10 Januari 1948
Na de Reis (gedicht)
Hart’lijk welkom, Excellenties,
In het oude moederland!
Na dit warm, vermoeiend reisje
Schud ik hartelijk Uw hand.
Koning Winter heeft nog even
Onze straten wit gekleurd
Voor het ov’rige mijne heren
Is hier heus niet veel gebeurd.
Naar ik hoorde, Excellenties,
Heeft U wél succes gehad,
’t Deet ons allen veel genoegen
Op het land én in de stad.
Saten wij nu vurig hopen,
(Wees niet boos, dat ik het zeg)
Dat U weldra kunt verklaren:
„Nu gaat ook het leger weg.”
Vrede heerst in Insulinde
’t Vuren is voor goed gestaakt”
Dan heeft U dat Indië-reisje
Zeker niet voor niets gemaakt!

Groene Kruis HENGELO (GLD) kraamhulp
Met ingang van 1 Januari 1948 heeft het Groene Kruis, alhier voor haar leden de gelegenheid geopend voor Kraamhulp zonodig met inbegrip van algehele Gezinsverzorging Leden, die hiervan gebruik willen maken, gelieven zich te vervoegen  ij Mej. Ruesink, Kastanjelaan, alhier, waar alle inlichtingen verstrekt worden. Vroegtijdige opgave is zeer gewenst.

17 Januari 1948
Onderdak gevraagd (gedicht)
Trygve Lie, de secretaris
Van deUNO is op reis.
Want hij zoekt hier in Europa,
Naar een Europees paleis.
Acht en twintig-honderd kamers,
Door elkaar, groot en klein,
Moeten er voor deze heren,
Voor een jaar beschikbaar zijn.
Bijna duizend schrijfmachines,
Kasten, stoelen enzovoort;
Plus, wat bij vergaderingen,
Van de UNO méér behoort.

Nederland wil gastheer worden,
En men ging direct van start,
’t Zal wel weer deviezen geven,
Anders liep men niet zo hard.
Wordt de hoofdstad of het Haagje,
Centrum, waar men samenkomt?
Waar het zaakje wordt beklonken,
Of de Rus zijn „Veto” bromt?
‘k Weet het niet, want in voorspellen,
Schiet ik hopeloos tekort.
Maar ik hoop, dat aan de Vrede,
De toegang niet geweigerd wordt.
‘k Hoop, dat Trygve Lie zal zeggen:
„Nederland is nummer één!
Doch gaan jullie ruzie maken,
Ga dan maar ergens anders heen”.

Brieven uit Indonesië
We zullen thans eens gaan zien hoe de  hoofdstad van onze archipel eruit ziet, We kunnen onze stad eigenlijk verdelen in drie delen, n.l. ’t Europese gedeelte, ’t Chinese gedeelte en de Handelsstad. ’t Europese gedeelte. Hier zien we weer eens de mooie Europese huizenbouw, de aanleg der parken en de hele omgeving doet ons allen onwillekeurig terugdenken aan ’t geliefde Vaderland. Hier wonen ook niets anders dan de Europeanen en de Indo-Europeanen. De dienstmeiden (baboe’s) zijn allen inlanders en de meesten wonen bij hun meester in, d.w.z. in een apart bij aangebouwde schuur of zo iets dergelijks. De mensen hier in normale tijd genomen zijn tevreden. Tenminste diegeen die bij een Europeaan werken. Naast de baboe zien we dan de koelie (werkman) of dechopir (chauffeur). De koeli doet hetzelfde werk als bij ons een tuinman of knecht. Hij zorgt voor ’t water, de tuin en alle andere bijkomstigheden. Een Chauffeur heeft zowat iedere Europeaan, die een auto heeft. Nu krijgen wij ’t tweede gedeelte n.l. ’t Chinese. Hier zien we dan de typische woningbouw der Chinesen. Een houten huis, meestal met een min of meer doorgezakt dak uitlopend, om uit te drukken, in torentjes aan de twee punten. Door dit gedeelte loopt ook nog een kalie en excuseer me als ik U daar het volgende van vertel. De kalie (beek) is een complete WC en afwasbekken. Men ziet hier een man zitten die z’n behoefte doet, een paar meter verder staat er zich een te wassen, weer een eindje verder staat een moeder de borden te wassen en daarbij worden ook de kleren nog gewassen in diezelfde kalie. Zo fris uit Holland trekt men wel eens de neus op, als men deze viezigheid ziet. En dan moeten we maar weer denken, och het is ’t Oosterse gebruik. Van de Chinezen valt verder weinig te vertellen. Het zijn de handelslui bij uitstek. Een Chinees is nu eenmaal een geboren handelsman en als de kinderen goed en wel lopen kunnen, zou ik zeggen, venten ze al met pinda’s. Een Chinees weet ook wel de prijs van z’n waren. Wil je goede waren, ga naar de Chinees, maar kijk dan ook niet naar ’t geld, want anders krijg je een zuur gezicht. Een Chinees is handig en weet van alles wat te fabriceren. Een Chinees is ook zeer helder d.w.z. net op z’n kleren, maar niet op z’n huis, want ze hebben geld met hopen, ‘maar hun huis is meestal een armoedig krotje. Nu volgt ’t laatste gedeelte : de Handelsstad. Over dit gedeelte valt niet veel te vertellen. Hier zien we vnl. de kantoren en banken, de goedangs (loodsen) van allerlei maatschappijen. De werktijd, is van 8 t/m 4 uur en in deze tijd is ’t hier een drukte van belang  ooral met de auto’s. Na die tijd is dit gedeelte een verlaten stad met zijn eenzame wachtposten. Nu tot volgende keer, dan weer iets meer. Soldaat. Ie klas E. Ankersmit.

Vergadering Bijenvereniging “De Vooruitgang”
Genoemde vereniging, hield in café Demming haar ledenvergadering. De Voorz. sprak de wens uit dat 1948 een goed bijenjaar mocht worden. De contributie werd vastgesteld op f 2.75 per lid per jaar, terwijl de penningm. mededeelde dat er een batig saldo in kas is van ruim f 213. —. Vanwege de hoge aanschaffingskosten van een waspers werd besloten hiermede te wachten. Besloten werd de bijenvolken naar de bloeiende boomgaarden of koolzaadvelden te zenden, eveneens om de bijenvolken naar de heide te zenden. De vergadering was zeer ingenomen met de gratis toegewezen bijenalmanak en de gratis verloting. Hierna sloot de Voorz. de goed bezochte verg.

Dienstplicht

Ingevolge een nader getroffen regeling van de Minister van Oorlog is het mogelijk, dat een dienstplichtige der lichting 1948 tot buitengewoon dienstplichtige wordt aangewezen. De
dienstplichtige van die lichting die daarvoor meent in aanmerking te komen, moet twee broers hebben die reeds dienen of hebben gediend. Eventuele meerdere inlichtingen kunnen ter secretarie worden verkregen, alwaar de aanvragen ook moeten worden ingediend.

Wolsink, Voskamp, Wagenvoort,van Suntenmaartensdijk

24 Januari 1948
Het oude Lied (gedicht)
’t Wordt gelukkig weer vooroorlogs,
In ons kleine koninkrijk:
Want er ligt weer kool te rotten,
In het dorpje Langendijk.
Gooi de boel maar op de mesthoop,
Met blijmoedigheid van geest.
Het is net of ’t kleine Neêrland,
Nooit in oorlog is geweest.
‘k Zal het wel weer niet begrijpen,
‘k Ben daarvoor te excentriek.
En ik ben geen ingewijde,
In regeringspolitiek.
’t Zal aan mij natuurlijk liggen,
Dat ‘k de zaken fout bezie,
Wie geeft mij een tiental lessen,
In geleid’ economie?
Als ‘k die cursus goed gevolgd heb,
Stel ‘k mij zeker candidaat;
Waarna ik op mijn beurt dan weer,
De spinazie rotten laat.
Als men mij dan aan gaat vallen,
Och, dan zoek ik wel mijn troost,
‘k Ga dan met regeringsopdracht,
In een vliegtuig naar de Oost.

Zó ver zal ’t wel nimmer komen.
Als burgerman doe ik mijn plicht;
En als burger vind ik ’t schande,
Dat er kool te rotten ligt!

Omwisseling Ondermelk tegen Kalvermeel
Nu in plaats van ondermelk gedeeltelijk kalvermeel wordt toegewezen, zal het voor de veehouders van belang zijn te weten, dat er in 1 kg. kalvermeel 9 X zoveel zetmeel waarde en 6 X zoveel verteerbaar, eiwitachtige stoffen aanwezig zijn als in 1 kg. ondermelk. Daar ook de biologische waarde van het eiwit in dit kalvermeel hoog is en aan de mineralen en vitaminen de nodige aandacht is geschonken, is het duidelijk, dat een omwisseling van 3 delen ondermelk tegen 1 deel kalvermeel, voor de veehouders uit voederoogpunt beslist een voordeel betekent. P.B.H, van district 30, G. W.
Weenink. (Hengelo Gld) District 31, H. Meutstege, Steenderen.

Brieven uit Indonesië.
In mijn vorige stukjes heb ik U Batavia laten zien. Nu zullen we eens een kijkje gaan nemen hoe alles draait. In een zaak staat doorgaans een Hollander of Chinees aan ’t hoofd. De werkmensen (koelie’s) bestaan allen uit inlanders, deze mensen verdienen niet veel, d.w.z. in onze ogen. Ze verdienen f 1 per dag maar dan is ’t werk ook van een ongeschoolde. Een koeli die een beetje meer geschoold is, maar nog niet helemaal tot de geschoolden behoort verdient zo f 2 tot f 2,5 per dag, een geschoolde koeli, die een goede leiding kan geven verdient zo f 4 tot f 5 per dag. Een vakman zoals monteur of iets dergelijks verdient f 7 tot f 5 per dag. Waarom heeft een geheel ongeschoolde maar f 1 per dag, als men even een kijkje kon komen nemen hoe de arbeid hier gaat, dan zouden jullie allen raar opkijken. Zo is er b.v. een karweitje op te knappen wat wij in Holland met 3 man zouden doen, dat hier deze mensen met 9 man aanpakken en dan nog langzaam maar zeker op de lorrie of wagen. De werkkrachten van deze mensen zijn niet groot. Dit zal veelal ook liggen aan het zware klimaat en aan deze hitte. De (tijd) toestand kan ook misschien enigszins de oorzaak zijn van dit lome werk.
Nog steeds is ’t oppassen geblazen en uitkijken, want zo praten zij mooi met je heen en de volgende dag kunnen ze je wel dood kijken. Een inlander vergeet niet makkelijk als hem iets gedaan wordt, als hij ’t werkelijk verdient geef hem genipt slaag, daar trekt hij zich niets van aan, maar ongelukkig als je hem bestraft buiten zijn schuld, dan moet je degelijk oppassen of je krijgt een mes of kris in je rug.
Deze mensen moeten straf aangepakt worden, maar op een eerlijke manier. Dan nog iets over de wegen. De wegen in de stad zijn goed, maar buiten de stad is het niets. Zelf heb ik op een weg gereden buiten Batavia. Deze weg is maar 4 mijl (7 km.) lang, maar er zitten veel gaten in en deze gaten gaan zelfs tot een diepte van ’n ½ meter. Dit is zó Batavia. De volgende keer hoop ik u nog iets meer te vertellen over ons Indië. Ik sluit thans en hoop dat deze korte brieven U allen een goed inzicht geven over onze Oost en dat U allen kunt begrijpen in welke toestand wij hier leven. Tot volgende brief. Soldaat Ie klas E. Ankersmit.

31 Januari 1948
Goedkoop (gedicht)
Ha, wij maken nog een kansje
op de komst der Assemblee;
Het viel Trygve Lie in Holland,
Naar zijn zeggen, reuze mee.

’t Grootste voordeel van ons landje
En dat scheelde reeds een hoop,
Het was hier bij and’re landen
Vergeleken, zo goedkoop!
Honderd gulden voor een jasje
Met een vest en broek er bij;
Twintig gulden een paar schoenen;
Achttien centen voor een ei.
Overhemden vijftien gulden
Tien cent een vrijgezellen knoop. ..
Wat zal ik een rijkaard worden,
Want we leven zo goedkoop.
Ik ben toch wel blij, dat men ons
Deze boodschap horen liet.
Het versterkt mij in de mening
Het is hier zo gek nog niet!

Nieuws in het kort
Zij doen het zelf. Het personeel van Philips gaat in de vrije tijd zelf woningen bouwen om het gebrek aan woonruimte op te heffen. Nieuwe invasie. Na een betrekkelijk rustige periode werden in Limburg weer wilde zwijnen gesignaleerd. Ze blijven schaars. In 1948 zal nog geen evenwicht worden bereikt tussen vraag en aanbod op de markt van radiotoestellen. Toekomstmuziek. In 1950 zullen de cokes- en stikstoffabrieken te Sluiskil weer volledig in bedrijf zijn.
Ministerraad – geheime raad. De Eerste Kamer onthield haar goedkeuring aan het voorstel tot wijziging der Enquête-wet, waardoor de ook in de Londense tijd in de Ministerraad gevoerde besprekingen geheim blijven.
Lang geen koopje. De schade, die het Nederlandse volk alleen al door de oorlog met Duitsland direct heeft geleden, bedraagt 25.725.000.000 gulden. Zonder maskers. Het gemeentebestuur van Maastricht wil het dragen van maskers tijdens de Carnavalsdagen verbieden.
Nieuwe mogelijkheden.

Op de proeftuin voor tabak te Wageningen legt men zich sinds geruime tijd toe op kwaliteitsteelt van inlandse tabak en heeft reeds opmerkelijke resultaten weten te bereiken.
Voor de afzwaaiers
Militairen ontvangen bij hun demobilisatie een demobilisatiespeld, indien zij op z’n minst drie maanden in Indië zijn geweest en daar hun plicht naar behoren hebben vervuld.
Werkzaamheden hervat.
In de eerstvolgende maanden zal het burgerlijke deel van de Nationale Landstorm weer worden georganiseerd.
De grote vergissing. In het jaar 1947 heeft de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Amsterdam 1680 echtscheidingen ingeschreven.
Stijging. Eind December van het afgelopen jaar bedroeg het aantal geregistreerde werklozen ruim
30.000 dat is 6000 meer dan eind November.

Wij zakken af. Nederland is als scheepsbouwer van de derde plaats naar de vierde afgezakt.

7 Februari 1948
Het NIEUWE geld, (gedicht)
Fijn, die nare zinken munten,
Zijn nu weldra van de baan,
Want ze gaan straks nik’len guldens,
Dubbeltjes en kwartjes slaan.
Ook al is het dan géén zilver;
’t Is toch weer een fraai gezicht,
Als zo’n mooie stapel glimmers,
Op de tafel voor je ligt.
Denk nu niet, m’n waarde lezers:
„Die dit schrijft heeft zeker geld!”
Want met mijn kapitalisme,
Is het droevig, slecht gesteld.
Lieftinck geeft ons nieuwe centen,
Maar ‘k verklaar hier nu met klem:
Van de centen, die ik krijg straks,
Gaat het meeste weer naar hem.
’t Vierkant stuivertje, dat altijd,
Als iets eigenaardigs gold,
Daarvan kan nu Lieftinck weten,
Hoe zo’n stuivertje straks rolt.
Laat gerust je geld weer rollen!
Doe het vlot-weg van de hand.
Zoals gezegd: het meeste rolt weer
In de schatkist van ons land.

De gesproken brief voor onze jongens
Door het geluidtechnisch bureau Jac. v. Wijk uit Apeldoorn en door bemiddeling van de U.V.V. werd zaterdagavond een contactavond belegd, waar een demonstratie werd gegeven van de „gesproken brief” voor onze jongens in Indië. De aanwezigen zongen het Wilhelmus, waarna enkele personen uit de zaal voor de microfoon enige woorden spraken, een en ander werd direct op de plaat vastgelegd en de resultaten waren onmiddellijk hoorbaar. Hierna volgde een volledige toelichting, zodat niemand maandag j.l. onvoorbereid voor de microfoon behoefde te komen en allen zich bewust waren van de mogelijkheden. Vele ouders, familieleden, vrienden, zang- en muziekver. waren maandag aanwezig om een grammofoonplaat voor de Hengelose militairen in Indië te laten maken. De muziek- en zangvereniging, brachten voor hun leden in Indië een muziek- of zangnummer ten gehore. De plaat kon men direct meenemen in een luchtpostenveloppe, voorzien van een postzegel, zodat de plaat binnen 14 dagen ter bestemde plaatse kan zijn. Konden we nu eens de gezichten zien van onze jongens als ze hun plaat laten draaien !

van Aken, Stevord, Sloot

14 februari 1948
Het vroege voorjaar (gedicht)
Wat een gekke winter-lente,
Of…. moet het lente-winter zijn?
Het ontbreekt alleen een beetje,
Aan wat extra zonneschijn.
Als je de diverse tuinen,
Van je buren zo bekijkt,
Zie je dat er al een crocus,
Of een ander bloempje prijkt.
„Zou het nu al lente worden?”
Vraagt de kever en hij komt,
Even om een hoekje gluren,
En staat – net als wij – verstomd.
Nog geen blaadje aan de bomen,
Dat is ’t enige verschil,
Tussen dit en échte lente,
Wat een lente-wintergril!
Vorig jaar, toen zoende vrouwlief,
Nog ontroerd de kolenman,
Ze kijkt nu die zwarte kerel,
Al haast wekenlang niet aan.
Maar toch kun je nog niet weten,
Wellicht vriest het dat het kraakt,
Als je strakjes, in Augustus,
Net je zomerfietstocht maakt!

Dors-tarieven
Alle erkende dorsmachinehouders hebben bij elk dorsgarnituur een kaart (seizoen 1947/48) ontvangen, waarop vermeld staat in welke klasse de desbetreffende machine is ingedeeld. Aan de hand van het destijds gepubliceerde dorstarief kan de teler derhalve nagaan wat hem per uur voor het dorsen mag worden berekend. Indien men van mening is, dat door de dorser een te hoog tarief is toegepast, kan men zich om inlichtingen wenden tot het Bureau van de Prov. Voedselcommissaris, Afd. Grondstoffen, Arnhem. Daarbij dienen zo volledig mogelijk gegevens te worden verstrekt omtrent het materiaal waarmede de dorsingen verricht zijn, zoals merk dorsmachine, al of niet voorzien van kafblazer. binder, touw- of draadpers en het aantal banden, waarmede het stro werd gebonden. Voorts hoeveel man personeel de dorsmachinehouder beschikbaar stelde, alsmede het berekende uurtarief. P.B.H, van district 30, G. W. Weenink. (Hengelo Gld) , District 31, H. Meutstege,
Steenderen.

Aardappelenschillen
Aardappelschillen betekenen een belangrijk voedingsmiddel voor het vee. De in heel Nederland ingezamelde hoeveelheid aardappelschillen bedraagt miljoenen kilogrammen per week. Deze hoeveelheden kunnen echter in grote mate worden opgevoerd, want lang niet iedere huisvrouw geeft de schillen aan een schillenboer mede. Het is de bedoeling, dat deze inlevering zo hoog mogelijk wordt opgevoerd, ter verbeterring van de veevoederpositie. De Nederlandse bevolking kan zelf een niet onbelangrijke bijdrage leveren tot deze verbetering. Nog dagelijks wordt in geheel Nederland honderdduizenden kilo’s aardappelschillen weggegooid. Dit betekent het vernietigen van een gelijk kwantum aan veevoeder, waarvan duizenden koeien zouden kunnen leven. In dit verband heeft de overheid het verantwoord geacht met speciale middelen de aandacht van het publiek op het inzamelen van aardappelenschillen te vestigen, omdat daardoor de melkpositie zal kunnen worden gesteund. Men zie in onze etalage het reclamebiljet, ontworpen door de heer J van Strijen.
Ministerie van Landbouw Visserij en Voedselvoorziening Het Hoofd van de Afdeling Voorlichting J. Breunis.

HUISSLACHTINGSREGELING 1948/1949
Het Bedrijfschap voor Vee en Vlees deelt mede, dat de zelfverzorgers voor vlees thans in de gelegenheid worden gesteld varkens op te leggen voor huisslachting in het seizoen 1948/49. Voor opname in deze zelfverzorgersregeling gelden dezelfde richtlijnen als het vorige jaar. Aanvragen om vergunningen tot het aanhouden van een huisslachtingsvarken moeten vóór 15 Maart a.s. bij de P.B.H, worden ingediend. Aan personen op wier aanvrage gunstig wordt beslist, en die zelf geen biggen hebben gefokt, wordt een aankoopvergunning voor een big verstrekt. Het voor het vervoer van de big vereiste geleidebiljet wordt door de P B.H. of de marktadministratie afgegeven tegen deze aankoopvergunning. Binnen 2 X 24 uur na ontvangst van- de big moet de koper dit geleidebiljet inleveren bij de P.B.H., waaronder hij ressorteert, waarin hij in het bezit wordt gesteld van een aanhoudvergunning. Huisslachtingsvarkens moeten worden aangehouden op het bij de woning van de zelfverzorger gelegen erf, of, indien deze exploitant van een land- en tuinbouwbedrijf is, op het erf waar de bedrijfsgebouwen zijn gevestigd. Zelfverzorgers aan wie wordt toegestaan een of meer schapen te slachten, dienen deze schapen tenminste 3 maanden zelf te weiden. Het slachtseizoen voor schapen is vastgesteld van 1 october tot 1 april en is dus gelijk aan het slachtseizoen voor varkens. Nadere inlichtingen betreffende de rantsoenering e.d. kunnen door de plaatselijke bureauhouders

21 Februari 1948
Opvoeding (gedicht)
Wij zitten met de narigheid,
Uit som’bre oorlogsjaren.
Vooral de criminaliteit,
Blijft heel veel zorgen baren.
En daarom wil men binnenkort,
Een actie gaan beginnen,
Opdat verwild’ring minder wordt,
En men zich wat bezinne.
Men wil de dieren in deez’ tijd,
Wat meer bescherming bieden,
Voor mensen vol baldadigheid,
En andere boze lieden.

Door radio en door de krant,
Wil men ons op gaan voeden.
Men wil de mensen in ons land,
Weer wijzen op het goede.
Meer zorg aan ’t dier moet er besteed;
Mishand’ling moet verdwijnen!
Het wordt een les voor arm en rijk,
Voor groten en voor kleinen.
Het dier was steeds een mensenvriend,
Wil het daarom belonen,
Door u (dit heeft het dier verdiend),
Een dierenvriend te tonen.
Het is een deugd, vergeet dit niet,
Een dierenvriend te heten.
Maar, blijft vooral een mensenvriend,
Dit mag U nooit vergeten.

Kleine klok weer terecht
Men deelt ons mede dat de kleine klok uit de toren van de Parochie St. Willibordus alhier weer is teruggevonden, en dat deze met Pasen weer in gebruik zal worden genomen. Het is te hopen dat ook de grotere klok, waar ijverig naar gezocht wordt weer terug zal komen.

Sanderman, Prins vishandel, Meijers, Luimes

28 Februari 1948
Vreedzame strijd, (gedicht)
Ik ben eventjes geschrokken,
Van berichten in de krant,
Want ik las met dikke letters:
„Russen zijn in Nederland”.
‘k Dacht direct: de communisten,
Vinden zoiets weer enorm,
’t Is gelukkig nogal vredig,
Maar ’t is wel een „Kom-in-vorm”!
Want het zijn een drietal schakers,
Die hun krachten meten gaan,
Met een rustig Nederlander,
En nog een Amerikaan.
Hier geen wapens of atomen,
Green geweren, geen kanon;
Hier als wapen slechts een koning,
Toren, lopers en pion.
Hier geen veto, maar remise;
Ook geen oorlog — wel schaak-mat,

O, als Stalin of Gromyko,
Ook eens zin in schaken had !
Als door ’t schaken dan de onrust,
Uit de wereld werd gezet,
Zou ’t voor óns remise worden,
En God Mars werd mat gezet!

Binnenkort weer slaolie

Levert ledige spijsolieflessen spoedig in.
Het voornemen bestaat in de komende voorzomer voor alle leeftijdsgroepen wederom één rantsoen van 120 gram spijsolie beschikbaar te stellen. Dit zal betekenen, dat op een bon dezelfde hoeveelheid slaolie zal kunnen worden gekocht als in Augustus en December 1947 in distributie werd gebracht. De fabrieken van spijsolie en de handelaren in dit artikel hebben echter een zeer groot te kort aan flessen, daar zij bij de laatste distributie een ten enemale onvoldoende flessen hebben terugontvangen, hetgeen een vlotte distributie dreigt te verstoren. Teneinde de voorgenomen distributie niet in gevaar te brengen en het de huisvrouw mogelijk te maken, dat zij na het bekendmaken van de koopbon haar spijsolie zonder uitstel kan kopen, is het dan ook van het allergrootste belang de spijsolieflessen zo spoedig mogelijk bij de leverancier, respectievelijk handelaar in te leveren.

Stierenreglement
Door vele landbouwers wordt geen aandacht meer geschonken aan het reeds sedert 1923 bestaande Provinciale Stierenreglement. Ingevolge dit reglement is elke houder van een stier ouder dan 8 maanden, binnen H dagen nadat deze die leeftijd heeft bereikt, verplicht hiervan ten gemeentehuize aangifte te doen. wanneer een ingeschreven stier niet meer in het bezit blijft van de eigenaar moet hij hiervan eveneens aangifte doen. Al deze maatregelen zijn genomen voor het verkrijgen van een betere veestapel. Het is te verwachten, dat binnenkort door de politie op het nakomen van de voorgeschreven verplichtingen een strenge controle zal worden uitgeoefend.

