie verder De Reclame

Hamove Teamcross met Karel Lubbers, Henk Hellegers, Gerrit de Haan, Bennie Wissink, Henk Hulshof, Antoon Meerbeek, Bennie Hartelman en Henk Helmink

2 november 1976
HET VERLANGEN NAAR SFEER EN EENVOUD
Welke pogingen er ook via TV of het moderne toneel onder nomen worden, om het talrijke publiek te boeien voor een stuk dat boven ieders begrippen uit gaat, valt niet mee. De jachtige tijd doet de mens verlangen naar sfeer en eenvoud. Het is daarom begrijpelijk, welke grote waardering men nog steeds op weet te brengen voor streekromans, waarin een levensechte gebeurtenis wordt weergegeven. De talrijke opvoeringen van „Um den olden Beernschot” hebben het bewijs geleverd, dat het grote publiek dit blijft waarderen. Voor de Hengelose Toneelvereniging, die met de opvoering van genoemd stuk nog meer bekendheid kreeg, was dit aanleiding om te speuren naar een toneelstuk dat aansluiting kon geven op de voorjaarsuitvoeringen. Het resultaat is dat de keuze gevallen is op het streekstuk „Eigengeëerfde grond”, dat grotendeels in het dialect opgevoerd dient te worden. Zie verder De Reclame.

Sluiting vuilnisstortplaats
Het gemeentebestuur van Hengelo Gld deelt mede, dat met ingang van 8 november 1976 de vuilnisstortplaats aan de Zelhemseweg wordt gesloten, omdat deze vol is. Het storten van vuil kan geschieden op de gemeenschappelijke vuilnisstortplaats te Zelhem, geopend op werkdagen van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur en op zaterdagen, uitsluitend voor particulieren, van 8.00 tot 10.00 uur. Het storten van hoeveelheden kleiner dan 1 m3 per week is gratis, het storten van grotere hoeveelheden kan alleen geschieden tegen afgifte van stortbonnen. Deze stortbonnen zijn tegen
betaling van ƒ 3.25 ter gemeente-secretarie verkrijgbaar.

DROGISTERIJ MARIANNE HEROPEND
Onlangs hebben Felix en Marianne Takkenkamp hun drogisterij Marianne aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld heropend. De tot dan toe bestaande verkoopruimte bleek na enige jaren te klein geworden te zijn om ’t assortiment te kunnen bergen en het publiek goed van dienst te kunnen zijn. Zie verder De Reclame.

 9 november 1976
HERFST-Oriënteringsrit HAMOVE
ZONDAG 14 NOV. A.S. Inschrijving vanaf 1.30 uur bij café „de Zandheuvel”, Ruurloseweg te Hengelo Gld Start 2 uur Fraaie prijzen. Houdt tevens vrij voor de WILDRIT OP ZATERDAG 27 NOV. A.S.

16 november 1976
Overzicht zaken Hengelo en Keijenborg
Doe uw inkopen in Hengelo en Keijenborg BIJ DE DEELNEMENDE ZAKEN, HERKENBAAR AAN DE GROENE REKIAME-BILJETTEN. Zie verder De Reclame.

Over de sortering bij STEVORD:
Aan de kinderen van alle Hengelose scholen hebben we vorige week een tweetal speelgoedreclameboekjes uitgereikt. Een folder over huishoudelijke en luxe artikelen is huis-aan-huis verspreid. Mocht U die niet gekregen hebben, dan kunt U er in de winkel één afhalen. Onze sortering is uiteraard veel groter dan in de verspreide folders vermeld. Wel kunnen sommige merken uit de folders door ons vervangen zijn door andere merken. Dit hebben we gedaan als wij met een ander merk betere ervaringen hebben. We hebben met veel zorg onze sortering voor de Sinterklaasverkoop samengesteld om U de grootst mogelijke waarde voor Uw geld te geven. De grootste keus in Hengelo biedt Stevord U, dat ziet u zo!

23 november 1976
VERLICHTING- EN BANDENCONTROLE
We zitten midden in de herfst- en winterperiode en de tijd van slecht weer, slecht zicht, natte en gladde wegen is weer aangebroken. Een controle van verlichting en banden is daarom noodzakelijk. Om in die behoefte te voorzien, organiseert Veilig Verkeer Nederland, afdeling Hengelo Gld op vrijdag 26 november a.s. een banden- en verlichtingscontrole. Deze controle zal plaatsvinden in de brandweerkazerne op de lekink te Hengelo Gld en vangt om half zeven aan. Deze controle is kosteloos en men ontvangt gratis advies. Doe het, het is in ons aller belang.

