6 januari 1987
JEUGD MEDE VERANTWOORDELIJK VOOR EEN SNELLE GROEI TAFELTENNISVER. HETAC
De tijd dat de Hengelose tafeltennisvereniging Hetac met slechts enkele leden aan de start stond, is al lang voorbij. Er staan momenteel 70 leden bij de vereniging geregistreerd. Mede verantwoordelijk voor deze groei is wel het groot aantal jeugdleden waarover men kan beschikken. Voor voorzitter Jan Tijdink was het een groot genoegen om tijdens een bijeenkomst in zaal Michels nog even stil te staan bij de behaalde kampioenschappen in de vereniging. Hetac 1, bestaande uit Michel Menting, Theo Tacx en Sander Winters, slaagde er in om met 71 punten van de maximaal te behalen 100, de zegepalm binnen te halen. Slechts tweemaal werd verloren, waarvan ook de laatste uitwedstrijd. Door enige spanning trad concentratieverlies op. Zie verder De Reclame.

DAMCLUB HENGELO KAN BOGEN OP VERSE AANVOER VAN JEUGDLEDEN
De aktieve bemoeienis met het jeugdschooldammen heeft damclub Hengelo geen windeieren gelegd. Mede door deze tournooien is de belangstelling voor de damsport aanmerkelijk gestegen. Puttend uit een enthousiaste groep jeugdige dammers zet damnestor Jan Heijink, zelf al meer dan 50 jaar lid van DCH, zich volledig in voor de toekomst. De regelmatige bijeenkomst in het informatiecentrum van de Piersonschool worden intensief aangewend om het inzicht in de sport te vergroten. Zie verder De Reclame.

ILLUSTER DUO „MIKE EN FOKKIE” GEEFT PAX KREDIET BIJ SPONSORLOOP
Nadat op 21 november j.l. al een groep haar beste beentje had voorgezet in de sponsorloop voor de v.v. PAX, werd reikhalzend uitgezien naar de tweede uitgave hiervan en wel op zondag 28 december. Intern was bekend dat Theo Claver (leider van PAX 2) en Teun Fokkink (oud-keeper en ex-terreinknecht) een behoorlijke duit hadden genoteerd aan sponsors voor hun rondjes op het sportpark. Met de nodige training vooraf, bewezen zij hun loop goed te hebben voorbereid. Het aantal behaalde rondjes van 15, betekende 15x het ingetekende bedrag voor de club. Mike (Theo Claver) behaalde f 2350.— en Fokkie (Teun Fokkink) f 1450.—, hetgeen samen f 3800.— betekent voor PAX. Zie verder De Reclame.

Drogisterij Goossens

13 januari 1987
BILJARTWEDSTRIJD
In café Wolbrink vond de jaarlijkse biljartwedstrijd tussen biljartver. „de ‘Keu (biljartbond „de IJsselkring) en biljartver. ’t Hoekje (K.NB.B.) plaats. De spelers van „de Keu” wisten alle partijen met overmacht te winnen, waardoor de uitslag dan ook 9-0 in hun voordeel werd. Gerrit (Kees) Burghout veegde in de eerste partij Hein van de Weer in 19 beurten van de tafel. Beide spelers moesten 100 caramboles maken. H. van de Weer kwam niet verder dan 62 caramboles. Frans Notten was geweldig op dreef want hij maakte in 14 beurten 86 caramboles en liet Jan Rondeel niet verder dan 55 van de te maken 75 caramboles komen. Willy Takkenkamp won in 32 beurten van zijn zwager Hein Meurs. Takkenkamp maakte zijn 60 caramboles terwijl Meurs op 36 van de 50 bleef steken. Zie verder De Reclame.

TOPVOLLEYBAL IN HENGELO GLD
2 grote volleyballanden, Japan en Cuba, hebben op 1 januari 1987 het jubileum van de volleybalvereniging DVO uit Hengelo Gld extra luister bijgezet. Zij speelden in sporthal „de Kamp” een uitstekende demonstratiewedstrijd. De jubilerende vereniging, die 15 jaar bestaat, had er alles aan gedaan om de wedstrijd goed te laten verlopen. Iedereen was na afloop dan ook vol lof over organisatie. Zie verder De Reclame.

FEESTPROGRAMMA 1025 JARIG BESTAAN VAN HENGELO GLD
Het initiatief van het bestuur van de schutterij Eendracht Maakt Macht uit Hengelo Gld, om te komen tot het samenstellen van een feestprogramma ter gelegenheid van het 1025-jarig bestaan van de gemeente Hengelo Gld, dat zou moeten plaatsvinden in de week van 11 t.e.m. 18 juli 1988, lijkt bij de bevolking uit dec gemeente, nog niet erg aan te slaan. Vorig jaar in het midden van december vond een Ie bijeenkomst hieromtrent plaats en op maandag 5 jan. 1987 werd voor de 2e maal vergaderd in café van de Weer. Praktisch dezelfde personen waren net als de eerste keer aanwezig, terwijl er toch een oproep naar een ieder was uitgegaan om mét suggesties, ideeën en dergelijke te komen om een goed feestprogramma te kunnen samenstellen. Op deze avond werd besloten om verenigingen, instellingen, personen enz. aan te schrijven en daarna persoonlijk te benaderen, om aanwezig te zijn op een volgende bijeenkomst die gepland is op maandag 16 maart a.s., wederom bij café van de Weer. Hopelijk dat dan meer mensen acte de préséance geven. Het moet toch mogelijk zijn om in 1988 feest te kunnen vieren ter gelegenheid van het 1025-jarig bestaan van Hengelo Gld. Mensen kom op!

20 januari 1987
HAMOVE FILMTEAM NIEUWS
Een cameraploeg van H.H.T.V. (Hamove Hengelo TV) wilde opnamen in Afrika maken van de pas ontdekte Oeloe-oeleo stam Zij deed daar een verrassende vondst. De eenclusieve beelden hiervan zijn te zien op 23, 24, 25 en 26 februari in zaal Concordia te Hengelo Gld, als Nederlands eerste en enige lokale commerciële TV-zender de lucht ingaat.

OPENING ALGEMENE BIBLIOTHEEK
Vrijdag 23 januari a.s. is het een grote dag voor de talloze medewerksters van de bibliotheek in Hengelo Op deze dag wordt officieel de opening van de nieuwe algemene bibliotheek in de voormalige kleuterschool ,,Dikkertje Dap” aan de Sterreweg. Van een zeer kleine behuizing ging men eerst naar sporthal „de Kamp”, maar alras bleek ook hier de ruimte te klein. Na het leegkomen van de kleuterschool werden plannen ontwikkeld om hierin de bibliotheek onder te brengen en dit is thans gerealiseerd. Zoals gezegd is de offciële opening op vrijdag 23 jan. en deze zal verricht worden door wethouder Hooman. ’s Avonds is er gelegenheid het nieuwe riante onderkomen van de bibliotheek te bewonderen tijden het te houden „Open Huis”. De nieuwe algemene bibliotheek in Hengelo Gld heeft ook een vaste bibliothecaresse in dienst.

GERARD GROOT BRUINDERINK 50 JAAR LID VAN KON. HARM. CONCORDIA
Tegengehouden door zijn kinderen, moest Gerard Groot Bruinderink in huis blijven en zijn wekelijkse kaartavond laten schieten. Overigens zeer tegen zijn zin, want kaarten is zijn tweede grote hobby. Hij zal ongetwijfeld zijn vermoedens wel hebben gehad wat hem boven het hoofd hing, want niemand beter dan hijzelf wist dat 14 januari 1987 een hoogte punt zou zijn in zijn muzikale loopbaan. Zie verder De Reclame.

27 januari 1987
VOORLICHTINGSAVOND OVER AUTOMATISERING IN DE VARKENSHOUDERIJ
De mogelijkheden om een computer in te schakelen als hulp bij de bedrijfsadministratie en het automatiseren van allerlei andere werkzaamheden worden ook in de varkenshouderij steeds groter. Op welke manier kan er een nuttig gebruik van worden gemaakt? Zie verder De Reclame.

3 februari 1987
GOMA METAALWARENFABRIEK HENGELO GLD 25 JAAR
Een kwart eeuw geleden en wel op 2 januari 1962 startte wijlen Gerrit Oortgiesen op bescheiden wijze naast café „De Zandheuvel” aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld, een metaalwarenfabriek onder de naam Gerrit Oortgiesen Machines. Op dezelfde dag kwam Arie Teunissen bij hem in loondienst, waarmee hij jaren had samengewerkt als gereedschapmaker in een haardenfabriek te Deventer. De allereerste behuizing was een schuur van ongeveer 10×6 meter, waar al spoedig houten loodsen werden bijgebouwd om enigszins uit de voeten te kunnen, in 1973 werd begonnen met een nieuwe hal van 800 m2, die in 1974 gereed was. Direct daarop kwam Gerrit Oortgiesen door een noodlottig ongeval om het leven. De taak om het bedrijf voort te zetten kwam nu geheel te liggen bij Arie Tennissen. Door ervaring opgedaan tot dan toe en 100% inzet van het personeel werd de klap opgevangen. Een volgende uitbreiding werd gerealiseerd in 1979. Toen werd er naast het bestaande gebouw een hal opgezet van 1200 m2 met kantoor. In de jaren daaropvolgend werd het personeelsbestand uitgebreid met ongeveer 12 man, zodat er in het begin van de jaren ’80 25 mensen werkzaam waren. Zie verder De Reclame.

10 februari 1987

Opening alg. bibliotheek Hengelo Gld: een blijde gebeurtenis
Wethouder Hooman opent de deur van de nieuwe algemene bibliotheek te Hengelo Gld, onder het toeziend oog van burgemeester van Beeck Calkoen, gedeputeerde mevr. van den Broek-Laman Trip en de voorzitter van de bibliotheek, de heer Schreuder.

