5 januari 1971
WELFAREWERK IN HENGELO GLD
Ook in de gemeente Hengelo GId zal begonnen worden met Welfarewerk. Zeven dames zijn hiervoor opgeleid in Zutphen. Op vrijdagavond 11 december 1970 kregen de dames W. H. Aalberts-Kuiper, J. C. Blinkers-Steenbakker, G. A. Dijkstra Veerman, J. van Hengel-Esselenbroek, M. Kramer-Kempink, A. Memelink- Minneé en G. Tiesinga-Russchen hun Welfarediploma met bijbehorend Rode Kruisspeldje overhandigd. De bedoeling van het Welfarewerk is: mensen, die zich eenzaam voelen of door een handicap niet meer zo actief zijn, maar toch nog wel wat willen doen, te proberen weer tot activiteiten te brengen en indien nodig, ze daar bij te helpen. Bijvoorbeeld: op handenarbeid gebied In deze maand zullen de dames daarmee beginnen.

Brandweer Harmsen

12 januari 1971
Werken bij Quick
Waarom DAGELIJKS GAAN REIZEN, ALS U IN UW EIGEN PLAATS UW WERKKRING KUNT VINDEN. Voor dames en heren van 15-35 jaar hebben wij in diverse produktie-afdelingen een aantal plaatsen vrij.Een goed loon en winstuitkering is bij ons normaal. Aanmelden dagelijks aan de fabriek en ’s avondsbij dhr. Elshout, Kerkstraat 9, Tel. 05753-1990.
Quick sportschoenfabriek N.V. HENGELO GLD – TEL. 05753-1717.

19 januari 1971
HAMOVE HEEFT WEER EEN BESTUUR VAN ZEVEN LEDEN
Op de algemene ledenvergadering van de Hamove in clublokaal v.d. Weer gehouden, werden door 123 aanwezige leden vier nieuwe bestuursleden gekozen en hiermede reglementair het bestuur weer op zeven leden gebracht. Voordat echter tot stemming kon worden overgegaan werden vanuit de vergadering verschillende vragen gesteld over de oorzaak van de vier ontstane vacatures in het afgelopen jaar Zoals bekend, hebben vier bestuursleden voor hun functie bedankt omreden zij zich niet konden verenigen met de zienswijze van het dagelijks bestuur. Het knelpunt waarover onenigheid was ontstaan was het al of niet verlenen van een extra geldelijke steun aan de crossers Gerrit Wolsink en Jan Keizer, als beide streekfavorieten zouden starten op 22 maart op de cross op ’t Zand. Indien deze beide crossers geen extra steun zouden krijgen, waren zij niet bereid in Hengelo te starten, daar hen op diezelfde dag in België een flink extra startgeld wachtte. Zie verder De Reclame.

SUBSIDIËRING VEBETERING WONINGEN
In aansluiting op een vorig artikel ten aanzien van de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor het uitvoeren van verbeteringen aan woningen krachtens de Beschikking Geldelijke Steun verbetering woningen, worden nog een aantal mededelingen gedaan met betrekking tot de toepassing en de uitvoering van de regeling. Voor een algehele verbetering van het woongerief waaronder wordt verstaan het treffen van zodanige voorzieningen, dat een woning, die niet meer aan redelijke eisen van bewoonbaarheid voldoet, daarvoor in haar geheel weer op peil wordt gebracht, kan een rijksbijdrage worden verstrekt van 20% van de kosten van de voorzieningen tot een maximum van ƒ 2000.— te verhoogen met het gemeentelijke aandeel, te weten 25% van ƒ 2.000.— of ƒ 500.—, alzo in totaal ƒ 2.500.— Zie verder De Reclame.

EXCELSIOR EN SANCTA CAECILIA THANS 1 VERENIGING
Tijdens een druk bezochte ledenvergadering die vorige week in hotel Langeler door de leden van de zangverenigingen Excelsior en Sancta Caecilia is gehouden werd besloten tot aaneensluiting van beide verenigingen, of zoals de nieuwe voorzitter, de heer Geurtzen het uitdrukte, vanaf april 1970 had de verkering geduurd en moet dan nu de trouwdag komen en het huwelijk gesloten worden. Hiertoe werd dan ook met algemene stemmen besloten. Het was n.l. zo dat reeds vanaf april 1970 door beide verenigingen onder leiding van één dirigent werd gerepeteerd en toen reeds – als het goed beviel werd besloten in januari 197i onder een nieuwe naam één vereniging te stichten. De verenignig krijgt de nieuwe naam „Hengelo’s Gemengd Koor”. Er werd een geheel nieuw bestuur gekozen bestaande uit de dames Wunderink, Gasselink, van Til en Haverkamp en de heren Aalberts, Geurtzen, van Gijsel, Lenselink en Claassen. De heer Aalberts die voor de stemming van een nieuwe voorzitter had te kennen gegeven, liever zag, dat zijn plaats werd ingenomen door een jongere kracht, werd niet vervuld, omdat geen enkele gegadigde van het nieuwe bestuur hiervoor in aanmerking wenste te komen. In zijn plaats werd gekozen, de heer Geurtzen, als voorzitter. Zie verder De Reclame.

26 januari 1971
Majorettes in Hengelo Gld
Door het bestuur van de schutterij .’Eendracht maakt Macht’ te Hengelo Gld zijn in het najaar van 1970 de plannen gelanceerd voor oprichting van een majorettevereniging, welke zeker zou kunnen bijdragen voor een stukje show o.a. bij de Hengelose kermis doch ook zeker op andere gelegenheden en tijdstippen in de gemeente. Inmiddels is men gestart met een ledenwerf-actie, waarop zeer goede reacties zijn binnengekomen. Een groot deel der show door majorettes kan bestaan uit fraaie uniformen, die uiteraard wel de nodige financiële middelen vereisen. Zie verder De Reclame.


MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING
Artikel 5 der Algemene Bijstandswet schrijft voor, dat aan echtelieden met hun minderjarige kinderen of aan een man met zijn minderjarige kinderen of aan een vrouw met haar minderjarige kinderen de bijstand als gezinsbijstand wordt verleend. Hieruit blijkt dus dat in de bijstandswet het gezinsverband een belangrijke rol speelt. Bovenstaande houdt in, dat de behoeften en de middelen van een gezin, als boven omschreven, voor het bepalen van de behoefte aan en de omvang van de bijstand niet afzonderlijk in beschouwing kunnen worden genomen, maar steeds in onderlinge samenhang beoordeeld dienen te worden. Hierbij is het niet zo, dat alle gezinsinkomsten bij elkaar worden geteld en aldus wordt bezien of er een tekort is. Rekening gehouden wordt met een groei naar een zekere zelfstandigheid der kinderen, die een eigen inkomen hebben In het algemeen wordt er bij de bepaling van het gezinsinkomen ten aanzien van de verdienende kinderen rekening gehouden met een winst op kostgeld. Als minimum kostgeld vergoeding wordt voor minderjarige kinderen aangehouden 20% van het wettelijk minimum-loon (bruto), terwijl 10% van dit kostgeld als ,winst’ wordt beschouwd en medegerekend wordt bij het gezinsinkomen. Zie verder De Reclame.

Teleac cursus EHBO
Is een goede stimulering voor behalen EHBO-diploma. Zoals U wellicht via de pers en TV hebt vernomen gaat Teleac in een serie van 15 lessen voor de TV de deelnemers praktische kennis bijbrengen voor Eerste Hulp bij Ongelukken. De bedoeling van deze Teleac-cursus is dat de plaatselijke EHBO-verenigingen inhaken op deze cursus, door na elke 2 Teleac theoretische lessen één praktische les te geven. Dus in totaal 8 lessen. De plaatselijke EHBO heeft gemeend in dit geval niet achter te kunnen blijven en gezien het steeds toenemende aantal ongevallen, te moeten inhaken op deze Teleac-cursus en de Hengelose inwoners ook in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan voornoemde cursus tot het verkrijgen van een geldig EHBO-diploma. Zie verder De Reclame.

Jaarvergadering Gelderse Maatschappij van Landbouw Hengelo G
In hotel Langeler hield de afdeling Hengelo Gld van de Geld. Maatschappij van Landbouw onder voorzitterschap van de heer H. J. Groot Roessink de algemene jaarlijkse ledenvergadering In zijn openingswoord heette de voorzitter bijzonder welkom de heer Offerein, agrarisch sociaal voorlichter van de GMvL. Namens het bestuur wenst de voorzitter allen een goed jaar maar bovenal wenst hij een goed jaar voor de georganiseerde landbouw. De voorzitter releveerde dat bij de aanvang van 1970de verwachting van de bedrijfsresultaten in de landbouw hoger waren dan nu bij het begin van 1971 en het is daarom dat met spanning wordt uitgezien naar hetmemorandum van de EEG en ook vroeg spreker bijzondere aandacht voor ’t rapport van de commissie Wellen in het Landbouwblad en voor het artikel over bedrijfsgrootte, specialisatie en risico. De voorztter besloot zijn inleiding met een opmerking over het krantenverslag van de 1.1. gehouden vergadering van de gezamenlijke standsorganisates, waarin hij gezegd zou hebben dat we in de landbouwbedrijven naar fusies toe moeten. Dit is een verkeerde uitleg en ik heb dat ook beslist niet gezegd, want ik zou wel de laatste zijn die fusies voor zou staan. Zie verder De Reclame.

2 februari 1971
GOEDE START VOOR MAJORETTEVERENIGING
Na de eerste berichten over een majorettevereniging in Hengelo Gld, kwamen goede reacties binnen op de oproep van het bestuur der Hengelose schutterij „Eendracht maakt macht”. Om de uniformen en instrumenten te kunnen bekostigen heeft men diverse instanties, bedrijven en verenigingen benaderd, voor een bijdrage in de geraamde kosten. Gezien de goede aanloop welke het gevolg was van de oproep is het bestuur der schutterij hoopvol gestemd om het benodigde bedrag binnen afzienbare tijd bijeen te kunnen krijgen, en weet zich gesteund in haar voornemens het bestaan van een majorettev ereniging blijvend te maken. De stap om in Hengelo Gld ook een majorettevereniging op te richten werd eerst na rijp beraad genomen, daarbij aangemoedigd door reeds eerder op dezelfde wijze gevoerde akties in andere plaatsen. Zie verder De Reclame.

SPEELTUINVERENIGING „DE TIMPE” MET OPTIMISME AAN DE SLAG
De aktie om te komen tot een speeltuin aan de Westerstaat te Hengelo Gld heeft er toe geleid dat er thans een aktieve speeltuinvereniging is ontstaan, die de naam draagt van „de Timpe” en reeds een groot aantal leden heeft. Uit de oproep aan 163 gezinnen gericht, hebben 137 personen een inleggeld betaald en staan zodanig als leden geregistreerd. Op deze eerste algemene ledenvergadering in zaal Bruggink kon de voorzitter de heer B van Petersen constateren, dat men door een redelijke opkomst achter de plannen van het bestuur staat en door enthousiaste medewerking, in het belang van het kind iets op touw zetten. Uiteraard was men benieuwd hoe het staat met de voorbereiding van de geprojekteerde speeltuin. Ter verduidelijking van de opzet van de speeltuin was door het bestuur uitgenodigd, de heer Hanekamp uit Zutphen, consulent van de NUSO (Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties). Zie verder De Reclame.

9 februari 1971
HAMOVE schenkt majorettever. compleet uniform
De Hengelose Auto- en Motorvereniging HAMOVE heeft besloten de onlangs opgerichte Majoretteclub een compleet uniform aan te bieden. De Majoretteclub die is opgericht op initiatief van de plaatselijke schutterij „Eendracht maakt macht” toonde zich zeer verrast door deze geste. Men hoopt nu het eerste schaap over de dam is, er meerdere zullen volgen. De oprichting van deze club is gunstig ontvangen door de andere plaatselijke verenigingen. Mogelijk kan door samenwerking de kosten van meer uniformen gedragen worden.

