6 januari 1986
GOUDEN DCH SLUIT JUBILEUMJAAR AF MET SUCCESVOL SNELDAMTOURNOOI
Een deelnemersaantal van 132 personen deed mee aan het sneldamtournooi van de in 1985 50 jaar bestaande damclub DCH, georganiseerd in zaal Concordia. Voorzitter H. Luimes merkte in zijn welkomswoord op dat dit tournooi naast een gedenkwaardige periode voor de damclub, ook een mijlpaal was voor organisator
J. W. Heijink, die vanaf de oprichting lid van DCH is geweest. Zie verder De Reclame.

KERSTVIERING KPO KEIJENBORG-HENGELO
In een volle zaal Winkelman kwam ende dames van KPO Keijenborg-Hengelo bijeen voor de kerstviering. Mevr. Steenkamp heette allen van harte welkom in de versierde zaal in het bijzonder pastor Fleuren en het kindekoor „de Keirakkers’ o.l.v. Karin Sueters en Carmen Sesink achter het orgel. Pastor Fleuren, die werkzaam is bij „Nederheide”, las enkele kerstverhalen voor en liet verschillende kerstliederen horen. Ook las hij zelf geschreven gebeden van gedetineerden voor en vertelde hoe zij het kerstfeest beleven. Zie verder De Reclame.

Nieuwe agent voor drukwerk in de gemeente Steenderen
Per 1 januari 1986 heeft drukkerij Wolters uit Hengelo Gld een nieuwe agent voor alle soorten drukwerk in de gemeente Steenderen. Tot voor die datum heeft de heer B. A. Wentink deze taak zeer nauwgezet vervuld. Hij wordt opgevolgd door de heer J. B. Epplnk, Dorpsstraat 37, Steenderen, tel. 05755-1862. De heer Eppink neemt de verzorging op zich van alle voorkomende familie- en handelsdrukwerk. Tevens kunnen bij hem ook advertenties voor het weekblad „de Reclame” worden opgegeven.

14 januari 1986HONDERD JAAR KOSTER

Kosterschap fam.naam Lubbers van 1 jan. 1886 tot 1 jan. 1986
1 jan 1886 – 1 jan. 1921 Harmen Lubbers
1 jan. 1921 – 1 jan. 1961 Evert Jan Lubbers
1 jan. 1961 – l jan. 1986 Herman Lubbers
Samen met ons kosterechtpaar willen wij een dankdienst houden op zaterdag 18 jan. a.s. om 14.30 uur in de Remigiuskerk. In deze dienst zullen de beide predikanten voorgaan. Ieder is daarbij van harte welkom!
De kerkeraad.

EXPOSITIE IN „DE BLEIJKE”
Poppen in klederdracht. Het is zo ongeveer 10 jaar geleden dat To Veldhuizen uit Zelhem haar eerste poppen maakte. Het boerenechtpaar in klederdracht dat zij maakte sloeg zo aan, dat het direct verkocht werd. Het was natuurlijk een grote stimulans voor haar om door te gaan. In de jaren, die volgden maakte To Veldhuizen plm 300 poppen, waarbij voor de kleren veel oude kleding werd gebruikt, geen kunststof, maar wol, katoen en zijde. To Veldhuizen is één van de oprichtsters van galerie „de Beuk” in Zelhem. Op „de Bleyke” staan poppen opgesteld die oude ambachten uitbeelden, zoals een mandenvlechter, een schoenmaker en een pottenbakker. De expositie duurt van vrijdag 17 t.e.m. woensdag 22 januari. Zelf zal To Veldhuizen op woensdagmiddag 22 jan. aanwezig zijn om een demonstratie te geven van de techniek, die zij gebruikt.

Jeanette Hebbink

De Kaasplank

 21 januari 1986
UVV NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Traditiegetrouw organiseerde de UVV Hengelo Gld ook nu weer de nieuwjaarsbijeenkomst voor de bejaarden in „Ons Huis”. Het welkomswoord van de presidente werd besloten met een nieuwjaarswens op rijm, van mevr. Geertsma, waarin deze haar waardering uitsprak over het daadwerkelijk meeleven van deze groep met hen, die afleiding en steun nodig hebben in onze woongemeenschap. De heren Lubbers en Lenselink verzorgden zoals gewoonlijk de muzikale begeleiding, terwijl mevr. van Petersen een bijzondere voordracht in elkaar had gezet waarbij de bezoekers het spreekwoord moesten raden, wat telkens door enkele UVVsters werd uitgebeeld. Zie verder De Reclame.

VER. SAMENWERKENDE KRUISVERENIGINGEN „DE GRAAFSCHAP” ORGANISEERT EEN GESPREKGROEP
De kruisvereniging Hengelo en Keijenborg en het RIAGG (Regionaal Instituut Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) organiseren een gespreksgroep voor mensen die hun inwonende ouder(s) verzorgen. De onderwerpen die eventueel ter sprake zouden kunnen komen zijn b.v.: ouder worden, gezondheid van lichaam en geest, gedragsproblemen. Maar ook: hoe kunnen we samen oplossingen vinden om eventuele problematiek aan te pakken. Hoe reageert uw eigen gezin op het verzorgen van opa of oma? En hoe kunt u als kinderen een eigen leven opbouwen? Hoe ga je om met vergeetachtigheid, zwaarmoedigheid, boosheid en achterdocht van hem of haar? Waar let je op bij de lichamelijke verzorging, het eten en drinken, activeren, incontinentie, medicijngebruik enz. Zie verder De Reclame.

Vishandel Hoekstra

28 januari 1986
“LEO LONT” FILMNIEUWS
De Hengelose spektakelfilm „Leo Lont, de neef van James Bond” nadert zijn voltooiing. Met meer dan 200 spelers en figuranten is deze monsterproduktie van het Hamove filmteam in een jaar tot stand gekomen. De datums van vertoning zijn gepland op 24, 25 en 26 februari a.s. in zaal Concordia, aanvang 19.00 uur. Voor de jeugd is er op woensdagmiddag 26 februari ook in zaal Concordia een filmvoorstelling, aanvang 15.00 uur. Houd één van bovenstaande data vrij voor James Bond op z’n (H)engels!! Wij komen er nader op terug.

BUITENLANDS BEZOEK VOOR DE KON. HARMONIE „CONCORDIA”
In verband met de herdenking van haar 125-jarig bestaan heeft de kon. harmonie Concordia een druk programma in voorbereiding, waarin ook de komst van buitenlandse muziekgroepen is opgenomen. Rond Hemelvaartsdag komt een 50 man sterke kapel uit de buurt van Niederau (Ooostenrijk) en in verband daarmee is de jaarlijkse VVV-taptoe ditmaal dan ook vroeger gepland. . In de maand september wordt een bezoek verwacht rond 100 personen uit Tsjecho Slowakije, waartoe muzikanten en volksdansers behoren. Voor deze mensen worden gast-adressen gezocht. Meld U hiervoor aan. Sinds kort heeft Concordia een nieuw onderkomen voor haar repetities. De bovenzaal van goederenhal Derksen aan de Spalstraat is als zodanig in gebruik genomen. Na veel omzwervingen is dus de muziek weer op het oude nest teruggekeerd. Vanwege ruimteproblemen en de gestage uitbreiding van muziekkorps en tamboerafdeling groeide het korps uit de behuizing bij zaal Concordia.

UNICEF CONCERT EEN GOEDE TRADITIE!!
Een samenbindend element waarvoor de Hengelose verenigingen zich gaarne in zetten is het jaarlijkse Unicef-concert. Voor de 4e achtereenvolgende maal organiseerde het Unicefcomité Hengelo Gld deze culturele manifestatie, het nieuwjaarsconcert in sporthal „de Kamp” Door de mensen uit dit comité is weer veel werk verzet om deze avond te organiseren en er mag best een pluim op de hoeden van de dames en heren worden gestoken voor hun werkzaamheden. De Hengelose en Keijenborgse culturele verenigingen werken graag aan het concert mee. Zie verder De Reclame.

HONDERD JAAR KOSTERSCHAP VAN DE FAMILIE LUBBERS
Dienstbaar zijn aan de ander, dat heeft bij de fam. Lubbers aan de Kervelseweg 4 te Hengelo Gld, altijd hoog in het vaandel gestaan. Daardoor werd er vanaf 1886 achtereenvolgens door Harmen Lubbers, Evert Jan Lubbers en nu Herman Lubbers de invulling geven aan 100 jaar kosterschap in de N.H. kerk (Remigiuskerk) te Hengelo Gld. Met het 100-jarig kosterschap van de familie, bereikte Herman Lubbers met zijn echtgenote Gerda Lubbers Bretveld tevens zijn 25-jarig jubileum als koster. Zie verder De Reclame.

4 februari 1986
NA RUIM 40 JAAR MET PENSIOEN DIRECTEUR ZILVOLD ZEGT RABOBANK HENGELO VOORGOED VAARWEL
Op dinsdag 11 en woensdag 12 februari aanstaande neemt de heer F. H. Zilvold afscheid als directeur van de coöperatiever Raiffeisenbank „Hengelo”. Een Rabobanktijdperk van meer dan veertig jaar wordt hiermee definitief door hem afgesloten. Op dinsdag de 11e is er een afscheidsbijeenkomst voor genodigden één dag later is er een receptie voor eenieder. Zie verder De Reclame.

ZILVEREN ZUIVELDIRECTEUR IN HENGELO GLD
De vader van de jubilaris, de heer J. Politiek deed een boekje open over de goede ontwikkeling van zijn zoon van jongs af aan en prees zich gelukkig dat hij ondanks zijn hoge leeftijd dit jubileum nog mee mocht maken. Onder aanvoering van assistent-directeur G. W. Lubbers, tevens ceremoniemeester en gangmaker, overhandigde het personeel haar baas een aantal fraaie kado’s zoals foto’s van personeel en oud personeel een atlas van de bijbel en een parasol. De jubilaris en zijn vrouw waren blij verrast en verbaasd voor zoveel blijken van waardering. In een opperbeste stemming leidde Henny Vrieze aan het orgel het gezelschap naar een onvergetelijke avond zowel voor de jubilaris als dien familie en overige aanwezigen. Zie verder De Reclame.

11 februari 1986
AUTOBEDRIJF BENNIE WENTING HEEFT MODERN GARAGEBEDRIJF GEOPEND
Autobedrijf Bennie Wenting aan de Molenenk 2 Hengelo Gld heeft op vrijdag 24 jan. j.l. op die plaats een nieuw modern autobedrijf geopend. Deze opening die verricht werd door de heer A. W. Kreber diecteur van Greenibcar b.v. ging gepaard met een Open Huis van enkele dagen, waarbij volop gelegenheid was het moderne bedrijf van alle kanten te bekijken. Wenting heeft een zeer moderne reparatie-afdeling met de nieuwste apparatuur op het gebied van uitlijnen en remsystemen. In een doe-het-zelf afdeling kan men met de vele gereedschappen, die gehuurd kunnen worden, zelf klusjes opknappen. In deze afdeling is ook een hefbrug aanwezig Ook van de in het pand aanwezige wasserette wordt druk gebruik gemaakt. Zie verder De Reclame.

