4 januari 1994
LANDBOUWFEDERATIE HENGELO GLD
Op 1 september 1993 is de Landbouwfederatie Hengelo opgericht. Als officiële oprichtingshandeling onthulden de voorzitters van de drie organisaties, de AHTH, de CBTB en de GMvL het logo van de LLH. Het zijn drie cirkels die in elkaar overlopen, voor elke organisatie een cirkel. Deheer Pieter Hos. voorzitter van het waterschap IJsseland Baakse Heek hield op deze vergadering een interessante inleiding over het werk van het waterschap en de aktiviteiten die in de nabije toekomst aan de orde komen. Op 10 november was er speciaal een avond voor de varkenshouders. Omdat de situatie in de varkenshouderij echt een crisis aan het worden is, werd het tijd om gezamenlijk de knelpunten eens onder ogen te zien. De heer Jos Roemaat bracht de structurele oplossingen voor de toekomst aan de orde. Uit deze inleidingen blijkt dat vooral goede aanpak van de bedrijfsvoering geëist is om de problemen voorde toekomst de baas te blijven. Zie verder De Reclame.

11 januari 1994
NIEUW LOGO V. EN A.V. PAX
Tijdens de najaarsledenvergadering van de v. en a.v. Pax is besloten om een nieuw clublogo te gaan voeren. Het logo, dat ontworpen is door John Eijsink (speler van het 10e elftal) heeft de volgende belangrijke punten: – clubkleuren blauw-wit – herkenbaarheid van de soort sport die Pax heden ten dage bedrijft = voetbal – naast de officiële clubnaam ook de plaatsnaam – een afbeelding die onlosmakelijk verbonden is met Hengelo Gld Kortom: herkenning in een oogopslag. Zie verder De Reclame.

Bakkerij Kreunen

18 januari 1994

ONS HUIS 25 JAAR
Op 29 januari 1994 zal het 25 jaar geleden zijn, dat “Ons Huis” werd geopend. Een door het bestuur ingestelde jubileumkommissie is al geruime tijd bezig met voorbereidingen om dit heuglijke feit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Naast een receptie is er voor de jeugd een goochelaar en voor de gebruikers een muzikale avond georganiseerd. Ook zal in de kerkdienst op 30 januari aandacht aan het jubileum worden geschonken. Reeds in 1957 werd het idee geboren om voor het toenmalige verenigingslokaal, een restant van de oude Piersonschool, iets anders te krijgen. In 1958 werd daartoe een kommissie benoemd en in 1960 kreeg het vastere vorm door de oprichting van de “Stichting Huis der Hervormde Gemeente”. Aanvankelijk leefde zelfs de gedachte vaneen jeugdcentrum, doch dat bleek zeker niet haalbaar. Er is heel wat afgewogen, maar met vereende krachten kon 25 jaar geleden toch het hervormd gemeentecentrum worden gerealiseerd. Naast vele particuliere giften en een soort garantverklaringen in het kader van een vijf-jaren plan, heeft de diaconie er destijds met het verstrekken van een lening voor gezorgd dat het werd aangedurfd het gebouw neer te zetten. De aanbesteding vond plaats in oktober 1967 en wel voor een bedrag van ƒ 200.600,-. Op 29 januari 1969 was de opening. Zie verder De Reclame.

25 januari 1994
REISVERSLAG VOEDSELAKTIE VLUCHTELINGEN ZAGREB
Comfortabel zittend in je luie stoel is liet maar moeilijk je voor te stellen dat op nog geen 20 uur rijden hier vandaan, mensen “wonen”, in vluchtelingenkampen. Mensen die alles hebben moeten achterlaten, hun huis. alles wat ze opgebouwd hebben en soms ook hun familieleden. Als je daar bent en loopt door zo’n kamp. een barak met vertrekjes van 4x 4 meter, waar een gezin in woont, dan ga je je realiseren wat voor een puinhoop het is in voormalig Joegoslavië. Wat voor verdriet er is bij deze mensen, slachtoffer van een voor ons onbegrijpelijke oorlog. Het lijkt mooi met 3 grote trailers vol voedsel, hulp bieden aan deze mensen en het moet ook gebeuren. Maar hoe triest moet het zijn om slachtoffer te zijn en afhankelijk te zijn van deze hulp. Daarom denk je als je daar bent. “ik wil hier niet zijn als de gulle gever” of “ik wil geen aapjes kijken”. Nee je wilt deze mensen laten merken dat je “medemens” wilt zijn en dat de trailers vol zijn met meer dan alleen maar voedsel. Vol met medeleven en vol van protest tegen de zinloosheid van zo’n oorlog. Dit is het wat we ook proberen over te brengen. Evenals het IRC (International Rescue Committee), de instelling die de zorg voorde mensen in de kampen op zich heeft genomen en voor een eerlijke goede verdeling zorgt. Zie verder De Reclame.

KOFFIECONCERT MUZIEKGROEP SPOL
De Zelhemse muziekgroep Spöl zal op zondag 6 februari a.s. te horen zijn in restaurant “De Smid” in Keijenborg. De groep, die inmiddels al weer bijna 9 jaar bestaat, is bekent vanwege haar cabareteske presentatie van dialectmuziek. waarbij humor en ernst een rol spelen en waarbij alledaagse zaken op een originele manier worden belicht. Inmiddels is al een groot deel van het repertoire van Spöl vastgelegd op CD. Zie verder De Reclame.

NED. KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN EERSTE KLAS
In het weekend van 14-16 januari werd in hotel Leemreis het Nederlands kampioenschap driebanden eerste klas gespeeld. De organisatie lag in handen van de biljartver. Concordia ’54. Het is een zeer geslaagd toernooi geworden met een groot aantal toeschouwers. Dit lag zeker niet in de laatste plaats aan de plaatselijke favoriet H. Meerbeek. Helaas voor zijn vele supporters kwam hij niet verder dan een zesde plaats. Wel deed hij van zich spreken door de beste partij neer te zetten in 22 beurten. De hoogste serie van 16 caramboles werd gemaakt door Patrick Willems uit Maastricht. Zie verder De Reclame.

OPRICHTING TOURCLUB IN KEIJENKORG
Onlangs kwam een groep enthousiaste toerfietsers in zaal Winkelman in Keijenborg bijeen om te komen tot de oprichting van een toerfietstclub. In de voorafgaande periode waren bij wijze van experiment twee keer per week gezamenlijk tochten gereden. De tamelijk grote opkomst was al een indicatie dat dit initiatief werd gewaardeerd. Het was dan ook nauwelijks verrassend te noemen dat er werd besloten tot de oprichting van Tourclub Keiaosers. Zie verder De Reclame.

1 februari 1994
WAARDIG AFSCHEID VAN UNIEK MUSEUM
Het Achterhoeks Museum I940-I945 in Hengelo Gld is genoodzaakt om op 30 januari a.s. haar deuren te sluiten . Vanaf 25 jun i is het museum gevestigd in de voormalige AH supermarkt aan de Raadhuisstraat 4 te Hengelo Gld. Ondanks het tijdelijke karakter is het opstellen van het unieke en authentieke oorlogs en verzets materiaal een groot succes geweest in deze formule. De bezoekers die uit heel Nederland afkomstig zijn spreken stuk voor stuk hun waardering uit over de goede lijn en duidelijke bijschriften. Deze tevredenheid blijkt ook uit de vele en bijzondere schenkingen die Jean Kreunen heeft ontvangen in de afgelopen 7 maanden. De collectie zal voorlopig in opslag gaan totdat er een goed en het liefst permanent onderkomen is gevonden. Het museum wordt op 30 januari in stijl gesloten met een optocht van ca. 20 militair historische voertuigen door Hengelo en deze zijn dan aansluitend van 14.00 tot l 7.00 uur te bezichtigen voor het museum aan de Raadhuisstraat 4. Om 17.00 uur zal door een trompettist in Canadees uniform de Last Post worden geblazen en daarmee wordt het museum in Hengelo waardig gesloten. Het museum is dus nog geopend zondag 30 januari a.s. van 14.00-17.00 uur.

HENGELO GLD RESERVERINGEN BIJ DE VVV
Het VVV-kantoor te Hengelo Gld is voor velerlei doeleinden geschikt, zo ook voor boekingen van fiets- en wandelarrangementen in Nederland. Boekingen voor CenterParcs en Grand Dorado en voor busreizen van Morren. Bax en Betuwe Express. Verder kunnen de informatrices inlichtingen verstrekken over vakantie s veraf en dichtbij en over verschillende evenementen in de buurt. Het kantoor bevindt zich aan de Kervelseweg 1a te Hengelo Gld.

Dokter Eijkelkamp

Achilles

8 februari 1994
RIJVAARDIGHEIDSTESTVOOR50-PLUSSERS IN HENGELO EN KEIJENBORG
U bent 50 jaar of ouder. Dit betekent in de meeste gevallen dat U al tientallen jaren Uw rijbewijs hebt. Die lange ervaring is echter tegelijkertijd Uw vriend en vijand. Immers, heel onopgemerkt sluipen er routines met riskante foutjes in Uw rijstijl. Tel daar nog bij, dat de wegen en kruispunten zoveel ingewikkelder zijn geworden en dat er inmiddels veel veranderd is in de verkeersregels. Om Uw huidige rijvaardigheid te testen, hebben de gezamenlijke ouderenbonden ANBO en KBO Hengelo Gld en de KBO Keijenborg (in navolging van andere plaatsen in ons land) het initiatief genomen om een rijvaardigheidstest in onze gemeente te organiseren, waaraan iedere 50-plusser kan deelnemen, zulks in samenwerking met de VVN (Veilig Verkeer Nederland) en ondersteund door de ANWB en de BOVAG. Zie verder De Reclame.

FEESTELIJKE HERDENKING 25 JAAR “ONS HUIS”
Het weekend van 29 en 30 januari herdacht het gemeentecentrum “Ons Huis” op feestelijke wijze haar 25-jarig bestaan. Nadat het oude verenigingslokaal aan de Piersonschool was afgebroken, bleven o.a. de verenigingen zonder een ontmoetingsplaats zitten. Verschillende mensen lieten hun gedachten er over gaan, hoe dit probleem op te lossen was, met als resultaat dat 25 jaar geleden “Ons Huis” werd geopend. De feestelijkheden begonnen zaterdagmorgen 29 jan. met optredens van een goochelaar voorde kinderen, ’s Middags hield het besturen de aktiviteiten commissie een feestelijk en druk bezochte receptie. Ceremoniemeester Chris Lubbers opende met een welkomswoord tot de aanwezigen en gaf het woord aan voorzitter Gerrit Lubbers. die in zijn toespraak dieper op het ontstaan van “Ons Huis” inging. “Het is vandaag precies 25 jaar geleden, dat “Ons Huis” open ging”, aldus Lubbers. De allereerste voorzichtige gesprekken om tot oprichting te komen vonden al in 1957 plaats. Sindsdien volgde nog menig gesprek, soms tot diep in de nacht, totdat in 1967 de aanbesteding plaats vond en daarna de reeds genoemde opening. In die 25 jaar vonden ook de nodige uitbreidingen en verbeteringen plaats. In die 25 jaar heelt “Ons Huis” maar 2 beheerdersechtparen gekend. De eerste 15 jaar Herman en Gerda Lubbers en de laatste 10 jaar Wim en Joke van Dokkum. “Ik hoop dat “Ons Huis” nog lange tijd dezelfde functie mag vervullen” , aldus Gerrit Lubbers. die hiermee de receptie opende. Zie verder De Reclame.