Jolly Band, Japing tandarts, berkenbessems Hueskes, Helaminto, Hakspanen, De Gunst

6 Maart 1948
Naaar de chaos (gedicht)
Amerika heeft goud te over,
Daarmee staat het aan de kop!
En het oud en arm Europa,
Houdt bedeesd z’n handje op.
Hier heerst weelde — daar ellende;
Daar een krot, hier een paleis,
En dat noemt men samenwerking!
Is de mensheid nóg niet wijs ?
Politieke knokpartijen,
In het groot of in het klein;
’t Blijkt, dat al die grote mensen,
Niet verstandig kunnen zijn.
Onrust stoken, revolutie,
Dwing’landij en dictatuur,

Zo maakt d’ene mens de ander,
Steeds maar weer het leven zuur.
De een verwacht z’n heil uit ’t Westen;
D’ander kijkt het Oosten an,
En de dupe van dit alles,
Is en blijft „de kleine man”.
,,Dat geeft oorlog”, zegt men somber;
„Zó kan het niet langer gaan”
Dan volgt weer een nieuwe acte,
En ’t gordijn. . . . wordt dicht gedaan.

Raadsverslag HENGELO (Gld.)
Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering, waarin gesproken is over electrificatie van de nog niet aan gesloten delen der gemeente, deelt weth. Tijdink mede, dat do wethouders dezer dagen een uitvoerige bespreking hebben gehad met de district-ingenieur van de P.G.E.M. waarbij met klem is gewezen op de urgentie van aansluiting van die gedeelten, speciaal van de 25 percelen in Bekveld, die van het transformator station aldaar uit kunnen worden bediend en van enkele percelen in Varssel, die voor aansluiting in aanmerking komen. Het was teleurstellend te moeten vernemen, dat de nog steeds heersende materiaal, schaarste uitvoering van deze plannen voorlopig onmogelijk maakt, terwijl voor de percelen in Bekveld de kosten per aansluiting f 1000 zouden bedragen, een uitgaaf die in de tegenwoordige omstandigheden niet verantwoord zou zijn. Wat de aansluitingen in Varssel betreft is toegezegd, dat daarvoor een rapport met kostenbegroting zal worden opgemaakt,
terwijl de kosten voor dat gedeelte belangrijk lager zouden zijn. Burg. en Weth. wachten dit plan af. Bij de ingekomen stukken is een bericht van Gedep. Staten, dat ze tegen toetreding van de gemeente tot de Stichting „Werkinrichting” voor minder bruikbare arbeidskrachten te Zutphen geen bezwaar hebben, alsmede goedkeuring van dat college op de besluiten tot aankoop van de voormalige synagoge en het aangaan van een kasgeldlening van f 150.000. Een verzoek van het bestuur der onlangs opgerichte R.K. kleuterschool om subsidie wordt aan Burg. en Weth. terug, gezonden om advies. Onder aanbieding van bijdragen tot een totaal bedrag van ongeveer f 15.000 vragen belanghebbenden bij verbetering van de Uilennesterstraat met zijtak tot de Kerkstraat te Keijenburg, totale lengte 3125 M, aan de raad te besluiten tot verharding van die weg. In een uitvoerig schrijven aan de raad zetten Burg. en Weth. uiteen, dat hoewel ze de financiële bezwaren, aan uitvoering van de gewenste verharding niet onderschatten, zij bij hun advies aan de raad rekening hebben gehouden met het feit dat belanghebbenden metterdaad hebben getoond zich in bijzondere mate
voor totstandkoming van deze verharding te interesseren en met de mogelijkheid dat voor deze weg= verbetering een subsidie van de Cultuurtechnische Dienst zal worden ontvangen. De lasten zullen hierdoor voor de gemeente belangrijk worden verlicht. Volgens raming van de gemeentearchitect zullen de kosten van een verharding ter breedte van 4 M. met op plat gestrate dikformaatklinkers f 61250 bedragen. Aangenomen dat het subsidie van de Cultuurtechnische Dienst zal bedragen 30% van de kosten ener puinverharding, die op f 44.480 worden geraamd, dan zal ten laste der gemeente blijven een som van f 32.906 bij klinkerverharding of f 16.136 bij puinverharding. Met het oog op de grote belangen die voor de betrokken streek aan deze verbetering verbonden zullen zijn, speciaal voor de bedrijven (tuinbouw, boom en fruitkwekerij en klompenindustrie) geven Burg. en Weth. de raad in overweging In beginsel tot verharding te besluiten en hen te machtigen verdere maatregelen ter voorbereiding van de uitvoering te treffen. Nadat zal zijn gebleken, dat door
de autoriteiten tegen uitvoering van dit werk geen bezwaar zal worden gemaakt zullen Burg. en Weth. met een definitief voorstel bij de raad komen. Bij de korte discussie over dit punt bleek, dat de raad zich unaniem met de strekking van het voorstel kan verenigen en dat de totstandkoming van een verharde weg in dit deel van de gemeente van groot belang wordt geacht.
Weth. Tijding wees erop, dat in tegenstelling met de weg naar Varssel de Uilennesterstraat een leemachtige substantie bevat, waardoor wegzakken van het water verhinderd wordt. De architect wil dit euvel ondervangen door op de bestaande aardebaan nog een laag van ongeveer 10 cm droog zand aan te brengen. Het is, zeg spr. een reden tot verheuging dat ondanks de achteruitgaande financiële toestand in deze „uithoek” van de gemeente zulk een belangrijk bedrag voor deze weg is bijeengebracht. Voor andere delen der gemeente moge dit een aansporing zijn om te trachten op de basis van financiële bijdragen in het genot te komen van betere wegen. De heer Oldenhave spreekt de hoop uit, dat goede klinkers zullen worden gebruikt, opdat men niet een tweede vuile straat zal krijgen. Weth. Luesink is het geheel eens met de heer Oldenhave, maar wijst erop dat het gemeentebestuur niet alleen baas is. De beslissing ligt bij Gedep. Staten en de ambtenaar van de Prov. Waterstaat, die advies over het plan zal moeten uitbrengen, heeft reeds te kennen gegeven, dat misschien met een verharding van paardeklinkers zou kunnen worden volstaan. Weth. Tijdink
acht het van belang vooraf met de Prov. Waterstaat in overleg te treden, om te voorkomen, dat minderwaardig materiaal moet worden gebruikt. Spr. hoopt, dat het mogelijk zal zijn een prima weg aan te leggen.
Bij de rondvraag dringt de heer Bobbink aan op het herstellen van de gaten in de Vuilestraat, waarop wethouder Tijding toezegt dat dit binnenkort zal gebeuren en dat overwogen wordt deze weg met teer of een ander preparaat te behandelen. De heer Heerink juicht de verbetering van het begin van de Zelhemseweg toe, maar betreurt, dat daarvoor gebruik is gemaakt van materiaal, dat bestemd was voor het in orde maken van het verdere gedeelte van die weg, dat in zeer slechte staat verkeert.
B. en W. zeggen toe, dat ook hieraan aandacht zal worden geschonken. De heer Stegerman vraagt naar de stand van de woningbouw, die zeer slecht is opgeschoten. De voorz. zegt, dat de aannemer hierover is onderhouden en dat de woningen te Varssel reeds door een andere aannemer worden uitgevoerd. De heer Oldenhave dringt aan op het tijdig verlenen, van vergunningen tot het schieten van vogels, ter bescherming van de haver. Ook geeft hij in overweging een plan te maken voor wegen die in de loop van het jaar voor verbetering in aanmerking zullen komen, welk plan naar de voorz. mededeelt, reeds in voorbereiding is. De heer Hiddink heeft niets vernomen ‘over de electrificatie van enkele percelen in de Noordink. Weth. Luesink zegt, dat ook dit punt te Doetinchem besproken is. Men heeft dit echter terstond geschrapt, de eerste jaren zou op uitvoering niet zijn te rekenen. 

13 Maart 1948
Lach dan Paljasso (gedicht)
‘k Heb eens zitten prakkizeren,
Wat ik eig’lijk over hou,
Als ik iedere belasting,
Werkelijk betalen zou.
Oei! wat dom, meneer de fiscus,
Dat ik mij daar zo verspreek,
Maar ‘k moest toch een aanvang hebben,
Voor mijn liedje van de week.

Nauw’lijks heb je de belasting,
Van het ene jaar betaald,
Of ze wordt al door de aanslag,
Van het volgend’ achterhaald.
Nu weer lees ik in de kranten,
Mijn bezoek aan ’t voetbalveld,
Aan theaters, bioscopen,
Kost me straks weer extra geld.
De vermaak’lijkheidsbelasting
Legt er weer een schepje op,
Voor de fiscus weer iets extra,
Voor de anderen een strop.
Wil je eens naar een theater,
Of een bioscoop toegaan,
Dank zij onze brave fiscus,
Komt je ’t lachen duur te staan.
’t Heet vermaak’lijkheidsbelasting,
Maar die naam is vast verkeerd;
Dank zij Excellentie Lieftinck,
Ben je ’t lachen haast verleerd.

Persbericht: Met Pasen 4 eieren
voor alle leeftijdsgroepen. De gunstige ontwikkeling van de eierproductie maakt het mogelijk in de week vóór Pasen de voorgenomen verstrekking van drie eieren te verruimen. Er zal per 18 Maart een bon worden aangewezen, rechtgevende op vier eieren, voor alle leeftijdsgroepen.
Het rantsoen voedingsvetten met Pasen op 750 gram voor veertien dagen. In de week vóór Pasen zal het rantsoen voedingsvetten voor éénmaal worden verhoogd. Boven het normale rantsoen komt voor de houders van A, B. en C kaarten een toeslag van 250 gram boter of margarine of 200 gram vet. Voor de houders van D en E kaarten.

Rammelkasten taboe!
De rijksverkeerinspectie zal geen rijvergunningen verlenen voor personenauto’s, die in een zodanigen staat verkeren, dat zij uit een oogpunt van algemeen economisch belang voor het gebruik onvoldoende geschikt zijn.

Mijnenvegersoperatie 1948
De Koninklijke Marine heeft het plan het twee mijl brede geveegde kanaal langs onze kust tot vier mijl te verbreden.

Cadeau Oud-Engelandvaarders
.
H.M. de Koningin heeft het goedgevonden, dat haar door de oud Engelandvaarders bij gelegenheid van haar gouden regerings-jubileum een geschenk zal worden aangeboden.

20 Maart 1948
Voor de grap (gedicht)
Ik moet tóch zo af en toe eens Lachen,
of ik wil of niet,
Over al die dolle dwaasheid,
Die er in ons land geschiedt.
Nauw’lijks is er een schandaaltje,
Gloeiend heet nog van de naald,
Of het wordt weer door een ander,
Groter, dwazer, achterhaald.
’t Blijkt dat er verpleegsters waren,
In ons kleine Nederland,
Die hier werkten, naar men meende,
In een militair verband.
Rangen had je, uniformen,
Zelfs misschien paradepas.
En nu bleek het voor de Krijgsraad,
Dat het slechts „een schetscorps” was.
Vele jaren had dit corps al,
Hier in Nederland gewerkt,
Dat het niets dan „flauwe kul”,
was Had men zelfs nog niet bemerkt.
Pas na drie jaar wordt dit zaakje,
door een toeval achterhaald,
Zo iets kost helaas wel tonnen,
Maar de kleine man betaalt.

Brieven uit Indonesie
Ik heb U in mijn laatste schrijven Batavia laten zien, nu zullen we dan eens een tochtje gaan maken naar de Pontiak. Een berg even achter Buitenzorg met een hoogte van 2460 m. Verschillende malen ben ik zelf hier met de auto bovenop geweest. De weg vanaf Batavia via Mr. Cornelis, Kramat Djati, Depok, Buitenzorg naar Tjipanas op de hoogste top van de Pontiak is nu aardig goed, alleen ’t laatste gedeelte vanaf Buitenzorg de berg op is minder goed. Begin vorig jaar waren deze wegen vanaf Kramat Djati al zeer slecht, maar ’t afgelopen jaar is er hard gewerkt en nu zijn ze vrij goed al is ’t dan nog niet ’t neusje van de zalm. De weg vanaf Buitenzorg de Pontiak op is betrekkelijk smal, je kunt elkaar vlot passeren, maar er moet ook niets anders tussen zitten. Vorig jaar gebeurden hier nogal veel ongelukken en is er menige auto de ravijn in gestort. Vooral van de colonnes der A.A.T. Deze jongens hadden steeds lange ritten en dikwijls waren ze oververmoeid en gingen onverwachts een uithaal maken en verdwenen in de diepte om nooit meer terug te keren.
De ravijnen en de grijparmen van de bergen, menigeen is hier ook in een hinderlaag gevallen van de terroristen en werden neergeschoten of gingen door een kogel getroffen de ravijn in. De Pontiak evenals de andere bergen bieden een schitterende dekking voor een sluipschutter, gelukkig is dit alles nu voorbij, en de ondertekening op de Renville overeenkomst een einde gekomen aan deze guerrillastrijd, hoewel er zich nog wel gevallen voordoen van schermutselingen. Het zou jammer zijn van de mooie schone natuur als er nog eens weer gevochten zou worden. Als we de berg opgaan zien
we de mooiste landschappen. We zien tegen de glooiing der bergen de mooie rijstvelden, met de
schitterende bevloeiingswerken. En daar tussen doorheen geweven de echte woeste begroeiing aan Indië eigen. De wegen ze kronkelen naar alle zijden d.w.z. zig-zag naar boven. Zijn we zo wat boven aan de top dan tekent zich aan onze linkerhand de steile rotsachtige massa af en gaan we als ’t ware om de top heen naar boven. Een mooi gezicht en een diepe indruk van Gods machtige schepping. De Pontiak is in de natte moesson ’s morgens om elf uur in een dikke mist gehuld, wat juist de berg zo gevaarlijk maakt. Deze berg hebt U nu ook gezien, alleen nog dit, alle eer aan de jongens van de A.A.T., die zo menigmaal deze berg beklommen en waaraan menig wapenbroeder zijn grootste offer heeft gegeven voor God, Koningin en Vaderland, want hij deed zijn plicht voor velen van zijn kameraden, die op hen stonden te wachten voor Munitie Welfare en kleding. Soldaat Ie klas A. J. Ankersmid

Garritsen winterklompen, Erfhuis Weevers, Dorgelo, Meulenbrugge en Smeitink

 

 

 

27 Maart 1948
Paasfeest 1948 (gedicht)
Wat komt ge bij de doden zoeken?
Uw Heiland is reeds opgestaan.
Aanschouwt het graf en zie deez’ doeken,
Gaat heen — Hij is u voorgegaan.
O, nietig mens, kom tot bezinning;
Wat blijft er bij dit graf nog staan ?
Niet aan de dood is d’ overwinning,
Het nieuwe morgenlicht breekt baan.
En zo is dan de dood verslagen;
Het licht breekt door de duisternis,
Dit is het God’lijk welbehagen,
Hetwelk ook nu nog merkbaar is.
Zo is er dan ten eeuw’gen dage,
Het licht van zijn herrijzenis.

Woning bouwen?
Van de voor 1948 aan deze gemeente verleende toewijzing voor woningbouw kan een gedeelte voor bouw van woningen door particulieren worden bestemd. In verband hiermede worden zij die voornemens zijn tot het bouwen van een of meer woningen over te gaan, hierbij uitgenodigd, daarvan uiterlijk 10 April a.s. kennis te geven ten gemeentehuize met vermelding van de gewenste woninginhoud. De bouw zal desgewenst kunnen geschieden met rijkssteun. Hierover kunnen ter secretarie inlichtingen worden verkregen. Hengelo (Gld), 23 Maart 1948. Het Gemeentebestuur.

Een goede vondst
De jeugdige H. Enzerink vond j.l. Vrijdag 3 kievitseieren, deze zijn inmiddels opgezonden aan Prinses Juliana.

Speel niet op verkeerswegen
Enige kinderen die aan het spelen waren op de Hummeloseweg en hierbij niet op het verkeer letten, had dit tot gevolg dat het dochtertje van de fam. Weenink tegen een juist passerende auto, liep, door krachtig remmen van de bestuurder liep dit ongeval slechts met enkele schrammen en builen af.
 

3 april 1948
Lentezang (gedicht)
Ja, ik ga het al weer voelen :
Lieve lente is weer daar.
Lage Zwaluwe berichtte,
Ons de eerste ooievaar.
Dichters zullen straks weer grijpen,
Naar hun geestelijke lier;
Zetten dit jaar weer hun eerste,
Lentelied op het papier.
Foto’s komen in de kranten,
Jonge schaapjes in de -wei.
Hare Majesteit ontving weer,
’t Allereerste kievitsei.
Zo heeft dan de lieve lente,
Hier haar intree weer gedaan.
Jammer dat er naast het mooie,
Zoveel lelijks komt te staan.
Overvallen, moordpartijen,
Zijn aan d’orde van de dag.
Je vergeet op deze wijze,
Heel je gulle lentelach.
’t Dwangbevel gaat duurder worden,
‘k Krijg die strop er ook weer bij.
Op deze wijze krijg je maling,
Aan het eerste kievitsei.
Met de schoenen-distributie,
Zijn we ook nog lang niet klaar.
En op die manier geloof ik,
Niet meer in de ooievaar.
‘k Schreef toch maar dit lenteliedje,
Ook al is het wel wat raar.
‘k Zal wel weer iets beters schrijven,
Hopelijk…. het volgend jaar.

Raadsverslag HENGELO (Gld.)
In verband met de notulen der vorige vergadering, die onveranderd werden vastgesteld, deelde wethouder Tijdink mede, dat een gesprek, dat wethouder Luesink enkele dagen na de vorige raadsvergadering met een vertegenwoordiger van de P.G.E.M. heeft gehad, voor de wethouders aanleiding is geweest, verschillende ingezetenen de raad te geven, alsnog een verzoek om aansluiting op het electriciteitsnet in te dienen. Het betreft hier een gedeelte van Bekveld, in de omgeving van het transformatorstation aldaar en verder een aantal percelen op de Stroet, in de Noordink, te Varssel en te Gooi. Thans moet worden gewacht op het plan dat volgens toezegging zal worden uitgewerkt, maar er bestaat gegronde verwachting, dat in elk geval een 40 a 50 tal nieuwe aansluitingen tot stand zal komen, in plaats van slechts een tiental, zoals aanvankelijk is medegedeeld. Aan Burgemeester en Wethouders werd gezonden om advies een adres van het bestuur van de afd. Hengelo van de Bond van Oud-Strijders, waarin wordt verzocht ertoe mede te werken, dat de plannen tot stichting van een monument ter herinnering aan de oorlogsslachtoffers uit deze gemeente thans spoedig worden uitgevoerd. Burgemeester en Wethouders delen mede voornemens te zijn, zich hierover met de bestaande commissie in verbinding te stellen.

Dank uit de tropen
Geheel onverwachts mocht ik deze week het genoegen smaken weder een pakje van de U.V.V. Gemeente Hengelo (Gld) te ontvangen. Het strekt mij dan ook tot grote voldoening om aan allen die hier aan hebben medegewerkt, langs deze weg mijn hartelijke dank te betuigen. Ik kan me voorstellen, dat gezien de prachtige verzorging; het veel werk en moeite heeft gekost, om dit mooie resultaat te bereiken. Het laat ons zien de hartelijke medeleving van Hengelo’s bevolking aan haar zonen in Indonesië. Met hartelijke groeten Uw dorpsgenoot Korp. II E. v. d. Kolk 3-9 R.I.
 

10 April 1948
PALESTINA (gedicht)
Zal het dan opnieuw beginnen?
Heeft men dan nóg niets geleerd?
Wil de mens zich niet bezinnen,
Gaat het hopeloos verkeerd.
Moet dan Mars weer feest gaan vieren ?
Zich uitend in een woesten dans?
Want de haat der Arabieren,
Biedt hem nu opnieuw een kans.
Moet door bommen en granaten,
Wederom een pleit beslecht?
Broeders, die elkander haten,
Strijdend voor ’t vermeende recht.
Mensen, die in doodsnood schreeuwen,
Staakt, o staakt die dolle waan,
Eenmaal heeft, voor twintig eeuwen,
Daar een krib en kruis gestaan.
Daar waar nu granaten springen,
In het veld van Bethlehem,
Mochten eens de eng’len zingen
Vrede op aard !
Nog klinkt hun stem !

Onderscheiden
Men deelt ons mede dat de heer W. F. Sueters, werkzaam bij de Rotterdamse Politie, is toegekend het  orlogsherinneringskruis met gesp voor bijzondere Krijgsverrichtingen in Nederland gedurende de Meidagen in 1940.

Maaltijden in Schoonmaaktijd
Wie hard werkt moet daarbij ook goed eten, anders houdt hij het niet vol. Dat geldt zeker voor de huisvrouwen in schoonmaaktijd.. De verleiding is groot om na een dag van poetsen en schrobben maar vlug een kliekje van de vorige dag op te warmen. Doet dat echter niet, huisvrouwen. Maakt juist in deze drukke en rommelige dagen van de maaltijd een rustpunt, waarvan U en Uw gezin gesterkt opstaan! Om nochtans het werk zoveel mogelijk te beperken, kan men het best een plan maken, voordat de schoonmaak begint. Men stelt menu’s op van weinig bewerkelijke gerechten, zoals stamp- en stoofpotten, stevige soepen (weinig afwas) en sla van verse groente (vlug klaar); als toespijs geeft men, wanneer er geen vlees of een of ander eiwitrijk gerecht bij de hoofdschotel is, eenvoudige pap of yoghurt. Dan zorgt men, dat zoveel mogelijk de nodige ingrediënten voor deze maaltijden in huis zijn, zodat men niet voor boodschappen uit het schoonmaakwerk behoeft weg te lopen. Hier volgen enige voorbeelden van menu’s voor de schoonmaaktijd : Zuurkoolstampot met gebakken bloedworst. Erwtensoep met worst of kluif havermoutkoek. Stamppot van rauwe raapstelen of spinazie met (gebakken) bloed- of leverworst gortmoutpudding met vruchtensap. Stoofpot met bieten (gebakken uitjes) en aardappelen, havermoutpap met stroop. Hutspot van wortelen, uien, aardappelen en groene erwten, karnemelksepap (zo mogelijk kant en klaar in de fles bij de melkboer te kopen).

Fietse te koop (gedicht)
Wil ow fietse neet veuruut ?
Bunt de speken d’r uut ?
Sleet et rad hen en weer ?
Of spoorte niet meer ?
Hei’j de bende soms lek ?
Duut ow lampe zoo gek ?
Wil de trugtraprem niet ?
Bu’j de spatlappe kwiet ?
Komt de cranks met ’n slag ?
(Wat ok vaste neet mag)
Is ow achterlech weg ?
Bunt de kabels zoo slech ?
Is ow ketting verrot ?
Of de trappers kapot ?
Fiets i’j rond zonder slot ?
(Da’s ok wat neet mot)
Is de snelbinder op ?
Of ow belle zonder kop ?
Hei’j gien lak d’r meer op?
Of wat anders misschien,
Wa’j wilt oöa loaten zien ?
A’j ’t in order wilt hemmen,

Dan breng i’j um moar.
Bi’j de „Stevord” doar maak ze
Ow fietsen weer kloar.
„Stevord” Hengel (bi’j den döker) ,(Gearne botter bi’j de vis)

17 April 1948
Wereld chaos (gedicht)
Wéér een fikse revolutie,
Daar in Zuid-Amerika,
Ondanks zware conferenties :
Ruzie in Columbia.
Wéér een offensief in China;
Grote steden zijn in nood.
Nochtans slechts een klein berichtje :
Burgeroorlog in het groot.
Wéér een scherpe Britse nota,
Aan de Sovjets in Berlijn,
En een koel hooghartig antwoord,
Niemand wil de minste zijn.
Wéér een paar schermutselingen,
Tussen Jood en Arabier.
Zwaait God Mars zijn oorlogscepter,
Wordt de mens weer tot een dier?
Wéér verkiezingsstrijd in Rome,
Revolutie in het klein.
Nu nog een papieren oorlog,
Maar hoe zal het morgen zijn?
Staking, oorlog, revolutie,
En ‘k was juist zo in m’n sas,
Dat het nu na zes jaar oorlog,
Eindelijk weer „vrede” was.
Mocht er nog eens oorlog komen,
In een of ander werelddeel;
Ik zou bijna durven zeggen:
Dan verandert er niet veel!

Extra voeding voor hengsten
Houders van hengsten van 1 tot 3 jaar en van 3 jaar en ouder kunnen in aanmerking komen voor een toewijzing van 100 kg kanariezaad. Voor hengsten die deelnemen aan de Nationale Trekpaardententoonstelling te ‘s-Hertogenbosch kan bovendien een toewijzing worden aangevraagd voor grintzemelen. Men stelle zich met de P.B.H, in verbinding. De P.B.H, van district 30, G. W. Weenink, Hengelo (Gld) District 31, H. Meutstege, Steenderen.

Coloradokeverbestrijding 1948
In het gehele land zullen alle met aardappelen beteelde percelen tenminste tweemaal met een insectendodendmiddel moeten worden behandeld. Deze behandeling vinden bij voorkeur plaats met Calsiumarsenaat of een DDT spuit- of DDT stuifmiddel. In verband met de geringe mogelijkheid om stuifwerktuigen aan te schaffen en de beperkte hoeveelheid beschikbare DDT-stuifmiddelen, zal overwegend gebruik moeten worden gemaakt van spuitmiddelen. De voorziening met spuitwerktuigen verloopt gunstiger, hoewel het moeilijk zal zijn de gehele behoefte tijdig te dekken.
De perioden, waarin deze behandelingen moeten worden uitgevoerd, worden t.z.t. officieel door de Burgemeesters der gemeenten bekend gemaakt. De bespuitingen of bestuivingen moeten door de telers zelf in opdracht van hen door loonspuiters of eventuele spuitdiensten worden verricht. De genoemde middelen zijn in de handel verkrijgbaar. Afgezien van de verplichte behandeling is voorts ieder gebruiker van percelen verplicht, overeenkomstig art. 2 van de Coloradokeverwet, eventueel op zijn perceel voorkomende kevers te verdelgen.

