4 januari 1958
Pax-Keyenburgse Boys
Indien de weersomstandigheden het toelaten, zal a.s. Zondagmiddag op het Pax-terrein aan de Kastanjelaan bovenstaande ontmoeting plaats hebben. Zo het ooit tussen deze beide plaatselijke rivalen gespannen heeft, zal het zeker deze keer zijn, daar beide ploegen een prachtige kans maken op de eretitel in hun afdeling. Aan een voorspelling zullen we ons niet wagen, immers voetbal is nog altijd een kansspel met allerlei mogelijkheden. In krachtsverhouding doen beide ploegen niets voor elkaar onder, zodat het zwaartepunt wel in de verdediging zal komen te liggen. De voorhoedes zullen het deze middag moeten zoeken in open spel en lange passes dan is er misschien kans op succes. We hopen dat het een faire strijd wordt en dat de leiding in goede handen is. Dus Zondagmiddag allen op naar het Paxterrein aan de Kastanjelaan.

Plasma-avond van het Ned. Rode Kruis
Dat een operatie tegenwoordig veel minder riskant is dan vroeger is voor een belangrijk deel het gevolg van het feit, dat de medische wetenschap op ruime schaal gebruik maakt van bloedtransfusies. Hiervoor is bloed nodig, en wel heel veel. Eén van de taken van het Rode Kruis is, dit bloed in te zamelen en te verwerken tot plasma, waardoor het ook voor gebruik na langere tijd geschikt is. Het Rode Kruis in Hengelo meent, dat het ook in Hengelo mogelijk moet zijn, een z.g. PLASMA-AVOND te organiseren, een avond, waarop ingezetenen, die zich daartoe aanmelden, een halve liter bloed afstaan. Deze hoeveelheid kan ieder gezond mens gemakkelijk missen, zonder daarvan ook maar enig bezwaar te ondervinden. Wat in andere plaatsen kan, moet ook in Hengelo mogelijk zijn, Zo werd in 1957 in Silvolde 197 flessen bloed ingezameld, in Neede 278, in Aalten 206 enz. Het bestuur van het Rode Kruis hoopt dat velen zich zullen aanmelden. Nadere mededelingen volgen nog.

11 januari 1958
Mooi succes voor onze plaatsgenoot G. Lubbers
Hij – smid bij de fa Harmsen – is de medaille toegekend voor het prima en keurig verzorgde hoefbeslag van een paard uit Hengelo Gld, op de centrale fokdag van koudbloedpaarden te Zeddam.

Loop der bevolking in 1957
Op 1 Januari 1957 bestond de bevolking uit 3234 mannen en 2929 vrou wen of in totaal 6226 zielen. Door geboorte en vestiging vermeerdere dit resp. met 282 en 200. of in totaal met 482 zielen en verminderde het resp. met 154 en 252 of in totaal 406 zielen, zodat de bevolking gedurende het jaar vermeerderde met 76 zielen en de bevolking op 1 Jan. toen bestond uit 3262 mannen en 3040 vrouwen of in totaal 6302 zielen. Het aantal huwelijken bedroeg in 1957: 55.

18 januari 1958
Plasma-avond van het Nederlandse Roode Kruis
Zoals gemeld is het Ned. Roode Kruis afd. Hengelo Gld voornemens, in Hengelo een plasma-avond te houden, en wel op Woensdag 9 april a.s. Dezer dagen wordt huis aan huis een circulaire met aanmeldingsstrook verspreid. Het bestuur van het Rode Kruis hoopt, dat vele Hengelo’ers tussen 18 en 60 jaar, niet alleen uit het dorp Hengelo, maar ook uit Keyenburg en de buurtschappen, zich uit ware naastenliefde zullen opgeven voor het afstaan van een halve liter bloed, zulks door inlevering van de aanmeldingsstrook. De aanmeldingsstroken worden door het bestuur van het Rode Kruis ter inzage gegeven aan de huisarts van degene, die zich opgeeft. Wanneer de huisarts geen bezwaar heeft, krijgt men t.z.t. een oproep voor de avond van de 9de april. Op die avond is men in ’t geheel ongeveer een half uur kwijt. Het bloed wordt afgenomen door een prikje in de arm. Na de afname blijft men onder medische controle een kwartiertje rusten en drinkt men een kop koffie, waarna men weer even fit is als te voren. Inwoners van Hengelo, meldt U dus aan voor het afstaan van een halve liter bloed. MET UW BLOED KAN HET LEVEN VAN EEN MEDE-MENS GERED WORDEN.

Chr. Zangvereniging „LOOFT DEN HEER” Jubileum-avonden 1907 1957
De herdenking van het 50-JARIG bestaan zal worden gehouden op 19 en 20 FEBRUARI. Deze avonden zijn meer bedoeld voor oud-leden, donateurs en genodigden. Van de oud-leden en donateurs die deze avonden willen meemaken, wordt verzocht om op Zaterdag 25 Januari, de toegangskaarten (vrij) n.m. van 3-5 uur in Concordia af te halen. Voor belangstellenden volgt nader bericht.

NEEM RENTESPAARBRIEVEN
(Grootte der stukken: f 500.-, f 100.— en f 25.-)
ZIJ KRIJGEN GROTE WAARDE
Een rentespaarbrief van f 100.— krijgt door rentevermeerdering een waarde van:
f 125.— op 1 sept. 1962 (dus na 4 jaar en 8 maanden)
f 150.— op 3 jan. 1966 (dus na 8 jaar) f 175.— op 1 maart 1968 (dus na 11 jaar en 2 maanden).
f 200.— op 2 jan. 1971 (dus na 13 jaar)
In afwijking van bovengenoemde data kunnen rentespaarbrieven ten alle tijde worden verzilverd. De rentespaarbrieven zijn in de gemeente Hengelo Gld verkrijgbaar bij de Boerenleenbanken, en bovendien in stukken van f 25.— nominaal, bij de postkantoren. Voor verdere gegevens wordt verwezen naar de folder, welke dezer dagen per post bij U wordt bezorgd. SPREEK ALTIJD UW VOORKEUR UIT VOOR DE GEMEENTE HENGELO GLD

25 januari 1958
Hondenbelasting
Houders van honden ouder dan 3 maanden moeten deze aangeven ten kantore van de gemeenteontvanger (gemeentehuis) vóór of op 1 Februari as. Bij de aangifte moet de hondenbelasting terstond worden betaald. Bij overschrijding van genoemde datum of bij verzuim van aangifte is dubbele belasting verschuldigd. Aangifte kan geschieden door hen wier namen beginnen met een der letters: A t/m F Donderdag  Jan. 1958 van 9-12 uur G t/m K Donderdag 30 Jan. 1958 van 14-17 uur L t/m R Vrijdag 31 Jan. 1958 van 9-12 uur S e/d overige letters Vrijdag 31 Jan. 1958 van 14-17 uur Voor hen die overdag verhinderd zijn bestaat gelegenheid om de aangifte te doen op Vrijdagavond 31 Jan. 1958 van 19-21 uur. De belasting bedraagt: voor de eerste hond f 10.20.—voor elke volgende hond voor een bedrijfs- of waakhond, mits niet anders dan aangelijnd op de openbare weg komend ƒ 5.— voor een hond, verblijvend in een volgens de voorschriften ingerichte loopruimte f 2.50 Hij die na 1 Januari 1958 houder wordt van een hond, of wiens hond na dit tijdstip 3 maanden oud wordt, is verplicht de hond binnen 14 dagen aan te geven bij de gemeente-ontvanger. Het gemeentebestuur van Hengelo Gld Th. MACKAY, Burgemeester. J. A. BOLT, Secretaris.


Hondenbelasting.

Algemene politieverordening
Voor zover nodig wordt de aandacht van de ingezetenen gevestigd op de, in de algemene politieverordening opgenomen, op de bewoners of gebruikers van aan de openbare straten of pleinen gelegen gebouwen en erven rustende verplichting, bij sneeuwval, de trottoirs van deze gebouwen en erven van sneeuw te ontdoen en, ter bevordering van een vlotte waterafvoer bij het intreden van de dooi, de afvoergoten en putten open te houden.
Het Hoofd van de plaatselijke politie, TH. MACKAY.


DENK aan de VOGELS!
Door de zware sneeuwval van de laatste dagen is de voederpositie van de vogels ongunstig geworden. Ter verzachting van het uit deze omstandigheid voor onze gevederde vrienden voortvloeiende leed worden de ingezetenen verzocht zolang de grond met sneeuw bedekt is, op sneeuwvrije plaatsen voedsel (o.m. broodresten en graanafval) te strooien.

1 februari 1958
Middenstandsconsulent
Middenstanders wist U dat er te Arnhem een middenstandsconsulent gevestigd is, die tot taak heeft, n.l. het geven van voorlichting over het middenstandsbeleid van de Overheid; het verstrekken van voorlichting en adviezen op bedrijfseconomisch gebied enz. Hoe verricht de consulent zijn taak? De middenstandsconsulent kan zijn taak verrichten door middel van spreekbeurten en discussieavonden, door het houden van of zitting nemen in fora; door regelmatig contact te onderhouden met middenstandsbonden, provinciale en gemeentelijke organen en zo nodig met individuele middenstanders; door het verlenen van bemiddeling en het houden van zitdagen; door zitting te nemen als lid of adviseur in commissie’s. Rijksmiddenstandsconsulent voor Gelderland is Drs J. Jacobs, Bovenbrugstraat 29. Arnhem, Tel. 08300-25830.

