5 januari 1993
SINTERKLAAS EN DE KERSTMAN, VRIENDEN OF VIJANDEN?
Een marktonderzoek van eind 1991 heeft uitgewezen dat, in tegenstelling tot de algemene verwachting, de belangstelling rond Sinterklaas niet heeft afgenomen. Het is zelfs zo, dat een (licht) groeiend aantal mensen zowel Sinterklaas als Kerstmis gebruikt als cadeaumoment, met hierbij geen onderscheid tussen mannen of vrouwen. Bij dit onderzoek is er bij 4234 Nederlanders van 12 jaar of ouder geïnformeerd naar hun Sinterklaas en of Kerstaankopen 1990 en 1991. Dit gaf de volgende resultaten: 19% geeft geen cadeau bij kerstmis of Sinterklaas; 62% geeft cadeau (ondermeer) bij Sinterklaas; 35% geeft cadeau (ondermeer) bij kerstmis. Zie verder De Reclame.

RABOFOON dag en nacht bereikbaar INFORMATIE OVER EIGEN BANKREKENING PER TELEFOON.
Veel rekeninghouders bij banken vinden dat ze te weinig informatie krijgen over het saldo op hun rekening. De mensen willen graag voortdurend op de hoogte blijven over stortingen, overboekingen, rente bijschrijvingen, et cetera, et cetera. Toch krijgen klanten van de banken in de toekomst steeds minder bankafschriften toegestuurd. Dat betekent dus minder informatie. De Rabobank stelt hier iets tegenover: de Rabofoon. De Rabofoon is een telefonische informatielijn die door klanten, dag en nacht, kan worden gebeld, om informatie te krijgen over de eigen bankrekening. Het bijzondere is dat de mensen naar een computer bellen, maar toch krijgen ze een hele vriendelijke stem te horen. Zie verder De Reclame.

Jachttrainig Lichtenberg

12 januari 1993
HEROPENING DE DIERENSHOP
Heropening van onze geheel vernieuwde DIERENSHOP met geweldige aanbiedingen. Doe gedurende de 1e openingsweek mee aan onze grandioze prijsvraag en maak kans op één van de 35 prijzen. Spalstraat 12 – Hengelo Gld. ’s Maandags gesloten.

CPB NIEUWJAARSVISITE
Op 5 januari hield de CPB Hengelo Gld haar nieuwjaarsvisite die door het ééndagsbestuur verzorgd werd. Nadat alle dames elkaar de beste wensen voor het jaar 1993 hadden toegewenst, werd er geopend met een gedicht Later volgde nog een verhaal van Hans Keuper. Oliebollen, wafels en nieuwjaarsrolletjes waren ruim voorradig en gingen er bij koffie en fris goed in. Op heel originele wijze werd bingo gespeeld waarvan allen zeer genoten. Zie verder De Reclame.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST EN KENNISMAKINGSMIDDAG ANBO HENGELO GLD
Op woensdagmiddag 20 januari a.s. om 14.00 uur wordt in zaal Wolbrink te Hengelo Gld door de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor haar leden. Tevens worden al de belangstellende 50-plussers, ongeacht man/vrouw, levensbeschouwing of i.d., uitgenodigd kennis te komen maken met het werk van de ouderenbond. Gewestelijk bestuurder de heer A. Cloo, zal een inleiding houden over o.m. de noodzaak om reeds vanaf 50 jaar lid te worden, zeker nu de vergrijzing toeneemt en er steeds meer behoefte is aan mensen die straks de kar moeten trekken. Zie verder De Reclame.

L. H. G. WESTERBROEK DIRECTEUR THUIS BEST
Met ingang van l januari 1993 is tot directeur van de woningbouwvereniging “Thuis Best” te Hengelo/Vorden benoemd, de heer L. H. G. Westerbroek. Betrokkene is vanaf 1981 werkzaam geweest bij de directie Volkshuisvesting in de provincie Gelderland te Arnhem. Laatstelijk was betrokkene werkzaam in de functie van senioreninspecteur en belast met het onderzoek bij toegelaten volkshuisvestingsinstellingen. De benoeming van de heer Westerbroek houdt verband met de verzelfstandigingsoperatie van de woningbouwvereniging en dit proces is een uitstraling van het totale decentralisatieproces van de volkshuisvesting naar zowel de gemeenten en de woningbouwverenigingen. Het hierop betrekking hebbende Besluit Beheer Sociale Huursector wordt met ingang van 1 januari 1993 van kracht en heeft vergaande gevolgen voor zowel de bedrijfsvoering van de vereniging als voor het bestuurlijke apparaat. Zie verder De Reclame.

KOFFIECONCERT MET HANNEKE HIDDINK EN BEN SCHREURS De Stg. Vrienden van Maria Postel te Keijenborg organiseert dit winterseizoen wederom een aantal koffieconcerten. De opening in deze reeks van concerten zal plaats vinden met medewerking van het duo HANNEKE HIDDINK & BEN SCHREURS. Zie verder De Reclame.

19 januari 1993
TTV BEKVELD 25 JAAR
Dit jaar bestaat de vereniging 25 jaar! Voor TTV Bekveld een jaar om terug te zien, maar natuurlijk ook om vooruit te kijken. Al menig jaar is TTV Bekveld in staat om in de touwtreksport opmerkelijk te scoren. Wist u dat Bekveld in 1970 op het E.K. een 2e plaats heeft behaald als afgevaardigde van Nederland? Dat ze in 1990 2e zijn geworden tijdens de clubkampioenschappen op het W.K. te Slagharen? Maar liefst 18x Nederlands kampioen zijn gewest? De ere medaille van de gemeente Hengelo Gld hebben gekregen voor de verdiensten op sportgebied? Wist u dat het een sport voor het gehele gezin is? Zie verder De Reclame.

26 januari 1993
VVV HENGELO GLD KRIJGT EIGEN KANTOOR
De VVV in Hengelo Gld had tot nu toe een informatie kantoor in een winkelpand, al waar men voor inlichtingen terecht kon. Aangezien de overkoepelende organisatie van VVV’s in Nederland met een dergelijke huisvesting niet meer akkoord gaat, zat VVV Hengelo Gld omhoog. Zou er geen nieuwe vestiging komen, dan betekent dit het einde van VVV Hengelo Gld, aldus burgemeester van Beeck Calkoen. Daarom zal er naast de Algemene bibliotheek, in het hart van een dorp een nieuwe vestiging worden gebouwd voor de plaatselijke VVV. Een ideale plaats voor een vereniging die probeert Hengelo Gld zo goed als maar mogelijk is meer bekendheid te geven.

JAARVERGADERING “LOOFT DEN HEER”
In “Ons Huis” hield de chr. zangver. “Looft den Heer” haar jaarlijkse ledenvergadering, die door het bijna voltallige koor werd bezocht. De voorzitter A. Scholten heette allen hartelijk welkom. Vervolgens werden er enkele ogenblikken stilte in acht genomen in verband met het overlijden van “vader Lubbers”. die gedurende ruim 70 jaar zijn beste krachten gaf als lid, bestuurslid en erelid. Hij was de grote spil van het koor en heeft zeer veel werk verzet als bestuurslid en secretaris, waarvoor wij hem zeer veel dank verschuldigd zijn. Op verzoek van zijn familie werd door het hele koor de rouwdienst bijgewoond. Enkele van zijn lievelingsnummers werden in de kerk gezongen, waarna de begrafenis volgde. Notulen en jaarverslag werden voorgelezen door secr. R. Walgemoet-Wagenvoort en goedgekeurd. Zie verder De Reclame.

NIEUWJAARSVISITE UVV
De nieuwjaarsvisite anno 1993 van de UVV was druk bezocht. De voorzitter mevr. van Dijke opende met een woord van welkom en sprak de wens uit, dat in het “jaar van de Ouderen”, uitgeroepen door de V.N., het de “ouderen” bijzonder goed mag gaan. De UVV zet dan ook weer haar beste beentje voor in 1993. Enkele nieuwe UVVers werden voorgesteld. Een nieuw UVV-lied werd daarop gezamenlijk door de UVVers gezongen. Het jaarverslag op rijm door mevr. Verhoeff bracht allerlei herinneringen in gedachten. Als gast was daar dhr. Smeitink met verhalen “ut vrogger tied”. Het verhaal van de brandweer met “Brekkie”, het verhaal van “Hezen-Harm” enz. kreeg veel waardering. Op boeiende wijze werd dit gebracht! Zie verder De Reclame.

INDUSTRIËLE KRING HENGELO GLD KRIJGT 2 NIEUWE BESTUURSLEDEN
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Industriële Kring Hengelo Gld, gehouden op donderdag 14 januari in zaal Leemreis, werden 2 nieuwe bestuursleden gekozen. In zijn openingsrede haalde voorzitter dhr. G. Mantel de Betuwespoorlijn aan als voorbeeld van economische vooruitgang van de provincie Gelderland, waarvan de Achterhoek ook kan profiteren als alert op de mogelijkheden wordt ingesprongen. Ook een onlangs verschenen rapport van een Duits onderzoeksbureau, waarin Gelderland als de beste vestigingsplaats naar voren kwam, haalde hij aan. Bij de bestuursverkiezing werden de heren A. Teunissen en J. J. Jolij in het bestuur gekozen in plaats van de heren J. v.d. Boom en G. Draaijer, die het bestuur verlieten. Beiden werden hartelijk dank gebracht voor hun werkzaamheden voor het bestuur. Zie verder De Reclame.

2 februari 1993
INSTALLATIEBEDRIJF EEF JANSSEN SCHENKT NIEUWE SPORTSHIRTS
Het installatiebedrijf Eef Janssen stak de volleybalteams van de St Janstraat in Keijenborg in nieuwe sportshirts. Dit gebeurde halverwege december vorig jaar. In de stratenvolleybalcompetitie, gehouden in sporthal „de Kamp” eindigden de heren op de derde plaats en de dames op de voorlaatste plaats.

JAARVERGADERING SOLI DEO GLORIA
Voorzitter A. Maalderink kon bijna alle leden van het 50 leden tellende koor Soli Deo Gloria uit Bekveld welkom heten, in het bijzonder de heer en mevr. van Neck. Hij noemde 1992 een gezond verenigingsjaar, waarin vele keren werd opgetreden. Het hoogtepunt was het jubileumconcert van de heer van Neck in de sporthal, waarbij de 4 koren gezamenlijk optraden, samen met Laorn’s Plez’eer, hetgeen een volle zaal opleverde. Bij deze vergadering hoopte hij op een goede inbreng van de leden. Zie verder De Reclame.

HENGELO GLD KRIJGT EEN GOLFCLUB
Nu het allerlaatste bezwaar tegen de komst van de golfbaan is ingetrokken, staat niets meer de vestiging van de banen in de weg in Varssel. De opgerichte golfclub onder voorzitterschap van dhr A. Jansen zal nu ook de boerderij aan de Vierblokkenweg gaan omvormen tot clubhuis. De boerderij zal aan de buitenkant bijna geheel intact blijven. Met de aanleg van de banen, in eerste instantie elf holes, zal spoedig begonnen worden, waarna in 1994 het eerste balletje geslagen kan worden. Een fijn bericht. Mede hierdoor wordt een stukje recreatie en naamsbekendheid aan de plaats Hengelo Gld toegevoegd. De eigenaars van het grondgebied waarop de golfbaan aangelegd gaat worden, zijn blij, dat ze eindelijk kunnen beginnen.

