2 januari 1979
Seezo uniformen bestaat 75 jaar
De fabriek van Seezo uniformen (Th. F. Seesing en Zonen b.v.), gevestigd in Keijenborg in de gemeente Hengelo Gld bestaat in 1979 75 jaar. Dit feit zal met errig feestvertoon worden herdacht, omdat ‘het tenslotte heel bijzonder is, dat een bedrijf Zich in de moeilijke confectiermarkt in ons land zo’n lange tijd staande heeft weten te houden. En bovendien kans heeft gezien om zijn omzet steeds te vergroten en het produktie-apparaat permanent te vernieuwen. In het fraaie landschap van de Achterhoek wordt de fabriek van Seesing begrensd door vruchtbare akkers. In het efficiënt opgezette gebouw werken zo’n 40  personeelsleden in vaste dienst, aangevuld met zo’n 40 parttimers in piekperioden. De orderportefeuille van het jubilerende bedrijf is goed bezet met grote en kleinere orders in uniformkleding voor onder meer muziekgezelschappen, bedrijfsuniformen, brandweerkleding en vele andere soorten bijzondere beroepskleding. Er worden regelmatig speciale opdrachten uitgevoerd voor bijvoorbeeld brandwerende kleding voor marine en luchtmacht. Zie verder in De Reclame.

3 Hengelose solisten behaalden 1e prijs
Op het solistenconcours van de Kon. Ned. Federatie van muziek en fanfaregezelschappen, georganiseerd te Ugchelen, behaalden drie leden van de Kon. Harm. Concordia uit Hengelo Gld een 1e prijs. Ineke Snelooper, met hobo, won maar liefst met 54 punten en lof der jury, de 1e prijs. Door deze prestatie is zij ook gerechtigd op het topconcours van de K.N.F, mee te dingen naar het Nederlands kampioenschap. Wim Groot Bruinderink won in de 2e afdeling met zijn cornet ook een 1e prijs. Ineke Helmink kreeg met 50 punten, met cornet, ook een 1e prijs. Alle drie solisten werden op voortreffelijke wijze op de piano begeleid door mevr. de Bruin uit Terborg. Voor de Kon. Harm. zijn de successen een verblijdend resultaat.

Sportaccomodaties
De nieuwe sporthal in Hengelo Gld en genaamd sport hal „de Kamp”, voorziet in een grote behoefte. Dit komt ondermeer tot uitdrukking bij het nu lopende stratenvolleybal-tournooi, georganiseerd door de volleybalvereniging DVO en PAC-Sportreal, dit alles onder leiding van ambtenaar sportzaken bij de gemeente Hengelo Gld, de heer G. van Aken. Waren er vorig jaar ruim 20 teams die deelnamen, nu wordt er gespeeld door meer dan 40 teams en met groot enthousiasme. De deelname van een dergelijk groot aantal teams is geen enkel bezwaar, want in de nieuwe sporthal kunnen 3 wedstrijden tegelijk gespeeld worden. Er is op de avonden dan ook een drukte van belang in en rondom de hal.. De verrichtingen van de speelsters en spelers kunnen vanaf een tribune gevolgd worden en de aanmoedigingen zijn dan ook niet van de lucht. Zie verder in De Reclame.

9 januari 1979

Weduwe Gerrits

Feestprogramma „Ons Huis”
Werd vorige week zaterdag een begin gemaakt met het grote feestprogramma, dat door de van geestdrift blakende aktiviteitencommissie „Ons Huis” in samenwerking met de verenigingen, die van het gemeentecentrum gebruik maken, is samengesteld ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van „Ons Huis”, thans staan voor deze week de volgende punten op het programma: donderdag 11 januari organiseert de afdeling Hengelo van de CPB een gezellige avond. Dat het ook inderdaad gezellig kan gaan worden, zal blijken uit het feit dat de CPB het Utrechts Huisvrouwen Show Orkest heeft gevraagd een optreden te verzorgen. Met allerlei huishoudelijke attributen wordt muziek gemaakt en. er worden sketches gespeeld enz. Kortom een avond om veel plezier te hebben. De aanvang is 20.00 uur. Zie verder in De Reclame.

TERREINPROBLEMEN IN DE MOTORSPORT
Vorige week stond in een in deze streek verschijnend dagblad een artikel over motorsport. In dit artikel werd ingegaan op de problematiek van deze sport i.v.m. de terreinen. Door de journalist werd de mening gevraagd van een bestuurslid van een vereniging uit deze omgeving. Zijn antwoord op deze materie was goed. Hij maakte echter één fout door te stellen dat bij het doorgaan op de oude voet alleen circuits als Markelo, Lichtenvoorde en Halle zouden blijven bestaan. Dit is niet geheel juist. Hamové die dit jaar op woensdagmiddag en -avond 1 aug. een grote internationale motorcross organiseert, heeft al 33 jaar in samenwerking met de eigenaar de beschikking over het fraaie circuit ’t Zand. Dit ter vermelding als aanvulling op het krantenartikel. Bovendien beschikt de Hamové al jaren over een trainingscircuit het Wossinkbos, waar zaterdagsmiddags getraind kan worden.

Cafetaria ter Beek

16 januari 1979
Gemeentenieuws Trainingscircuit „Wossinkbos”
Op vrijdag 5 januari j.l. hield de commissie Wossinkbos, die als onderdeel van Hamové de organisatie in handen heeft van het trainingscircuit het Wossinkbos in zaal van de Weer een bijeenkomst die druk werd bezocht. De heer J. Hoogeveen die namens de commissie het woord voerde sprak in zijn welkom zijn dank uit voor de grote opkomst en was verheugd over de belangstelling die van de zijde van het bestuur voor deze bijeenkomst was. Er kwamen deze avond tal van punten op tafel, waarbij de toestand van het circuit wel de hoofdmoot vormde. Afgesproken werd om met medewerking van leden en financieel gesteund door de ver., dat de baan zodanig veranderd wordt, dat er een gevarieerd en tevens veiliger circuit ontstaat, waardoor de animo bij de crossers terug komt om in het Wossinkbos te gaan rijden. Deze animo was in de loop der jaren behoorlijk teruggelopen. Werden normaal de kampioenen in de verschillende klassen van de wedstrijden die door de commissie georganiseerd worden gehuldigd, thans zal ook dit jaar een clubkampioen naar voren komen. Dit is degene die het meeste aantal punten behaald in de wedstrijden, ongeacht in welke klasse hij rijdt. Vanuit de vergadering kwam de wens naar voren wat meer wedstrijden te organiseren, zoals een trial. Dit punt zal bekeken worden, de mogelijkheden zijn in het Wossinkbos in ruime mate aanwezig iets dergelijks op touw te zetten. De data van de op zaterdagen te verrijden wedstrijden zijn vastgesteld op: 3 maart, 21 april, 5 mei, 2 juni, 25 aug en 1 sept. Tevens zullen nog twee wedstrijden op een woensdagavond, indien mogelijk, tegen een club uit de omgeving verreden worden. De datums voor deze avondwedstrijden moeten nog worden vastgesteld. De commissie Wossinkbos gaat met vertrouwen en enthousiasme het komende seizoen tegemoet, zich in hoge mate geruggesteund wetend door het bestuur van de vereniging. Voor degenen die op deze avond hun trainingskaart en verzekeringspas niet hebben afgehaald, wordt nog een avond belegd en wel op vrijdag 19 januari van 7 tot 9 uur bij v.d. Weer. Op deze avond zal ook bekend worden of het gezien de omstandigheden mogelijk is, om op zaterdag 20 januari met een ploeg in het Wossinkbos in te trekken om de werkzaamheden aan het circuit te beginnen.
Inlichtingen en trainingskaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van de commissie Wossinkbos, te weten: J. Hoogeveen, de Heurne 52, tel. 1795, H. Teunissen, Hofstraat 10, tel 2720, J. Jaaltink, Westerstraat 62 en T. Bosch, Maanstraat 16, allen wonend te Hengelo GId.

Hoe te handelen bij gladheid?
Het gemeentebestuur van Hengelo vestigt de aandacht op het bepaalde in de artikelen 43 en volgende van de Algemene Politieverordening van deze gemeente. In genoemde artikelen is o.m. bepaald dat de bewoner of gebruiker van een binnen de bebouwde kommen der gemeente gelegen onroerend goed verplicht is ; te zorgen:
a dat bij gladheid het aan dit goed grenzende trottoir of voetpad zo spoedig mogelijk met zand of een andere stroefmakende stof wordt bestrooid;

b dat zo spoedig mogelijk na sneeuwval de sneeuw van het aan dit goed grenzende trottoir of voetpad wordt verwijderd;
c dat bij ingevallen dooi eventuele goten door sneeuw en/of ijs ontstane verstoppingen, zodanig worden verwijderd dat het dooiwater ongehinderd via de goten kan worden afgevoerd. Aan de onder b omschreven verplichting is mede voldaan indien de sneeuw is gebracht op de uiterste rand van het daar bedoelde weggedeelte, zodanig, dat voor voetgangers een vrije ruimte van 60 om (normaal twee trottoirtegels) overblijft en dat tevens voldoende openingen voor het afvoeren van dooiwater vrij blijven, autobussen zonder hinder bereikbaar zijn en brand- en rioolputten, brandkranen en afsluiters van de waterleiding vrij blijven.

Inwonertal Hengelo GId
De loop der bevolking van de gemeente Hengelo GId was in 1978 als volgt: aantal inwoners per 1 januari 1978 8061. Geboren 81 terwijl 61 personen overleden, een overschot van 20. Er kwamen 230 personen in, terwijl er 261 vertrokken. Hierdoor was er een vertrekoverschot van 31. Zodoende werd het aantal inwoners per 31 december’ 1978 voorlopig vastgesteld op 8050. Verhuizingen in de gemeente 292. Er werden 51 huwelijken gesloten en 2 echtscheidingen ingeschreven.

Oprichting IJsvereniging
Inwoners van Hengelo GId, die de schaatssport een warm hart toedragen worden op dinsdag 23 januari a.s. om 8 uur ’s avonds in zaal Wolbrink; Bleekstraat 3 verwacht. Op initiatief van enkele mede-inwoners zal die avond worden overgegaan tot de oprichting van een ijsvereniging. Hiermede wordt naar hun mening tegemoet gekomen aan een nog onvervulde wens die reeds lang leefde, maar door de huidige weersomstandigheden nog een extra is onderstreept. Als een van haar eerste taken ziet de nieuwe IJsvereniging het in goede conditie brengen van de huidige ijsbaan Steintjesweide, waarvan vooral de Hengelose jeugd zo dankbaar gebruik maakt als de omstandigheden het toelaten. Van de familie Klem, eigenaresse van de Steintjesweide kregen de initiatiefnemers reeds alle medewerking toegezegd. Vooral van de zijde van ouders wordt een grote opkomst verwacht. Goede ideeën zijn vanzelfsprekend welkom.