Inenting tegen difterie
Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld), brengt ter kennis, dat gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloze inenting van kinderen van 1 tot 14 jaar, tegen difterie. Deze inenting geeft een goede bescherming tegen genoemde ziekte. Daar deze bescherming een aantal jaren na de inenting vermindert in kracht, is het zeer gewenst, dat ook alle kinderen die in 1942 zijn ingeënt, nu weer worden geënt. De inenting zal driemaal geschieden, telkens met een tussenruimte van enkele weken.
 

24 April 1948
Auto en fiets (gedicht)
’t Zou, geloof ik, ’t beste wezen,
Geen berichten meer te lezen,
Want die maken je maar dol.
Over mensen die niet deugen,
En die leven van de leugen,
Staan de kranten barstens vol.
Broers van uiterst hoge heren,
Die in auto’s paraderen;
’t Is een onverkwik’lijk iets.
Ik moet al tevreden wezen,
Om de straten door te racen,
Op m’n tweedehandse fiets.
‘k Las nog in de krant van gister,
Dat de broer van de minister,
Een auto toegewezen kreeg.
Ik reed keurig op m’n fietsje,
Maar het hobbelde een pietsje,
Want m’n voorband liep weer leeg.
En nog onder ’t repareren,
Stond ik zo te prakkizeren:
Was mijn broer maar ambtenaar.

‘k Had geen banden meer te plakken,
‘k Liet m’n autokussen zakken,
En dan zou ik…. was ’t maar waar.
‘k Maakte Zondags fijn een toertje
Met vergunning van m’n broertje
En m’n trots werd weer gestreeld.
Deze wensen geven niets en
Ik zal dus wel blijven fietsen,
Het is hier toch raar verdeeld.

PENSIOENREGELING
voor arbeiders werkzaam in de Landbouw en aanverwante bedrijfstakken
. Door intensieve werkzaamheden is het thans mogelijk geworden, dat binnenkort de eerste maatregel kan worden getroffen die het langverwachte ouderdoms-, weduwen-, wezen- of invaliditeitspensioen voor de werkers in de landbouw en aanverwante bedrijven in het vooruitzicht stelt. Deze maatregel omvat het vastleggen der persoonlijke gegevens van alle zowel georganiseerde als niet-georganiseerde loonarbeiders in de leeftijd van 17 tot 64 jaar, die sedert 1 Mei in de landbouw werkzaam zijn of geweest zijn. In afwachting van het in werking treden van het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw- in het leven geroepen door de werkgevers- en werknemersorganisaties, samengevat in de Stichting voor de Landbouw, heeft de Regering voor de loonarbeiders in de landen tuinbouw in engere zin bepaald, dat gedurende de overgangstijd in het Landbouwcrisisfonds een bedrag gereserveerd zal worden, dat gelijk is aan het totaal bedrag der premiën, dat door het bedrijfsleven zou zijn opgebracht. Hoewel deze pensioenregeling is voorbereid en door de Regering aanvaard voor vermelde bedrijfstakken, is de opneming van andere tot de landbouw aanverwante in voorbereiding. Opneming van een aantal dezer is reeds zeker; met anderen is het overleg nog gaande. Besloten is, dat het vastleggen der gegevens direct alle loonarbeiders zal omvatten, werkzaam in: akker- en weidebouw; vee- en pluimveehouderij; groenteteelt ; fruitteelt; bloemisterij; boomkwekerij; bloembollenbedrijf; zaadteelt; bijenteelt;
hoveniersbedrijf; bosbouw ; griend- en rietcultuur; veenbedrijf; spuiterijen; dorsbedrijf;  loonploegen maaibedrijf; grasdrogerijen; aardappelsorteerinrichtingen; directie Noord-Oostpolder; Staatsbosbeheer; Grond Mij; Ned. Heide Mij. De Plaatselijke Sociale Verzekeringscommissies, bestaande uit werkgevers en werknemers, zijn vorige week in een provinciale samenkomst te Arnhem geïnstalleerd. Deze commissies zullen binnenkort in de dorpen zitting houden om de eventueel reeds bestaande rechten te kunnen vastleggen. Zodra de aanmeldingen zijn verwerkt, zullen betrokkenen in het bezit worden gesteld van een premiekaart. Deze kaart zal een belangrijke rol spelen voor de pensioenrechten. Zij, die op of na 1 Mei 1947 de leeftijd van 65 hebben bereikt of invalide zijn geworden, zult U afzonderlijk worden geregistreerd. De gehele regeling wordt door de
Stichting van de Landbouw in eigen beheer gehouden.
 

1 Mei 1948
Het eerste GRAAN (gedicht)
Het eerste schip met Marshall-graan,
Is Maandag aangekomen.
Minister Mansholt heeft er al,

Een zakje afgenomen.
’t Is toch wel fijn dat Nederland,
Als een der eerste landen,
Zo’n pracht cadeau mocht krijgen uit
Amerikaanse handen.
Ik heb wel van het Marshall-plan,
Ontzettend veel gelezen,
Maar ‘k vraag m’n elke keer weer af:
Wat zou het eigenlijk wezen?
Ik heb gepiekerd en getobd,
Als soort van hersentraining
Ik bén er nu: ’t is geen cadeau,
Maar wel een soort van lening.
Het moet dus worden terugbetaald,
Maar ‘k zou verdraaid niet weten,
Hoe krijgt Amerika weer terug,
Wat ik heb opgegeten?
Het hoeft, gelukkig, niet direct,
Maar pas na enk’le jaren,
Maar… laat Minister Mansholt toch,
Dat zakje maar bewaren.
Want moet straks worden terugbetaald,
Komt zorg ons overstelpen,
Dan geeft hij vast dat zakje terug,
Want alle beetjes helpen !

Over verzet en bevrijding
Weet U nog hoe we tijdens de Duitse bezetting genoten als er weer eens ergens een stelletje dappere Hollandse mannen en vrouwen de Duitsers te slim af waren geweest ? Hoe we ons verheugden als er weer enige duizenden bonvellen uit een of ander distributiekantoor verdwenen ?
Hoe we ’t elkaar toefluisterden, nee, in ’t oor schreeuwden als we durfden, dat er uit de strafgevangenis in Arnhem vele tientallen goede Vaderlanders bevrijd waren? Hoe we hunkerden naar elk illegaal blaadje, dat ons de waarheid over de bezetting en de oorlog vertelde. Hoe dankbaar we waren dat onze jongens konden onderduiken en er mensen waren die voor valse papieren, bonnen, veilige onderduik-adressen zorgden. Hoe onze binnenlandse strijdkrachten de vijand militaire verliezen toebrachten en tenslotte samenwerkten met de ge« allieerden om ons te helpen bevrijden. Weet U nog goed dat dit alles en nog veel meer, is gedaan door die dappere mannen en vrouwen, voor onze geestelijke en lichamelijke vrijheid ? Zij deden ’t geheel vrijwillig, omdat ze ’t niet laten konden, zij moesten, uit innerlijke overtuiging, niemand gebood hun. Maar…. weet U ook nog
van die tegenslagen, als de Duitsers weer een stel terroristen te pakken kregen. Hoe deze helden dan werden afgeslacht als beesten…. Leest U maar is in de krant over ’t proces Rauter en tegen van der Waals. En hebt U er dan wel eens over nagedacht wat er verder gebeurd is met de nabestaanden van deze verzetsstrijders ? En nu willen we ’t niet hebben over ’t nameloze leed dat er in deze gezinnen heerst; door ’t gemis van de geliefde, door de gedachte aan de martelingen die hij of zij misschien heeft moeten doorstaan. Over dat leed kun je niet in de krant schrijven. Nu willen we ’t samen alleen maar hebben over de talloze zorgen die er in zo’n gezin zijn voor ’t naakte bestaan. Voor de huishuur, voor voedingen kleding en…. voor de opvoeding van de kinderen. Zij die al zoveel missen omdat hun
man en vader er niet meer is, hebben bovendien de dagelijkse zorg om rond te komen zonder „de baas”. Weet U dat er in Nederland 4500 gezinnen zijn, die er zó voorstaan? Denkt U dat eens in, dat is 4,5 maal ’t aantal gezinnen uit onze gemeente. Deze gezinnen moeten geholpen worden, financieel en moreel. Het Rijk stelt hiervoor 6 miljoen gulden beschikbaar, dat is f 1300.— per gezin en per jaar. U begrijpt, daar kan een gemiddeld gezin er tegenwoordig niet van komen, daar moet bijgepast worden. Maar wie zal dat doen? Waarde lezer en lezeres, dat moeten wij doen. Ook voor ons hebben de mensen uit ’t verzet hun strijd gevoerd, tallozen hebben tijdens de bezetting aan hen hun vrijheid, hun leven, geestelijke steun te danken. Ons hele volk is hen daarvoor dank verschuldigd, en wij allen zijn verplicht om te zorgen dut hun nabestaanden tenminste geen geldelijke zorgen hebben. Hiertoe is dadelijk na de bevrijding de Stichting ’40-’45 in ’t leven geroepen. En zij is ’t aan wie we allemaal ons steentje bij kunnen dragen. Dat is maar een heel klein offer in vergelijking met ’t offer dat de verzetsman bracht, ’t Is het minste wat wij doen kunnen. Arm en rijk, groot en klein, ieder is dit verplicht. De Stichting ’40—’45 helpt de nabestaanden van alle verzetslachtoffers, ongeacht hun godsdienstige of politieke overtuiging. Iedereen kan en moet haar dus steunen. Welnu, dit kunnen wij doen in de eerstvolgende weken. Van 1 —15 Mei wordt over ’t hele land een grote actie gehouden om contribuanten te winnen en om giften in te zamelen. Ieder zal aan huis bezocht worden. Alles is welkom, niet ieder kan ’n tientje of ’n rijksdaalder missen, maar wel kan ieder naar zijn vermogen bijdragen en aldus zijn dankbaarheid tonen voor verzet en bevrijding. Laten we nu alvast even nagaan wat we missen kunnen en dit apart leggen.

Ongeval
De heer G. Lenselink bekwam een ernstig ongeluk toen bij het glassnijden een stapel glas omviel en dit op hem terecht kwam bij het vooroverbukken in een kist. Door toegeschoten hulp wist men hem uit zijn netelige positie te bevrijden. Met diepe snijwonden aan het gelaat werd hij door Dr Meinders verbonden en daarna per auto naar zijn woning vervoerd.

Met Pinksteren spijsolie
In de bonnenlijst,
welke in de week vóór Pinksteren zal worden bekend gemaakt, zal een bon voor alle leeftijdsgroepen worden aangewezen voor het kopen van 120 gram spijsolie. In verband hiermede wordt nogmaals een beroep gedaan op het publiek om ledige spijsolieflessen in te leveren opdat de distributie niet in gevaar worde gebracht door een tekort aan flessen.
400 Gram krentenbrood op 400 gram broodbon In de eerstvolgende weken worden de broodbakkerijen met kleine hoeveelheden krenten en rozijnen bevoorraad ter verwerking in het brood. Binnenkort zal het reeds aangekondigde krentenbrood dus verkrijgbaar zijn, zij het dan in beperkte mate. Een bon voor 400 gram brood geeft recht op het
kopen van 400 gram krentenbrood.

8 Mei 1948
Te veel van het goede (gedicht)
Het is toch wel een beetje gek,
Er is een overschot aan shag,
’t Is eigenlijk een wonder,
Ik rook toch werkelijk niet zo veel,
Maar na een week kijk ik al scheel,

Dan zit ik al weer zonder.
Wat doet men met dit overschot,
Wordt dit nu rustig opgepot,
Of heeft men and’re plannen ?
Sigaren zijn al zonder bon,
‘k Wou dat ’t hiermee ook zo kon,
Tot heil van alle mannen.
De zwarte handel kreeg een klap;
Dat was dan toch al weer een stap,
Een sprong in goede richting,
Het distributie-apparaat,
Het duurste deel van onze staat,
Kreeg ook wat meer verlichting.
En Piet, de zwarte handelaar,
Was daardoor zelf dan de sigaar.
Men had er veel gemak van:
Die distributie aan de kant,
Want ied’re roker in ons land
Heeft er lang.. . tabak van.

Na het feest komt de ernst
Nu wij gezamelijk het feest van de herdenking van onze bevrijding gevierd hebben, is het de juiste tijd om ernst te maken met de gezamenlijke zorg voor de nabestaanden van de verzetsslachtoffers. Daarom houdt de Stichting 1940—1945 de komende week over het land een grote actie ten bate van die zwaar getroffen landgenoten. Ook in de gemeente Hengelo (Gld) zal deze actie starten. En wat zal het resultaat zijn? Dat hangt van ons zelf af, Om U te helpen bij U steun aan de Stichting ’40—’45 hebben zich in onze gemeente een aantal medewerkers opgegeven, die in de komende week iedereen zullen bezoeken (behalve degenen die al contribuant zijn of hun gift voor dit jaar al afgedragen hebben). Deze medewerkers zullen een groot deel van hun vrije tijd en energie hieraan geven, maakt U het hen daarom gemakkelijk door nu alvast te overleggen hoeveel Uw jaarlijkse bijdrage zal zijn of hoeveel Uw gift ineens zal bedragen. En legt U a.u.b. het geld vast klaar. Denkt daarbij aan de gevallen verzetstrijders, zij gaven alles, ….wat geeft U ? Namens de afdeling Hengelo (Gld) van de Stichting 1940—1945, W. J. A. C. de Vries J. H. Tijdink A. Keijzer-de Jong M. ten HayeNijhof B. J. ter Bals.

Dankbare klanken uit Indië
“Zo langzamerhand weten ze wat een soldaat in de tropen nodig heeft, het Paaspakket was weer in de puntjes verzorgd en U begrijpt dat we in onze sas waren! Het medeleven van de burgerij van Hengelo met ons, jongens over zee, is een morele steun voor ons. Hengelo slaat een zéér goed figuur, om trots op te zijn!” – Zie hier een citaat uit een van de vele brieven, die de U.V.V. mocht ontvangen naar aanleiding van de zending Paaspakketten. Ook deze pakjes zijn, op enkele beschadigingen na, goed overgekomen. Voor velen was dit Paaspakket een volkomen verrassing, een der jongens schreef: „Men zingt wel eens: „vol  verwachting klopt ons hart”, doch bij mij was dat niet het geval: „zonder verwachting” werd ik door de postbode midden in de Pendopo aangehouden
en…. daar was de grote verrassing: „Een pak uit Hengelo!” — De inhoud van de pakjes was: 3 pakjes sigaretten, 3 rollen pepermunt, 1 doosje scheermesjes, Scheerzeep, gedroogde appeltjes en een fotokaart van Hengelo. Over de sigaretten waren allen enthousiast, luistert U maar naar de volgende ontboezemingen van de jongens: — „Ze zijn als pudding na het eten!”— „De heerlijke sigaretten deden de „Higway” of „Noway” een merk, dat in Indië in de handel is spoedig vergeten, die kunnen beter met „Lowway” of „Noway” betiteld worden}”— „Zo’n „Old Mac” is tussen de heimwee sigaretten, waaruit ons gehele rantsoen bijna bestaat, nog weer eens echt pittig!”— Ook de reactie op de gedroogde appeltjes was aardig, „’t Was de éérste keer, dat ik gedroogde vruchten ontving, en ’t was gelijk een Stem uit de familiekring”. Er is hier geen gebrek aan heerlijke tropische vruchten, maar we verlangen wel eens naar iets typisch Hollands en dat waren deze gedroogde appels. Thuis droogden we ook altijd appels en dan midden in de winter, toverde moeder die gedroogde dingen om in lekkere zoetsappige appeltjes. Bij het zien van zo iets denk je plotseling héél erg aan huis en het leven daar, hoe het was en hoe het straks zal zijn, als we weer thuis mogen komen. PC pepermunt viel ook in de smaak. — In de hitte werkt niets zo verfrissend als pepermunt.— Als er een patrouille uitrukt, gaat er een rolletje King mee en dan wordt er met de rust een rondje gegeven. Ook de fotokaarten werden zéér op prijs gesteld. Vele jongens schreven: „Hij hangt al boven m’n bed”. Anderen: „Fijn, zo’n levensteken uit Hengelo” „Wat aardig die fotokaart van de Aaltenseweg, ik beb er lang naar zitten kijken, oude bekende dingen van ons mooie dorpje in de Graafschap, waar het goed en vredig is te wonen.”Behalve pakjes, zendt de U.V.V. ook geregeld lectuur aan de jongens, lectuur, waar zó’n behoefte aan is, en waar de militairen zó dankbaar voor zijn. Nog één citaat uit de brief van een jongen, die in het hospitaal lag: „Als dan het echt ziek zijn weer voorbij is en men knapt langzaam op, dan probeert men de lange dagen op bed zoek te brengen met lectuur. Ik lag ook zo op een middag, de andere jongens en ik hadden het laatste tijdschrift van a tot z uitgelezen en we lagen wat verveeld rond te kijken. Toen s ’middags werd ineens een pakje gebracht van de U.V.V. uit Hengelo en wat zat daarin? Een boek! Ik begon direct te lezen en ’s avonds vond ik het jammer, dat de lichten op de zaal uitgingen, want ik had het nog niet uit en ’t was zó mooi! Nu, het boek heeft, zolang ik in het hospitaal was, geen rust gehad, het ging van bed tot bed en allen waren vol lof.
Hiervoor wil ik de U.V.V. dan ook nog hartelijk dank zeggen, mede namens de jongens in het hospitaal, waar het boek nu nog is en dus volkomen aan zijn doel beantwoordt.” Vindt U het ook niet jammer, dat we nog niet véél meer goede lectuur kunnen zenden bij gebrek aan tijdschriften en boeken ? Och, kijkt U de boekenkast nog eens na en sta een goed boek af door onze jongens, géén prul lectuur maar een boek, dat U óók mooi vindt, het moet een offer voor U zijn. Geeft boeken en geïllustreerde tijdschriften aan de U.V. V., wij zorgen dat alles naar de jongens komt. Geld en bonnen kunnen we steeds gebruiken, dat weet U wel. Ten slotte nog het volgende: Een der jongens schreef: „Ik neem aan, dat ’t lang niet meevalt, om van zo’n hoop soldaten er niet een te vergeten.” Nee, dat valt zeker niet mee, maar als wij alle adressen ontvangen, zullen wij trachten er niet één te vergeten. Ik zal de namen noemen van alle jongens, waarvan wij de adressen hebben, geeft U dan de adressen van jongens (voornamelijk van hen, die na September ’47 in dienst zijn gegaan die vergeten mochten zijn. Gaarne bericht hiervan.

Het onderscheid tussen mergbeenderen en platte beenderen
Werd enige maanden geleden een slager door het Centraal College in hoger beroep veroordeeld wegens het zich onttrekken aan de inleveringsplicht van beenderen, thans veroordeelde deze instantie in een dergelijk geval een aanvankelijk door de Tuchtrechter voor de Voedselvoorziening vrijgesproken slager, tegen welke  vrijspraak de Ambtenaar voor de Tuchtrechtspraak voor de Voedselvoorziening beroep had aangetekend, tot f 75. — boete. Laatstgenoemde slager was door de Tuchtrechter te Breda vrijgesproken op grond van de suggestie, dat het in de Verordening Verkoop
Beenderen 1946 gemaakte onderscheid tussen mergbeender en platte beenderen niet reëel zou zijn, aangezien de meeste platte beenderen ook merg bevatten. Het Centraal College kan zich met deze zienswijze niet verenigen. Het is van oordeel, dat de genoemde verordening ten aanzien van haar  terminologie zich kennelijk aansluit bij de terzake onder de betrokkenen heersende opvattingen, welke een duidelijk onderscheid kennen tussen de genoemde beenderensoorten. De wetenschappelijke vaststelling, dat ook in de z.g. platte beenderen in het algemeen wel enig merg voorkomt, mag hier niet beslissend zijn.

Herdenking gevallenen
Bij de herdenking der gevallenen aan de vooravond van de bevrijdingsdag werden bezoeken gebracht aan de begraafplaatsen van hen die tengevolge van oorlogshandelingen het leven hebben gelaten, en had een kranslegging plaats aan de voet van het gedenkteken bij het Gemeentehuis. Nadien verenigden allen zich in de Ned. Herv. Kerk om te luisteren naar de toespraken van Pastoor Mertens te Baak en Ds Nortier te Steenderen, afgewisseld door koraalmuziek van een dubbel blaaskwartet. Bij de uitgang had een collecte plaats voor hen die vielen.

BRANDWEERSIRENE
In de loop der volgende week zal de BRANDWEERSIRENE beproefd worden. Definitieve beproeving zal nader worden bekend gemaakt.

De nationale feestrok
Nu de tijd nadert dat ons volk het 50-jarig jubileum van haar geliefde Vorstin gaat herdenken, willen wij gaarne nog eens de aandacht vestigen op hetgeen de  vrouwen in deze 50 jaar hebben gedaan. Hiertoe zal in Den Haag op Houtrust een grote tentoonstelling gehouden worden, uitbeeldende het leven en werken van De Vrouw gedurende deze halve eeuw. Deze tentoonstelling wordt geheel belangeloos door vrouwen georganiseerd, b.v. demonstraties, defilé’s muziek, uitvoeringen, enz. enz. Het batig saldo zal aan Hare Majesteit ter hand worden gesteld. In dit verband willen wij U nog eens vertellen van de Nationale Feestrok ontworpen en gepropageerd door Mevrouw Boissevain-van Lennep, in de jaren dat zij in de gevangenissen en concentratiekampen zat en in de tijd daarna, toen zij in Zweden herstellende was voor het doorgestane leed. De rok of het schortje is een symbool van hoe ons leven moet worden opgebouwd. Op een sterke soliede ondergrond wordt met een grote verscheidenheid van lapjes en kleuren een harmonisch geheel  opgebouwd. Juist zo is het in ons leven. Vele verschillende mensen moeten met haar verschillende aanleg en verschil in levenservaring en levensopvatting tesamen een harmonisch geheel vormen en dit kan alleen op een degelijk hecht fundament. De punten onderaan symboliseren de open neergaande tijden in ons leven. De rokken kunnen door mevrouw Boissevain gestempeld worden en worden ingeschreven in het nationale rokkenregister. De kosten hiervan bedragen f 1.50. De bedoeling hiervan is, dat men ook in latere jaren zal weten wie een bepaalde rok heeft toebehoord, terwijl tevens een band gevormd wordt tussen de verschillende rokken-dames. Als bijzondere attractie zal in de loop van de tentoonstelling een bepaalde dag gewijd zijn aan de feestrok. Op het programma staat een rokken-defilé voor het Vorstelijk Gezin, het zingen van het Rokkenlied, gemaakt door Elisabeth van Maasdijk en tenslotte een volkslied door alle rokkendames, speciaal ontworpen op het rokkenlied. Verder zijn er nog andere demonstraties in klederdracht, zang door diverse dameskoren en nog veel meer. De datum is nog niet definitief vastgesteld, doch valt vermoedelijk op 25 Augustus Wie wil mee doen aan het defilé en/of de volksdansdemonstratie in feestrok, geve zich zo spoedig mogelijk op bij Mej. Vorkink, Stationsstraat 20 Tiel. In elk geval moet dit voor 15 Juni a.s. geschieden, daar anders de nodige aanwijzingen, entree-bewijzen enz. niet tijdig in het bezit van de deelnemers, die op minstens 3000 geschat worden, kunnen zijn. Laat dit een massale rokkenoptocht uit het gehele land worden en zegt het voort. Bond van Plattelandsvrouwen.
 

 

15 mei 1948
Europese EENHEID? (gedicht)
Zal het eenmaal zo ver komen,
Waarvan duizenden reeds dromen,
Dat Europa één zal zijn?
Met staten die elkaar vertrouwen,
Dan ook samen zullen bouwen,
Staten groot en staten klein.
Blijven dit slechts vrome wensen,
Van een heel klein aantal mensen?
Of wordt dit straks nog werk’lijkheid?
Mensen die deez’ grondslag leggen,
Zal men strakjes daarvan zeggen:
Deze groep begreep haar tijd?
Samenwerking tussen landen,
Vast-ineengeslagen handen,
Vormen eenheid, sterk als staal
’t Is nu tijd zich te bezinnen,
Zó kan men de vrede winnen,
Vrede, ’t heilig ideaal !

Nieuws voor Boer en Boerderij
Afzet restanten stro oogst 1947. Ingaande 18 Mei 1948 zijn alle in omloop zijnde ontvangstvergunningen en voorrangsbewijzen ongeldig. De afzetregeling stro blijft echter van kracht. P.B.H.’s geven slechts vervoerbewijzen af op ontvangst vergunningen gedateerd 18 Mei 1948 of later. Gezien het kleine restant stro oogst 1947 worden alleen in allernoodzakelijkste gevallen nieuwe ontvangstvergunningen afgegeven en wel door de Voedselcommissaris van de ontvangende provincie.

