7 januari 1992
NU AL STORMLOOP OP JUBILEUMBOEK Christelijke onderwijsvereniging
Als zo straks de eigenlijke herdenkingsdatum van honderd jaar Christelijke onderwijsvereniging in Hengelo is genaderd, is hoogst waarschijnlijk de eerste druk van het fraaie jubileumboek, geschreven en samengesteld door Mart Hoogeveen, al uitverkocht. Hoogeveen is zelf hoofd geweest van de ds. J. L. Piersonschool van 1953 tot 1987. In het boek van ruim 150 pagina’s worden via 12 hoofdstukken de belangrijke fases in het christelijk onderwijs te Hengelo omschreven, met als achtergrond de 100 jaar bestaande vereniging tot instandhouding van de school met de bijbel. Zie verder De Reclame.

14 januari 1992
CPB KERSTVIERING
Op 19 december j.l. hield de CPB haar Kerstfeest met medewerking van het CPB koor en ds. Hoko Joku uit Zutphen. De voorzitster opende de avond en daarna werd de liturgie doorgenomen. In de pauze was er koffie en een kerstkransje en daarna was het woord aan ds. Hoko Joku. Hij vertelde over Nieuw Guinea, waar hij geboren en getogen was en de opleiding voor predikant volgde. Verder vertelde hij over de gebruiken die onder de bevolking sterk leven, Zijn hele familie woont daar nog en hij leeft nog steeds volgens die gebruiken. Nadat de voorzitster, mevr. v.d. Velde de heer Hoko Joku een enveloppe met inhoud en een kerststukje had aangeboden werd de avond beëindigd.

21 januari 1992
KOFFIECONCERTEN IN KEIJENBORG
De stichting „Vrienden van Maria Postel” te Keijenborg organiseert dit winterseizoen wederom een 4- tal koffieconcerten. De grote belangstelling waarmee zij zich de afgelopen twee seizoenen gelukkig mocht prijzen, heeft hen doen besluiten door te gaan met het organiseren van de bij u inmiddels zo bekende koffieconcerten. Dit seizoen hopen zij weer een groot aantal mensen te mogen begroeten. Getracht is een zo gevarieerd mogelijk programma aan concerten samen te stellen om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het eerste koffieconcert zal plaatsvinden op zondag 26 januari a.s. met medewerking van de „leselkapel” uit Doetinchem. De leselkapel bestaat uit 22 oprechte amateur musici die een onvervalst Egerlander muziek ten gehore brengen. Vervolgens zal op 23 februari muziekgroep „Smoek” uit Aalten, bestaande uit 5 personen, optreden. Op 29 maart zal muziekgroep „Spöl”, bestaande uit 5 personen optreden. Ter afsluiting van het seizoen is op 12 april gekozen voor Hans Keuper, in samenwerking met de formatie „Boh foi toch”. De koffieconcerten vinden plaats bij Party Restaurant „De Smid” te Keijenborg. Aanvang 11.30 uur. De entree bedraagt ƒ 5,— voor volwassenen en ƒ 3,50 voor kinderen en 65 plussers.

NIEUWJAARSTOERNOOI B.C.V. GROOT SUCCES
Het op 8 januari j.l. gehouden nieuwjaarstoernooi van Badminton Club Veldhoek is een groot succes geweest. Ver voordat de inschrijftermijn was verstreken was het toernooi al volgeboekt en werden verdere deelnemers plaatsing voor een volgend toernooi toegezegd. Ook al was er rekening gehouden met grote belangstelling voor dit toernooi toch moest er organisatorisch wat veranderd worden zodat er meer deelnemers geplaatst konden worden, dit tot ieders volle tevredenheid. Zie verder De Reclame.

28 januari 1992
TRIATHLON HENGELO GLD
Na de twee succesvolle organisaties van de voorgaande jaren willen wij als stichting onze grenzen verleggen. Met het verleggen van deze grenzen beseffen we dat we onze eerste deelnemers tekort doen. Zij waren het die mede de 1/8 triathlon in Hengelo Gld mogelijk maakten. De sfeer die in die jaren, iedereen kent iedereen en het is net een grote familie, zal dit jaar niet terug keren. U zult zich afvragen waarom de grenzen verleggen? Dit is gelegen in het feit dat het aantal deelnemers te gering was om de hoge organisatiekosten te dekken en de uitdaging die het stichtingsbestuur ziet in het organiseren van een 1/4 triathlon. Toch willen we onze mede-inwoners van Hengelo Gld niet vergeten en blijven daarom ook een 1/8 triathlon organiseren. Ook willen we, indien mogelijk, voor de triathlon van Hengelo Gld een apart klassement maken voor de inwoners van die gemeente en dit in uitslagenlijst tot uitdrukking brengen. Zie verder De Reclame.

KBO ONS GENOEGEN KEIJENBORG
Voorzitter J. Seesing was blij en verrast om zo’n 150 tal leden op de welkomsavond te mogen begroeten, hij zei dankbaar te zijn dat de ledenwerfaktie zo goed geslaagd was en veel jongeren het belang zien van een ouderenorganisatie. De ledenwervers werden voor hun werk bedankt en ook de aktiviteitencommissie werd in het zonnetje gezet. Hij heette de heer van Duren voorzitter KBO Gelderland en de heer Bos, voorzitter van het district Oost Gelderland hartelijk welkom. De heer van Duren gaf een korte uiteenzetting van de belangen die door de KBO behartigd worden. Zie verder De Reclame.

NIEUW BURGERLIJK WETBOEK: KRIJGT U ER MEE TE MAKEN?
In het Burgelijk Wetboek worden de verhoudingen tussen burgers onderling, tussen burgers en ondernemingen en tussen ondernemingen onderling geregeld. Iedereen heeft dus daar mee te maken. Als koper van produkten, als huurder van een woning, als werknemer bij een bedrijf en soms zelfs als lid van een vereniging. Veel mensen zullen er niet op gelet hebben, maar vanaf l januari 1992 is het Nieuw Burgerlijk Wetboek van kracht. En dat brengt op heel veel gebieden de nodige veranderingen met zich mee. Wat heeft u daar als burger mee te maken? De wetgever wil met het Nieuw Burgerlijk Wetboek meer „billijkheid en redelijkheid” creëren. Dat betekent geven en nemen. Om maar eens een paar praktische voorbeelden te noemen: wie een ondeugdelijk produkt koopt en daardoor schade lijdt, wordt niet meer opgezadeld met de last van de schuld van de leverancier-fabrikant te bewijzen. De bewijslast ligt bij de leverancier-fabrikant. Zie verder De Reclame.

Groot Kormelink

4 februari 1992
TOEKOMSTIG BILJART TALENT NAAR HENGELO GLD
Hengelo Gld gaat zich opmaken voor een toernooi wat er werkelijk mag zijn. Het is de biljartvereniging Concordia ’54 gelukt om een Nederlands Kampioenschap naar Hengelo te halen. Het is niet zo maar een kampioenschap maar één waar de echte biljartliefhebber van gaat smullen. Het gaat om de niet geringe toekomstklasse junioren He deelnemersveld bestaat uit jongens in de leeftijd van 17 tot 20 jaar die reeds op een gemiddelde zitten van 35 tot 70. Dat dit veelbelovende talenten voor de toekomst zijn mag gerust gesteld worden. De wedstrijden worden gespeeld in het clublokaal bij rest. Leemreis aan de Spalstraat 40 te Hengelo Gld. De wedstrijddagen zijn zaterdag 8 en zondag 9 februari beide dagen beginnen de wedstrijden om 11.00 uur.

11 februari 1992
ALGEMENE VERGADERING VVV HENGELO GLD
De onlangs gehouden algemene ledenvergadering van de VVV Hengelo Gld stond in het teken van bestuurswisselingen . Van het bestaande bestuur traden af dhr. van Hengel, Memelink en Langeler, die allen vele jaren deel van het bestuur uitmaakten. De nieuwe bestuursleden zijn Ir. Siedsma, die het secretariaat op zich zal nemen, van Dorth tot Medler in plaats van zijn echtgenote en J. Kreunen. Nadat bij de rondvraag diverse VVV-onderwerpen aan de orde kwamen hield bestuurslid van Setten ’n interessante beschouwing met vertoning van dia’s over diverse aspecten van de nieuwe dienstregeling van de GSM, o.a. de busdienstregeling in Hengelo en de aansluiting op de treinen bij het NS station in Vorden.

18 februari 1992
REUNIE SCHOOLVERENIGING HENGELO VARSSEL en BEKVELD
Op 25 februari a.s. gedenkt de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel haar 100-jarig jubileum. Onder het bestuur van de vereniging vallen de ds. J. L. Piersonschool, C. B. S. Bekveld en C. B. S. Varssel Ter gelegenheid van dit jubileum wordt er een jubileumboek uitgegeven welke is samengesteld door M. Hoogeveen. Via diverse publikaties in de regionale en plaatselijke bladen heeft men hiervan kennis kunnen nemen. Tevens worden er rond de jubileumdatum diverse activiteiten georganiseerd voor zowel de huidige leerlingen alsmede voor de oud leerlingen. Zie verder De Reclame.

ANBO AFDELING HENGELO GLD

De ANBO afdeling Hengelo heeft woensdag 19 februari dhr. P. Noordijk, directeur van het bejaarden centrum „De Bleijke” uitgenodigd om voor leden en introducees iets te vertellen over: „Zelfstandig blijven, zo lang mogelijk”. Hij vertelt wat voor mogelijkheden hiervoor zijn en op de hulp die men daarbij kan verwachten. Verder komt het werk in het bejaardencentrum ook aan de orde, hetgeen met dia’s wordt toegelicht. De middag begint om 14.00 uur en is in sporthal „De Kamp”.

Anja Holland

 

25 februari 1992
LEDENWERFAKTIE „DE ZONNEBLOEM”
In de week van 6 t.e.m. 13 februari werd de ledenwerfaktie voor „de Zonnebloem” afdeling Hengelo G gehouden, die als zeer geslaagd genoemd mag worden Er gaven zich maar liefst 470 nieuwe leden op die allen hartelijk welkom worden geheten en tevens worden alle gevers van een financiële bijdrage bedankt. Echter zonder de enorme inzet van alle vrijwilligers was deze aktie niet zo’n succes geworden. Fantastisch.

KORPS RIJKSPOLITIE o
pgericht op 11 november 1945 zal na 48 jaar worden opgeheven in 1993. Wij zijn echter niet de enigen, Ook de ongeveer 150 zelfstandige KORPSEN GEMEENTEPOLITIE worden in 1993 opgeheven. Is er dan in 1993 geen politie meer in ons land???? Deze vraag kan bij u blijven hangen als u zich uitsluitend bezig houdt met het lezen van de „krantekoppen”. Even een klein stukje geschiedenis. Tot 1945 hadden veel gemeenten een korps gemeenle politie en soms daarbij nog een gemeenteveldwachter of een rijksveldwachter. Daarnaast was het korps der Koninklijke Marechaussee ook aktief. In 1945 is er gekozen voor 2 soorten politie. a de gemeentepolitie. Deze was werkzaam in de (grote) steden. Dus veel zelfstandige politiekorpsen, b het korps Rijkspolitie. Werkzaam in de kleine steden en dorpen, alsmede op het water, in de lucht en op autosnelwegen, De Koninklijke Marechaussee ging zich vanaf die tijd in hoofdzaak bezighouden met de politiedienst t.b.v. het ministerie van Defensie, de grensbewaking (w.o. Schiphol en de havens) en beveiliging van de Koninklijke paleizen). Vanaf 1993 (het streven is april) zullen het korps Rijkspolitie en alle gemeentelijke politiekorpsen samengaan en opgaan in de diverse nieuwe regio politiekorpsen. Nederland wordt verdeeld in 26 politieregio’s en 1 landelijke verkeersdienst. Zie verder De Reclame.