Wedstrijd kanarie Dierenshop

9 februari 1993
CPB JAARVERGADERING
Nadat mevr. v.d. Velde de avond had geopend, werd stilgestaan bij het overlijden van mevr. Fokkink Bloemendaal met een gedicht van Nel Benschop. Ook Werd de heer J. ten Have verwelkomd die deze avond dia’s toonde van Hengelo en omgeving en van een agrarische studiereis naar Cyprus. Deze dia’s werden getoond nadat eerst de huishoudelijke zaken waren afgewikkeld. Eerst volgden de notulen, daarna het financieel verslag, wat een batig saldo te zien gaf. Vervolgens werd het jaarverslag gelezen, met daarin alles wat de CPB zoal het afgelopen jaar had gedaan. Omdat de presidente mevr. v.d. Velde haar taak na 9 jaar beëindigde, volgde er een verkiezing voor een nieuwe presidente. Zie verder De Reclame.


GEMEENTERAAD VERRAST DOOR BAKKER
Tijdens de raadsvergadering van 26 januari j.l. werd het college van B. en W. en de gemeenteraad van Hengelo verrast door bakker Herbert Hekkelman en zijn vrouw. Zij boden het college en de raad een Hengelse Wegge aan in luxe verpakking met daarop de meest in het oog vallende monumenten van de gemeente Hengelo. Zie verder De Reclame.

Return

16 februari 1993
Instellen geschillencommissie WONINGBOUWVER. „THUIS BEST”
De woningbouwvereniging Thuis Best heeft met onmiddellijke ingang een geschillencommissie ingesteld. De corporatie stelt de huurders van haar woongelegenheden in de gelegenheid klachten over haar handelen of nalaten, of het handelen of nalaten van personen die voor haar werkzaamheden verrichten, in te dienen bij een geschillencommissie. Die commissie heeft tot taak het bestuur met redenen omkleed over de behandeling van die klachten te adviseren. De commissie bestaat uit drie leden (een uit de ledenraad, een uit het bestuur en een uit het werkapparaat). Zie verder De Reclame.

Informatie-avond nieuwbouw 16 seniorenwoningen Kastanjelaan Hengelo Gld
Deze avond werd bijgewoond door 47 belangstellen. Er werd een overzicht gegeven van de activiteiten van de corporatie in het algemeen en over dit plan in het bijzonder. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd druk gebruik gemaakt. Er hebben zich thans voldoende kandidaten gemeld. Nieuw is daarbij dat de toekomstige bewoners bij de definitieve uitvoering van het plan worden betrokken. Belangstellenden, die niet in de gelegenheid waren deze avond bij te wonen kunnen alsnog voor verdere informatie respectievelijk aanmelding terecht bij het kantoor aan de Spalstraat. Voor info: 05753-1460 L. H. G. Westerbroek.

23 februari 1993

SMIKKEL IN over van Liesbeth naar Harry
Vanwege omstandigheden die niet te voorzien waren, heb ik besloten de zaak over te doen aan mijn broer H. G. C. WAENINK. Voor het gestelde vertrouwen in de zaak en dat gedurende vele jaren, ben ik de uitgebreide klantenkring dan ook zeer erkentelijk. Ik vertrouw erop, dat hij de zaak goed voortzet en wens hem hierbij veel succes. Liesbeth Smeenk. Vanaf heden heb ik „Smikkel-in” overgenomen, erop vertrouwend u in de toekomst ook te mogen bedienen op een wijze, zoals u gewend was. Ik hoop u te mogen begroeten. H. G. C. Waenink „Smikkel-in”.

2 maart 1993
SPITTEN IN HET VERLEDEN van KEIJENBORG
Over de geschiedenis of het ontstaan van Keijenborg is tot op de dag van vandaag nog niet veel gepubliceerd. Het feit dat het in het jaar 1986 300 jaar geleden is dat de St. Jan de Doper parochie in Keijenborg werd opgericht, was op zich geen reden om een boek uit te geven over de historie van Keijenborg. Deze mijlpaal was daar echter wel een goede aanleiding voor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 1986 een werkgroep werd gevormd om een en ander over de historie van Keijenborg op schrift te stellen. Het idee is gaandeweg uitgegroeid, waarbij het weliswaar niet de bedoeling is de geschiedenis zeer uitvoerig te behandelen Wel wordt er een boeiend beeld geschetst van een groot aantal facetten uit het Keijenborgse verleden. De titel van het boek wordt: „SPITTEN IN HET VERLEDEN”. Omdat pastor van Zanten van St. Jan de Doper parochie in Keijenborg wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, ons gaat verlaten, leek het een goed idee hem het Ie boekwerk aan te bieden Zijn afscheid is gepland op 30 mei 1993 (1e Pinksterdag). Huis-aan-huis is een intekenformulier verspreid en d.m.v. dit bestelformulier zijn reeds over de 400 exemplaren van het boekwerk verkocht. Zie verder De Reclame.

BRADERIE IN DE MAANDEN MEI EN AUGUSTUS 1993
Commissie gaat zich beraden over een aantal neven-aktiviteiten Binnen de H.K.M. (Hengelose en Keijenborgse Middenstandvereniging) hebben werkgroepleden voor een voorjaars- en najaarsaktie de handen ineengeslagen en een Braderie uitgeschreven op zaterdag l mei en woensdag 4 augustus. De benodigde vergunningen zijn inmiddels binnengekomen bij de gezamenlijke commissie. De locatie voor de Hengelose Braderie is voor zaterdag l mei in de Spalstraat en voor woensdag 4 augustus in de Kerkstraat en rond de kerk. Aangezien er in 1992 alleen maar een voorjaarsaktie plaats vond en de Braderie in de maand augustus, na een jarenlange traditie werd onderbroken, ontstonden er protesten van diverse leden. De gezamenlijke commissie spreekt de wens uit, dat de Braderie in de maanden mei en augustus zodanig zal aanslaan, dat er behoefte tot uitbreiding zal ontstaan. Een Braderie heeft nog steeds levensvatbaarheid. Het is een combinatie van handel en vermaak, een goed contactpunt tussen handel en publiek. Zie verder De Reclame.

9 maart 1993
LEZING PARANORMAAL GENEZEN
A.s. donderdag 11 maart wordt er in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld een lezing gehouden over paranormaal genezen/magnetiseren. Er wordt door René van Velzen uit Steenderen, lid van het NFPN en Gerda Suselbeek uit Velswijk een demonstratie gegeven hoe er gewerkt wordt. De aanvang van de avond is 20.00 uur.

15E KINDERKLEDINGBEURS TRUITJE
12 EN 13 MAART Voor de 15e keer organiseert kledingbeurs Truitje een kinderkledingbeurs. Deze keer gaat het om voorjaars- en zomerkleding. Er mogen maximaal 15 stuks kledingstukken ingebracht worden. De inbreng is op vrijdag 12 maart van 16.30-19.30 uur. De verkoop wordt gehouden op zaterdag 13 maart tussen 10.00-12.30 uur. De plaats van deze kinderkledingbeurs is O.B.S. Rozegaardsweide aan de Rozenstraat in Hengelo Gld. Eventuele inlichtingen hierover kunt U krijgen bij Gerke Mantel, tel. 05753-2071.

VAKANTIEWEEK UVV HENGELO GLD.
De UVV organiseert ook dit jaar weer een vakantieweek voor ouderen vanaf 60 jaar. Een geheel verzorgde reis naar Oost Kapelle, van een week op het eiland Walcheren. Genieten van zon, zee, duinen en bossen. Het verblijf is gebaseerd op vol pension, in een modem hotel-complex, welke geheel volgens de thans geldende normen is ingericht. Met excursies en avondprogramma’s. De vakantie is gepland van 25 juni t/m 2 juli ’93. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor deze week. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij mevr. Verhoeff, tel. 1389 en mevr. Wormgoor, tel. 7376.

16 maart 1993

VERPLAATSING VRIJDAGMARKT HENGELO G.
De Hengelose vrijdagmarkt die vele jaren in de Spalstraat en thans in de St Michelsstraat haar standplaats had, gaat terug naar de oude stek. Vanaf vrijdag 19 maart krijgt de markt weer haar standplaats in de Kerkstraat en wel op het terrein v. Arendsen. Na veel onderhandelen en praten is de markt die in 1964 werd gestart, weer op de oude plaats. Een van de kooplieden van het eerste uur kaashandel de Kaasplank in de persoon van de heer T. Bleumink, heeft hier veel voor gedaan. Op vrijdag 19 maart a.s. is het dan zover. Om 15.00 uur zal wethouder H. Meurs op feestelijke wijze de nieuwe standplaats openen. De kooplieden hebben ter gelegenheid van deze opening een feestelijke aktie. Bij een aankoop ontvangt de klant een roos.

WILDBEHEEREENHEID HENGELO EN OMSTREKEN
Velen van u zullen zich afvragen wat dit betekent. Eigenlijk spreekt de naam al voor zichzelf. Wild beheren. Zo’n 2 jaar geleden hebben Appie Garritsen en Henk Toonk het initiatief genomen om een wildbeheereenheid op te richten. En met succes, want zo’n 70 mensen (jagers en andere mensen die nauw betrokken zijn bij de natuur) zijn inmiddels lid. Dat het de jachthouders niet alleen te doen is om maar zoveel mogelijk wild te schieten zal na deze uitleg wel duidelijk zijn. Door het samenbundelen van de jagers en andere mensen die nauw bij de natuur betrokken zijn, is er in de voorliggende periode reeds bijzonder veel goeds gebeurd. Zo wordt door een 3-tal bestuursleden een reewildcommissie gevormd die eind maart precies inventariseren wat er aan reewild in het werkgebied van de WBE voorkomt. Selectief wordt er dan door het bestuur een afschotvergunning gegeven voor het afschieten van zwakke exemplaren. Om controle door het bestuur mogelijk te maken, worden de opgezette geweien getoond op de trofeeënshow. Ook is men in onderhandeling met de gemeente over het plaatsen van reewildspiegels. Exact is er de laatste 4 jaar bijgehouden waar de reeën voornamelijk verongelukken. Ook tracht de WBE door een goed controlebeleid de stroperij tegen te gaan. Wat vroeger nog wel eens haat en nijd onder de jagers was, is momenteel verleden tijd. Zie verder De Reclame.

23 maart 1993
HELICOPTERVLUCHTEN BOVEN HENGELO GLD
De helivluchten die vorig jaar door omstandigheden geen doorgang konden vinden, worden nu op zaterdag 1 mei a.s. gehouden op de Hietmaat.

Verloting voor groter paard
De verloting die gehouden wordt voor een standbeeld van een groter paard loopt gestaag door. Meerdere verenigingen namen 1 of 2 boekjes af. Onlangs is een aktie gestart onder de leden van Industriele kring Hengelo Gld, de eerste resultaten zijn al binnen. Ook particulieren steunen de aktie boven verwachting. Naast het reeds geplaatste prachtige raspaard zal nu een beeld neergezet worden van een werkpaard zoals ze vroeger aangevoerd werden op de aloude bekende Hengelose paardenmarkten. Als symbool en als gedachte aan vroeger tijden zal dit standbeeld op een plaats komen waar de grote paardenmarkten werden gehouden. In de komende weken zullen door enkele verkopers huis-aan-huis loten ten verkoop worden aangeboden De prijs van een lot is f 5.— Wilt u deze aktie steunen, koop dan een of meerdere loten. Er worden prachtige prijzen verloot, gekocht in Hengelo Gld.

HENGELO’S INTERKERKELIJK JONGERENKOOR BEHOEFT VERSTERKING
Wat begonnen was als een jeugdkoor ter ondersteuning van de jongerendiensten in de St. Willibrorduskerk, is dooreen goede samenwerking uitgegroeid tot een interkerkelijk jongerenkoor, dat afwisselend medewerking verleent aan jongerendiensten in zowel de R.K. Kerk als de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld. Al hoewel er een redelijke bezetting is, behoeft het koor toch enige uitbreiding, zeker bij de sopraanstemmen. Zowel meisjes als jongens variërend in leeftijd kunnen zich aanmelden. Wanneer men inlichtingen wil of men zich wil opgeven voor het interkerkelijk jongerenkoor. dan moet men contact opnemen met de dirigente Gerda Gosselink, tel. 05753- 1928.