STRATENVOLLEYBAL VAN DVO AL 10 JAAR EEN FIJNE AANGELEGENHEID In de loop van de jaren is de deelname aan het straten volleybaltournooi van DVO flink gestegen. Zo namen ditmaal 66 teams deel die samen heel wat wedstrijden hebben gespeeld. Al 10 jaar lang staat DVO met een goede organisatie borg voor een enorm fijn recreatief volleybaltournooi met vaak spannende wedstrijden. Vrijdag 30 januari werden in een overvolle sporthal de Kamp de finales in de verschillende categoriën gespeeld. Zie verder De Reclame.

PRINS VAN KEIDARPERS SCHENKT KOFFIE EN REIKT ONDERSCHEIDINGEN UIT
Belofte maakt schuld luidt het gezegde en zo oordeelde ook de nieuwe Prins van de karnavalsvereniging „de Keidarpers”, Prins Gozewijn. Tijdens een onlangs gehouden prinsenpresentatie was met wethouder Hooman „overeengekomen” dat de Prins tijdens de eerstkomende vergadering van de gemeenteraad, koffie zou schenken, anders een vaste taak van gemeentebode G. Wolsink. Zie verder De Reclame.

UNICEF (zie artikel in de Reclame)

17 februari 1987
BUURTVERENIGING BEKVELD WORDT WERKELIJKHEID
In de wijk Bekveld van de gemeente Hengelo Gld, bestond in vroegere jaren een ijverige commissie, die de jaarlijkse school- en oranjefeesten organiseerde. Naar een idee van B. Stapelbroek-van Driel heeft een aantal personen het initiatief genomen om toch weer te komen tot een commissie of vereniging die deze aktiviteiten kan regelen. Op een informele bijeenkomst in de buurtschap kwam zoveel enthousiasme en belangstelling naar voren, dat deze avond het besluit genomen werd om een vereniging te gaan oprichten onder de naam Buurtvereniging Bekveld”. Zie verder De Reclame.

Nieuw orgel voor parochiekerk St Jan de Doper te Keijenborg
 (zie foto) Tijdens de herdenking van het 300-jarig bestaan van de parochie St Jan te Keijenborg kwam de gedachte naar voren om binnen de kerkmuren weer de beschikking te hebben over een zo waardig mogelijk kerkorgel. Binnen korte tijd was er een orgelcommissie die via aandelen en giften het benodigde bedrag bijeen kreeg om tot aanschaf van een nieuw orgel over te gaan. Zie verder De Reclame.

H.H.T.V. Hamove Filmteam

 

Crescendo toneelavond

 

Ruilverkaveling uitgifte gronden

 

 

24 februari 1987
ERE-LEDEN BIJ HAMOVE
De Hengelose auto- en motorvereniging Hamove viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Om dit jubileum luister bij te zetten heeft men een flink programma op touw gezet. Te beginnen met zondag 15 maart de 1e kampioens motorcross 500 cc op circuit ’t Zand, met Pasen volgen de traditionele Paasraces op de Varsselring en op zondag 12 juli wordt er geraced om het Nederlands kampioenschap. Tussendoor zijn er nog verschilende oriënteringsritten en ook de stratencross staat weer op het programma. De herdenking van het 50-jarig bestaan begint met een receptie op zaterdag 25 april van 15.00 tot 18.00 uur in zaal Leemreis. 50 jaar geleden werd Hamove opgericht door een aantal mensen, die een motorclub opzetten. Van deze mensen zijn er twee nog in leven en om hen te eren werd onlangs op de jaarlijkse ledenvergadering het bestuursvoorstel om hen tot ereleden te benoemen met unanieme stemmen aangenomen. Het zijn de heren baron Z. van Dorth tot Medler en M. Wijnbergen. Op de genoemde receptie zullen zij gehuldigd worden.

Zondag 15 maart kampioenscross 500 cc
Circuit ’t Zand te Hengelo Gld is de lokatie waar op zondag 15 maart a.s. de eerste kampioens motorcross 500 cc wordt verreden. Aan start komen de 500 cc senioren en internationalen, de 125 cc groep A en de 250 cc groep A. In de 500 cc, die 3 manches rijdt, start ook de Hengeloër Walter Arendsen en natuurlijk Nederlands kampioen Kees van der Ven, die het circuit op zijn duimpje kent, getuige zijn vele overwinningen op ’t Zand.

3 maart 1987
PER TOURINGCAR NAAR BANNEUX
De inspanningen die wijlen mevr. Gerrits-Bosmann heeft gedaan voor deelname aan de jaarlijkse bedevaart naar Banneux in België zijn niet onbeantwoord gebleven. Er komt een goede respons op de oproep. Sinds enige jaren is de fakkel overgenomen door de zoon van de initiatiefneemster, nl. Theo Gerrits, Korenbloemstraat 3 te Hengelo Gld. Bij hem kan men zich opgeven voor de komende bedevaart welke wordt gehouden in het weekeinde van 23 en 24 mei a.s. De tocht wordt heen en terug per touringcar gemaakt en leidt o.a. door de fraaie natuur van Limburg.

10 maart 1987
BIJEENKOMST NVEV
Vele dames waren naar zaal Langeler gekomen en werden welkom geheten door de presidente. Deze avond werd verzorgd door wijkzuster Tina Golstein. Zij is reeds 7,5 jaar werkzaam als wijkverpleegster, waarvan 5,5 jaar in Hengelo Gld. Zuster Tina zoals ze graag genoemd wil worden, vertelde over haar werk in de wijk en wat de kruisvereniging zoal doet. De vragen uit de zaal werden door haar beantwoord. Aan het eind van de avond bedankte mevr. Rademakers haar voor de leerzame avond en bood een enveloppe met inhoud en een bloemetje aan.

ALLE BABIES KRIJGEN CADEAU VAN JARIGE ALBERT HEIJN
Alle kinderen die in ons land geboren worden in de periode van maandag 16 maart tot en met zondag 22 maart 1987 krijgen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Albert Heijn een pluche knuffeldier kado. Om in het bezit van het knuffeldier te komen, kunnen geboortekaartjes die op de genoemde week betrekking hebben, ingeleverd worden bij de dichtstbijzijnde Albert Heijn-vestiging. De knuffeldieren worden na twee a drie weken per post toegezonden.

17 maart 1987
POLITIE-INFORMATIE
Onder deze „kop” willen wij u in de toekomst in onze „keuken” laten kijken. Het is onze bedoeling u gebeurtenissen, welke in ons rapportenboek staan, mee te delen, zodat u zo ook wat zicht krijgt op onze werkzaamheden. Wat kunt u nu zoal van ons verwachten? Hierbij een greep uit het rapportenboek in de week van 2 tot 9 maart 1987: maandag 2 maart 1987: tijdens graafwerkzaamheden werd aan de Holterveldseweg te Hengelo Gld twee granaten gevonden. Na onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst bleken de granaten onschadelijk te zijn. Zie verder De Reclame.

24 maart 1987
Nu totale leegverkoop STEVORD OP KORTE TERMIJN
bij STEVORD alle artikelen voor de halve prijs of nog lager. Om misverstanden te voorkomen, nemen wij geen telefonische bestellingen aan. KOM ZELF KIJKEN.

COOP. ZUIVELFABRIEK TE HENGELO GLD GOED WERKTERREIN
De personeels- en feestavond van de coop. zuivelfabriek te Hengelo Gld, gehouden in zaal Michels stond ook in het teken van 2 jubilarissen. Dat waren de heren K. Lassche, die 25 jaar bestuurslid was en W. Middelink die 25 jaar als medewerker aan het bedrijf verbonden was. In de periode te Hengelo Gld heeft de heer Middelink zich gevormd tot een all-round machinist, waan bij de hulp van een monteur van buitenaf zeer zelden behoefde te worden ingeroepen. De andere jubilaris de heer K. Lassche herdacht het feit 25 jaar zitting in het bestuur te hebben gehad. Ruim 22 jaar was hij voorzitter. Zie verder De Reclame.

GOEDE SAMENWERKING TUSSEN ,DE BLEIJKE’ EN ,DEN OOIMAN’
Een reeds langer bestaande samenwerking tussen verzorgingscentrum „De Bleijke” te Hengelo Gld en verpleeghuis ,,Den Ooiman” te Doetinchem werd onlangs officieel bekrachtigd. Daartoe zetten resp. de voorzitters de heren Wansink en Buunk hun handtekening onder een overeenkomst. Zie verder De Reclame.

31 maart 1987
Vanaf 1 april is onze zaak STEVORD GESLOTEN (Dit is geen aprilgrap)
Wij danken U voor het vertrouwen dat U in ons gehad hebt in de afgelopen 40 jaar. Ook namens onze medewerksters willen we zeggen: het was plezierig U als klant te hebben.
J. W. Smeitink STEVORD.

IMITATIEWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD
In het kader van 50 jaar Hamove, organiseert het Hamove Filmteam een gratis imitatiewedstrijd voor de jeugd op woensdag 29 april in zaal Langeler. Voor wie het leukst of het meest origineel een tweetakt of een viertakt motor of een zijspan nadoet, zijn er in de leeftijdsgroepen tot en met 5 jaar, van 6 tot 10 jaar en 10 jaar en ouder, enkele leuke prijzen te winnen. De bedoeling is dat je het toneel op komt je naam en leeftijd noemt en de imitatie doet. Het Hamove Filmteam zal hiervan opnamen maken en de leukste worden vertoond op de filmavonden. Gratis formulieren met meerdere gegevens zijn af te halen bij bakkerij Kreunen, Marktstraat 6, Hengelo G. Verder zullen deze middag nog enkele leuke (teken) films vertoond worden.

PRIMA MODESHOW VAN DERKSEN JEANS
Willy Derksen, eigenaar van Derksen Jeans uit de Spalstraat in Hengelo Gld, heeft geweten dat hij op zaterdag 21 maart in zaal Concordia een voorjaars modeshow van de nieuwste modellen jeans en andere kleding heeft gehouden. De zaal zat afgeladen vol en de vele modellen uit zijn collectie werden op professionele wijze aan het massaal opgekomen publiek getoond, ondersteund door speaker Bert Benson van Radio Tele Luxembourg. Zie verder De Reclame.