Aanbevelend, M.WIJNBERGEN
Enorme prijsverlaging!
Sappige zoete sinaasappels vanaf 12 voor 1.00
Zoete mandareinen vanaf 12 voor 1.00
Jaffa sinaasappels 6 en 7 voor 1.00
Bananen vanaf 1.10 per kg Spruiten, vanaf 60 per kg
Witlof, vanaf 60 per kg Rode- en savoyekool 25 per kg
Spinazie in blik 50 Sperziebonen in blik 75
Doperwten in blik 75
Doperwten en worteltjes 60
Appelmoes 85 en 95

8 februari 1958
Mooi succes H. Diesvelt
onze plaatsgenoot de heer H. Diesvelt (Autorijschool „De Reiger”) verwierf op de onlangs gehouden wedstrijd voor M.B.A.rijscholen het hoogste aantal punten, hetgeen hem de eerste prijs opleverde.

Schoenmaker Jansen wint prijs in reparatiewerk
Onze plaatselijke schoenmaker de heer H. F. Jansen wist op de te Doétinchem gehouden vakwedstrijd voor Gelderland en Overijsel, in reparatiewerk in de hoofdklasse A. een 2e prijs te behalen, en in klasse B eveneens een 2e prijs. De bediende de heer W. Wolferink verwierf een 4e prijs.

Dienstplicht

Voor de lichting 1960 zijn in onze gemeente 50 personen ingeschreven.

Hengelo spaarde weer
In de maand Januari werd op het postkantoor aan spaargelden ingelegd f12.720.23 en terugbetaald f7.085,29, Er werden in dat tijdvak 5 nieuwe spaarboekjes uitgegeven.

15 februari 1958
Chr zangvereniging Looft den Heer 50 jaar
Herdenking van het 50-jarig jubileum op Woensdag 19 en Donderdag 20 Februari a.s. Woensdag 19 Febr. van 4—5 uur in zaal Concordia. Er wordt nogmaals op gewezen dat de eerste avond totaal volgeboekt is en geen enkele kaart voor oud-leden of anderzins meer beschikbaar is. Voor de tweede avond (Donderdag 20 Febr.) zijn nog enkele toegangskaarten voor belangstellenden (a f 1 + bel.) beschikbaar. Ook deze avond is bijna volgeboekt.

Een daverende Non-Stop-Revue
wordt U gebracht door Radio- en Televisieartiesten op de VARA-CABARETAVOND van ZATERDAG 22 FEBR. a.s in Concordia Medewerkenden o.a. Jokie v/d Valk, Jenny Roda, Max van Praag, Wim Burger en het Radio-Accordeon-Trio o.l.v. Jan Gorissen, dus wees er als de kippen bij! Voor zover voorradig toegangskaarten (a f 1.60) verkrijgbaar bij G. Klein Winkel, Banninkstr. 7, G. Heutink, Spalstr. 24a en a/d zaal.

1 maart 1958
Plasma-avond Rode Kruis
Reeds bijna 300 inwoners van Hengelo meldden zich aan voor de bloedplasma-avond, die het Rode Kruis afd. Hengelo Gld op woensdag 9 april a.s. organiseert. Een prachtig resultaat! Wie helpt nog mee, de 300 te bereiken ? Tot 8 maart a.s. is nog aanmelding mogelijk bij de bekende adressen.

Houtverkoop Hackfort Notaris Rombach
zal op donderdag 6 maart 1958, nam. 2 uur, aan Bosmanshuis te Vorden publ. a contant verkopen onder Huize Hackfort: eikjes en (ijnspar aan hopen, voortimmerhout, posten, slieten en brandhout:Perc. 1 t/m 25 fijnspar voor stijgerhout, sporen en timmerh. i/h bos voor Hein Rietman; perc. 26 t/m 42 brandh. i/d Kattepol; perc. 43 t/m 56 eikjes w.o. 2 perc. brandh. i/h bosje tegen Lammert Rietman; perc. 57 t/m 76 eikjes, perc. 77 en 78 elzen en perc. 79 t/m 85 brandh. i/h bos bij Wagenvoort de Biele; perc. 86 t/m 104 larkjes v. rikken, klaverruiters en bonest. en perc. 105 brandh. i/h Makkinkbroek; perc. 106 t/m 119 eikjes en perc. 120 en 121 brandh. i/h Zompbos b/d Boggelaar.

8 maart 1958
Aanbesteding ambtswoning Burgemeester
Bij de heden gehouden aanbesteding, onder architectuur van de heer E. F. Palkenburg, te Hilversum, van de bouw van een ambtswoning voor de burgemeester van Hengelo Gld was de laagste inschrijver fa G. Klanderman en Zn te Varsseveld voor f 39.270.—

Stamboekkeuring Inspecteur Landeweert van het N. R. S.
heeft de volgende runderen in het Stamboek ingeschreven ; Wilhelmina van G. ]. Hiddink met K.S. b 80 ; Mina 8 van J. W. Wullink met b 78 ; Gerrie van D. Spelhofen met bc 76; Jootje van M. Eenink met K.S. b 80.

Meer ingelegd dan terugbetaald

Gedurende de maand Februari werd bij de rijkspostspaarbank alhier ingelegd
f 7737.93 en terugbetaald f 6709.26.15 maart 1958
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 125 biggen aangevoerd. Prijzen 42.50 tot 52.50 gld. per stuk. Vlugge en drukke handel. Stijgende prijzen.

Besteedt Uw geld goed!
Kwaliteit koopt U bij de vakman! Want een goede naaimachine gaat Uw leven lang mee. ZIG-ZAG, de ideale machine, waar U alles mee doen kunt. In inzinkbare salonkast en electr. uitvoering in koffer. Gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Ook leverbaar in grijs-groene kleuren. Electr. machine compleet in koffer f 295.
B. J. Hulshof.

22 maart 1958
Verkeers-examen
Aan het schriftelijk gehouden verkeersexamen (theoretisch) hebben 137 leerlingen van de lagere scholen deelgenomen. Hierbij werden 8 leerlingen afgewezen, terwijl aan twee leerlingen wegens ziekte de gelegenheid wordt gegeven het examen alsnog af te leggen, zodat 127 leerlingen aan het practisch examen zullen mogen deelnemen.

Kiezerslijst

Op de kiezerslijst dezer gemeente staan 3539 kiezers vermeld.

SIMAVI-collecte voor Suriname en Nieuw-Guinea

In de week van 24-29 Maart wordt alhier de jaarlijke Simavi-collecte gehouden. Het Simavi-comite doet een warm beroep op de harten en de beurzen der burgerij. Het gaat om het bouwen en inrichten van een wijkgebouw annex polikliniek in Pararamaribo, Suriname, waarvoor een groot bedrag nodig is. Bovendien zijn f 60.000 nodig voor het bouwen van een polikliniekboot voor de bestrijding van malaria en tuberculose in de Radja Empot-eilanden op Nieuw-Guinea. Simavi zegde hulp reeds toe, hopende en vertrouwende dat het „thuisfront” de benodigde gelden bijeen zal brengen. Geeft en helpt allen naar vermogen!

Jaarmarkt

Op de heden gehouden paardenmarkt waren aangevoerd 125 paarden. Prijzen 2 j. paarden 700 tot 900 gld Volj. paarden 900 tot 1100 gld Matige handel Shetl. pony’s 200 tot 450 gld Verder waren aangevoerd 123 biggen. Prijzen 45 tot 55 gld per stuk. Goede handel. Geplaatst waren 15 kramen.

29 maart 1958
Vergunning Joly dubbele woning
Artikel 20 Wederopbouwwet. Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij voornemens zijn aan M. J. Joly, Raadhuisstraat 24, alhier, overeenkomstig artikel 20 van de Wederopbouwwet, vergunning te verlenen tot het bouwen van een dubbel woonhuis op het perceel, kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, Sectie F nummer 1436 aan de Hummeloseweg. Eigenaren van aan dat perceel grenzende of in de nabijheid daarvan gelegen percelen kunnen uiterlijk tot 5 april a.s. bij hun college bezwaren tegen het verlenen van bedoelde vergunning indienen. Hengelo Gld, 25 maart 1958 Het gemeentebestuur voornoemd.

Notaris Ballegoijen de Jong


5 april 1958
H. van Hengel, kandidaat notaris te Hengelo Gld,
belast met de waarneming van het kantoor van de eervol ontslagen notaris W. H. van Ballegoijen de Jong deelt mede, dat het kantoor voorlopig gevestigd blijft SPALSTRAAT 25, Telefoon nr. 273.

Bioscoopzaal Langeler, Hengelo Gld Exploitatie Miedema -Deventer
Zondag 13 April, 8 uur DE DOLLE KLUCHT .Gezworen Kameraden’ met STAN LAUREL en OLIVER HARDY „De dikke” en „De dunne” zijn getrouwd en moeten met hun vrouwen uit maar „de dikke” heeft meer zin in een lollig clubavondje met zijn vrienden Hoe dat afloopt moet U gaan zien…. Het is gewoon niet gewoon meer! U zult schateren van het lachen Toegang voor alle leeftijden Entree f 1.20 (bel. inbegr.) Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal.

12 april 1958
286 flessen bloed op de plasma-avond
van het Ned. Roode Kruis van j.l. Woensdag hebben 286 ingezetenen een halve liter bloed afgestaan. Voor de eerste maal dat een dergelijke inzameling werd gehouden is het een prachtig resultaat. Vergeleken met andere gemeenten is het percentage niet-opgekomenen zeer laag.