BEATCLUB SQUARE – DISCOTHEEK INVENTION REUNIE
In samenwerking met de familie Boerman organiseert Cor ten Barge op vrijdagavond 18 april in zaal Concordia een grootse’ reünie voor oud-bezoekers van beatclub Square (1965-1969) en discotheek Invention (periode 1969 tot ca. 1980). Voor deze avond zijn inmiddels gecontracteerd de Haagse formatie Q 65, de zanger Armand, de Chess Blues Band en als speciale gast zal optreden een Concordia-klant sinds vele jaren: „Hendrik Haverkamp”. De pauzes op deze avond zullen ‘worden opgevuld d.m.v. een drive-in discotheek met oud-discjockey’s van Invention. Verder komt er een kraam met oude foto’s en een kraam waar oude grammofoonplaten te koop zijn. De bedoeling van deze avond is om vele oude bekenden van vroeger weer bij elkaar te brengen in de leeftijdsgroep van ca. 22 tot 40, 50 jaar en ouder. Zoals bezoekers uit Halle-Zuid, Wichmond, Zutphen, Heelweg enz. De kaarten voor deze avond zijn binnenkort in voorverkoop verkrijgbaar.

QUICK STRATENVOLLEYBALTOURNOOI EEN GROOTS SPORTGEBEUREN
Al weer voor de 9e maal is het stratenvolleybaltournooi in sporthal de Kamp georganiseerd met als hoofdsponsor Quick sportschoenfabriek. Maar liefst 66 teams hebben hieraan deelgenomen. De volleybalvereniging DVO die voor de organisatie zorg droeg, was van mening dat de sportiviteit voorop had gestaan. Volgend jaar bij het lustrumtournooi denkt men er aan een bekende volleybalploeg een demonstratie te laten verzorgen. Loco-burgemeester Hooman had de dankbare taak op de finale-avond de prijzen te mogen uitreiken. Hij dankte de organisatie voor het vele werk dat verzet werd om alles goed te laten verlopen. Kervelseweg won bij de heren. Remmelinkdijk bij de dames en Aaltenseweg bij de jeugd.

OPENBAARHEID GEMEENTELIJK BESTUUR HENGELO GLD
Een wens uit de raad van de gemeente Hengelo Gld tot meer openbaarheid van het gemeentelijk bestuur heeft er toe geleid dat de commissievergaderingen van de commissie Ruimtelijke Ordening, in het gemeentehuis te Hengelo Gld, door het publiek kunnen worden bijgewoond. Onlangs was er een vergadering van deze commissie en hoewel de publiek tribune nog niet erg bezet was, mag het effect ervan toch wel goed genoemd worden en leidde het tot een aantal vragen over en weer, na beëindiging van het officiële gedeelte. Onder voorzitterschap van wethouder J. Groot Roessink werd er in deze vergadering een grote kluif aangesneden namelijk het herziene streekplan Ooste lijk Gelderland. De commissieleden J. Hulshoff, H. Hakvoort, J. te Stroet en H. Waarlo hadden zich terdege in de materie verdiept. Er ontspon zich een levendige discussie met ook kritische vragen t.a.v. passages in de nu aangeboden tekst. Men zal alert moeten blijven dat de gemeente Hengelo Gld aantrekkelijk blijft voor het aantrekken van mensen van buitenaf. Ook voor de huidige inwoners dient men dat te houden, zodat er geen uittocht naar elders ontstaat. Zie verder De Reclame.

18 februari 1986

LEO LONT, DE NEEF VAN JAMES BOND
Van maandag 24 t.e.m. donderdag 27 februari organiseert de Hamove haar jaarlijkse filmavonden met dit jaar de wel zeer bijzondere hoofdfilm: LE0 LONT, DE NEEF VAN JAMES BOND IN „GOLDFINGER”. Een ruim anderhalf uur durend spektakel, geheel geschreven door het Hamove filmteam. De film omvat een avontuur waarin de Hamove tijdens de Paasraces wordt gechanteerd door een gangster-organisatie. De Hamove, ten einde raad, huurt dan privé detective Leo Lont in, die voor een goede afloop moet zorgen. De opnamen zijn gemaakt in de Achterhoek, in London en op Ibiza en hebben een vol jaar in beslag genomen. Het ontbreekt natuurlijk niet aan aktie, snelle wagen, motoren en mooie Lont girls. Er is door, ca. 200 spelers en figuranten meegewerkt op talloze sfeervolle lokaties. Er werd met 4 camera’s en een onderwatercamera gewerkt. Deze produktie is uniek te noemen daar voor zover bekend, nog nooit een zo lange amateurfilm is gemaakt met eigen middelen. Zie verder De Reclame.KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR BANKDIRECTEUR

Op dinsdag 11 februari j.l. nam de heer F. Zilvold officieel afscheid als directeur van de Rabobank, Raadhuisstraat 21 te Hengelo Gld. Op een bijeenkomst in Hotel Langeler, waarbij het gezin Zilvold per koets van huis was opgehaald, ontving de heer Zilvold uit handen van loco-burgemeester Hooman een koninklijke onderscheiding, de eremedaille in goud. Zie verder De Reclame.

25 februari 1986
60 JAAR ACHILLES
Eén van de al wat ouder verenigingen in jaren, maar verder springlevend en aktief, de Hengelose gymnastiekvereniging Achilles, bestaat dit jaar 60 jaar. Een aanleiding om allerlei aktiviteiten op touw te zetten. Zie verder De Reclame.

„THUIS BEST” STRAKS BETER GEHUISVEST
Het totale woningbezit van de woningbouwvereniging Thuis Best uit Hengelo Gld-Vorden heeft in de loop der jaren zo veel werkzaamheden opgeleverd, dat de huidige kantoorvestiging te klein is geworden. Het personeelsbestand van de vereniging is thans met de buitendienst 8 personen. Het nijpend kantoor en vergaderruimtegebrek heeft het bestuur al lang doen uitzien naar een nieuwe behuizing. Door de vestiging van een nieuwe welkoopwinkel kwam de ruimte vrij waarin voorheen deze was gevestigd. Met de directie van VLC „de Graafschap” kwam men snel tot overeenstemming wat betreft de aankoop van het pand en kon met de verbouwing worden begonnen. Aan de zijde van de Tramstraat wordt met 2 meter uitgebreid. Binnen komen een vergaderzaal, archiefruimte, kantoren, spreekkamer, kamer administrateur, ruimte voor computer, copieer-apparaten enz. Als de nieuwe behuizing van “Thuis Best” klaar is, kan men weer wat ruimer ademhalen en de gasten beter ontvangen. Het voordeel van het nieuwe kantoor is de centrale vestiging en daardoor gemakkelijker vindbaar, dan bij de huidige situatie.

4 maart 1986

HAMOVE-FILMTEAM BIJZONDER SUCCESVOL
Het Hamove-filmteam heeft met haar produktie van Leo Lont, de heef van James Bond in ”Goldfinger”, een parodie op deze film, bijzonder veel succes gehad. Er waren 4 voorstellingen gepland, doch deze waren nog niet genoeg. Vier avonden zat zaal Concordia afgeladen vol met bezoekers en velen moesten huiswaarts keren omdat het vol was. Om deze mensen toch in de gelegenheid te stellen deze mooie film te gaan zien, worden 2 extra voorstellingen gegeven en wel op 10 en 11 maart, eveneens in zaal Concordia.

CDA Cor Lassche

11 maart 1986
HAMOVE FILMTEAM OP DE TV
Nadat een van de redactieleden van Veronica’s programma Tineke een kijkje kwam nemen op de Hamove filmavonden, raakte ze zo enthousiast van de film Leo Lont, de neef van James Bond, dat er een TV-optreden volgde. Rudi Kreunen mocht namens het filmteam, verder bestaande uit Albert Jansen en Jean Kreunen, een en ander toelichten, afgewisseld met enkele opnamen uit de film. Rudi Kreunen: Nadat we vorige keer niet aan bod kwamen omdat het programma 7 minuten was uitgelopen en er nog maar 2 minuten over waren, werd door de regisseur besloten om een week later uitgebreid op het „item” terug te komen. Vooral de vechtscènes uit de film vielen erg goed in de smaak. De cameramensen lagen bij het zien dubbel van het lachen. Tevens werd er door bakker Kreunen van de gelegenheid gebruik gemaakt om Tineke enige Leo Lont broodjes aan te bieden. Kortom dit optreden is toch weer een stuk promotie voor Hengelo Gld geweest.

2E HANDS KLEDINGBEURS TE HENGELO GLD
Hoera, het is zover. Voor 2e hands kinderkleding hoeft men nu het dorp niet meer uit., want „Truitje” gaat van start. Truitje is een kinderkledingbeurs die wordt georganiseerd op donderdagmiddag 3 april van 14 tot 16 uur en vrijdagmorgen 4 april van 10 tot 12 uur. De plaats van het gebeuren is peuterspeelzaal Hopza aan de St Michielstraat te Hengelo Gld. Het gaat deze keer om voorjaars- en zomerkleding en het ligt in de bedoeling om later in het jaar een najaarsbeurs te houden. Voor deze beurs gelden de volgende regels: Er kan zoveel kinderkleding ingebracht worden als men wil, doch geen ondergoed, kousen of leren schoenen, Rubber laarsjes, gymschoentjes, sportschoenen en waterschoenen zijn daarentegen welkom. De kleding dient schoon en heel te zijn, maar niet verwassen. Zie verder De Reclame.

JEUGDIGE JUDO-ERS UIT HENGELO GLD PAKKEN PUNTEN EN STELEN DE SHOW
Sportschoolhouder Gert Hippmann uit Brummen.die die zo’n 1,5 jaar geleden aan de Hummeloseweg in Hengelo Gld een sportschool stichtte, doet goede zaken met jeugdige sportmensen. Hij is er in geslaagd om in betrekkelijke korte tijd een hechte jeugdgroep op te bouwen bij het judo waarvan nu de vruchten geplukt worden. Bij een onlangs gehouden wedstrijd werd alles gewonnen. Zie verder De Reclame.

MODE EN DISCO BIJ DERKSEN
Het voorjaar komt weer nader en het showen van nieuwe kleding ook. Boksenhuus Derksen doet het dit jaar in de vorm van een grote disco-avond en wel op zaterdag 22 maart. Zaal Concordia zal die avond omgetoverd worden in een disco waar de bekende discjokey Bert Benson de artisten die optreden zal aankondigen, o.a. Nicky de Nederlandse Madonna, die hier haar nieuw uitgebrachte plaat zal zingen. Zie verder De Reclame.

FA ORDELMAN EN DIJKMAN INVESTEERT IN VERKOOPRUIMTE
Sinds het bedrijf in 1958 werd opgericht met een vestiging aan de Kastanjelaan te Hengelo Gld en nu aan de Spalstraat, heeft de fa. Ordelman een uitgebreide klantenkring opgebouwd. Dit bedrijf in electrische installaties, loodgieterswerk, gas, water en CV groeide uit haar jasje. In 1967 werd de huidige winkel geopend en deze is thans te klein gebleken. Daarom werd het noodzakelijke geacht deze uit te breiden. De uitbreiding werd gerealiseerd met 200 m2 verkoopruimte en magazijn, direct vanuit de winkel bereikbaar. Zie verder De Reclame.

18 maart 1986
EXCURSIE NVEV
Dinsdag 11 maart vertrokken plm 30 dames uit Hengelo naar Doetinchem, voor een voorlichtingsmiddag in het PGEM-gebouw aan de Houtmolenstraat. Door middel van dia’s w.erd eerst; algemene informatie over het energiebedrijf PGEM gegeven. Na de pauze genoten de dames van een kook- en bakdemonstratie De verschillen tussen de diverse kookplaten en bakovens kwamen hierbij aan de orde. Ook de in opkomst zijnde magnetronoven viel bij de dames erg in de smaak. Na een zeer leerzame middag bedankte de presidente mevr. Rademakers de excursieleidster mevr. Varrosieau voor de prima verzorgde middag.

