6 januari 1981
Onteigening Fokkink
Het hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo Gld maakt ingevolge artikel 84 van de  Onteigeningswet bekend, dat met ingang van 15 januari 1981 gedurende één en twintig dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt het besluit van de raad der gemeente Hengelo Gld van 4 november 1980, met bijbehorende kaarten en lijsten, tot onteigening van een aantal percelen, c.q. perceelsgedeelten, gelegen in het bestemmingsplan Fokkink. De onteigening dient ter realisering van het Fokkink (woningbouw, aanleg wegen, openbaar groen e.d.).
Het hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo Gld, J. E. de Boer Hengelo, 6 januari 1981.

Onteigening Molenenk
Het hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo maakt ingevolge artikel 84 van de Onteigeningswet bekend, dat met ingang van 15 januari 1981 gedurende één en twintig dagen ter inzage ligt het besluit van de raad der gemeente Hengelo Gld van 4 november 1980, met bijbehorende kaarten en lijsten, tot onteigening van een aantal percelen, c.q. perceels gedeelten gelegen in het bestemmingsplan Molenenk. De onteigening dient ter realisering van het bestemmingsplan Molenenk (industrieterrein, openbaar groen e.d.) Het hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo Gld, J. E. de Boer Hengelo.

Huisarts B.A.M. Eijkelkamp

Hermans schoenhandel

13 januari 1981
STRATENSCHIETTOURNOOI IN HENGELO GLD
Het PAC Sportreal en de schietvereniging Willem Tell gaan wederom een stratenschiettournooi houden. Er is een klassement voor heren- en damesteams en ook en ind. puntentelling. Een team bestaat uit 5 schutters, waarvan max een lid van een schietvereniging. De wedstrijden zijn bij Willem Teil op maandagen en dinsdagen resp .9 – 10 – 16 en 17 februari, bij grote deelname wordt ook op enkele woensdagen geschoten. Voor het beste team is de Amro-wisselbeker beschikbaar. De officiële opening is op 9 februari a.s. ’s avonds om 19.30 uur. Alle gewenste inlichtingen worden gaarne verstrekt door de afdeling sportzaken telefoon 1541, ’s avonds in sporthal de Kamp, telefoon 2683 en bij Willem Teil, telefoon 1944. De inschrijfformulieren dienen op zondag l februari a.s. binnen te zijn. Op woensdag 4 februari is het wedstrijdschema bij Willem Teil af te halen. Tevens is er voor alle deelnemers beperkte gelegenheid alvast wat te oefenen. Gezien het succesvolle verloop van het 1e tournooi en de reeds aanwezige belangstelling, zal dit 2e evenement zeker slagen.

BESTE LUU
Van de luu dee altied de Hengelse kermse met spöllekes veur groot en klein regelt, kump hier un verzuuk an iderene dee de kermse un good hatte toedreg en wi’j dachen dat dat in Hengel nog wel metviel. Wi’j hep now al weer un hele tied de zonda gd’r bi’j as kermisdag en dat geet merakels good, moar kan nog better. ! Ut bestuur had al es edach an versierde wagens, moar doar is tut now toe niks van e kommen. Ik zegge, tut now toe, want ik gleuve dat doar verandering in kump. Mien is ter ore ekommen dat t’r luu bunt, dee hep ezeg, wi’j doot es wat en dat is dan toch alderbastend fijn! Doar komp met de Hengelse kermse wagens dee in de optocht metri’jd. Moa£ an un paar wagens hej niks an. Kom, mensen van Hengel, buurtver. of andere clubs of vereningingën, lot ow fantasie es de vri’je loop en maak ok es zo’n wagen. Volgens schoenen Jan mot dat können. HTj zeg, i’j zölt es wat zeen. En now goat schoenen Jan met voegen Henk en trommel Ronnie samen d’r op uut um te zeen of ze nog meer luu kont kriegen, dee ok zo’n wagen maak. Ik hoppe dat t’r.un hoop met doot van ’t joar en dan wens ik owluu ut beste!
BLEIKMAN

20 januari 1981
50 JAAR „DE RECLAME”
Met ingang van januari 1981 verschijnt het weekblad „DE RECLAME” 50 jaar. Dit heugelijke feit willen wij feestelijk vieren. Ter gelegenheid hiervan houden wij op woensdag 28 januari a.s. vanaf ’s avonds half acht een receptie in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld, waar u ons kunt komen feliciteren.
Drukkerij Wolters –  Uitgever „DE RECLAME”.

27 januari 1981
PRONKZITTING KEIDARPERS
Zaterdag 17 jan. j.l. hebben de Keidarpers de eerste pronkzitting gehouden. Prins Bertus 1 werd door de ooievaar binnengebracht In de proclamatie kwamen aan de orde, het behoud van het kindercarnaval, de geweldige inzet van de Raad alsmede enkele andere actuele punten. Verder de bekendmaking van het motto van de Keidarpers voor 1981, zijnde: ,,Botter ’n stuk in de kont, dan al ’t gif in de grond”. Het optreden van de buutreedners en de muziekverzorging waren voortreffelijk. Al mot al een geweldige avond, die voor herhaling vatbaar is.

Loop van de bevolking in 1980
Het aantal inwoners van de gemeente Hengelo Gld is in 1980 ten opzichte van 1979 met 3 vooruitgegaan. Dit blijkt uit de jaarlijkse bevolkingsopgave van de gemeente Hengelo Gld. 1 jan. 1980 had Hengelo Gld 8025 inwoners. Er werden 81 kinderen geboren. 63 personen overleden. 233 mensen kwamen naar Hengelo Gld, terwijl er 248 vertrokken.

CPB
Op de 1e bijeenkomst gaf de presidente na het openingswoord en de gelukwensen voor 81 het woord aan mevr. Lubbers-Jansen voor het lezen van de notulen en mevr. Steege-Vruggink voor het financiële gedeelte. Mevr. Bruil-Wullink verliet deze avond het bestuur en in haar plaats kwam mevr. Wolsink-Teusen Zij werd hartelijk bedankt door de presidente mevr. Dinkelman-Groot Roessink en haar werd oen attentie aangeboden. Na de pauze werd er bingo gespeeld, waarna de avond besloten werd met zingen door het koor o.l.v. mevr. Politiek-ten Hoeve.

3 februari 1981
CARNAVALSVERENIGING „HOEST MEUGIUK” OPROEP AAN HENGELOSE BEDRIJVEN
Gun u zelf eens wat extra reclame De jaarlijkse kindercarnavalsoptocht, staat dit jaar voor het eerst open voor RECLAME-WAGENS Als u zich deze kans niet wilt laten ontgaan, meld u zich dan aan bij Groot Kormelink, telefoon 1771 Aanmelding s.v.p. vóór 18 februari 1981.

1861-1981 Kon. Harm. „Concordia” AKTIVITEITENDATA 1981 „CONCORDIA 120 JAAR JONG”
T.b.v. aanvullingsfonds uniformen en instrumenten. Binnenkort komen 20 jeugdleden naar het grote korps.
Zaterdag 7 febr. 1981, 13.00 uur Knieperkes verkoop.
Zaterdagavond 14 febr. 1981, 20.00 uur Bingo-avond.
Zaterdagmiddag 7 maart 1981,18.00 uur Start verkoop loten.
Zondagmorgen 22 maart 1981, 10.30 uur Jubileumconcert.
Maandagavond 23 maart 1981, 19.00-21.00 uur Jeugdconcert ,,De Bleyke”. Zaterdagavond 28 maart 1981, 20.00 uur Bingo-avond.
Zaterdagavond 25 April 1981, 20.00 uur Tiroleravond.
Zaterdagavond 9 mei 1981, 20.00 uur Bingo-avond.
Donderdag 28 mei Hemelvaartsdag, 15.30 uur Veiling – Aankomst Oostenrijkse korpsen Vrijdagavond 29 mei 1981, 20.00 uur Concert in de sporthal.
Zaterdagmiddag 5 sept. 1981,15 tot 17 uur Receptie 120-jarig bestaan.
Zaterdagavond 5 sept. 1981, 21.00 uur Trekking prijzen loterij.
Zaterdagavond 26 sept., 20.00 uur Bingo-avond.
Zondagmorgen 4 okt. 1981, 10.30 uur Jubileumconcert.

10 februari 1981
Hamove trainingscircuit Wossinkbos
Motorcross voor jong en oud Opgave nieuwe leden en trainingskaarten, elke maandagavond te verkrijgen bij HENK TEUNISSEN Hof straat 10, Hengelo G, Tel. 2720 Wedstrijddata seizoen 1981: 2 mei, 30 mei, 6 juni, 20 juni, 11 juli en 29 aug.