Dit jaar ook kermis op zondag
De Hengelose kermis is met één dag uitgebreid. Hiermee ging een lang verwachte wens in vervulling. Deze wens had het bestuur van de schutterij E.M.M, reeds meerdere malen geopperd. Men had gaarne de zondag er bij. Tijdens de gehouden openbare raadsvergadering van de gemeente Hengelo Gld ging de raad akkoord met het voorstel dat door de meerderheid van het college van B. en W. was gesteld. Het bestuur had deze wens geuit bij het bovengenoemd college.

16 februari 1971
KINDEOPERETTECLUB GEEFT 1e UITVOERINGEN
Na een jaar van voorbereidingen geeft de Kinderoperetteclub Hengelo Gld een vijftal uitvoeringen van de operette De Sneeuwkoningin in Ons Huis. De kaartverkoop voor de avonden 26 en 27 febr. is zo groot geweest, dat besloten is om nog 2 heropvoeringen te geven op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart. De Sneeuwkoningin is een bewerking van één der sprookjes van Andersen, waarvan de tekst iets is gemoderniseerd. Er werken 71 kinderen en 5 volwassenen aan mede, terwijl een grote groep maandenlang bezig is geweest met het vervaardigen van alle decors en attributen. Het gehele spel neemt ongeveer 2 uur in beslag. De kinderen hopen u een paar prettige uurtjes te bezorgen. Voor de kaartverkoop verwijzen wij u naar de advertentie en de raamaffiches in het dorp.

HAMOVE verbetert crosscircuit
OP AANWIJZING VAN WERELDKAMPIOEN MOTORCROSS BENGT ABERG De 500 cc wereldkampioen motorcross, de Zweed Bengt Aberg was vorige week de adviseur van het bestuur van de Hamové, dat bezig is het circuit op ’t Zand gereed te maken voor de cross van 28 maart a.s. Dan worden in het Hengelo Gld voor het eerst in de motorcrossgeschiedenis TWEE KAMPIOENSCROSSEN verreden, georganiseerd door één en dezelfde club op één dag, n.l. de 250 cc en 500 cc Senioren en Internationalen, met als aanvulling nog de zijspannen, junioren en de Senioren 50 cc. Op aanwijzingen van de wereldkampioen werd het circuit wat ingekort, werden bochten verlegd, afdalingen gemaakt en springschansen opgeworpen. Na enige rondjes op zijn Huskie gedraaid te hebben, verklaarde Aberg dit één der mooiste circuits te zijn, die hij kende. Met deze uitspraak van de wereldkampioen kan Hamové het grote sportgebeuren op 28 maart met een gerust hart tegemoet zien.

23 februari 1971
KERMISAKTIVITEITEN KRIJGEN VERLENGSTUK
De toestemming die het bestuur van E.M.M. werd gegeven om ook zondag 18 juli te betrekken in de kermisaktiviteiten heeft reden tot vreugde gegeven. Door het aantrekken van de zondag, waardoor er nu Hengelose kermis is op 14, 16, 17 en 18 juli, zal men nog meer publiek kunnen trekken. De kermisattrakties welke nu al voor het 3e jaar in de Kerkstraat zullen staan, hebben een goed onderkomen gevonden, buiten het verkeer en toch in het centrum. Op zondag 18 juli wil het bestuur der schutterij als extra attraktie de organisatie van een onvervalste autocross op touw zetten, in samenwerking met de hiervoor betreffende organisaties. Zie verder De Reclame.

Voor de laatste maal uitwisselingsreis in groepsverband HENGELO GLD GAAT NAAR OOSTENRIJK
Het nu al weer enige jaren geleden gelegde contact tussen Hengelo Gld en de dorpengemeenschap in het Feistritztahl (Oostenrijk) ten zuiden van Wenen, krijgt weer een vervolg. Na de succesvolle vakantieweek in Hengelo Gld waaraan plm. 50 Oostenrijkers vorig jaar aan deel namen, kwam een dezer dagen de uitnodiging binnen dit jaar naar Oostenrijk te komen en er een vakantieweek door te brengen. Door de werkgroep Contact Hengelo Gld-Feistritz tahl, werd na diverse overwegingen vastgesteld deze uitwisselings reis van 29 juli t.e.m. 7 aug. te doen plaats vinden. Dit betekent donderdagmorgen 29 juli vroeg uit de veren en aankomst in Oostenrijk vrijdagavond 30 juli. Na de vakantieweek zal het afscheid nemen zijn vrijdagmorgen 6 aug en terugkeer in Hengelo Gld zaterdagavond 7 aug. De reis zal worden gemaakt per luxe touringcar waarin maximaal 54 personen plaats kunnen nemen. Het doel van deze uitwisselingsreis, heeft men gezien de reeds gelegde contacten, zeer ver kunnen nastreven, van daar de genomen beslissing, om de uitwisselingsreis in groepsverband voor de laatste maal vanuit Hengelo Gld te doen houden. Zie verder De Reclame.

2 maart 1971
Fokkinkweg heeft weer begin en eind, weer ruimte voor een aantal woningen
Fokkinkweg heeft weer begin en eind De Fokkinkweg die door de komst van de rondweg om Hengelo G voor het grootste gedeelte het veld moest ruimen, heeft nu weer een verlengstuk gekregen. De oude weg welke vroeger langs de boerderij Fokkink liep, en uitkwam op de Banninkstraat nabij het woonhuis van de fam. Boerman, heeft nu een ander tracé gekregen. De weg die begint bij het bankgebouw van de A.B.N, buigt zich na de bungalow van de fam. Wullink rechtsaf en komt uit op de Rusthoek en loopt daarbij grotendeels parallel met de Kastanjelaan. Door de aanleg van de nieuwe Fokkinkweg is er weer een heel terrein ontsloten voor de woningbouw. Hiermede zou dit stuk terrein dat vroeger bouwland was en grensde aan het oude PAX-terrein een heel ander aanzicht krijgen. Sinds de komst van de rondweg, krijgt de Fokkinkweg dus nu weer een begin en een eind.

9 maart 1971
VRIJER OVERZICHT VOOR HET VERKEER Ruurloseweg
Nadat onlangs de zeer oude treurwilg op de hoek van de Ruurloseweg werd geveld en hiermede aan het verkeer ten offer viel, werd nu ook het oude woonhuis van de fa. Meulenbrugge onder de slopers hamer genomen. Met een bulldozer werd het karwei snel en vakkundig geklaard. De oude werkplaats was al eerder afgebroken. Op deze plaats is inmiddels een nieuwe woning annex werkplaats verrezen. Door het verdwijnen van de oude woning, welke precies in de bocht van de weg stond, is een einde gemaakt aan een onoverzichtelijke verkeerssituatie Vanuit het dorp was het moeilijk te bekijken of er vanaf de Ruurloseweg verkeer naderde. Vooral voor het verkeer, dat linksaf wil slaan, de Synagogestraat in, is dit een enorme verbetering van de situatie. Voor de kinderen, die dagelijks dit punt heen en terug naar de Ds Piersonschool passeren, is dit een uitkomst.

Bedrijfsverzorging goede uitkomst
Door de vereniging voor bedrijfsverzorging, welke sinds 1965 in Hengelo Gld werkzaam is, heeft haar doel en het nut ervan niet gemist. Vooral bij ziekte of andere omstandigheden, waardoor werkzaamheden op een agrarisch bedrijf gestagneerd kunnen worden, is bedrijfsverzorging een uitkomst. Alhoewel de „noaberplicht” nog wel leeft in de gemeenschap, is dit toch niet meer in die mate, dat men hierop bij omstandigheden algemeen terugvalt. Gestart werd met één bedrijfsverzorger. Gezien de veelvuldigheid van aanvragen en de grote frequentie ervan, is dit niet toereikend gebleken. Naast de heer G. Enzerink, Vordenseweg 31, werd aangesteld de heer J. Bosman, E 55. Door de meervoudige vraag naar bedrijfsverzorging worden ook de kosten steeds hoger. Wil men de zaken financieel rond kunnen krijgen m de toekomst, dan is een contributieverhoging onvermijdelijk. Zie verder De Reclame.

GROOTSTE NATIONALE MOTORCROSSPROGRAMMA OP ZONDAG 28 MAART OP WEDSTRIJDEN VAN HAMOVE
Zondag 28 maart a.s. wordt het voor de Hengelose Auto- en Motorvereniging Hamove een grootse dag. Dan namelijk organiseert deze vereniging het grootste nationale motorcross programma, wat maar te bedenken valt. 2 kampioenswedstrijden in de klassen 250 cc senioren en internationalen en 500 cc senioren en internationalen worden op circuit ’t Zand verreden. Bovendien starten in Hengelo Gld ook de zijspan junioren met veel deelnemers uit de streek en de 50 cc senioren. De 250 cc seioren en internationalen hebben dan reeds een kampioenswedstrijd achter de rug, maar voor de 500 cc senioren en internationalen is het de eerste. En dat het gaat spannen zal duidelijk zijn Vorige week zondag in Loenen bekampten de heren in deze klasse elkaar op een verschrikkelijke manier wat inhoudt dat het er dit jaar keihard naar toe zal gaan. Er is dit jaar door elke rijder serieuzer dan ooit getraind en velen hebben nieuw materiaal aangeschaft. De nationale kampioen in deze klasse Gerrit Wolsink is deze week zijn machine ophalen die hem door de fabriek ter beschikking is gesteld. Gerrit heeft door zijn zeer goede prestaties vorig jaar de aandacht van de wedstrijdafdeling van de Zweedse Husqvarna fabrieken op zich weten te vestigen, waar door deze fabriek een machine beschikbaar stelde. Ook Frans Sigmans, een andere grote (kleine) man uit deze klasse rijdt op materiaal, ter beschikking gesteld, n.l. Maico. Ook Harrie Driessen rijdt dit merk.

16 maart 1971
Kinderoperette „De Sneeuwkoningin” blijft de aandacht trekken
Buiten verwachting blijft de belangstelling uitgaan naar de kinderoperette „De Sneeuwkoningin”, waarvan nu al 5 uitvoeringen zijn gegeven in „Ons Huis” te Hengelo Gld. Zowel van buiten de plaats als van de inwoners van Hengelo Gld zelf, wordt deze belangstelling aan de dag gelegd voor de feërieke vertolking van het sprookje, geschreven door de Deense schrijver Andersen. De kinderoperette, die vrij bewerkt is naar het gelijknamige sprookje, is mogelijk geworden door de geweldige samenwerking welke ingezetenen uit alle lagen van de bevolking, aan de dag hebben gelegd. Zie verder De Reclame.

Met 50 jaar nog aktief in de voetbalsport
Voetballer heeft Abraham gezien Op een leeftijd van 50 jaar nog aktief te zijn in de voetbalsport, is een niet alledaagse gebeurtenis. De heer H. Steintjes uit Hengelo Gld, wel, die naar hartelust zijn balletjes wekelijks meetrapt in het zesde elftal van de voetbalver. PAX. Zijn medespelers was dit feit ook niet ontgaan, dat deze volijverige sportman 50 jaar werd. Dit feit mocht volgens hen niet zonder meer voorbij worden gegaan. Ondanks de vrieskoude en veel sneeuw kwamen de heren zondag morgen in de vroegte naar het Elderink sportpark om daar ter ere van de 50-jarige een jubileumwedstrijd te spelen. Als tegenstander van het zesde fungeerde het 3e elftal van PAX, die deze uitnodiging gaarne aannamen. Zie (met foto) verder De Reclame.

23 maart 1971
Hamové biedt het publiek een veelzijdig motorcrossprogramma
Nu al voor de 24e keer in successie staat er op zondag 28 maart weer iets interessants te gebeuren op het fraai in de bossen gelegen cirruit ’t Zand in Hengelo Gld. In de beginjaren samen met de motorver, uit Borculo en Zutphen, heeft de HAMOVÉ het daarna jaarlijks alleen op poten gezet en niet zonder succes. Door een aktief beleid en gerichte propaganda, met daarbij gevoegd het grote leger leden-helpers is de cross op ’t Zand tot een niet meer uit deze streek weg te denken motorsportgebeuren geworden. Ook deze keer heeft men de handen weer extra uit de mouwen gestoken om het circuit in de juiste staat te brengen. Zo werden op aanwijzing van motorcross wereldkampioen bepaalde gedeelten van het circuit verlegd, verbreed of verbeterd. Bovendien wordt aan de veiligheid van het circuit de hoogste eisen gesteld. Zie verder De Reclame.