V.V.V. Hengelo (Gld)
De V.V.V. vergaderde Woensdagavond in Hotel Michels. De opkomst der leden was dermate slecht dat de Voorz. Dr Dwars, hierover zijn misnoegen uitsprak, en tevens de gegronde klacht uitte dat V.V.V. van de zijde van het gemeentebestuur zo weinig belangstelling ondervond. Uit het verslag van de Secr. bleek dat het ledental momenteel 136 bedraagt, dat er dit jaar getracht zal worden de gezamenlijke Zang- en Muziekver. te laten concerteren, hetzij in de tent of in de zaal. Verder om pogingen aan te wenden de traditionele brooduitdeling op de Muldersfluit, met Hemelvaartsdag weer te doen plaats hebben. En verder zullen pogingen in het werk gesteld worden om met PalmPasen  een Palm-Pasenoptocht te organiseren. Tevens staat er dit jaar weer een wandeltocht op het programma maar deze zal gehouden worden onder de auspiciën van de Ned. Wandelsport Unie. Het vreemdelingen bezoek was het afgelopen jaar gunstig te noemen, ruim 1200 personen, terwijl er gewerkt wordt om statistische gegevens te verzamelen betreffende het aantal overnachtingen in dit seizoen. De secr. die periodiek moest aftreden werd herkozen en in de plaats van de heer Harwig, wegens vertrek naar Zutphen, de heer J. L. Simon gekozen. Uit het verslag van de Penningmeester bleek dat er een batig saldo in kas is van f 154.75. Het bestuur is thans als volgt samengesteld: R. C. Dwars, Voorz.; A. H. Arnold, Ie Secr.; J. H. Keizer, 2e Secr.; A. G. Leemreis, Penn.; A. Hoksbergen, J. M. Ruesink en J. L. Simon, Leden.

Vacantie voor kinderen van oorlogsweduwen
Bond van Ned. Oud-Strijders. Evenals vorige jaren wil het Comité Ereschuld en Dankbaarheid in samenwerking met de Bond v. Ned. Oud-Strijders, de kinderen van onze militaire oorlogsweduwen en invaliden uit de grote steden naar het platteland uitzenden tijdens de zomervacantie. De bedoeling is deze kinderen een prettige vacantie te bezorgen, en hen te laten genieten van de frisse buitenlucht en de zwakken te laten aansterken door onze goede plattelandskost. Alle kinderen zullen voorzien zijn van een doktersattest, waaruit blijkt, dat ze buiten de zwakte volkomen gezond zijn en in gezinsverband mogen worden opgenomen. Alle distributiebescheiden natuurlijk worden meegebracht. De huisvesting moet gratis geschieden en verdere kosten in welke vorm ook, komen voor rekening van het Comité E. en D. Premie voor verbetering en splitsing van woningen.
Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld), vestigt de  aandacht op de regeling voor het toekennen van een overheidspremie voor het verbeteren of splitsen van woningen. De premie bedraagt: voor verbetering: 60% der kosten, met dien verstande, dat geen premie wordt toegekend voorzover deze kosten per te verbeteren woning meer dan f 2400.— of minder dan f 201.— bedragen; voor splitsing: 60% der kosten, met dien verstande, dat geen premie wordt toegekend voor zover deze kosten per woning, die door splitsing boven het oorspronkelijk in een pand aanwezig aantal woningen wordt verkregen meer dan f 4200.— of minder dan f 201.— bedragen. Zij die voor een premie in aanmerking willen komen, dienen deze ten spoedigste aan te vragen bij het gemeentebestuur. Nadere inlichtingen worden verstrekt ter secretarie en door de gemeentearchitect. Hengelo (Gld), 12
Mei 1948.

Teeltregeling voor varkens
Verschillende omstandigheden zijn aanleiding geweest de mogelijkheden onder het oog te zien de teeltregeling voor varkens, die bestaat uit een systeem, waarbij voor elke fokker wordt vastgesteld, welk aantal fokzeugen mag worden aangehouden, af te schaffen. Nadat de Stichting voor de Landbouw gunstig heeft geadviseerd over de afschaffing van deze fokzeugen toewijzing, heeft het Bestuur van het Bedrijfschap voor Vee en Vlees besloten hiertoe over te gaan. De consequenties van deze stap zijn door alle betrokken instanties ernstig overwogen, waartoe allerzins aanleiding bestond, aangezien de vooruitzichten met betrekking tot de voederpositie, die op het moment weliswaar behoorlijk is te noemen, op langere termijn nog als onzeker moeten worden beschouwd. Het gevaar is dus niet denkbeeldig, dat bij een te sterke uitbreiding van de varkensfokkerij te weinig voeder aanwezig zal blijken te zijn, met alle bezwaren en moeilijkheden, die hieraan zullen verbonden zijn. Het Ministerie van Landbouw, Visserij én Voedselvoorziening kan met het oog hierop dan ook geen zekerheid geven, dat de voedertoewijzing voor varkens op het huidige peil kan worden gehandhaafd, terwijl evenmin enige verantwoordelijkheid kan worden gedragen voor eventueel te lage biggenprijzen. Op dit punt bestaat volledige overeenstemming met de Stichting voor de Landbouw, die zich op het standpunt heeft gesteld, dat die risico door varkensfokkers dient te worden aanvaard. De afschaffing van de toewijzing zal niet betekenen, dat bij het aanhouden van fokzeugen en opfokzeugen geen nadere voorschriften in acht moeten worden genomen. Met het oog op het gevaar voor clandestiene slachtingen, zal de aanwezigheid van deze varkens op de bedrijven door een aanhoudingsbewijs gedekt moeten lijn, terwijl tevens nader dient te worden omschreven op welk soort bedrijven zeugen kunnen worden aangehouden. binnenkort zal worden gepubliceerd, wanneer belanghebbenden aanhoudingsbewijzen voor zeugen bij de P.B.H, kunnen aanvragen, terwijl tot dat tijdstip de oude regeling van kracht blijft.

Horloge-vergunningen
Let op uw horloge-vergunning, uitgegeven in 1946 met zwarten opdruk, verliezen op 1 Juni haar geldigheid.

Apen op stap
Tien Resus aapjes, pas in Blijdorp te Rotterdam gearriveerd, bezorgden het personeel van de Diergaarde 24 spannende uren door er tussenuit te trekken.

22 Mei 1948
Toch VLEES? (gedicht)
Minister Mansholt deelde te Markelo mede, dat het vlees van de bon zou gaan, doch verklaarde later,
dat zijn bericht verkeerd was begrepen.
Zo, nu is de zaak in orde,
O, wat zijn we heden blij!
Nederland gaat dikker worden,
Want…. het vlees komt strakjes vrij.
Ham en varkenscoteletten,
Vullen aanstonds weer mijn bord,
Zodat straks mijn beurs weer dunner
En m’n buikje dikker wordt.
Schoenen, fietsen, banden, auto’s,
Na een poos het vlees erbij,
Maar wij vragen, wanneer komen,
Nu de sigaretten vrij?
Want de Nederlandse burger,
Is nog niet zo gauw tevree,
’t Gaat hem straks wel naar den vleze,
Maar…. de rest valt nog niet mee.
Eén ding wordt bijzonder prettig,
En dat weegt behoorlijk zwaar,
Straks staan wij niet meer ten achter,
Bij de zwarte handelaar.
Als het even nog zo doorgaat,
Dan beleven we de pret,
Dat de laatste zwarte hand’laar ,
In ’t museum wordt gezet.
Toen ik dit gedichtje klaar had,
Las ik in het avondblad,

Dat men Mansholts mededeling,
Heel verkeerd had opgevat.

Extra melk
Reeds voor de volgende week kan een extra-bon voor 0,5 liter melk voor personen boven 21 jaar worden aangewezen, met ingang van 15 Mei 1948 geeft bon 362 Melk recht op het kopen van 0,5 liter gestandaardiseerde melk.

Betere samenstelling IJs
Met ingang van 15 Mei zal in consumptie-ijs inplaats van magere melk gestandaardiseerde melkworden verwerkt.
Dit betekent een belangrijke verbetering in de kwaliteit van het ijs.

Beproeving brandputten
Woensdagavond werden door de Brandweer alhier, de nieuwe Brandputten beproefd op capaciteit. Het resultaat was buitengewoon goed. De nieuwe puften gaven een capaciteit van gemiddeld 1700 liter per minuut. De brandput te Keijenburg reeds eerder beproefd, verkeerd in uitstekende conditie. Terwijl er een tweede brandput bijgeboord zal worden.

Betaal niet meer dan nodig is
U hebt recht op redelijke prijzen. Het is deze leus, die de prijzencommissies in hun wapen hebben staan. Een leus, die de moeite waard is overgenomen te worden. Het leven is al duur genoeg, indien wij géén zwarte prijzen betalen. De regering doet er het hare toe, dat lonen en prijzen in evenwicht blijven. Zou dit evenwicht verloren gaan, dan raakte ons land in dezelfde vicieuze infllatie-cirkel, waarin sommige andere Europese landen helaas terecht zijn gekomen. Politiek heeft er niets mee te maken, als we vaststellen dat Nederland een goedkoopte-eiland in de hedendaagse wereld is. Het is b.v. het enige land waar de huren sinds 1940 niet stegen. Ter vaststelling en handhaving van de prijzen is het Directoraat-Generaal van de prijzen in het leven geroepen. Maar de directeur-generaal, prof. G. Brouwers heeft zelfs eens gezegd: „Mijn staf en ik zijn geen tovenaars”. „Prijsbeheersing”, zoals het DirectoraatGeneraal in de volksmond wordt genoemd, heeft de medewerking van het publiek nodig bij de bestrijding van misstanden, waaraan malafide handelaren zich schuldig maken. Nu is het een feit, dat niet iedereen het prettig vindt bij het vermoeden dat men te veel betaalt, naar de Prijsbeheersing toe te stappen of een brief te schrijven. Velen vinden dat onsportief, ze vinden het een soort verraad, een woord waarvoor wij diepe afschuw hebben. Bovendien zijn er nog practische bezwaren. Het is n.l. zo, dat de prijsbeheersing het voorwerp, waarvoor men teveel betaalde, vaak tijdelijk in beslag neemt. Wordt nu de verkoper gestraft met een boete of sluiting der zaak, dan is dat misschien een genoegdoening voor de gedupeerde, doch zijn te veel betaalde geld krijgt hij niet terug. Dit nadeel wordt opgeheven door de Prijzencommissie. Het resultaat van haar bemoeiingen zal zijn – voorop gesteld, dat Uw klacht gegrond was – dat het teveel betaalde geld wordt terug ontvangen. Te veel betalen betekent, dat U niet met Uw loon toekomt. De prijzen zijn immers op de lonen afgestemd! Bovendien heeft het betalen van te hoge prijzen nog talrijke andere nadelige gevolgen, voor het economisch herstel van ons land. Koper, Prijzencommissie en winkelier moeten bondgenoten zijn in de strijd tegen de duurte. De bonafide zakenman zal U niet overvragen, maar als  ernstig meent, dat men U teveel heeft laten betalen, wendt U dan tot de plaatselijke Prijzencommissie.

Wat eten onze schoolkinderen
Wanneer de bonnenlijst in de krant doorkijkt, valt U af en toe op, dat aan bepaalde groepen van personen iets extra’s is toebedeeld. U denkt toch niet, dat dit maar een gril van de distributieautoriteiten is? De extratoewijzingen immers zijn altijd het gevolg van ernstige onderzoekingen van voedings-deskundigen. Deze gaan telkens met zorg na, welke groepen van mensen bepaalde voedingsmiddelen voor hun gezondheid het meest nodig hebben. Een groep nu, waaraan veel zorg besteed moet worden is de jeugd. Wie in zijn’ jeugd onvoldoende gevoed wordt, ondervindt daar vaak zijn leven lang de gevolgen van! Daarom kunnen wij er niet genoeg op aandringen, dat de extra rantsoenen voor kinderen ook werkelijk geheel aan de kinderen ten goede komen. Naar verhouding hebben zij immers meer nodig dan volwassenen! Dit geldt in de eerste plaats voor de melk, die om haar rijkdom aan bouwstoffen (eiwitten, zouten en vitaminen) voor de groeiende jeugd zo’n kostelijk voedsel is. Ook vlees, vis en Peulvruchten (erwten en bonen) bevatten veel van deze opbouwende stoffen. In iedere warme maaltijd, vooral voor kinderen, behoort dan ook een portie van een dezer voedingsmiddelen, of anders een melkgerecht, voor te komen. Ook karnemelk en yoghurt kunnen
daarvoor dienst doen. Verder nebben de kinderen er behoefte aan,„ geregeld verse groente en fruit te eten. Als, wat later in het seizoen, de voorjaarsgroenten niet meer duur zijn, kan men er heerlijke slaatjes van maken, die goed smaken bij het middagmaal of op de boterham. Voor de boterham neme men bijv. zeer fijn gesneden sterkers of veldsla. Wanneer U Uw kinderen na schooltijd of voor hun vrije kwartier iets lekkers geven wilt, dan is daarvoor een appel of een rauwe wortel meer aan te bevelen dan snoeperijen. Fruit is gezond en beneemt de eetlust niet! Zo mogelijk nog meer dan voor volwassenen, is het voor kinderen van belang, dat hun maaltijden goed worden klaargemaakt, zodat bijv. niet de zouten en vitaminen uit groenten door te lang koken of door het afgieten van overtollig water verloren gaan. Sterk gekruide gerechten zijn voor kinderen ongeschikt, evenals  alcoholhoudende dranken en sterke koffie. Bedenk tenslotte dit: de beste maaltijd met de heerlijkste gerechten kan vergald worden door een slechte stemming — vooral voor kinderen met hun gevoelige zenuwen. Laten we dus ons best doen voor een vredige en opgewekte stemming aan tafel en er geen overdreven aandacht aan schenken, wanneer een kind eens slecht eet. Dat komt een volgende keer wel weer terecht.
 

29 Mei 1948
Trouw-SCHOOL (gedicht)
Eindelijk eens een leuk berichtje,
Zo’n berichtje mag er zijn,
Zou dat niets voor Holland wezen ?
Naar het voorbeeld van Turijn.
Daar is namelijk geopend,
Een soort huw’lijks H.B.S. :
Candidaten-echtgenoten
Krijgen wekelijks hun les.
Veertig lessen zijn er nodig,
Voor je iets behoorlijks wordt:
Echtgenoten met diploma,
En een prachtig eindrapport.
Ruzie is dan uitgesloten,
Mevrouwtje is gediplomeerd.
Maar meneer was niet zo goochem:
Die heeft een klas gedoubleerd.

’t Is wel handig al die lessen,
Maar als ik mij niet vergis
Geloof ik dat het goede huw’lijk,
Zelf de beste leerschool is.
Dingen, die ik nooit geleerd had,
In mijn vrijgezellen tijd,
Ben er nu een reuze held in,
En ik krijg een acht voor vlijt.
‘k Maak soms nog wel eens een foutje,
En ik krijg dan prompt mijn straf,
En de rest, dat hangt natuurlijk,
Van mijn lerares nog af.
Was hij verdwaald.

Een visser, die beweerde, dat hij in de Waddenzee haaien had zien zwemmen, bracht een exemplaar van l,5 m. mee, ter bekrachtiging van zijn verhaal.

Bus gekanteld
Toen de vorige week op de weg Steenderen-Toldijk twee bussen der G.T.M, elkander passeerden geraakte de bus komende van de richting Zutphen in de Kruisbrink met de wielen in de zachte berm daar ter plaatse, met het gevolg dat zij kantelde en in het enkele meters lager gelegen weiland terecht kwam. De passagiers kwamen alle met de schrik vrij, terwijl de bus, na door een kraanwagen overeind te zijn gebracht op eigen kracht de weg kon vervolgen.

Brieven uit Indonesië
Vandaag zal ik U allen weer eens even meenemen naar Batavia. In ons Ned. Leger kunnen we twee factoren van verdeling nemen n.l. de troepen aan het front en de troepen achter het front. Over de troepen achter het front zal ik U vandaag gaarne iets vertellen. Alleen zou ik nu vanaf deze plaats een beroep willen doen op de jongens, die hier in Indië zijn, om iets te vertellen van hun onderdelen, dit kan voor U in Holland tenminste een indruk geven over alles wat hier zo gaat gebeuren. De troepen achter het front hebben de taak te zorgen, dat de troepen aan ’t front voorzien worden van kleding, voeding enz. enz. In een van deze magazijnen ben ik zelf neergezet en over mijn onderdeel ’t Verbruiks-Magazijn Materiaal tevens munitie, zal ik U iets gaan vertellen. Dit onderdeel zorgt voor de kleding, auto-onderdelen, geweren, munitie, fietsen en gereedschappen. We zien dan de verschillende secties. Zo kennen we hier Sub I, II, III, IV en V. Sub I is voor auto-onderdelen hier zien we de verschillende secties voor de merken der auto’s en nog een sectie voor motorrijwielen. Sub II bevat de kleding, ook hier weer enige secties voor kleding, schoenen, uitrusting, gereedschappen, dekens en bedden, daarbij nog de extra sectie voor demobiliserende, die een burgerpakje ontvangen. Dan krijgen we sub III, die zorgt voor de bewapening, fietsen en radio’s. Sub IV zorgt voor de verdeling van alles aan de onderdelen, hier zit ook mijn sectie, die zorgt voor de verzending door de gehele Archipel. In deze sub komt alles van sub I, II en III samen en wordt van daaruit verzonden of uitgegeven aan de onderdelen die deze goederen zelf kunnen halen. Sub V is een opslagplaats van ’t afgekeurde materiaal. Hier wordt dan ook alles nog eens weer gesorteerd. Wat weer gerepareerd kan worden gaat naar de betreffende werkplaats en de rest wordt vernietigd. Deze subs staan doorgaans onder leiding van een Sergt-Maj. of Sergt. De Centrale Administratie zorgt voor de papieren en ook hier zijn de staten van iedere sub en weten ze zodoende wat er aanwezig is, want iedere dag wordt alles wat er weggaat afgeboekt. Aan ’t hoofd van dit alles staat een Kapitein. Dit is
Uw dorpsgenoot E. J. Ankersmit

Vastenavond Besselink De Klok

 

Menkhorst bakker

5 juni 1948
GOOD luck (gedicht)
Door de blauwe Oosterluchten,
Boven zeeën en woestijn,
Boven landen waarin broeders,
Maandenlang in oorlog zijn,
Vliegt een Nederlandse vogel,
En een Nederlandse hand,
Brengt de Zweedse vredestichter,
Veilig naar het Heilig Land.
Lake Succes gaf deze opdracht,
Ook al is ons land slechts klein,
Hart’lijk hoop ik, dat deez’ Vliegtocht,
Echt een groot succes zal zijn.
Dat ook mee door Neêrlands kunnen,
Orde d’overhand weer krijgt,
Dat de vrede weer mag spreken,
Het kanon er eind’lijk zwijgt.
Goede reis, jij witte vogel,
Ook al is ons land maar klein,
‘k Hoop dat jij succes zal boeken,
Door een vredesduif te zijn!

Wat doet het Nederlandse Rode Kruis
Reeds enige malen hebt U in „de Reclame” met vette letters zien staan: ,,Geef aan Uw Rode Kruis”. Maar wat doet eigenlijk dat Rode Kruis? Wat het in de oorlog en de eerste tijd daarna gedaan heeft, weten wij allen: hulp aan de geëvacueerden en repatriërenden, eerste hulp bij bombardementen e.d., hulp aan de getroffen gebieden. Maar wat doet het Rode Kruis nu ? Ook nu helpt het Rode Kruis bij grote rampen, alleen valt die hulp niet meer zo op. Wist U dat ’t Rode Kruis, toen Steenderen in Januari van dit jaar door watersnood bedreigd werd, aan de mannen waterlaarzen verstrekte ? Wist U dat ’t Rode Kruis, toen kort geleden ’t Leo-gesticht in Borculo afbrandde, onmiddellijk beddegoed beschikbaar stelde? Maar er is nog veel en veel meer. De hoofdtaak van het Rode Kruis ligt thans in Indonesië. Eén voorbeeld uit een rapport van een ambulance-arts per jeep naar kampong Alai, vertrek 11 uur, aankomst 12.45 uur, terug om 18 uur. Behandeld 254 patiënten. Hierna volgt in het rapport een medisch verslag over de verschillende ziekten van de bevolking, waaruit blijkt dat ’t merendeel der mensen lijdt aan een of andere tropische ziekte, die vaak met één behandeling is te genezen. Maar die ene behandeling moet er dan toch maar komen, en daarvoor zorgt o.a. het Rode Kruis. Wat doet het Rode Kruis ? Gaat U Vrijdag a.s. naar „Concordia” Hengelo (Gld), daar kunt U het zien op de film. Het kost U geen geld, alleen maar een avond, maar dan ook een zeer leerzame avond.

Vertrek Thuiskomst (gedicht)
De dag dat ik Holland ging verlaten,
’t Viel wel zwaar, maar ’t mocht niet baten,

Vooruit aan boord, en dan maar varen,
Waar naar toe, moest maar raden.
Zo ging ik dan, ver over zee,
In gedachten, ging Hengelo mee,
En zat op de boot lange uren,
Alleen, heel stil, vooruit te turen.
Dan zat ik rustig stil te dromen,
Aan wat voorbij is en gaat komen,
Tot ons schip de 19e Juli dag,
Rustig in de haven van Port Said lag.
Dit was voor mij, waarop ik herdacht,
Voor 21 jaar terug, ter wereld werd gebracht,
Doch ging voorbij, nu zonder feest,
Toch is de dag onvergetelijk geweest.
Zo gleed ’t schip weer verder door,
Tot, het drong door tot in ons oor,
Mannen nog maar enkele dagen,
Houd goede moed en nu niet klagen.
De eerste voet op Indisch grond,
Was toen het schip zich in Sabang bevond,
Daar kregen we een heel klein idee,
Van ’t verre Indië over zee.
Toen we daar weer afscheid namen,
Duurde’t niet lang, voor we in Belawan kwamen,
We stapten daar toen in de trein,
Die bracht ons waar we moesten zijn.
We waren er nog geen dag of tien,
Of hadden ’t meeste al gezien,
Vele bioscopen en cafe’s,
Stemden ons heel goed van geest.
Zo zitten we hier dan in de Oost,
De post is en blijft een grote troost,
Al is het schrijven nog zo klein,
Elk briefje zal hier welkom zijn.
’t Thuisfront en de U.V.V.
De gehele burgerij leeft mee,
Veel werk wordt voor ons verricht,
Ook die kant moet worden belicht.
Een pakket, het doet zo goed,
Het maakt rauwe bonen zoet.
Elk cadeau, zo ver van huis,
Doet ons denken weer aan thuis.

’t Vertrek is nu beschreven,
De thuiskomst, wanneer zal dat wezen ?
Onzekerheid, verliest de moed,
Ondanks dat alles, gaat ’t goed.
Hierbij wil ik dan gaan sluiten,
Maar voordat, eerst dank te uitten,
Wat ge ook deed, voor de goede zaak,
Ook van harte dank van Benny Kaak.

Voorlichtingsbureau van den voedingsraad
Men kan in een huishouding (in het bijzonder wat de voeding betreft) op twee manieren zuinig zijn. De ene manier betekent afstand doen van veel huiselijke gezelligheid en op den duur de gezondheid van het gezin ondermijnen. De andere manier (die nog velen kan redden van die eerste vorm van zuinigheid) komt neer op : geregeld over alles zijn gedachten laten gaan en openstaan voor goede raad. Nog onlangs is uit een onderzoek gebleken, dat in 65 procent van de Nederlandse gezinnen slecht en onzuinig wordt gekooktober Bij het schoonmaken van aardappelen en groenten gaat in die gezinnen gemiddeld voor 10 cent per dag verloren. Door te lang en in te veel water koken wordt er gemiddeld tweemaal zoveel gas gebruikt als bij een juiste bereiding nodig is. (Dat betekent bovendien voor ons land verlies van kolen en deviezen).
Besparing van voedingswaarden. Daarbij is nog geen rekening gehouden met het verlies aan voedingsstoffen. Want het merkwaardige is, dat bij de zuinigste manier van koken de voedzaamheid van de maaltijden het grootst is! Daarmee bedoelen we dan de tweede, de verstandige vorm van zuinigheid, waarbij groente zuinig wordt schoongemaakt – zodat men bijv. ook van de ijzerrijke groene bladeren van andijvie profiteert; waarbij met weinig water gekookt — omdat zich in dat water de vitaminen en zouten oplossen en waarbij tenslotte vooral groente zo kort mogelijk te vuur staat – hoe meer verwarming, hoe minder er van de vitaminen overblijft. Een dergelijke zuinigheid kan alleen maar voordeel betekenen voor de gezondheid] Koop voorts de groenten van het seizoen; „primeurs” zijn duur en uitvoedingsoogpunt lang niet altijd het beste.
 

12 Juni 1948
Gekortwiekt (gedicht)
Toen ik, nu een poos geleden,
Van het Marshall-plan vernam,
Was ’t geen wonder, dat ik in een,
soort verjaardagsstemming kwam.
Ik had allerlei illussies:
Méér textiel en beter brood,
Kortom, ‘k dacht dat uncle Sam ons,
Een luilekkerland aanbood.
Daaraan hadden ook de kranten,
Voor een klein deel wel de schuld,
Ied’re krant werd met kolommen,
Over het Marshall-plan gevuld.

Maar zoals na een verjaardag,
Menigeen een kater krijgt,
Is ’t ook zo, nu men met korting,
Slechts de hulp-bedragen krijgt.
Uncle Sam, je moest eens weten,
Welk verdriet je mij nu doet,
Ik heb mij een tijd geleden,
Slechts met suikerbiet gevoed.
Kwam ons uitgeplunderd landje,
Dank zij jou er bovenop,
Nu bezorg je door die korting,
Ons moreel een grote strop.
De kleine man is na je douche-jes,
Al weer aardig afgekoeld,
Kun je nagaan, hoe vriend Lieftinck,
Zich na deze korting voelt!

Brand
Tegen 5 uur Dinsdagmiddag lied de Brandweersirene het alarm geluid horen, het bleek dat er brand was ontstaan in een hooiberg op de boerderij van de Wed. te Sla. De brandweer was zeer spoedig met de spuit aanwezig, maar kon wegens gebrek aan water geen dienst doen. Lofwaardig was echter de houding der buren, die met man en macht hebben gewerkt om het vuur te keren dat reeds het kippenhok had aangetast, en ook het dak van het woonhuis reeds vlam vatte. Zonder die hulp zou ongetwijfeld alles een prooi der vlammen zijn geworden.