Aanvraag ontgrondingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo brengen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 5 van de Gelderse ontgrondingsverordening ter openbare kennis, dat van 6 t.e.m. 20 februari 1981 ter gemeente-secretarie (afdeling algemene zaken), voor een ieder ter inzage ligt een door de heer B. G. Harmsen, Ruurloseweg 70, alhier, ingediende aanvraag, dd. 28 augustus 1980, om vergunning tot het ontgronden van het perceel bouwland, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie E nummer 1405, gelegen aan de RuurlosewegPrins Bernhardlaan. Tegen inwilliging van deze aanvraag kan een ieder schriftelijk bezwaar inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, binnen 30 dagen na dagtekening van deze bekendmaking.
Burgemeester en wethouders voornoemd, J. E. de Boer, burgemeester K. Verhoeff, loco-secretaris Hengelo, 3 februari 1981.

Pastoor Reckers

17 februari 1981
Int motorcross op circuit ’t Zand
Zondag 15 maart a.s. organiseert Hamove één van haar grote jaarlijkse evenementen, de int. motorcross op circuit ’t Zand. De voorbereidingen voor deze wedstrijd zijn in volle gang en de organisatie heeft getracht weer een zo goed mogelijk programma samen te stellen om op die dag motorsport van de bovenste plank te krijgen. De junioren 500 cc groep met veel streekrijders, de altijd spectaculaire zijspannen, groep junioren en de internationalen in de 500 cc klasse zullen niet elkaar de strijd aanbinden. De 500 cc internationalen, die in 2 manches van een half uur + 2 ronden uit zullen moeten maken wie de Coupe ’t Zand voor een jaar mee naar huis mag nemen, zullen een goed geprepareerd circuit voor zich krijgen. Wat de deelnemers in deze klasse betreft staan de Zweed Hakan Carlqvist, 3e op de wereldranglijst en de Franse GP-rijder Jean Jacques Bruno borg voor harde strijd. Zij zullen het o.a. op moeten nemen tegen de Nederlanders onder aanvoering van kamp. Gerard Rond. Voor Gerrit WoIsink kan deze wedstrijd veel betekenen. Hij heeft immers al vier maal de Coupe ’t Zand gewonnen, nog één maal en hij is definitief in zijn bezit. Al met al een programma; wat motorsport van grote klasse biedt. Bovendien is deze wedstrijd één van de eerste grote internationale evenementen op motorsportgebied in deze regio.

50-jarig bestaan De Reclame

25 februari 1981
ALGEMENE BASIS OPLElDING
Bij voldoende deelname wordt in de sporthal ,,de Kamp” te Hengelo Gld een cursus algemene basis opleiding gehouden. Een A.B.O.-opleiding omvat twee onderdelen, n.l. leiding geven en sportgezondheidsleer. Zij is gericht op vele takken van sport en is de basis vóór alle vervolgopleidingen. De totale cursus omvat 30 lesuren, verdeeld in 12.5 uren les per week. Deelnemers moeten 16 jaar zijn. Zo mogelijk zal de cursus nog dit voorjaar beginnen. Degenen, die geïnteresseerd zijn, kunnen vrijblijvend alle gewenste inlichtingen verkrijgen bij de afdeling sportzaken, tel. 1541.

JONGEREN UITWISSELING
In tal van Oost Gelderse gemeenten vinden elk voorjaar de Euregio-uitwisselingen plaats. De gemeente Hengelo Gld zal voor de eerste keer meedoen en is gekoppeld aan de Duitse gemeente Laer. De jongeren uitwisseling wordt gehouden van 11 t.m. 16 april 1981. De bedoeling is dat plm 30 jongeren uit Hengelo Gld in de leeftijd van 14 t.e.m. 17 jaar op de 11e april naar Laer vertrekken. Op 14 april is er een gezamenlijke manifestatie te Slagharen met alle deelnemers. Vervolgens komen de Hengelose jongeren met hun Duitse partners naar Hengelo. Zowel in Laer als in Hengelo worden gezamenlijke aktiviteiten gedaan. De deelnemers zullen in gastgezinnen verblijven. Vanuit de plaatselijke jeugdclubs is een werkgroep gevormd. Jongeren, die interesse hebben voor deelname aan deze uitwisseling kunnen alle gewenste inlichtingen verkrijgen bij de afdeling sportzaken ten gemeentehuize, telefoon 1541.

HTV BRENGT WEER STREEKTONEEL
Een goede naam heeft de Hengelose Toneel Vereniging indertijd opgebouwd met de opvoering van werken van Herman van Velzen, de bekende Achterhoekse schrijver van o.a. Aornt Peppelenkamp. Na enig zoeken viel de keuze op een toneelstuk dat is geschreven door Ine Assink uit Groenlo, met als titel: een stadse deerne. HTV gaat dit stuk op 4 en 1 april in zaal Langeler te Hengelo Gld opvoeren. Inmiddels is er al een aanvraag gekomen voor opvoering op een Oranje-avond op 29 april in Doesburg In dit stuk worden de contrasten tussen stad en platteland duidelijk naar voren gebracht. Regisseur Herman Berendsen heeft de rolkeuze vast gesteld. De verwachting is dat ook dit streekstuk tot een goede vertolking zal leiden.

Drogisterij Marianne Takkenkamp

3 maart 1981
ORIENTERINGSRIT HAMOVE
Zondag 8 maart a.s. organiseert de sportcommissie van Hamove weer haar eerste oriënteringsrit in dit seizoen, de z.g. lenterit. Er is voor deze rit weer een mooi traject uitgezet in en rond Hengelo Gld. De inschrijving staat open voor auto’s, motoren en bromfietsen en er zijn weer vele mooie prijzen voor de winnaars. Deze prijzen zullen ditmaal bestaan uit een serie vleespakketten, dus een mooie gelegenheid om uw diepvries aan te vullen. Start en finish is bij hotel ’t Averenck (Th. Michels) aan de Spalstraat. Inschrijving is mogelijk vanaf ’s middags 1 uur. Ook dit jaar zullen er weer hoofdprijzen beschikbaar worden gesteld.

10 maart 1981

Dierenspeciaalzaak van Loonen naar Sobel
Ik stel het op prijs U langs deze weg in kennis te stellen van het feit, dat op woensdag 18 maart a.s. mijn Dierenspeciaalzaak zal overgaan in handen van mej. Monique Sobel.
Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik een ieder, die in de achterliggende jaren de weg naar mijn zaak wisten te vinden, te danken voor de klandizie en het vertrouwen dat men mij zowel zakelijk als persoonlijk heeft willen geven. Ik spreek de hoop én de verwachting uit, dat U ook in de toekomst mijn opvolgster, als jonge zakenvrouw in onze gemeenschap, op de zelfde wijze tegemoet zult willen treden. A. LOONEN .
In aansluiting op het bovenstaande, is het mij een genoegen U mede te kunnen delen, dat ik op woensdag 18 maan a.s. de Dierenspeciaalzaak van de heer A. Loonen zal overnemen. Ik zal het op prijs stellen mijn opleiding en ervaring in dienst te stellen van Uw huisdier in de meest uitgebreide zin van het woord; ter informatie moge dienen dat ook het trimmen van alle hondenrassen deel zal uitmaken van het „servicepakket”. De heer Loonen dank ik van harte voor het vertrouwen, dat hij in  mij heeft gesteld en de wijze waarop hij mij in de afgelopen drie maanden heeft ingewerkt in zijn bedrijf. Graag wens ik hem langs deze weg zowel persoonlijk als zakelijk alle succes voor de toekomst toe.
MONIQUE SOBEL.

Concordia Les Cigales

Slagerij De Roos

17 maart 1981
HET SPEL VAN WITMOND
Rond de tweede wereldoorlog vloeide uit de pen van de toenmalige predikant van de Herv. gemeente Wichmond, wijlen ds J. M. Gerritsen, een prachtig toneelstuk, onder de titel „Spel van Witmond”. Het behandelt de opkomst van het christendom in Withmundi, waarbij het gegeven is opgebouwd rond de jaren 801 tot 803. Een zekere monnik, Ludgeer, waar de naam van ’t Ludgerusgebouw in Vierakker van afstamt, stelde pogingen in het werk het christen dom ingang te doen vinden. Het spel werd voor het eerst opgevoerd in 1947 en kwam daarna 20 keer voor het voetlicht. Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de Herv. kerk te Wichmond, werd de toneelvereniging Wichmond-Vierakker gevraagd om het spel weer op te voeren. Het zal gaan plaatsvinden op donderdag 9 en vrijdag 10 april in de Herv. Kerk. Rond eind maart zullen kaarten zijn te verkrijgen bij Krijt Wichmond en Vivo ZB Jansen, Vierakker.