Marktbericht

Op de Woensdag gehouden markt waren 137 biggen aangevoerd. Prijzen 47 tot 60 gld per stuk. De gehele aanvoer is vrijwel verkocht. Vlugge handel.

19 april 1958
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 138 biggen aangevoerd. Prijzen 45 tot 55 gld per stuk. Betere soorten boven notering. Goede en vlugge handel.

Stamboekkeuring

Op de heden gehouden stamboekkeuring V.L.N, werden de navolgende merries in het stamboek opgenomen : Ulida, van C. H. Weenink; Utopia van H. J. Wissink; Uroza van D. J. Teunissen; Tonnie van A. W. Enzerink.

Chr. Landbouwhuishoudschool Vorden
TENTOONSTELLING van het werk der leerlingen
op 23 April van 7—9 uur ’s avonds 24 April van 2.30—5 uur’s middags en van 7—9 uur ’s avonds. Belangstellenden hartelijk welkom.

Veiling Kunst-, Antiek- en Meubilair
op Dinsdag 22 April in de grote zaal van Hotel Langeler, Tel. 212, AANVANG 10 UUR ten verzoeke v/d erven van wijlen de Weled. Zeergel. Heer Dr A. Meinders, J.Grn, in leven Arts te Hengelo Gld, ten overstaan van de cand. not. H. van Hengel w.n. het kant. v. Not. van Ballegoijen de Jong, Hengelo Gld, (indien nodig wordt dezelfde dag ’s avonds 8 uur ook geveild). Geveild worden antiek en modern meubilair w.o. wortelnoten. glazen kast, id. bureau, id. commodes, spindes, kisten, kussenkast, petitpoint-stoelen, notenh. tafels, Biedemayer tafels en stoelen, antieke spiegelsecretaire, dito marqsecretair en comode, staande klok. oude, romantische en moderne schilderijen David Teniers, Miens Molenaar, e.v.a. BI. en gekleurd porcelein en aardewerk. Chin., Imari, fam. Rose, fam. Verte, kaststellen. Kristal, koper, tin en curiosa. Antieke petroleumlampen. Perzische e.a. tapijten grote en kleine maten, w.o. Deventer Colenbrander 4.25 x 5.25. Goud. en Zilver, w.o. cassette, theeservies, losse kannen, enkele sieraden, juwelen, goud. horloge, armbandhorloge, enz., lepels en vorken. Meubilaire goederen, bankgarnituur, slaap- en eetkamers, ledikanten, losse clubs, drie schrijfmachines, en alles wat verder voorgebracht zal worden. Tevens worden enkele kleinere nalatenschappen geveild, waarvan ons de verkoop werd opgedragen. Kijkdagen: Zat. 19 Apr. 10-6 uur, Zond. 20 Apr. 2-7 uur, Maand. 21 April 10-7 uur.

26 april 1958
Kermis 1958
Voor de a.s. Kermis op 9 en 10 Juli 1958 is aan de navolgende inrichtingen van vermaak een staanplaats gegund: Golfbaan, Swing Mill, Schiettent, Ballen werpsport, Bumperspel, Kinderattractie, Vis-, en Palingkraam, Koek- en Suikerkraam, alsmede nog enkele kleine kermiskramen en vermakelijkheden.

Dodenherdenking
Wij vestigen de aandacht van onze ingezetenen op de „Dodenherdenking”, welke dit jaar zal worden gehouden op 3 mei e.k. De plechtigheid zal dit jaar vroeger aanvangen nl. 7.40 uur (19.40 uur). Voor nadere aankondiging leze men hetgeen hierover de volgende week gepubliceerd zal worden.
De plaatselijke commissie. Nationale Herdenking.

Wijziging telefoonnummers gemeente HENGELO GLD
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld brengen ter openbare kennis, dat met ingang van dinsdag 22 april 1958 in de telefonische aansluitingen van de diverse gemeente-instellingen de volgende wijzigingen zijn aangebracht. Het gemeentehuis, alsmede het bureau gemeentewerken, zijn per genoemde datum telefonisch aangesloten onder nummer 541. Het oude nummer van het gemeentehuis -206 blijft nog enige tijd gehandhaafd; daarentegen is nummer 488 van het bureau gemeentewerken vervallen.
Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo Gld Hengelo Gld, 23 april 1958.

 

3 mei 1958
Aan hen die vielen
Van de zijde van het „Comité 1940—’45” vernemen wij, dat zaterdagavond 3 mei onze in 1940—’45 gevallen oorlogsslachtoffers zullen worden herdacht. De plechtigheid zal worden voorafgegaan door het luiden van de klokken, waarna kranslegging plaats vindt aan de voet van het bevrijdingsmonument. Zij, die de plechtigheid willen bijwonen, worden verzocht voor 7.40 uur aanwezig te zijn; de nabestaanden worden weer BINNEN het hek verzocht, waar voor meer zitplaatsen zal worden gezorgd. Wanneer om 7.49 uur de klokken verstommen, zal een hoornsignaal klinken, waarna de gezamenlijke zangverenigingen zullen zingen. Vervolgens zal de kranslegging plaats vinden door de Burgemeester onzer gemeente, die daarna voorlezing zal doen van de namen der slachtoffers, waarna TWEE minuten stilte in acht genomen zullen worden. Hierna zal door de koren het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen worden, na afloop waarvan „The last Post” zal weerklinken. In afwijking van vorige plechtigheden zullen vervolgens alle aanwezigen defileren langs het monument, waartoe dit jaar de gelegenheid geschapen werd. De nabestaanden zullen hiertoe allereerst in de gelegenheid worden gesteld; aansluitend aan hen zullen de uitvoerende leden der muzikale omlijsting dezer plechtigheid volgen en direct hierop alle overige aanwezigen. Laat men toch BLOEMEN MEDENEMEN – in welke vorm ook. – Iedereen wordt zodoende de gelegenheid geboden, persoonlijk zijn hulde te betuigen bij het monument, hetwelk werd opgericht ter nagedachtenis van „HEN DIE VIELEN” P.S. Het publiek wordt verzocht, het Wilhelmus NIET mede te zingen. De ouders wordt verzocht hun kinderen er op te willen wijzen dat deze plechtigheid ZWIJGEND dient te worden bijgewoond. Na het leggen der bloemen en het verlaten van het gemeenteplantsoen keert ieder rustig huiswaarts.
Vlagverzoek door burgemeester Teneinde uiting te geven aan onze jaarlijkse terugkerende vreugde over de Bevrijding van ons land in 1945 doe ik een herhaald verzoek op alle ingezetenen der gemeente om op Maandag, 5 Mei e.k. | DE VLAGGEN UIT l uit te steken. Niemand blijve achter!
Burgemeester Mackay.

 

10 mei 1958
ZONDAG 11 MEI Moederdag (gedicht)
Jongens, meisjes, luister even
’t Is maar zoveel dat je ’t weet.
Want het zal toch ook niet leuk zijn
Als je straks je Moe vergeet!
’t Is Zondag nog één weekje,
Dus daar denk je dan wel aan.
Voor weinig geld heel leuke dingen
Daar kan je voor naar STEVORD gaan!
Is toch de spaarpot niet toereikend,
(Heb je juist zo’n prachtig plan?)
Dan geef ik je een goeie raad nog:
Je klopt maar bij je vader an!
STEVORD

Er is weer gespaard
Rijkspostspaarbank Gedurende de maand April werd op de Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f14775.27 en terugbetaald f11011.43. Het laatst uitgegeven boekje was no. 1646.

Verkeersexamen

Aan het praktisch gehouden verkeersexamen afgenomen door de afd. Hengelo Gld van het Verbond voor Veilig Verkeer hebben 126 leerlingen van lagere scholen deel genomen. Hierbij werden 8 deelnemers afgewezen, zodat aan 118 het verkeersdiploma kan worden uitgereikt. Van de geslaagden hebben 6 candidaten zowel bij het schriftelijk- als het praktisch gedeelte het cijfer 10 behaald.

 

17 mei 1958
Oproeping tot bijwoning der ALGEMENE VERGADERING van de COÖP. BOERENLEENBANK
„LANDBOUWBELANG” (Raiffeisen-Bank) te HENGELO Gld op WOENSDAG 21 MEI 1958, DES AVONDS TE 7 UUR PRECIES, in Hotel Langeler te Hengelo Gld
Punten van behandeling:
1 Opening
2 Aanwijzing van een secretaris en 4 stemopnemers
3 Notulen 4 Rekening en verantwoording over het boekjaar 1957.
5 Opzegging van het lidmaatschap
6 Aanvragen subsidiën
7 Voorstel om de gemaakte winst te storten in het reservefonds

8 Mededelingen ingevolge art, 5 en 6 van het Huishoudelijk Reglement
9 Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding van J C. Geertsma, (herkiesbaar)
10 Verkiezing van een lid van de Raad van Toezicht wegens periodieke aftreding van D. Walgemoed, (herkiesbaar)
11 Rondvraag
12 Sluiting
N.B. Ieder lid dat ter vergadering komt ontvangt een presentiegeld van f 1.—. Volgens art. 40 der statuten kunnen slechts leden der bank, hun echtgenoten of meerderjarige kinderen als gevolmachtigde optreden, doch niemand kan meer dan éénmaal presentiegeld ontvangen.
Het Bestuur.

24 mei 1958
GRIJZE BIGGEN
gebruiken veel voedsel en groeien niet. Goede afdoende geneesmiddelen ook voor hoestende biggen vindt U in onderstaande adressen: Drogisterij Lenselink Hengelo-G, Drogist ten Hoopen Steenderen Manders Baak.