De Preus

23 januari 1979
Goedkeuring bestemmingsplan Keijenborg
(betreft bebouwingspercentage voor de bestemming „sportterrein” 1976) De loco-burgemeester van Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6,juncto artikel 23, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 1 februari .1979, gedurende een maand, ter gemeente-secretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage ligt het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland, dd. 1 december 1978, nr. 3815/247-RO- 106-yvd, waarbij: a goedkeuring is verleend aan het mede ter inzage liggende bestemmingsplan Keijenborg 1976 en b goedkeuring is onthouden aan artikel 20, lid 2, sub c, van de voorschriften deel uitmakende van dit plan (betreft bebouwingspercentage voor de bestemming „sportterrein”). Bij Gedeputeerde Staten voornoemd zijn geen bezwaren tegen dit bestemmingsplan ingediend, zodat derhalve tegen deze goedkeuring, uitgezonderd de inspecteur voor de ruimtelijke ordening, niemand bevoegd is, gedurende genoemde termijn van ter inzagelegging beroep bij de Kroon in te stellen. ten ieder, die bezwaar tegen de bovenvermelde onthouding van goedkeuring heeft, kan daartegen beroep instellen bij de Kroon. Het beroepschrift dient te zijn gericht aan H.M. de Koningin, doch moet worden ingediend zo mogelijk in tweevoud, bij de Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, Binnenhof 1 te ‘s-Gravehage. Hengelo, 17 januari 1979. De loco-burgemeester voornoemd.

30 januari 1979
IJSVERENIGING HENGELO GLD OPGERICHT
In Hengelo Gld is een ijsvereniging opgericht. Deze oprichting kwam tot stand door een aktiecomité bestaande uit H. Oldenhave, J. Veenhuis en H. Meurs. De oproep voor een oprichtingsvergadering in zaal Wolbrink werd ruimschoots beantwoord. Gezien de grote toeloop op de ijsbaan Steintjesweide is zo’n ijsvereniging noodzaak. Het onderhouden van de baan dat nu geheel door persoonlijk initiatief gebeurt, kan beter via een vereniging gebundeld worden. Na enig heen en weer gepraat stelden zich een 7-tal personen beschikbaar voor een bestuur. Het zijn R. van Gijsel, mevr. Gielink, M. ter Horst, mevr. Koldenhof, J. Rhebergen, W. Berendsen en J. Roenhorst, de beide laatsten van de baancommissie, een commissie die sterk bezet is, om het onderhouden van de baan bij toerbeurt te verrichten. Het voorstel van de nieuwe voorzitter om het lidmaatschap op ƒ 10.— per jaar te stellen en waarvan door het hele gezin van de baan gebruik gemaakt kan worden, ondervond weinig tegenstand. Gezien dit bedrag en een hoger tarief voor vrij schaatsen, bestaat de kans op een goede toeloop van leden. Bijna iedere aanwezige liet zich inschrijven als lid van de nieuwe ijsvereniging. Het nieuwe bestuur zal met diverse instanties en personen in contact treden over de gewenste medewerking. Het nut van een ijsvereniging werd op deze avond wel aangetoond. Zo kan het onderhoud van de baan veel beter tot zijn recht komen door de verkoop van produkten zoals warme worst, soep e.d. de gezelligheid verhoogd worden, waardoor ook de aanschaf van materialen bekostigd kan worden. Door dit alles kan de baan langer en efficiënter gebruikt worden. Dankzij de medewerking van gemeentewerken is de baan nu ook verlicht. Aan het einde van de bijeenkomst dankte de woordvoerder van het aktiecomité de aanwezigen en wenste het bestuur van de ijsvereniging alle geluk en wijsheid toe. Voorzitter van Gijsel sprak de wenst uit, dat zolang er ijsmogelijkheden zijn, de baancommissie haar medewerking wil blijven verlenen.

6 februari 1979
JONGERENINSTUIF
Een 10-tal mensen is sinds enige tijd bezig meisjes en jongens van „de Leer” in Hengelo in de leeftijd van 12 t.e.m. 16 jaar op te vangen. 2 maal per maand worden er op de maandagavond aktiviteiten ontplooid. Door het spelelement wordt getracht de jeugd aan te zetten tot het denken over de maatschappij en haar vormen. Tevens bieden deze avonden de jeugd mogelijkheden tot ontspanning, die gezien kunnen worden als tussenvorm school – discotheek. Voorlopig wordt men gastvrij ontvangen bij de fam. Verheij aan de Kervelseweg, daar men nog geen eigen jeugdhonk ter beschikking heeft. Contacten hierover heeft men met de gemeente. Op 5 febr. is er een muziekkwis en op 19 febr. een karnavalsavond. Iedereen is welkom.
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij G. Jansen, Sarinkkamp 22, tel. 2363 en J. Willemsen. de Heurne 18, tel. 2368.

RECEPTIE 10 JAAR „ONS HUIS”
Op de receptie, gehouden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van ,,Ons Huis” sprak Ds Kabel namens de Herv. gemeente waarderende woorden aan het adres van het beheerdersechtpaar Lubbers en de aktiviteitencommissie voor ‘het vele werk dat zij verzetten in dienst van „Ons Huis”. J. v.d. Loo uitte ook zijn waardering, terwijl mevr. J. Dinkelman in een humoristisch gedicht de heer en mevr. Lubbers een taart aanbood. Voorzitter F. Politiek dankte de sprekers en de aanwezigen voor hun komst.

13 februari 1979
GEMEENTE HENGELO GLD Ontwerp-bestemmingsplan „Kom-es-an”
1978 De loco-burgemeester van Hengelo maakt ingegevolge arti’kel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ‘bekend, dat met ingang van 15 febr. 1979, gedurende één maand ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan „Kom-es-an” 1978. Dit ontwerpplan ‘is een herziening van de geldende bestemming „kampeerterrein” ingevolge het vigerende bestemmingsplan „Buitengebied 1970″. Het nieuwe plan voorziet in enige  uitbreiding van de camping „Kom-es-an” en tevens om dit kampeerterrein te herbestemmen tot kampeercentrum. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen tegen dit ontwerpplan.
De loco-burgemeester voornoemd, Th. A. A. Hooman Hengelo, 5 februari 1979.

„OPEN HUIS” EN GEVARIEERDE SPORT
Tijdens het „openhuis” op zondag 18 februari van 10- 14 uur in sporthal ,,de Kamp” wordt een leuk gevarieerd programma geboden. Om 11 uur zullen de seletie groepen van de gymver. „Achilles” en ,,DIO” hun prestaties tonen. Tegelijk zullen de heren J. Hooman en T. Bergevoet een tafeltennisdemonstratie geven. Beide spelers komen uit in de nationale overgangsklasse. Om 12 uur komt de selectiegroep van de tennisver. Het Elderink een demonstratie geven, terwijl van 13-14 uur een basketbalwedstrijd geboden wordt. Een programma met voor elk wat wils.

BIBLIOTHEEK HENGELO GLD
Na weken van intensieve arbeid door de vrijwillige medewerksters is ‘het thans zover dat het boekenbestand weer in uitstekende staat verkeert. In het kader van de festiviteiten rond de opening van sporthal de Kamp, waarin de nieuwe uitleenruimte gehuisvest is, houden wij openhuis op zaterdag 17 febr. en zondag 18 febr. Iedereen is van harte welkom. De uitlening start op dinsdag 20 febr. met tal van nieuwe boeken. Gezien de toeloop op vrijdagmiddag en de geringe belangstelling ’s avonds zijn de volgende uitleenuren vastgesteld: dinsdagmiddag van 15.30-16.30 uur; dinsdagavond van 18.45-19.45. uur; donderdagavond van 18.45-19.45 uur; vrijdagmiddag van 15.00- 16.30 uur. Voor ‘het voortgezet onderwijs is er veel literatuur volgens de geldende lijsten aangeschaft.

BILJARTVER. „CONCORDIA ’54” BESTAAT 25 JAAR
De biljartver. „Concordia ’54” uit Hengelo Gld bestaat 25 jaar, hetgeen in het najaar uitbundig gevierd zal worden. Voor de diverse festiviteiten is vorig jaar een jubileumcommissie in het leven geroepen, die een en ander zal gaan organiseren. De jubileumcommissie heeft plannen om een kleine feestweek in elkaar te draaien, met o.a. een biljartournooi voor senioren en jeugd, demonstratie door een gerenommeerd biljarter, dropping enz. Om de kosten van dit alles enigszins te dekken zijn al verschillende aktiviteiten op touw gezet, waaronder een grote loterij met fraaie prijzen. De feestavond van het district Doetinchem is vastgesteld op zaterdag 2 juni in zaal Concordia te Hengelo Gld, waarbij ‘muzikale medewerking zal worden verleend door de Flamingo’s uit Zelhem. Op deze avond worden door het district de bekers uitgereikt, die behaald zijn in het seizoen 1978-1979.

HERMAN VAN VELZEN EN UUT DE MODDER ZORGEN VOOR EEN GROTE TOELOOP
Wat verwacht mocht worden, dat de naam van Herman van Velzen alleen al een publiektrekker zou zijn, is bewaarheid geworden bij de opvoeringen van het dialectstuk Uut de modder, geschreven door deze auteur en opgevoerd door de HTV op zaterdag 17 en 24 maart j.l. voor overvolle zalen. Voor de vele belangstellenden die ook graag dit stuk willen zien de volgende tip. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van ,,de Graafschapbode” wordt op vrijdag 30 maart het stuk weer opgevoerd in zaal Langeler. Op deze avond zal ook het grote Ulfts mannenkoor een optreden verzorgen met een internationaal volksliederenrepertoire.

LANDBOUWPOLITIEK VIA KORT GEDING
Vanuit de afd. Steenderen van Jong Gelre wordt vrij regelmatig via een sinds 11 5 jaar functionerende gespreksgroep aandacht besteed aan de problemen, waarmee de boer te maken krijgt in het steeds verder geïndustrialiseerde agrarische wereldje. Op a.s. donderdag 29 maart wil man in zaal ,,Den Bremer” door middel van een z.g. kort geding een discussie opzetten over de overschotten in de landbouw. Dit geschiedt dan in samenwerking met de afd. Steenderen van de GMvL. De stelling zal geponeerd worden: zuiveloverschotten wegwerken, om boer te kunnen blijven is produktiebeheersing noodzakelijk.

MODERNISERING SLAGERIJ RATERINK
Door een modernisering heeft slager Bert Raterink te Hengelo Gld zijn winkel aan de eisen des tijds aangepast. De nieuwe koelvitrine werd overdwars in de winkel geplaats, waardoor meer ruimte voor de klanten ontstond. Verder is een nieuwe koelbox geplaats voor diepvriesprodukten en nieuwe schappen voor blikprodukten enz. Door deze modernisering kan slager Raterink ook efficiënter werken met zijn medewerkers.

