3 januari 1978
STICHTING HULPDIENST HENGELO-KEIJENBORG
De heer J. Jolij heeft voor de laatste maal, in zijn functie als voorzitter, de algemene bestuursvergadering geleid. Door werkzaamheden elders ziet hij zich genoodzaakt af te treden. Met spijt zoals hij zei. Juist nu blijkt dat de hulpdienst goed van de grond komt, is het jammer er mee op te moeten houden. Hoewel het bestaan van de hulpdienst nog niet bij iedereen bekend is, werd wel duidelijk uit het verslag van de contactpersonen, dat er een stijgende lijn te zien is in de hulpverlening. Zo werd er weer vaker ingesprongen in gezinnen, waarvan de huisvrouw ziek was, of net terug uit hét ziekenhuis of waar de bejaardenhelpster of de gezinsverzorgster tijdelijk niet kon komen. Er werden contacten gelegd met bezoeksters, er werd bemiddeld in het meerijden naar familie- of ziekenhuis bezoek en er werden kinderen opgevangen, die dat plotseling nodig hadden. Dit is zo maar een greep. Genoeg om 1978 met vertrouwen in te gaan. Voor mensen, die inlichtingen willen, of hulp, of die zich willen melden als vrijwilliger(ster) de volgende telefoonnummers: in Hengelo: 1224 en 2213; in Keijenborg: 2063 en 2028. de lente in aantocht is, want meestal wordt dit zo aangeduid, wanneer de jonge lammetjes zich aandienen.

SCHAAP WERD VROEGTIJDIG MOEDER
Nog vroeger dan vroeg, zo kan men de geboorte aanduiden van een lammetje, dat rond de Kerst werd geboren op het bedrijf van de heer G. Harmsen, aan de Jebbinkweg te Hengelo Gld. Normaal is, dat een lammetje geboren wordt in febr. maart. Trouwens de moeder van het geboren lammetje was de vorige keer ook al vroeg. Zo’n vroege geboorte zou haast doen vermoeden dat de lente in aantocht is, want meestal wordt dit zo aangeduid, wanneer de jonge lammetjes zich aandienen.

VERENIGINGSRECHT
Met de inwerkingtreding van het nieuwe verenigingsrecht zullen alle besturen van stichtingen en verenigingen rekening dienen te houden met de wettelijke regels. Onder de oude wet konden verenigingen bestaan met en zonder rechtspersoonlijkheid. In de nieuwe bepalingen bezitten alle verenigingen de volledige of de beperkte rechtspersoonlijkheid. Alle gewenste inlichtingen zijn te verkrijgen bij een notaris of de gemeente-secretarie. Inschrijfformulieren en de toelichting zijn gratis verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel te Zutphen, tel 05750.19131.

10 januari 1978
Boek Joodse Gemeente in Hengelo Gld
Dit boek verschijnt naar verwachting eind januari 1978. 32 pagina’s, met daarin opgenomen enige illustraties. Prijs ƒ 7.50 NU REEDS INTEKENEN BIJ WOLTERS Boekhandel Kerkstraat 17 – HENGELO GLD Telefoon 05753-1253 Vanaf heden nog steeds leverbaar het interessante boek dat is geschreven door de plaatselijke arts F. Schreuder ‘Duizend Jaar Hengelo’, Prijs ƒ 17.50.

17 januari 1978
Voorbereidingsbesluit horecabedrijf met snackbar bij het pand Varsselseweg 55 in de Veldhoek
De burgemeester van Hengelo GId maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente in zijn vergadering van 6 januari 1978 heeft besloten ta verklaren, dat een herziening wordt voorbereid van het Bestemmingsplan Buitengebied 1970, ten behoeve van de stichting van een horecabedrijf met snackbar bij het pand Varsselseweg 55 in de Veldhoek, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie D, nr. 2515. Bovenbedoeld raadsbesluit met bijbehorende tekening ligt met ingang van 20 januari 1978 voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken. Hengelo, 10 januari 1978.
De burgemeester voornoemd. Mr L. P. Quarles van Ufford.

24 januari 1978
FEESTAVOND E.M.M. EN MAJORETTES
Zaterdag 28 januari a.s. is weer de jaarlijkse feestavond van de schutterij E.M.M, en de majorettever. Het is ieder jaar een gezellig feest, alleen zou het nog gezelliger zijn, indien er wat meer deelnemers van het vogelschieten zouden komen, want zij zijn ook lid van E.M.M, en voor hen is ook deze feestavond. Het is namelijk het geval dat velen dit niet weten. Zo vaak wordt er na een feestavond gezegd, ik wist het niet. Laat dus op zaterdag 28 januari de TV eens uit en ga er een avond gezellig van tussen. Zie ook de advertentie in dit blad.

31 januari 1978
Te koop 3 vierdels van een jonge koe
H. van Beek Lankhorsterstraat 25 Hengelo Gld.

Hoest meugluk

7 februari 1978
Herijk van maten en gewichten
De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat op donderdag 9 maart 1978, van 10.00-12.30 en 13.30-16.15 uur, in de zaal van Hotel „’t Averenck”, Th. J. Michels, Spalstr. 45 alhier, wederom herijk van maten en gewichten zal plaats vinden. Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat deze herkeuring verplicht is gesteld.
Het gemeentebestuur van Hengelo Gld Hengelo Gld, 1 februari 1978.

14 februari 1978
Aangifte t.b.v. hondenbelasting 1978
1 leder die over 1977 geen aanslagbiljet ontving en toch houder is van een hond, dient dit vóór 15 maart a.s. schriftelijk te onzer kennis te brengen. 2 Zij, die in 1977 wel een aanslagbiljet ontvingen, maar per 1-1-1978 geen houder van een hond meer zijn en hiervan nog geen bericht hebben gedaan, worden tot 15 maart in de gelegenheid gesteld hiervan opgave te doen onder vermelding van de redenen waarom men geen houder meer is. Wanneer vóór deze datum geen afmelding is ontvangen, wordt voor 1978 een aanslag opgelegd gelijk aan die van 1977. 3 Zij, die in 1977 in de hondenbelasting werden aangeslagen en thans nog houder zijn van een hond, behoeven geen aangifte te doen, zij ontvangen automatisch hun aanslagbiljet 1978. Zodra men in de loop van het belastingjaar houder van een hond wordt of geen houder meer is, dient hiervan eveneens een kennisgeving te worden gedaan. Het gemeentebestuur van Hengelo Gld, Gemeentesecretarie, afdeling financiën.

21 februari 1978
PIERSONSCHOOL WINNAAR VAN SCHOOLDAMTOURNOOI TE HENGELO GLD
Het team van de Ds J. L. Piersonschool werd winnaar van het schooldamtournooi dat de afgelopen tijd elke dinsdag- en donderdagmiddag werd gehouden in de Pierssonschool. Het tournooi waaraan 12 teams van alle scholen uit Hengelo Gld en Keijenborg deelnamen, stond onder leiding van bestuursleden van de Damclub Hengelo. Onlangs waren de heren J. W.-Heijlink en W. Visschers van de damclub aanwezig om de uitslag bekend te maken van het tournooi. Hierbij kwam het 1e team van de Piersonschool als 1e uit de bus. Dit team bestond uit Hans Tekelenburg, Bert Heusink veld, Ronald Groot Wassink, L. Roenhorst, Arna Hiemcke en Gerard Wentink. Bert Heusinkveld (14 punten uit 7 partijen) mocht voor het team uit handen van de heer Visschers de beker in ontvangst nemen. Ook het 2e team van de Piersonschool deed het goed en eindigde als tweede. Karin Bos mocht namens dit team de 2e prijs in ontvangst nemen, terwijl Erwin Lankhorst van de St Bernardusschool te Keijenborg de 3e prijs ontving. Volgens de tournooileider, de heer Heijink was er zeer goed gespeeld, met enkele opmerkelijke resultaten, zoals Gerard Heusinkveld met 14 punten uit 7 partijen. Freddie Verhoeff behaalde de meeste punten in het gehele tournooi, namelijk inclusief de voorronden 22 punten uit 13 partijen. De mededeling dat het team van de Piersonschool op 25 febr. a.s. in Winterswijk aan het tournooi van het District Oost zou deelnemen ontlokte een hartelijk applaus Na de prijsuitreiking speelden de heren Heijink” en Visschers nog een  simultaan tegen de 2 beste spelers van alle teams die aan het tournooi hadden deelgenomen.

Slagerij Nieuwenhuis

28 februari 1978
BOEK OVER JOODSE GEMEENTE
Ze waren er bijna allemaal, de nog in leven zijnde nabestaanden van de joodse gemeente, eertijds  gevestigd in Hengelo Gld, bij de presentatie van het boek, dat over deze joodse gemeente handelt, in de raadszaal van het gemeentehuis te Hengelo Gld Het gemeentebestuur was zeer verheugd over zo’n grote opkomst, waarbij de waarde van het uit te brengen boek nog een onderstreept werd. De Zutphense leraar Sjoerd Laansma, die vrijwillig de taak op zich nam om de geschiedenis der joodse gemeente in de omtrek op schrift te zetten in een boek, werd allengs ook geïnteresseerd in het schrijven van een boek over de joodse gemeente in Hengelo Gld. Bij het speurwerk naar gegevens o.m. in Hengelo Gld, werd hij enthousiast bijgestaand door de heren Willems en Veenhuis, beiden ambtenaren ter secretarie. Dhr. Groen, bood als afgevaardigde van de Ned. Israëlitische gemeenschap de auteur een afschrift van de oorkonde, waarop staat vermeld dat er voor hem een boom wordt geplant in Israël. Het boek Joodse Gemeente te Hengelo Gld is in de boekhandel verkrijgbaar, gedrukt in een oplage van 750 ex. een kost 7.50. Bij gelegenheid van het uitkomen van het boek over de joodse gemeente te Hengelo Gld, stelde mevr. Geertsma-Driebergen een gedicht samen. Zij heeft veel betrekkingen met joodse families onderhouden tijdens de oorlogsdagen.

IN MEMORIAM
Als een zwarte vlek staat die dag in ieders leven. Waarop een deel van onze gemeenschap het dorp werd uitgedreven. Gelijk een kudde vee zag je de bekende families op een wagen staan.
Wetend dat ze zo de gaskamer tegemoet zouden gaan. Onvoorstelbaar hoe men tot zo’n onterende daad kon komen. Maar ’t bevel van de Führer werd strikt opgenomen. En machteloos toeziend gingen ze voor ons verloren. Maar in herinnering blijven ze bij ons dorp behoren. U. G.-D.

Lebbink

 

7 maart 1978
Karnavalsver. DE KEIJDARPERS LEDENVERGADERING
op dinsdag 14 maart a.s. in zaal WINKELMAN, Keijenburg Aanvang 20.00 uur AGENDA:
1 Opening.
2 Verslag secretaris.
3 Verslag penningmeester + kascontrole
4 Bestuursverkiezing aftredend: hr Fleming (herkiesbaar), hr Tankink en hr Goossens (niet herkiesbaar).
5 Mededelingen.