Men zij gewaarschuwd.
Daar het de laatste tijd regelmatig voorkomt dat onafgesloten rijwielen een bromfietsen welke buiten een stalling bij danszalen e.d. worden geplaatst, door onbevoegden worden medegenomen, is de Rijkspolitie te Hengelo Gld en Keyenburg voornemens op dit euvel zeer streng toezicht uit te oefenen. Alle rijwielen en bromfietsen welke vanaf heden onafgesloten op de openbare weg worden aangetroffen zullen naar het politiebureau worden overgebracht alwaar de eigenaar zijn bezit kan terug bekomen nadat tegen hem proces-verbaal zal zijn opgemaakt.

30 jaar – PAX
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan organiseert deze vereniging een, voor Hengelo en verre omgeving unieke show. Op 15 Juni zal in het kader van deze show het wereldberoemde echtpaar Boesman uit den Haag met ’s werelds nieuwste ballon vanaf het Pax-terrein opstijgen. Te voren zullen er bij gunstige weersomstandigheden kabelopstijgingen plaatsvinden tot op 100 M hoogte. Het publiek zal verder kunnen genieten van een massale kinderballonnen-wedstrijd (plm 1000 stuks). Er is een prachtige demonstratie met een vliegtuig dat vanaf de grond draadloos bestuurd wordt, terwijl politiehonden een staaltje van hun kunnen ten beste zullen geven. Verder zullen er diverse wedstrijden gehouden worden in het hoogte- en afstandschatten, waarvoor diverse prachtige prijzen uitgeloofd worden. Houdt dus 15 Juni vrij!

Excursie GELD. MIJ. VAN LANDBOUW (Afd. Hengelo Gld)
Het Bestuur van bovengenoemde afd. is voornemens om op Vrijdag 4 Juli a.s. bij voldoende deelname een EXCURSIE te organiseren naar MONCHAU (Duitsland) en omgeving. De kosten met inbegrip warme maaltijd bedragen ± f 12.50 per persoon. Zij, die hieraan wensen deel te nemen, gelieven zich uiterlijk vóór of op 31 Mei a.s. op te geven bij één der Bestuursleden.
HET BESTUUR.

7 Juni 1958
Groen vernielen
Daar de laatste tijd herhaaldelijk is gebleken, dat van de bomen en heesters op de alg. begraafplaats en in de plantsoenen van deze gemeente takken en bloemen worden afgerukt, wijzen wij erop, dat deze handelwijze strafbaar is en dat de politie op naleving van dit verbod nauwkeurig zal toezien.
De burgemeester van Hengelo Gld.

GROTE LUCHTVAART-SHOW TE HENGELO GLD
ZONDAG 15 JUNI op het Pax-terrein – Aanvang 2 uur BALLONOPSTIJGING van Nederlands nieuwste ballon, door het populaire echtpaar Boesman, uit Den Haag KABELOPSTIJGINGEN tot op 100 meter hoogte. Toeschouwers loten om plaatsen om mee op te stijgen).

Grote POLITIEHONDENDEMONSTRATIE.
Massale BALLONNEN WEDSTRIJD voor de jeugd tot 15 jaar. (Ballon wordt gratis verstrekt op toegangsbewijs)
STUNTDEMONSTRATIE met draadloos bestuurd vliegtuig. WEDSTRIJD in hoogte en aftand schatten. Hiervoor prijzen als: 2-daagse reizen naar Valkenburg en Brussel. Tot slot grote VOSSENJACHT per rijwiel. Muziek en Tambours op het terrein.
Entree staanplaatsen f 1.50; zitplaatsen f 2.00 Kinderen f 0.50.14 juni 1958
De jaarlijkse autotocht voor bejaarden
Het comité voor de organisatie van de autotocht voor bejaarden, heeft besloten deze te houden op WOENSDAG 2 JULI a.s. De route is vastgesteld als volgt: Hengelo vertrek 9.30 uur. via Zutphen, Apeldoorn naar Harderwijk en terug via Barneveld, Otterlo, Arnhem, Doesburg, Laag-Keppel naar Hengelo. Een tocht over de mooie Veluwe grotendeels, welke zeker in de smaak zal vallen. Het comité vertrouwt dat de lijsten, welke ter tekening worden aangeboden, mild bedacht worden en dat de autobezitters in grote getale hun wagens disponibel stellen. Er kunnen bedenkingen rijzen van allerlei aard, doch laten we goed beseffen dat het steeds een mooi werk is en dat de oudjes deze geste zeer appreciëren, meer dan zulks onder woorden gebracht wordt. De Woensdag is gekozen, om reden dit voor de zakenmensen een halve dag betekend vanwege de sluiting ’s namiddags en de data omdat het agrarische gedeelte van autobezitters de hooibouw achter zich hebben en de roggeoogst nog niet begonnen is en dan te denken dat de vacanties nog niet, of betrekkelijk in het verschiet liggen, dan kunnen al de bezwaren terzijde geschoven worden en zetten we allen ons beste beentje voor om deze tocht te doen slagen. Dan wordt het voor de oudjes weer een dag, welke in aangename herinnering blijft. Wanneer we in blij optimisme dit werk helpen bevorderen, dan krijgen we de voldoening een prachtige daad van naastenliefde te hebben gesteld. Laat Hengelo zich, ook in deze, weer van de goede kant zien, dan zal Hengelo zichzelf blijven en wanneer dan een ieder de richtlijnen goed in acht neemt dan vertrouwt het comité dat ook de autotocht 1958, evenals voorgaande jaren zal slagen. Voor verdere bijzonderheden zie advertentie in dit nummer. Namens het comité, J. H. TIJDINK, voorzitter.

Motor-Cross Hengelo Gld
Zondag 22 Juni a.s. zal Hengelo weer geheel en al in het teken van de motorsport staan. Dan immers zullen op het bekende circuit „’t Zand” de jaarlijkse motorterreinwedstrijden gehouden worden, voor senioren en junioren renners in de zware en lichte klassen. Het is genoegzaam bekend, dat het circuit „’t Zand” tot een der beste van ons land behoort; geen wonder dus dat hier de meest prominente figuren uit de motorterreinsport aan de start zullen verschijnen. Het circuit „’t Zand” met zijn ongekende mogelijkheden, vraagt van de renners uiterste concentratie en uithoudingsvermogen en de motoren zullen tot de laatste millimeter losgedraaid moeten worden om elke duim grond te verdedigen De wedstrijden worden verreden onder de bepalingen van de K.N.M.V. en de F.I.M.

Wie zal het winnen?
Heden Zaterdagavond wordt op het terrein „De Kruisberg ” te Doetinchem, de beslissingswedstrijd gespeeld tussen Pax en Keyenburgse Boys, om het kampioenschap van de afdeling. Het is vanzelfsprekend dat heel Hengelo en Keyenburg zal leeg stromen om deze plaatselijke ontmoeting bij te wonen.

Lucie Takkenkamp geslaagd
Te Arnhem slaagde voor Kleuteronderwijzeres onze plaatsgenoot mej. Lucie Takkenkamp.

Melkexamen
De volgende leerlingen, die deelnamen aan de melkcursus van de Coöp. Zuivelfabriek, ontvingen het diploma „Goed Melken”. L. Maalderink, B. Beulink, W. Besselink. A. Lankhorst, B. Wicherink, E. Wentink en mej. W. Lichtenberg en J. Nieuwenhuis, Allen ontvingen hun opleiding van B. Lankhorst.

Nieuwe dirigent De Accordeonver. „DEKO”
heeft een nieuwe dirigent weten aan te trekken en wel de heer J. Heinen uit Arnhem, lid Geld. Orkest. Zij, die nog lid wensen te worden gelieven dit ten spoedigste te doen.

21 juni 1958
Moto-Cross „’t Zand”
Duizenden motorsportliefhebbers zullen a.s. Zondag optrekken naar het circuit „’t Zand”, om getuige te zijn van het adembenemende schouwspel van motorterreinwedstrijden van de beste soort. Hamove, als organisator, heeft alles op alles gezet om de wedstrijden een goed verloop te doen hebben. Daar er deze dag in geheel Europa geen motorwedstrijden plaats hebben, hebben alle bekende renners ingeschreven voor deze wedstrijden. We noemen hier slechts gebr. JDirks, S. Schram, gebr. Selling, H. Rietman en ook onze plaatselijke favoriet B. Hartelman zal deze dag zijn zware B.S.A. met donderend geweld door de zandwoestijnen, springkuilen en over heuvels jagen en zijn klassegenoten uit de 500 cc tot een zware strijd dwingen. Men verwacht deze keer zeer grote snelheden, waardoor het van zeer groot belang ,is dat de toeschouwers zich stipt houden aan de voorschriften, o.a. niet de rijbanen oversteken als het circuit nog niet is vrij gegeven. Het programma treft U elders in dit nummer aan.

Een dubbel mooi succes schoenmaker Jansen
Onze plaatselijke schoenmaker de heer H. F. Jansen, wist op de Internationale Vakwedstrijd voor schoen-reparatie te Enschede, in de hoofdklasse een 2e en 3e prijs te behalen. En te Utrecht slaagde hij voor het diploma Pedicure.

28 juni 1958
Collecte nieuwe instrumenten „Concordia”
Naar wij van het Bestuur van de Muziekvereniging „Concordia” vernemen is overgegaan tot oprichting van een Comité van aanbeveling, teneinde de aangekondigde collecte ten bate van het instrumentenfonds te doen slagen. Met het oog op de vele collecten voor andere doeleinden, welke in de afgelopen weken zijn gehouden, is in overleg met bedoeld Comité -besloten de aangekondigde collecte uit te stellen tot de maand september a.s. In de komende weken zal het comité van aanbeveling de collecte-plannen bekend maken; hiervoor wordt uw bijzondere aandacht gevraagd.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 180 biggen aangevoerd. Prijzen 45 tot 50 gld per stuk. Goede vlotte handel.