Gerrit Wolsink, Coupe ’t Zand

30 maart 1971
KLEUTERCURSUS
Indien er voldoende belangstelling bestaat zal er door het Groene Kruis Hengelo Gld een kleutercursus worden georganiseerd. Deze cursus zal worden geven door Zr Mulder uit Doetinchem. De startdatum is donderdag 1 april a.s. en deze cursus wordt gehouden in het wijkgebouw aan de Kastanjelaan. Moeders die 1 of meer kinderen hebben met een minimum leeftijd van tenminste 1,5 tot 2 jaar worden gaarne verwacht. Men kan zich opgeven bij de wijkverpleegster, Zr Culeman, Tel. 1397.

6 april 1971
Propaganda voor Staatspensionering en een geslaagd toneeloptreden
Op een bijeenkomst, die de Bond voor Staatspensionnering afd. Hengelo Gld belegde in zaal Langeler, sprak de heer de Wit uit Brummen, hoofdbestuurslid over sociale problemen welke de oudedagsvoorziening raken. Aangezien de heer Bruins, alg voorzitter van de Bond, verhinderd was om te komen spreken, was de heer de Wit uitgenodigd. In zijn openingswoord begroette de heer L. v. Norde de aanwezigen onder wie ook afgevaardigden van de afd. Vorden, Ruurlo en Eibergen en in het bijzonder de spreker van deze avond, alsmede de toneelgroep Vordens Toneel. Even werd stilgestaan bij het verscheiden van de heer J. Heerink, die veel werk voor de afd. heeft verzet, waarbij men hem in diepe eerbied wil blijven gedenken. Ondanks een niet geheel gevulde zaal, sprak de heer van Norde de wens uit, er in samenwerking een goede avond van te maken. In zijn betoog trok de heer de Wit een vergelijking tussen de geweldige vooruitgang van deze tijd. Alhoewel de voorzieningen voor de bejaarden ook vooruitgang hebben geboekt, ziet men het gewenste doel nog niet geheel bereikt. O.a. zou men gaarne het AOW-bedrag zien opgetrokken tot het minimum-loon. De 6 pct vakantietoeslag heeft reeds zijn beslag gekregen. Zie verder De Reclame.

13 april 1971
Voetbal en publiciteit
Het sportpark Elderink krijgt binnenkort een beetje een stadionsfeer. Bij de voetbalvereniging PAX is het idee gerijpt om langs het speelveld reklame-borden op te stellen. Hiervoor wil men zakenmensen in de gelegenheid stellen hun namen op deze borden aan te brengen. De eerste informaties heeft de reklame-commissie van PAX gestaaft in het feit, dat er wel degelijk belangstelling bestaat voor deze vorm van publiciteit. Om het reklame-objekt voor de volgende competite gereed te hebben, is als uiterste datum gesteld, 10 mei. a.s. Ook bij deze zaak geldt het advies, wie het eerst komt, het eerst maalt.
Opgave en inlichtingen bij H. J. Krijt, Maanstraat 11.

Trim door gym
Deze slag zin heeft de gymnastiekvereniging Achilles te Hengelo Gld duidelijk verwerkt in haar oefenprogramma. De vereniging die ruim 300 leden telt, tracht door gymnastische oefeningen, de mensen fit te houden. Tijdens de uitvoeringen in zaal Langeler demonstreerden de leden van Achilles een goede lichamelijke fitheid. Een groot scala aan gymnastische oefeningen waren in het programma opgenomen, vrije oefeningen, klassieke brug, brug ongelijk, trampoline paardspringen, hoogrek, boken paardspringen. In de opzet om de publieke belangstelling over de beide avonden te verdelen is men geslaagd. Zie verder De Reclame.

20 april 1971
Quick groeit.
EXPLOSIEF is de vraag naar OUICK SPORTSCHOENEN in binnen- en buitenland. Om aan deze vraag te kunnen voldoen kunnen wij in alle produktie-afdelingen nog vele mannelijke en vrouwelijke medewerkers plaatsen. Inlichtingen kunt U verkrijgen dagelijks aan de fabriek, in de avonduren bij: Dhr. M. Elshout, Kerkstraat 9, Hengelo. Telefoonnummer: 05753-1990.
Sportschoenfabriek N.V. HENGELO GLD – TEL 05753-1717.

Brooduitdeling Muldersfluite
Vorige week vond in hotel Leemreis een bespreking plaats over de a.s. organisatie van de brooduitdeling bij de Mulersfluite op Hemelvaartsdag donderdag 20 mei a.s. Hierbij waren aanwezig de burgemeester van Zelhem, Jhr. Mr. H. G. van Holthe tot Echten en de burgemeester van Hengelo Gld Jhr. Mr. L. P. Quarles van Ufford, de beide voorzitters van V.V.V. Hengelo Gld en Zelhem, de heren van Hengel en Molenaar een een afvaardiging van de diaconie van de Ned. Herv. Kerk, de heren Ruesink, Groot Roessink en mevr. Fokkink van de Muldersfluite. Besloten werd de brooduitdeling op dezelfde wijze te organi seren als vorig jaar met dien verstande dat enkele onderdelen o.a. de afzetting beter geregeld zal worden omdat de belangstelling voor dit folkloristisch gebruik waarschijnlijk nog groter zal zijn dan vorig jaar. Dit jaar zullen namelijk ook de deelnemers aan de autovierdaagse uit Doetinchem – ruim honderd deelnemers met inzittenden als toeschouwer aanwezig zijn. Zie verder De Reclame.

27 april 1971
Hans Evers landskampioen biljarten.
Ik kwam, zag en overwon is een wapenspreuk, die het 18- jarige biljarttalent Hans Evers van de b.v. Velswijk zich goed heeft ingeprent. Na op overtuigende wijze het districts en gewest, kampioenschap in z’n zak te hebben gestoken waar mede hij zijn licentie verdiende om ook deel te nemen aan de Nationale kampioenschappen, wist hij ook deze barrière te overwinnen. Gesteund door een schare van 25 dolenthousiaste supporters speelde Hans Evers zich in Eijsden Limburg een weg naar de top. Met een algemeen gemiddelde van 7.87 en de hoogste serie van het tournooi met 106 caramboles bracht hij de landstitel in de 2e klasse KNBB binnen zijn bereik. Het hoge gemiddelde van 7.87 betekende zelfs promotie naar de hoofdklasse, een sprong van maar liefst 2 klassen. De zekerheid omtrent het kampioenschap duurde tot de laatste carambole. Toen zijn directe tegenstan der Verhagen uit Noord Brabant op 146 caramboles kwam te staan moest Hans er nog 35 maken. Met een alles of niets gedachte, zette Hans zich schrap en wist door te stoten naar de titel. Nadat de laatste carambole gescoord was, ging er een groot gejuich onder zijn aanhang op. Een vorstelijke beker die beschikbaar was gesteld door de Brand bierfabrieken werd hiermede zijn deel. Namens de KNBB hing de heer van Oudekerk hem de kampioénsmedaille om Ben verrassing voor hem was de toezegging van de KNBB dat hij mogelijk in een jeugdopleidingscentrum voor biljarten kan komen. In elk geval hebben zijn supporters en de thuisblijvers ’s avonds het kampioenschap in café Evers danig gevierd.

4 mei 1971
25 jaar partime-serveerster
Een dezer dagen herdacht mevr. D. Langwerden-Spelhofen het feit, dat zij 25 jaar als parttime serveerster een werkzaam aandeel had bij het bekende café-restaurant Concordia te Hengelo Gld. Mevr. Langwerden, bij haar medecollega’s beter bekend als „Dine” is voor de heer en mevrouw Boerman steeds een onmisbare hulp geweest bij bruiloften enz. Zij denkt er nog niet aan haar nevenarbeid, waar zij met liefde achter staat, te stoppen. Op een feestelijke bijeenkomst met medecollega’s en de fam. Boerman, werd zij danig in de bloemetjes gezet. De kunst om met de tapkraan om te gaan, is haar ook niet vreemd. Als volleerde kracht achter de bierpomp liet zij zich op de plaat vereeuwigen.

JOOST DE DRAAIER NAAR HENGELO GLD
Zaterdag 15 mei a.s. en wel ’s avonds van 7.30-11.30 uur is te zien en te horen in zaal Concordia „De radio Noordzee Drive-in show”. Met deze show komt tevens mee disk-jockey JOOST DE DRAAIER’ en een bekende Engelse disk-jockey. Op deze avond speelt tussendoor de Arnhemse groep „Celtic”. Joost de Draaier was heel moeilijk te contracteren, hij heeft n.l. een druk bezet leven, want hij heeft een eigen platenmaatschappij en is ca. 5 uur per dag voor de radio. De discobar zal die avond van buiten uit zijn gesloten, doch wel aangesloten zijn op de zaal. In deze discobar zullen de platen zo altijd gedraaid worden door C. ten Barge, die tevens wist te bewerkstelligen dat Joost de Draaier naar Hengelo Gld komt. De kaarten zijn vanaf heden in de discobar Invention en aan de zaal verkrijgbaar. Deze avond zal een week lang, minimaal 15x per dag bekend gemaakt worden door Radio Noordzee.

 11 mei 1971
DE TIMPE OMHEIND
Nu de grondstrook aan de Westerstraat omheind is, met een stevig stalen hekwerk, kunnen de werkzaamheden voor de speeltuin „De Timpe” een aanvang nemen. Onder leiding van bestuursleden van de speeltuinver, en met de onmisbare hulp van de ouders moeten de verschillende attributen geplaatst worden. In de nieuwe speeltuin komen allerlei dingen te staan, zoals klimbomen, stapstenen, indianenhuisjes, klimhuizen (in diverse uitvoeringen) draaimolen, zandbak met baktafels, klimheuvel, trapveldje enz. Gezien het grote ledenaantal (ruim 120) bij de speeltuinver, moet het toch mogelijk zijn, ook diverse ouders te kunnen recruteren voor de afbouw van de speeltuin. Bestuurslid G. J. Meenink, Westerstraat 46, Tel- 1815 zal gaarne namen van ouders noteren, die ook een aandeel willen leveren in de speeltuin „de Timpe”, die straks voor talloze kinderen het nodige vertier zal opleveren.

Gemeenschap Steenderen trots op het bezit van eigen zwembad
Sinds zaterdag 1 mei, toen de poorten van het zwembad te Steenderen opengingen heeft men daar weet binnen eigen grenzen de mooie zwemsport te kunnen beoefenen. De aktiviteiten, een aantal jaren gevoerd en gebundeld in de Stichting Zwembad Steenderen, hebben het idee van meester Grip, in 1965 gesteld, werkelijkheid doen worden. Het bad is gelegen aan de Molenkolkweg en is nu nog alleen bereikbaar via de Bronkhorsterweg. O.l.v. de nieuwbenoemde badmeester, de heer Dokman uit Wijhe, kan men ook zwemlessen gaan volgen. Het bad heeft als grootste diepte plm. 2.80 m. Daar het water verwarmd kan worden, is de mogelijkheid aanwezig het zwemseizoen te verlengen. Abonnementen zijn verkrijgbaar bij de Coöp. Raiffeisenbank, te Steenderen.

18 mei 1971
Gouden groenteboer Hiddink
Getrouw iedere week op vrijdag trekt de heer Hiddink, Lankhorsterstr., door het dorp Hengelo om zijn waar aan de man te brengen zoals div. soorten groenten, aardappelen. Nu al 50 jaar lang. Met zijn paard en wagen is hij een vertrouwd beeld geworden in de Hengelose gemeenschap. De heer Hiddink de te verkopen produkten op zijn eigen bedrijf. Zolang hij kan, denkt hij er nog niet aan met zijn groentekweek annex verkoop te stoppen. Daarvoor heeft hij een te grote klantenkring opgebouwd. Zie foto in De Reclame.TANKSTATION GEOPEND AAN DE RONDWEG

Sinds vorige week woensdag is aan de Rondweg om Hengelo Gld een benzine-tankstation geopend. Dit tankstation is eigendom van Th. J. Harmsen. Direkt na de opening viel er op de eerste dag een drukke klandizie te noteren. Naast merkbenzine, zoals super en gewone benzine worden er ook diverse soorten motorolies verkocht. Het tankstation bevat een drietal pompen met een extra pomp voor mengsmering. Het is gelegen aan de Rondweg tussen de kruisingen van Banninkstraat en Kervelseweg.