OPTREDEN GROEP INFINITY BIJ ‘T HOEKJE
Omstreeks mei 1990 kwamen in Hengelo enkele figuren op het idee een band op te richten (alsof er al niet genoeg waren). Het moest niet speciaal een hardrock of een hoempapa-band worden. Gewoon nummers spelen die lekker in het gehoor liggen, nummers van Heart, Roxette, Prince, Brian Adams e.d. Hoera, alweer een nieuwe band. Ne enkele malen repeteren kwamen ze tot de ontdekking dat het misschien leuker zou zijn om met een echte drummer te werken dan met een drummer in een doosje. Afijn advertentie gezet. Een zangeres erbij, dat zou ook wel leuk zijn, weer een advertentie gezet. Na de nodige liters zweet, koffie en alcoholische dranken was het clubje omstreeks augustus compleet Een naam was er ook al, Infinity moest het worden. Na enig gokwerk en de nodige steekpenningen werden de aanwezige instrumenten als volgt verdeeld: Resi, stembanden en tamboerijn; Anneke, toetsen en stembanden; Leendert Roenhorst, basgitaar en stembanden; Erik, toetsen; Hans drums; Joop, gitaar. Nu alleen nog maar een oefenruimte zien te vinden. Via een kennis van de neef van de zuster van de bassist vonden ze een geschikt optrekje in Marienvelde, voorzien van alle ongemakken. Of het. allemaal de moeite waard is geweest kunt u zaterdag 29 februari horen en zien bij café ’t Hoekje aanvang 21.00 uur.

PUBLIEKE RELATIES
„Van de wekke kwam ik toevallig bi’j Wolbrink binnen elopen, effen wat neuswarmte ophalen, ’t Was echt olderwets kold. Op enige afstand van mien zatten wat mensen te vergaderen zo te zien. En zo te heuren ging ut oaver Publieke Relaties. De dierenarts, die schienbaar ok in ut komplot zat, had ut oaver Public Relations. Ze wilt Hengel promoten, ok buuten de landsgrenzen. Ze vuult natuurluk de heite oadem van Zellem in de nekke. Tenminste, zo ik ut stiekum kon afluusteren. Hengel is al eeuwenlang Peerdendarp en now hef Zellem ok al aspiraties. Zol ok echt te volle wodden. Deurum denk ik, zatten ze zo bi’j mekare te smoezen. Bleikman zat d’r ok bi’j, Eve Witgoed, en de man van de Drievetol en nog un paar van die individuen, zoas Schoen Herman en Chris de Slieter. Ik wet ut neet, moar ik vertrouw ut zaakjen neet. Zollen ze met un 06-nummer willen beginnen of zo. Moar as i’j effen tied vri’jmaakt zal ik in ut kort ver tellen wat ik heb af e luustert. Public Relations mot ut Engelse woord waen veur promotie. Now ik werk al joaren bi’j dissen baas, moar promotie zit d’r veur mien neet in. Hoogstens de VUT. Vrog uut te Veren, nuumt mien vrouw dat Dan kun i’j eindeluk thuus ok wat doen! De dierenarts was zo te zien de veurzitter en nam ut woord Hi’j zei dat Hengel zich posiiever op mos stellen, meer volk antrekken enz. (dus meer verkopen). En doarveur had ze eigenluk een logo neudig, iets wat de mensen metene herkent dat ut uut Hengel kump, zoies als Deventerkoek, moar dan anders. Wat dachten jullie van de burgemeister op un peerd. Gen gek idee, hi’j haalt tenminste de krante zei iederene. Nou, dan vragen we in eerste instantie de burgemetster voor de foto’s sprak de man van Dierenmanieren deftig en schreef wat op. Moar dacht ik, as de burgemeister zelf-promotie kan maken, dan wodt dat ok weer niks met dat logo. Deur de warmte in ut café en de kolde buuten, soezen ik un betjen weg, zodat ik neet meer kon volgen. En ik dreumen van een eigen radio-station net as Zellem, de introductie van ut Hengels Dagblad. Oaver sponsors zoas de HLM en bi’jveurbeeld Unileaver, die toch ok hier volle handel slit met 3 grote supermarkten in ut darp en een eigen airport, HLM, Hengelse Luchtvaart Maatschappij, met dageluks vluchten noar alle delen van de wereld. Och, wat is de wereld toch klein zuchttte ik. Wat zeg i’j doar toch? Meteen was ik weer honderd percent bi’j mien positieven en kek in de ogen van Lenie, achter de tap. Och niks, zei ik snel. Hoevölle krieg i’j eigenluk van mien. Niks zei ze, HKM betaalt. Alleen een ding, vertel 10 niks wieter, wat i’j vanoavend eheurt heb. Ik kiek wel uut zei ik snel en sloffen ut café uut. De vergadering was schienbaar op e brokken, zoas gewoonluk, want in Hengel holt ze neet van kiekers. Moar, ze hebt mien, van de HKM ontzettend nieuws giering emaakt. I’j heurt nog wel van mien, hoe ut verdere geet.
Groetjes. P. Rieporter.

3 maart 1992
Bakker Hekkelman heropend
Na een interne verandering openen wij op woensdag 11 maart onze vernieuwde winkel. Wij houden OPEN HUIS van 14.00 tot 17.00 uur. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd. Donderdag 12 maart vanaf 8.30 uur staan wij weer volledig voor u klaar met ons dagelijks verse brood en banket en met fantastische openingsaanbiedingen (zie de advertentie van volgende week). Herbert en Genie Hekkelman.

AFSCHEID J. SEESING ALS VOORZITTER KBO KEIJENBORG
Op de gehouden jaarvergadering van de KBO „Ons Genoegen” te Keijenborg nam de heer J. Seesing af scheid als voorzitter. Als nieuw bestuurslid werd gekozen de heer A. Voer mans. Mevr. Weverink-Vredegoor sprak namens het bestuur een warm dankwoord tot de scheidende voorzitter en zijn vrouw. Zij roemde hen voor het werk en de vele vrije tijd die zij al die jaren aan het werk voor de ouderen hebben besteed. Haar toespraak werd met een hartelijk applaus onderstreept. Omdat de heer Seesing enige jaren terug al een gouden onderscheiding ontving, werd hem nu het erelidmaatschap van de KBO uitgereikt. Zie verder De Reclame.

Van der Mond

10 maart 1992
BROEIKASEFFECT DRINGT DOOR
Energiebesparing noodzakelijke stap De kop van dit artikel lijkt een afschrikwekkende boodschap in te houden, maar zo is het niet bedoeld Of misschien toch. Er wordt veel geschreven over het broeikaseffect en er wordt veel onderzoek gedaan naar de precieze oorzaken en gevolgen ervan. Dat ons eigen energieverbruik een grote rol speelt staat vast. Dat is bekend bij wetenschappers en bij de beleidsmakers van de overheid. Maar weet de gewone man of vrouw in de straat ervan. En wat doen wij met die kennis. Al jaren wordt gewaarschuwd voor de dreigende werking van het broeikaseffect; eerst op kleine schaal door milieuspecialisten en sinds enige tijd ook door de overheid. Zie verder De Reclame.

RECEPTIE EN REUNIE VAN 100 JAAR SCHOLEN MET DE BIJBEL TE HENGELO GLD ZEER DRUK BEZOCHT
De Vereniging Scholen met de Bijbel te Hengelo Gld bestond 100 jaar en dat hebben ze geweten. Terwijl eerst de kinderen van de scholen in Hengelo, Bekveld en Varssel hun aandeel in het feestprogramma kregen, werden op vrijdag 28 februari in Ons Huis de jubileumreceptie gehouden die zeer druk bezocht werd. Vele sprekers voerden het woord waarbij velen ingingen op het jubileumboek „100 jaar als een ademtocht” dat ter gelegenheid van dit jubileum was samengesteld door Mart Hoogeveen en van de oplage al menig nummer is verkocht. Bij boekhandel Wolters in Hengelo Gld kan men navraag doen of er nog exemplaren beschikbaar zijn. Zie verder De Reclame.

17 maart 1992
Renovatie Bleek
In zijn vergadering van 25 februari 1992 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van “De Bleek”. Door de afdeling grondgebiedszaken is een plan gemaakt om de verwaarloosde Bleek weer op te knappen en om te zorgen dat er ook in droge perioden voldoende water in de gracht er omheen staat. Dit plan gaat er vanuit, dat de Bleek en de aangrenzende gronden aan de oostzijde weer in zodanige staat worden gebracht, dat ze beter dan tot nu toe dienst kunnen doen als recreatiegebied voor wandelaars. Daarvoor wordt een zodanige aanpassing gemaakt, dat de wandelaars over de Bleek kunnen lopen. Hierdoor kan men de aanwezige dieren van dichterbij bewonderen. De beplanting zal voor wat betreft de Bleek teruggebracht worden tot de waardevolle exemplaren, zoals o.a. de treurwilgen en de elzengroepen. Hiermee wordt het kenmerkende open karakter van de Bleek weer terug verkregen. Het aangrenzende wandelgebied zal geheel omgevormd worden tot een nieuw natuurlijk geheel, waar ter plaatse passende beplanting zal worden aangebracht. De ter plekke aanwezige vreemde beplanting zoals b.v. de larixen zullen zodoende worden vervangen. Zie verder De Reclame.

NIEUWE EDAH VESTIGING HENGELO GLD GEOPEND
Onder grote belangstelling van personeel en familie opende donderdagmorgen 5 maart 1992 de heer G. Botterman Sr het nieuwe filiaal van de Edah aan do Raadhuisstraat te Hengelo Gld. Als een strijdlustig zakenman doorkliefde hij met een hem aangeboden „zwaard” het omhulsel dat de ingang van de nieuwe winkel verborg. Na een luid applaus en een „lang zal ze leven” was de opening een feit. Na een periode van gesloten zijn, kan er nu weer volop gewinkeld worden in een vestiging die anderhalf maal zo groot is als de vorige winkel. Volgens de heer G. A. Botterman Jr was de uitbreiding een must. „Je ziet het bedrijf groeien en groeien tot het uit zijn voegen barst. Alles werd te klein: winkel, parkeerplaats enz. Gelukkig lagen er hier mogelijkheden voor alle opties en u ziet het resultaat. Het waren wel tijden van keihard werken en dan merk je wat voor geweldig personeel je hebt, we zijn een echt team, daar ben ik erg dankbaar voor. Ook dank aan mijn ouders voor hun geweldige steun Ook dank aan de aannemers, stratenmakers en allen die aan de totstandkoming van deze fraaie vestiging hebben medegewerkt hartelijk dank dat alles zo mooi op tijd klaar was.

WINDMOLENBAKKER HEKKELMAN HEROPENT VERNIEUWDE WINKEL
Woensdagmiddag 11 maart heropende windmolen bakker Hekkelman aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld zijn verbouwde en gemoderniseerde winkel. Met de opening van 2 supermarkten in de nabijheid werd besloten de inrichting van de winkel, die al geruime tijd dienst had gedaan, te vernieuwen. Het geheel is in fraaie en lichte kleuren uitgevoerd, in overeenstemming met de verkoopvitrine. Ook heeft bakker Hekkelman zijn assortiment produkten uitgebreid, o.a. met artikelen voor diabetici. Het was een komen en gaan tijdens het Open Huis, waar menigeen Herbert en Gerrie Hekkelman met hun heropening geluk wenste. Een wens waarbij wij ons gaarne aansluiten.