Inschrijving leerlingen kleuterschool
In verband met de voorgenomen bouw, in 1959, van een nieuwe kleuterschool nodigt het bestuur van de Herv. Kleuterschool, alhier, alle ouders die kleuters hebben die, naar hun leeftijd 4-6 jaar, voor plaatsing op deze school in aanmerking komen, uit deze kinderen vóór 10 juli a.s. op te geven bij een der bestuursleden, dan wel bij de hoofdleidster Mw. A. Memelink. Kleuters uit de buurtschappen kunnen eveneens worden aangemeld.
Het Bestuur van de Herv. Kleuterschool te Hengelo Gld.

5 juli 1958
Anjerfonds-Gelderland
A.s. Zaterdag. 5 Juli, zal wederom in deze gemeente de inzamelingsactie plaats vinden ten gunste van het Anjerfonds-Gelderland. Evenals het vorig jaar zullen de plaatselijke muziekverenigingen hun medewerking verlenen en ’s avonds om 7 uur hun rondgang door het dorp maken. Loten zullen weer verkocht en mooie prijzen beschikbaar gesteld worden (auto, piano, scooter, ameublement, televisietoestel, radio, cassette, enz.) Als gevolg van de actie-1957 kon aan een zestal verenigingen in onze gemeente een uitkering uit het Anjerfonds gedaan worden tot een bedrag van totaal f 300.—. Steunt de Gelderland-actie 2 door ook thans óf loten te kopen a f 0.50 óf Uw bijdrage ten gunste van culturele doeleinden te storten op de rekening van het Anjerfonds-Gelderland, p/a Amsterdamse Bank N.V., Velperplein 2 te Arnhem Burgemeester MACKAY.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 133 biggen aangevoerd. Prijzen 35 tot 55 gld per stuk. Goede vlotte handel.

12 juli 1958
Vaststelling data verenigingen
Men schrijft ons. Op verzoek van enkele bestuursleden van verenigingen stel ik mij voor deze maand een bijeenkomst te beleggen, zoals die op 10 september 1957 plaats vond, waarbij het winterprogramma 1958/59 in beginsel zal worden vastgesteld. Het blijkt voor meerdere verenigingen wenselijk reeds thans vaste vorm te geven aan voornemens tot het geven van uitvoeringen e.a op de hoogte te zijn van de verschillende data. Teneinde in een onderling overleg tot een billijke spreiding te komen nodig ik bestuursleden van verenigingen en organisaties, alsmede hen, die uit anderen hoofde belang hebben bij een doeltreffende verdeling van het winterprogramma, uit om op donderdag 24 juli 8.k. des avonds om 7.45 uur te vergaderen in de zaal van Th. Michels aan de Spalstraat 45. Het verloop dezer vergadering en het belang uwer vereniging kunnen erdoor gediend worden, indien elke vereniging zich vóór 24 juli in eigen bestuurskring ernstig beraden zal hebben over haar plannen en wanneer ieder belanghebbende althans één vertegenwoordiger met volmacht afvaardigt.
T. P. Baron Mackay Burgemeester.

STEENONTHULLING van JAAP MEIJERS
Zondagmiddag 2 uur is de STEENONTHULLING van JAAP MEIJERS op de Israëlische begraafplaats te Hengelo Gld. Wed. C. MEIJERS-v. LEEUWEN.

19 juli 1958

Autotocht van de Keijenburgse Boys
Zij, die wensen deel te nemen aan de autotocht van de Keijenburgse Boys, kunnen zich hiervoor opgeven bij A. van Aken en B. Ankersmit, Velswijk. Wanneer en waar naar toe, kan nader overlegd worden. Opgave voor 27 Juli.

Braderie
In het kader der feestelijkheden ter viering van het 300-jarig bestaan der Marktver. te Hengelo Gld, organiseert de Hengelose Winkeliersver. een groots opgezette avondmarkt in deze feestweek.

Collecte nieuwe instrumenten Concordia
Het bestuur van de Muziekver. Concordia deelt ons mede. dat het comité van aanbeveling, dat is gevormd om de in september a.s. te organiseren collecte te doen slagen, bestaat uit de volgende personen: Mevr. R. Dwars en de Heren D. J. Kamperman, J. H. Tijdink, W, Geurtzen, M. Aalberts. M. J. Lenselink, H. Knol, H. van Soest en J. A. Bolt.

Inenting tegen Varkenspest
In verband met het vlot doen verlopen der werkzaamheden bericht ik belanghebbenden, dat de opgave voor enting tegen Varkenspest mogelijk is tot Vrijdag 25 Juli a.s. Inlichtingen hierover op het spreekuur. Tevens maak ik de veehouders erop attent, dat, in verband met de abortusbestrijding, alle bedrijven dienen te zijn onderzocht op bloed vóór 1 Mei 1959. Indien dit vóór bovengenoemde datum niet is geschied, vallen de niet onderzochte bedrijven in de heffingen op het melkgeld. Teneinde dit onderzoek zo efficiënt mogelijk te doen verlopen, verzoek ik de veehouders de opgave hiervoor te doen vóór 1 Augustus a.s. Inlichtingen hierover eveneens op het spreekuur.
H. VAN SOEST, Dierenarts.

26 juli 1948
Keijenburgse Boys promotie
In verband met van verschillende zijden gestelde vragen heeft het bestuur van de Boys besloten om. ter gelegenheid van de promotie naar de 4e klas KNVB, op Zondag 27 Juli a.s. van 7—9.30 uur in zaal Winkelman felicitaties in ontvangst te nemen. Promotiewedstrijd 27 Juli 2 uur Keijenb. Boys 1 Markelo 1.

Wat ons vaak gevraagd wordt over de opruiming
„Waarom zijn in de opruiming veel dingen zoveel goedkoper dan normaal”? Dat heeft meerdere redenen: In de eerste plaats zijn er af en toe in elk vak – ook in de groothandel – slappe periodes, waarin het mogelijk is courant goed beneden de prijs te kopen. Dit heeft zich de laatste maanden b.v. in de aardewerkbranche voorgedaan. Dergelijke gelegenheidskansen vindt U in onze opruiming terug. In Emaille zijn soms partijen te koop met kleine kleurafwijking; even goed, maar toch afgekeurd voor de uitzetten van een 1e klas merk. Verder: Ook wij maken in onze inkoop fouten en blijken soms van een artikel teveel gekocht te hebben. Dan moet er ruimte en geld komen en dus moet de prijs het ontgelden. U kunt dan profiteren!
Rest verder nog het ontstaan van vele kleine krasjes en beschadigingen bij verzending of in de winkel op artikelen die toch ook verkocht moeten worden, maar niet als normaal aangeboden kunnen worden. Wij geven bij elk artikel zoveel mogelijk aan wat de reden tot opruiming is en U kunt er van verzekerd zijn dat geen enkele fout bewust verzwegen wordt. Ook een opruimingsartikel moet altijd
zijn geld waard zijn en liever meer dan dat! Daar staat tegenover: ruilen, bezorgen en garantie (tenzij anders overeengekomen) is tijdens de opruiming niet mogelijk.

2 augustus 1958
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 229 biggen aangevoerd. Prijzen 46 tot 53 gld per stuk. Matige handel.

Marktverloting
Bij besluit van de Minister van Justitie d.d. 14 Juli 1958, nr. L.O. 570/126/108 is aan de Marktvereniging te Hengelo Gld. toestemming verleend tot het aanleggen en houden van een marktverloting met een uitgifte van 8500 loten ad f 1.— per stuk.

MOPPER niet langer op vliegen
in stallen en andere ruimten! Spuit één keer met Lieve’s. U ziet ze niet meer terug! Verkrijgbaar en inlichtingen bij: H. J. Oldenhave, Velswijk H. J. Jansen, molenaar, Varssel Wed. Schadron, Hengelo Gld H. Jansen, molenaar Vierakker Th. Beijer, Steenderen J. Krijt, Wichmond W. Th. Manders, Baak.

9 augustus 1958
V. en A.V. PAX
Uitslag der verschillende wedstrijden op 15 Juni 1958 bij het 30-jarig bestaan van onze vereniging, gehouden in het kader van de luchtvaartshow. Hoogteschattingswedstrijd 1e prijs, een reis van 2 dagen naar Valkenburg en Brussel, A. Kremer, Bleekstr. 2, na loting met de dames M. Wuestenenk, Spalstraat 2 en Jos. Knol, Kerkstraat 11, die resp. de 2e en 3e prijs ontvingen. Afstandsraadwedstrijd 1e prijs, een prijs van 2 dagen naar Valkenburg en Brussel mej. A. Weenink, E 29 na loting met E. Buunk, Raadhuisstraat 5 3e prijs J Th. M. Jansen, Kastanjelaan 3. Ballonwedstrijd voor de jeugd 1e prijs Wim Dijkman B 105a, rolschaatsen 2e prijs J. J. Overveld, A 209 Zelhem, badmintonspel. 3e prijs Liesje de Wit, Banninkstraat 14 badmintonspel. 4e prijs Jennie Bolten, B 10a Laren (G) pop. 5e prijs B. Woerts, Kervelseweg 16, bal. 6e prijs Klarie Oldenhave, Prunusttraat 21, Halmaspel. 7e prijs Bennie Ankesmid, D 81 Dominospel. 8e prijs Dik Aalbers, C 160 Steenderen, bal. 9e prijs Jannie Waarlo, B 12 pop. 10e pr. Wilhelm Nijenhuis, E 185b, Zelhem, bal. Vanaf Maandag zijn de prijzen verkrijgbaar bij Hotel Michels.