Sporthal de Kamp

20 februari 1979
Karnaval in Hengelo
Dat ook het karnaval vieren in Hengelo Gld de laatste jaren in zwang is gekomen, is niet in de laatste plaats te danken aan de zeer aktieve karnavalsvereniging „Hoest Meugluk”. De naam van de vereniging zegt het al, hoe is het mogelijk. Telkenjare wordt het feest der narren en narrinnen ingezet met de grootse kinderkarnavalsoptocht. Zo ook dit jaar weer. De karnavalsvereniging heeft voor dit jaar ook weer een groot programma opgezet (zie advertentie in dit blad) dat er terecht wezen mag. De kinderkarnavalsoptocht start zaterdag 24 februari ’s middags om 13.30 uur. De stoet die door de straten van Hengelo Gld zal trekken bevat vanzelfsprekend de grote wagen met Prins karnaval Hans l en de Raad van Elf, de kinderprins en raad van elf, enkele praalwagens, muziekkorpsen, groepen en individuelen. De route is als volgt: Parkeerterrein, Kampstraat, Zuivelweg, Spalstraat, Raadhuisstraat, Kerkstraat, Ruurloseweg, Beukenlaan, Oude Varsselseweg, Bleekstraat, Spalstraat, Raadhuisstraat, Gemeentehuis en zaal Concordia. Hier zal de optocht ontbonden worden, waarna in de zaal voor de deelnemende kinderen een leuk programma volgt, waarbij ook traktaties zullen volgen. Een verzoek van het bestuur van de karnavalsver. aan de inwoners van Hengelo is om tijdens de optocht de route vrij te houden van geparkeerde auto’s en de
extra parkeerverboden voor die middag in acht te nemen. Zaterdagavond en zondagavond worden in zaal Concordia dansavonden gehouden in karnavalssfeer met mogelijkheid voor gecostumeerde personen. Maandag middag wordt in bejaardencentrum ,,De Bleijke” het vorig jaar zo geslaagde bejaardenkarnaval georganiseerd, terwijl ’s avonds het grote gecostumeerde bal voor leden van ,,Hoest Meugluk” wordt gehouden. Voor een ieder bijzonder veel plezier.

Karnavalsfeest van Mukey
Eindelijk is Mukey Keijenborg er in geslaagd om voor zondagavond 25 en dinsdagavond 27 febr. een goed karnavalsprogramma te presenteren. Terwijl de laatste jaren op de dinsdagavond de ruimte in de zaal niet toereikend was om de grote massa aanwezigen te bergen, zal nu ook de zondagavond een volle zaal gaan trekken. Juist nu de Mukey er in geslaagd is om het toporkest ,,Rain” te kontrakteren, bekend van Bovema platenmaatschappij te Enschede. Mede hierdoor wordt men aangeraden vroegtijdig aanwezig te zijn, om zich van een plaats te verzekeren Beide avonden is de Prins met zijn gevolg aanwezig Zondagavond Prins Karnaval uit Hengelo en op de dinsdagavond, waarbij het muziekale gedeelte deze avond wordt verzorgd door het orkest ,,Dark Rose”, Prins karnaval uit Keijenborg. Een verdere toelichting van het karnavalsfeest vindt het comité van Mukey niet nodig. Zij raadt u aan te komen om het feest met vele anderen op een heel plezierige manier mee te maken. U bent van harte welkom.

27 februari 1979
Ratten niet lokken
Onder deze slagzin roept de afdeling Bestrijding van Ongedierte Wageningen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid de Nederlandse bevolking op om de bruine rat te laten bestrijden. In samenwerking met de gemeenten, waarbij genoemde afdeling desgewenst adviseert is een aktie gestart. Juist in de winter. Door voedselschaarste in het veld gaan rondzwervende ratten op zoek naar eten en trachten dan onze huizen binnen te dringen. Waakzaamheid is dus geboden en de aanwezigheid van deze ongewenste kost gangers dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de gemeentelijke dienst belast met de ongediertebestrijding. Ongewenst zijn deze knagers, omdat ze bij hun speurtochten naar voedsel opgeslagen voorraden aanknagen en ze bevuilen met uitwerpselen en urine. Hun urine inzwemwater kan bovendien de oorzaak zijn van besmetting var mensen of honden met de ziekte van Weil. Eten dat door de ratten is bevuild en zonder verdere bewerking wordt geconsumeerd, kan ook leiden tot voedselvergiftiging.
Riolen.
Alhoewel de aantallen klachten die „Wageningen” bereiken enigszins afnemen, bestaat toch de indruk dat nog verdere vermindering mogelijk is. Veel klachten zijn terug te voeren tot defecten in riolen. De buizen zijn dan vaak beschadigd of verzakt. Op plaatsen met een deugdelijk gesloten rioolsysteem of waar een sceptic tank is beveiligd tegen insluiping, behoren klachten gauw tot het verleden. Ook lozingen van huishoudelijk afvalwater op sloten en open water worden in overleg met eigenaar en gemeente steeds meer voorkomen en wordt overgegaan tot aanleg van gesloten rioolsystemen. In oudere buurten wil het wel voorkomen dat de riolering op diverse plaatsen in een straat „verweerd” is en defect raakt. Samenwerking tussen eigenaar en gemeente is dan geboden voor herstel of vervanging van een en anders en om te komen tot een effectieve bestrijding van de ratten. Bestrijding door de gemeentelijke dienst voor de ongediertebestrijding in de riolen is ook mogelijk en waar dit gebeurt kan men vermindering van klachten door omwonenden constateren. Buitengevel Gaten in de buitengevel, b.v. te brede spouw-ontluchtingssleuven of doorvoeropeningen van leidingen zijn een mogelijke toegang voor de bruine rat. Ontluchtingsopeningen dient men te voorzien van ventilatieroosters met een maaswijdte van maximaal 0,5 cm. Doorvoeropeningen moeten worden gedicht. De huiseigenaar dient dergelijke technische gebreken te voorkomen c.q. te (laten) herstellen. Bij nieuwbouw reeds kan de huiseigenaar de architect c.q. Bouw- en Woningtoezicht toezien op de juiste uitvoering van ratwerende maatregelen. Niet lokken doch melden Men dient ook te voorkomen dat ratten schuilplaatsen vinden op terreinen, ondermeer door het opruimen van rommelhoeken. Tevens dient met te voorkomen dat ze voedsel vinden door dit onbereikbaar voor ratten te bewaren (denk ook aan vogelhuisjes en eendjes vóór de middag voeren). Doe alles om vestiging van de bruine knager te voorkomen. Een deskundige gemeentelijke ongediertebestrijder kan adviseren betreffende de te nemen maatregelen om ratten te weren en heeft voldoende kennis omtrent de benodigde bestrijdingsmiddelen en de veilige toepassing daarvan om succesvol een bestrijding uit te voeren. Dus ratten gezien, bel de gemeente, telefoon 05753-1541, toestel 24.

6 maart 1979
St Anthonis, klassieker van grote allure
Zondag 11 maart a.s. wordt het internationole motorsportseizoen
in Nederland eerst goed ingezet. Dan namelijk wordt in St Anthonis in Brabant de jaarlijkse -internationale motorcross der Azen, een klassieker van grote allure, verreden. En dat het dit jaar denaam alle eer aandoet, mag blijken uit de startlijst die de organisatie presenteert. Een startlijst, die een wedstrijd om het wereldkampioenschap op geen enkele wijze zou misstaan. Deze jaarlijkse
motorcross-klassieker op de internationale motorsportkalenders is wijd en zijd bekend en erg in trek bij het publiek. Aan start komen de wereldkampioen van 1977’en ’78 de Fin Heïkki Mikkola met 2 andere Finnen Erik Sundstrom en Taponi Pikkarainen. En dan een man, die jarenlang niet in St. Anthonis aan start kon komen, wegens verplichtingen in eigen land, de 5-voudige wereldkamipoen, de Belg Roger de Coster, een man waarmee de organisatie erg gelukkig is. En of 1 wereldkampioen nog niet genoeg is, komt ook de 1e man uit de 125 cc klasse, Akira Watanabed in St Anthonis. De Amerikaan Brad Lackey, 2e van het wereldkampioenschap 1978, begint ‘in St Anthonis aan zijn Europese seizoen, samen met zijn landgenoot Jim Turner. Graham Noyce, die onlangs nog op grootse wijze in Venray de int. motorcross won, voert het contingent Engelse rijders aan, die verder bestaat uit Neil Hudson, Bob Wright, Steven Beanrish enz. Ook de Duitse Maico-fabriekspiloot Herbert Schmitz zal in St Anthonis starten, samen met enkele andere Duitsers, zoals Werner Schutz, Werner Stahl. De snelle en felle Denen Arne Lodal en Frank Svendsen zullen ook van de partij zijn. Alsmede de Zweden Hakan Andersson, Bengt Aberg, Hakan Carlqvist, Arne Lidfors en anderen. Al deze buitenlanse rijders zullen het op moeten nemen tegen de complete Nederlandse top met Gerrit
Wolsink, Gerard Rond, Pete Herlings, Kees van der Ven Frans Sigmans enz. Gezien deze startlijst kan er een geweldige strijd worden verwacht. Wilt u dit meemaken, dan bent u zondag 11 maart van harte welkom in St Anthonis.

13 maart 1979
VOORLICHTINGSAVOND GROENTE EN FRUIT
De afdeling Keijenborg-Hengelo van de KPO organiseerde in samenwerking met de fa. Wijnbergen een voorlichtingsavond over groente en fruit. Deze avond werd geopend door de presidente mevr. Lankhorst, die een overvolle zaal kon begroeten. Hierna gaf zij het woord aan de dames van het Produktschap voor Groente en Fruit, die een lezing hielden over deze voedingsmiddelen. Waarom is het gebruik van groenten en fruit zo belangrijk. Eten we er voldoende van? Welke soorten zijn er tegenwoordig? Wat doen we met de exotische vruchten, bijzondere groenten en tuinkruiden? Op deze en nog andere vragen gaf het Produktschap antwoord door middel van een aantrekkelijk en afwisselend programma, dat ca. 2 uur duurde. Daarvan maakten deel uit o.m. een voedingspraatje, een prachtige diashow, een tweetal films, het proeven van een groentehapje en verloting van fruit. Tevens werd er nog een mooie fruitschaal verloot.