24 maart 1992

AFSCHEID VAN DE HENGELOSE BIBLIOTHEEK
Enkele weken geleden nam de bibliotheek van Hengelo Gld afscheid van drie dames, t.w. Bruggeman, Horstink en Kosstede. Alle drie waren ze vele jaren actief in de uitleen. De lezers van de „bieb” zullen hen missen. Ze blijven echter nog een poosje actief binnen het bibliotheekbestuur. Tijdens een gezellig samenzijn met alle medewerksters werd hen, via een terugblik, veel lof en dank gebracht. Als blijk van waardering kregen ze bloemen en een beeldje van de „contente” vrouw.

STICHTING HULPDIENST HENGELO EN KEIJENBORG
De vrijwilligers deden weer veel goed werk, dit blijkt uit het jaarverslag van de algemene Hulpdienst. De vrijwilligers hebben zich op tal van plaatsen ingezet zoals: vervoer naar de dagverzorging in „de Bleijke”, vervoer naar het ziekenhuis in Doetinchem en Zutphen boodschappen doen, boeken ruilen, oppassen, huishoudelijk werk, gewoon een praatje maken. In Hengelo en Keijenborg zijn momenteel 20 alarmering-toestellen in gebruik. Deze personen worden begeleid door onze kontaktpersonen.

Tafeltje-Dek-Je kende het afgelopen jaar een explosieve groei
Er werden in 1991 veel maaltijden uitgereikt en wel 8261, dit zijn er 2356 meer dan in 1990. Er maakten in totaal 47 gezinnen gebruik van Tafeltje-Dek-Je. Zie verder De Reclame.

DAGOPVANG IN VERZORGINGSTEHUIS „MARIA POSTEL” TE KEIJENBORG
Op dinsdag 3 maart j.l. is de dagopvang gestart in het verzorgingshuis „Maria Postel” te Keijenborg voor oudere mensen uit de regio. Het projekt is in samenwerking met het verzorgingshuis de Bleijke van start gegaan waardoor er in de gemeente Steenderen en Hengelo op 3 lokaties is gerealiseerd n.l. De Bongerd te Steenderen, de Bleijke te Hengelo en Maria Postel te Keijenborg. De plannen om in Maria Postel met dagopvang te starten waren er al heel lang, maar door omstandigheden werd de uitvoering vertraagd. Twee dagen per week zal de dagopvang plaatsvinden op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. De deelnemers worden door vrijwilligers opgehaald en thuisgebracht. Zie verder De Reclame.

31 maart 1992

60-JARIG BRUIDSPAAR WIJNBERGEN-DIKKEBOER
1 april is het voor de heer en mevr. Wijnbergen Dikkeboer een heugelijke dag. Op die dag zijn ze namenlijk 60 jaar getrouwd. 1 april 1929 begon de heer Marinus Wijnbergen in de Kerkstraat te Hengelo Gld met een zaak in groente, fruit en bloemen en in 1932 trouwde hij met Harmina Dikkeboer. Jarenlang hebben zij zeer hard gewerkt in hun bedrijf dat ze in 1970 overdroegen aan 2 van hun kinderen en gingen zij wonen aan de Rozenhoflaan. Vele jaren bezocht de heer Wijnbergen trouw de verschillende veilingen, 40 jaar lang was hij bestuurslid van Pax. Ook was hij mede-oprichter van de Hamove. Beide verenigingen benoemden hem tot erelid. Mevr. Wijnbergen is jarenlang lid geweest van het Hengelo’s Gemengd Koor en de NVEV. Het bruidspaar Wijnbergen-Dikkeboer is resp. 86 en 83 jaar. De heer Wijnbergen heeft thans nog bezigheid in zijn bloementuin en helpt zijn vrouw in de huishouding en ze hopen dit nog verschillende jaren te doen. Woensdag 1 april is er ter gelegenheid van dit jubileum een receptie van 15.00 tot 17.00 uur in hotel Langeler te Hengelo Gld. Wij wensen het bruidspaar en familie een fijne dag.

7 april 1992
Voortaan is het in Hengelo EEN STUK FLEURIGER
Op woensdag 8 april a.s. openen wij (Rita de Jong) op feestelijke wijze de deuren van onze nieuwe zaak Fleur Decor in de Kerkstraat te Hengelo. Fleur Decor is een exclusieve speciaalzaak in bloemen, boeketten, bloemstukken en kado-artikelen. Naast een grote sortering verse bloemen hebben we ook een uitgebreid assortiment zijdebloemen. Kom gerust even langs om een kijkje te nemen. Op 9, 10 en 11 april ontvangt iedere klant een leuke attentie, zolang de voorraad strekt. Voor de kinderen hebben we een leuke kleurplaataktie met schitterende prijzen. En omdat het toch feest is trakteren we iedere 15e klant op een fleurige bos bloemen! Bovendien laten we u het hele jaar door nog eens profiteren van extra voordeel; bij iedere 10 gulden die u in onze zaak besteedt, krijgt u een stempel op een stempelkaart. Een volle kaart betekent 5 gulden voordeel!

TOPSCORE KAMPIOEN
Het herenteam van basketbalver. Topscore uit Hengelo is zaterdag 28 maart kampioen geworden in de Ie klasse. Volgend jaar zal er gespeeld worden in het rayon oost. Zaterdag moest er gespeeld worden tegen de nummer twee in de stand Hanza Stars uit Warnsveld. Deze waren naar Hengelo gekomen om in een laatste poging de kans op het kampioenschap te behouden. In de eerste helft was het een redelijk gelijk opgaande strijd met een licht voordeel voor de thuisploeg. Een sterk begin van de tweede helft maakte echter snel een einde aan de hoop van Hanza Stars. 6 punten op rij voor Topscore bracht de ploeg op een ruime voorsprong die gedurende de rest van de tweede helft zou worden uitgebouwd naar 2 punten. Eindstand 64-42. Zie verder De Reclame.

14 april 1992
MEISJES-DAMESVOETBAL, HET IS ZO GEK NOG NIET!!
Op woensdag 18 maart is er onder grote belangstelling gestart met het spelen van oefenwedstrijden i i de 4 tegen 4 situaties op aangepaste veldjes. Het ligt in de bedoeling om hier op alle woensdagen in de maand april mee door te gaan. De meisjes van 6 t.e.m. 15 jaar spelen in 2 a 3 groepen van 18.00 tot 19.00 uur. De dames van 16 jaar en ouder spelen van 19.00 tot 20.00 uur. Heb je van vriendinnen of bekenden al gehoord hoe leuk het is om mee te doen, voel je niet geremd. Zie verder De Reclame.

ZAKEN AAN BOD 1992 EEN GOED BEZOCHTE BEURS
De op 5 april gehouden infobeurs Zaken aan bod te Keijenborg is druk bezocht. Men had veel waardering voor de professionele aanpak van de Keijenborgse ondernemers en ook de vele noviteiten vielen bij het publiek goed in de smaak. Door de eigen inzet van de ondernemers-standhouders is er veel werk verricht in de standbouw die op professionele wijze waren ingericht. Zie verder De Reclame.

25 JAAR MOTORRACES IN HENGELO GLD
De internationale motorraces van zondag 26 april a.s. zijn jubileumraces. Hamove te Hengelo Gld organiseert voor de 25e maal deze wedstrijden en heeft een programma samengesteld dat de hele dag motorracen te zien geeft. Begonnen in 1967 is het evenement langzamerhand uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende happening. Er zijn op zondag 26 april maar liefst 10 starts, waarbij het vooral in de internationale Superbike en internationale Battle of the Twins hard aan toe zal gaan. De deelnemers uit de internationale klassen komen uit 9 landen, met o.a. veel Engelsen en Belgen. Naast Assen organiseert Hamove de enigste internationale motorrace in Nederland en telkenjare slaagt de aktieve Hamove er in een leuk programma voor het publiek samen te stellen. Zie verder De Reclame.

JOOP VAN NECK 35 JAAR KOORDIRIGENT
Rond 1957 begon Joop van Neck als dirigent zijn loopbaan. Zijn eerste koor was Ons Genoegen uit Laren. Kort daarna werd hij benoemd bij Soli Deo Gloria te Bekveld. Ook in hetzelfde jaar kreeg hij de leiding over het Gorssels gemengd koor en het dameskoor Zanglust uit Empe. Dit jaar is het dus 35 jaar geleden. Een vrij uniek jubileum, zo zegt de heer A. Maalderink, voorzitter van Soli Deo Gloria. Wij kennen de heer van Neck als een begaafd musicus en dirigent en een vereniginsgman in hart en nieren. Een man die niet alleen zijn vak kent, maar ook met mensen om kan gaan en iedereen weet te inspireren. In deze 35 jaar heeft hij veel successen behaald met zijn koren. Ook de persoonlijke contacten tussen dirigent en koorleden maakten hem tot vriend van iedereen en gerespecteerd dirigent. Zie verder De Reclame.

22 april 1992
MULDERSFLUITE traditie: een last of een lust?
De Achterhoek heeft een zekere faam op het gebied van tradities, oude gebruiken worden er vaak nog in ere gehouden. Daar zit iets dierbaars in maar het geeft soms ook een gevoel van veiligheid: tradities schrijven voor hoe men zich in verschillende levensomstandigheden moet gedragen. Dat kan veel denk1 – werk besparen. Er zijn ook zeer oude tradities die hun oorsprong vinden in verplichtingen die geleidelijk aan gebruiken en tenslotte grotendeels een folkloristisch evenement werden. In Hengelo Gld en Zelhem bestaat zo’n eeuwen oude traditie: de broodlevering op Hemelvaartsdag. Sinds het midden van de 16e eeuw waren de boeren van de Hengelose en de Dunsborger of Hettemer mark verplicht om op Hemelvaartsdag een roggebrood van minstens 22 pond te leveren bij het muldershuis van de aloude molen, de Olde Kaste. Deze broden werden volgens een bepaalde verdeelsleutel gegeven aan arme lieden uit Zelhem en Hengelo. Diaconieën en armbesturen zorgden hiervoor. Na de opheffing van de marken in het begin van de vorige eeuw hielden de gemeentebesturen van Hengelo en Zelhem toezicht bij de leverantie, daarin bijgestaan door politie, armbesturen en diaconievertegenwoordigers.

NIEUWE WINKEL FLEUR DECOR GEOPEND
Woensdag 8 april j.l. opende Fleur Decor haar deuren aan de Kerkstraat 5 te Hengelo Gld. Veel inwoners uit Hengelo en omgeving keken hun ogen uit naar het assortiment wat Fleur Decor te bieden heeft. Fleur Decor is een exclusieve speciaalzaak in bloemen, boeketten, bloemstukken en kado-artikelen. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment zijdebloemen, waarbij zijde-boeketten op maat en kleur kunnen worden gemaakt. Verder verzorgen zij ook bruids- en grafwerk. Fleur Decor is ’s maandags gesloten, terwijl ze voor de rest van de week open zijn en vrijdag tot 21.00 uur.

28 april 1992
SCHOKKENDE MOMENTEN
In ens was ’t d’r, heel onverwachs, de aardbeving. De kaste b’j ons in de sloapkamer rammeln nog wat noa. Un paar tellen later zag ik oaveral lich angoan en heuren ik stemmen van mensen op stroate, zo moar midden in de nacht. Achteraf viel ut allemoale met, moar toch! Toen ik weer in bedde lag, kon ik de sloap niet vatten. In dach an januari 1945 … . Fragmenten uut ut dagboek van un oorlogskind. Zie verder De Reclame.

TENTOONSTELLING OORLOGJAREN ’40 – ’45
Op koninginnedag 30 april en vrijdag 1 mei zal er in het dorpscentrum te Vorden een bijzonder leerzame tentoonstelling te zien zijn. Deze wordt verzorgd door de stichting Achterhoek Museum 1940- 1945. Deze stichting heeft de afgelopen jaren al diverse tentoonstellingen verzorgd met de collectie van Jean Kreunen uit Hengelo Gld. Nadat er in de loop der jaren uit de Vordense bevolking vele leuke schenkingen van materiaal uit de oorlogsjaren zijn gekomen leek het ons leuk om iets terug te doen. Welnu die gedachte is nu uitgevoerd in de vorm van een tentoonstelling. Zie verder De Reclame.