25 maart 1986
PAASVUUR VW HENGELO GLD
Al vele jaren organiseert VW Hengelo Gld op Ie Paasdag een Paasvuur in Hengelo Gld. Deze traditie wordt dit jaar weer voortgezet en zondag 30 maart a.s. is als lokatie voor dit Paasvuur een terrein gekozen op het nieuwe uitbreidingsplan Oosterwijkse Vloed nabij de Prunusstraat. De aanvang is ’s avonds 9 uur en zoals altijd zal de Kon. Harm. Concordia tijdens dit Paasvuur weer haar vrolijke klanken rondstrooien. De dienst gemeentewerken van Hengelo Gld heeft gezorgd dat er voldoende brandbaar materiaal aanwezig is om een goed Paasvuur te maken.

VERKIEZING GEMEENTERAAD HENGELO GLD
De verkiezing van de gemeenteraad in Hengelo Gld heeft een verschuiving te zien gegeven. Bestond de raad uit 8 CDA, 3 VVD en 2 P.v.d.a., thans is het 7 CDA, 4 P.v.d.a. en 2 VVD geworden. Er werden 4990 stemmen uitgebracht, met de volgende verdeling: 2765 CDA, 1345 P.v.d.A., 880 VVD. De nieuw gekozen raad bestaat uit: Th. Hooman, J. Groot Roessink, J. B. te Stroet, L. W. Harmsen, Th. Hakvoort, H. Waarlo, H. Meurs CDA. J. Hulshof f, L. Koldenhof, N. van Petersen, H. Olden have P.v.d.A. J. Groot Roessink, mevr. J. J. Eil-van Oest WD.

WELPENUURTJE BIJ QUICK ’81
Sinds september 1985 kent de korfbalvereniging Quick ’81 de zogenaamde groep: welpen. Deze groep bestaat uit kinderen van 5, 6 en 7 jaar. Onder leiding van de speciaal daarvoor opgeleide welpenleidsters Nel Lubbers en Trees Borninkhof doen de kinderen gedurende een uurtje allerlei leuke spelletjes. Dit speluurtje vindt elke maandagmiddag plaats van 16.00 tot 17.00 uur in de gymzaal aan de Leliestraat. Om wat grotere bekendheid aan deze aktiviteit te geven, organiseert Quick ’81 in de paasvakantie op woensdagmiddag 2 april om 13.30 uur een grote spelinstuif in sporthal „de Kamp”. Zie verder De Reclame.

PAASVUUR 1e PAASDAG
Traditiegetrouw, nu al voor het 10e jaar, ontsteekt Jong Gelre Hengelo Gld op 1e Paasdag rond 21.00 uur een Paasvuur. De materialen liggen opgeslagen in de weide van de fam. Luesink aan de Rijnweg te Hengelo Gld. Er wordt van velerlei zijden belangstelling getoond. Zeker met in de nabijheid de aanwezigheid van het rennerskwartier van de internationale motorraces van Hamove. Gezelligheid kent geen tijd, vandaar dat het geheel omlijst wordt met een muziekje, een drankje en een hartige hap. De duur van het Paasvuur is ongeveer 2,5 uur en aanvoer van materialen is niet meer nodig.
Aankoop van het bedrijfsgebouw van LMN BESLUITENLIJST RAAD HENGELO GLD In zijn openbare vergadering van 17 maart 1986 heeft de gemeenteraad besloten tot aankoop van het bedrijfsgebouw van LMN, gelegen aan de Zelhemseweg Molenenk.

2 april 1986
VOORLICHTINGSAVOND FOKZEUGENHOUDERS
De gezamenlijke Rabobanken te Hengelo Gld organiseerden op dinsdag 25 maart een informatie-avond voor fokzeugenhouders. De plaats van samenkomst was zaal „de Smid” te Keijenborg. Op deze avond die om 8 uur begon, werd informatie gegeven over automatisering in de varkenshouderij. Voor het onderwerp op de agenda, het zeugenmanagementsprogramma, waren 50 belangstellenden. Inleiders waren de heren Bisperink en Raben. Eerstgenoemde namens de Stichting informatieverwerking Varkenshouderij en laatstgenoemde namens Rabobank Nederland Computerdiensten.

MODESHOW FA. SCHRÖDER
De tijd verandert, het voorjaar is in aantocht en ook de tijd om kleding te showen is weer aangebroken. Daarom houdt de fa. Schröder bij de kerk te Hengelo Gld, op vrijdag 4 april een grandioze modeshow van de voorjaars- en zomermode. In een tweetal shows tonen zij u de zelfmaak mode voor de komende tijd.

„DE KAASPLANK” 25 JAAR OP DE MARKT
Een kwart eeuw een standplaats op de markt hebben is een lange tijd. Dit heugelijke feit viert de fa. Bleumink-Voskamp uit Hall, beter bekend onder de firmanaam „de Kaasplank”. ,,De Kaasplank” al vele jaren zijn standplaats bezettend op de Hengelose vrijdagmiddagmarkt, wil de viering van 25 jaar op de markt niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zie verder De Reclame.

8 april 1986
NATIONAAL FONDS SPORT GEHANDICAPTEN
Van 21 t.e.m. 27 april a.s. organiseert het Nationaal Fonds Sport gehandicapten de landelijke collecte voor de gehandicaptensport, ook dit jaar onder het motto: Sport betekent voor de gehandicapte mens: ontspanning, vaak therapie en sociaal contact. Sporten helpt, helpt sporten. Bij deze wordt een dringend beroep gedaan op alle sporters(sters) om deze inzameling te doen slagen. Zie verder De Reclame.

15 april 1986
UNIEK INTERNATIONAAL CROSS SPEKTAKEL IN HENGELO GLD
Op zaterdag 26 april a.s. organiseert de Hengelose Auto en Motovereniging HAMOVE een internationale motorcross voor deelnemers met veteraanmotoren die gebouwd zijn voor 1965. Op circuit ’t Zand zullen dan deze 30 tot 40 jaar oude motoren in de merken BSA, Matchless, AJS, Greever, Eijsink enz. meedoen met verschillende oud croskampioenen uit de vijftiger en zestiger jaren in het zadel. Klinkende namen uit die jaren o.a. Hennie Rietman (de leeuw van Doetinchem), Joep Jansen, gebr. Selling, Simon Schram sr, Rudi Boom, Jan v.d. Hoek, Peter Willems, Bertus Woesink, enz. enz. Zie verder De Reclame.

KERK EN SAMENLEVING (KESA)
Een unieke gebeurtenis in de Hengelose kerkgeschiedenis, komende zaterdag 19 en zondag 20 april 1986. Alle kerkdiensten die er gehouden zullen worden in Hengelo en in de Velhoek, zullen in het kader staan van hetzelfde thema. Direkt al zaterdagavond om , 19 uur in de R.K. St Willibrorduskerk een dienst waaraan wordt meegewerkt door het ensemble ,,Rafaël” uit Laren. Zondagsmorgens om 9.00 uur een dienst van de Hervormde gemeente in „de Bleijke” en om 10 uur in de Remigiuskerk. Gelijk tijdig om 10.00 uur een R.K. viering in de St Willibrorduskerk* Om 10.15 uur een dienst in de Goede Herder Kapel in Veldhoek en om 10.30 uur een dienst van de Ver. van Vrijzinnig Hervormden in de kerk aan de Banninkstraat. Zie verder De Reclame.

22 april 1986
CAFE-SLIJTERIJ ‘T HOEKJE HERDENKT 75-JARIG BESTAAN
Een driekwart eeuw bestaan en bestaansrecht kan de fa. v.d. Weer (café-slijterij ’t Hoekje) te Hengelo Gld, op de hoek van de Spalstraat en Bleekstraat, achter haar naam schrijven. Begin maart van dit jaar bestond het bedrijf 75 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum werd het interieur van café en zaal grondig gerenoveerd en in een stijlvol jasje van Oud-Hollands (met veel eiken) gestoken Voor het geslaagde resultaat tekenden bouwbedrijf „de Eendracht”, installatiebedrijf Winters uit Hengelo Gld en interieurbouw Kroes uit Oldenzaal. Een extra nieuwtje is de aanbreng van een geluiddempende tussenwand, zodat gelijktijdige bijeenkomsten in zaal een café ongestoord gehouden kunnen worden. Voor de eigenaars, Marie van de Weer en Hein en Mirjam v. d. Weer is het op woensdag 23 april een gedenkwaardige dag. Zij hopen dan het vernieuwde bedrijf officieel te openen, met ’s middags en ’s avonds een Open Huis. Zie verder De Reclame.

BOOMFEESTDAG
In het kader van de Nationale Boomfeestdag op 10 april j.l. hebben leerlingen van de hoogste groepen van ,,de Leer” en St Bernardusschool een groot aantal bomen en struiken geplant. Op het plantobject op het industrieterrein werden de leerlingen toegesproken door wethouder Groot Roessink betreffende het doel van de landelijke plantdag. Onder leiding van de gemeentelijke plantsoendienst kon hierna de jeugd een bijdrage leveren aan de zo belangrijke groenvoorzieningen. Ruim 40 bomen en 400 struiken werden aan de grond toevertrouwd.

HENGELOSE KINDERKLEDINGBEURS EEN SUCCES
De eerst gehouden kinderkledingbeurs in Hengelo G is een succes geworden. De belangstelling van kopers en verkopers was groot, zodat het een gezellig gebeuren is geworden. Er was ruime keus uit alle soorten kleding, die vaak van uitstekende kwaliteit was. De meeste vraag was naar kleutermaten en de maten net daar boven, maar ook de verkoop van babykleertjes en grote kindermaten liet niets te wensen over. Zie verder De Reclame.

29 april 1986


HENGELO GLD HEEFT EEN NIEWE BURGEMEESTER!! (met foto) De nieuw benoemde burgemeester van de gemeente Hengelo Gld, M.r A. W. J. van Beeck Calkoen, heeft vorige week al een werkbezoek aan zijn nieuwe gemeente gemaakt om alvast met het een en ander kennis te maken en de zaken te bespreken voor de officiële installatie. Deze installatie zal op dinsdag 6 mei plaatsvinden in een buitengewone raadsvergadering. Op woensdag 7 mei wordt de Hengelose bevolking in staat gesteld met het nieuwe burgemeestersechtpaar persoonlijk kennis te maken. Het programma hiervoor staat elders in dit blad vermeld.

Dine Langwerden Concordia

6 mei 1986
ROCKGROEP THESIS TIJDENS KESA-AVOND IN ZAAL LEEMREIS
Dinsdagavond 20 mei zal in Hengelo optreden de rockgroep Thesis uit Enschede. De afgelopen weken waren ze al te beluisteren via radio 3 en ook voor de TV hebben we ze al eens kunnen zien. Maar de beste herinneringen aan Thesis zullen diegenen hebben, die het afgelopen najaar met de hervormde jeugdraad mee zijn geweest voor een weekend in het klooster in Lievelde. Alhoewel, de groep was toen nog niet kompleet. Zie verder De Reclame.

KAASMAN BLEUMINK EN VISBOER HOEKSTRA KWART EEUW OP DE MARKT IN HENGELO G.
Dat zij al 25 jaar in Hengelo Gld komen heeft er in grote mate toe bijgedragen dat de vrijdagmarkt in stand bleef. Dit was bedoeld voor kaasman Teun Bleumink uit Hall bij Eerbeek en visboer Sjaak Hoekstrat uit Eefde. Hun resp schoonvader en vader begonnen op de vrijdagmarkt in de Kerkstraat. Allengs werd het geheel verplaatst naar de Spalstraat en door de afbraak van de coöperatie verhuisde de markt naar de St Michiels straat, een plaats die de standhouders goed bevalt. Alhoewel het jubileum al eventjes achter de rug is, wilde de marktvereniging het feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan om het aandeel van genoemden in de vrijdagmarkt te onderstrepen. Zie verder De Reclame 6 mei 1986.