15 februari 1994
POLITIEK FORUM IN HENGELO
De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). afdeling Hengelo, organiseert op woensdagmiddag 10 februari a.s. om 2 uur in zaal Wolbrink een Politiek Forum, bestaande uit raads- en/of bestuursleden van het CDA, PvdA en VVD. Aanleiding is de komende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 2 maart a.s. In een korte inleiding zullen vertegenwoordigers van de 3 partijen, die zitting hebben in de raad trachten de standpunten in hun verkiezingsprogramma’s ten aanzien van het seniorenbeleid kenbaar te maken. Waarna de aanwezigen volop de gelegenheid krijgen kritische vragen te stellen. Zie verder De Reclame.

WAT HEBBEN DE POLITIEKE PARTIJEN DE BOEREN TE BIEDEN DE KOMENDE VIER JAREN
De Landbouw federatie Hengelo organiseert op donderdag 24 februari om 20.00 uur in zaal Langeler een waarschijnlijk verhelderende avond over de Hengelose politiek. Iedereen de belangstelling heeft om deze avond bij te wonen is van harte welkom. De politiek zit niet alleen in Den Haag, ook Hengelo kent zijn eigen gemeentepolitiek. Met het oog op de komende verkiezingen zijn de politieke partijen van Hengelo uitgenodigd om uit te leggen wat ze de komende vier jaren te bieden hebben voor de boeren. Zie verder De Reclame.

WONINGCORPORATIE THUIS BEST (HENGELO VORDEN) 75 JAAR
“Den 7den februari 1919 zijn des avonds ten 7 1/2 ure inde zaal van ‘het Nut’ te Vorden 53 mannen bijeengekomen met het doel eene vereniging te stichten, welke zal trachten door het bouwen van goede woningen althans enigszins te voorzien in de grote behoefte aan volkshuisvesting.” De oprichtingsvergadering wordt geleid door burgemeester Arriëns van Vorden. Nadat de burgemeester een kort relaas over de wordingsgeschiedenis van de op te richten vereniging, namelijk het zich betrokken voelen voor de huisvesting van sociaal zwakkeren en de Oprichting van een woningbouwvereniging in Zutphen. nodigt hij allen die aan de oprichting mee willen werken, als lid toe te treden door het nemen van een of meer aandelen á ƒ 10,00. Het aandeel nr. 1 wordt thans in hel kantoor van Thuis Best te Hengelo zorgvuldig bewaard. Zie verder De Reclame.

CDA

22 februari 1994
ACHTERHOEKSE CAMPINGS KINDER- EN MILIEUVRIENDELIJK
Het inmiddels vier jaar bestaande samenwerkingsverband “Kamperen in de Achterhoek” van 22 campings onder leiding van Streek-VVV Achterhoek, organiseert in 1994 twee bijzondere activiteiten. In de meivakantie, van 5 tot en met 15 mei 1994, is het kinderweek bij de campings en de maand juni staat in het teken van fietsen voor het milieu. Het is de tweede achtereenvolgende keer, dat het kampeersamenwerkingsverband een kinderweek organiseert. Het evenement was vorig jaar zo’n groot succes, dat de kampeerterreinen hebben besloten er een jaarlijks terugkerend festijn van te maken. Zie verder De Reclame.

Partij van de Arbeid

1 maart 1994
GROOT NIEUWS OP DE LEER
Op donderdag 10 februari kwam het verlossende telefoontje van de Gedeputeerde Staten van Gelderland dat niets meer de grootse verbouwing van “De Leer” in de weg staat. De aannemingsovereenkomst tussen de hoofdaannemer Besselink-Reugebrink en het schoolbestuur is inmiddels gesloten. De verbouwing houdt o.a. in: – nieuwe aluminium kozijnen met dubbele beglazing – groot onderhoud zowel binnen als buiten het schoolgebouw – de bouw van een nieuw kantoor onder de bestaande cockpit aan de St. Michielsstraat De verbouwing wordt in vier fasen uitgevoerd. Zie verder De Reclame.

Partij van de Arbeid

8 maart 1994
VOORLOPIGE UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN HENGELO Gld
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Hengelo Gld op 2 maart was het opkomstpercentage 72.4%. Het aantal opgeroepen personen was 6457. Er verschenen 1776 personen niet. Er werden 34 ongeldige stemmen uitgebracht, waardoor er totaal 4647 geldige stemmen werden uitgebracht. De zetelverdeling is als volgt: C’DA 7, P.v.d.A 3 en VVD 3. Zie verder De Reclame.

K.B.O. “ONS GENOEGEN” KEIJENBORG
Op donderdag 10 maart houdt de K.B.O. “Ons Genoegen” uit Keijenborg weer een ledenbijeenkomst in dorpshuis de Horst. De aanvang is 19.00 uur. Thema van deze avond is “Geestelijk gezond ouder worden”. Medewerking wordt verleend door dhr. K. Jansma van “Den Ooiman” en dhr. Boonman van het RIAGG. De presentatie heeft als invalshoek een praktijkverhaal over depressie. Zie verder De Reclame.

15 maart 1994
GESLAAGDE VOORJAARSUITVOERING CHR. MUZIKKVER. “CRESCENDO”
Op zaterdag 5 maart j.l. hield de chr. muziekvereniging “Crescendo” haar jaarlijkse voorjaarsuitvoering in sporthal “de Kamp” te Hengelo Gld. Na het openingslied, gezang 434 en een welkomswoord van voorzitter H. Waarlo. was het woord aan de lady-speaker mevr. J. v.d. Velde, die het gehele programma op een leuke manier aan elkaar praatte. Als eerste kwam de leerlingengroep van de harmonie o.l.v. van H. Kraxner aan bod. Deze groep bracht 2 nummers ten gehore. Ondanks de zenuwen van de jonge muzikanten brachten zij het er goed af en zij kregen dan ook een welverdiend applaus. Zie verder De Reclame.

HAVERKAMP ’n nieuwe Achterhoekse cultuur-schok….
Wat een succes had en heeft hij al bij zijn verschijning tijdens optredens van Normaal! Menigeen kan zich de taferelen nog wel voor de geest halen, die zich voordoen als Hendrik Haverkamp ten tonele verschijnt. En nu heeft dit curieuze heerschap ook nog een eigen band geformeerd rondom zijn persoon…! Deze band die – hoe kan het ook anders – de naam ‘HAVERKAMP’ draagt, bestaat uit zes man. Met persoonlijke ervaring van de musici die varieert van dansorkestje tot hardrockband Vangouw (winnaar van Veronica talentenjacht) komt HAVERKAMP niet onbeslagen ten ijs. Dat erop het podium in al het enthousiasme wel eens wat mis gaat, komt dan ook grotendeels door het chaotische en onvoorspelbare gedrag van Hendrik zelf. Zie verder De Reclame.

VERTREK WIJKVERPLEEGKUNDIGE BERDIEN TE BRAAKE-LUKKEZEN
Na 12 jaar als wijkverpleegkundige te hebben gewerkt in Hengelo, zal Berdien te Braake-Iukkezen per 23 maart a.s. Hengelo verlaten voor een funktie bij de GGD te Doetinchem. Zij dankt een ieder voor de gastvrijheid en de samenwerking. Haar taken worden overgenomen door collega’s. Voor eventuele informatie kan men bellen met 06-8806 (20ct/min).

DCH Damclub

22 maart 1994
KONINGINNEDAG 1994
Ook dit jaar zal er een optocht zijn . Er is geen vast thema. Iedereen is vrij in de keuze van zijn onderwerp. Wie met een versierde wagen met thema komt krijgt startgeld. Net als andere jaren zien wij graag groepjes kinderen of individuen op een leuke manier meedoen aan de optocht. Verenigingen uit Hengelo kunnen op Koninginnedag met een kraam op het feestterrein gaan staan. Men kan bijv. iets gaan verkopen of de bezoekers spelletjes laten doen. Elk leuk initiatief is welkom. Op deze manier kunnen ze een aardige cent voor hun verenigingskas verdienen. Wie interesse heeft kan kontakt opnemen met de heer A.J. v.d. Velde. tel. 3026. Opgeven voor 2 april. Zie verder De Reclame.

JAARVERGADERING HENGELO’S GEMENGD KOOR
Op 8 maart j.l . werd de jaarvergadering gehouden van het Hengelo’s Gemengd Koor. Er waren slechts 2 leden afwezig op deze historische bijeenkomst. Historisch, omdat de heer Wim Geurtzen de voorzittershamer voor het laatst zou hanteren. Hij heette iedereen van harte welkom en in het bijzonder de dirigent Bert Nijhof. De voorzitter memoreerde in zijn openingswoord de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar, met als hoogtepunt de huldiging van mevr. Wiebke Bruggink van de Velde, die haar 50-jarig zangersjubileum vierde en de organisatie (samen met de Keijenborgse kerkkoren) van het concert door “Sindi Putnu Darzs” uit Riga, Letland, zoals ieder jaar werd eerst aan mevr. Gerda en de heer Hans Langeler een bloemenhulde gebracht voor hun gastvrijheid en de fijne samenwerking met het koor. Men hoopt dat dit in de toekomst zo zal blijven. Zie verder De Reclame.