ALBERT HEIJN HENGELO VERHUISD
In 1892 hadden Hendrik en Tonia Wansink-Poesse al 17 jaar een winkeltje in „koloniale waren” in Hengelo. Daarnaast kochten ze zelfgekarnde boter, spek van zelfgeslachte varkens en eieren van de Hengelose boeren. Ook deze waren werden in hun winkeltje, dat gesitueerd was in de „voorkamer” van hun huis aan de „Hoogstraat” te koop aangeboden en verder geëxporteerd met paard en wagen, tram en trein naar het Roergebied. Het was in dat jaar 1892, dat ze de kans kregen een oud huis met erf direct aan de straat te kopen, want hun eigen woning lag wat op het binnenterrein. Daar bouwden ze het voor die tijd grote pand langs de straat, zoals nu bij u bekend is als Raadhuisstr. 4 met de Albert Heijn supermarkt. Een eenvoudige steen in de voorgevel met de inscriptie „J.H.W. 1892″ getuigt van deze belangrijke gebeurtenis en tevens van de verwachting die ze in hun jongste zoon Johan Hendrik, toen 8 jaar oud, stelden Nu zijn we in 1992, dus precies 100 jaar verder en wederom heeft de familie Wansink groots geïnvesteerd. Op het terrein van het voormalige „Concordia” is een prachtig pand verrezen met een schitterende Albert Heijn supermarkt. De moderne inrichting en het uitgebreide assortiment staan garant voor plezierig winkelen en er is een zee van parkeerruimte. Maar die steen, die steen van 1892, namen ze mee.’ Ze hebben er nog één onder gemetseld. Nu met de tekst „H.J.W. 1992″. Weer voor de junior van de familie. Veel is er veranderd, maar één ding is gebleven: een warm kloppend hart voor hun winkel, voor hun klanten, voor hun traditie, nu al vier generaties lang.

TRADITIE: EEN LAST OF EEN LUST?
Vorige week hebben wij de aandacht gevestigd op de Broodlevering op Hemelvaartsdag: een bijna 450 jaar oude traditie. Dit folkloristisch gebeuren bij de Muldersfluite aan de Zelhemseweg in Hengelo verheugt zich al vele jaren in een grote belangstelling. Van heinde en ver komt men hierheen om van dit evenement te genieten. De broden worden geleverd door de z.g. „cijnsplichtigen”, bewoners van boerderijen in Hengelo en Zelhem. , Deze plicht rustte vroeger op de boeren in de Hengelose en Dunsborger mark en was een soort tegenprestatie voor het recht om plaggen te steken op de z.g. „woeste gronden”. Van een echte plicht, is tegenwoordig geen sprake meer. Niemand kan de cijnsplichtigen dwingen, maar het zou wel zéér te betreuren zijn als niemand meer dit „historische, traditionele spel” zou willen meespelen. Vandaar deze oproep: wees sportief: voor een klein bedrag (klein als allen weer meedoen) helpt u mee een oude traditie in stand te houden en met de opbrengst steunt u via diaconie en caritas ook nog een goed doel.

5 mei 1992
AFSCHEID UIT DE PRAKTIJK VAN DR EIJKELKAMP TE KEIJENBORG
De afgelopen twee jaar is drs L.F.J. Timmers in de praktijk van dokter B. A. M. Eijkelkamp te Keijenborg, werkzaam geweest als arts-assistent in opleiding tot huisarts. Met ingang van 1 mei is hij uit deze praktijk vertrokken om elders zelfstandig als huisarts verder te gaan In deze periode heeft hij met veel mensen contact gehad, soms vluchtig, soms intensief. Graag wil hij langs deze weg iedereen bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen en de zeer prettige samenwerking.

ZATERDAG 16 MEI NORMAALMARKT
Op de Normaalmarkt kan men in de eerste plaats kaarten verkrijgen voor Höken in Toldiek. Van heinde en verre zal men voor dit doel dan ook naar Flophouse komen. In januari komen al verzoeken om kaarten voor dit bijzonder aansprekende evenement op de laatste vrijdag van juni, al binnen. ’t Hele land weet er van: Höken in Toldiek is iets aparts. Dit jaar komen onze jongens (met een enigszins gehavende Bennie) alweer voor de 16e keer achter de varkensschuren van Willem Willemsen spelen bij de jeugdsoos met die oer-Achterhoekse naam: Flophouse. Zie verder De Reclame.

12 mei 1992
OPEN SCHOOL IN TOLDIJK
Nog enkele werkzaamheden en dan is het zover. De Chr. Basisschool De Rank in Toldijk kan dan een maandenlange periode afsluiten waarin het schoolgebouw werd vergroot en vernieuwd. Aan de achterzijde is er een multi-funktionele ruimte bijgekomen. Deze ruimte kan dienst doen als leslokaal, maar kan ook worden samengevoegd met de bestaande hal en zo is er de mogelijkheid om wat grotere festiviteiten in het eigen schoolgebouw te laten plaatsvinden. Alle kozijnen moesten worden vervangen, waarbij onderhoudsarm materiaal is gebruikt. Met het oog op energiebesparing zijn daarin thermopane ramen geplaatst. In en rondom de school zijn de kleuren rood en geel aangebracht. Zie verder De Reclame.

19 mei 1992
HET ZWEMBAD IS WEER OPEN
Sinds zaterdag 2 mei j.l. kunnen zwemlustigen weer terecht in het zwembad. Hoewel het zwembad vorig jaar reeds een grondige opknapbeurt heeft ondergaan zijn ook nu enkele veranderingen aangebracht. De toilettengroep, de kleedkamers zijn drastisch onder handen genomen, terwijl een tweetal plateaux met gezellige zitjes er toe bijdragen dat het een aangenaam vertoeven is rondom het badgebeuren. Eugelink zonwering, schildersbedrijf Regelink, straatmakersbedrijf Bijenhof, de gemeente Hengelo en het personeel hebben door gezamenlijke inspanningen er voor gezorgd dat kan worden beschikt over een fraaie zwemsportvoorziening. Behalve de gebruikelijke tijden is het bad nu ook op zondagmorgen vanaf 10.00 uur open.

D’N ZWERVER
Laatst kwam ik um weer ’s tegen, zo moar midden in ut Brabantse land, Jean de Zwerver. Hi’j zwaaide vrolijk naor mien en ik groette natuurlijk terug, zo van ouwe jongens krentebrood. Een endjen verder was een rustplaats en ik zette doar mien wagen neer. Ging op de banke zitten en begon an mien vesper-moaltied, want ut zol weer late worden die dag. Brood met gebakken ei, een banaan en yogo yogo. Toen ik mien moaltied bi’jnoa had beëindigd zag ik um ankommen. De heuren tot op de scholders, een jas met een scheure, zo’n swiebertje, moar dan onogelijker. Hi’j kek mien grijnzend an en zei met zien Brabants accent: kunde gij wat missen? Zie verder De Reclame.

4 Dolle dagen in Hengelo

26 mei 1992

NIEUWE AH SUPERMARKT TE HENGELO GLD GEOPEND
Op het terrein van het voormalige cafe-rest. Concordia aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld opende de fam. Wansink onlangs een nieuwe AH-supermarkt. De oude vestiging was te klein geworden om de produktenlijn van AH goed te kunnen presenteren. De bovenstaande foto van fotograaf Hans Temmink geeft een aanzicht van de nieuwe AH-supermarkt.

4 DOLLE DOE DAGEN IN HENGELO GLD
De PR’-commissie van de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging heeft voor de dagen 28 tot en met 31 mei in samenwerking met andere verenigingen en instellingen een programma samengesteld dat klinkt als een klok en dat wordt gepresenteerd onder de titel: 4 dolle doe dagen. Zie verder De Reclame.

2 juni 1992
OPA JAN … 
Eigenluk begin ie al aardig op opa Jan te lieken met zon buuksken, zei mien vrouw langs eur neuze weg. Dat ut hard an kwam, liet ik niet zo blieken. En zei doarumme laconiek: Och dat krieg ie met die olde mannen. Moar in werkelukheid hing ik al aardig boaven in de boom. Toen ik mien later stond an te kleden veur un fees, kek ik toch effen stiekem in de grote spiegel die in de sloapkamer steet. Geliek had ze eigenluk wel. Ik mot moar es wat meer goan fietsen, zie ik langs mien neuze weg toen ik de woonkamer binnen kwam lopen. Mien vrouw kek mien een betjen spottend an, zo van: ie en fietsen, dat bunt er twee. Dan zol ik eers de auto moar es verkopen ze’ ze nog. De eerste kennismaking met „bakker opa Jan” was meteen joaren proatvoer veur um. Zie verder De Reclame.

9 juni 1992
OPENING 1e HENGELOSE-KEIJENBORGSE FIETSROUTE
De paaltjes staan er, de fietsroute rondom Hengelo en Keijenborg is klaar. Vele toeristen, mensen uit de omgeving en inwoners van onze gemeente kunnen kennis maken met de schitterende omgeving van ons dorp. De route is ongeveer 35 km en u komt langs vele monumenten, natuurgebieden en landerijen. Volgens PR-reporter, onze plaatselijke verslaggever, zullen burgemeester en wethouders, VVV-leden en HKM-leden in sportieve outfit, de route al fietsend gaan afleggen. Het VVV hoopt echter dat ook veel inwoners van de partij zullen zijn. Onderweg zijn de horeca-gelegenheden geopend voor de nodige verfrissingen. De start zal zijn voor het gemeentehuis om 18.30 uur op woensdag 17 juni a.s. Zie verder De Reclame.

BESTE LUU
Veurige wekke zei mien vrouw, ut is al zo weer kermse, wat vlug de tied! Wie mot manges es un oproep in de krante zetten um de luu uut Hengelo te vroagen met te warken an den optoch op kermiszondag. Johan van de lekink geet t’r al zo weer op uut um de luu te kriegen die t’r veur vuult un wagen te bouwen. Hee hef hier altied volle wark met, hee löp t’r wat af. Um ’t um wat makkelukker te maken wok now vroagen, nem es contact op met Johan. Aj met un stroate of buurte met doet en samen un wagen versiert, köj al volle schik hemmen. Stek de köppe es bi’j mekare, d’r bunt actuele onderwerpen genog um d’r wat van te maken of neet dan? Loaw met mekare de traditie in ere hollen, d’r wödt al genog af e brokken en verrineweert! En dan nog effen dit, aj ow anmeld um met te doen, kri’j metene startgeld, dat hef Johan ezegd! Volle plezier met mekare en succes.
Tut de volgende keer. BLEIKMAN.

HEROPENING GROENTE. EN FRUITZAAK „KLEIN WESTLAND” TE HENGELO
Het was maandagavond 1 juni in de Kerkstraat te Hengelo Gld, een fijne dag voor de fa. Prins BV. Na een interne verbouwing, waarbij de gehele voorzijde van het pand in een prachtige winkel werd omgetoverd, opende de heer M. Wijnbergen, die vele jaren zelf op deze plaats een winkel in groente en fruit had, de deur. Het was een komen en gaan van belangstellenden die de winkel met een uitgebreide snijafdeling, waar de eigen rauwkosten worden gesneden, kwamen bewonderen en de families Prins en Weijers geluk wensten met de nieuwe aanwinst. Wij wensen Henk Weijers en zijn medewerkers en medewerksters veel succes in hun nieuwe bedrijf.