6 Rondvraag.
7 Sluiting.
Het Bestuur.

14 maart 1978

Bij de presentatie van het boek over de Joodse Gemeente van Hengelo GId
waren tal van leden van deze gemeente aanwezig. Op de foto ook oud-burgemeester van Hoogstraten, die in de oorlog zo nauw bij het wel en wee van de Joodse Gemeente betrokken is geweest.

21 maart 1978
R.K. parochie Keijenborg R.K. kerk Keijenborg:
zaterdag 17 uur vooravondmis, zondag: 8.30 uur vroegmis 10.30 uur Hoogmis, maandag, woensdag, vrijdag: Missen om 19.30 uur Kerk Ned. Prot. Bond, Zelhem: zaterdag 19 uur vóóravondmis. Huize Maria Postel: dinsdag en donderdag Missen om 9.30 uur.

28 maart 1978
Gedenksteen Joodse Gemeente Hengelo Gld
Enige ingezetenen in de gemeente Hengelo Gld hebben het initiatief genomen om op de plaats waar vroeger de Synagoge stond, een gedenksteen te plaatsen, ter nagedachtenis aan de Joodse inwoners, die tijdens de oorlog 1940- 1945 in concentratiekampen het leven lieten. Een ieder, die dit streven wenst te ondersteunen, wordt in de gelegenheid gesteld zijn bijdrage voor dit doel te storten op bankrekening no. 3274.15.029 of giro no. 929748 t.n.v. de Rabobank, Raadhuisstraat 21 te Hengelo Gld, onder vermelding „Gedenksteen”.

 

HTV April-grap: Boemelende bedriegers

4 april 1978
ZOMERKAMPEN CJV
Telkenjare worden door het CJV Hengelo in federatie-verband met Zelhem en Halle zomerkampen georganiseerd. Dit jaar zullen de tenten wederom in Buurse worden opgeslagen, op een afzonderlijk speciaal gereserveerd weiland. De opgaven voor deze kampen stromen binnen en het is zo dat bijna alle kampen al volgeboekt zijn. Voor informatie kan men terecht op Het Karspel 84 te Hengelo Gld, Tel. 2334. In verband met de aanschaf van 2 nieuwe tenten, noodzakelijk geworden door slijtage van twee oude tenten heeft men een ballpoint-aktie gehouden om naast de normaal binnenkomende gelden nog iets extra’s te ontvangen.

Hamove-races niet in het water gevallen
Dat er ondanks de toch barre weersomstandigheden nog ruim 16.000 bezoekers kwamen kijken naar de nu al traditionele Paas-motorwegraces op circuit de Varssel-Ring te Hengelo Gld is een bewijs, dat het door Hamové geboden programma goed heeft aangeslagen bij het publiek. Als goede smaakmakers dienden daarbij zeker ook de deelname van de zijspanklasse, die voor het eerst op de Varssel-Ring aan start kwam en zeker ook door de aanwezigheid van de bekende en aantrekkelijk TV-ster Joanna Lumley, beter bekend als Purdey, uit de TV-serie De Wrekers. Niettegenstaand de soms toch zeer koude en natte omstandigheden, bleef zij haar taak als rondemiss goed vervullen, met een glimlach voor iedereen, een rondrit in een open wagen en het uitdelen van kusjes voor de overwinnaars behoorde ook tot haar taak. Waren de weersomstandigheden geweest, zoals bij de eerste Paasraces in 1976, ongetwijfeld zou dan het toeschouwersaantal belangrijk veel groter zijn geweest. Het steeds beter wordende stratencircuit de VarsselRing, dat iedere keer opnieuw aan kritische blikken wordt onderworpen en zomogelijk verbeterd, was door de regenachtige toestand ditmaal niet het parcours waar topsnelheden verwacht konden worden, om maar niet te spreken van het verbeteren van ronderecords. Desondanks hebben de toeschouwers langs de baan en op de overvolle tribunes met volle teugen genoten van een dagje motorsport van de bovenste plank, waarbij men zich niets aantrok van regen of modder. Door de vele regen was vooral het rennerskwartier achter de Varsselse molen veranderd in een ware modderpoel, waar de diverse wagens en caravans niet meer voor of achteruit konden. Zonder hulp van zware trekkers was niemand er meer uitgekomen. Door deze omstandigheden was de organisatie genoodzaakt in allerijl noodmaatregelen te treffen, die met veel improvisatie en medewerking van deelnemers en medewerkers van Hamové nog geregeld kon worden. Door de bizarre omstandigheden en beoordelingsfouten ging het in de 500 cc klasse een beetje mis. Hiervan werden o.a. Wil Hartog, Boet van Duimen en Tom Herron het slachtoffer. Daar bij die molen in Varssel werd bijzonder mooie motorsport bedreven op 2e Paasdag, door een groot rennerssveld met vele bekende namen, waarbij de dubbele zege van de Zuid Afrikaan Jon Ekerold in de 250 cc en 350 cc opviel. Aan zijn overheersing in deze klassen was niets te doen. Ook de overwinning van de sympathieke Schot Alex George in de 500 cc was er een van allure. Bij de huldiging kon een ieder constateren dat Purdey ook goed met champagne om kon gaan. De verschillende fotolenzen moesten tijdens de huldiging goed beschermd worden, want de champagne spoot in het rond. Dat even later voorzitter A. B. Wolsink van Hamové van Purdey een lekkere zoen in ontvangst mocht nemen, leverde een applaus en een vriendelijke lach van de omstanders op. Een goede toast op de geslaagde Paasraces van de Hamové.

Discobar Invention

Lamers

KIEZEN ENVERKIEZEN
Het kersverse bruidspaar Fons Lamers en José Nieuwenhuis, beide afkomstig uit Keijenborg, heeft op hun trouwdag een dubbele keuzegedaan, enerzijds door de keuze hun beider leven met elkaar te delen, maar ook de keuze voor een kandidaat voor de Provinciale Staten.
Ondanks het samengaan van de Statenverkiezingen met hun trouwdag , zagen de beide echtelieden er geen enkel bezwaar in, om na afloop van de huwelijksinzegening in de parochiekerk van St Jan de Doper te Keijenborg, even over te wippen naar het dichtbij gelegen dorpshuis ,,de Horst”. Hier werden zij verrast met een fraai boeket bloemen en de gelukwensen, hen overhandigd door wethouder Th. Hooman, die samen met het raadslid J. B. te Sroet en ambtenaar secretarie J. H. W. Veenhuis op dat moment het stembureau vormden. Nadat zij hun bestemde hokje voor de Statenverkiezingen rood hadden gemaakt, werden de briefjes onder toeziend oog van de stembereauleden in de grote bus gedeponeerd. Hun trouwdag werd dus duidelijk kiezen en verkiezen.

11 april 1978
EHBO-SUCCES
Bij het examen voor het behalen van het EHBO-diploma zijn alle 27 deelnemers geslaagd. Dr de Vooyer uit Lichtenvoorde die dit examen afnam, sprak van een zeer goede ploeg. Een succes voor de docent Dr Schreuder en de EHBO-vereniging. De geslaagden zijn de dames: W. A. MeijermanLangwerden, A. A. J. Baakman-Vlierhaar, A. W. Hekkelman-Bluemink, H. A. Bruil-Walgemoet,  G. Wieggers-Notten, 1. te Slaa-Harbers, W. M. Ankermsit-Willemsen, B H. Meijerman, M. E. v.d. Krol, M. Kuiperij, j. B. Hengeveld, D. H. Kremer, C. H. M. Hanskamp, B. H. Zweverink, l. Oortgiesen, A. Wolsink, M. M. Fukkink, en de heren G. W. Lubbers, A. G. M. Hoebink, H, Ruiterkamp, R. Ruiterkamp, J. Bloemendaal, H. J. Kleinreesink, G. W. Gotink, J. W. M. Tijdink, G. W. Lijftogt en T. Tijdink.

18 april 1978
COLLECTE
Een schrikwoord voor velen, in de eerste plaats voor hen die zich vrij maken in weer en wind de straat op te gaan, huis aan huis aan te bellen om het benodigde geld te innen. Niet altijd worden ze vriendelijk ontvangen. Wat te zeggen van de ervaring van één hunner, die in dezelfde straat 5 maal de deur voor haar neus dichtgesmeten kreeg? Helaas is er voor instanties als b.v. kanker, hart en nierziektebestrijding en andere hulp aan de medemens geen andere mogelijkheid vol doende financiële hulp te krijgen om zo hun zegenrijk werk voort te zetten. Met deze regels hoop ik begrip voor uw medeleven te hebben opgewekt en tevens vraag ik u het nodige respect op te brengen voor de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Een ingezetene.

25 april 1978
HAMOVE – ORIËNTERINGSRIT
De sportcommissie van Hamové wil er een traditie van maken om elk jaar op Hemelvaartsdag een oriënteringsrit te houden en wel onder het motto Hamové verjaardagsrit. Gezien de enorme belangstelling van vorig jaar heeft de sportcommissie goede hoop dat ook dit jaar weer veel deelnemers aan de start zullen verschijnen bij zaal Wolbrink. Alle deelnemers krijgen ook dit jaar weer een aardig aandenken en natuurlijk zijn er voor de winnaars weer een keur van prijzen beschikbaar. De rit heeft plaats in de middaguren en de prijsuitreiking is ’s avonds na 8 uur, waarna een gezelligdansje. Zie voor bijzonderheden de advertentie in dit blad.

10-JARIG BESTAAN „ONS GENOEGEN”
Onlangs vierde de vrouwenver. ,,Öns Genoegen” te Velswijk in het buurthuis „De Draejer” haar 10- jarig bestaan. De avond werd geopend door de voorzitster mevr. Jansen, die alle dames met hun heren welkom heette en hen allen een gezellige avond toewenste. Na de koffie kwamen de drankjes met diverse hartige hapje, dit alles was keurig verzorgd door het personeel van ,,De Draejer”. Het muzikale gedeelte stond onder leiding van het Hanska Duo uit Zutphen, die de stemming er meteen goed in had, want er werd door iedereen volop gedanst. Door mevr. Luimes-Wijers werd een gedicht voorgelezen over het wel en wee van de afgelopen 10 jaar. Zij wenste de vereniging veel goeds toe in de toekomst en op naar de 25. Met een dankwoord van de voorzitster werd de avond besloten.

2 mei 1978
20 JAAR CPB HENGELO GLD
In „Ons Huis” waar we onze jubileum vergadering hielden mocht mevr. Dinkelman-Groot Roessink veel dames welkom heten. De avond werden veel felicitaties in ontvangst genomen, o.a. van mevr. Markerink van de CPB-bestuursafd. Gelderland en van het hoofdbestuur uit Den Haag. De feestavond werd verder doorgebracht met spel, zang en muziek, met daar tussendoor lekkere hapjes en drankjes. Deze fijne avond werd besloten met een danklied.