19 Juni 1948
DOE MEE! (gedicht)
Nog staan de kranten daag’lijks vol,
Van gruwelijke dingen,
Van oorlog in het klein of groot,
Of van schermutselingen.
Is ergens juist de vlam gedoofd,
En zwijgen de kanonnen,
Dan hoort men, dat er hier of daar,
de strijd weer is begonnen.
Maar overal waar Mars regeert,
En bitter wordt gestreden,
Is telkens toch een afgezant,
Van liefde en van Vrede.
Daar waait de vlag van ’t Rode Kruis,
“Te midden der gevaren,
Zijn mensen die menslievendheid,
Aan moed en grootheid paren.

Als ’t water door de dijken breekt,
En mensen in gevaar zijn,
Weet, dat het Rode Kruis dan helpt,
En dat hun mensen daar zijn.
Dit Rode Kruis verwacht van u,
Dat gij u zult bezinnen,
Zodat dit, mede door Uw hulp,
De Vrede straks zal winnen.

Monument voor onze gevallenen
Thans kunnen wij mededelen, dat de Maquette van bovengenoemd monument geplaatst zal worden in de etalage van de firma G. J. Berendsen, alhier. Het beeld stelt voor een oprijzende figuur, die haar boeien verbreekt en symboliseert als zodanig de herwonnen vrijheid, waarvoor toch onze oorlogsslachtoffers hun leven hebben gegeven Het beeld zal op een voetstuk worden geplaatst, en, indien de binnenkomende gelden zulks toelaten, van brons worden vervaardigd. We hopen en verwachten, dat iedere inwoner van onze gemeente het zich tot een eer zal rekenen, aan de totstandkoming van dit monument te mogen meewerken, als dankbare herinnering voor alles, wat zij, die vielen, voor ons gegeven hebben. Stelt dus de collectanten die binnenkort bij U komen, niet te leur, maar geeft met milde hand.

Marktbericht
Op de heden gehouden markt waren aangevoerd: 220 paarden en 25 biggen. Geplaatst waren 22 kramen. Prijzen: werkpaarden 600 tot 900 gulden, 2 jarige paarden 450 tot 700 gulden, 1 jarige paarden 250 tot 350 gulden. Betere soorten boven notering. Biggen van 40 tot 48 gulden per stuk. Vrij goede handel.

Extra suikerrantsoen voor de inmaak
Voor de inmaak zal dit jaar een extra rantsoen suiker worden verstrekt. In de bonnenlijst van 2 Juli zal voor alle leeftijdsgroepen een bon bekend gemaakt worden voor 500 gram suiker.

JUBILEUMPAKKET voor man overzee bevat:
1 foto van H.M. de Koningin, 50 cigaretten, toffee’s, biscuits, pepermunt, Hansaplast, kam, scheermesjes, tandpasta, tropenbalsem of talkpoeder. Betaal f. 1,50 voor een Jubileumpakket, dat 4.00 waard is. En laat ons dit (met Uw naam erop) aan een militair overzee sturen. Gun hem ook wat Jubileum-feestvreugde! Al wat U te doen heeft is: een
Jubileum etiket kopen voor f. 1.50 bij het Plaatselijk Comité van de NIWIN. Weet U het adres daarvan niet. dan kunt U f. 1.50 of een veelvoud daarvan storten op giro 511.000 van Niwin-den Haag. Een postzegel aan hetzelfde adres is ook welkom.

26 Juni 1948
Verkiezings ballade (gedicht)
Heerlijk is het toch te léven,
In ons kleine Nederland,
Ook al wordt de rust verstoord soms,
Door berichten in de krant.

Af en toe een knokpartijtje,
Of een buitenlands bezoek,
Heus, we zitten zou ik zeggen,
In Europa’s kalmste hoek.
Laat het buitenland maar staken,
Min of meer rumoerig zijn,
Laat ze plannen uit gaan broeden,
Achter ’t ijzeren gordijn.
Neêrland blijft een rustig eiland,
In een woeste oceaan,
Met een hela-hola-stemming,
„Laat de klok maar rustig slaan”.
Maar in Juli wordt het anders,
Komt een uiterst drukke tijd,
Met een stembiljet gewapend,
Trekt men ter verkiezingsstrijd.
Hoor de felle redenatie,
Van een puike redenaar!
Als U hém stemt — en dat doet,
Zijn we weer voor vier jaar klaar.
En- dan drinken we een glaasje,
Het vervolg komt niet van pas,
En dan blijft ons kleine landje,
’t Rustig eiland dat het was.
Vóór ge echter straks gaat stemmen,
Hoop ik, dat ge U bezint,
En dat mijn partij en d’uwe,
Nu eens daverend overwint.

6 Juli 1948
Berichten (gedicht)
Gister zijn de Sovjet-heren,
Groot-Berlijn weer gaan blokkeren,
’t Is daar ook geen koek en ei.
Elke dag is daar weer ruzie,

en kom ik tot de conclusie:
Oorlog is er vrede bij.
’t Botert niet meer bij de Russen,
Nu is er weer ruzie tussen,
Kom-in-Form en Joego-Slaaf.
Tito en zijn volgelingen,
Deden blijkbaar stoute dingen,
Nu is Tito niet meer braaf.
Overstromingen in China,
Schendingen in Palestina,
Stakingen in Engeland.
Frankrijk, grote vechtpartijen,
Mot in Tsjecho-Slowakije,
Schrik op schrik brengt ied’re krant.
’t Kan me allemaal niet schelen,
Wat de kranten mededelen,
‘k Hou mijn oor en ogen dicht’.
‘k Heb vacantie, dus wat deert me,
‘k Wacht alleen, dat int’resseert me,
Op een beter weerbericht.

Straatnamen
Nu binnenkort een tiental woningen op het oostelijk’gedeelte van het bouwterrein aan de Ruurloseweg zal zijn voltooid, is hét nodig de weg, die langs deze woningen zal worden aangelegd van een benaming te voorzien. Op het bouwterrein „de Regelinkkamp” zijn in het uitbreidingsplan nog tweewegen geprojecteerd, n.l. één over het midden van het terrein, van de Ruurloseweg in de richting van het plantsoen en één van de Beatrixlaan, langs het perceel van de heer Lenselink en het plantsoen tot het oosteinde van het terrein. B. en W. zijn voornemens, zo spoedig mogelijk over te gaan, tot het aanleggen van de aardebaan en het aanbrengen van een beplanting, waardoor de aantrekkelijkheid van deze bouwterreinen voor particuliere bouw wordt verhoogd. In verband met de belangrijke gebeurtenissen die zich in de loop van de volgende maanden zullen voltrekken, n.l. de troonsafstand van Koningin Wilhelmina en het aanvaarden van het koningsschap door Prinses Juliana, een feit dat ook voor Prins Bernard van grote betekenis is, menen B. en W. als een uiting van gepaste hulde aan de leden van ons Vorstenhuis, de volgende namen voor te stellen : 1. de weg over het midden van het terrein, van de Ruurloseweg noordwaards: WILHELMINALAAN; 2. de weg langs de noordzijde van het terrein van de Beatrixlaan langs net plantsoen tot de oostgrens van het terrein: JULIANALAAN; 3. de weg op de oostgrens van het terrein langs de in aanbouw zijnde woningen: PRINS BERNARDLAAN. Tevens stellen B. en W. voor de namen van enige straten te doen aanpassen aan de op 1 Mei 1947 ingevoerde veranderde schrijfwijze van de Nederlandse taal, door de daarin voorkomende „th” te schrappen. Voortaan behoort men dus te schrijven : Dijenborgsestraat, Hummeloseweg, Kervelseweg, Oude Varsselseweg, Ruurloseweg, Varsselseweg, Vordenseweg, Wichmondseweg, Zelhemseweg, Hengelosestraat. De heer Stegerman vindt de namen zeer mooi. Hij hoopt dat de wegen nu ook mooi en goed onderhouden zullen worden. De voorzitter zegt dat het in de bedoeling ligt beplantingen aan te brengen en trottoirs aan te leggen, hoewel het aanleggen van trottoirs voorlopig nog wel niet mogelijk zal zijn. De raad besluit overeenkomstig het voorstel van B. en W. Overeenkomstig het voorstel van B. en W, besluit de raad de onderwijzerswoning te Varssel voor het tijdvak l Januari 1948 tot en met 31 Dec. 1949 tegen de thans geldende huurprijs en onder de bestaande voorwaarden opnieuw te verhuren aan de heer J. H. Keijzer hoofd der o.l.s. te Varssel. Bij het voorstel tot verhuring van de woning bij de school te Gooi aan de ” heer Langerhuizen voor een tijdvak van één jaar te rekenen vanaf 1 April 1948 tegen dezelfde huurprijs en onder dezelfde voorwaarden waarop deze thans verhuurd is, zegt de heer Tijdink dat hij na de openbare vergadering gaarne een besloten bijeenkomst wenst om enkele mededelingen te doen. De wethouders hebben n.l. een bezoek hierover gehad. Het is echter moeilijk dit in het openbaar te behandelen. Wethouder Luesink vindt het echter beter terstond in geheime vergadering te gaan om dit punt ineens af te werken. Na de geheime vergadering wordt overeenkomstig het voorstel van B. en W. tot verhuring voor een 1 jaar besloten.

Aankoop grond voor woningbouw Keijenburg
Na de vele moeilijkheden welke zich hebben voorgedaan bij het verkrijgen van bouwterrein voor de bouw van twee dubbele arbeidswoningen uit het over 1947 aan deze gemeente toegewezen contingent te Keijenburg, komen B. en W. thans met een voorstel tot aankoop van enige stroken grond opdat deze kunnen worden bestemd voor de ingevolge het bouwplan 1948 te Keijenburg te bouwen woningen. De vertraging in de uitvoering van het bouwplan, doordat met de heer Hoksbergen geen overeenstemming kon worden bereikt en de eisen van Provinciaal Planbureau betreffende de grootte van het voor deze woningbouw te bestemmen gedeelte en de verkaveling van het terrein hebben ertoe geleid dat B. en W. hebben besloten, om te voorkomen dat de uitvoering van het bouwplan 1947 in gevaar zou worden gebracht, de voor Keijenburg bestemde woningen te doen bouwen in het dorp Hengelo, met welke bouw intussen reeds een begin is gemaakt. Thans zijn de verschillende bezwaren uit de weg geruimd en is met de heer Hoksbergen volledige overeenstemming bereikt, zodat van het middel van onteigening geen gebruik behoeft te worden gemaakt. Weth. Tijdink wil iets zeggen naar aanleiding van een brief van „Keijenburgs Belang” aan Ged. Staten, waarin zij mededeelt dat de gemeente nog geen woningen heeft gebouwd te Keijenburg. In deze brief worden geen motieven vermeld waarom er niet is gebouwd. Volgens spr. was deze brief niet nodig geweest, omdat de redenen bekend waren aan het bestuur van „Keijenburgs Belang”. Spr. zegt dat het moeilijk is om woningen te Keijenburg te krijgen. Het Burgerweeshuis ligt als groot-grondbezitter midden in Keijenburg met grote stukken grond. Spr. vindt de houding van het Burger Weeshuis niet soepel. Daarom heb ik gezegd dat pogingen moeten worden gedaan tot onteigening. Spr. wil graag weten of de raad hierachter staat. Wij moeten niet de indruk wekken dat alleen het klein-grondbezit wordt aangetast. Het gaat toch niet op, dat het struikelblok is, dat de gemeente niet boven de officiële prijs kan gaan. Spr. vraagt hoe de raad staat tegenover de onteigening ten behoeve van gemeente- of particuliere bouw. De heer Weenink zegt dat z.i. het Burgerweeshuis in de eerste plaats in aanmerking komt. Zij heeft goede terreinen liggen. Weth. Luesink zegt dat wanneer geen andere gronden te krijgen zijn, het Burgerweeshuis maar aangepakt moet worden. Ook hij acht het schrijven van „ Keijenburgs Belang” niet juist. Het bestuur wist dat er geen grond te krijgen was en zij kon zelf ook niets aanbieden. De heer Tijdink zegt dat hij niet begrijpt dat zij die vroeger aan het roer zaten geen vooruitziende blik hebben gehad en grond hebben gekocht. De heer Otten zegt dat hij zeker weet dat het Burgerweeshuis pas nog terreinen heeft verkocht. De raad besluit dan tot aankoop van grond van: a. A. Hoksbergen te Keijenburg het noordoostelijkgedeelte groot 1785 M2 van het perceel sectie K no 1568, aan de Teubenweg voor f 0.70 per M2 of totaal f 1249.50. b. A. Mulllink te Keyenburg, het Zuidelijk gedeelte, groot 165 M2 van het perceel sectie G no 1567 aan genoemde weg voor f 0.70 per. M2, of in totaal f 115.50. c. A. van Aken te Keijenburg, de zuidoostelijke hoek, groot 100 M2 van het perceel sectie G 1566 aan de St. Janstraat aldaar voor f 0.70 per M2, of totaal f 70.—. en te bepalen dat de aangekochte grond zal worden bestemd voor bouw van woningen vanwege de gemeente.
Rondvraag.
De heer Ruesink vraagt hoe het staat met de weg langs het Hoogenkamp-Kervel. Neemt de gemeente deze weg over of maken de eigenaren deze weer in orde ? De voorzitter zegt dat de onderhoudsplichtigen de weg moeten onderhouden. Nu de verplichtingen zijn verwaarloosd gaat het niet aan, de weg aan de gemeente over te doen. B. en W. willen de zekerheid hebben van een behoorlijke weg. Weth. Luesink zegt dat sommige eigenaren de weg gaarne willen overdragen ook met verbreding. Daarom zijn er reeds opmetingen gedaan. Weth. Tijdink zegt dat de eigenaren het eerst eens moeten worden over een breedte van minstens 6 M en zij dan maar met een verzoek bij het gemeentebestuur moeten komen. Als de gemeente de weg ter hand neemt zoals zij nu ligt zou er later onteigend moeten worden en dit kan nu voorkomen worden. De heer Ruesink acht een breedte van 7 M nodig. Hij heeft dit ook aan de eigenaren gezegd. Wij moeten rekening houden met een verkeersweg in de toekomst. De heer Heerink zegt dat er in een van de vorige vergaderingen is toegezegd dat de zandwegen aanbesteed zouden worden. Hij heeft er echter nog niets van bemerkt. Is dit spoedig te verwachten. De voorzitter antwoordt hierop dat de diverse plannen bij de behandeling van de begroting 1948 zullen worden besproken. De heer Stegerman vraagt wanneer het gras langs de wegen moet worden gemaaid. Weth. Luesink antwoordt hierop dat langs de weg die de heer Stegerman bedoeld nog peppels liggen, welke nog moeten worden opgeruimd. De heer Hiddink vraagt of de arbeiders binnenkort weer op de wegen komen of dan ook aan de Noordink wordt gedacht. Er zijn veel klachten over de fietspaden. Weth. Luesink zegt dat hij ze vanmorgen weer op de wegen heeft gezien. De heer Weverink vraagt waarom de bomen langs de Ruurloseweg nog niet weg zijn. De voorzitter deelt mede dat de koper van deze bomen uit Zutphen deze wel
spoedig zal ophalen.

10 juli 1948
Samenwoning (gedicht)
Het probleem der samenwoning,
Brengt aan vele mensen last:
Ruzie om gebruik van keuken,
Herrie om een kamerkast.
Als er nu al zoveel ruzies,
Bij de kleine mensen zijn.
Wat zal het den een herrie wezen,
Bij de heren in Berlijn.
Want familie Rus en Fransman,
Engelsman, Amerikaan,
Hebben reeds een drietal jaren,
Saam de vuile was gedaan.
d’Eerste jaren ging het prachtig,
Maar nu, sedert korte tijd,
Knoeit heer Rus met middageten,
En de Elektriciteit.
Uncle Sam is rijk en at steeds,
Even goed en vrees’lijk duur,

Hij beschikte ook nog over,
’n Flinke, grote voorraadschuur.
Alle buren uit de omtrek,
Houden steeds hun hartje vast,
Mocht het werk’lijk ruzie worden,
Hebben ZIJ de meeste last!

Weer thuis uit Indië
Zaterdagmiddag arriveerde per Kota Baroe na een afwezigheid van ruim 3 jaren de heer H. Dimmendaal, korporaal der Mariniers als eerste oorlogs-vrijwilliger van Varssel. Een grote schare vrienden en belangstellenden riep hem ’s avonds een hartelijk welkom toe. In de gehouden toespraken werd ook herdacht zijn trouwe wapenbroeder G. Huinink, die in Indië het leven verloor. Voor de familie Dimmendaal buren en vrienden was het een ware feestavond. Waar bleef de
muziekvereniging?

17 Juli 1948
Het nieuwe Ministerie (gedicht)
Zo, nu is de Tweede Kamer,
Helemaal opnieuw bezet,
En in vele kranten stond er,
Van elk lid een „goed” portret.
‘k Heb hun namen ook gelezen,
’t Zij U stiekem hier verteld,
Ik heb zó maar, in m’n eentje,
’n Ministerie saamgesteld.
Voor verkeer dacht ik te nemen :
VAN DE BURG en F. VAN VLIET,
En voor oorlog: J. DE RUITER,
Beter kan het, denk ik niet.
Onderwijs was werk’lijk moeilijk,
Haast onmoog’lijk deze keer,
Maar…. ’t is toch een zorgen kindje,
Hiervoor koos ik dus VERMEER.
Voor Justitie: DR STOKMAN,
‘k Geloof niet, dat het béter kan,
Voor de overzeese landen,
Is FRANS GOEDHART onze man.
Sociale Zaken liet mij,
Vanzelfsprekend óók niet koud,
De verzorging van de oudjes,
Laat ik dus aan Mr OUD.
Voor voorziening van ons voedsel,
Had ik dra de juiste man,

’t Kan alléén maar GORTZAK wezen,
Nou, wat zegt U daar wel van.
’t Ministerie Wederopbouw,
Krijgt van mij een predikant,
Ja, die moet dit ambt vervullen,
Het is dominee P. ZANDT.
Voor Visserij BEN STOKVIS,
Of heer KIKKERT, een van twee,
Laat ze er maar om gaan loten,
Daar bemoei ik me niet mee !
Landbouw, ’t kon niet beter treffen,
Het lijkt waarlijk al te mooi,
‘k Vond daarvoor een K.V.P.-er,
Kent U hem? Zijn naam is HOOY.
Zónder portefeuille nu nog,
Ook dit gaf me niet veel pijn,
Dat kan toch het allerbeste,
Een doodgewone JANSSEN zijn.
’t centen Ministerie gaf me,
Niet veel moeite, zo U ziet,
Want als LIEFTINK zou verdwijnen,
Neen, dat overleefd ik niet !

Hoog water
Het weer zit de laatste tijd de landbouwers niet mee. Tengevolge van de aanhoudende regenval is er nog veel hooi onderhanden en moet er nog gemaaid worden. Hierbij komt thans nog de last van ’t hoge water. Tal van Uiterwaarden staan reeds blank tengevolge van de hoge IJsselstand, zodat men het vee en hooi uit deze weilanden heeft moeten ruimen. Ook de Pundrik, die de verbinding vormt tussen het Dorp en Olburgen, loopt gevaar overstroomd te worden.

Het Russisch-Nederlands Handelsverdrag
De agrarische in- en uitvoer. In verband met de lange leveringstermijnen, welke noodzakelijk zijn voor een voornaam deel der Nederlandse leveranties (Walvismoederschip en andere zeeschepen) is het Nederlands-Russische handelsverdrag, waarover op 2 Juni j.l. overeenstemming werd bereikt, aangegaan voor een aantal jaren achtereen. Voor seizoenproducten en andere artikelen met korter levertijd is deze periode verdeeld in jaartermijnen, voor de eerste waarvan contingenten-lijsten zijn samengesteld, op grond waarvan Nederland uit Rusland aan landbouw en voor de landbouw belangrijke producten zal kunnen betrekken: 100.000 ton tarwe; 135.000 ton gerst; 15.000 ton haver; 40.000 ton kalizouten (40% K20) en 30.000 ton kolafosfaat. Nederlandse producten die in Rusland zullen kunnen worden afgezet, bevatten in de agrarische sector; 6.000 ton gezouten haring; 250 ton oleïne en 1000 stuks fokvee, terwijl in het contingent grondstoffen voor de farmaceutische industrie ad f 60.000 een post glucose is begrepen. Een bij de omvang van het verdrag vergeleken zeer klein manipulatie-crediet zal het nodig maken, dat de wederzijdse exporten elkaar voortdurend vrijwel in evenwicht houden.

O, PLUVIUS (gedicht)
Wanneer het halfweg Juli is,
of het nu warm is, dan wel fris,
en of je kachels branden ziet,
dan heet het zomer, warm of niet.
’t Is de kalender, die ’t ons zegt,
al is het weer dan nog zo slecht ;
’t is zomer en dat merk je ras:
je huivert in je regenjas !
Tot nu toe bleef de zon nog zoek,
de wind kwam uit de regenhoek,
de lucht ziet meest naargeestig grauw,
je zucht: wat doe je in de kou!
De regenbakken staan steeds vol,
en ’s avonds kruip j’ onder de wol,
verkleumd en rillerig, want, ach,
het was al weer een regendag
Ik weet niet, wat er wel aan schort,
we komen daag’lijks zon te kort,
en zij, die met vacantie zijn,
die hebben vaak een nat festijn.
Je hebt een strop, hoe je ’t bekijkt,
daar het nog niets op zomer lijkt.
Het weer werkt helemaal niet mee;
als ’t droog is, ben je al tevreê.
O, Pluvius verdwijn een keer!
We snakken naar wat warmer weer!
O, zon, haal gauw je scha weer in,
dan hebben we toch onze zin!
Heb dus nog eventjes geduld,
straks wordt Uw en mijn wens vervuld.
Schijnt straks de zon, wees dan verblijd,
geniet dan van de zomertijd !
Henk van Heeswijk

Nieuw monument
Te Amersfoort, op de Joodse begraafplaats, zal 21 Juli een monument worden onthuld ter nagedachtenis van 55 in het concentratiekamp aldaar omgekomen Joodse Nederlanders, die daar opnieuw worden begraven.

Historische rede in druk
De radio-redevoering van H.M. de Koningin, waarin zij mededeling deed van haar voornemen, afstand te doen van de troon, (12 Mei) is in druk verschenen en zal ten behoeve van de stichting 1940/45 verkrijgbaar worden gesteld.
 

24 Juli 1948
Het belangrijkste (gedicht)
Neem een dagblad in de handen,
Het staat bijna vol met sport,
Zóveel vaak dat een gewoon mens,
Soms een beetje draai’rig wordt.
’t Is natuurlijk wel belangrijk,
Zo iets snapt het kleinste kind,
Dat zo’n stoere bergbeklimmer,
Straks de Tour de France wint.
Fanny Blankers, Gerda Koudijs,
Han van Swol en Nel van Vliet,
Dat zijn nog eens flinke mensen,
Het zijn ,,Keien”, waar of niet?
De Vierdaagse gaat beginnen,
En het groot Olympisch fees,t
Men zal spreken van verbroed’ling,
Zoals ’t altijd is geweest.
Het Olympisch vuur ontstoken,
Bij de berg in Griekenland,
Gaat gedragen door atleten,
Strakjes weer van hand tot hand.
Naast de vlag van Hongarije,
Waait een vlag van Israël,
Even wordt de strijd vergeten,
Bij het Groot Olympisch spel.
Geef de mensen brood en spelen,
Net als in Romeinse tijd,
Zo vergeet de hele wereld,
Al haar leed en narigheid.
Niet meer schrijven over oorlog,
Niet zo zeuren aan mijn kop,
Maar toch stiekem in een hoekje,
Poetst God Mars z’n harnas op.

Dorsen in het kader van burenhulp
Landbouwers, die over een eigen dorsgarnituur beschikken en hiermede óók de oogst dorsen van anderen in het kader van burenhulp, dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Deze kan schriftelijk worden aangevraagd bij het Bureau van de Prov. Voedselcommissaris, Velperweg 55, Arnhem, onder opgave van: 1e. Naam, adres en registratienummer van de aanvrager en van de landbouwers, bij wie de dorsingen verricht zullen worden, alsmede het aantal te dorsen ha. 2e. Merk
dorskast, pers (touw- of draadpers) en aandrijfkracht (electromotor of merk tractor). De ergunningen moeten tijdens het dorsen op het bedrijf aanwezig zijn. Bij het dorsen in burenhulp
gelden dezelfde bepalingen als voor loondorsers. Het dorsen van eigen oogst met eigen middelen is zonder enige beperking toegestaan. Tijdelijke vergunning toegestaan. Evenals het vorige seizoen kan ook thans weer aan dorsers, die niet als zodanig zijn erkend, een vergunning tot dorsen bij derden
worden verleend. De nog in omloop zijnde tijdelijke vergunningen hebben hun geldigheid verloren. Aanvragen te richten aan het Bur. van de Prov. Voedselcom., Velperweg 55, Arnhem. De P.B.H, van district 30, G. W. Weenink, Hengelo (Gld) District 31, H. Meutstege, Steenderen.

Voor de oudjes
Het comité voor het organiseren van een autotocht voor Ouden van Dagen, zal ook nu weer een tocht houden, maar ditmaal in samenwerking met de U.V.V. Men zie de adv. in dit no. waarin zij, die aan deze tocht willen deelnemen verzocht worden, zich op te geven vóór 1 Augustus. Het minimum inleggeld is bepaald op f 3.— p. persoon. Minvermogenden kunnen kosteloos aan deze tocht deelnemen.