ROCKGROEP THESIS TIJDENS KESA-AVOND IN ZAAL LEEMREIS
Dinsdagavond 20 mei zal in Hengelo optreden de rockgroep Thesis uit Enschede. De afgelopen weken waren ze al te beluisteren via radio 3 en ook voor de TV hebben we ze al eens kunnen zien. Maar de beste herinneringen aan Thesis zullen diegenen hebben, die het afgelopen najaar met de hervormde jeugdraad mee zijn geweest voor een weekend in het klooster in Lievelde. Alhoewel, de groep was toen nog niet kompleet. Zie verder De Reclame.

KAASMAN BLEUMINK EN VISBOER HOEKSTRA KWART EEUW OP DE MARKT IN HENGELO G. Dat zij al 25 jaar in Hengelo Gld komen heeft er in grote mate toe bijgedragen dat de vrijdagmarkt in stand bleef. Dit was bedoeld voor kaasman Teun Bleumink uit Hall bij Eerbeek en visboer Sjaak Hoekstrat uit Eefde. Hun resp schoonvader en vader begonnen op de vrijdagmarkt in de Kerkstraat. Allengs werd het geheel verplaatst naar de Spalstraat en door de afbraak van de coöperatie verhuisde de markt naar de St Michiels straat, een plaats die de standhouders goed bevalt. Alhoewel het jubileum al eventjes achter de rug is, wilde de marktvereniging het feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan om het aandeel van genoemden in de vrijdagmarkt te onderstrepen. Zie verder De Reclame.

13 mei 1986
BEGRAFENISONDERNEMER H. LUBBERS HENGELO GLD
In verband met onderstaande passage, welke voorkwam in het onlangs verschenen Kesarapport, zullen er door mij ingaande heden alleen nog koffiemaaltijden bij begrafenissen worden geleid op uitdrukkelijk verzoek van de familie. Twee bezochten vinden dat er wat meer ruimte voor improvisatie en een eigen inbreng zou moeten zijn bij begrafenissen. „Het is allemaal té strak geregeld en je krijgt te weinig gelegenheid om met de nabestaanden een paar woorden te wisselen. De broodmaaltijd was nog niet koud, of er werd al gezegd: „Laten we even danken, want er zijn mensen die weg moeten. Volgens mij had echter die man van de begrafenis zelf de meeste haast om weg te komen.”

KESA-AVOND V. JONGEREN
Op 3e Pinksterdag is er in zaal Leemreis een speciale Kesa-avond voor jongeren. Voor de ,,gewone” wijkavonden hebben vele Hengeloërs zich opgegeven (400 in totaal), maar ook voor de jongerenavond op 3e Pinksterdag bestaat grote belangstelling. Al zo’n 60 opgaven zijn binnen. Men komt vooral af op de gezelligheid en de praatgelegenheid die er die avond zal zijn. Daarvoor is de avond ook bedoeld, praten over Hengelo en praten over jongeren in Hengelo. Wat leeft er wel, wat leeft er niet, wat is er wel, wat is er niet. Het gaat om verhalen van jongeren zelf en wat jongeren zelf er (samen) aan kunnen doen. Ook is er die avond muziek. De rockgroep Thesis zal optreden. Deze groep heeft zowel gospelmuziek, als popmuziek op haar repertoire staan. De eigen geschreven nummers hebben de band bekend gemaakt en bestaat hoofdzakelijk uit Engelstalige gospelmuziek Een heel bijzondere praat, muziek- en zo men wil dansavond dus, op dinsdag 20 mei ’s avonds om 20.00 uur in zaal Leemreis. Zie verder De Reclame.

20 mei 1986
Museum ’40-’45
bewaart alles uit die periode voor het nageslacht. Zoals uniformen, helmen, bajonetten, vlugschriften, munitie en munitiekisten. Kortom echt alles. Bel a.u.b. even, voor u een kleine moeite, voor het museum een grote aanwinst.
Museum ’40-’45: Jean Kreunen, Markstraat 6, Hengelo Gld Tel. 05753-1474, ’s avonds Maanstraat 1, tel. 05753- 3942.

13E MEI WANDELTOCHT TE HENGELO GLD
Op zaterdag 24 mei a.s. organiseert het CJV „Jong Hengelo” wederom haar jaarlijkse Mei wandeltocht over 5, 10 en 15 km. De start en finish zijn bij jeugdcentrum ,,De Woage” aan de Zuivelweg te Hengelo Gld. Door de keuze mogelijkheden van de afstand, kunnen zowel jong als oud, groot en klein, aan de wandeling meedoen. De routes leiden dit jaar weer door de prachtige Hengelose buitengebieden.

PAX IS KAMPIOEN EN HOE!! 
Na drie jaar vergeefs pogingen te hebben gedaan de promotie naar de 2e klas KNVB ta bewerkstelligen, is het PAX nu gelukt. Na een zeer spannend slot van de competitie, versloeg PAX in ’t rechtstreekse duel in Zieuwent RKZVC met 3-0, hetgeen voldoende was om de vlag uit te steken. En dat gebeurde metterdaad. Met bijzonder veel publiek op de been (zie de foto hiernaast, bij het gemeentehuis) werden de kampioenen op een grandioze wijze ingehaald. Het kampioensfeest dat dezelfde avond in zaal Wolbrink werd gevierd, was een feest om nooit te vergeten. Doch niet alleen PAX 1 werd kampioen, ook het 2e, 4e en 7e elftal sloten de competitie winnend af. Voor de V. en A.V. PAX dus een grandioos jaar en alle reden om daverend feest te vieren, hetgeen dan ook gebeurde. Hieronder de foto’s van de verschillende kampioenen.

Bäckerei Kreunen

Hengelo Gld heeft nieuwe 1e Burger (zie foto)
De afgelopen tijd was er echter meer te doen in Hengelo Gld. Zo werd Hengelo’s nieuwe burgemeester Mr A. W. J. van Beeck Calkoen in ’n bijzondere raadsvergadering op dinsdag 6 mei geïnstalleerd.

MARIA POSTEL BESTAAT 60 JAAR
In de week van 25 t.e.m. 29 mei hoopt het bejaardencentrum St Maria Postel te Keijenborg haar 60-jarig bestaan te vieren. Op 25 mei vanaf 15.00 uur is er een receptie voor genodigden en belangstellenden. Op die dag wordt tevens een tentoonstelling in het gebouw geopend waar oude foto’s, tekeningen en gebruiksvoorwerpen te bezichtigen zullen zijn. De tentoonstelling is de gehele dag te bezichtigen en duurt van 25 t.e.m. 29 mei. Zie verder De Reclame.

KON. HARM. CONCORDIA VIERT 125-JARIG BESTAAN
De Kon. Harm, Concordia uit Hengelo Gld viert dit jaar haar 125-jarig bestaan. In dit kader kwam de Bundes Musikkapelle uit Oberau-Wildschönau, Oostenrijk naar Hengelo Gld voor een kort, maar hevig bezoek. In twee dagen tijds werd een overvol programma afgewerkt in samenwerking met Concordia en de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging HKM. De leden van HKM deden mee aan een etalagewedstrijd in verband met het bezoek van de Oostenrijkers. Vrijdagavond werd in sporthal de Kamp door beide verenigingen meegewerkt aan het jubileumconcert. Met veel elan werd het talrijke publiek een mooi programma voorgeschoteld, aaneengepraat door ladyspeaker mevr. Koldenhof-Postma. Door het overvolle programma konden niet alle nummers uitgevoerd worden. Tijdens het concert werden enige trouwe leden van Concordia gehuldigd. De heren T. Lenselink, G. Groot Bruinderink en H. Oldenhave werden benoemd tot erelid. De heer H. Groot Wassink werd benoemd tot ere-voorzitter. De bijdeze benoeming behorende certificaten werden uitgereikt door wethouder Th. Hooman. Tevens werden door de heer Putman van de KNF insignes uitgereikt aan T. Lenselink 65 jaar lid van de KNF, B. Chevalking 60 jaar lid, P. van Velde 50 jaar lid en H. Groot Wassink en H. Oldenhave 40 jaar lid van de KNF. Zie verder De Reclame.

27 mei 1986
IN AKTIE VOOR OOSTENRIJKSE DIRIGENT
Voor dirigent Max Mayr van de Bundes Musikkapelle uit Oberau-Wildschönau, Tirol (Oostenrijk) is het bezoek aan Hengelo Gld niet onverdeeld gelukkig geweest. Tijdens een concert van de kapel in Doetinchem werd hij onwel en kwam ongelukkig ten val met als gevolg een ernstige nekkwetsuur. Terwijl de kapel al lang terug is naar Oostenrijk, verblijft hij nog steeds in het St Radboud ziekenhuis te Nijmegen. Regelmatig krijgt hij bezoek vanuit Hengelo Gld. Om hem het leed en de herinnering aan het bliksembezoek een beetje te verzachten, wil het jubileumcomité van Concordia een kleine inzameling houden en heeft daartoe een bankrekening geopend bij de Rabobank Raadhuisstraat 21. Het nummer van de rekening is: 3274.00.188. Bijdragen kunnen hierop worden gestort met de vermelding Max Mayr. De verwachting is dat hij nog tenminste een week in Nijmegen moet verblijven en daarna zal worden getransporteerd naar een ziekenhuis in Oostenrijk.

Marcel Jansen

3 juni 1986
AAN DE WANDEL MET PAX DOOR HENGELO
Dat de vereniging PAX uit Hengelo Gld bekend staat om haar voetbal-aktiviteiten, is vooral de laatste jaren erg duidelijk geworden. Doch ook de organisatie van een avondwandelvierdaagse is haar wel toevertrouwd. De PAX-avondwandelvierdaagse editie 1986 wordt gehouden van 9 t.e.m. 13 juni a.s. Er zijn door de organisatie weer mooie routers uitgezet die het lopen er van alleen de moeite al waard zijn. De deelnemers kunnen iedere avond vanaf 18.00 uur starten op sportpark Het Elderink. En de afstanden zijn 5 en 10 km. Zie verder De Reclame.

10 juni 1986

Nissan dealer JOS HERWERS b.v. te HENGELO GLD
uitgeroepen tot GOUDEN WIEL DEALER 1986 (met foto) De importeur van Nissan automobielen, Nissan Motor Nederland b.v. te Lisse, heeft haar 170 dealers het afgelopen jaar wederom getoetst op alle facetten van een modern automobielbedrijf. Deze zware test vond plaats aan de hand van een uniek ,Gouden Wiel programma”, dat zware eisen stelt aan bedrijfskwaliteit. Zie verder De Reclame.

17 juni 1986

Slager Bert Raterink te Hengelo GId nationaal onderscheiden door Willeke van Amelrooij
Op 9 juni ontving slager Bert Raterink uit handen van Willeke van Amelrooij een officiële erkenning voor zijn ambachtelijk vervaardigde droge worst. Willeke trad tijdens de uitreiking op in een culinaire hoofdrol in het Singer Museum in Laren, waar zij ten overstaan van ca. 400 slagers haar lievelings biefstuk bereidde. Zie verder De Reclame.