HENGELOSE TONEELVER. BEWIJST ZICH
De Hengelose Toneelvereniging HTV heeft zich zaterdag 21 maart weer eens bewezen. HTV bracht in een bijna volle zaal de plattelandskomedie „Lievevrouwebedstro”. Het toneelstuk kwam uitstekend tot zijn recht doordat het in dialect werd gespeeld. Het enthousiasme welke de spelers onder leiding van regiseur Hans Prein aan de dag legden, werd door het publiek goed ontvangen en met heel veel gelach begrepen. Het zeer fraaie decor was hier niet in de laatste plaats debet aan. Zie verder De Reclame.

7 april 1987
SPRANKELENDE SHOW CRESCENDO
Uren van hard en ingetogen werken kregen haar beloning op de voorjaarsuitvoering van de chr. muziekvereniging Crescendo in „Ons Huis” te Hengelo Gld. Zowel door het tamboer-lyrakorps, maar zeer zeker ook door het muziekkorps werd een sprankelende show wegegeven, die veel waardering ondervond bij een volle zaal publiek. Na de opening door voorzitter Waarlo werd vervolgens het programma afgewerkt. De tamboer-lyragroep onder leiding van A. M. Rietman bracht een leuk programma en onder diens strakke leiding is behoorlijk geschaafd aan de kwaliteit. Zie verder De Reclame.

HEROPENING SLAGERIJ RATERINK
Na een bouwperiode van ongeveer drie weken kon slagerij Raterink aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld de deuren van haar verbouwde slagerswinkel heropenen. Door een interne verbouwing en een andere vitrine en aankleding van muren en plafond is een moderne winkel ontstaan, waarvoor bouwbedrijf gebr. Lubbers en installatiebedrijf Besselink tekenden. Op de dag van de opening werd een Open Huis gehouden waarop vele relaties, klanten en andere belangstellenden slager Raterink en zijn vrouw kwamen feliciteren met deze heropening.

WINKEL „STEVORD” HENGELO GLD DEFINITIEF GESLOTEN
Toch een bewogen moment, als je na jaren van hard werken, definitief de deuren van je zaak sluit. Jan Willem Smeitink aan de Kastanjelaan te Hengelo Gld deed dit met ingang van 1 april met zijn winkel Stevord. Alle personeelsleden waren opgetrommeld om bij dit historische moment aanwezig te zijn. Er was geschiedenis geschreven. Men was Smeitink ontzettend dankbaar. Namens de buurt sprak dhr H. van Hengel de scheidende winkelier, zijn echtgenote en kinderen toe en wenste hem een aangename vrijetijdsbesteding toe, overhandigd hem een kaartenhouder op de fiets en een aantal routebeschrijvingen. Derk Jan Smeitink, ook bekend geworden als dialectschrijver Derk van den Döker, had een fietsenzaak in Steenderen. In 1934 werd deze verplaatst naar Hengelo Gld. Nadat zijn zoon Jan Willem Smeitink in de zaak was gekomen werd de fietsenafdeling opgeheven om uitbreiding te geven aan de handel in huishoudelijke artikelen. Het motto van J. W. Smeitink was een ruime sortering met een vleugje Achterhoekse gemoedelijkheid. Het spreken van dialect stond hoog in zijn vaandel.

14 april 1987
PAASVUUR HENGELO GLD
Ook dit jaar organiseert VVV Hengelo Gld een Paasvuur en wel op 1e Paasdag 19 april, ’s avonds 9 uur nabij de Berkenlaan (Oosterwijkse vloed) De Kon. Harm. Concordia zal het gebeuren muzikaal opluisteren. Dankzij de dienst Gemeentewerken is er voldoende brandbaar materiaal aangevoerd.Int. motorraces circuit Varssel-Ring,

2e Paasdag te Hengelo Gld. Gerard Slotboom uit Hengelo (nr 9), Harald Massen uit Doetinchem (nr 43) en Marcel Menting uit Keijenborg (nr 21) zijn de streekrijders tijdens de int. motor-races op 2e Paasdag op de Varssel-Ring. Zie verder De Reclame.

Ons Huis

21 april 1987

BESTUUR VVV HENGELO GLD VERNIEUWD
Tijdens de gehouden ledenvergadering kreeg een en ander zijn beslag. Mede vanwege zijn vrije tijd en best uurservaring besloot de heer van Hengel toch aan te blijven als bestuurslid om de secretaris te helpen ontlasten van zijn veel omvattende taak. Niet alleen Mr van Beeck Calkoen kwam nieuw in het bestuur van VVV, ook mevr. Hilderink uit Keijenborg trad tot het bestuur toe. Voor VW Hengelo staat er weer een druk seizoen te wachten met het aankomende zomer programma. De bakfietsenrace in 1986 een superspektakel wordt nu in het weekeinde van gehouden op zaterdag 1 aug in het centrum van Hengelo Gld. De zittende voorzitter van VVV Hengelo Gld, de heer H. van Hengel had al wel eens vaker te kennen gegeven zijn voorzitterstaak te willen neerleggen. Telkenmale wisten zijn medebestuursleden hem te bewegen toch aan te blijven, dit vanwege zijn grote schat aan bestuurservaring. Nu na ruim 25 jaar bestuurslidmaatschap achtte hij de tijd gekomen om definitief een stapje terug te doen In de persoon van Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester van de gemeente Hengelo Gld, werd iemand gevonden, die bereid bleek de voorzitterstaak over te nemen en de kar te trekken.

BOOMPLANTDAG IN HENGELO GLD
De zorg voor bomen, voor een gezond leefmilieu, wordt ook in ons land weer meer ondersteund en geaktiveerd. De boomplantdagen zijn daar een voorbeeld van. Aan de Oude Varsselseweg in het z.g. Gennep-bos zijn in de loop der jaren al heel wat bomen geplant in de vorm van sparren en andere houtsoorten. Omdat door de vorst en de aan vraat van konijnen er nogal wat kale plekken ontstaan, was er werk aan de winkel voor de schoolgaande jeugd. Zie verder De Reclame.

VOETBALVER. „PAX” START GROOTSCHEEPSE VERLOTING
D
e sponsorloop die eind 1986 bij de voetbalver. PAX werd gehouden voor de eerste dringend noodzakelijke verbeteringen aan de accomodatie op sportpak Elderink, zijn de aanzet geweest tot een nog grotere financiële aktie. Na lang overwegen is het bestuur der vereniging tot de conclusie gekomen dat de accomodatie sinds de ingebruikname in 1965 niet zoveel is gewijzigd, doch dat een grondige verbetering op zijn plaats is. Gezien de hoopgevende resultaten van het eerste elftal naar nog hogere regionen is een verbetering van het geheel dan ook zeer zeker op zijn plaats. Een speciale commissie heeft nu een grootscheepse verloting op touw gezet, die inmiddels al van start is gegaan. Er worden 650 loten uitgegeven a f 100.— per stuk. Om naar financiële draagkracht te kunnen deelnemen aan de loterij heeft men de mogelijkheid geschapen om via een machtiging in een aantal termijnen te betalen. De aktie is onder het motto Renovatie Accomodatie van start gegaan. De hoofdprijs bestaat uit een auto. Deze is alleszins een kansje waard meent de loterij commissie bestaande uit Hermien Veenink, Wim Eenink, Henk van Dam, Hannes Kroesen en Willy Hermans. Namens de leverancier van de auto: autobedrijf Wiendels was bij de eerste lotenuitgifte Erik Wiendels uit Hengelo Gld aanwezig.

28 april 1987
Op 4 mei herdenkt heel Nederland de tweede wereldoorlog.
Museum ’40-’45 Hengelo Gld doet dat ook, maar geeft daarnaast het hele jaar door een overzicht van wat er zich heeft afgespeeld. Ondersteun dit initiatief en laat niets uit die periode verloren gaan. Zorg dat de zichtbare herinnering nog completer wordt. Hebt u iets uit de periode ’40-’45, waarvan u wilt dat dit voor langere tijd behouden blijft, naam dan kontakt op met Jean Kreunen, Maanstraat 1, Hengelo Gld, Tel. 05753-1474-3942. Museum ’40-’45 is er in algemeen belang.

5 mei 1987
TRIMLOOP
De handbalvereniging S.V. „Quintus” houdt zich niet alleen bezig met haar sport. Dit getuige de organisatie van een trimloop die op zondag 17 mei a.s. zal plaatsvinden. De te lopen afstanden zijn 2,5, 5 en 10 km. De start van het gebeuren vindt plaats bij sporthal „de Kamp” Sarinkkamp 7 te Hengelo Gld, waar vanaf 9.30 uur ingeschreven kan worden. De 2,5 km start om 10.30 uur, terwijl de 5 en 10 km om 11.00 uur aan hun run beginnen.

MUSEUM „DE KLOMPENMAKER”
Van oudsher is het klompenmaken een specifiek Nederlands beroep. Zo rond 1400 werden er in Nederland al klompen gedragen. In de jaren ’20 waren er in deze streek zo’n 35 bedrijven die klompen maakten. Hiervan is er nog maar een enkele overgebleven. De klomp als typisch stukje Nederlands cultuurgoed wil men graag behouden en daarom heeft klompenfabriek Gebr. Sueters te Keijenborg een klompenmakersmuseum opgericht. In dit museum vindt u het hele gebeuren van rond het jaar 1400 tot nu. U zult niet alleen nijvere mannen vinden die met de hand uit een stuk ruw hout een wonderbaarlijk schoeisel toveren maar ook de modernste techniek. Deze techniek zorgt er voor dat in korte tijd een gigantische hoeveelheid klompen worden geproduceerd van de beste kwaliteit! Op jaarbasis zo’n 50.000 paar. Zie verder De Reclame.