HANDWERKCLUB „DE BLEIJKE” BESTAAT 10 JAAR
Op verzoek van de toen in functie zijnde directrice, Zr Luttik, startte de UW 10 jaar geleden in „de Bleijke” een handwerkclub. Onder leiding van enkele UVV-sters wordt er iedere woensdagmiddag gehandwerkt. De gereed gekomen produkten worden jaarlijks in november verkocht op de fancy-fair.
Vorige week was er feest. De presidente van de UVV mevr. van Dijke-de Goede heette alle aanwezigen welkom en sprak haar vreugde uit over de grote opkomst alle handwerksters hadden 1 of 2 familieleden meegebracht). Speciaal welkom geheten werd mevr Brinkerts die samen met mevr. Jansen-Delfos 10 jaar geleden de leiding van de handwerkclub op zich nam. Thans zijn met de leiding belast de dames Kleinreesink-Horstink, Groot Roessink-Uenk en Aalberts-Kuipers. Aan hen allen werd namens de UVV een bloemetje aangeboden. Daarna kwam een afvaardiging van de handwerkclub naar voren die eveneens aan de leidsters bloemen aanbood en bovendien een enveloppe met inhoud, te besteden voor aankoop materiaal. Ook van het bestuur van „de Bleijke” ontving de handwerkclub een enveloppe. Nadat men had genoten van koffie met cake, werd er bingo gespeeld waarbij menigeen in het bezit kwam van een prijs. Door middel van een verloting kregen alle handwerksters een door de handwerkclub gemaakt kleed tas of iets dergelijks. Met een drankje en een hapje werd de middag besloten.

24 maart 1981
BOOMPLANTDAG IN HENGELO GLD
Op woensdag 18 maart j.l. hebben leerlingen van de zesde klassen der lagere scholen op enkele plantobjecten wederom bomen geplant. Onder leiding van de gemeentelijke plantsoendienst werd ditmaal langs de Koningsweg en de Poelsweg een groot aantal bomen aan de grond toevertrouwd. et het klassikaal verwerken van het voorlichtingsmateriaal en het daadwerkelijk planten, wordt de aandacht gevestigd op het belang van bomen en groenvoorzieningen voor ons leefmilieu en de noodzaak ons land leefbaar te houden. Aan de zilveren viering van de landelijke boomfeestdag deden dit jaar ruim 120.000 kinderen uit 552 gemeenten mee.

HTV Zo’n stadse deerne

31 maart 1981
Voorjaars schoonmaak 1981
Nu is de tijd om eens lekker schoon schip te maken en overtollige zaken weg te doen. De KON. HARM. CONCORDIA” komt graag deze nog enigszins waardevolle zaken bij U ophalen (u mag ze ook brengen). Deze overtollige zaken worden op Hemelvaartsdag 28 mei a.s. via een erfhuis-boedelveiling aan de man gebracht. Dit alles t.b.v. het uniformen-instrumentenfonds „Concordia” 120 jaar jong” Bel nu 05753-2186 en het wordt gratis afgehaald of u brengt het op het adres Westerstraat 86 of bij café Concordia. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

7 april 1981
EERSTE INT. MOTORRACES TE HENGELO GLD OP 2e PAASDAG
2e Paasdag (20 april) organiseert de Hengelose auto en motorvereniging HAMOVE haar tot ver over de landsgrenzen bekende internationale motorraces op het zeer overzichtelijke en fraaie circuit „VarsselRing”. Deze wedstrijden zijn het eerste grote internationale evenement op motorracegebied in Nederland in 1981 en gezien de zeer strenge veiligheidseisen, gesteld na het rampjaar 1980, zal de organisatie van de race door menigeen nauwlettend worden gevolgd. Vorig jaar kwamen ruim 20.000 toeschouwers naar Hengelo GId. Hamove heeft al haar krachten ingespannen, die maatregelen te treffen die een veilig en goed verloop van de wedstrijden zoveel mogelijk garanderen. Zo zal bij de molen aan het circuit, het centrum van de race, een mobiel hospitaal met een chirurgisch arts, een narcotiseur en verplegend personeel worden opgesteld. Meerdere ambulances, doktoren en EHBO kunnen direkt in aktie komen bij eventuele ongevallen. De wedstrijdleiding kan door middel van 7 langs het circuit opgestelde televisiecamera’s het totale wedstrijdgebeuren op de voet volgen. Alles zal in het werk worden gesteld om het voor publiek en renners zo veilig mogelijk te maken. Een leuk attraktie is de mogelijkheid om tijdens de trainingen op zaterdag 18 april en tijdens de reces op 2e Paasdag rondvluchten met een helikopter te maken boven het circuit. De helikopter stijgt op en landt in de nabijheid van de baan. Wat het deelnemersveld betreft is Hamove er in geslaagd een indrukwekkende startlijst samen te stellen. Er komen renners uit 14 landen aan start. Jon Ekerold, wereldkampioen in de 350 cc is gecontracteerd. Als primeur voor Nederland komt Takazumi Katayama met de fabrieks Honda 500 NR 4- takt races naar de Varssel-Ring”. Ook de Franse Kawasaki-coureur, winnaar van de GP 250 in Argentinë, Jean Frangois Balde staat op de startlijst. De Nederlandse top 3: Wil Hartog, Boet van Duimen en Jack Middelburg starten ook in de 500 cc. 2e Paasdag om 10.30 uur is de aanvang van het programma met een demonstratie van veteraan race en sportmotoren.

14 april 1981
PAASVUUR HENGELO GLD
Ook dit jaar organiseert VVV weer een Paasvuur in Hengelo Gld en wel op 1e Paasdag 19 april, ’s avonds 9 uur op het terrein ,,de Hietmaat” Berkenlaan. De Kon. Harmonie Concordia zal het gebeuren muzikaal opluisteren. Dankzij de dienst gemeentewerken is er voldoende brandbaar materiaal aangevoerd.

INT. NORTH STAT TROPHY RACES TE HENGELO GLD
Voor de int. motorraces op 2e Paasdag te Hengelo Gld op circuit „Varssel-Ring” heeft Hamove een topprogramma samengesteld, met als topper de strijd in de 500 cc internationaal, die in 2 heats van elk 12 ronden verreden zal worden. Onbetwiste topper is de wereldkampioen in de 850 cc Jon Ekerold, die al verschillende malen in Hengelo Gld gewonnen heeft. Verder Takazumi Katayama met de fabrieksracer van Honda, de 4-takt NR racer. Ook gecontracteerd zijn Philip Coulon uit Zwitserland, John Woodley, Nieuw Zeeland en Greanie Geddes uit Australië. Jeaii Francois Balde uit Frankrijk, winnaar in de GP van Argentinië staat ook op de startlijst, evenals Chas Mortimer uit Engeland en de bekende Finse rijders Pekka Nurmi en Eero Hyvarinen. De aanvang van het raceprogramma is 2e Paasdag om 12 uur.

Terugblik
60 jaar geleden werden wij in de Hengelose gemeenschap opgenomen En ik zag vele mensen gaan en komen. Veel is er veranderd sinds die dagen van weleer, Geen rustiek wandelpad met akkermaalshout langs de ,,Laoke” meer. Weg zijn de kerkpaden tussen golvende roggevelden, Alsook de ,,klepperman” die het nieuws in de gemeente kwam melden. Geen ,,brulfteneugers” in streekkledij om rond te gaan voor een trouwfeest op de boerderij. Evenals een treffend beeld uit dat verleden, De beide nachtwakers (Kr. en Br.) die dagelijks de ronde deden. Waren een stoomtram en melkwagens met paarden in de straat gewoon, Autobus en tankwagens passen in het hedendaags patroon. Nieuwe wijken met moderne huizen zijn verschenen, Waarmee het karakteristieke dorpsbeeld totaal is verdwenen. Blij, nog hartverwarmende herinneringen te bewaren, Aan vroegere toestanden in mijn Hengelose jaren. Hoop ik dat met verdere vernieuwing, die door zal gaan,De gemoedelijke Achterhoekse verhoudingen zullen blijven bestaan.
U. G.-D.