29 maart 1994
OPEN HUIS Schoenmode Hermans
Hierbij deel ik U mede, dat ik per 1 april a.s. bij mijn ouders in de zaak treedt. Vandaar dat wij u uitnodigen om onze zaak te bezoeken, die in een nieuw jasje is gestoken. Wij houden open huis op donderdag 7 april a.s. vanaf 16.00 tot 20.00 uur om nader kennis te maken onder het genot van een hapje en een drankje. U bent allen van harte welkom. Met vriendelijke groeten, Elise Wiendels-Hermans. P.S. Om dit te vieren, geven wij in de week van 7 tot en met 16 april 10% korting. Schoenmode Hermans ook voor pedicure, reparatie in eigen werkplaats. Pastoor Thuisstraat 8 7256 AX Keijenborg tel. 05753-1669

100.000e MAALTIJD TAFELTJE DEKJE
Op 21 maart j.l. werd mevr. G. Wasseveld-Bruil, Het Karspel 38 alhier verrast met een feestelijke bos bloemen, niet omdat de lente was begonnen, maar omdat aan haarde 100.000e maaltijd werd verstrekt. Dit gebeurde in aanwezigheid van het bestuur en de coördinatoren van de Hulpdienst Hengelo en Keijenborg, t.w. mevr. D. Bonenberg te Hengelo en mevr. A. van Aken te Keijenborg, alsmede de directeuren de kok van verzorgingscentrum “De Bleijke” en de heer H. Bouwmeester te Hengelo, die de eer te beurt viel deze maaltijd te bezorgen. Mevr. Wasseveld was zichtbaar ontroerd met deze huldiging. Zie verder De Reclame.

6 april 1994
TENNISVERENIGING KEISLAG OPENT NIEUW CLUBGEBOUW
Op zaterdag 9 april a.s. zal de tennisvereniging Keislag uit Keijenborg haar nieuwe clubgebouw aan de Sint Janstraat te Keijenborg openen. Vanaf 14.30 uur kunnen belangstellenden terecht in zaal Winkelman, waar van 15.00 tot 16.00 uur een receptie wordt gehouden. Om ongeveer 16.00 uur zal hel clubgebouw officieel worden geopend door wethouder H. Meurs. Daarna kan men het clubgebouw bezichtigen.

DE WERELDWINKEL OP DE MARKT UW DAALDER WAARD
De Wereldwinkel gaat weer naar buiten. Vanaf 8 april staan ze met de kraam op de vrijdagmarkt: met een keur aan Derde Wereldlanden produkten. zoals koffie, cacao en chocolade met het Max Havelaar keurmerk, honing en thee en allerlei kleine cadeau artikelen. Kom langs en proefde koffie.

12 april 1994
BILJARTEN – JUBILEUMPRIJS VAN HENGELO Gld
Biljartvereniging Concordia ’54 bestaat dit jaar 40 jaar en gezien de aktiviteiten in het verleden is het dan ook niet verwonderlijk dat ze iets organiseren op het gebied waarvoor ze is opgericht, namelijk biljarten. Na het succes welke ze reeds hadden tijdens het 25 jarig bestaan met de toen nog GROTE PRIJS Hengelo genoemde toernooi heeft het bestuur gemeend iets dergelijks opnieuw te organiseren. Enkele wijzigingen zijn mede door de veranderde cultuur binnen het biljarten doorgevoerd. Ten eerste is de interesse voor hel driebanden dermate groot dat deze discipline niet aan de kant geschoven kan en mag worden. Vandaar dat er in zowel het libre als het driebanden gelijktijdig gespeeld mag worden door de geoefende biljarter, maar ook de minder begaafde speler kan aan dit toernooi deelnemen. Zie verder De Reclame.

KONINGINNEDAG 1994
Enveloppen. Een dezer dagen is of wordt de bekende enveloppe van het Oranjecomité weer door de PTT bij u bezorgd. l Iet comité hoopt dat de dames van de CPB, die de enveloppen ophalen, vele royaal gevulde enveloppen terug krijgen . De organisatie van Koninginnedag kost veel geld. Met comité bedankt een ieder alvast voorde bijdrage.

PONYCLUB HENGELO 35 jaar
Dit jaar bestaat de ponyclub Hengelo (gld). voorheen de Shetlandruiters 35 jaar. Dit lustrum willen zij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 19 juni wordt er daarom een open dag gehouden, op het ponyclubterrein aan de Banninkstraat. Tevens wordt die dag het clubgebouw officieel in gebruik genomen. Het bestuur is op zoek naar oud leden (en bestuursleden) om ook op die dag een reünie te organiseren. Zie verder De Reclame.

Frans Evers

Opruimactie W.B.E.

Maria Postel

19 april 1994
KAPSALON LURVINK kleurt mild
Introduceert de milde kleuring met 100% resultaat. Nieuw bij Kapsalon Lurvink: Systeem Colorance 100. Een mild haarkleursysteem dat garant staat voor l00% resultaat: een verbeterde haarstructuur en een gelijkmatige, volledig dekkende, lang houdbare kleur. Systeem Colorance 100 combineert de mildheid van een haarkleuring met de talrijke mogelijkheden van oen haarverf. Immers: u kunt uw natuurlijke haarkleur niet alleen opfrissen, maar ook lichter verven. Of zelfs grijs haar kleuren. En dat terwijl uw haar minimaal belast wordt. Zie verder De Reclame.

26 april 1994
Heropening Wolters Boekhandel
Wolters Boekhandel is verhuisd van Kerkstraat 17 naar Spalstraat 14. In onze nieuwe ruime winkel presenteren wij in samenwerking met Raadgeep & Berrevoets uit Doetinchem een compleet assortiment boeken en tijdschriften, kantoorartikelen, papier en creatief. Wij zijn er bijzonder trots op u uit te mogen nodigen om op donderdag 28 april van 17.00 tot 20.00 uur een kijkje te komen nemen tijdens ons OPEN HUIS Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.

3 mei 1994
OPEN DAG VVV HENGELO Gld SUCCES
De open dag die op zondag 24 april was georganiseerd door de VVV van Hengelo Gld, is een groot succes geworden. De bedoeling was om de mensen uit de omgeving te laten zien dat het VVV kantoor ook hen veel te bieden heeft en dat het er niet alleen is om toeristen van elders te voorzien van folders over Hengelo en omgeving. Om dit doel te bereiken was het kantoor de gehele dag geopend en was voor het kantoor een gezellig terras met zitjes ingericht, waar alle bezoekers gratis koffie met cake werd aangeboden. Het kantoor vormde het begin en het eind van een fietstocht door de omgeving. De tocht leidde langs een aantal bezienswaardigheden die konden worden bezichtigd. zoals het landgoedhotel “Het Regelink”, de nog te openen bijenstal, het keramisch atelier “Het Wemeltje” met in de tuin opgestelde beelden, landgoed Zelle waaronder leiding van een IVN gids een wandeling kon worden gemaakt. Appie Happie in de Veldhoek met de mogelijkheid tot klootschieten en het klompenmuseum en de klompen fabriek in Keijenborg waar een gedeelte van 13 de tocht per huifkar kon worden afgelegd en tenslotte terug naar het VVV kantoor, waar men nog een kleine attentie kreeg. Zie verder De Reclame.

Kwekerij De Heesterhof

10 mei 1994

OPENING WOLTERS BOEKHANDEL
Aangekondigd door een echte dorpsomroeper gekleed in klassiek kostuum ging Wolters Boekhandel te Hengelo Gld op 28 april j.l. een nieuw tijdperk in. Na een vestiging van 😯 jaar aan de Kerkstraat 17 werd het bedrijf verplaatst naar Spalstraat 14. Met een welklinkende trek aan de bel luidde burgemeester van Beeck Calkoen dit nieuwe tijdperk in en stapte daarna de gloednieuwe winkel binnen. Zie verder De Reclame.

S V WILLEM TELL boogschieten
Sinds november van het vorig jaar is Hengelo weer een sport rijker, namelijk Handhoogschieten in de overdekte schietbaan van de SV Willem Tell op het Elderinkpark. In het kader van promotie van deze uiterst boeiende tak van schietsport, hadden de leden van de handboogvereniging op een zonovergoten Koninginnedag op de Bleijke een 10 meter schietbaan ingericht. Ruim 200 kinderen en volwassenen hebben die dag meer dan 600 schoten op het blazoen gelost. De een met wat meer succes dan de ander, maar allen met veel plezier in deze toch niet alledaagse tak van sport. Sommigen hadden de smaak zo te pakken dat ze meerdere keren terugkwamen om hun eigen score te verbeteren. Zie verder De Reclame.

17 mei 1994
ORANJECOMITE HENGELO GLD
Een korte terugblik op Koninginnedag 1994. Dank zij de bijdragen van sponsors, de H.K.M, en natuurlijk de opbrengst van de collecte is het Oranje comité in staat geweest een geslaagde dag te organiseren. De opbrengst van de collecte was bijna ƒ 6.900,–. Deze gelden zijn onder andere besteed aan huur luchtkussen. prijzengeld, huur kramen, gas voor ballonnen en allerlei andere kleinere uitgaven . Voorts resteert nog een gering banksaldo voor mogelijke tegenvallers. Uiteraard gaat er veel dank uit naar alle goede gevers en men hoopt een volgend jaar weer een beroep te mogen doen op eenieder om zo mogelijk een nog groter Koninginnefeest 1995 te vieren.

OPENING NIEUWE BIJENSTAL
Op zaterdagmiddag 21 mei zal de nieuwe bijenstal van bijenvereniging “De Vooruitgang” te Hengelo, officieel worden geopend. Om 14.30 uur zal in aanwezigheid van de genodigden de openingshandeling worden verricht door dhr. Meurs. wethouder van de gemeente Hengelo. Om 15.30 uur is het onderkomen voor eenieder vrij te bezichtigen. Er zijn diverse stands ingericht op het gebied van bijen, milieu en natuur. Zie verder De Reclame.

25 mei 1994
BEZOEK AMERIKAANS JEUGDKOOR
Van 14 t.e.m. 16 juli zal het Amerikaans jeugdkoor dat al enkele malen in Nederland was, wederom Hengelo Gld bezoeken. Daar het echter in die tijd ook kermis in Hengelo is zal een optreden plaatsvinden op vrijdagavond om 20.00 uur in de Lambertikerk in Zelhem. Wel worden op korte termijn adressen gezocht voor het onderbrengen van de gasten. Reacties kan men richten aan “Wereldwijd”, postbus 1, 7255 ZG Hengelo Gld. Tel. (overdag) 05753-1253.

BODEMVERONTREINIGING ZELHEMSEWEG IN HENGELO
Het grondwater onder het bedrijfsterrein aan de Zelhemseweg 20-22 in Hengelo is sterk verontreinigd met de oplosmiddelen tri (trichloorelheen) en per (tetra – chlooretheen). Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de provincie Gelderland is uitgevoerd. Op het terrein is tegenwoordig ThermoCet Healing Company, een fabriek van verwarmingsapparaten, gevestigd. De verontreiniging bevindt zich op enkele meters diepte en loopt vanaf het bedrijfsterrein in noordwestelijke richting tot aan de Oosterwijkse Vloed. Door de stroming van het grondwater zal de verontreiniging zich langzaam verder verspreiden. De grond van het onderzochte gebied is op enkele plaatsen om en nabij de bedrijfspanden slechts licht verontreinigd. Zie verder De Reclame.