KAMPIOENSRECEPTIE „PAX”
In zaal Wolbrink werd een receptie gehouden ter gelegenheid van het kampioenschap en promotie naar de tweede klasse van de KNVB, door het eerste elftal van PAX. De receptie wer zeer druk bezocht. De avond werd geopend door de majoretten van EMM hetgeen zeer gewaardeerd werd. Voorzitter W. Geurt zen memoreerde de afgelopen 4 jaar van spanning en inspanning waarbij PAX l diverse keren dicht bij de promotie had gezeten. Tot drie keer toe waren de bloemen besteld en tot drie keer toe moesten zij terug Maar op 11 mei was het voor elkaar. Bij de intocht en huldiging bleek het enthousiasme van de Hengelose bevolking. Zelfs de begeleidende politie droeg Pax-petten. De heer Geurtzen dankte iedereen die meegeholpen had dit succes te bereiken: trainer Leo te Woerd, spelers, begeleiding, EHBO en trouwe supporters PAX is één van de weinige verenigingen waar het supportersaantal nog steeds toeneemt. Zie verder De Reclame.

INTERIEURVERANDERING SCHOENHANDEL HERMANS TE KEIJENBORG
Bij de tijd zijn en blijven is zeker in modegevoelige zaken van toepassing. Dit was voor schoenhandel Hermans te Keijenborg het sein om de zaak veer eens flink onder handen te nemen en het assortiment en de ruimte om te bouwen dat het kopend publiek er zich „thuis voelt”. De toch al ruime kollektie werd aangevuld met tal van modieuse modellen in de afdeling damesschoenen De geldende modetrends worden overzichtelijk geshowd. Bij alle veranderingen is er ook aan gedacht de voorraden en maten efficiënter in te delen, zodat met één oogopslag bekeken kan worden wat wel en niet voorradig is. Zie verder De Reclame.

KEIJENBORG MAAKT ZICH OP VOOR DE KERMISVIERING
Als eenmaal de maand juni gaat naderen is de schutterij St Jan al lang in touw om de talloze voorbereidingen te treffen voor de jaarlijkse Keijenborgse kermis. Indien het weer het toelaat zal een traditie worden voortgezet dat de kermis met een openluchtmis wordt geopend in de tuin van Maria Postel. Bij slecht weer in de kerk. Aanvang 17.00 uur. Het bestuur heeft goed overleg gepleegd om verzekerd te zijn van een goede deelname van muziek en showgezelschappen, alsmede wagens. De wagenbouwers geven hun geheimen niet eerder prijs als op de dag van de optocht Vele gezelschappen zijn uitgenodigd en hebben toegezegd: Zie verder De Reclame.

24 juni 1986
De Chinese Muur
Met genoegen deel ik u mede, dat ik het restaurant van mijn neef heb overgenomen. Tezamen met het U vertrouwde personeel doen wij er alles aan om u echt verwend oosters te laten tafelen: een ouderwets vriendelijke bediening, de uitgebreide menukaart en natuurlijk de warme doekjes, bonbons bij de koffie. Speciaal voor deze gelegenheid introduceren wij o.a. het China-menu , een culinaire ontdekkingsreis door China. Bij uw bestelling bieden wij u een leuke attentie aan, die het tafelen thuis compleet maakt. Bovendien wordt u een gratis drankje geserveerd. Voor reservering: 05753-3722. Graag begroeten wij u in onze zaak.
M. C. Tang De Chinese Muur Raadhuisstraat 1, Hengelo Gld.

Officiële opening nieuw kantoor woningbouwver. „Thuis Best”
Onder een stralend zonnetje werd zaterdag 14 juni het nieuwe kantoor van de woningbouwver. Thuis Best, die opereert in Hengelo Gld, door de burgemeesters van genoemde plaatsen officieel geopend. De verplaatsing van de kantoorruimten van Thuis Best naar dit nieuwe pand was wel noodzakelijk gezien de zeer krappe behuizing voorheen. Dit nieuwe kantoor is echt een aanwinst voor de woningbouwvereniging.

COMMISSIE ORGANISEERT ACHTSTE WOAGE-SPELEN
Samen creatief bezig zijn is een gegeven dat al talloze malen goed gewerkt heeft bij de Woage-spelen die in de vakantieperiode worden afgewerkt rond het jeugdcentrum de Woage. Eerder georganiseerd vanuit de stichting jeugd- en jongerenwerk en de CJV Hengelo, is er nu een afzonderlijke commissie gevormd die zich bemoeit met de verdere gang van zaken. Deze commissie wil voor de achtste keer de genoemde spelen organiseren op 11 en 12 augustus. Het doorgaan ervan zal echter afhangen van het aantal inschrijvingen van kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar. Er worden naast inschrijvingen ook aanmeldingen verwacht van vrijwilligers die hun tijd beschikbaar willen stellen om de kinderen daadwerkelijk bezig te houden. Tevens is er voor deze spelen aanvulling nodig van materialen zoals hout. papier, karton, gordijnen, kleding enz. Om inzicht te krijgen over het wel doorlaten gaan van de achtste Woage-spelen wordt men aangeraden zich zo spoedig mogelijk op te geven. Inlichtingen verstrekken Sylvia Jolink, tel. 2373 en Agnes Baakman, Kerkekamp 43, tel. 1308.

1 juli 1986
BESTE LUU VAN HENGEL EN UMSTREKEN
Weer is un joar verbi’j egoan en weer steet de Hengelse kermse veur de deure. ’t Zal ok dit joar traditie waezen um ’s woensdagsmargens de kermse te beginnen met un bezuuk an de van oldsher bekende kermismark! Weer zölt verschillende koopluu eur waren an de man brengen, sommigen doet dat met un welbespraaktheir waor a j vesteld van stoat. En weer zal d’r un gemuudelukke gezelligheid waezen I’j komt zo al gauw in de allerbeste stemming, veural aj dan weer olde bekenden tegenkompt, un pröatjen hier, un babbeltjen doar, mensenkinder, da’s dan weer zo ech fijn hè Joa en wat ok zo goed is, dat t’r hoe langer hoe meer meer luu met goat laeven dee kermisdage. Doar bunt luu ,dee un joar of wat trugge met de kermse in Hengel, op vakantie gongen. Ach, dee kermse in Hengel wier d’r wel us smalend ezeg! Moar now heur i’j vake heel andere geluujen. Zo van: in de tweede wekke van juli moj mien wieters narges met ankommen, want dan he’w kermse en dan holle wi’j kermse!! Ja, zee, doar mot ut op an! lederene mot toch met doen op een of andere of zien eigen manier O, i’j zölt woensdagsoavends es wat ziene. Dat wödt wat doar an ’t vuutende. Motorcross op de stroate. Nog nooit eerder vertoond in Hengel. Un spektakel veur jong en old! Noa ak eheurd hebbe, mot t’r ok weer merakels mooie prieze ekoch waen hier in Hengel. Ech goed grei en gin klungelderi’je. Dee bunt te winnen met ringstekken, stoelendans, masklimmen, velotting en vogelschieten. Ik bun ok echt beni’jd wee at Jan Beton opvolgt as Koning van Hengel. Joa, wat is dat toch altied spannend wee zol ut geluk hemmen um den holten flierefluiter d’r af te schieten? Gezellig is ut t’r dan, bi’j en in de tente op ut vogelschietterrein. De meziek spölt leuke deuntjes en wieskes at un vleugel of de kop d’r af e schotten wodt. En tussendeur ok natuurluk! Veur de stoelendans dee onderwiel ehollen wödt is ok altied volle animo Dan köj nog es lachen. Al met al is t’r un bult plezierige dinge woar aw noar uut kont kieken. Dat ut bestuur van E.M.M, dit alles weer op peute kon zetten, is wel dgeluk te danken an de „goeie lieste”. ALLE GEVERS HATTELUK DANK!! Jan van Truus zeg: ’t Is merakels. Beste luu, vanaf disse plaatse wens ik iederene un’ gojen, plezirigen en gezellige Hengelse ekrmse.
BLEIKMAN.

PAARDENKEURINGEN
Het „Paardendorp” Hengelo Gld maakt zich op om de diverse stamboeken voor hun keuringen te ontvangen. De organisatie is in handen van het bestuur der marktvereniging. Zo zullen op donderdag 3 juli een groot aantal WPN paarden de prachtige grasmat van „de Hietmaat” rijkelijk stofferen Zaterdag 5 juli wordt de regionale keuring van het Ned. Welsh Pony Stamboek afdeling Oost gehouden. Dit is één der grootste keuringen in den lande. 245 pony’s van dit edele ponyras, ook wel genoemd „de diamant” onder de ponyrassen, hebben ingeschreven. Naast de keuringen aan de hand zijn in de middag de wedstrijden waaraan deelgenomen wordt door aangespannen dekhengsten, best gaande rijpony’s en fok merrie’s onder het zadel. Ook de tuigpony’s die deelnemen zullen ongetwijfeld de handen van het aanwezige publiek op elkaar brengen. Zie verder De Reclame.

LEDENVEBGADEBING PAX
Bestuursverkiezing brengt de gemoederen in beweging. Meestentijds kenmerken zich de jaar- en tussenvergaderingen van v.v. en a.c. PAX door een rustig verloop in de afhandeling van diverse zaken. De recent gehouden vergadering in de kantine op het’ sportpark Elderink gaf een ander beeld te zien. Achteraf vormde het punt bestuursverkiezing een heet hangijzer. Het voorstel van het bestuur om de zittende bestuursleden B. Demming, J. van Ree, H. Baakman en H. Wullink bij acclamatie te herkiezen kon geen genade vinden in de ogen van meerdere leden. In verband met het aftreden van R. Weustenenk en de vacature van H. Wijnbergen waren door het bestuur kandidaat gesteld W. Eenink, B. van Petersen en W. Wentink, terwijl H. Groot Wassink zich ook kandidaat had gesteld. Zie verder De Reclame.

8 juli 1986
OPENING VIDEOTHEEK IN HENGELO GLD
In de Spalstraat op de plek waar eerder garage Wenting zijn bedrijf had, is de laatste tijd hard gewerkt. Eerst werden woonhuis en garage gesloopt en de showroom is volledig verbouwd tot een videotheek. De verbouwing was in handen van de fa. Klein Zessink-Notten. Het voorfront werd vervangen door een nieuwe winkelpui en ook het interieur onderging een grote gedaanteverwisseling. De vele video-films staan in kasten langs de wanden opgesteld, zodat men goed zijn keuze kan doen. Voor iedere smaak is er voldoende keus. Voor de streekfunctie die Hengelo Gld vervult, is de videotheek een aanwinst. Vrijdag a.s. wordt een Open Huis gehouden i.v.m. de opening. Zie hiervoor de advertentie in dit blad.

TACX SCHOENMODE TOTAAL VERBOUWD
De plannen om hun zaak te verbouwen hadden de heer en mevrouw Tacx van Tacx Schoenmode al lang in gedachten en vorige week zijn ze volledig ten uitvoer gekomen met een grondige verbouwing van de zaak. Allereerst werd het woongedeelte van beneden naar boven verplaatst zodat er ruimte ontstond voor de vergroting van de magazijn-opslagruimte. Daarna kwam de winkel aan de beurt en het resultaat mag er meer dan zijn. Zie verder De Reclame.