30 maart 1993
HENGELOSE WEEKMARKT WEER IN DE KERKSTRAAT
Na jarenlang haar standplaats in de Spalstraat en de St. Michielsstraat te hebben gehad, heeft de Hengeloste weekmarkt weer haar standplaats in de Kerkstraat, waar alles In 1964 is begonnen. Voor het echter zover was, is er veel overleg en werkzaamheden aan vooraf gegaan en werd dikwijls het gemeentehuis bezocht. Toen echter de heer Arendsen zijn zaak vestigde in het oude pand van VS en het daarbij liggende parkeerterrein aankocht, was de zaak snel beklonken. Onder feestelijk vertoond opende vrijdag 19 maart wethouder H. Meurs de weekmarkt in de Kerkstraat De marktkooplieden die zelf erg voor de verplaatsing hebben geijverd, haakten in op de feestelijkheden door iedere klant bij aankoop een roos te geven. Het was een drukte van belang op de markt, waar de kooplieden hun waren aanprijzen onder de slagzin op de markt is uw gulden een daalder waard.

ANBO-NIEUWS HENGELO GLD.
Tijdens de jaarvergadering van de ANBO, afdeling Hengelo Gld. werd op woensdag 17 maart j.l. voor de functie van penningmeester de heer D. Maalderink benoemd in plaats van dhr. J. Zegers Veeckens, die zich na 4 jaar niet herkiesbaar stelde. Als lid van de nieuwe Commissie Welzijn Ouderen in Hengelo Gld. werd door de ANBO-vergadering voorgedragen de heer B. Grotenhuys. Aanvankelijk zou na de pauze mevr. Rita de Jong van bloemenmagazijn Fleur een demonstratie kamerplantenverzorging geven. Doch door ziekte van personeel kon dit op het laatste moment niet doorgaan. Gelukkig was de heer Lubbers van Woonwinkel Lubbers zo bereidwillig in te vallen. Zijn demonstratie van gezond slapen en aangepast meubilair voor ouderen o.m. een gemakkelijke stoel, die elektrisch verstelbaar is om het zitten en opstaan te vergemakkelijken, werd enthousiast beluisterd en bekeken. Zie verder De Reclame.

6 april 1993
STICHTING HULPDIENST HENGELO EN KEIJENBORG
De vrijwilligers deden weer veel goed werk, dit blijkt uit het jaarverslag van de hulpdienst. De vrijwilligers hebben zich op tal van plaatsen ingezet, zoals: auto vervoer naar de verzorgingscentra „De Bleijke” en „Maria Postel”, vervoer naar het ziekenhuis voor een bezoek aan de specialist of voor het bezoekuur, boodschappen doen, boeken ruilen, oppassen, haarverzorging, wandelen, koffie schenken in de verzorgingscentra, het geven van hulp tijdens de dagverzorging en het vervoer daar naar toe. In Hengelo en Keijenborg waren 20 alarmerings toestellen in gebruik. Deze zijn na uitvoerig overleg per 15 december overgegaan naar het kruiswerk Oost Gelderland. tafeltje-dek-je kende eveneens dit jaar weer een explosieve groei. Er werden 3385 maaltijden meer uitgereikt dan in 1991. Zie verder De Reclame.

14 april 1993
LEDEN VAN VERDIENSTE BIJ HHV
Resp. bijna 21 en 20 jaar hebben de heren A. Hulstijn en G. W. Enzerink een bestuursfunctie binnen de HHV bekleed. Hiervoor werden ze na de eierwedstrijd, in zaal Wolbrink door voorzitter J. Kei geëerd door beiden te benoemen tot lid van verdienste van de HHV, waarbij deze er de nadruk op vestigde dat dit alleen mogelijk was geworden door de hulp van de echtgenoten van deze leden van verdienste. De bijbehorende oorkonde en zilveren speld werden hierna uitgereikt, terwijl de dames bloemen in ontvangst mochten nemen. Zie verder De Reclame.

OLIEBOLLENACTIE HE-KEIJ
Op 16 en 17 april a.s. houdt de zwem- en waterpolovereniging He-Keij weer de oliebollenactie. Gedurende deze dagen komen de leden aan de deur met overheerlijke oliebollen. Ze zijn net als vorig jaar, verpakt in papieren zakken waardoor de oliebollen nog lekkerder blijven en tevens het milieu met wordt geschaad. De actie is inmiddels een traditie geworden die van groot belang is voor de vereniging. De kosten voor onder andere de badhuur, blijven stijgen, waardoor een actie als deze noodzakelijk is. Draagt u de zwemsport een warm hart toe, koop dan op vrijdag of zaterdag de He-Keij oliebollen.

20 april 1993
K.B.O. ONS GENOEGEN KEIJENBORG
Woensdagmiddag 21 april om 14.00 uur zal er in de Horst een bijeenkomst voor alle ouderen uit de parochie plaatsvinden. Pastor van Zanten is deze middag als gastspreker voor de K.B.O. uitgenodigd. Van voorgaande jaren weten we dat dit hele fijne uren zijn. Er wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen over allerhande zaken. Deze middag zal tevens in het teken staan van het afscheid van Pastor van Zanten van de K.B.O. Zie verder De Reclame.

27 april 1993
OPTREDEN TRIO FLORIJN IN „DE ZWAAN”
Zaterdag 1 mei tijdens de braderie zal in tapperij de Zwaan te Hengelo Gld het trio Florijn optreden. Trio Florijn bestaat uit drie doorgewinterde muzikanten, die de humor niet schuwen en daar terdege gebruik van maken. In hun muziek neemt de accordeon een belangrijke plaats in. Texmex, Zydeco, Cajun bleus, maar ook Hollandse smartlappen staan op het repertoire in allerlei talen wordt gezongen. Ze spelen zowel eigen werk als werk van anderen Trio Forijn is overal inzetbaar en ze slagen er steeds in de juiste toon te treffen en het publiek aan zich te binden. Trio Florijn dus zaterdag 1 mei in tapperij „de Zwaan” te Hengelo Gld, aanvang 22.00 uur.

Memelink en Bergervoet

4 mei 1993
FLEUR DECOR GEEFT ACTE DE PRESENCE OP UNIEK EVENEMENT
„The Home and Garden Fair” is een unieke beurs voor binnenhuis- en tuinarchitecten, bloemen en planten experts. Ook dit jaar presenteren ze zich weer in en rond het schitterende historische landgoed Beeckestijn te Velzen-zuid. Deze unieke expositie trekt ieder jaar opnieuw vele binnen- en buitenlandste bezoekers. „The Home and Garden Fair” is een ware belevenis voor iedereen die waarde hecht aan een creatieve leef- en woonomgeving. U kunt kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van binnenhuis- en tuinarchitectuur. Bloemen en planten experts presenteren de meest fraaie creative ideeën voor zowel binnen- als buitenshuis. In een cultuur historische sfeer ziet u een sprankelende show van het allerhoogste niveau. Zie verder De Reclame.

11 mei 1993
OPEN MIDDAG STORTPLAATS DE LANGENBERG
Op zaterdagmiddag 15 mei 1993 houdt stortplaats De Langenberg in Zelhem open huis. ’s Middags van 13.00 tot 16.00 uur zijn er rondleidingen over de stortplaats, is er een informatiemarkt waarbij de afvalverwerking centraal staat en is er daarnaast veel ruimte voor muziek en aktiviteiten, vooral voor kinderen. De stortplaats is gelegen aan de Kattekolkweg, te bereiken via de Hummeloseweg in Zelhem. De afvalverwerkingsdient Oost Gelderland wil aan iedereen de gelegenheid bieden eens te komen kijken op de stortplaats. Op de Langenberg wordt jaarlijks zo’n 200.000 ton afval uit 14 gemeenten in Oost Gelderland verwerkt. Bij de Langenberg is voldoende parkeergelegenheid.

JUBILARISSEN BIJ CRESCENDO
Op zaterdag 24 april j.l. gaf de chr. muziekver. Crescendo haar jaarlijkse voorjaarsuitvoering in sporthal De Kamp. In een gevarieerd programma kwamen aan bod de leerlingengroep harmonie, het tamboer-lyrakorps en de harmonie. Verder werd er medewerking verleend door een twee-tal dansparen, hetgeen goed in de smaak viel. Naast het muzikale gedeelte werden er ook enkele leden gehuldigd, vanwege het aantal jaren lidmaatschap. De jubilarissen waren A.W. Nijenhuis-Lubbers (25 jaar), H.J. Peelen-Wenneke (25 jaar), A. Melkveld (25 jaar), A Roenhorst (25 jaar), H. Klein Winkel (12,5 jaar).

18 mei 1993
NIEUWE OPZET WIELERRONDE VAN HENGELO
Op 20 juli a.s. zal KTV Vierakker-Wichmond alweer de 13e wielerronde van Hengelo Gld organiseren. In samenwerking met atletiekvereniging Argo uit Doetinchem zal het programma dit jaar worden uitgebreid mee een stratenloop over een afstand van 3,6 en 9 km. Een wielerwedstrijd voor plaatselijke renners zal dit jaar vanwege te geringe animo op het programma ontbreken. Inschrijven voor de stratenloop kan op de dag zelf tot plm. 15 minuten voor aanvang van de loop (start 12.15 uur) en staat open voor iedereen. Het wielerprogramma start om 14.00 uur met een wedstrijd voor amateurs B en Veteranen en wordt vanaf 15.30 uur voortgezet met een wedstrijd voor amateurs A over 80 km. Evenals voorgaande jaren worden wedstrijden verreden op een parcours rondom sporthal „de Kamp”. De start-finishlijn is getrokken op de Heurne.

De Egelantier De Hurricanes

25 mei 1993
DOREEN IN DE ZWAAN
Op zondag 30 mei 1e Pinksterdag zal de rock soul formatie Doreen optreden in tapperij de Zwaan te Hengelo Gld, De band Doreen is geformeerd rond de fabuleuze zangeres Dorien Teeuwisse. Reeds enige jaren boekte deze band veel succes als vijfmans formatie onder de naam Plus Doreen. Daarna werd uitsluitend nog als trio gewerkt, genaamd Trio Doreen. wat meer een akoestische vorm heeft. Doreen is een viermans band d.w.z. één dame (Heemskerk) en drie heren (Amsterdam) waarbij het akoestische karakter behouden is gebleven en swingen doet het meer dan ooit!! Zie verder De Reclame.

“CRESCENDO” ORGANISEERT WEER EEN ROMMELMARKT
Net zoals voorgaande jaren zal de chr. muziekver. “Crescendo” uit Hengelo Gld ook dit jaar weer een Rommelmarkt organiseren en wel op zaterdag 5 juni a.s. De Rommelmarkt zal weer plaats vinden in de nabijheid van de Welkoop winkel aan de Spalstraat te Hengelo Gld. De aanvang van de verkoop is gepland om 10.30 uur. Bij eventueel slecht weer zal de Rommelmarkt worden gehouden op zaterdag 12 juni. De supporters van “Crescendo” zullen weer aanwezig zijn met o.a. de bekende wafels.