FEESTELIJKE RECEPTIE 50 JAAR HAMOVE
De feestelijke receptie ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan van de Hengelose auto- en motorver. Hamove, op zaterdag 25 april in Hotel Leemreis, is een zeer fijne en gezellige aangelegenheid geworden. Hoogtepunt van deze receptie was de huldiging van de beide ereleden, Z. baron van Dorth tot Medler en de heer M. Wijnbergen, die beiden vanaf de oprichting van de vereniging, lid zijn. In het Zutphens Dagblad stond die zaterdag 25 april een groot artikel, waarin beide heren vertelden over die beginperiode. Menige anekdote kwam hierbij naar voren. Voorzitter R. Kreunen opende met een korte toespraak en maakte het niet lang om de anderen niet het gras voor de voeten weg te maaien. Zie verder De Reclame.

12 mei 1987
NOSTALGISCHE ANSICHTKAARTEN IN VERZORGINGSCENTRUM „DE BLEIJKE”
T.e.m. 26 mei is er een expositie ingericht in „de Bleijke” te Hengelo Gld. Voor de echte verzamelaar zal het zeer interessant zijn, maar ook bij de bewoners van „de Bleijke” zal deze expositie de tongen losmaken. De heer W. Luimes heeft zijn verzameling ansichtkaarten van Hengelo opgesteld, zodat ieder deze kan bekijken .De oudste ansichtkaarten dateren van rond de eeuwwisseling toen Hengelo nog heel klein was met vele zandwegen. Naast de ansichtkaarten zijn er nog foto’s en knipsel uit tijdschriften Van jongs af aan spaart Wim Luimes al kaarten, maar de laatste 15 jaar is het een sport geworden om overal oude kaarten van Hengelo vandaan te halen. Verzamelaars uit Amsterdam en Haarlem sturen af en toe een kaartje op uit Hengelo dat toevallig in hun bezit is gekomen. De meeste kaarten krijgt Luimes toch van familie en kennissen. Omdat er zoveel herinneringen aan al de kaarten zijn, zal het voor de bewoners van „de Bleijke” een goede expositie zijn. Bezoekers van buiten het verzorgingscentrum zijn uiteraard ook welkom Gezien de werktijden in „de Bleijke” is de expositie slechts geopend van 14.00 tot 17.00 uur ’s middags.

PROMOTIE HE-KEIJ
Nadat het kampioenschap van de waterpolodames van He-Keij uitbundig gevierd was, bereikte ons ook het bericht dat Heren 1 gepromoveerd is van de 3e naar de 2e klasse van de KNZB.

19 mei 1987
SLAGERIJ NIEUWENHUIS in een nieuw jasje
Vanwege het 60 jaar bestaan van de zaak is de winkel aan een grondige opknap beurt onderworpen naar de eisen des tijds. Het interieur is uitgebreid en gemoderniseerd, voor u dus prettig winkelen! Mevrouw Marie Wiegerink-Nieuwenhuis zal de heropening gaan verrichten.

Voetbalteam Veldhoek 3 werd op overtuigende wijze kampioen!
Hierboven een plaatje van een voetbalkampioen uit een ander gedeelte van Hengelo Gld: Veldlhoek 3. In het 1e jaar van deelname aan de competitie was het ook meteen raak. Zij stoomden in één ruk door naar het kampioenschap in de- 5e klasse D, afdeling Gelderland. Met de doelcijfers 96 voor en 16 tegen kon de vlag gehesen worden. In de wedstrijd tegen Lochuizen 4 kwam een score van 11-0 op het bord te staan. Marco Wentink had hierin een groot aandeel. Het kampioenschap is een stimulans voor de club.

26 mei 1987
KEEPER EJO ELBURG NAAR „PAX”
Mede dankzij de bemoeienissen van een aantal leden uit de belangengroep PAX, inzake het aanbieden van een baan, is het mogelijk geworden om Ejo Elburg tot op heden profvoetballer bij FC Wageningen en voorheen bij de Graafschap, definitief naar Hengelo te halen. Voetballer Elburg weet zijn mannetje te staan in het doel en deed hiervoor ruime ervaring op in het betaalde voetbal. Sinds enige jaren woont hij in Hengelo Gld en is afkomstig uit Vorden. Onder de hoede van trainer Henny Wevers en met een goede sluitpost kan getracht worden een gooi te doen naar de voetbalmacht in de 2e klas KNVB.

DRUKKERIJ WOLTERS MAG BOUWEN
Een lang gekoesterde wens kan nu eindelijk in vervulling gaan. Drukkerij Wolters mag bouwen. Reeds lange tijd kampte de drukkerij met ruimtegebrek en om hieraan een einde te maken, werden plannen ontwikkeld om tot uitbreiding te komen. De aanvraag tot deze bouw werd ingediend en onlangs kwam de toezegging dat men aan de slag kon gaan. De gehele tuin en oude schuur achter de bestaande drukkerij wordt bebouwd, zodat een forse uitbreiding aan ruimte ontstaat. Ook investeringen in nieuwe machines en materialen zijn gepland. De onderhandelingen over de bouwplan zijn reeds gestart en te zijner tijd komen we hierop nader terug.

Keijenborgse zakenbeurs

2 juni 1987
FIETSTOCHT BUURTVER. BEKVELD
Ruim 300 mensen van de buurtvereniging Bekveld deden zondag 24 mei mee aan een fietstocht die was georganiseerd. Onder de perfecte leiding van de commissie nevenactiviteiten ging men van start vanaf het erf van de fam. J. Reusink aan de Bekveldseweg. Voor de kinderen was er een route van 10 km uitgezet richting Baak, waarin verschillende spelletjes waren opgenomen. Zie verder De Reclame.

EEN HERINNERING AAN HERMAN VAN VELZEN (FRANS ROES) 50 jaren geleden.
Uit de Hengelose krant De Reclame van 3 juni 1937. De Achterhoekse schrijver Frans Roes schreef in dat jaar een gedicht, getiteld „Afscheid van de tram” en ondertekende in die tijd met het pseudoniem „Frans van Hengel”. Hoewel hij toen al geruime tijd publiceerde in de Achterhoekse taal heeft hij deze ode geschreven in het Nederlands. Het is aan de vergetelheid ontrukt door een man, die in 1937, toenmaals 17 jaren jong, het kranteknipsel heeft bewaard als zijn oogappel. Die man, die alles bewaart wat hem aanstaat of dierbaar is, heeft de naam van Harry Weverink, ook bekend als „Harry Snel” en in een Achterhoeks verhaal betiteld als „Manus Rap”. Hij heeft van het vergeelde knipsel een kopie gemaakt, wat het oude papiertje is voor hem een relekwie. Herman van Velzen die nadien veel stukken „Achterhoeks plat” schreef in de Graafschapbode en bovendien Achterhoekse toneelspelen het licht deed zien, heeft ons dit gedicht nagelaten, dankzij de enorme bewaar zucht van de eerder genoemde Manus Rap. Zo zie je maar weer dat het ergens goed voor is.

AFSCHEID VAN DE TRAM
Oude gemoedelijke Graafschapse tram, nu gaat ge voorgoed uit ons midden verdwijnen; uw rollend gerucht, uw gesteun en gezucht zal nooit meer in ons dorp verschijnen. Nu vallen de mokers met galmende slag, uw tijd is ten einde – uw taak is volbracht. Temidden van ’t snelle moderne verkeer – . duldt men geen oudjes met slakkengang meer. Vaarwel oude goedzak, we plengen een traan, in ’t rulwarme zand van uw snevende baan. We staan dan vol deemoed nog even stil, waar ge nog lang gespaard bleef door eendracht en wil. Maar nu is het uit, want een sterkere macht doofde uw lichten, verlamde uw kracht. Ge gaat nu die weg die we allen eens gaan, want niet op deez’ aarde kan blijvend bestaan. Vaarwel dan oud trammetje, vaarwel dan voorgoed scheiden doet wee, ‘maar we weten: het moet. Vaarwel ook gij werkers, die hier moet vandaan, dat het U elders naar wens moge gaan. Met dank aan de ,,schatbewaarder” Harry Weverink.
Jan Tijdink uut Hengelo.

9 juni 1987

NIEUW NOTARISKANTOOR TE HENGELO GLD
De onthulling van het beeld van de zittende boer, was de opening van het nieuwe kantoor van notaris Mr. A. Schellenbach aan de Koepelberg 4 te Hengelo Gld. Hierbij nog een plaatje van deze opening. Op de foto v.l.n.r.: notaris Mr. A. Schellenbach, mevr. Schellenbach, burgemeester Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, en de ontwerper van het beeld A. de Waart.

KLOMPENMAKERSMUSEUM GEOPEND TE KEIJENBORG (met foto) Om de verschillende technieken van het maken van klompen voor het nageslacht in stand te houden, kwamen de firmanten van Gebr. Sueters klompenfabriek aan de Uilenesterstraat te Keijenborg op het idee een museum op te zetten. Dit gegeven werd nog bespoedigd doordat de parochie St Jan hen een antiek klompenmakersgereedschap in bruikleen gaf. Begin mei was het zover dat het museum geopend kon worden en dit werd met graagte verricht door wethouder Hooman van de gemeente Hengelo Gld.

RABOBANK

J.M. Eenink, H.J.Waenink, C. Bonenberg, W.M. Arendsen, H.J. Wullink, H.J. Gosselink, G.J. Ruiterkamp, J. Walgemoed, E. Bakker, Moors, H.P. Meurs, G.R. Beunk en A.J. Rondeel.

16 juni 1987

Aanbieding van clubnaam in siersmeedwerk aan de vereniging
Ruim 70 jaar geleden werd in Keijenborg toen al georganiseerd voetbal bedreven. In de Heide begonnen Dorus Melgers, Toon Melgers en Gradus Winkelman hun voetbalplannen in daden om te zetten. Zij startten in 1917 de club U.D. Dat was nog ouderwets voetballen met omkleden op de boerendeel en verschonen in een wasteil en per fiets naar de wedstrijden. Na de terugval van UD begon meester Hoenderboom met het voetbalen met de jeugd en kwam de naam Keijenborgse Boys er. In 1935 kwam er een seniorenelftal bij. Alhoewel de vereniging nu uitkomt in de 2e klas van de GVB, werden in een grijs verleden toch wel aansprekende resultaten behaald. In een enerverend duel werd rivaal PAX verslagen om de promotie naar de 4e klas KNVB. Dat was tevens het laatste grote contact tussen de eerste elftallen van beide verenigingen. Zie verder De Reclame.