31 mei 1994
Antiekhandel Boudewijn Smeitink
Per 1 juni a. s. wordt onze winkel aan de Ruurloseweg overgenomen door Bas Notten. Wij hopen dat U hem hetzelfde vertrouwen geeft, zoals U dat ons heeft gegeven. Boudewijn en Dinie Smeitink. Zoals hierboven vermeld neem ik per 1 juni a. s. de winkel van antiekhandel Boudewijn Smeitink over. Onder dezelfde naam wordt de winkel voortgezet en voorzie ik U graag in de toekomst van antieke meubelen en aanverwante artikelen. We houden open huis vrijdag 3 juni a.s. vanaf 16.00 uur. U bent van harte welkom. Een hapje en een drankje staan voor U klaar. Bas Notten Ruurloseweg 45 tel. 05753-2616.

OPRICHTING STICHTING VOOR ONTWIKKELINSSAMENWERKING In Hengelo Gld zi n al een aantal jaren instantie s werkzaam op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, zoals de Wereldwinkel en de Commissie Oost-Europa. Daarnaast zijn er ook Hengelose afdelingen van organisaties die hieraan verwant zijn, zoals Vluchtelingenwerk , Amnesty International en Unicef. Deze instanties, alsmede de kerken en het direktieberaad van de scholen, hebben zich bereid verklaard mee te willen werken aan het tot stand komen van een stichting die in overkoepelende zin een coördinerende rol zal krijgen, maar er vooral op gericht zal zijn de van gemeentewege beschikbare subsidiegelden zo volledig en goed mogelijk te besteden. Eind 1992 verklaarde de gemeenteraad zich op voorstel van het CDA akkoord met een gemeentelijk beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Dit betekende dat jaarlijks een bedrag op basis van ƒ 1,00 per inwoner, zijnde dus ƒ 8300 hiervoor beschikbaar zou komen. Aangezien de toekenning de afgelopen tijd nog plaats vond op individuele aanvraag van de instanties was er nauwelijks of geen onderlinge afstemming om tot iets gezamenlijks te komen bijv . op het gebied van educatie of voorlichting. Bovenal echter werd slechts een gering deel van het beschikbare bedrag daadwerkelijk aangewend en dat ging dan ook vaak nog met uitgebreide discussies gepaard. Daarom is het CDA opnieuw met een initiatief gekomen tot het oprichten van een overkoepelend orgaan. Zie verder De Reclame.

TREKKEBUULS NIEUWE GROEP HARMONIKASPELERS
Onder de naam “Trekkebuuls” hebben heren van middelbare leeftijd elkaar gevonden in de liefde voor de ouderwetse trekharmonica. Het feit, dat Wim ter Braak zijn orgel inruilde voor zo’n geliefkoosd instrument, werden zijn maten Jook Bolk en Aad Loonen ook aangespoord om een “Nöttenkast” ter hand te nemen. Inmiddels is de groep uitgegroeid tot zeven personen. Alhoewel al wel eens in kleine kring voor partijtjes gespeeld werd, volgt het eerste grote optreden naar buiten toe, op vrijdagavond 10 juni in sporthal “De Kamp” te Hengelo Gld. De Trekkebuuls zijn nl. uitgenodigd door de biljartver. Concorclia ’54, welke 40 jaar bestaat, om in het voorprogramma van “Bon Foi Toch” op te treden. Daarnaast zal in het voorprogramma optreden de uit Hengelo Gld afkomstige Sanne van Petersen.

150-.JARIG JUBILEUM ST.WILLIBRORDUSKERK
Op 16 juni 1842 werd de eerste steen gelegd van de R.K. St. Willibrorduskerk in Hengelo. Een jaar later op 23 juni 1843 werd het kerkgebouw officieel in gebruik genomen. Na een ingrijpende verbouwing in 1924 ontstond het kerkgebouw zoals dat nu nog steeds aan de Spalstraat staat. Het parochiebestuur heeft gemeend het 150-jarig bestaan van de parochiekerk niet geheel ongemerkt voorbij te moeten laten gaan. In de week van 4 juni tot en met 11 juni zijn een aantal activiteiten opgezet om dit jubileum te gedenken. In de hieraan voorafgaande week zal bij de parochianen een speciale jubileumkrant in de brievenbus vallen. Ook wordt naar aanleiding van het jubileum een boekwerkje getiteld ” 150 jaar kerk door de jaren heen” uitgegeven.

7 juni 1994
“CRESCENDO” ORGANISEERT WEER EEN ROMMELMARKT
Net zoals voorgaande jaren zal de chr. muziekver. “Crescendo” uit Hengelo Gld ook dit jaar weer een Rommelmarkt organiseren en wel op Zaterdag 11 juni a.s. De Rommelmarkt zal weer plaats vinden in de nabijheid van de Welkoop winkel aan de Spalstraat te Hengelo Gld. De aanvang van de verkoop is gepland om 10.30 uur. Bij eventueel slecht weer Zal de Rommelmarkt worden gehouden op Zaterdag 18 juni. De supporters van “Crescendo” zullen weer aanwezig zijn met o.a. de bekende wafels.

14 juni 1994

AFSCHEID DS.de VRIES VAN DE NH GEMEENTE HENGELO GLD.
Na ruim 4 jaar in de N.H. Gemeente te Hengelo Gld werkzaam te zijn geweest, heeft ds. de Vries afscheid genomen vanwege zijn ambtsaanvaarding in Emmen. In een kerkdienst op zondagmiddag 5 juni in de Remigiuskerk ging hij voor in een eredienst en in de preek sprak hij over de gelijkenis van de splinter en de balk en de goede boom die vrucht zal dragen. Na afloop was er een afscheidsreceptie in “Ons Huis” , waar het een drukt e van belang was. Zie verder De Reclame.

TENTOONSTELLING OUDERENHUISVESTING IN HENGELO Gld.
In nauwe samenwerking met de woningstichting “Thuis Best” is de commissie ouderenbeleid van de gemeente Hengelo Gld er in geslaagd een reizende expositie onder de titel “Thuis wonen, ook straks”, naar Hengelo G ld te halen. Van 14 t/m 28 juni is deze expositie, die opgesteld staat in de hal van het gemeentehuis, te bezichtigen. Deze expositie is ontwikkeld door het Gelders Steunpunt Ouderenhuisvesting en handelt over de aktuele en toekomstige huisvesting van ouderen. Zie verder De Reclame.

PRESENTATIE NIEUW PAX-LOGO
In de ledenvergadering van december 1993 heeft het bestuur van de v. en a.v. Pax het besluit genomen om met ingang van het seizoen 1994/1995 een nieuw logo te gaan voeren. Na ruim driekwart jaar besteed te hebben aan schetsen, tekenen, wijzigen, leden raadplegen etc kon men in december vorig jaar de definitieve tekening van het logo zien. Inmiddels zijn er reeds stickers gedrukt, tassen bedrukt en zijn de shirts van enkele seniorenteams al voorzien van het logo op het shirt. Met ingang van september a.s. speelt ieder Pax-lid . van de jongste pupil tot de oudste senior met het logo op het shirt. Ter afsluiting van de promotie van het nieuwe logo zal op donderdag 16 jun i 1994 om 19.30 uur het logo officieel gepresenteerd worden aan alle leden, pers en belangstellenden. De ontwerper van het logo heelt 2 logo’s van ruim 1 meter hoog vervaardigd en aan weerszijden van de afgelopen seizoen gerenoveerde tribune, aangebracht. Voor aanvang van de jaarvergadering op 16 juni 1994, zullen het jongste en oudste spelende lid van Pax het logo onthullen.

21 juni 1994

AFSCHEID dominee De Vries
Na ruim 4 jaar in de N.H. Gemeente van Hengelo Gld werkzaam te zijn geweest, heeft ds. de Vries afscheid genomen vanwege zijn ambtsaanvaarding in Emmen. In een kerkdienst op zondagmiddag 5 juni in de Remigiuskerk ging hij voor in een eredienst. Na afloop was ei een afscheidsreceptie in “Ons Huis” , waar het een drukte van belang was. Tal van sprekers kwamen met lovende woorden en kado’s voor de fam. de Vries. Na afloop bedankte de Vries alle sprekers voor hun woorden en de verschillende kado’s.

28 juni 1994

OPEN DAG PONYCLUB GROOT SUCCES
Op zondag 19 juni vierde de Ponyclub Hengelo haar 35- jarig bestaan en tevens werd het nieuwe clubgebouw geopend. In 1959 werd de Ponyclub opgericht door de toenmalige veearts dhr. M. van Soest. dhr. .I. Wesselink en dhr. G. Smeenk. Nadat alle leden van de Ponyclub in een Parade stonden opgesteld, werd de officiële opening verricht door de oudvoorzitter dhr. H. Boes en de oud penningmeester dhr. J. Hendriksen. Onder toeziend oog van vele aanwezigen, waaronder het College van B. en W., afgevaardigden van de Gelderse Bond en de Kring Achterhoek Noord en de ereleden en ouders van de Pony ruiters, werd het gebouw geopend door het wegtrekken van een gordijn dat voor de eerste steen was gemaakt. Nadat de Parade afgemarcheerd was. werd begonnen met de demonstraties die continu werden gegeven tot ’s middags 5 uur. Er kan terug worden gezien op een zeer geslaagde dag. waaruit blijkt dat Hengelo een echt paardendorp is.

150 JAAR WILLIBRORDUSKERK-EEN MIJLPAAL onderscheiding voor Jan Tijdink
Een 150 jarig bestaan van een kerkgebouw is niet niets. Een commissie is maanden aan het werk geweest om gestalte te geven aan het herdenken van 150 jaar Willibrorduskerk de K.K. Kerk aan de Spalstraat te Hengelo Gld. Een ruim overzicht aan foto’s en andere kerkelijke attributen boden talloze belangstellenden een inzicht wat er alzo de revue is gepasseerd sinds de bouw en opening van de kerk. Tijdens de afsluiting van de jubileumweek met een speciale viering in de kerk werd organist Jan Tijdink volkomen verrast door de aankondiging van Pastoor Lammers. dat dhr. Tijdink een pauselijke onderscheiding kreeg voor zijn vele verdiensten voor de kerk en gemeenschap. Na de kerkdienst werd in zaal Leemreis het eerste exemplaar van hel jubileumboek aangeboden aan Pastoor Lammers door vicevoorzitter Frans Geurtsen.