De strijd tegen de t.b.c.
Het ligt in de bedoeling, de gehele Nederlandse bevolking in de komende jaren op t.b.c. te onderzoeken.

Kat en hond van de bon
Welk een vreugde zal het Uw huisdieren zijn als U hen kunt voorlezen dat honden- en kattenbrood “van de bon zijn”.

Over fietsen gesproken
Meer dan 40 jaren repareerden en verkochten wij fietsen. Meer dan 15 jaar werkte Bertus Goossens in onze werkplaats tot tevredenheid van onze klanten. Hij is nu weer bij ons in vaste dienst. 2 Dingen die U een waarborg zijn voor degelijke bediening.
 

31 Juli 1948
OLYMPIADE (gedicht)
Londen staat weer in het teken,
Van het grootse sportfestijn,
Eind’lijk zal, na vele weken,
De spanning op het toppunt zijn.
O, er zijn zeer veel bezwaren:
Mensvergoding en zo meer,
Maar wanneer wij nuchter blijven.
Zijn we blij wanneer er weer,
Neêrlands driekleur straks zal wap’ren,
Aan de allerhoogste mast,
Hoopt men toch dat Neêrlands groepje,
Heel het vaderland verrast.
Zwemmers, turners en athleten,
Wie er meer nog mogen zijn,
Toon, dat Neérland groot kan wezen,
Ook al is het maar zo klein.

Als ’t Wilhelmus straks zal schallen,
In het volle stadion,
Omdat weer een Hollands meisje,
Zo’n prachtige medaille won.
Zet zelfs Nurks misschien heel stiekum,
Eventjes zijn toestel aan,
En hij zal dan zachtjes momp’len:
„’t Heeft mijn hart weer goed gedaan”
Jullie zijn de afgezanten,
Van ’t kleine landje aan de zee,
Laat de hele wereld horen:
Holland spreekt een woordje mee!

Graanopbrengst beneden districtsgemiddelde
Telers, die met een of meer der producten tarwe, rogge, gerst, haver, gemengd gewas, groene erwten, schokkers, bruine bonen, koolzaad en/of lijnzaad onder de dorsregeling ressorteren en hiervan een  aanmerkelijk lagere opbrengst verwachten dan het gemiddelde in hun district, dienen vóór dat met maaien wordt begonnen hiervan mededeling te doen aan hun P.B.H. De P.B.H, van district 30, G. W. Weenink, Hengelo (Gld) District 31, H. Meutstege, Steenderen.

Coloradokeverbestrijding 1948
Spuitplicht van 27 Juli t/m. 6 Augustus voor het gehele land. Gedurende de periode van 27 Juli t/m 6 Augustus moeten alle met aardappelen beteelde percelen in het gehele land, ter bestrijding van de coloradokever, met een insectendodend middel behandeld  worden. De sterke ontwikkeling van larven en kevers, welke zich gedurende de laatste dagen op vele plaatsen voordoet, maakt het noodzakelijk deze verplichte behandeling voor te schrijven, ondanks de oogsttijd. De behandeling van het aardappelgewas dient te geschieden op de wijze, zoals op de officiële bekendmakingen door de Burgemeester van iedere gemeente is aangegeven. Bij nalatigheid kan de Burgemeester de voorgeschreven behandeling van het  aardappelgewas laten uitvoeren op kosten van de verbouwers.

Vreemdelingen verkeer
De heer Tijdink hierna het woord nemend zegt dat B. en W. en de raad met de bescheiden middelen moeten trachten te maken wat er van te maken is. Wij moeten doen uitkomen dat wij met onze tijd niet ten achter zijn. Naburige gemeenten trachten alles aan zich te trekken wat zij maar kunnen krijgen. Ook Hengelo zal het vreemdelingenverkeer moeten stimuleren. Wij moeten niet de indruk wekken dat alles ons maar koud laat. Hengelo heeft ook veel te bieden aan natuurschoon en zijn bloeiende paardenmarkten zijn alom in het land bekend.

Zij komen terug
Met gezamenlijk 3250 repatriërenden aan boord zijnde in convooi varende schepen „Grote Beer” en „Johan van Oldenbarnevelt” naar Nederland onderweg.

Studentensteun
Honderd Wageningse studenten zullen bij het binnenhalen van de oogst in de Wieringermeer een handje helpen.
 

 

7 Augustus 1948
De Berlijnse crisis (gedicht)
Praten, praten, nog eens praten,
Over crisis in Berlijn.
Molotof was met vacantie,
Achter ’t ijzeren gordijn.
Engelsen, Amerikanen,
Gaan nu straks naar Stalin toe,
Maar de Russische dictator,
Zegt helaas geen ba of boe.
Als de een iets graag zou willen,
Zegt de andere weer nee,
De Berlijners vinden ’t lastig,
Want die zitten er maar mee.
Eig’lijk zijn die grote heren
Kinderachtig zo u ziet,
Juist als ’t bijna voor elkaar is,
Zegt men: ,,’k Doe het lekker niet!’
Iedere dag opnieuw weer schud ik,
Heel meewarig ’t oude hoofd,
En ik denk met weemoed even,
Aan wat vroeger werd beloofd.
Blijkbaar zijn gezonde hersens,
In Berlijn nog op rantsoen ,
En ze gaan maar weer eens praten,
Wanneer gaan ze nou iets doen?
Maar dat doen is ook gevaarlijk,
Daarom zeg ik u, als slot:
Laat ze praten, laat ze kletsen,
Anders . . . gaat de boel kapot!

Hollands beste beentjes
Mevr. Fanny BlankersKoen boekte de overwinning op de 100 M hardlopen voor dames tijdens de olympische spelen, terwijl Wim Slijkhuis de bronzen medaille (3e prijs) veroverde op de 5000 M heren.

Van polder tot bos
Het „Amsterdamse Bos” begon zijn succesvolle geschiedenis twintig jaar geleden als „Bosplan”.

14 augustus 1948
FANNY EN VAN SCHAIK (gedicht)
Alle koppen in de kranten,
Worden extra vet gezet,
Over de Olympiade,
En het nieuwe kabinet.
Fanny Blankers en Van Schaik,
Lieftinck, Drees en Nel van Vliet,
Elk op zijn beurt is het iemand,
Die plotseling naar voren schiet.
Fanny wint het in de kranten,
Nog van Lieftinck en van Drees,
Maar v’ Schaik… hij won toch ook maar,
De politieke steeple-race.
Fanny zweefde over horden,
Met het allergrootst gemak,
Zij kreeg dan, na zulk een wedstrijd ,
Viermaal zelfs een gouden plak.
Ook Van Schaik nam kort geleden,
Hindernis na hindernis,
Maar ik g’loof toch vast en zeker,
Dat Van Schaik er nog niet is.

Kosteloze INENTING
Burgemeester en Wethouders van Hengelo (Gld) maken bekend, dat op Woensdag 18 Augustus 1948, des namiddags te 14 uur, ten huize van de drie doktoren gelegenheid wordt gegeven tot kosteloze inenting. Men wordt dringend verzocht de trouwboekjes mede te brengen.

Marktbericht
Op de heden gehouden paardenmarkt (z.g. Knollenmarkt) waren aangevoerd: 668 paarden en 36 biggen. Geplaatst waren 44 kramerijen. Prijzen: werkpaarden 400 tot 650 gld, betere soorten 600 tot 900 gld, veulens 75 tot 150 gld, merrie veulens 150 tot 250 gld, l/2 j- paarden 250 tot 400 gld. Biggen 30 tot 45 gld per week. De markt kenmerkte zich door een drukke, vlugge en goede handel. Het marktbezoek was zeer groot.

21 Augustus 1948
Achter de gordijnen (gedicht)
Molotov ontvangt visite,
Van de heren uit Berlijn,
Af en toe zit er een gaatje ,
In het ijzeren Gordijn.
Al die grote heren tonen,
Zo men ziet, hun goede wil,

Maar je kunt aan alles merken:
’t Resultaat is nog nihil.
Op de foto’s zien die heren,
Er alle even aardig uit;
Bij een natje en een droogje,
Verdeelt men zonder ons de buit.
’t Gaat, zo zegt men, slechts om Duitsland,
En de crisis in Berlijn,
Maar ‘k geloof, dat alle kleine,
Naties straks het haasje zijn.
Zo lang er nog gordijnen hangen,
Die niet worden opgehaald,
Wordt er door de kleine naties,
Altijd het gelag betaald.
De gordijnen moeten open,
En de deur moet van het slot,
Anders gaat het kwalijk rieken,
En het zaakje gaat kapot.

De weg bereid voor toekomstige drogers van fruit in Nederland
Er ligt in ons land nog steeds een groot afzetgebied voor Nederlands fruit braak, dat de aandacht van onze fruittelers en anderen ten volle verdient. Vóór 1940 bestond er n.l. een belangrijke import van gedroogd fruit, die geheel in eigen land werd geconsumeerd. Men kan berekenen, dat voor de fabrieksmatige verwerking van deze geïmporteerde hoeveelheid circa 30 miljoen kilogram vers fruit per jaar nodig is geweest. Fruit, dat wij ook zelf telen in een kwaliteit, die voor het drogen even goed geschikt is als het buitenlandse product. Alleen de goede drooginstallaties ontbreken! Na de oorlog zijn veel buitenlandse ervaringen bekend geworden over het drogen, zoals dit gedurende de oorlog in Engeland als in de Verenigde Staten geschiedde. Het ligt vooral op de weg van de fruittelers zelf en ook op die van fruittelersverenigingen en afzetorganisaties, dit afzetterrein te veroveren. Van verschillende zijden werd daarover reeds advies gevraagd. In samenwerking met de Algemeen Technische Afdeling van het Instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek en een ingenieursbureau stelt het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten, Haagsteede 3 te Wageningen thans een volledig uitgewerkt ontwerp samen van een moderne fruitdroger met een capaciteit van circa een ton vers fruit per dag. Deze tekeningen worden zover uitgewerkt, dat het voor een aannemer ter plaatse mogelijk zal zijn een dergelijke droger te bouwen. Het is de bedoeling dit ontwerp aan belangstellenden ter beschikking te stellen. De prijs voor een ontwerp zal per deelnemer vermoedelijk ongeveer f 50.— bedragen, ledere teler, vereniging, veiling of andere ondernemer, die voor het ontwerp interesse bezit, kan dit aan het instituut melden. Getracht wordt het ontwerp nog voór de herfst gereed te krijgen.
 

28 Augustus 1948
MARS SPREEKT (gedicht)
Wat een saai, eentonig leven,
In dit West’lijk werelddeel,
Drie jaar heb ik hier vacantie,
Drie jaar dat ik me verveel.
Zou het mensdom dommer worden ?
Vrede is toch een paskwil!
’t Rommelt af en toe een beetje,
Maar ’t is mij nog veel te stil.
Ha ! Daar zijn de nieuwsberichten,
Even luist’ren wat men zegt,
Hé, wat zal dat prachtig wezen,
Als men weer eens heerlijk vecht !
Uit Berlijn een goed berichtje,
’t Vuur is nog niet uitgeblust,
En de geest van haat en oorlog,
Is nog niet in slaap gesust.
Laat ze .maar wat herrie schoppen,
Wie geeft daar de eerste stoot ?
Nu nog maar een kleine ruzie,
Straks een knokpartij in ’t groot!
Hoop’lijk zijn van al die heren,
De hersenen niet afgestompt.
Praat maar, ‘k hoop van harte dat je,
Niet tot samenwerking komt !”

Ingezetenen van Hengelo (Gld)
Met het verschijnen van „De Reclame” zijn de jubileum- en Kroningsfeesten in onze gemeente reeds begonnen. Zoals het zich eerst liet aanzien was het schijnbaar een hopeloze taak er een begin aan te maken, gezien de geringe belangstelling, maar na wat bemoedigende woorden is de Oranjecommissie er in geslaagd een weekprogramma in elkaar te zetten wat er zijn mag. Het initiatief is genomen en dat moet op prijs worden gesteld. De verschillende buurtcomité’s zijn ijverig
in de weer om het dorp een feestelijk aanzien te geven. Laat hierbij de intentie zuiver blijven n.m. alles ter ere van ons Vorstenhuis, en mocht de ene buurt wat mooier voor de dag komen, dan de andere dat heeft geen zin. We moeten zelfs in het pogen, om er iets van te maken, de goede bedoelingen waarderen. Dit zelfde geldt ook ten aanzien van de etalage-versiering waarmede de winkelstand voor de dag komt. De bedoeling van dit artikeltje is om Hengelo aan te sporen alle kleingedoe en naijver op zij te zetten en eendrachtig, zoals we ook zijn geweest in 1940—1945, de feesten van het Koninklijk huis te vieren. J. H. TIJDINK ingezonden.

Concert op Zondag 29 Augustus 1948
Meermalen tijdens de concerten, gegeven door een der muziekverenigingen, komt het voor, dat het aanwezige publiek door luid te spreken, voor anderen zeer hinderlijk is. Houdt tijdens de muziek uw mond dicht. Ouders van kinderen, beschouwd een concert niet als een kinderverzamel- of speelplaats, Indien gij aanwezig zijt, laat Uw kinderen ter plaatse niet spelen of op andere wijze hinderlijk zijn. Anders houdt ze thuis. Oudere jeugd toont dat ge opvoeding hebt genoten door U correct te gedragen, al met al, laat een ieder tonen dat hij het concert waardeert. Hengeloers, wij verzoeken U aller medewerking. Een muziekliefhebber.

1898 50 JAAR 1948 Henk van Heeswijk
Nu klinkt een lied op blijde toon in velerlei accoorden !
Ons hart is vol van vreugd’ en spreekt zich uit in dankb’re woorden:
een halve eeuw van wijs beleid en nauw gegroeide banden,
zien thans terug, op wat Gij deed, Vorstin der Nederlanden!
Want ondanks godsdienst, rang of stand bleef d’eenheid ongeschonden:
ja, aan d’aloude Oranjeboom bleven we steeds verbonden!
Geen tyrannie was ooit in staat ons hiervan los te breken,
en zelfs in d’ allerbangste tijd was steeds „Oranje” ’t teken,
dat ons toch hoopvol blikken deed naar vrijer’, blijer’ tijden:
Wij wisten het: ééns keert Zij weer! Na lijden komt verblijden!
Die tijd kwam weer: o blijde stond; die nimmer wordt vergeten.
toen wij U weer in ’t Vaderland vrij welkom konden heten!
Ja, na al ’t leed van U en ons, en wat ons samen griefde,
ervoer Gij, Koningin, pas recht de grote, oprechte liefde
van Neêrlands volk, dat in ’t geloof in U nooit werd gebroken !
Hoe is op velerlei manier die liefde uitgesproken !
Nu vieren wij tezamen feest! Luid klinkt ’t „Oranje Boven”!
Geen macht ter wereld is in staat die liefde in ons te doven!
De liefde voor ons vorstenhuis zal altijd blijven branden,
maar ’t meest voor U, o Koningin, Vorstin der Nederlanden!
Wij danken U voor ’t geen Gij deedt in deze vijftig jaren;
Uw wijs beleid was steeds in staat de eenheid te bewaren.
Gij waart in deze halve eeuw — zo vol van bange zorgen —
’t symbool van recht en kracht en trouw; wij wisten ons geborgen,
in Uwe leiding; Uw geloof gaf in de bangste dagen,
ons steeds de steun, die nodig was om ’t allerzwaarst’ te dragen.
En Neêrland zal met dankbaarheid en blijdschap steeds herdenken,
’t geen God ons land en volk in U, Vorstin, heeft mogen schenken !
Uw taak was vaak té zwaar naar ’t scheen, maar God gaf U de krachten.
steeds wist Gij in deez’ vijftig jaar van Wie hulp was te wachten.
Uw werk wierp vele vruchten af in grote en goede dingen;
ja, deze halve eeuw bracht land en volk veel zegeningen.
Daarom is er in ieders hart vandaag veel stof tot danken
en dat vertolkt ons lied, ons feest, en blijde klokkenklanken!
Nu is weldra U taak ten eind’, maar wat Gij wrocht zal blijven.
Uw beeld, Uw woord, in ’t hart gegrift, zal elke angst verdrijven,

die in deez’ vaak nog somb’re tijd het liefde vuur wil doven;
wij denken dan aan U, Vorstin, en ’t blijft: „Oranje Boven!”
Straks neemt Uw Dochter ’t roer in hand’, verzelt van onze bede,
dat God Haar schrage en Z’ in ’t geloof in Moeders spoor zal treden.
Wij wensen U Gods zegen toe, nu G’ als Vorstin gaat scheiden:
Hij blijv’ ons land en volk nabij en spare het voor lijden.
Richt steeds Uw oog op God de Heer, d’ Almachtig’ Albehoeder,
en blijf, ook na Uw troonsafstand. voor ’t Vaderland: dé Moeder!
31 Augustus 1948 HENK VAN HEESWIJK.

Vermakelijksheidsbelasting
Door B. en W. werd voorgesteld om de vermakelijkheidsbelasting voor dansen te wijzigen en deze te bepalen op f5.— per 10 M2 oppervlak van de dansvloer voor zalen en f 7.50 per M2 oppervlak van de dansvloer voor tenten en voor dansen in de openlucht, aller per 4 uur. Voor elk uur langer zal f 0.50 resp. f 0.75 per 10 M2 dansvloer verschuldigd zijn. Tevens werd voorgesteld te bepalen dat voor bals of danspartijen na een uitvoering door een plaatselijke vereniging, of na een vergadering van een plaatselijke stands of vakorganisatie een keer per jaar slechts de helft van dit bedrag aan belasting verschuldigd zal zijn. Het voorstel van B. en W. werd vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Een adres van de caféhouders om nog meer vrijstellingen en verminderingen toe te passen werd zonder discussie voor kennisgeving aangenomen.
 

4 September 1948
Keijenburg – Ter gelegenheid van het Regeringsjubileum van H.M. de Koningin werden de feestelijkheden Maandag 30 Augustus geopend met een plechtige bijeenkomst achter het Maria Postel. Hier werd geopend met het Wilhelmus, waarna de Voorzitter B. Hoenderboom een woord van welkom sprak tot de Edelachtbare Heer Burgemeester en Echtgenote alsmede de Heren Geestelijken en Raadsleden. Vervolgens werd het woord gevoerd door de Edelachtbare Heer Burgemeester en de Zeer Eerw. Heer Pastoor Alferink. Aan ’t slot van de openingsplechtigheid maakte de Voorzitter bekend dat tot Ereleden waren benoemd resp. de Edelachtbare Heer Burgemeester en de Zeer Eerw. Heren Pastoors Thuis en Alferink. Dinsdag 31 Augustus werd ’s morgens 6 uur de dag begonnen met saluutschoten en reveille. Om 8 uur plechtige Kerkdienst in de R.K. Kerk. Om 9 uur optocht voor de Schoolkinderen met tractatie. Om 11 uur ringrijden per fiets. De resp. winnaars: 1 A. Melchers, 2 Mevr. Niesink-Jansen, 3 Mej. G. Meijer, Th. Niesink. ’s Middags ringrijden per paard, l Mej. T. Hilderink, 2 H. Waenink, 3 Th. Niesink. Om 3 uur werd onder grote belangstelling „De Ronde van Keijenburg” gereden. Uitslag Heren: l Chr. Schrijner, 2 Willy Besselink, 3 Luimes. Uitslag Dames: 1 Mej. M. Menting, 2 Mej T. Hilderink. ’s Avonds was er een prettige feeststemming op ’t dorp dat verhoogd werd door de fraaie illuminaties die door verschillende ingezetenen waren aangebracht. Om 10 uur Taptoe onder grote belangstelling. De fanfare St. Januari verleende als van oudsher de beide dagen haar volle medewerking.

DE NIEUWE KONINGIN (gedicht)
Juliana Koningin,
Vorstin der lage landen,
Hoe hecht zijn reeds de banden ,
Juliana Koningin!

Uw volk werd door een Vrouw,
Bestuurd in 50 jaren,
’t Zal ook om U zich scharen ,
In onverbreekbare trouw.
Luidt nu in heel het land,
De bronzen vreugde-klokken,
De vlaggen aan de stokken,
Van grens tot aan het strand.
In dorp, in stad, gehucht,
Van Dollard tot de Schelde,
Van Middelburg tot Delden,
Hoort men een blij gerucht.
Als ’t stormd’, Oranje hield stand ,
Juliana van Nassouwe,
Daarom geeft met vertrouwen
Men U het roer in hand.
Neem dan O, Koningin,
Het roer in Uwe handen,
Tot heil der Nederlanden,
Juliana Koningin!
Als door de eeuwen heen,
Bij vreugde en gevaren,
Zo blijv’ het al Uw jaren:
Oranje en Neerland één.

11 September 1948
Meer vlees gevraagd (gedicht)
Land van koeien, varkens, paarden,
Kaas en boter, kip en ei ;
Land van spek met bruine bonen,
En van and’re lekkernij,
Nu de dagen weer voorbij zijn,
Van het prachtig kroningsfeest,
Voelen wij ons na die dagen,
Soms toch wel wat erg ontvleest.
Het gaat ons niet erg naar den vleeze,
En de maag wordt niet gevuld,
De Minister geeft de slager,
De slager geeft de boer de schuld,
Jus van bruine Maggi-blokjes,
Zonder oogjes op je bord,
Tijd, waarin de mensheid mager,
En het koebeest dikker wordt!

Rijdt U eens, Minister Mansholt,
Langs een grote slagerszaak,
Zie de lege etalage,
En die kale, lege haak,
Waaraan vroeger varkens hingen,
Nu eens niet de tijd vermorst,
Anders gaan we zelfs verlangen,
Naar een stukje eenheidsworst!

Inhuldigingsplechtigheid
Tot de erewacht, die gevormd was, door de Bond van Oud-Strijders, ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Juliana, waren ook 3 oud-strijders onzer gemeente tegenwoordig, terwijl de Heer Arends Secr. der Gemeente bij de inhuldigingsplechtigheid in de Nieuwe Kerk, aanwezig was.

Spoedeisende openbare vergadering van de Raad der Gem. Hengelo (Gld)
op Maandag 6 September 1948 Maandagavond kwam de raad in voltallige vergadering bij» een met als enig punt op de agenda „Proclamatie bij aanvaarding regering door Koningin Juliana”. Alvorens de voorzitter overging tot het voorlezen van de proclamatie hield hij een toespraak waarin hij ondermeer zeide: Op Zaterdag, eergisteren, ontving ik een exemplaar van de proclamatie van Koningin Juliana, mij toegezonden door het Departement van Binnenlandse Zaken, waarbij mij verzocht werd zo spoedig mogelijk deze in een plechtige raadsvergadering ter kennis te brengen en daarbij een toespraak te houden. Dergelijke boodschappen op het laatste moment veroorzaken dikwijls grote moeite. Zo ook hier. Deze week is uiterst bezet en ik kon geen ander geschikt tijdstip vinden dan heden avond. Het spijt mij dat ik genoodzaakt was U op zulk een korte termijn samen te roepen. Daar wij waarschijnlijk in de loop van de volgende week toch weer een gewone raadsvergadering zullen houden, zult U naar ik hoop wel goedkeuren, dat ik, mede in verband met het karakter van een p l e c h t i ge raadsvergadering, slechts dit ene punt op de agenda heb vermeld. Hoewel de proclamatie, uitgesproken onmiddellijk na de aanvaarding van het Koningschap door de Jonge Koningin Juliana op Zaterdagmiddag 4 September omstreeks 12 uur en daarna in de Algemene Radio Omroep is omgeroepen, eerst om 1 uur ’s middags en daarna om 8 uur ’s avonds nog weder herhaald en Gij die dus zelve toen wellicht reeds hebt aangehoord of daarvan inmiddels op andere wijze kennis kreeg, en ik haar, ook op verzoek van de Minister terstond na de voorlezing aan het gemeentehuis heb afgekondigd, voldoe ik bij deze aan ’s Ministers verzoek door ze U hier in deze plechtige bijeenkomst voor te lezen. Vooraf echter nog enige woorden om het aftreden van Koningin Wilhelmina te memoreren. Mij persoonlijk doet het leed dat Hare Majesteit dit hoogte punt in haar regering het moment harer 50-jarige regering heeft verkozen om deze aan haar Dochter over te dragen. Blijkbaar hebben de moeilijke oorlogs en verbanningsjaren echter zoveel van de geestkracht van Hare Majesteit gevergd, dat zij aanvankelijk Hare toevlucht tot het regentschap door haar Dochter nam, en het thans gewenst achtte het Koningschap aan haar over te dragen. Nu zij dit doet in ’s lands belang, hebben wij ons daarbij neer te leggen. Veel gaat er in ons om bij deze veelomvattende gebeurtenis, meermalen is van deze plaats door de gemeenteraad, een telegrafisch bewijs van medeleven aan H.M. de Koningin toegezonden, zowel bij heugelijke als bij droevige gebeurtenissen in het Huis Oranje. Daarom zal het vooral voor de ouderen, die al deze 50 regeringsjaren mee hebben beleefd, moeilijk zijn te realiseren dat het in het vervolg niet meer Koningin Wilhelmina zal zijn, die ons regeert, en juist die ouderen zullen met zekere weemoed Haar vorige week gevierde laatste verjaardag tijdens Haar regering, hebben herdacht. Voor de betoonde grote toewijding en getrouwe plichtsbetrachting waarmede Zij ons volk voorging, past het ons ten zeerste dankbaar te zijn. Haar werd door God gedurende Hare langjarige regering de kracht en de wijsheid geschonken om Haar volk te regeren naar de verheven opvatting Harer Moeder, Koningin Emma, getrouw aan de Grondwet, en naar vermogen bijdragend tot verhoging van het geestelijk en stoffelijk welzijn van Haar Volk, zoals Wilhelmina het zelve als 18 jarige Koningin bij de aanvaarding der regering uitdrukt. Er kwamen in die 50 jaren tijden voor van voorspoed en zonneschijn, doch ook zeer droeve en donkere, oorlog, bezetting door een meedogenloze en sluwe vijand, verbanning, kommer over land en volk. Na 5 lange en bange jaren eindelijk de vreugde over de bevrijding en de terugkeer der Koningin, gevolgd door schier onoverwinnelijke, moeilijkheden als gevolg van bezetting en plundering en spanning met betrekking tot de overzeese gebiedsdelen. Wij voelden ons één met Haar en Haar huis al deze jaren hebben ons treft het diep in ons hart dat Zij juist nu besloot Haar hoge en zware taak op de schouders Harer Dochter over te dragen. Toen Zij dit besluit onlangs per radioboodschap openbaar maakte, formuleerde Zij het aldus: „In deze tijd van geweld en gevaar, sluit U nauw aaneen, eendracht en nog eens eendracht. Gaat de toekomst tegemoet schouder aan schouder met Juliana”. Welaan, laten wij in stille maar plechtige belofte gehoor geven aan deze Koninklijke roepstem, en ons als getrouwe onderdanen scharen om de troon van Koningin Juliana. Op Zaterdag 4 September heeft Koningin Juliana de last der Kroon van Hare Koninklijke Moeder overgenomen. Ge hebt wellicht de daarbij gesproken ontroerende woorden medebeluisterd. Hedenmorgen heeft Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de eed op de Grondwet afgelegd en is Zij plechtig als Koningin ingehuldigd. Nederland en Oranje zijn nu reeds langer dan 400 jaar verbonden ; moge deze band hecht en sterk blijven tot in lengte van jaren. Hierna las de voorzitter de proclamatie van Koningin Juliana voor, waarna hij voorstelde namens de raad en de gehele gemeente een telegram aan Koningin Juliana te zenden luidende : „De Raad der gemeente Hengelo Gelderland op 6 September 1948 in plechtige vergadering bijeen, betuigt U namens de gehele gemeente zijne eerbiedige hulde en aanhankelijke trouw”. De voorzitter zeide tenslotte hiermede naar zijn mening te hebben voldaan aan ’s Ministers verzoek en sloot de openbare vergadering.