CONCERT IN RK KERK HENGELO GLD
Op zaterdag 6 en zondag 7 mei zal in de RK Kerk te Hengelo Gld bij de diensten de zang verzorgd worden door het emsemble Raphael uit Laren (Noord Holland). Deze zanggroep is helemaal ingesteld op dit soort zang. Zondagmiddag zal het koor een concert verzorgen in de kerk welke om 3 uur aanvangt en waarbij iedereen van harte welkom is

HENGELO’s TALENT NAAR POPFESTIVAL .
Michiel Geurtzen, Spalstraat te Hengelo G, is ontdekt als talent. Hij ontving uitnodiging om op te treden op het Popfestival Lochem, op Hemelvaartsdag. Vele fans gaan mee.

9 mei 1978
Reizen zit de mens in het bloed,
aldus de gastspreker de heer Vink, werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen, die onlangs bij de NVEV afd. Hengelo Gld aanwezig was. Hij nam de dames in gedachten mee naar vele landen en toonde prachtige dia’s van koninklijke en keizerlijke treinen in binnen- en buitenland. Sommige leken wel paleizen in het klein, zo luxueus waren ze ingericht. Een enkele zelfs met echt goud versierd. Vergeleken met het buitenland is de Nederlandse koninklijke terin maar heel sober, wel erg praktisch, met b.v. een werkkamer voor de Koningin en Prins Bernhard, zodat ze tijdens de reis nog de nodige officiële stukken kunnen nazien. Het reizen is een avontuur, maar daarvoor hoeft men niet altijd ver weg te gaan; als men de mooie dingen om zich heen maar ziet, uit de sleur breekt en ervan geniet, kan zelfs een wandeling een avontuur zijn. De dia’s lieten ook heel duidelijk het verschil zien tussen het vervoer vroeger en nu, treinen met houten banken en dan nu de moderne, met schuimrubber en zachte stof bekleed, oude stations en hypermoderne. In de pauze deelde de heer Vink vragenlijsten uit, welke door de dames moesten worden ingevuld en waarmee zelfs enkele prijzen waren te winnen. Twee dames die slechts één foutje hadden, waren de gelukkige winnaressen van een dagreis door Nederland. leder kreeg een foldertje over goedkopere reismogelijkheden en een monumentenkaart van Nederland, welke dankbaar in ontvangst werden genomen. Mevr. van Hengel bedankte de heer Vink hartelijk voor zijn zeer boeiende lezing en deed nog enkele mededelingen betreffende te houden aktiviteiten. Volgende bijeenkomst op 10 mei, reisje 6 of 7 juni, cursus Staphorster stipwerk volgend seizoen. Al waren de Hengelose dames op één avond in Parijs, Moskou, Rome, Amsterdam en Oostenrijk geweest, het was toch fijn om na zo’n heerlijke reis, waarbij men heel veel had gezien, weer in eigen Hengelo naar huis te gaan en te weten of te ontdekken hoe mooi het ook hier is.

16 mei 1978
KAMPIOEN De heer A. Loonen
behaalde tijdens de africhtingswedstrijden te Harderwijk met zijn hond Ganto van de Broeksehoeve het Gelders kampioenschap. Een fraai resultaat voor de eigenaar, welke met veel zorg, maar ook veel geduld, zijn hond heeft voorbereid.

23 mei 1978
KRINGCONCOURS Landelijke Ruitervereniging
Op zaterdag 27 mei a.s. organiseert de L.R. Hengelo op het terrein aan de Berkenlaan te Hengelo Gld een groot kringconcours. Aan dit concours werken 8 verenigingen mee, en het aantal combinaties dat heeft ingeschreven is maar liefst 140 De wedstrijden omvatte dressuurproeven en een springconcours in de klassen B – L – M – Z. De aanvang is ’s morgens 9 uur met de dressuur, terwijl het springen om 1.30 uur begint. Tegen ongeveer 2.30 uur begint de parade, waarna ‘het springen de klassen L – M – Z wordt afgewerkt. Als bijzonderheid aan deze dag is de medewerking van de schietvereniging Willem Teil, die op het terrein met een schiettent aanwezig is, terwijl de Hengelose Modelbouw Club een demonstratie zal verzorgen met door radio bestuurde motorboten. Al met al een dag voor een ieder die van mooie paardensport wil genieten. 

VVD verkiezingen: Groot Roessink, Lenselink, Eil-v.Soest

 

30 mei 1978
Heruitgave van Het boek TROUW
Heruitgave van alle Trouw nummers uit de Tweede Wereldoorlog.
Gebonden uitgave f 32.50 Bestellingen: Wolters Boekhandel Kerkstraat 17 – Hengelo G fel. 05753 -1253.

6 juni 1978
BRANDWEER ONDERSCHEIDING
Woensdag 31 mei maakte de Hengelose vrijwillige Brandweer haar jaarlijkse uitstapje. Reisdoel was Amsterdam waar Schiphol en het luchtvaartmuseum bezocht werden. De avond werd doorgebracht in Hotel Leemreis. Daarbij werd afscheid genomen van brandmeester G. R. Meulenbrugge die 35 jaar een belangrijk aandeel had in het werk van de brandweer. De scheidende brandmeester werd toegesproken door burgemeester Quarles van Ufford en hem werd de onderscheiding van de Ned. Brandweerver, voor 35-jarig dienstverband uitgereikt. Ook hoofdbrandwacht Riedijk werd door de burgemeester toegesproken. Hij nam afscheid wegens het bereiken van de gestelde leeftijdsgrens. Zijn dienstverband was 15 jaar. Commandant Harmsen werd door de burgemeester gefeliciteerd met zijn 35-jarig dienstverband bij de brandweer. De functie van commandant wordt nu reeds 32 jaar door de heer Harmsen bekleed. Ook hij ontving de onderscheiding voor 35-jarig dienstverband. De scheidende brandweerlieden werden door hun commandant toegesproken. Deze bedankte hen voor de prettige samenwerking gedurende zoveel jaren collega-brandweerlieden lieten hun afscheidswoorden vergezeld gaan van een tastbaar bewijs van waardering. Voor de dames waren er bloemen. Verder waren er onderscheidingen voor 121 /2 jaar dienstverband voor de heren Holtslag en Cuppers. Ondercommandant Smeitink ontving de onderscheiding voor 25-jarig dienstverband.

Pax artiestenteam

13 juni 1978
KAMPIOEN luchtgeweer
Herbert Memelink, lid van Willem Tell behaalde onlangs het Nederlands Jeugdkampioenschap luchtgeweer met 361 pt. Ab Menkveld werd 3e met 354 pt.

Politiehond met lof

Gerard Waenink behaalde met zijn Mechelse herder het certificaat met lof politiehond II. Dit is de hoogste waardering die bij de K.N.P.V. te behalen is.

Arnold Bruggink
behaalde met zijn inzendingen op de Oost Gelderse bakkersdag te Winterswijk enkele mooie resultaten.

Stevord vliegtuig

20 juni 1978
KERMIS KEIJENBORG
Zaterdag 24 juni DANSEN vanaf 19.00 uur
Zondagmiddag 25 juni STEMMINGSMUZIEK
Zondagavond 25 juni DANSEN
Maandag 26 juni de gehele dag DANSEN Orkest: „ELVERA’S”
Zaterdagavond entree Schutterij Zondag en maandag entree GRATIS.
Kom de sfeer proeven in het Dorpshuis ,De Horst9 St Janstraat 6 – Telefoon 2374 De mede werkers (ster s} in het dorpshuis wensen U al vast véél kermisplezier.

27 juni 1978
OPHALEN HUISVUIL
Geconstateerd is dat er nog al eens misverstanden ontstaan met betrekking tot het ophalen van huisvuil. Hiervoor geld sedert 1 nov. ’75 de volgende regeling:
a klein grofvuil aan te bieden in de vanwege de gemeente verstrekte plastic zakken (te kopen bij de bekende adressen;
b groot grofvuil, waaronder wordt verstaan bedstellen, stoelen, bankstellen, tafels, kachels, fietsen, bromfietsen, wasmachines (gedemonteerd), spiraalmatrassen eenmaal doorgezaagd, verder heesters en groot tuinafval, mits gebundeld en door één man te dragen;
c aan grofvuil kan maximaal 250 liter per week worden meegegeven;
d onder grofvuil wordt geen bedrijfsafval verstaan;
e tuinafval moet zodanig van afmeting zijn, dat een bundel gemakkelijk in de kraakwagen gedeponeerd kan worden, zodat de kraakwagen onder het malen door kan rijden. De regeling komt er dus op neer, dat voor het normale huisvuil, zoals glas, kranten, blikken, klein tuinafval (gras, bladeren etc.), etensresten, verpakkingsmaterialen enz. de vanwege de gemeente verstrekte plastic zak gebruikt moet worden. Dozen, wasketels, emmers e.d. gevuld met huisvuil en/of grofvuil worden niet geaccepteerd.


OP BEDEVAART NAAR ZUID-LIMBURG
Tussen Vaals en Valkenburg, dichtbij de Gulpener berg in Zuid Limburg ligt het plaatsje Wittem, waar heen sinds een aantal jaren achter elkaar bedevaarten worden gehouden. Vanuit Hengelo Gld bestaat hiervoor evenals de bedevaart naar Banneux in België, een groeiende belangstelling. Dit jaar is de St Gerardusbedevaart naar Wittem vastgesteld op zondag 16 juli. Een mooie tocht door het Limburgse land staat de deelnemers te wachten. O.m. wordt een bezoek gebracht te Wittem aan de St Gerarduskapel en aan het klankbeeld van St Gerardus. Bij goed weer zal dit voorafgegaan worden door een H. Mis in de tuin van het grote klooster aldaar. Hoog boven het wijde Limburgse land, blikt het levensgrote Mariabeeld dat op de top van de Gulpener berg is geplaatst en vanuit Wittem zichtbaar. Zo mogelijk zal hierheen ook nog een tocht worden gemaakt. In de kloostertuin zal ook een sacramentsprocessie worden gehouden, welke gevolgd zal worden door een afscheidslof in de kapel. Zowel op de heen- als terugreis zal een pauze in het reisschema worden opgenomen. Degene die belangstelling hebben voor deze bedevaartstocht, worden aangeraden zich zo spoedig mogelijk van een plaats te voorzien in de bus, het liefst vóór 6 juli. Voor kinderen t.e.m. 12 jaar is een reductieprijs ingesteld.

4 juli 1978
UITSLAGEN WEDSTRIJDEN WOSSINKBOS
Hier volgen de uitslagen van de door de commissie Wossinkbos op 3 juni j.l. georganiseerde wedstrijden in het Wossinkbos.
50 cc jeugd: 1 Henk Bosch, 2 Hans Bosch, 3 Wïm Zweverink.
50 cc sport: 1 Erik Looman, Zelhem, 2 Harald Wolsink, Lochem, 3 Gerrit Bosch, Hengelo.
125 cc: 1 R. Driessen, Lochem, 2 Robert Kreunen, Hengelo.
250 cc: 1 Bennie Wissink, 2 Ton Seesing, 3 Frits Onstenk, Zutphen.

11 juli 1978
GESLAAGDENLIJST horeca
Met goedgevolg legden navolgde personen examen af voor het diploma horeca. Corrie ten Barge, Peter Berenpas, Willy de Vrught, Liesbeth Waenink, Hein van de. Weer, Gerda Wieggers-Notten.

