5 januari 1988

NIEUWE SAMENSTELLING Gemeentebestuur
(Zie foto in de Reclame) Na het overlijden van wethouder H. J. Groot Roessink, diende er tussentijds een plaats te worden opgevuld in het College van B. en W. der gemeente Hengelo (Gld.) Zoals reeds gemeld, werd daarvoor door de Raad gekozen N. H. van Petersen (P.v.d.A.). Door het wegvallen van Groot Roessink en de verkiezing van een opvolger diende er een herindeling van de functies binnen het college gehouden te worden. Tijdens de eerste vergadering van het College in nieuwe samenstelling kwam de portefeuilleverdeling er als volgt uit te zien: Burgemeester Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen: Algemeen Bestuur; Openbare orde en veiligheid; Verkeer en vervoer; Economische zaken; Ruimtelijke ordening; Bouw- en woningtoezicht; Openbare werken; Recreatie; Milieu. Wethouder Th. H. Hooman: Financiën; Belastingen; Onderwijs; Jeugd- en sportzaken; Personele zaken; Culturele zaken. Wethouder N. H. van Petersen: Sociale voorzieningen; Maatschappelijk werk; Volksgezondheid; Ouderenzorg; Volkshuisvesting; Verkoopbeleid bouwterreinen. Op de foto: v.l.n.r.: wethouder Th. H. Hooman; burgemeester Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen; secretaris K. Verhoef; wethouder N. H. van Petersen. De nieuwe wethouder is kort na zijn benoeming ook voorgesteld aan het ambtenarenkorps. Ook van deze zijde werd hem alle medewerking toegezegd 12 januari 1988.

GOEDE ORGANISATIE FINALE N.K. JEUGDBILJART
De biljartvereniging „Concordia” welke in het verleden ook al eens een landelijke finale biljartspel mocht organiseren en dit naar volle tevredenheid van het Bondsbestuur der KNBB, kreeg onlangs de taak de finalewedstrijden Jeugd 6e klasse Libre Nationaal in goede banen te begeleiden. Het bestuur, op vele fronten aktief durfde die uitdaging aan. Zeker met name secretaris Jan Roelofsen, daarin ijverig bijgestaan door de jeugdleider van B.V. Concordia (Willem Welmers) en overige leden, heeft daarvoor bergen werk verzet. De jeugdige deelnemers en ook hun begeleiders en ouders waren dik tevreden over de prettige sfeer, maar vooral over het strakke wedstrijdverloop. Zie verder De Reclame.

12 januari 1988

GOUDEN ONDERSCHEIDING VOOR JAN ROUWENHORST
Ten huize van de heer Jan Rouwenhorst, de Heurne 21 te Hengelo Gld heerste een complete verrassing, toen hem daar door loco-burgemeester Geerken van de gemeente Vorden een Koninklijke onderscheiding in goud werd uitgereikt. Het was een erkenning voor zijn grote dienstbaarheid aan bedrijf en maatschappij. Ruim 40 jaar gaf hij zijn beste krachten aan borstelfabriek HAVO met een leidinggevende functie in de administratie en boekhouding. Van zijn adviezen in de beleidssfeer werd dankbaar gebruik gemaakt. Na de overname van dit rasechte Vordense familiebedrijf werd de heer Rouwenhorst bevorderd tot algeheel bedrijfsleider. Op maatschappelijk terrein heeft hij zich vooral verdienstelijk gemaakt voor de auto- en motorsport. Hij fungeerde als mede-oprichter van de Vordense auto- en motorclub „de Graafschaprijders”. Vandaaruit werd hij ook voorzitter van de afdeling Gelderland van de KNMV kwam hij tevens in het Hoofdbestuur van de KNMV. Bescheidenheid siert hem in al zijn taken. Dankbaarheid voor de onderscheiding overheerste bij de heer Rouwenhorst, zijn echtgenote en dochter.

Oprichting van een OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING in de gemeente HENGELO GLD
Donderdag 14 jan. 1988 gemeentehuis te Hengelo Gld 20.00 uur Zij, die interesse hebben deze avond bij te wonen, gelieve dit te melden bij het correspondentie-adres van de werkgroep: A. Lubbers, Kerkstraat 17, 7255 CB Hengelo Gld
Tel. 05753 – 1253 Hier zijn ook verkrijgbaar inschrijfformulieren voor het lidmaatschap van de vereniging in oprichting.19 januari 1988
JAARVERGADERING „SOLI DEO GLORIA”
Na het zingen van Gezang 465, vers l, opende de voorzitter, de heer A. Maalderink, de vergadering. Hij sprak alle leden toe en dat vond hij een verheugend feit. Dat de vergadering op de laatste repetitieavond gehouden werd vond zijn oorzaak in het feit dat alle leden aanwezig konden zijn i.v.m. de werkzaamheden van diverse leden. Hij hoopte op een goede inbreng. Uit het uitgebreide jaarverslag van de secretaresse mevrouw A. Hiddink-Weernink, bleek dat het koor springlevend is; talloze malen trad men in de openbaarheid op. De penningmeester, de heer A. Derksen, gaf een inzicht in de financiën van de vereniging. Hij kon de boeken afsluiten met een batig saldo. Beide bestuursleden mochten een hartelijk applaus in ontvangst nemen voor hun nauwgezette arbeid. Zie verder De Reclame.

Het comité „afscheid dokter Schreuder”
Bestaande uit de dames J. J. Eil-van Oest en C. Quarles van Ufford-Loeber en de heren G. A. E. Gerrits, J. W. Hulshoff en Chr. van Petersen, deelt mede dat de rekening 3274.62.191 bij de Rabobank, Raadhuisstraat VRIJDAG 22 januari a.s. AFGESLOTEN WORDT. De aanbieding van het bedrag zal op zaterdag 23 januari plaatsvinden.

„DURFCURSUS”
De Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening „De Graafschap” start op 2 februari a.s. met een oefengroep voor mensen, die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Enkele onderwerpen, die in de groep aan de orde kunnen komen, zijn: — nee zeggen, zonder je schuldig te voelen — gesprekken aanknopen op feestjes e.d. zomaar een praatje maken — complimenten geven en ontvangen. Er zullen 12 bijeenkomsten worden gehouden, op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur, in het gebouw van de Stichting „De Graafschap” aan de Kastanjelaan 15 te Hengelo (Gld.), onder leiding van twee maatschappelijk werksters, te weten Ria de la Rie en Ellen Lagendaal. Bent u ook iemand, die niet zo makkelijk durft en dit eigenlijk wél zou willen en hebt u belangstelling voor deze durf cursus? Meldt u zich dan vóór 20 januari a.s. bij Yvonne Menting; zij is op werkdagen van 8.30-10.00 uur bereikbaar onder tel.nr. 05753-2345.

26 januari 1988

„Geboorteakte”, van een Oudheidkundige vereniging in de gemeente Hengelo
Met vreugde delen de werkgroep en de getuigen mede, dat op donderdag 14 januari 1988, om 20.30 uur is opgericht, via z.g.n. „geboorteakte”, een Oudheidkundige vereniging in de gemeente Hengelo, provincie Gelderland Nederland. Talrijke betuigden hiermede hun instemming, door aanwezigheid in de Raadszaal te Hengelo (Gld.). De belangstelling groeit nog steeds. Mocht men geïnteresseerd zijn in het toekomstige werk van de nieuwe vereniging, dan kan men zich wenden tot het correspondentieadres: Kerkstraat 17 – 7255 CB Hengelo (Gld.), Tel. 05753- 1253 (A. Lubbers). De werkgroep.

TENNISVERENIGING KEIJENBORG OPGERICHT
Maandag 18 januari j.l. vond in het dorpshuis „De Horst” te Keijenborg onder grote belangstelling de oprichtingsvergadering plaats van de Tennisvereniging Keijenborg. In juli 1987 heeft een werkgroep, bestaande uit acht personen, het initiatief genomen om de mogelijkheid te onderzoeken van de realisatie van eigen tennisbanen in Keijenborg. Al spoedig bleek dat de behoefte voor plaatselijke tennisbanen nog groter was dan de werkgroep aanvankelijk vermoedde. Dit was voor de werkgroep een extra stimulans om de realisatie voortvarend ter hand te nemen. Kontakten werden gelegd met o.a. de Gemeente Hengelo, de Gelderse Sport Federatie en de Stichting Waarborgfonds Sport. Zie verder De Reclame.

PAX-MENSEN OP DE BUIS
Een 24-tal personen van de voetbalver. PAX uit Hengelo Gelderland kreeg een uitnodiging om opnames van het AVRO-programma „Prijs je rijk” eens van dichtbij mee te maken. Voor een persoon uit dit gezelschap werd het motto bewaarheid, nl. voor Georg Veenhuis. Hij belandde in de finale en bemachtigde hierbij een grote Koel-combi en 6 Compactdiscs. Georg als bestuursambtenaar wel wat gewend, liet zich niet van de wijs brengen door de veel pratende Fred Oster. Christiaan van Petersen was de tweede uit het Hengelose gezelschap, welke mocht deelnemen aan de strijd. Hengelo wordt weer eens genoemd, goede reclame voor de „Hoofdstad” van de Achterhoek, het Hengelo met een G, het goede Hengelo.

2 februari 1988
JAARVERGADERING K.B.O.(Kath. Bond voor Ouderen) te KEIJENBORG
Op de gehouden jaarvergadering van de K.B.O. te Keijenborg kon de voorzitter mededelen, dat deze organisatie momenteel 160 leden telt. In het verslag van de penningmeester Mevr. Annie Berentsen-Kersten bleek, dat de K.B.O. de laatste 5 jaren een subsidie ontving van de Kruisvereniging van f750,— per Jaar. Dit jaar echter zal deze subsidie niet meer verstrekt worden, wegens nodige onderhoudswerkzaamheden aan het kruisgebouw. De voorzitter deelde in dit verband mede, dat men zeer ingenomen is met deze subsidie, welke gebruikt wordt voor het „Meer Bewegen voor Ouderen”, hetgeen de gezondheid voor Ouderen ten goede komt, maar dat het nu temeer hard aankomt, dat men deze subsidie niet meer zal ontvangen. Erg jammer. Zie verder De Reclame.

BEKENDMAKING VAN PRINS RABALDUS VAN 50-JARIG BESTAAN DORP KEIJENBORG
Prins en adjudant 1987 deden voor het nieuwe carnavalsseizoen „STUIVERTJE WISSELEN” De prinsenprestatie 1988 van de carnavalsvereniging ,,de Keidarpers” was voller verrassing. Niemand had vermoed dat Prins Gozewijn en zijn adjudant Martin (resp. Jan Delsink en Martin van Hal) gingen stuivertje wisselen. Voor het nieuwe seizoen was gekozen tot Prins de vorige adjudant Martin tot Prins Rabaldus I en werd gekozen tot zijn adjudant Jan Delsink. De nieuwe Prins had ook nog als verrassing in petto, dat het dorp Keijenborg als zodanig in 1988, al 50 jaar bestaat, een reden tot feesten. De nieuwe Oudheidkundige Vereniging bood bij monde van A. Lubbers de felicitaties aan de Prins en de zijnen, voor dit historisch feit, met daarbij aanbieding van een Achterhoeks paspoort. Zie verder De Reclame.

AAN ALLE INWONERS VAN HENGELO (GLD.)
Geachte mede-Hengeloërs. Van hetgeen wij U via deze brief willen vertellen zal een gedeelte wellicht bij velen van U reeds bekend zijn. Voor anderen is het misschien de eerste keer dat zij iets horen over de grote verloting van de voetbalvereniging Pax. PAX startte in het voorjaar van 1987 met de uitgifte van 650 loten voor de prijs van f 100,— per stuk. Een gedurfde aktie, want 100 gulden is geen kleinigheid. Wij hadden echter alle vertrouwen in de goede afloop gezien het fantastische prijzenpakket met een totale waarde van plm. f26.000,—. Geen niemendalletjes, maar stuk voor stuk geweldige prijzen met als aanvoerder een gloednieuwe Fiat Panda, kant en klaar voor uw deur. In ons optimisme zagen wij daarom deze verloting er in gaan als koek. Helaas ….. Zie verder De Reclame.

Dokter Schreuder

9 februari 1988
CARNAVAL VIEREN — ‘T IS MEUGLUK
Zaterdag 13 februari a.s. zal door C.V. Keidarpers uit Keijenborg een groot gekostumeerd carnavalsbal worden georganiseerd in de Residentie zaal Winkelman. Iedereen is daair welkom om eens op een plezierige manier met elkaar een carnavalsfeest te vieren. De mooist of origineelst verkleedde dingt mee naar een mooie beker. De Keidarpers maken er evenals andere jaren een daverende en sfeervolle avond carnavalsavond van. De dansgarde zal een wervelende show opvoeren. De muzikale noot komt van onze eigen hofkapel de Keibloaren. De rest van deze avond zal door ons huisorkest Atlantic worden verzorgd. Als u zeker wilt zijn van een geslaagde carnavalsavond komt u gewoon naar het carnavalsbal dat „de Keidarpers” u bieden.