PLAYBACK KAMPIOENSCHAP TIJDENS BRADERIE HENGELO GLD
De Hengelose Braderie, al vele jaren georganiseerd door de HKM, kreeg een aantal jaren geleden er een trekpleister bij in de vorm van een kampioenschap Play back. Sinds dit onderdeel is’ toegevoegd is er zowel door deelnemers als publiek enthousiast op gereageerd. Ook tijdens de komende Braderie op 30 en 31 juli a.s. in de Kerkstraat, is het weer onderdeel van het programma. Bij de organisatoren zijn al heel wat inschrijvingen binnen. Er kunnen nog enkele bij. Men dient dan wel snel contact op te nemen met Jean Kreunen, Marktstraat 6 of ’s avonds Maanstraat 1.

6e KLOMPENMAKERS WANDELTOCHT
Op dinsdag 15 juli a.s. .wordt er al weer de zesde klompenmakers wandeltocht gehouden. De start is bij café „de Smid” te Keijenborg. (Zie voor verdere gegevens de advertentie in dit blad). Deze mooie wandeltocht voert langs landelijke weggetjes naar de ambachtelijke klompenmakerij van de gebr. Willemsen, de in bedrijf zijnde molen, van de fam. Sloot en de kruidentuin van de fam. Hilderink. Na een fikse wandeling is er gelegenheid tot barbecueën in de gezellige tuin van café „de Smid”.

BENOEMING NIEUWE DIREKTEUR OPENBARE BASISSCHOOL „ROZENGAARDSWEIDE”
Door het plotseling overlijden van de heer Dijkstra ontstond een vacature voor direkteur van de openbare basisschool „Rozengaardsweide” te Hengelo Gld. In de recent gehouden gemeenteraadsvergadering is met algemene stemmen benoemd Roelof van Gijssel, die al meer dan 18 jaar aan deze school verbonden is Van Gijssel, afkomstig uit Zuidwolde volgde in Arnhem aan de pedagogische school zijn studie met de opleiding voor hoofdakte. Reeds geruime tijd trad hij op als plaatsvervanger. Van vele zijden mocht hij felicitaties in ontvangst nemen met zijn benoeming. Het schoolteam is nu als volgt: R. van Gijssel, J. Wenneke-Aartsen, E. v.d. Stoep, G. v.d. Boom-v.d. Mik, G. Koldenhof-Postma, W. Heesen en A. BerendsHENGELOSE KERMIS

Er is weer veel te beleven met de Hengelose kermis, die op woensdag 9 juli begint met zijn grote lunapark, de grote kermismarkt met standwerkersconcours en keuringen van paarden, ’s Avonds de eerste straten motorcross in Hengelo Gld in de Spalstraat van 19.00 tot 21.00 uur. Vrijdags zijn er de traditionele kinderspelen op sportpark het Elderink, terwijl ’s avonds in zaal Langeler de leselkapel uit Doetinchem een optreden verzorgt me de van hun bekende muziek, een bezoek meer dan waard. ’s Zaterdagsmorgens zijn in de Bleekstraat bij café Wolbrink de volksspelen met o.a. ringrijden voor dames en heren en het spectaculaire mastklimmen. Zie verder De Reclame.

15 juli 1986
STRATEN MOTORCROSS IN HENGELO GLD EEN DOORSLAAND SUCCES
In het kader van het kermisprogramma voor de Hengelose kermis heeft de Hengelose auto- en motorvereniging Hamove op woensdagavond 9 juli een stratenmotorcross georganiseerd, die een doorslaand succes is geworden. Naar schatting zo’n 2000 tot 2500 mensen kwamen het spectaculaire gebeuren bekijken. Spectaculair; was het zeker, daar hadden de mannen van Hamove wel voor gezorgd bij de opbouw van het parcours. Na dat voorzitter Jan Jaaltink van de schutterij Eendracht Maakt Macht, onder wiens auspiciën het geheel stond, het publiek had toegesproken, gingen in snel tempo de wedstrijden van start. Deze straten motorcross vond plaats in de Spalstraat met de start voor de Welkoopwinkel en de baan was 300 meter met daarin enkele leuke hindernissen gebouwd om de snelheid wat te remmen. Het was voor het publiek zeer overzichtelijk opgezet en de rijders waren vol lof over het parcours. Zie verder De Reclame.Schoolteam „Rozengaardsweide” in een nieuwe samenstelling
Het gehele team op de gevoelige plaat.

DOLF VERSTEGE SCHUTTERSKONING VAN BUURTVER. „DE NOABERS”
„Ik vuule mien geweldig”, was de utspraak van Dolf Verstege, die bij het vogelschieten de laatste resten van de vogel verwijderde. Het buurtfeest van genoemde vereniging uit de Noordink en omgeving vond plaats op de terreinen van café „de Zandheuvel” en metaalwarenfabriek Goma. Ruim 2,5 uur konden de dames en heren schutters mikken, voordat Dolf Verstege de vogel er af schoot. Enige sterke mensen namen daarna spontaan de nieuwe koning op de schouders. Doch niet alleen het vogelschieten stond op het programma. Ook bij de andere onderdelen werd verwoed om de prijzen gestreden. De feesten kregen in de namiddag een verlengstuk in een groots opgezette barbecue. Voorzitter Henk Berendsen en zijn medebestuurderen kunnen dik tevreden zijn over het buurtfeest 1986.

Braderie

22 juli 1986
GOED „GEROMMEL” VOOR ST JAN
Met oude rommel goede spullen kunnen kopen heeft de muziekver. St Jan uit Keijenborg aan het denken en het werk gezet. Zondag 24 aug. is bestemd voor het houden van een rommelmarkt tegenover de parochiekerk, vanaf 11.30 uur. Het benodigde materiaal met de overgebleven spullen van vorige keren zal ongetwijfeld weer veel kooplustigen aantrekken. In Keijenborg en Velswijk wordt op zaterdag 2 aug. materiaal opgehaald, dat men hiervoor bestemmen wil. Het kan die dag ook bezorgd worden bij de fam. Mullink aan de Bronkhorsterstraat 9 te Keijenborg. Het bestuur en aktie commissie van St Jan verzoekt dan wel bericht te doen waar men materiaal kan ophalen. Daartoe staan de volgende telefoonnummers ter beschikking: 2637 – 3117 – 2996. De rommelmarkt zal ook ditmaal weer worden aangevuld met attrakties, alsmede hartige hap en frisse dronk.

De Hengelose kermis in beeld
De Hengelose kermis 1986 is een in alle opzichten geslaagd feest geworden. Begunstigd door fraai weer was het razend druk op de kermismarkt evenals ’s avond bij de stratenmotorcross, verzorgd door Hamove. De kinderspelen trokken ook weer de nodige deelname en ’s avonds speelde de leselkapel voor een goed gevulde zaal Langeler haar Egerlander muziek. Het vaste programma-onderdeel het ringsteken en het mastklimmen had een wat magere bezetting, terwijl het Limburgs Jeugdtoneel voor een volle zaal Wolbrink de kinderen vermaakte. Het vogelschieten had een flinke deelname. 200 schutters probeerden de houten vogel van zijn plaats te krijgen, hetgeen tenslotte Henk Wissink gelukte, die daarmee schutterskoning 1986 werd. De jaarlijkse optocht had een goede bezetting met enkele zeer fraaie wagens, waarbij de wagen van buurtvereniging ,,de Noabers” terecht de 1e prijs kreeg. Ook de kermis had niet over gebrek aan belangstelling te klagen, vooral na de straten motorcross en de optocht was het bijzonder druk, terwijl ook de zaterdagavond goed bezocht werd.

29 juli 1986
EVENEMENTEN IN SPORTHAL „DE VELDHOEK”
In sportcomplex „de Veldhoek” te Hengelo Gld staat weer wat te gebeuren. Zaterdag 2 aug. komt het zeer populaire radioprogramma Lost Vast van de NCRV met presentator Jan Rietman in de hal om vandaar met een keur van artiesten een programma te verzorgen. Dat wordt een spektakel. Zondagavond 3 aug. volgt dan in dezelfde hal het optreden van de Brabantse „Normaal” Bertus Staiger paip. De aanvang hiervan is 8 uur en kaarten zijn aan de hal verkrijgbaar.

GROOT AANTAL HISTORISCHE MOTORFIETSEN OP DE HENGELOSE BRADERIE
Als voorproefje op de Internationale Windmolenrally welke op 6 en 7 sept. a.s. zal plaatsvinden, en waarbij zo’n 250 old-timers van start zullen gaan vanaf het terrein van VLC „de Graafschap” aan de Spalstraat te Hengelo Gld, zullen een aantal van zulke oude motorfietsen op de Braderie te bewonderen zijn De oudste machine die te zien is, is een 2 cylinder Neckarsulm uit 1909, met daarnaast een Douglas damesmodel uit 1914. Eveneens merken als Harley, Indian, Peugeot en een aantal veteraan race- en cross motoren. Maar de grootste trekpleister voor het publiek zal wel de drie meter lange Böhmerland zijn, een machine die in 1929 in Tsjecho Slowakije gebouwd. Kom er naar kijken op de Braderie op woensdag 30 en donderdag 31 juli.

BAKFIETSENRACE IN HENGELO GLD
Het is al wel een ruim aantal jaren geleden dat de bakfiets gold als een transportmiddel bij uitstek. Nu is dit vervoermiddel op een andere wijze in het nieuws, met het organiseren van wedstrijden ervoor. Al meerdere jaren bakfietsraces in Wichmond en Zelhem en onlangs in Vorden, krijgt Hengelo Gld binnenkort ermee te maken. Op woensdagavond 6 aug. a.s. zullen de bakfietsers hun rondjes draaien op het parcours Spalstraat, Veemarktterrein, Bleekstraat. De VVV heeft voor Hengelo Gld deze primeur hiervan in handen en een flink aantal deelnemers zal aan start verschijnen. Deze bakfietsrace is opgenomen in de Bakfietsrace competitie 1986, uitgaande van de Achterhoekse Bakfiets Organisatie, welke ook haar medewerking aan het evenement verleent, evenals de Hengelose auto- en motorvereniging Hamove. Naast de competitie deelnemers zullen er ook een aantal plaatselijke rijders meedoen. Deze zullen de startnummers ontvangen vanaf 40. Zie verder De Reclame.

5 augustus 1986

Ted Buter voor vakfotografie
U ZIET HET GOED! GEEN NIEUW GEZICHT, wel een nieuwe zelfstandige op VAKFOTOGRAFIE-GEBIED Voor de vertrouwde vakkwaliteit: trouwreportages 12,5 en 25-jarige huwelijksfeesten bedrijfsreportages reclamefotografie. Vanaf heden kunt u rechtstreeks bellen: Ted Buter – 05753-3956. Of kom gewoon even aan op Rozenhoflaan 35 te Hengelo G.

OPENLUCHTSPEL „DE MEENE”
Dit jaar wordt voor de tweede keer een openluchtspel georganiseerd bij de Boerderij, Meeneweg 4, Zelhem. Buurt en toneelvereniging „de Meene” is al geruime tijd aan het oefenen om de toeschouwers op 15 aug. a.s. een prachtige avond te bezorgen. Het blijspel in drie bedrijven dat opgevoerd wordt in het dialect heeft als titel Bokkesprongen en is geschreven door D. J. Eggengoor. Zie verder De Reclame.

EEN METER KRENTEBROOD ALS GEBOORTE-GESCHENK
Alhoewel Dorien Oldenhave gehuwd met Frank Kruis, niet de eerste viool (klarinet) speelt bij de Kon. Harm. Concordia, blaast zij haar partijtje aardig mee. Voor het bestuur der vereniging was het dan ook geen vraag toen zij op de hoogte werden gesteld van de geboorte van zoon Sietze om een bezoek aan het ziekenhuis te brengen in Doetinchem, waar hij met zijn moeder verbleef. Het bestuur van Concordia toog met een meter krentebrood als geboortegeschenk en gekleed in uniform er naar toe. Dorien was aangenaam verrast met zoveel bezoek en het geschenk. Al snel werd geroepen om ,echte boter’. Na enig zoeken werd dit gevonden en liet iedere aanwezige in de ziekenhuiskamer zich het krentebrood goed smaken.