18 September 1948
Het dagelijks nieuws (gedicht)
Moeilijk wordt het, iets te schrijven,
Over dingen uit ons land,
Elke keer staat weer het zelfde,
In Uw dagelijkse krant.
Nauw’lijks heeft de ene zwend’laar,
In zijn donker werk gefaald,
Of een ander heeft succesvol,
Het zelfde trucje uitgehaald.
Moet ik over branden schrijven.
Waarbij vlees vernietigd wordt?
Zonder brand in veem of koelhuis
Kom ik toch al vlees te kort!
Moet ik soms een loflied zingen,
Mits ‘k natuurlijk zingen kon,
Op de broodjes-prijsverhoging,
Of verdwenen keuze-bon?

Moet ik taartjes uit gaan delen,
Aan mijn vrienden en gebuur?
Zonder toezicht op de prijzen,
Zijn ze zelfs voor mij te duur.
Maar wat moet ik dan nog schrijven,
Nu ik heus niet anders weet,
‘k Denk dat ik vandaag heel stiekum,
M’n week’lijks rijmpje maar vergeet.
Het ontslaat mij van mijn zorgen,
Ik ga lekker aan de haal,
En de krant heeft weer wat ruimte,
Voor het dagelijks schandaal.

Verscherpte controle verlichting motorrijtuigen
De Districtscommandant der Rijkspolitie te Doetinchem maakt bekend, dat in het tijdvak van 27 September t/m 9 Oktober 1948 in zijn ressort door het personeel der Rijkspolitie een verscherpte controle zal worden gehouden op de voor- en achterverlichting van motorrijtuigen, voertuigen en rijwielen. In verband met de steeds vroeger invallende duisternis is het in het belang van iedere weggebruiker, dat de verlichting van motorrijtuigen, voertuigen en rijwielen in orde is. Bij overtreding zal in het genoemde tijdvak niet waarschuwend worden opgetreden, doch zal onmiddellijk proces-verbaal worden opgemaakt. De Districtscommandant voornoemd, get. H. W. Offers.

Ophalen kadavers door destructiebedrijf
Burg. en Weth. delen de raad mede, dat de verlenging van het contract betreffende het afhalen van cadavers met de N. V. Therm. Chemische Fabrieken in afwachting van een te ontwerpen contract door het Min. van Sociale Zaken, met ingang van 1 Januari 1943 is verlengd. Door genoemde N.V. is einde 1946 een nieuw voorstel tot verlenging gedaan, waarbij het contract dan einde 1950 zou aflopen. Dit nieuwe voorstel week in zoverre van het oude af, dat dan ook de gemeente in het exploitatie-tekort tot een bedrag van 2 cent per inwoner en 2 cent per H.A. zou moeten bijdragen. Hoewel in 1945 en 1946 zeer waarschijnlijk geen bijdrage zou worden gevraagd is toch op het voorstel niet ingegaan, aangezien de N.V. Dierlijke afvalverwerking te Utrecht eveneens een ontwerp- overeenkomst aanbood. Deze overeenkomst bood twee voordelen, n.l. 1. dat de gemeente niet verplicht zou zijn in de exploitatie tekorten bij te dragen en dat de eigenaren inplaats van 2/3, n.l. 85% van de marktwaarde der huiden zouden vergoed krijgen. Mede is een afwachtende houding aangenomen in verband met het advies van de afd. Gelderland van de Ver. v. Ned. Gemeenten. Gezien diverse adviezen die ontvangen zijn en welke alle pleiten voor aansluiting bij het destructiebedrijf te Winterswijk, uitgaande van de Dierlijke Afvalverwerking te Utrecht, alsmede het feit dat bovendien reeds diverse gemeenten in de Achterhoek tot aansluiting bij dit bedrijf hebben besloten, menen B. en W. — mede met het oog op het streekbelang wat hierin ligt opgesloten — aan de raad te moeten voorstellen thans in beginsel te besluiten tot aansluiting bij het destructiebedrijf te Winterswijk.

 

25 September 1948
BERNADOTTE (gedicht)
Waar eenmaal vrede werd beloofd,
Aan d’aard in leed verzonken,
Is plotseling een vlam gedoofd,
Heeft er een schot weerklonken.
Een man, die waarlijk man kon zijn,
Een vechter voor de vrede,
Heeft in een wereld vol geween,
Zijn grote strijd gestreden.
Wie vraagt nog in dit duister tij,
Naar schuldig of onschuldig ?
Waar haat wordt tot een razernij,
Vloeit immer ’t bloed veelvuldig !
O wereld, die door ’t zwaard vergaat,
Als wij ons niet bekeren,
Maar waar in sterft de felle haat,
Als liefde gaat regeren.
Getroffen door het moordend lood,
Stierf er een vriend, een makker.
Zijn kreet geuit in stervensnood,
Roep’ heel de wereld wakker….

Een bezuinigings-schandaal
De heren ambtenaren hebben weer eens een kranige bezuiniging uitgekiend: een besparing van 2 miljoen gulden per jaar. Hulde! Driewerf hulde! De heren hebben zó geredeneerd: de brieven die de moeders, verloofden en verdere familieleden naar die militairen in Indonesië sturen zijn veel te talrijk en veel te dik. Te dik en te zwaar. Zo’n moederlijke brief weegt gemiddeld wel 10 of 11 gram. Als nu al die brieven op luchtpostbladen werden geschreven, dan zou het gewicht slechts 4.7 gram zijn.
Daar kan wel niet zoveel op…. maar dat mag niet hinderen. Achter z’n Haagse bureau heeft zo’n ambtenaar hierover zitten te, piekeren — het probleem van die steeds toenemende post heeft hij er rustig verder uitgewerkt en beredeneerd. Die man leefde echt mee met onze jongens overzee. Hij begreep, dat die bezuiniging niet rechtstreeks mocht worden gezocht in een drastische beperking van het aantal brieven. O nee, dat zou een storm van verontwaardiging doen opsteken Dat zaakje moest handiger worden aangepakt…. op het gewicht en op de prijs zouden ze het vinden — het resultaat zou het zelfde zijn, maar de oplossing was stukken eleganter. Men moest er rekening mee houden, dat er misschien van die eigenwijze moeders van militairen zijn, die toch een dikke brief willen sturen. Er zijn van die vervelende mensen, die hun zoon of verloofde volledig op de hoogte willen houden van wat er in en om het dierbaar ouderhuis gebeurt. Dat kan nu nog ALS ZE MAAR BETALEN als in plaats van 10 cent een postzegel van…. 60 cent op die brief plakken. Dan is die brief plotseling niet meer te zwaar. Zo snijdt het mes van 2 kanten : lichtere brieven én een verhoging met maar eventjes…. 500 procent. Een compliment voor meneer-de-ambtenaar. die dit in de officiële mededeling zó wist te camoufleren, dat men nauwelijks door had, dat hier zulk een groot onrecht aan de jongens-overzee en aan hun familieleden werd gedaan. Een groot onrecht?…. Inderdaad! Duizenden plaatselijke bladen worden dagelijks door familieleden en uitgevers per brief en per luchtpost naar de jongens gezonden en zij weten, hoe deze zendingen, meer dan iets anders op prijs worden gesteld. Om de jongens niet van hun woonplaats te laten vervreemden, is het nodig, dat zij dit contact houden, dat zij die bladen blijven ontvangen, iets wat met deze dure nieuwe regeling niet mogelijk is. Een schandaal was het al, dat nog niet de mogelijkheid bestond, dat plaatselijke bladen,
die juist in den vreemde nog veel geliefder zijn dan dagbladen, niet tegen verminderd tarief per luchtpost konden worden verzonden, maar dit…. doet de deur dicht. Het hele geval is des te ergerlijker omdat de mogelijkheid tot verzending blijft bestaan en dat…. het zaakje alleen meer geld moet opbrengen. Zo wordt de leuze : wij leven mee met de jongens over zee tot een aanfluiting. Voor deze jongens, die de beste jaren van hun leven moeten geven — misschien zelfs om onder te gaan in de rimboe — is een onbelemmerd contact met huis en haard in Holland een allereerste vereiste. Daar, in Den Haag, slaat de een of andere ambtenaar zich misschien fier op de borst, omdat hij dit sluwe bezuinigingsbesluit ,,erdoor” heeft gekregen. Twee miljoen heeft hij voor de staat verdiend! Die meneer heeft het mis. Wat misschien aan directe baten wordt gewonnen, zal het moreel der troepen in Indië voor het honderdvoudige schaden. Men mag niet tornen aan het zo groot mogelijke geestelijk contact met het moederland. Prins Bernard moge de Kerstpakkettenactie van de NIWIN in zijn radio-rede krachtig hebben gestimuleerd — dit porto-verhogings-besluit maakt veel meer kapot. Hiertegen past een krachtig protest ,,van het gehele Nederlandse volk voor allen over zee”. Dit noodlottige plan mag niet worden uitgevoerd ‘— de oude, niet eens zo gunstige regeling dient op z’n minst te worden gehandhaafd!

2 Oktober 1948
Kraamverzorgster
Met ingang van 1 November a.s. zal opnieuw een cursus te Zutphen aanvangen voor de opleiding van kraamverzorgsters. Leeftijd tenminste 20 jaar, opleiding geschiedt kosteloos. Meisjes die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen zich vervoegen aan het wijkgebouw, Proostdijsteeg 1, op Woensdag en Vrijdag telkens van 2 tot 3 uur, of bij het secretariaat, IJsselkade 16a, te Zutphen. De opleiding duurt 15 maanden, waarvan 3 maanden theoretisch en 12 maanden praktijk.
Gedurende de theoretische opleiding zal het mogelijk zijn dat de leerlingen op en neer reizen. Tijdens de praktische opleiding zijn zij te Zutphen werkzaam. Een garantie van f 25.— moet gestort worden, welk bedrag weer wordt terugbetaald na geslaagd examen. Gedurende het praktische gedeelte van de opleiding ontvangen de meisjes per verpleegdag beginnende met f 1.— en oplopende tot f 3.—. Nadat zij gediplomeerd zijn ontvangen zij een salaris van f 4.— per verpleegdag, welk bedrag kans heeft verhoogd te worden. Na behaald diploma kunnen de meisjes in eigen plaats te werk worden gesteld.

Zuigelingenverzorging
Volgens een advertentie in dit nummer organiseert het Groene Kruis te Varssel een Cursus in Zuigelingen verzorging. Er zullen 10 lessen worden gegeven van 1 uur. Na het einde der lessen een filmvertoning. Deelname geheel kosteloos. Men zie verder de adv.

Eet beukenootjes met mate
Dit jaar geeft ons weer een rijke oogst aan beukenootjes. Overal worden ze dan ook al druk verzameld. Hoewel zij niet, zoals in de oorlogstijd, gebruikt zullen worden als een aanvulling van het voedsel, moet toch tegen een overmatig gebruik ervan gewaarschuwd worden. Er kunnen zich n.l. bij het eten ven grote hoeveelheden beukenoten vergiftigingsverschijnselen voordoen, meestal bestaande uit hoofdpijn, misselijkheid, braken, darmstoornissen en in ernstige gevallen zelfs uit
krampen en bewusteloosheid. Omtrent de aard van de giftige stof lopen de meningen uiteen. Deze stof is in water oplosbaar en komt niet voor in de olie, die uit de nootjes geperst wordt. Gebleken is, dat bereiding van de nootjes géén invloed heeft op de giftige stof. zodat deze niet vernietigd wordt
door het bakken of poffen der beukenootjes. Al is niet ieder even gevoelig voor het vergif, toch is het raadzaam, niet meer dan een handjevol beukenootjes na elkaar te gebruiken.
 

9 Oktober 1948
De rekenmeesters (gedicht)
Wij zijn toch wel democratisch,
In ons kleine Nederland,
Dat blijkt elke dag opnieuw weer,
Uit de radio of krant.
D’algemene Rekenkamer,
Heeft nu zo maar in ’t publiek,
Heel zwaar het beleid gehekeld,
Der financiële politiek.
Maar of men nu scheldt of moddert,
Blijkbaar heeft het toch geen net,
Want het militaire potje,
Is een bodemloze put.
Lees eens van die „slimme” bakker,
Wat hij weer heeft uitgehaald:
Nota’s stuurde hij in duplo,
En kreeg twee maal uitbetaald !
Lees, hoe heren officieren,
Blijkbaar wisten ze het wel!
Heerlijk gingen bivakkeren,
In een uiterts duur hotel,
Kleine man, je bent het haasje :
Een of and’re loze guit,
Lacht eens stiekum in z’n hoekje,
’t Uitgeperst citroentje uit.
Zorn Rekenkamer is wel nuttig,
’t Dunkt mij toch, dat er iets schort
’t Lijkt mij beter vóór men uitgeeft,
Dat er eerst gerekend wordt !

Afscheid wachtmeester Bakker
In het nummer van 28 Augustus vermeldde wij reeds dat de heer A. W. Bakker, wegens het bereiken van de 55-jarige leeftijd eervol ontslag is verleend als Wachtmeester Ie kl. van de Rijkspolitie alhier. Vrijdag 1 Oktober nam de scheidende in tegenwoordigheid van zijn echtgenote officieel afscheid. Het voltallig personeel was hierbij aanwezig, alsook de Burgemeester met diens echtgenote. Hartelijk werd hij door de Burgemeester toegesproken en deze bood hem een mooi boekwerk aan, en namens de politie een cadeau. Men bleef nog enkele uren gezellig bijeen, en menig voorval uit zijn diensttijd passeerden de revue. Zo heeft men van Hengelo’s oudste politieman op hartelijke wijze afscheid genomen, die vanaf 1923, dus 25 jaar zijn dienst alhier heeft gedaan. Voor die tijd was de heer Bakker wachtmeester bij de politietroepen te Winterswijk.

 

23 Oktober 1948
Nederland Frankrijk (gedicht)
Nederlanders mogen mop’ren,
Op belasting en zo meer,
Lieftink is voor vele mensen,
Soms een lastige meneer.
De miljoenennota bracht ons,
Kort geleden nog een schrik.
Maar dan zegt minister Lieftinck:
„Maakt U zich toch niet zo dik.
Betaal rustig Uw belasting,
Ook al kijkt u daarvan scheel,
Bij hetgeen wat ik te kort kom,
Is ’t wat u betaalt niet veel.”
Lees eens in de krant hoe ’t franc-je,
Nu al voor de derde keer,
Zegt: je kan me meer vertellen,
Ik staak ook; ‘k devalueer.
Nu kan Frankrijk weer gaan staken ,
Morgen, gist’ren of vandaag,
Want je merkt het uit de kranten,
Staken doen z’er nogal graag.
Eén ding blijkt wat overduidlijk:
Hoe men het bekijkt of ziet,
Men mag daar knappe koppen kennen,
Maar… een Lieftinck heeft men niét.

Meer punten bij Huwelijk
Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat zij, die op of na 1 October a.s. een aanvraag om textielpunten indienen in verband met huwelijk, 150 punten zullen ontvangen. Vóór 1 October ingediende aanvragen worden nog volgens de oude richtlijn behandeld. De textielpositie laat niet toe aan bovenbedoelde maatregel terugwerkende kracht te verlenen.

Het dure leven
De gedeeltelijke opheffing der subsidies op de levensmiddelen zou volgens deskundigen ter compensatie een inkomen verhoging van 90 cent a f 1.- nodig maken voor een gezin met vier kinderen.

Op bevel van meneer zélf
Gebleken is, dat Hitler zelf in het najaar van 1944 het bevel gaf, de haveninstallaties van Amsterdam en Rotterdam te vernielen.

Het decoratieve speldje
Het „Kankerspeldje” tijdens de jubileumfeesten verkocht ten bate der kankerbestrijding, bracht meer dan een miljoen gulden op.

Kerk in tramremise
Daar er te weinig kerken zijn, werd in Amsterdam-Zuid een Hervormde kerkdienst gehouden in een tramremise.

 

6 November 1948
Blijde berichten (gedicht)
Beneluxe samenwerking,
Helpt ons danig uit de nood,
Zij is eigenlijk de oorzaak,
Van ons bonloos daag’lijks brood.
Het is toch wel eigenaardig,
Dat dit nu zo plots’ling kon,
En dan gaat, per 8 November,
Ook de suiker van de bon.
’t Was gewoonweg een verrassing,
Die men ons daar heeft verteld,
Eén ding is er minder prachtig :
Het kost nu ineens meer geld.
Voor ik echter kon gaan klagen,
Kwam een aardige meneer,
Die mij vriendelijk vertelde:
Strakjes krijg j’een gulden méér.
Fijn, nu kan ik dus gaan sparen,
Als het nu een beetje wil,
En de boel wordt niet meer duurder,
Leef ik na een poosje stil.
Wéér kwam er een Excellentie,
Een die ik reeds heel veel gaf,
En die neemt me van die gulden,
Acht-en-twintig cent weer af.
Excellenties, al Uw speeches,
Deden mij nog meer dan goed,
Na Uw mededeling had ik,
Toch de smaak van suikerzoet!

Vermakelijkheidsbelasting
Bij Kon. Besluit van 13 Oct, 1948, No. 10 is een wijziging en aanvulling van de „Verordening Vermakelijkheidsbelasting 1947″ goedgekeurd. Als gevolg van deze wijziging wordt voor bioscoopvoorstellingen waarbij naast andere films Nederlands journaal en/of films als bedoeld in art. 1, lid 2. onder 2e der Bioscoopwet worden vertoond tot een gezamenlijke lengte van 500 meter een belasting geheven van 35% in plaats van 45%.

Tandartsen in Hengelo
Nog steeds schijnt de mening te bestaan dat patiënten uit Hengelo en omgeving welke voorheen door Tandarts Japing behandeld werden zich thans nog voor behandeling in Doetinchem moeten vervoegen. De praktijk van Tandarts Japing is evenwel door de Tandartsen de Keuning en Garvelink voor Hengelo en omgeving geheel en al overgenomen. De patiënten kunnen zich dus zonder meer voor behandeling bij de. Tandartsen Garvelink en de Keuning melden. Ook ziekenfondsleden welke nog de naam van Tandarts Japing op hun kaart hebben staan behoeven niet naar Doetinchem te gaan. De spreekuren zijn ’s Maandags en Donderdags Van 4 tot 5 uur. Voor eventuele spoedgevallen kunnen de patiënten zich bij Tandarts Garvelink, Laarstraat 58 Zutphen, melden. (Spreekuur van 8 tot 9 uur behalve Zaterdags).

Bevrijden ree
Toen één dezer dagen in de vroege morgenuren twee politiemannen zich op surveillance in de bossen bevonden, zagen zij op enige afstand een boompje hevig heen en weer slingeren. Toen zij aldaar eens een kijkje gingen nemen zagen zij een nog levende ree in een strik hangen. Na zeer veel moeite hebben zij het dier bevrijd en de vrijheid hergeven.

Geen slaatje eruit slaan
Te Arnhem werd 10.000 kg. suiker in beslag genomen bij een grossier, die oude voorraad tegen de nieuwe, hogere prijzen wilde leveren.

13 November 1948
Het verschil (gedicht)
Hoeveel malen Excellentie,
Heb ik U al niet geëerd.
En misschien ook wel een beetje,
Zachtjesaan: becritiseerd.
Ik moest dikwijls aan U denken,
Het is net of ik U ken,
’t Komt omdat ik, Excellentie,
Óók zo op de penning ben.
Al Uw speeches in de Kamer,
Lees ik naarstig in de krant ,
Thuis houdt ik diezelfde speeches,
In een populairder trant.
„Vrouwlief,” sprak ik, „jij krijgt strakjes,
Elke week een gulden meer.”
En ik legde, minzaam kijkend,
Vast een gulden voor haar neer.
Na d’ontroerende omhelzing,
Sprak ik: „geef me echter vlug,

Van die zuur verdiende gulden,
Acht-en-twintig cent terug.
Uit mijn kamer kwamen stemmen,
Dat de prijs van boter steeg.
En ze kwam tot de conclusie,
Dat ze loonsverlaging kreeg.
Maar ik had mijn dondersteentje
Toch nog voor het laatst bewaard,
‘k Heb mijn Kamerlid verweten
Dat ze veel te weinig spaart….
Nu k uit ’t ziekenhuis terug ben,
Doe ik wat de kamer wil.
Dat is tussen mij en Lieftinck,
Slechts het enige verschil.

Klaproosdag
Dag der dankbaarheid. Duizenden graven op Nederlandse bodem zijn de prijs, welke de Geallieerden in de afgelopen Wereldoorlog betaald hebben voor de bevrijding van ons Vaderland. Leed, blijvend gemis in duizenden gezinnen in ons zo zeer bevriende landen. De Geallieerden maar bovenal de nabestaanden hebben er recht op, dat zij hun doden geborgen weten in een bodem, die ze liefderijk ontving, in harten, die ze blijvend gedenken. Het wekken en instandhouden van een nationaal zowel als een innerlijk plichtsgevoel, geboren uit dankbaarheid, is ons allertaak. Wanneer wij dit doen dan betekent dit, dat nu en in komende tijden in het Nederlandse Volk in het bijzonder op Dodengedenkdagen dit verleden zal herdenken. Dat dit gebeuren niet zal ondergaan in algemene vervlakking des levens; dat men steeds weer de gelegenheid krijgt om uitdrukking te geven aan een blijvend gevoel van blijdschap, dankbaarheid voor deze herkregen vrijheid. Steeds moet naar voren komen een saamhorigheid met andere volkeren, die samen met ons streden en leden. Tienduizenden, vaderlanders achten het zich een ereplicht de graven van vrienden met blijvende zorgen te omringen. Daarnaast beijvert het Nederlandse Oorlogsgraven Comité zich om door het verlenen van alle mogelijke steun en medewerking aan de nabestaanden van hen, die in ons Vaderland hun laatste rustplaats vonden, het mogelijk te maken dat zij de graven van hun dierbaren komen bezoeken. Reeds duizenden nabestaanden bezochten door bemiddeling van het Nederlands Oorlogsgraven Comité de graven van gevallenen in Nederland en even zovele brieven, vol van dankbaarheid getuigen hoe de actie van het N.O.G.C. de harten van tallozen ver in het buitenland ten opzichte van Nederland heeft beïnvloed. Door het aanvaarden van deze verheven taak geven wij ook troost aan hen, die helaas niet in de gelegenheid zijn de graven van hun dierbaren met persoonlijke zorg te omringen. Laten wij onze dure plicht jegens hen, die voor onze vrijheid vielen nimmer vergeten en laten wij allen in het jaar waarin wij in deze zo vurig begeerde vrijheid het Regeringsjubileum van onze geëerbiedigde Beschermvrouwe H.M. Koningin Wilhelmina mochten herdenken, door het dragen van de KLAPROOS tonen, dat wij nimmer hen zullen vergeten, die ons het heiligst bezit van ons Volk teruggaven -VRIJHEID!!! Helpt deze Klaproosdag op 13 November a.s. te doen slagen door het kopen van een Klaproos en toont hierdoor het enorme offer, hetwelk onze Geallieerde vrienden brachten, niet te zijn vergeten !

Uitkering noodwet
Sociale Zaken verzocht de toeslag van f 1 per week ook te willen toekennen aan hen die in aanmerking komen voor de uitkering noodwet Drees.

T.B.C. als ongeval
Verpleegsters en doktoren, die tengevolge van hun beroep door tuberculose zijn besmet, hebben kans op schadeloosstelling, indien zij voor 12 November daartoe bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam een verzoekschrift hebben ingediend.