25 mei 1971
BUSTOCHT VOOR BEJAARDEN
De jaarlijkse bustocht voor de bejaarden wordt dit jaar georganiseerd op woensdag 23 juni a.s. Het aktieve organisatieoomité heeft als altijd weer een tocht uitgestippeld. Om de kosten echter een beetje te dekken, wordt er in de komende weken weer een lijstcollecte gehouden bij de ingezetenen. Deze lijstcollecte wordt vanzelfsprekend in aller aandacht hartelijk aanbevolen. Geef met een blij gemoed een bijdrage voor dit mooie doel. Het comité verzoekt de personen die aan deze tocht willen deelnemen, zich wel spoedig op te geven in verband met het bespreken van het vervoer.

1 juni 1971
Reklame op stadion Elderink
De aktieve reklame-commissie die de werving, het verzorgen en het plaatsen van reklame borden op het terrein van PAX behartigt, Is tot op heden al aardig in haar opzet geslaagd. Men heeft reeds verscheidene meters verkocht, maar er kunnen nog wel voldoende meters geplaatst worden. Deze vorm van reklame op het veld doet een beetje denken aan de sfeer dien men ook in grote voetbalstadions aantreft. Mocht men belangstelling hebben, inlichtingen worden u gaarne verstrekt door H. J. Krijt, Maanstraat 11, Hengelo Gld.

Nederlands kampioen zijspannen
Hengelo Gld blijkt een dorp te zijn, waar vele Nederlandse kampioenen wonen. Vooral de motorsport heeft hier een vruchtbare bodem gevonden. Waren in eerdere jaren Bennie Hartelman en Gerrit Wolsink kampioen in de soloklasse, thans is er een kampioen in de zijspanklasse. Het duo Ad Ridderhof en Walter Jansen op hun supersnelle en oerbetrouwbare Maico hebben deze titel in de wacht gesleept, in de klasse Junioren Zijspannen. Hun motor is een expirimentele motor, n.l. een 500 cc tweetakt, terwijl de gewone crossmotor 400 cc inhoud heeft. Deze motor is gemaakt voor de Amerikaanse markt en werd op deze manier, door middel van het ruige zijspanwerk danig op zijn betrouwbaarheid getest. Moesten zij in de eerste 2 wedstrijden op 28 maart op ’t Zand te Hengelo Gld en op 4 april op de Prikkedam nog genoegen nemen met de tweede plaats, hierna ging het beter. Vanaf de wedstrijd in Holten op Koninginnedag was het al overwinning wat de klok sloeg. Om maar te noemen: Holten, 9 mei Doetinchem, 20 mei Vriezeveen, en 23 mei Borculo, waar bovengenoemde titel in de wacht werd gesleept. Zij zijn voor hun naaste concurrenten onbereikbaar geworden. Deze prestatie krijgt nog meer reliëf als men weet, dat de cilinderinhoud van Ad Ridderhof zijn motor 250 cc inhoud minder heeft dan de meeste andere rijders in deze klasse. De Hengelose auto- en motorvereniging Hamové heeft dus weer een kampioen in haar midden. Vanaf deze plaats wensen wij Ad Ridderhof en Walter Jansen proficiat en evenveel succes in de klasse Senioren Zijspannen, waarin ze zijn gepromoveerd door hun kampioenschap.

 

8 juni 1971
Damesvoetbal krijgt meer allure
De tijd dat men smalend de neus op kon halen over damesvoetbal is voorbij. Overal in Nederland doch vooral ook daarbuiten vliegen damesvoetbalteams als paddestoelen uit de grond. In ons lezersgebied hebben aktieve voetballiefhebbers zich ook met de vraag bezig gehouden: hoe krijgen we damesvoetbal. Daar was weinig overredingskracht voor nodig. In Hengelo Gld, Baak en  VierakkerWichmond hebben ze de stoute schoenen aangetrokken. Net als bij hun mannelijke collega’s gaat het: van dik hout zaagt men planken. Er wordt duchtig geoefend op conditie, kortom alles wat de soepelheid kan bevorderen, behoort tot de training. Wat de kunst van het voetballen betreft, kan de kwaliteit nog wel bevorderd worden, doch de sierlijke gratie waarmee de dames in voetbal hot pants door de wei dartelen, doet de toeschouwer heel veel. In elk geval heeft de KNVB begrepen dat damesvoetbal niet te stuiten is, van daar de instelling van een speciale sectie damesvoetbal. Aktief bemoeien, zoals trainingen van de dames is in de handen van Joop Saalmink en Drikus Wenneker te Hengelo Gld. In Baak hebben de leiding Henk Roordink, Theo v.d. Bosch en mevr. Seesink-Bergman. In Wichmond bemoeit Louis Taken zich met de algehele leiding van het damesvoetbal. Op 2e Pinksterdag kwamen te Baak de ploegen van Baak en Hengelo Gld tegen elkaar in het strijdperk, waarvan hierbij een plaatje van beide teams.


Ds. Van Thiel nam afscheid van de gemeenschap Hengelo Gld
Na ruim 7 jaar in Hengelo Gld pastorale arbeid te hebben verricht in de Hervormde Gemeente, nam Ds van Thiel afscheid van de Hengelose gemeenschap. Ds van Thiel die indertijd werd beroepen vanuit Delfstrahuizen, Friesland, kwam in april 1964 naar Hengelo Gld. Naast zijn arbeid in de wijk was Ds van Thiel ook voorzitter van de stichting Herv. Bejaardencentrum „de Bleijke”, welke onder zijn leiding verrees tegenover de Hengelose Dorpsbleek. O.m. was hij ook scriba van het breed moderamen. Op een speciale receptie in „Ons Huis” kwamen vele ingezetenen de heer en mevrouw van Thiel de hand ten afscheid drukken. Daarnaast mochten zij ook meerdere geschenken in ontvangst nemen. Officieel nam Ds van Thiel afscheid van de Herv. Gemeente met een kerkdienst op zondag 6 juni in de Herv. Kerk. Ds van Thiel die beroepen is naar de Herv. Gemeente van Vlaardingen zal daar op zondag 20 juni zijn intrede doen in een dienst in de Rehoboth-kerk, waar hij zal worden bevestigd door Ds C. M. Krijger uit Den Haag. Op de foto neemt Ds Jansen als collega-predikant en voorzitter van de kerkeraad afscheid van Ds van Thiel en mevrouw. Naast hem de scriba van de kerkeraad, de heer H. J. Klein Winkel en mevrouw Jansen.

15 juni 1971
Benoemd met ingang van 1 september 1971 is de heer A. Klein Bramel,
Tramstraat 1, Hengelo Gld, thans verbonden als hoofdboekhouder aan VLC ,,De Graafschap”, benoemd tot adjunct-directeur van het Herv. Bejaardencentrum te Meppel. T.z.t. zal aanstelling volgen tot algeheel directeur. Het centrum dat onder de hoede staat van de Stichting Herv. Bejaardencentrum, werd ruim 10 jaar geleden geopend. De bezetting, is momenteel 105 bewoners, met daarnaast 21 bejaardenwoningen

22 juni 1971
Zelf muziek maken is geweldig ontspannend zegt Willem Duys
De honderdste Vuist is reeds achter de rug. Willem Duys, onverbrekelijk verbonden aan het tot de populairste TV-programma’s behorende „Voor de vuist weg”, meldt het met een tikkeltje trots. We hebben ons achtste seizoen gehad en ik kan echt niet zeggen dat de belangstelling zo langzamerhand minder wordt, zegt hij. Vooral via de Vuist heeft Duys in de afgelopen jaren de image gekregen van de gezellige keuvelaar, de man die alles voor elkaar krijgt, in principe vriendelijk blijft tegen, Jan en alleman en zijn zegje over het maken van speculaaspoppen even goed doet als over het werk van welke muzikale grootheid dan ook. Zie verder De Reclame.

’t Hoekje wijzigde interieur
Na een interne verbouwing heeft de eigenaar van het bekende café-restaurant, ’t Hoekje, de heer G. v.d. Weer, in samenwerking met timmerbedrijf G. Meulenbrugge, de beschikking gekregen over een fraaie ruimte. Het biljart is verplaatst naar het voorste gedeelte van het café en op de plaats daarvan is een zeer fraaie bar verrezen. Aan deze bar kunnen op barkrukken ongeveer 30 personen plaats nemen. De oude tapkast is vervangen door een gezellig zitje. Zowel boven de bar als in de zijwanden is een feeërieke verlichting aangebracht. De zijwanden, is naar eigen idee, in diverse motieven uitgevoerd.

29 juni 1971
UW REDDENDE HAND
Verplaatst u zich eens in een situatie, dat u getuige bent van een ongeval en u zich geroepen voelt hulp te verlenen, doch niet over de nodige vaardigheid beschikt, om eerste hulp toe te passen. Hoe belangrijk een eerste hulp kan zijn bij een ongeval e.d. wordt wel bewezen door het feit, dat door snelle en effectieve hulp veel mensenlevens gered konden worden. Wil men bij voorkomende ongevallen direct een helpende hand kunnen bieden, dan dient men toch wel enig inzicht te hebben hoe in dergelijke situaties te handelen. Zie verder De Reclame.

Meisje van vijftien wat ga je nu doen?
Je hebt 9 jaar in de schoolbanken gezeten en dan ben je 15 jaar. Wat ga je doen? Ga je door met leren of ga je werken of ga je leren en werken kombineren? Dat laatste kun je doen bij ORCON Vakkleding in de zogenaamde V.O.C.-kursus. Tijdens deze kursus krijg je vier dagen per week naaionderricht, materiaalkennis, bedrijfskennis en stoffenkennis op het bedrijf, en één dag per week onderwijs op een huishoudschool of een vormingsinstituut. Deze kursus, die onder kontróle staat van het Ministerie van Onderwijs, begint in augustus en duurt tot de zomervakantie volgend jaar. Dan doe je eksamen en als je slaagt krijg je het officiële diploma “modinette” met een fraaie zilveren speld. Bovendien ontvang je gedurende de kursus een aantrekkelijk salaris. Heb je interesse of wil je nadere informaties, kom dan eens praten. (Natuurlijk zijn ook je ouders welkom.) ORCON vakkleding Wichmondseweg 2, Hengelo (Gld.) tel. (05753) 1268.

Gerrit Wolsink supportersclub

6  juli 1971
MOTORBEHENDIGHEIDSWEDSTRIJD
Op woensdag 14 juli ’s avonds organiseert de schutterij EMM in samenwerking met de supportersclub Gerrit Wolsink weer de motorbehendigheidswedstrijd. Vorig jaar de 1e avond, afgelast vanwege een enorme wolkbreuk, was het de 2e avond even druk wat rijders en publiek betreft. Ook nu weer heeft het bestuur van de supportersclub weer vele bekende rijders aangetrokken. Doch er wordt ook gereden in een amateurklasse. Voor opgave zie men bovenstaande advertentie.

 13 juli 1971
PAX ontmoet weer FC Twente
De FC Twente waarbij ook de Hengeloër René Notten onder contract staat, heeft het verzoek van het PAX-bestuur ingewilligd om op zaterdag 24 juli een wedstrijd te spelen tegen PAX 1 in Hengelo Gld. Gezien de succesvolle ontmoeting PAX-FC TWENTE, vorig jaar juli, belooft de komende ontmoeting ook weer aantrekkelijk te worden. Aangezien PAX een zeer grote aanhang bezit, mogen zeker enige duizenden toeschouwers verwacht worden in het Elderink-stadion, wanneer op 24 juli ’s avonds om half zeven PAX aantreedt tegen de formatie van Fc Twente, waarbij dan ook ongetwijfeld René Notten zijn balletje zal meetrappen tegen zijn oude club. De leiding van FC Twente heeft toegezegd met een sterke formatie aan te treden.