HAMOVE FILMTEAM OP DE RADIO
Op 23, 24 en 25 februari zijn dit jaar weer de jaarlijkse Hamove-filmavonden. Dit jaar is er op 23 februari een avond geheel gewijd aan de Motorsport. Op woensdag 24 en donderdag 25 februari staan de avonden geheel in het teken van de humor. Hiervoor werd het team uitgenodigd door Omroep Gelderland, die wel eens iets meer wilde weten over de gemaakte speelfilms. Want onder de titel „Humor in Hengelo” geeft het Filmteam een overzicht van wat er de laatste acht jaar zoal door hen aan lachfilms geproduceerd is. Zondag 14 februari op Omroep Gelderland tussen 10.00 en 11.00 uur in de Gelderse Koffietafel het Hamove-Filmteam over hun plm. 20 gemaakte speelfilms.

16 februari 1988
LEDENVERGADERING HAMOVE
De heer J. Voskamp benoemd tot ere-lid (met foto) De jaarlijkse ledenvergadering van de Hengelose auto- en motorvereniging Hamove in het clublokaal van de Weer te Hengelo (Gld.) stond in het teken van de benoeming van de heer J. M. Voskamp tot ere-lid van de vereniging. Om omstreeks kwart over acht opende de voorzitter, R. Kreunen, deze 51e ledenvergadering en wenste een ieder een gelukkig en sportief 1988 toe. Voor het overleden lid H. J. Groot Roessink werd enkele ogenblikken stilte in acht genomen. In zijn openingswoord gaf hij een terugblik op het afgelopen jubileumjaar 1987 en een vooruitblik op 1988. Secretaris G. J. Burgers bracht vervolgens de notulen van de vorige ledenvergadering en vervolgens het zeer gedetailleerde jaarverslag over 1987. In chronologische volgorde passeerden opnieuw alle gebeurtenissen van Hamove in 1987 opnieuw de revue. Op 15 maart werd de K.-cross 500 cc georganiseerd. Vooral door het slechte weer viel het bezoek van deze wedstrijd erg tegen. Zie verder De Reclame.

Onderzoek onder ouderen naar de gewenste en bestaande voorzieningen in de gemeente
Langs deze weg verzoeken wij aan alle ouderen in de gemeente Hengelo (Gld.) om hun medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de gewenste en bestaande voorzieningen in de gemeente, die het langer zelfstandig wonen van ouderen kunnen bevorderen. Dit onderzoek zal worden verricht door de dames Jenny van de Pol en Rosmarijn van Westen als afstudeeropdracht van hun school. Het rapport kan een belangrijke bijdrage leveren voor het eventueel te voer en ouderenbeleid door de gemeente. Bij voorbaat alvast bedankt voor uw eventuele medewerking.
Gemeentebestuur van Hengelo Gld.

UNICEF-CONCERT: GOEDE INSPIRATIE VOOR HENGELOSE CULTUUR
Met het doel om een blijvende aandacht te vestigen op de nood in de derde wereld, is het instituut Unicef wereldwijd aktief en dan met name voor de zwakkeren (kinderen en vrouwen). Unicef-Hengelo vindt toch ieder jaar maar weer response bij de Hengelose culturele verenigingen om het „goede” doel te ondersteunen, mits een avondconcert ter ere van een nieuw ingezet jaar. Onlangs was deze culturele happening weer aan de orde in sporthal „de Kamp”. Als men beziet met welk een enthousiasme de diverse groepen zich voorbereiden, dan is het een lust en leven dit alles aan te zien en te beluisteren. Vanzelfsprekend was door een goede voorbereiding de kwaliteit ook weer met enige sprongen vooruitgegaan, hetgeen het Unicef-concert op muzikale gronden al meer geloofwaardigheid geeft. Zie verder De Reclame.

23 februari 1988
L.R. DE BOSRUITERS
Zaterdag 27 februari houdt de Landelijke Rijvereniging ,,de Bosruiters” bij Zaal Winkelman in Keijenborg haar jubileumsreceptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op 28 februari 1948 werd door een groep enthousiaste jongeren tot oprichting van een rijvereniging besloten. Omdat het oefenterrein in een bosrijke omgeving lag, werd met algemene stemmen gekozen voor de naam „L.R.V. De Bosruiters” en zij sloten zich aan bij het gewest A.B.T.B. met als overkoepelende organisatie de N.K.B, te Tilburg. De vereniging mag zich gelukkig prijzen nog steeds springlevend te zijn met 40 leden, waarvan ca. 75% aktief aan wedstrijden deelneemt in de regio en ver daarbuiten. Zie verder De Reclame. Fondsenwerving en muzikale inspiratie één van de prioriteiten „CRESCENDO”.

„CRESCENDO” WIL VERBETERING IN PRESENTATIE EN MUZIKALE PRESTATIES
Vanuit de 53e algemene ledenvergadering der Chr. Muziekvereniging „Crescendo” te Hengelo (Gld.), welke gehouden werd in de verenigingslokaliteit „Ons Huis” kwam een sterke wens naar voren om zich in de toekomst beter te presenteren en het muzikale peil, dat enigszins terugviel, te heroveren. Aangezien het huidige uniform, aangeschaft in 1975 bij het 40-jarig bestaan, er uit begint te groeien, werd er aandrang uitgeoefend, om in elk geval 1990 als streefdatum aan te nemen voor een nieuw uniform. De eerste aanzet is al wel gegeven via een geslaagde verkoop-aktie van bloemen, maar het zou te lang duren om met dergelijke akties het benodigde geld tijdig beschikbaar te hebben. Gedacht wordt aan uitgifte van aandelen of obligaties. Zie verder De Reclame.

N.V.E.V.-DAMES BIJEEN
Op woensdag 17 februari kwamen de N.V.E.V.-dames in zaal Wolbrink bijeen. De presidente, mevr. Rademakers, heette plm. 150 dames van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom was voor de plaatselijke apotheker, de heer G. J. v. Ochten, die deze avond een inleiding hield over het wel en wee van de apotheek. Voor de pauze vertelde de heer v. Ochten wat over geneesmiddelen in het algemeen, over het gebruik ervan, de bezorgdheid om iets te slikken en ook de homeopathie kwam aan de orde. Lees vooral de bijsluiter goed na, voor u gaat slikken, was het advies van de heer v. Ochten, snapt u iets niet kom gerust even in de apotheek voor nadere uitleg. Zie verder De Reclame.

FILMAVOND CBTB-CPB
De presidente van de CPB, mevr. J. v.d. Velde, kon een volle zaal verwelkomen op de gezamenlijke vergadering van de CPB en de CBTB. Na het huishoudelijk gedeelte werd een film gedraaid, die een beeld gaf van de jaren ’60 van Hengelo. We zagen o.a. kruidenierswinkel, garagebedrijven, de brandweer „in aktie”. De schoolkinderen waren aan het bokspringen en touwtje springen. We konden zien hoe er gewerkt werd in o.a. de zuivelfabriek, Coöperatie, Quickfabriek. We namen een kijkje in alle toenmalige straten van Hengelo. Verschillende verenigingen zagen we op de film en zelfs was er een opname van de CPB, zodat veel leden zichzelf op de film terugzagen. Het was een prachtige film waarop je kon zien hoe 22 jaar geleden geleefd werd in ons dorp. De voorzitter van de CBTB, de heer B. Hiddink, bedankte de heer Van Petersen voor het beschikbaar stellen van de film en de heer A. v.d. Velde voor het draaien van de film.

1 maart 1988
DISBERGEN woninginrichting textiel en babymode, heropend Onze winkel heeft een totale vernieuwing ondergaan, zodat we u een perfecte presentatie kunnen bieden van interieurverzorging en een met zorg gekozen kol lek ti e textiel en baby mode (de nieuwe voorjaarskollektie is binnen). Veel is er vernieuwd, maar wat hetzelfde is gebleven is het plezier, waarmee wij steeds weer onze klanten naar volle tevredenheid proberen te helpen met vakmanschap en nazorg hoog in ’t vaandel! We nodigen u van harte uit op ons feestelijk OPEN HUIS op vrijdag 4 maart van 9.00 tot 21.00 uur. U kunt dan op uw gemak in de nieuwe winkel rondkijken, terwijl wij een hap je en een drankje presenteren. Er ligt een leuke attentie voor u klaar.

PATER OSCAR (A.A.G.) CREMERS O.F.M. OP 89-JARIGE LEEFTIJD OVERLEDEN Officier In de Orde van Oranje Nassau. Van 6 augustus 1956 tot 25 oktober 1970 was pater Cremers rector van de Zusters Clarissen op ,,Het Kervel” te Hengelo (Gld.). Hij verhuisde met de Zusters naar Silvolde op 25 oktober. Op 1 september 1976 tenslotte nam hij zijn intrek in het R.K. Verzorgingshuis in Gendringen. Op 14 februari 1988 werd hij, verzwakt, naar het St. Jozef ziekenhuis in Doetinchem vervoerd, waar hij een week later, geheel opgeteerd, rustig overleed.

BLIJSPEL JONG GELRE
Jong Gelre stond zaterdagavond met het stuk ,,Pas op voor de buren” van Hans van Wijngaarden op de planken. De regie van dit blijspel in drie bedrijven was in handen van G. Remmelink. Zoals altijd bij een blijspel stond ook dit stuk bol van de verwikkelingen en misverstanden. Vooral Harrie Nusselder was weer goed op dreef. Hij kreeg de lachers regelmatig op zijn hand. De spelers en de regisseur verdienen alle lof voor de uitvoering van dit blijspel dat deels in het dialect, deels in het algemeen beschaafd Nederlands word gespeeld.

Bloemencentrum Peter

8 maart 1988
JOOP WINKELMAN BEHEERDER BIJ ZWARTE SCHAAR
Met een speciale receptie op camping Het Zwarte Schaar in Steenderen werd zaterdag het horecagedeelte van de camping door de familie Derksen overgedragen aan Joop en Gerda Winkelman uit Hengelo. Duidelijk werd dat de samenwerking tussen de verschillende campings goed is, want directies, personeel en gasten, onder wie veel Duitsers, waren massaal aanwezig. De drumband en het majorettekorps van IJsselstrand brachten de komende en scheidende familie een muzikale hulde.

TRUITJE” VERHUIST
Na twee jaar is de Hengelose kinderkledingbeurs alweer uit haar jasje gegroeid. De belangstelling voor koop en verkoop van tweedehands kinderkleding is zo snel toegenomen, dat ,, Truitje”, zoals de beurs zich noemt, niet meer past in de ruimte van de peuterspeelzaal. Daarom zijn de organiserende vrouwen op zoek gegaan naar „een maatje groter” voor Truitje. Vanaf heden wondt de kinderkledingbeurs nu, met toestemming van het leerkrachtenteam en B. en W., gehouden in O.B.S. Rozengaardsweide, Rozenstraat 14, Hengelo C Gld.). De spelregels blijven dezelfde. Ter verduidelijking moet worden vermeld, dat er geen opbrengst is die naar een goed doel gaat. Degene die kleding inbrengt, ontvangt 75% van de opbrengst van zijn verkochte kleren. Kleding die niet wordt verkocht, krijgt men terug. Kleding die niet wordt teruggenomen, wordt naar een derde-wereldland gestuurd. Een ieder, die meer inlichtingen wil hebben over de spelregels van de kinderkledingbeurs, kan daarvoor terecht bij: Gerke Mantel, tel. 05753-2071. De verkoop van de eerstvolgende kinderkledingbeurs zal zijn op zaterdag 26 maart van 10.00-15.00 uur in O.B.S. Rozengaardsweide.

15 maart 1988
Patiënten dokter Eijkelkamp B. A. M. Eikelkamp
Huisarts Koldeweiweg 2 7256 AV Keienborg Tel. 05753 2262. Op 1 april 1988 zal de apotheek van dokter B. A. M. Eijkelkamp overgaan naar Apotheek Hengelo (Gld.). Dit zal de nodige veranderingen met betrekking tot de geneesmiddelenvoorziening met zich meebrengen. In Keijenborg, op het adres van dokter Eijkelkamp, komt een uitdeelpost voor geneesmiddelen.

 AFSCHEID ZUIVELDIRECTEUR F. POLITIEK

De heer ing. F. Politiek, directeur van de sinds kort gesloten zuivelfabriek alhier, gaat met pensioen. In samenwerking met Coberco biedt het bestuur van de plaatselijke melkleveringsvereniging hem een receptie aan op vrijdag 25 maart a.s. s-middags van 14.30-16.30 uur in Café Restaurant „Concordia”. Sinds 1961 is de heer Politiek directeur hier geweest. Bestuur melklevei ingsvereniging Hengelo, K. Lassche (voorziter) H. W. Klein Winkel (secretaris).

OP BEZOEK BIJ DE NOS
Een brief van Wim Booltink (8 jaar) en Anneke Booltink (6 jaar) uit Keijenborg aan de NOS te Hilversum, leverde het resultaat op, dat zij met hun ouders Wim en Marga uitgenodigd zijn voor een bezoek aan de studio’s op woensdag 26 maart. Een verder gevolg van dit schrijven is het bezoek, dat de St. Bernardusschool met een groep van 60 kinderen aflegt aan de Meneer Kaktusshow op woensdag 26 mei. De kinderen nemen dan deel aan alle onderdelen van dit Veronicaprogramma.