De paleisbrand
De brand- en waterschade in het paleis Noordeinde te ’s Gravenhage wordt op f 380.000 geschat.

Het aantal auto’s haast weer op het oude peil. De K.N.A.C. deelde mede, dat het aantal auto’s per 1 November 233.200 was (1 Mei 1940: 236.700

20 November 1948
GEEN GRAPJE (gedicht)
Heb je dat verhaal gelezen,
Van die vrolijke barbier,
Die zijn klanten bijna keelde,
Voor die klanten hun plezier ?
Een of and’ren grappenmaker,
Kwam de winkel ingestapt,
En de kapper vroeg hem of hij,
Moest geschoren of gekapt.
Maar de klant zat vol met grapjes,
Zodat hij ten antwoord gaf :
„Nee, je moet me maar niet scheren,
Snij m’n kop er maar eens af.”
Het barbiertje dacht verwonderd,
Wat is dat een rare klant,
Maakte toen een schijnbeweging,
Met het mes, de botte kant.
Ja, dat dacht hij toen tenminste,
Vóór hij ’t zelf nog goed begreep,
Gaf-ie met de scherpe zijde,
In de hals een forse keep.
Nou, je kunt begrijpen dat-ie,
Door de schrik haast was verlamd,
En ’t slot van ’t liedje was zelfs,
Dat de wond nog moest gekramd.
Lijkt het U ook te onzinnig?
’t Is een echt gebeurd verhaal,
Eig’lijk heeft dit stuk historie,
Nog een zekere moraal.
Deze tijden zijn te ernstig,
Dat is. wat ik nu begrijp,

En voor echte, leuke grapjes
Zijn de mensen niet meer rijp.
Geef z’een mes of een atoombom,
Het geeft allemaal geen duit,
De mensheid kan niet ernstig blijven,
Ze haalt er steeds iets geks mee uit.

Kreunen gemoderniseerd
Wij verwijzen onze lezers naar de adv. betreffende de heropening van de geheel nieuw gemoderniseerde Brood- en Banketzaak van R. Kreunen, Marktstraat 6 alhier. Sprekende met de aannemer, de heer Lindner, deelde deze ons mede, dat deze verbouwing zo spoedig is tot stand gekomen, vooral werd dank gebracht aan het gemeentebestuur van Hengelo, speciaal de volhardende medewerking van de heer Tijdink en de voortvarendheid de overheidsinstantie, en tevens het hand in hand werken tussen aannemer en personeel. Verder deelde de aannemer ons mede, dat het, gezien de wil van de heer Kreunen, niet mogelijk was, alle werken door Hengelose ambachtslieden te laten uitvoeren, dit in verband met de benarde materialenpositie.

NIWIN
Door het plaatselijk Niwin-Comité is voor de Kerstpaketten voor de militairen in Indië f 750.— verzonden als opbrengst van verkochte etiketten. Bovendien is voor dit doel nog f 539.15 bijeengebracht,

Voedingsvetten, olie en rijst in December.
Ter gelegenheid van de feestdagen in December zal aan alle leeftijdsgroepen 100 gram rijst op bon ter beschikking worden gesteld. Deze rijstbon wordt opgenomen in de bonnenlijst van 2 December In dezelfde bonnenlijst wordt een bon opgenomen voor 250 gram boter margarine of 200 gram vet boven het normale rantsoen voor de leeftijdsgroepen A, B en C. De leeftijdsgroepen D en E ontvangen een extra bon voor de helft van deze hoeveelheid. Tenslotte zal in de bonnenlijst van 16 December een bon worden aangewezen voor alle leeftijdsgroepen voor 180 gram spijsolie. In verband hiermede wordt het publiek aangeraden, teneinde stagnatie in de aflevering te voorkomen, ledige spijsolieflessen bij zijn leveranciers in te leveren.

Geknipt
Geregeld werd er de laatste tijd aan de Coöp. Zuivelfabriek alhier boterrantsoenbonnen vermist. Het vermoeden bestond dat de chauffeur R. uit Delft, welke geregeld aan de fabriek kwam, hier waarschijnlijk meer van afwist. Toen hij weer aan de fabriek kwam bleek na zijn vertrek dat er weer enkele honderden bonnen verdwenen waren. Nadat hij door de politie was aangehouden bleef hij aanvankelijk ontkennen maar eindelijk gaf hij toe zich al meerdere malen aan dergelijke diefstallen had schuldig gemaakt en in totaal ongeveer 1000 rantsoenbonnen had ontvreemd, welke hij op de zwarte markt verkocht. R. is naar Zutphen overgebracht.

Restauratie gemeentetoren
B. en W. delen de raad mede, dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en wetenschappen zich bereid heeft verklaard een rijkssubsidie te verlenen in de kosten van restauratie van de gemeente toren. B. en W. hebben deze aangelegenheid ter hand genomen omdat ze van oordeel zijn, dat slechts door grondige, deskundige restauratie de toren voor verder verval kan worden bewaard. Hoewel te verwachten is, dat de bijdrage van het rijk een belangrijk deel der kosten zal dekken en ook wordt gerekend op financiële medewerking van de provincie, zal ook de gemeente een offer moeten brengen. Van de grootte van dit offer zal in verband met de financiële positie der gemeente afhangen, of aan het restauratie plan uitvoering kan worden gegeven. De Minister gaat accoord met opdracht van de leiding der werkzaamheden aan het architectenbureau G. Feenstra te Arnhem. In verband met een en ander vragen B. en W. aan de raad, zich reeds thans over de noodzaak van de restauratie uit te spreken in beginsel tot het doen uitvoeren van het werk te besluiten en hun machtiging te verlenen de staat van kapitaalswerken met dit werk aan te vullen en tenslotte goed te keuren, dat de leiding van het werk aan genoemd architectenbureau wordt opgedragen. De raad kan zich met een en ander verenigen.

Bergplaats motorbandspuit
B W. stellen voor met de heer DJ Kamperman een overeenkomst aan te gaan, waarbij deze aan de gemeente openstalling verleent in de garage achter de slachterij van de firma D. J. Jansen aan de Spalstraat, ten behoeve van de berging van de tweewielige motorbrandspuit met trekker, tegen een vergoeding van f 2.— per week. Sedert enige tijd waren deze voertuigen tijdelijk geborgen in de schuur van het hotel Langeler, maar deze voorziening kon slechts van zeer tijdelijke aard zijn. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd; wederzijds kan ze met 3 maanden worden opgezegd. De raad gaat met dit voorstel accoord.

De bouw van de woningen te Keyenburg.
De heer Weverink vraagt of reeds vergunning is verleend voor de bouw van de woningen te Keyenburg. De Voorzitter antwoordt, dat de Prov. Directie van de wederopbouw bezwaren had tegen de plannen, zodat deze enigszins moesten worden gewijzigd. Ze zijn opnieuw ingezonden. De heer Heerink vraagt of de woning bij de school spoedig zal worden hersteld. De Voorzitter antwoordt dat gewacht moet worden op goedkeuring der begroting.
De heer Stegerman dringt aan op een noodvoorziening voor de laadplaats op de paardenmarkt. De Voorz. is ook van oordeel, dat een voorlopige noodvoorziening onvermijdelijk is. Het aanwezige hout moet echter worden gereserveerd voor de definitieve inrichting. Weth. Tijdink meent, dat er voor de nieuwe laadplaats niet veel hout nodig zal zijn. Dit zal hoofdzakelijk van steen worden gebezigd, Dit zou dus wel een tijdelijke laadplaats kunnen worden gemaakt met gebruikmaking van zand en hout van de acacias, De heer Stegerman vraagt naar de plannen voor verdere electrificatie van de gemeente. Bestaat er kans dat belanghebb nden binnenkort voor aansluiting in aanmerking komen ? De Voorz. antwoordt ontkennend. Weth. Luesink zegt dat in 1949 op deze zaak kan worden teruggekomen. B. en W. zullen zo nodig de P.G.M. aan haar toezegging herinneren. Op een vraag van de heer Oldenhave betreffende toewijzing van het woningcontingent antwoordt de Voorz. dat deze toewijzing nog niet is geschied. Weth. Tijdink oefent kritiek op de krenterigheid van de wederopbouw bij bepalingen van  e inhoud der woningen. Spr. vreest dat de gemeente in de toekomst zal blijven zitten met woningen die door geringe ruimte niet bewoonbaar zullen blijken. De heer Oldenhave herinnert aan de toezegging tot het opknappen van een deel der Vuilestraat met overgebleven leer, Weth. Tijdink zegt, dat deze toezegging niet kon worden nagekomen, omdat alle teer voor andere wegen nodig was. Verbetering van de Vuilestraat is echter opgenomen in het urgentieplan, met de bedoeling deze verbetering in 3 jaar uit te voeren. Hierna sluiting.
Salarissen ambtenaren van de Burgerlijke Stand. Ged. Staten vragen het oordeel van de raad over een door hen ontworpen nieuwe regeling van de jaarwedden v/d ambten, v/d burgerlijke stand in Gelderland. Volgens de bestaande regeling Bedraagt de totale som die in deze gemeente voor salarissen mag worden uitgegeven, f 236, waarin begrepen zijn de vaste en tijdelijke toelagen, waarmee die salarissen in de laatste jaren zijn verhoogd.  Genoemd bedrag zal volgens het ontwerp worden verhoogd tot f 275. Het toelagenstelsel wordt afgeschaft; de toelagen zullen in de nieuwe jaarwedden worden opgenomen. B. en W”, stellen voor, aan Ged. Staten te berichten, dat met het ontwerp accoord wordt gegaan en hun te adviseren de jaarwedde van de beide bezoldigde ambtenaren te bepalen op resp. f 175 en f 100. Overeenkomstig dit voorstel wordt door de raad besloten.

27 November 1948
Trekkersliedje (gedicht)
Leuk om Kamerlid te wezen,
Prettig baantje lijkt me dat,
Als het meeloopt, blijft je zitten,
En je ziet soms nog eens wat.
Strakjes eten Kamerleden,
In de Kamerdienst vergrijsd,
Broederlijk wat Nazi Goreng,
Of een bordje fijne rijst.
Excellentie Sassen zit daar,
In een officiële stoel,
Verder dan minister Stikker,
Completeert de hele boel.
Zijne Excellentie Neher,
Is er, naar ik hoorde,
ook Oud-Minister Beel die zit daar
Op het plaatsje van Van Mook.
Zo wordt haast de hele Kamer,
Als het ware weggesleept,
Strakjes zit men hier alleen nog,
Met vriend Gortzak opgescheept!

Opening nieuwe winkel
Woensdagmiddag is de nieuw verbouwde Brood- en Banketbakkerszaak van R. Kreunen in de Marktstraat officieel geopend. Een groot aantal genodigden waren hierbij tegenwoordig. Voor het pand, hetwelk een keurig aanzien biedt, sprak de uitvoerder de heer Lindner de fam. Kreunen toe en feliciteerde hun met deze nieuwbouw welke spoedig gereed is gekomen met behulp van diverse instanties. Spreker uitte woorden van dank aan het Gemeentebestuur en in ’t bijzonder aan het adres van Weth. Tijdink, welke zijn gehele persoon had ingezet voor dit doel. Verder bracht hij dank aan de verschillende ambachtslieden, welke vlot en vlug werk hadden geleverd. Burgemeester Van Hoogstraten sprak een woord van waardering en feliciteerde de fam. Kreunen met hun vernieuwde zaak, welke een mooie aanwinst voor het dorp is. Vervolgens knipte Weth. Tijdink het lint door en sprak hierbij als volgt: „Toen ik voor enkele maanden het voorrecht had om in Groenlo de bakkersvakschool voor dit gewest te openen, had ik niet kunnen denken dat, na zo’n korte spanne tijds, de gelegenheid zich voordeed om in eigen plaats de zaak te openen bij een  zijner collega’s.” En als wethouder, én als secretaris van de Ondervakgroep Broodbakkerij in de Gelderse Achterhoek is spreker verheugd, te mogen constateren dat het particulier initiatief leeft. Spreker herinnerde aan zijn woorden, door hem gesproken bij de aanvaarding van het wethoudersambt, dat hij hoopte te zijn  een dienaar van de gemeenschap en dit is bij deze bouw weer tot uiting gekomen. Spreker doorspekte zijn woorden met oude herinneringen uit het verleden in de zaak Kreunen en hoopte dat „Roelof en Jet” het gegeven mag zijn, zeer lange jaren met en voor hun kinderen te arbeiden in hun nieuwe pand. Alsnu sprak de architect een felicitatiewoord en voor de vaklieden de heer B. Onstenk, die namens deze de fam. Kreunen een nieuw fietsrek aanbood. De heer Kreunen dankte voor de gesproken woorden en het cadeau en nodigde allen de nieuwbouw te  ezichtigen.

Stevord

4 December 1948
Toekomst muziek (gedicht)
Zó, dat weten we gelukkig,
Duitsland heeft het goed gezegd,
’t Is de schuld van West-Europa,
Als het zelf het loodje legt.
Duitsland wil weer aufmarschieren,
’t Lopen heeft men daar geleerd,
Eenmaal zal het zover komen
Dat het Duitse volk marcheert.
Heerlijk zal dat voor hen wezen,
Alles wordt weer neer geveld,
Deutschland — Deutschland über alles,
LIber alles in die Welt.
Hun soldaten zullen zingen,
In een „ausgebombte” stad,
Nog volmaakter zou het wezen,
Als men weer een Adolf had.
De luchtbrug is men weer vergeten,
Dat is maar een kleinigheid,
Strakjes zal men „aufmarschieren”,
Straks komt weer een gouden tijd.
De trompetten zullen klinken,
Luister West-Europeaan,
’t Blijkt opnieuw dat grote mond,
En weinig hersens samengaan.

Voor de Hengelaars
De heer Menkveld heeft door bemiddeling van de „Heide Mij.” een 300 tal karpers gepoot in de grachten van „’t Stapelbroek”, teneinde de visstand weer op peil te brengen.

Telefoon
In het dorp is men thans bezig met het leggen van een kabel voor automatische telefoon. Reeds voor de oorlog waren de werkzaamheden hiervoor in een vergevorderd stadium, doch door de bezetters werd het benodigde materiaal weggehaald naar elders. Binnenkort zal dus een reeds lang gekoesterde wens in vervulling gaan.

11 December 1948
NIEUWS (gedicht)
Krantenman te kunnen wezen,
Is toch wel een reuze baan,
Om de nieuwtjes op te snorren,
Hoef je niet meer weg te gaan.
Je kunt rustig blijven zitten,
Of j’een renteniertje bent,
Al de grote nieuwsberichten,
Zijn tevoren reeds bekend.
Wil ik U eens gaan vertellen,
Wat er na een maand geschiedt?
Er is geen enk’le krant in Neerland,
Die U deze service biedt.
Tussen Uncle Sam en Rusland,
Zal er strakjes in Berlijn,
Om de een of andere reden,
weer een beetje heibel zijn.
En in Frankrijk zal men staken,
In het groot of in het klein,
Lieftinck zal ons laten weten,
Dat we zuinig moeten zijn.
Verder gaan een paar ministers,
Weer eens naar Batavia,
En een aantal sub-commissies,
Reist de heren achterna.
Het is eig’lijk doodeenvoudig,
Zó maakt men geschiedenis,
En U merkt wel dat het nieuwtje,
Eigenlijk geen nieuws meer is.

„De Waarheid” aangeklaagd
De voorzitter van het N.V.V., de heer E. Kupers heeft een aanklacht ingediend tegen „De Waarheid” omdat hij zich ernstig in eer en goede naam acht te zijn aangetast, door de mededeling in dit communistische dagblad, dat hij de cartotheek en de miljoenen van het N.V.V. zou hebben uitgeleverd.

Dag Johan
De Stoomvaart Maatschappij Nederland verkocht de „Johan de Witt” aan een Griekse firma, die het schip onder Panamese vlag zal laten varen.

Als Amerika er niet was
Tijdens een niet-officieel diner, dat ten huize van de Amerikaanse Ambassadeur ter ere van Senator Taft werd aangeboden, heeft Minister van den Brink het grote belang van het Marshall-plan voor Nederland toegelicht en o.m. gezegd, dat zonder, de Amerikaanse steun de Nederlandse economie zich thans in een toestand zou bevinden, welke veel erger zou zijn dan het Amerikaanse volk zelfs zou kunnen vermoeden, aangezien het absoluut onmogelijk zou zijn geweest onze export naar “het Westelijke halfrond voort te zetten.

Betere bestemming
De grote bunker voor onderzeeboten te IJmuiden, destijds door de Duitsers gebouwd, zal worden verbouwd tot opslagruimte en eventueel tot vriesruimte.

De opruiming
De minister van Justitie deelde mede, dat naar de Britse zone 3588 ongewenste Duitsers werden uitgeleid, naar de Amerikaanse 79 en naar de Franse zone 24 personen.

18 December 1948
Klacht van Sijmen (gedicht)
‘k Ben maar een doodgewone man,
Ik draag goedkope schoenen,
Zo eentje, die je haast niet ziet,
Zo tussen de miljoenen.
Ik dacht voor mij en mijn gezin,
Voldoende te verdienen,
Ik heb geen boter op mijn brood,
Ik eet maar margarine.
Ik koop niet zwart, maar doe precies ,
Wat er van mij verwacht wordt;
Kortom, zo een die algemeen,
Geacht, maar ’t meest veracht wordt.
Aan sparen kom ik heus niet toe,
Want tracht ik wat te sparen,
Dan zegt de fiscus vriendelijk:
„Laat mij het maar bewaren.”
En kijk ik in mijn krant dan na,
Waar al die centen bleven,
Dan kan ik er heus niets aan doen,
Maar soms dan brom ik even.
Weer een commissie onderweg,
Op een retourbiljetje,
Ze stappen in Batavia,
Om beurt in ’t warme bedje.
Is ’t ene vliegtuig juist gestart,

Komt ’t and’re al weer dalen,
Maar ’t resultaat is steeds nihil,
En dat mag ik betalen !

Omwisseling rogge en/of tarwe tegen mais
Zoals bekend is wordt geen mais beschikbaar gesteld voor boven de leveringsverplichting geleverde rogge en/of tarwe. Op verzoek, zal voor de meer geleverde hoeveelheid een bijzondere toewijzing mengvoeder worden verstrekt, op welke toewijzing ook gemengd graan kan worden betrokken. Bij overlevering van tarwe zal deze toewijzing hoogstens 50°/o van de overgeleverde hoeveelheid bedragen. Wil men voor de meer geleverde rogge liever rogge terug i.p.v.  engvoeder, dan kan een verzoek worden ingediend bij de P.B.H. De P.B.H, van district 30 G. W. Weenink, Hengelo (Gld) District 31, H. Meutstege, Steenderen.

Nieuwe actie ter bestrijding van ratten en muizen
Thans het gehele land in de campagne betrokken. Hoewel in Nederland gesproken kan worden van een „normale” rattenstand, richt het ongedierte in broederlijke samenwerking met de muizen, in ons land grote schade aan. Miljoenen ratten vreten aan ons voedsel, knagen aan de voor de mensen bestemde voorraden, benadelen de productie van onze land- en tuinbouw, terwijl de dieren nog een gevaar voor de volksgezondheid vormen tevens. De bestrijdingsperiode is voor de bruine rat weer aangebroken. Was het vorige jaar drie vijfde van ons land in de campagne betrokken, voor het nieuwe seizoen, de winter van 1948—’49, zal de actie zich over het gehele land uitstrekken en zullen nieuwe gebieden als Overijssel, Drenthe Friesland, Noord- en Oost Gelderland het aaneengesloten net van streekacties compleet maken. Organisatie en uitvoering van de campagne zullen de opzet van die van het vorige jaar volgen, waarbij de Plantenziektenkundige Dienst als leidinggevend en coördinerend orgaan optreedt en de gemeenten de organisatie scheppen en de verdelgingsacties uitvoeren met behulp van organisaties en vrijwilligers. De actie begint in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal, het gebied, waar in de vorige campagne door doeltreffende organisatie en medewerking der bevolking uitstekende resultaten zijn geboekt. Van 15 t/m 18 December zal dit deel van Noordholland staan in het teken van de georganiseerde strijd tegen rat en muis. De organisatoren van de campagne hebben na de uitstekende ervaringen van het vorige seizoen, goede verwachtingen van de medewerking der bevolking. Om de betekenis en het nut van de grote bestrijdingsactie duidelijk te maken, zal de heer Dr W. L. D. Caudri, zoöloog en Hoofd van de Afdeling Ratten van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, mede ter inleiding van de actie, op Maandag 20 Dec. 1948, des avonds van 19.45 tot 20.00 uur, voor de zender Hilversum I in de door de Afd. Voorl. van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening verzorgde radiorubriek spreken over het onderwerp : „Waakt tegen rat en  muis.”

Nieuwe klokken te Keijenburg
Waren tijdens de bezetting in 1943 ook de klokken uit de toren van de kerk te Keijenburg weggehaald. Dinsdagmiddag arriveerde de nieuwe klok en onder grote plechtigheid werd deze geïnstalleerd. De klok heeft een gewicht van 2420 kg en zodoende de grootste klok uit deze omgeving. De plechtigheid werd geleid door de Hoogeerw. Heer Deken van Zutphen. Met Kerstnacht zal deze klok haar eerste klanken doen horen over Keijenburg en Omgeving. Ze is gewijd ter ere  . d. H. Drievuldigheid en geschonken door de Keijenburgse Parochianen.

Wij mogen rijden
Voor 26 December en 2 Januari is ontheffing verleend van het Zondagse rijverbod, dat voor personenauto’s en motorrijwielen geldt.

24 December 1948
SENSATIE GENOEG (gedicht)
Toen ik nog een kleine jongen,
Van een jaar of 13 was,
Wist ik, dat mijn goede ouders ,
Controleerden wat ik las.
Heel veel echt moderne ouders,
Hebben daar nu maling an,
En verblijden dan hun zoontje,
Week’lijks met een beeldroman.
Plaatjes, vol met boeventronies,
Moord op ied’re pagina,
Deez’ geïllustreerde boekjes,
Zijn niet eens geschikt voor pa.
En wijst iemand op het nadeel,
Van zo’n dolle beeldroman,
Zegt de namaak-pedagoog nog:
Wat begrijpt zo’n kind ervan?’
Houdt men van wat meer sensatie?
Dat valt tegenwoordig licht,
Lees dan maar gewoon de kranten
Of luister naar het nieuwsbericht.

Aanvulling Polilieverordening
Herhaaldelijk vernemen wij klachten over het opslaan van afval, oude materialen en dergelijke goederen op particuliere terreinen aan of in de nabijheid van de openbare weg, op een wijze, dat daardoor de omgeving ernstig wordt ontsierd of het uiterlijk aanzien van de gemeente wordt geschaad. Met deze klachten stemmen wij geheel in en het komt ons  oodzakelijk voor, dat maatregelen getroffen worden, die het mogelijk maken, dat kwaad te beteugelen.
Daartoe kan in de algemene politieverordening een bepaling worden opgenomen, waarbij het hebben van deze opslagplaatsen verboden wordt. Het is echter niet onze bedoeling aan dit verbod een algemene werking te geven. Wel zou van zulk een verbod ontheffing kunnen worden verleend, m.a.w. het gemeentebestuur zou op verzoek vergunning kunnen geven, onder bepaalde voorwaarden een opslagplaats te hebben. Deze handelwijze zou echter te veel onnodige administratie en controle meebrengen in verhouding tot het nut dat ze zou afwerpen.
Een tweede punt waarop de verordening aanvulling behoeft, betreft het planten van bomen op particuliere terreinen in de bebouwde kom. Het is niet de bedoeling het recht tot het planten van
bomen te beknotten, maar het ligt op de weg van het gemeentebestuur, te voorkomen, dat op onoordeelkundige wijze beplanting wordt aangebracht, die niet alleen geen sieraad is voor de dorpen, maar waarvan bovendien hinder wordt ondervonden door het verkeer in de tijd waarin het blad valt. Daarom achten wij het gewenst, dat voor het planten van bomen of heggen binnen een bepaalde afstand van de openbare weg in de bebouwde kom een vergunning van ons college wordt geëist.

Dank uit Indië
SOLDAAT H. HARMSEN, dankt voor het ontvangen pakket van de familie Keijzer. SOLDAAT G. PELSKAMP wenst vanuit Soerabaja zijn familie, vrienden en bekenden een gezegend Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toe.
SOLDAAT B. Onstenk Leger no. 261121080 3-4-10 R.I. Batavia wenst familie, vrienden en bekenden een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar.
SOLDAAT B. Wassink wenst vanuit Batavia alle Familie, Buren en Vrienden plezierige Kerstdagen en een gelukkig 1949 en tot een spoedig weerzien.

31 December 1948
De beste wensen bij de jaarwisseling (gedicht)
’t Laatste blad van de kalender
Wordt er straks weer afgescheurd.
’t Nieuwe jaar zegt : „Zo ik ben er,
Met het oude is ’t gebeurd.
Wat het oude heeft misdreven,
Maak ik strakjes wel weer goed,
Wat van ’t oude is gebleven,
Weet ik dat ’t verdwijnen moet.
Nieuwe plannen wil ik smeden,
Ik open ’t ijzeren Gordijn,
Bij mijn aankomst heerse vrede
Bij de groten in Berlijn.
d’ Uno zal dan voort gaan maken,
Alle landen eensgezind
Van een veto is geen sprake” …..
„Wordt eens wakker jonge vrind!”
’t Oude jaar is t’rug gekomen,
Voor het zich te slapen legt :
„Wat jij hardop stond te dromen
Heb ik ook al eens gezegd” …..

Jaarwisseling met Cresendo
De traditie getrouw hoopt de Chr. Muziekver. „Crescendo” op Oudejaarsavond om 12 uur bij de wisseling des jaars enkele nummers ten gehore te brengen.