5 juli 1994
VOLKSHUISVESTINGSPLAN/WONINGMARKTONDERZOEK
Tot heden zijn er 626 vragenlijsten woningmarktonderzoek ingeleverd. Aangezien er circa 2900 enquêtes huis aan huis in Hengelo zijn bezorgd valt dit aantal nog tegen. N.a.v. dat ingevulde vragenformulier kan inzicht worden verkregen in de bestaande huisvestingssituatie en de wensen voor de komende jaren ten aanzien van wonen en de woonomgeving. Tevens zal aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek het beleid voor de volkshuisvesting voor de komende jaren worden geformuleerd. Dus alle reden door degenen die nog niet gereageerd hebben, dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Zie verder De Reclame.

BUITENCONCERT MUZIEKVER. “CRESCENDO”
Op zaterdag 9 juli a.s. verzorgt de chr. muziekver. CRESCENDO uit Hengelo Gld een buitenconcert op hel grasveld van verzorgingscentrum “de Bleijke” . Aan dit uitwisselingsconcert wordt medewerking verleend door de chr. muziek – ver. “Crescendo” uit Overdinkel. Na een gezamenlijke opening met een mars zullen van beide verenigingen zowel de harmonie als het tamboer lyrakorps een apart programma brengen. Het concert eindigt weer met het gezamenlijk spelen van een mars. De aanvang van dit concert is om 20.00 uur en de toegang is gratis. Men wordt aangeraden om eventueel een eigen tuinstoeltje mee te brengen. Bij slecht weer zal het concert worden verplaatst naar “Ons Huis”.

HEROPENING ACCOMMODATIE KEIJENBORGSE BOYS
Met de herlegging van de eerste steen uit het eerste onderkomen in 1957, heropende de voelbalver. Keijenborgse Boys op zaterdag 18 juni j.l. na een jaar van hart werken en met steun van vele vrijwilligers haar accommodatie op het plaatselijke voetbalveld. In zijn openingswoord ging voorzitter Paul Seesing in op die vele steun die werd ondervonden om de accommodatie aan te passen naar de wensen die leefden. Een speciaal woord van dank was er voor de bouwploeg. Burgemeester van Beeck Calkoen die samen met wethouder Meurs aanwezig was, roemde in zij n toespraak vooral de zelfwerkzaamheid en de saamhorigheid in de vereniging. Onder toezicht van de aanwezigen herplaatsten de burgemeester en de voorzitter va n de bouwploeg. H. te Stroet, de eerste steen, waarmee de officiële heropening een feit was.ZONNIGE VIERING KEIJENBORGSE KERMIS

Onder zonnige. haast tropische warmte hebben zeer velen een prettige Keijenborgse kermis gevierd. Het was zondagmiddag dan ook zeer druk met de grote kermisoptocht, met veel wagens en versierde fietsen. Waarbij vooral oranje tot uitdrukking kwam. De stoet werd afgewisseld door verschillende muziekkorpsen. De optocht werd geopend door voorzitter Frans Hendriks, die daarna het startsein gaf aan de bonte stoet, die onder grote publieke belangstelling door de straten van Keijenborg trok. Zie verder De Reclame
René en Karin Hermans

12 juli 1994
GRILL RESTO & PARTY SERVICE SMIKKEL-CORNER GEOPEND
Met het omdraaien van de sleutel en het openen van de deur en het wegtrekken vaneen zeil over het nieuwe logo opende mevr. Liesbeth Smeenk-Waenink met haar kinderen op maandag 4 juli j.l. de nieuwe grill-resto “Smikkel-corner”. Na een lange tijd van nadenken en werken was het eindelijk dan zover dat Harry Waenink zijn nieuwe aanwinst aan het publiek kon tonen, een aanwinst is het zeker, want het ziet er prachtig uit. In een kleine toespraak vertelde Liesbeth Smeenk-Waenink iets van de geschiedenis van het gebouw, dat in 1934 door haar ouders was aangekocht en waarin met een café werd begonnen. Vele jaren later begon Harry, haar broer, met het bruine café en discotheek “de Zwaan” en begon Liesbeth met haar man August Smeenk de broodjeszaak “Smikkel in”. Na het overlijden van August nam Harry de broodjeszaak over. Na de opening was het een komen en gaan van de vele genodigden om de felicitatie s over te brengen en de nieuwbouw te bewonderen.

Bertus te Slaa

19 juli 1994
TENNISTOERNOOI HLTC “HET ELDERINK”
Van 4 t/m 10 juli word dit traditionele toernooi gehouden op de banen van tennispark “Het Elderink” in de categorieën Cl. Dl en D2. Hoewel het de laatste jaren altijd een dubbel toernooi is geweest heeft de organisatie gemeend dit jaar ook enkelspelen aan dit alom bekende toernooi te moeten toevoegen. Het resultaat hiervan was, dat 120 personen zich hadden ingeschreven zodat het een zeer geslaagd toernooi was met veel spannende partijen. Ook de publieke belangstelling was goed. zodat zowel op als buiten de baan een gezellige sfeer aanwezig was. Zie verder De Reclame.

26 juli 1994
HENGELOSE KERMIS een geslaagd feest voor jong en oud
(met meerder foto’s) De Hengelose Kermis is weer voorbij. Mede dankzij het mooie weer is het weer een geslaagd leest geworden voor jong en oud. Zaterdagmiddag was er het vogelschieten waarbij het Det Bijenhof lukte om de vogel naar beneden te schieten, hij koos zijn vrouw Gerrie als koningin. Op de middelste foto het koningspaar met de voorzitter van de E.M.M. dhr. Oosterhuis, kijkend naar de vaandelhulde.

2 augustus 1994
WONINGSTICHTING THUIS BEST NEEMT GEMEENTELIJK WONINGBEDRIJF ZELHEM OVER
Door overname per 1 januari 1995 van het gemeentelijke woningbedrijf van Zelhem zal Woningstichting Thuis Best vanaf genoemde datum niet alleen actief zijn in Hengelo (Gld.) en Vorden maar ook in Zelhem. Over de overname is inmiddels een principe-overeenkomst bereikt. Het aantal verhuureenheden van Thuis Best zal op die manier worden uitgebreid van 1438 naar ruim 2300 woningen. De keuze is op Thuis Best gevallen, omdat onze woningstichting het best kon voldoen aan de voorwaarden, die door de gemeente Zelhem bij de privatisering van het woningbedrijf zijn gesteld. Daarnaast bestaat er maar weinig verschil tussen de culturen van Zelhem en Hengelo. Zie verder De Reclame.

BAKKER HEKKELMAN BAKT VOOR RWANDA
Zaterdag 6 augustus is er de nationale aktie voor de vluchtelingen in Rwanda. Om ook een steentje bij te dragen gaat Bakkerij Hekkelman die dag oliebollen bakken. De totale opbrengst gaat naarde vluchtelingen in Rwanda, er worden dus geen kosten afgedragen, die neemt Bakker Hekkelman voor zijn rekening. Beelden en berichten zeggen genoeg, dus HELP de vluchtelingen.

9 augustus 1994
HENGELOSE BRADERIE
een straatfeest van allure Waar een maand geleden de Hengelose Kermis plaats vond, wordt nu woensdag 10 en donderdag 11 augustus de Hengelose Braderie georganiseerd, rondom de kerk, in het centrum van het dorp. Er is dit jaar ook weer van alles te beleven, want er hebben veel deelnemers ingeschreven, zodat er voor het ongetwijfeld in grote getale aanwezige publiek veel te zien zal zijn. Standhouders die hun waar aanprijzen, een show van klassieke motoren, verenigingen die hun aktiviteiten bekend maken, de bekende eetkramen, een plek waar men bij hopenlijk goed weer kan genieten van een heerlijk drankje en een grote karaoke-show. Zie verder De Reclame.

PAARDENKEURINGEN IN HENGELO GLD
Lokatie de Hietmaat, aanvang 9.00 uur, toegang gratis. Woensdag 10 augustus Paardenkeuring Fjorden. Zaterdag 13 augustus Paardenkeuring Basispaard/Groninger en Dartmoor. Een tweede vervolggesprek met dhr. van Ingen, dierenarts en PR commissielid van de Marktvereniging. maar bovenal paardenkenner: Mijn eerste vraag: Wat zijn nu eigenlijk Fjorden? Zie verder De Reclame.

16 augustus 1994
DRUKWERK – STICKERS en De Reclame
Om ongewenst drukwerk niet in de brievenbus gegooid te krijgen, kunt u een tweetal stickers krijgen, de nee – nee sticker en de nee -ja sticker. Deze laatste betekent dat men geen ongeadresseerd drukwerk in de bus wil hebben, maar wel de weekbladen, o.a. De Reclame. De PTT echter handhaaft het standpunt dat op brievenbussen, waar deze stickers op voorkomen, niets wordt bezorgd. Dat betekent dat ook De Reclame niet bezorgd wordt. Mocht het zo zijn, dan kunt u vanaf dinsdagmorgen gratis een exemplaar komen ophalen bij de drukkerij , Regelinkstraat 16.

KLASSEMENTSRIT 3E LUSTRUM IN STAP EN DRAF” HENGELO Gld
Het Gelderse Hengelo staat bekend om zijn prachtige afwisseling van bossen en weilanden. Een nauwelijks mooier decor bestaat voor een jubileum klassementsrit welke wordt georganiseerd door de vereniging van het aangespannen paard “In stap en Draf” te Hengelo Gld. Op zondag 4 september zal een prachtige rit worden gereden, de NBVAP zal de jurering voor haar rekening nemen voor wat betreft de authentieke aanspanning, welke meetellen voor de Nationale Kampioenschappen. Maar ook als u niet tot deze categorie gehoort bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor deze rit hij de heer W. Lichtenberg, Kastanjelaan 12 te Hengelo Gld. tel. 05753 – 2284.

23 augustus 1994
MEDEDELING VAN UW HUISARTS
Met ingang van 1 september aanstaande zal mevrouw Klein Horsman als huisarts werkzaam zijn in de drie Hengelose huisartspraktijken. Mevr. Klein Horsman heeft haar opleiding gevolgd aan de Universiteit te Nijmegen. Momenteel is zij als huisarts werkzaam te Mill. Dokter Klein Horsman zal in elk van de praktijken één dag per week werken. Op dinsdag zal zij aanwezig zijn in de praktijk van dokter Eyck, op woensdag in de praktijk van dokter Koning en op donderdag in de praktijk van dokter Eijkelkamp. Uw eigen huisarts zal de betreffende dagen in principe niet aanwezig zijn; U kunt hiermee rekening houden bij het maken van afspraken. Het aantrekken van dokter Klein Horsman is noodzakelijk geworden omdat de Hengelose huisartsen nevenactiviteiten ontplooien op het gebied van de opleiding en het organiseren van nascholing voor huisartsen. Tevens vergen bestuurlijke taken binnen de huisartsenorganisaties steeds meer tijd. Zie verder De Reclame.