16 juni 1992
OPEN HUIS WIJKGEBOUW KEIJENBORG
Het wijkgebouw van het Kruiswerk Oost Gelderland aan de Past. Thuisstraat 18 te Keijenborg heeft een grondige verbouwing ondergaan. De werkzaamheden zijn klaar en op vrijdag 19 juni a.s. wordt er van 15.00 tot 17.00 uur een Open Huis gehouden, waarbij iedere belangstellende het gebouw kan komen bekijken.

WELCOME IN HENGEL
Heel af en toe, as ik van die „oorsprong” kriebels kriege, goa ik bi’j Arnhem de autoweg af. Ri’j dan zo binnendeur richting Hengel. Ri’j dan ok, heel effen moar en heel langzaam deur ’t darp woar ik geboren bun. De lange stroate midden deur ’t darp nem ik dan eers. Kom langs de schoenmaker woar ik soms uren bleef plakken en kom dan vanzelf bi’j ’t huus woar mien familie samen, hun winkeltjen en pension runden, ’t Pand is nog wel hoast ’t zelfde, alleen d’r umhen is d’r volle veranderd. In gedachten loop ik weer ’t winkeltjen binnen. De belle klingelt schel en op de banke zit wat mensen te wachten tot ’t buuksken kloar is. Zie verder De Reclame.

23 juni 1992

DERK STEEGE MAGAZIJNMEESTER ROMMELMARKT „CRESCENDO”
Voor het verzamelen en opbergen van goederen voor een rommelmarkt heeft men een opslagplaats nodig. De chr. muziekvereniging Crescendo uit Hengelo G. heeft de gelukkige omstandigheid over zo’n plek te beschikken. In en bij het huis van Derk Steege aan de Gompertsdijk zijn de goederen voor de jaarlijkse rommelmarkt van „Crescendo” opgeslagen. Zie verder De Reclame.

MONUMENTEN FIETSROUTE HENGELO GLD OFFICIEEL GEOPEND
De monumenten fietsroute in Hengelo Gld, een tocht van 35 km, waarbij alle monumenten in Hengelo Gld aangedaan worden, is woensdag 17 juni j.l. officieel in gebruik genomen. In een goede samenwerking van VVV Hengelo en het gemeentebestuur is een fietsroute aangelegd van 35 km, die gemakkelijk gevolgd kan worden, omdat de richting door rode markeringen is aangegeven. Een al vele jaren levend plan bij de plaatselijke VVV om de aktiviteiten te kunnen uitbreiden, heeft met de oficiële opening van deze route gestalte gekregen De tocht voert door de mooie omgeving van Hengelo en vele bekende plekjes kan men op deze route bewonderen. De start van de tocht is bij het gemeentehuis van Hengelo Gld, maar op elk gedeelte van de route kan men beginnen, daar er een duidelijke markering is aangebracht. Veel plezier.

VOORTGANG IN AKTIE TANKSLAG GEMEENTE HENGELO GLD.
In het kader van de Aktie Tankslag heeft de gemeente Hengelo een brief de deur uitgedaan met daarin nadere informatie over deze aktie en de mogelijkheid voor eigenaren van een olietank om zich definitief aan te melden. In de Aktie Tankslag worden zoveel mogelijk olietanks onschadelijk gemaakt zodat de bedreiging voor het milieu wordt weggenomen. In de in november 1991 gehouden enquête betreffende de Aktie Tankslag hebben zo’n 240 tankeigenaren aangegeven mogelijk bereid te zijn deel te nemen aan de Aktie Tankslag. Deze mensen zijn nu opnieuw benaderd. Inmiddels heeft de gemeente Hengelo, in samenwerking met een aantal regiogemeenten opdracht verleend aan het bedrijf Isotank te Opijnen om de olietanks onschadelijk te maken. Zie verder De Reclame.

ZWEMVIERDAAGSE HE-KEIJ
Op 29 juni a.s. gaat de 16e He-keij zwemvierdaagse van start. Tijdens dit zwemfestijn dat duurt tot 3 juli kunnen de deelnemers elke dag een afstand van 250 of 500 meter zwemmen. Als na 4 dagen de deelnemers kaart vol is krijgt u een prachtige medaille. Net als andere jaren zal het zwembad gezellig aangekleed zijn en worden er diverse rand activiteiten georganiseerd. Zo is de brandweer die een (nat) spelcircuit opzet op de zonneweide op maandag aanwezig. Verder zal er in deze week de mattenrace, het stuiverduiken en nog veel meer plaatsvinden. Inschrijfformulieren voor de zwemvierdaagse zijn te verkrijgen op het zwembad in Hengelo Gld., waai later ook de deelnemerskaart kan worden afgehaald. Haal nu zo’n inschrijfformulier en zwem mee.

Wolshop Regelink

30 juni 1992
H.EIL Dierenarts Hengelo Gld,
juni 1992 Na bijna 32 jaar werkzaam te zijn geweest als praktizerend dierenarts, deel ik U thans mede dat ik met ingang van 1 juli 1992 mijn aandeel in de Hengelose Dierenartspraktijk zal overdragen aan collega H. J. Ormel. Ik dank U allen, mede namens mijn vrouw, voor de goede contacten en de plezierige wijze waarop ik gedurende al deze jaren voor, bij en met U heb mogen werken. Afscheidsreceptie volgt op een nader bekend te maken datum.
De DIERENARTSENPRAKTIJK HENGELO zal per 1 juli 1992 worden voortgezet Door A. R. J. van Ingen en H. J. Ormel. De praktijk blijft gevestigd in hetzelfde pand. Het adres verandert in Koepelberg 2, 7255 DN Hengelo Gld. Het telefoonnummer blijft 05753-1420. Spreekuur voor gezelschapsdieren maandag- en donderdagavond van 19.00-20.00 uur en volgens afspraak. de dierenartsen A. R. J. van Ingen H. J. Ormel.

INDOOR SPORTDAG
De gemeentelijke commissie voor lichamelijke oefening organiseerde vrijdag 19 juni voor de 14e keer in sporthal „de Kamp” een indoor sportdag voor de leerlingen van de groepen acht van alle basisscholen in deze gemeente. Daar de opzet is, dat alle leerlingen mee moeten doen en dat er geen wisselbeker is te verdienen, moeten de deelnemende teams gemengd zijn: dus jongens en meisjes. De te beoefenen sporten zijn: zaal handbal, zaalkorfbal en vangvolleybal. De plaatselijke sportclubs zorgen voor voldoende spelbegeleiding en voor handhaving van een goede sportieve houding tijdens de wedstrijden.

WIELERRONDE VAN HENGELO
Zondag 19 juli a.s. wordt de twaalfde ronde van Hengelo Gld verreden. De organisatie van dit evenement is in handen van de ren- en toervereniging RTV Vierakker-Wichmond Evenals voorgaande jaren zal de wielerronde worden verreden op een parcours rond sporthal „de Kamp”. De wedstrijden beginnen om 13.15 uur met de plaatselijke renners. Zie verder De Reclame.

ALOYS EVERS SCHUTTERSKONING 1992 VAN DE KEIJENBORGSE KERMIS
De houten vogel die tijdens het vogelschieten met de Keijenborgse kermis boven op de paal zat, was niet van zins zich van zijn plaats te laten schieten. Na vele pogingen zat hij nog op zijn plaats en gevolg was dat er geloot moest worden wie de nieuwe schutterskoning 1992 van de Keijenborgse kermis zou worden. Na trekking bleek dat Aloys Evers was geworden. Als koningin koos hij zijn vrouw. Op de foto wordt het koningspaar Evers geflankeerd door de kapitein van de schutterij Tonnie Nieuwenhuis.

BLUES-ROCK SPEKTAKEL TIJDENS KERMIS HENGELO GLD IN ZAAL WOLBRINK
Op vrijdag 10 juli vindt er tijdens de kermis in Hengelo Gld een fantastisch blues-rock spektakel plaats in zaal Wolbrink aan de Bleekstraat. De zaal gaat open om 21.00 uur en de entree bedraagt f 10.— De bands die deze avond spelen zijn Tender Madness en Ides of May, twee toppers uit de Nederlandse blues-scène. Zie verder De Reclame.

20 JAAR TUINFEEST BIJ „DE ZWAAN” IN HENGELO GLD
Voor het eerst gehouden in 1972, is het jaarlijkse tuin feest tijdens de kermis bij café en discotheek „de Zwaan” te Hengelo Gld een niet meer weg te denken happening. Horeca-ondernemer Harrie Waenink van „de Zwaan” toonde over ondernemingsgees te beschikken. In 1972 stuurde hij zijn vader en moeder op vakantie naar Canada en organiseerde hij samen met zijn broers en zusters het eerste tuinfeest. Dit feest vergde een enorme voorbereiding en in spanning werd afgewacht hoe het zou verlopen. Het werd een enorm succes. Er werd gerekend op 300 bezoekers, maar het waren er 800, wat alle verwachtingen overtrof.

AMERIKAANS JEUGDKOOR VOOR DE 3E MAAL OP CONCERTBEZOEK
Als gasten van de concertcommissie van de Remigiuskerk te Hengelo Gld komt voor de 3e maal het Amerikaanse jeugdkoor The International Ambassadors of Music op bezoek in Hengelo Gld. Het koor staat onder leiding van dr Rotlishberger van de highschool Morehead uit Minnesota, North Dakota en is een vertegenwoordiging van jonge musici uit meer dan 40 plaatsen uit het midden van Noord Amerika. Na een aantal voorselecties zijn ze uiteindelijk toegelaten voor de trip door Europa, waarbij diverse steden worden aangedaan, o.a. Boedapest, Wenen, Parijs enz Zie verder De Reclame.

7 juli 1992

Nieuw in Hengelo PRACHTIG KOEKJESBLIK
met tekening van het BLEEKHUISJE Kleuren blauw-wit en bordeaux rood-wit. Nieuw nu ook met de originele “Hengelse Huuskes” verkrijgbaar een heerlijk roomboterkoekje in de vorm van het bleekhuisje. Leuk om te hebben of om te geven bij bijv. verjaardagen, recepties, huwelijken, als souvenir van Hengelo. Alleen verkrijgbaar bij BAKKERIJ KREUNEN speciaalzaak in brood en banket, Tel. 05753-1474 – Hengelo Gld

Spectaculaire motorraces in Hengelo
In de kom van het dorp in de Spalstraat bij hotel Leemreis in Hengelo Gld, worden op woensdagavond 8 juli spectaculaire straten motorraces gehouden. Op deze woensdag begint de jaarlijkse kermis en in het kader daarvan heeft het bestuur van de schutterij Eendracht Maakt Macht Hamove verzocht de organisatie van deze races op zich te nemen en dit is een kolf je naar de hand van de leden van Hamove.

STICHTING WELZIJN OUDEREN
Moet worden voortgezet De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 23 juni j.l. besloten de subsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen per 30 juni 1992 stop te zetten. Hiervan heeft de S WO Hengelo Gld op 29 juni j.l. officieel mededeling per brief ontvangen. Op de vergadering van het algemeen bestuur van SWO Hengelo Gld op l juli is deze brief besproken. Het algemeen bestuur is van oordeel dat de SWO Hengelo Gld moet worden voortgezet, omdat het van mening is dat hot beleid voor ouderen dient te worden geformuleerd door deze ouderen zelf, daarin bijgestaan door de bestaande organisaties. Zie verder De Reclame.

STERKSTE MAN VAN HENGELO 1992
Voor de zesde maal zal dinsdag 14 juli in Hengelo G de wedstrijd Sterkste man van Hengelo Gld worden gehouden. De krachtmetingen zullen plaatsvinden op het terrein van de touwtrekvereniging Bekveld aan de Wichmondseweg 41 (ongeveer l km buiten de kom) Dat dit evenement geweldig aanslaat blijk.