PUZZELTOCHT MET AANGESPANNEN PAARD
Met in het zicht van de grote koetsendag, welke de vereniging voor het aangespannen paard In Stap en Draf te Hengelo Gld elk jaar begin september organiseert, worden als goede oefening een aantal puzzeltochten georganiseerd. Zo werd ook onlangs zo’n rit gehouden door de gemeenten Hengelo Gld en Zelhem. Zie verder De Reclame.Orgelspelende kapper Lurvink, beëindigt zijn taak

Naast zijn dagelijkse werk ook nog regelmatig achter klavieren van het orgel der Keijenborgse kerk kruipen, daarmee oogstte Antoon Lurvink uit Keijenborg veel bewondering en ook om dat 45 jaar vol te houden Als thans 73-jarige vond hij het welletjes en de tijd rijp om zijn taak als organist te beëindigen. Reeds langer had hij aangekondigd te willen stoppen. Nu er eindelijk een opvolger gevonden was in de persoon van de heer G. van de Woerdt was het ogenblik van afscheid aangebroken. Zie verder De Reclame.

 

12 augustus 1986
LOONBEDRIJF BEUNK Hengelo (Gld.) 50 jaar
Vrijdag 22 augustus herdenken wij het 50-jarig bestaan van ons bedrijf. Cliënten, buren, familie, vrienden en belangstellenden nodigen wij hierbij uit om dit jubileum met ons te vieren tijdens de receptie, welke op ons bedrijf wordt gehouden van 15.00 tot 23.00 uur. Uw aanwezigheid zal zeer op prijs worden gesteld. FAM. BEUNK 7255 MC Hengelo (Gld.), Oude Varsselseweg 9.

19 augustus 1986

Hengelo Gld laat goede indruk achter in Tirol
(zie meerdere foto’s) Aangevoerd door de commando’s van tamboermaitre Reind Hilderink marcheerden muziekkorps en tamboerkorps van „Concordia” op stijlvolle wijze door de bergstraten van Oberau. Uniformen en muziek lieten indruk achter. Zie verder De Reclame.

ORGELCONCERT IN REMIGIUSKERK HENGELO
Reeds geruime tijd is er gesproken om een stichting in het leven te roepen, welke mede er toe bijdraagt om orgelconcerten te stimuleren en het prachtige Prosperorgel in de Remigiuskerk te Hengelo GId. blijvende aandacht te geven. Uitgenodigd is de organist Hans Kriek uit Didam, welke tien jaar geleden ook het Concert verzorgde bij de ingebruikname van het orgel na restauratie en ook als adviseur optrad. Het Orgelconcert nu gaat plaats vinden op zaterdag 13 september, in de Remigiuskerk te Hengelo GId. Aanvang is gepland om 20.00 uur. Medewerking verleent Chr. Gem. Zangver. Looft den Heer. Na afloop gelegenheid tot kennismaking met organist in gebouw „Ons Huis””, en tevens mogelijkheid tot inschrijving als begunstiger voor de op te stichting ‘Vrienden van het Prosperorgel’.Hengelo Gld. ook gegrepen door de bakfietskoorts
Terwijl overal in de omtrek het woord bakfietsrace in zwang was, had een plaats als Hengelo Gld., met haar vele aktiviteiten, er alleen van kunnen dromen. Dank zij een initiatiefrijk idee van VVV Hengelo (b.v. ook jaarlijkse Taptoe) kreeg Hengelo Gld. een bakfietsen-evenement binnen haar contreien. Geweldig goed in elkaar gezet, tekende de Achterhoekse Bakfietsorganisatie voor het verloop der wedstrijd. Zie verder De Reclame.

25 augustus 1986
René Harmsen 50.000e bezoeker zwembad
(zie foto) Het Hengelose zwembad op sportpark het Elderink heeft vorige week de 50.000e bezoeker van dit jaar mogen begroeten in de persoon van de 14-jarige René Harmsen uit Wichmond, die voor dit heugelijke feit even uit het water werd gevist. Uit handen van de voorzitter der zwembadstichting, de heer Geurtzen mocht hij een bos bloemen en een waardebon in ontvangst nemen. Zie verder De Reclame.

FEEST IN KEIJENBORG parochie 300 jaar
Dit jaar viert de parochie van St Johannes de Doper te Keijenborg zijn 300e verjaardag. Om dit feest luster bij te zetten is een programma samengesteld, waarin getracht is om voor jong en oud aktiviteiten te plannen. Het feest zal op zondag 31 augustus starten met een groots opgezette Eucharistieviering, waarna gelegenheid is om een tentoonstelling in de kerk te bekijken. Deze tentoonstelling omvat oude foto’s, schilderijen, beelden, werkstukken e.d., die allemaal door de parochianen bijeen gebracht zijn. Zie verder De Reclame.

2 september 1986
INTERNATIONALE WINDMOLENRALLY VOOR MOTOREN TE HENGELO GLD
(zie foto) De internationale Windmolenrally, een landenwedstrijd voor veteraan motoren, om de zilveren windmolen, wordt op zaterdag 6 en zondag 7 sept, a.s. georganiseerd in Hengelo Gld. De rally, één van de grootste op dit gebied, brengt dit jaar zo’n 250 deelnemers met oude tot zeer oude motoren naar Hengelo Gld, waar de organisatoren Roei en Lien Kreunen in samenwerking met leden van de Hengelose auto- en motorvereniging Hamove er alles aan zullen doen om het perfect te laten verlopen. Ervaring op dit gebied hebben zij wel, want reeds vele jaren worden in Hengelo Gld ritten gehouden. Zie verder De Reclame.

HOEFGETRAPPEL IN HENGELO GLD EN OMGEVING
Een „Open Dag” waarbij de aangespannen paarden uit alle richtingen op komen dagen vindt plaats op zondag 7 sept. a.s. wanneer de vereniging voor het aangespannen paard „In Stap en Draf” te Hengelo G voor de 7e maal in successie haar jaarlijkse koetsendag organiseert. Tussen 10 en 10.30 uur wordt vanaf het terrein „de Hietmaat” gestart, waar men ook al het fraais van dichtbij kan bewonderen. Bij kampeerboerderij „de Haverkamp” aan de Vierblokkenweg is een lunchpauze en in Keijenborg wordt een sherry-stop gehouden nabij de parochiekerk. Zie verder De Reclame.

9 september 1986
“JONG GELRE” HENGELO GLD 50 jaar
(zie foto) Ontelbaar veel reacties mochten wij in ontvangst nemen bij de herdenking van ons 50-jarig bestaan op 30 aug. j.l. in zaal Langeler. Met genoegen en dankbaarheid blijven wij terugzien op de viering van deze mijlpaal. Dank voor alle goede gaven, gelukwensen en de moed ons ingesproken, om verder te gaan. Het bestuur.

HAMOVÉ FILMTEAM NAAR SPECIAL EFFECTS
Op woensdag 3 sept. bracht het Hamové filmteam een bezoek aan Special Effectsbedrijf Harry Wiesenhahn in Rotterdam. Zij kwamen hier terecht via een wensenprogramma op Radio 3 waarin Jean Kreunen naar voren bracht eens een bezoek bij zo’n bedrijf te mogen brengen. In Rotterdam zagen Albert Jansen, Rudi Kreunen en Jean Kreunen hoe bij de grote Nederlandse speelfilms de regen, sneeuw en wind worden gemaakt. Verder kregen zij de schminkafdeling te zien, waar van gewone mensen de meest enge griezels worden gemaakt d.m.v. maskers en schmink. Ook mochten zij nog even een rookgordijn leggen en werd door Jean Kreunen met een filmmitrailleur geschoten en werden bommen tot ontploffing gebracht. Het Hamové filmteam was zeer tevreden over deze dag en heeft veel nieuwe ideeën opgedaan, waarvan u zeer waarschijnlijk het resultaat nog wel zult zien.300 JAAR PAROCHIE ST JAN DE DOPER TE KEIJENBORG
Na een woelige tijd waarin de gelovigen van Keijenborg hun geloofsbelevenis in het geheim moesten doen in een schuilkerk, kon in het jaar 1686 in vrijheid het rooms-katholieke geloof worden uitgedragen, hetgeen leidde tot de oprichting van de parochie St Jan de Doper. In een speciale dienst, waarvoor ook van de zijde der parochianen veel belangstelling bestond, getuige de bomvolle kerk, werd ruim aandacht aan het heugelijke feit van 300 jaar parochie besteed. Naast pastoor van Zanten gingen verder voor: pastor v.d. Steen, pater Wolke, pastor Jansen en pastoor Diender. Zie verder De Reclame.

NA 40 JAAR WEER EEN ECHT VOLKSFEEST IN DE DUNSBORG
Nadat 40 jaar geleden de laatste uitgave van het volksfeest werd gehouden, werd nu in 1986 door de hernieuwde buurtvereniging weer een volksfeest georganiseerd, compleet met koningsschieten, ringsteken e.d. Bij het volksfeest 40 jaar geleden werd Hendrik Gotink van de Bremweg koning, terwijl nu zijn kleinzoon Henry deze titel in de wacht wist te slepen. Zie verder De Reclame.16 september 1986
TH.A. A. HOOMAN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Mede verantwoordelijk voor de groei en bloei van accountantskantoor Th. J. Sloot RV. aan de Tramstraat te Hengelo Gld. Dat kan met recht gezegd worden van de heer Th. A. A. Hooman. Als eerste medewerker van Th. J. Sloot begon hij in een kleine huiskamer op landgoed het Meenink Met zijn geweldige brok ervaring, en de nodige diploma’s heeft de heer Hooman zijn aandeel geleverd in de vooruitgang. In 1946 begon hij zijn loopbaan. Het bedrijf telt thans 20 medewerkers onder directie van de heren Th. J. Sloot en A. J. Janssen met een klantenbestand tot in de wijde omgeving. Naast een drukke baan in het accountantswezen werd hij ook gekozen in de gemeenteraad, met gelijk de functie van wethouder. Dit oefent hij nu al weer 20 jaar uit. Meerdermalen mocht hij als loco-burgemeester de gemeente leiden. Zie verder De Reclame.

Jubilarissen en ere-leden bij de Kon. Harm. „Concordia”
De Kon. Harm. Concordia heeft een flink aantal jubilarissen in haar midden, waarvan ook een aantal tot erelid werd benoemd. Zie verder De Reclame.

23 september 1986
3E BEDRIJFSSCHIETCOMPETITIE TE HENGELO G.
De zeer aktieve commissie die de promotionele belangen van het gebouw „Ons Huis” te Hengelo Gld behartigt, organiseert ook dit jaar weer haar al haast traditionele bedrijfsschieten in „Ons Huis”. Deze competitie gaat dit jaar haar 13e jaargang in. Zie verder De Reclame.