OORLOGSBOEK OVER HENGELO GLD.
De Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland is voornemens een boek uit te gaan geven over de oorlogsperiode van 1940 tot 1945. De doelstelling is een verhalenbundel het licht te laten zien welke een beeld zal geven van het dagelijks leven tijdens de oorlogsjaren in de gemeente Hengelo. Hoe zijn de ingezetenen deze spannende jaren doorgekomen, hoe beleefden ze de inval van de Duitsers, de bezettingen vanzelfsprekend de bevrijding ? Wat herinnert men zich uit deze turbulente tijd ? Een groot aantal mensen is hiervoor benaderd en heeft reeds de toezegging gedaan een bijdrage te zullen leveren d.m.v. het schrijven van een verhaal. Het ligt in de bedoeling het boek het komend jaar uit te gaan geven in het 50e herdenkingsjaar van onze bevrijding. Maandag 29 augustus komt de werkgroep om 20.00 uur bijeen bij Langeler. Belangstellenden die zich aangesproken voelen en denken een bijdrage te kunnen leveren aan het boekwerk of het e.e.a. over de oorlogsperiode weten te vertellen, zijn genoemde avond van harte welkom.

30 augustus 1994
OPEN DAG CREMATORIUM EN BEGRAAFPLAATS SLANGENBURG
Het crematorium Slangenburg te Doetinchem zal op zaterdag 3 september a.s. in samenwerking met de begraafplaats Slangenburg een open dag houden. Tussen 10.00 en 15.00 uur kan het publiek een uitgebreide rondleiding krijgen door het crematorium en over de begraafplaats, waarbij men gelegenheid krijg t een kijkje achter de schermen te nemen en vragen te stellen. Na de rondleiding kan men onder het genot van een kopje koffie kijken naar een voorlichtingsfilm over cremeren. Waarom nu zo’n open dag. Zie verder De Reclame.

OUDEREN VERVOER GEMEENTE HENGELO GLD.
Naar is vernomen van de Commissie Ouderenvervoer (onderdeel van de gemeentelijke commissie voor het ouderenbeleid in de gemeente Hengelo) was men van plan hiermee te starten op 1 september a.s. Mede door de vakantieperiode en ook door de vele nog voorbereidende werkzaamheden zal dit gemeentelijke ouderenvervoer nu 1 oktober definitief van start gaan. Dit ouderenvervoer gaat van start onder de naam: Ouderenvervoer “van huis naar huis”. Zie verder De Reclame.

PAX PRAAT
Het bekende clubblad van de Hengelose voetbalvereniging zal met ingang van het seizoen 94-’95 in een geheel nieuwe opzet verschijnen. Na het afscheid van Ineke Lichtenberg en Bert van Petersen. die meer dan 25 jaar de drijvende kracht is geweest achter het wekelijks verschijnende clubblad van Pax, heeft men in de persoon van René Tannemaat een nieuwe redacteur gevonden. Met Herman Groot Wassink vormt hij nu de redactie van Pax Praat. Naast deze personele verandering zal ook het uiterlijk en de lay out in een nieuw jasje worden gestoken. Waar voorheen de Pax Praat werd gestencild, zal deze nu in offset verschijnen. Bovendien zijn door de sponsorcommissie veel nieuwe adverteerders aangetrokken (ondanks het uit zakelijk oogpunt bezien ongunstige tijdstip ) terwijl de contracten van de bestaande adverteerders werden herzien. Zie verder De Reclame.

6 september 1994
ROB WISSINK KONING VAN DE DUNSBORG
Zaterdag 27 augustus was er weer feest in de Dunsborg. Na het eerste schot van wethouder van Petersen begonnen 79 enthousiaste Dunsborgers op de vogel te schieten. De linkervleugel werd er door Henk Smeitink afgeschoten en Gerhard Regelink nam de rechter voor zijn rekening. De jongste schutter, René Regelink. schoot de kop er af. Na 6 ronden hing de vogel nog en werd toen verloot. Rob Wissink was de gelukkige. Door loting kreeg Antoon van den Berg de staart. De jongste Dunsborgers deden mee aan de kinderspelen. Dit was een grandioos succes. Ook voor de volwassenen waren er diverse spelen. De uitslagen zijn als volgt: Zie verder De Reclame.

K.B.O. “ONS GENOEGEN” KEIJENBORG 25 JAAR
Op zaterdag 10 september a.s. viert de K.B.O. “Ons Genoegen” uit de Keijenborg haar 25-jarig bestaan. ’s Middags is erom 13.30 uur een H. Mis uit dankbaarheid in zaal Winkelman. Aansluitend is er van 15.00-16.30 uur een receptie, waar belangstellenden uiteraard van harte welkom zijn. Zie verder De Reclame.PRACHTIG GESLAAGDE VETERANENRALLY

De Int. Windmolenrally in 1995 (met foto) Zaterdag 27 en zondag 28 augustus organiseerde Hamove voorde 29e maal de Int. Veteranenrally, een tweedaagse rit voor motoren tot bouwjaar 1940. De start en finish was beide dagen hij de molen aan circuit “Varssel-Ring” te Hengelo Gld. Was het zaterdag wat regenachtig, zondag scheen het zonnetje lekker en de deelnemers spraken na afloop te hebben genoten en dat het spijtig was dat het weer afgelopen was. Na afloop maakte een algevaardigde van de V.M.C, bekend, dat in 1993 in Hengelo Gld de Int. Windmolenrally, een grote wedstrijd voor landenteams (een soort Grand Prix voor veteraanmotoren), verreden zal worden. Tevens zal het 30-jarig jubileum van de Hengelo-rally en het 40-jarig bestaan van de V.M.C, herdacht worden. Dat wordt in 1995 ongetwijfeld een grote happening en zal voor de mensen van de Hamove veel werk met zich mee brengen, maar daar is men niet bang voor.

10 SEPTEMBER OPEN MONUMENTENDAG IN HENGELO GLD
Op 10 september a.s. wordt voor de 8e keer de Open Monumentendag in Nederland georganiseerd. Ook de Oudheidkundige Vereniging in Hengelo organiseert, in samenwerking met de plaatselijke V.V.V., een fietsroute langs een aantal monumenten. Gebouwen, welke voor bezichtiging zijn opengesteld, zijn herkenbaar aan een monumentenvlag. De totale lengte van de route bedraagt 26 km. Deze wordt in een boekje omschreven. De route voert o.a. langs huize ’t Kervel, klompenmakersbedrijf gebr. Willemsen, huize Cijbergen, de St. Jan de Doperkerk, de Muldersfluite, bakhuisje bij kampeerboerderij de Haverkamp, boerderij Tjooitink, huize ’t Zelle, bezoekerscentrum Hengelose bijenvereniging, de dorpsbleek en de Remigiuskerk. Zie verder De Reclame.

NIEUWE DIRECTEUR VOOR DE DS. J. L. PIERSONSCHOOL
Met ingang van l september 1994 heeft de Ds. J. L. Piersonsehool een nieuwe directeur n.I. mevrouw F. Meints. zij volgt de heer J. Rhebergen op. De heer J. Rhebergen is in 1987, na 15 jaar als groepsleerkracht werkzaam te zijn geweest, als opvolger van de heer M. Hoogeveen benoemd tot directeur. Door de jaren heen heeft het onderwijs veel veranderingen ondergaan, wat voor een directeur betekent dat er steeds meer werk op het bureau komt. Voor de heer J. Rhebergen een reden om voor zichzelf een duidelijke keuze te maken tussen dagelijks werken als directeur vanachter je bureau of werken in de groep met de kinderen. Hij heeft gekozen voor het werk in de groep, maar wel op de Ds. J. L. Piersonschool, want volgens zijn eigen zeggen is hij nu eenmaal een Piersonmens. Zie verder De Reclame.

13 september 1994

PROMOTIEBUS GEMEENTE HENGELO GLD ONTHULD
Uniek rijdend project gaat de weg op. Tijdens de keuringen van het Friese Stamboekpaard op het evenemententerrein “de Hietmaat” te Hengelo Gld werd de promotiebus van de gemeente Hengelo Gld onthuld. Het idee van deze bus. die normaal op de lijnen van de G.V.M. rondrijdt is een beetje ontstaan in de P.R.-Commissie Hengelo Gld, een groep van mensen bestaande uit instellingen, verenigingen en gemeente. Deze commissie die in de breedste zin van het woord, het werk van de plaatselijke V.V.V. wil ondersteunen, was op zoek naar ideeën om Hengelo Gld te promoten en al pratende kwam de heer van Setten. werkzaam bij de G.V.M, en namens de V.V.V. in de P.R.-commissie met het plan van genoemde bus. Zie verder De Reclame.

 KOETSENDAG “IN STAP EN DRAF” GOED GESLAAGD

Het 3e lustrum van de vereniging van “In Stap en Draf’ mag als uitstekend geslaagd worden gezien. In totaal gaven 85 aanspanningen acte de préséance. De Ned. Bond van het Aangespannen Paard had dan ook een prachtige taak om de jurering tot een goed einde te brengen, zowel op het terrein als tijdens de rit werd er gejureerd, uiteindelijk kwam het volgende resultaat uit de bus: Zie verder De Reclame.

JAN MEULENBRUG KONING VAN BEKVELD
Tijdens het Bekvelds feest, vrijdag 2 en zaterdag 3 september, zat de stemming er ondanks het slechte weer toch goed in. De opkomst was beide dagen prima. Vrijdagavond presenteerde “De Battumse Revue” haar programma” “Wie hept gangs”. Voor een enthousiast publiek brachten ze hun sketches snel en afwisselend. Het was goed verstaanbaar en er werd heel wat gelachen. Daarna was er een gezellig samenzijn met muzikale begeleiding van The Woodpeckers. Zie verder De Reclame.

 

20 september 1994
K.B.O. HENGELO GLD
neemt afscheid van ’t Averenck Na meer dan 25 jaar gezellig bij de fam. Michels de bijeenkomsten te hebben gehad, hebben we afscheid moeten nemen van hotel ’t Averenck, omdat dit gaat verdwijnen. De K.B.O. wil de heer Michels nog hartelijk danken voor de goede verzorging. Gelukkig is er een andere plaats gevonden en wel bij hotel Leemreis. Daar zullen dan op de woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.30 uur gezellige middagen plaatsvinden.