HISTORISCH ONDERZOEK IN DE GEMEENTE
Omdat er al zoveel verdwenen is, kwamen enige jaren geleden de heren B. Harmsen en J. G. Ruesink, gezworen kameraden op oudheidkundig gebied, want zij waren ook initiatiefnemers oprichting oudheidkundige vereniging, op het idee te laten achterhalen wat er nog aan Veldnamen in de gemeente Hengelo bekend is. Het idee werd aangedragen bij de Gemeente en vond weerklank. Het instituut te Doetinchem (instantie voor behoud streekeigene) werd een onderzoeksproject van de grond getild. De toendertijd werkzoekende onderwijzers G. Harmsen en L. H. Menkveld waren bereid om het vele Veldwerk te verrichten. Uren lange gesprekken en notities leverden een interessante berg historisch materiaal op. Veel naamwerk, in het algemeen al niet meer bekend, werd boven water gehaald. Al het tekstmateriaal aangevuld met het omvangrijke kaartwerk maakt het geheel voor de liefhebber tot een waardige aanvulling op het historisch materiaal in de gemeente Hengelo. (intekenprijs tot l april f22.50, daarna f25.00). Wellicht is het uitkomen van dit boek aanzet tot nog meer historisch speurwerk. De nieuwe Oudheidkundige vereniging in de gemeente Hengelo met nu al 115 leden, gaat via een aantal werkgroepen aan de slag.

OPEN MIDDAG MUSEUM 1940-1945 HENGELO (G.)
Op zondagmiddag 20 maart is er opnieuw gelegenheid om Museum 1940-1945 Hengelo (G.) te bezichtigen. Na de overweldigende belangstelling bij 2 eerdere open middagen leek er de behoefte te bestaan tot een vervolg. Het Museum bevat een collectie materiaal uit de periode 1940-1945, welke in de afgelopen 12 jaar door Jean Kreunen is verzameld. Al het materiaal is zover de ruimte het toelaat zo overzichtelijk mogelijk opgesteld in het Privé-Museum aan de Marktstraat 6 in Hengelo (G.). In de collectie zijn ondergebracht 14 complete uniformen van de diverse deelnemende strijdkrachten, uitgestald op etalage-figuren. Daarnaast tal van gebruiksartikelen van zowel militairen als de burgers. Helmen, petten, baretten, bajonetten, medailles, orden, eretekens, surrogaten, tabak, foto- en ander dokumentatiemateriaal kunt U zien op zondag 20 maart van 14.00 tot 17.00 uur in Museum 1940-1945, Marktstraat 6 Hengelo (G.) bij de grote kerk, de route is bepijld. De entree is gratis en wilt U eerst meer weten bel dan 05753-1474.

22 maart 1988
ROOZEGAARDE vergroot en gemoderniseerd
GROTE VERANDERING? JA en NEE! Na weken van hak- en breekwerk zijn we dan zover OPEN HUIS OP DONDERDAG 24 MAART 1988 vanaf 16.00 tot 21.00 uur Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze VERGROTE EN GEMODERNISEERDE ZAAK. Wij zorgen wel voor een drankje en een hapje ROOZEGAARDE SPALSTRAAT 13 – HENGELO GLD.

Opening Drukkerij Wolters
Deze week wordt onze nieuwe drukkerij Regelinkstraat 16 te Hengelo Gld geopend. Om U de gelegenheid te geven ons nieuwe pand te bezichtigen, houden wij OPEN HUIS op zaterdag 26 maart van 10 tot 17 uur Uw komst wordt zeer op prijs gesteld K. F. Lubbers P. G. Lubbers-Zemmelink.

29 maart 1988
Biljartvereniging ,DE KEU’ 25 JAAR
Zaterdag 9 april vieren wij ons 25-jarig bestaan De receptie is van 19.00 tot 21.00 uur in zaal Wolbrink, Bleekstr. 3 Het bestuur

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO
De eerstvolgende schrijfavond is op woensdag 6 april a.s. Dat is dus woensdag na Pasen. Het gaat om een 43-jarige dichter uit Malavi, een 32-jarige redacteur uit Turkije en een 35-jarige technicus uit Hong-Kong. Als gewoonlijk kunnen we weer terecht in ,de Bleike’ van 19-21 uur. Voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

POLITIE-INFORMATIE VAN DE RIJKSPOLITIE TE HENGELO GLD
Op 18 maart deed een inwoner van Hengelo (Gld.) een opmerkelijke vondst. Er werd een tas gevonden met een inhoud van f25.000,- aan contanten. De eerlijke vinder bracht deze bij ons aan het bureau en niet veel later meldde zich ook al de hevig geschrokken rechtmatige eigenaar. De man had de tas even op het dak van zijn auto gezet en in gedachten verzonken was hij weggereden. De eerlijke vinder heeft een leuke geldelijke beloning van de eigenaar ontvangen.

6 april 1988De heer Politiek koninklijk onderscheiden
Op de foto speld burgemeester Van Beeck Calcoen de heer Politiek de Koninklijke onderscheiding terwijl mevrouw Politiek toekijkt.

TWEEDE K£IJENBORGSE INFOBEURS OP 17-4-1988
Na het grote succes van vorig jaar. hebben de Keijenborgse ondernemers besloten, om ook dit jaar een gezamenlijke info-beurs te organiseren. Onder do naam „Zaken aan bod” zullen maar liefst 27 ondernemers zich aan U presenteren, met hun nieuwste artikelen en materialen. Bij velen van hen zult u opkijken bij het zien van het assortiment en/of vakmanschap en U zult zien dat er eigenlijk heel wat te koop is in de eigen gemeenschap. Ieder uur wordt er een gratis verloting gehouden met aantrekkelijke prijzen. Speciaal voor de jeugd is er een raadwedstrijd. Deelnameformulieren worden aan de deur gratis verstrekt. En als klap op de vuurpijl: de hoofdprijs: een lang weekend Center Parcs. Tot ziens op 17 april. Tentoonstellingsruimte uitgebreid met aangrenzende sportzaal.

12 april 1988
DANKBETUIGING fam. Politiek
Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele bloemen, cadeau en gelukwensen, of op welke wijze dan ook, die ons afscheid op de 25e maart j.l. tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Speciaal willen wij hierbij o.a. het prachtige fotoboek van de melkleveranciers vermelden met foto’s van 1910 t.e.m. 1988. Fam. F. POLITIEK Spalstraat 53 Hengelo Gld.

Aan alle muziek- en zang liefhebbers,
luister naar het nieuwe orgel Ter gelegenheid van de restauratie van ons kerkorgel door de Fa. S. de Wit en Zn. uit Nieuw Vennep, is er een concert op zondag 24 april 1988 in de parochiekerk St Willibrordus. Aanvang 19.30 uur. Sluiting ± 21.15 uur. Voor het afwisselende programma zie de aanplakbiljetten.
Het Parochiebestuur.

Regelink’s Schildersbedrijf „Erkend Glaszetter”
Op 15 maart kreeg de heer R. Regelink uit handen van drs. K. Huisman, voorzitter van de Stichting erkenningsregeling voor het glaszettersbedrijf, een certificaat waarmee hij zich thans „erkend glaszetter” mag noemen. Deze erkenning is verstrekt door de VEG de Landelijke Vereniging van Erkende Glaszetbedrijven. De ondernemers-organisaties N.C.O.S. en K.V.O.S. hebben de steun gekregen van de ministeries Economische Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als ook van de staatssecretaris A. J. Everhuis tot oprichting van de V.E.G. Doel erkenning: Het gebruik van het vignet „Erkend Glaszetter” geeft extra zekerheid dat glas verkregen en geplaatst door een erkend zetter van goede kwaliteit en op de juiste wijze geplaatst is. Met name bij thermische (dubbele) beglazing krijgt men een zogenaamde geengezeur-garantie, waarbij een erkend glaszetter zich verplicht tot het geven van 10 jaar garantie. Zie verder De Reclame.

HULDIGING LEDEN TIJDENS GESLAAGDE MUZIEKAVOND KON. HARMONIE CONCORDIA (zie foto)
Op 26 maart j.l. presenteerde de Kon. Harmonie Concordia zich in zijn volde breedte van jong tot oud. Voor een goed gevulde zaal kwamen alle onderdelen van de vereniging aan bod. De blokfluitleerlingen onder leiding van dhr. Milder lieten horen dat zelfs aan de basis al veel mogelijk is. Hie.na lieten diverse leerlingen van Petra Wicherink en Jules Hendriks hun vorderingen horen. Ook leerlingen van de nieuwe tamboerinstructeur Yvo Weijnands lieten het publiek horen dat ook bij hun tijdens de les niet wordt stilgezeten. Het jeugdorkest besloot het programma voor de pauze. Nog net voor de pauze werden twee leden van het tamboerkorps – Reinier Hilderink en Jan van Lee – gehuldigd i.v.m. het 40-jarig lidmaatschap van onze vereniging. Zie verder De Reclame.

Burgemeester Mi. A. W. J. van Beeck Calkoen feliciteert K. F. Lubbers
Drukkerij Wolters met de opening van de nieuwe drukkerij, nadat hij de nieuwe offsetpers op de voorgrond in werking had gesteld. Mevrouw Lubbers kijkt heirbij Lachend toe en de beide medewerkers van het bedrijf staan op de achtergrond druk met elkaar te overleggen. Verder op de foto de heer H. B. Lubbers, vader van de eigenaar en Barbara Lucassen. Zie verder De Reclame.

Hengelose Bouwpatronaatsvereniging

 

19 april 1988
OOK IN HENGELO (GLD.) LANDELIJKE BIBLIOTHEEKDAG
Onder het motto „Met een boek de zomer in” zijn op zaterdag, 23 april a.s. de bibliotheken in Nederland geopend; ook de Algemene Bibliotheek te Hengelo (Gld.). Met een stand vol informatie over zomerreizen; bij de bibliotheek aanwezige reisgidsen; boeken over verre, vreemde landen doet men mee met de landelijke dag. Bovendien heeft de bibliotheek U deze dag nog iets heel anders te bieden. Er is een interessante, edukatieve tentoonstelling samengesteld over Keramiek, de geschiedenis in klei van de oorsprong der mens tot heden. Men laat dit zien aan de hand van grondstoffen tot het eindprodukt.

VELDNAMENBOEK HENGELO VERSCHIJNT EIND MEI
Eind mei verschijnt het veldnamenboek van de gemeente Hengelo. Het materiaal daartoe – de perceelsnamen vwm de gehele gemeente – is enkele jaren geleden verzameld door G. Harmsen en B. Menkveld uit Hengelo in het kader van de werkverruimende maatregelen. Het onderzoek, dat werd verricht onder auspiciën van het Staring Instituut en het P. J. MeertensInstituut in Amsterdam, was een initiatief van het gemeentebestuur van Hengelo. Dit veldnamenboek, dat onder redactie staat van dr. A. H. C. Schaars van het Staring Instituut, bevat het volledige kaartmateriaal van de gemeente Hengelo met de daarin getekende perceelsnamen. In haar inleiding gaat mevrouw drs. L. Maas van het Meertens-Instituut in op de betekenis van diverse veldnamen. Een uitvoerig register maakt de inhoud van het boek toegankelijk. Momenteel bestaat reeds de gelegenheid om bij de plaatselijke boekhandel Wolters in te tekenen op deze uitgave. De winkelprijs wordt f25.00. Het boek wordt uitgegeven door het Staring Instituut met financiële steun van de gemeente Hengelo, Dit boek is het eerste in een reeks van soortgelijke uitgaven van de veldnamen van de Achterhoek en Liemers. Het verzamelde materiaal wordt hierdoor toegankelijk voor het publiek en voor wetenschappelijk onderzoek.
Doetinchem, april 1988.

NIEUWE GEBOUW SCHOOL „DE LEER” IN GEBRUIK GENOMEN
Voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 van school „De Leer” was het maandag 11 april een feestelijke dag. Na een lange periode van verbouwen en renoveren was het eindelijk zover dat de verhuizing vanuit „De Eerste Stap?” naar het hoofdgebouw gestalte kreeg. Vanaf de oude kleuterschool liepen de kinderen, flink lawaai schoppend met diverse muziekinstrumenten, in een kleurrijke optocht naar de nieuwe school toe, waarbij ze door de overige leerlingen verwelkomd werden met een ingestudeerd lied. Directeur Henk Roes, die zei trots te zijn op het resultaat van de verbouwing, overhandigde aan twee jongste kleuters de sleutel, waarna „De Leer” officieus geopend werd. Zie verder De Reclame.