Hoe het met de Watervalverkoop bij STEVORD is afgelopen.
Omdat ons vaak gevraagd wordt hoe dit experiment is afgelopen, delen wij U dit hierbij in ’t kort mede. Er waren 22 artikelen geëtaleerd, waarvan de prijzen dagelijks lager werden, (o.a.: twee serviezen, strijkplank, rookstandaard, schilderij, ketels en andere huishoudelijke artikelen en wat grotere stukken speelgoed). Donderdag was de eerste dag van prijsverlaging. Die dag en de daaropvolgende werd nog geen enkel artikel verkocht. De derde dag (Zaterdag) werden 6 artikelen verkocht. Op Maandag 9 artikelen. Dinsdagmorgen werden de resterende 7 stuks verkocht. Geen enkel artikel heeft dus de prijs van f 0.00 bereikt die voor Woensdagmorgen gold. Als attractie is deze watervalverkoop zeker geslaagd en heeft ze meegewerkt aan het succes van de opruiming. We hopen bij een volgende opruiming weer een waterval op touw te zetten en dan met wat meer artikelen. Omdat het nog een proef betrof, was het aantal ditmaal nog beperkt. STEVORD.

16 augustus 1958
Marktbericht
Op de heden gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 138 paarden en 96 veulens, totaal 234 stuks. Prijzen werkpaarden 900 tot 1400 gld Hitten 600 tot 800 gld Merrieveulens 500 tot 800 gld Hengstveulens 350 tot 600 gld Aanvoer biggen 161 stuks, prijzen 45 tot 58 gld per stuk. Geplaatst waren 22 kramen Over de gehele lijn zeer vlotte handel. Zeer druk marktbezoek.

Spaarzin
Gedurende de maand Juli is op de Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f13.357.31 en terugbetaald f 7.449.69. Het laatst uitgegeven boekje was no. 1660.

Veulenkeuring
De tijdens de Knollenmarkt gehouden veulenkeuring is dit jaar weer uitstekend geslaagd. Circa 80 veulens werden ter keuring ingezonden. Dit grote aantal is een bewijs te meer dat de keuringen op de Hengelose markten bijzonder goed voldoen en steeds meer naam begint te krijgen. Wat betreft de kwaliteit van de aangevoerde dieren, is er ook een duidelijke vooruitgang waar te nemen. De keuringen hadden een vlot verloop en trokken veel belangstelling. Uit onze gemeente verwierven de volgende inzenders een prijs : Klasse volbloed merrieveulens (koudbloed) 4a ]. Regelink; 4b D. J. Smeitink, Klasse niet-ingeschreven merrieveulens (koudbloed) 3a D. J. Smeitink. Klasse ingeschreven merrieveulens (warmbloed) I b H. ten Bokkel; 2a H. J. Bosch; 2c G. J. Broekman: 4a H. J, Vleemingh; 4c C. H. Waenink.

23 augustus 1958
NEDERLAND – BELGIË
In het kader van door ons te organiseren dagen voor de jeugd zal op ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1958 worden gespeeld een INTERLAND VOETBALWEDSTRIJD tussen elftallen samengesteld uit de jeugd van NEDERLAND – BELGIË
Aanvang 2.30 uur Terrein: Kastanjelaan Hengelo Gld. GRATIS ENTREE
Quick Sportschoen fabriek NV. HENGELO GLD.

Dansles te Hengelo Gld
in de zaal van de heer MICHELS. Op 28 Aug. des n.m. 7.30 uur, bestaat er gelegenheid zich op te geven voor een te houden DANSCURSUS. Tevens zal er die avond door enkelen onzer leerlingen een demonstratie worden gegeven van hetgeen er onderwezen zal worden. DANSSCHOOL VIEBERINK & ZONEN Nationaal en Internationaal in het bezit van het Diploma van Ministerie van O. K. en W.

31 augustus 1958
V. en A.V. „PAX” Grote Oriënteringsrit
voor rijwielen op a.s. Zondag 31 Aug.
Start n.m. 2 uur vanaf hotel Michels. Opgave vanaf 1 uur. Aan deze rit kan een ieder deelnemen Er wordt gestart in: A klasse (dames) B klasse (heren). ‘C. klasse (jeugdklasse t/m 15 jaar) Deelname klasse A en B f 1.—, klasse C f 0.50 Voor deze rit is een prachtig parcours uitgezet over een lengte van ± 30 km, met een rust van een half uur. ledere minuut vertrekken er 2 deelnemers. Doet allen mee! ’s Avonds 8 uur prijsuitreiking in hotel Michels.

I.M.O.Cursus Officieel erkende MIDDENSTAHDSCURSUS
AANVANG LESSEN: voor Hengelo op woensdag 17 sept. a.s. ’s avonds 7 uur te Keijenburg; voor Steenderen op donderdag 18 sept. a.s. ’s avonds 7 uur. Inlichtingen en aangifte zo spoedig mogelijk bij: J. KOLENBRANDER, Hengelo Gld. S. H. SCHRIJNER, Keijenburg. G. SMEENK, Toldijk W. GEURTZEN, Hengelo Gld. f 10.— inschrijfgeld alleen voor nieuwe leerlingen.

HET LANDBOUWBEDRIJF EN DE VEILIGHEID.
De laatste Jaren is de verkeersveiligheid in Nederland in het middelpunt van de belangstelling geplaatst. Dit had tot doel te trachten het grote aantal verkeersongevallen te doen dalen. Om dit te bereiken werd en wordt nog van alles toegepast. Prijsvragen worden uitgeschreven, allerlei tijdschriften en kranten brengen voorlichtende artikelen, de schooljeugd krijgt les over het verkeer en zijn gevaren, wettige maatregelen (o.a. de maximale snelheid van 50 km in de bebouwde kom) worden getroffen, plaatselijke verenigingen voor veilig verkeer rijzen als paddestoelen uit de grond, enz. enz, Op de landbouwbedrijven gebeuren echter ook ongevallen en schrikt u niet, voor Nederland is dit aantal ongeveer anderhalf maal zo groot als het aantal verkeersongevallen. Zo kwamen het afgelopen winterseizoen bij de Arbeidsinspectie ook uit uw woonplaats weer meldingen binnen over landbouwers of hun personeel, die door het balkengat (slop) waren gevallen, die met cirkelzaag, bietensnijder, e.d. in aanraking waren geweest, die gegrepen waren door een aftakas van de trekker, die gedronken hadden van of in aanraking geweest waren met giftige bestrijdingsmiddelen, die en ga zo maar door. In verschillende gevallen waren de gevolgen gelukkig niet zo ernstig, maar toch vielen levenslange invaliditeit en zelfs doden te betreuren. Een ieder, die dit leest zal het met ons eens zijn, dat, indien mogelijk, dit grote aantal ongevallen moet dalen. En dit kan! Vaak met heel eenvoudige hulpmiddelen, welke weinig meer behoeven te kosten dan alleen een beetje moeite, kunnen de ernstigste ongevallen worden voorkomen. Hoe vraagt u? In één van de volgende uitgaven van dit blad zullen wij U vertellen wat er gaat gebeuren. U wilt toch ook liever voorkomen dan genezen. Arbeidsinspectie Arnhem. G. Mulder.

6 september 1958
Gems, Metaalwerken – Vorden
Wij vragen flinke leerjongens van 14 tot en met 18 jaar voor opleiding diverse afdelingen fabriek en magazijn.

Concordia Hengelo Gld
Heden Zaterdag 6 Sept. Dansmuziek Orkest ,THE EXPLORERS” Zaterdag 13 September Orkest „THE MOODCHERS.

13 september 1958
Het Landbouwbedrijf en de Veiligheid.
In één van de vorige uitgaven van dit blad wezen wij U op het grote aantal ongevallen, dat zich jaarlijks op de landbouwbedrijven voordoet. Wij beloofden U toen ook te vertellen, wat wij, Arbeidsinspectie en mogelijk nog meerdere diensten in Uw belang van plan waren aan het bestrijden van deze ongevallen te gaan doen. Let U nu goed op. In de maand November a.s. zullen wij voor U een veiligheidsactie op touw zetten. Deze zal als volgt verlopen. Wij hebben een aantal papieren bij ons. Op ieder van deze papieren staat een verhaal hoe U een bepaalde gevaarlijke situatie in uw bedrijf kunt weegnemen. Wij weten echter niet vooruit wat voor gevaren op Uw bedrijf allemaal aanwezig zijn. Daarom komen wij in November bij U om het te vragen. Als U, of één van Uw huisgenoten ons dan zo snel en goed mogelijk antwoord geeft op de door ons te stellen vragen, krijgt U gratis van ons de papieren met de daarop staande adviezen. Wil deze actie slagen, dan zult U Uw volle medewerking moeten geven en wel door degene van ons, die bij U op het bedrijf komt zo gauw mogelijk weg te helpen; anders komt een aantal van de 6000 door ons te bezoeken bedrijven niet aan de beurt.
Arbeidsinspectie Arnhem G. Mulder.


Nieuwe zaak fa. Ordelman en Dijkman
Onze gemeente is wederom een nieuwe zaak rijker geworden door de vestiging van het ElectroTechnisch-Installatiebedrijf fa Ordelman en Dijkman, aan de Kastanjelaan 11, (Stevord). De opening zal plaats hebben op a.s. Vrijdag 19 september ’s middags 3 uur.