Hengelo’s burgemeester maakt promotie
Met ingang van 16 augustus is Hengelo Gld zijn burgemeester, in de persoon van Jhr. Mr. L. P. Ouarles van Ufford, kwijt. Op deze datum neemt hij de leiding over van de gemeente Dalfsen en hij komt hiermee in een plaats van 14.000 inwoners, terwijl Hengelo Gld er rond de 8.000 heeft. Een goede promotie voor Hengelo’s burgervader, die in 1970 uit het Zeeuwse land naar Hengelo G kwam. In de 81 /2 Jaar die burgemeester Ouarles van Ufford in Hengelo Gld heeft mogen werkzaam zijn, heeft hij op zijn bekende menselijke wijze veel mee helpen tot stand brengen. Het laatste grote werk, dat hij voor Hengelo heeft mee helpen voorbereiden, is de nieuwe sporthal aan de Sarinkkamp, waarvan hij de opening dan niet meer zal meemaken als Hengelo’s eerste burger. Hij slaagde er samen met de wethouders G. J. Hiddink en Th. H. Hooman in, om welbewuste plannen voor te bereiden, die er toe bijdroegen dat de gemeente zijn naam als tekortgemeente weer  kwijtraakte een situatie die tot 1975 had voortgeduurd. Onder leiding van de heer Ouarles van Ufford is de gemeente
Hengelo Gld een plaats gebleven, die niet uit zijn jasje groeide, doch voldoende leven in de brouwerij bleef behouden. Een plaats met een agrarisch en gemoedelijk karakter. Hij bleef zijn interesse tonen voor de meest uiteenlopende geledingen der gemeenschap, waardoor het contact tussen burgerij en overheid vergemakkelijkt werd. De goede samenwerking die er in het college en raad mogelijk bleek, heeft jhr. Ouarles van Ufford bijzonder deugd gedaan, een sfeer waarin prettig viel te werken en ook vruchten af kon werpen. Vooral zijn open oor voor iedereen heeft burgemeester Ouarles van Ufford
veel respect bezorgd bij de inwoners der gemeente, die hem met lede ogen zien vertrekken, als men zo links en rechts zijn oor te luisteren legt. Zijn voorliefde voor het bewaren van herinneringen aan de oudheid heeft hij niet onder stoelen of banken gestoken. Hij heeft gestimuleerd en voorbereid dat Hengelo nu een degelijk en uitgebreid foto-archief bezit, indertijd uitgewerkt door de heer Veldhorst. Bij vele gelegenheden greep hij graag terug naar de geschiedenis om hiermee de belangrijkheid van iets te kunnen aantonen. Wie Hengelo’s eerste burger zal worden en hoe het toekomstige college er uit gaat zien, is nog een open vraag. Er moeten ook nog nieuwe wethouders worden gekozen voor een volgende periode. In elk geval wensen wij de familie Ouarles van Ufford een gezegende tijd toe in het Overijsselse Dalfsen.

Hengelse kermse Beste luu,
Veurige wekke ston d’r un grote advertentie in disse krante, ut programma van de Hengelse kermse en now is ut dan zowiet. D’r is merakels volle te doon. Loa ik beginnen met de markt.Doar reert de koopluu um ut hadste en ze kont t’r ok nog wat met winnen. En veget neet de peerdekeuringen, want d’r bunt t’r nog genog en mooier! En ’s woensdagsoavends moj met owen Drieka noa die motor- en autokeals en nem ok de kinder met. Zoiets hej nog nooit ezeen. En zie’j meschien ok nooit weer. Koop vaste kaatjes bi’j Jan en Lenie an de keunemarkt. is volle goedkoper En dan noa de teid natuurluk allemoale noa de kermse, want d’r steet mien un spul um de kerke hen. Donderdages bunt t’r weer un hoop peerde te zeen. Vri’jdagmiddag moj met de kinder noa ut Pax-terrein, doar bunt de spöllekes en doar kont de kinder mooie prieze te winnen At dat afelopen is en de prieze uutedeilt, krieg ze ok nog bunnekes veur ut draejschuutjen, ijsjen of rupsbane, meug ze eiges wetten woar at ze d’r met hen goat, en alles veur niks, de spöllekes en bonnen ’s Oavends köj ok nog wat winnen, aj tenminste lotten heb ekoch van de majorettevereniging. D’r mot weer hele mooie prieze wean, nog mooier as veurig joar en toen was ’t alderbastend zon prieze at t’r waren. D’r is ok weer un bes stuksken meziek. Dan köj nog es rondspringen met Drieka of un ander, b.v. de buurvrouw, want dee moj ok metbrengen, das gezellng en ut kos niks dat dansen, bi’j Jan en Lenie an de keu nem ark. ’s Zoaterdagsmargens is t’r un rondgang deur ut arp en wi’j begint bi’j Gerda en Henk, iets witer as ut gemeentehuus. Later is t’r dan ringstekken op ut peerd en op de fietse veur dames en heren. Met doon i’j kont t’r alder bastend schik met hemmen en ok weer mooie prieze winnen. ’s Middags trekke wi’j weer weg bi’j Gerda en Henk met de olde koning en koninginne en dan goat ze nog vendelzwaaien bi’j ut gemeentehuus. Moj kommen kieken en dan gouw noa ut terrein an de Korenbloemstroate woar ut vogelschieten is en veur de dames is t’r weer net as veurige joaren stoelendans. At dat afelopen is wette wi’j wie of t’r koning is en dan geet ut weer noar Gerda en Henk woar de prieze uutedeilt wodt. ’s Zondages is t’r weer wat veur de jeugd, ’s Middags is t’r un kinderveurstelling bi’j Gerda en Jan an de Spalstroate in de grote zaal. I’j kont t’r veur niks in. Veur de groten is t’r bi’j Jo en Theo an ut vuutenende un Veronica drive-in show, dat is veur de leaftijd van 16 tut 60 joar. En an de Leliestroate is dan ok wat gangs. Un spektakel en gedoe. Dat doot de luu van „Hoest Meugluk” en dee kont t’r wat van. Wi’j hopt dat de weergoden ons wat gunstig gezind bunt en dan wens ik ow allemoale un hadstikke fijne en gezellige kermse. Aw mekare zeet, drinke wi’j d’r ene! Gooi de pet moar es fesoenlijk veur de zolder Tot zeens. BLEIKMAN.

Harry Waenink

Stevord huwelijk

 

18 juli 1978
Grote braderie Kerkstraat
WOENSDAG 26 EN DONDERDAG 27 JULI. Woensdagavond: OPTREDEN boerendansgroep uit Ruurlo plm. 50 standhouders vanaf 6 uur ’s avonds .Donderdagavond: SPECIALE ATTRACTIE voor de kinderen.

25 juli 1978
ZWEMVIERDAAGSE IN HENGELO GLD
Van 14 t.e.m. 18 augustus organiseert de zwemver. HE-KEU voor de 3e maal een zwemvierdaagse. Uiteraard kan iedereen op alle vijf avonden terecht om zijn baantjes te trekken, tussen 18.30 en 20.15 uur, maar ook de nevenaktiviteiten zijn dit jaar meer dan de moeite waard. U kunt er terecht voor een badmodeshow op dinsdagavond, op woensdagavond is er een demonstratie van een groep duikers. Verder is er op donderdagavond gelegenheid om gecostumeerd te zwemmen, waarbij U nog een prijs kunt winnen, wat beoordeeld zal worden door de Raad van Elf van carnavalsver. „Hoest Meugluk”. Op de slotavond is er een koffie-zwem-concert door de Kon. Harm. Concordia, zodat ook de medaille-uitreiking muzikaal omlijst wordt. Steeds is er gelegenheid om op het terrein een hapje of drankje te nuttigen, terwijl u op vrijdag ook nog creatief bezig kunt zijn. Behalve met zwemmen is er ook gelegenheid om u fit te trimmen met andere sporten, zoals volleybal en tafeltennis. Deelnemerskaarten zijn vanaf 1 augustus verkrijgbaar aan de kassa van het zwembad. Kosten: kinderen t.e.m. 10 jaar ƒ 3.—, boven 10 jaar ƒ 5.—.

1 augustus 1978
Afscheid Jhr Mr L. P. Quarles Van Ufford
Het gemeentebestuur van Hengelo geeft belangstellenden gelegenheid afscheid te nemen van burgemeester Jhr Mr L. P. Quarles Van Ufford, als burgemeester van Hengelo, zulks in verband met zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Dalfsen. Tijdens een receptie, welke zal worden gehouden op vrijdag 11 augustus 1978, tussen 20.00 en 22.00 uur, in „Ons Huis” aan de Beukenlaan in het dorp Hengelo, zal in beperkte mate gelegenheid worden geboden zich met een persoonlijk woord tot de burgemeester en zijn gezin te richten. Zij die het woord willen voeren worden verzocht dit uiterlijk 10 augustus a.s. op te geven ten gemeentehuize, afdeling algemene zaken. Het gemeentebestuur voornoemd, G. J. Hiddink, loco-burgemeester W. C. Gieling, secretaris Hengelo, juli 1978.

Braderie

8 augustus 1978
Geen paarden op fietspaden en trottoirs
Geconstateerd is, dat het regelmatig voorkomt dat de fietspaden (VRIGA-paden) in deze gemeente stuk worden gelopen door paarden en dat ruiters ook paarden op de trottoirs laten lopen. De ruiters worden verzocht de fietspaden en de trottoirs niet te gebruiken, zulks in belang van de fietsers en de voetgangers.

VIER DAGEN ZWEMFEEST IN HENGELO’S BAD
De stimulering van de zwemsport als een gezonde en plezierige bezigheid houdt de nog jeugdige zwemver. HE-KEIJ voortdurend bezig om het een en ander op touw te zetten. Binnenkort en wel v. maandag 14 aug. t/m donderdag 18 augustus wordt er in het zwembad te Hengelo Gld een vierdaags zwemfeest afgewerkt, beter bekend als de „Hengelose Zwemvierdaagse”. Op genoemde avonden kan men na inschrijving bij de speciale stand naast het grote bassin tussen 18.30 en 20.15 uur de benodigde baantjes trekken. Het gaat er om, om in vier dagen ’n bepaalde afstand af te leggen, ledere rechtgeaarde zwemmer(ster) zal zich niet laten kennen en daadwerkelijk deelnemen aan ’t zwemspektakel en happening rond het bad van Hengelo Gld. De HE-KEY heeft in elk geval weer goed in de bus geblazen. Voor de nodige aktiviteiten en program-indeling zie men de advertentie op de voorpagina van deze krant. Laten we afspreken : Stelt U de HE-KEY niet teleur, want de HE-KEY stelt U zeker niet teleur.