JEU DE BOULES IN HENGELO
Op donderdag 21 april a.s. wordt op het sportcomplex aan de Eelderinkweg om 14.00 uur een demonstratie Jeu de Boules gegeven. Jeu de Boules krijgt steeds meer populariteit en is gezien de afmetingen voor een speelveld erg gemakkelijk inpasbaar. Deze tak van sport kan men reeds spelen met 2 personen in recreatief verband, een team bestaat uit 3 personen. De werkgroep Stimulering Sport heeft voor die demonstratie-een aantal deskundigen uitgenodigd. Er is technische uitleg maar het accent ligt op het beoefenen van de tak van sport. Daarom Is het een leuke gelegenheid voor ieder kennis te nemen van Jeu de Boules op donderdag 21 april a.s. om 14.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Herman Bruil

26 april 1988
HERDENKING 4 MEI 1988
Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar een krans zal worden gelegd bij het monument, dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap uit deze gemeente; vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de Regelinkstraat naar het plaatselijk monument bij het gemeentehuis. 19.45-19.55 uur. Het luiden van de klokken. 19.55 uur Kranslegging bij het plaatselijk monument, waarna zullen worden voorgelezen de namen van de oud-inwoners der gemeente, die aan het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen. 20.00-20.02 uur Algemene stilte, waarna enkele hoornblazers „The last Post” ten gehore zullen brengen. Na deze plechtigheid kunnen desgewenst  bloemen bij het monument worden gelegd. De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.09 uur) de vlaggen halfstok te hangen.

Infobeurs Keijenborg 1988 officieel geopend
Met de sleutel, hem aangeboden door de 2-jarige Femke Janssen, sprak burgemeester A. W. van Beeck Calkoen de werkgroep moed in.

MUSEUM 1940 1945 Stichting Streekmuseum 1940-1945
organiseert van 30 april tot en met 8 mei een grote Expositie in sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, Hengelo (Gld.). De verzameling van Jean Kreunen is nu ondergebracht in deze Stichting en om dat te vieren en ook omdat er vele vragen van de mensen op de open dagen kwamen wordt deze week gehouden. In 1985 hebben ook al 2500 mensen de tentoonstelling aanschouwd maar deze keer zal de opzet geheel anders zijn en de collectie is inmiddels ook goed uitgebreid. Er wordt naast het militaire aspect van de Tweede Wereldoorlog ook ruimschoots aandacht besteed aan het dagelijkse leven met al het wel en wee. De expositie zal chronologisch zijn opgebouwd van 1939 de Staat van Beleg tot en met 1945 de Bevrijding. Er is veel documentatie met bijschriften en natuurlijk vele uniformen en ander klein materiaal wat in de duistere jaren is gebruikt.

ACTIE „LEKKER ETEN IN DE ACHTERHOEK”
Café-Restaurant ’t Hoekje, de enigste deelnemer uit Hengelo in de „lekker eten in de Achterhoek” actie van de V.V.V. Ieder restaurant dat aan deze actie meedoet, er zijn er 39, kon kiezen uit menu’s van f20.—, f40.— en f65.—. Hein, Mirjam en Marie van de Weer kozen opzettelijk voor het goedkoopste menu, waarom? Ons restaurant is niet echt als restaurant ingericht. Wel enkele gedekte tafeltjes, maar hieraan kan men ook een kopje koffie drinken, tevens hebben de dinerende gasten zicht op het café-gebeuren, die in een duurder restaurant echter gescheiden is. Dit wilden wij dus zeer beslist niet. De tweede reden is dat de gasten die bij ons komen eten gewend zijn aan een stuk vlees, schaal groente, bak patat. Dat willen we ook zo houden, daarom ons devies: ,,eten Bij ’t Hoekje, altijd groot en volle”. Elk deelnemend restaurant heeft z’n specialiteit, de onze is: „Schnitzel op z’n Hengels, compleet met een köpken soep en een bölleke ies na.

3 mei 1988
Groentewinkel Wijnbergen verhuurt aan Prins
Wegens verschillende omstandigheden hebben wij besloten de groentewinkel met ingang van 1 mei 1988 te verhuren aan de Fa. W. Prins uit Winterswijk. Wij danken U voor uw vertrouwen en wensen de Fa. Prins en zijn medewerkers veel sukses. Voor wat betreft de verkoopbloemenkas gaan wij op dezelfde voet verder.
Met vriendelijke groeten, JAN, ALIE EN GERRIE WlJNBERGEN.

10 mei 1988

THEET HOENINK KRIJGT EER VOOR ZWN WERKZAAMHEID
Wie de naam Theet Hoenink uit Keijenborg noemt (voorheen woonachtig in Velswijk) denkt dan ook meteen aan de grote mate van werkzaamheid voor tal van verenigingen in de Kerjenborgse dorpsgemeenschap en ook de buurtschap Velswijk. Ruim 33 jaar dient hij nu al de belangen van de schutterij St Jan en de kermis. Daarvan maakt hij deel uit als penningmeester in het bestuur. De muziekvereniging St. Jan had in Theet een goed beheerder van de penningen, dit gedurende 25 jaren. In het bestuur van de voetbalvereniging Keijenborgse had hij ook een aantal jaren zitting, alsmede 14 jaar verbonden aan de Supportersvereniging Aktief in Keijenborg. In zijn vroegere woonomgeving was hij bedreven in bestuurswerkzaamhedeen via de buurtvereniging Velswijk en dat gedurende 9 jaar. Zogenaamd ter bespreking van het aanstaande Gouden Huwelijksfeest hadden de kinderen het paar Theet en Riek Hoenink naar restaurant „de Smid” te Keijenborg gelokt, alwaar Burgemeester van Beeck Calkoen hen opwachtte, om hen te verrassen en te onderscheiden met de Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Hiermede heeft Theet toch eer van zijn vele jaren werk en zwoegen in Keijenborg enzovoorts. De besturen van Schutterij St. Jan, muziekvereniging St. Jan, alsmede Pastoor van Zanten waren getuige van de uitreiking met daarbij ook kinderen en aanhang.

HERNIEUWD ORGEL ST. WILLIBRORDUSKERK EEN REDEN TOT VREUGDE
Het ruim 120 jaar oude pijporgel in de Kerk van de St. Willibrordusparochie te Hengelo (Gld.) heeft een grondige opknapbeurt en tevens een kleine uitbreiding ondergaan. Sinds 1949 was er geen onderhoud aan gepleegd, na toenmalige restauratie. Na deskundig overleg, waarin de penningmeester van het parochiebestuur, de heer Th. Waenink veel energie gestoken heeft, werd aan de fa. de Wit uit Nieuw Vennep de opdracht verstrekt de noodzakelijk geworden onderhoudswerkzaamheden aan het orgel te verrichten, o.m. het reinigen van de pijpen, verbetering aan speeltafel en mechanieken. In april 1987 werd begonnen en rond kerst was do opdracht gereed. Zie verder De Reclame.

DAUWZWEMFIETSEN
Voor de tiende maal organiseert zwemvereniging HE-KEY weer het dauwzwemfietsen, dit is op 12 mei. Voor de vroege vogels onder ons is er dan weer de gelegenheid om voor het openen van het zwemseizoen toch te zwemmen. Hierna kan men een fietstocht maken die u door de mooiste plekjes van Hengelo heenleid. De fietstocht duurt 1 a 1,5 uur. Onderweg is er gelegenheid om koffie en koek te kopen, maar ook koele frisdrank voor de liefhebber. Na afloop van de fietstocht ontvangt iedereen een herinneringsvaantje. De starttijd is tussen 7.00 uur en 9.00 uur op het zwembad in Hengelo en de kosten zijn f 2.50 p.p.

OPRICHTINGSVERGADERING postzegelverzamelaars
Op 16 mei a.s. zal in Zaal Leemreis een „Afd. Hengelo” van de Globe worden opgericht. De Globe is een vereniging van postzegelverzamelaars. Aanvang 20.00 uur. In deze tijd van jachten en jagen is een rustige, leuke hobby voor u misschien wel iets. Heeft u interesse en woont u in Steenderen, Baak, Wichmond, Keijenborg of Hengelo, dan nodigen wij u vriendelijk uit de oprichtingsvergadering bij te wonen. U bent van harte welkom.

 

17 mei 1988
Bericht aan de leden van de Oudheidkundige ver. Hengelo Gld.
In de Algemene Bibliotheek te Hengelo Gld, liggen op de gewone openingstijden ter inzage de Conceptstatuten der vereniging. Schriftelijke reacties hierop in te zenden vóór donderdag 26 mei bij het bestuur, Maanstraat 19 7255 BA Hengelo Gld. Behandeling van statuten op de ledenbijeenkomst in hotel Leemreis te Hengelo op 26 mei.

HOERA, PAX IS KAMPIOEN
Ter gelegenheid van het kampioenschap en de promotie naar de Ie klas van de K.N.V.B. houdt het bestuur met haar eerste elftal een RECEPTIE op zaterdag 21 mei a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld Het bestuur.

25 mei 1988
30 JARIG BESTAAN CPB HENGELO GLD
De presidente van de CPB Hengelo Gld, mevr. J. van Velde kon een zeer goed gevulde zaal verwelkomen. Een bijzonder woord van welkom betrof de rayonleidster van het gewest Gelderland van de CPB, mevr. Willems en mevr. Sanders, beter bekend als „Moo” van de Wierdense Revue. Mevr. v.d. Velde vertelde dat op 19 maart 1958 de CPB was opgericht. De heer Bannink die destijds voorzitter was van de CBTB, had de dames uitgenodigd voor een oprichtingsvergadering. Op deze avond werden 13 dames lid. De volgende bijeenkomst werd mevr. v.d. Vegt, die toen directrice was van de huishoudschool in Vorden, uitgenodigd om iets te komen vertellen over het gebruik van de diepvries. Daarna kwam dokter Schreuder, huisarts te Hengelo Gld, om te vertellen hoe zieken thuis het beste verzorgd kunnen worden. Zie verder De Reclame.

VVV TAPTOE
Zoals uit de advertentie in dit nummer blijkt, zal de VVV-taptoe, die tegenwoordig iedere twee jaar wordt gehouden, dit jaar plaats vinden op zaterdag 29 mei a.s. aanvang ’s avonds half acht en wel in de Kerkstraat te Hengelo Gld. De deelnemende verenigingen hebben besloten de taptoe dit jaar eens niet te houden op het sportpark maar midden in het dorp. De verenigingen starten omstreeks kwart over zeven van vei schillende plaatsen in het dorp voor een kleine rondgang en stellen zich kort voor half acht op in de onmiddellijke nabijheid van de Kerkstraat. Zoals gebruikelijk vindt eerst een korte gezamenlijke presentatie plaats, waarna een optreden van iedere vereniging volgt, met een slotpresentatie. Er kan niet geparkeerd worden in de Kerkstraat, Marktstraat, tussenliggend parkeerterrein, ook niet in de Synagogestraat en Regelinkstraat.

PAX A1 kampioen hoofdklasse 1987-1988
Trainer: H. Golstein – Leider: Joh. van Aken Sponsor: Bar-dancing „CONCORDIA” (W. H. Boerman).

De Reclame editie 31 mei 1988 ontbreekt.

7 juni 1988

Pc-privé project bij de GOMA metaalwarenfabriek te Hengelo Gld
Onlangs de laatste van in totaal 42 computersystemen aan de deelnemers van het pc-privé project ter beschikking gesteld. Dit houdt in, dat de werknemers tegen een geringe vergoeding de beschikking krijgen over een eigen professioneel computersysteem, bestaande uit een MS-DOS computer, programmatuur en een printer. Zie verder De Reclame.

FOTOTENTOONSTELLING OP „DE LEER”
Ter gelegenheid van de officiële heropening van de basisschool ,,de Leer”, aan het eind van dit schooljaar, wil een werkgroep een fototentoonstelling opzetten over het ontstaan van het katholiek onderwijs in Hengelo Gld. Daarom verzoeken wij u om oude foto’s in bruikleen aan ons af te staan. Het zou prettig zijn wanneer u tevens erbij vermeldt over wie, wat en of die foto’s betrekking hebben. Men kan er van overtuigd zijn dat er zorgvuldig met de foto’s wordt omgegaan. Hebt u iets dat voor ons van belang zou kunnen zijn, wilt u dan contact opnemen met één van de volgende personen: dhr. J. A. Milder, tel. 3165 of dhr. H. W. A. Roes, tel. 1061.EREPENNING RODE KRUIS VOOR DR SCHREUDER

Gedurende 27 jaar verzorgde dokter Schreuder uit Hengelo Gld, die eind vorig jaar zijn huisartsenpraktijk overdroeg aan dokter J. Koning, het medisch toezicht uit bij de bloedplasma-avonden te Hengelo Gld, van het Ned. Rode Kruis. Voor de Hengelose afdeling van het Rode Kruis was dit aanleiding om hem voor te dragen bij het hoofdbestuur voor toekenning van een erepenning. Uit handen van de voorzitster mevr. Eil mocht de scheidende medisch toezichthouder het kostbare kleinood in ontvangst nemen. Ook in dit geval volgt dokter Koning op. Mevr. Schreuder ontving enige jaren geleden al de zilveren erepenning. Zij droeg er toe bij, dat ook in Hengelo Gld bloedplasma-avonden werden gehouden. Meer dan 25 jaar leidde zij met energie de afdeling Hengelo Gld van het Ned. Rode Kruis.