 

21 april 1981
Voorbereidingsbesluit partiële wijziging bestemmingsplan „Kom-es-an 1979″
De burgemeester van Hengelo maakt ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 april 1981 heeft besloten te verklaren, dat een herziening van het bestemmingsplan ,,Kom-es-an 1979″ wordt voorbereid, betrekking hebbende op gronden zoals aangegeven op de bij dat besluit behorende tekening. Deze partiële wijziging beoogt een uitbreiding van de mogelijkheden tot plaatsing van stacaravans. Het Voorbereidingsbesluit met bijbehorende tekening ligt met ingang van 25 april 1981 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie (afdeling algemene zaken) ter inzage. Hengelo Gld, 9 april 1981 De burgemeester.

GROTE UITVERKOOP van 14.00 tot 18.00 uur bij café „De Eikeboom” te Keijenborg
Zaterdag 25 april a.s. Schuifwand (8x 2.60 meter 2 complete bars met koeling Compl. draaitafel met boxen en plm 4000 singles Stoelen, tafels, discobankjes Eiken stamtafel Bedden, dekens, matrassen, lakens, slopen 2 koffiezetapparaten Diverse soorten dinerschalen Koppen, schotels, lepels, messen, vorken Buiten genoemde zaken worden nog tal van artikelen uit de inventaris bij deze uitverkoop ingebracht.
Café „De EIKEBOOM”, ST JANSTRAAT 69 – KEIJENBORG – TELEFOON 05753-1329.

28 april 1981
HAAL EEN KOOPJE BIJ JOOPJE
LET OP DE RECLAME IN DE WINKEL. OOK HET ADRES VOOR MODERN BRUIDSWERK. Bloemen-, groente- en fruithuis Joop Kuipers Telefoon 1227 – Hengelo Gld Hoek Raadhuisstraat-Spalstraat.

Bijenhof Bouwmarkt

5 mei 1981
Donderdag 7 mei om 9.00 uur heropening Bakkerij Tijdink
De officiële opening zal worden verricht door burgemeester J. E. de Boer van Hengelo Gld. Bakkerij Tijdink Spalstraat 21 – Hengelo Gld.
Tot ziens bij Jozef en Ans Schabbink.

 

12 mei 1981
1881-1981 100 jaar Köhler-Wissink
Hierbij nodigen wij u uit om dit jubileum met ons te vieren. Wij geven een receptie op zaterdag 23 mei 1981 van 15.30 uur tot 18.00 uur in hotel Leemreis, Spalstraat te Hengelo (Gld).
U bent van harte welkom. Goud, Zilver, Horloge, Optiek.

Wim Heijink

19 mei 1981
1861 120 jaar 1981 Viering 120-jarig jubileum van de Kon. Harmonie Concordia
INT. MUZIEKAVOND vrijdag 29 mei SPORTHAL „DE KAMP” – Aanvang 20.80 uur Medewerkenden: 2 Oostenrijkse korpsen Hengelo’s, Gemengd Koor, Kon. Harm. Concordia. Entree f 5.— p.p. Voorverkoop kaarten: boekhandel Wolters – Café-rest. ,,Concordia”. Georganiseerd door het aktiecomité ,,Concordia 120 jaar jong”.

HERINDELING WIJKVERPLEGING HENGELO-KEIJENBORG
In verband met de benoeming van mej. T. Golstein per 1 juni a.s. als derde verpleegkundige in de gemeente Hengelo Gld, worden de wijken als volgt ingedeeld:
Zuster Lucie Marie: Keijenborg plus Riefelerdijk-Hogenkampweg-Steenderenseweg, Olde Kaste, Sletterinkdijk en het gebied tussen deze wegen.
Zuster Golstein: Zelhemseweg, Hummeloseweg, Spalstraat, Synagogestraat, Hofstraat, Regelinklaan, Slotsteeg en het gebied tussen deze wegen.
Zuster Culemann: Het gebied ten oosten van de wijk van zuster Golstein.

26 mei 1981
In zaal Langeler hield de NVEV haar laatste bijeenkomst van het seizoen 1980-81
Het programma van de avond moest gewijzigd worden door het overlijden van de spreker, de heer Thurener uit Voorburg, die een lezing zou houden over het hospitaalkerkschip „de Hoop”. De heren Roel en Rudi Kreunen waren bereid om in te springen en ze vertoonden een serie dia’s over old Hengel en enkele films zolas Hamovaria, Polleke Karnemelk en Pietje Praga. Bij de dia’s wisten enkele oudere leden zelfs aanwijzingen te geven die bij de heer Kreunen niet bekend waren. Bij de films met de vele komische situaties werd er heel wat afgelachen. Namens allen aanwezigen dank te de presidente mevr. Versteege-Eskes de heren Kreunen voor hun spontane bereidwilligheid om deze avond te verzorgen. Ook bracht zij het reisje van 3 juni naar Rotterdam nog even in herinnering alsmede de fietstocht op 23 juni en wenste allen een prettige zomer toe.

Bakkerij Schabbink

Tacx schoenmode

2 juni 1981
Met Pinksteren grote klasse paardesport in Zelhem
1e PINKSTERDAG Omstreeks 12 uur start van de ruim 30 km lange marathon door Zelhem waaraan ca. 25 twee- en vierspannen deelnemen. Start, finish en alle hindernissen bij of op het concours terrein aan de Lageweg in de Heidenhoek.

OPENING op donderdag 4 juni van het Chinees-Indisch restaurant GOLDEN VALLEY
RAADHUISSTRAAT 1. TELEFOON 05753-3231 – HENGELO GLD . Grote keuze Uitstekende gerechten Zeer billijke tarieven AFHALEN VAN GERECHTEN OOK MOGELIJK U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ DE NIEUWE EIGENAARS: W. P. Cheng en l. T. Liu. IEDEREEN WORDT UITGENODIGD OP DE RECEPTIE op woensdag 3 juni van 14.30 tot 16.30 uur.

WIELERRONDE IN HENGELO GLD
In samenwerking met wielerorganisator Jan Pieterse uit Wichmond, de RTV Wichmond en de schutterij Eendracht Maakt Macht, wordt op woensdagavond 8 juli, de eerste kermisdag weer een wielerronde in Hengelo Gld georganiseerd. Het parcours waarop gereden wordt begint in de Westerstraat, Kastanjelaan, Groene Kruisstraat, St Michielsstraat, Rozenhoflaan, Sterreweg, Kervelseweg en eindigt weer in de Westerstraat. Een leuke bijkomstigheid is dat Hengeloërs deze avond ook kunnen deelnemen aan wedstrijden, welke voorafgaand aan de wielerronde verreden zal worden De deelname staat open voor de jeugd van 12 t.e.m. 15 jaar over 5 ronden en voor de klasse 16 jaar en ouder over 12 ronden. Het bestuur van de schutterij Eendracht Maakt Macht heeft voor dit evenement 4 bekers beschikbaar gesteld waarvan l in elke groep voor de eerst aankomende Hengeloër. 

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER ONDERZOEK
In de gemeente Hengelo Gld wordt op 9, 10, 11 en 12 juni 1981 een bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker gehouden. Volgens landelijk voorschrift kunnen vrouwen van 35 t.e.m. 54 jaar hieraan deelnemen, echter verspreid over drie jaar. In 1981 worden opgeroepen de inwoonsters geboren in de jaren 1928 – 1931 – 1934 – 1937 – 1940 – 1943 en 1946. ledere vrouw van deze geboorte jaren krijgt een persoonlijke oproep met dag en tijdstip voor onderzoek, te samen met een
folder met informatie over het onderzoek.

Kwekerij Hendriks

9 juni 1981
VAN TONGEREN 1e verbouwing gereed
Aan al onze klanten in Hengelo en wijde omgeving Maandag 15 juni a.s. 9 uur is het zover! De 1e fase van de verbouwing, de winkel, is gereed! Wij danken u allen voor uw steeds getoonde belangstelling in onze verbouwing en uw inschikkelijkheid tijdens deze afgelopen periode. Komt U even een kijkje nemen? DE KOFFIE STAAT KLAAR!
FA. VAN TONGEREN Raadhuisstraat 29 (t.o. gemeentehuis Hengelo Gld) Telefoon 05753-2896.

REIS NVEVDat Hengelose dames reislustig zijn, bleek op 3 juni want om 7 uur ’s morgens stonden bijna 150 NVEV-sters klaar om in de bus te stappen. Ondanks de goede organisatie bleken er slechts 2 bussen te zijn; de derde chauffeur was „vanzelfsprekend” naar Hengelo Ov. gereden. Noodgedwongen werden allen verdeeld over de twee bussen en ging de reis eerst naar Maarsbergen waar in een groot motel koffie werd gedronken. Inmiddels was de derde bus ook hier gearriveerd en konden de dames enigszins geriefelijker doorreizen naar de wereldstad Rotterdam. Hier werd een bezoek gebracht aan het warenhuis en postorderbedrijf „Ter Meulen Post” en de Euromast. In het restaurant van het vliegveld Zestienhoven werd een broodmaaltijd gebruikt en kon men tevens verschillende vliegtuigen zien opstegen en landen. Ondanks het slechte begin van de reis werd het een erg geslaagde dag waarop men zeker met genoegen zal terugzien.