VIERING 25-JARIG BESTAAN K.B.O. “ONS GENOEGEN” KEIJENBORG
Het heuglijke feit werd zaterdag 10 september j.l. gevierd. Om 13.30 uur werd de feestmiddag begonnen met een Eucharistieviering in zaal Winkelman. Pastor Zandbelt ging voor in deze dankdienst en het dameskoor verzorgde, met de aanwezigen, de zang. Na deze viering vroeg de lady speaker mevrouw A. van Aken de aandacht voor enkele mededelingen en gaf het woord aan de voorzitter van de K.B.O. de heer A. Voermans. De voorzitter heette allereerst de vele leden en genodigden van harte welkom. Hij zei bijzonder verheugd te zijn over zo’n grote opkomst van de leden. Vervolgens dankte hij Pastor Zandbelt en het dameskoor voor de prachtige verzorging van de Eucharistieviering. Ook allen die aan de voorbereiding van deze dag hadden meegewerkt kregen een welgemeend dankwoord. In het kort memoreerde de voorzitter het ontstaan en het wel en wee van de K.B.O. door de afgelopen 25 jaar. Hij wenstte allen een hele fijn e middag. Zie verder De Reclame.

25 JAAR DAMES-KERKKOOR PAROCHIE ST. JAN DE DOPER
Op zondag 2 oktober 1994 is het 25 jaar geleden dat het dames-kerkkoor van de parochie St. Jan de Doper voor het eerst de zang ging verzorgen bij de kerkelijke vieringen. Tevens zijn er dan ook een aantal leden 25 jaar lid van dit koor. Ter gelegenheid van deze feestelijke feiten zal er op 2 oktober een feestelijke jubileum-viering worden gehouden in de kerk, aanvang 10.00 uur. Aansluitend is er in “De Horst” gelegenheid om de jubilarissen en koorleden geluk te wensen.

27 september 1994
VARSSELS 18e LUSTRUM FEEST
De gemeenschap in Varssel en omgeving viert dit jaar voor de negentigste keer haar school- en volksfeest. Dat gebeurt in en rond de feesttent bij de Varsselse molen vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober a.s. Vrijdagmiddag start het feest met de kinderspelen voor de basisschoolleerlingen middels een spelencircuit. draaimolen en luchtkussen. Vrijdagavond treedt het Varssels Volkstoneel voor het derde achtereenvolgende jaar op met het blijspel in drie bedrijven „Wat een peerdespul”. Voorde gezellige afsluiting van deze eerste dag in en door eigen beheer zorgt het „Trio Sunshine”. Zie verder De Reclame.

4 oktober 1994
18e KINDERKLEDINGBEURS TRUITJE OP 7 EN 8 OKTOBER
Voor de 18e keer organiseert kledingbeurs Truitje een kinderkledingbeurs. Deze keer gaat het om najaars- en winterkleding. Er mogen maximaal 15 stuks kledingstukken ingebracht worden. De inbreng (welke wel voor eigen risico is) is op vrijdag 7 oktober van 16.30-19.30 uur. De verkoop wordt gehouden op zaterdag 8 oktober tussen 10.00-12.30 uur. De plaats van deze in- en verkoop van de kinderkleding is OBS Rozegaardsweide aan de Rozenstraat in Hengelo Gld. Evt. inlichtingen bij G. Mantel, tel. 05753-2071.

11 oktober 1994
ANBO AFD. HENGELO Gld 5 JAAR
Op 25 oktober a.s. zal het precies 5 jaar geleden zijn dat de ANBO (Algemene Nederlandse Bond v ouderen) afdeling Hengelo Gld werd opgericht. Voorlopige bestuursleden waren toen mevr. M. de Vries, voorzitter: dhr. J. Holthuyzen. secretaris; dhr. J. Zegers Veeckens penningmeester; mevr. (i. Boerman-Heesen en dhr. J. Hulshoff, leden. Een vijftigtal personen melden zich toen als lid. Momenteel telt de afdeling plm. 155 leden. Zie verder De Reclame.

WINNAAR GRANDORADO-WIGWAM AKTIE
In samenwerking met Grandorado werd afgelopen zomer bij alle Wigwam-speelgoedzaken een spetterende aktie gehouden. Bij aankoop van ƒ 13.—of meer ontving men een Grandorado-voordeelcheque twv ƒ 150,—. Ook kon men meedoen aan de etalagewedstrijd. Er waren een aantal zonnetjes verstopt in de etalage en daarbij moest men een slagzin afmaken. De hoofdprijswinnaar kon een lang weekend Grandorado voor zes personen winnen . En ja hoor, bij De Drievetol viel een hoofdprijs. Ron Huitink , 11 jaar uit Hengelo had het aantal zonnetjes goed geraden en een fantastische slag/in. Zie verder De Reclame.

HEROPENING SCHOOL DE LEER
Kort voor de herfstvakantie is het groot feest voor de leerlingen en alle andere betrokkenen van basis school De Leer. Na een grootscheepse verbouwing wordt de school op vrijdag 14 oktober om 14.00 uur door wethouder H. Meurs samen met Martine Goorman en Rob Ehringfeld, respectievelijk de oudste en jongste leerling, op originele wijze heropend. Alle kinderen ontvangen bij die gelegenheid een nuttig en praktisch cadeau. Zie verder De Reclame.

VARRSELS 90e SCHOOL- EN VOLKSFEEST
Hans Mentink werd met het 434e schot de nieuwe koning 1994. Bij het vogelgooien werd Anja Stevens koningin. Bij de rode draad werden Aafje en Ard Scheffer het sterkste/slimste paar. Vrijdagmiddag werden onder schitterende weersomstandigheden de kinderspelen buiten gehouden. Een spelencircuit. waarin draaimolen en springkussen opgenomen waren, leverden uiteindelijk de verschillende groepswinnaars op, die zo hun gekozen prijs kregen. Zie verder De Reclame.

Slank-klup

18 oktober 1994
DIALEZING OVER HET JOODSE LEVEN IN DE ACHTERHOEK
Over het Joodse leven in de Achterhoek is veel te vertellen, vooral wat betreft vroeger tijden . Op maandag 31 oktober a.s. zal Hans Kooger uit Arnhem de leden van de Oudheidkundige Vereniging uit Hengelo (Gld) meenemen op een tocht langs herinneringen aan Joods leven. De diatocht zal het gebied bestrijken tussen Zevenaar en Winterswijk , met soms een stapje over de grens of naar het gebied nabi de IJssel. Momenteel wonen er nog maar weinig Joden in de Achter hoek. In Hengelo (Gld) vestigde zich omstreeks 1750 het eerste Joodse gezin, dat van Philip Jacob. De Joodse gemeente van Hengelo werd in 1946 officieel opgeheven. De Synagoge werd in 1947 verkocht en de begraafplaats in 1965 gesloten. De stoffelijke resten werden in Zutphen herbegraven. Zie verder De Reclame.

Najaarskermis

25 oktober 1994
JUBILEUMUITVOERING; HENGELOSE TONEEL VERENIGING
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Hengelose Toneel Vereniging werd opgericht. Sinds die tijd zijn er natuurlijk diverse toneelstukken voor het voetlicht gebracht. Veelal blijspelen, maar ook ‘levensspelen’ met meer inhoud van de gulle lach. In alle uitvoeringen bleek bij de vereniging de liefde voor het Achterhoekse dialect, want als er al stukken gespeeld werden die origineel in het Nederlands of andere taal geschreven waren, dan werd het, meestal door de leden zelf, in het Achterhoeks vertaald. Één stuk uit die 25 jaar behoefde zeker niet die behandeling te ondergaan, want de schrijver ervan, Herman van Velzen, schreef in het Achterhoeks. Zie verder De Reclame.NIEUWE PREDIKANT HERV. GEMEENTE HENGELO GLD
De Hervormde gemeente van Hengelo hoopt op zondag 30 oktober haar eerste vrouwelijke predikant te bevestigen. Dit zal in een middagdienst gebeuren door ds. Elbert. Ds. Noltus is geboren in Hengelo (Ov.) en is 33 jaar. Ze is gehuwd en heeft twee kinderen. De afgelopen vier jaar heeft ds. Noltus gewerkt als geestelijk verzorger in het A. van Koningsbruggen Zorgcentrum te Utrecht. Haar studie heeft ze in Utrecht genoten, waar ze in december 1992 haar Kerkelijk Examen behaalde. Op de gemeente-avond 2 november a.s. aanvang 20.30 uur in “Ons Huis”, kan een ieder kennis maken met ds. Noltus.

Kunstnijverheid Bosman

1 november 1994De ‘Leer’lingen op tassen getrakteerd

Tijdens de heropening van basisschool De Leer reikte wethouder H. Meurs schooltassen uit aan de twee leerlingen, die hem bij het hijsen van de vlag assisteerden. Dat waren Martine Goorman en Rob Ehringfeld.

8 november 1994
OPENBARE INFORMATIE-AVOND OVER UITBREIDING STORTPLAATS DE LANGENBERG
Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek besloot in april van dit jaar om stortplaats De Langenberg te Zelhem in noordelijke richting uit te breiden waarbij de oude stortgedeelten middels sanering worden aangepast aan de nieuwste milieu-eisen. Over de uitwerking van dit besluit organiseert de Regio Achterhoek een openbare informatie-avond op woensdag 16 november om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) in zaal “t Witte Paard, Ruurloseweg 1 te Zelhem. Een deskundige van het adviesbureau Grontmij geeft tijdens deze avond een toelichting waarbij tevens de vergunningaanvraag anders wordt behandeld. Eenieder is van harte welkom op deze bijeenkomst.

15 november 1994
KINDERGEDACHTEN EN KINDERDROMEN
Kinderen hebben vaak een ruime fantasie en weten daar soms ook goed mee om te gaan. De vriendjes Bram Hulshoff, Thijs Bremer. Dik Ormel, Lennart Homan, Rob Seesink, allen 8 jaar, hebben een idee opgezet om een oorlogsmuseum in het klein in te richten. In de tuin van ouders Gerrit en Monique Hulshoff aan de Ruurloseweg mocht dat gaan gebeuren. Allerhande materiaal is er verzameld. wat met oorlog te maken heeft, zonder wapengevaarlijk tuig. Misschien geïnspireerd door de herdenking van 50 jaar bevrijding zijn ze op een bepaald moment aan de slag gegaan. Onlangs was er de officiële opening en daarvoor was de heer J. Hulshoff (grootvader van initiatiefnemer) uitgenodigd. In bijzijn van familie en enige kennissen werd de “zaak voor geopend verklaard” . Een goed en groot voorbeeld is zeker ook het veelomvattende oorlogsmuseum van Jean Kreunen. De jongens hebben in elk geval een zinvolle vrije tijdsbesteding.