HTV Uut de modder

20 maart 1979
HENGELO’S GEMENGD KOOR GROEIT GESTAAG
Op de ledenvergadering van Hengelo’s Gemengd Koor waren vrijwel alle leden aanwezig, toen voorzitter Geurtzen opende en met voldoening terugblikte op ’t afgelopen jaar. We hebben, aldus de voorzitter weer een goed jaar achter de rug, de vereniging is kerngezond, er wordt met veel animo gerepeteerd en het ledental is nog steeds groeiende, nu 63. De dames mevr. van Til en mevr. Gasselink en penningmeester van Gijssel brachten hun resp. verslagen uit en hieruit bleek dat de verschillende aktiviteiten uitstekend zijn geslaagd. Financieel was er een klein nadelig saldo, maar beslist niet verontrustend. De voorzitter dankte de functionarissen voor hun verslagen en het vele werk dat zij verricht hebben. Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van mevr. van Til, die zich niet herkiesbaar stelde, gekozen mevr. Heesen. De  voorzitter dankte mevr. van Til voor haar vele werkzaamheden als bestuurslid van het koor en bood haar een fraai bloemstukje aan. Ook de familie Langeler werd hartelijk dank gebracht voor de goede zorgen die zij steeds weer voor het koor aan de dag leggen en ook dit ging vergezeld van een bloemstukje. Medio augustus zal een gemengd koor uit Oostenrijk (Tirol) een dag of wat in Hengelo te gast zijn en logeren bij leden van Hengelo’s Gemengd Koor. Er is ook een mogelijkheid tot uitwisseling met dit koor, maar of dit ook gaat gebeuren, staat nog niet vast. Wel zullen in de dagen dat zij hier te gast zijn één of meer evenementen worden georganiseerd. Zie verder in De Reclame.

27 maart 1979
VEEL BELANGSTELLING VOOR KOFFIECONCERT VAN KON. HARM. CONCORDIA
Het koffieconcert, gegeven door de Kon. Harm. Concordia in sporthal ,,de Kamp” voor ruim 300 belangstellenden, bleek een goed test te zijn voor de akoustiek van de hal. De aanwezigen konden genieten van fijne luistermuziek, waarvoor dirigent Geert Helmink en zijn muziekanten en het tamboerkorps o.l.v. van Jan Arendsen zich terdege voorbereid hadden. Ook het uitnodigen van ladyspeaker mevr. Wesselink-Weustenenk, bleek een goede greep te zijn. Op duidelijke wijze begeleidde zij het programma, met haar commentaar. Voor het publiek was het prettig  vooraf een uitleg te krijgen van de te spelen nummers Voor loco-burgemeester Hooman, in gezelschap van wethouder Groot Roessink aanwezig bij dit concert was het duidelijk, dat de hal uitstekend geschikt is voor culturele doeleinden, zoals muziek, hetgeen tot uitdrukking kwam door de zeer goede akoustiek. Voor voorzitter H. Oldenhave was het een dankbare taak de aanwezigen te bedanken, voor de fijne zondagmorgen die samen beleefd was. Aan de ladyspeaker werd een bloemen aangeboden.

3 april 1979
OUDERAVOND BEKVELDSE SCHOOL
Op donderdag 15 maart werd in de school een ouderavond gehouden. De heer Wesselink opende de avond en heette een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder dokter Cornell uit Borculo, de schoolarts. Hij vond het erg belangrijk het kind aan te horen en zijn belevenissen uit school te laten vertellen. Erg jammer vond hij het dat de gezelschapsspelen in de huiselijke kring steeds minder gedaan worden. Deze spelen zijn zo belangrijk voor o.a. de motoriek van het kind. Daarna kwamen de schoolzaken aan de orde. Mevr. Nijenhuis en de heer A. Menkveld waren aftredend als lid van de oudercommissie. Mevr. Nijenhuis stelde zich herkiesbaar en de heer Menkveld niet. In zijn plaats werd gekozen mevr. Menkveld. De heer Menkveld werd een attentie aangeboden en hartelijk bedankt voor het vele werk De heer Vrielink zette het lezen op school uiteen. Hij was er ondermeer voorstander van leesouders in te schakelen, zodat ieder kind bij het lezen nog meer beurten krijgt. De heer Wesselink besloot de avond.

BLOEMEN-AKTIE DOOR DE HENGELOSE MAJORETTES
De Hengelose majorettes houden op zaterdag 7 april een bloemen-aktie. Deze aktie is nodig om geld bijeen te brengen ter vervanging van de uniformen die dringend aan vernieuwing toe zijn. De majorettes hebben voor deze aktie de medewerking gekregen van de fa. Wijnbergen en zij hopen dat U ook zo vlak voor Pasen veel bloemen zult kopen. Dit is voor de vereniging een goede stimulans omdat reeds enkele mensen bedragen ter beschikking hebben gesteld. Mochten er mensen of verenigingen zijn die meer voor de majorettes willen doen, dan is dit mogelijk. U kunt namelijk op de bankrekening van de majorettes een groot of klein bedrag storten. De bank is de Amro-bank en het nummer 48.87.94.234, ten name van de Majorettevereniging Hengelo Gld. Bij voorbaat dank.

KOOR „MARIA ROEPAAN” ZINGT IN KEIJENBORG Zaterdag 7 april zal het jongerenkoor uit Ottersum o.l.v. Men. v. Gemert, de eucha ristieviering van 5 uur in de kerk van Keijenborg vocaal opluisteren. „Maria Roepaan” is een tehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapteen te Ottersum. Het probeert al enige jaren, en zeker met succes, de bewoners te integreren in de maatschappij door zoveel mogelijk contacten met de buitenwereld te onderhouden. Het koor telt plm 50 personen en trekt overal enorm veel belangstelling, zodat men met een overvolle kerk rekening moet houden. Dit alles wordt georganiseerd door het kringbestuur KPO. Zij nodigt dan ook al haar leden hierbij uit en ieder die belangstelling heeft om deze jonge gehandicapten met zoveel blijdschap en enthousiasme aan het werk te zien. Zie verder de Reclame.

10 april 1979
Grootse intern. motorraces met attractief bijprogramma
Op 2e Paasdag Ib april organiseert de Hengelose auto- en motorvereniging Hamové weer haar inmiddels traditie geworden Paasraces op circuit de Varssel-Ring” Er zijn ‘kosten nog moeite gespaard een zo goed mogelijk programma te brengen. Zo is er naast een mooi rennersveld een bijzonder leuk bijprogramma. Er komen aan start de klassen 125 en 500 nationaal 50 cc sen. en int. 250 int., 350 int., 500 int en de altijd spectaculaire zijspanklasse. Wat de deelnemers betreft staan grote namen op de startlijst. Renners zoals John Ekerold. winnaar van 2 klassen vorig jaar, Anton Mang, de Duitse Kawasakipiloot, de sympathieke Zwitser Bruno Kneubühler. die weer goed genezen is van zijn ernstig beenletsel, de altijd hardgaande Zwitser Phlilp Coulon, de jonge Engelsman Kevin Stowe, de Zuid Afrikaan Alan North, de Finnen Penti Kortionen, Pekka Nunni, Eero Hyvarinen, de Zwitser Hans Muller, de Engelsen John Weeden, Charles Mortimer, die alle int. races in Hengelo Gld heeft gereden en de winnaar van de 125 klasse van vorig jaar Clive Horton. Zij zullen het op moeten nemen tegen Boet van Duimen, Jack Middelburg, Bert Struyck enz. En dat zij hard moeten gaan om de Nederlanders te verslaan staat als een paal boven water. Naast dit mooie raceprogramma heeft de organisatie een attractief bijprogramma proberen samen te stellen en men kan zeggen dat dit aardig gelukt is. Voor de aanvang van de races die om 13 uur beginnen is er om 11 uur een demonstratie van paraschutespringen. Zie verder in De Reclame.

17 april 1979
250 cc wereldtop motorcross naar Halle
Mocht de motorclub Halmac uit Halle in het nabije ver leden al eens een voorproefje nemen met het organiseren van een motorcross op internationaal niveau namelijk internationale zijspancross, thans beleeft de Halmac in haar bestaan een nog groter internationaal spektakel. Zondag 22 april komen de wereldsterren in de 250 cc Grand Prix motorcross naar Halle om op het circuit Kappenbulten de 3e wedstrijd om de wereld titel in de 250 cc te verrijden. Halmac is er maar wat trots op zo’n organisatie te mogen verzorgen. Voorzitter Wijkamp en zijn mannen steken hun trots terecht niet onder stoelen of banken. Een hele eer-, topcross in Halle. Daar zorgen de deelnemers aan de Grand Prix wel voor. Er zijn punten te verdienen voor de wereldtitel. Uit maar liefst 16 landen komen rijders aan de start die elkaar elke centimeter van het circuit zullen gaan bevechten. Op de startlijst staan natuurlijk de Russische wereldkampioen Gennady Moisseev en zijn landgenoot Kavinov. Uit België komt de zeer sterke en ervaren Grand Prix-piloot Jaak van Velthoven, normaal uitkomend in de 500 cc, dit jaar echter in de 250 cc. Het zware zandcircuit van Halle zal hem ongetwijfeld liggen, in België zijn ook veel van dit soort circuits. Uit Duitsland komt o.a. Hans Maisch, altijd goed voor één van de topplaatsen. Deze zoon van Maico-directeur Maisch was vorig jaar zeer hoog in het eindklassement. Engeland zendt zijn nieuwe belofte Neil Hudson, een rijder met een grote toekomst Uit Amerika komen Pierre Karsmakers en Jim Pomeroy, de laatste is enkele jaren van het Grand Prix-toneel verdwenen geweest, doch komt nu weer terug. Zij zullen het op moeten nemen tegen de Nederlandse afvaardiging onder leiding van Bennie Wilken, Marcel Deibergen, ‘Henk van Mierlo. Naast deze grote klasse komen ook de klassen 125 en 500 cc junioren aan start. De aanvang van het programma is om 13 uur met de voorstelling van del Grand Prix-rijders aan het publiek, terwijl om 13.30 uur de eerste manche van de 125 cc begint. Halmac is klaar om de Grand Prix 250 cc te ontvangen Zondag 22 april dus naar het Kappenbultencircuit voor motorcross van de bovenste plank. De organisatie zal u graag ontvangen.