20 juli 1971
Motorbehendigheids-wedstrijd
De behendigheidswedstrijden op motor en bromfiets die kermiswoensdag werden georganiseerd door de schutterij EMM in samen werking met de supportersclub „Gerrit Wolsink” zijn een groot succes geworden. Om half acht ’s avonds was er al een grote publieke belangstelling, die nog groter werd toen de wedstrijden een aanvang namen. De organisatie had de wedstrijd in 2 klassen verdeeld, n.l. een amateur- en sportklasse. In de amateurklasse deden o.a. de heren R. Kreunen sr en jr mee op hun veteraan motoren en gezien de uitslag nog goed ook. In de sportklasse waren veel bekende coureurs aanwezig, zoals Gerrit Wolsink, Henk Wassink, Paul van Heugten, Jan van Beek, Hans Polsvoort, Martin Spekkink, Bennie Jansen, Wim Wesselink Ook Nederlands kampioen zijspannen Rikus Lubbers met zijn nieuwe bakkenist Bart Notten  namen deel.

Bestuurswijziging bij PAX
In het bestuur van PAX te Hengelo Gld is na de ledenvergadering een rigoreuze verandering gekomen. Tegenover het afscheid van de heren J. Hulshoff, J. Wansink en Th. Michels stond de toetreding van liefst 5 nieuwe bestuursleden. Zoals op de foto te zien bestaat het nieuwe bestuur uit, z.v.l.n.r.: G. Klein Winkel (2e secretaris), W. Geurtzen (voorzitter), M. Wijnbergen (2e penningmeester), R. Notten St. v.l.n.r.: R. Weustenenk (secretaris), J. Rondeel, G. Veenhuis, H. Groot
Wassink (penningmeester), L. Meijers.Majorettes in uniform

Na een goedlopende aktie kon onlangs de Hengelose Majorettegroep voor het eerst in uniform gepresenteerd worden tijdens een bijeenkomst in hotel Langeler. Burgemeester L. P. Quarles van Ufford presenteerde officieel de Majorette-groep door het gordijn van het podium weg te trekken, waarachter de Majorettes reeds in uniform stonden opgesteld. De groep die voorlopig blijft doordraaien onder de hoede van de schutterij Eendracht Maakt Macht draagt zeker bij tot de nodige aktiviteit en show, o.a. bij de Hengelose Kermis. Eventuele giften voor deze groep zijn nog altijd van harte welkom. Op alle bank-instellingen in Hengelo Gld kunnen bijdragen gestort worden, waarvoor de schutterij uiteraard zeer erkentelijk is. Zie ook foto in De Reclame.

27 juli 1971
Speeltuin „de Timpe” gaat open
Nog eventjes en dan gaat de speeltuin „de Timpe”. gelegen aan de Westerstraat tegenover de Maanstraat te Hengelo GId haar poorten openen. In samenwerking met de gemeente Hengelo GId die zorg droeg voor een solide en stevige afrastering, is het bestuur van de speeltuinvereniging er in geslaagd binnen een korte spanne tijds een goed geoutilleerde speeltuin op te zetten. Met de daadwerkelijke hulp van vele leden van de vereniging en andere belangstellenden die ook spontaan de helpende hand boden is er vaart gezet achter het speeltuinprojekt Na de grote ledenvergadering, begin dit jaar, waarbij de heer Hanekamp, consulent van de Nederlandse Unie van Speeltuin Organisatie (NUSO) een duidelijke voorlichting over een speeltuin gaf. heeft men de handen danig uit de mouwen gestoken. Volgens een ontwerp door de heer Hanekamp opgesteld, is de speeltuin opgezet, met hier en daar een kleine aanpassing. Een pluspunt in de a.s. speeltuin „de Timpe” is het feit, dat met opzet een stenen ondergrond vermeden is waardoor het gevarenelement voor de spelende kinderen zoveel mogelijk is gereduceerd. Zie verder De Reclame.

Pony-demonstratie
Op donderdag 29 juli a.s. zal in het kader van het WV-zomerprogramma door de bekende Hengelose ponyclub „de Shetlandruiters” een demonstratie gegeven worden van hun kunnen. In het WV programma staat vermeld dat deze demonstratie plaats zal vinden op het parkeerterrein, doch dit is NIET het geval. De demonstratie zal op het eigen oefenterrein van „de Shetlandruiters” zijn bij de Banninkstraat aan de weg naar de zuiveringsinstallatie. Gaat allen deze avond dus naar genoemde demonstratie kijken. De jeugdige ruitertjes heten u van harte welkom.

Internationale motorraces
Het staat nu als vast dat zondag 29 aug. op de Varssel-Ring weer motorsport van het hoogste niveau geboden wordt. De Hamové heeft een werkelijk schitterend rennersveld gecontracteerd, waaronder alle bekende Nederlandse renners met wereldfaam. Met enkele buitenlandse grootheden zijn nog onderhandelingen gaande. Dat de 29e aug. ras nadert, blijkt wel dat de verschillende medewerkes van Hamové nu al bijeen komen voor het bespreken van de organisatie, wat betreft het in orde brengen van baan en afzetting en dergelijke.

Hengelose autocross uitstekend geslaagd
Veel spanning en stof tijdens de vele wedstrijden, in allerlei uitmonsteringen, de ene wagen nog meer gedeukt dan de andere, stonden de deelnemers aan de eerste Hengelose autocross aan de start. Eén ding hadden al deze toch wel gemeen, en wel dat er een prima motortje in zat en uitstekende remmen, die de bestuurders in staat stelden er een spectaculaire race van te maken. Als nijdige spinnen snorden de wagens over het circuit, daarbij vaak wolken van stof producerend, waarbij het soms op dichte mist geleek. Dit vermocht de ruim 3000 toeschouwers op het crossterrein achter café „de Zandheuvel” aan de Ruurloseweg te Hengelo GId niet op de vlucht jagen. Zie verder De Reclame.

3 augustus 1971
Doelman Jan Lenderink in grote vorm
Op de foto: Oud-PAX speler René Notten hier bezig aan een solo door de verdediging van Pax. Er waren enige duizenden toeschouwers naar het sportpark Elderink getogen om daar de keurploeg van FC Twente aan het werk te zien tegen PAX. Ondanks de negatief lijkende uitslag van 11-0 mag het spel van PAX hier tegenover beslist niet als slecht betiteld worden. In het team van PAX, waarin diverse spelers individueel een goede partij speelden, waarbij doelman Jan Lenderink wel de beste was, werd toch de nodige energie en strijdlust aan de dag gelegd. Het beste bewijs van het PAXtalent leverde René Notten, die als ex Pax-speler bij FC Twente speelt. Met zijn gave techniek zette hij diverse van zijn oude clubmakkers op het verkeerde been. Met drie van de 11 doelpunten had hij een goed aandeel in de score. Gezien zijn goede spel moet René Notten toch het komend seizoen een goede kans maken om blijvend op te treden in de hoofdmacht van FC Twente.

10 augustus 1971
560 kg team v. Bekveld kampioen
De TTV Bekveld uit Hengelo GId heeft reeds de eerste kampioen binnen haar gelederen. Vorige week zondag werd met groot vertoon van macht op het bondstournooi te Arnhem door het 560 kg team het kampioenschap in deze klasse behaald. Onder leiding van trainer-leider Gerrit Bruil behaalde het achttal bestaande uit P. Berenpas, W. Groot Roessink, J. Teunissen, A. Teunissen, R. Fokkink, H. Harmsen en R. Ruesink de volle buit binnen. Bekveld was heer en meester en veroverde op waardige wijze het kampioenschap door overwinningen op Warken en Oosterwijk. In de pauze tussen de wedstrijden werd de ploeg gehuldigd en in de bloemetjes gezet, hetgeen door de sterke mannen zeer op prijs werd gesteld. Ook de 720 kg klasse kwam in actie en hierin haalde TTV Bekveld ook de slag binnen. Alleen kostte het dit keer iets meer moeite, daar Heurne eenmaal aan het langste eind trok, doch in de beslissende partij slaagde ploeg van Gerrit Bruil erin de overwinning te behalen. Ook voor de zware klasse komt het kampioenschap in zicht, hetgeen betekent dat bij een eventuele titel deelname verzekerd is aan de Europese kampioenschappen die dit jaar in Gothenburg (Zweden) worden gehouden. Vanaf deze plaats hartelijke gelukwensen voor het 560 kg team en veel succes in de verdere strijd voor het 720 kg team.

Verlichting „Knipscheer”
Zoals andere jaren heeft de heer P. Kerkhofs zijn huis en de omgeving daarvan, ,,de Knipscheer” weer in het licht gezet. Het is bij avond een feeëriek schouwspel het huis in Oud-Hollandse stijl en de bomenpartijen in het licht te zien. Samen met de verlichting van de dorpsbleek vormt dit een trekpleister, die u uitnodigt voor een avondwandeling om de mooie verlichting van „de Knipscheer” te bewonderen.

17 augustus 1971
Hengelo Gld op de radio
De aktiviteiten die de leiding van de discobar Invention aan de dag heeft gelegd, heeft er toe geleid dat er op dinsdag 31 augustus van hieruit een rechtstreekse radio-uitzending verzorgd zal worden Tussen 11 en 1 uur zal de VARA, in haar programma „een opvallend vrolijk gevarieerde visite” diverse belangstellenden in de gelegenheid stellen een plaatje aan te vragen. Der halve wordt men verzocht van te voren reeds te melden, dat men omstreeks die tijd aanwezig is. De bar, welke reeds om 10.30 uur geopend is, kan hiermede zeer druk bezoek verwachten. Het zou bijzonder passend zijn, wanneer ook ouderen die dinsdagmorgen aanwezig zijn om zodoende ook een praatje en een plaatje over en voor Hengelo te arrangeren. Hilversum 3, op dinsdag 31 augustus tussen 11 en 1 uur het omroepstation voor Hengelo Gld.

Muziekver. St Jan bestaat 50 jaar
De muziekvereniging St Jan te Keijenburg, die binnenkort 50 jaar bestaat, organiseert op 3, 4 en 5 september een groot muziekconcours. Voor deze dagen heeft al een groot programma samengesteld, zo zal op vrijdagavond 3 sept. een openingsconcert gegeven worden door de Kon. Harm. Concordia. Op zaterdag 4 september is er muziekconcours, terwijl er ’s avonds dansen is in de grote feesttent. Zondag 5 sept. weer muziekconcours, terwijl ’s avonds de jeugd aan bod komt, in de grote feesttent wordt een pop-avond gehouden met de groep Earth and Fire.

Vrolijke vakantie in Oostenrijk
De 50 personen die in het kader van de uitwisseling Hengelo Gld Fiestritztahl, Oostenrijk de reis naar Oostenrijk hadden gemaakt, is een zeer hartelijke ontvangst ten beurt gevallen. Bij aankomst werd men met muziek ingehaald en werd een toost uitgebracht op de gasten en gastheren. Het verdere programma stond de gehele week in het teken van het bezoek der Hengeloërs. Door deze reis werden de banden nog eens aangehaald en velen zullen nog lang een zeer prettige herinnering aan deze reis bewaren.

Grote belangstelling tijdens de jaarlijkse knollenmarkt
Zowel bezoek als aanvoer overtrof de verwachtingen op de jaarlijkse Knollenmarkt te Hengelo Gld. De verschillende marktkeuringen waren een groot succes. Vooral in de warmbloed-sector waren meer veulens aangevoerd dan de laatste jaren. Er was een vlotte handel. Er werden voor de aangevoerde veulens zeer hoge prijzen betaald.

24 augustus 1971
GERRIT WOLSINK KAMPIOEN
Zondag 15 augustus werd Gerrit Wolsink voor de 3e maal in zijn motorcross-carriére kampioen van Nederland in de 500 cc. Dit kampioenschap gaf aanleiding tot veel vreugde bij zijn supporters en de andere inwoners van Hengelo Gld. Namens de gem. Hengelo Gld feliciteerde wethouder Th. Hooman de kampioen met het behaalde succes. Voorafgegaan door de majorettevereniging ging het in optocht naar do versierde zaal van hotel Leemreis, alwaar een instuif was georganiseerd en alwaar men, de kampioen kon feliciteren. Hier voerde voorzitter van de supportersclub Gerrit Wolsink, de heer Jan van Burk namens de club het woord. In zijn toespraak vertolkte hij de vreugde van de leden. Ook wethouder Hooman voerde hier nog het woord.