Jan Adelerhof

14 juli 1992
OP DE FIETS LANGS VEELZIJDIG AGRARISCH HENGELO EN OMGEVING
Per fiets van zeer nabij de land- en tuinbouw in Hengelo (Gld.) en omgeving leren kennen. Dat kan op zaterdag 25 juli. Op die dag heeft de Contactgroep Agrarische Vrouwen Hengelo een 27 kilometer lange fietsroute uitgezet langs een keur van agrarische bedrijven. Er kan gestart worden tussen 10.00 en 12.00 uur bij Hotel Langeler aan de Spalstraat in Hengelo en bij het Lindese Proathuus aan de Lindesweg 23 in Vorden. Daar zijn ook de routebeschrijvingen verkrijgbaar. De tocht voert langs veehouderijbedrijven met zoogkoeien, jongvee, melk- en vleesvee. Bij een varkensfokbedrijf worden behalve varkens ook schapen gehouden. Bij dit bedrijf wordt ook uitgelegd welk voer de dieren krijgen en wat een varkensstamboek is. Een tamelijk nieuwe tak van de landbouw is het kweken van wormen. Zie verder De Reclame.

21 juli 1992
OPEN MIDDAGEN IN HET ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945
In navolging op de enorm succesvolle open middagen 1909 in het Achterhoeks museum 1940-1945 in Hengelo Gld, is er besloten om nu in 1992 op velerlei verzoek opnieuw een aantal middagen te houden voor het publiek. Het museum herbergt de collectie van Jean Kreunen uit Hengelo Gld, die deze collectie gedurende een periode van 17 jaar intensief verzamelen, bij een bracht. De verzameling omvat de complete uniformen van de Nederlandse, Duitse en geallieerde strijdmachten in diverse uitvoeringen, zowel landmacht als luchtmacht In totaal zullen zo’n 25 etalagefiguren worden uitgestald in en om het museum aan de Marktstraat in Hengelo Gld. Zie verder De Reclame.

HENGELOSE KERMIS, EEN MOOI FEEST
De Hengelose kermis 1992 is weer voorbij en er kan gesproken worden van een mooi feest. Zo in de tijd van de Hengelose kermis komen de gedachten al gauw op plezierig met elkaar feest maken en hopen op mooi weer. En het is mooi weer geweest, op enkele buitjes na. Woensdag 8 juli tijdens de kermismarkt was het een drukte van belang op de markt, waar zeer veel mensen, waaronder ook vele oud-inwoners, de deelnemers aan het standwerkersconcours kwamen bekijken en beluisteren. In de diverse horecagelegenheden vierde de gezelligheid hoogtij. De organisatie van de jaarlijkse paardenkeuringen met de kermis was in de vertrouwde handen van de marktvereniging. ’s Avonds werden in de Spalstraat voor de 2e maal de spectaculaire straten motorraces gehouden, die het in grote getale opgekomen publiek in de ban hield. Zie verder De Reclame.

HENGELO GLD ZONDER KORFBALVERENIGING
Quick ’81, de korfbalvereniging die sinds 1981 in Hengelo Gld aktief was, is per 1 juli 1992 opgeheven Een besluit hiertoe is genomen door de Algemene Ledenvergadering. Vier keer zijn de leden bijeen geweest, om te praten over mogelijke reddingsakties. Dit heeft echter niets opgeleverd. Het bleek niet meer mogelijk complete competitieteams samen te stellen, waarna is besloten het doek voor Quick ’81 definitief te laten vallen.

28 juli 1992
Frieslander nu ’s lands vroegste aardappel
DE ECHTE VROEGE PIEPER IS NIET MEER TE STUITEN De Nederlandse aardappelteler heeft er genoeg van om in het voorjaar te worden afgetroefd door zijn collega’s uit het Middenlandse Zeegebied. Niet langer hebben de Malta’s of andere met fantasienamen getooide aardappelen uit het zuiden het alleenrecht op de tafel van de Nederlandse consument. De vroege pieper van vaderlandse bodem is zijn niet te stuiten opmars begonnen. Sinds het begin van de jaren negentig verschijnen er in de winkels echt vroege en echt Nederlandse aardappelen. Het resultaat van vele jaren kruisen van rassen en uitzaaien van honderdduizenden plantjes. Zie verder De Reclame.

4 augustus 1992
VOETBALVER. KEIJENBURGSE BOYS 75 JAAR JONG
Een leeftijd van 75 jaar is een respectabele leeftijd. Dit heeft de voetbalvereniging Keijenborgse Boys uit Keijenborg bereikt. In 1917 opgericht door Dorus Melgers, Gradus Thuss, Theet van Aken en kapelaan Smits, viert de vereniging dit jaar het 75-jarig bestaan. Vanaf de oprich ting is nog een van de leden, Willem Jansen (Teuben) in leven. De heer Jansen is 91 jaar. Afgelopen Hemelvaart werd het jubileumprogramma met verve ingezet, dat verder een jubileumrecepüe telt en de altijd weer spannende voetbalwedstrijd Keijenburgse Boys-Pax. Na de oprichting volgde een tijd waarin op meerdere plaatsen werd gespeeld totdat meester Hoenderboom in 1933 bij de club kwam. Hij tilde ’n jeugd afdeling van de grond, bedacht de naam Keijenburgse Boys en kwam met het oranje club-shirt. Ook kwam onder zijn leiding een goed elftal tot stand en werden vele successen behaald en telde het team vele talenten. Zie verder De Reclame.

11 augustus 1992
HENGELO (GLD.) IS WEER EEN PARTY-CENTRUM RIJKER
Met de tijd meegaan is een must in een tijd waarin veranderingen elkaar razendsnel opvolgen. Die gedachte heeft de doorslag gegeven bij de beslissing de zaak aan een grondige opknapbeurt te onderwerpen. Reeds lang hadden mevr. Langeler en haar zoon Hans plannen om de accomodatie te veranderen en gezien het resultaat is het geen verkeerde beslissing geweest. Hotel Langeler, een tot in de verre omtrek bekend hotel in Hengelo (Gld.), waarvan reeds in 1600 sprake was, heeft de zaalaccomodatie danig onder handen gehad. Zie verder De Reclame.

18 augustus 1992
VVV DORPSWANDELING (avondwandeling)
Op dinsdag 18 augustus is er weer een VVV-dorpswandeling onder leiding van een gids. Begonnen wordt met de bezichtiging van 10e eeuwse Remigiuskerk met haar fresco’s, het Proper orgel en meistersbankske. De tocht gaat langs het Joods monument en de Holthoek, waar vroeger populieren voor de klompenindustrie werden opgeslagen. Via het Nicodemuspad gaat de tocht naar de Bleike met haar uniek bleekhuisje. De duur van de tocht is ruim 1 uur. Om 19.30 uur start de wandeling.

25 augustus 1992
140-JARIG JUBILEUM SCHUTTERSGILDE ST JAN ST. JAN, VAN HET VERLEDEN NAAR HEDEN
Over het ontstaan van schuttersgilden zijn diverse verhalen in omloop. In een encyclopedie staat: het schuttersgilde is een voormalige gewapende macht, geregeld bij een wet in 1827. Het schuttersgilde was bestemd om in geval van oorlog voor de territoriale verdediging van het land en voor de handhaving van de binnenlandse rust te zorgen. Deze wet werd in 1901 weer opgeheven. Zoals uit het vignet van het schuttersgilde St Jan te zien valt, werd het schuttersgilde mede door toedoen van pastoor Bernardus Berendsen in 1853 opgericht. Pastoor Berendsen was werkzaam in Keijenborg van 1835 tot 1873. Jammer genoeg zijn pas sinds 1930 de notulen der vergaderingen van het schuttersgilde bewaard gebleven, zodat het niet mogelijk is de namen te achterhalen van de mensen die in het eerste bestuur zitting hebben gehad. Het enige dat nog uit de beginperiode bewaard is gebleven is een vaandel waarop als plaatsnaam „Keijenberg” vermeld staat. Zie verder De Reclame.

27E INTERNATIONALE HENGELO RALLY VOOR VETERAAN MOTORFIETSEN
Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 1992 wordt voor de 27e maal de internationale Hengelo Rally voor veteraan motorfietsen gebouwd t.e.m. 1940, verreden. Aan dit evenement wordt jaarlijks door plm. 200 rijders deelgenomen. De deelnemers komen uit de volgende landen: Engeland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Tsjecho-Slowakije, België en uiteraard Nederland. Dit jaar zijn er zelfs inschrijvingen uit Litouwen en Polen binnengekomen, wat tot op heden nog niet is voorgekomen. Zie verder De Reclame.

1 september 1992
PETANQUE IN HENGELO (Gld.)
Clubcompetitie Jeu de Boule-Vereniging „De Knikkerkoele”. Voor de derde maal organiseerden „De Knikkerkoelers” hun jaarlijkse Clubcompetitie bij de lokaties van S.V. „Willem Tell’. Bij loting samengestelde doublettes speelden elke dinsdagmorgen een tiental wedstrijden. Clubkampioenen werden dit jaar Jo Garritsen en Lenie te Slaa, goede tweede werd het duo Gerrit te Slaa en Frits Wansink, terwijl de derde medaille werd veroverd door Jo Garritsen en Hendrik-Jan Eggink. Tijdens een gezellige barbequeparty werden de prijzen uitgereikt. Ook in de winter zetten de Knikkerkoelers hun aktiviteiten voort. Elke dinsdagmorgen 9.30 uur wordt er gebould op de binnenbanen van S.V. Willem Tell.

8 september 1992
DE DRIEVETOL VIERT 5-JARIG BESTAAN
Op woensdag 9 september is het 5 jaar geleden dat Gerda de Beunk er in gooide en de deur van de speelgoedzaak aan de Spalstraat opende. Vorig jaar werd de zaak na een verbouwing heropend op 10 oktober met een aanzienlijke uitbreiding van het assortiment. Daarom houdt DE DRIEVETOL een FEESTAKTIE van 9 september tot 10 oktober. In deze periode van 5 weken wordt een prik-aktie gehouden met gekleurde spelden op de landkaart van de achterhoek. KOM NAAR DE SPEELGOED-WINKEL van DE DRIEVETOL en prik de speld, die U bij Uw aankoop krijgt in de kaart op de plek waar U woont. Dat is een teken dat ook U de vlag uit hangt en al 5 jaar BLIJ bent met DE DRIEVETOL. Zie verder De Reclame.

EUROPESE OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag 12 sept. a.s. is de jaarlijkse Europese Open Monumentendag. Evenals 2 jaar geleden hebben VVV en oudheidkundige ver. Hengelo Gld gezamenlijk een fietsroute uitgezet met een lengte van plm 30 km De route leidt langs kerken, boerderijen en landhuizen. Een aantal hiervan is voor bezichtiging opengesteld. Ook een klompenmaker en een siersmid kunnen worden bezocht. Deelnemers ontvangen een boekje met daarin de fietsroute en een korte beschrijving van elke bezienswaardigheid. De route is bewegwijzerd. Tussen 10.00 en 13.00 uur kan gestart worden bij Hotel Langeler in Hengtelo Gld, de monumenten zijn tot 16.00 uur toegankelijk. Iedereen kan aan de fietsroute deelnemen, er zijn geen kosten aan verbonden.

VOLKSDANSGROEP
Wilt u fit blijven en geestelijk en lichamelijk bezig zijn, wordt dan lid van de volksdansgroep Hengelo. Zij oefent tedere maandagmiddag van half twee tot kwart over drie in zaal Leemreis. Alle leeftijden zijn welkom. De groep hoopt u op één van de eerste maandagen te ontmoeten. Nadere informatie: tel. 1744 of 1517.