Uitnodiging voor EHBO cursus
Wanneer er een ongeluk gebeurd is, dan is er over belangstelling niet te klagen. Maar wanneer er om „eerste hulp” gevraagd wordt dan zijn er slechts enkelen die dat kunnen. Zij hebben kennis opgedaan in een cursus. Zij kunnen door snel optreden zelfs een mensenleven redden als het van ernstige aard is. In de tegenwoordige tijd van het vele verkeer op de weg en dat er veel machines gebruikt worden in de landbouw en bedrijven achten wij het van groot belang dat er steeds meer mensen komen die kennis van E.H.B.O. hebben om handelend te kunnen optreden. Volgt dus een cursus. Chauffeurs, voor U een van de éérste vereisten. Voor Uw medemensen en voor U zelf. In ieder gezin minstens één EHBO-er.

20 september 1958
Wielerronde Hengelo
Voor de wielerronde „Hengelo” bestaat veel belangstelling, uit het gehele land komen inschrijvingen binnen o.a. door de kampioen van Noord-Holland, Overijssel, Zuid Holland en vele andere winnaars van diverse bekende wielerronden. Zowel uit het Zuiden als het Noorden werd ingeschreven. Ruim 100 aanvragen werden ingezonden. De route wordt verreden onder auspiciën van de K.N.W.U.

Opening Politiebureau
Het nieuwe politiebureau aan de Raadhuisstraat alhier, zal a.s. Dinsdagmiddag te 3 uur officieel worden geopend, ’s Avonds van 5-6 uur worden belangstellenden in de gelegenheid gesteld het fraaie gebouw te bezichtigen. 

27 september 1958
De heer H. van Hengel benoemd
De heer H. van Hengel candidaat waarnemend-notaris te Hengelo Gld. is benoemd tot notaris dezer gemeente.

Veilig-Verkeersrit
van de Vereniging voor veilig verkeer en Hamove op Zaterdag 4 oktober a.s. te Hengelo Gld Deelname voor: AUTO’S, MOTOREN, SCOOTERS en BROMFIETSEN VERTREK eerste deelnemer n.m. 2 uur bij café Leemreis, Spalstraat. Inschrijving vanaf 1 uur aan de start Doet allen mee! Prachtige prijzen!

4 oktober 1948
Koninklijke Vereniging v. E.H.B.O.
Afd. HENGELO GLD Secretariaat: Spalstraat 11 Ongetwijfeld zullen velen zich geroepen voelen om te trachten bij eventuele ongelukken de helpende hand te bieden. Om dit doeltreffend te doen is beslist nodig hiervoor enige kennis te bezitten. Het EHBO werk is prachtig en veel leed is hierdoor verzacht, zelfs mensenlevens konden worden gered. Op verzoek organiseert de vereniging, bij voldoende deelname een cursus die 2 winterseizoenen in beslag zal nemen, n.l. het eerste seizoen een aanvangscursus welke bestaat uit 18 lessen, en het tweede seizoen een examencursus welke bestaat uit 8 lessen. De aanvang van de cursus is medio Oktober en zal gehouden worden op Dinsdag om de veertien dagen. Ook voor hen die niet in de gelegenheid zijn is er gelegenheid dit goede werk te steunen. Evenals alle verenigingen heeft ook de onze geld nodig voor het aanschaffen van verband en het inrichten van de hulpposten. Treedt dus toe als donateur, minimum contributie f1.50 per jaar. Reeds zijn een 6 tal hulpposten van onze vereniging in deze gemeente gevestigd n.l. bij de heren G. J. Stegerman, D 114, Baron van Dorth, Huize ’t Zelle, C. van Petersen, Raadhuisstraat, M. Aalberts, Ruurloseweg 10, B.-Demming, Spalstraat 11 en Ritzer, Hummeloseweg. Het ligt in de bedoeling dit aantal zo mogelijk uit te breiden en de posten over de gehele gemeente te verspreiden. Opgave en nadere inlichtingen verschaft U de secretaris B. Demming, Spalstraat 11.

Fokvereniging „HENGELO”
vraagt zo spoedig mogelijk een manlijke of vrouwlijke Monsternemer. Een zeer goede bijverdienste, voor hen die het werk er naar kunnen schikken. Opgave tot en met Dinsdag 7 oktober bij B. Harmsen (Bruil) en H. Langeler E 37.

11 oktober 1958
Officiele opening van de verharde Antinkweg,
op Zaterdag 18 October, des n.m. 2 uur door de Edel Achtbare HeerBurgemeester BARON MACKAY. Allen die hebben bijgedragen en hebben medegewerkt tot de totstandkoming van deze weg worden hierbij uitgenodigd.
DE COMMISSIE.

Notaris van Hengel neemt stukken over van voorgangers
Notaris H. van Hengel te Hengelo Gld deelt mede, dat hij de minuut-akten, verleden voor zijn voorgangers, de notarissen W. H. van Ballegoijen de Jong, P. H. Danser en J. M. Koning, met bijbehorende registers en repertoria, heeft overgenomen. De kantooruren zijn met ingang van 13 Oktober a.s.: Maandag t/m vrijdag : 9-12 en 2-5 uur. Vrijdagavond: 7-9.30 uur. Zaterdag de gehele dag gesloten. Telefoon kantoor: nr. 273; woonhuis nr. 562.

Bejaardenmiddag U.V.V.
Herinnert U zich nog de gezellige Bejaardenmiddagen van vorige winter? De dames van de U.V.V. organiseren voor de Bejaarden boven de 65 jaar weer een gezellige middag en wel op Zaterdag 18 Okt. a.s ’s middags 2 uur, in zaal Michels „’t Averenck”. Zij, die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, kunnen worden opgehaald. Opgave vóór Vrijdag 17 Okt. a.s. bij Mej. RUESINK, Spalstraat.

18 oktober 1958
Oriënteringsrit voor bromfietsen
A.s. Zondag 26 Oktober zal er een oriënteringsrit worden gehouden alleen voor bromfietsen. Dit is een prachtige gelegenheid voor jong en oud om hiervan te genieten. Er is een regen van prachtige prijzen, practisch voor iedere deelnemer een prijs.

„O, kom toch eens kijken
Onder deze titel brengen een keur van bekende radio-artiesten, als: Willy Rex, Henk Baving, Annie de Reuver, Selvana zusjes, Max van Praag en Tonny Huurdeman een gevarieerd programma op de VaraCabaret-avond op Zaterdag 8 Nov. a.s. in zaal Concordia. Kaarten in voorverkoop.

Wasmachine-Show te Zelhem
Op Maandag 20 en Dinsdag 21 Oktober a.s., in de zaal van Hotel „Het Rode Hert” (Hassink), des namiddags van 2 tot 10 uur; te Hengelo Gld op Woensdag 22 en Donderdag 23 Okt. a.s. in Zaal van Hotel Langeler, des namiddags van 2 tot 10 uur, met onze serie „LIBERTY” Wasmachines en Centrifuges Keuze uit 12 modellen. Reeds vanaf f129.— Een wasmachine kopen, is een zaak van vertrouwen! GARANTIE betekent meer dan een woord!! Daarom alleen „LIBERTY” biedt U 3 jaar garantie; de beste service; biedt U honderd en meer guldens voordeel! — Lever bij uw bezoek een slagzin in. De beste slagzin wordt beloond met een GRATIS WASMACHINE ! Verkoopkantoor „Liberty” Warnsveld Bevrijdingslaan’14 Telef. K 6750-4803 Tevens gevraagd: Een AGENT voor Hengelo Gld en Zelhem en omstreken. Zich aan te melden tijdens de Show.

Demonstratieavond Dammen
op Vrijdagavond 24 October a.s., in zaal Leemreis, aanvang 7.30 uur BLIND-DAMMEN tegen 2 spelers tegelijk, voorafgegaan door simultaanspel, door de bekende dammer W. HUISMAN uit Leiden Het is haast niet te geloven, komt, ziet en U zult er lang over praten.

25 oktober 1958
VARA- AFDELING HENGELO GLD
Non-stop-Cabaret-revue: „O, kom er eens kijken” op Zaterdag 8 November a.s. in zaal Concordia. Aanvang 8 uur precies. Zaal open 7 uur. Geen plaatsbespreken. Medewerkenden: Willy Rex, Henk Baving, Max van Praag, Annie de Reuver, de Silvana zusjes, Tonny Huurdeman, en De Meeuwen. Entree f 1.60 (bel. inbegr.) Kaarten in voorverkoop bij G. KI. Winkel, Banninkstraat 7; G. Heutink, Spalstr. 24a; J. Veenstra, Zuivelweg 5 en aan de zaal.

Zoekt U een Schoen met garantie
koop dan Fort zowel voor Jongens als Meisjes Onverslijtbare zolen met een 6 maanden garantie. Alleen verkoop ’t Schoenenhuis van PIET BAAS.

Belangrijke Demonstratie-middag!
Het bestuur v/d Vereniging voor” Bedrijfsvoorlichting nodigt haar leden en verder alle belangstellenden uit, tot het bijwonen van een knollenplukdemonstratie door J. Groot Roessink, van Vaelverdinck, (werkbreedte der machine 1.50 m.)
En greppelfreesdemonstratie door Mullink, loonwerker te Keyenburg, voor een goede ontwatering op grasland. Beide demonstratie’s zullen worden gehouden op Dinsdag 28 Oktober 1958, n.m. van 1.30—4.30 uur op het bedrijf van B. Harmsen, Bruil, bij ’t Kervel te Bekveld. Komt, ziet, en overtuigt U van de mogelijkheden der mechanisatie in de Landbouw.

