1992-04 Gedenkboekje Opening Veemarktterrein – 1928

Uit de Olde Kaste jaargang 1994

Auteur: G.H. Morsink

Aan den lezer !
Toen het voorige jaar de Vereeniging tot Bevordering van het Marktwezen en andere openbare belangen alhier, door aankoop eigenares van een terrein geworden was, dat voor een runder- en varkensmarkt bijzonder geschikt is en voor dat doel aan de gemeente zou worden geschonken, gingen er steeds luider stemmen op, om met eenige feestelijkheid dat nieuwe veemarktterrein te openen. Men had dan tevens een gereede aanleiding, om te herdenken, dat in dit jaar de markten 270 en de bovengenoemde Vereeniging 30 jaar bestaan hadden.


Aan deze feiten heeft dit boekje zijn ontstaan te danken en mogelijk zal het daarvan een bescheiden onderdeel kunnen vormen. Wellicht kan het als zoodanig nog tot meerderen bloei der zoo bekende “Hengelosche Paardenmarkten” bijdragen. De toekomst zal echter leeren,of ik hier juist gezien heb . Tenslotte voel ik mij gedrongen een woord van dank te brengen aan den heer J. Gimberg te Zutphen voor zijne, aan mij betoonde hulpvaardigheid, aan den heer J. Meijers, te Zutphen, correspondent der Graafschap-Bode, voor het bijeenzoeken der foto’s en de firma C. Misset, te Doetinchem, die geheel belangeloos zich met de uitgave van dit boekje belastte.

Hengelo (G), Sept. 1928 G.H. MORSINK.

De huidige veemarkt, waarvoor het nieuwe veemarktterrein in de plaats komt.

Lees verder op pagina 2