31 augustus 1971

Een kwart eeuw brandbestrijding
Brand bestrijding neemt een aparte plaats in onze maatschappij in Om hierin dan 25 jaar aktief bezig te zijn als commandant is zeker een aantekening waard. De heer G. Harmsen, Banninkstraat, te Hengelo Gld beleeft dit jaar zijn 25-jarig jubileum als commandant van de Vrijwillige Brandweer te Hengelo Gld. Na de brand in het postkantoor te Hengelo Gld kreeg de heer Harmsen van de toenmalige burgemeester van Hengelo Gld, van Hoogstraten, het verzoek om de brandbestrijding in Hengelo Gld degelijk te organiseren. Aktieve steun ondervond hij indertijd hierbij van de heer C. Minnée die toen als commandant van de Rijkspolitie, afdeling Hengelo Gld zich eveneens achter voormelde reorganisatie plannen stelde. Onder leiding van de heer Harmsen is het korps zowel in manschappen als materiaal, duidelijk versterkt. De huidige bezetting ligt rond de 23 man. Aan materiaal beschikt men over een manschappenwagen, hogedrukwagen met tweewielige motorspuit en twee tankwagens, waarvan één wagen sinds kort buiten gebruik is gesteld. De jubilaris hoopt dat deze t.z.t. door een nieuwere vervangen zal kunnen worden. Zie verder De Reclame, met foto.

Kampioenen op drie wielen
HENGELOER BART NOTTEN AKTIEF BIJ NEDERLANDS EN EUROPEES KAMPIOENSCHAP ZIJSPANNEN
Dat de bekende zijspancrosser Rikus Lubbers uit Lochem zowel het Nederlands als het Europees kampioenschap binnen zijn bereik bracht, is mede een verdienste van de Hengelöer Bart Notten. Na de beenbreuk van passagier Joop Brouwer, kreeg Bart Notten een dringend verzoek van Rikus Lubbers om aus plaatsvervanger op te treden. De verbazing van talloze motorsportliefhebbers was zeer groot toen Bart Notten (alhoewel onvoorbereid) met vakmanschap als bakkenist Rikus Lubbers naar het Nederlands en Europees kampioenschap begeleidde.

100.000e bezoeker in zwembad van Hengelo Gld
Mej. Ina Agterkamp, Hoogstraat, Toldijk, was de gelukkige, die als 100.000e de poorten van het zwembad te Hengelo Gld passeerde. Dit bijzondere feit liet het bestuur van de zwembadstichting zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Uit handen van voorzitter W. Geurtzen ontving Ina Agterkamp een flinke waardebon, te besteden bij zaken in de gemeente Hengelo G. Het afleggen van het zwemdiploma had dit maal ook veel ouderen geïnspireerd. Het was een kostelijk gezicht te zien hoe zowel dames als heren gekleed te water sprongen.

Naar de Europese top touwtrekken
Dat de leden van de touwtrekvereniging Bekveld aktief in touw zijn bewijst toch wel het behalen van maar liefst drie nationale titels. De 720 kg, 640 kg en 560 kg klasse werden resp. kampioen te Oosterwijk (Zelhem), Buurse (Ov.), en te Arnhem. Door deze behaalde kampioenschappen zijn de teams uit de 720 en 640 kg klasse gerechtigd deel te nemen aan de Europese kampioenschappen, die op zondag 12 sept. gehouden zullen worden in Göteborg (Zweden). De keiharde training van coach Gerrit Bruil heeft dit jaar ook weer zijn vruchten afgeworpen, gezien de drie behaalde titels. De populariteit die de ploeg van Bekveld vorig jaar in Engeland op deed, zal nu zeker ook in Göteborg in het Ullevi-stadion, een plaats waar de Nederlandse schaatsers wereldsuccessen boekten, de Bekveld yell duidelijk weerklinken. Bij voorbaat bijzonder veel succes gewenst. De nationale kampioenschappen wil men niet onopgemerkt voorbij laten gaan vandaar dat TTV Bekveld op zaterdag 4 sept. een algemene receptie houdt in Hotel Leemreis. van 8 tot 10 uur ’s avonds kan ieder
de gelukkige touwtrekkers van Bekveld komen komplimenteren met het behaalde succes.

 

7 september 1971
MET VVV OP DE STOOMFIETS
Een van de laatste onderdelen van het VVV-programma 1971 vormt een rit van antieke motoren, grotendeels van vóór 1930, door Hengelo Gld. In samenwerking met de HAMOVÉ organiseert de Veteraan Motoren Club een wedstrijddag, meetellend in een landelijke competitie, op zondag 12 september. Door de deelnemers wordt dezelfde route afgelegd, waarin afgelopen zomer al zeer veel toeristen hun scherpzinnigheid testten. Dit betreffende de puzzel-onderdelen die in deze rit zijn opgenomen, Deelnemers komen zowel uit Nederland als Duitsland. Engeland en zelfs uit Zwitserland. De start is zondagsmorgens om 11 uur bij manege „De Gompert” waar ook de meeste deelnemers hun kampement hebben opgeslagen. Na de tocht door Hengelo Gld en omgeving te hebben afgelegd hopen de eerste deelnemers rond 1 uur te arriveren bij Hotel Leemreis. Zie verder De Reclame.

INTERNATIONALE WEGRACES GESLAAGD
De Internationale wegraces op circuit de „Varssel-Ring” hebben gebracht wat het programma beloofde, namelijk veel strijd en veel spanning. Het talrijke publiek heeft kunnen genieten van fijne motorsport, getuige het enorme gevecht in de klasse 250 cc Internationalen tussen de Engelsman Charles Mortimer en de Fin Jarno Saarinen, die tot op de streep knokten wie overwinnaar zou worden. In de Boschbocht verraste Mortimer Saarinen en greep zodoende de overwinning. Het algehele rondercord van de „Varssel-Ring” werd ook weer verbeterd en dooT de Engelsman Dave Simmonds die 2 klassen won, in de 500 cc van ruim 139 km op ruim 140 km gebracht. Al met al heeft de Hamové met haar uitstekend georganiseerde wegraces weer goed reclame gemaakt voor de volgende races.

14 september 1971
Geprolongeerd, Corrie en de Rekels!!
Vanwege het grote succes bij de 5 vorige optredens in ZAAL CONCORDIA, komen ze reeds voor de 6e maal naar Hengelo GId. NIEMAND MINDER DAN Corrie en de Rekels. Stel Uzelf niet teleur en haal tijdig een entreekaart in voorverkoop, welke start vanaf zaterdag 18 september. Tot ziens op donderdag 30 sept in zaal Concordia te Hengelo G.

21 september 1971
AANLEG WEG LANGS REGELINKLAAN
Binnen het raam van het bestemmingsplan Regelinklaan-Zuid wordt er momenteel naast genoemde laan een nieuwe weg aangelegd. In de naaste toekomst zal deze weg worden doorgetrokken naar de Beatrixlaan en ongeveer ter hoogte van de Knalhutte uitkomen. Naar de andere zijde krijgt de weg een aansluiting op de Vordenseweg. Met het doortrekken van de weg zal t.z.t. de boerderij Huurneman (midden Regelinklaan) plaats moeten maken. Is de weg eenmaal op beide zijden, zowel op de Beatrixlaan als de Vordenseweg aangelegd, dan betekent dit een hele ontsluiting. Wil men nu b.v. vanaf de Beatrixlaan de Vordenseweg bereiken, dan dient men door het dorp of door de Noordink te rijden. Langs de nieuwe weg is ook huizenbouw geprojecteerd.

GESLAAGD Gerrit Wolsink tandarts.
Onze plaatsgenoot Gerrit Wolsink slaagde aan de Rijksuniversiteit te Amsterdam voor het doctoraal examen in de tandheelkunde.

50 jaar dienstverband. De heer Derksen
Een halve eeuw dienstverband op het één en het zelfde bedrijf, is een niet meer alledaags feit. De heer H. Derksen (Hummeloseweg) herdacht dezer dagen het 50-jarig jubileum aan de Coöp. Zuivelfabriek te Hengelo Gld. Op 14-jarige leeftijd kwam hij onder de toenmalige leiding van de heer J. C. Geertsma, met wie hij ruim 40 jaar heeft mogen samenwerken, in dienst van de fabriek en nu al 10 jaar onder leiding van directeur F. Politiek. Begonnen als monsternemer op de melkontvangst, werd hij al snel als melkontvanger aangesteld om tenslotte terechte komen op de centrifugeafdeling, waar hij nu nog steeds als vaste medewerker de handen uit de mouwen steekt. Dit laatste was hem niet vreemd. Moest er een of ander zwaar karweitje verricht worden, dan was Derksen present. Een goede leermeester in werkijver en kracht was de heer G. W. Kerkkamp. Na zijn ziekte kon de heer Derksen niet zoveel kracht meer verzetten, doch met goede wil, maakt hij zijn laatste dienstjaar vol, alvorens hij volgend jaar met pensioen hoopt te gaan.

HAMOVÉ-NIEUWS Wossinkbos
Bij de vele aktiviteiten die de Hengelose auto- en, motorvereniging Hamové ontplooid, zoals de Internationale wegraces op de VarsselRing, de motorcross op ’t Zand ,de verschillendeoriënteringsritten de medewerking aan de Oost-Gelderland-rit, is al enige jaren het beheren van een trainingscircuit er bij gekomen. In dit trainingscircuit, het Wossinkbos, dat ongeveer een kilometer achter manege de Gompert ligt, kan een ieder die graag wil crossen op een motor of bromfiets terecht. Door leden van Hamové is hier een mooi baantje gemaakt, dat op het moment aan een grote verbetering onderhevig is. leder jaar houdt de KNMV ook één van haar centrale trainingen in het bos, terwijl de route van de OostGelderland-rit er ook steevast doorloopt.

28 september 1971
Afscheid bij Quick de heer H. Jansen
Op vrijdag 8 oktober 1971 zal de heer H. Jansen, wonende te Ellecom, één der medeoprichters van de Quick Sportschoenfabriek N.V. te Hengelo GId, tijdens een buitengewone vergadering van aandeelhouders wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd officieel afscheid van onze N.V. nemen. Ongetwijfeld zullen velen hem die dag een hand willen drukken. De hem aangeboden afscheidsreceptie zal die dag worden gehouden in zaal Concordia te Hengelo GId en wel van 3 tot 4.30 uur De heer Jansen was een graag geziene gast bij zijn relaties en zal zich die dag in een grote belangstelling mogen verheugen. Zie foto in De Reclame.

HEARING TE KEIJENBORG
Burgemeester en wethouders zullen op maandag 18 okt. 1971, te 20 uur in café Winkelman, St Janstraat 3 te Keijenborg een hearing houden voor de inwoners van Keijenborg. Deze haering wordt gehouden als aanvulling op die van 1 juli 1971 waarin Is toegezegd, dat nog nader zal worden teruggekomen op de te treffen gemeenschapsvoorzieningen in Keijenborg. Noteert u deze dat even? Het gemeentebestuur hoopt, dat vele inwoners van Keijenborg van de geboden mogelijkheid tot Inspraak gebruik zullen maken. Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben besloten om volgend jaar gebruik te maken van hun bevoegdheid, ingevolge de algemene politieverordening, tot het doen van aanschrijvingen inzake het verwijderen van landbouwgewassen aan of nabij de weg staande, welke naar het oordeel van burgemeester en wethouders gevaarlijk zijn voor de veiligheid van het verkeer, het vrije uitzicht belemmeren op de weg of anderszins hinderlijk zijn voor het verkeer. Zie verder De Reclame.