 

14 juni 1988

DS. J. L PIERSONSCHOOL NED. KAMPIOEN
De Ds. Piersonschool uit Hengelo is zaterdag 4 juni de fiere winnaar geworden van het Nederlands kampioenschap school voetbal. Het Hengelose elftal won in de Adelaarshorst te Deventer van Het Startblok uit Rotterdam met 2-1 in de finale. Bij thuiskomst wachtte de ploeg een groots onthaal in Hengelo en op het gemeentehuis. „Bas Koens gaf de voorzet. De keeper miste en Arjan Gootink liet de bal gaan voor mij. Toen schoot ik hem er in”. Dat is het verhaal van de 13-jarige Jan Willem van der Velde, die met dit doelpunt de held van de ploeg van de Piersonschool werd. Eerst had Gerdo Bruil met een schitterende kopbal de gelijkmaker gescoord na een 1-0 achterstand en zoals gezegd op laconieke wijze werd het 2e doelpunt gescoord. Zie verder De Reclame.

21 juni 1988
RADIO-TVPOORTERMAN
Wilhelminalaan 4 – Hengelo Gld stopt met ingang van 30 juni a.s. met de verkoop en reparatie van alle apparaten. Voor reparatie en verkoop kunt u bellen naar: Ebing Kerkweg 3 – ZELHEM Tel. 08342-1378 of J. BULTEN BV, Ds van Dijkweg 17 DOETINCHEM Tel. 08340-23552. Wij bedanken alle cliënten voor het vertrouwen dat in ons is gesteld.
GERRIT EN HANNY POORTERMAN.

28 juni 1988

Tafeltennis vereniging HETAC IN EEN „BEKER” ROES (met foto) Met voortvarendheid stapt de Hengelose tafeltennis vereniging Hetac door het sportieve land. Jaarlijks worden er kampioenen binnengehaald, met promotie als een vervolg daarop. Voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis is Hetac in de prijzen gevallen, waar het betreft het behalen van een beker. De grote „Jan ten Barge-bokaal, vernoemd naar de voormalige voorzitter van de afd. Oost Gelderland die deze taak meer als 26 jaar vervulde, werd binnengehaald. Het 2e teem van Hetac is verantwoordelijk voor deze bekerwinst. Met ferme slagen tikten Jeroen Jolij Jan Tijdink en Manfred Besselink hun tegenstanders, Dropshot uit Zelhem, uit. Bij het maken van de foto ontbrak wegens werkzaamheden Jeroen Jolij. Hetac die haar wedstrijden speelt in de zaal aan de Leliestraat heeft al meer dan eens pogingen gewaagd om voor de hogere teams onderdak te krijgen in sport hal „de Kamp”, maar is daar tot op heden nog niet in geslaagd. Zie verder De Reclame.

FIETSTOCHT NVEV
Bijna 40 dames en 2 begeleiden heren, de zgn. banden plakkers vertrokken om 1 uur uit Hengelo voor een fietstocht met als rustpunt drukkerij Weevers in Vorden. Daar aangekomen werd men zeer gastvrij ontvangen en in 2 groepen werden de bezoekers rond geleid door de heren Mulder en van der Linden. Tijdens de excursie kregen de dames een goede indruk over het ontstaan van een krant, folder of boekwerk en zodoende meer begrip voor de kosten die gemaakt worden wanneer men b.v. een advertentie opgeeft. Na afloop werden de vele vragen uitvoerig beantwoord en kreeg een ieder een blocnote en pen met opschrift aangeboden. Mevr. Rademakers bedankte de gastheren hartelijk en bood een enveloppe met inhoud aan voor de personeelspot. Hierna fietste men door een prachtig stuk natuurgebied, ’t Galgengoor naar café-restaurant ’t Wapen van Medler waar de inwendige mens werd versterkt.

5 juli 1988
BOUWEN ZONDER VERGUNNING??
Het komt regelmatig voor dat er publicaties verschijnen dan wel berichten de ronde doen dat voor bepaalde bouwwerken, zoals bijvoorbeeld dakkapellen schuttingen, dakramen en andere bouwwerken van beperkte omvang geen bouwvergunning nodig zou zijn Dergelijke berichten leiden in de praktijk tot misverstanden bij de ingezetenen. De situatie in de gemeente Hengelo is deze, dat de voorschriften inde diverse bestemmingsplannen aangeven welke bouwwerken er kunnen worden gebouwd Komen deze bouwwerken overeen met de opsomming in de bouwverordening dan is geen bouwvergunning vereist, maar die bouwwerken moeten wel voldoen aan de technische eisen van de bouwverordening en redelijke eisen van welstand. Zie verder De Reclame.

Nieuwe schutterskoning Keijenborg
Na een groot aantal schoten op de taaie houten vogel, tijdens het vogelschieten met de Keijenborgse kermis, slaagde de heer Jan te Stroet er in om met een welgemikte knal het beest naar beneden te halen en daardoor werd hij de nieuwe schutterskoning van Keijenborg. Tijdens een korte plechtigheid voor de pastorie werd hij door pastoor van Zanten als zodanig geïnstalleerd. Hij koos zijn vrouw tot koningin.

AFRICHTINGSWEDSTRIJD HONDEN VDH
Kringgroep de Noordink is een vereniging van Duitse Herdershonden, Deze vereniging viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseren zij een africhtingswedstrijd voor Duitse herdershonden op zondag 10 juli aan de Zelhemseweg 44 te Hengelo GId. De honden worden op drie onderdelen getest: speuren, appèl en pakwerk, Twee keurmeesters zijn aanwezig om de honden op hun kwaliteiten te beoordelen. Als u een hondenlefhebber bent kunt op die dag zien hoe mooi de combinatie mens-hond kan zijn en wat voor geduld opgebracht moet worden om tot enige resultaten te komen. De aanvang van de wedstrijd is ’s morgens 7.30 uur.

12 juli 1988
Bouwplan V.S.-supermarkt
De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juli 1988 heeft besloten toepassing te geven aan de procedure genoemd in artikel 19a, leden 3 tot en met 11, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit in verband met een op 6 juni 1988 van Veenendaal Supermarkten b,v. te Zutphen ontvangen aanvraag om vergunning ingevolge de Woningwet voor het realiseren van een supermarkt op het perceel, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie F, nr. 2411, gelegen aan de Spalstraat-hoek Zuivelweg te Hengelo. Zie verder De Reclame.

BESTE LUU VAN HENGEL EN UMSTREKE
’t Is weer zowied, ’t is weer tied um Hengelse kermse te hollen. Vrogger joarn, too oaveral nog rogge, gerste en haver verbouwd wier, was ’t vast pandoer, nao de Hengelse kermse maaien. Now zee’j oaveral ’t meeste mais, alles is joa ummes veranderd, Toch zee’j zo hier en doar al weer meer un huksken rogge. Dat röp steevaste herinneringen op bi’j mien aan vrogger dage. En dat is fijn en mooi, moar de de tied steet neet stille. Wi’j leaft anno 1988, wi’j bunt al weer oaver de helfte en dat wil zeggen, de Hengelse kermse steet veur de deure. Joa en wat dat get wadden, ’t mot weer as van olds wean nao ak eheurd hebbe. Grote gezellige kermismarkt, altied ’t begin van de kermisdage en wieter veur elk wat wils. Volle leu hep zich druk emaakt um met iets op de proppen te kommen, ’t Bunt toch zukke plezierige dage en loa’w d’r met mekare ok dit joar weer wat moois van maken. Wi’j kont ut bes heur, dat he’w wel ezeen met ’t voetballen veur de E.K. Tjonge, tjonge, wat is dat evierd. ’t dei mien denken an de Bevrijdingsfeesten in viefenveertig. Effen wi’k nog zeggen dat ‘r bes nog wat luu met kont doen met ringstekken. Da’s doar altied zo’n gezelligheid an de Bleikstroate. En d’r bunt bes aardige prieze met te winnen, dee allemoale in Hengelo bunt ekoch. Now dan kö’j ’t wel wetten. Least uit programma good deur, dan buj met alles op de heugte en hoef i’j niks te missen en at dan alles metlöp he’w zondags un besten optoch! Plezierige kermse.
BLEIKMAN.

19 juli 1988
SPECTACULAIRE STRATEN MOTORCROSS IN HENGELO GLD
Vorige woensdag werd in de Spalstraat te Hengelo G de straten motorcross georganiseerd door de schutterij Eendracht Maakt Macht in samenwerking met Hamove. wiens leden het geheel technisch begeleidden. Het waren spannende en mooie wedstrijden, waarvan het publiek, dat in grote getale was op komen dagen, genoten heeft. Door de rijders werden spectaculaire sprongen gemaakt en in enkele wedstrijden werd op de streep de zaak pas beslist. In een vlot tempo werden van 7 tot 9 uur wedstrijden gehouden en na afloop trok het publiek massaal naar de kermis. Zie verder De Reclame.

26 juli 1988
NIEUWE PASTOOR VOOR PAROCHIE HENGELO
Om gezondheidsredenen neemt pastoor Morren van de St Willibrordusparochie te Hengelo Gld afscheid In de maand september, de datum is nog niet officieel bekend, zal een afscheidsdienst worden belegd, met aansluitend de mogelijkheid persoonlijk afscheid te nemen. Nadere belichten hieromtrent volgen. Via deken IJlst werd bekend dat het bisdom Utrecht als opvolger tot pastoor van Hengelo Gld heeft benoemd pater E. Lammers, behorende tot de orde van Lazaristen. De opvolger van pastoor Morren is 47. De benoeming zal ingaan op 1 november a.s. Naast de parochiële en herderlijke zorg voor Hengelo Gld zal hij ook worden belast met de liturgische en sacramenten bediening in de parochie Vierakker.

STERKSTE MAN VAN HENGELO GLD 1988
Voor de tweede keer zal vrijdag 29 juli a.s. de wedstrijd om de sterkste man van Hengelo Gld worden gehouden. De krachtmetingen die op het terrein van de TTV Bekveld aan de Wichmondseweg zullen plaats vinden beginnen om 19.30 uur. Ondanks het slechte weer vorig jaar bestond er veel publieke belangstelling voor het evenement en daarom biedt de TTV Bekveld u een programma aan dat u niet mag missen. Voor de titel „sterkste man van Hengelo Gld 1988″ zal een gevecht worden geleverd op de volgende onderdelen: staven buigen, gevelstenen tillen, boomstam werpen, auto tillen, kogel gooien, tractor-wied sjorren. De krachtpatsers die de strijd met elkaar zuilen aanbinden zijn: F. Hilderink (1e in 1987), T. Heitkönig, A. Dickmann, F. Wesselink, H. Visschers, R. Wuestenenk, H. Wissels, R. Takkenkamp, B. Wissels. De huldiging is na afloop in of bij de tent. TTV Bekveld tekent voor de organisatie van dit evenement en zie verder de advertentie in dit blad.

2 augustus 1988
Schutters koningin EMM
Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de Hengelose schutterij Eendracht Maakt Macht een Schutters koningin. Toen tijdens het traditionele vogelschieten met de Hengelose kermis de taaie vogel geen krimp gaf, moest het lot de uitslag brengen. Het is dus mevr. Bossenbroek geworden.

HAMOVE FILMTEAM ZOEKT SPELERS EN FIGURANTEN
Het filmteam van de Hengelose auto- en motorvereniginig Hamove, bekend van zijn mooie films van de motorsport en de prachtige speelfilms vol verrassen de effecten is weer aan de slag gegaan met de opnamen van een nieuwe speelfilm. Voor deze rolprent zoeken ze spelers, speelsters en figuranten. Wie vindt het leuk om een rolletje te spelen in de op te nemen film „Miami Vice in de Hen gelose mais”. Iedereen, mannen en vrouwen vanaf 16 jaar tot 86 of ouder, is welkom. Wilt u meedoen, ook al is het maar 1 dag als figurant geef u zo spoedig mogelijk op bij Rudi Kreunen, Kerkstraat 9, tel. 05753-2445, overdag 1474 Albert Jansen, Ruurloseweg 59, tel. 05753-1462.

JEUGD MUZIEKKORPS „AMBASSADORS OF MUSIC” UIT AMERIKA OP BEZOEK IN HENGELO GLD
Een jeugd muziekgezelschap van 60 personen uit North Dakota in de USA bracht in het kader van een Europese trip een bezoek aan Hengelo Gld voor het geven van een tweetal concerten. Zaterdagmiddag 23 juli kwam het gezelschap aan uit Parijs en voorafgegaan door de Hengelose majoretten ging het naar hotel Langeler alwaar de gasten een consumptie werd aangeboden. Zondagmorgen werd in de parochiekerk van St Jan de Doper te Keijenborg een concert gegeven en daarna werd men onthaald bij party-restaurant de Smid. Ook werd een bezoek gebracht aan een klompenmakerij. ’s Avonds werd een concert gegeven In de Remigiuskerk te Hengelo Gld en beide malen heeft het talrijke publiek genoten van mooi muziek.