BROODLEVERING 1981 BIJ DE „MULDERSFLUITE”
Hemelvaartsdag 28 mei 1981 is wederom met veel succes de jaarlijkse broodlevering bij de „Muldersfluite” (fam. Fokkink) aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld gehouden. De opbrengst van de aangevoerde broden was het bedrag van f 1816.—. Dit bedrag is na overleg tussen de diaconieën van Hengelo en Zelhem en Caritas Hengelo-Keijenborg, bestemd voor de Sahel-landen. Het zwaarste brood, 50 pond, werd geleverd door de heer H. Beulink, terwijl de heer H. Waarlo als goede tweede eindigde. Veel dank gaat uit naar de cijnsplichtigen die telkenjare weer brood leveren en zodoende het eeuwenoude gebruik in ere houden.

„STEINTJESWEDDE” NU NIET OP DE SCHAATS MAAR OP DE FIETS
Om ook buiten het winterseizoen in de bekendheid te blijven, si de ijsvereniging „Steintjesweide” met andere aktiviteiten dan alleen schaatsen begonnen. Werd in 1980 met succes een rolschaatswedstrijd georganiseerd, dit jaar zal „Steintjesweide” de organisatie op zich nemen van een avond fiets vierdaagse Het ligt in de bedoeling om deze fiets vierdaagse te verrijden van maandag 7 t.e.m. vrijdag 11 sept. Hierbij is één reservedag ingevoegd, voor het geval men op een van de andere avonden verhinderd is. De route die elke dag wordt uitgezet is plm 20 km uiteraard door de mooiste
gedeelten van Hengelo G. Ter herinnering aan deze fiets vierdaagse zal aan iedere deelnemer na afloop een herinneringsmedaille worden uitgereikt. De start van deze vierdaagse vindt plaats bij sporthal ,,de Kamp” te Hengelo Gld. Met de organisatie van dit evenement wil het bestuur van ,,Steintjesweide” ook haar steentje bijdragen aan de ontspanningsmogelijkheden voor de bevolking.

TAPTOE OP SPORTPARK ELDERINK
Zaterdagavond 30 mei werd door VW Hengelo Gld op sportpark Elderink de jaarlijkse taptoe georganiseerd. De deelnemende verenigingen waren de Kon. Harm. Concordia, de chr. muziekver. Crescendo, de muziekver. St Jan met schutters en vendeliers uit Keijenborg, de Hengelose Majorettevereniging en een muziekgezelschap uit Kirchberg am Wechsel in Oostenrijk, in Hengelo Gld ter gelegenheid van het jubileum van Concordia.

OPENINGSTOURNOOI VOETBALVELD CAFÉ EVERS VELSWIJK
Op het nieuwe voetbalveld van café Evers te Velswijk werd onlangs een openingstournooi gehouden. De aftrap werd verricht door de heer Coen Evers in aanwezigheid van zijn vrouw. 2 dameselftallen, Velswijkse Girls en het Kluizenaars-team speelden een aantrekkelijke wedstrijd, waarbij eerstgenoemde de overwinning behaalde. Bij de heren kwamen als poulewinnaars naar voren Ankersmit-Bourgondiën en café Winkelman. In de finale was de ploeg van Ankersmit-Bourgondiën de sterkste.

16 juni 1981
Heropening Bakkerij Bruggink
Woensdag 24 juni n.m. 16.00 uur gaan wij onze verbouwde en gemoderniseerde winkel voor brood en banket heropenen. Belangstellenden geven we van 17.00-21.00 uur graag gelegenheid om onze vernieuwde winkel te komen bekijken. We stellen uw bezoek zeer op prijs.
Bakkerij Bruggink Hengelo Gld, Raadhuisstraat 79.

Ds. Verhaere

23 juni 1981

KAMPIOENSHOND MET EEN WERELDTITEL
Het echtpaar v.d. Boom uit de Prunusstraat te Hengelo Gld heeft haar dierenliefde ruim bekroond gezien. De vele zorgen voor hun uit 7 Schotse herdershonden bestaande kennel werd weer beloond. De reu ..Kevin of Hetty’s Home” sleepte zelfs een wereldkampioenschap in de wacht. Deze grote eer voor baas en hond valt niet heel vaak aan deze omgeving te beurt. Op de foto de trotse hondebaas met de wereldkampioen.

30 juni 1981
HENGELSE KERMSE 1981 door Bleikman
Nog un goeie wekke en dan is ut Hengelse kermst .’ Dan is ut in ’t darp weer ’n gezellige drukte ’t Begint al ’s woensdags, dan is t’r un appatte sfeer, want altied (hoo modern ok alles is), pruuf i’j iets van vroggere dagen, de olderwetse gemuudelukheid is t’r dan effen wer! ‘ ’s Woensdagsoavends hep ze ok wat moois op ut ramma stoan. Mansluu op fietsen reest dan rond deur un paar stroaten van Hengel. D’r hef t’r mien ene veteld dat t’r wat bi’j bunt dee zo had kont jagen, dat zich eiges op de rugge kieken kunt. Liek mien sterk heur! Moar afein, wi’j zölt ut wel zeen. Want doar kump un bonk volk, dat gleuf moar Wee ut hadste kan jagen, krig un pries, dat vin ik toch wel mooi. Dee prieze deilt ze uut bi’j Concordit, den hef doar ok ruumte zat veur. , Wa’k ok aardig vinne is, dat de schoolkinder vrij heb met de kindespöllekes vri’jdagsmiddags. Dan kont ze allemoale met doon, want noa ak e heurd hebbe, bunt t’r weer mooie prieze te winnen. Dee bunt allemoale in Hengel ekoch en dan hej good grei, zok zo zeggen. O ja en de kinder uut heel Hengel meug met doon! Ok zondagsmiddags met de optoch met un versierde fietse of un karretjen of zoiets. E noa at ze zeien, de kinder krieg alteid un priesken. Beste luu van Hengel, least ut programma wat in ,,de Reclame” steet, good deur, dan -wet i’j krek wat t’r te doon is. Hengel holt kermse en hoo!! Allemoale en iederene un heel goeie en prettige kermse toegewenst en tut de volgende wekke, dan zee wi’j mekare. Tut dan!
BLEIKMAN.

7 juli 1981
50 JAAR LID VAN DE SCHUTTERIJ St. Jan
Daar komen de schutters. Dat kunnen de heren Theet Hoenink, Jan Masselink, Harry Seesing en Toon Willink met recht zeggen. Zij zijn namelijk 50 jaar lid van de schutterij St Jan. Tijdens de Keijenborgse kermis onlangs, werden deze heren bevorderd tot ere-leden en kregen een fraaie medaille opgespeld door burgemeester de Boer van Hengelo Gld. Voor voorzitter Herman Sueters van de schutterij en zijn medebestuurders was dit weer een grote eer voor de schutterij St Jan. Tijdens het traditionele vogelschieten kwam na het 240e schot de nieuwe koning naar voren in de persoon van Gerard Jansen, die door pastoor van Zanten de versierselen werd omgehangen en door de muziekver. St Jan en de vendeliers hulde werd gebracht.

BAKKERIJ BBUGGINK HEROPEND
Brood- en banketbakkerij Bruggink in Hengelo Gld heropende na een ingrijpende verbouwing weer haar winkeldeuren aan de Raadhuisstraat 19. De winkel heeft een grondige vernieuwing ondergaan Het verkoopoppervlak is uitgebreid van 12 tot ruim 30 m2, terwijl door de aankleding en nieuwe vitrines het assortiment beter tot zijn recht komt. De buitenkant oogt mooi door de fraaie winkelpui. De heropening van bakkerij Bruggink, die me deze verbouwing, ook zijn assortiment artikelen heeft
uitgebreid, betekent een verbetering van de service aan het publiek.