VIER DAGEN TIPPELEN MET PAX
,,As e goed löp, dan mo’j em an de proat hollen” is zo een uitdrukking in deze streek, wanneer men na veel moeite een motor aan de gang heeft gekregen. PAX-praat, het interessante familieblad van de v.v. en a.v. PAX uit Hengelo Gld houdt ook haar motor aan de praat door nu al tien jaar lang allerhande fijn nieuws over de club te schrijven. PAX-praat houdt nog meer aan de praat, n.l. de organisatie van een echte avondvierdaagse wandeltocht door de dreven van Hengelo Gld. Wat in 1977 werd gestart als een ware belevenis voor de organisators en uiteraard de tippelaars kan nu nog meer uitgroeien tot een grootse show. Meer dan duizend wandelaars worden verwacht bij deze tweede uitgave van de PAX-avondvierdaagse die begint op maandag 21 augustus en eindigt op vrijdag 25 augustus, waarbij de deelnemers op een feestelijke wijze met tromgeroffel en trompetgeschal zullen worden ingehaald. Daarnaast zullen talrijke bloemen onderweg worden aangereikt door al even enthousiaste supporters. Wie eenmaal in de ban is geraakt van het wandelen, zal dit steeds blijven doen De wandelsport bloeit als nooit tevoren getuige de talrijke wandelfestijnen overal in de omgeving. Als extra wandeldag, voor mensen die op de een of andere avond verhinderd zijn is ingelast donderdagavond 24 augustus. Evenals vorig jaar wordt het z.g. ..blarenbal” weer in zaal Wolbrink gehouden.

ROEIEN MET DE RIEMEN DIE MEN HEEFT

Dat Hengelo al vaker sportmensen met naam naar voren heeft gebracht, zoals de motorcrosser Gerrit Wolsink en profvoetballer René Notten is nu reeds genoegzaam bekend. Sinds kort is er weer een sportman met naam opgestaan t.w. Vincent Horstink, die thans studeert in Nijmegen en in de roeisport al een reeks successen op zijn conto heeft staan. Samen met Ted Bosman gaat hij Nederland in 1978 (van 30 oktober tot 5 november) vertegenwoordigen bij de  Wereldkampioenschappen roeien in het verre Nieuw-Zeeland, op het onderdeel twee zonder stuurman. Een grootse eer voor Vincent Horstink, die met Ted Bosman lid is van de roeivereniging Phocas uit Nijmegen, en nu al de erkenning hebben van meervoudige Nederlandse kampioenen.

8 augustus 1978
Geen paarden op fietspaden en trottoirs
Geconstateerd is, dat het regelmatig voorkomt dat de fietspaden (VRIGA-paden) in deze gemeente stuk worden gelopen door paarden en dat ruiters ook paarden op de trottoirs laten lopen. De ruiters worden verzocht de fietspaden en de trottoirs niet te gebruiken, zulks in belang van de fietsers en de voetgangers.

VIER DAGEN ZWEMFEEST IN HENGELO’S BAD
De stimulering van de zwemsport als een gezonde en plezierige bezigheid houdt de nog jeugdige zwemver. HE-KEIJ voortdurend bezig om het een en ander op touw te zetten. Binnenkort en wel v. maandag 14 aug. t/m donderdag 18 augustus wordt er in het zwembad te Hengelo Gld een vierdaags zwemfeest afgewerkt, beter bekend als de „Hengelose Zwemvierdaagse”. Op genoemde avonden kan men na inschrijving bij de speciale stand naast het grote bassin tussen 18.30 en 20.15 uur de benodigde baantjes trekken. Het gaat er om, om in vier dagen ’n bepaalde afstand af te leggen, ledere rechtgeaarde zwemmer(ster) zal zich niet laten kennen en daadwerkelijk deelnemen aan ’t zwemspektakel en happening rond het bad van Hengelo Gld. De HE-KEU heeft in elk geval weer goed in de bus geblazen. Voor de nodige aktiviteiten en program-indeling zie men de advertentie op de voorpagina van deze krant. Laten we afspreken : Stelt U de HE-KEU niet teleur, want de HE-KEU stelt U zeker niet teleur.

VIER DAGEN TIPPELEN MET PAX
,,As e goed löp, dan mo’j em an de proat hollen” is zo een uitdrukking in deze streek, wanneer men na veel moeite een motor aan de gang heeft gekregen. PAX-praat, het interessante familieblad van de v.v. en a.v. PAX uit Hengelo Gld houdt ook haar motor aan de praat door nu al tien jaar lang allerhande fijn nieuws over de club te schrijven. PAX-praat houdt nog meer aan de praat, n.l. de organisatie van een echte avondvierdaagse wandeltocht door de dreven van Hengelo Gld. Wat in 1977 werd gestart als een ware belevenis voor de organisators en uiteraard de tippelaars kan nu nog meer uitgroeien tot een grootse show. Meer dan duizend wandelaars worden verwacht bij deze tweede uitgave van de PAX-avondvierdaagse die begint op maandag 21 augustus en eindigt op vrijdag 25 augustus, waarbij de deelnemers op een feestelijke wijze met tromgeroffel en trompetgeschal zullen worden ingehaald. Daarnaast zullen talrijke bloemen onderweg worden aangereikt door al even enthousiaste supporters. Wie eenmaal in de ban is geraakt van het wandelen, zal dit steeds blijven doen De wandelsport bloeit als nooit tevoren getuige de talrijke wandelfestijnen overal in de omgeving. Als extra wandeldag, voor mensen die op de een of andere avond verhinderd zijn is ingelast donderdagavond 24 augustus. Evenals vorig jaar wordt het z.g. ..blarenbal” weer in zaal Wolbrink gehouden

ROEIEN MET DE RIEMEN DIE MEN HEEFT

Dat Hengelo al vaker sportmensen met naam naar voren heeft gebracht, zoals de motorcrosser Gerrit Wolsink en profvoetballer René Notten is nu reeds genoegzaam bekend. Sinds kort is er weer een sportman met naam opgestaan t.w. Vincent Horstink, die thans studeert in Nijmegen en in de roeisport al een reeks successen op zijn conto heeft staan. Samen met Ted Bosman gaat hij Nederland in 1978 (van 30 oktober tot 5 november) vertegenwoordigen bij de  Wereldkampioenschappen roeien in het verre Nieuw-Zeeland, op het onderdeel twee zonder stuurman. Een grootse eer voor Vincent Horstink, die met Ted Bosman lid is van de roeivereniging Phocas uit Nijmegen, en nu al de erkenning hebben van meervoudige Nederlandse kampioenen.

15 augustus 1978
GEDENKSTEEN JOODSE GEMEENTE HENGELO G
Bij de verschijning van het boekwerkje betreffend de geschiedenis van de Joodse gemeente, welke eertijds te Hengelo Gld was gevestigd, is bij enige inwoners het idee ontstaan om ’n blijvend gedenkteken te realiseren op de plaats waar toen de synagoge van Hengelo Gld stond. Om benodigde financiële middelen daarvoor bijeen te brengen, werd een oproep aan de bevolking van Hengelo en omstreken geplaatst. Om sympathisanten in de gelegenheid te stellen daarvoor een bijdrage te leveren, werd er bij de Rabobank a.d. Raadhuisstr. te Hengelo Gld een afzonderlijke rekening geopend. Tot op heden werd er op deze rekening gestort een bedrag van f 740.—, hetgeen nog niet geheel overeen komt met het nagestreefde bedrag. Wel zijn er reeds meerdere toezeggingen gedaan. De initiatiefnemers hopen dat toegezegde bedragen binnenkort gestort zullen worden op de bankrekening, welke luidt als volgt : 3274.15.029. Het gemeentebestuur van Hengelo Gld heeft ook de medewerking toegezegd.

KEJENBORG IN VOL SCHUTTERSORNAAT
Begin september staat het dorp Keijenborg al weer in hè teken van de feestelijkheden, nog maar zo kort na een geslaagde Keijenborgse kermis. De Schutterij St. Jan heeft er al een respectabele leeftijd opzitten van maar Iiefst 125 jaar, een mijlpaal die men niet onopgemerkt laat, vandaar dan ook een  driedaags feest op 1, 2 en 3 september met een groot schuttersconcours en daarbij ook weer ’n uitgebreide kermis. Het bestuur van St Jan is al maanden in de weer om het feestprogramma ook extra feestelijk te laten worden. Met dat bijltje hebben ze echter al vaker gehakt, zodat veel verwacht mag worden.

ZATERDAG 19 AUGUSTUS : UNIEK GEBEUREN ! Taptoe in Hengelo Gld
a.s. weekend De VVV te Hengelo Gld heeft voor haar zomers programma nu iets extra’s toegevoegd, in de vorm van een taptoe, welke is vastgesteld voor het komend weekend en wel op zaterdagavond 19 augustus met als plaats van handeling het sportpark „Elderink” (PAX-terrein, hoofdveld). Het programma voor deze taptoe zal worden uitgevoerd door verenigingen uit de gemeente Hengelo G t.w. chr. muziekver. Crescendo en Kon. Harmonie Concordia uit Hengelo en de muziekver. St Jan met -schutterij met majoretten en vendeliers, Keijenborg, welke zich allen gaarne bereid verklaarden om hun medewerking te verlenen aan de feestelijke show. De Hengelose Majorettenvereniging, welke in eerste instantie ook mee zou doen, heeft naderhand van deelname af moeten zien, wegens wisseling van de leiding der instructrice. De taptoe zal precies 19.30 uur een aanvang gaan nemen, met opmars van alle deelnemende groepen waarna gezamenlijk een mars gespeeld zal worden o.l.v. dhr. G. Helmink. Na deze opening, en een woord van welkom door de voorzitter van VVV, dhr van Hengel, marcheren de verenigingen weer af, om daar na een afzonderlijk optreden te verzorgen, hetzij staande of in figuren. Wanneer de laatste groep haar programma heeft afgewerkt, dan zullen alle deelnemende groepen weer op de grasmat verschijnen voor de slotpresentatie, bestaande uit een mars en een koraal, eveneens o.l.v. dhr Helmink. De totaalleiding van deze taptoe is in handen van dhr J. Hilferink, terwijl mevr. Wesselink als lady-speakster de verenigingen gaat aankondigen, ter duidelijke informatie aan het publiek. De VW hoopt op een uitgebreide belangstelling, zodat zal blijken, dat deze taptoe voor herhaling vatbaar is voor een volgend jaar. Bezoekers worden aangeraden om enige tijd voor het aanvangstijdstip aanwezig te zijn, zodat men niets behoeft te missen.

22 augustus 1978
AUTOCROSS KEIJENBORG
Zondag 27 augustus a.s. zal te Keijenborg weer een autocross worden gehouden en wel voor de 2e keer op het terrein tegenover hotel De Eikeboom. Nadat vorig jaar voor het eerst een autocross werd gehouden, werd het enthousiasme zo groot, dat ook nu weer een dergelijk evenement op stapel is gezet door de organiserende vereniging ,,De Eikeboom” onder auspiciën van de stichting Mecha Sport Nederland.Er zijn drie verschillende klassen t.w. de sport, toer en gewone klasse. Deze laatste klasse zal vooral aantrekkelijk zijn voor de plaatselijke favorieten en dat zijn er heel wat.