15 september 1992
Helikopter vluchten boven Hengelo
Van 28 oktober t.e.m. 1 november a.s. wordt in Hengelo Gld een NAJAARSK£RMIS gehouden. Een zeer bijzondere attraktie is de gelegenheid om op zaterdag 31 oktober in een helicopter een rondvlucht boven Hengelo te maken. Nadere bijzonderheden hierover volgen nog. Onderstaande zaken en ondernemingen haken op dit spectaculaire evenement in door waarde bonnen uit te geven. Zie verder De Reclame.

KONINKLIJK GOUD VOOR DE HEER VERHOEFF
Vol trots toont mevr. T. Verhoeff-Lootsma in huiselijke kring aan de Fokkinkweg te Hengelo Gld de Eremedaille in Goud, welke haar man, de heer K. Verhoeff, ontving bij zijn afscheid als secretaris van de gemeente Hengelo Gld. In een bijzonderde raadsvergadering op 31 augustus werd aandacht geschonken aan de vele verdiensten van de scheidende secretaris. Zie verder De Reclame.

OUDE VS-MARKT AAN DE RAADHUISSTRAAT WEER BEWOOND
Ruim drie jaar na de verhuizing van de VS-markt naar de Zuivelweg, komt in het pand aan de Raadhuisstraat een nieuwe bewoner. Installatiebedrijf Arendsen BV, gevestigd aan de Vordenseweg en daar letterlijk uit haar jasje gegroeid vestigt er zijn bedrijf. In het achterste gedeelte komt de werkplaats en in het voorste gedeelte wordt een winkel gevestigd in witgoed (wasmachines, koelkasten) en bruingoed (radio, TV) en kleine huishoudelijke apparaten koffiezetters, scheerapparaten enz. Het aangrenzende parkeerterrein werd aangekocht om het parkeerprobleem voor de eigen bedrijfswagens op te lossen, Arendsen BV hoopt half oktober van start te gaan met haar nieuwe zaak.

OUD-INDIËGANGERS BIJEEN IN HOTEL LANGELER
De kring Oost Gelderland van oud Indiëgangers komt regelmatig bijeen. Zo is er voor 21 sept. een bijeenkomst gepland in hotel Langeler te Hengelo Gld. ’s Middags met een tweetal lezingen en aansluitend een forum waarop vragen zullen worden beantwoord. Door de leiding zijn als sprekers uitgenodigd de heer M. Zijlstra, lid van de 2e kamer en de heer Hensen namens de Stichting Dienstverlening Veteranen. Zie verder De Reclame.

22 september 1992
BUURTFEEST BUURTVER. BEKVELD TONNIE TER MAAT KONING VAN BEKVELD
Op 4 en 5 sept. werd op Bekveld het jaarlijkse buurtfeest gehouden. Gelukkig werkte het weer volledig mee en de opkomst was prima, zowel op vrijdag als zaterdag. Vrijdagavond bezorgden het zangduo Dini en Wim, afgewisseld door de conferencier Harm uut Riessen voor een vrolijke avond. Zie verder De Reclame.

CHARLES BERENDSEN VOOR DE TWEEDE KEER SCHUTTERSKONING VAN DE DUNSBORG
Voor de zevende keer vierde De Dunsborg haar buurtfeest. Wethouder van Petersen verrichtte na het openingswoord het eerste schot. Het vogelschieten was dit jaar buitengewoon spannend. Hendrik ten Bokkel schoot de staart met een deel van de romp, maar het laatste stukje bleef hangen en draaide rond. Tot Charles Berendsen het laatste stuk liet vallen en opnieuw koning werd. Zie verder De Reclame.

RESTAURATIE RAMEN ST WILLIBRORDUSKERK TE HENGELO GLD
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat met de bouw van de parochiekerk van de H. Willibrordusparochie in Hengelo Gld werd begonnen. Het betekende een eerste stap om, na de reformatie, weer te komen tot een zelfstandige parochie. Tot dusver had Hengelo deel uitgemaakt van de „parochie van den H. Johannes den Dooper te Hengelo en Zelhem”, waarvan de kerk in Keijenborg stond. In 1924 werd de kerk grondig verbouwd. Gerestaureerd zoals dat tegenwoordig wordt genoemd. Hierbij werden o.a. de stalen ramen met blank glas vervangen door ramen van natuursteen met gekleurd glas in lood. Dit zijn de ramen zoals nu nog in de kerk aanwezig zijn. Van de in totaal tien ramen vertonen er acht een afbeelding van de H. Willibrordus, de patroonheilige van de parochie. De beide overige geven een afbeelding van de H. Maagd Maria en St. Jozef. De ramen zijn niet van historische waarde, maar volgens de deskundigen wel bijzonder wat betreft de kleurschakeringen. Zie verder De Reclame.

SPEEL-O-THEEK DRIBBEL-IN BESTAAT 1 JAAR
Op 28 september a.s. bestaat de speel–o-theek Dribbel-in 1 jaar. Na 1 jaar is deze speel-o-theek een vertrouwd beeld geworden in de Kerkstraat te Hengelo Gld. Gezien de uitbreiding van het assortiment groeit men uit z’n jasje. En dus is men nog steeds op zoek naar een grotere ruimte om zo de lange wachtlijst voor nieuwe leden te zien krimpen. Voor de komende periode staan de volgende aktiviteiten op het programma: 22 okt. spelletjesmiddag; 2 nov. thema-avond (them speelgoed), in nov. kollekte Jantje Beton; Zie verder De Reclame.

UVV NAZOMERTOCHT
Na regen komt zonneschijn, zo ook de 8e september de uitgaansdag voor ouderen. Het vertrek was om 8.30 uur bij „Ons Huis”, De bus was helemaal vol met deelnemers met blijde gezichten en het was zonnig weer. Via Drempt en Doesburg ging het de autosnelweg op richting Utrecht en Delft. Het was een lange rit maar in Delft stond een kop koffie met gebak klaar en dit liet het gezelschap zich best smaken. Hierna werd een boottocht gemaakt over de vele oude grachten die Delft rijk is. In Delft is 1200 jaar geleden de eerste gracht gegraven. Delft betekent dus letterlijk gracht (delven). In 1246 kreeg Delft de eerste stadsrechten. Zie verder De Reclame.

29 september 1992
KONDITIEGYMNASTIEK VOOR HEREN
Met ingang van 6 oktober a.s. start de gymnastiekver. Achilles met konditiegym voor heren van 20 tot 60 jaar. Heeft u ook behoefte aan meter beweging of gaat u naar de wintersport, kom dan dinsdagsavonds 1 uur gymnastieken. De lessen zijn van 20.00 tot 21.00 uur in de gymzaal aan de Leliestraat onder gediplomeerde leiding. Schoenen verplicht. Kosten f 32.50 per kwartaal en de eerste 2 lessen zijn gratis. Inlichtingen: Nettie Besselink.voorz., tel. 1215 of Alie Dinkelman, penn., tel. 2030.


KONINKLIJK GOUD VOOR MEVR. B. STAPELBROEK
Veelal de rust zelve, keek mevr. B. Stapelbroek toch verwonderd, toen haar baas, in dit geval burgemeester van Beeck Calkoen, de ambtsketen droeg op haar afscheidsreceptie als ambtenaar van de gemeente Hengelo Gld. Voor de vele jaren trouwe dienst, opgeklommen tot chef van financiën en gemeente-ontvanger, werd haar de nodige lof toegezwaaid door de burgemeester en voorzitter van de personeelsver. dhr. Oosterhuis. Zie verder De Reclame.

VARSSELS SCHOOL. EN VOLKSFEEST
De gemeenschap in Varssel e.o. heeft dit jaar meer dan andere jaren de aandacht gericht op het school en volksfeest. Het is voor de 88e keer feest in en rond de feesttent bij de Varsselse molen, vrijdag en zaterdag a.s. Vrijdagmiddag hebben de kinderen van de basisschool hun middag middels een spelencircuit en draaimolen. Vrijdagsavonds vindt er een primeur plaats: de eigen toneelgroep „het Varssels Volkstoneel” treedt met een blijspel voor het eerst voor het voetlicht. De tittel van het stuk: Beloofd is beloofd, heeft voor de spelers en bezoekers dan ook een dubbele betekenis. Zie verder De Reclame.

Cursus Ismakogie

6 oktober 1992
Video Inn
Zaterdag 10 oktober a.s. gaat onze deur weer voor u open en kunt u de meest recente films bij ons komen huren. ledere klant krijgt van ons een aardigheidje en dingt tevens mee naar die fantastische prijzen die wij op 30 november weggeven, zoals een CD speler, een pocket LCD-TV en als hoofdprijs een PORTABLE KTV. Dit in verband met, zoals u in de kop van de advertentie kunt zien wij van naam zijn veranderd. Vanaf 10 oktober a.s. zijn wij dagelijks geopend van 14.00 tot 21.00 uur. Met vriendelijke groet, Eef & Hendrien Beek. SPALSTRAAT 28A – HENGELO GLD TEL. OS753-3636.

OPENING HOOFDKANTOOR GERRITS-LAMMERS GROEP BV
Sinds augustus j.l. is het nieuwe hoofdkantoor van de Gerrits-Lammers Groep B.V. gehuisvest aan de Spalstraat 31 te Hengelo Gld. Een goed moment om even stil te staan bij de ontwikkelingen di’c het bedrijf sinds de start in 1953 heeft doorgemaakt. Oprichter van het bedrijf is mr. Gerrit Gerrits. In 1953 startte hij als zelfstandig ondernemer met assurantie bemiddeling. Kort daarna vergezelde zijn broer Piet Gerrits hem bij de verdere opbouw van het jonge bedrijf. Aanvankelijk vanuit een achterkamertje, later in een wat ruimer kantoortje in de achtertuin. De vijftiger en zestiger jaren kenmerkten zich door een voortvarende groei van onze economie. De welvaart steeg en daarmee ook de vraag naar woningen. Dat bracht Gerrit Gerrits ertoe om zich te bekwamen tot makelaar in onroerend goed. Zie verder De Reclame.

Pax Goma

Video-In Eef Beek

13 oktober 1992
VOGEL TE STERK VOOR 400 SCHUTTERS
Daar precies 100 schutters na vier ronden geen koningsschot konden lossen, moest het lot de gelukkige aanwijzen. Martin Arink werd de gelote nieuwe koning 1992 van het vogelschieten tijdens het Varssels Volksfeest. Bij het vogelgooien werd Anja Stevens-Oldenhave de koningin. Bij de Rode Draad werden tot slimste sterkste jongeling gekroond Bennie Hebbink en Wim Klein Wassink. Zie verder De Reclame.

20 oktober 1992
ELKE WEEK OP DE MARKT? NOOIT GEWETEN
Elke vrijdag staat een bescheiden kraam op de weekmarkt voor de kerk, Thee en koffie, honing en noten, handdoeken en sjaaltjes, sieraden en speelgoed worden daar verkocht. Sommige mensen weten dat, hebben al eens rondgesnuffeld. Enkelen kopen soms of regelmatig deze produkten uit de Derde Wereld. Uit het feit dat vele klanten terugkomen valt af te leiden dat ze over de kwaliteit van het gekochte tevreden zijn. Misschien is dit voor anderen een aansporing eens te komen kijken. Zie verder De Reclame. vindt ons elke vrijdag van 2 tot ongeveer half zes op de markt, op woensdag 28 okt. ook op de paardenmarkt.

VOOR WIE IS DE GRIEPSPUIT BEDOELD?
Elk jaar geeft het Staatstoezicht op de volksgezondheid een advieslijst uit met daarop de patiënten die in aanmerking komen voor een griepspuit. Het gaat om patiënten die een verhoogd risico hebben bij het krijgen van griep. Om een aantal voorbeelden te noemen: hartpatiënten (hartinfarct, angina pectoris) hebben bij het krijgen van griep het zwaarder te verduren dan een gezond persoon, vandaar een bescherming tegen de ernstige soorten griep d.m.v. een vaccin. Mensen met longaandoeningen, zoals CARA. Ook hier is het duidelijk dat voor deze patiënten een zware griep extra belastend kan zijn. Zie verder De Reclame.