Concordia ’54

22 november 1994
GESPREKSGROEP VOOR Weduwen en weduwnaars
Deze vorm van groepsmaatschappelijk werk wordt aangeboden aan de inwoners van de gemeenten Gorssel, Hengelo (GLD) . Lochem, Ruurlo. Steenderen, Voorst, Vorden. Warnsveld. Zelhem en Zutphen. De gespreksgroep is bedoeld voor hen. die rouwen om het verlies van hun partner en daar met lotgenoten over willen praten, van elkaar leren en samen ervaringen willen delen. Centraal thema in de groep is de vraag: “Wat betekent het om zonder partner verder te moeten leven’. Zie verder De Reclame.

GESLAAGDE UITVOERING SOLI DEO GLORIA
Tijdens de uitvoering van het chr. gem. koor Soli Deo Gloria uit Bekveld is de heer Ap Derksen benoemd lot erelid van de vereniging, gedurende 50 jaar is hij lid geweest van het koor. waarvan 25 jaar als penningmeester. Ook bij de jaarlijkse oliebollen-aktie staat huize Derksen centraal. Uit handen van voorzitter Antoon Maalderink kreeg hij de bijbehorende oorkonde uitgereikt en de bloemen voor zijn vrouw. Voorzitter van de chr. bond ring Achterhoek, de heer Menkhorst. bood met toepasselijk gekozen woorden een prachtig wandbord aan. Mieneke Jansen-Boerink. die 35 jaar lid was kreeg van de bondsvoorzitter een hangertje aangeboden en van de vereniging bloemen en een oorkonde. Teun Hiddink, 25 jaar lid, mocht eveneens hartelijke woorden van de verenigingsvoorzitter in ontvangst nemen en kreeg de verenigingsspeld uitgereikt met de bijbehorende bloemen. Zie verder De Reclame.

29 november 1994

Hengelose Toneelvereniging 25 jaar
Zaterdag 3 december a.s. voert de Hengelose Toneelvereniging het toneelspel “Um den Olden Beernschot”, geschreven door Herman van Velzen, nogmaals op in zaal Langeler te Hengelo Gld. Dit ter ere van het 25-jarig bestaan van de H.T.V. De aanvang is 20 uur en de zaal is open om 19.15 uur. Voor kaartverkoop zie de advertentie elders in dit blad.

Een ode aan de boeren uit Hengelo Gld (de buurtschappen Keijenborg en Varssel)
Het zal nou wel bekend zijn. dat in november 1944, 50 jaar geleden, mensen moesten evacueren uit de plaats Westervoort. Het Rode Kruis die het transport moest regelen had Hengelo Gld voor ons als tijdelijk onderdak toebedeeld gekregen. De ouderen onder U weten hier wel over mee te praten, zomaar vreemden op je dak en dat in hun rustige bestaantje. Ook ik (toen 14 jaar) samen met m’n ouders op een platte boerenwagen met een bundeltje kleren in een koffer (de goede spullen lieten we maar thuis) op naar een onbekende bestemming. In Hummelo in de kerk werden we voorzien van wat eten, toen verder. In het dorp Hengelo werden we verspreid. Wij gingen door naar Varssel (toen nog nooit van gehoord) en kwamen in de Varsselse school, waar we eten kregen en overnachtten op strobalen, wat lekker warm was. De volgende dag kwam de aangewezen boer ons halen, een zekere Lenselink, dat was eerst geen succes, ze meenden geloof ik dat we een soort schooiersvolk waren, dit werd ondragelijk. Het Rode Kruis ingeschakeld en er werd wat aangedaan. We gingen verhuisden naar de fam. Klein Winkel (de Koezeman) in Varssel op 4 december, kort voor Sinterklaas dus. Het was voor de familie en voor ons eerst wel even aftasten, begrijpelijk (we kwamen n.l. bij een vrij vrome boer vandaan), maar het ijs was gauw gebroken. Opa en opoe (blinde vrouw), maar wel helder van geest waren er ook en we waren veel met opoe bezig, Zij had als hobby spreekwoorden verzamelen en zij wist er zeer veel. Dan was er een vader, moeder en 2 toen schattige jongetjes van ± 3 en 5 jaar. Verder was er nog een vrijgezelle zoon en broer in huis. Daarnaast was er een knecht voor daags en een dienstbode voor dag en nacht. Eten volop, elke dag. behalve zondagssmorgens een dikke pannekoek en ’s avonds roggebroodpap van heerlijke volle melk. Vandaag de dag is de 26 familie van samenstelling wel veranderd, maar hun gouden harten zijn gebleven. De toen jonge vrouw, nu 85 jaar leeft gelukkig nog, evenals de  jongetjes die nu flinke boeren in hart en nieren zijn. Het is fijn om zulke vrienden uit de oorlog te hebben. Het is jammer dat er weinig mensen zijn die hun evacuatieadres zijn vergeten. Wij waren er toen en ben ik er nog steeds gelukkig mee. Lang leven de “goede” Hengelose boeren. R. Klopman – Meijering Westervoort.

HOUTSNIJWERK IN BIBLIOTHEEK HENGELO (Gld)
Vanaf dinsdag 29 november t/m vrijdag 2 december exposeert Jan Mulder met houtsnijwerk van cursisten in de bibliotheek. Jan Mulder is docent van de cursus houtsnijwerk in creatief centrum “de Gruitpoort” in Doetinchem. Vrijdagmiddag 2 december is hij vanaf 15.00 uur aanwezig in de bibliotheek. Hij geeft dan demonstraties en u kunt dan bij hem informatie krijgen over cursussen die hij geeft. Zie verder De Reclame.

HANS EVERS EN JAN WISSINK DE BESTEN VAN HENGELO GLD
In het kader van het 40-jarig bestaan van Concordia ’54 werd een toernooi georganiseerd voor alle biljartende leden uit zowel de Koninklijk e Biljartbond als de IJsselstreek, die spelen in de gemeente Hengelo Gld. De voorronden werden in augustus gespeeld waar maar liefst ll2 deelnemers deelnamen. De halve finales werden in de week voorafgaande aan de finale, op zondag 20 november, gespeeld. Speciaal voor dit grootse evenement werden er twee biljarttafels bijgeplaatst. Dit was voor Hengelo een unicum om 4 biljarttafels in het gezellige clublokaal van hotel Leemreis te zien staan. Zie verder De Reclame.

6 december 1994
STICHTING INTERNATIONALE SOLIDARITEIT HENGELO (Gld) OPGERICHT
In Hengelo Gld zijn verschillende instanties werkzaam, die proberen hun dorpsgenoten te betrekken bij hun activiteiten gericht op internationale solidariteit. De Hengelose gemeenteraad staat achter de doelstellingen van deze instanties en stelt daarom elke jaar ƒ l,— per inwoner beschikbaar. De verantwoordelijkheid voor de verdeling van dat geld Iaat zij over aan de onlangs opgerichte Stichting Internationale Solidariteit. De S.I.S. is een initiatief van het CDA afd. Hengelo Gld en in het bestuur van de stichting zijn vele instellingen vertegenwoordigd. Daardoor is het mogelijk geworden, dat alle inwoners van Hengelo, Keijenborg, Veldhoek en de buurtschappen deel kunnen hebben aan de diverse activiteiten. Activiteiten, die meestal een tweeledig doel hebben, n.l. het aantonen en verduidelijken van noden van mensen ver weg en dichtbij en het daadwerkelijk helpen bij het lenigen van die noden d.m.v. goederen, diensten en (heel vaak) geld. Zie verder De Reclame.

Sloot Mengvoeders

13 december 1994
40 JAAR B.V. CONCORDIA ’54
Vrijdagavond 25 nov. j.l. hield de B.V. Concordia ’54 voor een volle zaal in clublokaal hotel Leemreis te Hengelo Gld, een feestelijke receptie ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. Voorzitter F. Hofman opende de avond en heette een ieder hartelijk welkom. Hij hield verder geen openingswoord, maar vertelde dat er een video was gemaakt, door fotograaf Ted Buter, waarop de 40 jaar in vogelvlucht de revue passeerde. Een zeer verrassende presentatie. Een leuk intermezzo was o.a. het interview met de topbiljarters Tjorblom Blomdahl en Dick Jaspers. Zie verder De Reclame.

HEROPENING EN JUBILEUM HARTELMAN MOTOREN
Door zijn achtergrond in de motorcross werd in 1969 door Bennie Hartelman een motorzaak opgezet, met als specialisme motorcross-service. Donderdag 24 november j.l. was het voor de familie Hartelman een blijde dag, want op die dag werd het 25-jarig jubileum gevierd en de prachtige zaak aan de Molenenk te Hengelo Gld heropend. Onder het toeziend oog van vele genodigden opende wethouder H. Meurs de deur door de sleutel om te draaien. Zie verder De Reclame.
PAX 1 IN HET NIEUW(S) (met foto) Hoofdsponsor GOMA B.V. en subsponsor AHC Staltechniek B.V., twee Hengelose ondernemingen, hebben het eerste elftal van PAX en de “begeleiders” in het nieuw gestoken. Zie verder De Reclame.

Pax Goma

Autobedrijf Ridderhof

20 december 1994
OORLOGSBOEK OVER HENGELO
Zoals u reeds eerder in deze krant heeft kunnen Iezen is de Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland voornemens een hoek uit te gaan geven over de oorlogsperiode van 1940 tot 1945. Doelstelling is een verhalenbundel het licht te laten zien welke een beeld zal geven van het dagelijks leven tijdens de oorlogsjaren in de gemeente Hengelo. Een groot aantal verhalen is reeds ingeleverd maar het wordt kort dag. Alle mensen die momenteel nog bezig zijn met het schrijven over die tijd moeten hun verhaal nu afronden. De uiterlijke inzendtermijn voor uw bijdrage is 31 december 1994. Vanaf 1 januari gaat men met de uitwerking van het boek aan de slag. Formaat, dikte , illustraties, toto’s enz. Voor nadere informatie kan men contact opnemen met de heer W. Heesen, tel. 2534.

Kalender 1995

 PEUTERSPEELZAAL HOPZA

Na 5 jaar de kinderen bij peuter speelzaal Hopza hun plekje te hebben gegeven heeft Sylvia Tankink haar taken over – gedragen aan Jolande van Ochten. Ouders met peuters vanaf 2 jaar die in de toekomst hun kinderen willen plaatsen op de peuterspeelzaal in Hengelo kunnen vanaf nu kontakt opnemen met Jolande van Ochten. tel. 05753-1010.

28 december 1994
OPEN HUIS FA. ONSTENK
Van dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december, elke dag van 10.00 tot 21.00 uur. Ons assortiment bestaat uit eiken en grenen meubelen ook hebben wij moderne slaapkamers. Tevens wensen wij U een voorspoedig 1995. Gerrit en Ria Onstenk U vindt ons op het industrieterrein Molenenk 20 tegenover Hartelman motoren Hengelo.

 

Supermarkt van der Mondt