30 november 1976
Kruisjas-avond Hotel De Eikenboom
AANVANG 8 UUR HOTEL „DE EIKEBOOM” TEL 1329 – KEIJENBORG.

7 december 1976
FEESTELIJKE HEROPENING DROGISTERIJ GOOSSENS
Door’t wegtrekken van het drogisterij-symbool de Gonden Gaper door de kinderen van de familie Goossens, kreeg men toegang tot de geheel verbouwde en gemoderniseerde winkel van de fa. Goossens aan de Pastoor Thuisstraat te Keijenburg. Het winkelpand dat door interne verbouwing met maar liefst 40 meter verkoopruimte is toegenomen, bevat de drogisterij en verfshop. Door deze ruimte is er plaats gekomen om het assortiment danig uit te breiden, o.a. in de make-up artikelen. Ook de uitbreiding in de drogisterij-artikelen onderging het zelfde lot. Zie verder De Reclame.

DE SLIJTER OP ‘T HOEKJE
Na een 65-jarig bestaan als bakkerij, heeft de heer G. J. van de Weer, Spalstraat 1 te Hengelo Gld, een punt gezet achter de uitoefening van deze bedrijfstak. Wegens persoonlijke omstandigheden, wordt nu het accent gelegd op de uitbreiding van het café-restaurant ’t Hoekje annex slijterij, waarbij de vrijkomende ruimte van de bakkerij en kruidenierswinkel nu besteed kan worden voor de slijterij. Alhoewel de fa. v.d. Weer al jaren vanuit het café het slijtersvak uitoefende, heeft men nu de mogelijkheid geschapen, op deze wijze naar buiten te treden. Zie verder De Reclame.

14 december 1976
Feestelijk vlees van keurslager van Burk
Wij hebben ons helemaal voorbereid om u in de komende feestdagen eens heerlijk te verwennen. In onze Keurslagerij vindt u heel veel keus in het beste vlees, dat wij met bijzonder veel zorg persoonlijk voor u klaar maken. Een garantie voor uw sukses. Wij hebben in de sektor vleeswaren en specialiteiten ook heel veel heerlijks voor u gereed liggen. Verder zult u weer merken hoeveel variaties wij u bieden voor een geslaagde fondue. Ook voor de gourmetparty – het culinaire broertje van de fondue – kunt u bij ons terecht En om het geheel af te ronden, hebben wij wijnexperts geraadpleegd om u een verantwoord advies te geven „welke wijn bij welk vlees” het beste past. Zie verder De Reclame.

Unicef-aktie in Hengelo Gld
Op 17 december zullen de kinderen van de kleuteren basisscholen weer door het dorp trekken met hun eigengemaakte kerst versie ringen, die ze dan zullen trachten te verkopen en die dan in een  boom worden gehangen. Ook ’s avonds is er gelegenheid wat voor Unicef te geven, dan staan debomen bij de Rabobank in de Raadhuisstraat van 7 tot 9 uur. Daar kan men ook kaarten en agenda’s kopen. Komt U ook? Tot ziens op 17 december.

Henk Biezeman

21 december 1976
AFSTEKEN VAN VUURWERK
De burgemeester der gemeente Hengelo Gld maakt bekend, dat hij voor de periode 27 december 1976 t.e.m. 2 januari 1977 ontheffing verleent van het bepaalde in artikel 183 onder a van de Algemene  Politieverordening, tot het afsteken van wettelijk geoorloofd vuurwerk in de openlucht door personen van 18 jaar en ouder. Het is personen beneden de leeftijd van 18 jaar slechts toegestaan bedoeld vuurwerk af te steken in het bijzijn van ouders of andere daarvoor verantwoordelijke personen. Van de zijde van de ouders wordt de medewerking verwacht inzake bovenaangehaalde bepaling.

28 december 1976
IJSBAAN Roessinkdrijfdijk
Van gemeentewege is de vijver aan de Ruurloseweg ter hoogte van de Roessinkdrijfdijk (bekend onder de naam „Siepegat”) zodanig uitgebaggerd, dat er thans weer water in deze vijver staat. Het uitbaggeren heeft nu plaats gevonden om „ijs en weder dienende” over een mogelijkheid te beschikken waarop geschaatst kan worden. Tevens wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat het onverantwoord is om eventueel op ,,de Markeplas” aan de Roessinkweg te gaan schaatsen, aangezien deze plas erg diep is en bij onbetrouwbaar ijs dan ook bijzonder gevaarlijk is.

Chr. Peters-Sueters – Vivo Keijenborg.