Slagerij Nieuwenhuis in een modern jasje
Alhoewel zij hun vele klanten zo goed mogelijk van dienst hebben kunnen zijn was vernieuwing en uitbreiding van de bestaande winkelruimte hoogst noodzakelijk geworden. In het kader van het 60-jarig bestaan van slagerij Nieuwenhuis aan de Pastoor Thuisstraat 9 te Keijenborg, was er een mooie gelegenheid een interieurwijziging toe te passen. Binnen enige weken tijd werd de verkoopruimte omgetoverd tot een fraai ogende, maar ook zeer doelmatige winkelruimte. Door toepassing van schuine wanden en uitbreiding van het aantal vierkante meters kwam er een prettig interieur tevoorschijn. Zie verder De Reclame.

Dominee Kwint

M. Hoogeveen

23 juni 1987
Hengelose bedrijven sponsoren gehandicapten voetbal
Voetbal is een populaire sport in Nederland; het leeft onder alle lagen van de bevolking. Vooral de verstandelijk gehandicapten leven erg mee met het voetbal. Sinds een aantal jaren worden er ook voetbaltournooien voor verstandelijk gehandicapten georganiseerd. De „Anna Flokstra” school (ZMZK-onderwijs) te Zutphen heeft al aan verscheidene tournooien meegedaan. Voor dit jaar staan er ook weer een aantal tournooien op het programma. Het worden betere, omdat een aantal sponsors uit Hengelo Gld de ploeg in een volledig nieuw tenue hebben gestoken. De sponsors zijn: AUTOBEDRIJF JOS HERWEBS BV QUICK SPORTS BV THERMOCET BV FOTOSTUDIO HANS TEMMINK. Zie verder De Reclame.

NORMAAL” voor het elfde jaar in Toldijk
Wi’j goat ens in t joar noar „Normaal” en da’s in Toldiek”. Dat is een uitspraak die men veel in deze regio hoort. Toen jeugdsoos Flophouse in 1977 Normaal voor de eerste keer contracteerde, kon zij niet bevroeden dat een decennium later het Normaalspektakel rond om hun soos in Toldijk zulke gigantische vormen aan zou nemen. In die tijd vloog hun hitsingle „Oerend hard” als warme broodjes over de toonbank en kon men zich op gaan maken voor een gezellige puinhoop. Er was nog geen vloer in de tent, met als gevolg dat iedereen tot aan de knieën onder de modder, maar zeer voldaan, huiswaarts ging. Veel wasmachines maakten de volgende morgen overuren. Het was het begin van een traditie. Zie verder De Reclame.

25 jaar A. Groot Kormelink
5 juni j.l. bestond onze zaak 25 jaar. Een lange tijd, met een grote groei en bloei, die wij aan velen van U te danken hebben, die door de jaren heen ons het vertrouwen hebben geschonken. Heel hartelijk dank!! Maar wij gaan door! De zaak is nu in een geheel nieuw jasje gestoken en dus gemoderniseerd. Dit kunnen en willen wij niet ongemerkt aan U voorbij laten gaan. Geen grote officiële opening, wel Open Dagen, waar U allemaal van harte welkom bent, om het geheel te bezichtigen. Zie verder De Reclame.

30 juni 1987
Hengelose kermis 1987
Programma samengesteld door de schutterij E.M.M. Zie verder De Reclame.

7 juli 1987
DAG VOOR ALLEENSTAANDE DAMES
Door een werkgroep van de KPO is er met succes al meerdere jaren een ontspanningsdag georganiseerd voor alle alleenstaande dames (dus ook niet-leden). Alle gezindten zijn van harte welkom. Dit jaar wordt deze dag gehouden op woensdag 19 augustus a.s. Op het programma staat o.a. een bezoek aan het bakkers en het Anton Pieck museum in Hattem. In de namiddag wordt met een gids een rondrit door de Kroondomijnen gemaakt. Na afloop houdt men nog een diner. Opgave voor 10 aug. bij R. Besselink, Hengelosestraat 16, Keijenborg.

14 juli 1987

Voetbalvereniging „PAX” heeft een nieuwe voorzitter
Na een periode van 22 jaar secr.-penningmeester en 16 jaar voorzitter, achtte de heer W. Geurtzen de tijd gekomen om zijn taak: voorzitter van de voetbalvereniging PAX aan een ander over te dragen. Met algemene stemmen werd door de vergadering Henk Wullink als nieuwe preases gekozen. Ook G. Klein Winkel, die een periode van 27 jaar als bestuurslid afsloot stopte. Beide heren werden hartelijk dank gebracht voor de zeer vele verdiensten de vereniging bewezen. In dezelfde vergadering werd W. Geurtzen met unanieme stemmen tot ere-voorzitter van PAX benoemd. Aan het slot van deze vergadering werd met een ovationeel applaus deze benoeming bekrachtigd.

GOUDEN GREEP VAN SCHUTTERIJ EMM STRATENCROSS MEER DAN GESLAAGD
De op woensdag 8 juli 1987 in de Spalstraat te Hengelo Gld gehouden straten motorcross is een doorslaand succes geworden. Enkele duizenden bezoekers kwamen op dit motorsportspektakel af en genoten met volle teugen. In het kader van het kermisprogramma van de schutterij Eendracht Maak Macht, hadden de mannen van Hamove een uitstekend en overzichtelijk parcours uitgezet, waarbij de grote en de kleine springschans een spectaculair onderdeel vormde. De strijd speelde zich in 3 klassen, te weten 125 cc, 250-500 cc en viertakten en de laatste wedstrijd van de avond was de Superfinale, waarin gestreden werd om het ‘kampioenschap van Hengelo Gld’. Er werd door de coureurs ontzettend hard gereden, wat enkele schuivers tot gevolg had, die echter geen enkel persoonlijk letsel tot gevolg had, mede doordat getracht was het geheel zo veilig mogelijk te doen verlopen. Zie verder De Reclame.

21 juli 1987
STERKSTE MAN VAN HENGELO GLD
Voor de eerste keer zal op vrijdag 24 juli a.s. in Hengelo Gld, de wedstrijd. ‘Sterkste man van Hengelo Gld’ worden gehouden. De krachtmeting die op het terrein van TTV Bekveld aan de Wichmondseweg 41 zullen plaatsvinden, beginnen om 19.30 uur. De toegang is gratis. Gestreden wordt o.a. op de navolgende onderdelen: accu tillen, vaten laden, bakstenen drukken, auto kantelen, trekker trekken etc. Zie verder De Reclame.

GROTE VANGST
Op 11 juli j.l. heeft de heer W. G. B. Stienissen, Julianalaan 30 te Hengelo Gld, lid van de plaatselijke visvereniging HHV, een spannend kwartiertje beleefd. Hij slaagde erin om een kroeskarper van 84 cm met een gewicht van maar liefst 16,5 pond te vangen. Dat dit geen eenvoudige zaak was, blijkt uit het feit dat de heer Stienissen tot zijn middel te water moest om de vis aan de kant te brengen.

Hengelse kermis met veel plezier gevierd
De Hengelose kermis is dit jaar, mede door het fraaie zomerweer, door zeer velen met plezier gevierd. Tijdens do traditionele kermismarkt was het ontzettend druk en ’s avonds met spectaculaire stratencioss niet minder. Ook de verschillende kermisattracties hadden over belangstelling niet te klagen. Na de stratencross t:okken grote drommen mensen naar de kermis zaterdagsavond was het zeer druk tot laat in de nacht. De verschillende paardenkeuringen die tijdens de kermisdagen werden gehouden konden zich ook in een grote belangstelling verheugen. Op de „Varssel-Ring” reden meer P.K.’s hun ronden om het Nederlands kampioenschap wegrace en velen trokken zaterdagsavonds na afloop van de trainingen naar het dorp om zich in het kermisgewoel te storten- ’s Zondags vonden de races plaats. De nieuwe schutterskoning van Hengelo 1987 werd Frans Goorman, die na 394 schoten de houten vogel van zijn plaats knalde. Bij de optocht zondags reed hij aan het hoofd van de stoet mee. Een optocht die zich kenmerkte door zeer fraaie wagens. De verschillende horeacgelegenheden deden goede zaken en vele dorstige kelen werden gelaafd. Al met al een fijn Hengelose kermis.

Paardenkeuring

28 juli 1987

Hengelose zuivelfabriek geschiedenis
 Als laatste coöperatieve zuivelfabriek in de Provincie Gelderland, met een eigen exploitatie, heeft de coop. Zuivelfabriek een heel lang bestaan kunnen leiden. In het verleden had de fabriek ruim 600 leden, maar door inkrimping allerwege waren dat later 150 leden. Toch kon de fabriek nog een zelfstandig bestaan leiden, door een zuinig en weloverwogen beleid van bestuur en directie. De veelbesproken Superheffing en de mindere ontvangst van melk, vanwege verhuizing van grote leveranciers naar elders, in het kader ruilverkaveling, maakten de perspectieven voor de leden in de nabije toekomst zeer onzeker. Daarom werd voorgesteld de fabriek in Hengelo op korte termijn „af te bouwen” en te overleggen met Coberco Zutphen. Tijdens de speciale ledenvergadering van maandag 22 juni j.l. viel het historische besluit tot fusie, waarmede het bestaan van de Coop. Zuivelfabriek „Hengelo” definitief eindigde. Zie verder De Reclame.