24 april 1979
FLINK PROGRAMMA BIJ ORANJEFEESTEN HENGELO
De oranjevereniging in Hengelo Gld heeft er geen gras overlaten groeien wat betreft het samenstellen van het programma ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Koningin. Het feest zal ’s morgens worden geopend door loco-burgemeester Th. Hooman, die dan, in afwijking van voorgaande jaren toen het feest werd geopend bij het gemeentehuis, dit nu zal doen op het terrein bij „de Bleijke”. Dit zal omstreeks 9.30 uur zijn waarna om 9.45 uur de start zal plaatsvinden van de wandeltocht ove< verschillende afstanden 10 en 15 km Inschrijving kan geschieden op het terrein bij „de „Bleijke”. Om 10 uur zijn er tekenwedstrijden voor de kinderen van de lagere scholen uit Hengelo, Bekveld en Varssel, waarna om 10.30 uur de kinderspelen beginnen. Om 10.30 uur wordt ook het sein gegeven voor de start van de singelloop, voor jongeren vanaf 13 jaar. Tijdens de middagpauze kan men zich tegoed doen aan een warme hap (stamppot) bij „Ons Huis” Na de middag om 13 uur is er gelegenheid zich in te laten schrijven voor de oriënteringsrit voor auto’s, motoren en bromfietsen, bij Concordia, waar de start om 13.30 uur is. Bromfietsen kunnen uitsluitend tussen 13.30 en 14.00 uur starten. De organisatie van deze rit is in handen van de sportcommissie van Hamové. Op het terrein bij „de Bleijke” worden om 13.00 uur de kinderspelen vervolgd. Het jaarlijkse touwtrekken tussen de teams van de scholen zal om 16.00 uur beginnen. Deze wedstrijden staan onder leiding van TTV Bekveld. De grote zeskamp begint om 18.00 uur Verder zal het geheel op het feesterrein weer een vrolijk aanzicht krijgen door de verschillende kraampjes, waarin verenigingen hun aktiviteiten ontplooien.

EEN LUISTEREND OOR?
De laatste jaren zijn er in verschillende steden in ons land telefonische hulpdiensten opgericht voor mensen die behoefte hebben aan een open, niet (ver)oordelend gesprek over dingen die hen bezighouden en waar ze alleen niet uitkomen. Per 2 april 1979 bestaat er in onze streek ook zo’n THD onder de naam S.O.S. Doetinchem. Deze S.O.S. – Doetinchem is bereikbaar onder tel. 08340-35000, van ’s avonds half zes tot ’s morgens 8 uur.

Huwelijk dr. Schreuder

1 mei 1979
WEDSTRIJDEN WOSSINKBOS
Na de lange winter werd zaterdag 21 april een begin gemaakt met de serie wedstrijden, die gehouden worden in het trainingscircuit Wossinkbos te Hengelo Gld. Voor de aanvang van het seizoen heeft de aktieve commissie Wossinkbos de baan aan een zeer grondige verandering onderworpen en het resultaat is verrassend te noemen, het ligt er mooi bij. Er was een drukte van belang en zelfs een echte geluidsinstallatie was aanwezig. De verschillende wedstrijden hadden een spannend verloop. De uitslagen waren: Jeugd: 1 Evert Luesink, 2 H. Gerritsen, 3 W. Zweverink 50 cc sport: 1 Gerrit Bosch, 2 Harald Wolsink, 3 Theo Remmelink. 125 cc: 1 Harry Klein Zessink, 2 Ben Nijman, 3 Jeroen Seesing. 250 cc: 1 Jan Ellenkamp, 2 Carry Seesing, 3 Henk Hulshof.

WANDELTOCHT CJV
Zaterdag 12 mei a.s. kan er in Hengelo GW wederom gewandeld worden. Dan namelijk organiseert de CJV Jong Hengelo voor de 6e maal in successie haar bekende Meitocht. Deze wandeltocht die door de fraaiste delen van de gemeente voert, telt de afstanden 5, 10 en 15 km. De start is zoals gewoonlijk bij „Ons Huis” aan de Beukenlaan en men kan vertrekken tussen 12 en 14 uur. Dus degene die aan deze tocht mee wil doen, zette zijn schoenen maar vast in het vet.

8 mei 1979
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
Bij de jaarlijkse uitreiking van Koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Juliana, werden ook 3 inwoners van de gemeente Hengelo Gld bedacht. De heer W. Geurtzen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, terwijl de heer J. Walgemoed werd onderscheiden met de eremedaille in goud in de Orde van Oranje Nassau. De heer Schuurman ontving de eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheidingen werden uitgereikt door loco-burgemeester Hooman.

Ali

15 mei 1979
HENGELO GLD HEEFT WEER EEN BURGEMEESTER
Na een lange burgemeesterloze periode, waarin de gemeentelijke zaken echter op zeer voortreffelijke wijze zijn behartigd door loco-burgemeester Th. A. A. Hooman in samenwerking met collega-wethouder, de raad en een staf van medewerkers, heeft de gem Hengelo Gld nu weer een burgemeester. Op 16 aug. vertrok burgemeester Ouarles van Ufford naar Dalfsen en per 1 juni 1979 is benoemd tot burgemeester van Hengelo Gld, de heer J. E. de Boer, thans nog burgemeester van Marken. Voordien was de heer de Boer 3 jaar gemeentesecretaris van Medenblik (N.H.) en was daarvoor nog gemeentesecretaris van Heukelum (Z.H.) De nieuwe burgemeester van Hengelo Gld is 47 jaar, gehuwd en vader van 4 zoons. Hij is lid van het CDA.

Geurtzen

22 mei 1979
100 jaar Tijdink
Voor de enorme belangstelling, cadeaus en goede wensen bij gelegenheid van het eeuwfeest van onze zaak, betuigen wij onze hartelijke dank.
FAMILIE TIJDINK.

29 mei 1979
GEMEENTE HENGELO GLD Installatie burgemeester
Op vrijdag 1 juni a.s. zal de installatie plaats vinden van de heer J. E. de Boer als burgemeester van de gemeente Hengelo. Het ligt in het voornemen de nieuwe eerste burger op die dag feestelijk te begroeten en in te ‘halen. Om plm 13.00 uur zal de begroeting plaats vinden bij de Coöperatieve Zuivelfabriek aan de Spalstraat, waarna de muzikale stoet vertrekt naar het gemeentehuis. De inwoners worden vriendelijk verzocht die dag de vlag uit te steken. De officiële installatie vindt plaats om 14.30 uur in sporthal ,,de Kamp”. Voor een ieder bestaat gelegenheid om met de burgemeester en zijn gezin persoonlijk kennis te maken op vrijdag 1 juni 1979 tussen 20.00 en 22.00 uur in zaal Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo. Tijdens deze receptie zal in beperkte mate gelegenheid worden geboden zich met een persoonlijk woord tot de burgemeester en zijn gezin te richten. Zij die het woord willen voeren worden verzocht dit uiterlijk 31 mei a.s. op te geven ten gemeentehuize, afdeling algemene zaken.
Het gemeentebestuur van Hengelo, Th. A. A. Hooman, loco-burgemeester W. C. Gieling. secretaris Hengelo, 23 mei 1979.

5 juni 1979
BIJEENKOMST NVEV
De NVEV afdeling Hengelo Gld had als afsluiting van het seizoen 1978-1979 mevr. van Leuvensteijn Breukink uit Bronkhorst uitgenodigd om een lezing met dia’s te houden over Bronkhorst. Het werd een fantastische avond. De wijze waarop de spreekster met groot gevoel voor humor en liefde voor haar stadje vertelde, was boeiend. Zowel beelden van het oude als het nieuwe Bronkhorst, alsmede tijdens de restauratie, met allerlei details over vormen van bouwstijl, kwamen voor het voetlicht. Het slotstuk van de diaserie, waarbij het lied „Het Dorp”, gezongen door Wim Sonneveld, door de zaal klonk, was erg aandoenlijk. Aangezien mevr. Versteege, de presidente, deze avond verhinderd was, dankte de secr. mevr. Rademakers, mevr. van Leuvensteijn heel hartelijk voor haar boeiden lezing en de prachtige dia’s. Ze verwachtte dan ook dat heel veel dames present zouden zijn bij de fietstocht naar Bronkhorst op 14 juni a.s. en dat de dames van al die bijzonderheden die men normaal niet opmerkt, maar die nu door de dia’s zo goed naar voren kwamen, extra zouden genieten. Tot besluit wenste zij allen een goede zomer en tot ziens in september.

12 juni 1979
OP BEDEVAART NAAR ZUID-LIMBURG
Tussen Vaals en Valkenburg, dichtbij de Gulpener berg in Zuid Limburg ligt het plaatsje Wittem, waar heen sinds een aantal jaren achter elkaar bedevaarten worden gehouden. Vanuit Hengelo bestaat hier voor, evenals de bedevaart naar Banneux in België een groeiende belangstelling. Dit jaar is de St Gerardusbedevaart naar Wittem vastgesteld op zondag 1 juli. Eén mooie tocht door het Limburgse land staat de deelnemers te wachten. O.m. wordt een bezoek gebracht te Wittem aan de St Gerarduskapel en aan het klankbeeld van St Gerardus. Bij goed weer zal dit voorafgegaan worden door een H. Mis in de tuin van het grote klooster aldaar. Hoog boven het wijde Limburgse land blikt het levensgrote Mariabeeld dat op de top van de Gulpenerberg is geplaatst en vanuit Wittem zichtbaar. Zo mogelijk zal hierheen ook nog een tocht worden gemaakt. In de kloostertuin zal ook een sacramentsprocessie worden gehouden, welke gevolgd zal worden door een afscheidslof in de kapel Zowel op de heen- als terugreis zal een pauze in het reisschema worden opgenomen. Degene die belangstelling hebben voor deze bedevaartstocht, worden aan geraden zich zo spoedig mogelijk van een plaats te voorzien in de bus. Zie hiervoor de advertentie.

19 juni 1979
NATTE SPEELTUINDAG IN ZWEMBAD
Zaterdag 23 juni kan de lagere schooljeugd aan haar trekken komen. Dan namelijk worden in het kader van de aqua fit spelen in het zwembad te Hengelo de z.g. natte speeltuindag gehouden. Van 4 tot 6 uur worden allerlei spelen gehouden. Dus de jeugd die graag in het water speelt, kan dus 23 juni in het zwembad in Hengelo Gld terecht. Kom dus en trim je fit, ook de ouderen mogen rustig mee doen U houdt er uw spieren soepel mee.

26 juni 1979
INTERNATIONALE MOTORCROSS
Op woensdag 1 aug., ja u leest het goed, organiseert de Hamove, in plaats van op de gebruikelijke zondag, een internationale avond motorcross op het prachtige landgoed ’t Zand. Aan start komen de klassen I25 junioren met rijders uit de omgeving en de 500 cc Internationaal. Voor deze klasse is de organisatie druk bezig de allerbeste renners naar Hengelo Gld te halen. Deze woensdag 1 augustus valt in de bouwvakvakantie en met hoop dat veel vakantiegangers o.a de weg naar ’t Zand zullen weten te vinden. De aanvang is om 17.00 uur terwijl de trainingen om 14.30 beginnen

3 juli 1979
OPHEFFINGS UITVERKOOP HOUWEN SPAR SUPER
ALLES MOET WEG! 20% korting OP ALLE ARTIKELEN (uitgezonderd minimumprijzen) WEES ER ALS DE KIPPEN BIJ, U KUNT NU KOOPJES HALEN IN HOUWEN SPAR SUPER.