9 augustus 1988
BAKFIETSRACES: Spektakel in Hengelo Gld
Een ware sensatie, het bakfietsracen. De inspirator Henk Eelderink en de zijnen uit Zelhem, hebben het goed gezien. Het bakfietsracen onder auspiciën van de Achterhoekse Bakfiets Organisatie blijft het maken. Hengelo Gld spant wat bezoekers betreft daarbij wel de kroon. Nog niet zo’n gekke gedachte van de WV om dit spektakel naar Hengelo Gld te halen en In samenwerking met Hamove een ware happening van te maken. De professionelen o.a. Nederlands kampioen Eskes lieten zien wat men qua stuurmanskunst alzo kan bereiken. De plaatselijke deelnemers scheurden er ook op los op hun driewielers Soms knapten ze wel eens in de dranghekken, tot vermaak van het duizend koppige publiek. De Dunsborg kwam tenslotte uit de „heksenketel1 ” te voorschijn als Hengelo’s kampioen.TOUWTREKKEN om het Hengelo’s kampioenschap
H
et touwtrekteam van café-bar ’t Hoekje weerstond alle aanvallen op haar voornemens om dit jaar de hoogste plaats te pakken in het touwtrek kampioenschap van de gemeente Hengelo Gld. Het ging er fanatiek naar toe. Vanwege de grote deelname aan ploegen moest er zelfs bijna in het duister getrokken worden. De maan begon al door de bomen te schijnen. VVV Hengelo Gld had met de 20e uitgave veel succes en organisator TTV Bekveld veel genoegen zowel op het tournooiveld als in de feesttent bij de prijsuitreiking. Coach Gerrit Ruiterkamp had zijn mannen behoorlijk in de peiling.

Touwtrekken, ook een krachtsport
I
nspireerde de TTV Bekveld om 1987 een tournooi voor de sterkste man uit te schrijven. Voor velen een beproeving, echter niet voor Frans Hilderink van boerderij „Leem kuil” te Hengelo Gld. In 1987 en ook in 1988 veroverde hij de titel „sterkste man van Hengelo Gld”. Op de foto is hij bezig een „staafje” te buigen.

16 augustus 1988
FIETS DE BOER OP!
In navolging van de succesvolle agrarische fietstocht van verleden jaar wordt dit jaar op 20 aug. opnieuw de aktie Fiets de boer op, gehouden in de omgeving van Steenderen en Hengelo Gld De 25 km lange tocht voert langs 8 objecten in de plaatsen Toldijk, Baak, Wichmond en Keijenborg. De organisatie van de tocht waarmee men tussen 9.00 en 14.00 uur kan starten op drie verschillende plaatsen, ligt in handen van de plattelandsorganisaties van de gemeenten Steenderen, Hummelo en Keppel. Zie verder De Reclame.

VOETBALLEN: PAX – VIOD
Het is al weer enige tijd geleden (zondag 8 mei) dat PAX kampioen werd en promoveerde naar de 1e klasse van de KNVB. Na de geweldige viering van het kampioenschap en het feest ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de club is de selectie al weer volop in training voor het nieuwe seizoen. Tijdens deze trainingstijd worden verschillende wedstrijden gespeeld en één daarvan is de officiële wedstrijd in de 1e ronde om de KNVB-beker op dinsdag 23 augustus a.s. PAX moet hierbij aantreden tegen VIOD uit Doetinchem en in eerste instantie zou de wedstrijd in Doetinchem worden gespeeld, maar iin onderling overleg is besloten dit in Hengelo Gld op het sportpark Elderink te doen. De aanvang van de wedstrijd is 18.30 uur en het publiek kan het eerste optreden tegemoet zien van de nieuwe speler van Pax, Edward Wijkamp die van de Graafschap naar PAX is gekomen.

23 augustus 1988
OPEN DAG „IN STAP EN DRAF”
Op zondag 4 sept a.s. organiseert de vereniging voor het aangespannen paard „In Stap en Draf” te Hengelo Gld haar 9e Open Dag. Plm 100 aanspanningen waaronder een 10-span van de heer Kraay uit Velp 4-spannen en vele 2 en enkelspannen zullen die dag de fraaie omgeving van de gemeente Hengelo Gld doorkruisen. Er zal die dag ook gejureerd worden voor het nationaal klassement van de Nederlandse Bond van Verenigingen van het aangespannen paard. Zie verder De Reclame.

30 augustus 1988
JUDO-NIEUWS JUDOKA’S EN OUDERS/VERZORGERS OPGELET!
Met ingang van woensdag 7 september a.s., begint de eerste Judoles. De lessen zullen als voorheen in zaal Wolbrink plaatsvinden. De jongste groep vanaf 5 jaar start 17.00 uur. De 2e om 18.00 uur en de 3e 19.00-20.00 uur. De nieuwe Judo-trainer wordt rijks gediplomeerd Judo-leraar JBN Leo Buitink uit Ruurlo, voormalig Oost-Ned. kampioen en vorig seizoen kampioen met het herenteam in de team-competitie van Oost-Ned. Beroepsmatig is de nieuwe trainer werkzaam in de regio Groenlo, Goor, Winterswijk, Aalten en Zelhem. Alle Judoka’s uit Hengelo (Gld.) en oud-judoka’s worden uitgenodigd om de eerste les gratis mee te doen in het 1e, 2e of 3e uur. Ouders/verzorgers en belangstellenden zijn van harte welkom! Tot ziens op woensdag 7 september.

Modevakschool “Bekveld”

6 september 1988
PAARDENVEILING
Woensdag 14 sept. a.s. is in Hengelo Gld weer de St Michielsmarkt. Tevens is dan een veiling van geregistreerde veulens en enters van alle paarden- en ponyrassen. Deze veiling voorziet in een behoefte gezien het succes en de belangstelling in vorige jaren. Dit jaar wordt op dezelfde dag ook onder auspiciën van het bestuur der marktvereniging op verzoek van de vereniging van de vriendenkring van de sektie A van het Ned. Welsh Ponystamboek een veiling gehouden van uitsluitend met een éérste premie bekroonde A-pony’s van alle leeftijden.

13 september 1988
HAMOVE FILMTEAM NAAR ECHTE STUDIO!!
Vorige week dinsdag om 13.00 uur ging de wens van het filmteam van Hamove in vervulling tijdens het programma de Steen en Beenshow van Jack Spijkerman bij de VARA. Zij mogen opnamen maken In de studio’s te Hilversum bij het actualiteitenprogramma Achter het nieuws. Paul Witteman, de presentator, zal dan een van de vele spelers worden in de film: „Miami Vice in de Hengelose mais”. Kortom wederom een prachtige scène erbij in de nieuwe film die nu langzaam aan gestalte begint te krijgen.

Geertsma-Driebergen

20 september 1988
NIEUWE KEIZER VOGELSCHIETEN
De nieuwe keizer vogelschieten van de schutterij St Jan te Keijenborg, is Jos Sessink geworden. Voor 5 jaar kan hij vooruit met de titel, die hij overnam van zijn voorganger Jan Berendsen. De 135e verjaardag van de schutterij St Jan, Keijenborg, was een aller plezierigste aangelegenheid, met keizerschieten, vogelschieten (kleine vogel), dogcarrijden, ballero, pijlwerpen enz. Ingrid Heijmen uit Toldijk streek de titel op van Knuppelkoningin 1988. Het verjaardagsfeest in en om „de Smid” werd nog extra feestelijk door de onthulling met een keizersschot van een nieuwe kruidendrank, die onder de naam St Janskruit door Johan en Marijke Hilderink van „de Smid” wordt uitgebracht.

27 september 1988
OPRICHTING SPEEL-0-THEEK
In de gemeente Hengelo wil men komen tot oprichting van een speel-o-theek. Daarom worden personen gezocht die zich hiervoor willen inzetten. Gedacht wordt 5 tot 12 mensen die gedurende plm 2 jaar bezig willen zijn met het maken van een beleidsplan en begroting, het doen van subsidie- aanvragen, overleg met gemeente en fondsen etc. Al met al is dit niet zo maar gedaan, wel kan als ieder zich op zijn of haar manier inzet, het een heel gezellige bezigheid zijn. Het geheel wordt begeleid door Margriet Lems van de stichting spel- en opvoedingsvoorlichting. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Jan Jansen op het wijkgebouw te Hengelo Gld, tijdens het spreekuur van 13.00 tot 14.00 uur, tel. 1397. Hier kan men ook inzage krijgen in de boekjes als: speel-o-theken, wat zijn dat en ruimte voor ouders, een werkboek.

FlEX-o-therm

4 oktober 1988
ONTMOETINGSDAG VOOR JONGEREN
Voor jongeren uit onze gemeente vanaf de basisschool organiseren de voortgangscommissie van de Kesa (Kerk en samenleving) en verschillende jongerenverenigingen een ontmoetingsdag. Een gezellige dag boordevol aktie. Zo kun je na het bekijken van een boeiende film in discussie gaan met Mia Tankink. Er is gelegenheid om te knutselen, te spelen, te luisteren naar muziek en zelf te zingen. Zie verder De Reclame.

AAN DE PAROCHIANEN VAN DE ST. WILLIBRORDPAROCHIE TE HENGELO (GLD.)
Beste parochianen, Woorden schieten te kort om te uiten wat ik heb gevoeld op de dag van mijn afscheid. De zorg door u besteed aan de prachtige viering in de kerk, de voortreffelijk verzorgde zang, de versiering en de overgrote belangstelling, het was allemaal overweldigend. En daarna de grandioze receptie, met de attenties, kado’s en waarderende woorden, het was allemaal meer dan ik mocht verwachten. Het is gewoon onmogelijk, om allen die op die dag (en zelfs daarna nog) hun waardering hebben laten merken, persoonlijk te laten blijken hoezeer ik ervan onder de indruk ben gekomen. En niet alleen van onze eigen parochiegemeenschap, maar ook van de zijde van onze Hervormde medegelovigen en pastores klonk waardering, vriendelijkheid en dank. Ik zal deze dag dan ook nooit vergeten. Het feit dat u binnenkort weer een pastor in uw midden moogt verwelkomen heeft mij het afscheid aanmerkelijk vergemakkelijkt. Ik voel mij nu niet als iemand die zijn kudde in de steek laat. En ik heb het volste vertrouwen, dat u het met mijn opvolger zeker uitstekend zult kunnen vinden. Na enige oefening zal het mij wel gelukken, met behulp van de video al het moois van mijn afscheid weer even opnieuw te beleven. Graag spreek ik hier ook namens Siny mijn waardering uit voor de hartelijkheid die wij mochten ondervinden. Ik wens u en mijn opvolger alle goeds en Gods zegen toe. De kreet „Hengelo is zó” is terecht! Het ga u allen goed. Een speciale groet en beste wensen aan de zieken en bejaarden, waarmee ik zo’n sterke band had en houdt.
J. Morren.

Tandartsenpraktijk van Dijke


J.G. van Dijke, H.A.J. Reukers11 oktober 1988
VIER MAAL GOUD VOOR SLAGER RATERINK
Vorige week liet het Instituut voor Ambachtelijke Slagersprodukten weten dat Bert Raterink wederom voor vier gouden erkenningen in aanmerking kwam. Naast de drie reeds verworven gouden erkenningen t.w. droge worst, fijne rookworst en boerenleverworst, behaalde Bert Raterink nu ook goud voor zijn gekookte achterham tijdens een onaangekondigde keuring. De erkenningen werden dit jaar uitgereikt door Kees Schilperoort en hangen nu bij Bert Raterink in de winkel.

18 oktober 1988
CAFEHOUDER JOHAN HILDERINK BRENGT NIEUWE DRANK OP DE MARKT
Met het oog op het 50-jarig bestaan van het dorp Keijenborg en het 135-jarig bestaan van de schutterij St Jan bracht slijter Johan Hilderink van „de Smid” een nieuwe drank onder de naam St Janskruut op de markt. Na ijverig speuren in de archieven in Hengelo en Arnhem en het Staring instituut kwam hij meer te weten over de figuur van Berend van Keijenborg, wiens afbeelding ook in de parochiekerk van St Jan is aangegeven en die op Keijenborg in zijn tijd een brouwhuis had. Na het keizersschieten onthulde de nieuwe keizer het nieuwe drankje van Johan en Marijke Hilderink. Het blijkt goed aan te slaan. Velen hebben hem al naar het recept gevraagd, maar het geheim van de kok verraadt hij niet. Wel zitten er volgens zijn zeggen minstens zo’n 15 soorten kruiden in de nieuwe bitter verwerkt.