MET EEN GOEDE KRUIWAGEN VOORWAARTS
 „Met un goeje kruuwagen kom i’j altied veuruit”, luidt het gezegde hier. Omdat het voor Roel Kreunen, voorzitter van de HAMOVE op een bepaald moment te bezwaarlijk werd de bekers en bloemen aan te voeren voor de zijspanklasse, pakte hij kordaat de kruiwagen van de club en sjouwde er mee over het parcours. In afwachting van de eindvlag zouden de rijders kunnen denken de inhoud van de kruiwagen is voor mij. Overigens heeft de HAMOVE in een sterk beleid van de Gemeente Hengelo, en nu ook instemming van de Provincie een goede kruiwagen op weg naar verbetering en aanpassing van het circuit „de Varssel-Ring”, hetgeen hoogst noodzakelijk is geworden. Zie verder De Reclame.VEILING VAN VEULENS EN ENTERS VAN ALLE PAARDEN- EN PONYRASSEN, MITS GEREGISTREERD BIJ HET BETREFFENDE STAMBOEK.

Om de St. Michielsmarkt meer leven in te blazen wordt op woensdag 9 september voor de derde maal deze veiling  gehouden, georganiseerd door het bestuur der marktvereniging. In hè verleden bleek deze veiling in een behoefte te voorzien. Het bestuur verwacht, vooral nu de St. Michielsmarkt niet meer samen valt met de jaarmarkt te Heeten, veel inschrijvers en een grote publieke belangstelling. Zie verder De Reclame.

4 augustus 1987
EEN VERGULDE SCHUTTER BIJ „ST. JAN”
(zie foto in de Reclame) Een koning, een keizer en zelfs een burgemeester te gast, dat overkomt je niet alle dagen. Dit overkwam wel Bernhard Kelderman, van de Banninkstraat nr. 7 te Zelhem. Bij de onlangs gehouden kermis werd Bernard en zijn vrouw op het matje geroepen met als redenen, dat hij voor zijn 50 jaar trouwe lidmaatschap van de Schutterij St. Jan te Keijenborg, een koninklijke eer kreeg toebedeeld. In de grote zaal van het gastvrije St. Maria Postel kreeg hij de er medaille opgespeld door burgemeester A. W. J. van Beeck Kalkoen, van de gemeente Hengelo Gld., voor wie dit soort werk in Hengelo ook nog geheel nieuw is. Zie verder De Reclame.

Krachtsport gedijt goed in Hengelo
Op de terreinen van de familie Berenpas aan de Wichmondseweg te Hengelo Gld., viel er binnen een week tweemaal te genieten van een goede demonstratie krachtsport. Tot diep in de schemering trokken dit jaar 15 ploegen om de hoogste eer het kampioenschap van Hengelo Gld., met de Wisselbeker van VVV. Holtria ontnam de vorige kampioenen de Boakse Bekke en de Noabers alle illusie en trok zich zegevierend over de eindstreep. Ook het Hokje liet zich niet onbetuigd. Voor coach Freek Eggink en trainer Roelof was het kampioenschap de bekroning van weken keihard trainen en voorbereiden. Echter zonder alles aan de grote klok te hangen. Voor velen was de nieuwe kampioen een openbaring aan het touw. Was het VVV-touwtrektournooi door de organiserende vereniging TTV Bekveld tot een bijzonder goed einde, dan wachtten er altijd nog het krachtsporttournooi in de sterkste man van Hengelo. Zie verder De Reclame.

Biljarten een goed tijd verdrijf
OOK OP OUDERE LEEFTIJD AAN HET BILJART Niet voor niets heeft de biljartsport duizenden mensen in zijn greep. De sport van de flitsende ballen over het groene laken en de onberekenbare effecten blijven de mensen boeien. Hoe meer men die effec ten van tevoren kan inschatten des te groter is de kans op succes. Zowel in het distriks Doeinchem van de KNB als bij de Onderlinge Biljartbond „de IJsselstreek”, gaat zo straks de strijd weeer beginnen. Niet alleen jongeren komen in de wedstrijden kalender maar ook ouderen. De KNBB district Doetinchem kent georganiseerde vorm van bejaardenen recreatiebiljart. * Voor Hengelo zijn de volgende verenigingen garant voor een aangenaam potje bejaardenbiljart, met daarnaast ook andere recreatie vormen, zoals diverse kaartspelen. Men kan zich naar hartelust uitleven bij o.a. de biljartvereniging Concordia ’54, ’t Averenck en de ’t Hoekje. Ook als 65-plusser is het de moeite waard om de keu eens te hanteren en te krijten. De punten komen na goed oefenen vanzelf.

OP PAD VEUR DE BRULFTE
De buurmensen van Jan en Marietje Berendsen van de Bremweg te Hengelo Gld. hebben de opdracht gekregen om voor de zilveren bruiloft op 7 augustus de gasten uit te nodigen in de buurtschap „de Dunsborg”. Deze Hengelose wijk is altijd wel in voor een stuntje. ’s Morgens in alle vroegte togen Bennie Beulink, Jan Lenderink, Wim Luesink, Cor Lassche en Arjen Lassche met de rozenstok op pad. Naar verluid waren zij diezelfde dag pas ’s nachts op hun stekkie terug. Op ieder adres moest het gedicht van de Berendsens worden voorgelezen. Zie verder De Reclame.

11 augustus 1987

ZEER SPANNEND VERLOPEN BAKFIETSRACES IN HENGELO Gld
Zag het er eerst niet naar uit gezien de weersomstandigheden dat het zo druk zou worden bij de bakfietsraces in Hengelo Gld, als vorig jaar. Maar toen Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen als voorzitter van VVV het startschot loste, zag het zwart van het publiek. En genoten is er op deze door VVV Hengelo Gld georganiseerde races onder auspiciën van de Achterhoekse Bakfiets Organisatie, waarbij de mannen van Hamove zorg droegen voor de opbouw van het parcours en de bezetting van de nodige posten. In een fraaie ambiance in het centrum van het dorp speelde het geheel zich af, waarbij het publiek de nodige informatie kreeg van de enthousiaste speaker Henk Eelderink. Een pluim op de hoed van de plaatselijke VVV, die een geweldige publiekstrekker in haar programma had opgenomen. De volgende bakfietsraces zijn in Wichmond en Steenderen.

18 augustus 1987
VISWEDSTRIJD VOOR DAMES
Op 9 augustus j.l. organiseerde de Hengelose Hengelsportvereniging HHV een Viswedstrijd voor dames. Ondanks het slechte weer verkozen 13 dames er een genoeglijke middag van te maken aan de waterkant. Behalve het weer lieten echter de vissen (op 4 stuks na) het ook behoorlijk afweten. Na de wedstrijd was het bijzonder gezellig bij de prijs uitreiking in zaal Concordia, waar de voorzitter van HHV de uitslag bekend maakte, 1 mevr. G Hulstijn, 2 mevr. R. Meijer, 3 mevr. van Manen. Ook volgend jaar zal er weer een dameswedstrijd worden georganiseerd.

JEUGDVAKANTIEDAGEN „WOAGESPELEN”
Jammer, maar helaas, de jeugdvakantiedagen, beter bekend onder de naam .„Woagespelen” zijn weer voorbij. Zo’n 60 kinderen hebben zich twee dagen kostelijk vermaakt. Dit jaar was het thema „Circus” gekozen en met behulp van veel enthousiaste vrijwilligers werd er druk getimmerd, geverfd* en gespeeld bij „de Woage”. Een ieder had dan ook een beetje moeite met het afscheid nemen van zijn huisje (woonwagen) en van elkaar, want de sfeer was fantastisch. Dit was het 9e jaar van de jeugdvakantiedagen, voor het eerst georganiseerd door een zelfstandige commissie. Volgend jaar dus voor de 10e maal „de Woagespelen” aan de Leliestraat.

25 augustus 1987
Zondag 30 aug. a.s. Veteraan motoren Rally in Hengelo GId
De zo langzamerhand traditioneel geworden veteraan motoren rally die telkenjare eind augustus begin sept wordt gehouden, belooft ook nu weer een hele happening te worden. Op dit moment hebben zich bij de organisatoren Roei en Lien Kreunen al weer een kleine 200 deelnemers ingeschreven. Waardoor het komt, dat er ieder jaar zoveel deelnemers zijn weten ook zij niet. Is het de gezelligheid, de fijne rit, de goede organisatie? Feit is dat Hengelo GId een grote naam heeft in de wereld van de veteraan motoren.Zie verder De Reclame.

1 september 1987
DE DRIEVETOL speelgoed en hobby
De officiële opening zal ’s middags om 16.00 uur worden verricht door (de bedenker van de naam „De Drievetol”) Dhr. Th. Beunk Sr. „MET TOETERS EN BELLEN” want … . muziek en ballonnen mogen natuurlijk niet ontbreken op zo’n feestelijke dag. Vandaar dat Hengelo’s jongste fanfarecorps „De Muzikantjes” een openingsserenade komt brengen waarna zo’n 500 bont gekleurde ballonnen worden losgelaten. Iedereen van 0 tot 12 jaar die aan deze ballonwedstrijd mee wil doen, kan op maandag 7 september a.s. om 15. 15 uur alvast een deelnemerskaart komen halen bij „De Drievetol”.

PAX-VOETBALLERS ONDER DE INDRUK VAN MISS HOLLAND
Is zij het nu of is zij het niet, zoveel vragende blikken van PAX-supporters tijdens de wedstrijd van PAX 1 tegen Twente 2. Het ging hierbij om het lieftallige persoontje van Angelique Cremers uit het Limburgse Schinveld, de nieuwe Miss Holland. Op verzoek van Jos Herwers, de nieuwe gevleugelde hoofdsponsor van PAX was zij afgereisd naar het Gelderse Hengelo, om daar een aantal representatieve functies te gaan vervullen. Haar taak was het uitreiken van de nieuwe outfit voor het eerste elftal van PAX. Of het kwam door de komst van Miss Holland is niet bekend, want in de eerste helft voetbalde PAX 1 als een „krant”, en had het hoofd er duidelijk niet bij. Op een gegeven moment legde de Hengelose scheidsrechter Frans Lindeman de zaak stil, en kwam automagnaat Jos Herwers met de Limburgse schone het veld oprijden. Zie verder De Reclame.