10 juli 1979
BRADERIE – HENGELO GLD
WOENSDAG 25 JULI EN DONDERDAG 26 JULI IN DE KERKSTRAAT – Aanvang 6 uur PIm 50 standhouders, o.a. OUDE AMBACHTEN, BOERENKAPEL, SHOWORKEST TAKE IT EASY en vele anderen KOM, KIJK EN GENIET BESTUUR H.K.M,

Hengelse kermis 1979 dialect
De HENGELSE KERMSE steet weer veur de deure, de tied geet toch merakels snel,Zo win wi’j mikar ni’joar uï en zo dans wi’j met mekare op de Hengelse kermse. ’t Is vreed zo hat at ut geet! Veurige wekke ston d’ral un grote advertensie in ut plaatseluke blad, dat deur iederene uut en te noa e leazen wödt. D’r is toch weer un heel programma met veur ekl wat wils. ’t Liek mien wel wat um oaveral es te goan kieken en alles met te maken. ’t Begint woensdags al met de olderwetse gezellige mark, woar weer van alles te zeen en te koop is. En wet i’ j wat dan ok zo leuk is? Luu, deet zich sinds de veurige kermse neet weer ezeen of esprokken heb, ontmoet mekare, proat met mekare en goat dan samen arges gezellig un borreltjen drinken. Dan is t’r oaveral zo’n gezelligen boel en de stemming zit t’r al gauw good in. D’r is ok dansen met de kermismark in 2 zalen, ’t Wodt weer as van olds gemuudeluk en fijn! At de weergoden ut un betjen good wilt doon, is ut helemoale veur mekare. Noa ak heurn komp ’s woensdagsoavends de Hengelse Majoretten veur d’n dag in de ui ‘je pekskes, ut resultaat noa verschillende aksies ’t is an een héél groot deel van de Hengelse bevolking te danken  dat ze d’ r weer netjes bi’jloopt. De olde uniformen hadden ok schoon gedoan. Hengelse kermse 1979. ’t Is toch altied weer un beleavnis en d’r wödt ok oaver eproat. ’t Is positief, ’t is negatief, d’r wödt oaver eproat! Veur de peerdeliefhebbers mot ’t un genot weayen um donderdags van ’s margeus 9 uur al op de Hietmoate te vertoeven. Zie verder in De Reclame.

17 juli 1979
HET AANGESPANNEN PAARD IN HENGELO GLD DE WEG OP
De pas opgerichte vereniging voor het aangespannen paard, te Hengelo Gld, die thans reeds 20 leden telt, met 15 aanspanningen, treedt op zondag 22 Juli voor het eerst officieel naar buiten. Op die dag is er een rit door Hengelo Gld gepland Er wordt ’s morgens om 10.15 uur gestart hij de fam. v.d. Berg aan de Aaltenseweg 5. Vervolgens wordt er een tocht door het dorp gemaakt richting ,,de Zandheuvel waar een pauze is ingelast. Hierna wordt de route verder gevolgd tot het eindpunt hij de fam. v.d. Berg. Deze rit is geen wedstrijdonderdeel maar moet zuiver gezien worden als propaganda voor het aangespannen paard. Lidmaatschap staat voor iedereen open, doch het bezit van een aangespannen paard is wenselijk.
Inl. worden verstrekt door J. Halfman Hofstraat 7, Hengelo Gld.

JEUGD VAKANTIEDAGEN
Op 7, 8 en 9 augustus In Hengelo Gld wordt voor de lagere schooljeugd vakantiedagen georganiseerd. Het programma Is als volgt: Dinsdag 7 aug: Creativiteitsdag in „Ons Huis”, ‘smorgens van 9 tot 12 uur kosten per kind ƒ 1.25 ’s middags van 13.30 tot 16.30 uur kosten per kind ƒ 1.25 Informatie en aanmelding van helpers (sters) bij Diet Ponger, telefoon 2578. Woensdag 8 aug: Sportdag. Diverse sporten in en rondom sporthal ,,de Kamp”. ’s morgens van 9 tot 12 uur Inschrijving van 9 tot 9.15 uur en de kosten zijn ƒ 1.— per kind ’s middags van 13.30 tot 16.30 uur kosten ƒ 1. – per kind Informatie en aanmelding van helpers (sters) bij Gert Wenneke, telefoon 2334 Donderdag 9 aug.: Speurtocht ’s morgens, voor de kinderen in de leeftijd van 8 t.e.m. 12 jaar. Inschrijving bij ,,Ons Huis” en de kosten zijn ƒ 1.— per kind. Inschrijving voor de speurtocht tussen 1 en 9.15 uur. Voor de kinderen van 6 en 7 jaar komt een goochelaar. Aanvang 9.30 uur. kosten ƒ 1.– per kind ’s middags is er z.g. ,buitengebeuren’ voor alle lagere school kinderen. Entree ƒ 1. per kind.
Informatie en aanmelding helpers (sters), Jan Willemsen, telefoon 2368.

24 juli 1979
Voor de 4e keer de Hengelose Zwemvierdaagse
op 13,14,15,16 en 17 aug. 1979 PROGRAMMA:
MAANDAG 13 Augustus 18.15 uur opening door de burgemeester
DINSDAG 14 AUG.: 19.30-20.30 uur modelboten show
WOENSDAG .15 AUG.: 20.00 uur gecostumeerd zwemmen Jury: Raad van Kif en Prins Hans 1 van carnavalsver. Hoest Meugluk (leuke prezen)
DONDERDAG 16 AUG.: 18.30-20.00 uur demonstratie door de judovereniging uit Hengelo Gld
VRIJDAG 17 AUG.: 18.30 tot 20. 15, uur gratis vingertoppen verven en boetseren
19.30-20.30 uur koffiezwemconcert door Kon.Harm.Concordia”
19.30-20.30 uur spindemonstratie, houtsnijwerk, sneltekenaar, smid, pottenbakker enz.
18.30-20.30 uur schieten bij Willem Tell.
Alle avonden van 18.30-20.15 uur 4-daagse zwemmen.
Tevens alle avonden gelegenheid om op de ligweide te hockeyen met Sport Real en te volleyballen met D.V.O. Verder aanwezig op het terrein: informatiekraan) met shirts en stickers, E.H.B.O.-kraam, koffie- en warme hapkraam, patatkraam, bloemenkraam en muziekkraam, openlucht disco.
Veel plezier en tot ziens Zwemclub HE_KEIJ.

31 juli 1979
Opening Disbergen woninginrichting textiel
WOENSDAG 8 AUGUSTUS openen wij onze geheel verbouwde zaak. Iedereen, die belangstelling heeft, nodigen wij van harte uit om tussen 15.00 en 21. OO uur een kijkje te komen nemen. Van 9 t.e.m. 18 augustus hebben we verschillende openings-aanbiedingen terwijl iedere klant in die periode een geschenk krijgt aangeboden Disbergen woninginrichting textiel Ruurloseweg 17.

7 augustus 1979
BEZOEK OOSTENRIJKS ZANGKOOR UIT THAL
Ter gelegenheid van een gastbezoek van een Oosten rijks zangkoor uit de plaats Thai is er op zondagmorgen 12 aug. a.s. een concert in sporthal ,,Ue Kamp met medewerking van het zangkoor Thai, Vordens mannenkoor en Hengelo’s gemengd koor. De toegang is voor iedereen gratis. U bent van harte welkom.

14 augustus 1979
BASKETBAL vereniging HENGELO
start training voor ’t nieuwe seizoen. Elke woensdag, met ingang van 15 augustus, zijn nieuwe leden en belangstellenden hartelijk welkom in Sporthal ,,De Kamp’. Trainingsschema is als volgt:
meisjes van 18.30 tot 19.30 uur
dames van 19.30 tot 21.00 uur
heren van 21.00 tot 22.30 uur.

21 augustus 1979
RODE KRUIS HENGELO GLD
Hengelo Gld telt momenteel 1870 gezinnen. 351 gezinnen of 18,2% zijn lid van het Rode Kruis. Dit percentage ligt erg laag. Er zijn gemeenten in Gelderland waar alle gezinnen lid zijn van het Rode Kruis (Appeltern-Batenburg, Dreumel, Silvolde, Terborg). Hengelo Gld gaat in de 1e week van sept. een ledenwerf-aktie starten en hoopt dan ook de 100% te benaderen. Dinsdag 4 sept. 1979 ontvangen alle gezinnen een aanmeldingskaart. Het bestuur van de afd. Hengelo Gld van het Rode Kruis hoopt dat vele kaarten ingevuld terug worden gezonden. Lees volgende week waarom uw lidmaatschap van het Rode Kruis zo belangrijk is.

BRANDWEER OP DE BRADERIE
Op de Braderie was ditmaal ook de Hengelose vrijwillige brandweer present. De glimmend gepoetste brandweerauto’s en het nieuwe reddingsmateriaal, trokken de belangstelling van velen. Verder was er gelegenheid aan een prijsvraag deel te nemen. Vijf vragen op brandweergebied moesten beantwoord worden. Bij de honderden antwoordformulieren waren 25 goede oplossingen. Door loting werd de uit slag bepaald. Elders in dit nummer staan de prijswinnaars vermeld.

28 augustus 1979
Agenda HAMOVE
Hamove organiseert in 1980 2 grote motorsportevenementen. Op de internationale kalendervergadering gehouden op 23 aug. te Utrecht, een bijeenkomst waar in samenwerking met organisatoren, door de KNMV het internationale motorsportprogramma voor 1980 wordt opgesteld, zijn aan de Hengelose auto- en motorvereniging Hamove de volgende data toegewezen: 5 – 7 april (Pasen) worden de grote Internationale motorraces gehouden op circuit de „Varssel-Ring” Voor zondag 13 juli 1980 is Hamove de organisatie toegewezen van de 250 cc GP motorcross, een wedstrijd om het wereldkampioenschap. Door de organisatie van deze beide grote motorsportevenementen kan Hengelo Gld met recht de motorsportplaats van Oost-Nederland genoemd worden. Hamove is blij de 250 cc GP op circuit ’t Zand te mogen organiseren en spreekt haar dank uit aan de KNMV voor deze toewijzing.

4 september 1979
Technisch en economisch onderwijs voor agrariërs
Ook de besturen van de gezamenlijke standsorganisaties in de gemeente Hengelo Gld, zijn aangezocht om belangstellenden in hun kring te gaan animeren voor deelname aan de vervolg cursussen op de Middelbare Agrarische scholen te Doetinchem, Winterswijk en Zutphen. De commissies in het agrarisch vervolgonderwijs zien de noodzaak in dat de landbouwers naast hun aanwezige kennis, ook op de hoogte moeten zijn op economisch en technisch terrein De ontwikkeling in de maatschappij is dermate versneld dat ook de agrariër zich zelf op voornoemde terreinen bij dient te sturen. Binnenkort gaan deze vervolgcursussen, op economisch en technisch
terrein van start, dus is spoedige opgave gewenst, in elk geval vóór 15 september. Opgave en inlichtingen kan geschieden bij genoemde scholen of bij de secretaris van de betreffende standsorganisatie. Het vergaren van de benodigde kennis is nooit weg, vandaar de medewerking in deze van de standsorganisaties.