25 oktober 1988
LUBBERS WOONWINKEL HEROPENT
Lubbers Woonwinkel aan de Raadhuisstraat 45 te Hengelo Gld, heropende onlangs met een drie dagen durend Open Huis zijn totaal opnieuw ingerichte zaak in meubelen en woninginrichting. Burgemeester Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen verrichtte de officiële opening en prees de eigenaar, de heer R. J. Lubbers voor zijn doorzettingsvermogen en het bezit van zo’n prachtige zaak. Het interieur is helemaal aan de eisen van de tijd aangepast en de kollektie onderging ook uitbreiding waarbij vooral de aanbieding in lederen zitmeubelen en waterbedden in het oog sprong. Door de nieuwe herinrichting is het geheel zeer overzichtelijk opgesteld en kan het publiek in alle rust het gebodene bekijken. Ook op het gebied van woninginrichting heeft Lubbers Woonwinkel een uitgebreide keus en veel te bieden. Veel mensen kwamen de heer en mevr. Lubbers complimenteren met hun nieuw ingerichte zaak, waarbij wij gaarne de onze voegen.Afsluiting feestelijkheden rond viering 50 jaar dorp Keijenborg
De slechte weersomstandigheden ten spijt heeft het dorp Keijenborg op waardige wijze het 50 jaar bestaan onder het motto: Keijenborg 50 jaar dorp in beweging, feest gevierd. In een tweedaagse met o.a. braderie, dorpsmoal en ’n grootscheepse verloting, werd daaraan gestalte gegeven. Uit de trekking van de verloting, verricht door notaris Mr. A. Schellenbach, kwam als winnaar van de hoofdprijs (een fiets) Jan Kemp naar voren. Deze stelde als rijwielhandelaar, annex autobedrijf spontaan zijn prijs weer ter beschikking. Hierdoor viel de prijs toe aan de volgende winnaar, t.w. Margreet Willemsen-Seesing uit Hengelo. Blij verrast kreeg zij de uitnodiging om naar het bedrijf van de heer Kemp aan de St Janstraat te Keijenborg te komen, waar het feestcomité 50 jaar dorp Keijenborg gereed stond om haar de damesfiets te overhandigen. Het feestcomité bestaande uit Jan Delsink, Marga Booltink-Otten, Martin van Hal en Riek Goossens Lichtenberg, heeft besloten de commissie niet op te heffen, maar de aktiviteit erin te houden. In elk geval moet volgend jaar de door de regen uitgestelde Super Zeskamp plaatsvinden.

HULPDIENST 12,5 JAAR
Binnenkort zal het 12,5 jaar geleden zijn dat de Stichting Hulpdienst Hengelo-Keijenborg is opgericht. Het stichtingsbestuur treft momenteel voorbereidingen dit jubileum op gepaste wijze te herdenken De hulpdienst is opgericht in aansluiting op de totstandkoming van Tafeltje Dekje, welke reeds 2,5 jaar had gefunktioneerd en alzo 15 jaar bestaat en thans onder auspiciën van de hulpdienst ressorteert. Diverse instanties zijn in de stichting vertegenwoordigd t.w. de parochiële caritasinstellingen van Hengelo en Keijenborg, de diakonie van de N.H. gemeente, de pastores, de maatschappelijke dienstverlening, de UW, de kruisverenigingen, de stichting welzijn Keijenborg e.o., de KPO en de CPB. De hulpdienst wordt geleid door een viertal dames t.w. mevr. Rijpkema, Fokkinkweg 17 en mevr. Lubbers, Banninkstraat 52, voor de gevallen om hulp in Hengelo en door mevr. van Aken, St Janstraat 51 en mevr. Hakvoort, Uilenesterstraat 4 ten behoeve van de aanvragen om hulp uit Keijenborg. Zie verder De Reclame.

1 november 1988
Open huis Stapelbroek Jansen
Las na las, uiterst nauwkeurig en efficiënt, heeft ons bedrijf na 12,5 jaar zijn huidige vorm gekregen. Met name de laatste vernieuwingen; de uitbreiding van de werkplaats tot 2000 m’ vloeroppervlakte en de installatie van een geheel computergestuurde beugelautomaat zijn voor ons goede redenen u uit te nodigen voor ons OPEN HUIS op zaterdag 5 november a.s. van 10.00 tot 16.00 uur ter gelegenheid van het 12,5-jarig jubileum. Wij heten u van harte welkom. In mei 1976 werd door T. Stapelbroek, toen onderhoudsmonteur, het idee geopperd om bij zijn toenmalige werkgever, de wapeningskorven t.b.v. de rundveebalken, in elkaar te lassen. Samen met zijn broer Joop en zwager Henk Jansen werd overlegd en begonnen met de produktie, wat niet alleen het lassen van de korven inhield, maar ook werd met behulp van enkele vrienden al het benodigde betonstaal op maat geknipt. En dat was niet gering, omdat de produktie van de rundveebalken in die tijd werd verdrievoudigd, oorzaak, de enorme investeringen in de agrarische sector. Zie verder De Reclame.

PEUTERSPEELZAAL HOPZA IN EEN NIEUW „HUIS”
Voor de peuters van Hengelo Gld en hun begeleiders is er onlangs een nieuwe fase ingetreden voor het dagelijks „naar school gaan”. Na de oprichting was men ruim 15 jaar aangewezen op een ruimte achter de R.K. Kerk aan de St Michiels straat. Door de verhuizing van de bibliotheek kwam in sporthal „de Kamp” ruimte vrij. Dit was een uitstekende oplossing voor „Hopza” om in wat ruimer en geriefelijker jasje te komen zitten. De nieuwe behuizing is inmiddels betrokken en de peuters beginnen er zich al aardig thuis te voelen. Zaterdag 5 november wordt aan de behuizing een officieel tintje gegeven. De wethouder van onderwijs de heer Th. Hooman zal rond half elf het nieuwe onderkomen van „Hopza” officieel openen. Voorafgegaan door tamboers en majoretten van de Hengelose majorettevereniging gaan de peuters van de oude zaal aan de St Michielsstraat in optocht naar sporthal „de Kamp”. Voor belangstellenden is er een Open Huis tussen 12 en 15 uur.

GRANDIOOS SUCCES SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD IN HENGELO GLD
De verenigingen van het aangespannen paard „In Stap en Draf” te Hengelo Gld, heeft zondag 23 okt. de laatste regiowedstrijd gehouden. Op een tot in de puntjes verzorgd terrein, beschikbaar gesteld door de gemeente Hengelo, stond een fraai parcours klaar voor de vaardigheid. Er werd ’s morgens om 7.30 uur gestart met de dressuur. Om precies 9.00 uur ging men van start voor de marathon. Deze bestond uit 5 trajecten met een totale lengte van plm 17,5 km. In het laatste traject, met een lengte van 5,5 km, waren zes mooie, aantrekkelijke en paardvriendelijke hindernissen opgenomen. Zie verder De Reclame.

HERFSTTOCHT WELFARE RODE KRUIS
Om het feit te herdenken dat 40 jaar geleden landelijk het Welfare werk startte, had de plaatselijke Welfare afdeling Hengelo Gld, de Welfare deelnemers uitgenodigd voor een gezellige middag. In auto’s vertrok men om 2 uur vanaf „De Bleijke” en maakte een kleine tocht in de omgeving. Onderweg genoot men van de mooie herfstkleuren. Party-restaurant „de Smid” in Keijenborg was het eindpunt. Nadat alle aanwezigen een corsage opgespeld hadden gekregen en thee en koffie met cake was rondgediend, opende mevr van Hengel de middag met een woord van welkom en een uiteenzetting van het ontstaan van het Welfare werk 40 jaar geleden. Daarna droeg zij een herfstgedicht voor. Met bingo, voordrachten en natuurlijk de nodige trac tatie vloog de middag om en keerden allen voldaan huiswaarts.

8 november 1988
Feest met St. Nicolaas
Burgemeester en wethouders van Hengelo zijn bijzonder verheugd Sint Nicolaas ook dit jaar weer binnen haar grenzen te mogen verwelkomen. Zij zullen alles in het werk stellen om zijn verblijf in onze gemeente zo aangenaam mogelijk te maken. Hierbij voelen wij ons geruggesteund door het bestuur van de HKM. Ook dit jaar is de HKM er weer in geslaagd om een zeer aantrekkelijke winkelaktie op touw te zetten, waardoor het de Sint gemakkelijk wordt gemaakt om al zijn inkopen in deze gemeente te doen. Overigens weten de Sint en zijn knechten allang dat het winkelen in Hengelo en Keijenborg erg plezierig is. Gaarne wens ik u allen een zeer prettige en plezierige Sint Nicolaastijd toe. De burgemeester van Hengelo, Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen. Zie verder De Reclame.

15 november 1988
BRONZEN PLAK VOOR SLAGERS UIT HENGELO
Slagers Han Veenink en Bert Raterink uit Hengelo Gld hebben tijdens de internationale vakwedstrijden in Utrecht bronzen bekroningen gekregen voor hun zelfvervaardigde produkten, t.w. bloedworst en neagelholt. De wedstrijden waren uitgeschreven ter gelegenheid van de 25e Slavakto, een van de grootste internationale vakbeurzen voor de slagersbranche. De beurs was in de jaarbeurs te Utrecht en wordt eens in de drie jaar gehouden met een bezoekers aantal van 45.000 uit binnen- – buitenland. Voor de internationale vakwedstrijden hadden zich maar liefst 1450 deelnemers uit 15 verschillende landen aangemeld, waaronder Japan, Canada, Duitsland en Nederland. Zie verder De Reclame.

HAMOVE FILMTEAM BIJ JONGBLOED EN JOOSTEN
Het Hamove filmteam komt weer op de TV. Nu met de film „Miami Vice in de Hengelose mais. Hoewel de opnamen nog lang niet gereed zijn, wilde de Tros hier toch graag aandacht aan besteden. Ze hadden het nieuws opgepikt uit de kranten en de titel van de film vonden ze zo leuk dat er nadere informatie werd gevraagd. Er werden opnamen gemaakt die in het programma Jongbloed en Joosten op vrijdag 18 november zullen worden uitgezonden.

Keuren eigen grondwaterput
Bericht voor particuliere waterwinners ledere inwoner in de provincie Gelderland die voor de drinkwatervoorziening uitsluiten is aan gewezen op een eigen grondwaterput wordt door Gedeputeerde Staten in de gelegenheid gesteld dit water eenmaal gratis te laten onderzoeken op de aanwezigheid van nitraat. Het nitraatgehalte geeft een indicatie voor de kwaliteit van het water. Wie in aanmerking wil komen voor dit onderzoek van de kwaliteit van het water dient vóór 15 december 1988 schriftelijk bericht te doen aan: de Provincie Gelderland, dienst Milieu en Water, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Men krijgt dan bericht waar in de buurt een fles water voor dit onderzoek kan worden ingeleverd. Do uitslag van het onderzoek wordt toegestuurd. Degenen die reeds eerder van dit aanbod gebruik hebben gemaakt worden verzocht niet te reageren.

22 november 1988
50 JAAR KAPSALON LURVINK
Het familiebedrijf Lurvink bestaat 50 jaar. Zowel ouders als kinderen werkten samen. De heer W. Lurvink begon 50 jaar geleden in Hengelo als kapper. Hij was als 14-jarig jongen als schilder begonnen, dit beviel hem echter niet en daarom volgde hij al snel het voorbeeld van zijn broer Anton en werd kapper. Na eerst een kapperscursus van 5 jaar gevolgd te hebben in Zwolle en een paar jaar bij zijn broer Anton in Keijenborg, begon hij in het najaar van 1938 de kapsalon in Hengelo aan de Ruurloseweg. Hij nam 2 bediendes in dienst voor de heren en werkte zelf in de damessalon waar toendertijd prijzen gehanteerd werden van knippen 25 et + geurplaatjes, scheren 10 et, permanenten f 2.50 Hij trouwde in 1942 met Anne Weenink die zijn grote steun en toeverlaat werd in de kapsalon. Zie verder De Reclame.Sponsor voor dames v.v. Veldhoek
De 9 dames en trainer L. v. Eek van v.v. Veldhoek waren zeer in hun nopjes met het aanbod van veehandel B. Verlangen om het team van nieuwe tenue’s te voorzien. Het zaalvoetbalteam speelt sinds 1985 competitievoetbal en is inmiddels opgerukt naar de 1e klasse. De trainingen vinden plaats op dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur in sporthal de Veldhoek. Dames die belangstelling hebben voor voetbal kunnen op dinsdagavond een kijkje komen nemen of meedoen met de training.

29 november 1988
GLADHEIDSBESTRIJDING
We gaan de winterperiode weer tegemoet, zodat sneeuw, ijs en gladheid weer in het verschiet liggen. In het kort geven wij onderstaan de beleidsregels in deze gemeente met betrekking tot de gladheidsbestrijding. Wanneer geconstateerd wordt dat gladheid op de wegen kan ontstaan, dan komt de gemeentelijke strooiploeg in actie. Eerst worden dan de doorgaande wegen, busroutes en gevaarlijke plaatsen gestrooid. In een later stadium worden de rustige en onbelangrijke wegen en straten gestrooid. Het spreekt vanzelf dat de gemeente niet in staat is in alle gevallen op alle wegen de gladheid te bestrijden. Wij hopen dat de weggebruiker hiervoor begrip heeft en hiermede rekening zal houden. Zie verder De Reclame.