ORGELCONCERT
A.s. donderdag 9 juli om 8 uur ’s avonds geeft de organist Harry Hamer uit Kampen een orgelconcert in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld, in het kader van het zomerprogramma van de V.V.V. Vorig jaar gaf Hamer ook een orgelconcert en hij maakte toen met zijn spel een grote indruk op de aanwezigen.
Ditmaal geeft hij een concert in samen werking met Freddy Melgers uit Keijenborg, die op trompet zal spelen. De organisatoren hopen op een grotere publieke belangstelling van muziekliefhebbers. Het programma bevat o.a. variaties over „Merck toch hoe sterck” van Cor Kee; Le cygne (de zwaan) van Saint-Saëns; orgelconcert in bes-dur van Georg F. Handel; allegro in f-dur (fluitconcert) van Chr. H. Rinck.

ZWEMVIERDAAGSE
In de week van 13 t.e.m. 17 juli wordt in het Hengelose zwembad Het Elderink voor de 6e maal de Hengelose zwemvierdaagse gehouden. Op 5 avonden kan men terecht om zijn baantjes te zwemmen (minimaal 4 avonden). Burgemeester de Boer zal de opening verrichten op maandagavond 13 juli, terwijl er allerlei leuke neven aktiviteiten plaatsvinden op het bad. Wethouder Hooman zal op vrijdagavond de sluiting verrichten.

14 juli 1981
NIEUWE PASTOOR VOOR DE ST WILLIBRORDUSPAROCHIE TE HENGELO GLD
Met de komst van pastoor J. H. J. Morren uit Almelo, waar hij 14 jaar als bouwpastoor werkzaam was in de Paulusparochie, is hij de 10e pastoor geworden van de Willibrordusparochie te Hengelo Gld. Nadat pastoor Reckers zijn afscheid had aangekondigd en helaas te vroeg overleed, heeft de parochie getracht op zo goed mogelijke wijze de diensten doorgang te laten vinden, in samenwerking met pastoor C. J. van Zanten, pater Gerard van Hoof, H. B. Doodkorte, em. pastoor,, pastor Nico Derksen, pater Bas van der List. Doordat pastoor Reckers de betrokkenheid van de parochianen bij het kerkelijk werk in werking had gezet, kon de tussenliggende periode van een jaar goed worden overbrugd. In een overvolle kerk, waar de voorzitter van het kerkbestuur, de heer G. Gerrits pastoor Morren welkom heette in Hengelo Gld en waar de installatie geschiedde door deken drs. P. IJlst uit Zutphen, werd pastoor Morren als bewijs van vertrouwen de sleutel van de kerk overhandigd. In zijn toespraak liet pastoor Morren merken, het aan te durven het werk van zijn voorganger, hier in Hengelo Gld voort te zetten. Het koor met tijdens het communielied een prachtige hoornsolo van Wim Groot Bruinderink, gaf nog meer inhoud van de inwijdingsceremonie van pastoor Morren. In een geestige toespraak bracht de heer J. Klooken dank aan allen die hun medewerking hadden verleend aan het doen doorgang vinden van de diensten en overhandigde hen een kleine attentie.
Na afloop van de feestelijke kerkdienst was er in zaal Leemreis gelegenheid kennis te maken met de nieuwe pastoor, waar door zeer velen dan ook gebruik van werd gemaakt. Pastoor Morren werd op 21 aug. 1921 te Utrecht geboren en tot priester gewijd op 24 juli 1949.

BRADERIE IN HENGELO GLD
Woensdag 22 juli en donderdag 23 juli worden in Hengelo Gld de zeer bekende en gezellige braderie dagen gehouden in de Kerkstraat. De telkenjare door zeer veel publiek bezochte braderie heeft ook nu weer veel standhouders en andere attracties zodat het ook nu weer een gezellige boel kan worden in de Kerkstraat. U bent van harte welkom op de braderie. U zult er zich niet vervelen.

21 juli 1981
Zelf dropscheppen
SUPERAANBIEDING. Alleen tijdens de Braderie. crème parfums parfums + eau de toilettes, lipsticks, oogschaduw, uitzoeken voor 2.50. EN NATUURLIJK ZELF DROPSCHEPPEN.
Felix en Marianne Takkenkamp.

28 juli 1981
Eerste klompenmakers wandeltocht
Donderdag 30 juli eerste klompenmakers wandeltocht afstanden 7 en 15 km Start tussen 12.30 en 14.80 uur bij café-bar „De Smid”, Keijenborg. Bezichtiging van 3 klompenmakerijen en een modern veeteeltbedrijf. Na een fikse wandeling is er gelegenheid te barbecueën Café-bar „DE SMID”, Keijenborg.

Langeler Hanska Duo

4 augustus 1981
HENGELOSE BRADERIE EEN SFEERVOL GEBEUREN
De organisatoren van de Hengelose Braderie hebben blijkbaar een goede formule gevonden voor de opzet van de braderie, die telkenjare in de Kerkstraat wordt gehouden. Ondanks verschillende aktiviteiten in omliggende plaatsen was het ook nu weer stampvol beide dagen dat doorging tot in de late uurtjes. Men liep af en aan. Er was trouwens van alles te beleven, aan veel dingen kon men aandacht besteden.Naast een ruim aantal middenstanders, die hun best deden hun waren aan te
bieden, waren er ook tal van verenigingen, instellingen, verschillende oude ambachten enz.

Golden Valley

11 augustus 1981
TOUWTREKSPORT IN HENGELO GLD
Al stonden de kranten er niet bol van, toch heeft de nationale ploeg touwtrekken van de NTB een goede beurt gemaakt in het verre St Clara (Amerika). Daar werd op de wereldkampioenschappen een 2e plaats behaald in de 720 kg en een derde in de 640 kg. De meeste van deze sterke kerels uit de nationale ploeg kunt u op zondag 16 augustus aan het werk zien op „de Hietmaat” te Hengelo Gld. Zij zullen zich met hun resp. ploegen in de strijd storten om de nationale titels. Maar liefst 27 ploegen komen in het strijdperk, met o.a. Eibergen, Heurne en de organisator van dit tournooi, TTV Bekveld. Het morgenprogramma begint om 10.30 uur met de 720 en 560 kg terwijl om 13.30 uur de 640 kg aan het touw verschijnt. De entree is gratis. De touwtreksport begint haar oorspronkelijke basis de Achterhoek, langzaam te ontgroeien en krijgt nu in geheel Nederland erkenning. De touwtreksport is een volwaardige sport gewerden. De NTB is ook aangesloten bij de Nederlandse Sportfederatie, dat al een volledige erkenning inhoudt.

18 augustus 1981
KLEIDUIVENSCHIETEN
Evenals voorgaande jaren organiseert de S.V. ,,Willem Teil” ook dit jaar weer een wedstrijd in het kleiduivenschieten. Voor de schietsportliefhebbers een mooie gelegenheid deze sport te beoefenen op de bekende terreinen van landgoed ’t Zelle aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld. op zondag 23 augustus a.s. Er wordt geschoten op een vrije en vaste baan en op trapbaan.

Jan Bosman en Ineke Wullink

25 augustus 1981
Slagerij „De Roos”
Is en blijft het adres voor goed en goedkoop vlees een begrip in de Gelderse Achterhoek. Altijd kersvers.
Spalstraat 22 HENGELO Gld, Telefoon 05753-2255 na 6 uur 2864.

1 september 1981
OPEN DAG VERENIGING. V.H. AANGESPANNEN PAARD „IN STAP EN DRAF”
De vereniging van het aangespannen paard ,, In Stap en Draf” organiseert op zondag 6 sept. a.s. haar 2e open dag in successie. Zo’n 60 aanspanningen uit de regio, waaronder meerdere tweespannen, zullen ’s morgens het terrein ,,de Hietmaat” bevolken, alwaar de start tussen 10 en 11 uur zal plaatsvinden. Hier kan men zich ’s morgens een beeld vormen van een sport die de laatste jaren erg aan populariteit heeft gewonnen. De rit voert door de fraaie omgeving van het oude paardendorp Hengelo Gld. De lunch zal worden gehouden bij de theeschenkerij ’t Sikkeler, waarna de tocht weer richting Hengelo gaat. Vanaf 4 uur zal een beperkte route door het dorp worden gehouden, waarna het eindpunt weer op ,,de Hietmaat” is. Men hoopt op een grote publieke belangstelling om de verrichtingen van paard en koetsier te volgen.

8 september 1981
Directeur meubelfabriek Lenselink plotseling overleden
Heden ontvingen wij het droeve bericht van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde direkteur de heer E. L. VAN DEN BROEK op de leeftijd van 52 jaar. Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, kinderen en familie. Zijn bezielende leiding zal nog lang in onze herinnering blijven voortleven.
Direktie en personeel Meubelindustrie LENSELINK B.V., Hengelo Gld, 2 september 1981.