Erfhuis Kervelseweg 2
Notaris van Hengel te Hengelo Gld, verkoopt publiek op zaterdag 1 november a.s., ’s middags 2 uur in het huis Kervelseweg 2 te Hengelo Gld, ten verzoeke van de Hoogwelgeboren Heer Th. P. Baron Mackay: diverse meubilaire goederen waaronder: Dames-schrijfbureau, Kelim-kleed, salonstoeltje, staande lampen, hanglampen, kroon, stoelen, kinderstoelen, mah. tafeltje, schilderijen, electr. kacheltjes, wringer, serviesgoed, vogelkooi, linoleum, gordijnen en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Bezichtiging vrijdag 31 oktober van 10-12.30 en 4-7 uur. Betaling contant met 15% kosten.

1 november 1958
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 206 biggen aangevoerd. Prijzen 47 tot 53 gld per stuk. Goede handel.

8 november 1958
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren 188 biggen aangevoerd. Prijzen 47 tot 53 gld per stuk. Goede handel.

Spaarzin

Op de Rijkspostspaarbank alhier werd gedurende de maand Okt. ingelegd f 13022.50 en terugbetaald f 12854.37. Het laatst uitgegeven boekje was no. 1666.

Zaterdag 15 Nov. a.s. Balavond met attractie

ten bate van de „PAX-JUNIOREN” Aanvang 7 uur. Zaal Langeler Waardevolle prijzen. Entree vrij.

15 november 1958
Gemeente Hengelo Gld
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld maken bekend, dat voor de kinderen van 4, 6, 8 en 12 jaar gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloze inenting en herinenting tegen kinkhoest, tetanus en difterie op onderstaande plaatsen en data: 18 nov. 1958 te 14.30 uur: Piersonschool en kleuterschool, Regelinkstraat 21 nov. 1958 te 14.30 uur: O.L.S. Dorp 25 nov. 1958 te 14.30 uur: R.K. School en R.K. Kleuterschool, Dorp Hengelo 28 nov. 1958 te 14.30 uur: R.K. School en R.K. Kleuterschool, Dorp Keijenborg 16 dec. 1958 te 14.30 uur: O.L. School en Chr. School, Varssel 19 dec. 1958 te 14.30 uur: Chr. School, Bekveld.
Aan de ouders wordt ernstig aangeraden hun kinderen tegen deze gevaarlijke ziekten te doen inenten. Men wordt verzocht de eventuele inentingskaarten aan de kinderen mee te geven.
Hengelo Gld, 13 nov. 1958.

Sinterkloas uut de zórge.(GEDICHT)
Sinterkloas had grote zörge:
zien knechjen liet um in de steek
Piet was verslaafd an ’t hoela hoeplen
’t maken um totaal van streek!
Moar noa een dag of tiene
hoeplen was Piet leniger as ooit,
Hie is de schade in goan halen:
zó hard warken hie nog nooit!
Samen met de grieze bisschop
is hie bi’j Stevord al ewes,
Hie hef zich de boel bekekken
en von de sortering bes!
‘Spölgrei, volle holt en plastic,
poppen, auto’s bi’j de vleet.
Nee, at Sint straks in geet kopen,
‘k wet datte dan niet wieter geet!
Stevord.

Oprichtingsvergadering Alg. Ned. Bond voor Kanarieteelt
Belanghebbenden worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de oprichtingsvergadering van een vereniging voor kanaries en tropische vogels op maandag 17 nov. a.s. te 20 uur, in hotel Hoksbergen te Keijenborg. (Aansl. bij de Alg. Ned. Bond voor Kanarieteelt en Vogelbescherming) Tevens opgaaf van leden.

22november 1958
Vakbekwaamheid herenkapper
Geslaagd Onze plaatsgenoot de heer E. J. Wuestenenk Jr, slaagde te Arnhem voor het diploma vakbekwaamheid herenkapper.

N.V.E.V. Leden denkt U aan de kook- en bakdemonstratie?
op Woensdagmiddag 26 Nov. aanvang 2 uur, in de zaal van Hotel Langeler. De P.G.E.M. laat U gerechten voor de komende feestdagen zien. Ook niet-leden kunnen deze demonstratie meemaken. Geeft U daarna op als lid van de N.V.E.V. voor het jaar 1959, contributie f 4.20 per jaar. U kan de kerstavond nog meemaken.
Het Bestuur.

29 november 1958
Excelsior fancy-fair
Aangemoedigd door het succes van vorig jaar, heeft de zang- en toneelver. „Excelsior” wederom besloten een fancy-fair te organiseren en wel op Donderdag 4 Dec. a.s. in zaal Maresch. De baten van deze avond zullen aangewend worden voor de aanschaffing van nieuwe zangnummers, zowel voor het gemengde koor als het mannenkoor. Wij twijfelen er niet aan of velen (jong en oud) zullen deze avond naar zaal Maresch komen om mede te dingen naar de vele mooie prijzen die voor dit mooie doel ingezet worden. Eveneens organiseert „Excelsior” weer „St Nicolaas op huisbezoek”, waarvan vorig jaar zoveel gebruik gemaakt werd. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de betreffende advertenties in dit blad.

Blijde gezichten
door geschenken bij ons gekocht En waar kunt U beter en zo dichtbij terecht. Voor dames: Luxe dozen Zeep, Eau de Cologne, Parfum, enz. enz. Voor heren: Luxe dozen Sigaren, Sigaretten, Pijpen, Aanstekers, enz. enz. Sigarenmagazijn LENSELINK.

25 jaar ziekenfonds
Maandag 1 Dec. a.s. is het 2 jaar geleden dat alhier het voormalige ziekenfonds Zutphen en omstreken later omgedoopt in ziekenfonds O.G.Z.O. opgericht werd. De afdeling begon hier met twee gezinnen die over kwamen van de afd. Zutphen, n.l. de gezinnen Van Onna, Kerkstraat en Willems, Ruurloseweg, welke beide thans nog lid zijn. Inmiddels is de afdeling uitgegroeid tot ruim 5000 zielen. Gelijk met de oprichting werd de heer B. Grootbod benoemd tot bode, zodat deze op 1 Dec. zijn 25-jarig jubileum als bode van het ziekenfonds hoopt te herdenken.

6 december 1958
Nutsavond
Naar wij vernemen is de eerste Nutsavond niet op 23 December, maar op Woensdag 17 December a.s. in zaal Langeler. Deze avond zal het bekende Nederlandse Kamerkoor, o.lv. Felix de Nobel optreden. In het Nutsblaadje, dat volgende week verschijnt, zult U nadere gegevens aantreffen, zoals programma, aanvang e.d. december.

Verlotingsmarkt
Op de Woensdag gehouden markt (verlotingsmarkt) waren aangevoerd 23 paarden en 2 veulens, of in totaal 25 stuks paarden, 2 schapen en 85 biggen. Geplaatst waren 13 kramen enz. Prijzen paarden 700 tot 1200 gld, P/2 Jarige paarden 700 tot 1000 gld, schapen 50 tot 70 gld per stuk, biggen 50 tot 60 gld per stuk. Goede en vlotte handel.

13 december 1958
Rijkspostspaarbank
Gedurende de maand Nov. werd op de Rijkspostspaarbank alhier ingelegd
f 10117.11 en terugbetaald f 10263.—

WIJ HEBBEN VOORRAAD VAN: Anthraciet II, III.
Ook Nootjes IV Ess II, III. Eierkolen O.N. voor Kuikenkachels. Prima Anthraciet Eierkolen ook voor Uw haard geschikt. Cokes III parel. Briketten. Aanmaakturf. Olie.
Th. J. HARMSEN Brandstoffenhandel.

20 december 1958
FEESTAVOND TE KEYENBURG
R.K. Toneel- en Zangver. „SEMPER AVANTI” in het Parochiehuis 26 Dec. (2e Kerstdag) 28 dec. (Zondag) Opgevoerd wordt het toneelstuk: De Klokkengieter (van Anton Gooien) een pracht toneelstuk uit het leven, met dramatische strekking. De Zangver, sinds kort aan de Toneelver, verbonden zal zorgen voor enkele goed uit te voeren zangnummers. 2e Kerstdag entree f1.20 28 Dec. entree f 1.— Voorverkoop van kaarten bij Jos. Besselink en J. Seesing.

31 DECEMBER 1958
OUDEJAARSAVOND EN NIEUWJAARSDAG POTBILJARTEN
om metworst, carbonade enz. bij café JOLY Spalstraat.

Huldiging De heer C. J. C. Slotboom
werd Maandagavond op de repetitie van de zang- en toneelver. ..Excelsior gehuldigd in verband met zijn 50-jarig lidmaatschap dezer vereniging. Namens de Kon. Bond werd hem een oorkonde met gouden versierselen en het Bondsinsigne uitgereikt. Vervolgens zong het koor hem enkele van zijn lievelingsnummers toe.

G. Muntinga 25-jarig jubileum belastingdienst
Vrijdag 2 Januari a.s. is het 25 jaar geleden dat onze plaatsgenoot de heer G. Muntinga in dienst kwam bij de belastingdienst.

Muziekver. Crescendo met de jaarwisseling
Evenals voorgaande jaren zal de Chr. Muziekver. Crescendo, met de jaarwisseling enkele nummers ten gehore brengen in de muziektent.