WONINGBOUW EN DOORSTROMING
In een gezamenlijke circulaire van het gemeentebestuur van Hengelo en het bestuur van de woningbouwvereniging „Thuis Best” aan de bewoners van woningwetwoningen en aan de woningzoekenden wordt de aandacht gevestigd op het thans in uitvoering zijnde woningbouwprogramma, te weten in Hengelo-dorp: 24 woningwetwoningen, 25 premiehuurwoningen en 24 bejaardenwoningen en in Keijenborg: 6 woningwetwoningen. Gepoogd wordt de doorstroming, d.w.z. het vrijmaken van een goedkope of te grote woning en het betrekken van een duurdere maar dan wel met meer woongenot, of kleinere woning, op gang te brengen. Wanneer dit mocht gelukken, dan kunnen woningzoekenden met een laag inkomen aan een passende woning worden geholpen, alsmede zij die voor hun gezinnen een grotere woning behoeven. Zie verder De Reclame.

5 oktober 1971
Molens, kostbaar bezit
Hiernaast (in De Reclame) een afbeelding van de Lindese molen, een fraai gezicht in het landschap. Deze molen valt onder Monumentenzorg en heeft sinds kort een restauratie ondergaan Nu al weer geruime tijd geleden de nieuwe weg door de wijk Het Stapelbroek te Hengelo Gld gereedkwam, komen steeds meer mensen op het idee, van hieruit eens per auto of fiets deze weg af te rijden. De weg sluit aan op het buurtschap Linde, waar men op een gegeven moment een nog volledig intakt zijnde molen ontwaart! Deze molen, staande op een hoge terp, is thans in bezit van de Coöp. Landbouwver. „Ons Belang”, ondergebracht bij V.L.C. „De Graafschap”. Hendrik Jan Kelderman uit Hengelo Gld liet in 1885 de molen te Linde bouwen, waarna deze op 27 maart 1905 werd overgedaan aan molenaar Hendrik Jan Wonnink te Zutphen. In 1924, op 11 april, kwam de huidige eigenaresse, „Ons Belang” in het bezit van de molen, welke tot 1957 nog als korenmolen in gebruik bleef. Zie verder De Reclame.

Heropening Lentferink
Vorige week Is de Hengelose winkelstand weer verrijkt met de heropening van het verbouwde en gemoderniseerde pand van de heer Lentferink, Spalstraat 7 . Door het aantrekken bij de bestaande verkoopruimte van het naastgelegen woonhuis, is een zeer fraaie winkel ontstaan. Daardoor kan de fa. Lentferink zijn collectie nog meer tonen. Wij wensen de fa. Lentferink veel succes in hun mooie nieuwe zaak.

12 oktober 1971
Afscheid mej. Luttik
Vorige week nam mej. J. L. Luttik in verband met haar huwelijk afscheid als directrice van het bejaardencentrum ,,de Bleijke” te Hengelo Gld. Op de foto nemen enkele bejaarden afscheid van hun directrice en haar man.

5 oktober 1971
Molens, kostbaar bezit
Hiernaast (in De Reclame) een afbeelding van de Lindese molen, een fraai gezicht in het landschap. Deze molen valt onder Monumentenzorg en heeft sinds kort een restauratie ondergaan Nu al weer geruime tijd geleden de nieuwe weg door de wijk Het Stapelbroek te Hengelo Gld gereedkwam, komen steeds meer mensen op het idee, van hieruit eens per auto of fiets deze weg af te rijden. De weg sluit aan op het buurtschap Linde, waar men op een gegeven moment een nog volledig intakt zijnde molen ontwaart! Deze molen, staande op een hoge terp, is thans in bezit van de Coöp. Landbouwver. „Ons Belang”, ondergebracht bij V.L.C. „De Graafschap”. Hendrik Jan Kelderman uit Hengelo Gld liet in 1885 de molen te Linde bouwen, waarna deze op 27 maart 1905 werd overgedaan aan molenaar Hendrik Jan Wonnink te Zutphen. In 1924, op 11 april, kwam de huidige eigenaresse, „Ons Belang” in het bezit van de molen, welke tot 1957 nog als korenmolen in gebruik bleef. Zie verder De Reclame.

Heropening Lentferink
Vorige week Is de Hengelose winkelstand weer verrijkt met de heropening van het verbouwde en gemoderniseerde pand van de heer Lentferink, Spalstraat 7 . Door het aantrekken bij de bestaande verkoopruimte van het naastgelegen woonhuis, is een zeer fraaie winkel ontstaan. Daardoor kan de fa. Lentferink zijn collectie nog meer tonen. Wij wensen de fa. Lentferink veel succes in hun mooie nieuwe zaak.

19 oktober 1971
Veel aandacht voor modepresentatie Langeler-Jansen
De aanvraag van kaarten voor de gezamenlijke show van modehuis Langeler en schoenenhuis Jansen bleek achteraf zo groot dat er wel twee avonden georganiseerd hadden kunnen worden In elk geval was zaal Concordia overvol bezet tijdens de show met niet alleen belangstellende dames uit Hengelo Gld, maar uit omliggende plaatsen. Op aantrekkelijke wijze showden medewerkers van het modebureau Elegance de mode voor de komende herfst en winter. In de bijval die ze kregen lag ook opgesloten de waardering voor de presentatie door de mannequins en dressmen in notedop Jaenette, Hanneke, Floran en Ronald. Het geheel werd van een duidelijk commentaar voorzien door lady-speaker mevr. Langeler Baron. De te tonen kollektie kleding en schoeisel was zo groot, dat de show op vergevorderd uur een einde nam. Zie verder De Reclame.

 

26 oktober 1971
ACHTERHOEKSE PRAAT
Als er één persoon is, die met zijn Achterhoeks gepraat ontzettend veel mensen weet te boeien, dan is dit wel Herman van Velzen met zijn wekelijkse rubriek in een regionaal dagblad. Naast dit door velen met graagte „verslonden” artikel, heeft van Velzen ook meerdere boeken en toneelstukken geschreven. De Hengelose Toneelvereniging HTV heeft met een greep uit diens repertoire een goede keus gedaan. Het stuk ,,Riek Geesink” dat ruim 20 jaar geleden geschreven werd, wordt nu weer eens een keer in Hengelo Gld opgevoerd. De reaktie van Herman van Velzen, maar ook van vele toneelliefhebbers was die van: hardstikke fijn, mieters of hè gezellig! Bij het vernemen van de plannen van HTV klonken deze kreten. Zie verder De Reclame.

ZAKENSHOW TE KEIJENBURG
Kijken is kopen, is en blijft een devies, dat in de zakenwereld nog steeds opgeld doet. Dit onder ogen ziende hebben een viertal middenstanders uit Keijenborg de koppen bij elkaar gestoken om een show in elkaar te zetten. Het resultaat van de besprekingen is dat er op woensdag 3 nov. een show georganiseerd wordt in het parochiehuis aan de St Janstr. De navolgende firma’s: B. Anneveldt, rijwielhandel, J. Hermans, schoenhandel, G. Massop, Centra supermarkt en G. Seesing, manufacturen en woninginrichting zullen daar hun branche-artikelen aan de bezoekers tonen. De show is doorlopend geopend van ’s middags 2 tot ’s avonds 10 uur. Voor de bezoekers is er een extra attractie, dus is het zeker de moeite waard, een bezoek aan de show te brengen.

MAJORETTEVERENIGING HEEFT BESTUUR
Nu de majorettevereniging te Hengelo Gld sinds de afgelopen kermis draait, is men gekomen tot de vorming van een eigen bestuur, dat er als volgt uitziet: J. v.d. Lende, voorzitter, mej. A. Oostendarp, secretaresse, mej. M. Maalderink penningmeesteresse, mej. J. Grotenhuijs en mej. A. Saalmink. Over enige weken zal er door de majorettever. een oliebollen-aktie worden georganiseerd. De Hengelose majorettever. blijft bestaan als een zelfstandige afdeling van de schutterij Eendracht Maakt Macht.

2 november 1971
HTV IN ACTIE
De actieve Hengelose Toneelvereniging HTV met haar zeer enthousiaste leden heeft de stoute schoenen aangetrokken en het aangedurfd een toneelspel, geschreven door de auteur Herman van Velzen en getiteld Riek Geesink, ten. tonele te voeren. Onder leiding van mej. van Gerven, die ook de regie voert zijn de leden druk in de weer het stuk zo perfect mogelijk in te studeren, dat gezien de grote belangstelling andere jaren, nu ook weer goed zal zijn. Ook de decors worden in eigen beheer gemaakt. Op zaterdag 13 en 20 november wordt een proeve van bekwaamheid afgelegd en een ieder die van toneel houdt is van harte welkom. Kaarten voor deze avonden zijn in voorverkoop bij de spelers en bij zaal Langeler, waar de opvoeringen ook plaats vinden.

9 november 1971
INTERIEURWIJZIGING firma Wijnbergen
Naast de opening van een speciale verkoop bloemenkas heeft de firma Wijnbergen aan de Kerkstraat te Hengelo G nu ook haar winkelinterieur een wijziging laten ondergaan. Door de ingebruikname van moderne stellingen werd een compacte opstelling van produkten verkregen. Hierdoor is meer verkoopruimte ontstaan, waardoor men meer overzicht heeft en gemakkelijker een keus kan maken, terwijl andere klanten geholpen worden. De aanbreng van een speciale koelvitrine heeft grote voordelen, bij de levering van dagelijks verse groenten. Met de aanschaf van een diepvrieskist van dubbele inhoud kan nog meer assortiment geboden worden in diepvriesprodukten, o.a. haantjes, groenten, ijstaarten. Ook produkten zoals blikgroenten, conserven, frisdranken, babyvoeding enz. hebben naast groente en fruit een betere opstelling gekregen. Voorts krijgt men in de winkel reeds een inzicht wat er alzo op bloemengebied door de firma gebracht wordt.

OLIEBOLLEN-AKTIE Majorettevereniging
Ongetwijfeld hebt u de advertentie gezien die voor op dit blad op zijn kop stond en ook gelezen, wat er in stond. Welnu zaterdag 13 november houdt de dit jaar opgerichte Majorettevereniging een oliebollen-aktie. Deze aktie is ten bate van de Majorettevereniging en als dus de Majorettes bij u aan de deur komen, neem dan een zakje, u steunt hiermee deze vereniging.

16 november 1971
Liefde voor het paard
De belangstelling voor het paard neemt, mede door deze jachtige tijd, weer in grote mate toe. Op de TV wordt meerdere malen aandacht geschonken aan de verrichtingen van de slanke viervoeters, zowel op de hindernissen als op drafbanen. Wil men echt plezier beleven aan die samenwerking van mens en dier, dan moet men een concours eens van dichtbij mee maken. Eenmaal zo’n concours aanschouwd, dan is men snel geboeid door het energieke optreden van de paarden. De LRV Hengelo Gld, welke volgend jaar haar eerste lustrum hoopt te herdenken, heeft voor de liefhebbers weer iets prettigs in petto. A.s. zaterdag 20 november organiseert zij in manege ,,de Gompert” een attractief avondconcours, waarbij de inzet vormt de verdediging van de wisselprijzen het bronzen ros (van B. en W. Hengelo Gld) en de  Graafschapbode-beker, door de resp. kampioenen van 1970 H. Buitenhuis, Boekelo en H. Eenink, Zelhem. De organisatoren zijn er in geslaagd een parcours met een groot aantal bekwame ruiters aan te trekken. Op het programma staan o.m. een selectie in de L-klasse, waarin overdag reeds voorwedstrijden gereden zijn, alsmede M-Z-springen en puissance. Op deze avond wordt ook het ere-comité voor de viering van het 1e lustrum geïnstalleerd.

Uit Grootvaders tijd
De tijd staat niet stil, iedere dag, ieder jaar wordt weer aan de geschiedenis toegevoegd. Als men oude ansichten bekijkt, krijgt men weer het idee, hoe de tijd voortschrijdt. Het is een plezierige bezigheid te snuffelen in geschriften van weleer. Over Hengelo Gld is bij de Europese Bibliotheek een boekwerkje verschenen, met tal van oude kiekjes. Ook zijn in het boekje een korte voorgeschiedenis alsmede onderschriften voor de oude ansichten verwerkt. Het boekje werd samengesteld door de heer A. Lubbers (boekhandel Wolters) en bewerkt door de heer E. J. ten Hoeve en is te bestellen bij boekhandel Wolters, Hengelo G Van dit boekje „Hengelo in oude ansichten” is een beperkte voorraad aangelegd, dus wordt aangeraden tijdig opgave te doen. Echt iets om cadeau te doen bij de a.s. feestdagen.