15 september 1981
CPB afd. Hengelo Gld
Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen kon de presidente mevr. J. Dinkelman-Groot Roessink weer veel dames welkom heten, waaronder 3 nieuwe leden. Als gasten waren deze avond aanwezig de fam. Jansen en medewerksters uit Doetinchem, van een handwerkzaak. Over een uitgebreide handwerkkollektie werd het een en ander verteld en vele stukken werden geshowd. Ook werden enkele handwerkstukjes verloot. Voor de zeer geslaagde avond werd de fam. Jansen dan ook dank gebracht.

BEJAARDENTOCHT UVV
In 3 bussen vertrokken bejaarden uit Hengelo Gld samen met de dames van do plaatselijke UVV naar de Biesbos. Na een prachtige tocht via Koppel, Beekhuizen, Oosterbeek, stak men bij Rhenen de Rijn over en na een kopje koffie in hotel de Gouden Leeuw In Geldermalsen, arriveerde men tegen 1 uur in Lage Zwaluw. Daar lag de boot al klaar en na een vlotte inscheping maakte het gezelschap een prachtige tocht door de Biesbos. Genoten werd van de prachtige vergezichten, maar ook het varen door de smallere kreken viel bij de mensen in de smaak. Daarna stapte men weer in de bussen om via de Loonse on Drunense duinen reed men via Kerkdriel door liet land van Maas en Waal naar café-restaurant ,,De Mulder” in Maasbommel. Daar stond een diner gereed en nadat men zich hieraan tegoed had gedaan keerde het gezelschap voldaan over deze prachtige tocht huiswaarts.

22 september 1981
ZWEMBAD HENGELO GLD
Met een gecostumeerd zwemfeest werd het badseizoen 1981 besloten. Onder de 100 deelnemers werd een abonnement voor 1982 verloot. Het aantal bezoekers dat het bad bezocht bleef op hetzelfde peil als in 1980 nl. 70.000. Wel werden er meer diploma’s gezwommen; dit jaar werd aan 360 kandidaten een diploma uitgereikt.

WIJZIGING IN DE WIJKVEPLEGING
Vanaf 1 juli j.l. is mej. Culemann na ruim 11 jaar de funktie van wijkverpleegster te hebben uitgeoefend, aangesteld bij het districtsconsultatiebureau te Doetinchem. Haar opvolgster is mej. Golstein uit Vorden geworden. De kruisver. De Graafschap hoopt in de gemeente Hengelo een derde wijkverpleegster aan te stellen Voor Hengelo, Keijenborg en het buitengebied zal dan een opdeling worden gemaakt in drie wijken. De spreekuren van de wijkverpleegkundigen zijn ongewijzigd; van half twee tot twee uur dagelijks.

29 september 1981
KOFFIECONCERT Concordia
In het kader van het 120-jarig bestaan van de Kon. Harm. Concordia en waarvoor al veel festiviteiten zich hebben afgespeeld, organiseert op zondag 4 okt. bovengenoemde vereniging in zaal Concordia te Hengelo Gld een koffieconcert. Onder het genot van een kopje koffie of een ander drankje kan men heerlijk ontspannen luisteren naar fijne prettig in het gehoor liggende muziek. Alleszins de moeite van een bezoek waard. Zondag 4 okt. koffieconcert in zaal Concordia.

6 oktober 1981
Smikkel Inn

Muziekschool Hans Scheerder

13 oktober 1981
DEMONSTRATIE HYPNOSE IN HENGELO GLD
Via contacten tijdens optredens o.a. in Toldijk, heeft het bestuur van de schutterij Eendracht Maakt Macht, de fakir-hypnotiseur Madrahasj uit Bleiswijk uitgenodigd voor een demonstratie-avond. Deze avond zal worden gehouden op vrijdag 6 nov. in zaal Wolbrink te Hengelo Gld. Genoemde hypnotiseur zal dan gaan werken met vrijwilligers, die zich van tevoren op kunnen geven. Wie hiervoor belangstelling heeft, stelt zich in verbinding met de voorzitter van de schutterij, dhr D. Maalderink, Bleekstraat 10, Hengelo Gld, tel. 1924. Er zijn voor deze demonstratie ongeveer 20 personen nodig.

CPB HENGELO GLD BRENGT BEZOEK AAN DE HCI EN QUICK SPORTSCHOENFABRIEK
De dames van CPB Hengelo Gld hebben onlangs de Quick sportschoenfabriek en de HCI bezocht. Bij Quick werd gezien hoe van een gelooid vel van een koe een sportschoen wordt gemaakt. De gehele bewerking die de schoen ondergaat werd de dames getoond, waarbij ook de nodige uitleg werd gegeven. Na de excursie werd de dames een kop koffie aan geboden en werd nog wat nagepraat over al datgene men had gezien. Vervolgens werd de Hengelose Cement Industrie (HCI) met een bezoek vereerd. Vooral in de showroom konden de dames hun hart ophalen. Allereerst werd het ontstaan van het bedrijf aan de dames verteld, waarna men in groepjes onder deskundige leiding het bedrijf bezichtigde en werden vele vragen beantwoord. Veel nieuwtjes waren er te zien. Ook hier werd koffie met koek aangeboden. Zeer voldaan gingen de dames na afloop van de excursie huiswaarts, nog nagenietend van het vele dat zij op deze Hengelose bedrijven hadden gezien en wat hen getoond werd.

20 oktober 1981
De wintertrainingen Willem Tell zijn hervat
Begeleiding en training voor beginners en gevorderden door deskundige en zeer ervaren schutters. Aanmelding van nieuwe leden kan geschieden op elke vrijdagavond vanaf 20 uur in het gebouw van de vereniging op het sportpark Het Elderink. Jeugdleden (v.a. 12 jaar) zijn welkom van 18.30 uur. Aan de vorming van deze groep wordt speciale aandacht besteed in nauw overleg met de ouders.
Secretariaat: Wichmondseweg 45, Hengelo Gld, Tel. 057534885.

27 oktober 1981
Wijnbergen 10 jaar verkoop bloemenkas
Deze week: groene hang- of klimplantjes 3 stuks. Uitzoeken uit diverse soorten.
FA. WIJNBERGEN Kerkstraat 6 – HENGELO GLD – Tel. 05753-1473. Maandags geopend, woensdagsmiddag gesloten. Ook het adres voor een goed verzorgd BRUIDSBOEKET.

3 november 1981
SCHOOL BADMINTON TOURNOOI VAN HBC
Om meer aandacht te krijgen voor de toch wel snelle sport, het badminton, deed dé Hengelose Badminton Club op het idee komen om een schooltournooi uit te schrijven. Mede met het oogmerkom vooral jongens in de leeftijdsgroep van 12 t.e.m. 17 jaar naar de club te trekken. Op de oproep van de HBC kwamen er spontane reacties. Moeiteloos werden er twee teams per school geleverd voor een tournooi in sporthal ,,de Kamp”, de thuisbasis van de HBC.

KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE met Hengeloos gemengd koor
Deze stille wens voor uitbreiding van het aantal leden heeft voor het nu 10 jaar bestaande Hengelo’s Gemengd Koor resultaat gehad. In korte tijd meldden zich 5 nieuwe zangtalenten aan. Tesamen met de winst van 150 nieuwe donateurs vormde dit een fraai geschenk voor het jubilerende koor. De viering van het 10-jarig bestaan was sober, doch stijlvol. De receptie in zaal Langeler werd druk bezocht en het bestuur, inclusief dirigent Bert Njjhof kwam handen tekort om de goede wensen in ontvangst te nemen. Burgemeester de Boer hand de dankbare taak om talloze zangers en zangeressen met een lange staat van dienst te onderscheiden. Zij waren eerder lid van Excelsior en Sancta Ceacilia, waaruit Hengelo’s Gemengd Koor is voortgekomen. De navolgende leden werden onderscheiden:
M. J. Lenselink, 52 jaar; O. Jansen, 48 jaar; J. Voskamp, 45 jaar; G. Bruggink, 41 jaar; J. Tijdink, 41 jaar; M. Bruggink-Hulstijn, 39 jaar; M. Bruggink v.d. Velde, 38 jaar; P. Claassen, 35 jaar; W. Geurtzen, 35 jaar; Th. Kostede-Slotboom, 34 jaar; P.Fukkink-Ellenkamp, 34 jaar; G. Bruggink-Warringa, 30 jaar; G. Ibink-Jansen, 26 jaar; H. Onstenk-Hulstyn, 25 jaar.