RENOVATIE VARKENSTALLEN
Het consulentschap voor de varkens- en pluimveehouderij in Gelderland organiseert in het komende winterseizoen op een groot aantal plaatsen in de provincie voorlichtingsbijeenkomsten voor varkenshouders. Het thema voor de bijeenkomsten is :Renovatie van varkensstallen. Alhoewel de situatie in de sektor op dit moment nauwelijks uitnodigt tot het doen van investeringen is toch gekozen voor dit onderwerp. Waarom deze keuze? ledere varkenshouder weet dat voor het verkrijgen van goede resultaten de gebouwensituatie optimaal moet zijn. Hiervoor zijn voortdurend aanpassingen en vernieuwingen nodig. Vaak kunnen goedkope veranderingen al leiden tot belangrijke verbeteringen Genoemde punten zullen op 1e voorlichtingsbijeenkomsten aan de orde komen. Naast het verstrekken van informatie zal er ruimschoots tijd zijn voor een gedachtewisseling over dit onderwerp. Zie verder De Reclame.

HET EERSTE HALVE VARKEN IN DE HKM ST NICOLAAS-AKTIE
Bij de 1e trekking van de HKM St Nicolaasaktie kwam de heer J. TH. Slotboom als de gelukkige winnaar uit de bus. De voorzitter van HKM, de heer G. Lenselink reikte in de slagerij van Bert Raterink het halve varken uit aan de winnaar onder het toeziend oog van HKM bestuurslid Jan Hermans, slager Bert Raterink en de schoondochter van de heer Slotboom.

UITREIKING EHBO-DIPLOMA OP DE ST BERNARDUSSCHOOL TE KEIJENBORG
Op donderdagavond 24 november ontvingen 27 geslaagde leerlingen uit groep 8 van de St Bernardusschool het felbegeerde EHBO-diploma uit handen van de heer Henk Kruis, oud-voorzitter van de EHBOafdeling Keijenborg.. Deze basisschool heeft voor een praktische benadering en verwerking gekozen m.b.t. het vak- en vormings gebied „Bevordering van gezond gedrag”. „Voor onze kinderen betekende de uitbreiding van het vakkenpakket niet weer een toevoeging van theorie; gelukkig hebben we kans gezien een praktische wijze van betrokkenheid en zorg voor eigen gezondheid en hulpverlening te realiseren. Het kweken van een houding van bereidheid tot hulp, gevaren leren zien en ongelukken zien te voorkomen zijn de belangrijkste doelstellingen die we willen bereken”, aldus direkteur M. Vissenberg. Zie verder De Reclame.

HAMOVE FILMTEAM IN DE PRIJZEN
Op het onlangs gehouden NOVA filmfestival voor de beste landelijke amateurfilms veroverde het Hamove filmteam een zilveren medaille voor de film „Chaos in het crossbos” Op het door documentaires overheerste festival sloeg het vlotte humorvolle filmpje, dat maar liefst twee maal gedraaid werd, zo aan, dat ze in de prijzen vielen. Het juryrapport sprak van een verademing. Men hoopt in de toekomst meer van dergelijke films op het festival te zien.

6 december 1988
JAARKALENDER 1989 Oudheidkundige Vereniging „Hengelo Gelderland”
Vanaf heden beschikbaar in een beperkte oplage, een prachtige JAARKALENDER 1989 Verkoopprijs f 9.00 Voor leden f 6.00 (Informatie: 05753-1253). Verkooppunten Hengelo Gld: bakkerij Kreunen, Marktstraat 6 VVV-informatiebureau, Kerkstraat 1 Wolters boekhandel, Kerkstraat 17 G. R. van Neck, Vordenseweg. 70 Overige verkooppunten: Café-rest.-slijterij „de Smid”, Kerkstraat 11, Keijenborg Rijwielhandel Luimes, Oude Kruisbergseweg, Velswijk.

SCHOOLDAMMEN St Bernardusschool damkampioen van Hengelo Gld
Na een zeer spannende strijd wist de St Bernardusschool te Keijenborg, de finale tegen de Ds J. L. Piersonschool met 6-2 te winnen. Wethouder Th. Hooman reikte met een toepasselijk woord en bewondering voor de strijdlust, de prijzen uit, waarna hij de damclub lof toezwaaide voor de goede organisatie onder leiding van de heer J. W Heijink, die het al vele jaren op zich neemt het schooldammen te verzorgen.

HERMAN SUETERS NU EEN ONDERSCHEIDEN PERSOON
„Nu heb ik hem eens een keer stil”, dat waren de woorden van burgemeester A. W. J. van Beeck Calkoen van de gemeente Hengelo Gld, gericht tot Herman Sueters uit Keijenborg. De praatgrage voorzitter van de schutterij St Jan en firmant van klompenfabriek en museum gebr. Sueters was stil en verrast toen hem bekend werd gemaakt, dat hem een koninklijke onderscheiding was toegekend. Een blijde dag voor hem en zijn echtgenote Trees, maar ook voor medefirmant Berty Sueters en echtgenote Annie. Herman Sueters heeft ook geruime tijd zitting gehad in het bestuur van de Rabobank te Keijenborg.

HTV SCHENKT HENGELSE KOFFIE
Op zaterdag 26 november was in zaal Langeler voor een goed gevulde zaal de eerste opvoering van de Hengelose Toneel Vereniging. Het toneelstuk was voor het vele publiek een echt avondje uit. In het blijspel genaamd „Hengelse koffie” was het voor de spelers een heerlijk avondje daar het publiek hun prestaties waardeerde met lachsalvo’s en applaus In het stuk ging het om de hand van Liesbeth v.d. Werf, die weduwe is. Zie verder De Reclame.

13 december 1988
GROTE KERSTMARKT SPALSTRAAT HENGELO
Op donderdag 15 december wordt op het terrein voor de R.K. kerk te Hengelo Gld weer een grote kerstmarkt gehouden. Deze kerstmarkt begint om 16.00 uur en de aktieve ondernemers uit de Spalstraat hebben een zeer aantrekkelijk programma samengesteld. Dit programma omvat van 16.00 tot 17.00 uur een optreden van orgelmuzikant B. Gotink, van 17.00 tot 17.30 uur het Interkerkelijk jongerenkoor, van 17.30 tot 18.30 uur de Kon. Harm. Concordia, van 18.30 tot 19.00 uur de Keirakkers, van 19.00 tot 19.30 uur het kerkkoor Willibrorduskerk, van 19.30 tot 20.30 uur chr. muziekver. Crescendo en om 20.30 uur volgt het optreden van het Achterhoeks Vocaal Kwartet. Ook diverse instanties als het Rode Kruis, Unicef en Wereld Natuur Fonds doen mee. De horeca uit de straat zorgt er voor dat men aan eten en drinken niet te kort komt. Het zal er ongetwijfeld heel gezellig worden.

VUURWERK
Over enkele weken is de tijd er weer, dat er vuurwerk zal worden gekocht en afgestoken. In de A.P.V. omvat dit de artikelen 124 t.e.m. 129 en wordt er gesproken over de lijst van vuurwerken. Dit is een lijst genoemd in de Wet Gevaarlijke Stoffen, die een opsomming geeft van vuurwerken en de hoeveelheid explosieve lading van elk stuk vuurwerk Het gaat hier dus om het goedgekeurde vuurwerk. De verkoop van vuurwerk aan het publiek mag niet plaatsvinden zonder vergunning van burgemeester en wethouders. De vergunning voor de verkoop zal in deze gemeente gelden op vrijdag 30 en zaterdag 31 december 1988. Het vuurwerk mag ingevolge artikel 126 alleen verkocht worden door, dan wel aan personen, die de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt. Zie verder De Reclame.

20 december 1988
Ergerlijke vernielingen op de 2 begraafplaatsen in Hengelo Gld
Onbekenden hebben op zowel de Alg. begraafplaats aan de lekink als op de R.K. begraafplaats aan de Zelhemseweg grafzerken omvergetrokken of geduwd. Voorts werden enkele kruisen omgeduwd. Een 1,5 meter groot H. Hart-beeld werd van zijn voet gehaald en is in stukken uiteengevallen. De schade aan dit beeld (1868) is groot. Als u ’s nachts wat hoort of ziet dat u niet vertrouwt of dat u hindert (b.v. overlast van personen) bel ons dan a.u.b. 06-11. 06-11 zal het u nooit kwalijk nemen als u ons wat doorgeeft. Wij moeten het zeker hebben van uw oplettendheid. Als u het niet wilt, hoeft u zelfs uw naam niet op te geven.
B. J. EIJSINK.

Concordia BoermanNAPRET ROND SINT NICOLAAS-AKTIE 1988 VAN HKM
Uit een grote berg deelnameformulieren die waren ingeleverd gedurende de Sint Nicolaas-aktie van HKM werd na de vijf gewone trekkingen nog eens een extra trekking gedaan voor 30 gelukkige personen. Deze werden uitgenodigd voor een slot-avond in zaal ’t Hoekje te Hengelo Gld om mee te dingen naar de prijzen, bestaande uit uiteenlopende waardebonnen. De hoofdprijs, een vakantiereis naar een bungalowpark kwam terecht bij de heer H. J. A. Reukers. Een extra felicitatie van de voorzitter van HKM, de heer G. Lenselink, maakte de vreugde nog groter. Er heerste deze avond een gezellige sfeer. De uitgenodigden mochten een envelop trekken in welke volgorde men een doosje mocht halen uit een kerstboom. In het getrokken doosje was het nummer met de werkelijke prijs verborgen. Het was telkens een verrassing, welke prijs er uit de boom getrokken werd. De organisatiecommissie en het bestuur van HKM hebben eer van hun werk gehad.

Willem van Hal De Schoenmaker

 

28 december 1988
JEU DE BOULERS UIT HENGELO GLD TE GAST BIJ „WILLEM TELL”
De dit jaar opgerichte Jeu de Boule-Vereniging „De Knikkerkoele” te Hengelo Gld, was op vrijdag 16 december j.l. te gast bij de jaarlijkse kerstinstuif van de schietvereniging „Wiilem Tell”. Tijdens deze gezellige bijeenkomst kon een ieder aan beide sporten deelnemen om tenslotte via het dartsbord te trachten het hoogst aantal punten te scoren. Dank zij de medewerking van „Willem Tell” kan nu de Jeu de Boule-sport, die in Nederland sterk in opkomst is, het gehele jaar beoefend worden. Een gedeelte van de schietbanen zijn aangepast, zodat men ook binnen kan spelen. Belangstellenden kunnen dinsdag morgens rond de klok van 10 uur kennis komen maken.

Alie Dinkelman SchoonheidssalonOPTREDEN VAN BIG JOHN RUSSELL IN DISCOTHEEK INVENTION

Big John Russell, deze naam staat garant voor één van de beste musici en artiesten van ons continent. De gitaar is zijn hoofdinstrument, maar hij bespeelt in totaal 12 instrumenten. Zo kunnen wij van zijn songs genieten waarmee hij bijna altijd in de top 10 van de Benelux, Zuid Afrika en Scandinavië stond. Ook gaf big John Russel concerten samen met The Beatles, Bill Haley, Dave Jones en Little Richard. Op vrijdag 30 december geeft hij een live concert in discotheek „Invention” ter gelegenheid van het nieuw te openen seizoen met nieuw openingstijden.

KERSTVIERING NVEV
De sfeervol versierde zaal was vol toen de presidente mevr. Rademakers de kerstavond opende met een welkomswoord en het samen zingen van een kerstlied. De muzikale begeleiding werd deze avond verzorgd door de dames Hilderink op piano en dwarsfluit. Vervolgens werd de kerstliturgie gelezen, afgewisseld met samenzang. Hierna zong het interkerkelijk jongerenkoor o.l.v. mevr. Gosselink enkele kerstliederen. In de pauze werd genoten van een kop koffie met appelgebak. Na de pauze werd door leden van de vereniging het kerstspel „Rosette” opgevoerd. In haar dankwoord aan het eind van de avond kregen de dames alle lof toegezwaaid. Alle medewerkers kregen een attentie aangeboden en mevr. Gosselink kreeg nog een enveloppe met inhoud. Met het gezamenlijk zingen van Ere zij God, werd deze kerstviering besloten.

TAFELTENNISTOURNOOI
Onder auspiciën van de Nederlandse Tafeltennisbond zal in een nieuwe opzet in de kerstvakantie op ca. 250 plaatsen, verspreid over heel Nederland, het basisscholen-tafeltennistournooi gehouden worden. Ruim 800.000 kinderen in Nederland kregen persoonlijk een uitnodiging en de verwachting is dat minstens 20.000 jongens en meisjes zullen meedoen. Doel van het tournooi is dat alle deelnemers een dag gezellig kunnen komen tafeltennissen en op een ontspannen manier kennismaken met deze sport. Bij de opzet is getracht het motto: „meedoen is belangrijker dan winnen”, zoveel mogelijk gestalte te geven. Ook t.t.v. GOMA verleent haar medewerking aan dit evenement. Er hebben zich bij de organisatie 54 kinderen aangemeld die op 28 december hun wedstrijden zullen afwerken in de gymzaal aan de Leliestraat, waar de organiserende vereniging haar onderdak heeft. Het tournooi zal om 10.00 beginnen en duurt tot ongeveer 17.00 uur, met een onderbreking om 14.00 uur. Dat is het tijdstip waarop er een demonstratie zal worden gegeven door Robert Koek (Pelgrim) en Michel Menting (Hercules) en door enkele van onze jeugdspelers. Elke deelnemer ontvangt een kleine attentie als aandenken aan dit tournooi, dat zeker een vervolg zal krijgen.