Bennie Ankersmit

Een drukte van belang was een gegeven, dat Bennie Ankersmit van de Teubenweg, Keijenborg wel had verwacht, bij zijn afscheid van de Gelderse Streekvervoer Maatschappij te Doetinchem. Een Koninklijke  onderscheiding kwam bij hem en zijn vrouw niet in gedachte.
Uit handen van burgemeeester Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen van Hengelo Gld., mocht hij de versierselen opgespeld krijgen van Ridder in de orde van Oranje  Nassau in zilver. Dit geschiedde tijdens een bijeenkomst op het Hoofdbureau van de GSM Doetinchem.

8 september 1987
POLITIE-INFORMATIE VAN DE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD.
1e jaargang no. 22 Periode dinsdag 25 augustus t.m. maandag 31 augustus 1987. In deze periode is de politie o.a. bezig geweest met de volgende zaken: Jeugdige fietsers van en naar Doetinchem schijnen het afgesloten weggetje (Quick-weggetje) herontdekt te hebben. Enige van hen zijn bekeurd. Men dient over te steken bij de verkeerslichten en niet ter hoogte van de HCI. Zie verder De Reclame.

15 september 1987
BRUIDSBEURS
In samenwerking met de Fa. Beijer-Besselink uit Beltrum werd zondag 30 augustus een bruidsshow gehouden in de grote en kleine zaal van café-Rest. Concordia, door verschillende bedrijven uit Hengelo en Keyenborg. Deze unieke show voor Hengelo kan men beschouwen als zeer geslaagd. Het publiek dat in grote getale opkwam kon zich die dag geheel gratis laten voorlichten over allerlei zaken die voor een a.s. bruidspaar aan de orde komen. Zie verder De Reclame.

KLOOTSCHIETEN: SPORTIEF EN ONTSPANNEND
Dat de Klootschietsport niet alleen een zaak van mannen behoeft te zijn, bewezen onlangs moedige dames. Tijdens het eerste Hengelose kampioenschap klootschieten waren er moedige dames, welke ook de kloot met verve hanteerden. Op de foto werpt Marian Scheffer-Menting onder toeziend oog van de ervaren Kloot-instructeur Arnoldus Hulsie de kloot meters ver weg vanaf de startstreep aan de Menkhorstweg. Zo konden andere deelnemers zien, hoe het in z’n werk gaat. Zie verder De Reclame.

22 september 1987
SEEZO UNIFORMEN HULDIGT EN NEEMT AFSCHEID
De ontwikkeling en groei van Uniformenfabriek Th. F. Seesing en Zonen te Keijenborg naar Seezo Uniformen maatwerk, hebben een aantal medewerkers nauwgezet kunnen volgen. Marie Overmaat-Teunissen heeft 40 jaar haar beste krachten aan het bedrijf gegeven. Zij ontwikkelde zich tot een allround vakvrouw welke geen enkel onderdeel van de uniformproduktie vreemd is. Op ieder gewenst moment, ook vaak buiten de gewone tijden stond zij klaar met raad, maar ook bovenal daad. Zij geldt eigenlijk als een soort „moederkloek” vermeldde direkteur Jan van der Meer op de bijeenkomst in de bedrijfskantine. Voor de talrijke jongere werknemers is zij een onmisbare en onuitputtelijke vraagbaak. Vlot met de mond, weet zij ook steeds de nieuwste lokale nieuwtjes te brengen. Een andere werknemer, in de persoon van Theet Hendriks, werd ook in het zonnetje gezet. Zie verder De Reclame.

Dancing discotheek INVENTION
Viert 25 september haar 20 jarig jubileum en de heropening, een grandioze happening waarin: GOUD VAN OUD met Corrie ten Barge en Wim Tesselaar SOUNDMIX met Charlene en David Ray voor elke bezoeker een surprise aanvang 21.00 uur.

SLAGZINNEN MAKEN EEN „AANTREKKELIJKE”‘ HOBBY
Het was voor Annie Goossens, verkoopster van Atomica tuinmeubelen aan de Steenderenseweg 11 te Hengelo Gld., een plezierige aangelegenheid om één van naar vele klanten met een prijs te mogen belonen. De heer A. L. Reijers, Landrelaan uit Doetinchem, mocht van haar een prijs van ruim ƒ 500.— ontvangen. Hij was met 99 andere Nederlanders gekozen tot prijswinnaar in de slagzinnenwedstrijd van Hartman tuinmeubelen uit Enschede.

29 september 1987
G. J. van Ochten, Apotheker HENGELO (GLD.)
Eind september zal de bouw van Apotheek Hengelo (Gld) gereed zijn. Dit zal de nodige veranderingen met de geneesmiddelenvoorziening met zich meebrengen. In goed overleg met de huisartsen zijn de volgende punten afgesproken: Zie verder De Reclame.

6 oktober 1987
SLAGER BERT RATERINK UIT HENGELO (Gld.) BIJ FRED OSTER IN DE PRIJZEN
Slager Bert Raterink uit Hengelo (Gld.) is op 21 september in Flevohof door Fred Oster namens het Instituut Ambachtelijke Slagersproducten (I.A.S.) met een erkenning onderscheiden. De gouden I.A.S.-produktie-erkenning voor droge worst, fijne rookworst en boeren leverworst ontving hij voor de duur van 1 jaar, samen met nog zo’n 700 andere collega worstmakers. Zie verder De Reclame.MODERNISERING EN VERBETERING VOEDSELVERSTREKKING

Voorzien in een behoefte, is een taak welke door „Tafeltje-dek-je” in Hengelo en Keijenborg al jaren met veel behoefte doet. Om mensen, welke niet meer in staat zijn en dan vooral bejaarden, om hun eigen potje te koken, worden dagelijks voorzien van een warme maaltijd, vanuit de bejaardencentra „de Bleijke”, Hengelo Gld. en „St. Maria Poste!”, Keijenborg. Zie verder De Reclame.

13 oktober 1987
Autobedrijf J. HARMSEN stopt
Met ingang van 1 november a.s. zal Autobedrijf J. HARMSEN met haar werkzaamheden stoppen. Wij danken U voor het in ons gestelde vertrouwen. AUTOBEDRIJF Banninkstraat 24, 7255 KE Hengelo (Gld.)

WALLY de PRIJZENBREKER
Gaat deze week geweldig stunten. Zeer mooie kollektie. Alles slechts f 10.00 per stuk. RUURLOSEWEG 43 HENGELO (GLD).

20 oktober 1987

Nieuwe trainingspakken PAX D1
Zaterdag 10 oktober j.l. speelde het Jeugdteam Pax D1 een enerverende wedstrijd tegen Zutphen D1, die met 6-0 in het voordeel van Pax werd afgesloten. Waarschijnlijk kwam dit doordat de nieuwe sponsor van Pax D1, „De Drievetol” aanwezig was om officieel nieuwe trainingspakken aan te bieden. Zie verder De Reclame.Chr. Zangvereniging „LOOFT DEN HEER” VIERT 80 JARIG JUBILEUM
Met een jubileumconcert op zaterdag 24 oktober a.s. in sporthal „De Kamp” te Hengelo Gld., wil de Chr. Zangvereniging „Looft den Heer” haar 80-jarig jubileum vieren. Aan dit concert werken verder mede het Ulfts Mannenkoor en ’t Achterhoeks Vocaal Kwartet. Op initiatief van ds. Pierson werd „Looft den Heer” in 1907 opgericht. De bevordering van de zangkunst en de verkondiging van het evangelie was het doel. In korte tijd telde het koor al 40 leden. In de loop der jaren hebben heel wat dirigenten het koor geleid, waaronder D. Waltus die voor de oorlog het dirigentschap waarnam. Zie verder De Reclame.

SLAGER BERT RATERINK UIT HENGELO GLD. VALT WEDEROM IN DE PRIJZEN
Slager Bert Raterink uit Hengelo Gld. is op de slagersvakbeurs van het Oosten, in Borne gehouden van 28 tot en met 30 september 1987, wederom in de prijzen gevallen. Na de Gouden onderscheidingen van het I.A.S. voor Fijne Rookworst, Boerenleverworst en Droge Worst, nu ook een Gouden bekroning voor Gekookte Achterham. Ook deze bekroning krijgt vanaf vandaag een ereplaats bij slager Bert Raterink in de winkel.

27 oktober 1987
Wethouder H.J. Groot Roessink plotseling overleden
Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo (Gld.) heeft met zeer grote droefheid kennis genomen van het overlijden van zijn mede-lid, de heer HENDRIK JAN GROOT ROESSINK Vanaf 1978 wethouder van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en gemeentewerken, tevens lid van de gemeenteraad sedert 1966. Nimmer zullen wij vergeten zijn grote bestuursbekwaamheden en zijn bereidheid tot een prettige en innige samenwerking. Zijn grote verdiensten als gemeentebestuurder en als bestuurder in de agrarische sector zullen nog vele jaren in dankbare herinnering blijven voortleven. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen, alsmede zijn vader veel sterkte toe dit grote verlies te dragen.
Burgemeester en wethouders van Hengelo: MR. A. W. J. VAN BEECK CALKOEN, burgemeester TH. A. A. HOOMAN, wethouder K. VERHOEFF, secretaris.
Hengelo (Gld.), 19 oktober 1987.

3 november 1987

EEN 😯 JARIGE MET VEEL JUBILARISSEN IN DE FAMILIE
(met foto) De culturele verjaardag van de 80-jarige zangvereniging „Looft den Heer” herbergde vele gasten, maar ook een aantal belangrijke personen binnen haar familie. De voorzitter van de ring Gelderland-Achterhoek der Kon. Chr. Zangersbond, besteedde aandacht aan de talrijke jubilea en reikte een aantal herinneringen uit, met daarbij een toepasselijk woord. Vijftig jaar lid waren: T. Roenhorst, B. Harmsen Bijenhof, B. Maalderink, welke een wandbord kregen aangeboden, speciaal vervaardigd door de bond. Voor de overige jubilarissen was er een insigne of een hangertje. Zie verder De Reclame.

