Zoekplaatje 5 – Chr. Jongelingsvereeniging te Hengelo (G.)

Viering 75-jarig bestaan in 1936
Uit de Graafschap-bode 27 nov. 1936

Als inzet van de viering van dit jubileum werd Donderdagmiddag een herdenkingsdienst gehouden in de Nederl. Herv. Kerk te Hengelo (G.) ,waarbij Ds.Barbas voorging. Eerst werd gemeenschappelijk gezongen Ps.119:5 en 53. Hierna zong de Chr. Zangvereen. een tweetal liederen. Nu sprak Ds. Barbas de jubileerende vereeniging toe. Spr. zeide, dat er vandaag iets bizonders te doen is, dat is te vergelijken met een huwelijksjubileum, waarbij men echter in slechts enkele gevallen nog het gouden of diamanten samenzijn kan vieren. Een 75-jarige grijsaard kunnen we ons

moeilijk anders voorstellen dan met groeven in het voorhoofd en aangezicht, hoe aangenaam echter om te kunnen constateeren, dat de geest nog helder is. Van een helder inzicht is blijk gegeven door den 75-jarige, die de begeerte had om als inleiding van het eigenlijke programma een herdenkingsdienst in de kerk te houden.
In 1853 werd het Nederl. Jongelingsverbond opgericht, waarna in 1861 onder leiding van Ds. Bervoets hier in Hengelo de Chr. Jongelingsvereeniging werd opgericht. Deze vereeniging heeft hier door de jaren veel nuttig werk verricht.

Zij richtte ook de Zondagsscholen te Varssel en Bekveld op. Spr. diepte nog meer herinneringen op uit de geschiedenis van de vereeniging om aan ’t einde van zijn betoog den leden op te wekken om voort te blijven bouwen op het ware fundament, n.l. Christus.
Na afloop van de met veel aandacht gehouden rede werd nog gemeenschappelijk gezongen: „Een vaste Burcht”.
Om 4½ uur werd in het feestgebouw „Concordia” een druk bezochte receptie gehouden.De jubilerende Chri. Jongelingsvereen. Pred. 12: 1a te Hengelo (G.) : Op de voorste rij het bestuur, van links naar rechts: H. Zeevalking, bibliothecaris, H. Huurneman, idem, K. Maalderink, 2e Voorz., Ds. Barbas, Ere-Voorz., E.W.H. te Winkel, Voorz., E.J. Maalderink, secretaris en D. Steege, penningmeester.

Alleen vrijgezelle jongemannen mochten lid van deze vereniging zijn.
Wie kan vertellen welke heren er op deze foto staan?

Bovenste rij:

Middelste rij:
5e van links Jan Roelofsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *