3 januari 1985
AUTO- en WOLSHOP Regelink verhuist
Vanaf WOENSDAG 9 JANUARI A.S. is onze auto- en wolshop van Ruurloseweg 43 verplaatst naar Raadhuisstraat 5. Ter gelegenheid hiervan houden wij op die dag OPEN HUIS vanaf 14.00 tot 21.00 uur. Op maandag 7 en dinsdag 8 januari is onze shop aan de Ruurloseweg 43 gesloten.

1980 – 5 jaar – 1985 Reind Zweverink
Dankzij U kunnen wij dit jaar ons Ie lustrum vieren en daarom bedanken wij iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft. Om U hiervan mee te laten profiteren, geven wij in de maand januari 5 pet korting op fietsen. FIETSSPECIALIST Reind Zweverink IEKINK 8 – HENGELO GLD TEL. 05753-2888

8 januari 1985
Veldnamenonderzoek
Om het veldnamenonderzoek in de gemeente Hengelo af te ronden worden de inwoners van deze gemeente in de gelegenheid gesteld het verkregen namenbestand eventueel aan te vullen. Alsdan zullen de kadasterkaarten met daarop ingevuld de veldnamen tentoongesteld worden in de hal van het gemeentehuis. Daartoe zal het gemeentehuis op woensdag 16 jan. a.s. geopend zijn van 9.00 tot 16.30 uur. De aanvullingen zullen zo mogelijk nog in het namenbestand worden opgenomen.

NöLLE WOLSINK OVERLEDEN
Op de laatste dag van het jaar 1984 overleed in het Wilhelminaziekenhuis te Doetinchem de heer A. B. Wolsink, bij zeer velen beter bekend als Nölle Wolsink, uit Hengelo Gld. Sinds kort was hij ere-voorzitter van de Auto- en Motorvereniging Hamove uit Hengelo Gld. Ruim 24 jaar heeft hij de functie van voorzitter van Hamove met veel energie vervuld, tot hij kort te voren te kennen gaf, vanwege zijn gezondheid uit het bestuur terug te willen treden. Dit was aanleiding voor de overige bestuursleden hem voor te dragen voor de benoeming van erevoorzitter, waarmee de leden unaniem instemden. Aan de auto- en motorsport en zeer in het bijzonder Hamove, heeft hij bij zijn leven veel aandacht gewijd. Zie verder in De Reclame

SCHOOLDAMTOURNOOI: EEN SPANNENDE ZAAK
Kort voor het afgesproken tijdstip van de prijsuitreiking waren de hooggeplaatste teams Pierson A uit Hengelo en St Bernardus A uit Keijenborg nog volop in strijd gewikkeld in de finale om het schooldamkampioenschap 1984. Al jaren wordt dit tournooi afgewerkt in de Ds Piersonschool te Hengelo Gld. Een persoon die intensief betrokken is bij dit damtournooi en het werk van DCH, de Hengelose damclub, is de heer Jan Heijink. Met dezelfde bezieling weet hij ook de jeugd te inspireren. Vanuit het schooldammen heeft DCH al meerdere leden gekregen. Zie verder in De Reclame

15 januari 1985
POPPEN-EXPOSITIE IN VERZORGINGSHUIS „DE BLEIJKE”
,,Het begon in de buurt voor de gezelligheid en het groeide uit tot een grote liefhebberij”, Dat zijn de woorden van Gerdy Kremer, inwoonster van Steenderen. Zij verzorgt een expositie in het verzorgingshuis ,,De Bleijke” te Hengelo Gld. De poppen, die zij maakt zijn daar voor iedereen te bezichtigen. U kent haar misschien van de beurs Kreatief Steenderen, die in het voorjaar werd gehouden. Samen met een paar mensen uit de buurt begon Gerdy, die onderwijzeres handvaardigheid is, van jute popjes te maken. Van het één kwam het ander en nu is zij dagelijks te vinden in haar ,,hobbykelder”, waar ze haar poppen maakt. Van klei worden de gezichtjes en de handen gemaakt en ook de kleertjes maakt ze zelf. Zo ontstaat het idee van een antieke pop; zij maakt kinderpoppen met karakter en ook verschillende narfiguren. De ideeën komen uit boekjes en van haarzelf. Ze wordt ook gestimuleerd door de mensen die bij haar een cursus volgen. Deze cursussen geeft ze drie keer in de week en haar kelder is dan de cursusruimte. Veel vrije tijd gaat er inzitten. Het maken van één pop kan al 60 uur kosten, om u een idee te geven van de tijd. Zie verder in De Reclame

TONEELVER. ‘T WEERHAANTJE AKTIEF
Op 26 januari en 9 februari, twee zaterdagen, komt toneelgezelschap ’t Weerhaantje uit Hengelo Gld in ,,Ons Huis” op de planken met het plattelandstoneelspel ,,Dolle Mina’s”. Een paar ouderwetse, wereldvreemde dames erven een prachtig boerenbedrijf van hun oom. Het personeel is niet erg gelukkig met de nieuwe zuinige werkgeefsters Doetje en Soetje Gust. Groot wordt de hilariteit wanneer de dames plotseling als Dolle Mina’s ten toneel verschijnen en op vrijerspad gaan. Jong en oud zullen ongetwijfeld veel plezier beleven aan dit kluchtige blijspel. De aanvang van beide avonden is 8.00 uur.

WINTERVOEDERING
’s Winters hebben veel dieren moeite met het vinden van voedsel. De mens moet dan helpen door te gaan voeren. Er zijn verschillende plaatselijke en regionale organisaties die zich daar voor inzetten, maar ook veel particulieren. Dat is een goede zaak, mits het ook maar goed gebeurt. Want niet alle voedsel is geschikt voor alle dieren en over het voederen zelf en de voerplaats is ook nog het een en ander te zeggen. Vandaar dit bericht met enkele tips voor een verantwoorde voedering. Zie verder in De Reclame

22 januari 1985
WONINGBOUW IN 1984 IN HENGELO GLD
In de gemeente Hengelo Gld werden in 1984 in het dorp 23, in Keijenborg 10, in Varssel 2, in Veldhoek 1 en het buitengebied 2 woningen gebouwd. Een totaal van 38 stuks. Afgebroken of onttrokken aan de voorraad 5 woningen, zodat in 1984 de woningvoorraad met 33 toenam. Per 1 januari 1985 zijn in aanbouw: dorp 24, Keijenborg 14. In totaal 38 woningen. Toegewezen contingenten gesubsidieerde woningen voor het jaar 1985: 61 stuks. In dit aantal zit de 6 extra-toewijzing over 1984, te bouwen in het plan Oosterwijkse Vloed. Binnenkort zal beslist worden op welke wijze het contingent 1985 gerealiseerd zal worden.

LEO TE WOERD NIEUWE TRAINER BIJ DE V. EN A.V. „PAX”
Met ingang van het seizoen 1985-1986 neemt Leo te Woerd uit Beltrum het roer over als trainer bij de voetbalver. Pax uit Hengelo Gld. Dit als opvolger van Georg Peters uit Neede, die 2 seizoenen bij Pax was en wiens contract aan het eind van het seizoen niet meer wordt verlengd. De nieuwe trainer van Pax is 34 jaar en is werkzaam als afdelingschef bij de Grolsche bierbrouwerijen in Groenlo. Zie verder in De Reclame

UNICEF-CONCERT HARTVERWARMEND CULTUREEL GEBEUREN
Het plaatselijk comité van Unicef Nederland heeft een goede wil gekweekt in de gemeente Hengelo Gld met de uitnodiging mee te werken aan het jaarlijkse nieuwjaarsconcert in sporthal ,,de Kamp”, heeft ook het geven van dit concert inmiddels een Met als doel gelden bijeen te brengen voor Unicef doel, namelijk de samenwerking tussen de diverse culturele verenigingen binnen de gemeente Hengelo. Op misschien een enkele uitzondering na hebben alle verenigingen en medewerkenden er veel zin in om aan het begin van het nieuwe jaar, mee tewerken aan het Unicef-concert. Dit werkt als een bindend element, tot plezier van iedereen, zowel verenigingen als publiek. Zie verder in De Reclame

29 januari 1985
CHR. ZANGVER. LOOFT DEN HEER BENOEMD EEN DRIETAL ERELEDEN
De chr. zangvereniging Looft den Heer hield haar jaarlijkse vergadering in „Ons Huis” voor de eerste maal onder leiding van haar nieuwe voorzitter, de heer A. Scholten. Vanwege hea overlijden van het bestuurslid mevr. B. Lubbers-Stoltenborg in het afgelopen jaar, werd een ogenblik stilte in acht genomen hiermee werd zij herdacht. Dit was een schaduwzijde voor de vereniging, ondanks een goed jaar met veel optredens naar buiten en medewerking aan het Unicef-concert. Aan aktiviteiten staat de zangers en zangeressen o.m. te wachten medewerking aan kerkdienst, winterzangersavond, medewerking aan een zomerzangavond, gezamenlijk kerstconcert Hengelose koren, kerstnachtdienst in de Remigiuskerk. Zie verder in De Reclame

CRESCENDO BEREIDT ZICH VOOR OP HET GOUDEN JUBILEUM
In de jaarvergadering van de chr. muziekvereniging Crescendo lag nadrukkelijk het accent op het gouden jubileum, dat de vereniging herdenkt in 1985. Hiervoor zijn door het bestuur en jubileumcommisse tal van aktiviteiten uitgewerkt. Na opening met gebed en voorlezing van Psalm 150 memoreerde voorzitter de heer J. W. Wagenvoort dat het afgelopen jaar vrij rustig was verlopen voor de vereniging, maar dat 1985 een extra belangrijk jaar wordt. Zie verder in De Reclame

JAARVERGADERING NVEV
Pres. mevr. J. Versteege-Eskes wenste in haar openingswoord alle aanwezigen (plm 150) een heel gezond en goed 1985. De agendapunten werden vlot afgewerkt en er trad geen bestuurswijziging op. Het afgelopen boekjaar werd met een batig saldo afgesloten en door de kascommissie goed gekeurd. Het jaarverslag 1984 was weer door mevr. Geertsma Driebergen op rijm gemaakt. Helaas kon zij door ziekte zelf niet aanwezig zijn. Na het officiële gedeelte van de avond werd het woord gegeven aan mevr. Gusinklo-Waninge van vishandel „Hengel” uit Hengelo Gld. Op voortreffelijke wijze hield zij een betoog over het produkt vis. Vele vissoorten passeerden de revue. De stokvis, dat in Hengelo met de kermis traditiegetrouw veel wordt genuttigd, werd uitvoerig besproken en ook andere soorten kwamen aan bod. Zie verder in De Reclame

STRATENSCHIETTOURNOOI 1985
Dit evenement was in 1984 een bijzondere gebeurtenis. Immers toen werd het Ie lustrum gevierd. De wedstrijd was een enorm succes. Niet in het minst omdat maar liefst 48 teams deelnamen. Een reden voor de SV Willem Teil om op de oude voet voort te gaan. Nou ja, niet helemaal. Weliswaar hebben de wedstrijden weer dezelfde vorm als andere jaren. Wat afwijkt is de prijstoekenning. Werd in de vorige jaren enige malen aan alle deelnemers een herinnering uitgereikt, dit jaar zal dat niet zo zijn. Zie verder in De Reclame

OVERZICHT LOOP DER BEVOLKING 1984
Het aantal inwoners per 1 januari 1984 bedroeg 8121. Er werden 87 kinderen geboren en er overleden 71 •personen. Er kwamen 240 personen in Hengelo Gld wonen en er vertrokken 201. Het aantal inwoners per 31 december 1984 werd voorlopig vastgesteld op 8176. Er vonden 226 binnenverhuizingen plaats, er werden 55 huwelijken gesloten en 2 echtscheidingen ingeschreven. Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat het inwonertal van de gemeente Hengelo Gld met 55 personen is toegenomen.

Kinderkoor “Les Enfants”

5 februari 1985
“t WEERHAANTJE” BOEKT SUCCES
Op zaterdag 26 jan. j.l. gaf toneelgezelschap ’t Weerhaantje uit Hengelo Gld de eerste opvoering van dit jaar in een zo goed als geheel bezet „Ons Huis”. Opgevoerd werd het plattelandstoneelspel ,,Dolle Mina’s” van C. Hoekstra-Kloosterhuis. De degelijke voorbereiding onder regisseur Han Oldenhave, heeft een bijzonder succesvolle avond opgeleverd. In het stuk worden de toeschouwers verplaatst naar een prachtig boerenbedrijf, dat een paar ouderwetse wereldvreemde dames erven van een oom. Het personeel is niet erg gelukkig met de nieuwe zuinige werkgeefsters. Groot wordt de hilariteit wanneer de dames plotseling als dolle mina’s ten tonele verschijnen en op het vrijerspad gaan. De 2e opvoering vindt plaats op zaterdag 9 febr. a.s.

KPO – KEIJENBORG
Op de jaarvergadering van de KPO Keijenborg Hengelo in ,,de Horst” legde de secretaresse mevr. A. Haggeman-Coobs na een periode van 12 jaar, haar functie neer. Ondanks sterk aandringen van bestuur en leden bleef mevr. Haggeman bij haar besluit te stoppen. Uit waardering voor het vele werk dat door haar verricht werd, werd haar een enveloppe met inhoud aangeboden, waarna ze van ieder lid een roos ontving. Zie verder in De Reclame

FINALE STRATENVOLLEYBALTOURNOOI
Het de afgelopen weken gehouden stratenvolleybaltournooi in sporthal ,,de Kamp” te Hengelo Gld en georganiseerd door de volleybalvereniging DVO, beleefde vrijdagavond 25 jan. een daverende afsluiting met de finales. Hoewel het heel voorzichtig begon, is het nu bij de achtste keer een groot opgezet tournooi geworden. Deden er in 1984 53 teams mee, ditmaal deden er 65 teams mee. Een geweldig aantal dus. De organisatie was bij DVO in vertrouwde handen en ruim 40 scheidsrechters begeleidden het tournooi prima. Gerrit ten Bokkel bracht names de aktiviteitencommissie de dank over aan de vele medewerkers en spelers en speelsters. Wethouder Th. Hooman wees op het grote belang van het stratenvolleybal als bindend element. Uit zijn handen mochten de diverse aanvoerders de prachtige prijzen in ontvangst nemen. Quick Sportschoenfabriek trad op als sponsor van het tournooi. Zie verder in De Reclame

GEMEENTE HENGELO BIEDT EIGENAREN VAN GROENELEMENTEN IN HET BUITENGEBIED GRATIS HULP BIJ BEHEER EN ONDERHOUD
In 1985 wordt door de provincie aan de gemeente Hengelo Gld een eenmalig subsidiebedrag verstrekt om de landschapselementen als houtwallen, singels, en boomgroepen binnen de gemeentegrenzen in stand te houden. De onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd, onder begeleiding van Grontmij N.V., met hulp van jeugdige werklozen. De werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: alle vormen van achterstallig onderhoud het bosbouwkundig verantwoord beheer de instandhouding of vervanging van bijvoorbeeld afrasteringen. Aan de onderhoudswerkzaamheden zijn voor de eigenaren/gebruikers geen kosten verbonden. Wel wordt ervan uitgegaan, dat zij zorgdragen voor een onbelemmerde uitvoering van de werkzaamheden. Zie verder in De Reclame

ROEL EN LIEN KREUNEN BENOEMD TOT ERE-LEDEN
Op de algemene jaarvergadering van de VMC de Veteraan Motoren Club, in Doorn, werden Roei en Lien Kreunen benoemd tot ere-leden van de VMC. De motivatie was het 30-jarig lidmaatschap van” de 30 jaar bestaande vereniging en de organisatie van de internationale veteraan motorenrally’s, die dit jaar voor de 20e maal in Hengelo Gld georganiseerd wordt. Ook voor hun inspanningen om de veteraan motorcrosses van de grond te krijgen, was een reden voor de benoeming. Tijdens de vergadering werd een ogenblik stilte in acht genomen vanwege het overlijden van de Hengelose motorsportstimulator Nölle Wolsink.

BEDRIJFSTAFELTENNIESTOURNOOI HETAC
Op een drietal maandagavonden heeft de tafeltennisvereniging HETAC uit Hengelo Gld het derde bedrijfstafeltennistournooi afgewerkt. Aan dit tournooi waaraan zowel bedrijven als recreantengroepen deelnamen, bewijst wel haar waarde. Iedereen was er unaniem over eens dat het een prettige aangelegenheid was. Het poulesysteem werkte goed, want hierdoor kwam iedere team elke wedstrijdavond aan tafel. Vijftien ploegen streden vaak op het scherp van de snede om de overwinning, maar geen moment werd de sportiviteit uit het oog verloren. Zie verder in De Reclame

CHINEES-INDISCH RESTAURANT DE CHINESE MUUR
Alweer ruim twee maanden geleden vestigden wij ons in Hengelo Gld. Met vreugde mochten wij constateren dat er een ruim vertrouwen in ons is gesteld. Dit stemt ons tot grote dankbaarheid. De prettige ontvangst en de grote aanloop bij de opening waren geweldig. Heel veel dank voor alle goede woorden en attenties. Zie verder in De Reclame

Melgers

12 februari 1985
PRIJSWINNAARS BIJ AH knip-, plak- en kleurwedstrijd (zie foto)
De 7-jarige JEROEN HOEBINK, Hummeloseweg te Hengelo Gld en de 12-jarige JUDITH TIELEN, Velswijkweg te Velswijk zijn de winnaars van de eerste prijs geworden in de grote AH knip-, plak- en kleurwedstrijd die in januari in het AH filiaal in Hengelo Gld werd gehouden. De wedstrijd werd gespeeld in de leeftijdscategorieën 4 t.e.m. 7 jaar, met als eerste prijs een Philips radio-recorder en 8 t.e.m. 12 jaar met als eerste prijs een Philips stereo-radio-recorder. De tweede prijs ging naar Astrid Wentink Meidoornstraat en Gardien Nijland, Kerkekamp. Zij ontvangen een stereo walkman. Verder zijner door de jury nog 12 derde prijzen aangewezen. Zij ontvangen allen een oprolbare Rolykit tekendoos. De namen van de winnaars en van deze derde prijzen zijn op het raam van het filiaal in de Raadhuisstraat bekend gemaakt. De prijzen kunnen in de winkel afgehaald worden.

Carnaval De Zwaan

19 februari 1985
HAMOVE-FILMTEAM HEEFT HAAR PROGRAMMA WEER KLAAR
Het filmteam van de Hengelose Auto en Motorver, Hamove heeft haar programma weer klaar. En dat het een goed programma is, bewezen wel de cijfers van vorig jaar. Toen kwamen meer dan 1000 mensen op de toen gehouden beide avonden kijken. Gezien dit succes en om nog meer mensen de mogelijkheid te bieden de films te gaan zien is besloten om nu 3 dagen uit te trekken voor de vertoning. De avonden van maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 februari zijn nu uitgetrokken om het.-programma op het scherm te brengen, terwijl woensdagmiddag 27 februari speciaal voor de jeugd films worden vertoond. Zie verder in De Reclame

HENGELOSE TONEEL VERENIGING HTV KOMT MET STUK VAN HERMAN VAN VELZEN
Met de successen van het vorige stuk nog in gedachten is de Hengelose Toneel Vereniging HTV weer begonnen met het instuderen van een nieuw stuk. Dat belooft weer een klapper te worden. De keus is gevallen op een van de toneelstukken van de overleden Hengelose schrijver Herman van Velzen. Het al vele malen in deze regio opgevoerde spel Riek Geesink is in het programma opgenomen. Het is een spel waarin de nostalgie hoogtij viert, iets wat in deze moderne gejaagde wereld goed van pas komt. Het toneelstuk speelt zich af direct na de oorlogsjaren. Zie verder in De Reclame.

EERSTE FASE VELDNAMENONDERZOEK AFGEROND
Het was een geluk dat een tweetal voortvarende jonge mensen in de persoon van G. Harmsen en B. Menkveld, uit Hengelo Gld, beschikbaar waren om het veldnamenonderzoek in de gemeente Hengelo Gld ter hand te nemen. Na een wat aarzelend begin hadden ze al weldra de slag te pakken en togen ruim een jaar op pad, om gebiedsdelen in kaart te brengen en veldnamen op papier te krijgen. Hierbij ontstonden vaak heel boeiende gesprekken. Tijdens een bijeenkomst in de raadszaal van het Hengelose gemeentehuis, boden de beide ,,veldwerkers” hun bevindingen aan het gemeentelijke college aan. Toen indertijd de heren G. Ruesink en B. Harmsen vanwege hun ervaringen bij de ruilverkavelingsplannen, het idee van veldnamenonderzoek aankaartten, vonden zij bij de gemeente een gewillig oor, In samenwerking met het gemeentelijk apparaat en de heer H. Krosenbrink van het Staring-instituut te Doetinchem, werd er een redelijk produkt op tafel gelegd en de eerste fase van het veldnamen onderzoek afgerond. Zie verder in De Reclame

26 februari 1985
WERELDGEBEDSDAG
Vrijdag 1 maart wordt ook in Hengelo Gld de wereldgebedsdag gehouden. ’s Morgens om 10.00 uur in ,,De Bleijke” en ’s avonds om 19.30 uur in de R.K. Kerk. Hier verleent het R.K. jongerenkoor medewerking. Iedereen is van harte welkom. Het motto is: gebed een kracht in de wereld. De voorbede is een bijbels gegeven. Zich biddend inzetten voor anderen. Op die eerste vrijdag in maart zijn we één in geloof, één in liefde, één in hoop, één in gebed voor God’s wereld. Een uniek gebeuren.

RECREATIEF BADMINTON
Binnenkort is recreatief badminton ook mogelijk – op de woensdagmorgen in sporthal ,,de Kamp”. In het kader van Stimulering Sportdeelname zal de badmintonclub HBC in samenwerking met de werkgroep Stimulering Sport deze mogelijkheid bieden op recreatief niveau. Er is deskundig kader aanwezig. Belangstellenden kunnen vanaf woensdag 6 maart elke woensdag terecht in de sporthal van 10.00-11.30 uur. De eigen bijdrage is zeer laag gesteld. Deelnemers dienen zelf voor sportschoenen te zorgen. Er zijn rackets aanwezig. Alle gewenste inlichtingen bij tel. 05753-2736 en 1541.

ALGEMENE LEDENVERGADERING HAMOVE
R. Kreunen benoemd tot voorzitter Op de algemene ledenvergadering van de Hengelose Auto- en Motorvereniging Hamove is in de vacature door het overlijden van de heer A. B. Wolsink (Nolle) de heer R. Kreunen door de vergadering benoemd als voorzitter. Deze algemene ledenvergadering werd gehouden op donderdag 21 febr. in clublokaal v.d. Weer. Met het bekende Hengelose kwartiertje erbij opende de tot dan toe waarnemend voorzitter Kreunen de vergadering en heette allen hartelijk welkom In zijn openingswoord herdacht hij de onlangs overleden ere-voorzitter Nolle Wolsink en werd een ogenblik stilte in acht genomen te zijner gedachtenis. Zie verder in De Reclame

5 maart 1985
OPENING RECLAMESTUDIO Stef Geurtzen
In een tijd waar veel gesproken wordt over economische recessie, werkloosheid, uitzichtloosheid, zijn er altijd weer mensen, die positief over hun toekomst denken en daar keihard voor willen werken. Stef Geurtzen uit Hengelo Gld is zo iemand. Door hard werken, studie en goede contactuele eigenschappen, heeft deze grafisch ontwerper zich tot een niveau opgewerkt waarop hij het aandurft ,,voor zichzelf” te beginnen en op 1 maart opende hij dan ook zijn reclamestudio aan de Hummeloseweg 35: een lichte, praktische werkruimte, met aangesloten een doka, waar hij zijn reclame-ontwerpen voor handel, industrie, maar ook voor verenigingen en particulieren kan uitwerken. Stef werkt in breed verband en ontwerpt huisstijlen, reclamepakketten, verpakkingsontwerpen, vrachtwagenreclame. Hij werkt op een dusdanige wijze dat zijn ontwerpen regelrecht naar de drukker kunnen. Stef maakt niet alleen ontwerpen, maar hij geeft in voorkomende gevallen ook advies en vele zaken en verenigingen in Hengelo Gld hebben aan hem hun herkenbare vignet te danken.

FILMAVONDEN HAMOVE

Vorige week maandag-, dinsdag- en woensdagavond heeft het filmteam van Hamove, bestaande uit Ruud Kreunen, Albert Jansen en Jean Kreunen hun produktie van een jaar film aan het publiek getoond. ’s Woensdagsmiddags werd voor de jeugd een leuk programma gedraaid, waarbij de toeschouwertjes dolenthousiast waren. Dat het de moeite waard was, bewijst wel het feit dat drie avonden de zaal nagenoeg vol zat. Zeer mooie beelden van de cross op ’t Zand en nog mooiere beelden van de wegrace op de Varssel-Ring zaten in het programma, onderbroken door de verschillende filmgrappen die in de breinen van de heren filmers waren ontstaan. Veelal situaties waarbij flink gelachen kon worden. Ook een groot aantal prachtige dia’s werden getoond, waarbij vele leden van Hamove herkenningspunten zagen. De film uit de oude doos, van 20 jaargeleden over de cross en de toertocht, viel ook in de smaak. Aan het eind van het programma kondigde het filmteam de nieuwe film, die gemaakt gaat worden aan. Deze zal gaan heten: Leo Lont, de neef van James Bond. Dat zal me wel weer wat gaan worden. Onthoud het maar, dat mag u volgend jaar beslist niet missen!

Hamove Zijspannen

Jean Kreunen museum ’40-’45

12 maart 1985
Aerobic-dancing en Jazz dans Sportschool HIPPMANN
Wilt U uw conditie vóór de zomer op peil brengen en houdt U van vlotte muziek, dan is aerobic-dancing net iets voor U! NIEUW! Nu ook op woensdag van 18.00-19.00 uur en 20.30-21.80 uur Jazz-dans Ben je plm 6 tot plm 10 jaar oud? Let dan even op: Kan jij ook zo moeilijk stil blijven staan als je leuke muziek hoort? Dan is dit net iets voor jou Lekker dansen op moderne muziek, en wat dacht je van spelletjes op muziek? Kom dus gerust langs op woensdagsmiddag van 3 tot 4 uur, enneh, jongens zijn ook van harte welkom. van 15.00-16.00 uur leeftijd 6 tot 10 jaar van 19.15-20.15 uur vanaf 14 jaar en ouder Fitness overdag Wilt U geen spierballen kweken, maar gewoon uw conditie en uw figuur verbeteren, doe dan fitness. dinsdag 10.00-11.30 uur vrijdag 10.00-11.30 uur. Hummeloseweg 7 – HENGELO GLD

19 maart 1985
HOGE KLASSERING VOOR JEUGDPLOEG JUDO VAN SPORTSCHOOL HIPPMANN
Sportschool Hippmann, vorig jaar gevestigd aan de Hummeloseweg te Hengelo Gld, beschikt al enige tijd over een jeugdploeg Judo. Nog onlangs werd met overtuigende cijfers gewonnen van Haaksbergen en Zevenaar. De jeugdploeg van sportschool Hippmann bestaat uit de volgende personen: Manus Peppelinghausen, Tako in ’t Veld, Mark Boot, Christiaan Ostermeier, Tim Geurtzen en Bernd ter Braak.

UN MENSE ZIEN ZIN IS UN MENSE ZIEN LEAVEN
Sommige luu holt t’r merkwaardige gewoonten op noa. Ij’luu heb allemoaele Aornd Peppelenkamp wel e kend van Herman van Velzen. Noa ieder arfhuus slepp ene un karre noar zien onderkommen bastens vol pröttel, dat noaderhand van ellende uut mekare viel en woar Geerte nog dagenlang oaver lei te schelden en te racheln. Zo geet ut Manus Rap ok. Hi’j dut zien name alle eer an, want ’t is un vluggen bliksem. Hi’j grip alles wat naegellös is, hi’j is un vezamelaar van old grei en ondinger, woar gin zinnig mense wat in zut. ’t Spul lig links enrchs um de keet en opruumen, ho moar! Zie verder in De Reclame

GEEF GUL VOOR ‘T KLEINE SPUL
Bovenstaande kreet is ook dit jaar weer de leus van de koekverkoop-aktie, die georganiseerd wordt door de peuterspeelzaal HOPZA uit Hengelo Gld. Op vrijdag 22 maart komt een van de leidsters, een ouder van één van de peuters of een bestuurslid bij u aan de deur om heerlijke koek (en) te verkopen. De opbrengst van deze aktie zal, na aftrek van de kosten, ten goede komen aan de peuterspeelzaal Hopza. Geef (koop) dus gul voor ’t kleine spul!

26 maart 1985
DAMCLUB HENGELO 50 JAAR
Op 14 augustus 1985 bestaat DCH 50 jaar. Een halve eeuw is het geleden dat enkele enthousiastelingen hun geliefde damsport in verenigingsverband gingen beoefenen. Een van deze pioniers, Jan W. Heijink, is nog steeds aktief lid en ook bestuurslid. Momenteel bestaat het bestuur uit: Herman Luimes voorzitter, Bertus Harkink, secretaris, Tonny Hoebink, penningmeester, Jan Heijink, Gerrit Halfman, Jaap vos en Harry Vos, leden. Er zijn thans ca. 50 leden, verdeeld in 25 senioren, 10 aspiranten en 15 pupillen. Daarnaast wordt met 2 teams aan de bondscompetitie deelgenomen. Ook aan diverse tournooien wordt deelgenomen. Zo werd het lid Jan Vissers onlangs kampioen van; Gelderland 1e klasse sneldammen. Ook het damtournooi voor de basisscholen wordt steeds door DCH verzorgd. Zie verder in De Reclame

JEUGD BADMINTON INSTUIF VAN BADMJNTONCLUB VELDHOEK
Op woensdagmiddag 10 april wordt van 2 tot 4 uur door de badmintonclub Veldhoek een jeugdbadminton instuif georganiseerd. Deze middag is bedoeld om de jeugd van 8 tot 16 jaar kennis te la ten maken met de mooie badminton sport en wordt gehouden in sporthal de Veldhoek. De jongelui die willen deelnemen dienen zelf voor sportschoenen te zorgen, de vereniging zorgt voor rackets. Opgave voor deze middag is niet nodig, dus kom gerust een kijkje nemen. Zie verder in De Reclame
GEZAMENLIJKE UITVOERING VAN GOUDEN ZANGVER. SOLI DEO GLORIA EN MUZIEKVER. CRESCENDO
Zaterdagavond 16 maart gaven de chr. muziekver. Crescendo en de chr. zangver. Soli Deo Gloria, die beiden dit jaar 50 jaar bestaan, in sporthal ,,de Kamp” een zeer geslaagde jubileum-uitvoering. Het was alleen jammer dat niet veel meer publiek op deze uitvoering is afgekomen, dan er nu was. Het was een avond van fijne zang en muziek en het was zoals lady-speaker mevr. Koldenhof aan het eind van het programma zei, jammer dat het weer afgelopen was. ,,Ging het nog maar even door”, was haar verzuchting. Zie verder in De Reclame

HKM vlag

2 april 1985
Zeskamp ORANJEFEEST 1985
Voor de komende Oranjefeesten heeft het Oranjecomité een voorlopig programma samengesteld. In dit programma is opgenomen een optocht die in het teken zal staan van 40 Jaar bevrijding. Gezien het karakter van de optocht, verzoekt het comité verenigingen, buurtschappen en scholen, met wagens en of voertuigen hier aan deel te nemen) Ook zal de traditionele Zeskamp worden gehouden. Groepen kunnen zich hiervoor al opgeven in sporthal „de Kamp” bij dhr. B. van Petersen. Leeftijd vanaf 16 jaar. Naast de Zeskamp zal er ook een jeugdzeskamp worden georganiseerd. Ook hier kunnen groepen van 6 personen zich melden bij dhr. B. van Petersen. Leeftijd 12 t.e.m. 15 jaar. Voor het volledige programma hoopt het Oranjecomité ook dit jaar weer een Oranje-krant uit te brengen.

QUINTUS HEREN HANDBAL NAAR HOGERE SFEREN
Driemaal is scheepsrecht is van toepassing op het eerste herenteam van de handbalver. Quintus uit Hengelo Gld. Hun pogingen om een trapje hogerop te komen is gelukt. Via een 2e plaats werd promotie afgedwongen naar de 2e klasse afd. Gelderland. Als men rekent dat het team drie jaar geleden verhuisde van de 4e naar de 3e klasse, dan is er regelmatig opgeklommen. Zeker dit seizoen 14 werden de trainingen van Gerry Evers uit Zelhem prestatiegericht gehouden, hetgeen in genoemd resultaat tot uitdrukking kwam. Zeker ten tijde van het voetballoze tijdperk was de belangstelling bij de thuiswedstrijden groot. Gezien de verbetering in het spel moet het volgens de veelal rijzige kerels uit het herenteam, ook gelukken iets hoger te reiken. Vergeleken naar de vooruitgang in het spel het afgelopen seizoen, rekent met op een volwaardig meedraaien in de 2e klasse.

SHOWROOM VAN 6OOM2 VOOR AUTOBEDRIJF AD RIDDERHOF
Met het binnenrijden van een prachtige oude Peugeot opende autobedrijf Ad Ridderhof aan de Bleekstraat te Hengelo Gld een nieuwe showroom. De grote behoeft die er bestond om de klanten op waardige wijze de auto’s te kunnen tonen, is hiermee grotendeels bevredigd. Burgemeester de Boer werd met zijn echtgenote de showroom ingereden door een zwager van de eigenaar, Hein Jansen, in een Peugeot van 1932. Zie verder in De Reclame

Slijpinrichting “De Kei”

10 april 1985
NATIONAAL JEUGD FANFARE ORKEST KOMT NAAR HENGELO GLD
Met het herdenken van het 50-jarig bestaan heeft de chr. muziekver. Crescendo een reeks van aktiviteiten op touw gezet. Na het meer dan geslaagde jubileumconcert in de maand maart, zijn nu de ogen gericht op de komst naar Hengelo Gld van het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest o.l.v. Piebe Bakker. Dit jeugdorkest, opgericht in december 1959, gaat dan een concert verzorgen op vrijdag 10 mei a.s. in sporthal ,,de Kamp” te Hengelo Gld, aanvang 8 uur ’s avonds. De samenstelling van het korps bestaat uit Jongens en meisjes in de leeftijdsgroep van 14 t.e.m. 22 jaar. Zie verder in De Reclame

GARAGE VAN UUM GAAT OVER IN ANDERE HANDEN
Frans van Uum te Keijenborg heeft zijn garage van de hand gedaan. Het was voor hem bij gebrek aan een opvolger moeilijk om in de zaak te blijven investeren en in de persoon van Jan Kemp heeft hij een waardig opvolger gevonden. Hoewel Kemp ,,import” is, heeft hij zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een echte Keijenborger. In 1970 begonnen als monteur in een toeringcarbedrijf en later in personenauto’s, heeft hij zich goed ontwikkeld. Omdat zijn vrouw op boekhoudkundig gebied zeer bedreven is en niet te beroerd is om eventueel aan de pomp te gaan staan, durven ze het samen wel aan. Frans van Uum zal nog een tijdje in de zaak blijven om de klanten aan Jan voor te stellen. Allereerst gaat hij de zaak wat opknappen, ook de fietsenreparatie blijft gehandhaafd, zodat de Keijenborgers er niet voor ,,buiten de deur” hoeven te gaan. Op 28 juni a.s. hoopt Jan Kemp zijn bedrijf officieel te openen.

DE BEVRIJDING VAN HENGELO GLD (een persoonlijke indruk van J.T.)
1 april 1985 was het 40 jaar geleden, dat ons Hengelo Gld werd bevrijd door de Canadese troepen, ’t was een mooie zonnige dag. Omdat het 1 april 1e Paasdag was, hadden wij in de Willibrorduskerk een heel plechtige viering. Ons zangkoor was uitgebreid met veel zangers uit de Betuwe (evacués) Kapelaan Batenburg had er alles aan gedaan om er een feestelijk gebeuren van te maken. Hij was de assistent-plaatsvervanger van pastoor Verheuvel die ernstig ziek was (door een beroerte getroffen). Als pas beginnend dirigent zou het deze dag mijn eerste officiële optreden worden en de muzikale kapelaan had mij goed geïnstrueerd en bijgestaan om met dit grote koor goed te kunnen werken. Van deze man en enkele muzikale patersonderduikers heb ik op kerk-muzikaal gebied veel geleerd. We stonden in de kerk vanwege plaatsgebrek op onze koorruimte en we zouden een mis zingen van Perosi een bekend Italiaans priester-componist, die prachtige muziek gecomponeerd heeft. Er was een beetje deining in de kerk, hij zat tjokvol; door een of ander gerucht ontstond er beroering, er werd gefluisterd, de Duitsers trekken zich terug, maar ze zijn een razzia aan het houden en nemen alle mannen mee. Ik kan me herinneren dat we de Kyrie (het eerste /gezang van de mis) gezongen hebben en we zouden aan het Gloria beginnen, maar nadat de eerste maten verstreken waren, verstomde de hele groep zangers, het volk begon de kerk uit te lopen en ook wij zochten een goed heenkomen. Een kwartier later zaten wij met een groepje in de bossen van ’t Kervel. Hoe het verder is gegaan in de kerk laat zich raden, ’t werd een stil misje met een klein groepje angstige mensen, die onverstoorbaar zijn blijven bidden en smeken, dat alles maar goed zou aflopen. Toen wij na enige tijd niets hoorden, zijn wij weer op het dorp aangegaan en waren even later thuis. In de verte was een hevig kabaal en geknal en het kwam steeds dichterbij. De meeste mensen zaten in kelders of gegraven gaten in de grond. Wij jongeren hadden een loopgraaf gemaakt achter de houtmijt (stookmateriaal voor de bakkerij) en lagen daar goed beschut. In de tuinen in de buurt achter de huizen liepen Duitse soldaten met geweren en pantservuisten. Er was geen verband meer in de troepen en ze opereerden op eigen houtje. Ze verwachtten iets uit het oosten vanaf de Aaltenseweg en daar was al hun aandacht op gericht. En inderdaad de eerste Canadese tanks kwamen uit die richting. Ze hadden de Duitsers opgemerkt, want even later vlogen de kogels over ons heen. Als er even een pauze was, hoorden we buurman Köhler tegen de Duitsers zeggen: Gehen Sie doch weg en dat herhaalde hij vele malen. Zij gingen de straat op om zich over te geven. Er waren verderop schermutselingen bezig. We zagen een dode Duitser op straat liggen met verspreid kinderspeelgoed (zielig denk je dan, ook een jonge vader). Een paar fanatiekelingen onder de Duitsers hadden op het laatste moment nog een kanon afgeschoten en verder liep het gebouw van de coöperatie schade op. Wat het dorp Hengelo betreft is de bevrijding tamelijk rustig over ons gekomen, zo niet de Keijenborg, waar de Duitsers in de Boerenbond ’n wagen met munitie tot ontploffing (brachten en dood en verderf zaaiden. 5 doden onder de burgerbevolking. Toen de Canadezen ons dorp binnentrokken was er een enorme feestvreugde; voor allen het grootste moment in hun leven, maar Voor velen vermengd met ontzetting, ontreddering en diepe droefenis. Je beseft dan eigenlijk pas wat vrijheid is na jarenlange onderdrukking. Dat werd in een gezamenlijke manifestatie door de gehele bevolking tot uitdrukking gebracht bij monde van de diverse geestelijke herders, een uiting van dankbaarheid jegens God, dat voor ons de oorlog ten einde was.

EERSTE GEDEELTE BOUWPLAN OOSTERWIJKSE VLOED IN UITVOERING De wens tot uitbreiding van het aantal woningen in Hengelo Gld is gesitueerd in het plan Oosterwijkse Vloed. De totale uitbreiding is gepland op zo’n 450 woningen. Met het 1e gedeelte van dit bouwplan is nu gestart, gelegen tussen de Berkenlaan en Aaltenseweg. Door de Kon. Stevin-groep wordt het terrein nu bouwrijp gemaakt met uitzetting van de wegentracé’s en de aanleg van riolering. Met het uitzetten van de bouwkavels wordt zo spoedig mogelijk begonnen en er zijn plannen om vóór de zomer met de bouw te beginnen. De eerste huizen komen vanaf de Berkenlaan. In het bouwplan komt een gevarieerde bebouwing: premiebouw, woningwetbouw en vrije sector.

Zomerzegels

16 april 1985
BADMINTON OVERDAG SLAAT AAN!
De onlangs opgerichte werkgroep S.S.D. (stimulering sportdeelname) wil in samenwerking met de meer dan 30 sportverenigingen die de gemeente Hengelo rijk is, een groter deel van de bevolking in de gelegenheid stellen zich sportief te ontspannen. Zo is in maart j.l. in samenwerking met H.B.C, het project badminton overdag van start gegaan, welk project in een behoefte blijkt te voorzien. Vol enthousiasme wordt gesport onder deskundige leiding op de woensdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur. De aanwezigen zijn enthousiast en u kunt dat ook worden als u de ,,stoute schoenen” aantrekt (gympies mag ook) en u op weg begeeft naar ,,de Kamp” Geen racket, geen partner? Geen probleem, wij zorgen ervoor dat u aan het spelen komt. Kom erbij mannen en vrouwen van 16 tot 80 jaar, nu is er nog ruimte. Gewoon doen. Voor inlichtingen: Lucy Brugman, tel. 05753-2736.

CJV „JONG HENGELO” 1945-1985
Het CJV heeft in Hengelo Gld 4 groepen. De groepen variëren in leeftijd. Er zijp twee groepen van 8 tot 10-jarigen en twee groepen van 11- en 12 jarigen. Elke avond (van 18.30 tot 20.00 uur) is er wel een groep in jeugdcentrum ,,De Waoge”. Op die avonden worden er veel leuke dingen gedaan zoals handenarbeid, spelen tekenen enz. Dit jaar bestaat het CJV ,,Jong Hengelo” 40 jaar. Ter gelegenheid van dit feit zullen de leden op vrijdag 19 en zaterdag 20 april een musical opvoeren in „Ons Huis” en de aanvang is 19.30 uur. Voor de musical, worden er films vertoond over het jeugdwerk in Hengelo en de vakantiekampweken van de Federatie Zelhem-Halle-Hengelo. Zie verder in De Reclame

Oranjecomité Keijenborg

23 april 1985
TENTOONSTELLING Opdat wij niet vergeten
Van 29 april t.e.m. 8 mei wordt in sporthal ,,de Kamp” de tentoonstelling 1940-1945 onder het motto “Opdat wij niet vergeten” georganiseerd. De opening zal op 29 april geschieden door burgemeester de Boer van Hengelo Gld. Nu 40 jaar na de bevrijding kan men door middel van deze tentoonstelling allerlei propagandamateriaal, foto’s uniformen en nog veel meer zaken zien. Deze tentoonstelling is opgezet door Jean Kreunen, die een museum bezit met allerhande materiaal uit de oorlogstijd, in samenwerking met de gemeente Hengelo Gld. Er zijn o.a. uniek foto’s te zien van de neergestorte Engelse bommenwerper waaruit de piloten ontsnapten en waarover later de navigator Richard Pape het boek ‘Met hand en tand’ schreef. En niet te vergeten foto’s van de bevrijders in Hengelo Gld. Zie verder in De Reclame

TOCH NOG ORANJEFEEST IN KEIJENBORG
Het Oranjecomité Keijenborg, dat zich ten stelligste had voorgenomen om zich terug te trekken, zag pp het allerlaatste moment een groep jongeren naar voren stappen om hun plaatsen in te nemen. Hiermede is het doorgaan van het Oranjefeest verzekerd. In het nieuwe comité hebben zitting: Paul Seesing, Riekie Takkenkamp-Seesing, Mia Tankink, Gerard Seesing en J os Dieks, welke als enigste is aangebleven van het vorige comité. Zeker voor Jos Besselink, die meer dan 40 jaar aan het Oranjecomité verbonden was, en er ook definitief een punt achter zet, een hele opluchting. Zie verder in De Reclame

UITBREIDING ZAAL Leemreis
De heer en mevrouw Visser van hotel Leemreis aan de Spalstraat hadden al langer met plannen rondgelopen en nu is het er dan van gekomen. .De bestaande zaal van het bedrijf is met een flink stuk vergroot en aangepast. Hierdoor kan men de mensen die een feest willen geven of een bijeenkomst wil houden, nog beter van dienst zijn. Door deze verbouwing is tevens de garderoberuimte aanmerkelijk uitgebreid.

Oranjecomité Hengelo P. Noordijk

1 mei 1985
Herwers benzinepomp gaat dicht
Na jarenlang onze klanten van benzine te hebben voorzien zijn wij genoodzaakt, gezien de ontwikkelingen op de benzinemarkt, per 1 MEI 1985 deze aktiviteit te staken. Wij danken al onze ,,benzine”-cliëntele voor het genoten vertrouwen. Uiteraard gaat onze dienstverlening in werkplaats en showroom nu nog met meer enthousiasme en service, gewoon door. Met vriendelijke groeten. Autobedrijf Jos Herwers B.V. HENGELO GLD.

BUURTSUPER EN OLIEHANDEL V.D. MOND 50 jaar!
Woensdag 8 mei a.s. bestaat onze zaak 50 jaar! Ter gelegenheid hiervan houden wij van 15.00 tot 20.00 uur Open Huis. Wij zullen het bijzonder op prijs stellen, ook U tot onze gasten te mogen rekenen aan de Ruurloseweg 52 te Hengelo (Gld.) Met vriendelijke groeten, Fam. v.d. Mond.

ONTWIKKELING BESTEMMINGSPLAN „OOSTERWIJKSE VLOED”
Na jaren van voorbereiding kan worden overgegaan tot de ontwikkeling van het bestemmingsplan „Oosterwijkse Vloed 1983″. Het moment van het bouwrijp maken van de eerste fase van dit bestemmingsplan is thans aangebroken. Dit betekent, dat daarna met de bouw van woningen in het gebied kan worden gestart. De bouw van woningen in Hengelo zal zich de komende jaren in voormeld bestemmingsplan concentreren. Zie verder in De Reclame

7 mei 1985
BUURTSUPER VAN DER MOND 50 JAAR JONG!
Buurtsuper van de Mond aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld bestaat 50 jaar. Een reden temeer om dit te jubileum vieren. Ter gelegenheid hiervan is het 6 weken feest bij buurtsuper van der Mond. Zo is er voor de jeugd op zaterdag 11 mei a.s. een grote ballonwedstrijd van 2 tot 4 uur, waarbij heel mooie prijzen te winnen zijn. De ballonnen en kaarten zijn gratis in de winkel verkrijgbaar. Vanaf ’s morgens 10 uur op diezelfde zaterdag kan een gratis rit in een draaimolen gemaakt worden die bij de super staat opgesteld. Ook is een gratis ijsje te verkrijgen. Voor degene die in mei Sara of Abraham ziet en dit meld!:, heeft buurtsuper van der Mond een leuke verrassing in petto. Zie verder in De Reclame

NISSAN DEALER JOS HERWERS HENGLO GLD ONTVANGT EERVOLLE ONDERSCHEIDING VAN IMPORTEUR
De importeur van Nissan automobielen, Nissan Motor Nederland BV te Lisse heeft zijn 170 dealers voor het vijfde jaar in successie getoetst op alle facetten van een modern automobielbedrijf. Deze toetsing vond plaats aan de hand van een uniek ,,Gouden Wiel programma”, uniek omdat het onderzoek zich uitstrekte van service tot verkoop, van onderdelen tot huisvesting, van management tot administratie en van uitrusting tot organisatie. De eisen waaraan men moet voldoen om tot.. Gouden Wiel dealer benoemd te kunnen worden, zijn hoog. Zie verder in De Reclame

Veenendaal supermarkten

14 mei 1985
SUBSIDIERING WONINGVERBETERING
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing verviel per 1 jan. j.l. de Beschikking geldelijke steun verbetering particuliere woningen 1979/11. Deze rijksregeling kende het systeem dat de eigenaren van particuliere woningen van het gemeentebestuur een bijdrage in de verbeteringskosten van een woning konden ontvangen. Daarvoor in de plaats is er nu een gemeentelijke subsidieverordening vastgesteld. Uitgangspunt van deze verordening is, dat een bijdrage ineens kan worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten. Zie verder in De Reclame

HERINNERINGEN BEVRIJDING APRIL 1945
’t Was 1 april een dag vol dolle grappen, maar niet voor ons die zuchtten onder ’t juk van een verwaten führer, die vertrapte onze vrijheid en zo menig jong geluk. ’t Was 1 april een heldere zonnige dag waarop de spanning voor ons steeg te top, hardnekkige geruchten wilden doen geloven de vrijheid is nabij, hef nu uw hoofd maar op. ’t Was 1 april en weliswaar de voor’ge dagen kwam ’t bulderen van ’t geschut uit oostelijke richting steeds naderbij, ’t kwam ons wel angst aanjagen toch wisten we, de vrijheid komt steeds dichterbij.

’t Was 1 april, wel ging men nog ter kerke voor wie het durfde, want ‘ t gevaar was groot maar even groot behoefte om te bidden o God verlos ons uit deez bittere nood. Zie verder in De Reclame

Aoto Ridderhof

21 mei 1985
KNIPKUNST, EEN EXPOSITIE IN ,DE BLEIJKE’
Liefhebbers van een unieke techniek, ,,het knippen” kunnen hun hart ophalen in ,,De Bleijke” te Hengelo Gld. Hier is van 25 mei tot 15 juni een expositie ingericht van de Ruurlose Miep van Stokkum. Met name de Achterhoekse natuur met de vele land huizen en kastelen, de flora en fauna, kunt u terugvinden in de knipsels van Miep van Stokkum. Zij heeft voor het knippen slechts een stuk papier en een fijn schaartje nodig en zo ontstaan er de fraaiste creaties. De bezoekers van de expositie zijn in de gelegenheid een klein aandenken aan te schaffen van enkele van de tentoongestelde werken, in de vorm van gedrukte ansichtkaarten. Miep van Stokkum exposeerde eerder in ,,de Bundeling” in Ruurlo in Leiderdorp en het Drentse Roden.

28 mei 1985
Heropening DA-drogisterij Lenselink
Op zaterdagmiddag 1 juni om 3 uur heropenen wij onze gemoderniseerde DROGISTERIJ en houden OPEN HUIS tot ’s avonds 8 uur. U bent hierbij van harte welkom. DA-drogisterij Lenselink Kerkstraat 1 • Hengelo Gld • Tel. 05763-1800

4 juni 1985
DERDE BAAN VOOR TENNISCLUB ,,HET ELDERINK”
Gezien het grote aantal leden bij tennisclub ,,Het Elderink”, bestond er al langere tijd behoefte aan uitbreiding naar meer banen. Naast de competitie wordt in Hengelo Gld zeer druk aan recreatief tennissen gedaan. De uitbreiding met een derde baan is nu werkelijkheid voor de club geworden. Daartoe werd een gedeelte van de bestaande parkeerplaats van het sportcomplex gebruikt. De tennisclub hoopt vurig dat op zeer korte termijn de uitbreiding klaar zal zijn, want men zit nu volop in de zomermaanden en de behoeft om tennis te spelen is dan groot.

ONTSLUITING BESTEMMINGSPLAN OOSTERWIJKSE VLOED
Met het leggen van een rioolbuis door de heer A. Th. te Bokkel, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, is op officiële wijze het bestemmingsplan Oosterwijkse Vloed te Hengelo Gld gestart. Na vele jaren van voorbereiding is dan een aanvang genomen met het bouwrijp maken van de grond in dit bestemmingsplan, waar zo’n 400 woningen zijn gepland. Dit plan betekent een forse uitbreiding van het aantal woningen in Hengelo Gld.

11 juni 1985
VOLMACHT VOOR VERZEKERINGEN TOEGEKEND AAN GERRITS-LAMMERS BV
In het nu bijna 30-jarige bestaan van Gerrits-Lammers BV met kantoren te Hengelo Gld en Doetinchem, heeft zich een stormachtige ontwikkeling voor gedaan. Met het verkrijgen van een volmacht voor verzekeringen is er een voorlopige kroon op het werk gezet van de directie en staf, bestaande uit Mr G. A. E . Gerrits, P. C. J. B. Gerrits en Th. Lammers. De volmachten geven de firma het recht, om geheel zelfstandig en zonder tussenkomst van den maatschappij, verzekeringen af te sluiten. Zie verder in De Reclame

18 juni 1985
MARS- EN SHOWCONCOURS BRENGT VELE MENSEN OP DE BEEN
Meer dan 400 muzikanten, tamboers en majorettes komen op zaterdag 22 juni a.s. in Hengelo Gld om te strijden om de hoogste eer in het jaarlijkse marsen showconcours van de Gelderse Muziekbond van de NCFM. Vanwege haar 50-jarig bestaan heeft de chr. muziekvereniging de uitnodiging gekregen dit gebeuren voor te bereiden en te organiseren. Het concoursgedeelte vangt aan om 13.00 uur en wordt afgewerkt op sportpark Elderink. Zie verder in De Reclame

Pietje Rits

25 juni 1985
GRONDIGE INTERIEURVERNIEUWING VOOR DROGISTERIJ LENSELINK
De behoefte om het interieur aan te passen aan de eisen des tijds, heeft eigenaar G. Lenselink van drogisterij Lenselink aan de Kerkstraat l te Hengelo al lange tijd door het hoofd gespeeld. Sinds de bouw van de bestaande winkeloppervlakte was er een enkele keer een kleine wijziging aangebracht. Via het midshopsysteem is er nu een betere routing (loopruimte) in het winkeloppervlak ontstaan. Zie verder in De Reclame

OPTREDEN „NORMAAL”
Vrijdag 28 juni a.s. kunnen de liefhebbers van de echte onvervalste boerenrock hun hart ophalen. Hun favoriete groep „Normaal” treedt dan aan voor het jaarlijkse optreden in het jeugdcentrum „Flophouse” in Toldijk. De optredens van Normaal worden altijd zeer druk bezocht en dat zal op 28 juni ongetwijfeld ook in Toldijk het geval zijn. Wilt u het meemaken, haal dan een kaart in de voorverkoop. De adressen waar men die kaarten kan krijgen, staan vermeld in een advertentie in dit blad. Veel plezier!

2 juli 1985
BEST LUU
De Hengelse kermse ligt t’r weer an te kommen, vandoar dit stuksen dat al weer vescheidene joaren in disse krante steet. Mensen, wat geet de tied veurbiej, as un blad daj ummesloat! Hoe older a j wod, hoe gauwer at ut geet, dat heur i’j toch zo vake zeggen en ut is woar!! De krantekael zeg kots tegen mien: „i’j mot wel effen iets van ow loaten heur’n, dat bunt de luu zo zachjes an gewend van ow!” Now, dan mok t’r moSr weer iets van preberen te maken. Och beste mensen, wi’j mot toch egaal preberen iets van ut leaven te maken, aj dat neet doet, buj neet weerd daj d’r rondloopt. Zie verder in De Reclame

9 juli 1985
HENGELOSE KERMIS, EEN FEEST VOOR IEDEREEN
De jaarlijkse Hengelose kermis vindt deze week plaats op 10, 12, 13 en 14 juli. Het uitgebreide programma, samengesteld door de organiserende schutterij Eendracht Maakt Macht heeft vorige week in „De Reclame” gestaan en ook de heer „Bleikman” heeft er in zijn jaarlijkse rubriek op gewezen. Bleikman schrijft van een gezellig feest voor iedereen en dat is het ook. Er staat voor elk wat wils in. Enkele punten willen we nog extra onder uw aandacht brengen en dat is het optreden van de lesselkapel op vrijdagavond 12 juli In zaal Concordia. Gezien de enthousiaste reacties, belooft dit een hele mooie avond te worden, dus zorgt u dat u er ook bij bent. Zie verder in De Reclame

Concordia Jan en Zwaan

16 juli 1985
LEO LONT WEER IN ACTIE
Het Hamove filmteam is momenteel druk bezig met de nieuwe speelfilm „Goldfinger” met in de hoofdrol Leo Lont, de Hengelose privé-detective, die een verre neef is van James Bond. Net teruggekeerd uit Ibiza voor enkele spannende onder water gevechten, met een speciale onderwatercamera opgenomen, is nu al weer iemand op pad voor opnamen in Londen. Maar de meeste opnamen gebeuren natuurlijk in Hengelo Gld zelf en daarvoor kan het Hamove filmteam nog veel meisjes gebruiken die mee kunnen doen bij een scène aan het zwembad. Dus meisjes van Hengelo, aarzel niet en bel om je op te geven. Telefoon Rudi Kreunen 1474, ’s avonds 2445 of Albert Jansen 1462. Maar wel snel, want eind juli beginnen de opnamen al. Bellen dus!

AVONDWANDELING op ’t Zand
Evenals vorig jaar worden ook nu weer avondwandelingen georganiseerd onder auspiciën van de VVV uit Hengelo Gld. De plaats van handeling is ook nu weer het prachtige landgoed ’t Zand, waar zeer mooie wandelingen te maken zijn. O.l.v. de heer B. Heerink wordt men langs de mooiste’ plekjes gevoerd. De samenkomst voor deze wandeling die woensdagavond 17 juli plaatsvindt, is om 19.30 uur bij de sporthal in de Veldhoek.

BAKKERIJ KREUNEN 165 JAAR JONG
In 1820 in Hengelo Gld als klein eenmanszaakje begonnen, is bakkerij Kreunen nu uitgegroeid tot een modern bedrijf, waar tegenwoordig 10 man druk bezig zijn om alle brood en banketprodukten zo vers mogelijk aan de uitgebreide klantenkring te kunnen leveren. Daarbij is het oude ambacht niet verloren gegaan, want met behulp van nieuwe technieken, worden reeds lang bestaande recepten tot heerlijke produkten omgetoverd. Ook wordt er ingespeeld op de moderne tijd met steeds nieuwe produkten in het uitgebreide assortiment. De filosofie van deze tijd van „terug naar de natuur” is bij bakkerij Kreunen al lang in de recepten te proeven, zoals b.v. het kwarkgebak dat met zuivere vruchten gemaakt een „puur natuur” smaak heeft. Deze week wordt er feest gevierd met een actie, waarin produkten die 165 jaar geleden ook al gemaakt werden, worden aangeboden voor een ouderwetse prijs.

23 juli 1985
De nieuwe schutterskoning 1985
Jan Oostendarp, op de foto samen met zijn zuster als koningin, in het open rijtuig tijdens de grote kermisoptocht van zondag 14 juli 1985.

POST RIJKSPOLITIE HENGELO GLD NU WEER 10 MAN STERK
Voor wachtmeester H. de Voer (23 jaar) uit Enschede moet het toch wel een hele ervaring zijn geweest, dat hij niet zoals normaal geschiedt werd beëdigd op een politie-opleidingsschool, waar dit collectief gebeurt, maar in een gemeentehuis. Omdat H. de Voer afkomstig was uit de rangen van de marechaussee waar hij ruim 6 jaar dienst had gedaan met als standplaats Amersfoort en hij nu overstapte naar de Rijkspolitie, moest hij beëdigd worden. Het gemeentebestuur van Hengelo Gld, stelde voor deze gelegenheid de raadszaal ter beschikking. Kolonel van Doldersen nam de nieuwbakken politieagent de eed van zuiverheid en trouw af onder het toeziend oog en luisterend oor van burgemeester de Boer, adjudant Thalen van de Rijkspolitiegroep Hengelo-Vorden-Steenderen en tal van collega’s en familie. Met de komst van wachtmeester de Voer is de post Hengelo weer op een sterkte van 10 man gekomen en kan de groep weer optimaal functioneren in de gemeenschap.

HENGELOSE BRADERIE TWEE DAGEN FEEST EN KOOPPLEZIER
Na de gezellige Hengelose kermis staat er al weer een feestelijke gebeurtenis te wachten. In en rond de Kerkstraat, t.w. woensdag 31 juli en donderdag 1 aug. wordt de Braderie georganiseerd. Het bestuur van de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging HKM is al op volle toeren met de organisatie bezig. Zo is zij er in geslaagd om de boerendansgroep Wi’j eren ’t Olde uit Velswijk te engageren voor meerdere optredens. Zij zijn onder andere bekend van de broodlevering bij de Muldersfluite. Ook het Play Back kampioenschap gebeuren mag zich verheugen over een grote deelname. Onder de vaardige leiding van Bert van Petersen zal in twee dagen uitgemaakt worden wie zich kampioen mag noemen

30 juli 1985
5e AVOND FIETSVIERDAAGSE TE HENGELO G.
De afgelopen winter heeft de ijsvereniging Steintjesweide te Hengelo Gld haar aktiviteiten goed kunnen ontplooien. Ze zijn van die ijsvereniging echter niet voor één gat te vangen, getuige de organisatie van nu al weer de 5e Hengelose avond fietsvierdaagse. Het wielergebeuren wordt dit jaar gehouden van 5 t.e.m. 9 augustus, waarbij de start plaats vindt vanaf sporthal „de Kamp”. Er is gekozen voor vijf avonden, waarvan men er vier moet fietsen. Zie verder in De Reclame

JEUGDVAKANTIEDAGEN
Onder de naam Woagespelen hebben de jeugdvakantiedagen voor de kinderen van Hengelo Gld de afgelopen jaren bekendheid gekregen. Het is nu reeds de zevende maal in successie dat het CJV „Jong Hengelo” dit mede dankzij de steun van de gemeente kan realiseren. Het thema voor deze spelen is: Het gewoagde dorp dat wil zeggen dat de kinderen naar eigen idee een dorp bouwen met o.a. een gemeentehuis, postkantoor, politiebureau, winkels enz. En natuurlijk is er gelegenheid om je te verkleden als een dorpsfiguur, denk hierbij aan een burgemeester, politieman, postbode en nog veel meer. Zie verder in De Reclame

Architektenburo de Wijs B.V. Hengelo Gld
Wij zijn verhuisd naar PLATAANWEG 2 houdt vrijdag 2 augustus a. s. haar tweewekelijkse INFO-AVOND van 19.00 tot 20.30 uur, waar een ieder terecht kan voor informatie over onze woningtypes bouwkosten vanaf f 87.000,— waarvan de meeste geschikt zijn voor premie A, B, of C. Tevens ontvangt u advies over alle facetten van het bouwen. Deze informatie zal meestal begeleid worden door documentatie en tekeningen e.d.

6 augustus 1985
ZWEMVIERDAAGSE IN HENGELO GLD
In de week van 12 t.e.m. 16 augustus 1985 wordt de 10e Hengelose zwemvierdaagse gehouden in het zwem bad het Elderink te Hengelo Gld. Op alle avonden kan men terecht van 18.30 tot 20.00 uur om zijn baantjes te trekken. 4 van de 5 avonden moet er 500 m gezwommen worden (kinderen t.e.m. 10 jaar mogen 250 m zwemmen). Na afloop ontvangt iedere deelnemer een medaille. Bij de inschrijving ontvangt iedere deelnemer een sticker. Zie verder in De Reclame

Bouwbedrijf “De Eendracht”

13 augustus 1985
TAPTOE HENGELO GLD.
Op zaterdag 17 augustus a.s. ’s avonds zeven uur vindt op Sportpark Het Elderink in Hengelo Gld. de jaarlijkse V.V.V.-taptoe plaats, dit jaar alweer voor de achtste keer. Medewerking verlenen de volgende verenigingen uit Hengelo Gld. en Keijenborg: Kon. Muziekvereniging Concordia, Chr. Muziekverenging Crescendo, , Majorettenvereniging Hengelo Muziekvereniging Sint Jan en Schutterij St. Jan, beide uit Keijenborg. en als gasten: de drumband en het lyra-korps van de Chr. Muziekvereniging Crescendo uit Vorden. Zie verder in De Reclame

FOTOCLUB HENGELO GLD.
Heel veel mensen maken foto’s. De een maakt foto’s als herinnering aan de vakantie en reizen, de ander zoekt het in plaatjes schieten van de kinderen en familieleden. Een derde doet als hobby natuurfoto’s in als zijn facetten. Bijna iedereen heeft een fotocamera waar hij of zij wel mee om kan gaan.. Deze mensen kunnen nog een hele hoop leren. Men kan zich bekwamen door het kopen van boeken, door het zelf experimenteren met dia’s of het zelf afdrukken en vergroten van foto’s in een eigen donkere kamer. Is een fotoclub in Hengelo misschien mogelijk? Willen de mensen die betere foto’s willen maken eens bij elkaar komen om de mogelijke kans te bekijken tot het oprichten van een fotoclub met als doelstelling, het van elkaar leren om tot een betere kwaliteit foto’s te komen. Voor meerdere inlichtingen kunt u bellen aan Y. Bijlsma, Hummeloseweg 2, tel. 3160 of W. J. Middelink, Spalstraat 48, tel. 2741.

NIEUW BOUWBEDRIJF ZIET LEVENSLICHT IN DE GEMEENTE HENGELO GLD
Start 11 augustus vanuit werkplaats te Keijenborg. Een drietal nijvere heren, welke elders al de nodige ervaring in het bouwvak hebben, afkomstig uit Hengelo Gld., hebben het initiatief genomen om per 1 augustus te starten het bouwbedrijf „de Eendracht” met als werkplaatsadres: Hengelosestraat 14 te Keijenborg. Deze heren, t.w. H. Lenselink, H. Roelofsen en B. Smeitink hebben het toch aangedurfd om voor zichzelf te beginnen, en inschrijving laten verrichten bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zutphen. Zij hebben toch nog een plaatsje in de bouwmarkt gevonden en stellen zich o.m. disponibel voor woning bouw, stallenbouw, verbouwingen, onderhoud, machinaal timmerwerk, waarbij zeker het klantenwerk, in welke vorm dan ook, niet vergeten wordt. Het correspondentie-adres en vestiging van de nieuwe bouwfirma is: (H. Roelofsen), de Heurne 70 te Hengelo Gld. en telefonisch bereikbaar onder nr. 05753-3433. De werkplaats zal binnen afzienbare tijd ook worden aangesloten op het telefoonnet.


TOREN REMIGIUSKERK TE HENGELO GLD IN DE STEIGERS
Na ongeveer 30 jaar moet de toren van de Remigiuskerk te Hengelo Gld weer in de steigers, omdat delen natuursteen afbrokkelen. De gemeente Hengelo Gld heeft met medewerking van het Rijk de plannen ten uitvoer kunnen brengen voor een hernieuwde opknapbeurt. Als hoofdaannemer heeft de fa. Corbeel uit Winterswijk de produktie van de natuursteen in handen en maakt de mallen waarna de delen in Duitse groeven worden bewerkt. Als onderaannemer heeft de fa. Hulshof uit Steenderen de taak om de restauratie uit te voeren. De restauratie gaat ongeveer een jaar duren.

REÜNIE CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO
In het kader van de jubileumviering van 50 jaar chr. muziekver. Crescendo, is er ook een reünie gepland. De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 13 sept. a.s. in „Ons Huis” aan de Beukenlaan te Hengelo Gld In dit gebouw worden ook de wekelijkse repetities gehouden. Voor de eerste maal zal deze avond ook de jubileumrevue, geschreven door J. W. Wagenvoort (voorzitter van Crescendo) worden opgevoerd. De heer Wagenvoort is tesamen met de heren B. Heerink en H. Jansen lid vanaf de oprichting in 1935. Er is een lijst van namen achterhaald uit de ledenadministratie en deze zijn inmiddels uitnodigingen toegezonden. Zie verder in De Reclame

20 augustus 1985
TOREN REMIGIUSKERK TE HENGELO GLD IN DE STEIGERS
Na ongeveer 30 jaar moet de toren van de Remigiuskerk te Hengelo Gld weer in de steigers, omdat delen natuursteen afbrokkelen. De gemeente Hengelo Gld heeft met medewerking van het Rijk de plannen ten uitvoer kunnen brengen voor een hernieuwde opknapbeurt. Als hoofdaannemer heeft de fa. Corbeel uit Winterswijk de produktie van de natuursteen in handen en maakt de mallen waarna de delen in Duitse groeven worden bewerkt. Als onderaannemer heeft de fa. Hulshof uit Steenderen de taak om de restauratie uit te voeren. De restauratie gaat ongeveer een jaar duren.

REÜNIE CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO
In het kader van de jubileumviering van 50 jaar chr. muziekver. Crescendo, is er ook een reünie gepland. De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 13 sept. a.s. in „Ons Huis” aan de Beukenlaan te Hengelo Gld In dit gebouw worden ook de wekelijkse repetities gehouden. Voor de eerste maal zal deze avond ook de jubileumrevue, geschreven door J. W. Wagenvoort (voorzitter van Crescendo) worden opgevoerd. De heer Wagenvoort is tesamen met de heren B. Heerink en H. Jansen lid vanaf de oprichting in 1935. Er is een lijst van namen achterhaald uit de ledenadministratie en deze zijn inmiddels uitnodigingen toegezonden. Zie verder in De Reclame


27 augustus 1985
Sportschool HIPPMANN
Open dag Op ZATERDAG 31 AUGUSTUS van 13.00 -16.00 uur houdt sportschool Hippmann OPEN DAG. Wij nodigen U hierbij uit om een kijkje te komen nemen. Fitness-ruimte, die met 80 m2 uitgebreid is om nog optimaler te kunnen trainen • Demonstraties: Aerobic plm 14.00 uur Jazz dans plm 14.30 uur Jeugd jazzdans plm 15.00 uur • Gratis proefles voor alle aktiviteiten • Informatie en of inschrijvingen Sportschool Hippmann HUMMELOSEWEG 7 – HENGELO GLD

MET PAARD EN WAGEN VEEL BEKIJKS VOOR MENS EN DIER
Een vorm van vrijetijdsbesteding met paarden, die d« laatste jaren zeer grote opgang heeft gemaakt is het aangespannen paard. De vereniging ,,In Stap en Draf” uit Hengelo Gld heeft daar een groot aandeel in. De vereniging telt een 80-tal leden met uiteenlopende typen wagens en paarden. Het naar buiten treden van de vereniging gaat weer geschieden op zondag 1 september a.s. wanneer voor de 6e achtereenvolgende maal een Open Dag wordt georganiseerd, waaraan maar liefst 120 aanspanningen zullen deelnemen om zich in stap en draf van de mooiste zijde te laten zien in de straten van Hengelo en de omgeving. Zie verder in De ReclameJubileumreceptie 50 jaar Damclub Hengelo
Op een druk bezocht en geanimeerde jubileumreceptie schetste voorzitter H. Luimes in het kort de geschiedenis van DCH. Begonnen in 1935 bij de fam. Heijink had men vaak niet genoeg damstenen en werden alle witte en zwarte knopen in het huis opgezocht. Burgemeester de Boer bracht namens het gemeentebestuur de gelukwensen over en de heer Stam namens het hoofdbestuur van de dambond. De heer Stam is nog lid van DCH geweest. De heer J. W. Heijink werd uitgebreid in het zonnetje gezet voor zijn 50-jarig lidmaatschap en zijn vooral op het gebied van de jeugd grote aktiviteiten voor de vereniging. Zie verder in De Reclame

september 1985
INTERNATIONALE VETERANENRALLY
Zaterdag 7 en zondag 8 sept. wordt in Hengelo Gld weer de jaarlijkse internationale veteranenrally voor oude motoren gehouden. Deze rally heeft dit jaar een feestelijk tintje, omdat Roel en Lien Kreunen in samenwerking met Hamove tekenen voor de 20e organisatie. Zie verder in De Reclame

10 september 1985
VOORSPEELAVOND MUZIEKSCHOOL HANS SCHEERDER
In een tjokvolle zaal Concordia te Hengelo Gld gaf Hans Scheerder voor de 5e maal in successie met leerlingen van zijn muziekschool een geslaagde voorspeelavond. Er waren ruim 350 bezoekers. De leerlingen die optraden varieerden in leeftijd van 6 tot 72 jaar en bewezen dat orgel- en pianospelen een plezier is voor jong en oud. Alle stijlen muziek, van klassiek tot populair, werden op hoog niveau gespeeld, zodat Hans Scheerder tevreden kan zijn over zijn leerlingen. In de pauze verzorgde de bekende organist Gerard Verweij een keyboard-demonstratie. De orgels voor deze muzikale avond werden geleverd door muziekhandel Ger Claassen uit Zutphen.

JONGEREN WEEKEND IN DE VREDESWEEK
De Hervormde Jeugdraad organiseert in samenwerking met de groep voor Vredesvraagstukken een weekend op 28 en 29 sept. a.s.. Dit weekend wordt gehouden in het Klooster te Lievelde en staat in het teken van „Bevrijding, Vrij-zjjn en Vrijheid”. Jongeren van alle gezindten in de leeftijd van 16 t.e.m. 25 jaar worden hierbij uitgenodigd. Het programma luidt als volgt: vertrek uit Hengelo Gld op zaterdag 28 sept. om 15.30 uur per fiets; ’s avonds is er een video-film als inleiding op de discussie/wandeltocht over het onderwerp „Vrijheid”; daarna is er een optreden van de hardrock-gospelgroep „Thesis” uit Enschede; overnachting in het klooster; zondagsmorgens een kerkdienst in de kloosterkapel in samenwerking met de broeders; aansluitend gezamenlijk koffiedrinken en daarna weer terug naar Hengelo Gld. Zie verder in De Reclame

17 september 1985
Afscheidsbijeenkomst burgemeester
Het gemeentebestuur van Hengelo geeft de inwoners en de besturen van de plaatselijke verenigingen gelegenheid afscheid te nemen van de heer J. E. de Boer, als burgemeester van Hengelo, zulks in verband met zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Heerde. Tijdens een receptie, welke zal worden gehouden op vrijdag 27 september 1985, tussen 20.00 en 22.00 uur, in het gemeentehuis te Hengelo, zal In beperkte mate gelegenheid worden geboden zich met een persoonlijk woord tot de burgemeester – en zijn gezin – te richten. Zij die het woord willen voeren worden verzocht dit uiterlijk 20 september a.s. op te geven ten gemeentehuize, sectie bestuurszaken. Het gemeentebestuur voornoemd, Th. A. A. Hooman, loco-burgemeester K. Verhoeff, secretaris Hengelo, 17 september 1985.

VERTREK BURGEMEESTER DE BOER: EEN VERRASSING VOOR VELEN
Slechts door een enkeling vermoed, maar voor velen als een complete verrassing van de benoeming van Hengelo’s eerste burger, de heer J. E. de Boer, tot burgemeester van Keerde per l oktober a.s. De opengevallen plaats in de gemeente Heerde was ontstaan door het vertrek van de burgemeester aldaar wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het is niet zo verwonderlijk dat de heer de Boer hoog genoteerd stond voor deze post, destijds werd hij voor Hengelo Gld benoemd uit 50 kandidaten. De gemeente Heerde heeft bijna 18.000 inwoners, dus ongeveer 10.00 inwoners meer dan Hengelo Gld. Een goede promotie derhalve. Zie verder in De Reclame

WHISTTOURNOOI „PAX”
Wie van kaarten houdt (en dat zijn er heel veel) kan de komende tijd weer zijn hart ophalen. Het jaarlijkse whisttournooi van de voetbalvereniging „PAX” wordt weer georganiseerd. Op de woensdagavonden, aanvang 19.30 uur, zal het tournooi afgewerkt worden, ditmaal niet in de Paxkantine, maar in het clublokaal van de vereniging, café Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld. Het zal bij Jan en Lenie weer een spannende aangelegenheid worden, om te zien wie uiteindelijk de fraaie wisselbeker in de wacht zal slepen. Doe mee, hoe meer deelname, hoe gezelliger.

TENNISCLUB HET ELDERINK NU VIJF BANEN RIJK
Dat men bij tennisclub „Het Elderink” blij is met de uitbreiding tot de vijfde baan, wilde men niet onder banken of stoelen steken. De wens die al lang bestond, heeft nu dan zijn uitvoering gekregen en zoals de nieuwe voorzitter, de heer J. Menkveld liet blijken tijdens de feestelijke bijeenkomst in de kantine, zijn er spijkers met koppen geslagen. De uitbreiding die moeilijk naar achteren gerealiseerd kon worden, i.v.m. met de oefenhoek van de voetbalver. „PAX”, moest op een andere wijze zijn beslag krijgen. Zie verder in De Reclame

24 september 1985
FA. ELIESEN, BAAK, VIJFTIG JAAR IN BEELD
Tegelijkertijd met de herdenking van het vijftigjarig bestaan, kon de Fa. Eliesen te Baak (Z.E.-weg) ook een uitbreiding in verkoopruimte presenteren. Met een aanbouw van tenminste 100 vierkante meter kan de artikelengroep witgoed (wasmachines, koelkasten, diepvriezers), huishoudelijke apparaten en rijwielen nog beter naar voren worden gebracht. Zie verder in De Reclame

KERK EN SAMENLEVING : ‘N GESPREKSSTOF
De tijd dat de Kerk als instituut de dienst uitmaakte wat wel en goed voor de gelovige mens was, dat is al lang voorbij en zeker in Nederland. De vraag ontstond: Waarom lopen de kerken leeg ? Om de vraag op te speuren wat er leeft in de gemeenschap kwam er een onderzoeksproject op gang onder de noemer „Kerk en Samenleving,,. Op basis van vrijwilligheid worden willekeurig gekozen gezinnen aangehoord in een gesprek. Het is gebleken dat er ook in deze zgn. moderne tijd veel verborgen noden zijn. In de Gemeente Hengelo hebben de gezamenlijke Kerken ’n onderzoeksproject gestart, waaraan tal van medewerkenden menig uur hebben besteed. Zie verder in De Reclame

1 oktober 1985
HULPVAARDIG VOOR GEESTELIJK GEHANDICAPTEN
De blijvende zorg voor de geestelijk gehandicapte medemens blijft aller zorg. De gezamenlijke ouderverenigingen doen een beroep op de bevolking om die zorg te kunnen volhouden. In de week van 7 t.e.m. 12 oktober wordt er een lijstkollekte gehouden, o.m. in Hengelo en Keijenborg. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij J. ten Have, Varsselseweg 37, Hengelo GLD, Tel. 1877

8 oktober 1985

Chr. zangver. Soli Deo Gloria Bek veld viert het 50 jarig jubileum
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat enkele inwoners van het buurtschap Bekveld besloten om een zangvereniging op te richten. Het waren de heren wijlen meester van Schagen en Walgemoet e.a. Tevens besloten ze de vereniging de naam chr. gemengde zangvereniging ,,Soli Deo Gloria” te geven. Als repetitieplaats werd de chr. school in Bekveld gekozen en tot op de dag van vandaag oefent men hier nog wekelijks op dinsdagavond. Zie verder in De Reclame
Hengelo Gld ziet burgemeester de Boer node vertrekken (met foto) De wijze waarop burgemeester J. E. de Boer gedurende ruim 6 jaar de gemeente Hengelo Gld geleid heeft allerwegen bewondering afgedwongen. Door zijn correcte manier van optreden, duidelijk beleid, met als achtergrond een gedegen ervaring in gemeentelijke zaken, is hij geworden tot een burgemeester met een open oor voor iedereen. Zie verder in De Reclame

Marktver. Hengelo Gld voegt nieuwe impulsen aan haar programma toe met een veiling
De aktieve Hengelose marktvereniging die met succes al menige grote keuring aan het programma van markten en de jaarlijkse grote marktverloting had toegevoegd, is weer aan het denken geslagen om het geheel nog aantrekkelijker te maken. Zie verder in De ReclameAFSCHEID VAN MARKTMEESTER G. KNOEF

Het feit dat gemeentebode G. Knoef in de Vut is gegaan en daardoor de taak als marktmeester neerlegde, was voor de kooplieden van de Hengelose vrijdagmiddagmarkt aanleiding, de heer Knoef te bedanken. Samen met zijn echtgenote werd hij uitgenodigd voor een huldiging op de markt in de St Michielsstr. Als blijk van waardering werd hem een versierde steekwagen overhandigd met daaraan bevestigd een kadobon. Zie verder in De Reclame

Burgemeester de Boer en Loco-burgemeester Hooman

15 oktober 1985
Bar-dancing „CONCORDIA” al 12,5 jaar sponsor van Pax A-1
De hoogste jeugduitgave van de voetbalver. PAX heeft steeds de wetenschap goed gekleed te gaan in voetbaltenue. Een zorg die wordt gedragen door de sponsor, bar-dancing „CONCORDIA” uit Hengelo Gld. Al ruim 12,5 jaar staat de directie van genoemd bedrijf het elftal ter zijde met morele, maar ook materiële hulp. Zie verder in De Reclame

BEST LUU
De Hengelse Majorettevereniging, dee al weer heel wat joartjes besteet en eigenluk neet meer weg te denken is, hef geld neudig!! Veur anschaf van uniformen en andere dinge, woar ze neet buuten kont. Now hep ze met mekare overleg um un fancy-fair te hollen in eur clublokaal zaal Wolbrink an de Bleikstroate en wel op 26 en 27 oktober a.s. Mensen, kom es kieken at ’t zowied is en gooit t’r un paar gulden tegenan! I’j hep dan kans um un pries te winnen en doet t’r metene goed werk met, want de majoretten mot toch blieven en d’r kas bi’j lopen!! En dat kos now eenmoal vö centjes en dee wilt ze dan vedenen deur un fancy-fair op touw te zetten. Noa a’k eheurd hebbe, komt d’r adige spöllekes um an met te doone! Natuurluk is t’r schieten um rozienenbrood of vesse wos. Merakels mooie priezen mot t’r te winnen wean Dit wi’k ow wel veklappen, zoaterdags-middags is t’r speciaal wat veur de jeugd. Dan drea’jt ut rad veur de jonge luukes. Bi’j un leuk mezieksken, un köpken koffie met un lekkere eigengebakken woafel is ut ’tr bes gezellig zitten in ut clublokaal van de majorettevereniging Hengel. Kom en steun de majoretten! Tut den 26sten of 27sten oktober in zaal Wolbrink De groeten!! BLEIKMAN

Pax A1 en Concordia

22 oktober 1985
POLITIE GROEP VORDEN START GROTE VOORLICHTINGSACTIE „LANDBOUWVERKEER IS VAAK TE ONVEILIG”
De rijkspolitie groep Vorden begint aan een omvangrijke voorlichtingsactie voor alle landbouwers die met landbouwvoertuigen op de openbare weg rijden. Het belangrijkste doel van de actie is de verkeersveiligheid in het buitengebied te vergroten. De eerste weken krijgen de agrariërs de kans zich op alle mogelijke manieren te laten voorlichten over veiliger verkeersgedrag. In die periode worden er in beginsel geen bekeuringen uitgedeeld. Later dit najaar wordt er eventueel wel bekeurd. De actie is ontstaan op initiatief van de rijkspolitie Hengelo waar tweede opperwachtmeester B. J. Eijsink de kwestie vorig jaar aanzwengelde. Zie verder in De Reclame

29 oktober 1985
TIENERCLUB Onder de vlag van het CJV ,,Jong Hengelo” wordt het komende seizoen gestart met een tienerclub. Deze club is bestemd voor jongelui, ouder dan 12 jaar. Op deze club zal van alles gedaan worden, zoals spel, handenarbeid, discussiëren, zingen en nog veel meer De tijd van samenkomst is op vrijdagavonds tussen 19.00 en 20.30 uur in het jeugdcentrum „de Woage”. Als je zin hebt om mee te doen kom dan gerust langs.JAN OOSTENDARP IN AKTIE VOOR „PAX-PRAAT”

Een voetbalorgaan dat al heel veel goede reacties heeft opgeleverd is het cluborgaan van de voetbalver. Pax ,de „PAX-PRAAT” dat wekelijks door de grote aanhang van de vereniging verslonden wordt. Maar om het blad ook bij de lezers te krijgen was altijd een toer. Sinds een jaar of vijf echter wordt het blad iedere week bezorgd door Jan Oostendarp, beter bekend als de chef-lotto van PAX en terreinverzorger. In die vijf jaar heeft hij zo’n 80.000 PAX-PRAAT bezorgd en dat is heel wat. Voor de redactie van het blad en het bestuur een aanleiding om hem te huldigen. Zie verder in De Reclame

5 november 1985
SLAGERS SUCCESSEN
Slager Bert Raterink en zijn medewerker Han Veenink namen deel aan een keuring op de internationale Slavakto-beurs te Utrecht. Han Veenink behaalde met zijn inzending fijne rookworst en kookworst 2x maal een zilveren onderscheiding, terwijl Bert Raterink 2 maal een bronzen plak in de wacht sleepte met zijn inzending rauwe ham en droge worst. Een leuk succes voor slagerij Raterink.

JAN TE STROET KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
De verrassing was compleet, toen loco-burgemeester Th. A. A. Hooman na een inleidende toespraak in zaal Winkelman te Keijenborg bekend maakte, dat Jan te Stroet door H.M. de Koningin de Eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau was toegekend. Die onderscheiding had hij o.m. te danken aan de ijver en trouw, waarmee hij ruim 40 jaar zijn werk had verricht bij de GTW. Zie verder in De Reclame

12 november 1985
Heropening de echte groenteman Wijnbergen
OP WOENSDAGAVOND 13 NOV. A.S. heropenen wij onze geheel gemoderniseerde groente- en fruitwinkel. U bent van harte welkom ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur om onze winkel te komen bezichtigen, onder het genot van een drankje en een hapje. ALIE EN JAN WIJNBERGEN HERMAN EN GERRIE WIJNBERGEN.

HETAC-NIEUWS
De Hengelose tafeltennisclub Hetac mag zich nog steeds verheugen in een groeiend aantal leden en komt thans uit in de competitie van de afd. Oost Gelderland van de NTTB met 8 jongens- en 3 meisjes teams in de juniorenklasse en met 4 heren- en 1 damesteam in de seniorenklasse. Door de diverse teams worden uitstekende resultaten behaald en ziet er zelfs naar uit dat het eerste jongensteam op 16 nov. a.s. het kampioenschap in de eerste klas afd. Oost-Gelderland kan behalen. Dit kampioenschap houdt promotie in naar de landelijke competitie. Indien de voortekenen niet bedriegen zal Hetac dus voor het eerst in haar 6-jarig bestaan met 1 jongensteam uitkomen in de landelijke competitie van de NTTB. Zie verder in De Reclame

19 november 1985
DOKTER H. EIL 25 JAAR DIERENARTS
Afkomstig uit het westen van het land, heeft de Hengelose dierenarts H. Eil in de 25 jaar dat hij in zijn praktijk werkzaam is, zich voldoende ingeleefd in de geaardheid van deze streek en haar bevolking. Het vertrouwen dacht ik in de loop van de tijd toch wel te hebben gewonnen, is zo zijn gedachte. Tot de klantenkring van de praktijk behoren niet alleen de houders van koeien, varkens en paarden, maar ook de kleine huisdieren genoten de volle aandacht. Voor dit laatste zjjn zelfs twee avonden gereserveerd en een vaste operatiemiddag per week. Toen hij de praktijk overnam van de heer H. van Soest, na eerst enige tijd als assistent hierin werkzaam te zijn geweest, was alles nog niet zo intensief als nu 25 jaar later. Zie verder in De Reclame

HEROPENING GROENTE- EN FRUITWINKEL FA. WIJNBERGEN
Woensdagavond 13 nov. was het een grote drukte in de winkel van de fa. Wijnbergen aan de Kerkstraat te Hengelo Gld. Op deze avond heropenden Jan en Alie en Herman en Gerrie Wijnbergen hun groente- en fruitwinkel, die in zeer korte tijd opnieuw ingericht werd. Zeer velen kwamen een kijkje nemen naar het nieuwe interieur, waarbij vooral de sector vers gesneden groente naar voren kwam, doch ook de andere artikelen werden op aantrekkelijke wijze getoond in de moderne winkelinrichting.

26 november 1985
NIEUWE DIRECTEUR VOOR DE COöPERATIEVE RAIFFEISEN-RABOBANK TE HENGELO GLD
Per 1 december a.s. is de heer C. Bonenberg uit Ede benoemd als directeur van de coöperatieve Raiffeisen Rabobank aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld, als opvolger van de heer F. H. Zilvold, die met pensioen gaat. Thans is de heer Bonenberg nog werkzaam aan de centrale Rabobank. Met ingang van half februari 1986 hoopt hij na een inwerkperiode de dagelijkse leiding van de bank op zich te nemen. De heer Bonenberg wil zich met zijn gezin binnen niet al te lange tijd in Hengelo Gld vestigen.

BINGO-AVOND SCHUTTERIJ EENDRACHT MAAKT MACHT
Vrijdag 29 nov. a.s. organiseert de schutterij Eendracht Maakt Macht in haar clublokaal zaal Wolbrink aan de Bleekstraat te Hengelo Gld de eerste bingoavond. De opbrengsten komen ten goede aan de Majorettevereniging van de schutterij, wiens instrumentarium en uniformen aan vernieuwing toe zijn. Kom allen, waag een gokje en maak kans op een leuke prijs. U doet er de majorettes een groot plezier mee. Zij kunnen zich dan weer goed tonen bij de diverse feestelijkheden, waarbij muziek en show niet mogen ontbreken.

De Knots

Toneelvereniging Thalia

3 december 1985

JUBILEUMFEESTEN BIJ DE CHR. MUZIEKVER. „CRESCENDO” 
Het gouden bestaan van de chr. muziekver. Crescendo betekende ook voor een zevental leden een extra dimensie, omdat zij ook een eigen jubileum herdachten. Voor het 50-jarig lidmaatschap en bewezen trouw had de vereniging in een bijzondere vergadering tot erelid benoemd: J. Wagenvoort, B. Heerink en H. Jansen Tevens werd J. Wagenvoort benoemd tot ere-voorzitter. Vanaf 1946 tot aan 1986 met een enkele onderbreking is hij voorzitter van de vereniging geweest. Zie verder in De Reclame

Herman Wijnbergen

10 december 1985
IN MEMORIAM HERMAN WIJNBERGEN
Door een noodlottig verkeersongeval overleed op 41- jarige leeftijd Herman Wijnbergen uit Hengelo Gld. Bij zijn leven was hij een aktief zakenman, die veel uurtjes in het bedrijf, de fa. Wijnbergen, die hij samen met zijn broer en resp. echtgenotes dreef, stopte. Naast het zakendoen was hij aktief en enthousiast bezig met het verenigingsleven. Vanaf zijn jongste jeugd was hij lid van de voetbalver. PAX, waar hij doordrong tot het eerste elftal. De liefde voor het voetbal had hij niet van een vreemde, want vader Wijnbergen was hierin zijn grote voorbeeld. Na zijn aktieve periode als voetballer kwam hij in het PAX-bestuur. Ruim 15 Jaar maakte hij hiervan deel uit. Daarin liet hij zich gelden als een eerlijk en oprecht mens, die duidelijk voor zijn mening uitkwam. Tussen de sponsors en het bestuur trad hij op als contactman en wist hierdoor goede contacten te leggen. Zie verder in De ReclameJAN KLEVE 40 JAAR KOORLID EN 23 JAAR DIRIGENT V.H. KERKKOOR
Zonder mijn vrouw had ik dit niet allemaal kunnen doen en volhouden”, was de reactie van Jan Kleve, nadat hij na afloop van de zondagsviering in de parochiekerk van St Jan de Doper te Keijenborg was onderscheiden met de medaille van de Ned. Gregoriusvereniging. Pastoor van Zanten zorgde dan ook voor een volkomen verrassing, toen hij aan het einde van de dienst dit bekend maakte. Zie verder in De Reclame

17 december 1985
JEUGDCENTRUM „BUK-OW”
De kerstvakantie staat weer voor de deur. Ook deze vakantie heeft het jeugdcentrum Buk-ow weer fantastische aktiviteiten op touw gezet voor de jeugd. Eerste kerstdag zijn we gesloten maar 2e kerstdag presenteren we film. Om 15.00 uur The Pink Panter met o.a. Peter Sellers en om plm 16.30 uur de bekende hoofdfilm Scha t j es. Buk-ow is om 14.30 open. Vrijdag 27 dec. gaan we schaatsen in Deventer met de jeugd. Na afloop een blarenbal in het jeugdcentrum. Het vertrek is om 13.00 uur. Plaatsen van te voren bespreken. Zondag 29 dec. geopend van 14.00 tot 18.00 uur Oudejaarsdag is Buk-ow open van 11.00 tot 20.00 uur, met oliebollen en allerlei spelen. Alle discjockey’s van de afgelopen jaren zullen aan bod komen. Woensdag 1 jan. is het jeugdcentrum open van 19.00 tot 23.00 uur met allerlei feestelijke aktiviteiten. Over het bovenstaande kunt u informatie verkrijgen bij Vincent Versteegen, tel. 05753-2976.

VEMA

24 december 1985
UVV KERSTMIDDAG
Voor de kerstmiddag die 17 dec werd gehouden in zaal Langeler bleek een enorme belangstelling onder de bejaarden in onze gemeente te bestaan. Na een hartelijk welkomswoord van mevr. van Dijke werd door haar het geboorteverhaal van Christus gelezen waarbij de aanwezigen met begeleiding van mevr. Verhoeff enkele kerstliederen zongen. Na de pauze werd door leerlingen van de school in Bekveld een kerstmusical gebracht, waarmee ze veel succes oogsten. Tenslotte ontvingen alle aanwezigen een klein geschenk. Het belangrijkste van deze bijeenkomsten is altijd de onderlinge verbondenheid die zo nodig is in een goede samenleving. Na een hartelijk woord van dank aan alle medewerksters sloot de presidente deze middag met de wens dat het Licht van Kerstmis mag doordringen in ons leven van alledag.
CPB kerstfeest De dames van CPB Hengelo Gld hielden in „Ons Huis” het kerstfeest. Mevr. van der Velde heette de aanwezigen welkom. Hierna werd de kerstliturgie doorgenomen met medewerking van het koor o.l.v. mevr. Politiek. Na de pauze werd een kerstspel opgevoerd door enkele leden. Het was erg gezellig in de zaal, die mooi versierd was. Aan het eind van de avond werd iedereen gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar gewenst.

Vuurwerk Noud van Bentum