HAMOVE FILMTEAM WINT PRIJS
Op het 18 okt. j.l. gehouden Deventer Koekstad filmfestival kreeg de film Chaos in het Crossbos een tweede prijs. Na het vertonen op de Hamove filmavonden werd deze film die speelt op het trainingscircuit van Hamove, nog eens danig onder handen genomen De .jury vond de film zeer goed gemonteerd, met veel vaart, erg goede visuele grappen, kortom een tweede prijs meer dan waard.

10 november 1987
Garage Harmsen wordt garage Wassink
Geachte klant, Langs deze weg laten wij U weten, dat met ingang van 16 november a.s. DE HEER T. WASSINK ons garagebedrijf zal gaan voortzetten. Wij wensen hem veel succes en alle goeds voor de toekomst. JAN HARMSEN Banninkstraat 24 7255 KE Hengelo (Gld.) Geachte klant, Met ingang van 16 november 1987 zal ik het garagebedrijf van J. HARMSEN te Hengelo (Gld.) overnemen en gaan voortzetten onder de naam: GARAGE WASSINK.

Dokter Schreuder

17 november 1987
GEWAARDEERD ZONDAGMORGEN-CONCERT ST. JAN – KEIJENBORG
Men zou zich moeten afvragen, wat zou een gemeenschap zijn zonder een muziekvereniging. Het wordt als vanzelfsprekend aangenomen, dat er muziek aanwezig is bij een kampioenschap, optocht, serenade of dergelijke. Toch was de belangstelling vanuit de dorpsgemeenschap Keijenborg voor het koffie-concert in zaal Winkelman niet zo groot. De vereniging verdient meer aandacht. Als opvolger van Gerrit Wolsink, tracht dirigent Joop Ormel uit enthousiasme het orkest te inspireren. Versterking in diverse registers is een grote noodzaak. Alhoewel de inzet goed is te noemen, is juist door het ontbreken van de nodige stemmen af en toe de klankhouding aan de magere kant. Zie verder De Reclame.

ZAKENBEURS KEIJENBORG 1988
Verzamelde krachten maakten het dit jaar mogelijk dat er in Dorpshuis „de Horst” een zakenbeurs tot stand kwam, welke klonk als een klok. Onder het motto „Zakenaanbod” was er ook een aanbod van uiteenlopende middenstand en ambacht. De bedoeling om Keijenborg en omgeving uit de slaap te halen gelukte. Ruim 1000 mensen toonden belangsteling. Inmiddels heeft het werkcomité al weer een volgende zakenbeurs gepland. Aanvraag is ingediend voor zondag 17 april 1988, eveneens in ,,de Horst”. De aangrenzende sporthal wordt dan ook in gebruik genomen om de indeling wat te verruimen en nieuwe deelnemers ook een kans te geven.

24 november 1987
In memoriam HENTJE LUBBERS-WOLTERS
Op vrijdag 13 november 1987 is plotseling van ons weggenomen ons zeer geachte Erelid Hentje Lubbers-Wolters. 67 jaar lang gaf zij haar beste krachten als koorlid aan de zangvereniging „Looft den Heer”. In oktober 1977 vierde zij haar 60-jarig zang jubileum. Bij deze gelegenheid is haar een Koninklijke onderscheiding uitgereikt, de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau in zilver. Dit was een hoogtepunt van haar zangcarrière. 24 oktober j.l. heeft zij nog met grote belangstelling het 80-jarig jubileumconcert in de sporthal meegevierd. Als Chr. zangvereniging „Looft den Heer” zullen wij haar dan ook dankbaar blijven gedenken voor het vele werk dat zij gedaan heeft voor onze vereniging. Moge haar man en kinderen ’s Heren troost in ruime mate ondervinden.
Bestuur en leden Chr. zangvereniging ,.Looft den Heer”

Demi Byou1 december 1987

FAM. DISBERGEN VIEL IN DE (HKM) PRIJZEN
De start van de HKM-St. Nicolaasaktie is inmiddels in Hengelo en Keijenborg weer krachtig ingezet. Uit de talrijke vellen welke met zegels worden ingeleverd, zijn al weer de nodigen prijzen getrokken en mensen binnen en buiten de gemeente gelukkig gemaakt. Een telefoontje aan Reinder en Dinie Disbergen, uit Toldijk, leverde extra blijde gezichten. Zij hadden namelijk het eerste van de vijf halve varkens uit de St. Nicolaas-aktie gewonnen. Bij slagerij Nieuwenhuis (Keijenborg) moest het gezelschap op de prent. Voorzitter Gerrit Lenselink overhandigde onder toeziend oog van HKM-varkenscommissaris Jan Hermans, de prijswinnende bon aan Dinie Disbergen. Slager Bennie Nieuwenhuis en Reinder Disbergen waren getuige.40 JAREN ZANGERSVREUGD

Het mee mogen werken in de erediensten en dit via het kerkkoor, heeft voor Teun Mullink uit Keijenborg, een grote voorliefde gehad. Ruim 40 jaar is hij verbonden geweest aan het kerkkoor van de parochie St. Jan. Hiervoor ontving hij een oorkonde en insigne van de Ned. Gregoriusvereniging en een insigne welke hem tijdens een eredienst onlangs werd opgespeld. Onder meerdere dirigenten zong Teun Mullink van ..Hammink” op zijne wijze het hoogste lied. Dat waren Hendrik Bergervoet, Jan Otten, Bernard Hoenderboom en nu al weer 20 jaar onder de hoede van Jan Kleve. Zie verder De Reclame.

8 december 1987
JEUGDSOOS FLOPHOUSE TOLDIJK
Behalve elke vrijdag knoertgezellig in jouw soos: • Zaterdag 12 december: swingen met de CLODSHOPPERS Rythm & Blues Band • Zaterdag 19 december de ongelooflijke show van fakir / hypnotiseur MADRAHASJ kaarten vanaf nu verkrijgbaar • Zaterdag 26 december: tweede Kerstdag ’s middags WHITE HEAT (plus verrassing) FLOP is ieder weekend TOP .

15 december 1987
SCHILDERSBEDRIJF HARMSEN GAAT DE WINKEL HER-INRICHTEN
Schildersbedrijf Harmsen in de Spalstraat te Hengelo (Gld.) gaat zijn winkel in behang, schilders- en aanverwante artikelen veranderen. Dit zou ook worden aangekondigd in een advertentie in „De Reclame” van dinsdag 8 december j.l. Echter in deze advertentie is een zeer vervelende en storende fout geslopen. Er stond „wegens beëindiging van de winkel”, dit was uiteraard niet juist. Zie verder De Reclame.

INGEZONDEN MEDEDELING Aan Bestuur en fraktie van CDA, PvdA en VVD:
De besturen van de gezamenlijke standsorganisaties te Hengelo (Gld.) in vergadering bijeen op 3 december, brengen het volgende onder uw aandacht. Zoals de zaken er nu voorstaan, bestaat de kans dat het nieuwe college geen agrarische vertegenwoordiging zal krijgen. Wij zijn hierover zeer verontrust en wel om de volgende redenen: Als overwegend plattelandsgemeente is er altijd een afspiegeling geweest tussen dorpskern en buitengebied in het college. De belangen die in het buitengebied spelen zijn nogal verschillend van die in de kernen. Gezien de grote veranderingen welke op het agrarisch buitengebied afkomen, zoals ruilverkaveling, milieuaspecten etc., menen wij dat iemand met een agrarische achtergrond deze zaken beter kan beoordelen. Gaarne willen wij over deze punten met uw afdelingsbestuur en fraktie van gedachten wisselen.
Gezamenlijke Standsorganisaties ABTB, CBTB, GMvL.

De Molenhoek

Dorpsmolen Hengelo Gld, Vleminghmolen

22 december 1987

REGELINK’S SCHILDERSBEDRIJF
Wenst U allen ook namens hun medewerkers PRETTIGE KERSTDAGEN en een GELUKKIG NIEUWJAAR.

NIEUWE WETHOUDER BENOEMD
In extra raadsvergadering van de gemeente Hengelo (Gld.) op donderdag 17 december 1987 is in de vacature van de heer H. J. Groot Roessink tot nieuwe wethouder de heer H. N. van Petersen, staande de vergadering benoemd. De heer van Petersen, 39 jaar en lid van de raadsfractie van de PvdA is woonachtig aan het Karspel 4 te Hengelo (Gld.). De stemmen verhouding was als volgt: 8 op de heer H. N. van Petersen (PvdA) – 3 op de heer E. W. Harmsen (VVD) – 2 op de heer H. W. Waarlo (CDA).

Open middag museum 1940 • 1945
Op 3e Kerstdag, 27 december, bestaat er weer de gelegenheid voor iedereen om de verzameling van Jean Kreunen te bezichtigen. Deze verzameling bestaat al 12,5 jaar en is in een soort mini-museum ingericht. De collectie bevat ca. 15 complete uniformen op poppen tentoongesteld, daarnaast allerlei materiaal wat in de periode 1940-1945 gebruikt is door zowel militairen als burgers. Wat u zoal kunt zien zijn o.a.: helmen, gasmaskers, bajonetten, insignes, badges, surrogaten, documentatie, vliegtuigonderdelen, koppelriemen, pistoolholsters enz. enz. Zie verder De Reclame.

29 december 1987
HENGELO en VUURWERK
Over enkele dagen is de tijd er weer, dat er vuurwerk zal worden gekocht en afgestoken. In de A.P.V. omvat dit de artikelen 124 t.e.m. 129 en wordt er gesproken over de lijst van vuurwerken. Dit is een lijst genoemd in de Wet Gevaarlijke Stoffen, die een opsomming geeft van vuurwerken en de hoeveelheid explosieve lading van elk stuk vuurwerk. Het gaat hier dus om het goedgekeurde vuurwerk. De verkoop van vuurwerk aan het publiek mag niet plaatsvinden zonder vergunning van burgemeester en wethouders. De vergunning voor de verkoop zal in deze gemeente gelden op woensdag 30 en donderdag 31 december 1987. Zie verder De Reclame.

Bouwbedrijf “De Eendracht”