2 juni 1993

ONTHULLING PAARDENSTANDBEELD
In het kader van de culturele verfraaiing van de gemeenschap heeft de PR Hengelo Gld een aktie op touw gezet ter verwezenlijking van de komst van een groot paardenstandbeeld, als een duidelijk symbool van Hengelo als paardendorp. In overleg met de PR Hengelo en de gemeente Hengelo is de datum van 5 juni officeel bestempeld als de dag van onthulling. De dienst gemeentewerken is inmiddels begonnen met het optrekken van de sokkel, waarop het beeld wordt geplaatst. De aanleg van de sokkel is gesponsord door de HCI te Hengelo Gld. In het kader van de komst van dit paardenstandbeeld is een grote verloting op touw gezet. Aan de verloting hebben naast particulieren ook vele bedrijven meegewerkt. Het standbeeld is ontworpen door het kunstenaarsechtpaar Bremer uit Helvoirt, die ook het beeld van de Vendelier in Keijenborg ontwierpen. Om met name de heer D. Maalderink die als animator van de verloting namens de PR Hengelo veel werk heeft gedaan die dag van de organisatie ontlasten, werd met de spontane medewerking van diverse zijden een comité ad hoc onthulling paarden standbeeld gevormd. Zie verder De Reclame

BROODLEVERING MULDERSFLUTTE GROOT SUCCES
Hoewel er op Hemelvaartsdag overal in de Achterhoek van alles te doen was bleek de Broodlevering op de Muldersfluite voor velen een trekpleister van jewelste te zijn. Velen lieten zich door “Stap en Draf’ naar de Muldersfluite vervoeren. Nadat de burgemeesters van Hengelo en Zelhem per koets waren gearriveerd en door mevrouw Fokkink op een hartversterkertje waren onthaald kon de heer F. Robben om klokslag 2 uur namens de Voorbereidingscommissie dan ook enkele honderden belangstellenden welkom heten. Opvallend was het grote aantal bezoekers dat voor het eerst dit aloude gebruik kwam meemaken. De cijnsplichtigen hadden hun beste beentje voorgezet: op een versierde boerenwagen werd maar liefst 1200 pond roggebrood geleverd. Terwijl dit werd uitgeladen zorgde de boerenkapel De Bloasköppe voor vrolijke muziek. Burgemeester A. van Beeck Calkoen gaf een historisch overzicht van het gebruik van de Broodlevering en vond een aandachtig gehoor. Zie verder De Reclame.

8 juni 1993
DE MARKE” PRESENTEERT EERSTE RESULTATEN OP 11 EN 12 JUNI
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni tus. houdt „de Marke”, proefbedrijf voor melkveehouderij in milieu Hengelo Gld, open dagen. Na de grote belangstelling vorig jaar bij de opening is het nu een mooi gelegenheid de eerste resultaten te tonen. Die geven een indruk van de haalbaarheid van de milieudoelstellingen van de Marke. Of eigenlijk: de haalbaarheid van de milieu doelstellingen van de overheid, want daar zijn die van het proefbedrijf op gebaseerd. gaat het „de Marke” lukken om het stikstofverlies per hectare te beperken tot slechts 128 kilo? Hoeveel stikstof spoelde er uit bij de teelt van voederbieten, gras en snijmais? Welk effect heeft het zaaien van gras onder de mais? Welke bijdrage levert klaver aan vermindering van de stikstof verliezen? Zie verder De Reclame.

PASTOOR VAN ZANTEN NEEMT AFSCHEID
„Een liturgie met een beetje veel show, dat mag van mij gerust, als het maar echt inhoud heeft”. Dat was de uitspraak die pastoor van Zanten deed bij zijn afscheid van de Keijenborgsë St. Jan de Doper parochie. Op de morgen van 1e Pinksterdag was de parochiekerk overvol. Een teken temeer van de verbondenheid die er was gegroeid tussen pastoor van Zanten en de parochiegemeenschap. In de 15 jaar als pastoor van Keijenborg heeft hij de parochie op de weg vooruit gezet, aangepast aan de tijd van vandaag, zonder daarbij de oudere waarden uit het oog te verliezen. Zie verder De Reclame.

25 JAAR PAX-PRAAT
Vele voetbalclubs in de Nederlandse competitie hebben een clubblad, maar er zijn er maar weinigen die ieder seizoen bijna wekelijks verschijnen. Dit is wel het geval bij de voetbalvereniging PAX in Hengelo Gld. In 1968 kwamen een aantal enthousiaste Pax-leden tot de conclusie dat de vereniging behoefte had aan een clubblad, waarin de informatie van de club naar de leden, donateurs en andere belangstellenden kon worden doorgespeeld. Die gedachte werd in werkelijkheid omgezet en sindsdien, nu dus al 25 jaar, verschijnt het clubblad Pax-Praat. Een van de oprichters van het eerste uur, Bert van Petersen, heeft nog steeds zitting in de redaktie. Wel een teken van zijn betrokkenheid van het gebeuren bij PAX. ledere week een clubblad maken, dat is niet niks en daarvoor moet je wel een groot PAX-hart hebben en dat heeft Bert van Petersen. Maar hij heeft het al die jaren beslist niet alleen gedaan, dat is onmogelijk. Een andere man met blauwwit bloed in de aderen, Herman Groot Wassink, mag in deze ook niet vergeten worden. Zie verder De Reclame.

15 juni 1993

Hengelo is een groter paard rijker
Dhr. D. Maalderink, de grote animator achter de plaatsing van het paardenstandbeeld, trots en blij bij het onthulde beeld. Zaterdag 5 juni, onder stralende weersomstandigheden, werd aan het begin van de Spalstraat in Hengelo Gld, een paardenstandbeeld onthuld. Aanleiding tot deze onthulling was de plaatsing van een paardenstandbeeld in 1991, dat door zeer velen werd afgedaan met: wat een klein ding. Dhr. D. Maalderink, als lid van de PR-commissie Hengelo, kwam dit ook ter ore en hierop heeft hij zich ingespannen tot de plaatsing van dit onthulde beeld. Dat hij hier veel werk voor heeft verzet, spreekt voor zich. Er werd o.a. een grote verloting georganiseerd om enigszins de kosten te dekken en verder werden personen en instanties aangeschreven voor sponsoring. Het kunstenaarsechtpaar Bremer uit Helvoirt werd aangezocht het beeld te vervaardigen. Zie verder De Reclame.

ANBO HENGELO GLD
Jeu de Boule Woensdag 16 juni 2 uur n.m. Door de leden van de ANBO (afd. Hengelo Gld) kan op bovengenoemde datum op het terrein van de plaatselijke Jeu de Boulevereniging “De Knikkerkoelers”, bij het sportpark Elderink, het zgn. boule-spel gespeeld worden. Ook wel genoemd “pétanque”. Deze goedkope sport, die men tot op hoge leeftijd kan blijven beoefenen, is o.m. in het kader van de landelijke aktie “meer bewegen door ouderen”, zeer geschikt voor zowel vrouwelijk als mannelijke senioren. Zie verder De Reclame.

BIJENVERENIGING DE VOORUITGANG
Op 19 juni start bijenvereniging De Vooruitgang uit Hengelo een sponsoractie om geld bijeen te krijgen voor de bouw van een verenigings-bijenstal. Deze bijenstal zal worden gebouwd aan de Dijenborgsestraat te Hengelo, vlak achter de bekende Dorpsbleek. De hiervoor benodigde vergunningen zijn inmiddels binnen, terwijl de grond door de gemeente welwillend ter beschikking is gesteld. Het bouwwerk zal plaats bieden aan zo’n dertig volken van imkers die thuis geen ruimte hebben voor hun hobby. Het is de bedoeling dat in de toekomst schoolklassen en andere groepen belangstellenden hier kennis kunnen nemen van de wonderen van de bijen wereld. Zie verder De Reclame.

22 juni 1993
DE ACHTERHOEK IN DE JAREN 1940-1945
In Hengelo Gld is deze hele zomer een bijzonder boeiende expositie over de tweede wereldoorlog in de Achterhoek te zien. In een ruimte van 400 vierkante meter zijn vele poppen met uniformen van het Nederlandse, Duitse en de geallieerde legers te zien. Uiteraard wordt dit gecompleteerd met fotomateriaal, documentatie, uitrustingsstukken, verbindings en communicatieapparatuur en wapens. Ondanks dat het een tijdelijk onderkomen is hebben de inrichters er enkele diorama s ingebouwd zoals een Nederlandse stelling in opbouw tijdens de mobilisatie, een complete boerenkeuken in oorlogstijd en een bevrijdingstafereel in de Achterhoek. Ook worden diverse organisaties uit die tijd belicht zoals natuurlijk het verzet en de illegale pers, maar ook de tegenpartij zoals de N.S.B., de winterhulp, de O.T. (Organisation Todt) en bijv. de arbeidsinzet. Het Achterhoeks Museum 1940-1945 bevindt zich aan de Raadhuisstraat 4, in het centrum van Hengelo Gld, tel. 05753-3942. Geopend van 27 juni t/m 3 oktober, elke zondag- en woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur. En extra de hele week van zondag 8 t/m 15 augustus dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur. Rondleidingen voor grote groepen alleen op afspraak.

ZWEMVIERDAAGSE HE-KEY
Op 28 juni a.s. gaat in zwembad ’t Elderink de 18e zwemvierdaagse van start. Tijdens dit door /wem- en polovereniging He-Key georganiseerde zwemfestijn is er voor zwemlustigen veel plezier te beleven. T/m 2 juli kunnen de deelnemers elke dag een afstand van 250 of 500 meter zwemmen. Als na vier dagen de deelnemerskaart vol is krijgt men een prachtige medaille. Het bad is weer gezellig aangekleed en er zijn diverse randaktiviteiten, spelen en competities. Het stuiverduiken op de vrijdagavond ontbreekt natuurlijk ook niet. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen op het zwembad in Hengelo Gld, waar later ook de deelnemerskaart kan worden afgehaald.

Het Regelink

29 juni 1993
Jan Bruil en Dinie Bruil-Hukker houden open huis
Op vrijdag 2 juli a.s. van 16.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 3 juli a.s. van 10.30 tot 14.30 uur Wij hebben voor U een leuke attentie en tevens hebben wij een hapje en een drankje klaar staan. Wij stellen uw bezoek zeer op prijs en nodigen U dan ook hierbij uit. Kom a ‘j durft!
AUTOBEDRIJF BRUIL Zelhemseweg 19 7255 PS Hengelo Gld tel. 05753-4793.

BOEK OVER PAX-HISTORIE
In november verschijnt een boek, getiteld: Alle hoeken van het PAX-veld. Het handelt over de ontwikkeling van de voetbalsport in en rond Hengelo en Keijenborg. Het initiatief voor het boek is genomen door Willy Hermans. Als lid van de redactie van het clubblad Pax-Praat ging hij enkele jaren geleden al op zoek naar oud materiaal. Dat bracht hem op het idee een boek samen te stellen. Een initiatief dat van harte door de v. en a.v. PAX gesteund werd, die dan ook besloot zich als uitgever op te werpen. Alle hoeken van het PAX-veld beschrijft de complete geschiedenis van voetbal in Hengelo en Keijenborg. Daarnaast zal het een beeld geven van de eerste ontwikkelingen van de voetbalsport in de plaatsen rond Hengelo, zoals Zutphen, Vorden, Steenderen, Doetinchem, Zelhem en Ruurlo. Zo vertelt het dat de eerste Achterhoekse club al meer dan 100 jaar geleden in 1891 in Zutphen werd opgericht. Zie verder De Reclame.

CAREL VERBEEK NEEMT AFSCHEID VAN DE LEER
Meester Carel Verbeek neemt op woensdag 30 juni afscheid van basisschool De Leer. Al vanaf 1964 was Carel Verbeek verbonden aan de Hengelose school. In 1972 verkaste hij naar Malden, maar omdat zijn hart toch in de Achterhoek lag. keerde hij na een jaar weer terug op het oude nest. Voor de invoering van de nieuwe basisschool in 1985 fungeerde de Hengeloër zes jaar lang als hoofd van de school. De onthulling van diverse nieuwe speeltoestellen op het schoolplein is één van de laatste officiële daden voor de school. Carel Verbeek heeft wel te kennen gegeven dat hij in de toekomst allerlei werkzaamheden voor de school blijft verrichten om zodoende betrokken te blijven bij De Leer. De laatste tijd was Carel Verbeek ziek en omdat hij nu volledig afgekeurd is willen de leerlingen en leerkrachten op gepaste wijze het afscheid vieren. Ter gelegenheid van dit officiële afscheid willen de leerlingen van groep 7 en 8 meester Carel een passend geschenk aanbieden in de vorm van hun musical “De Jackpot”, die ze onder leiding van Henk Roes ingestudeerd hebben. Na de pauze is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. Deze bijeenkomst heeft plaats in de aula van basisschool De Leer.

6 juli 1993
FILMNET OOK IN HENGELO
Nu ook op de kabel in Hengelo en omgeving FILMNET Plus is een abonnee televisie kanaal dat 24 uur per dag hoofdzakelijk speelfilms uitzendt. Daarnaast maken kinder-, sport- en muziekprogramma’s FilmNet Plus nog aantrekkelijker. De kinderprogramma’s worden voor en door kinderen gemaakt en gepresenteerd en zijn te vinden onder de K-tv programmering. De programma’s worden elke dag van 06.00 tot 08.00 uur uitgezonden en een herhaling hiervan tussen 16.00 en 18.00 uur. FilmNet Plus heeft ook regelmatig belangrijke sport evenementen, zoals momenteel Spaanse voetbalwedstrijden en boksen. Regelmatig worden wereldtitel-gevechten live en exclusief uitgezonden, zoals onlangs het gevecht Bowe versus Ferguson live uit Washington. Zie verder De Reclame.

TUINEN VAN DE WIERSSE WEER OPEN
De tuinen en het park van de Wiersse te Vorden worden deze zomer drie maal voor het publiek opengesteld: op zondag 11, maandag 12 en zondag 18 juli. De 16 ha grote tuinen liggen middenin een 300 ha groot landgoed, over meer dan drie eeuwen gegroeid tussen het oude cultuurlandschap van bossen, akkers en beken van de stille Achterhoek. Zie verder De Reclame.

13 juli 1993
Beste luu van Hengel en umstreken.
Too de krantekeal van de wekke tegen mien zei: „hej nog un stuksken veur ’t ni’jsblad van Hengel”?, hek um belaofd da’k wat zol instuum. Dat geet natuurluk aover de kermse, dat köj toch begriepen, neetwaor? Naor ‘k eheurd hebbe, wöd ut weer as vanolds en veur „elck wat wils”. Wat ston d’r veurige wekke un groten gloeperd van un advertentie in dit blad. Daorin köj leazen wat er in disse kermiswekke op alle fronten te doone is, moj den advertentie maor good bewaam! Aj toch naogaot, wat is ut leste jaor gauw egaon, aj un keer good diepe zucht, pffft weg is e. Dat kump denk ik umdat d’r zovölle is, waor aw bie betrokken bunt. D’r is in hengel ok volle gebeurd. Nem maor de Spalstraote, ut is d’r toch arg opeknapt, ons “nationale park” de Bleijke is prachtig mooi ewodden, ut is un lust um daor te wandelen en te genieten veur jong en old! Laow d’r zuunig op wean! Zie verder De Reclame.

FIETSEND DE BOER OP 1993
Op zaterdag 24 juli a.s. wordt een fietstocht georganiseerd in Hengelo Gld. De tocht leidt langs vijf boerenbedrijven. Tussen tien en twaalf uur kan er gestart worden. Er zijn twee startplaatsen, namelijk bij Hotel Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld en bij restaurant ’t Olde Schot, Varsselsestraat 11 te Zelhem. Bij de start ontvangt iedereen een routebeschrijving De plm. 30 km lange route is op moeilijke punten aan gegeven met pijlen. De deelname is gratis. Zie verder De Reclame.

KAPSALON WUESTENENK VOORTAAN VOORZIEN VAN ZACHT WATER
Roger van Alphen van de firma Van Alphen Waterbehandeling bv te Soesterberg overhandigde onlangs het Rainsoft reclamebordje aan Henriëtte Wuestenenk, van kapsalon Wuestenenk in de Spalstraat te Hengelo Gld. De haren van de klanten worden in deze kapsalon nu gewassen met geheel ontkalkt water. Dit heeft als gevolg dat er na het wassen geen kalklaagje meer op het haar wordt afgezet waardoor het meer glanst, terwijl er ook minder .shampooresidu op de haren en de hoofdhuid achterblijft. Het haar wordt hierdoor mooier en handelbaarder. Verder heeft de kapper nu veel minder shampoo, waspoeder en overige zeepprodukten nodig zodat ook het milieu wordt gespaard. Dit komt omdat het water nu niet meer door de zeepprodukten behoeft te worden ontkalkt want dit is vooraf al door de Rainsoft ontkalker gebeurd. Al met al een zeer tevreden klant die veel plezier zal hebben met het toegepaste systeem bij kapsalon Wuestenenk.

FRANK NIESSINK KONING VAN KEIJENBORG
Tijdens de afgelopen kermis op de Keijenborg was er op maandag weer het vogelschieten. Onder ideale weersomstandigheden werden de eerste schoten gelost door burgemeester van Beeck Calkoen, pastoor van Zanten, de oud-koning, de keizer en de ere-leden. Daarna was het de beurt aan de ruim 200 schutters om de vogel naar beneden te halen. Na het 200e schot kwam de vogel naar beneden door een gericht schot van Frank Niessink, die hiermee de nieuwe koning van de Keijenborg werd. Hij koos zijn vrouw Annie tot koningin.


OFFICIËLE OPENING NIEUWE VVV GEBOUW
Onder prima weersomstandigheden werd woensdag 30 juni jl. officieel het nieuwe VVV kantoor in Hengelo Gld in gebruik genomen. G.J. van Ochten, voorzitter van de plaatselijke VVV, sprak in zijn openingswoord, wat er allemaal aan vooraf was gegaan om tot deze feestelijke opening te komen. Hij sprak van de vele en intensieve contacten met burgemeester en wethouders en de raad, waarbij vooral de heer Siedsma, secretaris van de VVV, heel veel werk had verzet. Zie verder De Reclame.

20 juli 1993
TWEEDE UITGAVE HENGELOSE BRADERIE WORDT EEN GROOTS GEBEUREN
De eerste Braderie eerder dit jaar (zaterdag 1 mei j.l.) krijgt een succesvol vervolg op woensdag 4 augustus te Hengelo Gelderland. Plaats van handeling is ditmaal rondom de Remigiuskerk en de parkeerplaats aan de Kerkstraat, nabij installatiebedrijf Arendsen. Het systeem van vrijmarkt werkt, met mogelijkheid tot deelname van ondernemers uit het gehele land. De braderiecommissie, onderdeel van de Hengelose en Keijenborgse iMddenstandsvereniging behoudt echter wel het recht voor over deelname te beslissen om een evenwichtige verhouding te krijgen in het aanbod en handel. Tot op heden is er een inschrijving van rond 65 standplaatsen. Zie verder De Reclame.

27 juli 1993
HENGELOSE KERMIS
Ondanks regenachtig weer toch geslaagd feest De weersvoorspellingen dat het zou gaan regenen, zijn vooral op de eerste dag van de Hengelose kermis, meer dan uitgekomen. De kermismarkt viel daardoor een klein beetje in het water, de deelnemers aan het standwerkersconcours pakten al snel hun zaken in, want door de regen was het een trieste bedoening. Ook de kermis-attracties kwamen op deze dag niet echt aan hun trekken. Later op de avond werd het beter en trok de drukte wat aan. Ondanks het slechte weer werden de bekende keuringen van de Hengelose marktver. druk bezocht. De voor woensdagavond geplande straten motorraces konden ook geen doorgang vinden. Het bestuur van EMM besloot in samenspraak in verband met de veiligheid deze races af te gelasten. Helaas, maar de veiligheid staat voorop. Zie verder De Reclame.

3 augustus 1993
GROTE KLASSIEKER MOTOREN SHOW OP DE HENGELOSE BRADERIE
Woensdag 4 augustus zal er van 16.00 tot 22.00 uur een grote klassieker motoren show plaatsvinden aan de Marktstraat tijdens de Hengelose Braderie. De organisatie van deze show is in handen van de klassieker afdeling van de Hengelose auto- en motor vereniging HAMOVE en er zal een keur van motoren te zien zijn uit de periode 1940-1974. Deze klassieker afdeling is onlangs opgericht en de leden willen langs deze weg aan het publiek tonen wat voor een fraaie motoren er in de afgelopen decennia zijn gemaakt. Er zullen motoren van diverse makelij te zien zijn zoals uit Engeland BSA Goldstar, Norton, Triumph, Velocette; Italië; Moto Guzzi, Moto Morini, Gilera; Duitsland: BMW, DKW; Tsjechië: CZ, Jawa en waarschijnlijk nog andere merken. Zie verder De Reclame.

HUUB KEMPERS SCHUTTERSKONING VAN HENGELO GLD
In de 3e ronde van het vogelschieten tijdens de Hengelose kermis gelukte het Huub Kempers om met een goed gericht schot de houten vogel van zijn plaats te krijgen en daardoor de titel schutterskoning van Hengelo Gld in de wacht te slepen. Samen met zijn vrouw onderging hij daarna de huldiging die hieraan verbonden is.

AGRARISCHE VROUWEN PROMOTEN DE LANDBOUW EN NATUUR IN HENGELO
Op zaterdag 24 juli jl. vond de jaarlijkse fietstocht plaats, georganiseerd door de Contactgroep Agrarische Vrouwen in Hengelo Gld. Ze waren er weer in geslaagd een aantrekkelijke route uit te zetten over paadjes, waar men normaal aan voorbij rijdt. Op die manier leer je de omgeving pas goed kennen. Langs de route werden diverse bedrijven aangedaan. Bij de fam. Wullink aan de Banninkstraat kon men zien wat er allemaal komt kijken voordat de aardappel op ons bord ligt. Ter kennismaking kon men kiezen uit enkele producten van de aardappelverwerkende industrie. Aan de Wolsinkweg was het varkensfokbedrijf te bezichtigen van de fam. Rexwinkel. Het zag er zeer verzorgd uit wat ook wel moet wil men 24 grootgebrachte biggen per zeug per jaar halen. Bij de fam. Hermans op Elderink was gezorgd voor koffie met pannekoek. Er werd maar liefst met 4 pannen tegelijk gebakken. Op de deel kon men kennis maken met enkele oude ambachten met op de achtergrond accordeonmuziek. Het was hier gezellig vertoeven. Een modern pluimveebedrijf was te bewonderen bij de fam. Toonk aan de Groenendaalseweg. Een toastje met ei liet men zich goed smaken. Via een mooi bospad werd het proefbedrijf “De Marke” aangedaan. De zuivelwagen van Coberco zorgde voor een verfrissend drankje. Zie verder De Reclame.

10 augustus 1993
Meldingen wet milieubeheer
Er zijn meldingen in gevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:
— Stichting Maria Postel, voor het van toepassing worden van het Besluit woon- of kantoorgebouwen op het reeds opgerichte zorgcentrum voor ouderen aan de Koldeweiweg 11 te Keijenborg;
— de Chinese Muur, voor het van toepassing worden van het Besluit horecabedrijven op een reeds opgericht chinees restaurant aan de Raadhuisstraat 1 te Hengelo;
— Harmsen IJzerwaren v.o.f., voor het van toepassing worden van het Besluit doe-het-zelfbedrijven op een reeds opgerichte ijzerhandel aan de Banninkstraat 4 te Hengelo.
— J. L. Kuipers, voor een reeds opgerichte groente/ fruit- en bloemenwinkel aan de Raadhuisstraat 2 te Hengelo;
— G. J. M. Goossens, voor een reeds opgerichte drogisterij aan de Past. Thulsstraat 11 te Keijenborg;
— H. J. Bobbink, voor een reeds opgerichte fietsenwinkel en reparatiewerkplaats aan de Steenderenseweg 7 te Keijenborg, — C. B. Peters, voor een reeds opgerichte supermarkt aan de St. Janstraat 40 te Keijenborg;
— A. Groot Kormeliink, voor een reeds opgerichte optiek aan de Spalstraat 27 te Hengelo;
— E. J. Loman, voor een reeds opgerichte bloemenverkoopkas „Wijnbergen” aan de Kerkstraat 6a te Hengelo. De inrichtingen zijn niet meer vergunning plichtig en vallen onder de algemene regels welke zijn opgenomen in de besluiten.



