Verkeersdrukte 45 jaar geleden al merkbaar

Uit De Gelderlander 2008
Auteur: T. Roenhorst

Ten Broeke, Burgemeester Baron Von Mackay, van Petersen in 1963

Verkeersdrukte 45 jaar geleden al merkbaar.

Verbond Voor Veilig Verkeer kreeg nieuwe voorzitter en secretaris. In zaal Leemreis werd een algemene ledenvergadering gehouden, waarbij afscheid werd genomen van de voorzitter, de heer ten Barge, thans hoofd der school in Elden, en van de secretaris, de heer Burgers die vanwege drukke werkzaamheden voor deze functie moest bedanken.

De voorzitter verwelkomde in het bijzonder de heren Politiek, Bouwmeester en de oud-voorzitter, de heer Minnee. Hij schetste het aantal verkeersongevallen dat nog steeds toeneemt en de taak die het verbond vervult nog steeds belangrijker wordt.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer van Weelden, bleek dat het ledental dit jaar is gestegen van 275 tot 287.
In het afgelopen jaar werd door de heren van Weelden en Ten Broeke een verkeerscursus gegeven waaraan door 80 leden werd deelgenomen. Het ligt in de bedoeling ook dit jaar e.d. cursus te organiseren. Eveneens werd door een aantal leden deelgenomen aan de verkeerscompetitie.
Uit het financiële verslag bleek dat de vereniging beschikt over een batig saldo. Het werd door de kascommissie, bestaande uit de heren Harmsen en Menting in orde bevonden.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer Bouw
meester als secretaris gekozen. De heer Politiek zei gaarne zijn medewerking te zullen verlenen voor het nuttige werk dat het verbond doet en hoopte dat de onderlinge goede verstandhouding in het bestuur zou mogen blijven bestaan. Ook de heer Bouwmeester dankte voor het gestelde vertrouwen. Het oudste bestuurslid, de heer Willemsen, sprak woorden van dank tot de scheidende voorzitter en secretaris, en schetste het vele dat zij in de afgelopen jaren voor de vereniging hadden verricht en wel in het bijzonder de secretaris die een reeks van jaren de praktische schoolexamens had voorbereid, en tal van andere werkzaamheden had verricht. Als dank hiervoor bood hij ieder een envelop met inhoud aan.
De oud-voorzitter zei in zijn dankwoord het werk voor de vereniging steeds met grote animo te hebben vervuld en sprak de hoop uit dat het bestuur in zijn nieuwe samenstelling nog veel in het belang van een veilig verke
er zou mogen doen.
De heer Burgers stelde dat zijn werkzaamheden zodanig waren uitgebreid dat hierdoor het risico ontstond dat hij het als secretaris slechter zou gaan doen en hierdoor genoodzaakt was voor deze functie te bedanken. Spreker had het in het bijzonder prettig gevonden zijn medewerking te hebben kunnen verlenen aan de opvoeding van de jeugd tot goede weggebruikers. Hij hoopte dat de dienende taak die
de vereniging zich ten doel stelt met goed teamwerk in het bestuur zou mogen worden voortgezet.
Door de vergadering werd goedgekeurd dat een projectieapparaat werd aangeschaft ten behoeve van de te geven verkeerscursussen. Bij d
e rondvraag werd voorgesteld de verkeersborden, geplaatst aan de ingangen van ons dorp, te vervangen door nieuwe met effectievere opschriften waartoe werd besloten.
De heer
Ruesink wees op de gevaarlijke toestand die is ontstaan bij het woonwagenkamp waar nu de verharde weg van de Heideweversweg uitkomt op de Ruurloseweg en waar het uitzicht bijzonder slecht is. Ook werd gevraagd enkele voorrangsborden te plaatsen waar zijwegen uitkomen op de Hummeloseweg. Toegezegd werd dat e.e.a. door het bestuur zou worden bezien waarbij er op werd gewezen dat het laatste slechts mogelijk is met toestemming van Ged. Staten.
Nadat de bezoekers een suggestieve verkeers
film was getoond werd de vergadering met woord van dank voor opkomst afgesloten.

VERKEERSDRUKTE 2008
Met dit bovenstaande ingezonden artikel van bijna een halve eeuw geleden, wil ik hiermee nog eens extra aangeven hoeveel belangrijker het is om juist nu, in deze moderne maatschappij waar nog steeds de verkeersdrukte toeneemt, de veiligheid niet uit het oog te verliezen. Veel waardering heb ik voor deze mensen, vrijwilligers, oud-politieagenten die hun inzet hebben aangegeven voor dit belangrijke werk, die 45 jaar geleden al zichtbaar was. Alle bovengenoemde namen heb ik allen persoonlijk goed gekend, en met enkele nog jarenlang prettig samengewerkt, in goed overleg en veel vertrouwen. Wat ik hierdoor heb aangeleerd is het verkeersinzicht, het anticiperen in het verkeer, elkaar de ruimte geven, en snelheid aanpassen aan de situatie die zich voordoet zoals, (sneeuwval), mist zware (regenval). Voorrang krijgen is een gunst, geen recht, het tijdig opmerken waar een ander in de fout gaat door u te herstellen draagt bij aan een beter verkeersinzicht en daardoor een ongeval vaak voorkomen kan worden. Geen bumperkleven, is langer leven, is mijn advies.

BRONCKHORST

Nu Veilig Verkeer (Nederland) opnieuw is opgegaan in de afdeling Bronckhorst, zijn wij op zoek naar nieuwe leden, dan wel enkele vrijwilligers, die ons voor een aantal malen op jaarbasis kunnen bijstaan voor het werk dat wij doen als Vereniging Veilig Verkeer. Het zou mooi en belangrijk zijn, uit alle 5 oude gemeenten een aantal nieuwe vrijwilligers te verwelkomen, binnen onze vereniging. Steunt u ons? Dan bent u zelfs die uren nog eens extra verzekerd door het (V.V.N.)!
Voor aanmelding: Penningmeester Evert Steentjes, Kerkhoflaan 8, 7021 ZW Zelhem. Tel 0314 62 2126.

Schrijver: T. Roenhorst Hengelo G.

Lid V.V.N. vrijwilliger