Burgemeester Quarles van Ufford

5 september 1978
ANTIEKE MOTOREN STOMEN DOOR HENGELO G
Het is toch altijd weer een fantastisch gezicht, wanneer zo’n compleet legertje motoren uit lang vervlogen tijden door de plaats stomen. Men kan dan goed zien met welk een liefde de bezitters van al dat fraaie motorspul hun beestjes omringen. Een organisatie die zich intensief bezig houdt met het wel en wee van die motor-pronkstukken om met regelmaat interessante tochten uit te stippelen, is de Veteraan Motoren Club. Zeer binnenkort en wel a1 ’t komende weekeind, dus zaterdag 9 .zondag 10 sept. vindt in Hengelo Gld wederom plaats de nu al traditie geworden Veteraan-ralley, hetgeen net als al die oude pronkstukken, een grote gebeurtenis is, welke ook niet valt weg te denken uit de landelijke omgeving van Hengelo Gld en omstreken. Zolang het in het vermogen ligt van Roel Kreunen, zelf een enthousiast bestuurslid van de VMC, zal er Hengelo Gld ieder jaar weer een rit voor al die oude pronkstukjes gaan plaats vinden. Roei Kreunen kan ook bogen op een renstal met fraaie mechanische raspaardjes, waarmede hij en zijn familieleden menig kilometertje afleggen. Het enthousiasme van vader Roei op motorgebied is ook overgegaan op de zoons en dochter, welke laatste is gekozen tot voorzitster van de regio Oost van de VMC. Ongetwijfeld zullen tal van geïnteresseerden zowel uit Hengelo alsook daarbuiten, aanwezig zijn, wanneer de VMC-ers hun opwachting maken in Hengelo. Er zijn ingeschreven zo’n 130 deelnemers, die er voor zorgen, dat het ’n fraai schouwspel op 9 en 10 sept. Op de zondag, de 10e sept. is de start om 10 uur in de morgen bij manege ,,de Gompert a.d. Gomperts dijk, waar om de paar minuten een deelnemer met zijn of haar pronkstukje het pad opgestuurd worden in de hoop dat zij zo goed mogelijk overkomen om dan ook nog eventjes in de prijzen te vallen. Het is al een hele opgaaf om de motor aan de praat te houden, want door de lange staat van dienst die deze beestjes hebben, kan af en toe wel een hapering optreden die dan ter plaatse verholpen dient te worden Bij Hotel Leemreis aan de Spalstraat te Hengelo Gld waar ook de rustpauze en de finish van de Veteraanralley 1978 is gepland, zal men op z’n gemak kunnen bewonderen, die mooie motorpronkstukjes uit de tijd van grootmoeder.

Afscheid raadsleden
Nadat onlangs burgemeester Quarles van U,fford afscheid nam als voorzitter van de Hengelose gemeenteraad, waren nu 5 raadsleden aan de beurt om afscheid te nemen. Op voortreffelijke wijze kenschetste wethouder Hooman de scheidende raadsleden, en hun verdiensten, verricht in het belang van de gemeenschap. Dat waren G. J. Hiddink (39 jaar raadslid, waarvan 12 jaar wethouder en loco-burgemeester), H. Beulink, (25 jaar raadslid), B. Harmsen (21 jaar raadslid) H. Voskamp (6,5 jaar raadslid), H. Meurs (4 jaar raadslid). Ter herinnering kregen zij een fraai houtsnijwerk aangeboden, met daarin het gemeentewapen, hun naam en datum van afscheid Wethouder Hiddink werd benoemd tot ereburger en kreeg de gemeenteplaquette overhandigd alsmede een persoonlijk geschenk van collega-wethouder Hooman. Tijdens een receptie in zaal Langeler speldde locoburgemeester Hiddink de raadsleden H. Beulink en B. Harmsen. een koninklijke onderscheiding op.

12 september 1978
FIETSTOCHT NVEV
De NVEV opende haar nieuwe seizoen met een fietstocht. 35 dames genoten van het mooie weer tijdens de tocht en de wandeling door de tuinen van kasteel de Wiersse, waar tuinman Dimmendaal als prima rondleider fungeerde. Vanaf de Wiersse gingen de fietsers richting Ruurlo waar de chrysantenkwekerij van de familie Geerligs werd ‘bezichtigd en tot besluit van deze heerlijke middag werd bij ,,de Heikamp” genoten van koffie en pannekoeken, die de dames zich best lieten smaken. Herinnering-voor de leden: op 19 sept. 1e bijeenkomst in zaal Michels, lezing met dia’s door veearts
de heer H. Eil.

Boeke-Heesters

19 september 1978
Tamboerkorps CRESCENDO
maakte eerste wedstrijddeelname succesvol
Voor de eerste maal sinds haar oprichting nam het tamboerkorps van de chr. muziekvereniging Crescendo deel aan een officieel concours buiten de plaats Hengelo Gld. Ingeschreven was voor het Nieuwstad-festival te Zutphen, dat aldaar werd georganiseerd door het majoretten- en showkorps DWG uit deze plaats. Voor instructeur Hilferink van Crescendo en zijn nog jeugdige leerlingen werd deze eerste deelname gelijk al succesvol. Bij de bekendmaking der prijzen bleek dat in de introductieafdeling  met 223 punten weliswaar een tweede prijs werd behaald, doch werd uitgeroepen tot de hoogste klassering. De instructeur welke ook optrad als tamboer-maitre, viel eveneens in de prijzen. Hij bleek een eerste prijs gewonnen te hebben. Zowel drumband als instructeur werd een fraaie beker uitgereikt. Begrijpelijkerwijs was de vreugde groot, temeer men voor de eerste maal een officiële wedstrijdbeoordeling onderging.

VERBOUW POSTKANTOOR HENGELO GLD
Volgens voorschriften is de kantoorruimte van de Hengelose postinstelling beveiligd door kogelvrij glas. Met de verbouw zijn enige wijzigingen opgetreden, zoals vergroting van de wachtruimte en overbrenging van de postbussen naar de buitenhal (deze zijn daardoor ook bereikbaar buiten de openstellingsuren). Een verbeterde service dus. Dit betreft dan ook voor personen met invalidewagens en kinderwagens, door aanbreng van een helling, die hierdoor nu beter binnen kunnen komen. De brievenbussen en zegelautomaten kregen hierdoor een ander plaatsje en staan nu opgesteld naast het postkantoor, rond de openbare telefooncel. Door aanbreng van het kogelvrije glas is er echter een stukje contact en gemoedelijkheid tussen het dienstdoend kantoorpersoneel en de klanten verloren gegaan.

26 september 1978
KOLLEKTE KON. WILHELMINA FONDS IN HENGELO GLD De kollekte ten bate van het Kon. Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding in de gemeente Hengelo Gld gehouden bracht in totaal op ƒ 12220,06. Eerst had de bank op gegeven als totaalbedrag f 12020,06, doch dit bleek een vergissing te zijn, zodat het eindbedrag ƒ 200.— hoger was. Een zeer fraai resultaat, waarbij woorden van dank uit gaan naar gevers en kollektanten.

UNIE VAN VRIJWILLIGERS, AFD HENGELO GLD
De grote zaal van „Ons Huis” was goed bezet toen de presidente van de plaatselijke UW, mevr. van Dijke-de Goede, de bejaarden hartelijk welkom heette. Een speciaal woord van welkom richtte de presidente tot een groep bejaarden uit Eibergen, die door het opvoeren van een musical er voor zorgden dat de Hengelose bejaarden een gezellige middag hadden. Vol aandacht werd geluisterd naar de gebeurtenissen in het bejaardencentrum ,,de Leemkuil”. De spelers en speelsters (allen ouder dan 65 jaar, zelfs een speler van 84) kweten zich goed van hun taak en mochten aan het eind een warm applaus in ontvangst nemen. In de pauze zorgde een 82-jarige accordeonist voor een gezellig muziekje. Na een hartelijk dankwoord van de presidente keerden allen voldaan huiswaarts.

3 oktober 1978
CPB HENGELO GLD
Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen, werden na het openingswoord, allen heel hartelijk welkom geheten door de presidente mevr. Dinkelman-Groot Roessink. Hierna werden de notulen gelezen door mevr. Harmsen-Lebbink. De gast van deze avond was Marion van ’t Hout, consulente van de CPB, die een causerie hield over het hoe en waarom van de CPB. Na de pauze werd door middel van het kollage maken, de CPB uitgebeeld Dit viel bijzonder in de smaak bij de dames. Aan de spreekster, Marion van ’t Hout, werd dank gebracht voor haar lezing. Deze avond was er ook gelegenheid om zich op te geven voor verschillende cursussen. O.a. de Staphorster stip, spinnen en de cursus hoe leer ik mijn eigen naaimachine kennen. De presidente eindigde de avond met dankgebed. De volgende vergadering is op 18 oktober met een modeshow van modehuis Langeler.

10 oktober 1978
Cross-wedstrijden in het Wossinklos te Hengelo Gld
CROSS-WEDSTRIJDEN IN HET WOSSINKBOS TE HENGELO GLD In het traningscircuit het Wossinkbos van de motor club Hamové zijn in het afgelopen seizoen weer cross-wedstrijden georganiseerd door de actieve commissie Wossinkos. Onlangs was de laatste wedstrijd, waarop de kampioenen in de verschillende klassen bekend werden. Het was deze middag een drukte van belang Er werden mooie wedstrijden gereden en men kon genieten van felle strijd. Zo als altijd was ook nu weer de EHBO aanwezig die mocht er wat gebeuren direct eerst hulp kan verlenen. De uitslagen van deze dag
waren:
50 cc jeugd: 1 Evert Leusink, 2 Hans Bosch, 3 Ton Wassink.
50 cc sport: 1 Erik Looman, 2 Harald Wolsink, 3 P. Roessink.
125 cc: 1 Eddy Looman, 2 Bert Bretveld, 3 Henk Memelink.
250 cc en hoger: 1 Bennie Wissink, 2 Cor Seesing, 3 Frits Onstenk.
Tevens werd deze dag ook de einduitslag bekend over de 5 wedstrijden die dit seizoen zijn verreden:
50 cc jeugd 1 en kampioen Henk Bosch, 2 Evert Leusink, 3 Ton Wassink.
50 cc sport: 1 en kampioen Erik Looman, 2 Gerrit Bosch, 3 Harald Wolsink.
125 cc: 1 en kampioen Bert Bretveld 2 Henk Meme link, 3 Robert Kreunen.
250 cc en hoger: 1 en kampioen Bennie Wissink, 2 Corry Seesing, 3 Frits Onstenk.
Deze kampioenen zullen op de feestavond van Hamové een huldiging ondergaan. De commissie Wossinkbos bruist van activiteit en heeft grote plannen voor het volgend jaar. Trainen in het Wossinkbos kan iedere woensdagen zaterdagmiddag van 1 tot 5.30 uur, mits men in het bezit is van een trainïngskaart en een verzekeringspasje.

17 oktober 1978
NVEV Bedevaart Banneux
De herfstbedevaart en tevens vakantietrip van 2 dagen naar de Belgische bedevaartsplaats Banneux zit er weer op. De deelname was weer groot en dankzij de chauffeur en de reisleider was het een mooie tocht. Mr Dr J. B. Möller, bisschop van Groningen, vele andere geestelijken en duizenden mensen vierden de Eucharistie. De stemming in de bus was opperbest en plannen voor de volgende bedevaart werden al weer gemaakt.