17 augustus 1993
NIEUW MECHANISATIEBEDRIJF IN HENGELO GLD
Met de nodige ervaring opgedaan in de landbouwwereld en het loonbedrijf, heeft Henk Wissels uit Hengelo Gld de moedige stap gezet op weg naar een eigen onderneming, in de vorm van een landbouwmechanisatiebedrijf. Hij vestigt zich in een bedrijfshal op het nieuwe industrieterrein Winkelskamp. Deze hal is een initiatief van dhr. Kramp uit Varsseveld, welke op zo meerdere plaatsen jonge ondernemers een kans verschaft een eigen bedrijf te beginnen. Tesamen met medewerker Albert Menkveld zal Henk Wissels proberen om de toekomstige klanten ten volle ten dienste te kunnen staan. Op 20 en 21 augustus houdt men open huis in het nieuwe gebouw en vanaf 23 augustus zullen de werkzaamheden beginnen. Voor verdere informatie zie de advertentie elders in deze krant.

24 augustus 1993
REPARATIE DAK REMIGIUSKERK GROTE NOODZAAK
Nadat enige jaren terug het dak aan de zuidzijde van de Remigiuskerk te Hengelo Gld van nieuwe leien voorzien werd, gaat nu ook het dak aan de noordelijke zijde een beurt krijgen. Een ander probleem duikt daarbij op. Door grote lekken zijn heel wat steunbalken aangetast en moeten derhalve eerst gerepareerd worden, voordat de nieuwe dakbedekking aangebracht kan worden. liet bekende aannemersbedrijf Hulshof, een grote op het gebied van restauraties van monumenten, heeft de klus ter hand genomen. Bij de inspectie van het dak en balken kwam men op het idee om de vele rommel, stof en puin op te ruimen. Op de oproep van koster Wentink, kwam een heel legertje vrijwilligers opdagen om het karwei te klaren. Vele containers met rommel werden gevuld. Dit noodzakelijke karweitje dat door een opening in het dak beter geklaard kon worden, draagt er toe bij dat de conditie van de gewelven verbeterd wordt. De restauratie aan het kerkdak zal nog geruime tijd in beslag nemen. Ondanks toegezegde subsidies is deze restauratie een grote aanslag op de financiële positie van de Herv. gemeente. Kerkbestuur en restauratiecommissie doen hun uiterste best om extra middelen te verwerven, ledere bijdrage wordt in dankbaarheid aanvaard. De eeuwenoude Remigiuskerk is een eerbied waardig monument.

CURSUS SPREKEN IN HET OPENBAAR IN HENGELO
Studiehuis Oost-Gelderland, erkende instelling voor basiseducatie, start in september een cursus “Spreken in het Openbaar” in Hengelo. De cursus is bedoeld voor volwassenen, die zich graag wat gemakkelijker willen uiten in een groep of ander gezelschap bv. vergaderingen. In een gezellige sfeer wordt in 12 weken hieraan gewerkt d.m.v. oefeningen als interview, mime- oefeningen en spreekbeurten. Het resultaat van deze cursus is dat men zich vrijer voelt. de eigen fantasie ontwikkelt en meer zelfvertrouwen krijgt in het optreden binnen een groep. Zie verder De Reclame.

OPRICHTING LANDBOUWFEDERATIE HENGELO GLD.
Op 1 september 1993 wordt de Landbouwfederatie Hengelo Gld opgericht. De vorming van een federatie is voortgekomen uit drie reeds bestaande landbouworganisaties namenlijk de GMvL. de ABTB en de CBTB. Er bestond reeds een nauwe samenwerking tussen de drie organisaties. Door de drie organisaties werden dezelfde soort aktiviteiten georganiseerd, voor een steeds kleiner wordende groep. Vooral met grotere manifestaties kwam men elkaar tegen en daardoor ontstond de gedachte om een federatie op te richten, om op bepaalde terreinen de krachten te kunnen bundelen en op die manier sterk te staan als landbouw in Hengelo. Door de gezamenlijke besturen is een bestuur samengesteld, die zich heeft beziggehouden met de voorbereidingen voor de officiële oprichting en het opstellen van een huishoudelijk reglement. Zie verder De Reclame.

31 augustus 1993
INFORMATIE-AVOND ROEMENIë
De Commissie Oost Europa Hengelo Gld houdt op donderdag 9 september a.s. een informatie-avond over het Oost Europa-werk, met name in Roemenië. Deze avond wordt gehouden in „Ons Huis” en begint om 20.00 uur. De heer Rohaan uit Zwolle, Oost Europakenner bij uitstek en contactman voor diverse commissies waaronder die uit Hengelo Gld, bereid gevonden een inleiding te houden over verleden, heden en toekomst in Roemenië. Daarna zal er door de heer Heijink verslag worden gedaan over de laatste reis van hem en de heer Waarlo en diens zoon Hans. Op deze reis zijn 4 Roemeense jongens meegekomen naar Hengelo Gld om te kijken en ideeën op te doen voor de toekomst. Hei is mogelijk om via een tolk vragen te stellen aan deze jongens. Zie verder De Reclame.

BRIDGECLUB HET ELDERINK
In Hengelo Geld start een cursus bridge voor beginners. Wie, wat, waar en hoe vraag u zich af. Wie: voor iedereen die van kaarten houdt. Waar: in zaal Michels ’t Averenck in de Spalstraat. hoe: door je op te ‘geven bij Angelique Hoefsloot of Annelies Groot Landeweer, tel. 1232. Zie verder De Reclame.

Boogschieten bij WILLEM TELL
Op het schietsportcomplex van de S.V. Willem Tell te Hengelo Gld werd een nieuwe discipline geïntroduceerd. Aan een groep Willem Tellers werd door een groep handboogschutters gedemonstreerd hoe deze, in belangstelling toenemende trefsport, beoefend moet worden. Door de handboogschutters werd op een voor deze gelegenheid profesorisch ingerichte schietbaan, hun opmerkelijke kunnen getoond, waarna ook de aanwezige leden van Willem Tell van deze nieuwe discipline mochten proeven. In voorafgaande kennismakings gesprekken is gebleken dat de riante accomodatie van Willem Teil bijzonder geschikt blijkt te zijn om voor de handboogschutters banen te creëren tot wel 30 meter lengte. Gestreefd zal worden om met ingang van het nieuwe jaar een officiële start te maken met dit nieuwe onderdeel. Zie verder De Reclame.

7 september 1993
CHARLES BERENDSEN VOOR DE DERDE KEER KONING VAN DE DUNSBORG
Zaterdag 28 augustus vierde de buurtvereniging “De Dunsborg” voor de achtste keer haar buurtfeest. Wethouder van Petersen loste het eerste schot op de vogel. Daarna volgden 70 schutters hem. Negen ronden duurde dit festijn, maar de vogel kwam niet naar beneden. Na loting bleek Charles Berendsen opnieuw koning te zijn en Marion werd weer koningin. De staart werd ook verloot en was voor Harry •Gotink. De kop en de rechter vleugel werden er af geschoten door Richard Berendsen en Annemieke Melgers schoot de linker vleugel. Zie verder De Reclame.

JEUGDVERENIGING VARSSEL BESTAAT 12,5 JAAR
Op zaterdag 6 november 1993 zal de jeugdvereniging Varssel 12,5 jaar bestaan. Ter gelegenheid hiervan zal er die dag ’s avonds een revue-reunie zijn in kampeerboerderij De Haverkamp te Varssel. De aanvang is 19.30 uur. Naast de huidige leden en hun ouders is het natuurlijk ook de bedoeling dat er zoveel mogelijk oud-leden (en evt. hun ouders) ook aanwezig zijn. Dus mocht u mensen in uw omgeving kennen die lid zijn geweest van de jeugdvereniging, vertel hen dan van 6 november. Zie verder De Reclame.

14 september 1993
WEER EEN MOTORCROSS IN HENGELO GLD
Nadat Hamove in 1989 voor het laatst op het roemruchte circuit ’t Zand, ook bezongen in de hit Oerend Hard van Normaal, een motorcross had georganiseerd, kan de club nu weer een wedstrijd houden. Omdat het landgoed ’t Zand in andere handen overging, kwam Hamove zonder circuit te zitten. Vele pogingen en zeer vele besprekingen zijn er tot nu toe geweest om een andere locatie te vinden. Tot nu toe is Hamove daarin nog niet geslaagd. Onlangs echter kreeg de vereniging een aanbod van de heer Wissels aan de Riefelerdijk te Hengelo Gld om op een stuk land van hem een motorcross te organiseren, een kans die Hamove met beide handen heeft aangegrepen. Zondag 10 oktober staat dit voor de club zeer belangrijke gebeuren op de kalender. ledere motorcrosser van de club of uit de regio kan aan deze wedstrijden meedoen. Op het programma staan de volgende klassen: 125 cc, 250 cc, 500 cc + viertakten, zijspannen en zijspannen viertakten. Na het verkrijgen van de benodigde toestemming is de organisatie op volle toeren gaan draaien om alles zo goed mogelijk te regelen. Van 9.00 uur op zondag 10 oktober kan voor deelname ingeschreven worden, terwijl om 12.00 uur de wedstrijden beginnen. Zie verder De Reclame.

EXPOSITIE VAN AGNES VAN DEN BRANDELER
Van 7 september tot en met 8 oktober exposeert Agnes van den Brandeler haar schilderijen, aquarellen en tekeningen in de hal van het provinciehuis in Arnhem. Agnes is in 1918 in Delft geboren en opgegroeid in Den Haag. Tijdens haar gymnasiumperiode volgde zij lessen in modeltekenen, hetgeen een vervolg kreeg aan de Haagse Academie. In 1973 verhuisde zij van Den Haag naar het Gelderse Hengelo. Daar bloeide haar liefde voor het Achterhoekse landschap op. Zie verder De Reclame.

NORMAAL IN FEESTTENT SEPTEMBERFEESTEN
Eindelijk is het de fam. Bulten gelukt om de Zelhemse groep Normaal naar Zelhem te halen. Slechts een keer is dat tot nu toe gelukt in 1988 toen Normaal optrad in de uitverkochte feesttent bij voetbalvereniging Zelos. Het probleem is dat Normaal de drukste band van heel Nederland is met meer dan 120 optredens per jaar. Die optredens zijn eigenlijk al voor jaren in het voren volgeboekt en vinden veelal in het weekeinde plaats. Daardoor is het moeilijk een mogelijkheid te vinden. De enige mogelijkheid was een doordeweekse dag en die is over het algemeen minder geschikt als concert dag, maar….”Met Normaal op het podium krijg je zelfs op maandagmorgen de tent vol”, aldus Martin Jansen, manager van Normaal, “en als openingsact van de Zelhemse septemberfeesten zal de tent zeker te klein zijn”. Zie verder De Reclame.

W. TE STROET KONING VAN BEKVELD
3 en 4 september hield de buurtverenging Bekveld weer haar buurtfeest. Gelukkig werkte het weer boven verwachting mee en de opkomst was prima, zowel op vrijdag als op zaterdag. Vrijdagavond bracht de toneelvereniging O.C.H, uit Holten het blijspel: “Als de kat van huus is” op de planken. Zaterdagmorgen werd in het bijzijn van de beide wethouders en de gemeentesecretaris het eerste schot gelost voor het vogel schieten. Daarna probeerden de schutters van Bekveld om de vogel naar beneden te halen, dit lukte echter niet, zodat na loting W. te Stroet de nieuwe koning van Bekveld werd. Zie verder De Reclame.