Drievetol helicoptervluchten

 

27 oktober 1992
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Lubbers Woonwinkel te Hengelo Gld mag zich met recht specialist in wonen en slapen noemer. Op 28 oktober namelijk wordt een geheel nieuwe beddenspeciaalzaak geopend. Dit betekent een uitbreiding van 1000 m2 met daarin alles over slapen en slaapkamers. Met deze unieke kollektie slaapcomfort wil Lubbers een groot publiek bereiken, het ruime assortiment biedt keuze in zowel de voordelige prijsklasse als ook in exclusieve slaapkamers en slaapsystemen. Men heeft beslag weten te leggen op enkele interessante dealerschappen, waardoor de zaak uniek in de regio genoemd mag worden. Zie verder De Reclame.

Uniek spektakel in Hengelo Gld VLOOIENMARKT EN PIEKENKERMIS
Op zondag 1 november wordt er tijdens de najaarskermis in Hengelo Gld als extra evenement een vrijmarkt annex vlooienmarkt gehouden, waarvoor zich ruim 50 standhouders hebben opgegeven. Er wordt van alles aangeboden van prachtig antiek tot materiaal uit de fifties. Motoronderdelen, militaria, speelgoed en overtollig huisraad. Kortom voor elke koopjesjager en verzamelaar moet er wel iets te vinden zijn. Maar wat wel heel ‘erg bijzonder is, dat de kermisexploitanten alle attracties aanbieden voor 1 piek. Zie verder De Reclame.

NAJAARSVERGADERING BIJENVERENIGING
Op woensdag 28 oktober 1992 houdt bijenvereniging de Vooruitgang uit Hengelo Gld haar najaarsvergadering in zaal Wolbrink aan de Bleekstraat. Op de agenda staat de bouw van een verenigingsstal in samenwerking met de gemeente Hengelo. Na afloop van de vergadering om 21.30 uur, zullen er enkele video-films worden getoond over o.a. de zogenaamde Buckfastbij.

3 november 1992Hengelo Gld verrijkt met beeld van “De Motorrijder”

(met foto) Vrijdagmiddag 23 oktober werd op de hoek Kerkstraat-Ruurloseweg het beeld „de Motorrijder”, gemaakt door de Arnhemse kunstenaar Hans Pessink onthuld. De onthulling geschiedde door voorzitter Roei Kreunen van Hamove op een veteraanmotor en wethouder van Petersen op een moderne machine door een zeil weg te trekken. Het startsein tot deze onthulling gaf burgemeester van Beeck Calkoen door middel van het zwaaien van een vlag. Het beeld „de Motorrijder” dat nu Hengelo GId siert is een hommage aan de Hengelose Auto- en Motorver. Hamove, door haar aktiviteiten de naam van Hengelo tot ver buiten de landsgrenzen bekend heeft gemaakt. Zie verder De Reclame.

100 JAAR GMvL HENGELO GLD
Een eeuw geleden, op 12 november 1892 is in Hengelo een afdeling van de Gelderse Maatschappij van Landbouw opgericht. Een gelegenheid om even terug te kijken naar de ontwikkelingen binnen deze organisatie. De eerste jaren telde de organisatie 45 leden, dit aan tal is in de jaren gestegen tot een maximum van 204 en op dit moment is het ledenaantal 180. Het eerst bekende en waarschijnlijk het eerste bestuur bestond uit A. Meinders (voorzitter),B. Hilderink (ondervoorzitter), G. J. Bennink (secretaris) A. Pasman (penningmeester), A. Hilderink en B. Esselenbroek. De opzet van de organisatie was directe belangenbehartiging van de leden. Zie verder De Reclame.

10 november 1992
JUBILEUM NVEV
Op woensdag 28 oktober vierden de dames van de NVEV hun 45-jarig jubileum. Deze avond werd gehouden in zaal Langeler en was alleen voor eigen leden. De avond werd geopend door de presidente met een hartelijk woord van welkom en een korte inleiding. Ze vertelde dat het mevr. van Hoogstraten was geweest die op 28 oktober 1947 de NVEV had opgericht. Destijds was het de Nederlandse Vrouwen Elektrische Tijd Vereniging. Vandaar het begrip hier in Hengelo van „elektrische vrouwen”. Er werd toen voorlichting gegeven op het gebied van electrische apparaten. Het is nu ruim 20 jaar geleden dat de naam veranderd is in Nederlandse Vrouwen Energie Ver. Er is nog één afdeling van de NVEV en wel de afd. Leeuwarden. Mevr. Wullink sprak dat ze de 6e voorzitster was na mevr. van Hoogstraten, mevr. Dwars, mevr. van Hengel, mevr. Versteege en mevr. Rademakers. Gemiddeld was eenieder 7,5 jaar voorzitster, dat is toch een goed teken. Het bestuur had besloten hun twee oudste leden te huidigen en wel mevr. Wansink en mevr Maalderink, beiden 86 jaar. Zie verder De Reclame.

KBO „ONS GENOEGEN”
Woensdag 28 oktober hield de KBO Keijenborg Ons Genoegen een gezellige middag voor alle leden. Deze waren dan ook in grote getal opgekomen in zaal Winkelman. De voorzitter opende de bijeenkomst en herdacht de heer B. Engberts, die 21 okt. overleden was. Eenieder werd welkom geheten en in het bijzonder de heer Heuskes die de muzikale begeleiding verzorgde. Vervolgens kreeg de aktiviteitencommissie het woord die deze middag had voorbereid. Mevr. van Aken vertelde iets en daarna begon de muziek te spelen en openden de voorzitter en zijn vrouw met de eerste dans. Zie verder De Reclame.

SAMENWERKING ANBO MET KBO HENGELO EN KEIJENBORG
Tijdens een vergadering op 29 oktober j.l. door de bestuurders van genoemde ouderenbonden, werd besloten tot een betere samenwerking te komen om zo de belangen van de 50-plussers in de huidige samenleving intensiever te kunnen behartigen. Nog dit jaar wil men trachten een z.g. overkoepelend overlegorgaan te vormen. Samenwerking is noodzakelijk, zeker nu de groep ouderen steeds groter wordt.

17 november 1992
CONCERT KON. HARM. CONCORDIA
Zaterdag 7 november vond in sporthal „de Kamp” te Hengelo Gld een gezamenlijk concert plaats van de Kon. Haxm. Concordia met het Vordens Mannenkoor. Een concert van hoog niveau. Het optreden van Concordia o.l.v. Jules Hendriks was een soort generale repetitie voor het concours in Beuningen op 14 november. Het verplichte nummer II Finto Stanislao van G. Verdi en het keuzenummer Albert Suite van Jack Harvey werden goed en met aandacht en inzet gespeeld. Het optreden van de slagwerkersgroep van Concordia o.l.v. Yvo Weijmans was verrassend: met veel vaart en gebruikmaking van trommels, lyra’s, xylofoons, marimba, bekkens en niet te vergeten, de nieuwe timp-toms werd een kleurrijk programma verzorgd. Het Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert Nijhof imponeerde. Zie verder De Reclame.

24 november 1992
DE WERELDWINKEL IS BINNEN
Over de Wereldwinkel Hengelo Gld is heugelijk nieuws te melden. Via allerlei aktiviteiten zijn veel vrijwilligers al een tweetal jaren bezig on de Wereld winkel vaste grond onder de voeten te geven; tot nu toe is dat vooral geprobeerd door elke vrijdag op de weekmarkt te staan en de produkten van de Wereldwinkel te verkopen. Heel langzaam, maar ook heel zeker wordt er een klantenkring opgebouwd. Nu doet zich een prachtige gelegenheid voor om onder dak te komen. De heer Wansink van de AH vestiging in Hengelo Gld, heeft aan de Wereldwinkel ruimte aangeboden in zijn pas nieuwe zaak. Zie verder De Reclame.

Gelderse Maatschappij voor Landbouw – GMvL Battumse Revue

1 december 1992
AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO (GLD.)
Woensdagavond 2 december 1992 is er weer een schrijfavond in „de Bleijke” vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur. Er liggen weer voorbeeldbrieven klaar.

8 december 1992
GROTE VERLOTING VOOR EEN GROTER PAARD
De groots opgezette paardenmarkt op woensdag 28 oktober j.l. heeft duidelijk aangetoond dat er met samenwerking zeker resultaat te boeken is. Geïnspireerd door de PR-commissie Hengelo werd er met de marktvereniging iets goeds op poten gezet Een grote aanvoer van paarden (meer dan 200) is al een goed eind in de richting. De gedachte om 3x per jaar een goedlopende paardenmarkt te houden in plaats van 6x per jaar heeft houvast gekregen. Omdat Hengelo Gld van oudsher een paardendorp is en er over het beeldje van het paard in de Spalstraat wat commotie ontstond kwam de PR-commissie op het idee een verloting uit te schrijven om zodoende de realisatie van een paard van wat grotere afmetingen te realiseren. Zie verder De Reclame

Hengelse romantiek Jan en Anita

15 december 1992
RECHTSTREEKSE VOEDSELHULP
Vanuit Hengelo, Keijenborg en Steenderen wordt voor de vluchtelingen uit voormalig JoegoSlavië een rechtstreekse voedselhulp op touw gezet. 1 miljoen vluchtelingen uit Bosnië zitten in Kroatië. Door rechtstreekse contacten met Charitas aldaar kan gezorgd worden dat hulp, van hieruit geboden, direct op de plaats komt. Help deze mensen voor het te laat is. Van 17 tem. 23 december staan er containers in of bij de supermarkten met lijsten van artikelen die broodnodig zijn. Deze aktie wordt georganiseerd door de Oost Europa commissie Hengelo Gld. Voor inlichtingen: Tel. 05753-1425.

22 december 1992
VUURWERK – BRANDWOND?
Eerst water, de rest komt later Nog even en dan wordt er weter voor zo’n 50 miljoen gulden aan vuurwerk de lucht ingeschoten De kans dat daarbij mensen brandwanden aan bijvoorbeeld hun handen oplopen, is zeker niet uitgesloten. Als dat het geval is, is het beste directe hulp: eerst water de rest komt later! De afgelopen jaarwisseling zijn volgens een raming van de stichting consument en veiligheid ongeveer 1000 mensen in ziekenhuizen behandeld ten gevolge van vuurwerk letsels. Een kleine 700 van hen had brandwonden opgelopen. In ruim 250 ongevallen ging het om jongens van 10 tot 14 jaar. Zie verder De Reclame.

29 december 1992
MIDWINTER IN „DE BRINK”
Op woensdagavond 30 december zal in sociaal cultureel centrum „de Brink” in Zelhem een gezellige midwinteravond worden gehouden. Vanaf half acht zullen de midwinterhoornblazers van De Olde Roop hun hoorns laten klinken op het stationsplein om iedereen uit Zelhem en omstreken uit te nodigen deze avond bij te wonen. Tot de aanvang van het programma kan men ook in de hal van „de Brink” kijken hoe deze houten hoorns worden gemaakt en zullen de leden van de groep u hierover graag informeren. In de sfeervol ingerichte zaal kunt u daarna luisteren naar spannende verhalen over „streupers”, rovers en spoken, verteld door de bekende schrijver en verteller Willem Smeitink uit Hengelo Gld. De donkere dagen rondom de jaarwisseling gaven menig schrijver inspiratie en in deze tijd zijn dan ook veel verhalen met diepgang ontstaan. Zie verder De Reclame.