10 november 1981
RODE KRUIS af deling Hengelo bestaat 25 jaar
Op 9 november 1956 gaf het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis toestemming om in Hengelo Gld een afdeling van het Rode Kruis op te richten. De gebeurtenissen in Hongarije lagen ten grondslag aan deze oprichting. Voordien was Hengelo Gld een onderafdeling van Ruurlo. Het hedendaagse bestuur van de afdeling Hengelo Gld heeft gemeend dit zilveren jubileum in alle soberheid te herdenken en geen receptie of andere vorm van feestelijk herdenken te houden. Wel zou de afdeling Hengelo Gld, die momenteel 412 leden telt, dit aantal graag hoger zien. Wij vragen aan al die Hengeloërs, die nog geen lid zijn, zich aan te melden bij onderstaande adressen. De jaarlijks geheven contributie is vrij; U kunt geven wat het Rode Kruis U waard is. Aan onze trouwe leden vragen wij om in hun omgeving het Rode Kruis eens ter sprake te brengen en één of meerdere leden er bij te winnen. Het Rode Kruis zegt nooit „nee” als hulp gevraagd wordt Help het Rode Kruis helpen. Meldt U aan als lid.

Overheidsarchieven
In ons land worden duizenden meters overheidsarchieven bewaard: van het rijk, van de gemeenten en van de waterschappen. Waarom doen we zoveel moeite om al die brieven, notulenboeken en financiële gegevens voor het nageslacht te behouden? In de eerste plaats worden archiefstukken bewaard als bewijsmateriaal, zoals bijvoorbeeld notariële akten bij aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en notulen bij beleidsbeslissingen van bijvoorbeeld de gemeenteraad. Ten tweede als geheugensteuntje, zodat je op je archief terug kunt vallen om nog eens te kijken wat er nu precies besloten is en verder staan de archiefstukken ons ten dienste als bronnenmateriaal voor het schrijven van onze geschiedenis. Archiefstukken kunnen ons iets vertellen over het doen en laten van mensen in vroeger tijden, over hun dorpen en steden, hun huis en grond, hun families en hun bestuur. De gemeenten beheren hun archieven zelf. Een aantal plaatsen hebben daarvoor een archivaris benoemd. Kleinere gemeenten benoemen er vaak gezamenlijk één. Zo wordt voor Hengelo de archiefdienst verzorgd vanuit het Samenwerkingsverband Oost-Gelderland. Eénmaal per week, doorgaans is dit donderdags van 9.00 tot 16.30 uur kunt u op het gemeentehuis terecht voor een bezoek aan het archief. Wel is het verstandig om eerst even een afspraak te maken (Tel. 1541). Ook hier geldt: kijken kost niets. Wel zult u voor fotokopiën moeten betalen .Hieronder staan een aantal archieven vermeld die hier in de buurt liggen.

17 november 1981
STEVORD Kleurwedstrijd
MEISJES EN JONGENS Je kunt nog meedoen met de Edor kleurwedstrijd (zie folder in Margriet en door ons verspreid speelgoedboekje) Er zijn (op dit ogenblik) nog kleurplaten over. Als je nu een ongelukje met je verfdoos hebt gehad (of je moeder heeft er per ongeluk de juslepel opgelegd) dan haal je maar even een nieuwe plaat. Dat geldt zolang er voorraad is; op is op. Natuurlijk kun je maar één plaat inleveren. Die hoef je niet naar Barneveld te sturen, maar kun je vóór 1 dec. bij Stevord
brengen. Dat spaart je moeder een postzegel. Bovendien loot je dan nog mee voor de 20 extra Stevordprijzen. Alleen voor de deelnemers die in onze winkel inleveren.

24 november 1981
HET EERSTE HALVE VARKEN VAN DE HKM-AKTIE IS ER UIT
De St Nikolaas-aktie van de HKM is van start. Na de 1e trekking zijn er weer tal van mensen verblijd met en waardebon. De eerste klap, in de vorm van een half varken, is een daalder waard, betekende geluk voor Lita Maalderink, Hogenkampweg 40 te Hengelo Gld. In de keurslagerij van Peter van Burk, overhandigde voorzitter W. Eenink haar de prijs. Toeziend slager van Burk, haar zusje Gerda en penningmeester J. Hermans.

Slijterij De Smid

1 december 1981
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR L. W. HARMSEN
Bijna 40 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan nu al 25 jaar voorzitter van de gymnastiekver. Achilles, is een hele staat van dienst voor de heer L. W. Harmsen. Daarnaast is hij ook enige jaren voorzitter van Veilig Verkeer. Bij monde van burgemeester de Boer moet hij op een speciale bijeenkomst in Hotel Leemreis vernemen dat hem door de Koningin de Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, was toegekend. Hij heeft met inzet er toe bijgedragen dat het sportleven in Hengelo Gld en in het bijzonder van Achilles een grote stimulans kreeg. Viceoorzitter F. Beser zette de heer Harmsen, maar ook bestuurslid mevr. S. Hulstijn-Jolink in het zonnetje. Zij kregen een groepsfoto van alle leden inclusief het bestuur aangeboden. Namens de leiding bood de heer van Dorssen een enveloppe met inhoud aan. in zijn dankwoord liet de onderscheidene merken er erkentelijk te zijn voor de hem uitgereikte onderscheiding en daarvoor dank betuigend aan de Koningin en de inzet en medewerking van de burgemees. Daarbij ook nog opmerkend van de grote steun van de medebestuursleden. Hij bracht ook dank aan mevr. Hulstijn-Jolink, die al tal van jaren het penningmeesterschap kundig beheerd.

Discobar Invention met Peter Koelewijn, Corrie ten Barge en Wim Tesselaar

8 december 1981
Fietsverlichting
Wij weten allemaal dat een fiets of bromfiets moet zijn voorzien van een deugdelijke voorlamp, een wit achterspatbord, een rood uitstralend achterlicht en een rode reflector. Ondanks dat en gezien het feit, dat wij inmiddels in de „donkere dagen voor Kerstmis” zijn gekomen, wordt door de politie nog steeds een groot aantal overwegend jeugdige fietsers tijdens de schemering, bij avond en nacht aangetroffen zonder dat hun fiets of bromfiets van een goed functionerende verlichting is voorzien. Dat dit, vooral bij slechte weersomstandigheden en tijdens de schemering, niet alleen een gevaar voor de betrokkene zelf, maar ook voor de overige weggebruikers inhoudt, behoeft geen betoog. Van politiezijde is een intensieve controle te verwachten. Beter ware het echter het geld van een eventuele boete te besteden aan het in orde maken van de verlichting. Ten aanzien van de ouders nog de opmerking, controleer regelmatig de fiets van uw kinderen, zorg dat ze „gezien” worden.

Gladheidbestrijding
Met de winter voor de deur lijkt het gewenst om te attenderen op enige – op de winter betrekking hebbende – artikelen uit de Algemene Politieverordening voor de gemeente Hengelo Gld. Deze artikelen luiden kort weergegeven als volgt: art. 41 verbiedt het maken of hebben van glijbanen op de weg of het bij wijze van spel glijden over reeds gemaakte banen; art. 42 houdt een verbod in om bij vriezend weer op de weg water of andere vloeistof te storten of te laten lopen.

Lammers-Maalderink

15 december 1981
KERSTCONCERT KEIJENBORG
Evenals in vele andere plaatsen wordt dit jaar ook in Keijenborg een kerstconcert georganiseerd. Dit kerstconcert vindt plaats op zondag 20 dec. a.s. in de R.K. kerk en begint om 20.00 uur. Aan dit concert werken mee het Keijenborgs dames en herenkoor o.l.v. de heer J .Kleve en het jongeren koor o.l.v. de heer J. Idink. In totaal zullen zo’n 130 zangeressen en zangers hun best doen om deze avond te doen slagen. Gezien het repertoire dat door de koren ten gehore zal worden gebracht, belooft het een pracht avond te worden. Houdt dus allen deze avond vrij, de gezamenlijke koren rekenen op uw belangstelling en verwachten zeker een overvolle kerk.

Afsteken van vuurwerk
De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt bekend, dat hij ontheffing verleent van het bepaalde in artikel 172b van de Algemene Politieverordening dezer gemeente, tot het afsteken van wettelijk geoorloofd vuurwerk in de openlucht door personen van 14 jaar en ouder, voor de periode:
a 27 t.e.m. 30 december 1981 van 8.00-20.00 uur;
b 31 december na 08.00 uur; c 1 januari 1982 vóór 02.00 uur.
Het wordt op hoge prijs gesteld om mens en dier niet te hinderen en geen zgn. knal vuurwerk af te steken. Van een ieder wordt de medewerking verwacht inzake boven aangehaalde bepaling.