21 september 1993
AL 20 JAAR MAX HAVELAAR KOFFIE
Afgelopen week was het 20 jaar geleden dat de S.O.S. Wereldwinkel startte met het importeren van koffie uit Derde Wereld landen. Nu, 20 jaar later is deze koffie, beter bekend onder de naam Max Havelaar, niet alleen bij wereldwinkels, maar ook hij veel supermarkten verkrijgbaar. Hengelo Gld heeft sinds een paar jaar ook een wereldwinkel. Deze wordt geleid door vrijwilligers die in de zomer op de vrijdagmarkt staan en in de winter onderdak bij Albert Heijn gekregen hebben. Van alle produkten uit de Derde Wereld wordt koffie het meest verkocht. De wereldwinkel heeft hiervan een groot assortiment: rood merk, zilvermerk. koffiebonen, cafeïnevrije koffie, biologische koffie en zelfs oploskoffie. Al deze koffiesoorten dragen een vignet met de koffieboer. Dit is het keurmerk van Max Havelaar. Zie verder De Reclame.

Geslaagd touwtrektournooi Bekveld
TTV Bekveld bestaat 14 oktober 1993 25 jaar en ter gelegenheid hiervan werd zondag 12 september een internationaal touwtrektoernooi gehouden. Onder prachtige weersomstandigheden werden er zeer spannende wedstrijden getrokken. Het toernooi werd geopend door burgemeester Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen en de voorzitter van de jubileum commissie G. Bretveld. In totaal streden 80 teams voor de hoogste plaatsen. Zie verder De Reclame.

Dokter Hanrath

28 september 1993
Dokter Hanrath stopt
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan! Na bijna 34 jaar, heb ik besloten mijn werkzaamheden als huisarts te beëindigen en de zorgverlening over te dragen. Per 1 oktober 1993 zal de praktijk worden voortgezet door collega N. J. C. Eyck. Mijn vrouw en ik nodigen u uit voor een ontvangst tot afscheid en ter kennismaking op vrijdag 8 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur in zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld. De heer en mevrouw Eyck, evenals onze assistente Sonja Otten zullen daarbij aanwezig zijn. Samen zullen zij de praktijk voortzetten op hetzelfde praktijkadres.
TH. J. HANRATH, Hengelo Gld.

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD
 (zie foto) Sport, spanning, sfeer op de Nationale Bondskampioenschappen samengesteld mennen. Dat kunnen de deelnemers en bezoekers verwachten op zaterdag 2 en zondag 3 oktober op terrein de Hietmaat in Hengelo Gld. Ongeveer 50 deelnemers met de beste prestaties van het afgelopen wedstrijdseizoen zullen om het Nationale Bondskampioenschap strijden in de rubrieken: enkel-, twee-, vierspan, tandem paarden en pony’s. Een samengestelde menwedstrijd bestaat uit drie onderdelen: presentatie en dressuur – marathon – vaardigheid. Deze drie onderdelen zijn ontleend aan het rijden met postkoetsen in vroeger tijden. Belangrijk was toen dat het traject binnen een bepaalde tijd werd afgelegd. Van te voren werden paarden, tuigen en koets grondig nagekeken. De gesteldheid van de weg en het omzeilen van onverwachte hindernissen bepaalden de snelheden die nodig waren om op tijd aan te komen. Verantwoordelijk voor het tijdschema was de hulpkoetsier, de zogenaamde groom, die naast de koetsier op de bok zat. Zie verder De Reclame.

VARSSELS SCHOOL- EN VOLKSFEEST
De gemeenschap Varssel e.o. heeft dit jaar meer dan andere jaren de aandacht gericht op het school- en volksfeest. Het is voor de 89e keer feest in en rond de feesttent bij de Varsselse Molen, vrijdag en zaterdag a.s. Vrijdagmiddag hebben de kinderen van de basisschool hun middag middels een spelencircuit en draaimolen. Vrijdagavond vindt voor het tweede jaar het optreden plaats van de eigen toneelgroep “het Varssels Volkstoneel” met het blijspel in de drie bedrijven “As de haan kreit”.Daarna zorgt het bekende trio “Sunshine” voor een gezellige en harmonieuze afsluiting van deze eerste dag in en door eigen beheer.Zie verder De Reclame.

K.B.O. HENGELO GLD BESTAAT 25 JAAR
De K.B.O. afd. Hengelo Gld herdenkt op woensdag 6 oktober a.s. haar 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt erop die dag in zaal Michels, Spalstraat 45 te Hengelo Gld van 16.00 tot 17.00 uur een receptie gehouden. Zie verder De Reclame.

5 oktober 1993
“ALLE HOEKEN VAN HET VELD”
verschijnt in november Inschrijving start komende week “Alle hoeken van het veld”, het boek dat handelt over de geschiedenis van de V. en AV. Pax, zal in november verschijnen. Het is een omvangrijk boekwerk geworden. Vele aspecten uit elk tijdperk laat auteur Willy Hermans de revue passeren. Naast de beschrijvingen van de verschillende tijdperken met alle hoogte- en dieptepunten komen ook veel andere zaken aan bod. Zie verder De Reclame.

NAJAARSKERMIS IN HENGELO GLD
Nog enkele weken en dan wordt in Hengelo Gld de najaars kermis gevierd. Het begint op woensdag 27 oktober met een grote paarden en warenmarkt. Vrijdagavond 29 oktober is er op de Hietmaat een groot vuurwerk. Zatermiddag 30 oktober wordt er in het centrum van het dorp de spectaculaire straten motorrace gehouden en ’s avonds een lampionnen-optocht. De zondag staat in het teken van de vrijmarkt. Zie verder De Reclame.

Vakgarage Sloot Wiendels

 

12 oktober 1993

GOMA METAALWARENFABRIEK GECERTIFICEERD
Vrijdag 1 oktober j.l. hield Goma Metaalwarenfabriek B.V. aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld een Open Dag voor genodigden en relaties en maakte tevens van de gelegenheid gebruik voor de officiële overhandiging van het ISO-certificaat voor kwaliteitsbewaking. Vanaf 14.00 uur was het een komen van de gasten, die het bedrijf bezichtigden. Om plm. 16.15 uur werd met het officiële gedeelte begonnen met een welkomswoord van de heer F. A. Atema. die vervolgens dhr. A. van tier Houwen, directeur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Gelderland. het woord gaf. Zie verder De Reclame.

KEEP THEM ROLLING BIJ HET ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945
Om te vieren dat het Achterhoeks Museum 40-45 nog 4 maanden kan blijven zitten in de oude AH supermarkt te Hengelo Gld is groep Achterhoek/Twente van Keep them Rolling benaderd voor een Concours d’Hlegance. De leden van deze vereniging tot instandhouding van historische militaire voertuigen komen dan ook met een twintigtal voertuigen naar het centrum va n Hengelo Gld, midden voor het museum. Zie verder De Reclame.

19 oktober 1993
NAJAARSCONCERT MUZIEKVER. “CRESCENDO”
Op zaterdag 23 oktober geeft “Crescendo” weer een najaarsconcert in sporthal “de Veldhoek”. Net als de voorgaande keren zal ook dit najaars concert weer in het teken staan van de voorbereiding voor deelname aan het concertconcours op zaterdag 6 november in schouwbrug Amphion te Doetinchem. Zie verder De Reclame.

AFSCHEIDSRECEPTIE DR. HANRATH DRUK BEZOCHT
Na bijna 34 jaar als huisarts in Hengelo GId werkzaam te zijn geweest, achtte de heer Th. J. Hanrath de tijd gekomen, zijn praktijk over te dragen aan zijn opvolger de heer N. Eyck. Vrijdag 8 oktober jl. konden de patiënten opeen receptie in partycentrum Langeler afscheid nemen van de familie Hanrath en kennis maken met de opvolgers, de heer en mevr. Eyck. Dat de heer Hanrath geliefd was, bleek wel uit de geweldige belangstelling. Er was haast geen doorkomen aan en zeer velen moesten buiten aansluiten bij de lange rij wachtenden. Namens de patenten bood dokter B. A. M. Eijkelkamp het afscheidskado aan. Dokter N. Eyck met zijn echtgenote en assistente Sonja Notten zullen samen aan de Kastanjelaan de praktijk voortzetten.

26 oktober 1993
MODELBOUW TENTOONSTELLING
Georganiseerd door M.C.H. “De Hoogvliegers” In het kader van het 15-jarig bestaan van M.C.H. “De Hoogvliegers”, wordt erop zondag 31 oktober a.s. een tentoonstelling georganiseerd. Hier zal worden getoond waar M.C.H, zich de laatste jaren mee bezig heeft gehouden. Deze tentoonstelling zal plaats vinden in de grote zaal van part v centrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld. De tentoonstelling zal duren van 12.00 uur tot ongeveer 19.uur en v alt samen met de najaarskermis en de vrijmarkt. Naast allerlei vliegtuigen zijn er ook helikopters, auto’s en boten te bezichtigen. Ook zal er de benodigde tekst en uitleg worden gegeven bij deze modellen. Verder kunt u met al uw vragen terecht bij één van de leden, die dan volop aanwezig zullen zijn. Om alles nog beter te kunnen laten zien. zullen er diverse videopresentaties worden gehouden. Naast alle modellen die aanwezig zijn. zul er ook op een computer een vlieg-simulator te zien zijn.

TTV BEKVELD VIERT 25-JARIG JUBILEUM
Met een zeer druk bezochte receptie herdacht de TTV Bekveld uit Hengelo Gld op donderdagavond 14 oktober in zaal Wolbrink, haar 25-jarig bestaan. Dhr. G. Bretveld, voorzitter van de feestcommissie opende de avond en heette een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder wethouder van Petersen en gemeentesecretaris van Gijssel. Afgevaardigden van de NTB en oud-leden. Hierna gaf hij het woord aan voorzitter P. Berenpas, die de geschiedenis van TTV Bekveld de afgelopen 25 jaar voor het voetlicht haalde en het waarom van het oprichten van een touwtrekvereniging vertelde. Aan de wieg van TTV Bekveld stonden A. Goossens, R. Ruesink. A. Steenblik en P. Berenpas. Zie verder De Reclame.

2 november 1993
SPORT-CAFE LOKAAL BIJ PAX
Maandag S november a.s. organiseert de v. en a.v. Fax i.s.m. Dagblad “De Gelderlander” Sport-café Lokaal. De/e avond wordt gehouden in de /.aal van clubcafé Wolbrink en begint om 20.(K) uur. Gasten zijn René Notten, oud Pax lid en speler van o.a. Ajax, Feyenoord en Oranje, Raymond Victoria van De Graafschap en Philip Cocu van Vitesse. (woensdag K) november bekerwedstrijd De Graafschap-Vitesse). Verder komen er van Pax Erwin en Timo ten Kale aan het woord en ook trainer Chris Geutjes. Ook wordt nog een andere Hengelose sportvereniging belicht. Zie verder De Reclame.

AANNEMERSBEDRIJF HENDRIKS GAAT DOOR
De laatste tijd circuleren in Hengelo Gld en omgeving geruchten dat aannemersbedrijf Hendriks aan de Kruishergseweg te Hengelo Gld zou stoppen met de bouw-aktiviteiten. Niets is echter minder waar, zo stelt de directie van het genoemde aannemersbedrijf. Alle aktiviteiten die wij hebben gaan gewoon door. Aannemersbedrijf Hendriks richt zich op nieuwbouw, verbouw, onderhoud bedrijfsgebouwen, klantenwerk, diverse houtbewerkingen, verkoop van alle soorten tuin- en timmerhout. Tevens heeft fa. Hendriks een nieuwe machine aangeschaft voor het vervaardigen van tuinhuisjes en bergingen. Alle geruchten omtrent vermindering van aktiviteiten zijn uit de lucht gegrepen. Hebt u bouwplannen, neem gerust contact op. Het telefoonnummer is 1448.