30 september 1986
MUZIEKVER. ST JAN KEIJENBORG GAAT OP HAAR 65E LEVENSJAAR BESLIST NIET MET PENSIOEN
Onmisbaar in een gemeenschap, denk maar eens aan de medewerking aan optochten, bij kermis, carnaval, het brengen van serenades bij jubilea, het verzorgen van concerten enz, dat is een muziekvereniging. Dit was algemeen te beluisteren tijdens de receptie van de jarige muziekver. St Jan in zaal Winkelman. Voorzitter J. Sessink wees in zijn openingswoord op de moeilijke start der vereniging in 1921. De financiën waren toen het grote struikelblok. Dankzij de medewerking van de plaatselijke kerk werd een bedrag beschikbaar gesteld om de nodige instrumenten aan te schaffen. De voorwaarde was echter wel dat de instrumenten eigendom van de kerk bleven. Later werd deze overeenkomst afgeschaft en kon de vereniging een geheel eigen leven gaan leiden. Zie verder De Reclame.

7 oktober 1986
KICKBOKSEN IN HENGELO GLD
Vanaf woensdag 24 sept. is in Hengelo Gld bij sportschool Hippmann met kickboksen begonnen. Kickboksen stam uit Azië en is via Japan naar Europa gekomen. Het is de meest complete verdedigingssport en geschikt om zowel op recreatief als op wedstrijdniveau te beoefenen. De lessen zullen worden gegeven door Wim Scharrenberg uit Zutphen, open Nederlands kampioen en 3e op de Europese ranglijst. De lessen worden gegeven op woensdagsavonds van 19.00 tot 20.00 uur in de sportschool aan de Hummeloseweg 7 te Hengelo Gld.

14 oktober 1986
DISKOTHEEK „DE ZWAAN” gesloten
Onze discotheek is na zondag 19 oktober 1986 TIJDELIJK GESLOTEN tot begin december i.v.m. een zeer ingrijpende verbouwing. Zondagmiddag 19 okt. na Pax-Arnhemia vat leeg maken f1,25 per glas – Tijdens de verbouwing is ons bruine café wel geopend, ’s maandags gesloten. Wij rekenen erop U met de heropening te mogen begroeten. FAM. WAENINK en medewerkers.

21 oktober 1986
HERFST FIETSTOCHT
Zondag 26 oktober a.s. kan men tijdens de herfst fietstocht die in Hengelo Gld wordt gehouden onder deskundige leiding de fraaie herfstkleuren in deze omgeving bewonderen. De start van deze fietstocht is om 13.30 uur vanaf sporthal ,,de Kamp” en de organisatie is in handen van de gymnastiekver. Achilles en de werkgroep Stimulering Sportdeelneming. De kosten van deze tocht zijn f 2.—, waarbij men tijdens de route een kop koffie krijgt aangeboden. Laat u van de sportieve kant zien en doe mee, de omgeving waar de tocht door komt, is het meer dan waard en daarom verwacht een organisatie een grote deelname.

28 oktober 1986
JEUGDTOURNOOI HANDBAL VER. „QUINTUS”
Handbalvereniging S. V. „Quintus” organiseert op woensdagmiddag 29 oktober in sporthal de Kamp te Hengelo Gld een handbal jeugdtournooi. Deze middag begint om 14.00 uur en is voor groep 7 en 8 van alle basisscholen uit de gemeente. Het is voor het eerst dat deze jongens en meisjes kennismaken met het handballen. Men hoopt op een succesvolle en gezellige middag. Tussen de wedstrijden door worden de spelers en speelsters bezig gehouden met tekenfilms en spelletjes. De toegang is gratis dus een ieder die wil komen, is van harte welkom om de jeugdigen aan te moedigen.

QUICK SPORTSCHOENFABRIEK OVERGENOMEN
Vorige week hebben drie voormalige werknemers van Quick Sportschoenfabriek te Hengelo Gld het bedrijf overgenomen. Na langdurig onderhandelen kwam deze transactie tot stand. De nieuwe eigenaren zijn de heren P. Jansen, A. Tolsma en J. Maresch. Het drietal neemt het gehele bedrijf over: de produktie- en verkoopafdeling in Hengelo Gld, de produktieafdeling in Portugal en de verkoopafdelingen in België en Zweden. De nieuwe eigenaren willen geleidelijk aan weer gaan produceren in de Hengelose fabriek. Daartoe is het de bedoeling met een kleine groep werknemers te beginnen en volgend jaar het personeelsbestand uit te breiden. Zie verder De Reclame.

4 november 1986
Reorganisatie opruiming bij STEVORD
In Hengelo Gld aan de Kastanjelaan Deze opruiming betekent de verkoop van onze voorraad, maar niet de opheffing van onze zaak. We rekenen op een binnenkort gemoderniseerde zaak onder nieuwe leiding.

11 november 1986
60 JAAR KINDERPOSTZEGELS
Op 12 nov. a.s. vindt een historisch moment plaats: de start van de zestigste kinderpostzegelactie. Ook in Hengelo Gld wordt hieraan door het comité voor kinderpostzegels aandacht geschonken. Vanaf 12 nov. kunt u terecht in het postkantoor om daar uw kinderpostzegels te kopen. En natuurlijk ook uw kaarten! Want het comité verkoopt een uitgebreide en prachtige collectie wenskaarten voor Kerst en Nieuwjaar, voor verjaardagen en voor vele andere doeleinden. Zie verder De Reclame.

18 november 1986
FIETSTOCHT EN NATUURWANDELING
De gymnastiekvereniging „Achilles” uit Hengelo Gld organiseerde onlangs een fietstocht en een natuurwandeling, die onder leiding stonden van de heer R. Versteegen. De deelnemers aan deze tocht hebben bijzonder genoten en de reacties waren van dien aard, dat er in 1987 wel een herhaling van deze tocht komt.

25 november 1986
FILM IN DE PRIJZEN
Op het Deventer koekstad filmfestival werd onlangs de film ,,Pietje Praga pokkelt in Panieke Problemen” bekroond met de publieksprijs. Voor deze film, zijn eerste speelfilm, gemaakt in 1980, werd door Rudie Kreunen en prachtige beker in ontvangst genomen. Samen met Albert Jansen en Jean Kreunen is hij al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de reeds beroemde Hamove-filmavonden in februari ’87. lipje van de sluier: de eerste lokale commerciële televisie-omroep wordt door het Hamove-filmteam op poten gezet onder de naam Hamove Hengelo Gld TV kortweg H.H.T.V. In Hilversum liggen ze er al wakker van!

Feestelijke opening Basisschool St. Bernardus Keijenborg
De R.K. Basisschool st Bernardus, een school waar positieve leerkrachten enthousiast met de jeugd bezig zijn, is deze week wel erg in het nieuws. Kwam eerder de originele aanpak van de gezondheidseducatie voor het voetlicht, waarbij 28 leerlingen van groep 8 het jeugd EHBO-diploma behaalden, op woensdag gingen de groepen 1, 2 en 3 in het kader van het projekt verkeer, met een speciale lijnbus naar Doetinchem, donderdag was de ambulance voor het EHBO-projekt op het schoolplein en vrijdag, als klap oe de vuurpijl, vierde men de opening van de vernieuwde vleugel voor de groepen 1 en 2.

PANDA-WINKEL IN HENGELO GLD
In de Achterhoek is sinds kort de derde Panda-winkel in gebruik genomen Na Doetinchem en Winterswijk is nu ook in Hengelo Gld een dergelijke vestiging geopend. Deze is ondergebracht in de wachtkamer van dierenarts H. Eil aan de Beatrixlaan-hoek Koepelberg. De Panda-winkels, waar een groot assortiment cadeau-artikelen en kaarten te koop zijn, geven het Wereld Natuur Fonds steeds meer bekendheid. Zie verder De Reclame.

2 december 1986
Een-jarig meisje gelukkig in de Sint Nicolaas-aktie van de HKM
(zie foto) De verrassing was groot bij het bestuur van HKM, toen bleek dat de winnares van één der halve varkens in de Sint Nicolaas-aktie van de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging, t.w. Tosca Berendsen, Snethlageweg 25 te Hengelo Gld, een meisje van één jaar te zijn. Zie verder De Reclame.

RABOBANK VIERT 75-JARIG BESTAAN!
Op dinsdag 9 december a.s. viert de Rabobank Hengelo haar 75-jarig jubileum. De bank, die officieel de naam Coöperatieve Raiffeisenbank Hengelo Gld B.A. draagt, koos als feestadres Concordia, gevestigd aan de Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld. Zie verder De Reclame.

9 december 1986
GESLAAGD
Aan de Stichting Vakopleiding Schildersbedrijf (SVS) te Waddinxveen Slaagde B. Derksen, Hoge Es te Hengelo Gld, voor het diploma vaktechnisch specialist schilderen. Door het behalen van de 3e specialisatie verkreeg hij tevens het diploma meester schilder SVS. De praktijkopleiding werd gevolgd bij schildersbedrijf R. Regelink te Hengelo Gld en de theoretische opleiding aan de SBBO te Doetinchem.

Ons Huis van Dokkum

16 december 1986
Heropening van onze bar-discotheek
De laatste maanden is er hard gewerkt aan de face-lift van onze discotheek. Wij willen u hiervan het resultaat graag laten zien op vrijdag 19 dec. 1986. Wij stellen het op prijs u op deze avond te begroeten. U bent welkom vanaf 20.30 uur. Entree gratis. GRAAG TOT DAN. H. WAENINK. Verder is onze discotheek zaterdags van 20.30 – 1.30 uur geopend. Zondags van 14.30 – 18.30 uur en van 20.30 – 00.30 uur.

BIJEENKOMST BESPREKING FEESTWEEK 1025 JAAR HENGELO GLD, IN 1988
Op initiatief van het bestuur des schutterij Eendracht Maakt Macht te Hengelo Gld, kwamen een aantal afgevaardigden van VVV, marktvereniging, HKM en Hamove bijeen in hotel Leemreis, om de mogelijkheden te bespreken, te komen tot het organiseren van een feestweek ter gelegenheid van het 1025-jarig bestaan van Hengelo Gld, in 1988. Alle aanwezigen waren het er over eens dat een feestprogramma samen te stellen is en zij zegden hun medewerking toe. Zie verder De Reclame.

23 december 1986
BUURT- EN VOLKSFEEST BEKVELD
Verschillende inwoners van Bekveld vinden het nog steeds jammer dat het „Oranjefeest”, nu 23 jaar geleden, heeft opgehouden te bestaan. Regelmatig wordt de vraag gesteld waarom er op Bekveld geen volks- of buurtfeest is. Om die reden is er een initiatiefgroep gevormd met als doel om te onderzoeken of er voor een dergelijk feest voldoende belangstelling bestaat. De inwoners hebben een vragenlijst gekregen welke men te beantwoorden had en waaruit men kon opmaken of en hoe zo’n feest er moet komen of hoe het er uit moet zien.

30 december 1986
VVV-TAPTOE
Vanaf 1978 is jaarlijks op het PAX-terrein door de muziekverenigingen en majoretten uit Hengelo en de muziekvereniging majorettes en schutterij uit Keijenborg een gezamenlijke taptoe gehouden. Het initiatief ging uit van VVV die ook de organisatie op zich nam. In 1986 zou de taptoe in mei worden gehouden, maar door het slechte weer volgde uitstel tot september. Ook al doordat de verenigingen zich in 1986 tweemaal op de taptoe moesten voorbereiden, gingen er binnen enkele verenigingen stemmen op, die zeiden, dat een jaarlijkse taptoe voor de verenigingen toch wel een zware belasting is. Dit ook gezien de andere verplichtingen waar de verenigingen geregeld voor staan. Tijdens een onlangs gehouden bespreking tussen VVV en de deelnemende verenigingen is besloten, de taptoe in het vervolg iedere twee jaar te houden. Dit wil zeggen: in 1987 geen taptoe, in 1988 wél weer een taptoe en dan bij voorkeur eind mei, begin juni.