 23 november 1971
50 jaar School Bekveld
Een halve eeuw heeft de School met den Bijbel te Bekveld nu reeds bestaan. Diverse schoolhoofden heeft school Bekveld gekend. Het huidige hoofd der school, de heer J. W. Menkveld is nu al weer 6 jaar te Bekveld. De oudercommissie heeft terecht gemeend dit jubileum niet zonder meer de revue te laten passeren. Op vrijdag 3 december is er in zaal Concordia te Hengelo Gld een bijeenkomst belegd, waarop die 50 jaar school in woorden tekst duidelijk tot uitdrukking zullen worden gebracht. Aan alle oud-leerlingen werd een uitnodiging verstuurd, zodat deze avond ook nog een gezellige reünie kan worden. Ook werden uitnodigingen naar diverse andere instanties en personen verzonden. Mochten er nog belangstellenden zijn, die geen uitnodiging ontvingen en zich toch geroepen voelen deze avond bij te wonen, dan geldt de advertentie in dit nummer ook als oproep. Op deze avond zullen o.m. optreden de zangvereniging Soli Deo Gloria uit Bekveld  en het revuegezelschap Bomhof uit Apeldoorn.

 30 november 1971
Nieuwe verkeerssituatie
Na de reconstructie van de weg Hengelo-Vorden is men overgegaan tot de aanleg en verharding van een rijwielpad, dat inmiddels zonder enige ophef is opengesteld. Dit rijwielpad loopt vanaf het sportcomplex te Hengelo Gld tot aan de Rijksweg Vorden-Zutphen, aan de westelijke zijde van de weg. Wanneer men van genoemde zijde dit rijwielpad nadert, dient men er dus rekening mee te houden, dat dit rijwielpad in gebruik is voor fietsers en brommers. Men dient hiervan goede nota te nemen.

Uit de TTV-wereld van Bekveld
Verschillende teams van de TTV Bekveld zijn in het afgelopen seizoen bijzonder succesvol in touw geweest. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, tijdens de jaarvergadering in hotel Langeler, dat de teams in de 720 kg, 640 kg en 560 kg klasse zich aan de top hadden geplaatst met een nationaal kampioenschap. Tevens werd een 2e plaats bezet in de catch-klasse Het aan het kampioenschap verbonden uitstapje naar de Europese titelstrijd in Gothenburg (Zweden) leverde een 4e plaats voor de 720 kg en een 6e plaats voor de 640 kg op. De penningmeester kon met een batig saldo een gunstig geluid laten horen. In de vacature voor een bestuursplaats, doordat A. Steenblik zich niet herkiesbaar stelde, werd voorzien door verkiezing van G. Bretveld. De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit: P. Berenpas (voorzitter), G. Bretveld (secretaris), B. Fokkink (penningmeester), G. Bruil, R. Ruesink. De trainingscommissie staat onder leiding van G. Bruil. Ook bij de TTV ziet men in het aantrekken van jeugdploegen, de nodige versterking van seniorenteams in de toekomst. Als verenigingsaktiviteiten kwamen o.m. uit de bus: feestavond op 11 dec. in zaal Langeler en 18 dec. dropping in samenwerking met Jong Gelre. Staande de vergadering werd het scheidend bestuurslid A. Steenblik hartelijk dank gebracht voor zijn aktiviteiten in dienst van TTV Bekveld. TTV Bekveld gaat met optimisme het nieuwe trekseizoen tegemoet.

 

7 december 1971
Gerrit Wolsink gehuldigd
De trilogie aan successen die Gerrit Wolsink op zijn snelle Husqvarna op nationaal niveau behaalde werd op de feestavond van zijn supportersclub in zaal Concordia duidelijk naar voren gehaald. Doch niet alleen successen op nationaal niveau was de reden tot vreugde, ook internationaal leverde hij het afgelopen seizoen grote prestaties met als topper de 2e plaats in de Nederlandse Grand Prix, verreden te St Anthonis. Zie verder De Reclame.

Sint en Pieten te gast bij de HKW
Wanneer de verjaardag van St Nicolaas in zicht komt pleegt de goedheiligman met zijn knechten op pad te gaan en over al goede gaven uit te delen. De verre reis die hij hiervoor moet ondernemen schijn hem weinig te doen. Op zaterdag 27 nov. was de gemeente Hengelo Gld het doel van Sinterklaas en de zwarte pieten.Als bijzondere gasten van de Hengelose en Keijenborgse Winkeliersver, reed St Nicolaas deftig gezeten op rijtuig door de gemeente. Bij aankomst in Keijenborg werden de eregasten opgewacht door de muziekver. St Jan en haar tamboercorps. Alvorens de stoet zich in beweging zette richtte de voorzitter van HKW zich tot de gasten. Gaarne wees hij St Nicolaas en zijn helpers op de fraaie winkelstand van Hengelo en Keijenborg, welke allerhande biedt voor cadeau-inkopen e.d. Bij het bejaardencentrum Maria Postel werd het gevolg hartelijk toegesproken door pastoor Dijkers Zie verder De Reclame.

14 december 1971
Afsteken vuurwerk
De burgemeester der gemeente Hengelo maakt bekend, dat hij voor de periode van 28 december 1971 t.e.m. 2 jan. 1972 ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 183 onder a van de Algemene Politieverordening, tot het afsteken van wettelijk geoorloofd vuurwerk in de openlucht door personen van 18 jaar en ouder. Het is personen beneden de leeftijd van 18 jaar slechts toegestaan bedoeld vuurwerk af te steken in het bijzijn van ouders of andere daarvoor verantwoordelijke personen.

Bestrijding van de bruine rat
Onder auspiciën van de afdeling bestrijding van ongedierte van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid zal in de maand januari 1972 een algemene actie worden georganiseerd ter bestrijding van de bruine rat. Ten behoeve van deze aktie zal op het bureau gemeentewerken lokaas verkrijgbaar worden gesteld. In het kader van deze rubriek wordt gaarne de aandacht gevestigd op deze aktie, waaraan ook via de televisie de nodige aandacht zal worden geschonken. Op 25 en 27 januari 1972, telkens om 20.20 uur, zal over de beide Nederlandse zenders een toepasselijke t.v.-spot worden  uitgezonden.

21 december 1971
PROPAGANDA-FEESTAVOND VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS
In zaal Langeler hield de vereniging voor openbaar onderwijs, voorheen volksonderwijs, de jaarlijkse propagandafeestavond. Voorzitter J. Hulshoff kon in zijn openingswoord een flink aantal bezoekers  welkom heten. Daar er ter elfder ure geen spreker beschikbaar was een propaganditisch woord te spreken, was het de taak van de voorzitter om, onvoorbereid, een korte inleiding te houden. De voorzitter zei o.m. dat het met het openbaar onderwijs in deze gemeente goed gaat. De vijfde leerkracht.aan de openbare dorpsschool werd onlangs benoemd. Voorlopig zal een klas van deze school worden ondergebracht in het nu bijna gereed gekomen 2e leslokaal van de openbare kleuterschool aan de Rozenstraat. Zodra het permanente lokaal aan de lagere school gerealiseerd zal zijn, komt dan dit tijdelijke onderdak ter beschikking aan de kleuterschool. Zie verder De Reclame.

ACHTERHOEKSE PRAAT
Ze verslinden zijn verhalen met graagte, de schrijverij van Herman van Velzen. Wat velen onbekend is, is het feit dat de auteur uit Hengelo Gld komt. Onder de schuilnaam Herman van Velzen boekt de publicist Frans Roes succes tot ver over onze landsgrenzen. Al op vroege leeftijd had de heer Roes drang tot schrijven. Dit werk doet hij nu al ruim 35 jaar, zonder aan succes in te boeten. De kring van lezers wordt echter met de week groter. Ook mensen welke van huis uit, niet met het dialect zijn opgevoed, worden getrouwe lezers van Herman van Velzen zijn schrijverij in een regionaal dagblad. De hoofdpersoon in zijn verhalen vormt Aornt Peppelenkamp, die met zijn zijden petje op ( de gemoedelijkheid zelf blijvend) steeds weer wat anders beleeft. Naast dat weet de auteur voorvallen uit zijn omgeving zo boeiend op te tekenen, dat er vaak weken daarna nog om gelachen wordt. Bij de uitgever Misset verschenen van zijn hand al talloze verhalen in boekvorm. Met foto. Zie verder De Reclame.

KAMPIOENENPARADE HAMOVÉ
Dat men bij de Hengelose Auto en Motorclub HAMOVÉ van aktie houdt, getuigen o.a. de jaarlijkse motorcross, de inter-nationale wegrace en de verschillende orienteringsritten. De leden zelf zitten ook niet stil en doen ook een duidelijke duit in het zakje. Als hoogtepunt van de feestavond in een stampvolle zaal Concordia, werden diverse leden in het zonnetje gezet. Onder de kampioenen vielen zelfs drie nationale titels. Voor de derde maal in zijn crossloopbaan eiste Gerrit Wolsink de nationale titel motorcross 500 cc senioren voor zich op. Na een korte aanloop stormden Ad Ridderhof met bakkenist Walter Jansen met de regelmaat van de klok op naar het Nederlands kampioenschap zijspan junioren, met daaraan verbonden promotie naar de seniorklasse. Joh. Berendsen bekwaamde zich dit seizoen in het rijden van betrouwbaarheidsritten, zo goed zelfs, dat hij de landstitel binnen zijn bereik bracht. Gerrit te Brake vergaarde in de clubcompetitie heel wat puntjes en desondanks de vele zweetdruppeltjes was het clubkampioenschap voor hem. In minder dan één seizoen maakte Bennie Jansen promotie van de juniorklasse naar seniorklasse 500 cc, terwijl dit pas zijn  eerste seizoen was. In het trotse bezit van hun bekers en bloemen gingen de kampioenen op de foto voor de HAMOVÉ-vlag. 1e rij v.l.n.r.: Bennie Jansen, Johan Berendsen, Gerrit Wolsink, Ad Ridderhof. 2e rij v.l.n.r.: Gerrit te Brake en Walter Jansen.

28 december 1971
KOM VAN DAT DAK AF!!
Deze yell weergalmt regelmatig door de ruimte van discobar Invention te Hengelo Gld (achter Concordia, Raadhuisstraat). ’t Is nu niet direct de bedoeling dat u op het dak gaat zitten en er af komt, wanneer dit topnummer van de bar gedraaid wordt. Het slaat meer op het fraaie afdak dat boven de bar werd gebouwd, naar idee van discochef Corrie. Nee, niet Corrie en de Rekels, maar Corrie en zijn vele rechterhanden maken er een gezellige sfeer van, waar ze op af vliegen. De bar heeft in het 2e jaar van zijn bestaan al heel wat klantjes te verwerken gehad. Ter gelegenheid van  dit 2-jarig bestaan werd aan iedere bezoeker op 2e Kerstdag een fraaie en kleurige sticker uitgereikt. Gezien die gezellige sfeer zal de song ,Kom van dat dak af’ nog lang een topper blijven.

BESTUUR VOOR HTV
De Hengelose Toneelvereniging heeft nu, na een veelbelovende aanloopperiode, nog meer gestalte gekregen met de verkiezing van een bestuur. De lopende zaken, welke tot nu toe, in goed onderling overleg werden geregeld, zullen dus nu door het nieuw gekozen bestuur kunnen worden behartigd. Op een bijeenkomst in hotel Langeler te Hengelo Gld kwam de navolgende bestuursformatie uit de bus: G. Houtman, voorzitter; J. Oldenhave, secretaris; J. Hendriksen,  penningmeester; mej. M. Weustenenk en J. Roelofsen, bestuursleden.
Zoals reeds vermeld, is de eerstvolgende aktiviteit van HTV, een toneelmiddag voor bejaarden op zaterdag 8 jan. in zaal Langeler met de opvoering van het spel Riek Geesink. Ook kwamen van elders aanvragen om opvoeringen binnen van dit levensechte toneelstuk van de auteur Herman van Velzen.