11 september 1979
HTV biedt reeds 10 jaar toneelervaring
In de loop van haar bestaan en dat is nu inmiddels 10 jaar, heeft de Hengelose Toneel Vereniging HTV veel naam gemaakt, o.a. door de opvoeringen van de successtukken van Herman van Velzen, t.w. Riek Geesink, U m den Olden Beernschot, Uut de Modder. Het dialect is trouwens door HTV veelvuldig toegepast in allerlei streekstukken, o.a. Eigengeërfde grond enz. De bekendheid die HTV verwierf met haar spel, heeft ook tal van uitnodigingen opgeleverd om elders op te treden in de regio. De Hengelose Toneel Vereniging, welke als oprichtingsdatum 1 september 1969 heeft, is ontstaan, nadat medewerkenden de toneelgroep van de Bond van Staatspensionering de wens te kennen hadden gegeven een zelfstandig bestaan te leiden. Sommige toneelspelers en speelsters brachten vanuit de toneelgroep een rijke ervaring mee in de HTV. Deze personen, , t.w. H. Weverink, H. Berendsen, R. Worm-Hoebink, D. van Campen-Menkhorst, J. Rijkenbarg-Menkhorst en J. Abbink, werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de bloemetjes gezet, voor hun 10-jarig lidmaatschap. De regisseur H. Berendsen, die naast zijn 10-jarig lidmaatschap van HTV, samen met enige anderen ook langer deel uitmaakte van de toneelgroep van voornoemde bond, heeft door een gedegen toneelervaring een grote inbreng gehad in het welslagen van meerdere toneelstukken. De jubileumviering die werd ingezet met een redelijk bezochte receptie in Hotel Langeler, zal worden vervolgd met een aantal uitvoeringen. T.g.v. het 10-jarig bestaan zullen deze uitvoeringen die zijn gepland op 27 oktober en 3 november, gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Wel zullen deze avonden kaarten worden afgegeven om de organisatie ervan in de hand te kunnen houden. Dus wie het eerst komt, het eerst maalt, als de kaarten in omloop zullen worden gebracht op de bekende adressen. Er wordt niet gereserveerd. Mede op advies van de regisseur is de keuze gevallen op een wel zeer komisch toneelstuk: ,,de rare familie”. Ditmaal wordt niet in dialect gespeeld, doch volledig in het Hollands, zoals het stuk vereist. Helemaal vreemd is dit de HTV-ers niet, ondanks het feit, dat veel stukken in dialect werden opgevoerd. Door het goede toneelwerk dat HTV in de loop der jaren heeft mogen afleveren, heeft de vereniging zich het motto verworen: Weltevree met HTV.

Tamboerkorps Crescendo voor het eerst naar concours
Sinds haar oprichting, inmiddels vijf jaar geleden, is het tamboerkorps van de Chr. muziekver. Crescendo reeds vele malen opgetreden bij optochten, manifestaties e.d., doch nog nooit bij een officieel concours. Zaterdag 15 september is het dan zover, dat de jeugdige tamboers hun beste beentje gaan voorzetten op een concours. Ze nemen dan deel aan het marsconcours van de Gelderse Bond van chr. harmonie- en fanfaregezelschappen te Kierden op de Veluwe. Instructeur J. Hilferink uit Zutphen, welke het korps met veel enthousiasme heeft opgebouwd en nu voorbereid op de grote klus, ziet dit concours met vertrouwen tegemoet. Het gezelschap gaat met bus en volgauto’s naar Hierden, waaronder ook meerdere supporters, want de nodige steun zal de jeugdie tamboers moed en ondersteuning geven.

18 september 1979
ISOLATIE 30% Rijkssubsidie (wordt door ons verzorgd)
’n goed geïsoleerd huis is ’n eis van deze tijd U STAAT VERSTELD WAT U BESPAART AAN GELD SPOUWMUURISOLATIE (onder Rijkscontrole) DAKISOLATIE THERMOPANE GLAS Wij hebben 10 JAAR GARANTIE!! Plus de garantie dat u binnen 4 jaar de kosten op spouwmuurisolatie aan besparingen terugverdient.
NADERE INLICHTINGEN: Isolatiebedrijf MABO’ ZEVENAAR TEL. 08360-26438 ook in de avonduren.

VERENIGING AANGESPANNEN PAARD MANIFESTEERT ZICH
De nog niet zo lang bestaande vereniging Het Aangespannen Paard te Hengelo Gld begint zich danig te roeren. Was zondag 22 juli de eerste officiële rit, nu op zondag 23 sept. volgt al de 3e rit. Een teken temeer dat er leven in de brouwerij zit en men de betekenis van Hengelo als paardendorp zondermeer levend wil houden, dit naast het belangrijke werk dat ook de marktvereniging al doet op paardengebied. De 3e rit wordt niet in de Noordink maar op landgoed ’t Zand gehouden. Er wordt gestart bij de fam. v.d. Berg, Aaltenseweg 5 te Hengelo Gld, om 10 uur ’s morgens. Om plm 12 uur is een lunchpauze ingelast bij de fam. v. Leijdden aan de Vierblokkenweg. Het einde van de rit is plm 14.30 uur bij de fam. v.d. Berg.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door J. Halfman, Hofstraat 7, Hengelo Gld.

 25 september 1979
BREI-MODESHOW NVEV
De door de NVEV in samenwerking met de firma Schröder georganiseerde brei-modeshow van Neveda werd een groot succes. In zaal Langeler genoten 250 dames en enkele heren van de nieuwste collectie gebreide modellen in kinder-, dames- en herenmaten. Als mannequins fungeerden leden en kinderen van NVEV-leden en volgens de heer Astma, die namens Neveda woordelijk de show aan elkaar breidde, deden ze het voortreffelijk. Namens Neveda werden alle mannequins een tas met brei- en haakboeken aangeboden en ook van de NVEV kregen alle  medewerksters een geschenk, als dank en waardering. De firma Schröder had een tiental prijzen beschikbaar gesteld, welke in de pauze verloot werden. Nog enkele verenigingsmededelingen: leercursus start op 26 sept. en in okt. zal een haakcursus beginnen. 18 okt. is de volgende bijeenkomst.

Aalderink

 

Concordia 60 jaar

2 oktober 1979
DANCING „CONCORDIA” HENGELO GLD
Zondag 1 oktober heropeningsbal t.g.v. ons 60-jarig jubileum en onze heropening Op deze avond is er voor iedereen kans op het winnen van een gratis entreebiljet voor een half of heel jaar De consumptieprijzen voor pils, frisdrank enz. ƒ 1.— voor moezel, sherry enz. ƒ 1,50.
De muziek wordt verzorgd door toporkest SILVIO.

Hengelo Gld weer motordorp
Laatste wegraces om het kampioenschap van Nederland op de „Varssel-Ring” Onlangs kwam bij de Hengelose auto- en motorver. Hamove van de KNMV het verzoek binnen om de laatste wegraces om het kampioenschap van Nederland te organiseren. Deze wegraces waren gepland in Maastricht, maar wegens het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen waren de organisatoren genoodzaakt deze wedstrijd af te gelasten. Voor de KNMV een moeilijk probleem, daar dit jaar voor de kampioenschappen 6 wedstrijden op de kalender stonden. Hierdoor werd Hamove door de KNMV benaderd voor de organisatie van deze kampioenschappen. Na overleg met grond-eigenaren in Varssel aan het circuit, gemeente, politie, brandweer, EHBO en gesprekken met de KNMV, heeft Hamove besloten op zondag 28 oktober a.s. deze races te laten verrijden op het mooie circuit de,, Varssel-Ring”. En dat het een spannende zaak gaat worden, staat als een paal boven water. Zie verder in De Reclame.

Goederenhal Derksen in een nieuw jasje
Met slechts enige wijzigingen aan het interieur start in 1972 Willy Derksen in het voormalig cafépand van de fam. Maresch een goederenhal, waarin de loop der jaren een Western-saloon aan werd toegevoegd vanwege de uitbreiding van het assortiment met een grote kollektie vrijetijds kleding. Vanwege de voorgenomen vestiging van een architektenbureau (de Wijs b.v.), heeft Willy Derksen gelijk het hele pand aan een algehele vernieuwing en modernisering laten onderwerpen. De bestaande verkoopoppervlakte werd uitgebreid met 110 m2 en is hiermede gekomen op 300 m2 met daarnaast nog rond 100 m2 magazijn, voor opslag van de seizoenvoorraden. Onder architektuur van de Wijs b.v. werd het interieur danig gewijzigd en met de nieuwbouw gemaakt tot een aaneengesloten ruimte, door het verwijderen van de tussenmuren. Zie verder in De Reclame.

60-jarig „Concordia” springlevend horeca-bedrijf
Wellicht zal wijlen H. Lubbers niet vermoed hebben welk een vlucht het zou nemen toen hij in 1919 het feestgebouw ,,Concordia” neerzette, terwille van zijn dochter M. Heesen-Lubbers. Na tal van verbouwingen in de loop der jaren is het geworden tot een trefcentrum van velen, waar vooral in het weekend honderden jongeren op af komen door toedoen van de dancing en discobar. Tevens is het de residentie geworden van een aantal verenigingen o.a. Kon. Harm. Concordia, karnavals ver. Hoest Meugluk, biljartver. Concordia ’54, herensociëteit enz., terwijl daarnaast ook tal van verenigingen er hun jaarlijkse feestavond beleggen. Onder moeilijke omstandigheden heeft wijlen M. Heesen-Lubbers  zich na de oprichting van Concordia door de moeilijke jaren heen weten te slaan, waarbij zij later veel steun van de kinderen ontving, in het bijzonder van haar dochter Gerda. Deze huwde in 1945 met Hendrik Boerman, waarmede de zaak op diens naam kwam te staan.

9 oktober 1979
Quick sportschoenen EEN BEGRIP IN DE GEHELE WERELD
De vraag naar Quick sportschoenen stijgt voortdurend Daarom willen wij de personeelsbezetting in de afdelingen zwickerij en montage-finish uitbreiden met: MANNELIJKE MEDEWERKERS Wij bieden u:
vast werk goede verdiensten goede sociale voorzieningen winstdelingsregeling Inlichtingen kunt u verkrijgen dagelijks aan de fabriek of telefonisch bij de heer Maalderink, SPORTSCHOENFABRIEK B.V., Hengelo Gld.