Geslaagd

Onze plaatsgenote Bertha Roozegaarde-Weenk, Banninkstraat 7 te Hengelo Gld, behaalde te Amsterdam het diploma vakbekwaamheid voor de detailhandel in sportartikelen.

Landelijke CPB 40 jaar
Liefst 60 dames ondernamen de reis naar Den Haag om het 40-jarig ‘jubileum van de landelijke CPB te vieren. Het ochtendprogramma was erg goed verzorgd. Ook het middagprogramma viel heel goed in de smaak, o.a. was er een modeshow, gepresenteerd door de TV-presentatrice Judith Bos. Zeer voldaan keerden de dames, die een geweldige dag hadden gehad, naar huis terug.

In een volle zaal Langeler poppen presentatie
De dames van NVEV genoten van de lezing van mevr. van Hees uit Amstelveen. Zij toonde ongeveer 120 poppen in verschillende klederdrachten van Nederland en vertelde op zeer boeiende wijze van elk kostuum de bijzonderheden. Aan de verschillen in klederdracht van dezelfde streek kon men zien of men gehuwd of ongehuwd was, arm of rijk, welk beroep of geloof men had enz. Vermeldenswaard is het feit dat deze klederdrachten voor de poppen allemaal gemaakt zijn door patiënten, gehandicapten, bejaarden en dikwijls als therapie dienen voor zenuwpatiënten. De poppen worden ’s zomers in veel toeristencentra te koop aangeboden en ook deze avond konden de liefhebsters hun hart ophalen en werd er door menigeen een pop gekocht. Mevr. van Hengel dankte de spreekster heel hartelijk en sprak tevens haar bewondering uit voor het vele werk dat mevr. van Hees op deze manier doet voor de minder gelukkige medemens. De volgende bijeenkomst zal zijn op 9 nov. in zaal Wolbrink, waar een lezing wordt gehouden over verantwoord speelgoed.

KPO-dames aan de slag
met het winterseizoen voor de deur, beginnen veel verenigingen weer met hun seizoenprogramma, zo ook de KPO, afdeling Keijenborg Hengelo. Op woensdag 18 oktober zullen de doktoren Benders en Eijkelkamp het opvoedingsprobleem behandelen. Dit wordt een zeer leerzame avond, zowel voor jongeren als ouderen. Donderdag 26 oktober is in het programma een avond in geruimd voor weduwen en alleenstaanden, ook zij verdienen aandacht. Woensdag 15 november neemt de NS u in gedachten mee op reis. Het motto van deze avond is ,,Het avontuur van een reis”. Het jaar 1978 wordt door de KPO besloten met de viering van het Kerstfeest. Het nieuwe jaar wordt ingezet met de jaarvergadering op 17 januari. De dames die nog geen H d zijn en niet weten waar de bijeenkomst gehouden worden, worden hiermee op de hoogte gebracht: de bijeenkomsten zijn bij zaal Winkelman, St Janstraat te Keijenborg

24 oktober 1978
KPO KEIJENBORG – HENGELO „Opvoeding”.
Dit was het thema van de bijeenkomst van woensdag 18 okt. j.l. waar voor een grote belangstelling bestond. Om dit onderwerp te behandelen waren uitgenodigd dokter Eijkelkamp, huisarts te Keijenborg en drs Bender, klinisch psycholoog te Assen. Na een inleiding door drs Bender waarin hij sprak over de aspecten rond de opvoeding van het pasgeboren kind en ouders, dat geldt als fundamentele zaak voor de verdere ontwikkeling, en gedragspatroon van het wind, illustreerde hij zijn verhaal met dia’s. De kennis die de aanwezigen hierbij opdeden gaf hun een inzicht in deze problematiek. De volgende bijeenkomst is op woensdag 15 nov. a.s. in zaal Winkelman, waarbij als gast aanwezig zal zijn de heer Vink van de N.S met zijn causerie „Het avontuur van een reis”.

VOORLICHTINGSAVOND „EXOKAN”
De vogelvereniging Exokan organiseert een voorlichtingsavond waarbij een ieder van harte welkom is en waar het zal gaan over de voeding van onze vogels en daar zullen waarschijnlijk veel mensen belang bij hebben te weten wat zij de vogels wel of niet moeten geven. De avond is op maandag 30 oktober in dorpshuis De Horst te Keijenborg.

Bouwbedrijven gaan samen
Om in de bouwwereld sterker te staan hebben de Hengelose bedrijven metsel- en aannemersbedrijf G. J. Lubbers en timmerbedrijf G. R. Meulenbrugge besloten om tot een nauwe samenwerking te komen. Beide bedrijven zullen worden voortgezet onder de naam bouwbedrijf Lubbers-Meulenbrugge.  De algehele leiding zal in handen berusten van de nieuwe firmant, de heer H. F. G. Nijenhuis uit Zelhem.

31 oktober 1978
NU OOK EEN SPORTZAAK IN HENGELO GLD
Met het oog op de nieuwe sporthal te Hengelo Gld is met de opening van de nieuwe sportzaak van Henk en Bertha Roozegaarde aan de Banninkstraat 5 te Hengelo Gld, in een behoefte voorzien. Voor dit doel werd de oude woning aangekocht, die op dit punt stond. Dit pand moest hiertoe grondig verbouwd worden, waarbij het voorfront, met vier smalle ramen echter geheel in de zelfde stijl moest blijven. De inrichting is echter aan de eisen van de tijd aangepast. De verbouw leverde een verkoopruimte op van 60 m2 met nog aan reserve 30 m2, met daaronder een kelder. Hierin zullen de schaatsen, camping-artikelen en ook de sportschoenen een plaats krijgen, om in de winkel voor de andere artikelen meer plaats te hebben. In de verkoop zijn opgenomen artikelen voor sporten zoals voetbal, tennis, basketbal, handbal .turnen,, tafel tennis, biljarten, badminton, judo, zwemmen, denksport (dammen, schaken, kaarten) O.m. shirts, trainingspakken, schoeisel en verdere benodigdheden. Binnenkort krijgt men de beschikking over een hometrainer. Er was een grote belangstelling tijdens de opening, ook in verband met het feit dat het echtpaar Roozegaarde veel contacten heeft in de sportwereld.

VIERDE VERBOUWING FA. BESSELINK
Met een vierde verbouwing achter de rug, beschikt de fa. Besselink, installatiebedrijf te Hengelo Gld, thans over een aaneengesloten verkoopruimte van 250 m2. Hiermede heeft men overzicht over de  gehele winkel. Gelijkertijd werd de mogelijkheid verkregen om de diverse artikelgroepen gescheidenop te stellen. Het assortiment bevat o.m. wasmachines, diepvriezers radio’s, TV, afspeelapparatuur, en een groot assortiment lampen, alsmede vele artikelen op huishoudelijk en electrisch gebied. In de loop der jaren is van het kleine winkeltje op de hoek een grote zaak geworden aan de Raadhuisstraat Banninkstraat.

VIVO SUPERMARKT WANSINK BREIDDE UIT
De korte tekst achter het reclame-vliegtuig: Wansink opent, toonde duidelijk aan dat er iets op til was in Hengelo Gld bij Vivo supermarkt Wansink aan de Raadhuisstraat. In een tijd van een week werd de bestaande inrichting grondig gewijzigd. Gelijktijdig met het moderniseren werd gedacht aan een ruime uitbreiding. In deze uitbreiding werd vooral betrokken de afdeling groente en brood, terwijl bovendien een speciale afdeling werd ontworpen voor het Jamin-assortiment. Een speciale kaasboetiek geeft de koper gelegenheid om kaas naar smaak te kopen, hetgeen ter plekke wordt afgesneden. De fa. Wansink heeft nu vele binnen- en buitenlandse kaassoorten in haar pakket. De
stellingen die voorheen in de lengte van de winkel stonden opgesteld, zijn nu anders gegroepeerd, waardoor er ruimte voor de uitbreiding ontstond. De totale verkoop ruimte is met 75 m2 op 450 m2 gekomen. De slagerij en de afdeling zuivelprodukten zijn op dezelfde plaats in de winkel gehandhaafd.

7 november 1978
„HOEST MEUGLUK”
De Hengelose karnavalsver. „Hoest Meugluk”
gaat beginnen aan haar 7e verenigingsseizoen. Een seizoen dat voor elke karnavalsvereniging begint met de elfde van de elfde, hetgeen voor Hengelo grootser begint dan ooit tevoren, n.l. op zaterdagavond 11 nov. a.s. zal in zaal Concordia het muzikale gedeelte van de avond gevuld worden door de bekende boerenkapel uit Goor. Dit orkest bestaat maar liefst uit 18 muzikanten die ongetwijfeld voor een geweldige avond zullen zorgdragen. Verder op deze avond het aftreden van de oude Prins en het voorstellen van de nieuwe Prins. Alle leden hebben op deze avond vrije toegang. Degenen die nog geen lid zijn en belangstelling hebben voor deze avond en graag eens kennis willen
maken met het karnavalsgebeuren in Hengelo, kunnen plaatsen reserveren aan de zaal of de nodige informatie krijgen bij de bestuursleden A. Groot Kormelink, Spalstraat of H. Jolij, Hummeloseweg. Ook zal er dit seizoen weer een kinderkarnavalsoptocht worden gehouden, een feest voor alle kinderen in Hengelo hetgeen elk jaar weer mogelijk gemaakt wordt door  \de financiële bijdragen van de Hengelose midden stand, bedrijven, banken etc. die hiervoor dan ook veel dank wordt gezegd, want zonder die gaven zou dit kinderfeest financieel gezien, niet haalbaar zijn. Het bejaardenkarnaval op het bejaardencentrum was vorig jaar een daverend succes en zal ook zeker nu weer op het programma worden geplaatst. Het definitieve programma zal binnenkort in de krant verschijnen. 

14 november 1978
BEJAARDENMIDDAG UVV
Ruim 120 bejaarden waren op uitnodiging van de Unie van Vrijwilligers afd. Hengelo Gld naar zaal Langeler gekomen voor een gezellige middag. De presidente van de UVV sprak haar vreugde uit over deze goede opkomst en wenste allen een gezellige middag. Geopend werd door het Hengelo’s bejaardenkoor, dat de aanwezigen de onlangs op een zangfestival in Aalten gezongen liederen liet horen. Het slotlied, een zelf gemaakt bejaardenlied, trof een ieder. Daarna werd door een Hengelose bejaarde een paar voordrachten gedaan, terwijl het deel voor de pauze afgesloten werd door 2 bejaarde zangers uit Doetinchem, aan de piano begeleid door een oud Hengeloër. Na weer voordrachten door een Hen elose bejaarde en zang werd het middendeel van de zaal ontruimd voor een optreden van de Kleppe rklumpkes, die deze middag het 10-jarig bestaan herdachten. Met een warm applaus werden ze wekom geheten en spontaan werd een lang zullen ze leven ingezet. Tijdens het dansen werden de aanwezigen getracteerd op een glaasje en een hapje en zo kwam een einde aan deze gezellige middag. De presidente mevr. van Dijke dankte allen die aan deze middag hadden meegewerkt en hoopte alleen terug te zien op de verkoopdag.