RONDUM REURLE OP 6 NOVEMBER VANUIT OUDSTE ETABLISSEMENT IN HENGELO GLD.
Redactie en technische staf van het Omroep Gelderlandprogramma Rondum Reurle strijken op zaterdag 6 november neer in de oudste horeca-gelegenheid van het Gelderse Hengelo: Zaal Langeler aan de Spalstraat. Gasten van presentator Arie Ribbers zijn o.a. bakker Roel Kreunen en zijn zonen Rudi en Jean. Van bakkers wordt meestal gezegd dat ze slapen als ze niet werken, maar Roel Kreunen is de uitzondering die de regel bevestigt. De Hengelose bakker heeft een zwak voor klassieke motorfietsen, terwijl ook de plaatselijke motorclub HAMOVE altijd op zijn medewerking kan rekenen. In Rondum Reurle zal het vooral gaan over de motorfietsen uit vroeger tijd. Bezoekers van de uitzending, die zoals (bijna) altijd vrij entree hebben, zullen een aantal van Kreunens pronkstukken kunnen bewonderen. Rudi en Jean, de beide zonen van bakker Kreunen, hebben de liefde voor de motorsport met de paplepel ingeschept gekregen. Zij zijn de stuwende krachten geweest achter de enkele jaren uitgebrachte actiefilm “Miami Vice in de Hengelose’mais”. Een rolprent die regionaal vele duizenden bezoekers heeft getrokken. Daarnaast is Jean al sinds zijn kinderjaren gefascineerd door alles wat met de Tweede Wereldoorlog heeft te maken. Die meer dan gewone belangstelling heeft geleid tot een grote collectie voorwerpen en kledingstukken die worden tentoongesteld in het Achterhoeks Museum 1940-1945. Een deel van de collectie zal voor en na de uitzending in zaal Langeler te zien zijn. Zie verder De Reclame.

9 november 1993
NAJAARSVERGADERING ANBO HENGELO GLD
“Miami Vice in de Hengelose Mais” Woensdag 17 november a.s. om 2.00 uur n.m. houdt de ANBO afdeling Hengelo Gld in zaal Wolbrink haar najaarsvergadering. Na de vergadering volgt tic speelfilm “Miami Vice in de Hengelose Mais”. deze wordt gedraaid door de heer Rudi Kreunen. Deze film, die in I998 in premiere ging. is in zijn geheel gemaakt door het HAMOVE-filmteam uit Hengelo Gld, zowel het verhaal, alsook de opnamen, stunts, effects, muziek en de montage. Deze circa anderhalf uur durende film gaat over 2 Hollandse jongens (Beau en Makka ) die een recherche-opleiding in Miami (USA) hebben gehad en teruggekeerd in Hengelo een zware criminele bende, die aktief bezig is, met veel humor en aktie onschadelijk weten te maken. Naast talloze spelers en figuranten werkten aan de film o.a. mee: De zijspan-wereldkampioenen Streur en Schnieders.

16 november 1993
Woningbouwvereniging Thuis Best Controle gegevens woningzoekenden.
Een dezer dagen zullen alle woningzoekenden ingeschreven (voor 1 juni 1993) een brief met controleformulier ontvangen. Het is de bedoeling dat het ingevulde controleformulier voor 1 december a.s. ingevuld en getekend terug wordt gezonden. Indien op genoemde datum het formulier niet terug is wordt aangenomen, dat niet langer prijs wordt gesteld op inschrijving als woningzoekende. Vervolgens zal men dan ook worden uitgeschreven. Zie verder De Reclame.

VAKGARAGE, PERSOONLIJKE SERVICE IN DE BUURT
Per 1 oktober is garage Wiendels overgenomen door Hans Sloot en is aangesloten bij de Vakgarage organisatie, een landelijke groep met bijna 200 aangesloten garagebedrijven. Deze bedrijven zijn herkenbaar aan een rood/wit geblokte gevel, persoonlijke service, scherpe prijzen door gezamenlijke inkoop, landelijke reclame, perfecte garantie en een wel zeer klantvriendelijk service-pakket. Daarin onder andere de Vakgarage Klantenpas en/of Vakgarage Service PLUS Service, welke recht geven op extra voordeel of zelfs hulp bij pech of ongeval door geheel Europa. Zie verder De Reclame.

23 november 1993
Tafeltennis in Hengelo?
Jazeker, kom vrijblijvend en kosteloos 8 weken spelen. Elke maandagavond vanaf 20.00 uur. Alle benodigdheden worden U ter beschikking gesteld. t.t.v. Goma Gymzaal, Leliestraat 1a Hengelo Gld.

SOCIALISATIE-GROEP VOOR MANNEN
De socialisatie-groep is bedoeld voor mannen, die ontevreden zijn over hun leven nu en dat willen veranderen. Deze vorm van groepsmaatschappelijk werk wordt aangeboden aan de (mannelijke) inwoners van het werkgebied van de gemeenten Gorssel, Hengelo (Gld), Lochem, Ruurlo, Steenderen, Twello, Vorden, Warnsveld, Zelhem en Zutphen. In de groep leren de deelnemers – door praten, luisteren, oefenen, spelvormen en huiswerk-opdrachten – anders naar hun problemen te kijken; met steun van de groep wordt nieuw gedrag geoefend, zodat het leven meer wordt, zoals men dat zelf wil. Zie verder De Reclame.

Waamelink stopt

30 november 1993
CURSUS ROEMEENSE TAAL KAN VAN START
In overleg met de Volksuniversiteit te Doetinchem is geregeld dat er in Hengelo Gld een cursus Roemeense taal kan worden gehouden, die in januari a.s. van start zal gaan. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze cursus. Opgave en inlichtingen bij A. Lubbers. Hengelo Gld. Tel. 05753- 1253.

SCHOLEN HELPEN VOEDSEL INZAMELEN VOOR VLUCHTELINGENKAMPEN ROND ZAGREB
Evenals vorig jaar gaat de Commissie Oost Europa Hengelo i.s.m. de stichting Help Voormalig Joegoslavië uit Doetinchem weer een voedselaktie houden voor de vluchtelingen. Dit keer is het de bedoeling dat men met een vrachtauto vol naar de vluchtelingenkampen rond Zagreb gaat. De scholen in de gemeente Hengelo willen hier hun medewerking aan verlenen. De kinderen krijgen allemaal een stencil mee naar huis, waarin de nodige informatie staat en waarin wordt gevraagd om een voedselpakket samen te stellen. Deze pakketten kunnen dan weer mee naar de scholen worden genomen, waar de commissie Oost Europa ze op 11 december ophaalt. Zie verder De Reclame.

7 december 1993
VOEDSELAKTIE t.b.v. VLUCHTELINGENKAMPEN ROND ZAGREB
Zoals U wellicht nog weet hebben vorig jaar o.a. de gemeentes Hengelo, Steenderen en Wichmond meegewerkt aan een grote voedselaktie voor de Bosnische vluchtelingen. Die aktie werd georganiseerd door de Commissie Oost Europa Hengelo i.s.m. de Stichting Help Voormalig Joegoslavië uit Doetinchem. Een oplegger vol is er toen naar Porec en Zagreb gebracht. Helaas is de situatie in Bosnië alleen maar ernstiger en onoverzichtelijker geworden. Aan deze toestand zelf kunnen we niets direkt doen, maar aan de gevolgen wel. Duizenden vluchtelingen, die letterlijk omkomen van de honger en de kou, kunnen we met z’n allen helpen. Opnieuw zijn de handen in elkaar geslagen en zal er tussen Kerst en Nieuwjaar weer een oplegger met voedsel vertrekken naar de vluchtelingenkampen rond Zagreb. De vrachtwagen is evenals vorig jaar beschikbaar gesteld door de fa. Bosman uit ’s Heerenberg. terwijl Diesel Service Doetinchem en diverse HKM leden de overige transportkosten sponsoren. Om deze vrachtwagen vol te krijgen is weer uw hulp nodig. Een pakket kan bestaan uit de volgende artikelen: fruit, groente en vlees in blik; babyvoeding; crackers; rijst; suiker; meel; toiletpapier; maandverband; tandpasta; afwasmiddel; waspoeder: zeep. Zie verder De Reclame.

14 december 1993
“NATIONALE PROEFDAG” BIJ DE ECHTE BAKKERS
Bij de 350 echte Bakkers in Nederland wordt op vrijdag 17 december een voorproefje gegeven op Kerstmis. Die dag wordt voor het eerst in ons land de “Nationale Proefdag” gehouden en kan er gesmuld worden van traditionele kerstlekkernijen. Tijdens de proefdag worden typische kerstprodukten aangeboden. Het assortiment wordt door de echte bakker samengesteld en kan variëren vaneen kerststol. roomboteramandel kerstkransen en staven tot hulstbrood. Hulstbrood is een van de typische kerst produkten die alleen door de 350 echte bakkers, herkenbaar aan het gele logo en aangesloten bij het echte bakkersgilde. worden gebakken. Hulstbrood laat zich het best omschrijven als een gevuld brood met de ingrediënten vaneen stol als uitgangspunt. Na een ingewikkeld procédé van rijzen en vormgeven ontstaat een bolvorm die voorzien wordt van een laag witte fondant en decoreersneeuw. De garnering, waaraan het brood zijn naam ontleent, bestaat uit groene hulsttakjes met rode besjes van marsepein. Het echte hulstbrood van de echte bakker heeft in het midden een kaars om de perfecte sfeer te creëren.

21 december 1993
Aannemersbedrijf H.J. MENTING wordt overgenomen
Per 1 januari 1994 maak ik gebruik van de V.U.T. Mijn bedrijf wordt per die datum overgenomen door aannemersbedrijf Gebr. Scharenborg b.v. uit Haaksbergen. Het bedrijf zal door genoemd aannemersbedrijf verder worden gevoerd onder de naam Menting b.v. Voor onze medewerkers zal er in de nieuwe situatie niets veranderen. Voorlopig zal ik als adviseur aan het bedrijf verbonden blijven. Alle cliënten wil ik bij deze heel hartelijk bedanken voor het genoten vertrouwen. Mijn opvolgers beveel ik van harte bij U aan.
H. J. MENTING.

B.V.CONCORDIA ’54 ORGANISEERT NED. KAMIMOENSCHAP DRIEBANDEN
Biljartvereniging Concordia ’54 bestaat in 1994 veertig jaar. Ze gaat dit vieren in het najaar van dit jaar, maar er wordt vanaf de eerste maand actief georganiseerd, Het eerste evenement vindt plaats in het weekend van 14 tot 16 januari, namelijk het Nederlands Kampioenschap Driehanden klein eerste klas. Uit heel het land komen de spelers, van Maastricht tot Vriesland. Maar alsof het van te voren berekend was is er een speler uit Hengelo Gld zelf, namelijk Henk Meerbeek die zich als Gewestelijk kampioen wist te plaatsen voor dit eervolle toernooi. Zie verder De Reclame.

OPEN HUIS Fa. G. Onstenk Eiken meubelen
Op ons nieuwe adres Molenenk 20 Hengelo van maandag 27 december tot en met donderdag 30 december elke dag van 10.00 tot 21.00 uur. Ons assortiment bestaat uit eiken en grenen meubelen ook hebben wij moderne slaapkamers U vindt ons op het industrieterrein Molenenk 20 t.o. Hartelman Motoren Hengelo.

 

28 december 1993
NIEUW! AEROBICS BIJ ACHILLES
Aerobics is een leuke en goede manier om iets te doen aan de conditie. Met aerobics beweeg je je actief op muziek. Centraal staat het plezier om met een groep oefeningen uit te voeren. Zie verder De Reclame.