16 oktober 1979
SPAARWEEK: TRADITIE BIJ DE RABOBANK
Ook dit jaar houdt de Rabobank haar inmiddels traditioneel geworden „Spaarweek” en wel van 15 tot en met 19 oktober a.s. Doel van de Spaarweek is het bevorderen van de spaarzin. Het belang van het sparen op jongere, zowel als op oudere leeftijd kan niet voldoende onder streept worden. Immers besparingen zijn van wezenlijk belang voor de economie. De besparingen zijn nodig voor investeringen en investeringen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor inkomensvorming, waaruit wederom gespaard kan worden. Zie verder in De Reclame.

23 oktober 1979
INTRODUKTIE-AVOND 19 OKTOBER OUDERE HENGELOSE JEUGD KRIJGT EEN REGELMATIGE OPVANG
Reeds geruime tijd hebben een aantal initiatiefnemers gewerkt aan het idee, om de oudere jeugd welke de lagere school verlaten hebben en niet ouder zijn dan 16 jaar, op te kunnen vangen.

BADMINTON TOURNOOI IN HENGELO GLD
7 okt. j.l. organiseerde de jonge maar snelgroeiende badmintonvereniging uit Hengelo Gld een tournooi voor leden in sporthal de Kamp. De organisatie was in handen van de heren J. v.d. Boom en D. M. te Kulve daarbij gesteund door de beheerder van de sporthal de heer B. van Petersen.

TAFELTENNISCLUB VOOR DE JEUGD IN HENGELO GLD
Op initiatief van een tweetal jeugdige tafeltennisenthousiasten die daartoe een oproep in een plaatselijk blad hadden geplaatst, werd door enkele ouders een vergadering belegd om tot de oprichting van een tafeltennisclub voor de jeugd te komen. De animo bleek dermate groot dat tot oprichting besloten werd, zij het dan voorlopig nog als jeugdafdeling van de tafeltennisvereniging Keijles te Keijenborg. Het ligt echter wel in de bedoeling dit als zelfstandige vereniging te laten optreden. De training is reeds aangevangen en staat onder leiding van de heer N. Wessels, welke plaats vindt op donderdag van 17.30 tot 19.30 uur in de gymnastiekzaal aan de Leliestraat. Van de NTTB heeft Keijles1 een renteloos voorschot ontvangen voor de aanschaf van de benodigde materialen. Er is nog meer nodig gezien de grote toeloop van leden. Daarom zal via een verkoopaktie getracht worden het benodigde geld bijeen te krijgen. Het voorlopige bestuur is als volgt samengesteld: B. Tjoonk, voorzitter, D. J. Harmsen, secretaris, mevr, Teunissen, peningmeester. De beide jeugdige initiatiefnemers Ria Teunissen en Martin Harmsen zijn als jeugdvertegenwoordigers aan het bestuur toegevoegd.

30 oktober 1979
TURNSUCCES VOOR „ACHILLES” MEISJES
De selectie-groep meisjes van de gymnastiekvereniging „Achilles” heeft t.o.v. de vorig jaar gehouden sprongwedstrijden van de Provinciale Turnkring, een nog weer beter resultaat behaald. Was men toen al blij met een derde, nu was het resultaat een 2e plaats bij de wedstrijden te Nijmegen, waardoor de negen meisjes van „Achilles” net als alle andere deelneemsters een behoorlijke kwalificering kreeg op de negen sprongen. Nu dan volgend jaar maar hopen op een eerste plaats. Een mooi succes voor de leiding, die zich vele uren intensief heeft ingezet bij de voorbereidingen. De gemeente Hengelo Gld is niet zo rijk aan beuken, daar hebben we de laatste jaren wat aan gedaan, zowel in het dorp als langs de buitenwegen zijn beuken geplant. Oude exemplaren die als solitair of als laanbeplanting van landschappelijke waarde zijn, krijgen t.z.t. een restauratiebeurt, mits de bomen voldoende levensvatbaarheid bezitten. Natuurlijk komen er grensgevallen voor. Deze moet men afwegen. Zoals de bruine beuk of Fagus Silvatica Atropuncea. Deze boom die in Hengelo staat is naar schatting 130 jaar oud en dwingt ons toch een zeker respect af. Mensen oordelen vaak veel te snel, wanneer het gaat over het vellen van bomen. Het getuigt van een arm begrip, wanneer men zou beseffen, dat beuken plm 150-250 jaar oud kunnen worden, en dan maar zegt ze te vellen. Dit zijn vaak enkelingen, die de stormen getrotseerd hebben. Het is de moeite waard om er wat aan te doen. Bij restauratiewerkzaamheden, zoals die hier uitgevoerd worden, is de hoogwerker een uitkomst. Zie verder in De Reclame.

6 november 1979
VERLICHTINGS-AKTIE
De tijd van de vroege duisternis en de natte en gladde wegen is weer aanwezig. Dus tijd om uw verlichting en banden te controleren. Om dit te doen houdt de afdeling Hengelo Gld van Veilig  erkeer Nederland, zoals al een aantal jaren gebruikelijk is, op vrijdag 16 nov. van 19 tot 21 uur een gratis verlichtings- en bandencontrole in de brandweerkazerne op de lekink te Hengelo Gld. Denkt u er ook aan dat per 1 nov. verplicht op de fiets aanwezig moeten zijn de reflector en de reflecterende pedalen?

13 november 1979
FRANS NOTTEN NEDERLANDS KAMPIOEN
Wat enkele jaren net niet gelukte is nu werkelijkheid geworden. In de 2-daagse betrouwheidsrit van de KNMV, verreden te Vorden slaagde Frans Notten er in Nederlands kampioen te worden in de klasse junioren boven 250 cc. Proficiat.

INZAMELING VOOR GEHANDICAPTEN
Op donderdag 15 en vrijdag 16 nov. 1979 zullen de leden van de plaatselijke sportver. zich inzetten voor de inzameling van gelden voor de gehandicaptensport. Het PAG Sportreal heeft nog meer vrijwilligers nodig om de huis-aan-huis kollekte te doen slagen.
Opgave bij G. van Aken, tel. 1541 en ,,de Kamp”, tel. 2689.

20 november 1979
HEROPENING FA. HEIJINK
Woensdag 13 november j.l. heropende de fa. Heijink ,,de Spannevogel”, haar geheel verbouwde en vergrote winkel en hield tevens Open Huis. Door deze uitbreiding wordt vooral de nadruk gelegd op gordijnen en tapijten, hetgeen een groot succes genoemd mag worden, want de tapijtcollectie is overweldigend. De bouw werd uitgevoerd door de fa. Klein ZessinkNotten, die met 2 maanden de verbouw op tijd klaarde. Een compliment is hier wel op zijn plaats. De fa. Besselink verzorgde de elektra, terwijl het loodgieterswerk werd verzorgd door de fa. Ordelman en Dijkman. Fa. Regelink tekende voor het schilderwerk, terwijl de fa. Lenselink het glaswerk voor zijn rekening nam. Een zee van bloemen getuigde van de grote belangstelling voor de heropening. De fa. Heijink geeft met deze uitbreiding aan, dat niemand meer naar de stad hoeft te gaan voor zijn inkopen, want een dergelijk aanbod is in de stad niet te vinden.

ZILVEREN BILJARTVER. CONCORDIA ’54
De biljart ver. Concordia ’54 te Hengelo Gld viert op 24 nov. a.s. haar zilveren jubileum. Dit gebeuren zal niet zondermeer voorbijgaan en voor de leden staat er de komende dagen een leuk feestprogramma te wachten met o.a. een voetbaltournooi in de sporthal, een bingo- avond en ook een dropping, waarna het eten wordt van de boerenkool met worst. Tenslotte natuurlijk de sport, t.w. een biljarttournooi met de finales om de grote prijs van Hengelo Gld. De feestelijke receptie is op
zaterdag 24 nov ’s middags in zaal Concordia aan de Raadhuisstraat.

27 november 1979
De halve varkens van HKM
De eerste halve varkens van de St Nicolaas aktie 1979 van de HKM kwamen „uit de bus”. De gelukkigen waren de dames D. RoelofsenGoossens, Zuivelweg, Hengelo Gld en T. Aalderink-Ellenkamp,  Hoogstraat, Toldijk. In de slachtruimte van slager Raterink konden zij de prijs bewonderen, die elk van hen won en hierbij ontvingen ze de gelukwensen van voorzitter W. Eenink en penningmeester J. Hermans van HKM, die eventjes voor Sinterklaas speelden.

4 december 1979
70-jarige woninginrichting groeide gestaag Reinier Lubbers
Van het kleine winkeltje, waarin eertijds Reinier Lubbers samen met zijn vrouw Elsken Gordinau de Gouberville startte met koloniale waren, terwijl hij daarnaast in een werkplaats daarachter kastjes vervaardigde op bestelling, valt niets meer terug te vinden. Het begin van Lubbers woninginrichting. In de loop der jaren is Lubbers woonwinkel vele malen groter geworden, met daarbij gevoegd de radicale nieuwbouw na een alles verwoestende brand in 1953. Na oprichting werden reeds verbouwingen toegepast met daarnaast ook de nodige uitbreidingen. De levensmiddelenafdeling, die lange tijd werd beheerd door Jaap en Jo Hulshof, werd naderhand verkocht aan de fam. Beumkes. Tot aan de brand in 1953 was een vrij groot pand ontstaan, met in het middengedeelte de meubelzaak ter linkerzijde de levensmiddelenwinkel en rechts het wijkkantoor van het Groene Kruis. De oppervlakte was in al die jaren gegroeid tot 1600 vierkante meter, verdeeld in drie etages. De brand die in oktober 1953 toesloeg legde het gehele pand in de as, waarbij heel Hengelo in rep en roer was. De slagvaardigheid van Herman Lubbers en zijn familie zorgde er wel voor, dat men niet bij de pakken ging neerzitten. Zie verder in De Reclame.

11 december 1979
Sinterklaas is weer henen gegaan – Gedicht
En heeft duizenden kado’s laten staan
Voor vreugdevolle harten van blijde mensen
Gaarne hielpen wij bij het vervullen van die wensen.
Na de zeer grote drukte van het Sinterklazenfeest
richten wij onze drukte nu op een andere leest.
De Kerstdagen en een nieuw jaar zijn in zicht
En daagt er aan de
horizon een nieuw licht
Met versieringen, boeken en ander materiaal
Spreekt na Sinterklaas nu de kerstman een ander verhaal
Het nieuwe jaar met goede wensen en agenda op zak
Zeker mag ook niet ontbreken een kalender of almanak
Vele goede wensen voor kerstdagen en nieuwjaar
Liggen bij ons in vele verpakkingen klaar
Met goede moed gaan we nu ook weer aan de slag
En helpen elkander met een blijde lach.

27 december 1979
SPORT- EN SPEL INSTUIF op woensdag 2 jan. 1980 in sporthal „de Kamp”
van 14.00-15.30 uur leerlingen lagere school klas 1, 2 en 3 van 15.30-17.00 uur leerlingen lagere school klas 4, 5 en 6. Deelname gratis.