21 november 1978
VERKOOPDAG UNIE VAN VRIJWILLIGERS HENGELO GLD
22 november staat in „Ons Huis” weer alles voor de fancy-fair klaar. We hopen op veel belangstelling zoals tot nu toe ieder jaar. Er is voor elk wat wils te beleven en uw geld wordt voor een goed doel gegeven. Vroeger werden bejaarden overal buiten gesteld Nu worden ze gelukkig nog terdege mee  geteld. Is het dan niet fijn hiertoe uw steentje ‘bij te dragen? Hiervoor komen we dan vanuit deU.V.V. uw aanwezigheid vragen. Noteer de datum en het aanvangsuur dus goed en ook de plaats waar U die dag wezen moet! Woensdag 22 november ,,Ons Huis” van 2 tot 5 uur en van 7 tot 9 uur. Tot ziens!

Stratenvolleybal in Hengelo
Het Pac Sportreal en de volleybalvereniging D.V.O. zullen wederom een stratenvolleybaltournooi organiseren. Het tournooi wordt gespeeld op de vrijdagavonden in de sporthal „De Kamp”. Gespeeld  wordt een heren- en damesafdeling. De startdatum zal zijn op 8 december a.s. Inschrijfformulieren dienen vóór 30 november a.s. ingediend te zijn. Inlichtingen worden verstrekt door de heer G. v. Aken. Zie hiervoor de advertentie elders in dit blad.

KOLLEKTE JANTJE BETON IN KEIJENBORG
De kollekte voor het Nationaal Jeugdfond “Jantje Beton” heeft te Keijenborg opgebracht f 904,70. De gevers en kollektrices worden hartelijk dank gezegd voor hun medewerking. De helft van de opbrengst is bestemd voor de peuterspeelzaal ,,Puk” te Keijenborg.

28 november 1978
SFEERVOL KOFFIECONCERT
Een belangrijk aantal bezoekers woonde het tweede koffieconcert bij dat de Kon. Harm. Concordia gaf in zaal Concordia op zondag 19 nov. De bezoekers konden zodanig in de zaal plaats nemen dat er gezellige zitjes gevormd werden, hetgeen sfeerverhogend werkte en ook de aandacht versterkte voor de muzikale prestaties van de muzikanten en tamboers o.l.v. van Geert Helmink en Jan Arendsen. Het programma dat in twee gedeelten gebracht werd, met daartussenin een geanimeerde pauze, bevatte twee genres muziek, met voor de pauze het meer klassieke gedeelte, waarin o.m. de concoursnummers Tancrède en Aigur, waarmee Concordia op zaterdag 2 dec. gaat deelnemen aan het concours te Lelystad. Na de pauze volgde het populaire gedeelte waar de rocksuites Beatles in concert en Choral rock-out grote bewondering oogsten. De concoursnummers vroegen alle aandacht van dirigent en muzikanten, waarbij diverse gedeelten qua compositie behoorlijk ingewikkeld zijn, hetgeen een uitdaging is om deze straks op het concours zo goed mogelijk te brengen. Vanwege de verjonging van het korps heeft men er verstandig aan gedaan, om inplaats van in de Vaandel afdeling, nu uit te komen in de eerste klasse. Met een aantal marsen werd een klankvol programma aan elkaar gebreid. Bij de openings- slotmars werd orkest begeleid door de tamboers. Voor voorzitter H. Oldenhave was deze zondag een dubbel blijde dag, n.l. een geslaagd concert met veel bezoekers en de viering van zijn verjaardag, waarbij het orkest nog even in aktie kwam. De heer Groot Wassink ,oud-voorzitter van Concordia vroeg hiervoor de aandacht van de aanwezigen.

Concordia cafetaria

5 december 1978
AANNEMERSBEDRIJF Rondeel bestaat 100 jaar
Op 1 december a.s. bestaat aannemersbedrijf Rondeel BV aan de Ruurloseweg 34 te Hengelo Gld, 100 jaar. In 1878 startte Hendrik Rondeel aan de Ruurloseweg een aannemersbedrijf, dat hij rond de eeuwwisseling overdeed aan zijn zoons Toon, Drikus en Bernard. De zoons van Toon, Hendrik en Bernard zetten daarna vanaf 1923 het bedrijf voort, En de huidige firmant Antoon Rondeel, zoon van Bernard, nam in 1964 het heft in handen. Antoon Rondeel was reeds samen met zijn broer en neven deelgenoot in het bedrijf sinds 1954. Gezien de groeiende klantenkring en het meegroeiende werkgebied werd in 1964 een splitsing doorgevoerd, waarbij Bennie Rondeel in Vorden een nieuw bedrijf stichtte, om ook de daar aanwezige clientèle goed te kunnen bedienen. Na een eeuw met 5 generaties Rondeel is het bedrijf thans omgezet in een B.V., waarin naast Antoon Rondeel’s zoon Henry, ook de heren Willy Winkelman en Alphons Geurtsen, evenals W. Winkelman reeds vele jaren werkzaam bij de firma Rondeel, in de directie zijn opgenomen. Door de nog steeds toenemende werkzaamheden en de grootte van de projecten, kan op deze wijze een spreiding van taken en verantwoordelijkheid worden verkregen. Aannemersbedrijf Rondeel BV gaat op 13 december met familie en personeel haar eeuwfeest vieren met een grootse receptie in Hotel Leemreis te Hengelo Gld, waarbij cliënten en relaties tevens kennis kunnen maken met de nieuwe directie.

12 december 1978
1e prijs voor de Kon. Harmonie „CONCORDIA”
Op het federatief nationaal muziekconcours van het KNF, gehouden in Lelystad in de Flevopolder, behaalde de Kon. Harm. Concordia o. l. v. dirigent Geert Helmink een 1e prijs Met de beide gespeelde werken Aigir en Tancrède werden resp. 1421 /2 en 1451 /2 punt behaald. Uiteraard was na de uitslag de vreugde zeer groot Wij wensen Concordia geluk met het behalen van de Ie prijs.

Ultrafinish

19 december 1978
In aktie voor „de Bleijke”
Na drie jaar onderhandeling via gemeente, provincie naar het Rijk, kwam een deze dagen de toestemming uit voor uitbreiding van het bejaardencentrum ,,de Bleijke” met een afdeling fysiotherapie, een vergroting van de recreatieruimte en een aparte recreatieruimte voor meer behoeftigen. Alleen de bouw wordt door het Rijk gesubsidieerd, doch voor de inrichting daarvan moet „de Bleijke” zelf opdraaien. Daar dit volgens de planning in de benodigde papieren gaat lopen, wordt de medewerking van de inwoners van Hengelo GId en omgeving ingeroepen. Er wordt aktie ondernomen in de komende maanden, dat zich doorzet in het nieuwe jaar. Ten eerste is er een grote verkoop van oliebollen en appelflappen (vervaardigd in het centrum) op zaterdag 30 dec. a.s. Bestellingen hiervoor moeten van te voren worden opgegeven bij de administratie of evt. telefonisch. In de kerstvakantie wordt er in overleg met het onderwijzend personeel een speurtocht op touw gezet, waar van de inleg ƒ 1.— bedraagt. Deze aktie is bedoeld vuur de jeugd van de lagere scholen. Men hoopt in januari te kunnen starten met een grootscheepse verloting, welke 10.000 loten gaat omvatten met een geplande trekking midden 1979. edere maand zal een extra aktie worden ontwikkeld, waarvan de opzet naderhand bekend gemaakt zal worden. De intichting gaat ondermeer omvatten aanschaf van de benodigde toestellen op de afdeling fysio-therapie meubilering geheel volgens de eisen voor een geriefelijke woonstijl. Boven één van de nieuw te bouwen recreatie-ruimten zal ook een zonneterras worden aangebracht, zodat ook bewoners van de bovenetages, die gezeten zijn in een rolstoel, zullen kunnen genieten van de buitenlucht. Men hoopt te kunnen, starten met de bouw omstreeks maart, april 1979.

’t Zelle schaatsen

27 december 1978
CPB HENGELO GLD
Op de kerstbijeenkomst in ,,Ons Huis” werden de aanwezigen hartelijk welkom geheten door de presidente mevr. Dinkelman-Groot Roessink en wel speciaal de heer en mevrouw te Winkel die deze avond als gasten in het midden waren. De notulen werden gelezen door mevr. Harmsen-Lebbink. Daarna werd de kerstliturgie, getiteld: Crhistus Koning doorgenomen, met medewerking van een koortje o.l.v. mevr. Politiek-ten Hoeve. Na de pauze vertelde de heer te Winkel het mooie kerstverhaal: Liefde kent geen tijd. Als attentie werd de heer en mevrouw te Winkel een kerstbakje aangeboden. De presidente wenst allen nog prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. De avond werd besloten met het zingen van Ere zij God.

KERSTVIERING UVV
De kerstviering voor de bejaarden is in ons dorp een begrip geworden, gezien de grote opkomst in zaal Concordia, woensdag 20 dec. Na een passende inleiding door mevr. van Dijke, volgde een liturgische samenvatting van het Geboorteverhaal, afgewisseld met muziek en zang. Na de eerste koffiepauze zong het bejaardenkoor o.l.v. de hoor Starink op voortreffelijke wijze enkele kerstliederen, terwijl na de tweede pauze eveneens onder zijn leiding scholieren uit Varssel een ontroerend spel lieten zien, zoals kinderen in deze tijd dit Kerstgebeuren beleven. Met voldoening kan men op deze geslaagde kerstmiddag terugzien.

KERSTAVOND NVEV
De presidente, mevr. van Hengel, opende de avond met een welkomswoord, waarin ze zei heel blij te zijn dat de dames in zo grote getale waren gekomen. Gezamenlijk werd het lied Nu daagt het in het Oosten gezongen. Het kerstfeest is vooral een feest van het licht maar ook van dankbaarheid, liefde en vrede. Die vrede moet in ons zelf zijn, door het leven te aanvaarden, zoals het komt, daardoor zal men ook aan anderen iets ervan kunnen overdragen. De kerstliturgie werd gebracht door mevr. van Hengel, begeleid door zang van vier dames en orgelspel van de heer ten Hoeve. Na de pauze, waarin allen werden getracteerd op koffie en gebak, brachten enkele kinderen van de chr. lagere school uit Varssel, o.l.v. de heer Starink een kerstspel, hetgeen door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd. Samenzang van de dames zorgde voor een echte kersten ook het kerstverhaal, voorgelezen door mevr. van Hengel, was erg ontroerend. Na ieder een vredig kerstfeest thuis en een goed 1979 gewenst, werd de avond besloten met het gelijk zingen van het aloude, maar zo mooie lied: Ere zij God. eerstvolgende bijeenkomst van de NVEV is op 23 jan. 1979.

Invention